ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului local al
Comunei Periam pe anul 2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.10.2017, având
în vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7721/11.10.2017 înaintat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
primăriei şi avizat de domnul Dumitraș Cornel - primarul Comunei Periam, prin care se propune
consiliului local aprobarea unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei Periam pe anul
2016;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă efectuarea unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei Periam pe
anul 2016 în sumă de 32.261,42 lei, împrumut necesar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă din
secțiunea de funcționare pe sursa de finanțare din venituri proprii.

Art.2. Împrumutul va fi restituit până la finele anului 2017, în funcție de sumele încasate la
bugetul din venituri proprii.

1
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 HULBĂR FLORIN SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 82 din 12.10.2017
2