You are on page 1of 20

Ştiinţa Ta, Doamne

Doamne-n marea Ta ştiinţă. pag. 3
Lumea noastră ai creat. Cartea! – Învăţătorul
O pricepem prin credinţă,
pag. 4-5
Fii pe veci glorificat! Copiii în India, mai ieftini decât bivolii! –
Familia Peter
Mai întâi ne-ai dat lumina, pag. 6-8
Ceru-n ziua ce-a urmat; Peştera în care a fost îngropată Sara • A şaizeci şi
În a treia: globul, tina, şasea carte a Bibliei • Locul unde a fost bocit Iacov
Floarea-n ea ai aşezat. şapte zile – Ştefan Petraşcu
Învaţă să cunoşti oamenii • După faptă şi răsplată –
Iosif N
Ai aprins luminătorii: Codul secret – Larisa Atudoroae
Soare, lună, stelele
pag. 9
Ai creat toţi peştii mării, Corbul – Predicatorul
Toate păsărelele.
pag. 10
Enoh – omul care a umblat cu Dumnezeu –
În a şasea zi creat-ai Marius Leahu
Animalele pe rând,
pag. 11
Pe Adam şi-apoi pe Eva,
Printre favoriţii Domnului – Eunicia Muraru
După chipul Tău, prea Sfânt.
pag. 12-14
Interviu – Pornografia şi dependenţa de internet
Iar a şaptea ai sfinţit-o
- o viaţă în minciună (partea I) – Radio Vocea
Şi de tot te-ai odihnit… Evangheliei Timişoara
Pentru toate-Ţi dăm slăvire.
pag. 15
Vrednic eşti de Preamărit! Nuiaua – Iosif Anca

Simion Buzduga pag. 16-17
Moneda (partea a II-a)

pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii Răspunsuri. Întrebări
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care pag. 19
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Idealism / Realism
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică pag. 20
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Balena albastră - Rebeca Dagău
RO 37RNCB 1200000 135260001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Un om bătrân stătea pe pat,
imobilizat de boală, când a zis unui
vizitator: „Dă-mi Cartea!” Privind în
jur la o bibliotecă imensă, acesta
a întrebat: „Care carte?” Bolnavul,
fiind credincios în Dumnezeu, a
răspuns cu fermitate: „Există o
singură carte – Biblia, celelalte sunt
încercări relative de exprimare”.
Întâmplările prezentate în
continuare evidenţiază cum şi copii,
pot ajunge să aibă înţelepciunea şi
dorinţa unui om bătrân.
Există o carte, atestată
istoric, despre o fetiţă de origine a pornit de la o dorinţă atât de pură a unei fetiţe neînsemnate în ochii lumii, care şi-a
engleză, Mary Jones. Aceasta spus: „Trebuie să am o Biblie care să fie a mea!”
a depus eforturi uriaşe pentru Dacă Mary şi-a dorit o Biblie doar pentru ea şi prin povestea ei a revoluţionat
a-şi procura o Biblie. Prin muncă lumea, William Cameron Townsend a simţit nevoia de a oferi Cartea Sfântă lumii
grea, perseverenţă, rugăciune întregi. Astfel în 1942 a apărut organizaţia Wycliffe, ca răspuns la o întrebare
şi credinţă, Mary face tot ce-i adresată lui William, de către un indian din tribul Cakchiquel, Guatemala: „Dacă
stă în putinţă, chiar porneste Dumnezeul tău este atât de măreţ, de ce nu vorbeşte în limba mea?” Astăzi la 68
pe jos într-o călătorie ca să- de ani de la înfiinţarea organizaţiei, Wycliffe a realizat peste 500 de traduceri şi alte
şi împlinească dorinţa. Cartea peste o mie sunt încă în lucru. Dorinţa de a traduce Biblia este înca de nestăvilit, în
prezintă un exemplu de urmat ciuda nenumăratelor atacuri de denigrare şi distrugere a ei.
care demonstrează că Dumnezeu Am auzit şi despre povestea unui băiat, Karl, căruia îi plăcea să citească de mic
ascultă rugăciunile curate. Mary copil. Odată, mama l-a trimis la măcelar. Soţia măcelarului puse pe cântar o bucată de
a fost o tânără săracă care timp salam şi întinse mâna, după o carte groasă, ca să rupă din ea o filă şi să împacheteze
de şase ani a muncit, adunând marfa. Karl încremeni de groază. Citind spaima din ochii băiatului, femeia îi promise
bănuţ lângă bănuţ, a parcurs cartea în schimbul unor gazete la fel de voluminoase, cu care să poată împacheta
desculţă, cu picioarele însâgerate, mezelurile. Karl se repezi într‑un suflet acasă şi strânse toate gazetele. În lipsa lui,
un drum de aproape 60 de mile, în mama a desfăcut hârtia în care femeia a învelit cârnaţii şi citi: „Sfânta Scriptură a
dorinta ei nestăvilită de a avea o Vechiului şi Noului Testament în traducerea lui Martin Luther, anul 1560”. „Ce nelegiuire!
BIBLIE. În vremea aceea, bibliile – exclamă ea. – Să pângăreşti Sfânta Scriptură, învelind cu ea nişte cârnaţi!” Între timp,
erau foarte scumpe şi foarte rare. Karl adună o mulţime de gazete, pe care le duse la prăvălie. Vânzătoarea le-a pus pe
Marele vis de a avea o Biblie şi de cântar, dar Biblia se dovedi a fi mai grea. Femeia i-a spus că nu i-o poate da, până
a putea citi în ea, într-o astfel de nu-i va aduce atâta hârtie cât cântăreşte Biblia. Dar, văzând lacrimi în ochii băiatului,
vreme, scoate la iveală în această i se făcu milă de el şi-i spuse: „Bine, ţi-o dau, pentru că te ştiu băiat cuminte, silitor şi
istorisire captivantă, curajul, îţi place să citeşti”. Strălucind de bucurie, băiatul duse uriaşa Biblie acasă. De atunci
perseverenţa şi remarcabila petrecea ore întregi aplecat asupra ei. Peste puţin timp, băiatul ajunse să cunoască o
viziune misionară a eroinei. mulţime de istorii biblice, pe care le povestea mai apoi tovarăşilor lui de şcoală. Aceştia
Am aflat că povestea îi schimbară pe loc porecla de Karl bibliofilul în Karl biblicul. Când se jucau de-a Şcoala
adevărată a acestei tinere, Mary duminicală, Karl îndeplinea întotdeauna rolul predicatorului.
Jones, a stat la baza înfiinţării Ce preţ dai tu Sfintei Scripturi? Cartea sfântă este obiectul cel mai valoros de pe
în 1804 a unei Societăţii de pământ. Tainele ei descoperă comori pentru orice domeniu al vieţii. Psalmistul declara:
răspândire a Scripturii în Ţara „Văd că tot ce este desăvârşit are margini: poruncile Tale însă sunt fără margini. Cât de
Galilor şi Anglia. În primii trei ani de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept
la înfiinţare, Societatea Biblică a decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii
distribuit 81.000 de Biblii, urmând mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale” (Psalmul 119:96-99). Dar, cel mai important
ca în 1923 să ajungă la cifra de este că Biblia prezintă modalitatea unică şi sigură de obţinere a vieţii veşnice. De aceea
8.540.000. Dacă l-a începutul trebuie aflată şi urmată din copilărie, după cum scria Apostolul Pavel ucenicului său
înfiinţării societăţii, Biblia era preaiubit: „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care
tradusă doar în 50 de limbi, în duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus” (2 Timotei 3:15)
1923 datorită acestei instituţii a fost
tradusă în peste 520 de limbi. Totul Învăţătorul

3
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

e copiii
O parte dintr
privată
de la şcoala

unoştiinţe
Concurs de c
generale

copiii din
Program cu
biserică

tinerii
4 Parte dintre
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Acesta este titlul unui articol publicat de agenţia de Dacă te-ai întrebat de ce tot a şasea
presă Reuters, în care scrie: „Traficanţii vând copii în India fată este omorâtă datorită faptului că este
pentru sume care sunt adesea mai mici decât costul unui fată, să ştii aceasta se datorează faptului
animal”. În timp ce un bivol poate costa până la 15.000 de că în cultura indiană, fata este cea care
rupii (350 dolari), un copil este vândut la preţuri între 500 şi trebuie să dea zestre băiatului atunci când
2000 de rupii (între 12 şi 45 dolari). se căsătoreşte. Lucrul acesta face ca mai
Ca şi copii ai lui Dumnezeu, am fost şi noi cumpăraţi cu ales cei din castele inferioare şi mijlocii să
un pret (1Corinteni 6:20), care arată cât de valoroşi suntem nu îşi dorească să aibă fete. Multe femei
noi în ochii lui Dumnezeu (Ioan 3:16). Nu contează dacă eşti însărcinate au avortat atunci când doctorul le-a spus că
indian, român, sau orice altă naţionalitate, pentru Dumnezeu urmează să dea naştere unei fetiţe. Ca rezultat, s-a ajuns
tu valorezi foarte mult. „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, ca numărul fetelor să fie mult mai scăzut ca cel al băieţilor.
cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert Din acest motiv, guvernul a dat o lege în care se interzice
de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu doctorilor să spună femeilor însărcinate care este sexul
sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El copilului. Lucrul acesta a făcut să fie mai puţine avorturi,
a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat dar nu a ajutat prea mult, pentru că s-a ajuns la lucruri
la sfârşitul vremurilor pentru voi” (1 Petru 1:18-20). Mulţi însă, grave. După naştere multe femei îşi abandoneză fetiţele în
nu ştiu că au o valoarea aşa de mare pentrucă nu-l cunosc spital, iar uneori chiar în alte locuri.
sau nici măcar nu au auzit despre adevăratul Dumnezeu, aşa Când am ajuns în India pentru prima dată, am început
cum este cazul celor mai multi copii, să lucrăm cu copiii, având dorinţa în inimă ca Dumnezeu să
tineri şi adulţi cu care lucrăm în schimbe pentru veşnicie destinele lor şi ale părinţilor lor. Am
India. deschis trei clase de alfabetizare, pentru copiii care nu aveau
Pentru cunoaşterea acces la învăţământ. În aceste clase sunt peste 100 de copii,
realităţii sumbre a copiilor care învaţă să scrie şi să citească. Am întâlnit între ei, copii
din India, prezint o statistică foarte deştepti şi Dumnezeu ne-a dat viziunea de a face
din ziarul The Times of India ceva mai mult pentru aceşti copii dotaţi. Dintre ei, sunt 25
din 14 noiembrie 2009, de copii veniţi dintr-o castă inferioară, dar acum sunt primii
când se sărbătoreşte ziua în clasele lor. Ei nu au avut privilegiul de a merge la o scoală,
copilului în India. Pe lângă dar acum pot visa un viitor mai bun pentru ei şi familiile lor.
lipsa cunoaşterii adevăratului Pe lânga aceste activitaţi sociale, desfăşurăm activităti
Dumnezeu, copiii din India se spirituale cu copii, care ne dau un adânc sentiment de
confruntă şi cu alte probleme. împlinire, pentru că scopul nostru este de a-i învăţa
– „La o populaţie de peste 1.3 miliarde, India despre singurul Dumnezeu Adevărat care îi iubeşte. Toate
are 400 milioane de copii, cel mai ridicat număr activităţile din clasele de alfabetizare şi şcoala particulară,
dintre toate ţările din lume - o treime din copiii săraci încep cu rugăciune, iar săptămânal sunt incluse lecţii biblice
ai lumii sunt în India; pentru toţi copiii. Activităţi spirituale avem şi la biserică,
– 10.000 de copii mor zilnic, din cauze uşor prevenibile ca: unde copii vin cu dorinţa să asculte despre Cel care îi
malnutriţia sau diareea; iubeşte. Ne aşteaptă la uşă când ajungem şi este o bucurie
– mai mult de 2 milioane de copii mor în fiecare an înainte mare să îi vedem cum aleargă la biserică pentru ca să nu
de a împlini vârsta de un an; întârzie. Domnul lucrează la inimele lor, căci ei nu au auzit
– tot a şasea fată este omorâtă datorita faptului că este fată; de la părinţi decât de idoli care le cer sacrificii şi jertfe pentru
– 10 milioane de copii dorm noaptea pe trotuar, flămânzi a-i binecuvânta. Vorbim la peste 300 de copii săptămânal,
şi neprotejaţi; despre un Dumnezeu care nu cere, ci care a dat pe Fiul Lui şi
– 40% dintre copii trăiesc în sărăcie şi condiţii extrem de vrea să le dea viaţa veşnică în Raiul Său.
grele; Sunt multe lucruri pe care le-am putea împărtăşi
– aproape jumătate dintre copiii din India nu beneficiază cu voi despre aceşti copii, despre felul cum Dumnezeu a
de dreptul la educaţie; lucrat la inima lor, prin Evanghelie, schimbându-le viaţa
– doua treimi din fetiţe nu ştiu să scrie şi să citeasc; pentru veşnicie.
– aproximativ 111 milioane de copii, sunt nevoiţi să Doar rugăciunile pot schimba situaţia acestor copii
lucreze adesea în locuri periculoase şi condiţii nefavorabile, câte şi prin mijlocirile voastre sunteţi cu noi in India… lucrând
12 ore pe zi pentru un venit foarte mic; pentru înaintarea Împăriţiei Lui Dumnezeu.
– peste 45.000 de copii sunt daţi dispăruţi în fiecare an în
traficul de copii; Cu multa dragoste,
– peste 2 milioane de copii, în special fete între 5 şi 15 Familia Peter
ani, sunt pradă prostituţiei şi sclaviei sexuale”. danip_ro@yahoo.com

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B: Peştera în care
a fost
A
îngropată Sara
1
1. Fiu al lui Nahor. 2
2. Colaborator a lui Pavel rămas în Corint.
3
3. Bunicul lui Meremot (cartea Neemia).
4
4. „mă duce la... de odihnă”.

5. Împărat al lui Israel. 5
6. Una din fetele lui Ţelofhad. 6
7. Prietenul lui David. 7
B

A-B: A şaizeci şi şasea carte
a Bibliei A
1
1. Păstor şi strângător de smochine de Egipt. 2
2. Compuşi de David. 3
3. A profeţit despre Edom.
4
4. Bărbat de 85 ani, tot aşa de tare ca la 40 ani.
5
5. Împărat care nu a fost îngropat în mormintele
împăraţilor lui Israel. 6
6. Al treilea fiu al lui Iacov. 7
7. Proroc care a văzut pe Domnul.
8
8. Diacon la Ierusalim.
9
9. Proroc chemat din tinereţe.
10. Om consacrat pentru cârmuirea cântării în 10
Casa Domnului. B

6
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B: Locul unde a fost bocit A
Iacov şapte zile. 1
2
1. Cetate unde locuia Hilchia, tatăl lui Ieremia 3
2. Ţară peste care împărăţea Og
4
3. Ţară în care a fost robit Israelul 400 de ani
4. Cetate în care se găseşte izvorul „En-Hacore” 5
5. Loc unde apa era amară
6
6. Cetate unde au misionat Pavel şi Barnaba
7. Cetate unde s-a născut Pavel 7
8. Cetate în care a locuit Samuel 8
9. Cetate în care a tăbârât David (Isaia 29)
10. Cetate unde a fost îngropat regele Saul 9
11. Cetate căzută la sorţ seminţiei lui Iuda. (Iosua 15) 10
11
Ştefan Petraşcu
B
Învaţă să cunoşti oamenii După faptă şi răsplată
(Proverbe 26, 27) (Proverbe 26, 27)
1. Calcă în picioare fagurul de miere. 1. Îngrijeşte de un smochin...
2. Nuiaua este pentru spinarea lui. 2. S-a pus chezaş pentru altul…
3. Se crede mai înţelept decât şapte 3. Se ridică fânul...
oameni care răspund cu judecată. 4. Trimite o solie printr-un nebun...
4. Este asemănată cu o straşină, care 5. Îşi păzeşte stăpânul…
picură necurmat într-o zi de ploaie. 6. Sapă groapa altuia…
5. Cuvintele lui sunt ca nişte prăjituri. 7. Merg spre rău...
6. Aprinde cearta. 8. Se crede înţelept…
7. Pentru el toate amărăciunile sunt dulci. 9. Binecuvântă cu glas tare
8. Pricinuieşte o supărare mai grea decât dis‑de‑dimineaţă...
piatra şi nisipul. 10. Răspunde nebunului după
9. Vede răul şi se ascunde. nebunia lui...
10. Se preface cu buzele lui şi înăuntrul lui Iosif N.
pregăteşte înşelăciunea.

7
Căutaţi în cartea Domnului

„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

CODUL SECRET

a1 a6 c5 b4 c5 c2 b5 a7
START –
b2 b4 b5 b2 c1 b2 a4 b6 b5 b2

a7 b3 a7 a3 c3 a4 c5 c5

c5 a5 c2 c5 c6 c5 c3

b3 a4 c5 b4 c5 b2 a5 c5 a7

c1 b5 b7
S c7 c1 b5

O

a4 a7 b1
S b5 a3 a6 a3 a4

I
b1 b5 b5
R c5 c5

E
c5 a1 c4 a7 b5 c4 a1

a5 b5 b5 a2 a6 c6 a5 b5 a5 b5

c5 c4 c2 a7 a5 a1 c5 c3

c2 a6 c2 c5 a1 c5 b5 a5

1 2 3 4 5 6 7
Foloseşte codul secret alăturat înlocuind
litera şi cifra din fiecare căsuţa de mai sus a R V L C S O I
şi vei afla taina drumului. b Z N M G E H B

Larisa Atudoroae
c U T F D A P J

8
Predica pentru copii

„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! ”
Osea 6:3a

1. Corbul călător mese pentru profet? Poate vă trimit părinţii să duceţi zilnic
Text: „A dat drumul unui corb, care a ieşit, ducându‑se mâncare la bunici sau la vreun sărac ce locuieşte în zona
şi întorcându-se, până când au secat apele de pe pământ” voastră. Vă duceţi cu bucurie sau croncănind ca şi corbii?
(Geneza 8:7).
Explicaţii: Corbul a efectuat câteva zboruri, în folosul 3. Corbi care se „roagă” lui Dumnezeu
stăpânului său, Noe, şi al tuturor vieţuitoarelor din corabie. Text: „Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui
Pentru păsări este o plăcere şi un har să zboare deoarece strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?”
au aripi, dar au şi picioare cu care pot să meargă şi pe jos. (Iov 38:41).
La fel voi, copii, chiar dacă nu aveţi aripi, datorită energiei Explicaţii: Aminteam cuvintele Domnului, care arăta
specifice vârstei, puteţi să „zburaţi”. Problema este dacă că păsările (deci şi corbii) nu se ocupă cu agricultura (nu
zburaţi (de la corabie – de acasă) în locurile unde aţi fost seamănă şi nu au ce să secere), dar sunt hrăniţi de Creator.
trimişi, efectuând returul la timp, după cum a făcut corbul: În textul din cartea Iov, sunt cuvintele lui Dumnezeu Tatăl,
„ ducându-se şi întorcându-se”, sau zburaţi şi zburdaţi care evidenţia cum El pregăteşte hrana familiei corbilor, dar
numai la joacă. Ne pare rău pentru copiii imobilizaţi la pat nu fără ca ei să se roage înainte de masă. Ei „strigă spre
sau cu dizabilităţi, care nu pot „zbura”, dar părinţii suferă Dumnezeu”, iar El, în bunătatea Lui desăvârşită, dă pâine
mult şi pentru cei leneşi, care ar putea „zbura”, dar nu la toţi. Vă rog să vă cercetaţi dacă vă rugaţi în mod regulat,
îşi folosesc aripile. Vă recomand să vă ascultaţi părinţii sau uneori vă este prea foame, sau vă grăbiţi să mergeţi la
atunci când vă trimit într-o parte sau alta: la magazin, la joacă, fără să mai aveţi răbdare să ziceţi „Tatăl nostru”.
un vecin sau undeva pe câmp pentru a duce sau aduce Într-o familie de credincioşi, venea uneori un copil
poate doar o informaţie. Făcând voi aceste lucruri, părinţii din vecini. El a rămas surprins văzând că familia gazdă
pot să lucreze mai mult şi pentru voi este mai uşor să vă se roagă regulat înainte şi după terminarea mesei, iar
deplasaţi, ajutând astfel familia sau pe alţii. într-o zi a întrebat pe un copil de vârsta lui: „De ce vorbiţi
cu Dumnezeu atunci când serviţi masa?” „Pentru că Lui
2. Corbii muncitori îi cerem pâinea cea de toate zilele şi apoi îi mulţumim”
Text: „...cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie,...: «Pleacă răspunse copilul educat în spiritul adevărat al Bibliei.
de aici, îndreaptă-te spre răsărit şi ascunde-te lângă Nedumerit, copilul din familia de necredincioşi adăugă:
pârâul Cherit,... Vei bea apă din pârâu şi am poruncit „Tata nu cere pâinea de la Dumnezeu, el o cumpără de la
corbilor să te hrănească acolo». El a plecat şi a făcut magazin!” Nu ştiu ce i-a răspuns copilul din casă, dar bine
după cuvântul Domnului.... Corbii îi aduceau pâine şi ar fi fost să-l trimită la magazin, să întrebe vânzătorul de
carne dimineaţa şi pâine şi carne seara şi bea apă din unde are pâinea. Apoi ar fi ajuns la brutar şi de acolo în
pârâu” (1 Împăraţi 17:2-6). câmpul cu grâu, să vorbească direct cu natura, care l-ar fi
Explicaţii: Corbii de la pârâul Cherit au fost mobilizaţi trimis la Dumnezeu.
de Creatorul lor, să servească pentru o vreme un oaspete Prin aceste predici scurte, vă îndemn în mod regulat să
venit în zona lor. În mod obişnuit, corbii se hrănesc cu carne, deveniţi copii ascultători; să vă duceţi unde sunteţi trimişi cu
dar pentru om trebuia să facă rost şi de pâine. Nu ştiu de un scop bun, să munciţi pentru cei din jurul vostru şi să ştiţi
la ce prieten s-au dus să ceară (Luca 11:5-10) în fiecare zi că Dumnezeu întreţine viaţa pe pământ, de aceea trebuie să
pâine, pentru a-şi servi musafirul, dar au pregătit masa de avem o viaţă de rugăciune regulată.
două ori pe zi, fără întârziere. Voi, copii, vă asemănaţi cu Dar, în încheiere vă anunţ cu toată solemnitatea că,
corbii, căci Domnul spunea: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă dacă nu veţi deveni copii buni, se vor găşi corbi prin care
la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, veţi fi pedepsiţi: „Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi
nici grânar: şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte...” (Luca 12:24). nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la
Voi nu aveţi salar, dar aveţi ce să mâncaţi, pentru că pârâu şi îl vor mânca puii de vultur” (Proverbe 30:17). De
Dumnezeu a poruncit părinţilor să vă hrănească. Aceasta ce să fii mâncat de corbi când poţi face lucruri cel puţin ca
vă place, dar dacă vi se porunceşte să serviţi şi voi pe alţii? ei de importante şi folositoare?
Când este vorba de fraţi mai mici, oaspeţi, vă comportaţi
ca şi corbii din vremea lui Ilie, care au pregătit zilnic două Predicatorul

9
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios”
(1 Timotei 4:7)

Pentru copii, adolescenţi şi chiar Despre fiecare patriarh din Geneza 5, cu excepţia lui Enoh, se spune: „apoi a
pentru tineri şi adulţi, sunt unele pasaje murit”. Poate va zice cineva: „E ceva normal ca, după ce ai trăit, să mori!”. Dar când
în Biblie mai obositoare la citit, precum protopatriarhul Adam a fost creat, moartea nu era ceva normal. Oamenii nu au fost
ar fi genealogiile, prezentate în Geneza, creaţi să moară, ci să trăiască în părtăşie cu Dumnezeu (Geneza 3:8), pentru
Cronici, Ezra şi Neemia. Au însă şi ele rolul eternitate (Geneza 3:22). Dar datorită păcatului, oamenii mor. Au fost însă şi câteva
lor duhovnicesc, fie privite în ansamblul excepţii! Despre Enoh scrie că „...a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut,
unui neam, fie prin scurtele lor menţiuni pentru că l-a luat Dumnezeu” (Geneza 5:24). Avem şi explicaţii suplimentare în Evrei
particulare. Pentru o cercetare amănunţită 11:5 – „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a
a Scrierilor Sfinte, vă propun „o oprire” la o mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise
genealogie de la începutul istoriei umane. mărturia că este plăcut lui Dumnezeu”. Există şi o carte apocrifă controversată
Terminând încă o dată de citit Biblia, atribuită lui Enoh, în care se fac dezvăluiri despre lumea angelică şi escatologie,
am reluat lecturarea ei cu Geneza, o carte dar eu rămân la ce este autentic – Biblia. Mai multe informaţii incontestabile ne vor fi
care m-a atras din copilărie. Când am ajuns oferite în viitorul etern, în compania Celui cu care a umblat Enoh.
la capitolul 5, unde sunt enumeraţi patriarhii Enoh a fost răpit de către Dumnezeu! Unde? Presupun că la Dumnezeul, cu care
de la Adam la Noe, m-am oprit în meditaţie. a umblat. Dacă ar fi să facem parte din ultima generaţie, am vrea ca Dumnezeu să ne
Despre toţi scrie că după naşterea unui răpească şi pe noi şi să continuăm să trăim pentru eternitate cu El? Atunci să umblăm
copil au trăit un anumit număr de ani şi în cu Dumnezeu, nu doar să trăim (fără El), ca ceilalţi muritori! Despre Enoh se poate
acest timp au avut fii şi fiice, după care şi-au afirma, pe bună dreptate, că este cel mai bătrân om. Conform celor scrise, el trăieşte
încetat activitatea pământească prin moarte, şi acum. Existenţa şi activitatea lui sunt o totală necunoscută, cum neexplorabilă este
cu excepţia lui „Enoh, al şaptelea patriarh de şi veşnicia viitoare a celor credincioşi, în comuniunea divină. Fericirea desăvârşită nu
la Adam” (Iuda 1:14). Despre el este scris: poate fi exprimată şi nici nu este tangibilă în contextul lumii noastre viciate de păcat,
„Dupa naşterea lui Metusala, Enoh a umblat dar umblarea cu Dumnezeu pe pământ, este preambulul necesar deschiderii ferestrei
cu Dumnezeu 300 de ani; şi a născut fii şi cerului, spre noul pământ, unde se vor împlini cele scrise în Apocalipsa 21:3 – „Iată
fiice” (Geneza 5:22). Despre seria primilor cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui...”.
patriarhi nu avem menţiuni personale, doar Să reţinem aşadar ordinea operaţiilor în procesul mântuirii: chemarea
este scris că au început „să cheme Numele Numelui Domnului şi întâlnirea cu El, umblarea cu El pentru toată existenţa
Domnului” (Geneza 4:26), dar Enoh este ulterioară pe pământ şi apoi aşezarea împreună cu El în patria viitoare.
evidenţiat în relaţia lui cu Dumnezeu – a Vremea cea mai potrivită de a ne întâlni cu Dumnezeu este
umblat cu Dumnezeu! Un credincios copilăria şi adolescenţa. Să ne grăbim să-L cunoaştem
contemporan afirma: „Existenţa fără pe Dumnezeu. Solomon scria
Dumnezeu înseamnă supravieţuire, nu viaţă” tinerilor, că au uitat ceea ce este
Să fim sinceri cu noi înşine: „Din anii care cel mai important: „Dar adu-ţi
au trecut până acum din viaţa noastră, aminte de Făcătorul tău în zilele
oare în câţi am umblat cu Dumnezeu?” A tinereţei tale, până nu vin zilele
trăi înseamnă: a mânca, a merge la şcoală, cele rele şi până nu se apropie
a te juca, a merge în excursie, a munci etc. anii, când vei zice: «Nu găsesc nici
Aceste activitaţi sunt bune şi trebuie făcute, o plăcere în ei»” (Eclesiastul 12:1).
dar dacă rămânem doar la ele, nu am realizat Dacă te întâlneşti cu Dumnezeu şi
nimic. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a trăi ajungi să-L cunoşti, vei umbla cu El. Nu
într-un mod care place lui Dumnezeu, aşa există companie şi prietenie mai plăcută
cum a declarat un tânăr părinţilor săi, după ca a Domnului. Dacă nu vrei, vei trăi şi apoi
o slujbă de la adunare: „Acum înţeleg că a vei muri ca ceilalţi oameni, „iar după aceea vine
face voia Domnului înseamnă să fii total judecata” (Evrei 9:27). De aceea, Solomon mai
diferit de lume!”. La fel este scris despre scria: „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii
un alt patriarh credincios: „Noe era un om cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe
neprihănit şi fără pată între cei din vremea căile alese de inima ta şi plăcute ochilor
lui: Noe umbla cu Dumnezeu” (Geneza tăi; dar să ştii că pentru toate acestea
6:9). Acest lucru presupune: citirea Bibliei, te va chema Dumnezeu la judecată”
rugăciune, post, frecventarea regulată a unei (Eclesiastul 11:9).
biserici creştine, fapte de caritate, ascultare, Marius Leahu
supunerea faţă de autorităţile superioare
lăsate de Dumnezeu etc.

10
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios”
(1 Timotei 4:7)

Printre favoriţii Domnului
„Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău,
dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte”
(Maleahi 3:18)

Cred că toţi cei care citiţi revista Betel, cunoaşteţi (Efeseni 5:10). În NTR scrie: „Căutaţi să descoperiţi ceea
soarta celor răi şi atunci când vi se pare că le merge ce-I este plăcut Domnului”, şi dacă te concentrezi pe o
mai bine decât vouă, amintiţi-vă de constatarea lui astfel de căutare şi preocupare, versetul ce urmează
Asaf, referitoare la finalul lor: „Sunt pierduţi, prăpădiţi îşi va putea avea împlinirea din oficiu: „şi nu luaţi deloc
printr-un sfârşit năpraznic” (Psalmul 73:19). Aşadar, parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă
nu este necesar să se pună în faţă vreo comparaţie a mai degrabă osândiţi‑le”. Nu vei avea timp nici măcar să
celor credincioşi cu cei necredincioşi, mai ales că celor te gândeşti la lucrările neroditoare ale întunericului (să
credincioşi le stă gândul la slava care îi aşteaptă. Voi le asişti nici atât). Domnul Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi,
restrânge domeniul în care apar deosebiri, la cei care au veţi păzi poruncile Mele”(Ioan 14:15). O, de-am avea
fost mântuiţi prin har, prin credinţa în Domnul Isus, dintre dragoste de Dumnezeu, nu s-ar mai pune niciodată
care unii, îi fac voia mai mult, iar alţii mai puţin. problema păzirii poruncilor! Atunci n-ar mai fi nevoie
Îi auzim pe unii din adunare, justificându-şi cu de nici un Pavel care, zi şi noapte, să nu înceteze să
automulţumire refuzul faţă de anumite acţiuni pe care sfătuiască cu lacrimi, aşa cum a procedat cu cei din
un credincios nici nu ar trebui să le ia în calcul. Astfel Efes, timp de 3 ani. Realitatea arată totuşi că unii, cu tot
ei spun: „Nu mergem acolo!”, „Nu facem cutare lucru!”, cu lacrimile altora, Îl întristează pe Dumnezeu şi dacă
etc. Şi apoi îşi argumentează atitudinea: „Pentru că nu-i nici măcar frică de El, de unde iubire?
trebuie să se vadă o diferenţă între noi şi cei din lume”. Am putea să ne temem de Dumnezeu şi să păzim
Această diferenţă care ar trebui să se vadă între noi şi poruncile Lui în virtutea a ceea ce a spus Eclesiastul:
cei din lume, ei o consideră necesară, dar şi suficientă „aceasta este datoria oricărui om”. Dar iată diferenţa, pe
pentru mântuire şi astfel ne-am obişnuit cu frecventa lor care o fac cei ce vor să fie printre „favoriţii Domnului”:
întrebare: „Dacă fac cutare lucru mă mântuiesc?”, de „fac din toată inima voia lui Dumnezeu” (Efeseni 6:6),
parcă s-ar vrea o mântuire la limită. Ce diferenţă între „împlinesc cu bucurie dreptatea”(Isaia 64:5), „Îl slujesc
aceştia şi alţii, care se întreabă: „Ce-aş putea face mai cu suflet binevoitor” (I Cronici 28:9), „împlinesc cu
frumos şi mai „înalt” pentru Dumnezeu, ca să-I plac scumpătate poruncile” (Deuteronom 6:27), „se ţin în totul
Lui în mod deosebit?”. Această ultimă întrebare este totului tot numai de Domnul Dumnezeu” (Deuteronom
a celor ce împlinesc voia lui Dumnezeu din iubire şi fie 18:13) şi „se desfătează în poruncile Domnului, căci le
aceste câteva rânduri o provocare la o astfel de trăire. iubesc” (Psalmul 119:47).
O viaţă de pocăinţă în iubire, te face să te asociezi Sunteţi la vârsta când căutaţi modele şi poate aveţi
unui poet contemporan cu noi care, în una din poeziile tendinţa să-i admiraţi pe cei ce stau bine cu popularitatea,
sale îşi compară viaţa cu o carte în care Dumnezeu dar nu manifestă iubire faţă de Dumnezeu. Urmaţi-i pe cei
citeşte cu atenţie, cu interes, întristându-Se din cauza ce dovedesc prin roadele lor că-L slujesc pe Dumnezeu
greşelilor pe care le găseşte sau a eventualei intrigi prea din dragoste, dar până să-i identificaţi, luaţi-L drept model
fierbinţi şi se roagă astfel: „Rescrie, Doamne frazele pe Domnul Isus, despre care Tatăl a afirmat la botezul Lui:
greşite, / Refă capitole întregi, sau părţi / Dându-le alte „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea”.
titluri, inedite / Dar vreau să figurez la favorite / Pe Fiu preaiubit în care Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea - este
lista Ta cu numeroase cărţi”. Practic, din moment ce vrei exact ceea ce vrei să fii când iubeşti. Momentul schimbării
să ai o viaţă cu care să figurezi la „favorite”, începi să la faţă vine cu soluţia: „DE EL SĂ ASCULTAŢI!”
măreşti standardele de împlinire a voii lui Dumnezeu şi te
apuci să cercetezi „ce este plăcut înaintea Domnului” Eunicia Muraru

11
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună.
S 1: Eu ştiu, maxim jumătate de oră pe zi.

R: Ce sfat le-ai da tinerilor care sunt în pericol să
partea 1 fie dependenţi de internet şi de pornografie?
S 1: Dacă ar putea să se controleze pe sine şi să
nu‑şi petreacă majoritatea timpului...

Reporter: Ce părere ai, când este o persoana R: Care sunt problemele care apar la nivelul
dependentă de internet? creierului uman în urma consumului de pornografie?
Student 1 - Vox-pop pe stradă: Când îţi petrece Prof. Dr. Voicu Tudorache, medic: Transmiţătorii
majoritatea timpului liber... creierului, deci acele molecule care permit comunicarea
între neuroni, sunt stimulate de materialele vizuale de
R: Este nocivă dependenţa de internet? tip pornografic şi activează aceleaşi circuite neuronale
S 1: Da. care sunt activate şi de heroină, cel mai puternic drog.
Din această cauză puterea de adicţie, de dependenţă la
R: De ce? materialele, la imaginile vizuale pornografice, este similară
S 1:...am păţit şi eu şi este nociv... cu cea pe care o produce cel mai puternic drog.

R: Cum ţi-ai dat seama că eşti dependent de R: Ştiu că este un subiect sensibil şi neplăcut, dar
internet? cred că trebuie să-l abordăm cu înţelepciunea pe care
S 1: Petrecându-mi majoritatea timpului meu liber în Dumnezeu ne-a dat-o, cu bun simţ şi cu respect, dar în
faţa calculatorului... acelaşi timp cu fermitate şi claritate. La fel ca alte vicii
sau păcate, pornografia şi dependenta de internet sunt
R: Cam cât petreceai pe zi? fenomene care distrug familii, suflete, oameni, caractere
S 1: La început nu părea chiar interesant, dar după şi destine, şi care lasă în urma lor lacrimi, revolte, dureri
ce am început să-l descopăr stăteam tot mai mult şi tot şi despărţiri. Care sunt cauzele acestor fenomene,
timpul liber acum stau la internet. care sunt efectele consumului de pornografie şi ale
dependenţei de internet şi care ar putea fi posibilele
R: Şi acum te consideri dependent? soluţii? La toate aceste întrebări încercăm să găsim un
S 1: Dependent 100% nu cred că sunt, dar în mare răspuns în documentarul care urmează.
parte, da. Pentru început am stat de vorbă cu 2 părinţi
credincioşi, care şi-au surprins copilul, aflat în clasele
R: Ţi-ai dorit vreodată să scapi de dependenţa asta? primare, vizionând materiale cu conţinut pornografic
S 1: Nu. împreună cu colegii şi prietenii.
Mama unui copil surprins vizionând materiale
R: Nu? Îţi place? pornografice: Ce pot eu să spun ca şi mamă, care
S 1: Da. m-am confruntat cu această problemă a pornografiei,
este că am petrecut foarte mult timp cu copilul meu
R: Nu ai senzaţia că trăieşti într-o lume virtuală? vorbind pe tema aceasta...
S 1: Da, dar e ca un drog, nu ştiu cum, nu pot să scap
de ea. R: Aţi vorbit deschis?
M: Da, am fost nevoită, nu am
R: Pornografie cam cât priveşti pe internet, din avut ce să fac. Mi-am ales cuvintele
timpul total de internet? cum am putut mai bine, ca să-l fac
12
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

să înţeleagă că îi dăunează sănătatea fizică, emoţională compromit, Biserica va fi descurajată, va fi
şi spirituală. dezamagită, va fi derutată.

R: Cum poate să fie atacat de pornografie un tânăr R: Încercam să explorăm acum
care este sincer şi nevinovat şi nu caută în mod special domeniul jocurilor video din dependenţa
aceste lucruri? D. S. a fost dependent de pornografie, de internet.
dar Dumnezeu l-a ajutat să scape de această patimă Prof. Dr. V. T.: Atentie la jocurile
teribilă. Cum a început povestea cu pornografia? acestea video, care sunt cu viteză şi eşti
D. S.: Cu pornografia cred că am pornit ceva mai tentat, eşti simulat cât mai repede să iei
devreme decât cu muzica electronică... dacă îmi amintesc decizii. Planurile se mişca enorm de repede. Aceste
bine, probabil că eram în clasa a cincea sau chiar a şasea. lucruri obosesc creierul. Sistemele noastre de filtrare,
Unul din fraţii mei, era afectat de pornografie şi întâi el de autoprotecţie pur şi simplu falimentează. Un alt lucru
mi-a oferit câteva reviste, după care am început eu să care s-a observat că face ca din nou creierului să-i
le achiziţionez, să le caut. Mai apoi, odată cu avansarea slabească puterea de discernamant este privind fix şi
tehnologiei, din momentul când mi-am permis un calculator pasiv o sursă de lumina, pe o anumita perioada de timp,
personal am început să prind tot felul de poze de genul intra practic în componentele inducerii hipnozei. Studiile
acesta, mai apoi filme pornografice şi eram prins de-a au arătat că răspunsul creierului pe parcursul vizionării
dreptul în aceste lucruri care creează tinerilor plăcere, fie a internetului, fie in special a filmelor, se situeaza în
însă o plăcere care duce la moarte. domeniul somnolenţei. Undele respective sunt unde de tip
beta, iar uneori chiar delta, care sunt o stare hipnagogică,
R: De la această moarte a fost scăpat de Dumnezeu dar omul nu realizează.
şi următorul nostru intervievat, fost dependent de
pornografie. Dacă ar fi să discutaţi acum cu o persoană R: Publicaţia „The American Journal of Psichiatry”
dependentă de pornografie, ce i-aţi spune? afirma că dependenţa de internet se dovedeşte a fi
Fost dependent de pornografie: În primul rând i-aş tulburare psihică destul de des întâlnită, care merită să
spune că drumul pornografiei te înjoseşte, te face să te fie inclusă în manualul diagnosticării bolilor psihice.
simţi murdar, păcătos, nevrednic şi de pe care nu poţi să După cum observaţi stimaţi cititori, dependenţa de
ieşi singur. internet şi pornografia se întrepătrund, pentru că sunt
categorii foarte apropiate, în majoritatea cazurilor.
R: Am stat de vorbă cu soţia unui bărbat
dependent de aceste lucruri. Aţi avut o relaţie cu R: Am întrebat o doamnă de la un Centru de
probleme de la început, sau au fost şi perioade de consiliere despre efectele pornografiei observate la
împlinire reciprocă? cei consiliaţi sau la soţii/soţiile lor.
Sotia unui barbat dependent de pornografie: A Doamna consilieră: În general am consiliat femei,
intervenit Dumnezeu brusc în viata mea, am avut un unchi dar prin ochii lor am putut să văd efectul negativ al acestei
care a murit de cancer şi soţul meu se confrunta atunci dependenţe. Prin ochii lor am văzut ce face dependenţa în
cu o problemă de sănătate asemănătoare şi a crezut că inima şi mintea unui bărbat şi în trupul lui. De ce au ajuns
Dumnezeu vrea să-l pedepsească din cauza aceasta. Aşa femeile să doreasca să fie consiliate pe tema aceasta?
s-a întors la Dumnezeu - de frică, spunându-mi: „Vreau Nu neapărat pornografia era adusă în discuţie, ci abuzul!
să-L cunosc pe Dumnezeul tău. Nu mai pot. Am o problemă Abuzul sexual urmează consumului de pornografie!
- masturbarea”. Noi am trăit ani de zile împreună şi eu
n-am ştiut lucrul acesta. Au urmat câţiva ani de linişte, dar R: Cele mai josnice efecte ale pornografiei sunt
consumul de pornografie l-a adus iarăşi la vechile obiceiuri abuzurile comise asupra copiilor: cazuri de pedofilie,
şi a fost prins de mass-media şi de calculator. pornografie infantilă sau alte acte distructive de
Ioan Panican, pastor: Fenomenul acesta este acest gen. Domnul George Roman, director de
groaznic. Dependenţă nimicitoare! programe la organizaţia „Salvaţi copiii” ne vorbeşte
Vedeţi, păcatul este dulce, că despre aceste probleme. Aţi avut în îngrijire copii
dacă n-ar fi dulce, nimeni nu l-ar care au trecut prin această traumă, au fost supuşi la
face. Dar nu este numai dulce, abuzuri de natură pornografică?
ci şi din cale afară de înşelător George Roman, director de programe la
şi distrugător. Diavolul, care organizaţia „Salvaţi copiii”: Da, printre cazurile care
este vrăjmaşul lui Dumnezeu şi au fost aduse la cunostinţa psihologilor nostri se numară
vrăjmaşul oricărei neprihăniri şi şi forme din acestea de abuz sexual, multe dintre ele în
vrăjmaşul copiilor lui Dumnezeu, familie sau în cadrul restrâns al cunoştinţelor membrilor
are această strategie extrem de familie şi din păcate şi la vârste foarte mici, începând
de eficientă. El ştie: dacă îi cu 4-5 ani. Procesul terapeutic este îndelungat, iar

13
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

responsabilitatea pe care o are un psiholog distruge şi ceea ce a mai rămas. Dacă aş mai fi rămas, dacă
este foarte mare şi în acelaşi timp rolul lui nu l-aş fi înfruntat la modul direct, ştiu că s-ar fi destrămat
în finalizarea unei proceduri de ordin penal totul. A înţeles că are nevoie de ajutor, dar nu a avut curajul
pentru pedepsirea celui vinovat. Au fost şi să ceară ajutor din altă parte. Persoana care a trebuit să-l
situaţii privind pornografia infantilă, însă ajute am fost eu. La ora acutală a rămas un însingurat. Este
ele sunt trimise către Serviciul Român de ca un om care, după ce a trecut printr-o boală gravă, trebuie
Combatere a Criminalităţii Informatice. Ştim foarte bine să fie susţinut şi sprijinit pentru a-şi reveni.
că pornografia infantilă este un fenomen care este legat
aproape în totalitate de internet, de stocarea digitală a R: Care sunt limitele de la care începe pornografia,
materialelor şi de transferul prin intermediul internetului a întrebat-o colega noastră Anca Brăşfălean pe doamna
de o persoană la alta. În acest sens există un Serviciu Prof.Univ. Maria Roth, de la Facultatea de Sociologie
de HelpLine şi de HotLine, pe care „Salvaţi copiii” l-a şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai din
dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene, prin care nouă Cluj-Napoca.
ne pot fi semnalate orice acţiuni ilegale sau dăunătoare, Prof. Univ. Maria Roth: Când se foloseşte corpul
care se petrec în mediul on-line. şi sexualitatea în scop mercantil, doar sa plătim ca să
producă plăceri sexuale, atunci acest lucru este pornografie
R: Colega noastră Oana Grigore l-a intervievat şi comunitatea ar trebui să se gândească într-adevăr ce
pe domnul Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul permite, unde permite, pentru cine permite. Probabil că
Inspectoratului General al Poliţiei, pe tema pornografiei din punctul acesta de vedere sunt destul de conservatoare
infantile şi a metodelor de educare a copiilor împotriva şi ar trebui să ferim copiii şi adolescenţii. Bariere în
prietenilor necunoscuţi de pe internet. calea pornografiei sunt foarte greu de pus şi ceea ce ar
fi important este discutarea şi pregătirea adolescenţilor
Oana Grigore: Presupunem că dumneavoastră pentru viaţa sexuală, deci expunerea riscurilor. Copiii şi
sunteţi un părinte obişnuit şi să spunem că deja adolescenţii trebuie să cunoască riscurile care îi aşteaptă
prietenul de pe internet i-a trimis poze, l-a convins şi în cazul consumului de pornografie, riscurile pentru ei ca
pe el să se fotografieze dezbrăcat şi să-i trimită astfel şi consumatori şi riscurile de a fi atraşi în pornografie.
de poze şi la un moment dat prindeţi un astfel de fir. Sigur, cel mai mare risc este acela de a atrage copiii şi
Cum îi explicaţi unui copil că este un lucru greşit? adolescenţii în pornografie. Majoritatea adolescenţilor şi a
Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul copiilor nu recunosc acest risc, şi anume ca ei să fie atraşi
Inspectoratului General al Poliţiei: Sesizarea nu vine în pornografie. În schimb, fete, dar şi băieţi, sunt atraşi
neapărat dacă este un material cu un caracter pornografic de posibilitatea de a le fi apreciat corpul, dar atunci când
evident, ci fiecare interpretează. Poate fi un material agresiv. încep să fie lăudaţi şi pozaţi pentru corpul lor, sunt usor
Dacă văd că primeşte astfel de mail-uri, cu scene teribile atraşi în mrejele unor persoane care profită de pe urma
din filme, sau cu scene din desene animate violente... adolescenţilor şi a copiilor şi pot să le facă rău efectiv,
plasând pozele lor pe internet în posturi sexuale. Apoi aceşti
O. G.: Faceţi raportare? adolescenţi se simt foarte vulnerabili, după ce toată lumea
M. T.: Nu, ci probabil că primul pas este de a are posibilitatea să le vadă corpul într-o anumită poziţie.
înceta această comunicare. Aceasta este una dintre Pe de-o parte primesc nişte bani sau alte recompense
recomandările noastre: atunci când simţi că nu mai eşti în pentru că au pozat nud sau au pozat în anumite posturi,
largul tău, când apar elemente de stânjeneală, care vin din ceea ce le face plăcere, dar nu se gândesc mai departe ce
partea unui comportament al unei persoane de pe internet consecinţe are acest lucru asupra relaţiilor lor sociale.
în ceea ce te priveşte, e bine să opreşti acea comunicare. În Radiana Cordos, Consilier creştin, Centrul
momentul în care nu poţi să opreşti comunicarea şi devine Repha’El din Arad: Vinovăţia cea mare în cazul
agasantă şi treapta este alta din partea acelei persoane cu pornografiei nu e mai mare decât orice altă vinovăţie
care nu mai vrei să discuţi, atunci este evident ca vei face care vizează următoarea ţintă: omul doreşte să fie
raportare de genul acesta. independent de Dumnezeu. Aceasta este ţinta naturii lui
fireşti, păcătoase. Asta doreşte din prima clipă a vieţii:
R: Dacă în aceste cazuri se poate face o raportare să‑şi câştige independenţa. Acesta a fost pacatul lui Adam
la Poliţie, în schimb ce poate face o soţie, al cărei soţ şi Eva - dorinţa de a-şi găsi împlinire în ceva ce mintea
este subjugat de pornografie? lui croieşte, ce inima lui doreşte. De a-şi găsi împlinire
Soţia unui bărbat dependent de pornografie: Am în resursele sinelui sau, a omului, a făpturii pământeşti.
încercat să iau atitudine şi să pun bariere, pentru că în Aceasta este păcatul, în sine. Eu încadrez pornografia la
relaţia noastră fizică au început să existe abuzuri. Am pus o adicţie a sufletului, care, de fapt, anulează domnia lui
bariere efectiv, am întrerupt orice fel de relaţie, l-am pus Cristos, iar omul doreşte să fie mai mare.
în faţa faptului că întreaga noastră relaţie a avut de suferit
şi lucrurile nu pot continua în felul acesta pentru că vom va urma

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

„Nebunia este lipită de inima copilului,
dar nuiaua certării o va deslipi de el”
(Proverbe 22:15)

„Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea,
dar copilul lăsat de capul lui
face ruşine mamei sale”
(Proverbe 29:15)

Cu aproximativ şaptezeci de ani în urmă, într-un sat, doi societate, dar nu participă la efortul general pentru respectul
copii s-au îmbolnăvit independent de aceeaşi boală. Pentru că în celuilalt, sau la acumularea bunurilor, refuzând integrarea sau
fiecare familie respectivii copii erau singuri la părinţi, s-a alergat echitatea socială – trebuie cumva forţaţi s-o accepte, să se plieze
urgent la medic. Acesta a recomandat un tratament scump, dar cerinţelor traiului în comun.
puternic, pentru combaterea virusului ce a provocat boala. Părinţii „Suferiţi pedeapsa” (Evrei 12:7), este o teorie care împacă pe
unuia dintre copii au plătit preţul, copilul a suportat injecţiile şi astăzi om cu Dumnezeu şi cu Biblia, dar şi cu legea vremii, care aparent ar
trăieşte. Ceilalţi părinţi au cumpărat ceva mai „ieftin”, dar şi‑au dori să vă creeze un mediu plăcut, însă fără înţelegerea că familia,
pierdut singurul moştenitor. Dragostea primilor părinţi i-a costat, a ca şi societatea, nu poate exista fără legi şi pedepsirea celor ce le
fost dureroasă şi pentru copil, dar a dus la vindecare şi viaţă.
încalcă. „Vorba dulce mult aduce...” spune o zicală din popor, dar
În vremea copilăriei voastre, se pune tot mai accentuat
din păcate, nu se prezintă întregul mesaj, care continuă: „în relaţiile
problema eliminării totale a pedepselor corporale aplicate
copiilor. În aceste condiţii, trebuie să vă conving, stimaţi copii, că cu oamenii de înţeles”. Pedeapsa corporală este considerată acum
proverbele referitoare la nuia, sunt la fel de „bune” şi adevărate ca un eşec pedagogic – dar vinovat de eşec nu este doar părintele, ci
întreg conţinutul Proverbelor lui Solomon. Voi recurge la câteva întreaga colectivitate. De exemplu, japonezii sunt foarte politicoşi şi
argumente biblice şi practice, dar vă rog să lăsaţi şi conştiinţa foarte atenţi cum se comportă cu cei din jur. Aceasta se datorează
liberă, curată, în timp ce citiţi acest articol, pentru că ea reclamă faptului că sute de ani, populaţia lor a fost organizată pe grupuri
pedeapsa şi după ce este aplicată o judecată dreaptă, ea poate de câte cinci familii şi dacă un singur individ dintr-o familie se purta
„dormi” liniştită. Pedeapsa spală conştiinţa de vinovăţia păcatului incorect sau aducea o ofensă de orice fel seniorului local, toţi
şi ce-i mai important, trezeşte nevoia de mântuire, aducând o membrii celor cinci familii erau executaţi. Cu asemenea „stimulent”,
înţelegere clară a necesităţii morţii ispăşitoare a Domnului nu e de mirare că toată lumea avea grijă ca nimeni să nu facă vreo
Hristos – „pedeapsa, care ne dă pacea” (Isaia 53:5). 
prostie. „Lecţia” respectivă are şi azi efecte! Dar pentru ca pedeapsa
Bineînţeles că nu poate fi vorba de nuia fără milă, „cum făceau
corporală să fie într-adevăr utilă şi eficientă, e necesar ca părintele
egiptenii” (Isaia 10:24). De aceea „Domnul a frînt toiagul celor răi,
nuiaua stăpânitorilor” (Isaia 14:5). În primul rând să ştiţi că niciun să acţioneze raţional şi cu competenţă (după ce numără încet, în
părinte întreg la minte nu doreşte să-şi bată copilul şi toţi vă întreabă gând, de la 1 până la 10), nu să reacţioneze instinctual.
ca apostolul Pavel pe copiii lui în credinţă: „Ce voiţi? Să vin la voi Înainte de a aplica o pedeapsă, părintele trebuie să
cu nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?” (1 Corinteni 4:21). discute cu voi, să vă explicaţi purtarea, respectiv consecinţele
Pedeapsa prin diverse mijloace, este aplicată din iubire părintească faptelor voastre şi folosul „nuielei”, după care poate aplica
şi numai în condiţia epuizării altor forme de obţinere a ascultării pedeapsa fără şovăire. Bătaia e pentru copii, nu pentru tineri şi
adevărate, când restul metodelor pedagogice nu dau rezultatele adulţi. Pentru aceştia e nevoie de un alt fel de „bătaie”, necorporală.
dorite: „Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua O pedeapsă  poate fi de multe feluri, pentru a corespunde nivelului
pe orice fiu pe care-l primeşte” (Evrei 12:6). Nuiaua este ultima de înţelegere şi capacităţii fizice a copilului: critică verbală, nuiaua,
speranţă (Proverbe 19:18) şi rădăcina fericirii: „Pedepseşte-ţi fiul, şi el privarea de unele drepturi etc. Pe unii îi „bate viaţa” şi astfel se
îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului” (Proverbe 29:17). cuminţesc, dar până atunci poate să dureze prea mult sau să-şi
În al doilea rând, să ne gândim: „Ce fel de „bătaie” e piardă binecuvântarea, ca Esau.
folositoare?” Cred că aceea din „cei şapte ani de-acasă”. Nimeni Recomandăm nuiaua, în condiţiile neascultării repetate, dar
nu pedepseşte mai cu suflet ca părinţii. Copiii se nasc înclinaţi vrem să stimulăm şi recompense pentru ascultare şi efectuarea la
spre rău, iar pedeapsa corporală, constituie un factor accelerator timp a sarcinilor încredinţate. Pentru succesul educaţiei, laudele
al însuşirii regulilor de convieţuire. Prin educaţie, omul deprinde (în public) sunt tot atât de valoroase ca şi critica şi bătaia fără
să accepte şi să respecte nişte reguli privind traiul în comun: să spectatori. Edgar Howe spunea:„Pentru (orice) om, o sperietură
nu-şi facă nevoile pe unde apucă; să mănânce cu gura închisă; zdravănă valorează mai mult decât un sfat bun”, iar un proverb
să nu strige oricând are chef; să nu arunce gunoaiele peste tot; japonez zice: „Dacă-ţi iubeşti copilul, bate-l; dacă-l urăşti, dă-i
să respecte regula „ce ţie nu-ţi place, altuia nu face”. Lăsând să mănânce mult.” Aceste aprecieri au valoarea lor referitoare la
libertate fiecărui individ, în cazul vostru acceptându-vă naturala fericirea unei vieţi trecătoare, dar când ne gândim că Dumnezeu are
zburdălnicie, sunt necesare reguli comune de convieţuire ca scop mântuirea – viaţa eternă, valoarea mustrărilor şi a pedepsei
aplicate cu eforturi şi răbdare din partea părinţilor, a educatorului, prin nuia este cu atât mai binevenită: „Nu cruţa copilul de mustrare,
a societăţii, prin educaţie şi corecturi verbale, dar la nevoie şi căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi
cu „bătaie”. Proverbele asociază mustrarea cu efectele nuielei: scoţi sufletul din locuinţa morţilor” (Proverbe 23:13-14 ).
„nuiaua şi certarea dau înţelepciunea.” Indivizii care profită de Iosif Anca

15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

(partea a II-a)
– Ah, domnule Mainrad, eu - eu nu doresc - eu - eu nu dumneavoastră. Cristian n-a venit niciodată acasă aşa de
doresc să golesc buzunarul - eu am - înăuntru - o - monedă pe nefericit, aşa de tulburat ca astă seară.
care eu... – Vă cred, doamnă Martin, şi mie îmi pare foarte
Mai departe nu a putut spune niciun cuvânt. A înţeles că rău de această întâmplare. Dar... o monedă nu poate
şeful său va avea motiv din acea clipă să-l considere un hoţ şi să dispară singură. Fiul dumneavoastră a căutat
un mincinos. toată după‑masa moneda. Iar când i-am cerut să-şi
– Domnule Mainrad! a strigat Cristian deznădăjduit, eu golească buzunarele, a ieşit la iveală faptul că el
am o monedă în buzunar, dar este alta! Am avut-o deja azi era în posesia unei monezi care, după cuvintele
de dimineaţă când am venit în magazinul dumneavoastră. lui, nu-i aparţine nici lui, nici mie. Cu siguranţă
Vă asigur încă o dată că nu am furat-o. Eu n-am văzut deloc veţi înţelege că am început să mă îndoiesc de
moneda cărăuşului! Vă rog, credeţi‑mă! onestitatea lui.
– Atunci va şti probabil mama ta de moneda din buzunarul – Da, ştiu toate acestea, că mi le-a
tău, a replicat domnul Mainrad, şi va putea confirma cuvintele tale. povestit el, l-a întrerupt doamna Martin.
– Ah, nu, nu, mama nu ştie nimic de această monedă – Acum trebuie să admit că
pentru că am găsit-o de-abia azi de dimineaţă pe stradă. Am dumneavoastră îl credeţi pe cuvânt, a spus
întrebat câţiva oameni dacă au pierdut bani, dar nu am găsit pe librarul, dând din umeri.
cel care a pierdut moneda. – Da, domnule Mainrad, îl cred. Eu sunt
– Pe cine ai întrebat? convinsă că băiatul nu v-a minţit.
– Nu ştiu cum îi cheamă, n-am cunoscut pe niciunul... – Doamnă Martin, a-l crede aşa de
Domnul Mainrad nu ştia ce să facă. L-a lăsat pe băiat să puternic pe fiul dumneavoastră vă cinsteşte
plece cu moneda acasă şi a rămas încă un timp în biroul lui. Ce ca mamă. Dar eu îmi amintesc încă bine, de
să facă acum? El nu putea şi nu dorea să-i facă o nedreptate un alt băiat de prăvălie, care într-o situaţie
băiatului. Pe de altă parte însă, putea oare să mai aibă încredere asemănătoare a vărsat multe lacrimi, ne-a
în el după această poveste ciudată? Nu era vorba în primul asigurat cu tărie de nevinovăţia lui – şi
rând de pierdere. Domnul Mainrad putea să uite pierderea unei totuşi până la urmă a fost demonstrată
monezi - dar acum se îndoia de onestitatea lui Cristian. vinovăţia lui. În locul dumneavoastră, n-aş fi
Doamna Martin s-a speriat când uşa bucătăriei a fost chiar aşa de sigură.
deschisă brusc, iar Cristian s-a năpustit înăuntru şi s-a trântit – Totuşi eu îl cred pe fiul meu, a obiectat
pe canapea. Dintr-o privire a înţeles că acesta îşi reţinea cu doamna Martin. Eu sunt mamă şi îmi iubesc
greu plânsul. copilul din inimă, dar şi Dumnezeu ştie cum
– Niciodată, a strigat el, niciodată n-o să mai merg în acel stau lucrurile cu băiatul. Cristian şi-a dăruit
magazin! Acest bărbat josnic, nedrept!... inima Mântuitorului şi el ar depune cu siguranţă
– Dar ce s-a întâmplat? o mărturie sinceră, dacă ar avea motiv pentru
– El susţine că eu am furat! Susţine că i-am furat o aceasta. El ştie că este răspunzător înainte
monedă, dar eu pot spune de zece ori că nu am făcut acest de toate în faţa lui Dumnezeu, pe care nu-L
lucru. El totuşi susţine mai departe! A durat un timp până poate înşela cu nimic. Cu siguranţă, domnule
ce Cristian a relatat tot, pentru ca mama să-şi poată face o Mainrad, inima omului este un lucru ciudat şi
imagine clară, despre tot ceea ce s-a petrecut. La urmă a este rea din tinereţe. Cine o poate cunoaşte?
mai întrebat: Şi totuşi eu cred în nevinovăţia băiatului în
– În orice caz, Cristian, n-ai făcut nicio nedreptate? această problemă. Desigur a greşit câteodată,
– Nu, a spus acesta, iar ea a ştiut că el nu o minte. dar totdeauna şi-a recunoscut sincer vina.
Domnul Mainrad a ridicat mirat capul când seara târziu, a Apoi, domnule Mainrad, nu trebuie să uitaţi
sunat cineva la uşă. că o astfel de monedă, chiar dacă sună şi
– Aştepţi vizită? a întrebat-o pe soţia lui, dar ea a dat străluceşte, se poate pierde mai uşor decât
dezaprobator din cap. se poate găsi. Nu este exclus ca să se
Librarul a fost puţin încurcat când a deschis uşa şi a găsească din nou pe undeva prin magazinul
recunoscut-o pe mama lui Cristian. A poftit-o politicos în camera de zi. dumneavoastră. Vă rog, gândiţi‑vă bine la
– Vă rog să mă scuzaţi că vă deranjez aşa de târziu. aceste lucruri înainte de a-l considera pe băiat un hoţ
Dar nu aveam linişte. Doresc să vorbesc chiar astă seară cu şi un mincinos.

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Domnul Mainrad a rămas pe gânduri la cuvintele femeii, respira uşurat seara, când uşa magazinului se
care putea să vorbească aşa de hotărât despre copilul închidea în spatele lui şi putea merge acasă.
ei. Analizând comportamentul lui Cristian în toate aceste Într-o seară, mama a privit peste umărul
săptămâni, nu avea niciun motiv să nu aibă încredere în el, în lui, în timp ce el citea din Biblie. Privirile ei au
afară de acesta. Simţea că dezamăgirile ce le-a avut cu alţi căzut pe cuvintele: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
tineri până acum, i-au provocat prejudecăţi considerabile. binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine
Doamna Martin a mai întrebat apoi: celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă
– V-a dat Cristian în cele trei luni prilejul de a vă îndoi de asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui
sinceritatea lui? vostru care este în ceruri; căci El face să răsară
– Nu, desigur, nu. Dar, doamnă Martin, nu credeţi că şi el soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei
ar putea fi învins odată de vreo ispită? drepţi şi peste cei nedrepţi...”
– Asta nu vreau să neg. Dar atunci el ar mărturisi şi nu ar Îşi putea dori oare altceva mai bun pentru fiul ei, decât
dezminţi. ca acesta, în ciuda tinereţii lui, să se preocupe de Cuvântul lui
– Poate mă înşel. Eu nu pot dovedi că m-a furat, iar Dumnezeu? Ea stăruia şi mai mult în rugăciune pentru el şi
dumneavoastră nu puteţi dovedi că el este nevinovat. Puteţi Îl ruga pe Dumnezeu mereu să binecuvinteze Cuvântul Său
însă să-i spuneţi că de acum nu vreau să mai discutăm despre în inima fiului ei. I se părea că în acea seară, Cristian e mai
această problemă. El poate să vină poimâine devreme ca până calm şi mai vesel ca de obicei, iar când i-a urat noapte bună, a
acum în magazin. strâns-o tare la piept.
Doamna Mainrad s-a interesat apoi cum îi mai merge În următoarea dimineaţă, a avut foarte mult de lucru, iar
domnului Martin, iar interesul ei sincer şi cald a făcut bine Reimund nu a găsit nici timp, nici ocazie de a-l supăra pe Cristian.
mamei lui Cristian. În drum spre casă, s-a simţit puţin mai Dar după-masa a recuperat dublu acest lucru. Cristian nu mai ştia
bine ca înainte. În linişte, a mulţumit Tatălui ei ceresc, care ce să facă. De câteva ori s-a gândit să se adreseze totuşi şefului.
a dăruit har în această vizită. Când a ajuns acasă, soţul ei Mentalitatea acestora faţă de muncă, nu era una din cele mai
bolnav adormise deja; mama şi fiul s-au aşezat puţin împreună bune, iar unele incidente la servirea clienţilor ar fi atras atenţia
şi au discutat evenimentele acelei zile. Când s-a făcut miezul şefului. Cristian putea să relateze unele lucruri pentru că a văzut
nopţii, doamna Martin a deschis Biblia şi a citit din capitolul multe, dar el ştia că nu aceasta e calea corectă.
3 al cărţii Proverbe: „Să nu te părăsească bunătatea şi Când Reimund l-a necăjit din nou, luând o monedă din
credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii casa de bani şi lăsând-o să alunece dintr-o mână în alta,
tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, Cristian şi-a luat inima în dinţi şi i-a spus:
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” – Domnule Winter, a început el politicos, dar hotărât,
Atunci cele doisprezece bătăi de clopot ale orologiului dumneavoastră înşivă ştiţi cât rău îmi provocaţi, deşi eu nu
din apropiere au vestit sfârşitul anului şi începutul v-am făcut niciodată niciun rău. La noi acasă, nu stau toate
anului nou. Mama şi fiul au îngenuncheat şi s-au lucrurile chiar aşa de bine... pentru că tatăl meu, este bolnav
încredinţat cu toţii harului lui Dumnezeu. deja de mai multe luni şi părinţii mei depind şi de leafa mea ca
A doua zi după Anul Nou, Cristian a mers băiat de prăvălie. De ce îmi faceţi atâta rău? Nu e destul că mă
ca de obicei la lucru. S-a bucurat mult când aflu sub bănuiala de a fi un hoţ?...
a observat că şeful său îl tratează cu aceeaşi Cristian s-a întors încurcat şi chiar foarte mirat de lunga
amabilitate ca înainte. Dar a constatat curând, că era lui vorbire. Reimund l-a privit uimit. A aruncat repede moneda în
supravegheat îndeaproape când trebuia să încaseze casa de bani. Apoi s-a mişcat nehotărât de pe un picior pe altul,
banii. La început l-a supărat acest lucru pentru că şi-a dres glasul şi a spus:
nu se ştia vinovat de nimic, dar s-a obişnuit şi – Cristian, ai dreptate. În tot acest timp, eu m-am comportat
cu aceasta. Altceva însă îl apăsa mult mai mult. foarte urât; iartă-mă. N-o să se mai întâmple aşa ceva. Eu nu
Domnul Mainrad a mai angajat doi tineri, Reimund m-am gândit niciodată ce durere îţi provoc prin comportamentul
Winter şi Willy Braun, care erau cu 3-4 ani meu... Nu o să mai amintesc niciodată despre această monedă,
mai în vârstă decât Cristian. Acestora le făcea numai dacă o s-o găsesc. Atunci ţi-o dau imediat înapoi!
plăcere să-l necăjească pe Cristian, să-i joace Cristian s-a bucurat în mod deosebit de această ultimă
câte o festă şi să-l ţină mereu în pas alergător. observaţie. Reimund nu îl considera deci un hoţ! Din acea zi,
Ei au aflat despre problema cu moneda şi erau s-a îmbunătăţit relaţia dintre cei doi angajaţi şi Cristian, aşa
încântaţi. Ce bine puteau să-l tachineze pe „cel încât acesta mergea din nou dimineaţa cu bucurie la lucrul său.
mic”! Astfel, Reimund îl întreba dimineaţa: „Ei, câţi În următoarea zi de târg, cărăuşul acela, care cumpărase
bani ţi-ai mai adunat în puşculiţă?”, iar Cristian roşea la ultima lui vizită o coală de timbre, a intrat din nou în magazin.
tot. Şeful, desigur, nu trebuia să audă aşa ceva, dar Domnul Mainrad a adus vorba despre moneda pierdută; atunci
cei doi aveau grijă de asta. cărăuşul a explicat că moneda era într-un plic vechi pe care era
Cristian era de multe ori foarte dezamăgit. scris cu creionul: „Pentru o coală cu timbre”.
Munca pe care o făcea înainte cu atâta plăcere, – În acea zi de târg am avut multe comisioane de rezolvat,
acum îl dezgusta foarte mult. Câteodată ar fi adăugă bărbatul, aşa că am pus banii într-un plic vechi.
plecat pur şi simplu de acolo. Dar părinţii lui aveau nevoie – O idee bună, a răspuns domnul
de salariul lui. Să se plângă domnului Mainrad nu voia; acest Mainrad gânditor, iar cărăuşul şi-a
lucru i se părea meschin şi laş. Astfel tăcea, strângea din dinţi şi luat rămas bun.
17
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46
Timpul a trecut. Librarul a ajuns între timp la
convingerea că băiatul lui de prăvălie a spus atunci
Răspunsuri într-adevăr adevărul şi că era demn de încredere.
Chiar şi domnii Winter şi Braun au început să-l aprecieze pe
băiat. Domnul Mainrad avea motive să fie mulţumit, căci dezvoltarea
afacerii sale mergea bine. Încăperile la dispoziţie se dovedeau însă
Mame şi taţi, de la A-Z: Ahinoam,
neîncăpătoare, iar librarul a fost nevoit să-şi mărească magazinul,
Bat‑Şeba, Cuş, Dumnezeu, Elisabeta, Fineas,
dar şi depozitul. Atunci el a cumpărat clădirea care se învecina
groapa, Hiel, Iedida, Lameh, Maria, Ner, Omri,
direct cu casa lui. A fost stricat zidul dintre cele două clădiri, a fost
Pavel, Rebeca, Sara, Şua, Tamar, Ţibeon, Zebedei.
aranjată o încăpere mare ca magazin şi a fost prevăzută cu două
vitrine mari; în afară de aceasta, depozitul de hârtie a putut fi mărit
Flora Bibliei: crinii, finicul, cedrul, iarba, considerabil. Curând a sosit ziua când a urmat mutarea şi aranjarea
floarea, smochin, viţă, iarba, floarea, viile, finici, noului magazin. Şi pentru Cristian era mult de lucru. De multe ori a
spice, orzurilor, grâului, verdeaţă, iarbă, pomi. putut să încaseze şi el, iar salariul lui s-a mărit considerabil.
Noul magazin era deja văruit şi erau aranjate o mare parte din
2 Cronici 25-36 de la A la Z: rafturile pentru cărţi. Mutarea propriu-zisă trebuia să aibă loc în ultima
Amaţia 25:1; Berechia 28:12; Carmel 26:10; David noapte înainte de revelion. Seara a venit şi era foarte rece. Dar ce
27:9; Elcana 28:7; finicilor 28:15; Gur-Baal 26:7; le păsa domnului Mainrad şi oamenilor săi? Ei erau preocupaţi cu
Hozai 33:19; Iecolia 26:3; jale 35:25; Lachis 25:27; aranjatul. Multe sute de cărţi şi-au găsit noul lor loc, la fel şi diferite
Meghido 35:22,23; Neco 35:20; Oded 28:9; Pecah tipuri de hârtie, produse de tipăritură, precum şi formulare, facturi,
28:5,6; Remalia 28:6; Sanherib 32:1; Şafan 34:15; chitanţe, dar şi toate celelalte mărunţişuri, precum instrumente
Tilgat Pilneser 28:20; Ţadoc 27:1; Uziel 29:14; Valea de scris, plicuri, felicitări şi multe altele. Doamna Mainrad stătea
Sării 25:11; Zaharia 26:5. ghemuită în spatele vechii tejghele. Ea a golit sertarul mare în care
s-au strâns o mulţime de resturi de hârtie şi carton şi verifica, sorta,
Citind în cartea „Judecători” vei ordona, stivuia, împătura şi separa ceea ce trebuia aruncat la gunoi.
Soţul ei a privit-o vesel şi i-a spus:
afla răspunsul: Adoni-Bezec; Chiriat-Arba;
– Nu trebuie să aştepţi ca băieţii să ţină ordine ca o gospodină
Iefta; Ehud; Şamgar; Luz; Ioel; Ghedeon; proba
grijulie, apoi el a luat cutia şi a răsturnat-o. O mulţime de mărunţişuri:
fricii, proba vegherii; bătea grâu în teasc; Abimelec;
hârtie, pioneze, sfori, creioane şi bucăţi de cretă acopereau podeaua.
Samson; Mica; Samson; Otniel; Debora; Ioas; „Ce
Doamna Mainrad cerceta fiecare obiect cu grijă înainte de a fi pus
este mai dulce decât mierea şi ce este mai tare
deoparte sau aruncat la gunoi. Printre multele hârtii se afla şi un plic
decât leul?”
vechi împăturat în care părea să fie un obiect mic şi tare.
– Un nasture? a întrebat domnul Mainrad care tocmai privea
„Nici un lucru de preţ nu se poate peste umărul ei.
asemăna cu ea” (Proverbe 8:11): Ira; – Nu cred, e prea greu, a răspuns ea şi a vrut să rupă plicul.
Nain; Teman; Eliada; Lodebar; En Hacore; Padan – Arată-mi-l, e scris ceva pe el...
Aram; compasul; Ieremia; ucigaş; Nabot; Elim; Ana. Librarul a luat plicul îngălbenit, l-a îndreptat şi a citit cu voce
tare: „Pentru o coală de timbre.” Apoi a deschis plicul şi a scos
„Nehuştan”: Uşa; Blast; Dariu; Templu; moneda frumoasă şi strălucitoare.
şaptezeci; prepeliţele; Betleemul; Macedonia; Evil – Cristian! Cristian! Am găsit moneda!
Merodac; Magdalina; Asiriei; Maaca; Tamar; Dan. Băiatul a luat în mână moneda cu o bucurie de nedescris. Toţi
se întrebau de ce nu au cercetat mai temeinic acel sertar. Domnul
Întrebări: 7. au hulit (1 Timotei 1:20); 8. 60 de Mainrad dorea să-i dea o despăgubire băiatului său de prăvălie
ani (1 Timotei 5:9); 9. Epafrodit (Filipeni 2:25); 10. pentru tot necazul ce i-l pricinuise şi îi ceru lui Cristian să‑şi exprime
Bartimeu (Marcu 10:51). o dorinţă. Cristian nu s-a gândit prea mult.
– Vă rog să-mi dăruiţi această monedă. Ea îmi va aminti
mereu că nu trebuie să te descurajezi în ceasuri grele, ci trebuie să
Premianţi: Ana Kiss, Denis te încredinţezi Mântuitorului. Dar domnul Mainrad a spus:
– Nu te supăra, Cristian, dar această monedă doresc să o păstrez
Căprariu, Iemima Ungureanu, eu; cred că şi mie are să-mi amintească de unele lucruri - şi mai ales să nu

Noemi Ungureanu judeci pripit. Eu ştiu pentru tine ceva mai bun, decât această monedă...
Apoi s-a îndreptat spre un raft încuiat, a deschis uşa de sticlă
şi a luat o Biblie, a scris pe foaia de protecţie numele lui Cristian,
Vă aşteptăm răspunsurile până iar dedesupt versetul din Psalmul 119: „Aleg calea adevărului, pun
legile tale sub ochii mei.”
la data de 28.02.2011 Cum străluceau ochii lui Cristian, când i-a fost înmânat acel
pe adresa redacţiei dar preţios! Imediat după Anul Nou, domnul Mainrad l-a angajat
pe băiatul său de prăvălie, căci dorea mult să-l aibă pe Cristian în
munca lui. Niciunul nu au regretat.
18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Idealism Realism
Adesea exagerăm cu fericirea şi nefericirea Când îi aud pe unii spunând: „Viaţa este grea!”,
noastră; niciodată nu suntem chiar aşa de fericiţi îmi vine mereu să-i întreb: „În comparaţie cu ce?”
sau nefericiţi cum spunem. Toţi trebuie să ştim că necazurile şi greutăţile
Stările extreme produc o pierdere temporară a sunt trimise în viaţa noastră ca să ne înveţe lecţii
simţului proporţiilor. pe care nu le-am putea învaţa prin alte metode.
Exagerarea este un adevăr care
şi-a pierdut cumpătul. Lumea nu vrea să ştie cât de mare a fost furtuna
pe care a trebuit să o înfrunţi, ci dacă ai fost în
Nu-ţi fă iluzii, ca să n-ai deziluzii. stare să aduci corabia cu bine în port.
Dacă ni s-ar împlini toate dorinţele, ni s-ar Oamenii sunt apreciaţi nu după ceea ce au
înmulţi necazurile, ca în cazul regelui care a dorit început, ci după ceea ce au terminat.
ca toate lucrurile să devină de aur,
dar a conştientizat că în acest caz, Nu toate temerile sunt rele. Multe dintre ele
ar muri de foame! sunt naturale şi binefăcătoare vieţii. Frica de
Dumnezeu, frica de foc sau frica de curentul
Între lucrurile măreţe pe care nu le putem face şi electric sunt necesare şi duc la un trai fericit.
fleacurile de care nu vrem să ne apucăm,
exista pericolul de a nu face niciodată nimic. Marile înfăptuiri ale lumii au fost realizate de
oamenii care au evaluat corect lucrurile,
Nimeni nu ajunge foarte rău dintr-o dată şi nici apoi şi-au sistematizat munca şi şi-au organizat
specialist peste noapte, de aceea, foarte bine timpul.
oamenii nu sunt nici demoni, nici îngeri.
Fiecare lucru este frumos în felul lui şi fiecare om are
Dacă ceea ce ai făcut ieri încă valoarea sa, dar sunt prea puţini ochi ca să observe.
ţi se pare foarte mult,
înseamnă că astăzi încă Cel ce la douăzeci de ani nu învaţă nimic, la treizeci
n-ai prea făcut mare lucru. nu face nimic, la patruzeci nu va avea nimic.

Pentru unii, peştele continuă să crească Dumnezeu poate face totul,
chiar şi după ce a fost prins. dar El nu începe de obicei,
decât după ce noi ne-am dat toată silinţa.
Nimeni nu este mai orb decât
cel ce nu vrea să vadă. Ştiu că merg încet, dar măcar nu dau inapoi!

„Mai bine ce vezi cu ochii decât „Ce folos are cel ce munceşte din truda lui?
frământare de pofte neîmplinite: Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii
şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt” oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea lui;
(Eclesiastul 6:9). a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcarcă omul nu
„Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe
poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el” care a făcut-o Dumnezeu”
(Proverbe 29:20) (Eclesiastul 3:9-11)

caprele la stânga oile la dreapta...

Minunate sunt lucrările Domnului...
Balena albastră
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul
nostru, să primeşti slava, cinstea şi
puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile
şi prin voia Ta stau în fiinţă şi
au fost făcute!”
(Apocalipsa 4:11)

Balena albastră este cel mai mare mamifer de pe Terra Aripioarele de pe coada sa depăşesc în mărime majoritatea
şi poate trăi până la 65 de ani. Femelele nasc o dată la 3 ani, animalelor din lume. Dar balena albastră este cu mult mai mică
începând de la vârsta de 6-10 ani. Puiul stă în burta „mamei” decât un munte. Muntele Everest ar putea adăposti în interiorul
12 luni. În timpul naşterii, mama este înconjurată de câteva său milioane de balene. Dar Muntele Everest este cu mult mai
„moaşe” care vor ajuta noul născut să se menţină la suprafaţă mic decât pământul, iar pământul este cu mult mai mic decât
pentru a respira. Puiul are la naştere aproximativ 7 metri în soarele. În soare ar încăpea peste un milion de planete pământ.
lungime şi o greutate de 3 tone, se hrănesc zilnic cu aproximativ Dar soarele, care este doar o stea de mărime medie, este cu
600 litri lapte matern, timp de 7-8 luni şi cresc extrem de mult mai mic decât steua supergigant Antares. Milioane de
repede. Fiind un mamifer marin, alăptarea micii balene are loc „sori” de-ai noştri ar încăpea în Antares. Dar Antares este cu
tot în apă. La maturitate, lungimea este cuprinsă între 27 şi mult mai mică decât galaxia Calea Lactee. Miliarde de stele,
33 de metri şi greutatea poate atinge 190 de tone, doar inima inclusiv supergiganţi ca Antares, dar şi nenumărate comete şi
cântărind aproximativ o tonă şi limba 4 tone. Dacă ar trăi pe asteroizi alcătuiesc această galaxie. Dar galaxia Calea Lactee
pământ un animal de dimensiunea balenei albastre, ar putea este cu mult mai mică decât universul. Există miliarde de alte
fi zdrobit de greutatea proprie, dacă n-ar avea ca suport nişte galaxii în univers. Şi totuşi, cu miliarde de galaxii, universul
oase foarte late şi extrem de rezistente, însă pentru un animal este aproape în întregime gol. Distanţele de la o galaxie la
acvatic, corpul este susţinut de apă. Balena albastră nu are alta depăşesc puterea noastră de imaginaţie. Pur şi simplu nu
prădători în mediul ei, dar a devenit principala pradă pentru le putem înţelege. Şi nici pe Cel care le-a creat! Şi când te
vânătorii de balene, până în anul 1966, când au fost puse sub gândeşti că a făcut toate acestea rostind un cuvânt...”
protecţie internaţională. De multe ori îl privim pe Dumnezeu mic în faţa problemelor
Un lucru surprinzător este, că din multitudinea speciilor noastre imense, pe El, ce le-a creat pe toate doar printr-un
oferite ca hrană de ocean, balena se hrăneşte cu cele mai cuvânt şi cine ştie câte altele pe care omenirea nu le cunoaşte
mici plante şi cele mai mici organisme vii. În locul dinţilor, încă. Dacă atât de minunat a creat Dumnezeu pământul şi
balena prezintă aproximativ 320 de plăci cărnoase a câte 100 cerul, care sunt trecătoare, oare cum va fi noua noastră locaţie
cm lungime şi 55 cm lăţime, numite fanoane, ce constituie un pentru veşnicie? Cu siguranţă frumoasă şi plăcută. Dar totuşi, în
sistem de filtrare a hranei. Prin această sită uriaşă, la fiecare faţa problemelor şi a încercărilor ne întrebăm adesea precum
înghiţitură, poate să capteze hrană chiar şi din cinci tone de Moise: „Oare va putea Dumnezeu?” Îndoiala şi necredinţa apar
apă. Chiar dacă vânează în apele adânci, balena este obligată uneori în inimile noastre şi fac ca rezolvarea problemelor să
să iasă la suprafaţă pentru a lua aer. Aerul expirat îl elimină întârzie, dar dacă am deschide ochii să vedem ce mare şi
cu presiune, ce determină apariţia unor jeturi de până la şase puternic este El, am primi răspunsurile mult aşteptate şi i-am
metri înălţime. Sunetul ascuţit emis de balenele albastre este da slava cuvenită.
foarte puternic, putând fi detectat de la o distanţă de 850 de Un Dumnezeu mic în ochii tăi nu poate rezolva decât
km, ca un fel de „cod morse submarin”, ajutându-le astfel să micile tale probleme, însă un Dumnezeu măreţ şi atotputernic
comunice între ele. va rezolva orice problemă, indiferent de mărimea ei. Oricare
Ne uimim când ne gândim ce minunat e Dumnezeu. El a ar fi situaţia ta, braţul Lui nu este prea scurt ca să te salveze,
creat un animal atât de mare şi interesant, dar totuşi şi balena să-ţi dăruiască, să te călăuzească şi să lupte pentru tine. Nimic
albastră este foarte mică în comparaţie cu creaţia. Robert Wells nu este prea greu pentru El!
spunea: „Cel mai mare mamifer din lume este balena albastră. Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”