ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.10.2017, având în
vedere următoarele:
- adresa nr.129/11.10.2017 a C.S. „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam
sub nr.7722/11.10.2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7732/11.10.2017 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.24/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.47, art.115 alin.1
lit.b și ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1),
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe
trimestrul IV al anului 2017, după cum urmează:

Venituri: 122.700 lei
- 21.A.04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 52.700 lei
- 21.A.07.01.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 48.000 lei
- 21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 10.000 lei
- 21.A.07.03.00 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 3.000 lei
- 21.A.39.07.00 Venituri din vânzarea unor bunuri 9.000 lei

Cheltuieli: 122.700 lei
- 24.A.54.10.00.10.00.00 Salarii SPCLEP 1.700 lei
- 24.A.61.50.00.20.05.01 Uniforme și echipamente (S.V.S.U.) 10.500 lei

1
- 24.A.61.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar (S.V.S.U.) 1.500 lei
- 24.A.65.03.01.71.01.30 Documentație tehnică pentru „Recompartimentare
și amenajare interioară gradiniță, refacere instalații
cu păstrare branșamente, drenaj perimetral, extindere
cu corp parter” 9.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.00.00 Bunuri și servicii C.S. „Avântul” Periam 45.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică 15.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar 30.000 lei
- 24.A.74.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 10.000 lei
(Mentenanță stație de epurare)

Redistribuire de credite - 158.100 lei
- 24.A.67.50.00.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 2.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 2.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.02.00 Reparații curente - 13.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Execuție lucrări de semnalizare rutieră - 141.100 lei

Redistribuire de credite + 158.100 lei
- 24.A.65.03.01.71.01.30 Documentație tehnică pentru „Recompartimentare
și amenajare interioară gradiniță, refacere instalații
cu păstrare branșamente, drenaj perimetral, extindere
cu corp parter” + 9.400 lei
- 24.A.67.50.00.71.01.30 Documentație tehnică pentru „Reabilitare și modernizare
cinematograf cu grădină de vară și construire corp clădire nou” + 60.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Studiu topografic pentru „Extindere, reabilitare și modernizare
sistem alimentare cu apă în Comuna Periam, judet Timiș” + 71.700 lei
- 24.A.74.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare + 17.000 lei
(Racorduri la canalizare)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
L.S.
 HULBĂR FLORIN SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________  BRONȚ DACIANA

___________________________
Nr. 83 din 12.10.2017
2