You are on page 1of 20

Ce trebuie să facă

un copil
pentru a ajunge
„un om mare”? pag. 3
Eşti mântuit? – Evanghelistul
pag. 4-5
Charles H. Spurgeon – Prelucrare, Beny Boariu
1. Să fie ascultător de părinţi – pentru pag. 6
„Căutaţi în cartea Domnului (2 Cronici 1-12) şi citiţi! Nici
a fi fericit. una dintre acestea nu va lipsi...” – Samuel Tomuş
2. Să înveţe la şcoală – pentru a-şi pag. 7
Iosua de la A la Z • Oameni buni şi răi de la A la Z -
dezvolta capacitatea intelectuală. Deny şi Lore Atudoroaie
3. Să frecventeze o şcoală biblică pag. 8
Învaţă să cunoşti oamenii (Proverbe 16, 17) • După
pentru copii – pentru a-L cunoaşte pe faptă şi răsplată (Proverbe 16, 17) • Părinţi ai căror
copii sunt cunoscuţi (Genesa, Exodul) – Iosif N.
Dumnezeu şi planul Lui pentru om.
pag. 9
4. Să se roage zilnic – pentru a Loc veşnic de popas pentru turma Domnului •
Împăratul Salemului – Samuel Tomuş
beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. pag. 10
5. Să înveţe o meserie – pentru a-şi Păzeşte-te de duşman! – Florin Copil
pag. 11
câştiga pâinea cea de toate zilele. O filă din cartea vieţii mele... – Alina Cherecheş
6. Să-şi îngrijească trupul – pentru a pag. 12
Frământări ... Căutări ... Răspunsuri... – A. Ş.
fi sănătos. pag. 13
Învăţătura este o lumină... – Daniel Pălincaş
7. Să se dedice Domnului – pentru a‑şi
pag. 14
înţelege chemarea în lucrarea sfântă. Introducere biblică
pag. 15
Atunci ... Când? Cum? – Iosif Anca
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 16
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, ajunsă
Maria, sora lui Aaron şi Moise – Predicatorul
în prezent la 4.500 de exemplare, se constituie din
pag. 19
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să Frica - Curajul
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
pag. 20
Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Arad, deschis Anotimpurile şi farmecul creaţiei
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 37RNCB
1200000 135260001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial

Mă adresez direct ţie, copil sau adolsecent, ceartă, mânie, vorbire de rău, mândrie, neascultare
evident nebotezat; Eşti mântuit? Dacă DA, te sau vizionarea unor imagini sau filme murdare,
rog verfică-te după cele ce urmează. Dacă NU, sunteţi condamnaţi la moarte pentru vecii vecilor.
pune-ţi întrebarea înţeleaptă aşa cum şi-a pus-o Împăcarea voastră cu Domnul trebuie făcută
comandandul penitenciarului din Filipi în faţa lui în aşa fel cum procedaţi când aţi făcut ceva rău
Pavel şi Sila: „ce trebuie să fac să fiu mântuit?” şi urmează să fiţi pedepsiţi de părinţi: vă cereţi
(Fapte 16:30) şi ascultă-mă. iertare şi vă angajaţi să nu mai repetaţi răul.Iată
Ce este mântuirea? Mântuirea înseamnă un caz real: O fetiţă de vreo zece ani era foarte
salvare. Imaginaţi-vă dar un vapor mare, ca bolnavă şi se temea că moare, aşa că se ruga şi
Titanicul, pe care vă deplasaţi împreună cu plângea înaintea Domnului ca să trăiască. Într-o
cunoscuţii voştri. Deodată apare un aisberg şi are noapte, a visat că a venit un înger la ea şi i-a
loc lovitura fatală. Se lansează bărcile de salvare. amintit toate păcatele ei, tot ce a minţit sau ce a
Ce trebuie făcut atunci? Aveţi de ales între viaţa de vorbit urât şi i-a spus că Domnul este supărat pe
pe vapor cu odihna din cabină, locurile şi muzica din ea. A sfătuit-o să se mărturisească la părinţi să
compartimentele pentru distracţie şi viaţa împreună se angajeze să trăiască frumos şi corect şi apoi
cu vreun bagaj foarte mic. Aţi accepta să se salveze se va face sănătoasă. Ea a înţeles şi, la vârsta
numai tata, mama şi fraţii mai mari sau îi veţi însoţi aceea, şi-a predat viaţa în mâna Domnului. Apoi
şi voi aşa cum şi ei v-ar recomanda. Aceeaşi s-a făcut sănătoasă şi cu multă credinţă şi bucurie
situaţie ne-am putea-o imagina dacă ar fi inundaţii mărturisea prietenelor şi colegelor sale care au
mari şi apele ar ameninţa să inunde satul vostru. Aţi văzut viaţa ei schimbată, că a fost mântuită.
fi nevoiţi să fugiţi din casa şi grădina voastră, poate Vă reamintesc, întrucât voi ştiţi deja,
pe un deal, unde ar fi un loc cruţat de furia apelor, că mântuirea este posibilă pentru orice om
renunţând la confortul din casa voastră. prin jertfa Domnului Isus Hristos, care în mod
Toată lumea este (deja) inundată de apa voluntar S-a dăruit pentru noi. El a murit pe
păcatului şi se scufundă încet, încet în pierzare crucea din Golgota ca oricare dintre noi să aibă
veşnică. De aceea noi toţi, între care şi voi, copii, viaţa veşnică (Ioan 3:16). Ferice de cei care vin
trebuie să vă salvaţi. Aceasta înseamnă să părăsiţi cu pocăinţă înaintea Sa pentru a începe o nouă
păcatul, să vă lăsaţi de toate relele şi să cereţi viaţă cu El!
Domnului să vă ierte. Dacă s-ar întâmpla să vă Grăbiţi-vă şi voi, căci zilele mântuirii
accidentaţi, să vă îmbolnăviţi sau să vină Domnul sunt pe sfârşit!
şi nu aţi renunţat la: minciună, furt, batjocoră, ură,
Evanghelistul

3
unei staţiuni misionare. Dacă
totuşi nu rămânea liniştit, atunci
i se spunea: „Dacă “ tulburi pe
bunicul, nu va putea predica
şi nu va putea arăta oamenilor
calea spre cer!” Acest îndemn îl
făcea să privească din nou chipul
teologului şi staţiunea misionară.
Nu ştia pe vremea aceea că mai
târziu, alţi copii vor privi chipul lui
în aceeaşi revistă.
Încă din copilărie au
început să se arate cele două
însuşiri ale caracterului lui
care l-au făcut atât de renumit:
iubirea neclintită de adevăr şi
o voinţă de fier. Participarea
la serviciul divin şi citirea
Toţi Cuvântului nu le făcea din silă,
ci de plăcere, şi uneori căuta
oamenii un loc ascuns unde să se poată
mari au Câţi dintre voi aţi auzit de Spurgeon? Unii
ruga. Câteodată predica fraţilor
şi surorilor lui.
fost mici poate aţi citit despre el, alţii probabil aţi auzit întâmplări Un membru din comunitatea bunicului său,
despre el. Pentru mine personal, Spurgeon este cel
mai întâi mai plăcut model de predicator. De când eram mic şi
Road, avea obiceiul să se ducă la cârciumă să bea o
halbă de bere şi să tragă o pipă de tutun. Bunicul era
am citit despre el, mi-am dorit să pot predica şi eu. A foarte necăjit din cauza asta, fără să ştie că Charles,
început să predice la vârsta de 16 ani, iar la 18 ani care avea numai şase ani îi împărtăşea durerea. Într-o
a devenit pastor al Bisericii Baptiste Waterbeach, zi copilul spuse: „Voi omorî pe moş Road!” „Ssst,
predicând într-un hambar. Peste doi ani devine pastor nepoţele, să nu mai vobeşti aşa. Asta e crimă şi poliţia
în una din cele mai mari biserici din Londra, New-Park te închide dacă faci aşa ceva.”. „Nu te speria, bunicule,
Street, iar pe data de 7 octombrie 1857 a predicat în faţa nu vreau să îi fac nici un rău; dar să şti că o să-l omor
a 23.000 de ascultători, fără a dispune de amplificarea şi gata”. Bunul bunic rămase încremenit. Copilul
şi sonorizarea din zilele noastre. Nu degeaba a fost plecă şi după un timp se întoarse: „L-am omorât pe
cunoscut sub numele de “băiatul predicator”, căci nu moş Road. De acum nu te va mai întrista, bunicule!”
era decât un tinerel, dar care şi-a pus viaţa în slujba lui „Scumpul meu copil, spuse îngrijorat bătrânul, ce-
Dumnezeu. Iată câteva motive pentru care doresc să ai făcut?” „N-am făcut nici un rău, bunicule, am fost
vă scriu unele lucruri din copilăria acestui mare om, ocupat în lucrul Domnului, asta-i tot!” Mai mult n-a aflat
care totuşi a fost şi el copil. bunicul de la el, dar nu trecu multă vreme şi lucrurile
Charles Haddon Spurgeon s-a născut pe data s-au lămurit. Moş Road veni să vorbească cu pastorul
de 19 iunie 1834, în Cheveldon, ţinutul Essex, în sud- şi istorisi mişcat cum a fost omorât. „Îmi pare rău că
vestul Angliei, fiind cel mai mare din cei 17 copii, din v-am făcut atâta durere şi grijă. Ştiu că n-am făcut bine.
care doar opt au supravieţuit. Părinţii săi erau creştini Eram în crâşmă şi tocmai îmi fumam pipa şi beam o
sinceri, iar tatăl era pastor. Străbunicii lui erau oameni halbă cu bere când intră copilul. Îşi ridică mâna, mă
cu o evlavie curată care şi-au crescut copiii în temere arătă cu degetul şi spuse: „Ce cauţi aici, Road? Tu un
de Dumnezeu. Bunicul de asemenea, ca şi tatăl lui, membru al comunităţii, să stai între necredincioşi şi să
a fost timp de 54 de ani pastor în satul Stambourne. amărăşti inima predicatorului? Eu m-aş ruşina şi n-aş
Acesta de fapt este locul copilăriei lui Spurgeon, unde îndurera pe predicator.” Pe urmă a plecat. La început
bunica şi o soră a tatei îi purtau de grijă. m-am supărat tare, dar apoi am simţit că toate cele
Cu câtă iubire îşi amintea Spurgeon de satul spuse de copil sunt adevărate şi că eu sunt vinovatul.
liniştit şi izolat, cu căsuţe răsfirate şi de casa bătrânească N-am putut termina halba cu bere, ci am căutat un loc
ce servea drept locuinţa pastorului, despre care a scris: singur, m-am aruncat la picioarele Domnului cerându-I
„Casa bătrânească avea multe încăperi. Întâi era un iertare. Cred că El în bunătatea Lui m-a iertat, şi acum
antreu pardosit cu cărămidă. Acolo era vatra pe care se vin la dumneavoastră şi vă rog să mă iertaţi.”
făcea mâncarea. Deasupra ei atârna tabloul cu David şi Când era întrebat ce vrea să se facă,
Goliat. Tot aici era căluţul «celui mic». Era singurul cal răspundea: vânător. Când vedea vânătorii de vulpi
pe care am gustat plăcerea călăriei. Animalele vii fac de trecând peste câmpii şi câinii lătrând, nu se liniştea
obicei mişcări neaşteptate, te ridică din şa şi te aruncă la până nu o lua pe urma lor. Se vedea frumos, călare pe
pământ, dar căluţul meu din casa bunicilor, era un animal cal, gonind după vulpi.
liniştit. Cu câtă plăcere şedeam adesea pe pragul uşii În general Charles era un copil liniştit, iar
deschise şi priveam la ploaia care curgea în hărdăul de cărţile îl atrăgeau mai mult decât jocul. Uneori însă,
spălat rufe.” Copilului îi plăcea mult şi odaia cu fereastra firea lui vesela îl împingea şi la câte o zburdălnicie.
împrejmuită cu trandafiri. În ea erau tablourile bunicilor şi Camera bunicului în care îşi ţinea biblioteca, era pentru
o căldare mare şi frumoasă pe care bunicul o întrebuinţa nepoţel o încăpere plăcută. Acolo se aflau istorioarele
la botezuri. În această cameră studia bunicul. Charles era şi tablourile martirilor de pe vremea sângeroasei
adus în aceeaşi cameră şi i se dădeau reviste religioase. regine Maria; acolo se găsea Bunyan şi cartea sa
4 Se uita la chipul vreunui teolog renumit sau la schiţa
Călătoria Creştinului şi multe alte reviste şi cărţi oraşului, reînsufleţi o societate de tractate căzută în
creştine pe care le îndrăgea. Neobişnuita dezvoltare amorţire şi o ajută împărţind sârguincios tractatele.
spirituală a copilului, stârnise atenţia generală. Bătrânii Lecţiile lui de şcoala duminicală erau atrăgătoare şi
adunării, cu feţele grave, care se adunau de obicei pline de învăţături, era iubit de copii, care îl ascultau
sâmbătă seara în casa pastorului rămâneau uimiţi de cu plăcere şi la rândul lor povesteau acasă cele auzite.
observaţiile potrivite, pe care le făcea copilul în toiul Astfel, foarte curând şcoala duminicală se umplu nu
convorbirii lor. Siguranţa şi îndrăzneala care l-au făcut numai de copii, ci şi de adulţi, care doreau să asculte
celebru ca vorbitor, se arătau din fragedă copilărie. cuvintele tânărului învăţător.
Însă într-o zi de vacanţă s-a întâmplat ceva La sfârşitul anului 1850 plecă la Cambridge,
care mai târziu avea să îi schimbe viaţa. Knill, un fost iar apoi se înrolă în cercul de predicatori voluntari,
misionar în Petersburg, care trăia în Chester. Veni care aveau ca scop misiunea şi predicarea Cuvântului
într-o vineri în casa bunicului meu. Voia să ţină în Vieţii în satele din jur. Şi chiar dacă era foarte tânăr,
duminica următoare o predică misionară. Acest bărbat a fost primit cu bucurie ca membru al acestui cerc de
era plin de iubire, bunătate, seriozitate şi râvnă şi misiune. De atunci a început să fie privit ca un vorbitor
dorea foarte fierbinte să câştige sufletele oamenilor. talentat. Prima predică a ţinut-o pe neaşteptate, la
Ascultase pe micul Charles citind textul biblic şi vârsta de 16 ani, într-un sat, într-o cameră mică, unde
se învoi cu el să-i arate a doua zi grădina. Desigur, se strânseră câţiva muncitori cu soţiile lor. Cei care l-au
micuţul se simţea măgulit de această onoare şi când auzit şi-au dat seama că băieţelul în jachetă va ajunge
misionarul bătu a doua zi la uşa camerei sale, se curând un mare evanghelist. De atunci a început să Toţi
sculă repede şi îl însoţi în grădină. Noul său prieten predice regulat, în fiecare seară, în cele treisprezece
îi istorisi multe lucruri şi îl îndemnă să vorbească. În sate care erau în grija predicatorilor voluntari. Într-un oamenii
felul acesta el câştigase inima copilului. Knill îi vorbise an a predicat de mai mult de trei sute de ori, predând mari au
despre Isus şi de marea Sa dragoste. În boschetul plin totodată cursuri la şcoala şi învăţând mai multe
de viţă sălbatică, el îngenunche şi se rugă fierbinte lucruri pe care le credea de folos. Activitatea lui a fost mici
pentru mântuirea micului său prieten. Acelaşi lucru se
întâmplă şi în următoarele dimineţi, iar în timpul zilei
fost deosebit de binecuvântată în satul Waterbeach,
unde comunitatea nu avea pe atunci predicator, astfel
mai întâi
cei doi erau mereu împreună. „Knill spuse mai târziu că membrii adunării îl rugară să rămână pastor al lor,
că atunci simţise o deosebită prietenie faţă de mine iar în anul 1852, la nici optsprezece ani, luă în primire
şi avuse o presimţire ciudată pe care atunci nu şi-o acest post. La începutul activităţii lui Spurgeon, mica
putea explica. Înainte de a ne despărţi se mai rugă o comunitate număra patruzeci de membrii, dar dupa
dată cu mine, deosebit de fierbinte. Ceva neobişnuit îi câteva luni de muncă intensă, ea crescu la o sută de
apăsa inima. De aceea el îi chemă pe membrii familiei membrii. Ajunse repede un vorbitor iubit, primind din
mele, mă aşeză pe genunchii săi şi spuse: «nu ştiu diferite locuri propuneri stăruitoare să predice.
cum, dar am presimţirea că acest băiat va predica Ar fi o greşeală însă să ne imaginăm că acele
Evanghelia la mii de suflete şi că Dumnezeu îl va face zile şi anii care au urmat, în special în jurul vârstei de
o binecuvântare pentru alţii».” Profeţia se împlini. Eu 22 de ani, au fost pentru el zile de fericire deplină,
am crezut că aceste cuvinte se vor împlini şi vedeam pentru că exact în această perioadă, anul 1856, s-a
venind ziua când aveam să predic Cuvântul Vieţii.” aflat în mijlocul uneia din cele mai cumplite persecuţii
Pe la vârsta de 15 ani, a început pentru pe care un slujitor al Evangheliei a îndurat-o de unul
Spurgeon un timp de grele lupte sufleteşti. De multă singur în această ţară. Însă, cu sprijinul soţiei sale, a
vreme era stăpânit de un simţământ puternic al rămas tare şi nu s-a lăsat clătinat de vânturile care l-au
păcatelor sale, aşa că se hotărî să viziteze fiecare lovit cu putere din toate părţile.
biserică, şi să asculte fiecare predică, fiind gata să facă Despre Spurgeon, ca şi despre toate celelalte
orice numai să fie iertat de Dumnezeu, dar prea puţini personaje pe care vi le-am descris pe scurt, ar fi mult
predicatori vorbeau despre iertarea păcatelor. Într-o zi mai multe de zis, însă slujba mea nu este să scriu
de iarnă, în timp ce mergea spre biserică, din cauza cărţi despre ei, pentru că s-au scris destule, ceea
ninsorii puternice nu şi-a mai putut continua drumul, ce doresc este doar să vă aduc în atenţie puţin din
astfel că s-a oprit şi a intrat într-o clădire necunoscută. copilăria acestor oameni mari de care Dumnezeu s-a
Era adunarea metodiştilor primitivi. S-a aşezat pe folosit atât de mult, pentru că şi ei au fost copii şi vreau
o bancă şi când serviciul a început, la amvon s-a să observaţi cum Dumnezeu i-a chemat, i-a ales, iar
urcat un om slab care citi cuvintele: „Întoarceţi-vă la mai apoi i-a pregătit pentru lucrarea Lui. La fel de mult
Mine şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile doresc ca exemplul lor, şi modul în care au trăit şi în
pământului!”(Isaia 45:22). Predicatorul îşi pironi care l-au slujit pe Dumnezeu, chiar din copilăria lor,
privirea asupra tânărului Spurgeon şi zise: „Tinere, te să vă influenţeze vieţile, să-i luaţi ca şi modele pentru
afli în mari nevoi. Nu vei ieşi din ele dacă nu priveşti viaţa voastră şi să le urmaţi credinţa.
la Hristos. Trebuie doar să priveşti la El.” Îndată i s-au „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela
deschis ochii minţii şi a înţeles că pentru a fi iertat de poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând”
păcate, trebuie să privească la Isus şi să creadă în El. (Proverbe 22:29). Iar Spurgeon într-adevar poate sta
Astfel şi-a deschis inima, L-a primit pe Isus in viaţa lui, lângă cei mai mari împăraţi ai tuturor timpurilor. Toţi
iar de atunci a trăit cu totul numai pentru Dumnezeu. oamenii mari au fost mici mai întâi…şi veţi creşte şi
Astfel, deşi părea doar un copil, când încă nu avea 16 voi…oare veţi fi puşi alături de împăraţi…sau numele
ani, păşi în apa botezului, şi mărturisi cu îndrăzneală vostru va fi uitat pentru totdeauna?
credinţa în Isus.
După botez, Spurgeon nu scăpa prilejul de a Beny Boariu,
mărturisi oamenilor despre Isus. Totodată ţinea şcoala Prelucrare după “Principele predicatorilor”
duminicală, vorbea cu oamenii prin case şi pe străzile de Jean Staneschi.
5
Căutaţi în cartea Domnului (2 Cronici 1-12) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!

1. Solomon, fiul lui __________ a domnit __________ la __________ peste __________.
Dumnezeu s-a arătat lui Solomon în timpul __________ într-un __________ în localitatea
__________. El a zidit __________ Domnului. __________ împăratul Tirului i-a trimis
__________ pentru construţie.

2. Solomon avea __________ de călăreţi şi o mie de __________. El aducea cai din __________
pe un preţ __________ de __________ sicli şi un car cu __________ sicli de argint. El
avea __________ de iesle pentru __________. Solomon primea ca __________: lucruri de
__________ şi __________ de aur, haine __________, mirodenii __________ şi _______.
Căutaţi
3. La __________ Templului, Solomon a folosit __________ de mii de oameni ca să ducă
în cartea
__________, __________ ca să taie __________ pe __________ şi __________ ca să-i
Domnului privegheze şi să-i __________ la lucru. Solomon n-a întrebuinţat ca robi pentru __________ lui,
pe niciunul dintre __________ lui __________. Ei erau _______________, ______________
lui, mai marii __________ şi ___________ lui.

4. Hiram, __________ Tirului a trimis la Solomon pe __________, un om __________ şi
__________, fiul unei femei dintre __________lui ____. El era meşter pentru __________ în
aur, în ________, în __________, în __________, în __________, în __________ şi pentru
________________________.

5. Casa __________ a fost zidită pe __________ Moria, în aria lui __________ __________.
Construcţia a fost începută în a __________ zi a ______ a ______ în al ______ an al domniei
lui __________. După terminare împăratul a zidit __________ lui şi alte __________, printre
care Tadmorul, __________, __________, __________.

6. Pentru Templul __________ au confecţionat: __________ sfeşnice de __________, zece
__________, o sută de __________ de __________, zece __________ şi zece __________,
aşezate pe ele, marea şi cei __________ boi de sub __________, cenuşarele, __________
şi __________, doi __________ şi acoperişurile __________.

7. Împărăteasa din __________ a venit la __________ ca să vadă __________ lui Solomon. Ea a
declarat următoarele: „__________ să fie __________, Dumnezeul tău... care __________ pe
Israel... pentru aceea te-a pus __________ peste el, ca să faci __________ şi _________”.

8. Greutatea __________care venea lui __________ era de __________ de aur. Solomon a
făcut __________ de scuturi __________ de aur __________ şi alte __________ de scuturi
de __________ şi le-a pus în __________ pădurii __________.

9. După moartea lui Solomon a domnit __________ timp de __________. El a avut __________
neveste şi şi i s-au născut ______ de fii şi ______ de fete. Şişac, împăratul __________ s-a
suit împotriva __________ şi a luat __________ Casei __________ împreună cu __________
de aur făcute de __________.

10. Mama lui Roboam a fost __________ __________. Roboam a avut război cu __________.
Faptele lui au fost consemnate de __________ Şemaia şi de prorocul __________în
__________ spiţelor de __________. După el a domnit __________ său __________.

Samuel Tomuş
6
Cartea Iosua de la A la Z

1. Dealul pe care Iosua a tăiat împrejur pe copiii lui Israel.
2. Cetate de scăpare în seminţia lui Ruben.
3. I s-a arătat lui Iosua când era lângă Ierihon.
4. Distanţa care trebuia să fie între preoţi şi popor la trecerea Iordanului.
5. Muntele pe care Iosua a făcut o copie a legii.
6. Semnul legământului între Rahav şi cele două iscoade.
7. Popor care a fost sortit să scoată apă şi să taie lemne pentru poporul Israel.
8. Locul pe care l-a moştenit Caleb.
9. Cetate câştigată fără bătălie.
10. La porunca Căpeteniei oştirii Domnului, Iosua trebuia să-şi scoată...
11. Angajament al iscoadelor faţă de Rahav.
12. Obiectul pe care a fost spânzurat împăratul din Ai.
13. Sub acestea, Rahav a ascuns cele două iscoade.
Căutaţi
14. Tatăl lui Iosua.
15. Impăratul Basanului. în cartea
16. Tălmăcirea numelui Ghilgal. Domnului
17. Cetate de scăpare la răsărit de Iordan.
18. Armă întinsă de Iosua spre cetatea Ai, la porunca Domnului.
19. Numărul preoţilor care au sunat din trâmbiţe la cucerirea Ierihonului.
20. Locul unde Iosua a fost înmormântat.
21, Domnitor madianit.
22. Pâinea pe care o aveau Gabaoniţii era...
23. Animalele păstrate de către poporul Israel, din cetatea Ai.
24. Bunicul lui Acan.
Deny & Lore Atudoroae

Oameni buni şi răi de la A la Z
1. Şi-a părăsit ţara şi rudenia, pentru o ţară 1. Cel mai rău împărat al lui Israel.
necunoscută. 2. Împărat al lui Israel, contemporan cu Asa.
2. A binecuvântat când i s-a spus să blesteme. 3. Primul ucigaş.
3. Om cucernic şi temător de Dumnezeu. 4. Argintar care construia temple de argint
4. Om după inima lui Dumnezeu. zeiţei Diana.
5. Primul mare preot după Aaron. 5. Vrăjitorul care căuta să abată pe dregătorul
6. Evanghelist care avea patru fete care Sergius de la credinţă.
proroceau. 6. Tatăl lui I-Cabod.
7. A dărâmat altarul lui Baal, din casa tatălui 7. Uriaş omorât de David.
său. 8. Vrăjmaşul iudeilor pe vremea lui Ahaşveros.
8. Preotul care a găsit cartea Legii. 9. Călăuza celor ce au prins pe Isus.
9. Prorocul Domnului, pe vremea lui Ahab 10. Primul bărbat cu două neveste.
10. Doctorul preaiubit al lui Pavel. 11. Rege al lui Israel care a spintecat pântecele
11. Trimis de Dumnezeu să scoată pe israeliţi femeilor însărcinate.
din Egipt. 12. Primul bărbat al Abigailei.
12. Omorât cu pietre la porunca Izabelei. 13. Căpetenia madianiţilor ucisă în timpul lui
13. Nu s-a ruşinat de lanţurile lui Pavel. Ghedeon.
14. Apostol al neamurilor. 14. L-a omorât pe Pecahia, domnind în locul lui.
15. Nora, de nedespărţit, a lui Naomi. 15. Ucigaş care l-a omorât pe Iş-Boşet.
16. Judecător în Israel în tot timpul vieţii lui. 16. Primul împărat al lui Israel.
17. Primul martir. 17. Om din casa lui Saul care l-a blestemat pe
18. Fiul unei iudeice credincioase şi a unui David.
tată grec. 18. Vrăjmaşul iudeilor în timpul rezidirii Casei
19. Viteazul soţ al Bat Şebei. Domnului.
20. Tatăl celui mai mare născut din femei. 19. Preotul apostat al lui Ahazia.
20. Împărat al lui Iuda care şi-a văzut fiii junghiaţi.
7
Învaţă să cuoşti oamenii (Proverbe 16-17)
1. Omul stricat ___________________.
2. Cine iubeşte certurile ___________________.
3. Cine îşi înfrânează vorbele ___________________.
4. Cel rău nu caută ___________________.
5. Omul neastâmpărat ___________________.
6. Cine are o inimă înţeleaptă ___________________.
7. Omul fără minte ___________________.
8. Cine acoperă o greşeală ___________________.
9. Prietenul adevărat ___________________.

Căutaţi După faptă şi răsplată (Proverbe 16-17)
în cartea
Domnului 1. Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului ___________________.
2. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva? ___________________.
3. Perii albi sunt o cunună de cinste ___________________.
4. Cel cu inima prefăcută ___________________.
5. Celui ce întoarce rău pentru bine ___________________.
6. Un argat cu minte ___________________.
7. Pedeapsa nebunilor este ___________________.
8. Cine se bucură de o nenorocire ___________________.
9. Prin neprihănire ___________________.
10. Cine munceşte ___________________.

Copii ai căror părinţi sunt cunoscuţi (Genesa, Exodul)
Copilul Tata Mama
Set ___________________ ___________________
Iabal ___________________ ___________________
Tubal Cain ___________________ ___________________
Ismael ___________________ ___________________
Isaac ___________________ ___________________
Betuel ___________________ ___________________
Esau ___________________ ___________________
Isahar ___________________ ___________________
Beniamin ___________________ ___________________
Manase ___________________ ___________________
Pereş ___________________ ___________________
Moise ___________________ ___________________
Itamar ___________________ ___________________
Gherşom ___________________ ___________________
Reuel ___________________ ___________________

(va urma)

Iosif N.
8
A-B Loc veşnic de popas pentru
A

turma Domnului 1

2
1. Tatăl celor ce locuiesc în corturi şi
3
păzesc vitele.
2. De atâtea ori i-a schimbat Laban simbria 4
lui Iacov.
3. Tatăl unei iscoade (vremea lui Moise). 5
4. Cu el a ucis Şamgar 600 de oameni.
6
5. Întâiul născut al lui David.
6. Aici era casa lui Samuel. 7
7. Filistenii de aici au respins aşezarea Căutaţi
chivotului în cetatea lor. 8 în cartea
8. Locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alţi Domnului
9
oameni.
9. Cetate aflată la 60 de stadii de Ierusalim. 10
10. Isus a zis: „Eu sunt
adevărata___________” 11
11. Fiică-sa i-a ieşit înainte cu timpane şi 12
jocuri.
12. Aici se aflau 70 de finici. 13
13. Sora lui Absalom.
14
14. L-a scos de pe degetul său şi l-a pus pe
degetul lui Iosif. 15
15. Tatăl cântăreţilor.
B

A-B Impăratul Salemului
A
1. Una din cetăţile repartizate seminţiei
1
lui Iuda în pustie.
2. De aici a fost adus Mefiboşet la David. 2
3. Un fiu al lui Naomi. 3
4. Femeie canaanită amintită în
4
geneologia lui Isus.
5. A poruncit rezidirea Templului şi 5
întoarcerea evreilor din robie.
6
6. „Femeie” în evreieşte.
7. Fiu a lui Cuş, nepotul lui Noe 7
8. Bătea grâu in teasc să-l ascundă de 8
Madian.
9
9. Ghedeon era din familia lui_______.
10. Soţia şi socrul lui Otniel. 10
Samuel Tomuş B 9
După patruzeci de ani, poporul evreu era
în acelaşi loc, la graniţa Canaanului. Patruzeci
de ani s-au tot rotit prin deşert. Care să fi fost
explicaţia? S-au rătăcit? Nu, pentru că Dumnezeu
îi conducea. El îi călăuzea prin stâlpul de foc
noaptea şi prin stâlpul de nor ziua. Dar de ce erau
încă în afara ţării bogate promise de Dumnezeu
patriarhilor? Da... aceasta a fost pedeapsa lui
Dumnezeu pentru păcatul lor: un an de rătăcire prin
pustiu pe fiecare zi de spionare a Canaanului.
Cu patruzeci de ani în urmă, Moise a ales
Predica doisprezece oameni din fruntea triburilor lui Israel interzic lucrul acesta, Dumnezeu ar vrea ca tu să îi
să iscodească ţara promisă. Cea mai mare parte asculţi, dar dacă tu te superi şi nu te supui, pe cine
pentru dintre ei s-au temut de canaaniţi; ei au fost atacaţi asculţi? Dacă se întâmplă ca profesorul de la şcoală
copii de duşmanul sufletului, de Satan. Acesta le-a furat să te pună să îţi refaci tema greşită sau incompletă,
încrederea în Dumnezeul Atotputernic, în Cel ce tu ce vei face? Te vei supune sau vei bombăni şi
le-a promis biruinţa în lupte. Neîncrederea lor a în pauză îl vei bârfi colegilor? Când prietenul tău
atras pedeapsa divină. de încredere te-a dezamăgit într-o situaţie, Biblia te
Dar acum, o nouă generaţie alcătuia îndeamnă să îl ierţi, dar tu dacă te enervezi şi începi
poporul sfânt, copiii celor necredincioşi de altădată. să îl urăşti, asculţi sfatul lui Satan.
Cu siguranţă ei au învăţat lecţiile lui Dumnezeu în Moise a adunat în grabă poporul şi le-a strigat
lunga pribegie prin pustiu. cu supărare: „«Ascultaţi răzvrătiţilor! Vom putea noi
Tu, dacă-ţi trăieşti viaţa ca şi copil al lui oare să scoatem apă din stânca aceasta?» Apoi a
Dumnezeu, păzeşte-te, căci Satan foloseşte orice ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul”
moment să te facă să nu asculţi de Tatăl Ceresc. El (Numeri 20:10-11). Deodată, a ţâşnit din piatră apă
va încerca sa te ispitească neobosit, căci e scris ca din belşug pentru oameni şi animale. Ce i-a poruncit
diavolul dă târcoale ca un leu celor ce nu-i aparţin. Dumnezeu să facă? Să vorbească stâncii, dar el a
Evreii au trăit zilnic minunile lui Dumnezeu lovit stânca. Moise a greşit, nu a ascultat de Domnul.
în anii călătoriei lor prin deşert, dar cu toate acestea, S-a lăsat condus de mânie, de îndemnul diavolului şi
acum au început ca cârtească împotriva lui Moise. a ajuns să păcătuiască.
Au avut în fiecare zi pâine din cer, apă când le-a La fel ca Moise, fiecare dintre noi poate
fost sete, iar hainele şi papucii nu li s-au învechit greşi neascultând de Dumnezeu. Poate te
multă vreme. Totuşi, ei plângeau după posesiunile întrebi: dacă un om atât de sfânt, care vorbea cu
lor din Egipt şi după apa din abundenţă pe care Dumnezeu ca şi cu un prieten a păcătuit atunci
acum nu le mai aveau. În loc să se încreadă în eu... care sunt mai slab şi mai neînsemnat cum
Dumnezeu, îl lăsau pe Satan să-i ducă pe calea voi rezista ispitelor? Nu e uşoară confruntarea
lui şi să-i atragă în nemulţumire. cu Satan, dar Biblia spune că „Cel ce este în voi
Îţi recomand să înveţi voia lui Dumnezeu (adică Duhul lui Dumnezeu) este mai mare decât
pentru tine chiar din astfel de episoade triste din viaţa cel ce este în lume (adică păcatul)” (Ioan 4:5). Te
poporului evreu pentru a putea fi socotit înţelept, căci sfătuiesc să iei versetul acesta ca o încurajare şi o
înţeleptul învaţă din greşelile altora, dar neînţeleptul temelie pentru tine în vreme de ispită. Satan e un
din greşelile lui. Voia lui Dumnezeu este să te încrezi duşman învins. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
întotdeauna în El şi să te păzeşti de Satan. l-a biruit când a murit pe cruce pentru păcătoşi şi
În timp ce copiii lui Israel se plângeau de apoi a înviat. Dacă te încrezi în El vei putea să te
liderul lor şi de Dumnezeul acestuia, Moise şi Aaron păzeşti de duşman.
s-au dus să se roage. Stând cu faţa la pământ, au Moise şi fratele lui au primit o pedeapsă
auzit glasul Domnului ce le vorbea: „Ia toiagul şi pentru neascultarea lor: nu au intrat în Canaan, ci
cheamă adunarea, tu şi fratele tău. Să vorbiţi stâncii doar l-au văzut de departe. Dumnezeu pedepseşte
acesteia în faţa lor şi ea va da apa...” (Numeri 20:8). fiecare păcat nemărturisit, iar pedeapsa e
Moise era plin de mânie... patruzeci de ani în care neintrarea în Împărăţia Cerurilor. Exemplul lui
a auzit regulat plângerile acestui popor. Părea prea Moise aş vrea să îţi dea de gândit. Păzeşte-te de
mult şi prea greu de suportat. duşman aici, pe pământ, ca la sfârşitul vieţii să
Când accepţi mânia în inima ta, devii poţi locui împreună cu Dumnezeu în cer.
foarte vulnerabil şi e greu sa te păzeşti de şoaptele
răuvoitoare ale duşmanului. De exemplu, când îţi Florin Copil
10 propui să mergi undeva cu prietenii tăi, iar părinţii îţi
Când am plecat din Arad, se vestea o viaţa noastră . Unele probleme ni se par că nu se
zi minunată; soarele strălucea puternic pe cer, vor mai sfârşi niciodată şi nu vedem o rezolvare
păsărelele îşi înălţau trilurile spre Creatorul lor, iar optimă pentru ele. Altele poate sunt idealuri spre
eu eram pregatită pentru o nouă experienţă. care tindem şi le vedem de neatins pe măsură ce
Am ajuns! Era aproximativ ora 16 când le dorim mai mult şi ne luptăm pentru ele. De cele
ne-am oprit în Vidra pentru a aştepta celelalte mai multe ori uităm să ne încredem în Dumnezeu,
maşini care urmau să ajungă. În vedem doar că resursele noastre au ajuns la
jurul orei 18, toţi eram adunaţi capăt şi avem tendinţa de a renunţa la luptă,
Adolescenţa
la poalele muntelui pentru a de a mai spera că totul se va sfârşi cu
începe urcuşul nostru. Prima o mare biruinţă şi ne trezim spunând:
parte a drumului a fost „Eu nu mai pot!”. Totuşi, mai avem
încurajatoare, totul părea doar puţin şi ne aşteaptă o mare
să fie bine. Deşi aveam biruinţă! Faptul că n-am încetat să
un bagaj în spate destul luptăm ci ne-am pus nădejdea în
de greu, nu simţeam Cel ce niciodată nu ne-a lăsat
povara drumului. în voia sorţii, deşi nu am ajuns
Cam după 10 minute încă la capăt, ne dă curaj şi prin
de urcat, a început credinţă ştim că Dumnezeu ne
adevăratul urcuş. oferă la sfârşit o bucurie deplină
Ah, uitasem să scriu în Împărăţia Lui.
că de la plecare îmi Viaţa poate fi comparată
dorisem să ajung cu un urcuş de munte. Nu uitaţi,
printre primii sus, ţinta noastră este Cerul! Urcuşul
dar acum simţeam este greu, dar când priveşti de
că visul meu nu pe vârful muntelui, ai ocazia să
poate fi împlinit. vezi ceea ce de jos, din vale, nu
-Lorena, nu vei putea vedea şi simţi niciodată!
mai pot! îngânam eu cu Imaginile noastre mioape şi
jumăte de glas, prietenei trunchiate, în funcţie de poziţia
mele de călătorie. şi starea noastră de aici, să nu ne
-Nici eu, a venit împiedice să atingem ţelul urcuşului
răspunsul. nostru duhovnicesc. Se merită să
Urcuşul era tot mai ne supunem cu disciplină cerinţelor
obositor, puterile mele se înaintării spirituale şi să nu ne lăsăm
epuizau şi am căzut jos în iarbă, ispitelor molatice ale senzaţiilor trupului care
alături de alţi tineri care se odihneau. ne îndeamnă să abandonăm lupta credinţei.
Cu micile mele rezerve de energie am Noaptea a coborât încet peste întreaga
pornit mai departe, înaintând pas cu pas, dorind natură, învăluind totul în neagra-i mantie, se mai
să nu mă las doborâtă de oboseală, la gândul că zărea doar bolta cerească presărată cu o puzderie
poate mai avem puţin de mers. Începuse să se de stele. Pe munte, glasurile voioase ale tinerilor,
lumineze tot mai mult. Am ajuns într-o poieniţă de care au experimentat bucuria de a fi biruitori, se
unde se puteau întrezări nişte cabane. Gândul că înalţau cu mulţumire către Dumnezeu. Ce va fi atunci
mai avem doar puţin de mers mi-a dat noi puteri şi, pe muntele lui Dumnezeu, acolo unde nu se va mai
de asemenea, o bună lecţie pentru viaţă. lăsa înserarea şi umbrele reci şi vom cânta despre
În timp ce urcam muntele, meditam mântuirea împlinită pe deplin (Isaia 25:6-9)?
înlăuntrul meu că acest urcuş poate fi asemănat
Alina Cherecheş
cu problemele şi încercările de neînlăturat din 11
Adolescenţa

Ce este omul?... un ghem de grijuri, de neputinţă. Îmi pare că nici plânsul nu mi-e
dorinţe, frământări, un puf de păpădie purtat de sincer şi mă simt ca o păpuşă în ghiara inamicului.
vânt, tranversând numeroase ţinuturi, trecând şi Ce pot face? Nu mă pot dezlega. Sunt prinsă şi
prin felurite momente de furtuni şi secetă, pace legată cu nişte lanţuri grele şi negre, murdare! Pe
şi război...apoi dispărând în văzduh. Încotro se hainele mele, odată albite, acum sunt o mulţime
îndreaptă, doar Cel ce-l poartă ştie! Ce sunt? Cine de pete! Cu cât mă zbat mai mult pentru a scăpa
sunt? Ce rost am? Sunt un suflet ţesut din armonii din lanţuri, cu atât legăturile sunt mai puternice,
divine şi strâns legat cu funia iubirii lui Dumnezeu... mai strânse. Dacă voi continua să mă zbat, voi
o fărâmă de vis căptuşită într-un trup de carne... ajunge să-mi pierd suflarea. Ce pot face? Acum
Cred că rostul meu este să îmi pregătesc sufletul, îmi aştept sentinţa! Ştiu că nu am vegheat destul.
aici pe pământ, pentru veşnicie. Cred că am primit Sunt vinovată de orice am făcut greşit! Nu mai am
acest trup de carne pentru a învăţa ce înseamnă scăpare şi pedeapsa mă aşteaptă!
suferinţa, durerea, înfrângerea, de asemeni şi Încet, îmi ridic privirea din palmele pline
pentru a cunoaşte bucuria, iubirea, biruinţa. Cât de noroi şi rugină, de pe lanţurile ce mă strâng.
mister se ascunde în toate acestea! Privesc la sulurile trecutului meu. Acum sunt
Stau şi mă gândesc la mine, la tot ce am răsfoite de Stăpân ... Priveşte spre mine. Eu îmi
fost până acum şi la tot ce voi fi de acum încolo. plec ochii, nu-L pot privi... e prea strălucitor, mă
Încerc să fac un rezumat al gândurilor, faptelor, orbeşte! Îmi plec capul, iar lacrimile năvălesc pe
înfrângerilor şi biruinţelor, însă dezechilibrul obrajii mei într-o avalanşă. Aştept să-mi vorbească
balanţei este destul de mare, înfrângerile sunt aspru, să-mi spună că merit acestă pedeapsă
mai multe decât biruinţele. Înapoia mea sunt şi în adevăr o merit. Însă aud vocea-I blândă
atâtea evenimente, fapte, ca nişte inscripţii pe întrebându-mă: „Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne, te
nişte suluri vechi adunate într-o bibliotecă imensă. rog eliberează-mă! Mă strâng atât de tare aceste
Îmi pare că văd pe cineva care răsfoieşte filele lanţuri... nu mai pot rezista!” „Dar, de-atâtea ori te-
trecutului meu. Pare a fi cel în grija căruia au am ajutat, ţi-am dat sfaturi. De ce ai fost neglijentă
fost date toate aceste inscripţii, o fiinţă cu straie şi neascultătoare?” „O, Doamne, am fost amăgită!
de lucire cristalină, mâinile nu i le văd, însă aud Sunt atât de slabă. Te rog, ajută-mă!” Lacrimile
cum răsfoiesc filele sulurilor. Parcă-l aud vorbind. sunt atât de fierbinţi încât simt cum obrazul parcă
Oare ce spune? Pare a vorbi cu cineva şi parcă îi mi se aprinde, însă nu le pot opri. Inima mea e
spune „Stăpâne!”, iar ceea ce spune despre mine plină de durere şi simt cum parcă se sfâşie în
Stăpânului sunt multe fapte rele, doar câteva fapte hohot de plâns. Şi cu ultimele puteri, rostesc din
demne de laudă. Mi-e atât de ruşine! nou: „Te rog, ajută-mă!”
Chiar acum sunt prinsă într-o capcană După un timp de linişte, aud nişte paşi
pusă de inamic. Ce pot să mai fac? Fără putere, îndreptându-se spre mine. Nu am curaj să
lovită de batjocurile celui rău, suferind şi tânjind privesc să văd cine vine. Aud alţi paşi care se
după libertate, nu pot face nimic în starea aceasta. îndepărtează într-o goană. Pe umărul meu simt o
Şi trecutul mă învinuişte, condamnându-mă la mână caldă, apoi vocea blândă mi-a vorbit din nou:
pedeapsă. Cu faţa în lacrimi şi sufletul plin de
12 durere... suspin şi tremur de teamă, de supărare, (continuare în pagina 19)
„Învăţătura este o lumină...”
(Proverbe 6:23)

„Ţine învăţătura n-o lăsa din mână;
păstreaz-o, căci ea este viaţa ta”
(Proverbe 4:13)

Cu toţii ştim că Biblia este cel mai bun învăţător pentru oricine iubeşte pe Dumnezeu. Ea ne învaţă,
ne îndeamnă şi ne călăuzeşte în aşa fel ca noi să putem împlini voia lui Dumnezeu. Dar Biblia ne învaţă
doar cât putem noi înţelege, însă cunoaşterea noastră va creşte cu siguranţă dacă vom trăi Cuvântul lui
Dumnezeu, dacă ne vom ruga, dacă ne vom îndeletnici în fiecare zi cu Sfânta Carte şi multe alte lucruri
care sunt după voia lui Dumnezeu. În vederea ataşării voastre de Cuvântul sfânt şi, prin El, de Dumnezeul
Statutul
cel adevărat, doresc să vă prezint, pe scurt, exemplul a doi copii care au iubit calea Domnului şi, crescând moral şi
mari, au ajuns oameni de valoare.
Primul copil este Iosua, „care slujea lui Moise din tinereţea lui” (Numeri 11:28). El a învăţat că este
spiritual al
mult mai bine să stea în mijlocul cortului, decât să-şi piardă timpul cu lucruri lipsite de importanţă (Exod creştinului
33:11). Consacrarea şi râvna pentru discipolul său, Moise, omul lui Dumnezeu, a făcut din Iosua mai târziu
un conducător deosebit pentru poporul Israel şi un slujitor credincios lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrările
în care l-a folosit Domnul pe Iosua: trecerea Iordanului (Iosua 3), dărâmarea zidurilor Ierihonului (Iosua
6), marea luptă de la Gabaon, atunci când soarele s-a oprit deasupra Gabaonului, iar luna asupra văii
Aialonului (Iosua 10). Aceste lucrări sunt greu de imaginat şi de crezut, dar totuşi ele s-au întâmplat, sunt
adevărate şi au fost făcute de Dumnezeu prin robul său cel credincios Iosua.
Al doilea copil oferit ca model desăvârşit este Isus, deşi mai sunt şi alte exemple în Sfânta Scriptură, pe
care desigur le-aţi citit şi voi. Despre Domnul Isus citim în Luca 2:41-52 că a fost dus la Templu, de părinţi, la
vârsta de doisprezece ani. În versetul 43 aflăm că după „zilele praznicului, băiatul Isus a rămas în Ierusalim”.
După câteva zile, Maria şi Iosif, părinţii Domnului Isus, l-au găsit – REŢINEŢI - „în Templu, şezând în mijlocul
învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări” (versetul 46). Ce mult m-a impresionat locul şi modul în care
a fost găsit „băiatul Isus”, la fel ca Iosua căruia îi plăcea mult să stea în „mijlocul cortului”. Vă mai amintesc din
versetul 51 că Domnul Isus le era supus părinţilor, una din caracteristicile copilului lui Dumnezeu, iar versetul
52, ca o concluzie la dăruirea şi pasiunea Sa asupra voii lui Dumnezeu: „...Isus creştea în înţelepciune, în
statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor”.
Sunt multe lucruri pe care le putem învăţa din exemplul celor doi copii, însă vă rog să luaţi aminte
că atât Iosua cât şi Domnul Isus când au fost în „mijlocul cortului” respectiv în „Templu” au învăţat să fie
ascultători, supuşi, iar atunci când au ieşit afară din aceste locaşuri sfinte, în mijlocul societăţii au trăit şi
au împlinit cuvintele lui Dumnezeu. Fiecare copil va deveni în viaţă ceea ce a învăţat să facă. Astfel, de la
liceul sportiv, te vei alege cu un sport pe care să-l practici sau de la şcoala de muzică vei învăţa să cânţi
la cel puţin un instrument. Dacă te vei dedica, în timpul extraşcolar, căci şcoala este necesară, citirii şi
studierii Bibliei împreună cu ceilalţi de la adunare, vei deveni un copil al lui Dumnezeu.
Cine vrea să fie un copil al lui Dumnezeu, să ia aminte la învăţătură, ca la o lumină care poate călăuzi paşii
în viaţă şi să nu uite cuvintele Domnului Isus din Matei 11:29, 30 ... „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi
de la Mine...căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”.
Daniel Pălincaş

13
II. Noul Testament

A. Generalităţi

1. Noul Testament a fost scris în vremea şi zona de expansiune a Imperiului Roman, dar şi a confluenţelor
religioase şi filozofice eleniste şi evident a celor evreieşti – religie în sânul căreia s-a născut Mântuitorul
Isus Hristos şi implicit creştinismul.
a) De la datarea Romei (753 î.e.n.) ascensiunea peninsulară finalizată la 265 î.e.n. s-a extins spre apus
(Cartagina), răsărit (Grecia, Asia Mică).
b) Perioada regilor s-a încheiat în 510 î.e.n. Apoi primul împărat roman a fost Octavian August – devenit
Cezar în 27 î.e.n. – în timpul domniei lui s-a născut Mântuitorul. I-a urmat Tiberius (14-36 e.n.),
Caligula, Claudiu, Nero – începutul prigoanelor,… Vespasian (69-70 e.n.), Titus, Domiţian – în timpul
Istoria lui a fost scrisă Apocalipsa.
c) Noul Testament a fost scris în greaca koine(comun); ulterior limba latină a devenit limba teologiei
Bisericii creştine; aramaica a rămas limba populară în Orientul Apropiat.
e) Printre realizările culturale, cele mai însemnate au fost: literară prin Virgiliu, Horaţiu, Ovidiu; filozofică
prin Seneca – un continuator al stoicismului fondat de Zenon din Cittium în sec III î.e.n. El susţinea
un bine suprem, al Raţiunii Absolute, ceea ce era o asemănare cu standardele eticii creştine, dar fără
posibilitatea unei relaţii personale cu divinitatea. Celălalt pol filozofic era reprezentat de epicureism,
fondat de Epicur din Samos în sec III î.e.n. În epicureism, plăcerea este idealul vieţii şi nu este acceptată
nici o idee despre păcat şi judecată; Pliniu cel Bătrân a scris „Istoria naturală” – o enciclopedie ştiinţifică
a naturii ; „Istoria imperiului şi a cezarilor” a fost scrisă de Tacit şi Suetoniu; în plan scolastic, cititul,
scrisul şi aritmetica erau materiile de bază, iar în universităţi (Atena, Rodos, Tarsus, Alexandria) filozofii
susţineau prelegeri în timp ce alte domenii, cum ar fi: geometria (Tales, Euclid), fizica (Arhimede),
astronomia prin Hiparhus, care a inventat trigonometria plană şi sferică, calculând mărimea Lunii şi
distanta de la Pământ la Lună şi Eratostene ce a calculat circumferinţa Pământului, au cunoscut
progrese substanţiale. Copiii evreilor erau şcolarizaţi de către rabini, pornind de la scrierile sfinte.
2. Statul iudeu a încetat să existe în 586. (Ieremia 39:4-10)
a) Regiunea ţării sfinte a fost sub dominaţia imperiul babilonian (586-536), medo-persan(536-331î.e.n.),
grec (331-165 î.e.n. - de la Alexandru Macedon la răscoala macabeilor). După moartea lui A. Macedon,
peste ei au domnit ptolomei egipteni – timp în care evreii au prosperat şi au absorbit cultura grecească
(323-198 î.e.n.) şi a seleucizi sirieni (198-167).
b) Evreii au fost iar independenţi în perioada 165-63 î.e.n., după care au fost cuceriţi de Pompei. În acest
timp, s-au succedat domnia macabeilor (167-142 î.e.n.) şi a hasmoneenilor (142-37 î.e.n.). Revolta şi
lupta pentru independenţă a evreilor a fost provocată de profanarea Templului şi interzicerea religiei
mozaice de către Antioh Epifanus (la 15 dec.168 a fost înălţată o statuie a lui Zeus, zece zile mai târziu
a fost sacrificată o scroafă; iudaismul a fost interzis, iar deţinerea sau citirea Torei era pedepsită cu
moartea).
c) Romanii au împărţit administrativ zona ţării sfinte în provincii: Iudea, Samaria, Galilea, Idumea,
Pereea,… Conducerea era împărţită în stat între: irozi (37-î.e.n. – 66 e.n; Irod Idumeul - cel mare a
domnit între 37-4 e.n, el era un aliat al Romei, fapt pentru care nu a fost agreat de iudei; Arhelau a
domnit peste Idumea, Iudea, Samaria între 4 î.e.n.- 6e.n; Antipa a moştenit Galilea şi Pereea între anii
4 î.e.n.- 39 e.n.; lui Filip i-a revenit Ituria şi Trahonita în per. 4 î.e.n.- 34 e.n.; Agripa I a reconstituit întreg
teritoriul bunicului său, între anii 37-44 e.n.; ultimul a fost Agripa I, care a domnit între 48-66 e.n. );
procuratori (6 – 66 e.n.; cei mai însemnaţi au fost Valerius Gratus între 15-26, Pontius Pilatus între 26-
36, Antonius Felix între 52-60 şi Porcius Festus între 60-62); preoţi (142 î.e.n. -70 e.n.; an în care Titus,
lăsat la comanda trupelor din Orient – după plecarea lui Vespasian la Roma pentru a-şi prelua tronul şi
după cinci luni de asediu a distrus atât Ierusalimul cât şi Templul. Ultimul oraş fortăreaţă a fost Mesada,
cucerită în anul 74 e.n.). O altă încercare a iudeilor de a-şi recâştiga independenţa a fost condusă de
Simon Bar- Kochba (fiul stelei), între anii 132-135 e.n. eveniment după care oraşul a fost numit Aelia
Capitolina, iar intrarea iudeilor în oraş a fost interzisă.
3. În plan religios extern realitatea era următoarea: romanii practicau închinarea la zei, dar şi cultul
împăratului (începând cu Octavian August); grecii se închinau idolilor, dar şi gândirii abstracte -
gnosticismului – închinarea la cunoaştere, ei separau lumea materială de cea spirituală (Platon,
Aristotel).
(va urma)
14
Dreptatea, judecata şi nepărtinirea sunt
feţe ale aceleiaşi probleme, sunt unghiuri diferite
„Atunci vei înţelege
de abordare pentru acelaşi subiect. Fiecare dintre
aceste lucrări vine pe calea ei şi se întâlnesc toate dreptatea, judecata,
la tribunal, unde le aşteaptă cei ce trebuie să facă
uz de ele. Dar copiii nu au drept de intrare în sala de nepărtinirea,
judecată, decât în situaţii speciale, iar adolescenţii au
şi ei condiţii specifice.
Nu „atunci” când ajungeţi la tribunal, trebuie
toate căile care
să cunoaşteţi dreptatea şi surorile gemene: judecata
şi nepărtinirea. Nu doar când se împlinesc pe pământ duc la bine”
judecăţile lui Dumnezeu trebuie să înveţe locuitorii (Proverbe 2:9)
lumii dreptatea (Isaia 26:9). Şi cu atât mai puţin fericit
şi tardiv ar fi pentru cineva să se întâlnească numai la
judecata de apoi cu dreptatea. De aceea, vă propun
un alt termen la care să înţelegeţi dreptatea şi după
care să nu mai fiţi chemaţi niciodată la tribunal, iar
ce-i mai important, să scăpaţi de judecata de apoi Înţelepciune
Situaţile în care voi, copii, vă exercitaţi dreptul
de a judeca, de-a fi drepţi, începe de la jucării şi
pentru
jocuri, adesea fără nici un arbitraj. Apoi, la şcoală, voi înţelepţi
ştiţi cât de corecţi sunteţi în ceea ce declaraţi în faţa
învăţătorilor şi profesorilor. În final, când intraţi în casă
şi daţi socoteală în faţa părinţilor de activitatea voastră,
se încheie dosarul fiecărei zile, în care figuraţi alternativ
ca judecător, procuror, avocat, martor al apărării sau
acuzării, reclamat sau, ce-i mai de nedorit, inculpat.
„Atunci” vei înţelege ...” Când? În proverbele
anterioare celui de referinţă este prezentată
necesitatea cunoaşterii înţelepciunii, pentru a înţelege
„dreptatea, judecata, nepărtinirea (şi nu numai), toate
căile care duc la bine.”
Dacă veţi deveni înţelepţi, cu siguranţă nu veţi
mai ajunge la tribunal, în postură negativă, neplăcută,
nici dacă veţi fi persecutat pentru credinţă. Astfel de
oameni sunt cei mai competenţi şi vor forma completul
dreptei judecăţi de apoi când vor fi judecaţi şi copii.
Iată un caz din Vechiul Testament: În
1Împăraţi 3 (prima parte) este prezentat Solomon, în
adolescenţă, când a cerut şi a primit de la Dumnezeu
înţelepciune, deşi mai dobândise pricepere şi în
copilărie. Atunci când a primit înţelepciunea, a înţeles
dreptatea. În 1Împăraţi 3 (partea a doua) el apare
pe scaunul de judecător. Atunci au apărut în faţa
lui două mame cu declaraţii contradictorii despre doi
copii cu probleme(cum se întâmplă adesea şi cu voi).
Având înţelepciune, el a putut înţelege şi decide cu
dreptate în disputa lor, dar pentru ceilalţi din jurul lui
problema era aproape imposibil de rezolvat.
Cum a dobândit Solomon înţelepciunea?
Prin educaţia în Legea Domnului (Biblie), şi prin
rugăciune. Ţineţi minte! Solomon ar fi putut cere de
la Domnul (dacă trăia în generaţia noastră) un telefon
de ultimă generaţie şi chiar un avion personal sau
o navetă spaţială, dar e mai de dorit o minte mai
capabilă decât un telefon şi un trup cu care să vă
puteţi deplasa în condiţii bune pe pământ, iar la final
să aterizaţi cu bine în Împărăţia lui Dumnezeu.
Dacă n-aţi înţeles cum, luaţi Biblia de la
început şi mai rugaţi-vă cu credinţă pentru ca acel
„atunci” să devină „acum”.
Iosif Anca 15
Pilde

CONTEXT: În timpul robiei egiptene, Maria s-a alăturat cântării comune
s-a încercat uciderea băieţilor evrei. Atunci şi a îndemnat pe cele din jurul ei să cânte
prin grija divină, printre alţii, s-au născut pentru slava Domnului. A luat un instrument (la
Aaron, Moise şi sora lor, Maria. Ea, fiind cea care a învăţat) şi cânta. Evident că trecuseră
mai mare, şi-a adus aportul la îngrijirea fraţilor mulţi ani şi ea era de acum în vârstă, dar în
ei, apoi a avut parte de eliberarea evreilor sub copilărie se formează cântăreţii, de aceea vă
conducerea lor. Totuşi, peste ani a intervenit o recomand să cântaţi cu gura şi la instrumente
problemă între ei, iar Dumnezeu a luat măsuri acasă şi la adunare. Este mult mai sănătos
de pedeapsă, căci El răsplăteşte binele şi pentru voi să vă îndeletniciţi cu lucruri sfinte şi
pedepseşte răul. să cântaţi împreună cu fraţii şi surorile, cu fraţii
TEXT: Exod 2:1-10; Numeri 12. voştri decât să pierdeţi vremea pe străzi, prin
1. Exod 2:4-8 „Sora copilului pândea la parcuri sau la computer şi televizor. Gândiţi-vă
o depărtare oarecare ca să vadă ce are să i se totodată ce bucurie aveau ei în cântare după
întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu, ... a ce au scăpat din sclavie. La fel şi noi avem cel
zărit sicriaşul ... şi a văzut copilul: era un băieţaş mai frumos subiect de cântat: jertfa Domnului
care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: «Este Hristos. Cântaţi în cinstea Lui!
un copil de-al evreilor!»  Atunci sora copilului a 3. Numeri 12:1-10 „Maria şi Aaron
zis fetei lui Faraon: «Să mă duc să-ţi chem o au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii
doică dintre femeile evreilor, ca să-ţi alăpteze etiopiane pe care o luase el de nevastă; căci
copilul?»  «Du-te» i-a răspuns fata lui Faraon. Şi luase o femeie etiopiană. Şi au zis: «Oare numai
fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului”. prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare
După trei luni de îngrijire ascunsă, şi prin noi?» Şi Domnul a auzit-o. ... Domnul S-a
Iochebed, mama celor trei, a fost nevoită să-şi aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat. Norul
lepede copilul. Aici a fost locul slujirii Mariei, care s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină
a urmărit episodul şi a intervenit la timp. Cu ce de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre
bucurie s-a întors ea la mama ei, anunţând-o că-şi Maria; şi iată că ea avea lepră.”
va recăpăta copilul iubit. Desigur că pe lângă mama Iată că Maria, cea care avusese grijă de
ei, Maria a ajutat-o la creşterea lui Moise şi cred şi Moise şi cântase împreună cu el, acum a ajuns
a lui Aaron care era cu trei ani mai mare ca Moise împreună cu celălalt frate al ei să-l vorbească
(Exod 7:7). La fel voi, în special fetele, puteţi să daţi de rău, iar Domnul a lovit-o cu lepră. Pedeapsa
o mână de ajutor mamelor în creşterea şi educaţia aceasta era foarte grea, căci Maria trebuia scoasă
fraţilor mai mici. Puteţi să-i ajutaţi să mănânce, să din tabără şi izolată, iar boala putea cauza moartea.
meargă, să pregătească lecţiile, să le citiţi din Biblie Oare voi nu sunteţi ispitiţi să aveţi ceva împotriva
şi să vă rugaţi împreună cu ei. Vă recomand să fraţilor şi surorilor voastre? Să ştiţi că printre primele
faceţi ceea ce a făcut Maria: să vă ajutaţi părinţii în fapte pe care Domnul nu le suportă se numără şi
gospodărie. Spor la treabă! „certuri între fraţi” (Proverbe 6:19). Moise era blând
2. Exod 15:1-21 „Atunci Moise şi (Numeri 12:3) şi nu s-a certat cu ea, dar totuşi
copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea Domnul a pedepsit-o. Poate că dacă aţi fi şi voi
aceasta. Ei au zis: «Voi cânta Domnului, căci pedepsiţi o săptămână ca Maria, aţi fi mai atenţi
Şi-a arătat slava: a năpustit în mare pe cal şi pe cu cei din jur. Însă Domnul este bun şi doreşte să
călăreţ».... Maria, proorociţa, sora lui Aaron, a vă înţelegeţi bine cu fraţii şi surorile voastre toată
luat în mână un timpan şi toate femeile au venit viaţa. Aceasta este şi dorinţa părinţilor. Ferice de
după ea cu timpane...” voi dacă veţi trăi în pace!
16 Predicatorul
Un tânăr creştin se pregătea să plece într-o călătorie, când
tovarăşul lui a intrat în cameră ca să vadă ce mai face. „Ai terminat
cu împachetatul?” a întrebat prietenul lui. „Aproape” i-a răspuns
tânărul. „Singurele lucruri pe care le mai am de împachetat sunt
un ghid, o lanternă, o oglindă, un microscop,un cuţit,un ciocan, un
volum de poezii, câteva biografii, un teanc de scrisori vechi, o carte
de cântări şi un set de cărţi pe care tocmai le citesc”. „Unde ai de
gând să le pui pe toate?” a întrebat prietenul lui mirat. „Aici” a
replicat tânărul. A întins mâna după Biblie şi a pus-o într-un colţ al
geamantanului. Pilde

In turnul primăriei din Copenhaga există
cel mai complicat orologiu din lume. Au fost necesari
40 de ani ca sa fie construit, la un cost de peste un
milion de dolari. Ceasul are zece cadrane, 15000 de
piese si o precizie de două cincimi de secundă la 300
de ani. Ceasul arată timpul zilei, zilele săptămânii,
lunile anului, mişcarea planetelor pentru 2500 de ani.
Unele piese ale ceasului nu se vor pune in mişcare
numai dupa ce vor trece 25 de secole. Ceea ce este
interesant de reţinut, acest orologiu nu este exact.
Pierde la fiecare 300 de ani, două cincimi de secundă.
Ca toate ceasurile orologiu din Copenhaga trebuie să
fie reglat dupa un orologiu mai precis: Universul.
Acest orologiu dumnezeiesc cu miliarde
de piese componente, de la atomi la stele, se mişcă
de secole cu mişcări atât de sigure şi demne de
încredere, încât timpul de pe pământ trebuie potrivit
mereu după el. Mişcarea planetelor şi a stelelor
dovedeşte maiestatea lui Dumnezeu, faptul că El nu
se schimbă. Lucrurile de pe pământ se prăbuşesc,
cerurile se opresc, dar Creatorul universului rămâne.
Să ne punem încrederea în acest Dumnezeu vrednic
de crezut.
17
Răspunsuri
Proverbe 1-10 de la A la Z - adevărul, bărbatul, chibzuinţa, desfătarea, este,
fiul înţelept, gălăgioasă, hoţul, inima, înţelepciunea, junghiat vitele, leneşul, mărgăritarele,
nebunul, ochii, priceperea, răutatea, sărăcia, şapte, tatălui, ţine, uliţe, vistieriile, zilele

Împăratul mesopotaniei - Cuşan Rişeataim: aur, uşa, Isaia, Abner, Patroba, vrăjitori,
Beltşaţar, Eliezer, Baana, Natan, car, Cir.

Verifică-ţi cunoştinţele din a şaptea carte din Vechiul Testament - JUDECĂTORI:
străjerii, cârmuitor, Ghedeon, Abiezer, Sucot, teasc, şibolet, nenorocit, slujitor.

Ţinta porunci – dragostea: Dan, Roda, Asael, Gabaon, Oholiba, Samuel, toiag, Enoh, Asa.

„Când a Din RAMSES la SILO: plecarea din Egipt, Sucot, spre pustie, Pi-Hahirot, apele amare, Elim,
fost de 12 mana, Refidim, darea Legii, Chibrot-Hataava, lepra Mariei, Cades-Barnea, moartea lui Aaron, spre
ani... L-au Marea Roşie, un nou izvor, Iahaţ, înfrângerea lui Og, şesurile Moabului, Paştele, Silo.
găsit în RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DIN NR. PRECEDENT: 1. Judecători 3:1-4; 2. Judecători
Templu... 9:5; 3. 1 Împăraţi 22:11; 5. 2 Samuel 18:3; 7. Exod 12:46; Ioan 19:36; Ioan 1:29.
ascultându-i
şi
punându-le Întrebări
întrebări”
(Luca 1. Ce a făcut Dumnezeu pentru ca oamenii să poată calcula şi înregistra timpul?
2.42,46) 2. Care a fost cea mai lungă dinastie din regatul de nord (Israel)? Nominalizaţi împăraţii din
ea şi perioada lor de domnie?
3. Ale cui fete au întrebat pe Domnul cum să se căsătorească?
4. Care au fost cei dintâi creştini din Atena şi cine i-a evanghelizat?
5. Căruia dintre împăraţii poporului evreu îi plăcea agricultura?
6. Precizaţi două situaţii când un om, iar altădată, mai mulţi oameni, au făcut acelaşi lucru
de şapte ori?
7. Care a fost primul martir din Vechiul şi respectiv Noul Testament?
8. Prin pronunţia cărui cuvânt se diferenţiau două dintre seminţiile lui Israel şi care
sunt acestea?
9. Care armată avea 700 de stângaci care puteau ţinti un fir de păr fără a da greş şi ce s-a
întâmplat cu ei?
10. Cine a făcut o cerere şi apoi s-a rugat de Dumnezeu să nu-l omoare?

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.08.2008
pe adresa redacţiei

Au fost premiaţi:
Denisa Atudoroae, Damaris Meseşan, Naomi Meseşan,
Călin Mura, Elisei Tomuş, Lidia Tomuş, Simeon Tomuş
Paginile care intră în concurs: 6, 7, 8, 9,18
18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga.

Frica Curajul
Frica se naşte din slăbiciunea sufletului şi cele mai Rezistenţa la frică, stăpânirea ei – aceasta
multe plăgi ale vieţii sunt nutrite de frica morţii. înseamnă curajul şi nu absenţa fricii.

Unul din efectele fricii este că ne rătăceşte Curaj înseamnă să cauţi adevărul şi să-l proclami;
simţurile şi face ca lucrurile să ne pară altfel decât curaj înseamnă să nu te pleci în faţa trecătoare a
sunt, căci fricosul vede chiar şi primejdiile care nu minciunii.
există.
Curajul e bun, dar dacă întrece măsura, devine
Frica este evanghelia diavolului şi numai temerea nechibzuinţă; curajul călăuzit de înţelepciune intră
de Domnul izbăveşte pe oameni de frica ce a în acţiune la timpul potrivit şi în modul potrivit.
apărut în urma păcatului.
Curajul este începutul biruinţei, dar curajos nu e
Frica este o nelinişte a minţii, o suferinţă ce te numai cel ce nu se dă înapoi în momente grele, ci
cuprinde pe neaşteptate la gândul că soarta-ţi va fi şi acela ce-şi învinge propriile izbucniri păcătoase.
nefavorabilă.
Răul este unica raţiune de a fi, a binelui. Ce ar fi
Cui îi este frică de nori, nici pe mare şi nici pe curajul departe de primejdie şi fără durere?
uscat nu o să călătorească în pace.

„Cel rău fuge fără să fie urmărit” „... cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr”
Proverbe 28:1A Proverbe 28:1B

(continuare din pagina 12) mă păcălească din nou şi din nou... O, Doamne, Te rog,
nu mă lăsa de lângă Tine. Nu vreau să merg mai departe!
Frământări... Căutări... Răspunsuri...
F Te rog, ia-mă cu Tine!”
Vocea Lui blândă îmi vorbeşte din nou: „Ştiu
„De-ai asculta mereu ceea ce-ţi spun, nu ai ajunge toate acestea! Însă drumul tău nu se sfârşeşte aici! Te-
în astfel de stări! Trebuie să laşi ca inima ta să răspundă am aşezat unde eşti pentru că am un plan cu tine. Vor fi
glasului Meu. Eu îţi vorbesc tot timpul! Nu te-am lăsat persoane care vor împărţi cu tine bucuria, tristeţea. Nu te-
niciodată singură, dar tu, de multe ori, nu ai vrut să mă am lăsat singură în acest drum! Şi Eu sunt cu tine mereu!
asculţi. O, Te iubesc atât de mult încât sunt gata să fiu cu Totuşi, ştiu că îţi lipseşte ceva asemănător chipului ce-l
tine, să te ajut în cele mai grele momente din drumul tău, porţi pe pământ. Am pregătit atâtea binecuvântări pentru
doar să nu Mă alungi. Eu nu mă pot împotrivi alegerilor tine! Mai sunt încă oameni cărora vreau să le vorbesc prin
tale. Niciodată să nu uiţi că te iubesc pentru că eşti a Mea! tine. Vreau să comunicăm mai mult! Vreau să vorbesc
Am plătit un preţ pentru tine, însăşi viaţa Mea!” cu tine mai des, să te îndrum, să te întăresc, să-ţi dau
Ce cuvinte minunate! Căldura mâinii Lui a pătruns certitudinea prezenţei Mele în viaţa ta! Existenţa ta are un
în tot sufletul, încălzindu-mă, iar sufletul îmi este inundat scop. Trebuie să înveţi încă mai multe lucruri Eşti pusă între
de o pace pe care nu o pot exprima în cuvinte. Dintr-o dată, oameni, alături de fraţii tăi; pentru că acolo este nevoie să
lanţurile reci se rup! Ce uşurare! Simt cum suflarea îşi ia li se facă de cunoscut Viaţa. Mai doresc ca atunci când se
ritm din nou, normal şi pulsul iar e calm. În câteva clipe am va sfârşi acest drum, să ai mâinile încărcate de roadele
fost din nou în picioare. Privirea îmi este încă în jos... mi-e neprihănirii, ale ascultării, ale slujirii. Cununa să îţi fie plină
atât de ruşine de mine şi nu pot privi în ochii Lui atât de de pietre scumpe! Voi fi cu tine, însă nu uita, că nu te oblig
curaţi! Dar în ciuda temerii mele, mă arunc în braţele Lui. să rămâi cu Mine! Dacă şi tu vei rămâne sub protecţia Mea,
Ce pace! Ce bucurie! Ce în siguranţă mă simt în braţele atunci vei fi mereu înconjurată de siguranţă! Nu vei avea
Lui! După un timp de linişte, îi spun: „O, Doamne, ce aş de ce să te temi! Şi uită-te în faţă. Deja te aşteaptă una din
putea face? Cum aş putea să las întotdeauna inima să Te binecuvântările pe care ţi le-am pregătit. Priveşte!”
asculte numai pe Tine? Mă simt atât de bine aici cu Tine! A. Ş.
Însă inamicul meu este viclean şi isteţ, sigur va încerca să
in proportii,
in mireasma
si-n desen.
Omule cu mintea plina,
du-te-o clipa in gradina,
treci prin vaile-inflorite
si te uita la sulfina,
la bujori, la margarite,
la conduri, la inimioare,
la gherghina din carare,
la naframa de matase
ce ne-o darue ciclama !
Lasa-te sa te desfete
ochii-adinci de violete,
clopoteii cu trei cupe
si narcisele trompete !
Si ia seama !
Daca inima-ti ramine
ca un bulgar, ca o piatra,
Pentru cine? Pentru fluturii ce sboara ca un bolovan in vatra ...
in zig-zaguri pe afara ? leapad-o !
Pe cararile razlete Oare viespile ursuze zdrobeste-o-n coiburi !
dintre zimbet si suspine, sunt initiate-n arta ? Sparge-o pe ilau cu dalta !...
ti se pune o-ntrebare: oare barzaunii trupesti, Si apleaca-te in ruga
Pentru cine, plini de miere pe musteti, sa ceri alta !
spune, sunt sensibili,
pentru cine oare sunt estei ? Dar de simti o-nseninare,
e atita frumusete, Oare-ar sta flamind bondarul un suris si o blindete,
e atita gingasie de n-ar fi subtil decorul care vine
intr-o floare ? si nu si-ar abate sborul sa te-aline
Pentru cine s-ar desprinde in gradinile bogate, de povara,
din broaboada daca florile de crin de tristete,
de zapada n-ar fi ... proportionate ? ... tu apleaca-te si spune:
ghiocelul in april, n-ar avea acea prestanta “Surioara,
daca n-ar fi ochi sa-l vada ? ca de clopot florentin ? pentru cine,
daca totu-i inutil ? n-ar avea varietate spune, pentru cine oare
Pentru cine-n miez de roada, de culoare si nuanta e atita frumusete,
sorb si string in ei culoare de la alb pin’ la carmin ? e atita gingasie
pentru vara urmatoare Nu cumva pretind ... culbecii intr-o floare ?”
embrionii sa dezvolte-atitea specii “Pentru cine ?...
din begonii, rozele is liliecii ? Pentru om !
daca totul e-o-ntimplare ? Nu. Pentru voi Fauritorul
Pentru cine-si tese-n casa In floare e-un mister ! si-a ascuns in floare dorul,
haina pala Floarea e un mesager, in petalele de aur
de vestala e un martor, de fior si de lumina,
cu luminie de diamant o solie, ca in opera divina
floarea alba de mireasa, e un inger din Eden, sa cunoasteti
daca totul e neant ? care-aduce-n valea mortii AUTORUL ... “
Pentru mintile obtuze o inalta marturire
de bondari si buburuze ? in culoare, Costache Ioanid

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”