ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Planului de situație al imobilului cu nr.top.408-409 înscris în C.F.nr.400870
Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul public,
plan întocmit de S.C. LUCO CAD S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.10.2017, având
în vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7739/11.10.2017 întocmit de către
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam;
- Planul de situație al imobilului cu nr.top.408-409 înscris în C.F.nr.400870 Periam, documentaţie
întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L. și înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.7738/11.10.2017;
- prevederile art.23 lit.b și ale art.28-36 din O.A.P.nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.554 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată (r1), cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. Periam nr.16/2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Periam;
- Anexa nr.60 a H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al comunei Periam, județul
Timiș;
- prevederile Anexei nr.3 la H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
și judeţelor;
- faptul că imobilul este proprietatea Comunei Periam, domeniul public, conform extrasului de
carte funciară pentru informare nr.400870 Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.l lit.b,
alin.3 şi alin.6-7, art.119, precum şi art.120 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,
1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de situație al imobilului cu nr.top.408-409 înscris în C.F.nr.400870
Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul public, plan întocmit de S.C. LUCO CAD
S.R.L. și înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.7738/11.10.2017, conform Anexei nr.1 la
prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se aprobă rectificarea suprafeței inițiale din cartea funciară a imobilului conform
Planului de situație înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.7738/11.10.2017 şi menţionat la art.1
al prezentei hotărâri, pentru imobilul înscris în C.F. nr.400870 a Comunei Periam, respectiv rectificarea
suprafeței de 4.079 mp cu suprafața de 3.474 mp rezultată din măsurători.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraș Cornel,
Primarul Comunei Periam şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei
Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe;
- B.C.P.I. Sînnicolau-Mare;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 HULBĂR FLORIN SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 84 din 12.10.2017
2