You are on page 1of 20

Ce trebuie sã facã

Cuprins
un copil
pentru a ajunge

„un om mare”?
pag. 3 O lecþie despre Isus Cristos – Învãþãtorul

pag. 4 Evasul plin sau mai puþin de
1. Sã fie ascultãtor de pãrinþi – jumãtate – Corina Hriþcu
pentru a fi fericit.
pag. 5 Ascultã cãci „Dumnezeu (deja) a
asculta” – Beniamin Popoescu
2. Sã înveþe la ºcoalã – pentru a-ºi
pag. 6 „Cãutaþi în Cartea Domnului (Iosua)
dezvolta capacitatea intelectualã.
ºi citiþi! Nici una dintre toate
acestea nu va lipsi...”
3. Sã frecventeze o ºcoalã biblicã
pentru copii – pentru a-L cunoaºte pe pag. 7 Numere de la 1 la 10 – Atudoroae Denisa
Însuºiri de la A la Z – Simina Aura
Dumnezeu ºi planul Lui pentru om. Prieteni de la 1 la 8 – Samuel Felea
4. Sã se roage zilnic – pentru a pag. 8 Proverbe 12:26 – Florin Copil

beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. pag. 9 Rãzbunãtorul – Sebastian Copil

5. Sã înveþe o meserie – pentru a-ºi pag. 10 Vrei sã fii a Lui mireasã? – M. B.

câºtiga pâinea cea de toate zilele. pag. 11 Pacea de sus – Simina Aura

pag. 12 CunoscBiblia pe dinafarã sau pe
6. Sã-ºi îngrijeascã trupul – pentru
dinãuntru?... – Luca Martha
a fi sãnãtos.
pag. 13 Fii proorocilor – Predicatorul
7. Sã se dedice Domnului – pentru pag. 14 Ce faci când ai probleme în viaþã
a-ºi înþelege chemarea în lucrarea – Marius Leahu

sfântã. pag. 15 Proverbe 30:7 – Iosif Anca

pag. 16 Secolul XVII – Daniel Brânzei
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Fondurile necesare editãrii ºi
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pag. 17 Rãspunsuri 16/2005 • Întrebãri
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
distribuirii revistei „Betel pentru copii ºi
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pag. 18 În
ce locuri umbli? • În ce cãruþã
adolescenþi”, ajunsã în prezent la 4.500 de
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
exemplare, se constituie din donaþii din
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
eºti? • Cu cine te asemeni? •
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ce obiceiuri ai?
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
þarã ºi strãinãtate. Cei care doresc sã
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
sprijine aceastã lucrare pot depune bani
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pag. 19 Cartea 1 Regi de la A la Z – Samuel Felea
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
în contul Bisericii lui Dumnezeu
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Roade ale Duhului – Eugenia Tomuº
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Apostolicã Arad, deschis la BCR Arad,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
având codul IBAN: RO 37RNCB 1200000
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
135260001
135260001.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Vã mulþumim în Numele Domnului Isus!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Colectivul redacþiei
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
ISSN: 1583-2589
Tipar executat la S.C. Studio Media Art S.R.L. Arad, Tel./Fax: 0257-253391
Editorial

De-a lungul anilor de ºcoalã ºi al lecturilor particulare la diferite discipline sau în diferite
domenii, aþi aflat de cei mai valoroºi oameni pe care i-a avut omenirea. Istoria culturii artelor ºi
ºtiinþelor pãstreazã în arhivele sale biografiile ºi realizãrile lor. Posibil ca pe unii dintre ei sã nu-i
ºtiþi, sã-i fi uitat sau sã nu vã placã. Dar în mod sigur unii dintre ei vã atrag ºi-i socotiþi genii. Ei sunt
pentru voi un model, poate ideal, un idol sau cel puþin o valoare, o capacitate. De asemenea,
realizãrile lor sunt un punct de atracþie (cãrþi, tablouri, sculpturi), obiecte de folosinþã (cãrþi, invenþii)
sau alte beneficii sociale.
Hai, amintiþi-vã repede de câþiva dintre ei! Veþi vedea cã pe mãsurã ce vã veþi decide pentru o
orientare sau alta, veþi fi tot mai aproape de valorile din acel domeniu. Astfel, istoricii, vor „întâlni”,
printre alþii, pe Herodot ºi Nicolae Iorga, cei orientaþi spre medicinã, pe Hipocrat ºi Victor Babeº, iar
cei de la filozofie, pe Aristotel ºi Kant.
Astãzi vã fac o ofertã specialã, prezentându-vã un adevãrat geniu, un om din domeniul pasiunii
ºi orientãrii voastre. Dar vã rog sã vã daþi seama ce diferenþã este între a fi în faþa unei sculpturi a lui
Brâncuºi ºi a fi prietenul lui. Între a fi un cititor al lui Göethe sau a locui cu el ºi a te deºtepta în
versurile lui cu o odã proaspãt compusã ºi atribuitã þie. Iar pe deasupra tuturor, sã ºtii cã spre
deosebire de orice mare talent, cel despre care scriu, nu doar cã-þi poate þine companie toatã viaþa,
dar vrea sã te facã sã te bucuri pentru eternitate de realizarea Lui majorã: mântuirea.
Mi-a rãmas doar sã-L prezint la câteva categorii, în câteva domenii, printre care dacã nu se
regãseºte al tãu, nu-þi rãmâne decât sã-l cauþi ºi vai vedea cã în toate primeazã în mod absolut.
Domnul Isus Hristos.
Pentru arhitecþi El este piatra din capul unghiului; pentru brutari, pâinea vieþii, pentru oameni
de afaceri, comoara ascunsã, pentru biologi este viaþa, pentru constructori, temelia, pentru tâmplari,
uºa, pentru educatori, învãþãtorul, pentru turiºti, calea cea nouã, pentru sculptori, piatra vie, pentru
geologi, stânca veacurilor, pentru filantropi, darul cel mare, pentru slujitori, stãpânul cel mare,
pentru agricultori, Semãnãtorul, Domnul seceriºului, pentru botaniºti, trandafirul din Saron, crinul
din vale, pentru giuvaergii, piatra de mare preþ, pentru filozofi, înþelepciunea lui Dumnezeu, studioºi,
cuvântul întrupat, pãcãtoºi, Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii, pentru medici, Domnul
care vindecã, pentru morþi, învierea.

Învãþãtorul

Betel 3
Priveºte ºi gândeºte

Pe drumul ce ducea spre casa lui Simon, trecea femeia pãcãtoasã, cu faþa acoperitã. Multe,
multe erau pãcatele ei! În hainele negre ºi-a învelit trupul învins de pofte ºi nelegiuire, iar privirea
ei tristã urma cel mai ascuns drum al cetãþii.
Se furiºã printre zidurile pieþii, strãinã de cântec ºi bucurie, smulgând câte un zâmbet ºi o
privire curatã din ochii vreunui copil. Nu mai cãlcã de mult timp pragul cetãþii ca un om cinstit, ci
îºi apleca privirea neºtiind cum sã scape de batjocura lumii ºi de pietrele care puteau sã o ucidã. În
sufletul ei se amestecau clipe de plãcere scufundate în ani de suferinþe ºi întuneric. Nu mai putea
privi în urmã, pentru cã nu putea fi mângâiatã de nimeni. S-au scurs clipele copilãriei ºi s-au înecat
într-un abis al pãcatului. Ce multã durere! Aceleaºi zile se scurgeau ºi aceleaºi mustrãri îi bântuiau
mintea. Nici soarele nu-i putea sluji ca tovar㺠ºi nici noaptea nu putea sã o odihneascã. Nici
prietenii ºi nici fraþii nu i-au rãmas alãturi, chiar nici ea însãºi nu îºi simþea aproape propria fãpturã.
Trecu printre oameni, fãcându-ºi loc, sã intre în casa unui fariseu, sã slujeascã lui Isus, Cel
invitat la masã. Îl privise mult în alte rânduri ºi auzise despre El. Era omul care ascultase glasul
unei femei pãcãtoase. Cu tremur se aºezase pe prag plângând. Nimeni nu ºtia cã în haina-i murdarã
ascundea un vas de alabastru, cu mir de nard curat. Era ce avea ea mai scump ºi nu tãgãdui sã-l
dãruiascã. A fost momentul cel mai de preþ ca s-a petrecut în fiinþa ei, atunci când s-a plecat la fiinþa
lui Isus, spãlându-le cu mir, cu lacrimi ºi cu dãruire totalã.
Mai mult decât mirosul mirului de nard curat ce a umplut odaia, sufletul ei s-a umplut de
fericire.
Golitã de nelegiuire ºi pãcat s-a ridicat asemenea unui vas de alabastru în care a început sã
cadã câte o picãturã de strãlucire, pe faþã, pe haine ºi în suflet.
S-au mai adunat multe fapte, care i-au umplut vasul, acum mai scump, mai curat ºi mai aproape
de cer.
ªtii cã viaþa ta poate fi asemãnatã cu un vas de alabastru în care fiecare picãturã poate fi o faptã
ce umple frumuseþea vasului tãu? Câte picãturi de nard curat ai strâns în vasul tãu? Este plin în
fapte bune sau este gol? Cu cât parfum te apleci sã slujeºti lui Isus sau fraþilor tãi? Câte cuvinte ai
adunat sã cânþi despre cer ºi sã mulþumeºti pentru soare, pentru naturã ºi pentru dragoste?
E vasul plin sau mai puþin de jumãtate?

Corina Hriþcu

4 Betel
Toþi oamenii mari au fost mici mai întâi

Ascultã, cãci
,,Dumnezeu (deja) a ascultat”
Titlul acestui articol, al sfatului pentru tine, cu creºterea fizicã, se poate înregistra o
copil sau adolescent, este uºor de descifrat. dezvoltare a capacitãþii de cunoaºtere ºi
„Ascultã”, reþine conþinutul „celei dintâi porunci” înþelegere a lui Dumnezeu. Dar toate numai ºi
ºi fii gata sã zici: «Vorbeºte, Doamne (mai presus numai în condiþia ascultãrii.
de toate, dar ºi vorbeºte tatã, mamã, învãþãtori, În primii ani de viaþã, este necesarã ascultarea
predicatori) cãci robul Tãu (vostru) ascultã” de pãrinþi – pe drept – cãci ei ne-au nãscut ºi ne-au
(1 Samuel 3:9-10). Ascultã, cã ,,Dumnezeu a crescut. Apoi apare nevoia ascultãrii de
ascultat” – aceasta-i însemnãtatea ebraicã a educatoare, învãþãtori, profesori, pãstori ºi pe
numelui lui Samuel. Deci, întrucât Dumnezeu deja mãsurã ce creºtem, de toate celelalte autoritãþi.
ascultase rugãciunea Anei pentru a-i da un copil Ascultarea este mai întâi o atitudine a
ºi a-l accepta în slujba de la Cortul Întâlnirii, era cugetului, aici se dã primul îndemn de a urma o
numai normal ca Samuel sã asculte de Domnul. cerinþã, o poruncã, dar tot aici apare reacþia de
Principiul ascultãrii, general valabil, este nesupunere. Apoi apare atitudinea verbalã:
susþinut de exemplul de o viaþã al lui Samuel. „Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã”
„Tânãrul Samuel...era plãcut Domnului ºi (1 Samuel 3:9). ªi în final se situeazã
oamenilor” (1 Samuel 2:26), slujind potrivit materializarea, îndeplinirea – aceasta este cu
educaþiei ce o avea, cãci ”…Cuvântul Domnului adevãrat ascultarea.
(într-o adresare directã) nu-i fusese încã Domnul Isus Hristos a spus o pildã despre
descoperit” (1 Samuel 3:7). El nu s-a lãsat „doi feciori”: „Tatãl i-a zis celui dintâi «Fiule, du-te
influenþat de copiii preotului Eli, care erau oameni astãzi de lucreazã în via mea!» Rãspunsul lui a
rãi. Iatã câteva lucruri prezente în viaþa lui Samuel, fost un refuz, o neascultare în prima fazã «Nu
care-l caracterizau ºi care l-au format în aºa fel vreau». Totuºi el ºi-a dat seama cã nu este bine sã
încât toatã viaþa a rãmas credincios lui Dumnezeu: nu asculte. ªi-a revenit, i-a pãrut rãu ºi s-a dus.
„Samuel locuia la Cortul Domnului” Tatãl s-a dus ºi la celãlalt fiu ºi i-a spus tot aºa.
(1 Samuel 2:3). Imaginaþi-vã cã el nu avea parte Acesta din urmã a rãspuns prompt. «Mã duc,
decât de slujbe ºi iar de slujbe. Astfel de copii doamne». Adicã el ºtia cã trebuie sã asculte. Dar
pot fi în permanenþã la îndemâna Domnului. ce neplãcut; „nu s-a dus”. Oare de ce? Domnul a
Evaluaþi-vã orarul, evident socotind timpul de întrebat atunci: „Care din amândoi a fãcut voia
ºcoalã care vã diferenþiazã de copiii evreilor, cãci tatãlui sãu?” „Cel dintâi” au rãspuns interlocutorii
învãþau pe lângã leviþi. Socotiþi cât timp oferiþi sãi, care fãceau parte din categoria celor ce promit
celor sfinte, cãci, în funcþie de dedicarea sã asculte, dar nu o fac (Matei 21:28-32).
personalã, veþi avea parte într-o zi sau într-o Voi copii, din care categorie faceþi parte?
noapte de un dialog „supranatural” cu vreun Recomandarea Scripturilor este sã fiþi superiori
trimis al lui Dumnezeu. acestor doi fii. Unul dintre ei a fãcut tatãlui sãu o
„Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli”. El supãrare scurtã: a zis cã nu face, dar apoi a fãcu.
era grabnic la ascultarea oricãrui cuvânt al bãtrânului Celãlalt o bucurie scurtã ºi apoi întristare: mã
preot, la orice orã din zi sau noapte. Oare voi când duc ºi nu s-a dus. Dar Samuel a produs tuturor o
sunteþi mai ascultãtori? Ferice de voi dacã dimineaþa, bucurie întreagã, cãci a promis sã asculte ºi a
dupã-masa ºi chiar noaptea, sunteþi grabnici sã lãsaþi ascultat toatã viaþa.
activitãþile preferate sau sã sãriþi din pat pentru a Ascultarea este condiþia moºtenirii
executa orice lucrare s-ar cere. Împãrãþiei lui Dumnezeu, cãci Adam ºi Eva au
„Samuel creºtea
creºtea, Domnul era cu el…” fost expulzaþi tocmai fiindcã n-au ascultat. De la
(1 Samuel 3:19). Trebuie sã înþelegem cã toþi ei ºi pânã la ultimul copil de pe pãmânt rãmâne
copiii, oricât de „minune” ar fi fost, chiar Domnul aceeaºi cerinþã: Ascultarea!
Isus Christos a fost mai întâi copilul, bãiatul,
Beniamin Popescu
adolescentul ºi în sfârºit Omul Isus. Proporþional

Betel 5
Cãutaþi în Cartea Domnului

Iosua
Iosua)
„Cãutaþi în Cartea Domnului (Iosua
Iosua
ºi citiþi!
Nici una dintre acestea nu va lipsi...”

1. Iosua a fost _______________ lui _______________ ºi urmaºul lui ______________ la conducerea
_______________. El a mai slujit ca ____________________ ºi ____________________. A trãit _____
ani ºi a fost îngropat la ____________________.

2. Rahav a locuit în _______________. Ea a ascuns pe ____________________ ºi prin aceasta ºi-a
salvat _______________. Lângã fereastra ei a fost legatã o _______________ drept semn pentru
____________________.

3. Acan era fiul lui __________, fiul lui __________, fiul lui __________ din seminþia lui ___________.
El a furat ____________________________________________________________ ºi le-a ascuns
______________________________. Pentru pãcatul sãu a fost ______________________________.

4. Precizaþi evenimentele petrecute în localitãþile:
Sitim: ___________________________________________________________________________.
Ghilgal: ___________________________________________________________________________.
Ierihon: ___________________________________________________________________________.
ªebarim: __________________________________________________________________________.
Acor: ___________________________________________________________________________.
Ebal: ___________________________________________________________________________.
Garizim: ___________________________________________________________________________.
Merom: ___________________________________________________________________________.
Hebron: ___________________________________________________________________________.
Ghibeat-Fineas: __________________________________________________________________.

5. Identificaþi seminþia de care aparþineau cetãþile:
China: _________________ Dana: _________________
Þiclag: _________________ Anim: _________________
Bet-Araba: ______________ Remet: ________________
Arab: __________________ Ecron: ________________
Bet-ªemeº:_____________ Rimon: ________________

6. Iosua s-a sculat dis de-dimineaþã / cu noaptea-n cap de ______ ori. În cartea sa sunt menþionate
_______ rugãciuni ale lui. Notaþi versetele care cuprind rugãciunile lui ºi momentele în care le-a
rostit: _________________________________________________________________________________.

7. Gabaoniþii s-au echipat cu _____________________________________________ ºi au venit la
_______________, în tabãrã la _________________________ ºi au zis: _____________________________
_________________________________________________________. Astfel evreii au încheiat cu ei un
_______________. Dupã ______ zile s-a aflat ______________________________ ºi astfel au fost puºi
sã ____________________________________________________________.

8. Primul mare rãzboi de cucerire a _______________ a avut loc la _______________ împotriva
___________________________________________. Atunci Domnul a fãcut 2 minuni diferite.
Prezentaþi-le!

9. Prezentaþi felul în care ºi-au primit moºtenirea fiecare din cele 12+1 seminþii.

10. Care au fost cele _____ (nr.) cetãþi de scãpare ºi în ce seminþii erau aºezate?
Beniamin Popescu

6 Betel
Cãutaþi în Cartea Domnului

Numere de la 1 la 10

În fiecare spaþiu puneþi un numãr de la 1 la 10, folosindu-l o singurã datã.

1. Peste þara Egiptului au fost trimise ______ urgii.
2. Împãrãþia lui Dumnezeu se va asemãna cu zece fecioare din care ______ erau înþelepte.
3. Când cei zece leproºi au fost vindecaþi, doar ______ s-a întors ca sã-I mulþumeascã lui Isus
4. Ioas a devenit împãrat când avea doar ______ ani.
5. Lazãr a stat ______ zile în mormânt.
6. Irod a trimes sã omoare pe toþi pruncii de parte bãrbãteascã de la ______ ani în jos, care erau
în Betleem
7. Au fost ______ cetãþi de scãpare hotãrâte pentru copiii lui Israel ºi pentru strãinul care locuia
în mijlocul lor
8. Înaintea lui David s-au pus ______ nenorociri, din care trebuia sã-ºi aleagã una.
9. Fiul lui Ela a domnit ______ ani peste Israel
10. Lea ºi Bilha, împreunã au nãscut lui Iacov ______ fii

Atudoroae Denisa

Însuºiri de la A la Z Prieteni de la 1 la 8

Pavel – ____________________
Barzilai – ____________________
Fiii lui Asaf – ____________________
Fivi – ____________________
Matei – ____________________
Nicodim – ____________________
Irod – ____________________
Nebucadneþar – ____________________
Iosua – ____________________
Gamaliel – ____________________
Samson – ____________________
Aaron – ____________________
Caiafa – ____________________
Iosif – ____________________
Mefiboºet – ____________________
Melhisedec – ____________________
David – ____________________
Sara – ____________________
ªarpele – ____________________ Scrieþi numele prietenilor ºtiind cã:
Corneliu – ____________________ 1 a fost prieten cu 5
Iacov – ____________________ 2 a fost prieten cu 8
Zacheu – ____________________ 3 a fost prieten cu 7
Dumnezeu – ____________________ 4 a fost prieten cu 6
Aura Simina Samuel Felea

Betel 7
Lecþie biblicã pentru copii

Antonimul este un cuvânt cu forma diferitã aceastã paginã. Ce vezi? Un bãiat care se roagã
ºi cu înþeles diferit. De exemplu, antonimul ºi citeºte Biblia cu un prieten, nu-i aºa? Aceasta
pentru luminã este întuneric. Acum, gândeºte-te este voia lui Dumnezeu dupã ce ai devenit
la antonimele urmãtoarelor cuvinte ºi noteazã- neprihãnit, sã fii ca Domnul Isus în felul în care
le pe o hârtie: uscat, rece, ascultãtor, neprihãnit. vorbeºti ºi te comporþi, ca ºi ceilalþi sã doreascã
Cred cã ultimul cuvânt, e mai greu ºi de aceea te sã urmeze exemplul tãu ºi sã devinã ºi ei fãrã
voi ajuta eu sã înþelegi care este înþelesul lui, pãcat, neprihãniþi prin Isus Hristos. Aceasta este
apoi vom descoperi împreunã antonimul lui. calea cea bunã, calea care duce la Dumnezeu.
A fi neprihãnit înseamnã sã fii fãrã pãcat, Biblia ne spune în Proverbe 12.26 cã „Cel
adicã sã nu fi minþit niciodatã, sã nu fi furat sau neprihãnit aratã prietenului sãu calea cea bunã…”
sã nu fi copiat la ºcoalã. Deci, care este antonimul Dacã ai devenit deja neprihãnit te întreb: Eºti tu
cuvântului neprihãnit? Pãcãtos. un exemplu pentru colegii care nu-L cunosc pe
Crezi cã este vreun om fãrã pãcat pe pãmânt? Domnul Isus? Le araþi tu calea cea bunã? Trebuie
Nu, însã este o Persoanã specialã care este sã ai grijã ca tu sã le araþi calea cea dreaptã ºi sã
neprihãnitã. Exact! Ai ghicit! Este chiar nu urmezi exemplul lor rãu ca nu cumva sã te
Dumnezeu. Biblia ne spune în Iacov 1.3 cã abaþi pe o cale rea. Pentru aceasta ai nevoie sã
Dumnezeu nu poate sã pãcãtuiascã, dar noi… te rogi ºi sã citeºti Biblia în fiecare zi. Roagã-L
uneori pãcãtuim. Cuvântul lui Dumnezeu spune pe Dumnezeu sã te întãreascã sã le poþi arãta
cã în noi este o naturã pãcãtoasã. Nu-i aºa cã ni tuturor calea cea dreaptã.
se pare normal sã înºelãm sau sã minþim Sã ºtii cã cel care nu merge pe calea lui
câteodatã, sau sã urâm ºi sã ne purtãm urât cu Dumnezeu, merge pe calea lui proprie fãrã sã-ºi
unii copii? Din cauza acestor lucruri noi nu dea seama cã este în pericol. Aceastã cale a celor
suntem neprihãniþi, dar vestea bunã pe care vreau rãi
rãi, adicã a celor care vorbesc urât, care privesc
sã þi-o aduc e aceea cã tu ºi ei ºi alþii pot deveni imagini imorale sau care merg prin locuri rele
neprihãniþi. Ce lucru minunat! Cred cã eºti tare (discoteci, baruri), duce în final în iad. Dumnezeu
curios sã afli cum. Poþi deveni neprihãnit însã nu doreºte acest lucru, de aceea L-a trimis
încrezându-te în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor pe Domnul Isus în lume ca sã moarã pentru
al tãu din pãcat. Pentru cã El, Fiul neprihãnitului pãcate ºi sã arate drumul cãtre fericirea externã.
Dumnezeu, a murit pe cruce, ca noi sã putem Biblia vorbeºte se douã cãi, una bunã care
deveni neprihãniþi dacã ne cerem iertare pentru duce în cer ºi una rea care duce în iad.
pãcatele noastre ºi dacã Îl invitãm în viaþa noastrã. Imagineazã-þi cã stai la intersecþia acestor douã
Astfel vom deveni neprihãniþi în faþa lui drumuri. Poþi ajunge pe calea lui Dumnezeu
Dumnezeu. Aceasta nu înseamnã cã nu vom mai numai venind la Domnul Isus sã-þi ceri iertare
putea pãcãtui, ci Dumnezeu ne va vedea pentru pãcatele tale.
neprihãniþi (fãrã pãcat) din cauza morþii Domnului Fã alegerea corectã!
Isus pentru noi.
Acum, dupã ce am înþeles cum putem deveni
Florin Copil
neprihãniþi, uitã-te cu atenþie la imaginea de pe

8 Betel
Adolescenþa

Rãzbunãtorul este o persoanã care se care a simþit aceasta în urma fiecãrei acþiuni a
rãzbunã, care nu iartã rãul ce i s-a fãcut. lui Ioab. Astfel, de rãzbunare putem vorbi atunci
Rãzbunarea este acþiunea de a se rãzbuna, fapta când ea are efecte directe, dar ºi când aceste
prin care cineva se rãzbunã. A se rãzbuna efecte sunt indirecte, prin neascultare sau
înseamnã a-ºi face singur dreptate, pedepsind desconsiderare. Copii, de câte ori v-aþi rãzbunat
pe cel de la care a suferit un rãu, o nedreptate, a pe pãrinþi, neascultându-i, fãcându-le tot pe dos?
da cuiva satisfacþie, pedepsind pe cel care i-a Sunt sigur cã, în faþa lor, unii n-aþi fi îndrãznit sã
fãcut rãu (DEX). le întoarceþi vorba sau sã acþionaþi rãu, dar pe
Aº vrea sã pornim în acest studiu de la ideea ascuns, cu siguranþã. David afla tot timpul de
cã Pãmântul, în îndelunga-i existenþã, de mii de faptele lui Ioab dupã ce acestea erau consumate
ani, a suportat diverse acte de rãzbunare, fiind, ºi aveau urmãri. Gândiþi-vã! Nu aºa se întâmplã
de multe ori, caracterizate de o acþiune spontanã, ºi în relaþia voastrã cu pãrinþii sau cu alte
necalculatã, nemiloasã, fãrã posibilitate de persoane cu intenþii bune în educarea voastrã?
întoarcere, într-o confuzie de stãri sufleteºti, care Ioab credea cã ºtie totul mult mai bine ºi cã David
a fãcut sã cadã multe jertfe. Cu toate acestea, nu pricepe realitatea lucrurilor (2 Samuel
soarta Terei va culmina cu rãzbunarea lui 3:24-25). Rãzbunãtorul tot timpul are numai
Dumnezeu, care se diferã de cea a oamenilor prin planul sãu în cap ºi nu face rabat de la el, este
dreptate ºi dreptul de creator. încãpãþânat. Ceea ce menþine focul în stare
Profilul psihologic al rãzbunãtorului este mocnitã este ura, neuitarea, neiertarea, o
unul complex, înglobând multe dintre stãrile dreptate proprie, justificatã doar de rãzbunãtorul
prezentate prin intermediul prietenilor mincinoºi, în cauzã sau prefãcãtoria (2 Samuel 3:27; 20:8-9).
ca de exemplu: bârfa, ambiþia, ºmecheria… dar De câte ori aþi mocnit astfel de stãri?
culminând, ca toate celelalte cazuri, prin sadism. Unul care are sãmânþa rãzbunãtoare în el,
Personaj de referinþã l-am luat pe Ioab, persoana se asociazã uºor cu alþii de seama lui, chiar dacã
care se lasã uºor condusã de dorinþa de nu servesc cauza proprie, ci doar din dorinþa de
rãzbunare (în uciderea lui Abner, lui Amasa ºi a simþi acel sentiment de victorie asupra unei
Absalom). Motivaþia fiind de cele mai multe ori biete victime. Vã aduceþi aminte când Ioab s-a
ambiþia de a-ºi atinge scopurile de mãrire unit cu David la uciderea lui Urie Hetitul, cât de
(2 Samuel 19:13) sau ca rãspuns la nerespectarea mârºav au jucat amândoi, dar cât de perfect s-a
modului sãu de gândire (2 Samuel 3:23-27). ocupat Ioab de problemã; îi era de altfel la mânã.
Rãzbunarea este ca un foc care arde mocnit, Rãzbunarea duce ºi la trãdarea celor mai
dar ºi cu flãcãri puternice, în momentele buni prieteni, dacã e cazul (1 Împãraþi 1:7). Pe
programate pentru explozie. Ioab a luat foarte omul rãzbunãtor nu te poþi baza, e „când într-o
bine seama la conjuncturile în care se aflã ºi nu barcã când în alta”, pentru cã nu-i place sã fie
s-a manifestat neghiobeºte, a calculat timpul ºi tras la rãspundere (2 Samuel 19:1-8).
modul în care sã acþioneze, pe ascuns, fãrã ºtirea Nu vreau sã închei fãrã a aminti tot despre
lui David, dar împotriva hotãrârilor lui (2 Samuel o formã de rãzbunare, dar de data aceasta nu
18:11-15). Aparent, am spune cã Ioab s-a rãzbunat îndreptatã direct asupra unei persoane, ci asupra
doar pe Abner, Amasa, ºi Absalom, fiindcã ei au bunurilor ei; amintiþi-vã ce a fãcut Absalom
suferit direct efectele rãzbunãrii, însã prin
atitudinea lui a acþionat ºi împotriva lui David, (continuarea în pagina urmãtoare)

Betel 9
Adolescenþa

Vrei sã fii a Lui mireasã?
De multe ori vãd cu tristeþe cum tinerii noºtri
frumoºi, credincioºi (zic ei), se îmbracã la fel ca
ºi cei ce nu-l cunosc pe Dumnezeu, ca ºi cum ar
pentru a-l constrânge pe Ioab sã vinã la el: i-a vrea sã placã lumii pãcãtoase ºi nu lui Isus.
dat foc la ogorul sãu cu orz (2 Samuel 14:29-30). Am cunoscut o tânãrã care nu lua seama la
O formã, am zice noi, copilãreascã de a te sfaturile pãrinþilor ei credincioºi, care o învãþau
rãzbuna, se poate. De aceea nu este bãgatã în sã nu se îmbrace cu haine strânse pe corp, care
seamã prea mult nici de unii pãrinþi, care-ºi prind atrag privirile, nici cu fuste scurte sau despicate,
copiii în astfel de stãri. Dar uitaþi-vã ce a urmat care permit descoperirea picioarelor într-un mod
doar în urmãtoarele capitole, atât cât îl priveºte ispititor, ci cu haine care sã arate buna cuviinþã,
pe Absalom, cât ºi pe Ioab. Cred cã aceastã formã bunul simþ, aºa cum scrie în 1 Petru 3:3-4.
copilãreascã de a-þi manifesta stãrile interioare, Mama ei îºi chinuia sufletul vãzând felul cum
chiar dacã nu distrugi ceva aparþinând celui care se comportã fata ei pentru care vãrsa multe lacrimi
þi-a greºit, ci ceva din ceea ce-þi aparþine, tot ºi se ruga foarte mult lui Dumnezeu. Pe de altã
rãzbunare se numeºte. Acestea ar trebui în parte, tânãra argumenta cã este dedicatã
primul rând sã punã în gardã pãrinþii, cu privire Domnului, cãci cânta în corul bisericii ºi era
la caracterul copilului lor, iar voi copii, ar trebui învãþãtoare la studiul cu copiii din adunare. Aici a
sã vã speriaþi când vã treziþi reacþionând astfel. intervenit greºeala celor din conducerea adunãrii.
De la aceastã stare, în timp, se ajunge la o Aºa cum era de aºteptat, orice neascultare
rãzbunare veritabilã. se plãteºte – nu se poate altfel. Aceastã tânãra s-a
Efectele rãzbunãrii sunt catastrofale, ºi când împrietenit cu un bãiat necredincios, s-a cãsãtorit
spun aceasta, nu mã gândesc la cel cãzut în mâna cu el, neascultând sfaturile pãrinþilor ºi nici
rãzbunãtorului, ci ºi la propria persoanã, la îndemnurile pãstorilor ºi a plecat în alt oraº. Acolo
poziþia sa în societate, în bisericã. Faptele acestea a trecut prin grele încercãri ºi chiar o tentativã de
de rãzbunare au fost caracterizate de David ca sinucidere. Acum are ºi copii ºi îºi mãnâncã
fiind niºte mârºãvii, o dovadã de laºitate, fapte pâinea cu lacrimi pentru cã, vai, nu a ascultat de
fãrã temei (2 Samuel 4:28-39; 1 Împãraþi 2:31). De sfaturile înþelepte, pline de iubire, care i-au dorit
aceea David, la bãtrâneþe, l-a lãsat pe Ioab în grija binele cu adevãrat; BINELE care se capãtã în urma
lui Solomon, pentru a i se aplica sentinþa, „a-i ascultãrii de Domnul ºi de pãrinþi (Efeseni 6:1-3).
tãia chitanþa” pentru toatã slujba efectuatã în Atenþie adolescenþi dragi, nu uitaþi; aºa cum
serviciul lui. Un lucru de remarcat, ºi David ºi vã îmbrãcaþi, aºa cum vorbiþi, aºa cum vã purtaþi,
Ioab erau rãzbunãtori, pãcãtuind în felul acesta, aºa veþi avea parte de binecuvântarea Domnului
doar cã Ioab a ales sã moarã aºa, iar David a ºi chiar a pãrinþilor voºtri credincioºi. Dacã eºti
cãutat iertarea lui Dumnezeu. mireasa lui Isus Hristos, te îmbraci aºa cum îi
Cu toate cã o astfel de stare nu ne-am dori-o, place Lui, cu ruºine ºi sfialã. Podoaba voastrã
adesea recurgem la ea, considerând cã este cea sã nu fie omul exterior, ci un duh blând ºi liniºtit,
mai scurtã cale de a scãpa de o tensiune lãuntricã care au un mare preþ înaintea lui Dumnezeu ºi
vizavi de cineva. E drept, poate e cea mai scurtã chiar ºi înaintea oamenilor evlavioºi.
cale, dar cu siguranþã ºi cea mai apãsãtoare, Ascultând ºi împlinind voia Mirelui ceresc,
lãsând urme adânci. vom fi mireasa Lui, cãci la urma urmei de aceea
Cum sã evitãm rãzbunarea? venim la adunare, ca sã fim mântuiþi. Tineri, care
Iartã dacã þi-a greºit cineva! „Îngãduiþi-vã faceþi o slujbã înaintea Domnului, îmbrãcaþi-vã
unii pe alþii, ºi, dacã unul are pricinã sã se plângã cu podoabele sfinte ale omului dinãuntru, dacã
de altul, iertaþi-vã unul pe altul. Cum v-a iertat vreþi sã fiþi pentru veºnicie „Mireasa Lui” – Amin.
Hristos, aºa iertaþi-vã ºi voi” (Coloseni 3:13). Mai târziu am întrebat pe aceastã tânãrã,
Uitã ceea ce ai iertat! „…Sã n-apunã soarele dacã ar mai face acest pas încã o datã ºi mi-a
peste mânia voastrã” (Efeseni 4:26). spus cu durere: „CATEGORIC NU!” Dar vai, nu
Binecuvânteazã pe cel ce þi-a greºit! mai pot da roata vieþii înapoi – „SUFÃR ENORM”.
Iubeºte-l! Cunosc bine acest caz ºi ca ea sunt mai
Roagã-te pentru el! multe. Dragi tineri, veniþi-vã în fire, ascultaþi de
„Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi pe Domnul, de pãrinþi ºi nu veþi avea regrete. Domnul
cei ce vã blestemã, faceþi bine celor ce vã urãsc, vã cheamã, veniþi, cã El vã aºteaptã sã vã îmbrace
ºi rugaþi-vã pentru cei ce vã asupresc ºi vã cu haina Lui de nuntã, sã fiþi „Mireasa Lui”, cãci
prigonesc, ca sã fiþi fii ai Tatãlui vostru care este vremurile sunt pe sfârºite. Amin
în ceruri” (Matei 5:44-45).
Copil Sebastian M. B.

10 Betel
Adolescenþa

Pacea de sus
„Vã las pacea, vã dau pacea Mea…” (Ioan 14:27).

Frumos mesaj pentru noi din partea bisericii ºi astfel problema mea a fost rezolvatã
Domnului Isus, dar uneori trecem prin diferite ca ºi cu cei din casa lui Corneliu, cãci deºi sora
stãri pe care nu le putem înþelege pânã când mea este mai micã decât mine, am încheiat
intervine Domnul, care lucreazã dupã voia Sa, legãmântul cu Domnul în aceeaºi zi.
spre binele celor ce se încred în El. Deºi ne bucuram mult de pãrtãºia noastrã
Aºa mi s-a întâmplat ºi mie în douã situaþii în studierea Cuvântului, în cântare ºi în
când mã zbãteam neîmpãcatã cu gândurile mele, rugãciune, aveam o singurã deosebire,
pânã când Domnul Isus mi le-a rezolvat în chip «îmbrãcãmintea». În aceastã privinþã nu
minunat, aducându-mi pacea pe care o dã El celor ajunseserãm sã fim de aceeaºi staturã creºtinã.
ce cautã ajutorul Sãu. Sora mea, care este mai micã ca mine, a
Mai întâi vreau sã mulþumesc Domnului ajuns prin puterea lui Dumnezeu ºi sprijinul
pentru familia în care am crescut, cãci Dumnezeu acordat de Duhul Sfânt, pentru cei care vor sã
mi-a dãruit pãrinþi care m-au ajutat sã înþeleg urce treptele slujirii, sã umble îmbrãcatã ºi la
iubirea ºi ocrotirea Tatãlui ceresc. Astfel am ajuns ºcoalã ca ºi la adunare, cu fustã ºi batic pe cap,
sã iubesc pãrtãºia frãþeascã ºi de fiecare datã chiar înainte de botez. Era singura la ºcoala din
mergeam cu drag la adunare. Îmi amintesc bine oraº care avea acest port, dar o fãcea cu bucurie
cum creºtea înãuntrul meu dorinþa ca anii sã ºi ocara pentru Hristos, o preþuia ca pe o
treacã cât mai repede, sã împlinesc vârsta la care comoarã. Eu mergeam la ºcoalã îmbrãcatã cu
sã pot încheia legãmântul cu Domnul, dorinþã pantaloni ºi cu o bentiþã pe cap, dar aveam
pe care o împãrtãºeam de multe ori cu mama avantajul cã mergeam la altã ºcoalã. Cãci altfel
mea, care m-a sprijinit cu sfaturi ºi rugãciune. deosebirea ar fi fost mai evidentã.
Anii au trecut repede ºi am ajuns sã iau A venit vacanþa mare ºi atunci am început
unele decizii importante în umblarea mea pe sã mã îmbrac ºi eu acasã, în oraº ºi peste tot, ca
calea Domnului. M-am hotãrât sã mã botez, dar la adunare, cu fustã ºi batic pe cap, ºi o fãceam
aveam o singurã reþinere datã de faptul cã sora cu bucurie, dar ziceam: „La ºcoalã o sã mã
mea mai micã decât mine cu un an ºi de care îmbrac ca ºi mai înainte, cãci la ºcoalã e ca la
eram nedespãrþitã, nu putea fi botezatã încã. ºcoalã”, dar înãuntrul meu nu gãseam pacea.
În aceastã situaþie nu gãseam pacea în inimã Bunicul meu mã îndemna zicându-mi: „Trebuie
ºi mã îngrijoram. Atunci am chemat pe Domnul sã fii un exemplu ºi o luminã în jurul tãu”, dar
sã mã lumineze ºi sã-mi aducã pacea Sa, cãci mie îmi era aºa de greu sã accept discuþia cu
este scris: ,,Nu vã îngrijoraþi de nimic, ci în orice privire la îmbrãcãminte, cãci era singura mea
lucru aduceþi cererile voastre la cunoºtinþa lui problemã în viaþa mea de copil al lui Dumnezeu
Dumnezeu” (Filipeni 4:6). care nu-mi aducea pacea.
Mulþumesc Domnului care a lucrat în chip Când unchiul meu, care este un lucrãtor în
minunat. Domnul ne-a vãzut inimile noastre slujba Domnului, venea acasã la bunicii mei ºi
sincere înaintea Lui ºi a pus pe inima multor fraþi ne sfãtuia pe toate surorile tinere sã fim evlavioase
ºi surori dorinþa sã ne organizeze rugãciuni ºi ºi în îmbrãcãminte, prin care luminãm în lume,
stãruinþe pentru primirea Duhului Sfânt la care au nu puteam sã-l înþeleg ºi-mi ziceam: „De ce e
fost botezaþi mai mulþi. Am participat ºi noi ºi aºa?” Cãci eu nu eram cu un gând de mândrie în
Domnul S-a îndurat ºi ne-a dat arvuna moºtenirii îmbrãcãminte, îmi era de ajuns un schimb de
vieþii veºnice. Am fost inundatã de o bucurie pe haine, dar mã simþeam mai comodã îmbrãcatã
care nu pot sã o descriu, cãci este prea înãlþãtoare. în felul acesta.
Dupã aceastã lucrare, am vorbit cu slujitorii (continuarea în pagina urmãtoare)

Betel 11
Statutul moral ºi spiritual al copilului

Vacanþa era pe terminate, iar mama mea mã
întreba: „Draga mamei, ce o sã faci, cum ai sã te Cunosc Biblia pe dinafarã,
îmbraci?” Pe ea o durea mai mult faptul cã acum,
în acest an ºcolar, urma sã merg împreunã cu
sora mea pe acelaºi drum cãtre ºcoalã, iar eu dar pe dinãuntru?...
eram un prilej de pãcãtuire. Ea zicea: „Amândouã
botezate în apã, amândouã botezate de Domnul…
dar îmbrãcãmintea… Eu ziceam: „E bine ºi aºa”, Sunt un copil al lui Dumnezeu – ºi am 13
pregãtindu-mi pantaloni largi care sã nu fie de ani, calculând dupã anul naºterii mele din nou.
izbit privirea, dar lãuntrul meu cãuta pacea fãrã Dupã naºterea fiziologicã am 68 de ani –
sã spunã. Dumnezeu, în marea Lui milã, mi-a Dumnezeu m-a iubit, a avut rãbdare cu mine ºi
auzit glasul rugãciunilor mele, mi-a vãzut m-a aºteptat 55 de ani ca sã mã întorc la El ºi Îi
nepriceperea ºi a lucrat dupã voia Sa. mulþumesc.
La începutul pocãinþei, am citit Sfânta
Într-o sâmbãtã seara, când ne pregãteam
Scripturã – Biblia – cartea de cãpãtâi a oricãrui
pentru ziua de duminicã, simþeam o cercetare din creºtin, dar nu cu atenþia care i se cuvenea. Din
partea Domnului ºi parcã o voce lãuntricã îmi acest motiv, am trãit o experienþã neplãcutã, sorã
spunea cã Domnul îmi va vorbi în curând ºi aºa a bunã cu ruºinea.
ºi fost. În acea duminicã, Domnul mi-a vorbit ºi Într-o duminicã, la slujba de dimineaþã, la
mi-a schimbat gândurile, mi-a atins inima ºi mi-a adunarea unde eram membrã, un frate pãstor
dat cãlãuzirea Duhului în legãturã cu problema predica despre unii tineri care fãceau probleme
mea, pe care nu puteam sã o pricep: bisericii. Într-una din zile, fratele pãstor a mers
sã viziteze pe unul dintre aceºti tineri. Auzind
«îmbrãcãmintea» ºi mi-a dat pacea sufleteascã care
vocea fratelui pãstor salutându-se cu pãrinþii,
întrecea priceperea mea. Am înþeles cã Domnul tânãrul, foarte grãbit ºi agitat, a cãutat Biblia. A
mã iubeºte mult ºi mã vrea aur curat, cãci pacea gãsind-o într-un loc deja uitat ºi plinã de praf.
mi-a umplut inima ºi chiar de atunci am luat Când fratele pãstor a intrat în camera tânãrului,
hotãrârea sã umblu îmbrãcatã cu fustã ºi batic pe s-au salutat ºi l-a întrebat ce mai face. Tânãrul
cap; „îmbrãcãminte cuviincioasã”, care este arãtatã i-a rãspuns cã tocmai citea din Biblie ,,Psalmul
în Cuvântul Domnului în 1 Timotei 2:9. lui Matei”.
Mulþumesc Domnului pentru lucrarea Sa În acel moment, pentru mine slujba ºi
predica s-au rupt – deoarece biserica a zâmbit,
minunatã ºi spun din toatã inima înaintea
unii chiar râdeau. Nu am mai putut fi atentã la
Domnului, cã nu regret cã nu mai îmbrac slujbã ºi mã frãmânta întrebarea: Oare ce scrie
„vechiul meu port” ºi, de atunci umblu cu în „Psalmul lui Matei?” Atunci m-am gândit cã
îmbrãcãminte dupã voia lui Dumnezeu ºi la la sfârºitul slujbei, îl voi întreba pe fiul meu, pe
ºcoalã ºi o fac cu bucurie. Mulþumesc Domnului atunci în vârstã de 25 de ani, care cunoºtea Biblia.
pentru pacea Sa care mi-a umplut inima, cãci La terminarea slujbei m-am grãbit sã ies din
abia atunci am putut înþelege sensul versetului bisericã ºi m-am îndreptat cãtre grupul de fraþi
„Multã pace au cei ce iubesc Legea Ta” (Psalmul unde era ºi fiul meu. Deja eram plinã de
curiozitate ºi l-am întrebat. A lãsat capul în jos
119:165). Am înþeles cã „Domnul este lângã toþi
ruºinat – fraþii din grup zâmbeau jenaþi de vârsta
cei ce-L cheamã, lângã cei ce-L cheamã cu toatã ºi întrebarea mea. Bãiatul mi-a rãspuns cã în
inima” (Psalmul 145:18). Cer Domnului sã mã Biblie nu este „Psalmul lui Matei”, iar pe drum
ajute sã spun întotdeauna: „Te voi lãuda Doamne, cãtre casã mi-a spus cã era bine dacã îl întrebam
Stânca mea ºi Ajutorul meu pentru cã ai lucrat acasã. Nu pot exprima în cuvinte starea ce am
în viaþa mea”. simþit-o în acele momente.
Sunt fericitã cã am renunþat la ce era lumesc Acest episod destul de trist pentru un pocãit
ºi firesc ºi vreau sã sfãtuiesc prin aceasta, pe toate mi-a fost ºi mi-a rãmas ca o învãþãturã de minte
– gândindu-mã cã aºa cum am auzit uneori
surorile tinere care mai sunt la ºcoalã ca ºi mine ºi
spunându-se – cunoºteam Biblia pe dinafarã, dar
nu pot face acest pas, sã cearã cãlãuzirea pe dinãuntru nu.
Domnului în viaþa lor ºi vor vedea cât este Domnul Atât pentru copii, adolescenþi sau pentru
de aproape de cei ce-L cheamã dintr-o inimã curatã, pãrinþi – niciodatã în viaþa de pocãinþã sã nu
cãci cei cu inima curatã vor vedea pe Dumnezeu. existe: „Psalmul lui Matei”.

Aura Simina Luca Martha

12 Betel
Predicã pentru copiii ºi adolescenþi

Text: 2 Împãraþi 2:3, 5, 15-18
2. 2. 2 Împãraþi 2:17 „Dar ei au stãruit multã
Context: Înainte ca Domnul sã ridice pe Ilie vreme de el. ªi el a zis: „Trimiteþi-i”
„Trimiteþi-i”.. Au trimis
la cer, Elisei s-a þinut de el, l-a însoþit din Ghilgal pe cei cincizeci de oameni, care au cãutat pe Ilie
pânã la Betel, apoi pânã la Ierihon ºi chiar dincolo trei zile ºi nu l-au gãsit ”. Deºi Elisei i-a oprit
gãsit”.
spre rãsãrit, peste Iordanul care s-a despãrþit în iniþial sã plece sã-l caute pe Ilie, fiindcã ei au
faþa lor. Acolo Elisei a primit puterea ºi mantaua insistat, el i-a lãsat. Astfel au plecat 50 de oameni
lui Ilie cu care a fãcut o primã minune, identicã care au umblat degeaba trei zile, dupã care s-au
cu ultima a lui Ilie – despãrþirea apelor Iordanului. întors obosiþi ºi poate flãmânzi.
Apoi Elisei s-a oprit la Ierihon unde erau mai mulþi La fel ºi voi, insistaþi adesea ca pãrinþii sã
fii ai proorocilor, ca ºi la Betel. Sã observãm vã lase sã faceþi unele lucruri despre care ºtiþi cã
împreunã evenimente care au urmat. nu sunt recomandate de Biblie. Voi cãutaþi prin
lume ce voi înºivã ºtiþi cã nu se gãseºte.
1. 1. 2 Împãraþi 2:3, 5, 15-16 „Fiii proorocilor
proorocilor,, Pasiunea aceasta îºi are originea în acel „poate”
care erau la Betel, au ieºit la Elisei, ºi i-au zis: – adicã lipsa încredinþãrii depline, a credinþei, a
„ªtii cã Domnul rãpeºte astãzi pe stãpânul tãu hotãrârii ferme. Nu ºtiu cât de bine a fost cã Elisei
deasupra capului tãu?” ªi el a rãspuns: „ªtiu ºi i-a lãsat sã meargã, dar ºi Dumnezeu l-a lãsat pe
eu, dar tãceþi.” Fiii proorocilor
proorocilor,, care erau la Balaam ºi de altfel pe toþi care vor neapãrat sã
Ierihon, s-au apropiat de Elisei, ºi i-au zis: „ªtii meargã – datoritã insistenþei lor (Numeri 22:20;
cã Domnul rãpeºte azi pe stãpânul tãu deasupra Romani 1:24, 26, 28).
capului tãu?” ªi el a rãspuns: „ªtiu ºi eu; dar
tãceþi”. Fiii proorocilor care erau în faþa 3. 3. 2 Împãraþi 2:18 „Când s-au întors llaa Elisei,
Ierihonului, când l-au vãzut, au zis: „Duhul lui care era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am spus sã
Ilie a venit peste Elisei”. ªi i-au ieºit înainte, ºi nu vã duceþi?” Adicã, aºa v-am spus la început
s-au închinat pânã la pãmânt înaintea lui. Ei i-au ºi voi aveaþi aceeaºi înþelegere ca mine, dar voi
zis: „Iatã cã între slujitorii tãi sunt cincizeci de ºtiþi ce v-a apucat, numai ºi numai sã mergeþi ºi
oameni viteji; vrei sã se ducã sã caute pe stãpânul în final v-am lãsat sã vã convingeþi singuri.
tãu?” Poate cã Duhul Domnului l-a dus ºi l-a O, câþi copii, adolescenþi, tineri ºi chiar
aruncat pe vreun munte sau în vreo vale” vale”.. El a bãtrâni, dar tot copii la minte, nu vor pãþi la fel.
rãspuns: „Nu-i trimiteþi”
trimiteþi”.. Fiii proorocilor ºtiau cu Vorba cuiva: „unii vãd semnul «Drum înfundat» –
toþii, prin Duhul, cã Ilie va fi rãpit la cer, ºtiau dar nu cred, merg înainte, ajung cu maºina în faþa
chiar ºi ziua. Cunoaºterea lor comunã funcþiona unui obstacol de netrecut, se întorc ºi când zãresc
ca ºi computerele din aceeaºi reþea. ªtiau de iar semnul rutier «Drum înfundat» zic: «da, era drum
asemenea cã „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei” înfundat»”. O, câþi nu ascultã sfaturile pãrinþilor,
(2 Împãraþi 2:15). Dar ciudat este cã i-au cerut lui care le spun sã nu se ducã pe cãi ce nu trebuie
Elisei sã-i lase sã caute pe Ilie, poate cã l-a umblate. Unii se întorc dupã o vreme, obosiþi, poate
,,abandonat” Domnul pe vreun munte sau pe vreo rãniþi de schijele pãcatului, cu anii pierduþi ºi
vale ºi nu l-a suit la cer. Elisei însã nu a cazierul pãtat. Apoi vor auzi iar vocea pãrinþilor
încuviinþat propunerea lor. sau a predicatorului: „Nu v-am spus sã nu vã
Copii, aºa sunteþi ºi unii dintre voi, ºtiþi exact duceþi?” Veþi tãcea ca fiii proorocilor, gândindu-vã
ce scrie în Biblie ºi faceþi afirmaþii teologice ce cuminþi, odihniþi ºi fericiþi aþi fi fost dacã aþi fi
corecte, dar a doua zi pe teren, veniþi cu alte ascultat mãcar de ceea ce ºi voi înºivã ºtiaþi.
propuneri. De ce nu rãmâneþi statornici în crezul Fiilor proorocilor! Adicã voi cei din familiile
vostru? Astfel, ºtiþi cã în lume, în plãcerile pocãiþilor, bãgaþi de seamã, cã voi ºtiþi ce-i bine
colegilor voºtri, nu sunt lucruri plãcute ºi ce-i rãu. Voi nu vã încadraþi în aceeaºi categorie
Domnului, dar totuºi cereþi sã vedeþi dacã nu ca cei din Atena, care aveau scuza cã au trãit în
cumva o sã gãsiþi vreun colþ de rai ºi pe vreun vremuri de neºtiinþã, lor nimeni nu le va putea
munte sau pe vreo vale pânã la mare. Nu, cu spune „V-am spus!”, dar vouã vi se va putea spune
siguranþã raiul a fost ridicat la cer ca ºi Ilie. nu numai „V-am spus!”, ci ºi „Voi aþi spus!”.
Predicatorul

Betel 13
Teme biblice

Stimaþi adolescenþi, nu ºtiu în ce mãsurã dar ºi-a propus sã intre în acþiune pentru
aveþi în viaþã probleme care vã produc supãrare, soluþionarea problemei. În ce a constat „intrarea
întristare ºi mâhnire. Acest articol se îndreaptã în acþiune a Anei? „Ana se ruga Domnului cu
în special spre cei care poate de multã vreme au sufletul amãrât ºi plângea…” (1 Samuel 1:10).
o problemã pe care ar vrea-o rezolvatã, dar este Aºadar, un prim pas ar fi rugãciunea, dar una
ºi pentru cei ce se vor confrunta cu astfel de profundã, deosebitã de rugãciunile noastre
probleme în viitor. obiºnuite, generale. „…ea stãtea multã vreme în
Personajul de referinþã este Ana, mama lui rugãciune înaintea Domnului”
Domnului”. O rugãciune
Samuel, care avea o problemã de mulþi ani ºi nu stãruitoare ºi sincerã. „Ana vorbea în inima ei”.
era rezolvatã: nu avea copii. Nu voi trata aceastã Aceste douã caracteristici ale rugãciunii creeazã
problemã în sine, ci voi arãta doar ce trebuie fãcut cadrul favorabil „vãrsãrii sufletului înaintea
în astfel de situaþii. Am ales aceastã femeie, Domnului” (1 Samuel 1:15; Psalmul 142:2a). Poate
deoarece ea – ca ºi aproximativ toþi cititorii revistei nu vã place ca rugãciunea sã fie îndelungatã, dar
„Betel” – participa totdeauna la Casa Domnului, cred cã o rugãciune formalã, în vitezã, nu rezolvã
la Silo. Aici se închina ºi jertfea Domnului; deci degrabã problema pe care o aveþi. Poate aveþi
era o femeie credincioasã, dar problema ei probleme de sãnãtate, ca Ana – ce neplãcut ºi
rãmânea tot nerezolvatã. Bãrbatul ei o consola, o dureros poate sã fie dacã eºti bolnav la anii aceºtia.
mângâia, dar nu o putea ajuta mai mult. Unii se confruntã cu probleme economice – provin
Pe lângã faptul cã Ana avea o problemã care din familii mai sãrace. Alþii au neplãceri cu cei din
o fãcea sã sufere, mai era ºi înþepatã în punctul familie, cu pãrinþi necredincioºi sau fraþi fireºti –
sensibil, adicã acuzatã pentru nerezolvarea stãri ce nu lasã ca seara sã fie liniºtitã ºi dimineaþa
acestei probleme, ca ºi cum ea ar fi fost de vinã. însoritã. Numai aducând toate cauzele înaintea
Biblia noteazã: ,,în toþi anii era aºa”. Când Domnului, în rugãciune, aºa cum a fãcut ºi Ana,
aceastã femeie era înþepatã, plângea ºi nu mânca. putem avea ºi noi experienþe frumoase cu Domnul.
Apropo, voi cum reacþionaþi la supãrãri repetate? Sã urmãrim în încheiere efectul rugãciunii
Dupã aceastã descriere a problemei, apar Anei: „Femeia a plecat. A mâncat ºi faþa ei n-a
ceva modificãri în conþinutul ei. Biblia surprinde mai fost aceeaºi” (1 Samuel 1:18). Poate v-a fost
direct acþiunea Anei. „Ana s-a sculat
sculat,, dupã ce au dat ca dupã rugãciune sã aveþi o încredinþare
mâncat ºi au bãut ei la Silo. Preotul Eli ºedea pe lãuntricã privind rezolvarea situaþiilor voastre.
un scaun…” (1 Samuel 1:9). Observaþi aceastã Putem observa cã Dumnezeu a ascultat
antitezã? O vom observa ºi în altã situaþie unde rugãciunea Anei, dãruindu-il pe Samuel. Ea a
„…Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânãrului care-i putut mãrturisi lucrarea Domnului, zicând lui Eli:
purta armele: «VinoVino
Vino,, ºi sã pãtrundem pânã la „Pentru copilul acesta mã rugam, ºi Domnul a
straja Filistenilor… Saul stãtea la marginea cetãþii ascultat rugãciunea pe care I-o fãceam” (1 Samuel
Ghibea, sub rodiul lui Migron…” (1 Samuel 1:27). Domnul sã asculte ºi rugãciunile noastre!
14:1-2). Israel era în rãzboi, iar Saul se resemna, Se întâmplã uneori sã nu-I mai fim
în schimb Ionatan a intrat în acþiune, cãutând sã recunoscãtori Domnului, mulþumindu-I cã ne-a
facã ceva (vino = acþiune). rezolvat problemele care ne fãceau sã suferim. Ana
Nu ºtim câþi ani au trecut aºa, timp în care nu a uitat sã se închine ºi sã mulþumeascã Domnului
Ana venea la Silo ºi se confrunta cu aceeaºi ºi rugãciunea ei superbã e pãstratã pânã azi. Citiþi
problemã, dar de data aceasta a decis sã facã ceva. rugãciunea Anei ºi nu uitaþi sã-i urmaþi exemplul!
Poate nu i-a spus nimic lui Elcana de planul ei,
Marius Leahu

14 Betel
Înþelepciune pentru înþelepþi

Agur, fiul lui Iache, a cerut „douã lucruri”: Ce vei cere Domnului în rugãciune?
Un caracter integru (o transparenþã fãrã vicii în „…Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi
relaþiile interumane) ºi o stare materialã medie
medie,, ºi te frãmânþi tu, dar un singur lucru trebuieºte.
în care sã aibã mijloacele de trai asigurate. Maria ºi-a ales partea cea bunã, care nu i se va
Nu mã voi ocupa de cele douã probleme lua” (Luca 10:41-42).
cerute de Agur în rugãciune, ci de felul cum trebuie Sã-l ascultãm ºi pe apostolul Pavel care
sã fie rugãciunea când cerem douã sau chiar scria: „…fac un singur lucru: uitând ce este în
numai un singur lucru. Aceasta nu înseamnã o urma mea…alerg spre þintã pentru premiul
rugãciune scurtã de douã versete ca aici, cãci chemãrii cereºti…” (Filipeni 13:13-14). Deci, acel
Domnul Isus Hristos în Ghetsimani a cerut un prim ºi mare lucru care trebuie cerut cu toatã
singur lucru în ore de rugãciune „zicând aceleaºi stãruinþa ºi în toatã vremea, este mântuirea (Matei
cuvinte” (Matei 26:44). Totodatã aceasta nu 6:33). Dar câte douã specifice pot fi multe. Îmi
înseamnã sã nu te rogi pentru toate lucrurile ºi amintesc de un tânãr care se ruga în anul 1990.
pentru toþi oamenii (Filipeni 4:6; 1 Timotei 2:1-3). „Nu-mi doresc nimic de jos, numai sã ajung în
Observaþi, vã rog, cât de concretã este Austria”. A ajuns, ºi Dumnezeu l-a binecuvântat.
rugãciunea „Tatãl nostru” (Matei 6:9-13) ºi cã în Ce înþelept ar fi fost sã mai fi cerut cu aceeaºi
acelaºi pasaj Domnul fãcea distincþie între o ardoare încã un lucru: „o fatã bunã” (o soþie
„mulþime de vorbe” ºi ceea „ce aveþi trebuinþã” credincioasã).
(Matei 6:7-8). Voi copii, ce cereþi? Jucãrii, dulciuri,
Mai precizez cã de-a lungul vieþii, omul excursii, telefoane mobile… Eu vã sfãtuiesc sã
întâmpinã probleme foarte diverse. Dar chiar cereþi sã vã þinã Dumnezeu pãrinþii credincioºi ºi
faptul cã cineva se aflã la un moment dat într-o sãnãtoºi ºi o sã le aveþi pe toate. Aceasta în primul
problemã pe care n-a avut-o pânã atunci ºi pe rând ºi al doilea la alegere: sã cântaþi frumos,
care poate nu o au cei din jur, trebuie sã ne facã vocal ºi instrumental, sã învãþaþi bine la ºcoalã,
sã înþelegem nevoia ºi importanþa de a cere doar sã vã pãstreze Dumnezeu sãnãtatea, sã aveþi o
douã (trei) sau chiar un singur lucru. bicicletã bunã, sã puteþi merge cu ea la ºcoalã ºi
Iatã douã exemple: la bisericã.
Iov era în încercare, sãrac ºi bolnav, aºa cã Voi adolescenþilor
adolescenþilor,, ce cereþi? Permis la 16
ar fi putut avea o mulþime de cereri, totuºi el zice ani ºi un BMW
BMW,, o garderobã ºi un trup fotomodel
fotomodel,,
cãtre Domnul, în faþa prietenilor sãi: Iov 13:20-22 sau sã plecaþi din þarã? Vã fac ºi vouã niºte
„Numai douã lucruri fã-mi…Trage-Þi mâna de propuneri: meditaþi asupra lor ºi alegeþi vreo
peste mine… (fã-mã sãnãtos). Apoi cheamã-mã douã, trei, evident dacã nu le aveþi deja, care sã
ºi-Þi voi rãspunde sau lasã-mã sã vorbesc eu ºi fie dupã voia Domnului (1 Ioan 5:14): naºterea
rãspunde-mi Tu (vreau sã stãm de vorbã). din nou, Duhul lui Dumnezeu ºi statornicia în
Domnul l-a ascultat, l-a vindecat ºi S-a prezentat pocãinþã, un partener credincios ºi harnic (acesta
pentru discuþia doritã. sã fie frumos, iubitor, tandru ºi fidel), o diplomã
Solomon a fost instalat rege peste Israel ºi de bacalaureat ºi apoi una de licenþã, un serviciu
„…Dumnezeu i-a zis: «Cere ce vrei sã-þi dau»” bun, o garsonierã, un apartament sau o casã, o
(1 Împãraþi 3:5). El a cerut un singur lucru: slujbã în via Domnului, sãnãtate.
înþelepciune. „Cererea aceasta a lui Solomon a Poate veþi zice: „Pe toate le vrem”. Cred,
plãcut Domnului” (1 Împãraþi 3:10) ºi i-a oferit dar nu pot fi obþinute toate odatã nici la loterie.
mult mai mult decât ceruse. Nu poþi deodatã sã obþii ºi diploma de bacalaureat
Am auzit însã despre cineva care a cerut de ºi cea de licenþã; întâi pocãinþa ºi un serviciu bun,
toate: frumuseþe, bunuri materiale, bani, apoi cãsãtoria.
cadouri… Nu le-a primit ºi, cu vremea, a înþeles „Cãci ori ºi cine cere (câte douã lucruri
cã Dumnezeu i-a dat viaþã ºi pocãinþã ca sã se bune), capãtã…” (Matei 7:8)
poatã bucura de ele.
Iosif Anca

Betel 15
Istoria bisericii

Reforma protestantã începutã în secolul Privitã retrospectiv, perioada Evului Mediu
precedent continuã sã influenþeze viaþa religioasã a demonstrat cã unirea dintre Stat ºi Bisericã s-a
ºi politicã a Europei. dovedit dezastruoasã pentru ambele pãrþi.
Biserica ºi clericii au cãpãtat statut preferenþial
· În Anglia, revoluþia puritanã îl înlãturã de ºi subsidii generoase din partea Statului, dar
la domnie ºi-l executã pe regele Charles (Carol), odatã cu ele au apãrut ºi pretenþiile Statului ca
Biserica sã binecuvânteze toate „aventurile”
încercând sã instaureze o confederaþie
politice. Statul s-a angajat sã nu promoveze în
(commonwealth) puritanã. funcþii oficiale decât dintre membrii Bisericii, dar
· În Franþa, hughenoþii protestanþi se aceasta a fãcut ca Biserica sã fie obligatã sã
rãscoalã împotriva regelui Ludovic al XIII-lea. accepte în sânul ei oameni cu abilitãþi politice,
· 1618-1648 – în Europa centralã, rãzboiul dar fãrã nici un fel de calitãþi spirituale. Mai mult,
de 30 de ani produce o mãcelãrire reciprocã între Statul ºi-a asumat sarcina de a extirpa orice
învãþãturã sau miºcare decretatã de Bisericã
protestanþi ºi catolici, care luptã pentru putere.
drept pãgânã sau incorectã. Orice deviaþie de la
· Anglia stabileºte primele colonii în doctrinele oficiale au fost pedepsite cu o cruzime
America de Nord, Jamestown – 1607, Pilgrims – inimaginabilã. Dizidenþii au fost lichidaþi fãrã milã
1620, Massachusetts Bayy Colonyy – 1630; multe ºi categorisiþi drept „împotrivitori faþã de
dintre ele s-au nãscut din dorinþa de a rãspândi Christos, duºmani ai adevãrului ºi ai vieþii, aliaþi
creºtinismul ºi de a stabili o ordine politicã cu o ai diavolului ºi partizani ai distrugerii”.
„Reforma”, care a fost nu numai o miºcare
guvernare mai aproape de valorile biblice.
religioasã, ci ºi una cu caracter economic ºi politic,
· În Anglia este lansatã traducerea „King a declanºat procesul de separare dintre Stat ºi
James” a Bibliei (1611). Ea va modela limba Bisericã. Procesul s-a întins însã pe durata
englezã folositã în urmãtoarele trei sute de ani. „rãzboiului de treizeci de ani”, iar în acele lupte au
· 1633 – Galileo este forþat de inchiziþie sã pierit nu mai puþin de 15 milioane de oameni.
„abjure” teoriile ºtiinþifice ale lui Copernicus. Germaniei i-au trebuit apoi 200 de ani ca sã-ºi refacã
numãrul populaþiei decimate în luptele fratricide.
Apar alþi oameni de ºtiinþã care se apucã sã
Contrareforma declanºatã de Biserica
studieze temeinic legile dupã care a fãcut Romano-catolicã nu a fost atât o luptã a ideilor,
Dumnezeu lumea: Johann Kepler, Isaac Newton, cât o campanie de represalii sângeroase. Oºtile
Francisc Bacon, Robert Boyle. supuse scaunului papal au masacrat milioane
· Apar lucrãri de literaturã care vor deveni de oameni în sudul Franþei ºi în alte teritorii
în scurt timp „clasice” în lumea creºtinã: John plecate pe drumul Reformei. Ruºinea acestor
masacre a fost recunoscutã prin cererea publicã
Milton, Paradisul Pierdut (1667), Blaise Pascal,
de iertare rostitã de Papa Paul în anul 1995. Cum
Cugetãri (1670), John Bunyan, Cãlãtoria rãmâne însã cu „infailibilitatea” papilor care au
creºtinului (1678). iniþiat ºi binecuvântat aceste crime?
· În arena gândirii, apar „iluminiºtii” care Iatã ce a spus Harnack, unul din istoricii
contestã valoarea creºtinismului ºi încearcã sã Bisericii creºtine contemporane, despre fiecare
aºeze toatã teoria cunoaºterii umane pe temelia din cele trei mari ramuri ale Bisericii creºtine:
„Biserica Ortodoxã este creºtinismul primitiv
„raþiunii”: Leibnitz, Hobbes ºi Descartes.
plus pãgânismul grec ºi oriental. Biserica
Romano-catolicã este creºtinismul primitiv plus
Anul 1700. La 56 de generaþii dupã Christos,
pãgânismul grec ºi roman. Biserica Protestantã
lumea este încreºtinatã în proporþie de 22,3%
este încercarea de a elibera creºtinismul primitiv
(84,1% fiind albi). Lumea este evanghelizatã în
pur de sub toate formele de pãgânism”.
proporþie de 25,2%. Biblia este tradusã în 52 de
limbi.
Extras din
„Identitate creºtinã în istorie”
Daniel Brânzei

16 Betel
„Când a fost de 12 ani... L-au gãsit în Templu...
Templu...
Ascultându-i ºi punându-le întrebãri.” (Luca 22..42, 46)

D 2 Împãraþi Împãrat care a
e 1) O roabã, împãrat, Elisei, (Iuda), Iosia, Ezechia,
mâncat iarbã
z sã se scalde, Iordan, vindecat,
2) Naaman, un talant de
Amaþia, Iehu, Iosafat, Baeºa,
Ieroboam, Ahab, Pecah,
Nebucadneþar
l argint ºi douã haine de Roboam, Ioahaz (Israel), Ioas
Canaan, Omega, Nebo,
Adulam, Iacov, Ahab, Iuda,
schimb, lovit, leprã
e 3) blestemat, copii, Betel,
(Israel), Iotam, Ahaz, Ioram
(Israel), Omri, Ioiachin,
Amnon, gherle, mitã, Amasa,
strãin
g patruzeci ºi doi, sfâºiaþi, doi urºi
4) Iehu, nimiceascã, Ioram,
Zedechia, Menohem, Osea,
Ioram (Iuda), Atalia, Abia,
ã Ilie Amon, Nadab, Ela, Ahazia Neemia de la A la Z
5) 1 an, Casa Domnului, Asaf, Besodia, cuptoarelor,
r Ioºeba, ºapte, Atalia,
(Israel), Pecahia, Ahazia
(Iuda), Zaharia, Ioahaz (Iuda), dãrâmat, Eliaºib, foc, Gheba,
i Iehoiada, moartea preotului,
cãzut în idolatrie
Ioiachim, ªalum, Zimri
8) Habor, Gozan, Halah,
Hacalia, izvorului, lemne,
Malchia, Nisan, Ono, plângea,
6) Iehoiada – preot, Ilie, Cuta, Sefarvaim, Babilon, Refaia, Siloe, ªalum, trist,
Hulda – prooroci, Atalia, Osea Hamat Þadoc, uºier, Zanoahului
– împãraþi, Hilchia, ªafan – 9) Iosia, legii, Hulda,
logofeþi, Ierusalim, Paºtelor, treizeci ºi Identificaþi autorii
7) Roboam, Abia, Asa, nouã, Neco, Egiptului Ioan Botezãtorul, Abimelec,
Iosafat, Ioram, Ahazia, Ioas, Eli, Iona, Moise, Isus, Pilat,
Amaþia, Ozia, Iotam, Ahaz, Petru, Ioan Botezãtorul, Cain
Ezechia, Manase, Amon, Iosia,
Ioahaz, Ioiachim, Ioiachin,
Zedechia, Ieroboam, Nadab, Gãseºte personajul
Baeºa, Ela, Zimri, Omri, Ahab, gãsind autorul
Ahazia, Ioram, Iehu, Ioahaz, Noe, Avraam, Moise, Rut,
Ioas, Ieroboam, Zaharia, Samuel, David, Solomon, Ilie,
ªalum, Menahem, Pecahia, Estera, Iov
Pecah, Osea, Manase, Azaria
(Ozia), Ieroboam II, Asa, Ioas

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Vã aºteptãm rãspunsurile pânã la data de 31.05.2006,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Î 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
pe adresa redacþiei.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

n
1. Ce împãraþi sunt amintiþi în Noul Testament?
t 2. Ce fel de oameni stângaci sunt prezentaþi în Biblie?
r 3. În ce situaþii (plãgi, accidente, rãzboaie) au murit multe animale?
e 4. Ce semn purtau evreii pe haine ca sã-ºi aducã aminte de poruncile Domnului?
5. Cine are douã fete cu acelaºi nume?
b 6. Cine a fost primul om numit evreu?
ã 7. Care sunt cele patru lucruri ,,nesãtule”?
r 8. Câþi uriaºi sunt nominalizaþi în Biblie?
9. Cine a avut domiciliu forþat pe vremea lui Solomon?
i 10. Cãrui împãrat i-a dat Domnul o luminã ºi el a fost numit lumina?
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Cei care vor fi premiaþi, în urma totalizãrii a 100 de puncte, la
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
concursurile din revistã sunt:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Eliab Anca, Otniel Anca, Estera Anistoroaei, Mariana Anistoroaei, Larisa Atudoroae,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Lorena Atudoroae, Samuel Felea, Eugenia Tomuº, Aura Simina.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Betel 17
Pilde

În ca locuri umbli? Cu cine te asemeni?
Unui frate întors de curând la Domnul – care Struþul, gãina ºi vulturul sunt trei pãsãri
înainte a fost beþiv, în timp ce trecea pe lângã o zburãtoare: dar câtã deosebire este în zborul lor!
cârciumã i-a venit pofta sã bea un pahar de vin. Struþul are aripi, dar nu le foloseºte la zbor ci
Neputând rezista ispitei, a intrat. Odatã cu el a doar ca sã-ºi aspreascã mersul. Gãina zboarã ºi
intrat ºi un colonel de securitate. Fratele a cerut ea, dar numai din când în când zboruri mici ºi
un pahar de vin ºi s-a aºezat la o masã. Colonelul scurte peste garduri, pe când vulturul zboarã
a cerut doar un pahar cu apã. Barmanul a veºnic la înãlþime. Îi place înãlþimea ºi cu ajutorul
reacþionat: „Doar apã, domnule colonel, doar nu aripilor se ridicã mereu spre înãlþimile cerului.
v-aþi pocãit?” Colonelul însã a rãspuns: „Cum sã Aºa sunt ºi rugãciunile oamenilor. Sunt
mã pocãiesc domnule? Un pocãit nici mãcar nu oameni care nu folosesc niciodatã aripile
intrã într-o cârciumã!” Atunci fratele, adânc rugãciunii asemenea struþului. Au ,,aripi” dar nu
mustrat în cugetul lui, a ieºit afarã repede, uitând „zboarã”. Cu aripile rugãciunii nu se ridicã
de paharul sãu de vin. De atunci, niciodatã nu i-a niciodatã spre cer, spre Dumnezeu. Nu cunosc
mai venit poftã de alcool. Psalmul 1 spune cã mãreþia desprinderii de pãmânt prin zborul
este fericit omul care nu se aºeazã ºi nu se duce rugãciunii.
la un loc cu cei rãi. Tu, ca ºi credincios al Sunt apoi alþi oameni care folosesc „aripile”
Domnului Isus, þine cont de lucrul acesta! rugãciunii din când în când asemenea gãinii,
însã numai în „zboruri” mici ºi scurte. Se roagã
fãrã sã se desprindã prea mult de pãmânt. Se
roagã din obicei, fãrã sã se ridice deasupra
problemelor din lume.
Cei care se roagã cu adevãrat sunt
asemãnaþi cu vulturul. Ei se roagã cu putere.
În ce cãruþã eºti? Când îºi desfac „aripile”, se desprind cu totul
de pãmânt ºi se ridicã în slãvile cereºti. Le place
În anul 1852, douã grupuri de caravane cu
– ca ºi vulturului – mãreþia înãlþãrii spre cele
cãruþe acoperite cu coviltir au plecat din Omaha
cereºti. Cu aripile rugãciunii ies mereu din lume
peste vastele întinderi cãtre Vestul îndepãrtat.
ºi se ridicã tot mai sus de pãmânt unde lumea
Multe zile ele au mers în paralel, apoi s-au
nu-i mai poate urmãri.
despãrþit. O caravanã a scris pe cãruþele lor:
Tu cu cine te asemeni când te rogi?
„Cãutãtori de Dumnezeu”, celãlalt grup, care
reprezenta goana dupã aur, a scris pe cãruþe:
„Cãutãtori de aur”. Grupul acesta din urmã era
individualizat competitiv cu atitudinea exprimatã
prin zicala: „Fiecare pentru sine”. Grupul dintâi
era o societate de ajutor reciproc, cãutând binele Ce obiceiuri ai?
tuturor ºi binele fiecãruia. Aceste douã concepþii
ºi atitudini au fost supuse încercãrii vieþii, pentru Contele Cairus, Lordul Cancelar al Angliei,
a se vedea pe care o aprobã viaþa. ,,Cãutãtorii de a fost unul dintre cei mai ocupaþi oameni din
aur” au gãsit aur, dar acesta le-a curs printre vremea lui. Doamna Cairus a mãrturisit: „Venea
degete ca apa. Aurul lor e acum în cea mai mare câteodatã acasã de la Parlament la ora douã
parte în mâinile bancherilor. „Cãutãtorii de noaptea, însã dimineaþa se scula la aceeaºi orã
Dumnezeu” s-au aºezat pe un pãmânt sterp ºi ca sã se roage ºi sã studieze Biblia”. Domnul
sãrac, l-au lucrat ºi formeazã azi (în 1945) o Cairus spunea: „Dacã am avut vreun succes în
cooperaþie care posedã bunuri în valoare de viaþã, îl atribui obiceiului de a dedica primele
milioane de dolari. douã ore ale dimineþii studiului Bibliei ºi
Viaþa a aprobat o societate de ajutor reciproc rugãciunii”.
ºi a condamnat o societate egoistã ºi fãrã Câþi dintre noi dedicãm dimineaþa un timp
scrupule. pentru Domnul?

18 Betel
Cartea1Regi Roade ale Duhului
delaAlaZ
1. Mama lui Amaþia
2. Starea care o fãcea pe Ana sã se roage
1. A fost împãrat un prânz
3. Viteazul care a omorât cei doi lei ai Moabului
2. Comandantul oºtirii pe timpul lui Solomon
4. Culoarea sunamitei
3. Râul care a slujit ca ascunzãtoare
5. O proorociþã care ºedea sub un finic
4. Împãrat ce era acoperit cu haine ºi nu se încãlzea
6. Þara lui Goliat
5. Logofãt al lui Solomon
7. Ce a fost Eva pentru Adam?
6. Tafat
8. Împãrat care i-a ucis pe fiii lui Ghedeon
7. Cetate ziditã de Solomon
9. Cãpetenia Cheretiþilor ºi a Peletiþilor
8. A zidit Ierihonul dãrâmat de Iosua
9. Împãrat cãruia i s-a uscat mâna întinzând-o
împotriva unui prooroc
10. Stâlpi zidiþi în Iuda
11. Pus de Solomon ºi îngreunat de Roboam.
12. Þara de unde s-a importat lemnul pentru Templu
13. Profet ce a vestit moartea lui Ahab
14. A fost pus în fruntea norodului ca sã fie omorât
15. Aur de ___________.
16. Om al lui Dumnezeu venit din Iuda la Betel
17. Urmaºul lui Solomon
18. Împãratul pãcii
19. Timp cât a durat clãdirea Templului lui Solomon
20. Una dintre fetele lui Solomon
21. Marele preot de pe timpul lui Solomon
22. Tatãl lui Gheber
23. Primul om înviat din morþi
24. Împãrat din Israel care a avut cea mai scurtã domnie?

Samuel Felea

1. Roada Duhului care însoþeºte milostenia
2. Un sinonim al cuvântului „smerenie”
3. Coiful mântuirii
4. Arma cu care trebuie încins mijlocul
5. Ce s-a fãcut în cer când a rupt Mielul pecetea a ºaptea?
6. Vorbeºte Doamne, cãci robul Tãu ascultã _______
7. Cãci oamenii vor fi _________________ (în zilele
din urmã)
8. Un lucru care le va lipsi oamenilor în zilele din urmã
9. „Ne-a pus în inimã _________________ Duhului”

Eugenia Tomuº
Zgârcenia Dãrnicia

Nimic nu-i va ajunge aceluia care Trebuie sã dãm sistematic ºi continuu,
considerã ,,puþin”, sã dãm dintr-o motivaþie directã,
ceea ce de fapt este suficient, sã dãm suficient în raport cu ce avem
nu numai pentru el, ºi sã dãm cu înþelepciune
ci ºi pentru alþii. acolo unde trebuie.

Zgârcenia este unul din Dumnezeu nu se uitã la mâini pline,
izvoarele nelegiuirilor. ci la mâini curate.

Zgârcitul este un cerºetor bogat, Cel mai important ºi cel mai greu
când moare îi învie averea. este sã dai, ce te costã sã mai
adaugi ºi un zâmbet.
Zgârcitul nu poate face parte
din familia Celui care a dãruit totul Ce neînþelept este sã-þi parã rãu
pentru noi oamenii pãcãtoºi. cã ai fãcut un bine, cãci cine dã lui
îºi dã, cine-ºi face lui îºi face.
Banii ascunºi în pãmânt,
nici nu cresc, nici nu rodesc. Ce am cheltuit am pierdut,
Cine seamãnã puþin, puþin va secera. ce am va fi al altora,
Ce va culege cel ce nu seamãnã? dar ce-am dat va rãmâne al meu.”

Darurile „…fãgãduite de voi… …cel neprihãnit dã fãrã zgârcenie”
sã fie gata, fãcute cu dãrnicie (Proverbe 21:26)
nu cu zgârcenie”
(2 Corinteni 9:5)