EKNIK FORMULA KREATIF MENGINGATI SIFIR DARAB 6, 7, 8 & 9 : SATU KAEDAH UNTUK MEMUDAHKAN MENGUASAI KEMAHIRAN PENYELESAIAN SOALAN OPERASI

DARAB.

Oleh SURAIDAH BINTI ABDUL SALIM MARIYANI BINTI MAT JUSOH SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MANGGIS 42700 BANTING, KUALA LANGAT, SELANGOR ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Tahun 3U didalam masalah kesukaran untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan operasi darab yang mana berpunca daripada masalah sukar untuk menghafal dan mengingati sifir darab yang dipelajari. Seramai 22 orang murid Tahun 3U Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis dan dua orang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan, peperiksaan penggal dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan kebanyakan murid tidak dapat menjawab soalan berkaitan operasi darab kerana mereka amat lemah dalam mengingati sifir darab. Lantaran itu lah yang menyebabkan peratus kelulusan matematik Tahun 3U menurun. Perancangan tindakan difokuskan kepada cara termudah dan berkesan untuk menghafal dan mengingati sifir darab 6, 7, 8 & 9 iaitu yang berkaitan dengan sukatan matapelajaran matematik tahun 3- Teknik Formula Kreatif. Murid-murid telah didedahkan kepada teknik ini selama 120 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 6 minggu. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi muridmurid. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid-murid lebih mudah mengingati dan menghafal sifir dengan kaedah ini.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Murid Tahun 3 Usaha secara keseluruhannya agak lemah dalam menguasai pembelajaran semasa proses P&P dijalankan di kelas. Kebanyakan daripada mereka agak kurang motivasi untuk belajar. Hanya sebahagian kecil murid sahaja yang nampaknya ada minat dan ada potensi untuk maju dalam pelajaran Matematik.\ Semasa murid-murid mempelajari topik-topik awal seperti Nombor Bulat, Operasi Tambah dan Operasi Tolak proses pembelajaran agak memberangsangkan. Begitu juga dengan keputusan ujian bulanan pertama agak memuaskan sesuai dengan tahap murid. Tetapi amat menyedihkan bila mendapat keputusan ujian bulanan kedua yang semakin teruk merosot. Hanya seorang murid sahaja yang lulus dalam ujian tersebut. Kemerosotan ini adalah disebabkan oleh murid tidak menguasai sifir darab kerana sebahagian besar soalan dalam ujian ini ialah soalan yang melibatkan Operasi Darab.

8 & 9. 7. 8 & 9 dengan kaedah Teknik Formula Kreatif.Seperti kebiasaannya saya meminta murid-murid untuk menghafal sifir berkaitan Operasi Darab yang dipelajari secara individu dan beramai-ramai. Kurang minat/motivasi diri yang rendah. Berpandukan soal selidik ini saya akan cuba mengatasi masalah ini dengan cara lebih memberi perhatian kepada murid-murid saya serta memberi motivasi secara individu dan kumpulan. Jika murid tidak menguasai sifir darab dan tidak boleh menyelesaikan soalan berkaitan Operasi Darab.\ Sekiranya saya tidak memperbetulkan masalah ini hal ini akan menjadi bertambah serius. Tetapi bila diajukan soalannya keesokan hari mereka kembali lupa. . 8 & 9 sahaja selaras dengan sukatan pelajaran Matematik Tahun 3.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN Walaupun pada kebiasaannya sifir darab bermula dari sifir 1 hingga sifir 12 tetapi saya hanya memfokuskan kajian saya kepada masalah penguasaan sifir 6. (objektif khusus) Murid dapat menguasai sifir 6.0 Selepas kajian ini selesai dijalankan diharap murid-murid akan mencapai objektif berikut : (objektif umum) Meningkatkan peratus kelulusan Matematik Tahun 3 Usaha. Alhamdulillah sebahagian daripada mereka boleh mengingati dan menyelesaikan soalan untuk masa itu.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 22 orang murid Tahun 3 Usaha yang terdiri daripada 20 orang murid Melayu dan 2 orang murid India. 5. Dengan ini diharapkan peratus kelulusan ujian Matematik Tahun 3Usaha dimasa akan datang juga akan meningkat. Murid dapat menyelesaikan semua soalan lembaran kerja yang diberikan mengikut masa yang ditetapkan. 7. murid ini akan menghadapi masalah untuk meneruskan pembelajaran didalam topik-topik lain contohnya Operasi Bahagi.0 OBJEKTIF KAJIAN 4. 7. 3. 2. Murid lulus ujian akhir kajian ini yang melibatkan Operasi Darab sifir darab 6. Setelah diselidik murid-murid saya sukar menguasai sifir darab ini kerana : kurang penghayatan/penumpuan/susah mengingat. Menganggap menguasai sifir tidak penting. Ini akan menyebabkan keputusan ujian Matematik Tahun 3 Usaha akan terus merosot. Dengan usaha saya ini saya berharap akan dapat membantu murid-murid saya dalam menguasai masalah penguasaan sifir darab dan penyelesaian soalan-soalan yang melibatkan operasi darab.

1.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5. ujian pra. . tinjauan masalah telah dibuat berdasarkan pemerhatian. Masa yang diberikan bagi setiap set ialah 30 minit. 7.3 Ujian Pra dan Pos] Set ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran pada awal kajian untuk mengesan sejauh mana penguasaan dan kefahaman mereka terhadap kemahiran penyelesaian soalan operasi darab dan secara tidak langsung dapat mengesan kelemahan penguasaan sifir darab dikalangan murid-murid.2 Soal selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada muridmurid untuk mendapatkan maklumbalas daripada murid-murid berkenaan pandangan mereka terhadap subjek matematik.1. 5. 8 & 9.1. 5. Borang soal selidik ini diedarkan sebanyak 2 kali iaitu pada awal kajian dan diakhir kajian. 5.1 TINJAUAN MASALAH Dalam pelaksanaan kajian ini. 5.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian keatas tingkahlaku murid-murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. 8 & 9 dengan kaedah Teknik Formula Kreatif.4 Bintang dan Ganjaran Bintang dan ganjaran diberikan kepada murid-murid yang dapat menguasai dan mengingati sifir darab 6. 7. kemahiran operasi darab dan sifir darab. Sebaliknya setelah melaksanakan kajian murid-murid lebih berminat dan berusaha menjawab soalan latihan yang diberikan. Sebelum kajian dijalankan murid-murid kurang memberi perhatian kepada soalan yang dikemukakan dan tidak berminat untuk menjawab soalan yang diberikan dengan bersungguhsungguh terutama murid-murid yang agak lemah. Set ujian pos 1 dan ujian pos 2 diberikan kepada kumpulan sasaran sepanjang tempoh kajian dijalankan. 8 & 9. Ganjaran juga diberikan kepada murid-murid yang cemerlang dalam ujian pos 1 dan Ujian Pos 2. 7. soal selidik awal.6. Masa yang diberikan ialah 30 minit. ujian pos. Item ujian pos dan ujian pos 2 ini mengandungi 20 soalan berkaitan fakta asas darab yang melibatkan sifir darab 6. Item ujian pra ini mengandungi 20 soalan berkaitan fakta asas darab yang melibatkan sifir darab 6.1. Ujian pos ini bertujuan untuk menguji keberkesanan Teknik Formula Kreatif yang diperkenalkan kepada murid-murid. soal selidik akhir dan memberi bintang dan ganjaran.

2.murid-murid dapat memberikan jawapan yang tepat bagi operasi darab.suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan.2 Analisis Ujian Pra dan Pos Gred Pra 0 0 1 9 12 Bilangan Murid Pos 1 0 1 4 10 7 Pos 2 1 2 4 10 5 A B C D E 5.3 Analisis Soal Selidik Murid-murid telah memberikan respon yang positif terhadap kaedah ini. Berikut adalah analisis soal selidik yag telah dijawab oleh murid-murid. .2.2. .5.2 5.murid-murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru secara lisan.1 ANALISIS TINJAUAN MASALAH Analisis Pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran ini didapati: . Skala Likert : Ya Tidak . 5.

3 1. . Murid-murid telah dibimbing untuk membina petak-petak untuk membantu mereka untuk mengingati sifir . murid-murid telah diberikan motivasi untuk menguasai sifir yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah matematik. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Selepas murid-murid menjalani Ujian Pra. dalam 3 2 Saya suka membuat latihan dalam operasi darab. Murid) 1. 5. 5. Murid-murid juga telah dibimbing untuk mengisi angka-angka yang perlu dimasukkan dalam setiap petak. 3 4. 6. 8 Saya faham apabila guru mengajar Matematik Bahasa Inggeris. 2 Saya suka dengan teknik Formula Kreatif Saya dapat menguasai operasi darab dengan adanya teknik Formula Kreatif yang diajar oleh guru saya. 5. Murid-murid yang berjaya menyiapkan petak ini tanpa bantuan guru telah diberikan pujian dan penghargaan 2. Saya boleh menghafal dan mengingati sifir dengan baik. Murid) TIDAK (bil.YA (bil. Saya suka dan minat matapelajaran Matematik. 11 12 19 20 20 11 10 14 2. 4. 3. Murid-murid telah dilatih tubi untuk mengisi angka-angka di dalam petak setiap kali matapelajaran matematik.

5 REFLEKSI KAJIAN Pencapaian pelajar dalam Ujian Pra. Berdasarkan pemerhatian. Murid-murid perlu diberikan dengan soalan-soalan untuk membantu mereka meningkatkan kefahaman dan daya ingatan mereka dengan baik. 6.5. murid-murid dapat menerima sesuatu yang baru yang dapat membantu mereka dalam mengingati sifir. . Ujian pos 2 pula telah dijalankan sebulan selepas itu. Hasil dapatan kajian menujukkan bahawa teknik ini telah membantu murid-murid meningkatkan keyakinan diri. Tujuan mengedarkan borang soalselidik ini ialah supaya murid-murid lebih selesa dan bebas untuk menjawab berbanding mendapatkan maklumat secara temubual. Hasil daripada kajian yang dijalankan didapati . Muird-murid telah menjalani ujjian pos 1 seminggu setelah membina petak sifir ini.4 PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / Kajian Tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh enam minggu. Guru boleh mennyediakan panduan menggunakan kaedah ini untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. didapati murid-murid lebih mudah untuk mengingati sifir dan mereka telah menunjukkan prestasi yang baik untuk menguasai sifir ini. 5. Murid-murid juga telah menunjukkan minat terhadap matapelajaran Matematik. murid-murid telah dikehendaki memenuhkan borang soal selidik untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai kaedah ini. Pos 1 dan Pos 2 telah menunjukkan peningkatan yang baik.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut : a) b) c) Teknik atau kaedah ini haruslah digunakan apabila memasuki tajuk operasi darab. Setiap kali waktu mata pelajaran Matematik. Selepas ujian pos 2. murid –murid telah dibimbing untuk membina petak-petak dan seterusnya melengkapkan petak tersebut dengan angka-angka yang telah diingati oleh mereka. Di samping itu juga ia dapat membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. kefahaman dan daya ingatan terhadap sesuatu yang telah dipelajari serta menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih bersemangat dan ceria.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful