You are on page 1of 20

Biblia

Biblia-i Cuvântul care,
O să dăinuie mereu,
Fiindcă Autorul mare,
Este Domnul Dumnezeu.
pag. 3
Biblia-i Luminătorul - De la rău la bine, sau de la bine la rău, sau... –
Ne vorbeşte de trecut, Colectivul Şcolii Biblice pentru Copii Betel
De prezent, iar viitorul,
Tot ea-l face cunoscut. pag. 4
Rebeca – o fată bună – Predicatorul
Ea e candelă şi sfeşnic,
Când e drumu-ntunecos. pag. 5
Adevărul ei e veşnic,
Căutaţi în cartea Domnului 1 Regi – Damy Meseşan
Este Domnul sfânt, Hristos!
pag. 6-7
Scriitorii toţi, se ştie,
A-B: Locul unde Samson a ucis 1000 de oameni cu o
N-au trăit n-acelaşi timp,
Dar au scris în armonie, falcă de măgar – Andrei Ursu
Inspiraţi de Duhul Sfânt... A-B: „Iegar-Sahudata” – Naomi Luntraş
Iov - Anatomie – Larisa Atudoroae
Biblia-i sfânta scrisoare, Arborele genealogic al lui Avraam – Denisa Atudoroae
De iubire-a Domnului,
Are vestea cea mai mare: pag. 8
Mântuirea omului. Citiţi Biblia! – Eunicia Muraru

Biblia-i indicatorul, pag. 10
Prin Isus, spre Paradis: Televizorul – Adriana U.
Calea, Viaţa, Adevărul,
Sunt doar El, precum a zis. pag. 11
Facebook – Violet Ungureanu
Şi va trece lumea toată,
Cer, pământ – a fost vestit. pag. 12
Dar Scriptura, niciodată! Examenul – Alina C.
Fiindcă, Domnul a vorbit.
pag. 14
Doamne, Te rugăm – ne-ascultă, Daruri – Marius Leahu
Vrem mai mult s-o preţuim,
Vrem să o’mplinim, ne-ajută, pag. 15
Şi cu Tine-n veci să fim! Prietenii ne făuresc viitorul – Iosif Anca
Simion Buzduga pag. 16-17
Vorbe şi fapte
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Răspunsuri, întrebări şi premianţi
doresc să sprijine această lucrare pot depune
pag. 19
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică
Înfrângerea / Biruinţa
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 37RNCB 1200000 135260001. pag. 20
Pasărea colibri – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

U
n adolescent „auzise” de mai multe ori glasul bătrânului. Astfel, s-a hotărât mai întâi să o rupă cu
conştiinţei şi luase hotărârea să se lase de vicii. prieteniile rele. A şters adresele multor colegi de plimbări
A încercat, dar i-a venit aşa de greu, încât l-a şi distracţii, cu care era implicat în acţiuni păcătoase şi nu
părăsit gândul pocăinţei, spre durerea părinţilor săi, care îl le-a mai răspuns la telefon. Apoi, stând singur s-a decis
îndemnaseră de atâtea ori să îşi schimbe modul de viaţă. să elimine din computer, telefon, fonotecă şi bibliotecă
Şi-a mărturisit neputinţa de a se îndrepta unui bătrân, tot ce era imoral şi nefolositor. Acum îi rămase timp
care, drept răspuns, i-a istorisit următoarea întâmplare: să discute cu părinţii, să citească alte cărţi, iar Biblia
„Un om a trimis odată pe fiul, său la câmp să îi devenea din ce în ce mai interesantă. A început să
cureţe un loc de mărăcini. Băiatul a privit locul, a privit lucreze, iar somnul îi era odihnitor. Cu timpul şi-a format
mărăcinii şi s-a îngrozit. Pierzându-şi nădejdea că va alte prietenii, cu tineri dedicaţi activităţilor sfinte şi s-a
putea izbuti, s-a culcat la umbră şi a adormit. La fel a implicat serios într-un grup care studia Biblia. El a ajuns
făcut şi în zilele următoare. Tatăl a venit să vadă lucrul respectat şi iubit de semenii săi pentru buna purtare de
copilului său, dar el nu făcuse nimic. El nu l-a mustrat, care da dovadă acum”.
ci cu blândeţe i-a arătat fiului său o bucată de pământ, Cazul descris mai sus este fericit, dar sunt situaţii
cam a zecea parte din loc: «Doresc, zise tatăl, ca pentru în care unii nu încearcă să iasă din stările vinovate pe
azi să cureţi numai această bucată de mărăcini». A care şi le-au permis încă din primii ani de şcoală şi nu
doua zi i-a repartizat o altă bucată de teren, pe care cer ajutor, afundându-se din ce în ce mai mult în mocirla
copilul a curăţat-o. După zece zile terenul respectiv era şi mrejele păcatului, ceea ce cu siguranţă, mai degrabă
tot curăţat, de îţi era mai mare dragul să-l priveşti. Aşa sau mai târziu, le va ruina viaţa. Există însă şi situaţii mai
că un câmp plin de mărăcini a ajuns un loc bun pentru triste, când unii copii sau adolescenţi, se menţin o vreme
a fi întrebuinţat. Bătrânul zise apoi către tânăr: Tot aşa pe linia bună, prin educaţia primită şi ascultâ un timp
trebuie să faci şi tu! Viciile care te stăpânesc, priveşte‑le de glasul conştiinţei, sau ajung să se boteze şi chiar să
ca locul cel plin de mărăcini. Voieşti să te scapi de ele? slujească în Casa Domnului, dar ucigăgătorul de suflete
Nu-ţi pierde nădejdea. Leapădă-te pe rând de ele. Îţi – diavolul, îi urmăreşte zi de zi şi unii cad în ispite, care
va fi mai uşor, dar în mintea ta să fii hotărât să scapi le pot opri înaintarea şi apoi le dau o direcţie greşită. În
de ele. În curând şi pe nesimţite, te vei scăpa de toate, aceste situaţii, traiectoria nu mai este de la rău la bine, ci
ajungând cel mai bun om, aşa precum îţi este gândul. de la bine la rău. Evoluţiile copiilor pot fi schimbătoare,
Adolescentul a înţeles învăţătura şi a făcut după sfatul ca şi în pilda prezentată de Domnul Isus, ce descrie o
situaţie posibilă chiar în cadrul unei familii: „Ce credeţi?
Un om avea doi feciori; şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis:
«Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!» «Nu vreau»
i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus. S-a dus
şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns:
«Mă duc, doamne!» Şi nu s-a dus. Care din amândoi a
făcut voia tatălui său?» «Cel dintâi» au răspuns ei” (Matei
21:28-31). Care din situaţiile posibile descrise mai sus îţi
este specifică? De la rău la bine, sau de la bine la rău,?

(continuare în pagina 9)

3
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

1. O fată grabnică la ascultare şi harnică
„Robul a alergat înaintea ei şi a zis: «Dă-mi, te rog, să beau
puţină apă din vadra ta». «Bea, domnul meu» a răspuns ea. Şi
s-a grăbit de a plecat vadra pe mână şi i-a dat să bea. După ce
i-a dat şi a băut până s-a săturat, a zis: «Am să scot apă şi pentru
cămilele tale, până vor bea şi se vor sătura». A vărsat în grabă
vadra în adăpătoare şi a alergat iarăşi la fântână ca să scoată
apă; şi a scos pentru toate cămilele lui” (Geneza 24:17-20).
Rebeca a luat o notă bună la examenul final de
absolvire a studiilor premergătoare căsătoriei şi imediat a
fost premiată cu aur, pentru că atunci când a fost rugată să
servească pe robul lui Avraam, a făcut-o cu toată bucuria, fără
nici o ezitare. Mai mult, s-a oferit la un serviciu suplimentar de lup răpitor ca Amnon, care a înşelat-o pe Tamar, prin serviciul
proporţii. A da apă de băut la zece cămile, dintr-o fântână la ce i l-a cerut, distrugându-i viitorul. Cu siguranţă dacă cineva
care se cobora pe trepte; să scoţi mai multe vedre pentru un i-ar fi cerut Rebecii, să o plimbe pe cămilă, l-ar fi refuzat şi nici
necunoscut şi fără să te aştepţi la o răsplată, este o dovadă nu ar fi dus un străin acasă, fără consimţământul familiei. Dar
de o deosebită hărnicie. Să nu uităm că toate acestea s-au fetele care interacţionează fără nici o necesitate pe internet
întâmplat pe fondul unei ascultări în derulare. Rebeca venise şi se plimbă cu necunoscuţi, care le urmăresc pentru că sunt
la fântănă, efectuând una din muncile grele ale casei. Cum frumoase ca Rebeca, vor sfârşi prin legături cu acei indivizi şi
reacţionaţi voi, atunci când cei din familie sau vreun străin chiar cu legături ale păcatului, pierzându-şi dreptul, la premiu
vă solicită un serviciu mai mic sau mai mare? Răspundeţi cu pe pământ şi chiar în cer.
promtitudine, sau refuzaţi politicos? Efectuaţi treaba pănă la
sfârşit sau faceţi ca fiul din pildă, care a zis că se duce, dar nu
s-a dus. Robul lui Avraam era obişnuit cu astfel de atitudini şi
nu s-a grăbit să felicite fata până la finalitatea lucrării la care
3. O fată ce avea o bună relaţie cu părinţii
„Fata a alergat şi a istorisit mamei sale acasă cele
întâmplate” (Geneza 24:28).
se angajase. El „o privea cu mirare şi fără să zică nimic” (v. O bună relaţie cu familia, oferă împlinirea necesară
21), dar apoi a fost sigur de caracterul fetei. Ar face şi alţii prieteniei şi protejează angajarea într-o relaţie nechibzuită.
dacă ar şti că sunt „filmaţi” sau „premiaţi”, dar „caracterul unui Aşa ca nora ei, mai târziu (Geneza 29:12), fapt ce arată că
om se măsoară prin binele pe care-l face cuiva, de la care nu era o problemă de educaţie şi ascultare, Rebeca discută cu
se poate aşteapta la nici o răsplată”. Domnul Hristos spunea părinţii „cele întâmplate”. Abordarea împreună cu familia, a
în Matei 25 că în final unii vor fi moştenitori pentru că s-au problemelor copilăriei, adolescenţei şi tinereţii aduce biruinţa.
îngrijit de „fraţii Domnului”, iar alţii respinşi, pentru că au fost „Când nu este chibzuinţă (când lipseşte sfatul şi experienţa),
indiferenţi la problemele altora. poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici”
(Proverbe 11:14). „Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia şi

2. Oînalte

fată sociabilă dar cu standarde morale
„Fata era foarte frumoasă; era fecioară şi nici un
prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa” (Proverbe 24:6).
Istorisirea Rebecii, arată buna părtăşie ce domnea în familie.
De aceea, la cererea binecuvântată în căsătorie, deşi ei toţi
bărbat n-avusese legături cu ea” (Geneza 24:16). În antichitate, au înţeles că lucrul venea de la Domnul (v. 50), „Fratele şi
când viaţa se putea derula într-un spaţiu mult mai restrâns ca mama fetei au zis: «Fata să mai rămână câtva timp cu noi,
astăzi, se putea ca o fată să fi rămas doar în jurul cortului: măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece»” (v. 55). Dar
Dar iată că Rebeca era foarte sociabilă, înteracţionând cu în final toţi au căzut de acord să nu mai amâne nunta: „Au
serviabilitate cu nişte străini, dar a ştiut să se păstreze curată. binecuvântat pe Rebeca şi i-au zis: «O, sora noastră...” (v.
Robul lui Avraam „...a alergat înaintea ei şi a zis: «Dă-mi, te 60). Este relaţia voastră cu mama ca a Rebecii? Dacă nu,
rog, să beau puţină apă din vadra ta». «Bea, domnul meu» a cine poartă vina: mama sau fiica? Ca să fii sigură cu tu nu
răspuns ea” (v. 17-18a). Întrând în vorbă cu el, se descoperă eşti de vină, cercetează-te dacă ai o relaţie bună cu o altă
că familia ei era primitoare de oaspeţi şi totuşi „nici un bărbat mamă spirituală, nu doar cu cele de vârsta ta ca Roboam,
n-avusese legături cu ea”, păstrându-se pentru soţul ei. „Şi i-a caz în care vei eşua în planuri şi vei fi umilită prin înfrângeri
zis mai departe: «Avem paie şi nutreţ din belşug şi este şi loc în viitor. Întoarce-te la mama şi discută cu ea, mulţumeşte-i că
de găzduit peste noapte»” (v. 25). Acum când orice fată merge te-a născut şi fă tot ce poţi pentru păstrarea armoniei în casa
la şcoală sau la serviciu, există multe provocări, dar nepoatele părintească, ca să fii binecuvântată când vei pleca.
Rebecii, vor şti cine „cere apă” cu bune intenţii şi cine este un
Predicatorul
4
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului 1 Regi
1. Pune versetul în ordine şi ia aminte la sfatul solemn dat de David fiului său Solomon:
poruncile, Lui, şi, în, căile, Lui, legea, să, ca, izbuteşti, în, face, Lui, vei, ce, tot, şi, învăţăturile, Lui, după cum,
Lui, hotărârile, Domnului, Păzeşte, tău, umblând, Dumnzeului, şi, este, scris, Moise, lui, în, întoarce, vei, te,
încotro, ori, poruncile, păzind, legile.

2. Uneşte fiecare personaj cu slujba pe care o avea:
Elihoref scriitor
Ahia mai mare peste dări
Iosafat slujbaş de stat
Ţadoc logofăt
Abiatar mai mare peste casa împăratului
Zabud preot
Ahisar
Adoniram

3. „Inventariază” bogăţiile lui Solomon: ____________________________________________________________________

4. Aşează în ordine cronologică următoarele evenimente: ____ Ahab doreşte via lui Nabot; ____ Împărăteasa din Seba vine la
Ierusalim să vadă faima lui Solomon; ____ Ilie se roagă Domnului pe muntele Carmel; ____ Solomon a început zidirea Templului;
____ Ahazia, împaratul lui Israel, a domnit doi ani; ____ Învierea fiului vaduvei din Sarepta; ____ Roboam ajunge împarat.

5. Cine a fost autorul şi cui au fost adresate cuvintele?
____________________ „Du-te acasă!”____________________
____________________ „Întăreşte-te şi fii om” ____________________
____________________ „Cere ce vrei să-ţi dau!” ____________________
____________________ „Du-te şi loveşte-l!” ____________________
____________________ „Scoală-te şi mănâncă!” ____________________

6. Uneşte cele două coloane astfel încât să se potrivească:
Iosafat a domnit doi ani peste Israel;
Omri a primit cuvânt de blestem din partea Domnului;
Roboam mama lui se numea Azuba;
Ela a domnit 12 ani;
Nadab avea 41 de ani când a ajuns împărat;
Baeşa a fost detronat de slujiorul său care l-a lovit şi l-a ucis.

7. Completează spaţiile libere:
• Cel care a luat 100 de proroci ai Domnului, i-a ascuns câte 50 într-o peşteră şi i-a hrănit cu pâine şi apă, a fost ________
• Hiel din Betel a zidit Ierihonul; i-a pus temeliile cu preţul lui _________, întâiul lui născut, şi i-a pus porţile cu preţul lui
_________, cel mai tânăr fiu al lui;
• În fiecare zi ____________ mânca: 30 de cori de floare de faină şi 60 de cori de altă faină, 10 boi graşi, 20 de boi de păscut şi
100 de oi afară de cerbi, căprioare, ciute şi păsări îngrăşate.

8. Scrie părinţii următorilor copii:
fiul mama tata
Ghenubat _______________ _______________
Ieroboam _______________ _______________
Solomon _______________ _______________
Abiam _______________ _______________
Iosafat _______________ _______________
Roboam _______________ _______________

9. Din lista care urmează subliniază doar ceea ce i se potriveşte lui Ilie: nu cădea ploaie doar după cuvântul lui, a fost împărat
al lui Iuda, era unul din locuitorii Galaadului, ucenicul lui se numea Elisei, era prorocul Domnului, a fost hrănit de corbi.

0. Alege unul din împăraţii menţionaţi în cartea pe care o studiem şi notează câteva caracteristici cu privire la viaţa lui:
1
Împăratul:_________________________
Caracteristici: ________________________________________________________________________________________

Damy Meseşan

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B Locul unde Samson a ucis 1000
de oameni cu o falcă de măgar
A
1. Cetatea unde se afla via lui Nabot
2. Cetatea unde a propovăduit Filip 1
pe Hristos
3. Locul unde l-au întâlnit pe Iacov 2
îngerii lui Dumnezeu 3
4. Cetate unde tăbărâseră filistenii,
când au luat (răpit) chivotul 4
Domnului. (1 Samuel 4)
5. Cetate de la filisteni, proprietate a 5
lui David (1 Samuel 27)
6. Cetate a cărei locuitori n-aveau
6
nici o legătură cu alţi oameni 7
(Judecători 18)
7. Cetate care se traduce prin: „Până 8
aici Domnul ne-a ajutat”
8. Locul unde Saul a fost pus împărat 9
înaintea Domnului (1 Samuel 11)
B
9. Ţara unde a fost deportată
Samaria.
Andrei Ursu
A

A-B „Iegar-
Sahudata”
1
2
3
1. Olog de picioare ce mânca zilnic la palat
2. Prieten bun al lui David 4
3. Aşa a fost strigat de Dumnezeu când a fost
pus la încercare (Genesa 22) 5
4. Numele lui înseamnă „Ascultare” 6
5. Proroc ce nu a gustat moartea
6. Rege care a fost luat de la oi. 7
7. Păstor şi strângărtor de smochine
8. Proroc de pe vremea lui David 8
9. Împărat în timpul căruia s-a născut Isus
10. Unul din destinatarii cuvintelor lui Agur
9
11. Ucenic al lui Isus care s-a făcut vânzător 10
12. Fostul proprietar al terenului pe care a
construit Solomon Templul 11
13. Un om bogat, căreia Apostolul Pavel i-a scris
o epistolă 12
14. Proroc din timpul lui Iosua, care are şi o carte 13
în Biblie
15. Cetatea pentru care a plâns Domnul Isus. 14
Naomi Luntraş 15

6 B
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

IOV - ANATOMIE
„Caută în careu elementele ce ţin de corpul uman”
REFERINŢA BIBLICĂ ESTE DATĂ SUB CAREU.

I B U M A P D E U T I O V A N I C A J A L O N U L O P
F D N H I Z E L H A O L I N M R F R Z S D P O V A E R
A D O H B A S A N E P E A C H A N O S P A N I E H T E
D O C O E G F N T A Z R N H E Z D W A A N G H C I T E
U C H N O A R O N U L O A C S O U U Z O R O E A N Z I
L U I F R D A T B R A T S O R A R A V C T R U I A N C
R V O R Z A E L I N A S O C A N S A L A U R D L A Z I
I A C L A C I G U R A W C A P A O E L P L P L O R A O
C C F T E A M V O P S A S Z N G L L A Z R Y L L Y R R
A O L S U P I A P I E L E X O R U Z F R U N T E C O S
L R O A L M C A L A M B I A R S N A I C O R A L A Z I
C A A B M N L G A R A O T V L A A B M I L P L M I T P
I L Z E O M A M C A R A G E A N A C T N C V A N A L O
F E W N A T O I A N I L A P N G L R A C O R Z G R N O
R A O R L R I N I C H I N R A E U A L N S C Z E R I A
U N L A I Z A O L U C R S A W P A M P U I E L S E M C
M A X C M R P W N I U B O F C O S E A N V A V O I A O
A M Z O A M A R O M A D U L A R D O V E I N A N S U N
S O A I I R U G L U R E C L A N D A S G O A I O M A I

IOV: 1. 38:15 7. 41:1 13. 12:11 19. 40:18 25. 15:27 31. 42:5
2. 39:19 8. 4:10 14. 21:24 20. 14:22 26. 15:12 32. 33:2
3. 4:14 9. 16:18 15. 1:10 21. 2:7 27. 3:10 33. 41:20
4. 16:16 10. 5:14 16. 10:16 22. 16:13 28. 19:9 34. 2:10
5. 4:16 11. 4:15 17. 3:9 23. 18:9 29. 16:12 35. 42:5
6. 41:13 12. 27:23 18. 3:12 24. 2:4 30. 19:20 36. 29:24

Larisa Atudoroae

Arborele genealogic al lui Avraam

Descoperiţi numele corespunzător fiecărui punct de la 1 la 10 ţinând cont de
relaţiile dintre acestea.

1. Fratele bunicului lui 8 şi unchiul lui 2
2. Verişorul lui 3 şi fratele lui 9
3. Fiul lui 6 şi tatăl lui 8
4. Tatăl lui 2 şi 9
5. Bunicul lui 8
6. AVRAAM
7. Mătuşa lui 2 şi soţia lui 6
8. Nepotul lui 6 (5 litere)
9. Mama lui 5 şi străbunica lui 8
10. Tatăl lui 1 şi bunicul lui 2
Denisa Atudoroae

7
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Nu ştiu cât de insistent aţi fost mai important decât a şti cum arată şi
sfătuiţi în ultima perioadă să citiţi Biblia, ce oferă ceea ce a „pregătit Dumnezeu
ştiu însă sigur că, în vremea noastră, pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni
nevoia de a citi Biblia este mai mare 2:9b) este să ştii ce trebuie să
decât o poate vedea sau conştientiza faci pentru a moşteni Împărăţia lui
un copil sau un adolescent. Aşadar, Dumnezeu. În fond, nu este vorba de
nu este nici o greşeală, dacă reiterez nişte reguli care se impun, cât este cunoaşterea voastră, cu ceea ce auziţi
sfatul: „Citiţi Biblia!” vorba că Dumnezeu ne cheamă la de la părinţi, învăţători şi predicatori,
A citi Biblia, în primul rând este un mod de viaţă, căci „viaţa veşnică cărora le puteţi pune întrebări. A-L
un drept de care puteam foarte simplu este aceasta: să Te cunoască pe Tine, lua ca model pe Domnul Isus începe
să fim privaţi, ca în alte perioade ale singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus astfel: „(în Templu), şezând în mijlocul
istoriei. Totuşi, în condiţiile noastre Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan învăţătorilor, ascultându-i şi punându‑le
favorabile, cei mai mulţi refuză să 17:3). Şi a trăi în felul lui Dumnezeu întrebări” (Luca 2:46).
se bucure de acest har, măcar că e (pentru că, practic, cunoaşterea lui Citirea Bibliei, este în acelaşi
cel mai valoros cadou pe care l-ar Dumnezeu aceasta implică) NU este timp, o activitate puţin zis plăcută. Se
putea primi cineva pe pământ. Vă veţi posibil fără citirea consecventă a foloseşte frecvent expresia: „frumuseţea
convinge de aceasta cu cât veţi citi Bibliei, în primul rând. Scriptura, în Scripturii”. Fie această frumuseţe a
mai mult din Biblie. toate părţile ei componente: Lege, Scripturii o realitate palpabilă, pentru
Scopul pentru care trăim în Psalmi, Profeţi, Evanghelii şi Epistole, fiecare dintre voi şi nu o utopie! Cred
această lume este moştenirea finalizând cu Apocalipsa ne formează că a citi Biblia cu pasiune are de-a
Împărăţiei lui Dumnezeu. Aceasta e caracterul acela asemănător cu al lui face cu modul în care te raportezi
marea valoare, pentru care este bine Dumnezeu, ceea ce ne face vrednici la ceea ce citeşti. Dacă o veţi citi ca
să ne consumăm energia, timpul, pentru Împărăţia Lui. pe o carte oarecare, doar veţi obţine
resursele, banii, sănătatea, gândurile Cunoştinţele şi principiile biblice, nişte informaţii care, probabil, nu vor
şi cuvintele. Dar această Împărăţie, cu pe care le puteţi acumula prin fi prea interesante pentru voi, mai ales
bogăţiile ei nepătrunse, este descrisă ascultarea învăţăturii, la biserică şi în dacă participaţi cu regularitate la orele
numai într-o carte: Biblia sau Sfânta familie (dacă aveţi harurile acestea şi de şcoală biblică şi la adunare, unde
Scriptură. Ce stări mai înălţătoare vă folosiţi de ele) sunt totuşi reduse le‑aţi tot auzit. Încercaţi să puneţi preţ
poate avea un om pe pământ, ca într-un context ca al nostru, în care tot pe ceea ce citiţi, socotind că sunt
atunci când ia cunoştinţă (citind Biblia) ce are caracter sacru şi dumnezeiesc cuvintele lui Dumnezeu pentru voi.
despre Dumnezeu şi locul minunat în se devalorizează. Mesajele despre Presupun că la şcoală aveţi un profesor
care îşi va petrece eternitatea! Citind în învăţăturile străine, care tot vin de preferat pe care îl ascultaţi cu maximă
Biblie, descoperim că pentru noi sunt la Duhul Sfânt, sunt şi pentru voi o atenţie şi savuraţi toate cuvintele pe
„lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, atenţionare. Mai devreme sau mai care le rosteşte. Dar aveţi şi pe unii
urechea nu le-a auzit şi la mintea târziu, va trebui să daţi piept cu ele. cărora le acordaţi atenţie mai mult sau
omului nu s-au suit” (1  Corinteni Să nu cumva să vă ia prin surprindere. mai puţin, din diverse considerente,
2:9a). Tatăl nostru ceresc are mari Multe lucruri nu le înţelegeţi, dar dacă juste sau nu. Citiţi Biblia marcaţi de
surprize pentru noi, încă de aici, dar veţi prezenta interes pentru Biblie, gândul că nu vă vorbeşte un om,
„în veacurile viitoare (ne va oferi) Dumnezeu vi Se va descoperi treptat şi ci Creatorul şi Mântuitorul, care vă
nemărginita bogăţie a harului Său, în într-o măsură suficientă pentru a nu vă iubeşte. Veţi vedea astfel că aceste
bunătatea Lui faţă de noi în Hristos abate de pe calea spre Împărăţie. A citi cuvinte vor avea în inima voastră
Isus” (Efeseni 2:7). Dar ceea ce este Biblia e ceva imperativ şi va completa multă greutate, valoare şi frumuseţe.

8
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Dacă veţi realiza aceasta, în loc să auziţi mereu sfatul bun de împlinit: (continuare din pagina 3)
„Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstreaz-o, căci ea este viaţa
ta” (Proverbe 4:13), veţi dori să vă destăinuiţi atitudinea aceea mai
„înaltă”: „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea”
(Psalmul 119:97). Nu e de mirare că cel ce a scris Psalmul 119 a scris
doar despre Legea lui Dumnezeu, că doar la ea se gândea toată ziua.
Imaginează-ţi că ai sta la o masă cu oameni mari, pe care-i vezi dintr-o
dată că-s împărţiţi, prin natura discuţiilor dintre ei. Să zicem că s-au
format involuntar grupuleţe care tratează fiecare subiecte diferite, iar tu
ai fi singurul copil „rătăcit” printre ei. Care grup ai vrea să te coopteze, De la rău la bine, sau
asupra căruia ţi-ai concentra atenţia, dacă numai unul din ele discută
pe teme biblice? Nu este companie mai plăcută ca a celor care, nu de la bine la rău, sau...
doar că te zidesc întruna cu Cuvântul lui Dumnezeu, ci te fac fericit
povestindu-ţi mereu despre Cel mai frumos dintre oameni („încununat
acum cu slavă şi cu cinste”- Evrei 2:9), pe care L-au cunoscut citind Cazul lui Timotei, ucenicul şi colaboratorul
Biblia şi umblând cu El. apostolului Pavel nu se înscrie în niciuna din
Recent, într-o biserică, un slujitor a lansat o „ofertă” pentru copii cele două variante descrise anterior. Despre el
şi adolescenţi: „Cine memorează Psalmul 119 primeşte 100 RON”, este scris: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai
iar cineva a răspuns că „încearcă” „oferta” doar dacă va primi suma învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii
stabilită, de fiecare dată când îl va recita. Dar, atunci, ar fi trebuit de la cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele
măcar versetul 72 să-l omită: „Mai mult preţuieşte pentru mine legea Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care
gurii Tale decât o mie de lucruri de aur şi de argint”, valoare mare până
duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
şi pe vremea lui Solomon, când „argintului nu i se dădea nici un preţ”
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi
(2 Cronici 9:20). Şi cum să nu fie Legea Domnului aşa de valoroasă,
de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte,
dacă „văd că tot ce este desăvârşit are margini: poruncile Tale însă
sunt fără margini” (v.96); „când urmez învăţăturile Tale mă bucur, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca
de parcă aş avea toate comorile” (v.14); „am mai multă pricepere omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale” (v.100); „multă pace au destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei
cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire” (v.65)? 3:14-17). Ferice de copiii, adolescenţii şi tinerii,
Fericirea noastră este strâns legată de preocupările pe care noi care se păstrează departe de oferta înşelătoare
înşine ni le alegem: dacă alegem să ne hrănim cu Cuvântul lui a păcatului şi îl caută pe Dumnezeu de
Dumnezeu din abundenţă, ne vom înviora în permanenţă, căci „dimineaţă”! Vor avea şi ei luptele lor, toţi oamenii
„Legea Domnului înviorează sufletul” (Psalmul 19:7) şi, ca se nasc având o înclinaţie spre rău, spre păcat,
urmare a „păzirii” ei, vom fi fericiţi pentru eternitate. dar cei care se luptă şi nu se îndepărtează de
Dacă veţi renunţa la acele activităţi care sunt în detrimentul cele sfinte, vor avea un proces al naşterii din
vostru sau, cel puţin, fără însemnătate şi le‑aţi înlocui cu citirea
nou fără convulsii dureroase. Fenomenul va
Bibliei, într-o relaţie vie cu Domnul, s-ar înmulţi cu certitudine
avea doar durerile specifice naşterii sănătoase
mărturiile despre minunăţia Cuvântului lui Dumnezeu. Ar avea
şi la vremea potrivită.
fiecare dintre voi un Psalm 119 al lui. Iar cei care sunteţi mai exacţi şi
trăiţi mai mult în lumea cifrelor, în care nu vă bucuraţi de frumuseţea Aşadar, de la rău la bine ­– e BINE; de
expresiei şi a figurilor de stil, fiţi siguri că lecturarea Bibliei vă va la bine la rău – e RĂU, dar cel MAI BINE
da farmec şi culoare vieţii şi vă va extinde orizontul imaginaţiei. Nu – e fără RĂU, adică să lupţi (aceasta este
uitaţi că „numai cei răzvrătiţi (care nu citesc Biblia) locuiesc în locuri necesară în toate cazurile, inclusiv al celor
uscate” (Psalmul 68:6). Mai mult, Biblia vă va da acea „pană a unui mai cuminţi copii) să te îndepărtezi de rău
scriitor iscusit” (Psalmul 45:1) care să descrie cu multă expresivitate şi să faci binele. Scripturile şi Duhul Sfânt,
frumuseţea lui Dumnezeu. părinţii şi învăţătorii îţi stau la îndemână, să
A pune preţ pe cuvintele Bibliei înseamnă, în primul rând, a poţi ajunge „desăvârşit şi cu totul destoinic
crede întreg conţinutul ei. Pentru voi, copii şi adolescenţi, aceasta pentru orice lucrare bună”
este mai simplu decât pentru cei mari, care adesea complică
lucrurile şi se încurcă. Aşadar, haideţi să citim Biblia şi să credem
Învăţătorii Şcolii Biblice
tot ce-i scris în ea, cu dorinţa de a o împlini. Duhul Sfânt să ne
pentru Copii BETEL Arad
lumineze şi să ni Se descopere!

Eunicia Muraru
9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

În urmă cu şapte ani, tata a adus un televizor şi paralizat de picioare timp de doi ani. Într-o seară a văzut că
l-a instalat în casă. Noi, copiii, eram tare fericiţi, pentru nici un copil de-al său nu e prin preajmă şi negăsindu-i, s-a dus
că ne uitam la desene animate. Toată ziua stăteam în camera cu televizorul. Ce să vezi! Toţi copiii stăteau jos pe
în faţa ecranului, iar când părinţii ne chemau afară să burtă şi se uitau la un film. Imediat a înţeles lucrarea fratelui
ne jucăm, că era soare şi frumos, eu refuzam, pentru proroc şi împreună cu copiii au scos afară „sacul negru”. Am
că eram parcă obsedată de desenele animate, aşa rămas foarte surprinsă de mărturisirea aceea şi mă rugam să
de tare îmi plăceau. Cu timpul, nici chef de lucru nu facem şi noi aşa.
mai aveam, pentru că nu voiam să pierd episoadele După câteva zile, am uitat de dorinţa pe care o aveam
serialelor şi telenovelelor difuzate. Părinţii, de multe ori şi nu mai doream să procedăm ca fratele respectiv, pentru că
ne închideau televizorul, pentru că noi copiii stăteam în gândeam în mintea mea că tatăl meu ştie mai bine. Cu doi ani
faţa ecranului şi nu-i mai ascultam şi nu-i mai auzeam în urmă, în vacanţa de iarnă, mama s-a pregătit să se ducă la
ce spun, atât eram de concentraţi la ce vedeam. Cu tata în Italia şi a vorbit cu o soră de-a lui să vină să stea cu noi.
timpul, m-am plictisit şi nu mai stăteam aşa mult la Eram tare bucuroşi, pentru că ţineam foarte mult la mătuşa,
televizor. În cartierul nostru, vecinii noştri aproape toţi ea era total împotriva televizorului şi când ne vedea cum stăm
sunt penticostali şi nicio familie nu are televizor şi de şi ne uitam la diverse emisiuni, totdeauna ne spunea că este
fiecare dată, ne atrăgeau atenţia că televizorul este o păcat. Eu o ascultam şi de multe ori îl inchideam. Ea nu putea
mare provocare spre păcat. Când am discutat aceasta să stea toată ziua cu noi, aşa că ne lăsa uneori cu câte o fată
cu părinţii, tata s-a mâniat puţin şi a zis: „Eu nu cred că de-a ei. Era frumos când stăteam cu verişoarele, pentru că
televizorul e aşa de vinovat” şi eu am fost de acord cu discutam, povesteam, făceam prăjituri împreună si mâncare
ceea ce spusese tata. de sărbători. Într-una din seri, i-am propus unei verişoare şi
Într-o duminică la adunare, a venit un frate fraţilor mei să scoatem televizorul afară. Au fost de acord şi
care a făcut o mărturisire despre televizor. Avea l-am dus în garaj. Acum ni se părea parcă aşa de luminoasă
şi el televizor, până într-o zi, când a venit un frate camera unde stăteam. Dimineaţa, când a sunat mătuşa să ne
proroc, pe care nu-l cunoştea şi prin care a fost dată spună că va veni la amiază, i-am spus că am scos televizorul
o descoperire, referitoare la un sac negru aducător din casă. S-a bucurat, dar se temea ca tata să nu creadă
de rău în casa lui. Pentru că el nu vedea nimic rău,
în televizor, Domnul l-a pedepsit, punându-l pe pat, (continuarea în pagina 14)

10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Deseori nici nu observăm cât de mult timp
ne alocăm pentru ceea ce nu are nici o importanţă.
Spun aceasta, pentru că am fost un utilizator de
facebook. În timpul acela, cu siguranţă, dacă ar
fi încercat cineva să mă convingă de inutilitatea
acestui site, nu l-aş fi crezut şi foarte probabil l-aş
fi ignorat. Îmi amintesc că o dată, mai demult, sora
mea cea mare (care mi-a fost un bun mentor spiritual)
m-a întrebat la ce-mi foloseşte acesta; nemeditand la
profunzimea întrebării ei, am evitat răspunzând nu tocmai
plauzibil. Mă gândesc că poate, şi-a spus ei înseşi, că o dată
şi-o dată mă voi lămuri singură, dar acest lucru nu s-a întâmplat
peste câteva zile, ci peste câţiva ani. Marea bucurie este că avantajele-dezavantajele, să plec, să nu plec.... Sora mea,
am luat decizia renunţării la facebook, acesta este motivul care era lângă mine mi-a spus: „Stai până la final, ştii că
pentru care vă împărtăşesc acest lucru. ce-i mai bun la urmă se dă!” Hmm... am schiţat un zâmbet,
Fiind un vechi utilizator de facebook, deja îmi făcusem uitându-mă la ea şi gândindu-mă la o noapte de călătorit
un stoc de prieteni – mulţi dintre ei nu îi cunoşteam decât cu trenul, iar apoi dimineaţa, direct la serviciu. Dar balanţa
superficial. Rudele mi le catalogasem după gradul de rudenie. cântărea mai mult pentru timpul de părtăşie care îl petecusem
Prietenii, colegii, profesorii, deasemenea aveau un statut în până atunci în casa Domnului, cu atmosfera binecuvântată
încadrarea „prieteni” şi-mi făcusem multe albume foto, sortate care o inspiram, şi-mi dădea pace şi bucuri. Atunci fără să
pe evenimente şi zile. Când intrăm aveam grijă de noutăţile mai stau prea mult pe gânduri, fără să ştiu ce mă aşteaptă,
prietenilor, să văd ce mi-au mai postat pe peretele site-ului, am decis... voi sta până la sfârşit! Aşa că m-am „pitit” undeva
commenturile şi I like-urile de la poze, sau alte actualităţi din pe băncile din spatele fanfarei şi cu interes maxim ascultam
lumea noastră virtuală, cât timp eram offline. Toate acestea cuvântarea care deja începuse, ceea ce ne vorbea Domnul
presupuneau ore întregi pierdute. Îmi amintesc de concediul prin unsul Său. Printre multe sfaturi şi învăţături practice,
medical pe care l-am avut în iarnă, în preajma sărbătorilor, simple dar de-o valoare inestimabilă, a deschis subiectul cu
că aproape tot l-am irosit în acest scop nebenefic. Cert facebook. Eu mirată, ascultam întrebătoare să aud care-i
era că mă simţeam oarecum aiurea, că nu realizam nimic, este partea negativă, fiindcă eram prea sigură că nu putea
dar cu toate acestea continuam la fel. La finalul zilei când fi un rău. Pe lângă multele părţi negative şi rele care le are,
eram epuizată, realizam că nu mai aveam putere şi chef să un mare rău este pierderea timpul, în defavoarea lucrurilor
mai fac ceva folositor. Acest lucru mă ducea într-o stare de importante, întâi în plan spiritual, ceea ce este etern, apoi în
nervozitate, nemulţumire... şi tot aşa am dus-o mult timp. În plan pământesc, prin neglijarea unor activităţi vitale! Aceasta
ultima vreme singura modalitate de a comunica cu rudele a fost predica ce a determinat decizia mea.
mele de pe celălalt continent era facebook-ul; ne vizualizam Am stat de vorbă cu mine şi am hotărât că cel mai
pozele reciproc şi nu ezitam commenturile sau măcar un I înţelept lucru era să iau o decizie de a mă apropia de Domnul
like your photo şi uneori o scurtă conversaţie pe chat şi cam mai mult, benefică în plan spiritual. Una din pasiunile mele
atât. Concluzionez că aceasta nu se numeşte comunicare! înainte, era să cânt, acum mi-am dat seama că subtil, o c-am
Analizând cu stictete acest stil de-a comunica, am înţeles că rărisem cu slujirea. Chiar şi activităţile mele preferate: cititul
este prea superficial şi aceasta m-a dezgustat. Fac o mică sau o plimbare de seară, care făceau parte din programul
remarcă: Consider cel mai original mod să trimit/primesc o meu, se simplificaseră mult. Şi cel mai trist, relaţia mea cu
scrisoare decât un offline pe messenger sau un e-mail; optez Domnul era mult prea distanţă; mă simţeam mai nepăsătoare
acum pentru „moda veche” – o scrisoare! când era vorba de ceva spiritual, aveam un sentiment de
În 19 iunie 2011, am participat la o „duminică plină” în răceală. Am înţeles că mai impotant decât părtăşia cu Domnul
biserica „Betel” Arad şi m-am ales cu o mare binecuvântare, – viaţa spirituală, nu trebuie să fie nimic.
pentru că atunci când Duhul Sfânt te lămureşte să renunţi Mulţumesc Domnului pentru „duminica plină” din
la ceva nefolositor, ai cea mai mare bucurie şi cel mai mare iunie care m-a făcut să iau o decizie favorabilă pentru
câştig! Iniţial trebuia să plec mai repede de încheierea slujbei mine. Tuturor celor care utilizaţi timpul în scop nefolositor,
din acea duminică, la trenul cu care trebuia să mă întorc acasă; vă doresc să luaţi decizii înţelepte, căutând relaţia care
mai aveam unul mai târziu dar era în defavoarea confortului aduce fericirea eternă: „părtăţia cu Domnul”.
meu. S-a anunţat utima predică... un cuvânt pentru tineri. Ca o
sclipire, cu interes ce va zice... , mă gândeam şi-mi cântăream Violet Ungureanu

11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

subiecte de examen. Complect dezorientată am privit la ceea
ce tocmai scrisesem cu mâna mea pe foaia de examen şi mi
se părea ca nu mai ştiu nimic.
După 10 minute de la începerea examenului, examinatorul
a ieşit afară iar noi am rămas să fim supravegheaţi de profesorul
de laborator. O forfotă a început să cuprindă întreaga sală;
toţi căutau în cursuri, ispirându-se din plin, profitând de acest

T
recuse deja de miezul nopţii, iar eu prilej. Doar eu priveam dezamăgită, atât la mine insămi, cât
încă mă luptam să supravieţuiesc prin şi la cursurile ce se aflau pe scaunul din stânga mea. Eram
multimea de desene şi formule. Parcă dezamăgită pentru că mi-ar fi plăcut să fie LAMINORUL, unul
aş fi vrut să pot opri timpul în loc, dar timpul dintre subiecte dar nu era. Îmi doream atât de mult să primesc
trecea aşa de repede. Obosită, am pus deoparte bursa şi acum situaţia a luat o turnură neaşteptată, cu siguranţă
întreaga documentaţie, gândindu-mă că poate nu voi lua nota pe care mi-o doream, iar ceva de lângă mine
după câteva ore de odihnă, voi fi mai capabilă mă ispitea! Priveam când la cursuri, când la foaia de examen,
pentru a mă concentra asupra materiei. pe care am scris atât de puţin, era aşa de tentant.
Somnul mult aşteptat mă cuprinse în grabă, În acel moment de cumpăna m-am rugat Domnului şi
iar minutele şi orele rămase până în zorii zilei, s-au am zis: „Doamne tu ştii ca eu m-am hotărât să nu copiez,
scurs la fel de repede ca un vis frumos. Când ceasul te rog ajută-mă să nu cedez, dar te rog fă o minune pentru
deşteptător a început neobosit a-şi face datoria, eu mine”. În timp ce mă rugam mi-a venit o idee: „Ce ar fi dacă
încă mai resimţeam oboseala unei nopţi nedormite. aş ruga pe domnul profesor, să mă primească în altă zi la
Astfel am aţipit fară să vreau, înca 15 minute. în examen, cu alte grupe!” Ideea suna bine, dar practica era
acest timp am avut un vis: „Se făcea că eram în sala mai grea, nu prea erau şanse nici 50% să accepte aşa ceva.
de examen şi profesorul de laborator mi-a întins o La sfârşitul examenului, mi-am adunat puţinul curaj ce-l
carte groasă în care erau subiecte de examen şi aveam şi am rămas pentru a discuta cu domnul profesor.
m-a rugat să o deschid. În momentul în care am
deschis cartea, el m-a întrebat : «Ştii ce subiect
este?» , iar eu am răspuns: «Da, LAMINORUL». În
timp ce urma să rezolv subiectul, în vis a intervenit
o problemă, iar eu trebuia să plec si să revin în altă
zi la examen”
Speriată m-am trezit şi în grabă m-am uitat
pentru ultima dată peste subiecte trecând şi
peste subiectul ce tocmai îl visasem. În acea zi
aveam programat un examen foarte greu. Era o
zi de primăvară, întunecată, cu nori încărcaţi ce
aşteptau din clipă în clipă să-şi reverse picurii de
binecuvântare, peste natura eliberată de robia iernii.
În marele amfiteatru, domnea aceeaşi atmosferă de
tensiune şi fiori de gheaţă în vederea evenimentului
ce îl aşteptam cu toţii. Uşa s-a deschis şi doi
profesori au pătruns în sală. Deci sosise momentul!
Acum timpul nu mai putea fi dat înapoi, ceea ce
ai învăţat era bun învăţat, iar dacă nu, unii mai
sperau că poate, poate... se vor putea inspira. Cu
o voce puternică şi clară examinatorul anunţă două

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Spre surprinderea mea a acceptat… deci mi se (continuarea din pagina 10)
oferea o nouă şansă.

Te l e v i zo rul
În ziua stabilită m-am prezentat din nou
la acel examen. Proba a fost amânată cu două
ore, iar eu împreună cu o colegă am profitat
de acest timp pentru a trece încă o dată peste că ea ne-a pus să îl scoatem. Când s-a terminat
materia de examen. În inimă îmi stăruia mereu vacanţa, au venit acasă ambii părinţi. Tata mi-a
subiectul din vis, dar nu mai îndrăzneam să spus că dacă nu mai voiam să ne uităm la televizor trebuia să-l
cred, când prima dată am primit total alte ţinem închis, nu să îl scoatem afară, aşa că l-a dus înapoi în
subiecte, acum cu siguranţă vor fi alte subiecte, casă. Eram parcă mânioasă, căci nu mai înţelegeam dacă este,
sau nu este păcat televizorul.
gândeam eu. Şi totuşi ceva îmi spunea să-l
Un an mai târziu, în ianuarie 2010 s-a organizat stăruinţă şi
repet. Astfel i-am propus colegei mele să ne
doream mult să primesc şi eu Duhul Sfânt. Mai întâi, am mărturisit
uităm şi peste acest subiect.
tot ce mă apăsa pe suflet, deci şi problema televizorului iar apoi
Ora fixată a sosit şi din nou aşteptam am primit darul minunat. Nu după mult timp a fost o descoperire
în linişte momentul începerii examenului şi în care se spunea că Domnul mă iubeşte şi vrea să mă crească
anunţarea subiectelor. Dacă prima dată am fost spiritual, dar diavolul vrea să mă înşele în unele lucruri pe care
foarte dezamagită, acum îmi venea să cânt de le făceam şi credeam că nu sunt păcate. Eu eram împotriva
bucurie şi recunoştinţă faţă de Dumnezeul meu. televizorului, dar când familia se uita la ştiri sau la un serial mă
Era parcă prea mult… nici nu îndrăznisem să uitam şi eu. Am început să mă rog ca Domnul să lucreze la inimile
mai sper că aşa va fi… şi aşa a fost. Primul părinţilor ca să înţeleagă şi ei acest lucru. De multe ori când mă
dintre subiecte a fost LAMINORUL. rugam seara, plângeam pentru că vedeam că părinţii, nu văd
Se pare că de multe ori în viaţă, lecţiile problema televizorului atât de gravă şi dăunătoare. De multe
practice, trăite personal au un mai mare impact ori doream să scriu un bileţel anonim la adunare să se roage şi
alţii pentru familia noastră. La liceu, la ora de religie ni s-a dat
asupra noastră. Pentru mine personal, a fost lecţia
libertatea să scriem pe bileţele întrebări. Am pus următoarea
în care am învăţat importanţa opoziţiei în raport cu
întrebare: „Cum putem proceda ca părinţii să înţeleagă că
ispita, a luptei pentru nişte valori mult mai înalte,
televizorul este o provocare continuă la păcat?” Iar fratele
care în ochii lumii par doar un foc de paie. nostru profesor a dat următorul răspuns: „Părinţii aceia nu sunt
Dumnezeu nu uită de noi, ci în momentul conştienţi că îşi îndreptă familia înspre pierzare şi trebuie să
cel mai critic ne oferă şansa de a trăi împreună vă rugaţi pentru ei ca Domnul să îi lumineze” Acel răspuns
cu El, pe vârful înălţimilor, experienţe ce în valea m-a făcut să iau o zi de post cu mătuşa mea şi cu o colegă de
mediocrităţii nu le vom trăi niciodată. la şcoală, pentru a cere insistent ajutorul şi harul Domnului în
Dragii mei, gândiţi-vă cât de mult am familia noastră.
putea experimenta puterea lui Dumnezeu, Într-o zi, un unchi l-a invitat pe tata să meargă la o adunare,
dacă noi am renunţa la acele lucruri, obiceiuri, unde doi fraţi au amintit pericolul emisiunilor TV. Tata îşi spuse în
activităţi pe care Hristos Domnul nostru nu le-ar gândul lui că dacă televizorul este păcat, să-i spună Domnul lucrul
face dacă ar fi în locul nostru. Ne este cumva acesta. După adunare s-au dus într-o familie unde era numai durere
şi necaz. În clipele când toţi se rugau, o soră prorociţă a avut o
teamă să punem în mâna Lui o inimă predată în
vedenie: Se vedea cum din dulapul ce se afla în aceea cameră
întregime? Cu toţii iubim foarte mult versetul din
ieşeau nişte duhuri groaznice ce trăgeau apoi pe cei din casă într-un
Romani 14:8, care vorbeşte despre dedicarea
crater de foc. Fratele proprietar a început să plângă şi a deschis uşa
creştinului faţă de Dumnezeu, atât în viaţă cât dulapului. Acolo se afla un televizor şi s-au decis să-l îndepărteze
şi în moarte: „Căci dacă trăim, pentru Domnul definitv din casa lor. Când s-a terminat părtăşia, în drum spre casă,
trăim şi, dacă murim, pentru Domnul murim. tata vorbea cu mama despre cele petrecute. A rămas foarte mişcat
Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai de cele auzite, încât a doua zi dimineaţa a scos televizorul din casa
Domnului”(Romani 14:8). noastră. Am mulţumit Domnului în rugăciune pentru că m-a ascultat
Cum vom rămâne neclintiţi în faţa morţii, şi a schimbat atmosfera familiei noastre.
când în trăirea zilnică, ce e compusă din fapte Binecuvântat să fie Domnul pentru că iubeşte păcătoşii şi vrea
mici, nu suntem credincioşi? să-i îndrepte pe calea cea bună ce duce la adevărata fericire!

Alina C. Adriana U

13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Chiar dacă este o vreme de criză, darurile sunt o
permanenţă în viaţă. Nimeni nu este atât de sărac încât să nu
poată face un cadou şi totodată, nimeni nu este atât de „avut”
încât să nu se bucure de atenţia unui dar. Darurile fac relaţiile şi
viaţa mai dulce. Privind în istoria biblică, putem învăţa multe
despre modul de a dărui şi a primi daruri.
Administratorul averilor lui Avraam a oferit daruri în şi nu au fost de acord să facă astfel de g-esturi, dar nici nu şi-au
Padan‑Aram, cu ocazia misiunii de a aduce o fată pentru Isaac: rezolvat problemele. Bineînţeles nu vorbim aici de mită, ci de
„..scule din argint, scule din aur şi îmbrăcăminte pe care le-a un gest de cinste acordată celor mai mari, căci este scris: „Să
dat Rebecii; a dat, de asemenea, daruri bogate fratelui său şi nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi
mamei sale” (Geneza 24:53). Nunta este aşadar o împrejurare şi sucesc hotărârile celor drepţi” (Exodul 23:8)
potrivită oferirii de daruri. În Israel, chiar vizitarea unor oameni ai lui Dumnezeu
O generaţie după aceea, când Iacov s-a întors cu familia includea oferirea unor daruri, aşa s-a procedat în următorul caz:
spre Canaan, ştiind că îl va întâlni pe fratele său, cu care avusese „Saul a zis slugii sale: «Dar dacă mergem acolo, ce să aducem
divergenţe, deoarece i-a luat binecuvântarea, a anticipat reacţia omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci şi
fratelui său şi s-a gândit să amortizeze tensiunea dintre ei prin n-avem nici un dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?»
oferirea de daruri. Geneza 33:10-11 descrie momentul culminant Sluga a luat din nou cuvântul şi i-a zis lui Saul: «Uite eu am la
al întâlnirii celor doi fraţi, ocazie cu care Iacov spune: „....Te rog, mine un sfert de siclu din argint; îl voi da omului lui Dumnezeu...»”
dacă am căpătat trecere înaintea ta, primeşte darul acesta din (1 Samuel 9:7-8). Noul Testament reglementează în acelaşi
mâna mea; căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa sens oferirea de daruri, pentru întreţinerea celor implicaţi
lui Dumnezeu şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă. Primeşte, deci, mai mult în lucrarea sfântă, dar condamnă slujirea pe bani,
darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de care poate deveni o afacere şi mai grav o „aplecare” în
bunătăţi şi am de toate”. „Căci, îşi zicea el: «Îl voi potoli cu darul favoarea celui ce plăteşte.
acesta, care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea faţă în Am amintit aceste situaţii în care oamenii îşi dau daruri unii
faţă şi poate că mă va primi cu bunăvoinţă»” (Geneza 32:20), altora. Dar oamenii credincioşi au o relaţie şi cu Dumnezeu, Cel
ceea ce s-a şi întâmplat. Darurile potolesc „spiritele”, adică care a oferit oamenilor un dar care nu se poate măsura sau evalua
micşorează sau anulează un conflict. în cuvinte sau imagini. Apostolul Pavel scria în 2 Corinteni 9:15:
La sosirea în Canaan, Iacov şi familia lui au fost provocaţi „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de
de un tânăr bogat, fiul unui conducător de trib. Sihem văzând mare!”. „Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică
pe Dină, fiica lui Iacov, o fată frumoasă şi fecioară a dorit cu în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). Oare noi ce
orice chip să o ia de soţie. El era în stare să dea oricât de multe dar am putea să-I aducem lui Dumnezeu? David zicea Domnului
daruri pentru zestre, numai să-i fie oferită Dina. „Sihem a zis în rugăciune, într-o zi în care el, conducătorii lui Israel şi apoi tot
tatălui şi fraţilor Dinei: «Să capăt trecere înaintea voastră şi vă poporul au făcut mari donaţii pentru Templu: „Căci ce sunt eu, şi ce
voi da ce‑mi veţi cere. Cereţi-mi o zestre cât de mare şi cât de este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bună voie?
multe daruri şi vă voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi‑mi fata Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem. Ştiu,
de nevastă»” (Geneza 34:11-12). Cât nu e în stare să dea sau Dumnezeule, că Tu cercetezi inima şi că iubeşti curăţia de inimă;
să facă un tânăr pentru o fată bună… (vezi şi cazul tânărului de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăţia
Otniel din Judecători 1:12,13). Aşadar, uneori darurile înlesnesc inimii mele şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se
obţinerea unor favoruri, dar în situaţia aceasta ele n-au mai avut află aici, aducându-Ţi de bunăvoie darurile lui” (1 Cronici 29:14).
trecere. De altfel, când se intră în ilegalitate şi avem de-a Revista Betel vi se adresează vouă, copiilor şi
face cu mită, fraudă, corupţie şi alte forme de abatere de adolescenţilor, care nu aveţi venituri şi „trăiţi” din darurile
la adevăr, darurile sunt ceva foarte păgubos. Cu bani sau părinţilor, ale statului şi ale altora care vă iubesc. Oare nu
cadouri, mai mici sau mai mari, copiii pot fi înşelaţi de credeţi că aţi putea şi voi să oferiţi uneori daruri, după vorba
pedofili sau traficanţi de droguri, iar fetele îşi dau mâna cu bătrânului Iacov, măcar „puţin leac alinător şi puţină miere”
care iau darul, dar se dau pe mâna unora care se iubesc pe (Geneza 43:11). După cum vă bucuraţi să primiţi daruri, să nu
ei mai mult decât pe ele. uitaţi niciodată de lucrarea Domnului şi de săraci, căci prin ei
Câţiva ani mai târziu, înaintea unei călătorii în Egipt, Iacov oferiţi tot Domnului (Matei 25:31:46).
a dat fiilor săi un sfat înţelept, referitor la oportunitatea unui dar Referitor la daruri, lansăm un concurs cu premii:
într-o împrejurare dificilă: „Fiindcă trebuie, faceţi aşa. Luaţi-vă Trimiteţi în scris pe adresa revistei Betel cea mai frumoasă
în saci ceva din cele mai bune roade ale ţării, ca să duceţi un relatare despre daruri, pe care aţi auzit-o.
dar omului aceluia, şi anume: puţin leac alinător şi puţină miere, Dăruiţi cu / din inimă daruri pentru Domnul şi veţi primi
mirodenii, smirnă, fisticuri şi migdale” (Geneza 43:11). Darurile cu siguranţă marele premiu, de la Domnul.
sunt necesare, atunci când trebuie să obţii bunăvoinţa
oamenilor cu funcţii de conducere. Unii oameni s-au zgârcit Marius Leahu

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Proverbul de referinţă indică
două posibilităţi, fiecare dintre
ele cu două dimensiuni: prima în
care puterea decizională aparţine
fiecărui individ, în alegerea sau
acceptarea unor prietenii; a doua
în efectul acelor prietenii, un viitor
fericit sau nefericit. Istoria biblică
adevereşte din plin această
realitate. Samson, copilul cu
promisiuni măreţe şi o putere
de neegalat, şi-a invitat la nuntă căci a urmat învăţăturile care-i plăceau” (Osea 5:11); „au
prietenii filisteni, iar la finalul „Cine umblă cu înţelepţii ajuns urîcioşi ca şi acela pe care îl iubeau” (Osea 9:10).
petrecerii el s-a întors mânios Istoria biblică a împăraţilor lui Israel dovedeşte că
acasă, iar „nevastă-sa a fost dată se face înţelept, prietenii au aceeaşi soartă: „Când s-a făcut împărat şi
unuia din tovarăşii lui, cu care era a şezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa
dar cui îi place
prieten el” (Judecători 14:20). lui Baeşa, n-a lăsat să scape nimeni din ai lui: nici
El nu avut prieteni evlavioşi cu să se însoţească cu nebunii rudă nici prieten” (1 Împăraţi 16:11); „Şi Iehu a lovit pe
care ar fi putut avea mari biruinţe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel,
împotriva duşmanilor Israelului. o duce rău” pe toţi mai marii lui, pe prietenii şi pe preoţii lui şi n-a
Un altul, Amnon fiul lui David a (Proverbe 13:20). lăsat să scape nici unul” (2 Împăraţi 10:11).
pierdut tronul şi viaţa, încă din Aşadar, gândindu-ne la rezultate, ar fi bine ca atunci
tinereţe, datorită sfatului păcătos când ne alegem prietenii, să ne uităm la caracterul
al unui prieten evreu, verişorul lor, la înţelepciunea ce o au, nu la ceea ce ne place la
lui, Ionadab, care era un om „Înţelepţii păstrează ştiinţa, un moment dat, nici la ceea ce satisface firea noastră
foarte şiret. Aşadar, atenţie şi la dar gura nebunului este pornită la rău, la păcat. Să ne alegem un „sfetnic înţelept”
prietenii dintre fraţi şi verişori sau (1 Cronici 26:14), aşa cum procedează şi conducătorii
din adunare (2 Samuel 13;15). o pieire apropiată” naţiunilor, înconjurându-se cu „înţelepţii care cunoşteau
Singur, cu desăvârşire nu obiceiurile vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile
se poate trăi, căci cel puţin în
(Proverbe 10:14). împăratului: înaintea tuturor celor ce cunoşteau legile
gând te vei însoţi cu cineva. În şi dreptul” (Estera 1:13). Dar mai presus de înţelepţii
special în copilărie şi adolescenţă veacului acestuia, să ne asociem în gândirea şi practica
dorinţa de împrietenire este noastră cu autorii inspiraţi ai Bibliei, chiar cu Dumnezeu
foarte puternică, dar „cine umblă „care singur este înţelept” (Romani 16:27). În aceste
cu înţelepţii se face înţelept, dar condiţii putem spune cu bucurie înaintea Domnului: „Poruncile Tale mă fac mai înţelept
cui îi place să se însoţească decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine” (Psalmi 119:98). Cuvântul sfânt este
cu nebunii o duce rău”. Mediul un izvor nesecat de pricepere: „să asculte însă şi înţeleptul şi îşi va mări ştiinţa şi cel
de viaţă, fie bun, fie rău ne priceput şi va căpăta iscusinţă” (Proverbe 1:5); „Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura,
marchează în mod conştient ca să fii înţelept pe viitor!” (Proverbe 19:20), iar „Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea
sau inconştient, aşa că pe celor nebuni este ruşinea” (Proverbe 3:35). „Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept;
bună dreptate se spune: „Cine dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi” (Proverbe 9:12).
se aseamănă se adună, dar şi Domnul Isus Hristos a oferit ucenicilor Săi favoarea de a fi prietenii Lui. El i-a
cine se adună (cu vremea) se numit „prietenii Mei” (Luca 12:4), arătându-le valoarea unui prieten în intermediere şi
aseamănă”. în obţinerea unor favoruri (Luca 11:5-9). Amintiţi-vă de cele descrise în1 Samuel 30:26
Accentul în alegerea - „Când s-a întors la Ţiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda,
priete­niilor, deci a făuririi prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte: «Iată darul pe care vi-l fac din prada luată
destinului, cade pe ideea: de la vrăjmaşii Domnului!»”
„aceasta îmi place” – „îi place Dragii mei, în ideea prieteniilor aducătoare de fericire, vă aduc aminte şi următoarele
să se însoţească”. Omul face proverbe, ce aţi face bine să le memoraţi: „Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie
ce îi place, ceea ce iubeşte şi ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui
Dumnezeu respectă această vrăjmaş sunt mincinoase” (Proverbe 27:5-6); „Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia
alegere, dar uneori ea este spre inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten” (Proverbe 27:9).
nenorocirea lui, după cum s-a Nu uitaţi: „Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire
întâmplat cu mulţi evrei: „Efraim apropiată” (Proverbe 10:14), pentru el şi prietenii lui.
este asuprit, zdrobit în judecată,
Iosif Anca

15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

U U
n om călătorea pe un drum n rabin s-a apropiat într-o zi de un orb şi s-a aşezat
de ţară, împreună cu soţia alături de el.
sa. Obosiţi de atâta mers Orbul l-a întrebat:
şi văzând că îi prinde noaptea pe – Spune-mi rabi, cum arată zăpada?
drum, cei doi au vrut să tragă la un – Albă, i-a răspuns rabinul.
han. Dar hangiul, uitându-se la ei, a – Înţeleg, dar ce înseamnă albă?
refuzat să-i primească, spunându-le – Albă – a răspuns rabinul – înseamnă aşa cum e
că nu mai are cameră liberă. Nevasta laptele.
omului s-a arătat nemulţumită. – Înţeleg, a spus din nou orbul.
– Ei, lasă, femeie - a încercat să o liniştească omul Însă, nu peste multă vreme, a întrebat din nou:
- lasă, că ştie Dumnezeu ce e mai bine! – Dar laptele, cum e?
– Măi, omule – zise atunci soţia sa - ce poate fi – Laptele – a răspuns
bine când nu avem unde dormi peste noapte ? rabinul – e ca pasările
În sfârşit, au plecat mai departe şi, spre bucuria acelea de apă, lebedele.
lor, au întâlnit un ţăran bun la suflet. Văzând că i-a – Înţeleg, a spus orbul.
prins noaptea pe drum, el i-a primit cu drag în căsuţa După care a întrebat din
lui. Dar a doua zi dimineaţa, când au vrut să plece nou:
mai departe, ţăranul le-a adus vestea că peste noapte, – Spune-mi rabi, cum
hanul fusese atacat de nişte hoţi, care îi jefuiseră pe arată o lebădă?
toţi călătorii. – Ei bine, o pasăre mare,
– Vezi, i-a spus atunci omul soţiei - trebuie să cu aripi mari, cu un gât lung
avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduieşte şi arcuit şi un cioc cam aşa:
pe toate. Ţii minte ce ţi-am spus aseară ? „Lasă, ştie şi rabinul, întinzându-şi
Dumnezeu ce e mai bine” braţul, a îndoit încheietura
mâinii precum gâtul unei
lebede. Orbul a întors mâna
şi a pipăit braţul rabinului

U
n om bătu la poarta încet, cu grijă.
unui om bogat să-i ceară Apoi a spus, zâmbind:
găzduire peste noapte. – Acum înţeleg şi eu, în
Bogatul începu să se răstească: sfârşit, cum arată zăpada...
„Dar aici nu-i han!” Omul îl luă Sunt lucruri în viaţă, pe
cu binişorul. „Iertaţi-mă domnule, care le-am înţelege mai clar,
vă rog. Voi căuta adăpost în altă dacă nu s-ar găsi cineva să ni
parte. N-am să vă mai necăjesc. le explice!
Tare aş vrea însă să ştiu cine a zidit
casa acesta minunată.
Acum dacă nu mai trebuia să-l

D
gazduiască, bogătaşul se mai muie upă ce a muncit câteva ceasuri pe câmp, un ţăran s-a aşezat
şi schimbă şi el tonul: la umbra unui pom să se odihnească. Deodată, lângă el a venit
– De, taică-meu, a răspuns el. în zbor o raţă sălbatică şi s-a oprit chiar alături, să ciugulească
– Ce meşter bun. Mai trăieşte? boabele căzute pe ogor. Încet, încet, ţăranul şi-a scos căciula şi – zdup!
– O, nu, a murit. Eu sunt – a prins pasărea.
moştenitorul. – Ce noroc pe capul meu, şi-a zis ţăranul. O să fac un
– Şi cine o să moştenească la foc de vreascuri şi o să prăjesc raţa asta. Să
moartea dumneavoastra? Aveţi vezi ce bună o să fie!
copii? Dar în timp ce încerca să scoată pasărea
– Am să i-o las fiului meu de sub căciulă, aceasta se strecură repede
mai mare, care tocmai s-a-nsurat. pe lângă mâna omului şi, ridicându-se imediat
Dupa ce mor, se mută el aici. în zbor, dusă a fost. Privind cu necaz după ea,
Omul păru multumit şi înainte ţăranul a zis:
de a pleca, adăugă: – O, ce suflet bun am! Sper ca Dumnezeu
– De, ziceam eu bine ca ăsta-i să vadă cum m-am îndurat de pasărea aceasta,
han. Numai că n-am mai pomenit dându-i drumul, şi să mă răsplătească pentru binele pe
hangiu să se supere când cineva care l-am făcut!
trage la el doar pentru o noapte. Unii oameni cred că ei merită a fi lăudaţi fie că se urcă, fie
că se coboară; oportuniştii sunt o categorie specială de ipocriţi.

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

O
dată, pe înserate, un ţăran se
aşază pe pragul modestei sale
case, aşezată lângă un drum

O
ce trecea prin sat; un om care trecea îl
văzu pe ţăranul nostru şi se gândi: tânără s-a întors
– Omul ăsta cu siguranţă este un mare acasă într-o după-
leneş, stă de pomană şi cât e ziua de amiază. Avusese o
mare lâncezeşte pe pragul casei. zi grea, cu multe probleme
La puţină vreme, apăru un alt trecător. şi acum era obosită şi
Acesta gândi: supărată. Mama ei, femeie în vârstă s-a grăbit
– Omul ăsta e un Don Juan. Şade aici ca să-i iasă în întâmpinare. S-au aşezat împreună
să se poată uita la fetele care trec, la masă, dar, ca orice mamă, a văzut de îndată
ba poate le mai şi necăjeşte. tristeţea din sufletul fetei şi a căutat să o
În fine, un străin care se liniştească.
îndrepta spre sat îşi zise: – Mai lasă-mă în pace, mamă! Crezi, că
– Omul ăsta e de bună toate se pot rezolva aşa, cu una cu două? Nici
seamă un om muncitor. A nu ştii despre ce-i vorba.
trudit toată ziua, iar acum – Dar îmi poţi povesti, i-a răspuns cu
se bucură de odihna bine răbdare mama. Poate te-aş putea ajuta.
meritată. Cu ce să mă ajuti, cu sfaturi? M-am săturat
La drept vorbind, nu putem şti prea de atâtea întrebări şi sfaturi. Lasă-mă în pace!
multe despre ţăranul aşezat pe pragul a mai adăugat tânăra fată şi a plecat în grabă,
casei. Putem spune însă, multe despre trântind uşa. Spre seară, când s-a mai liniştit,
cei trei oameni care se îndreptau spre şi-a dat seama de greşeala ei, de supărarea pe
sat. care i-o pricinuise cu siguranţă mamei. Când
Tot ceea ce spui, vorbeşte despre s-a întors acasă, şi-a găsit mama aşteptând în
tine; mai ales când vorbeşti fotoliul din faţa ferestrei, cu capul in piept,
despre alţii. parcă ar fi adormit. Dar ea murise. Murise de
inimă chiar în după-amiaza aceea.
Zadarnice au fost lacrimile ce au urmat,
zadarnică a fost toată durerea fetei. Mama
murise şi ultimile cuvinte pe care le auzise
de la copilul ei fuseseră: „Lasă-mă în pace!!”
Acest lucru o durea cel mai tare pe tânăra
fată, dar totul era prea târziu. Orice lucru
(bun) este frumos la vremea lui.

S
e spune că într-o zi, un om şi-a cumpărat o maşină nouă. Foarte
entuziasmat, omul şi-a sunat soţia şi i-a spus să iasă afară împreună
cu fiul lor pentru a admira noua achiziţie. După ce au admirat maşina,
bărbatul împreună cu soţia au mers în casă, în timp ce băieţelul lor a rămas
afară pentru a se juca.
După o vreme, observând că fiul lui nu mai apare, omul a mers afară să vadă
ce se întâmplă şi a fost uimit să vadă că fiul său tocmai zgâriase maşina cu
o piatră. Pierzându-şi cumpătul, omul a început să lovească mânuţa copilului
cu piatra cu care zgâriase maşina. Când s-a oprit şi-a dat seama că mânuţa
copilului său, avea nevoie de îngrijiri medicale. Când a mers la spital, medicii
au fost nevoiţi să amputeze din degetele de la mâna copilului. Într-o zi când era
în salonul fiului său, la spital, copilul l-a întrebat:
– Tăticule, când îmi vor creşte din nou degeţelele?
Când s-a întors acasă, omul a mers la maşină să vadă zgârieturile. S-a
uitat mai atent şi a constatat că ele erau de fapt un mesaj de la fiul său, în care
spunea: „Tăticule, te iubesc atât de mult!”.
Unii oameni au suficient timp să reflecteze postfactum asupra faptelor
lor, dar nu-şi fac timp să gândească înaintea unor fapte ce se dovedesc a fi
nechibzuite.

17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Acolo şi-au lăsat filistenii Întrebări (Exodul)
idolii: Chileab, Isahar, Barnaba,
poleit, Jupiter, Eliseiilie, Persida,
Mnason, Timotei, Mihail, Menahem. A. Itemi cu răspuns multiplu (o singură variantă este
corectă):
„En-Hacore”: in, zid, vis, Orpa,
Raba, Unsul, Laban, Canaan, Eştaol, 1. De ce a cârtit poporul la Mara?
Lodebar, ungerea, Iefune, chirie,
a. nu au avut apă b. apa nu era bună
Erast, sabat, Tata, Rama, Iov, Gad, Ai.
c. nu au avut carne
Minunile Domnului Isus:
1. Eliberarea celor doi îndrăciţi, 2. 2. Reuel este un alt nume pentru:
Nazaret, 3. Eliberearea fiicei femeii a. Amram b. Aaron c. Ietro
cananite, 4. Lângă Marea Galileii, pe
munte, 5. Capernaum, 6. Vindecarea 3. Sângele mielului trebuia pus pe:
orbului Bartimeu, 7. Betsaida, a. stâlpii uşii b. stâlpi şi pe pragul de jos
8. Uscarea smochinului, 9. Lacul
Ghenezaret, 10. Vindecarea robului c. stâlpi şi pe pragul de sus
unui sutaş, 11. Nain, 12. Vindecarea 4. La Elim erau:
urechii robului marelui preot, 13.
Cana din Galilea, 14. Vindecarea a. 12 izvoare şi 72 de finici
bolnavului de 38 de ani, 15. Betania, b. 72 de izvoare şi 12 finici
16. Pescuirea minunată.
c. 12 izvoare şi 70 de finici
„Eli_______”: 1. Elia, 2. Eliab, 3.
Eliachim, 4. Eliachim, 5. Elişua, Elişama, 5. În ce localitate erau evreii, când au venit amaleciţii
Eliada, Elifelet, 6. Eliam, 7. Eliasaf, 8. împotriva lor?
Eliaşib, 9. Eliata, 10. Elidad, 11. Eliel, a. Refidim b. Mara c. Elim
12. Eliezer, 13. Elifal, 14. Elifaz, 15.
Elifelet, 16. Elihoref, 17. Elihu, 18.
Elioenai, 19. Elisaf, 20. Elisei, 21. Elişa, B. Itemi cu răspuns scurt:
22. Elişafat, 23. Elişama, 24. Elişeba,
25. Eliţafan, 26. Eliţur, 27. Eliud. 6. Care au fost socrii lui Aaron, Eleazar şi Moise?
Faptele Apostolilor: 7. Care au fost graniţile Canaanului, promise de Dumnezeu
Luca, Acheldama, Damaris, Israel, poporului evreu?
Elima, Malta, Tabita, Italiana, Anania,
Iason, noapte, Teuda, Damasc, Sceva, 8. Câte feluri de pietre preţioase avea „pieptarul judecăţii”?
Apiu, Iuliu, Iuda, Agripa, Pavel, Lidia, 9. Din ce era alcătuită „coca”?
Diana, Alexandru, Drusila, Antiohia,
Atena.
10. În ce lună a ieşit poporul evreu din Egipt?

Premianţi: Breabăn Oana, Chifan Viorela, Rucăreanu Daniela,
Schipor Anamaria, Schipor Iosif, Toma Ligia, Ungureanu Otniel,
Vătămănescu Samuel
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2011
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
ÎNFRÂNT sau BIRUITOR
Înfrânţii se centrează pe probleme; biruitorii pe posibilităţi;
înfrantii vorbesc despre realizările diavolului şi au mentalitatea sclavilor;
câştigătorii discută victoriile în Cristos şi au mentalitatea fiilor lui Dumnezeu.

Înfrângerea Biruinţa
Cel mai uşor lucru este acela de a fi înfrânt Biruinţa este întotdeauna de partea adevărului,
în luptă; cel mai greu lucru este acela de a te chiar dacă uneori se arată mai târziu, de aceea
ridica şi a lupta mai departe până la biruinţă. poartă-ţi crucea pănă la sfârşit şi vei fi biruitor.

Vocabularul tău arată dacă Biruinţa nu este a celor ce vorbesc mult,
eşti câştigător sau înfrânt. ci a celor ce fac multe. Biruinţa trebuie dovedită,
Insulta este declaraţia înfrângerii. nu doar proclamată.

Nu exista înfrângere, Continuă ce-ai început / Mergi până ajungi la
cu excepţia celei care vine din interior; biruinţă / Nu-ţi fă din orice scut, credinţă /
cel ce pierde bătăliile sufletului său Dar fă-ţi mereu credinţa scut.
este principalul vinovat.
A câstiga biruinţa este important,
Înfrângerea cea mai dureroasă dar a menţine biruinţa şi a sfârşi ca biruitor,
este cea care urmează după mai multe biruinţe, este cel mai important.
dar durerea eternă va fi dată de capitularea în
faţa păcatului, oricare ar fi acesta. Dintre toate biruinţele, cea mai grea este asupra
ta însuţi. Nu este biruitor mai mare pe pământ
După o înfrângere, chiar şi planurile cele decât acela care domneşte asupra
mai alese par absurde, de aceea cere sfatul poftelor şi patimilor sale.
înţelepţilor înainte de a acţiona. Dacă vrei să învingi o slăbiciune, nu o hrăni.

Unii sunt înfrânţi încă înainte a de a începe lupta, Cine se stăpâneşte pe el însuşi,
prin frică şi necredinţă sau prin acţiunile lor aşa încât trupul să-i fie supus raţiunii,
lipsite de înţelepciune. iar raţiunea supusă întru totul lui Dumnezeu,
acela este adevăratul biruitor asupra lui însuşi.
Nebunia înfrângerii este mândria,
care face imposibilă continuarea luptei şi deci Marele biruitor a fost şi va rămâne pentru
îndepărtează pentru totdeauna biruinţa. eternitate, Domnul Isus Hristos, unirea cu El
asigură biruinţa noastră.

„Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu,
Omul care nu este stăpân pe sine,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă
este ca o cetate surpată şi fără ziduri.
în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc
mireasma cunoştinţei Lui”
(Proverbe 25:28)
(2 Corinteni 2:14)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Pasărea colibri
în libertate. Cu un creier mult mai mic
„Mari sunt lucrările Domnului, decât al nostru, această pasăre este
cercetate de toţi cei ce le iubesc! capabilă să combine informaţiile legate
Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui şi de timp şi spaţiu.
Într-un corp atât de mic, se ascund
dreptatea Lui ţine în veci!” calităţi şi acţiuni de care celelalte păsări
(Psalmul 111:2,3)
mult mai mari nu sunt capabile. Chiar
dacă pasărea colibri, este cea mai mică
Pasărea colibri face parte din familia Trochilidae, pasăre, zilnic lupta pentru a supravieţui,
o famile numeroasă cu peste 400 de specii. Ea este o pentru a-şi procura hrana necesară şi
creatură mică, fragilă, gingaşă şi delicată, desemnată pentru a parcurge un traseu foarte lung
ca cea mai mică zburătoare din lume, de aceea i se mai ajungând la mediul de viaţă favorabil.
spune şi „pasărea muscă”. De la cioc până la coadă, Am învăţat că este foarte important în
măsoară între 5-20 cm, depinde de specie, iar greutatea viaţa de zi cu zi, să nu privim la ceea ce
variază între 3-20 de grame. Structura ei este una foarte suntem, căci nu meritele noastre ne dau
interesantă: are au un cioc subţire de lungimi diferite, biruinţa. Cu toţii avem lupte şi trecem
penajul este fermecător, datorită culorilor strălucitoare prin încercări pe acest pământ dar,
ale aripioarelor ce licăresc şi scânteiază precum bijuteriile biruinţa este în mâna lui Dumnezeu. Să
preţioase. Frecvenţa mare a bătăilor din aripi atinge 80 căutăm dar să fim mici în ochii noştri şi
de bătăi pe secundă, la cele mai mici specii. Aceasta face cu siguranţă El nu ne va lăsa niciodată.
ca zborul păsării să fie vibrat, să se deplaseze cu o iuţeală Domnul spunea ucenicilor: „cine este cel
mare şi în acelaşi timp să-şi poată schimba brusc direcţia mai mic între voi toţi, acela este mare”
de zbor, sau să stea pe loc ca un elicopter. Este singura (Luca 9:48b). El iubeşte oamenii smeriţi,
pasăre care se poate deplasa în zbor cu spatele, ceea ce stare în care putem să împlinim voia Lui.
face posibil zborul în toate direcţiile: orizontal, vertical, Nu privi la tine căci îţi vei vedea doar
lateral, pe spate, înainte, înapoi şi în zig-zag. Este micimea ta, luptă în situaţiile critice,
capabilă, de asemenea, să zboare fără să se deplaseze ci priveşte la Dumnezeu, El este mare şi
din punctul în care se afla, părând să fie suspendată în atunci când nu mai poţi, El te întăreşte,
nemişcare. Pasărea colibri are puţini duşmani, pentru El poate.
că este agresivă, atacând cu ciocul ei ascuţit chiar Dacă Dumnezeu se îngrijeşte de
specii mult mai mari ca ea şi în viteza mare cu care se această pasăre mică, care cântăreşte 3
deplasează reuşeşte să scape de duşmanii înfometaţi. grame, cu siguranţă că va avea grijă şi de
Atunci când atinge viteza maximă, ochiul omului nu o mai tine, un copil al Său, care valorezi mult
poate urmări. Deşi este atât de mică, în fiecare toamnă mai mult decât o pasăre. El ţine toate
călătoreşte sute de kilometri, zburând pentru a ajunge în bogăţiile lumii acesteia în mâna Sa, aşa
ţările calde, iar peste câteva luni reia acest traseu. Pentru că încrede-te în El nu te va lăsa, dar să
a putea zbura atât de mult, pasărea colibri are nevoie căuţi să te smereşti şi să trăieşti o viaţă
de o mare cantitate de energie pe care şi-o procură din sfântă înaintea Lui.
nectarul florilor, din polen şi insecte foarte mici. „Când spui: „Nu merit iertare...”
Deşi pasărea colibri este o făptură atât de mică, Domnul spune: „TE IERT!” Când spui:
oamenii de ştiinţă au demonstrat în urma unui studiu că „Este imposibil!” Domnul spune: „TOTUL
are o memorie de „elefant”. Ea poate să îşi amintească ESTE CU PUTINŢĂ!” Când spui: „Nu pot
unde şi când a consumat nectar, dovedind că nu este să fac asta...” Domnul spune: „EU TE
nevoie de un creier mare pentru a îndeplini misiuni ÎNTĂRESC!” Când spui: „Mă simt singur...”
complexe. Grupul de cercetători a urmărit trei colibri, Domnul spune: „NU TE VOI LĂSA, NICI NU
măsurând periodicitatea în care încercau să culeagă TE VOI PĂRĂSI!” Când spui: „Nu pot să
nectarul din opt flori experimentale. Jumătate din rezolv problema...” Domnul spune: „EU
acestea erau alimentate cu nectar la fiecare 10 minute, ÎŢI CĂLĂUZESC PAŞII!” Când spui: „Mi-e
iar celelalte la un interval de 20 minute. S-a constatat că teamă...” Domnul spune: „NU TE TEME
păsările reveneau să se hrănească urmând orarul fiecărei CĂCI EU SUNT CU TINE”
flori în parte, un comportament unic pentru un animal Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”