You are on page 1of 20

Ce trebuie să facă

un copil pag. 3
Puterea rugaciunii - o armă în mâna copiilor –
pentru a ajunge Un învăţător
„un om mare”? pag. 4-5
William Carey, fondatorul misiunii creştine în India –
Prelucrare, Beny Boariu
pag. 6
1. Să fie ascultător de părinţi – pentru „Căutaţi în cartea Domnului (1 Timotei) şi citiţi! Nici una
dintre acestea nu va lipsi...” – Daniel Pălincaş
a fi fericit.
pag. 7
2. Să înveţe la şcoală – pentru a-şi Osea de la A la Z – Samuel Felea • Tălmăciri de la A
la Z • Care a fost primul (prima)? – Cosmina Simina
dezvolta capacitatea intelectuală. pag. 8
3. Să frecventeze o şcoală biblică Ordonaţi cronologic următoarele evenimente din viaţa
lui Iosua • Învaţă să cunoaşti oamenii • După faptă şi
pentru copii – pentru a-L cunoaşte pe răsplată – Iosif N.
pag. 9
Dumnezeu şi planul Lui pentru om.
Golgota • Cărţi „feminine” • Roada neprihănirii–
4. Să se roage zilnic – pentru a Anca & Cosmina Simina
pag. 10
beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. Credincioşi în cele mai mici lucruri – O mamă
5. Să înveţe o meserie – pentru a-şi pag. 11
Ce faci astăzi? – Draga Ujeniuc
câştiga pâinea cea de toate zilele. pag. 12
6. Să-şi îngrijească trupul – pentru a Păcatul masturbării – Iosif Anca
pag. 13
fi sănătos. „Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit” –
Iosif N.
7. Să se dedice Domnului – pentru a‑şi
pag. 14
înţelege chemarea în lucrarea sfântă. Introducere biblică
pag. 15
Povestea leneşului şi omului harnic – Iosif Anca
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 16
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, ajunsă
Noe – Predicatorul
în prezent la 4.500 de exemplare, se constituie din
pag. 17
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să Un pahar cu lapte
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Arad, deschis pag. 19
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 37RNCB
Imperfecţiunea - Perfecţiunea
1200000 135260001. pag. 20
Anotimpurile şi farmecul creaţiei
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial

În timpul celui de-al doilea război mondial, pregătite pentru luptă. Ce frumos, să vezi pe tata
într-un sat din fosta Uniune Sovietică forţele şi mama că se luptă împreună cu copiii să apere
ocupante au scos pe cei rămaşi în câmp şi se casa de atacurile Diavolului. La fel de necesar
pregăteau să-i împuşte şi să îi arunce în gropi este să luptaţi pentru fraţii sau surorile voastre şi
comune. În timpul pregătirilor pentru execuţie, o de ce nu pentru bunicii, colegii sau vecinii voştri
fetiţă de 12 ani, ce era printre cei ce urmau să fie ce nu sunt mântuiţi. Domnul vă poate folosi pentru
împuşcaţi, se ruga. Deodată, a strigat cu voce tare oprirea unor execuţii ale Diavolului.
şi a dat un ordin desluşit şi complet în limba celor Cunosc mai multe situaţii în care copiii
ce le pregăteau moartea. Receptarea vocii ei a fost s-au unit la rugăciune pentru o mamă bolnavă sau
însoţită de o mare teamă şi în special a celui ce pentru un frate nepocăit şi Domnul le-a ascultat
condamna execuţia, fapt ce a determinat oprirea rugăciunea şi i-a salvat. Dacă veţi şi posti în acele
ei şi eliberarea celor deţinuţi. Zeci de ani, tot satul zile, rugăciunea voastră va fi mai puternică şi veţi
a purtat o deosebită recunoştinţă acelei fetiţe, care obliga forţele răului să se retragă.
a rămas credincioasă şi în urmă cu câţiva ani a Îmi amintesc cu plăcere, că mă înţelegeam
plecat la Domnul. La înmormântarea ei, la care bine cu bunicii de ambele părţi, ce nu locuiau
a fost prezentă aproape toată localitatea, a fost departe de noi şi m-am rugat tot timpul să nu
reamintită minunea aceasta. moară până voi creşte mare. Odată, unul dintre
Într-un mod asemănător, Diavolul cu bunici a fost foarte bolnav şi necesita o intervenţie
armatele lui de îngeri căzuţi, pregăteşte lovirea chirurgicală de urgenţă. Cum am aflat, am intrat
sau chiar moartea multor oameni. Dacă ar avea repede într-o cameră şi m-am rugat singur ca să
în plan casa voastră, cum adesea există mesaje poată fi salvat. Dumnezeu a lucrat minunat, că,
din partea Domnului, care atrag atenţia asupra deşi stăteam departe de oraş, a sosit la noi un
scopurilor lui, rugăciunea voastră ar împiedica unchi cu maşina şi l-a dus repede la spital. Toţi
acţiunea celui rău? bunicii mei au trăit până după ce m-am căsătorit.
Copiii, de orice vârstă ar fi, şi cu atât mai Vă recomand să trimiteţi pe adresa
mult adolescenţii, se pot ruga cu succes, pentru redacţiei noastre experienţe pe care le-aţi avut cu
biruinţa lor şi a celor din jurul lor. De aceea, Domnul ca urmare a rugăciunilor voastre. Iar cei
decât să vă obosiţi mintea cu jocuri imaginare ce nu aveţi astfel de experienţe, încercaţi şi rugaţi-
pe computer, în care urmăriţi şi împuşcaţi, vă vă pentru problemele care sunt în jurul vostru.
propunem bătălii reale. Am văzut într-o carte de Aşteptăm să auzim experienţele voastre şi vă
istorie, o imagine din războiul berberilor (Africa de dorim răspunsul pe care îl aşteptaţi de la Domnul.
Sud) cum bunicul, tatăl şi copilul stăteau cu armele
Un învăţător 3
“Aduceţi nevasta să fie arsă alături de corpul soţului ei!”, strigară
rudele celui care murise. Rugul era pregătit, iar deasupra lui era pus cel
care până ieri fusese vecin şi frate cu oamenii care acum stăteau adunaţi
să privească înmormântarea după obiceiul suttee. Toţi ştiau că, potrivit
obiceiurilor vremii şi credinţei hindi, soţia trebuia arsă de vie împreună
cu corpul soţului decedat. Unele femei mergeau de bunăvoie să fie arse,
altele însă se ascundeau în momentul în care aflau despre moartea
soţului lor. Iar acuma, soţia fusese găsită, adusă cu forţa şi legată alături
de cel care îi fusese soţ, şi căruia îi jurase credinţă. Una dintre rudele
decedatului a dat foc lemnelor de sub rug, a turnat untdelemn peste ei
şi curând ţipetele femeii încetară, fiind înghiţite de flăcările nemiloase
care se ridicau tot mai sus. Acesta era obiceiul suttee în India anilor
1800 şi nimeni nu se putea împotrivi: soţia trebuia arsă sau îngropată
de vie, alături de corpul soţului decedat. De data acesta însă, undeva
în mulţimea care privea neputincioasă la focul ce ardea, era un bărbat,
care de curând păşise pe meleagurile acestui ţinut cu mii de zei, întuneric
spiritual, boală, suferinţă şi superstiţie. Privi toată scena fără să poată
spune măcar un cuvânt, întrebându-se dacă ceea ce vede este realitate
Toţi sau vis. Când cei din mulţime s-au risipit, fiecare să-şi continue munca
oamenii şi treburile zilnice, el a rămas acolo şi în acel moment a luat hotărârea
să lupte cu toată puterea pentru a opri acest obicei groaznic. Numele
mari au lui era William Carey. Dar ce căuta el în această ţară, unde nimeni nu-l
fost mici cunoştea, o ţară cu obiceiuri atât de stranii şi groaznice, unde oamenii
se închinau începând de la şobolani până la soarele de pe cer, trăind
mai întâi într-o sărăcie lucie şi unde nu se auzea despre Isus?
William Carey s-a născut la Paulersbury, în comitatul
Northamptonshire, din Anglia, în anul 1761, ca prim născut, din cei cinci
copii ai lui Edmond Carey, învăţătorul satului. Întreaga familie avea
predilecţie pentru studiu, dar în mod deosebit acest fiu care s-a dovedit în şcoala tatălui său un element din
cele mai bune, avea o mare râvnă la învăţătură şi o inteligenţă deosebită.
În primii ani ai copilăriei, îl găsim pe William ca un mare iubitor de păsări şi animale cu care se
întovărăşea de multe ori. Atât de mare era preocuparea lui în această privinţă, încât era gata să facă orice,
numai să poată studia viaţa lor. Într-una din zile, ducându-se în grădină, zări un cuib de păsărele pe creanga
unui pom înalt. Fiind de o curiozitate excesivă, însuşire care l-a ajutat foarte mult în studiile de mai târziu, se
hotărî să se urce în pom. Zis şi făcut, însă când era aproape să ajungă la ţintă, alunecă şi căzu atât de rău,
încât rămase acolo până veniră părinţii lui şi îl ridicară. Doctorul chemat, constată că băiatul îşi frânse piciorul,
însă după zilele de refacere, primul lucru pe care l-a făcut când a putut să alerge din nou, a fost să se caţere
în copac să vadă cuibul de păsări.
La vârsta de 14 ani, din cauza sărăciei din familie, William nu a mai putut continua şcoala şi a fost
angajat ca ucenic la un cizmar din Piddington, Clarke Nichols, unde trebuia să stea de dimineaţa până seara
în faţa unor grămezi de ghete rupte care aşteptau să fie reparate. Deşi cunoştea despre Dumnezeu de la
părinţii lui, William nu era prea interesat de lucrurile spirituale. Din contră, credea despre sine că este un bun
creştin, un tânăr moral, mergea destul de regulat la biserică şi chiar cânta în cor. El a trebuit să mai treacă
printr-o mare încercare până când să aibă loc adevărata lui convertire. În ajunul unei sărbători a mers după
obiceiul locului pe la negustorii stăpânului său şi a primit de la unul din ei un şiling fals. Fără ca băiatul să ştie
acest lucru, fugi plin de bucurie la cea mai apropiată prăvălie să cumpere diferite lucruri pentru părinţi, sora
lui şi pentru el. Când a dat negustorului moneda, acesta o respinse ca fiind falsă. În zăpăceala momentului,
scoase o monedă de-a stăpânului său şi plăti. Suma luată trebuia să fie completată şi fiindcă Carey nu avea,
se hotărî să spună o minciună, adică să spună stăpânului său că moneda îi aparţine.
,,O! Doamne”, se ruga el pe drum, „eu nu mă pot ajuta acuma minţind, dar dacă Tu mă vei ajuta
să trec prin această încercare, nu voi mai face niciodată asemenea fapte”. Sosind la atelier, a dat banii
stăpânului sau, care, numărându-i, găsi şi moneda falsă. Fiind întrebat, la început ascunse adevărul, dar
apoi mărturisi fapta, primind o mustrare aspră. Această faptă necreştinească îi produse lui Carey multă
amărăciune în suflet, dar i-a fost spre îndreptare.
Cu altă ocazie, auzind cuvintele unui predicator, simţi mai mult vinovăţia păcatelor sale, fapt care l-a făcut
să simtă nevoia de a căuta cu toată seriozitatea sprijin la Isus. De aici înainte a început să studieze cu ardoare
Sfânta Scriptură şi un comentariu asupra Noului Testament găsit în rafturile cizmăriei. În el descoperi multe citate
greceşti, pe care le-a transcris şi cu ajutorul unui vechi prieten a putut face tălmăcirea lor. Aşa a început Carey
primele lecţii de greacă. Tot în felul acesta a început şi studiul limbilor latină şi ebraică. În scurt timp, putea să se
folosească de Biblia în aceste limbi, ceea ce i-a dat posibilitatea unei aprofundări mai serioase a Cuvântului.
Un asemenea element nu putea rămâne mult timp la bancul unui cârpaci, căci, datorită convertirii
lui, care avu loc în anul 1779, el începu să facă lucrarea de propovăduitor întorcând pe mulţi tineri de la viaţa
lor uşuratică, la una serioasă şi plină de exemple bune. Primul dintre cei câştigaţi de el fu însuşi patronul la
care lucra, Clarke Nichols.
4
La vârsta de 18 ani a ţinut prima predică, cu toate că nu se simţea pregătit
pentru o răspundere ca aceasta, iar la 22 de ani a ajuns pastorul unei biserici,
dând oamenilor ce avea mai bun ca învăţătură. Trebuia însă să-şi întreţină
şi familia, ceea ce îl făcea să lucreze în cizmărie în cursul săptămânii,
iar la sfârşitul săptămânii să se ocupe cu hrănirea spirituală şi educarea
concetăţenilor lui. În anul 1781 s-a căsătorit cu cumnata lui Thomas Old,
la care lucra acum. Viaţa familială se scurgea în cea mai perfectă unire şi
fericirea lor crescu odată cu venirea în familie a unei fetiţe căreia Carey îi
puse numele Ana. Această fericre nu ţinu însă mult, căci din cauza unei
malarii care bântuia acele locuri, fetiţa muri, spre tristeţea părinţilor. Tatăl i-a
mângâiat citind la mormânt cuvintele: ,,Dar ştiu că Răscumpărătorul meu
este viu. Doamne Tu eşti refugiul nostru din generaţie în generaţie”.
Putem vedea din aceste cuvinte încrederea nestrămutată a acestui tânăr
bărbat în Dumnezeu.Oare nu este acesta un bun exemplu de urmat, atunci
când suportăm greutăţi şi ni se pare că nenorociri vin asupra noastră?
Speranţa trebuie să constituie pentru creştin, ceea ce este ancora pentru
vaporul în largul mării pe timp de furtună. Încercările sunt uneltele lui
Dumnezeu pentru desăvârşirea caracterului.
Fiind întrebat într-o zi de un prieten cum îşi întrebuinţează timpul, Carey îi Toţi
răspunse: ,,Învăţ mereu când stau la lucru şi când merg pe şosea ducând oamenii
ghetele la oraş”. Tot în acest timp mergea de multe ori la 12 mile depărtare
în satul Earls Barten, parcurgând pe jos această distanţă dimineaţa şi mari au
întorcându-se înapoi seara, făcând în tot timpul călătoriei exerciţii de citire fost mici
cu Biblia greacă şi ebraică. Acest drum îl făcea cu Dumnezeu, din iubire
pentru El şi pentru concetăţenii lui. Florile şi păsările completau frumuseţea mai întâi
drumului, descriindu-i marea operă a Creatorului. O dată pe lună ţinea o
predică în satul lui, de asemenea făcea şi câte o vizită.
Doi ani mai târziu, biserica din Maulton îi făcu invitaţia de a primi să le fie
pastor. Plin de recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru această favoare, primi cu bucurie. Mulţumirea simţită
nu se datora faptului că de aici înainte va duce o viaţă fără griji, având viitorul asigurat. A te consacra în slujba
Domnului, a înţelege cuvintele „lucrez şi trăiesc pentru a-i face pe alţii fericiţi”, cuprind în sine, pentru cei
care le pun în practică, puţine clipe de odihnă şi belşug. Carey era convins de aceasta, biserica din Maulton
fiind săracă, nu putea să îi acorde un salariu mai mare decât 15 lire pe an, adică 6 şilingi pe săptămână. Era
o sumă care nu putea întreţine viaţa unei familii. „Voi face ghete”, zise Carey, ,,şi aceasta îmi va aduce un
câştig de zece şilingi pe săptămână.” Astfel îşi asigură existenţa.
Între lucrarea de predicator şi cizmar trebuie să socotim şi cea de învăţător în şcoala satului. Această
şcoala nu era în felul celor de astăzi, când copiii vin într-un local comod, cu toate cărţile şi mobilierul necesar
la îndemână. Despre şcoala lui Carey se spune ca în loc de bănci, avea bucăţi de copac rotunde şi pentru
lecţiile de geografie a trebuit ca profesrul să deseneze pe un perete harta lumiii, întrebuinţând pentru fiecare
naţiune o culoare deosebită.
Cugetaţi la caracterul pe care îl avea acest om! Lipsurile nu îi dădeau decât curaj şi spirit de creaţie.
Slujba care îi cerea să fie îndrumătorul spiritual al celor mari şi clăditorul de caractere pentru cei mici nu îl
oprea să întreprindă lucruri mari, fără a avea la dispoziţie mijloacele necesare, iar pentru a-şi întreţine viaţa,
lucra la cizmărie. Unui asemenea bărbat care nu se aşeza niciodată la lucrul său fără să aibă o carte deschisă
în faţă, putea să i se încredinţeze misiuni şi mai mari, căci avea în cine să se încreadă. Pe oameni ca aceştia,
nu-i mai conduc împrejurările, ci însuşi Dumnezeu. Şi când ne gândim în lumina acestor fapte la mulţi tineri
de astăzi! O, dacă aceste cuvinte şi acest exemplu ar trezi spiritul nostru, cu siguranţă nu ne-am mai
numi creştini, dar ne-am strădui să fim creştini!.
Carey a plecat în India, după lungi controverse avute cu conducătorii bisericii, care nu erau de acord
cu lucrarea misionară, deoarece nu vedeau nevoia de a trimite misionari în ţările neevanghelizate. A fost însă
nevoie ca Dumnezeu să ridice oameni ca şi el, care a deschis porţile misiunii şi a dat lumii întregi un exemplu
că prin curaj şi stăruinţă, se pot înfăptui lucruri mari. După multe insistenţe, guvernul englez a dat o lege în
1829, prin care se interziceau înmormântările după obiceiul suttee, iar dorinţa lui Carey a fost împlinită, mai
mult, chiar el a tradus legea în limba băştinaşilor. De asemenea, a tradus Biblia în şase dialecte ale poporului
indian, Noul Testament în alte douăzeci şi trei, şi părţi din ea în alte cinci. În total treizeci şi patru de limbi.
A trăit 73 de ani şi când a murit, pe piatra lui funerară a pus să se scrie: „William Carey, născut în
anul 1761, decedat în anul 1834. În Braţele Tale se predă un vierme slab, sărac, făr’ de puteri”.
Astfel şi-a încheiat viaţa misionarul care a ajuns la realizarea idealurilor din tinereţe prin curaj şi
blândeţe, credinţă curată şi hotărâre în puterea Evangheliei. A pornit pe drum cu toată inima, a renunţat la
confortul şi bucuriile pe care le-ar fi avut în patria sa şi a fost gata să îndure lipsuri, suferinţă şi descurajări.
A trăit să vadă împlinindu-se cuvintele cu care a plecat în India: „Încearcă lucruri mari pentru Dumnezeu;
aşteaptă lucruri mari de la Dumnezeu.”

Beny Boariu
Prelucrare după „Vieţi de oameni”
5

Căutaţi în cartea Domnului (1 Timotei) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!

1. Cu toţii ştim că la începutul oricărei conversaţii, epistole sau a unui dialog are loc o introducere.
Să sesizăm care este salutul şi dorinţa apostolului Pavel pentru copilului său în credinţă, Timotei şi să
îi urmăm exemplul: „către _____________, adevăratul meu _____________ în credinţă: ___________,
__________ şi ____________ de la ____________, _____________, şi de la ______________,
_________________!”

2. Rugăciunea este un lucru bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu. Completând versetul vom
cunoaşte care este cerinţa apostolului şi vom putea să luăm aminte la ce se cere: „Vă îndemn dar,
________, să faceţi _______, ________, ___________, ___________, ____________, ca să putem
duce astfel _____________, cu toată _______________ şi cu toată ___________________.”
Căutaţi 3. Să vedem câteva din sfaturile date de apostolul Pavel tânărului Timotei şi nouă astăzi, gândindu-
în cartea ne că doar împlinindu-le vom putea dobândi adevărata viaţă: „să păstrezi ______________ şi un
Domnului _____________”; „până voi veni, ia seama bine la ________________”; „Fii cu luare aminte asupra
___________ şi asupra ___________, _____________” ; „Luptă-te lupta cea bună a _______________”;
„păzeşte ce ţi s-a __________________”; „fereşte-te de _________ şi de ____________, _________
numite astfel”; „pe tine însuţi păzeşte-te ___________”.

4. Ca nişte buni ispravnici ai harului lui Dumnezeu să căutăm evlavia care potrivit versetului următor
are o valoare minunată şi care merită apreciată: „Căci deprinderea trupească este de ______________,
pe când evalvia este ________________, ________”.

5. Uniţi fiecare personaj cu fraza ce i se cuvine, iar noi să sfătuim şi să îndemnăm de asemenea
după modelul dat:
pe femeile bătrâne să nu se îngâmfe;
pe tineri sfătuieşte-l ca pe un tată;
pe bogaţii veacului acestuia sfătuieşte-le ca pe nişte surori, cu toată curăţia;
pe cele tinere sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;
pe cel bătrân sfătuieşte-le ca pe nişte mame;

6. În cartea 1 Timotei sunt menţionate mai multe păcate. Identifică zece dintre ele şi nu uita că trebuie să
ne păzim de ele căci „păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată”. ______________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Dacă de păcat trebuie să ne ferim, aranjând următoarele cuvinte în forma scrisă de apostol vom
afla lucrurile opuse păcatului şi adevăratele valori pe care noi trebuie să le căutăm, să le împlinim şi să
le iubim pentru că doar astfel vom putea purta frumosul nume de copil al lui Dumnezeu: Om, evlavia,
blândeţea, iar, tu, al, Dumnezeu, lui, lucruri, fugi, de, caută, credinţa, dragostea, aceste, şi, neprihănirea,
răbdarea.

8. Subliniaţi care sunt atribuţiile sau însuşirile pe care trebuie să le aibă un diacon, potrivit epistolei
pe care o studiem: să fie bărbat al unei singure neveste; să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi
casele lor; să nu fie leneş; să fie cinstit; să nu fie făţarnic; să nu fie certăreţ şi dedat la vin; să nu
fie băutor de mult vin; să nu fie cu două feţe; să fie fară prihană; să nu fie doritor de câştig mârşav;
să nu iubească banii şi bogăţia; să nu fie mândru de el.

9. În biserică stăm în prezenţa Dumnezeului Celui Viu, fapt ce ar trebui să ne ducă la o meditaţie
profundă asupra comportamentului nostru din biserică: „Dar dacă voi ___________________,
să ştii cum trebuie să te ________________, care este _____________, ________________ şi
__________________.”

10. În încheiere, două sfaturi: „Fereşte-te _______________________. Caută _______________.”

Daniel Pălincaş
6
Osea de la A la Z Tălmăciri de la A la Z

1. „Poporul Meu”! 1. Tabeera
2. Idolul scârbos. 2. Beraca
3. Ce va zice poporul dealurilor?
3. Sucot
4. Socrul lui Osea.
4. Emanuel
5. Seminţie a lui Israel asemănată cu o turtă.
5. Dumnezeul Betelului
6. Seceră după ce au semănat vânt.
6. Beniamin
7. Cetatea nelegiuiţilor.
8. Iuda faţă de Dumnezeu. 7. Şalal-Haş- Baz

9. „Pe care o sădeşte Dumnezeu.”! 8. Nimicire
Căutaţi
10. Israel rămâne fără .......... 9. Masa
în cartea
11. „Cea fără îndurare”! 10. Abel-Miţraim Domnului
12. Localitate unde slujeau preoţii. 11. Iuda
13. Ce „profesie” avea Efraim?
12. Hamona
14. Unitate de măsură pentru orz.
13. Lo-Ami
15. Cum v-a zbura slava lui Efraim?
14. Ierusalim
16. În ce localitate se cerea să se sune
15. Solomon
din trâmbiţă?
17. „Va mânca” pe sprijinitori. 16. Efraim

18. A nimicit în luptă mama şi copiii. 17. Pereţ
19. Unde au fost preoţii un laţ întins 18. Baal-Peraţim
pentru popor? 19. Iaebeţ
20. Cetate nimicită împreună cu Sodoma? 20. Manase
21. Animal comparat cu Dumnezeu în
21. Miţpa
timpul mâniei Sale.
22. Şeşbaţar
22. Avea faimă în Liban. Cosmina Simina

23. Când se va poticni Israelul?
Samuel Felea

Care a fost primul (prima)?
1. Care este prima afirmaţie a Domnului 6. Cine a fost primul om omorât cu pietre?
Dumnezeu din Biblie? 7. Cum se numeşte prima văduvă
2. Care este prima persoană care a menţionată în Biblie?
murit după creaţie? 8. Care este prima cântare menţionată
3. Ce om a spus prima minciună? în Biblie?
4. Cine este scriitorul primelor cărţi din Biblie? 9. Cine este primul îngrijitor din Biblie?
5. Cine a fost primul om răpit la cer? 10. Care este primul război din istoria biblică?
7
Ordonaţi cronologic următoarele evenimente
din viaţa lui Iosua.

a) A trimis iscoadele la Ierihon. o) A învins coaliţia militară a lui Adoni –
b) A făcut legământ cu gabaoniţii. Ţedec.
c) A învins coaliţia militară de la Ierihon. p) A trimis iscoadele în cetatea Ai.
d) S-a rugat pentru a se opri soarele şi luna. q) A învins pe Amalec.
e) Domnul vorbeşte cu el ca nou r) A condus procesiunea descoperirii şi
conducător. pedepsirii lui Acan.
f) A organizat poporul pentru trecerea s) S-a suit cu Moise pe muntele Sinai.
Iordanului. ş) A cucerit cetatea Ai.
g) S-a întâlnit cu căpetenia oştirii Domnului. t) A iscodit ţara Canaan.
Căutaţi
h) A poruncit ca 12 bărbaţi să ia 12 pietre ţ) A blestemat rezidirea Ierihonului.
în cartea
din Iordan. u) A făcut legământ cu poporul şi i-a dat
Domnului i) A ars cetatea Haţor. legi.
î) Domnul i-a vorbit să taie împrejur pe v) A primit o moştenire în muntele lui
copiii lui Israel. Efraim.
j) Şi-a sfâşiat hainele. w) A citit legea în faţa poporului.
k) A ridicat 12 pietre în mijlocul Iordanului. x) A împărţit ţara prin sorţi la şapte seminţii.
l) A organizat preoţii şi poporul pentru y) A avut probleme cu seminţia lui pe tema
cucerirea Ierihonului. moştenirii ei.
m) A cucerit şi distrus Eglonul. z) A zidit un altar pe muntele Ebal.
n) A îconjurat de 13 ori cetatea Ierihon.

Învaţă să cunoşti După faptă şi răsplată
oamenii (Proverbe18,19) (Proverbe 18, 19)
1. răspunde fără să fie ascultat
1. __________ se supără de orice lucru. __________
2. __________ nu-i este de învăţătură. 2. găseşte o nevastă bună ___________
3. __________ vorbeşte rugându-se. 3. îşi face mulţi prieteni __________
4. __________ răspunde cu asprime. 4. aleargă neghiobeşte înainte _________
5. __________ are mulţi linguşitori. 5. spune minciuni __________
6. __________ nu rămâne nepedepsit. 6. păstrează priceperea ___________
7. __________ este o nenorocire pentru 7. păzeşte porunca ___________
tatăl său. 8. nu veghiază asupra căii sale
8. __________ este o straşină de pe care ___________
picură întruna. 9. are milă de sărac __________
9. __________ îşi vâră mâna în strachină, şi 10. ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura
no duce la gură. __________
10. __________ îşi bate joc de dreptate.

Iosif N.

8
A-B Golgota 1
A

2

1. Doctor 3

2. Moabită 4
3. Fiica lui Iov 5
4. Tovarăş al lui Pavel
6
5. Rudă cu Pavel din Cirena
7
6. Împărăteasa etiopienilor
7. Rudă şi tovarăş de temniţă cu Pavel 8

8. Nevasta lui Acuila 9

9. Ceata sutaşului Iuliu 10
10. Diacon 11
11. Tare în Scripturi 12
12. Viteaz, vânător
13. Fiul lui Petuel
13
Căutaţi
14. Zis şi Marcu 14
în cartea
B

Anca Simina Domnului

A-B Cărţi „feminine” A

1

1. Făcută de Ana 2
2. Bunicul împăratului Abia 3
3. Urm aşul lui Iafet 4
4. „Haţaţon-Tamar”
5
5. Împăratul cu multe soţii
6
6. Ucenicul devotat lui Pavel
7. Al patrulea braţ a rîului din Eden 7

8. Ţiitoarea lui Saul 8

9. Muntele Sinai din Arabia 9

B

A-B Roada neprihănirii A

1

2
1. Împărat ce stăpânea şaizeci de cetăţi 3
2. O seminţie a lui Israel
4
3. Din tulpina lui a ieşit o odraslă
4. Vrăjmaşul evreilor din cartea Estera 5

5. Dregătorul cu frică de Dumnezeu 6

6. I-a născut Miţraim, fiul lui Ham 7

7. Doi urmaşi de ai lui Sem 8
8. Unul din copiii lui Rafa 9
9. Doi apostoli: un doctor şi vărul lui Barnaba.
10
10. Soţia lui Amram
11
11. Copil al lui Iacov
12. Străbătută de Barnaba şi Saul. 12

13. Işi ascut limba ca o … 13

14. Judecător îngropat la Şamir 14
15. Preot şi judecător 15
16. Cetate cucerită după Ierihon 16

B
Cosmina Simina
9
nu rămâne nepăsător la sinceritatea noastră, aşa
cum s-a întâmplat şi în cazul acesta. El a lucrat la
inima profesorului care i-a acordat şansa să ia un
zece. În pauză i s-au adus acelei fete multe reproşuri
În viaţa de zi cu zi, întâmpinăm multe probleme pentru că a procedat în felul acesta.
şi ispite pe care uneori le depăşim cu bine, iar alteori Când a venit acasă, a povestit mamei ce i
Lecţia găsim mai greu mijlocul de a scăpa din ele. Uneori nici s-a întâmplat, spunând că, dacă ar fi privit în caietul
pentru voi nu v-aţi dat seama că anumite lucruri ar putea fi rele, colegei, s-ar fi simţit ca şi cum ar fi furat ceva.
copii deoarece în aparenţă sunt inofensive. În continuare vreau Poate în aparenţă cele întâmplate par lucruri
să vă prezint două cazuri, pentru a vedea atitudinea unor mici, lipsite de însemnătate, dar în Luca 16:10 stă scris,
fete din familii de credincioşi, care la o vârstă fragedă au ceea Domnul Isus a zis: „Cine este credincios în cele
avut puterea să ia decizii bune în acţiunile lor, datorită mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari şi cine
Cuvântului sădit în inima lor. este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în
Într-una din zile, două fete se jucau în curtea cele mari”. Cu siguranţă, dacă aceste fete vor rămâne
casei. O vecină, care era foarte ocupată cu treburile, a credincioase învăţăturii Scripturilor în toate lucrurile,
venit şi le-a rugat să meargă să-i facă nişte cumpărături, vor deveni soţii şi mame de mare valoare. Dar pentru
dându-le o listă cu cele necesare. Fetiţele au spus a rămâne plăcute Domnului vor trebui să reziste şi
mamei şi au plecat la magazin. Când s-au întors, au altor provocări ispititoare ale înşelăciunii păcatului.
dat vecinei restul şi plasa cu cumpărturile, din care Ferice de cei care cunosc învăţăturile sfinte
lipseau ţigările. Vecina mirată le-a zis: „Cum de ce nu din copilărie, ca Timotei, şi i-au aminte la sfatul ce i l-a
aţi cumpărat şi ţigări? Aţi uitat?” „Nu am uitat, dar noi dat apostolului Pavel: „Tu să rămâi în lucrurile, pe care
nu vrem să cumpărăm ţigări!” a răspuns fetiţa cea mai le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci şti
mare, care avea opt ani. Femeia nu a mai spus nimic, de la cine le-ai învăţat” (2 Timotei 3:14).
dar nici nu le-a mai ispitit altă dată. O mamă

Bineînţeles că mama acestor fete s-a bucurat
foarte mult când a aflat, deoarece ea nu a ştiut ce
cuprindea lista de cumpărături, dar ele au ştiut din
educaţia primită în familie, că nu e bine să fumezi şi
aşa au luat hotărârea nici să nu cumpere ţigări.
Un alt exemplu este al unei fete din
clasa a V-a, care dintr-un motiv oarecare, nu s-a
pregătit prea bine la una din materii. Şi cum se
întâmplă de obicei, chiar la acea materie a fost
scoasă la răspuns. A spus ce a ştiut din lecţie,
dar unele lucruri nu şi le-a mai amintit. Atunci,
colega ei de bancă, dorind să o ajute i-a pus în
faţă caietul deschis la lecţia respectivă. Deşi
profesorul nu ar fi observat, totuşi ea nu a vrut
să-şi arunce privirea în caiet. Dar Dumnezeu

10
Fiecare din noi, într-o oarecare Nu uitaţi! Ce nu aţi făcut astăzi,
măsură, poate să decidă ce să facă în poate nu veţi mai avea ocazia să faceţi
fiecare zi din viaţa lui. Trebuie să trăim niciodată. A face azi un bine valorează
cu responsabilitate, căci sunt anumite mai mult decât o mie de intenţii bune
situaţii în viaţă, când am dori să reluăm prea târzii cu tot atâtea păreri de rău
anumite evenimente, dar acestea nu se pentru timpul pierdut.
mai repetă niciodată. Ele ne întâmpină Ce plăcut este să-ţi aminteşti,
o singură dată, dar ne pot marca pentru peste ani, de lucrurile frumoase, până
tot restul vieţii. Ce minunat ar fi dacă am la vârsta când erai prea mic pentru a
putea face numai lucruri frumoase. De te ajuta memoria să recunoşti faptele
Statutul
exemplu, fiica noastră căsătorită ne-a tale. Ce bine e să-şi amintească şi moral şi
sunat la telefon şi a spus că-i este tare educatoarea de tine, cum aveai grijă să
dor de noi şi regretă că nu a preţuit mai nu distrugi jucăriile şi-ţi plăcea să asculţi
spiritual al
mult timpul petrecut împreună. diverse întâmplări. Ce nostalgic este creştinului
Nu de mult am fost vizitaţi de să-ţi aminteşti cât mai multe din primii
primul nostru nepoţel. La vârsta de ani de şcoală, dacă ai obţinut diverse
aproape doi anişori, şi-a dat silinţa să premii. Ce frumos este să laşi amintiri de
ne înveselească cu tot ce a ştiut să facă neuitat colegilor de la şcoala generală
şi să spună mai frumos. La plecare, a cu care te-ai purtat frumos şi v-aţi jucat
aranjat figurinele de pe frigider într-o împreună. Dar cred că cel mai minunat
anumită ordine. Ne-a privit cu duioşie, este să–ţi trăieşti adolescenţa, pe care
apoi, sărutându-ne pe toţi, ne-a făcut mulţi nu pot s-o „stăpânească” în aşa fel
semn cu mâna, luându-şi rămas bun de încât în acestă perioadă să se fi derulat
la noi. Ah, dulcea simplitate a inimii de naşterea ta din nou şi primele misiuni în
copil! Privea în ochii mamei sale, învăluit lucrarea Domnului.
într-o pace adâncă şi simţindu-se ocrotit Este rău că mulţi vor să se
în braţele ei. compare cu Ion Creangă şi amintirile lui,
După plecarea lor, m-am întors pentru că despre el au învăţat la şcoală,
spre amintirea lăsată mie şi în fiecare dar uită că el şi-a pierdut în timp şi puţina
dimineaţă privesc spre ea şi pot zâmbi credinţă ce a avut-o în Dumnezeu.
şoptind: „Aceasta este creaţia micuţului Istoria, începând cu cea antică până în
meu nepoţel! Mânuţele lui au lăsat-o ca o zilele noastre are alţi oameni ce ne pot
mângâiere pentru mine când îmi va fi dor sluji ca modele pentru orice perioadă a
de el. Aş vrea să nu schimb nimic până vieţii. Să-i urmăm pe ei şi vor rămâne
va veni din nou”. Acest fapt a trezit şi mai amintiri plăcute, totodată vom avea parte
mult în mine dorinţa ca întotdeauna pe de un viitor ca al lor!
unde voi trece să pot lăsa în urma mea
ceva frumos, care să poată fi o mângâiere Draga Ujeniuc
pentru cei care au nevoie de ea.

11
Masturbarea este desfrânarea fără alt trup şi
anulează castitatea.
Patima aceasta este greu de stăvilit
datorită influenţelor externe, care exarcebează
„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu nevoia biologică, despre care apostolul Pavel
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? scrie în I Corinteni 7:9 – „Dar dacă nu se pot
Nu vă amăgiţi: nici curvarii, nici idolatrii, nici înfrîna, să se căsătorească; pentru că este
adulterii, nici cei care se masturbează, nici mai bine să se căsătorească decât să ardă”.
homosexualii,  nici hoţii, nici lacomii de bani, Deci recomandarea apostolică este căsătoria,
nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpareţii nu nicidecum autosatisfacţia şi descărcarea
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  Şi biologică prin masturbare. Dar până atunci,
aşa eraţi unii dintre voi! Dar aţi fost spălaţi, dar un adolescent, de exemplu, trebuie să se
Adolescenţa aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost socotiţi neprihăniţi, îndepărteze de tot ceea ce-i tulbură mintea
în Numele Domnului Isus, şi prin Duhul şi-i trezesc instinctele; să evite cu desăvârşire
Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6:9-11; imaginile pornografice, filmele şi literatura de
Biblia, Bucureşti 2001). „dragoste” erotică şi prieteniile precoce sau
Pentru unii o abordare directă şi flirturile. Iov, un om ce s-a păstrat curat, avea
publică a acestui păcat pare nepotrivită, principii clare în acest domeniu, conform Iov
dar practicarea lui de către mulţi creştini 31:1-„Făcusem un legământ cu ochii mei şi nu
este potrivită? Trebuie să depăşim starea mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare”.
de stânjenire pentru a lămuri, în special Pe lângă aceste atitudini de
adolescenţilor, tinerilor gravitatea acestui protecţie fizică trebuie suficiente îndeletniciri
păcat, care duce la pierderea dreptului la duhovniceşti personale ca: rugăciunea,
mântuire şi a le arăta modalitatea de a se postul, cititul şi studierea Bibliei şi frecventarea
împotrivi acestei pofte, provocată de firea adunărilor frăţeşti pentru a trăi în compania
umană decăzută şi societatea zilelor noastre, oamenilor curaţi la suflet.
care promovează un mod de viaţă fără Există suficient har la Domnul,
principii morale de sfinţenie a trupului. în condiţiile respectării sfaturilor Bibliei,
Diferitele mijloace media vorbesc despre îndemnurilor Duhului Sfânt pentru ca fiecare
masturbare ca despre ceva natural, un drept la să reziste provocării poftelor trupului. Expresia
plăcere, o formă de descărcare emoţională, o „nu pot” este o scuză pentru cei ce nu evită
necesitate fiziologică, o formă de exploatare a cu desăvârşire orice cuvânt, melodie sau
sinelui. Potrivit unei publicaţii, masturbarea imagine erotică. Iar cei ce „caută”, sau
apare pe primul loc în lista plăcerilor erotice, iar glumesc cu păcatul în plan virtual sau live sunt
sexul normal apare abia pe locul trei. Iată că cel în imposibilitatea păstrării purităţii. Nimeni nu
ce se dedă acestei practici, recurge la senzaţii se poate scuza că peste 80% dintre băieţi şi cu
imaginare care îl fac să se adapteze greu unei ceva mai puţin dintre fete practică acest păcat.
relaţii reale, naturale, ceea ce duce la diferite Fiecare trebuie să ceară ajutor cu smerenie
afecţiuni patologice. Este dovedit statistic că iar Domnul va fi gata să-i aducă izbăvire.
74% dintre femeile măritate se masturbează, Gravitatea naturii păcatului masturbării
iar procentul bărbaţilor este şi mai mare. Ce este dată de o orientare vinovată ori către
nebunie şi degradare sufletească şi fizică ca sine, ceea ce este împotriva modului în care
unul căsătorit să mai practice autosatisfacţia am fost creaţi, ori către o altă persoană de sex
sexuală dictată de animalitatea şi egoismul opus, ceea ce este grav, fiind echivalentul
dobândit prin practicarea masturbării!
(continuarea în pagina 19)
Malahia (termenul este de origine
greacă) – expresia din traducerea Cornilescu,
este un păcat contrar scopului natural pentru
care Dumnezeu a creat sexualitatea, lipsindu-i
finalitatea de dăruire reciprocă şi procreerea.

12
Nu ştiu cât de liberi sunteţi ales de cei din casa lui, s-a lepădat Unite) susţine că deja a găsit un
sau vă consideraţi! Adeseori ne de credinţă şi este mai rău decât un medicament pentru această boală.
credem liberi că putem face ce vrem, necredincios” (I Timotei 5:8). Nu o Rămâne de văzut eficienţa lui!
că acţionăm cum dorim, dar există dată s-a observat că majoritatea Un creştin adevărat nu ar
posibilitatea ca atât atitudinile cât copiilor care îşi mint părinţii şi nu trebui să se lase robit de astfel de
şi acţiunile noastre să fie controlate merg la şcoală cu săptămânile lucruri. Chiar dacă Biblia nu include
de altcineva. O problemă actuală, îşi petrec timpul la Internet-Cafe. această patimă în lista faptelor firii
căreia mulţi copii, în general, nu Părinţii unora au fost surprinşi pământeşti, pentru că aparţine
pot să-i facă faţă, este pericolul când au aflat, deoarece nu şi-au tehnologiei recente, priviţi atent
iminent al jocurilor pe calculator sau dat seama de puterea malefică a acele păcate şi veţi sesiza că sunt Adolescenţa
al jocurilor virtuale. Dar cum poate acestor jocuri. Mai grav, această diferite forme de abuz cu scopul
influenţa un joc aparent nevinovat? abandonare a responsabilităţilor atingerii plăcerilor firii. Observaţi
Oamenii de ştiinţă aduc se observă şi în rândul maturilor, totodată că cei ce sunt dependenţi
câteva argumente arătând aspectele care nu mai merg la lucru, nu îşi de jocurile virtuale, devin robii
negative ale jocurilor virtuale. caută un loc de muncă, nu fac acestor plăceri ale firii.
În primul rând, ele afectează nimic pentru casa lor fiind robiţi Trebuie să fim corecţi în
capacitatea de discernământ a de această faptă a firii pământeşti. analiza noastră căci unele jocuri au
omului. În mod special, copiii nu Însă cu siguranţă cei mai afectaţi o aplicabilitate practică, dezvoltând
fac bine deosebirea între ceea ce sunt cei care sau „dedicat” acestor memoria. Cunosc unul care îţi cere
este bine şi ceea ce este rău, iar practici din copilărie. să aşezi cărţile Bibliei în ordine,
aceste jocuri nu fac altceva decât De asemenea, este ştiut că contratimp. Piloţii, de exemplu,
să slăbească această capacitate. jocurile virtuale obosesc foarte înainte să conducă un avion
Altfel spus, jocurile virtuale îl rup pe mult omul, dezorientându-l. în realitate, exersează mult pe
copil, cât şi pe cel matur de realitate, Jocurile acestea, în loc să dezvolte computer. Dar orice întrebuinţare
nemaifiind în stare să judece lucrurile capacitatea intelectuală, consumă fără utilitate, ce nu oferă, ci doar
corect şi să facă alegeri corecte. S-a multă energie şi resurse umane. Nu cere energie şi timp atât de necesar
întâmplat un caz, când un copil şi-a de mult timp, un om a murit într-un dezvoltării şi educării pentru viaţă
spintecat frăţiorul, crezând că cel Internet-Cafe, în oraşul Guachjou nu merită acceptul nimănui.
lovit se va scula precum personajul din China, după ce trei zile s-a Dacă vă recomand cu toată
din joc. Exemple de acest gen s-au jucat întruna fără să ia măcar o seriozitatea să vă feriţi de aceste
întâlnit şi la oameni maturi, care au pauză. A murit în faţa calculatorului, provocări sunt conştient că nu e uşor
devenit atât de robiţi, încât te puteai căci dependenţa este o boală să scapi de anumite patimi, dar cu
aştepta la orice de la ei. periculoasă. Potrivit statisticilor, ajutorul celor din jur şi în mod special
Un alt argument adus de tot mai mulţi oameni din populaţia al Domnului se poate. De aceea vă
specialişti este că dependenţa Statelor Unite suferă de această propun să cereţi ajutorul Domnului
de jocurile virtuale îi fac pe patologie. Acelaşi studiu susţine că şi al părinţilor, apoi treceţi la
oameni să-şi abandoneze total 85% din americani au jucat măcar acţiune eliminând jocurile care
responsabilităţile. O asemenea o dată în viaţa lor pentru bani. crează dependenţă şi pe cele care
stare este foarte gravă, de aceea Universitatea din Minesota (Statele sunt contrare realităţii, afectându-ţi
apostolul Pavel scria: „Dacă nu discernământul! Dar nu e deajuns.
poartă cineva grijă de a-i lui şi mai Înlocuieşte jocurile de pe calculator
cu jocuri în natură, reale, sau cu
munca. Toate acestea au menirea
să te desprindă din lumea virtuală
şi să te conştientizeze de cea reală,
unde trăieşti.
Dumnezeu să vă ajute!
Aşteptăm să ne scrieţi despre
problemele voastre pe tema aceasta!

Iosif N.

13
II. Noul Testament 8. În plan economic, în Israel era o aristocraţie
A. Generalităţi bogată – familiile preoţilor (clanul hasmoneenilor) şi o
altă categorie cu venituri obişnuite: pescari, vameşi,
4. În perioada robiei a dispărut monarhia afacerişti, majoritatea fiind oameni liberi. În societatea
şi slujba profetică. În schimb s-a format sistemul păgână romană se distingeau cinci categorii:
rabinic al sinagogii - fapt necesar datorită rămânerii aristocraţia (deţinătorii de terenuri); clasa mijlocie
în diaspora a foarte mulţi evrei - fundamentat pe (fermieri şi oameni de afaceri); plebea (săracii); sclavii
scrierile sacre, proliferate prin scribi (copişti), cei (robii ce constituiau aprox. jumătate din populaţia
care au devenit cărturarii. Scripturilor Vechiul imperiului; ei puteau să fie eliberaţi de stăpânii lor
Testament li s-au adăugat comentariile Midraş, sau de stat, devenind „liberţi”, stare în care mai aveau
apărute între 100 î.e.n. – 300 e.n. (o prezentare anumite îndatoriri faţă de vechii stăpâni) ; criminalii,
homiletică a Torei – Halakah şi Haggadah în tâlharii (Romani 1:18-32). Monedele standard folosite
care era comentat tot V. T) şi Talmudul (Mişna în imperiu erau „aureus” – o monedă de aur (pol) şi
Istoria şi Ghemara). Se distingeau, ca grupări religioase „denarius” (plata pentru o zi de muncă). Un aureus
: fariseii (apăruţi din timpul lui Ioan Hircan (135- valora 40 de denari.
Bisericii 104 î.e.n.), numele lor provenea de verbul „paraş” 9. Noul Testament este o înregistrare a
(a separa). Ei respectau cu stricteţe atât Tora cât caracterului şi a noului mod de relaţii ale lui Dumnezeu
şi toate celelalte învăţături rabinice (fariseismul a cu oamenii, prin Isus Hristos, căci un testament este
devenit temelia iudaismului ortodox modern, care un angajament făcut de una din părţi (termenii au
urmează modelul moralităţii, ceremonialismului şi fost stabiliţi de Dumnezeu) şi poate fi acceptat sau
legalismului); saducheii, potrivit tradiţiei, proveniţi respins de cealaltă parte (oamenii), dar nu poate fi
din Ţadoc, ei au încetat să existe după anul 70 e.n. schimbat şi când e acceptat, leagă ambele părţi prin
; esenienii, o grupare de orientare monastică. Mai cerinţele lui. Noul Testament (legământ) include o
târziu, după desfiinţarea oricăror drepturi politice revelaţie a sfinţeniei lui Dumnezeu în Fiul Său cel
sau religioase în provinciilor evreieşti (70, 135 e.n.), neprihănit, care dă putere celor ce primesc această
iudaismul a supravieţuit, în mare parte datorită revelaţie să devină copii ai lui Dumnezeu, făcându-i
şcolii pentru studierea Legii, deschisă la Jamnia de neprihăniţi (Ioan 1:12).
învăţătorul evreu Ionatan Ben Zakai în anul 90. 10. Noul Testament cuprinde 27 de scrieri
5. Sinagogile erau o substituire a închinării a 8 sau 9 autori (5 apostoli: Matei, Ioan, Petru,
de la Templu. Prin ele era păstrată Legea şi erau Pavel, Iacov; alţi colaboratori: Luca, Marcu, Iuda, +
instruiţi copiii în credinţa iudaică. Ele erau înfiinţate Evrei!). Evangheliştii erau martori adevăraţi ai vieţii şi
de la mai mult de zece membri, erau conduse minunilor lui Isus Hristos. Iacov, Iuda, Pavel, aveau
de fruntaşii sinagogii (bătrâni) şi aveau câte un şi ei calificarea să scrie prin revelaţie şi inspiraţie ca
învăţător la aproximativ 25 de copii. Serviciul religios şi cum ar fi fost martori oculari (2 Petru 3:15-16; 1
cuprindea: reafirmarea Legii; citirea Vechiului Corinteni 2:13; 1 Ioan 1:1-5; Apoc. 1:1). Înregistrările
Testament; rugăciunea; predica, benedicţia. Pe istorice externe, generale, confirmă datele istorice
acest fond s-au format bisericile locale (Faptele ale Noului Testament . Lista canon a Noului
Apostolilor 13:14-15). Testament a fost o controversă, începând cu anul
6. Slujbele Templului şi sărbătorile şi-au 140, când Marcion a recunoscut doar scrierile pauline
încetat activitatea de drept la apariţia Bisericii şi de +Luca. Cea mai veche listă acceptată este Canonul
fapt la distrugerea Templului, în anul 70 e.n. Fiecare Muratorii – 180; din ea lipsesc Iacov, Evrei, I,II Petru
sărbătoare şi-a avut împlinirea în lucrarea mântuirii: şi III Ioan. Pentru selectarea cărţilor inspirate au fost
Paştele – jertfirea unică şi irepetabilă a Mielului lui acceptate următoarele criterii: autorul să fie apostol
Dumnezeu (Evrei 9:24-26); Azimele – învăţătura sau apropiat, scrierea să fie acceptată de majoritatea
curată a Noului Testament (Ioan 1:17) şi efectele bisericilor creştine, doctrina să se acordeze cu
„consumării ei” (1 Corinteni 5:6-8); Cincizecimea – cărţile Vechiului Testament şi celelalte acceptate ale
cele dintâi roade (Numeri 28:26; Faptele Apostolilor Noului Testament şi efectul moral. Prima menţiune
2); Ispăşirea – lucrare efectuată desăvârşit în – document – ce recunoştea lista actuală este a
Templul din cer (Evrei 9:11-14); Corturile – prezenţa XXXIX –a scrisoare pascală a lui Atanasie – 367.
divină în corturi, ca la evrei după eliberarea din robia Există astăzi 167 manuscrise care cuprind N. T.
egipteană, turnarea apei (Levitic 23:34-43; Ioan Cei mai importanţi şi mai cunoscuţi codici greceşti
7:37-39). Sărbătorile adăugate ulterior: Purim (14-15 ai N. T. Sunt : Codex Sinaiticus, care cuprinde
Adar) şiSărbătoarea Luminilor (dedicării, Hanukah) Vechiul şi Noul Testament, Epistola lui Barnaba şi
nu au conotaţie profetică, ci doar comemorativă, în Păstorul din Hermas, păstrat la mănăstirea din Sinai
plan naţional evreiesc. iar actualmente la Londra; Codex Vaticanus; Codex
7. Societatea iudaică era guvernată de Alexandrinus, ce cuprinde toată Scriptura, cu mici
Sanhedrin (aşezaţi împreună), format din 70 de lipsuri şi II Clement.
membri (Numeri 11:16,17) în plan naţional şi de
soboarele locale în fiecare localitate cu mai mult de (va urma)
14 120 de bărbaţi (Matei 10:17).
„Leneşul doreşte multe
şi totuşi n-are nimic,
dar cei harnici se satură”
(Proverbe 13:4)

În cazul leneşilor, dorinţele lor nu sunt direct
proporţionale nici cu munca, nici cu avuţia. Pentru leneşi
visele rămân o utopie, căci ei nici nu se trezesc la realitate
nici nu se ridică din pat. Lor le lipseşte acţiunea numită
muncă, care îşi are locul între cele dorite şi cele realizate.
Dacă ei ar putea fi activaţi, dacă s-ar găsi un „program” prin
care să se poată opera cu ei, totul ar funcţiona normal.
Dilema leneşilor e că au pierdut contactul cu
realitatea şi nu înţeleg că ceea ce ei îşi doresc sunt lucruri
muncite. Ei nu înţeleg că n-au nimic, pentru că nu fac nimic
util. Aşadar, un om nu e leneş pentru că nu are nimic, ci nu
are nimic pentru că e leneş, iar altul nu e harnic pentru că
e sătul, ci e sătul pentru că e harnic. Vrei să n-ai nimic în
viaţă, să fii lipsit de cele necesare şi dorite? Fii leneş!
Vrei să fii sătul şi să te bucuri de cele necesare? Fii
Înţelepciune
harnic! Să ştii că nimeni nu s-a născut nici leneş, nici pentru
harnic, dar aceste atitudini vor decide ceea ce vei avea
în viaţă. Maria McCraken, o adolescentă infirmă din S.U.A. înţelepţi
a vrut să studieze medicina, dar a fost respinsă la admitere
pe motive de boală. A avut însă dorinţa să înveţe şi a
studiat medicina la Pekin, terminându-şi studiile ca şefă de
promoţie. După care a revenit în ţara ei a lucrat ca medic
psihiatru cu rezultate notabile.
De exemplu pentru acest an şcolar mulţi şi-au dorit
un ghiozdan nou şi rechizite speciale, haine, încălţăminte, o
bicicletă sau un computer mai performant. La nimeni dintre
voi nu au apărut „din senin” aceste lucruri fără ca cineva să
le plătească, iar acel cineva (tata, mama sau alţii) a trebuit
să muncească pentru a le cumpăra.

Îmi pare rău de cei care aveţi părinţi leneşi, dar am
pentru voi o veste bună: tot ce şi-a dorit tata şi mama dar
nu au ajuns să posede, veţi putea avea voi dacă veţi fi mai
harnici decât ei. Am cunoscut părinţi care n-au ştiut decât
să chefuiască şi să piardă vremea şi copii ai lor care au
muncit şi au tot ce le trebuie.
Dar cel mai bine este ca voi să fi muncit în vacanţă
(cel puţin în gospodărie) ca să aveţi banii necesari. Dacă nu
înţelegeţi că nu trebuie să vă doriţi nimic fără efort, când
părinţii, guvernul şi alţi binefăcători nu o să vă ofere nimic,
nu veţi avea nimic.
Să ştiţi că cel mai mult se bucură cei ce ei au muncit
cu mânile lor pentru a obţine ceea ce au nevoie. Pentru ei
şi somnul este dulce (Eclesiastul 5:12). Dar după plimbări,
exerciţii la sală şi stat pe plajă nu te poţi sătura decât de
gustul „setei” nestâmpărate de lucrurile lumii acesteia, care
este sub influenţa diavolului.
Oricum, vacanţa a trecut, cum va trece şi toată
viaţa, fără mare folos pentru unii şi realizând „nimic”. A
început şcoala. Vei fi harnic sau leneş? Asta se va vedea
după ora la care te trezeşti, modul în care te scoli din pat şi
laşi camera; apoi după felul cum eşti atent la lecţii şi cum
îţi faci temele. Unii îşi doresc premiu, dar nu vor avea nimic
pentru că au fost leneşi la învăţătură. Unii vor da vina pe
învăţători şi profesori; alţii vor găsi alte motive să se scuze.
Solomon însă a văzut în înţelepciunea lui că motivul real
este lenea, căci cei harnici tot au ceva.
Iar dacă cei harnici nu se pot bucura în prezent de
tot ce şi-ar dori, cu siguranţă în viaţa aceasta şi în viaţa viitoare
vor dobândi tot ce-şi doresc şi vor fi „săturaţi” (Matei 5:6).
Iosif Anca
15
CONTEXT: În a zecea generaţie de la
Adam s-a născut Noe. El s-a căsătorit şi împreună
cu soţia, cei trei fii şi nurorile lui au fost singurii
care au scăpat de la potop, în corabia pe care cu Satana. Toate până într-o zi când a început
Domnul le-a cerut să o construiască. să plouă puternic timp de patruzeci de zile. Unii
TEXT: Genesa 5:28-9:29. poate că au murit în prima săptămână, alţii poate
1. Genesa 5:28-29 „La vârsta de o au supravieţuit o lună întreagă. Dar după 40 de
sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un zile, numai Noe şi familia lui au supravieţuit, pentru
fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne că doar ei erau credincioşi lui Dumnezeu.
Predica va mângâia pentru osteneala şi truda mânilor 3. Genesa 9:20-24 „Noe a început să fie
noastre, care vin din acest pământ pe care l-a lucrător de pământ şi a sădit o vie. A băut vin,
pentru blestemat Domnul”. s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.
copii Când tatăl lui i-a pus numele Noe, ceea Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui
ce înseamnă mângâiere, a acţionat profetic, său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară. Atunci
anticipând că el va fi copilul prin care inima Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri,
părinţilor va fi înviorată. Nu ştiu dacă Lameh a au mers de-a-ndăratelea şi au acoperit goliciunea
mai avut alţi copii, dar ştiu că asemeni Evei care tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi,
dorea ca Set să fie bun ca Abel, nu rău ca fratele n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit
lui mai mare, Cain, orice tată sau mamă vrea din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său
să aibă copii buni. În timp, s-a dovedit că acest cel mai tânăr”.
copil a fost o bucurie, după cum scria înţeleptul După lucrurile frumoase menţionate despre
în Proverbe 10 :1 „Un fiu înţelept este bucuria Noe până acum, Scriptura îl prezintă şi săvârşind
tatălui ....” . Cu siguranţă şi voi vă daţi seama un păcat cu efecte vinovate, ca toate păcatele.
dacă părinţii voştri sunt sau nu sunt mulţumiţi Beţia a condus la dezgolirea trupului şi s-a găsit
de voi. Dar trebuie să vă gândiţi că mai aveţi un cineva care să-l privească. O dezbrăcare a hainelor
Tată în cer. Dacă El este bucuros de voi, ferice este specifică doar copiilor mici şi celor afectaţi
de voi, iar dacă nu, să ştiţi că veţi avea aceeaşi mintal. Dar în vremea noastră reînvie nudismul
soartă ca ceilalţi copii din vremea lui Noe, care şi promiscuitatea atinge cote sodomice. Astfel
au murit prin înec. există tendinţe de descoperiri tot mai provocatoare
2. Genesa 6:5-9 „Domnul a văzut că ale trupului, iar alţii, ca fiul lui Noe, sunt ispitiţi să
răutatea omului era mare pe pământ şi că privească trupurile dezbrăcate sau îmbrăcate
toate întocmirile gândurilor din inima lui erau sumar. Se va vedea în final că atât dezvelirea cât şi
îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut privirea vinovată vor fi urmate de blestem.
rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ şi
S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis: „Am Predicatorul
să şterg de pe faţa pământului pe omul pe
care l-am făcut, de la om până la vite, până la
târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi
pare rău că i-am făcut.” Dar Noe a căpătat milă
înaintea Domnului..... Noe era un om neprihănit
şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla
cu Dumnezeu”.
În vremea aceea toţi oamenii, de la
bătrâni până la copii, erau foarte răi şi nu voiau să
ştie de Dumnezeu. Între toţi locuitorii pământului
exista o singură familie de credincioşi. În mod
special „Noe era un om neprihănit”, trăind foarte
diferit de vecinii şi colegii lui. Atitudinea lui a fost
răsplătită de Dumnezeu care a hotărât, cu îngerii,
Lui să-l trateze diferit de ceilalţi oameni care
aveau un comportament rău în fiecare zi. Atunci
oamenii trăiau cu sutele de ani şi se bucurau de
prosperitate economică, dar ei n-au văzut în toate
16 acestea bunătatea lui Dumnezeu şi s-au aliat
Când el auzi numele satului Pilde
din care provenea pacienta,
simţi în ochi o lumină specială
şi o senzaţie plăcută.
Într-o zi, un tânăr sărac care vindea diferite mărfuri din Imediat Dr. Kelly urcă
poartă în poartă, ca să-şi plătească studiile la universitate, a din holul spitalului în camera
găsit în buzunar doar o moneda de 10 centi şi-i era foame. ei. Îmbrăcat în halatul lui,
A decis să ceară ceva de mâncare la următoarea casă. Dar doctorul intră să o vadă şi o
când i se deschise uşa, în loc să ceară ceva de mâncare, recunoscu imediat. Se întorase
a cerut un pahar cu apă. Femeia a văzut că tânărul părea în cabinet, hotărât să facă tot
înfometat, aşa că îi aduse un pahar mare cu lapte. El îl bău posibilul să-i salveze viaţa. Din
încet şi după aceea întrebă: ziua aceea urmări cazul acelei
– Cât vă datorez? femei cu cea mai mare atenţie.
– Nu-mi datorezi nimic, răspunse ea. Mama mea m-a A fost operată pe cord deschis
învăţat că trebuie să fiu mereu bună cu cei care sunt în nevoi. şi se recuperă foarte încet…
– Vă mulţumesc din suflet...! spuse tânărul şi plecă. După o lungă luptă,
Când Howard Kelly plecă de la casa aceea, nu ea învinse boala şi în sfârşit
numai că se simţi mai bine, dar şi încrederea în Dumnezeu s-a făcut sănătoasă! Când
şi în oameni deveni mai puternică. Fusese pe punctul de a pacienta a fost în afara oricărui
abandona studiile din cauza sărăciei. pericol, Dr. Kelly ceru biroului
După câţiva ani, acea femeie se îmbolnăvi grav. administrativ să-i trimită factura
Medicii din satul ei erau îngrijoraţi. După puţin timp au trimis-o cu totalul cheltuielilor, ca s-o
în oraş şi l-au căutat pe Dr. Howard Kelly pentru o consultaţie. aprobe. După ce a revizuit-o,
a semnat-o şi mai mult, scrise
ceva pe marginea facturii şi o
trimise în camera pacientei.
Factura a ajuns în
mâna pacientei, dar îi era
teamă să o deschidă, pentru
că ştia costul unei intervenţii
atât de complicate. În sfârşit o
deschise şi imediat atenţia i-a
fost atrasă de cuvintele scrise
pe marginea facturii: Platită
integral acum mulţi ani, cu
„un pahar de lapte”. 17
Dr. Howard Kelly
Răspunsuri
Iosua de la A la Z: Aralot, Beţer, Caleb, două mii de coţi, Ebal, funia, Gabaon,
Hebron, Ierihon, încălţămintea, jurământ, lemn, mănunchiuri de in, Nun, Og, prăvălire, Ramot,
sabie, Şeba, Timnat-Serah, Ţur, uscată, vite, Zabdi.
Oameni buni şi răi de la „A” la „Z”: Avram, Balaam, Corneliu, David, Eleazar,
Filip, Ghedeon, Hilchia, Ilie, Luca, Moise, Nabot, Onisifor, Pavel, Rut, Samuel, Ştefan, Timotei,
Zaharia; Ahab, Baeşa, Cain, Dimitrie, Elima, Fineas, Goliat, Haman, Iuda, Lameh, Menahem,
Nabal, Oreb, Pecah, Recab, Saul, Şimei, Tobia, Zedechia.
Copii ai căror părinţi sunt cunoscuţi: Adam – Eva; Lameh – Ada; Lameh – Ţila;
Avram – Agar; Avraam – Sara; Nahor – Milca; Isaac – Rebeca; Iacov – Lea; Iacov – Rahela; Iosif
– Asnat; Iuda – Tamar; Amram – Iochebed; Aaron – Elişeba; Moise – Sefora; Esau – Basmat.
Loc veşnic de popas pentru turma Domnului - Izvoarele vieţii: Iabal,
„Când a zece,Vofsi, otig, Amnon, Rama, Ecron, Lais, Emaus, viţa, Iefta, Elim, Tamar, inel, Iubal.
fost de 12
ani... L-au Împăratul Salemului - Melhisedec: Ir-Hamelah, Lodebar, Chilion, Rahav, Cir,
işa, Raema, Ghedeon, Abiezer, Acsa-Caleb.
găsit în
Templu... Răspunsuri la întrebările din numărul precedent: 1) Daniel (Daniel 2:24).
4) Părul de capră (Exodul 25:3-4). 5) Uza, David, Obed-Edom (2 Samuel 6). 7) David (1 Împăraţi
ascultându-i 1:15). 8) Agar (Geneza 21:15); femeia din timpul împăratului Solomon (1 Împăraţi 3:24-27),
şi Iochebed (Exodul 2:3). 10) Iosua (Hagai 1:1)
punându-le
întrebări”
(Luca
Întrebări
2.42,46)
1. Cine a dorit să moară şi totuşi nu a murit niciodată?
2. Care femeie a plâns din curiozitate şi lăcomie şapte zile?
3. Cine a cerut să i se dea apă şi a primit lapte?
4. Cărui prooroc i-a fost interzisă căsătoria şi de ce?
5. Care oameni din V. şi N. T. au murit pentru că au minţit?
6. Ce recomandări oferă Biblia pentru cei leneşi?
7. Care femeie preţuia mai mult decât şapte fii şi câţi fii şi fiice a născut ea?
8. Care femeie nobilă într-o conversaţie cu un împărat s-a numit de şase ori „roabă”?
9. Unde au fost tăiaţi împrejur a doua oară bărbaţi lui Israel?
10. Care oameni din V. şi N. T. au călătorit cu corăbii?

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.11.2008
pe adresa redacţiei

Au fost premiaţi:
Estera Anistoroaiei, Denisa Atudoroae, Roana Meseşan,
Rebeca Petrescu, Eunice Rusu şi Samuel Tomuş.
Paginile care intră în concurs: 6, 7, 8, 9,18
18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga.

Imperfecţiunea Perfecţiunea
Daca n-am avea defecte, nu ne-ar face atâta plăcere E uşor să doreşti perfecţiunea, dar greu s-o realizezi
să le observăm pe ale altora; însăşi criticarea în fapte. Totuşi, desăvârşirea este scopul suprem
obsedantă este dovada propriei slăbiciuni. la care trebuie să contribuie Dumnezeu şi omul.

Unul dintre cele mai mari defecte este să te inchipui mai Desăvârşirea nu constă în a face lucruri extraordinare,
mult decât eşti şi să pretinzi mai mult decât se cuvine. ci în a face lucruri obişnuite într-un mod extraordinar.

Imperfecţiunile oamenilor sunt diferite, Fiinţa divină e desăvârşită; a fi mai aproape de fiinţa
dar niciuna dintre ele nu-şi are originea în creaţie sau desăvârşită înseamnă a fi mai aproape de desăvârşire.
în răscumpărare, căci Dumnezeu realizează Nu se poate ajunge la desăvârşire fără a avea o relaţie
numai lucruri bune. bună cu Dumnezeu.

Sub pretextul că omul Cea mai sigură cale spre perfecţiune a unui om,
nu poate ajunge la perfecţiune, este să-şi descopere propria imperfecţiune,
nu vă păstraţi cu grijă toate defectele şi căci începutul lucrurilor bune constă în identificarea
nu vă mulţumiţi cu jumătăţi de măsură! lucrurilor rele şi dorinţa de a renunţa la ele.

Cel ce nu ţinteşte spre desăvârşire se strică, Procesul desăvârşirii creştine este ca un portret
iar cel ce se laudă că este perfect în mâna unui artist; întâi este o schiţă, abia apoi culorile
este neînţelept. îi dau viaţă şi-l înfrumuseţează.

„Numai, iată ce am găsit: „Voi fiţi, deci, desăvârşiţi,
că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc
dar ei umblă cu multe şiretenii” este desăvârşit”

Eclesiastul 7.29 Matei 5.48

(continuarea din pagina 12)
dreptului Satanei de ispită şi libertăţii cu care a fost
înzestrat omul. Prima reacţie prin slăbiciune este
privirii şi păcătuirii (Matei 5:28). Păcatul este chiar însoţirea-primirea, preocuparea cu gândul, convorbirea
pierderea sensului existenţei prin manifestările sale aprobatoare. Urmează patima, deprinderea (habitatea)
egoiste, conflictuale, dintre om şi om, şi Dumnezeu. cu gândul prin cugetări şi închipuiri. Se spune că
Fiecare om trebuie să înţeleagă scopul vieţii atunci când un bărbat priveşte o imagine feminină
care este însăşi viaţa (veşnică), ce se obţine prin jertfa provocatoare, dacă în primele 10 secunde nu schimbă
substituitoare a Domnului Hristos şi prin răstignirea privirea, după aceea nu mai gândeşte liber, ci doar
pasiunilor păcătoase ale vieţii omului afectat de îşi alimentează mintea. În mintea multora se dă o
păcat. Dar omul în slăbiciunea lui încearcă plăceri luptă împotriva cugetării şi înfăptuirii păcatului-aici
ce cauzează dureri fie lui, fie altora, căci în stare este rolul conştiinţei, în funcţie de lumina Duhului pe
de păcat se pierde demnitatea şi vocaţia originală. care o are o persoană. Lupta pricinuieşte cununa sau
Orice păcat, inclusiv cel al masturbării, începe prin o osânda în funcţie de biruinţă sau înfrângere. Învoirea
afectare a naturii umane şi prin abaterea vieţii într-o (acceptarea păcatului) prin consimţirea ei captează
direcţie greşită, ce este în fond îndreptată nu numai lucrarea păcatului ce duce la dependenţă (robire).
împotriva sufletului, ci şi a trupului. Lucrarea-păcatul propriu-zis afectează statutul
Păcatul este întâi o „întrebuinţare greşită a spiritual, căci păcatul aduce moartea, iar robia poate
ideilor urmată de o întrebuinţare rea a lucrurilor”. afecta inclusiv normalitatea psihologică a individului şi
Păcatul are câteva faze (metodologice) în evoluţia lui. sufletească a vieţii de familie (Evrei 13:4).
Prima este atacul (momeala)-gândul adus (strecurat) Iosif Anca
în minte de ispititorul. Această stare se datorează
De-i toamnă

De-i toamnă târzie, cu vânturi şi ploi, Când stoluri se-ndreaptă spre sud,
Ni-e viaţa ca ziua cu soare. Căci ţările calde le cheamă,
Isus locuieşte în inimi la noi, Mulţime de coruri de îngeri aud,
Ne dă fericita iertare. Şi nu bag tristeţea în seamă.

Cînd norii se-nvăluie negri pe cer, Dispară dar totul! Rămâne Isus,
Ni-e viaţa atât de senină. Să facă în cuget lumină.
El dăruie celor ce-n negură pier, Cuvintele Sale ce-s dragi, de nespus,
Din ceruri, o rază divină. Durerea şi rana alină.

Cînd vâjâie vîntul, copaci scuturând, Chiar dacă se scutură frunza, de-s ploi
Şi frunza se-aşterne, bogată, Şi vântul mai aspru se face,
Ni-e viaţa ferice, căci ştim, că oricând, Isus, locuieşte în inimi la noi...
De Domnul ne este păstrată. El dăruie-odihnă şi pace.

Valentin Popovici

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”