You are on page 1of 20

Voi, tineri dragi!

Voi, tineri dragi, frumoşi, plini de vigoare,
Mai plini de energie ca oricând,
Vă amintiţi de Domnul, cât e soare
Şi cât sunt anii voştri de avânt.
Că tinereţea nu-i garant aparte
A vieţii lungi cu viitor frumos,
pag. 3
Ea trebuie trăită-n puritate
Să nu furi! – Învăţătorul
Şi-n ascultare sfântă de Hristos.
Aduceţi tinereţii ca-nchinare, pag. 4
Talanţii toţi, spre slujba Domnului, Chemat din ruine – Alina Cherecheş
Vă consacraţi jertfiţi pe sfinte-altare
Cu tot ce-aveţi, spre slava Tatălui. pag. 5
Uniţi-vă cu toţi acei ce-L caută Saul – Predicatorul
Pe Dumnezeu în bine şi-n nevoi.
Lui vă încredinţaţi a voastră soartă, pag. 6
Că El mereu se va’ngriji de voi. Tânărul - chitanţă a prezentului sau bilet spre
Fugiţi cu tot de pofte, pângărire, viitor? – Fănel Şuteu
C-aşa veţi dobândi, cu drag de sus:
Şi sănătate, pază, fericire, pag. 10
O viaţă împlinită cu Isus . Căutaţi în cartea Domnului (Iacov) şi citiţi! – Naomi
Nu semănaţi în firea pământească Meseşan
Neghina veacului nelegiuit,
Ci, ascultarea cea duhovnicească pag. 11
De Biblie, părinţi, de Cel Slăvit! Găseşte şi încercuieşte – Naomi Luntraş
Că negreşit, veţi secera odată Completează versetele biblice – Cosmina Simina
Tot ce în tinereţe-aţi semănat:
Cinste, hărnicie, învăţătură, pag. 12
Ascund în ele un rod bogat.
Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
Luptaţi, luptaţi, voi sunteţi azi ostaşii,
o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
În lupta împotriva Celui rău.
Să-L biruiţi precum înaintaşii,
Evengheliei” Timişoara
În fruntea voastră merge Dumnezeu. pag. 15
Că vine ziua când biruitorii Gura mică sau gura mare – Iosif Anca
Vor fi ai Mielului ce va domni,
S-or închina şi vor aduce glorii pag. 16-17
Celui ce-I Dumnezeu în veşnicii! Pilde
Simion Buzduga
pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii Răspunsuri, întrebări şi premianţi
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
pag. 19
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Obrăznicia / Respectul
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate pag. 20
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Zonele polare – Rebeca Dagău
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Ispita cea mai puternică în practica
furtului este sărăcia - stare în care trebuie
să ne rugăm să nu ajungem (Proverbe 30:9).
„O altă problemă este cleptomania1 - o
afecţiune psihică neobişnuită care rareori
ajunge să fie diagnosticată şi tratată. «Mania
de a fura (kleptein/ klepton (gr) = a fura) este o problemă de
control al impulsurilor similară cu jocul patologic, consumul
abuziv al anumitor substanţe/ droguri şi stă pe graniţa dintre
o boală de anxietate cum e boala obsesiv - compulsivă şi una
de tip adicţie», explică Gabriel Diaconu, psihiatru la clinica
„Sapiens Medical Center” din Bucureşti. În adolescenţă,
boala apare cel mai adesea ca reacţie psihotraumatică,
asociată unei personalităţi instabile. ...cu un istoric familial
de cleptomanie, violenţă, dependeţă de alcool, droguri sau
jocuri de noroc, de promiscuitate socială sau de sociopatie.
Confruntaţi, cleptomanii sunt iniţial evazivi, jucând cartea
„neînţelegerii”, dar ulterior vor recunoaşte cele trei faze
ale bolii: «Prima este aceea de poftă iraţională de a avea
un obiect căreia individul iniţial îi rezistă, faţă de care are
discernământ, ştie că nu e bine să facă ce urmează să facă,
apoi gestul compulsiv, care oferă plăcere, euforie, sau o
formă de descărcare libidinală şi apoi ruşinea şi acoperirea
gestului», detaliază Gabriel Diaconu2.”
Dacă aţi furat ceva, din diverse motive, cel mai indicat
este să mărturisiţi cât mai repede şi să reparaţi dauna. Eu
am fost căutat de elevi şi studenţi care după câţiva ani, şi‑au
mărturisit copiatul sau alte forme de înşelare prin care au
obţinut note pe nedrept. Am auzit mărturii ale unora care
Porunca a opta din Decalog este o avertizare categorică: şi‑au reparat greşeala comisă prin furt faţă de o societate de
„Să nu furi”. Ea este repetată sub aceeaşi formă absolută, în transport în comun, pe care au înşelat-o cu preţul unui bilet.
învăţătura apostolilor:   „Să nu fure nimic, ci totdeauna să Oricum furtul nu poate sfârşi decât fie prin mărturisire şi
dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul pocăinţă, fie prin pedeapsă, pentru că „ulciorul nu merge
cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 2:10). de multe ori la apa”.
Mai mult, porunca este amendată cu recomandarea operaţiei Iată câteva cazuri specifice: Într-o familie, mama
inverse furtului:  „Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă obişnuia să cumpere câte o ciocolată, la cei doi copii ai săi.
să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea Unul dintre ei era mai lacom şi mereu îşi termina ciocolata
celui lipsit” (Efeseni 4:28). Aşa a înţeles şi Zacheu când a zis primul şi apoi fura de la fratele său partea din ciocolata care
Domnului, în ziua convertirii lui: „Iată, Doamne, jumătate din şi-o păstra pentru mai târziu. Acesta se întreba unde îi dispare
avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva ciocolata. Într-o zi s-a gândit să pună piper pe ciocolată, ca
cu ceva, îi dau înapoi împătrit” (Luca 19:8). să vadă cine îi tot fura ciocolata. Zis şi făcut! Când fratele cel
Propun să vă cercetaţi cu atenţie dacă aţi încălcat lacom s-a dus să fure ciocolata a început să strige că îl ustură
această poruncă, ce în Lege se pedepsea cu amendă de gura. Astfel toţi şi-au dat seama cine fura ciocolata.
până la 5 ori valoarea lucrului furat şi chiar pedeapsa capitală Într-o clasă de gimnaziu, urma teza la matematică, iar
(Exodul 22:1-4). În primul rând, trebuie să nu furi ceea ce eşti unii elevi se gândeau cum să-şi pregătească fiţuici pentru
conştient că reprezintă furt, apoi să studiezi cu smerenie dacă copiere. Dar o ştire bombă le-a adus o mare bucurie:
nu există acţiuni pe care le comiţi şi pe care nu le consideri unul dintre colegii lor intrase în posesia subiectelor, prin
furt, deşi se încadrează la aceeaşi vinovăţie. Pornirea spre neatenţia profesorului. Acesta a pus o taxă pe vânzarea
rău se arată la om încă de când este copil. Copiii sunt isptiţi lor, a încasat banii şi aproape toată clasa era „pregătită”.
să fure jucăriile altora sau ustensile şcolare şi chiar din banii Dar culmea, cu o zi înainte,pe unul dintre ei l-a luat gura
celor din familie. În timp, de la a fura lucruri mici se ajunge pe dinainte, s-a lăudat cu nota mare ce o va lua la teză, iar
la furturi mari. Nu valoarea lucrului furat, ci furtul însuşi este profesorul a aflat şi a schimbat subiectele. În final, notele
păcat, ca orice altă neascultare.  Tot furt este când vezi că au fost în conformitate cu realitatea.
vânzătorul s-a înşelat, iar tu ai tăcut ca să plăteşti mai puţin. Venind acasă de la serviciu, tatăl a văzut în frigider trei
Copiatul la şcoală, trecerea sub tăcere a unui rest aferent unor sticle de apă minerală. Când plecase îl rugase pe fiul său să
plăţi ce ţi s-a cerut să le faci, declararea eronată a unor sume cumpere numai două sticle, pentru că a treia sticlă pe care o
datorate sau servicii efectuate, sunt tot furturi. Arătând cât avuseseră se ciobise când fusese deschisă. Văzându-le l-a
de grav este păcatul furtului în copilărie, înţeleptul Solomon întrebat pe copil: „De unde sunt trei sticle, pentru că nu aveai
scria: „Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este banii să mai cumperi una cu ambalaj?”
un păcat, este tovarăş cu nimicitorul” (Proverbe 28:24). (continuarea în pagina 18)

3
Lecturi biblice
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

În lumina soarelui ce răsfăţa ţinutul lui Beniamin,
se putea vedea încă din depărtare măreaţă
privelişte a vechiului Ierihon. Trecuseră multe secole
Dar durerea pierderii nu-l făcu pe Hiel decât
să se avânte înainte, dorind să-şi uite durerea...
aşa că acum zidea zidul cetăţii. Zidurile se înălţau
de când îmbătrânita cetate se ridica din ruinele parcă sfidând cuvintele războinicului Iosua şi
blestemate şi acum se înălţa atât de strălucitoare. păreau să fie o încercare reuşită care să aducă
Scump plătise Hiel din Betel curajul şi împlinire şi bucurie şi totuşi... În mijlocul veseliei
îndrăzneala de a aduce la viaţă această cetate de pe când puneau porţile, o poartă tânără se închise
neînvins din vremurile străbune. Odată cu punerea pe vecie; era Segub, cel mai tânăr fiu al lui Hiel. Cu
primelor pietre în temelia viitoarei cetăţi, în casa lui durere privea bătrânul Hiel în ultimii ani ai vieţii la
Hiel, lumina începea să se stingă uşor, aducând lucrarea mâinilor sale, o cetate ridicată din ruine,
lacrimi, căci întâiul său născut, Abiram, plecase plătită cu preţul celor mai scumpi fii ai săi. Aceasta
dintre ei. Toate năzuinţele şi speranţele sale în este adevărata poveste a oraşului Ierihon.
întâiul născut, luceafărul familiei, se stinseră ca
flacăra unei lumânări.

Pe drumul ce cobora spre Ierihon, se vedea o mulţime de bunătate, milă şi dragoste, se prăbuşi cu toate speranţele la
oameni ce se înghesuiau parcă dorind să vadă ceva anume. Acest picioarele Lui, căci doar în El, năzuinţele sale vor primi un licăr
lucru era specific evreilor: erau foarte curioşi şi nimic nu scăpa de viaţă. Aşa cum stătea, cu faţa plecată la pământ, auzi o voce
privirii lor agere. Convoiul înainta încet, datorită numărului mare de plină de compasiune: „Ce vrei să-ţi fac?” Simţea cum inima
oameni gălăgioşi ce se înghesuiau unii pe alţii spre a putea ajunge începu să-i bată cu putere şi copleşit, de bunătarea Celui care îi
în preajma Galileeanului. Se spunea printre ei că întreaga Galilee vorbea, spuse: „Doamne, să-mi capăt vederea!” Atunci Isus i-a
fusese răscolită de acest tânăr îndrăzneţ, ce poseda adevărate zis: „CAPĂTĂ-ŢI VEDEREA. CREDINŢA TA TE-A MÂNTUIT!”
puteri miraculoase! Niciunul dintre ei nu ştia că acesta-i adevăratul DAR TU? Ai auzit de atâtea ori dragul meu tânăr, că Isus
Mesia! Dar pentru că din gura Lui ieşea adevărata pâine şi apa trece prin „cetatea” ta sau poate chiar ai cântat versurile care
vieţii, învăţându-i cu atâta putere şi autoritate, parte din popor avea spun: „Trece Isus pe aici, Cheamă-L şi cere-I îndurare, Trece
nădejdea că El este Trimisul lui Dumnezeu. Isus pe aici!” şi poate nu ai îndrăznit niciodată să-L chemi...
Undeva la marginea drumului, nebăgat în seamă, uitat poate ţi-a fost frică... poate nu ai avut putere... poate te simţi
de lume, zăcea un biet cerşetor. Hainele îi erau vechi şi rupte, legat... poate ai vrea, dar te simţi batjocorit de alţii, dacă ai face
trupul îi era prăfuit şi murdar, iar pe faţa lui era întipărită durerea acest lucru... poate nu ştii cum...
şi teama unui viitor căruia trebuia să-i facă faţă în fiecare clipă, S-ar putea ca mrejele lumii acesteia să te fi prins uşor sau
căci era necunoscut şi sumbru. Dacă te uitai atent în ochii poate mai mult, privirile îţi sunt înceţoşate, hainele zdrentuite şi
săi, puteai vedea negura ce îi înfăşurase viaţa, căci soarta nu praful păcatului ar vrea să se depună pe sufletul, ce odinioară
i-a rezervat decât durere, dispreţ, lacrimi, izolare... era orb. era imaculat. Te simţi condamnat la acest mod de viaţă fără
Zgomotul produs de gloata călătoare îl făcu să tresară, iar la bucurie, lipsit de căldura, ce odinioară o simţeai cu fraţii tăi.
urechi îi ajunseră cuvinte fugare: „Ce putere i-a dat Iehova de Dacă cumva te simţi aşa, să ştii că tu nu eşti lipsit de speranţă,
vindecă chiar pe leproşi şi pe orbi?” Inima a început să-i tresară cât lumina ta nu a apus, cât timp inima ta bate, există o speranţă
şi o rază de speranţă se cuibări în sufletul bietului cerşetor şi se şi aceasta este ISUS.
întrebă: „Oare cine să fie acesta de face asemenea minuni?” Isus este Cel care îţi poate reda tinereţea imaculată
Făcându-şi curaj, întrebă lumea agitată ce se perinda prin faţa cu noi perspective de viaţă, îţi poate reda vederea cu noi
lui, care era cauza acelei mari agitaţii. „Trece Isus din Nazaret”, îi viziuni, căci viaţa şi tinereţea ta vor primi sens şi scop doar
veni răspunsul. „Isus din Nazaret... El dă vedere orbilor”, răsună în El şi prin El. Poate face din vasul sfărâmat al vieţii tale un
un glas din interiorul lui... îşi întinse mâinile strigând din toată vas de cinste, poate folosi viaţa ta pentru a ridica noi vieţi,
puterea lui: „ISUSE, FIUL LUI DAVID, AI MILĂ DE MINE!” te poate face un indicator pentru veşnicie. Toate acestea
Cei care treceau şi îl auzeau strigând îl certau: „Taci, tu acum ţi se par imposibile, dar pentru Dumnezeu nimic nu
crezi că Învăţătorul are timp de un biet cerşetor ca tine? Uite este imposibil. Prea mulţi sunt cei care vor să meargă pe
aici nişte bani şi stai liniştit!” Dar cu cât îl certau mai tare, să propriul lor drum, sfidând chemarea divină, ca apoi să guste din
tacă, cu atât, bietul nenorocit, striga şi mai tare: „ISUSE, FIUL amarul fructului interzis şi al dezamăgirilor.
LUI DAVID, AI MILĂ DE MINE!” De undeva din faţa convoiului, Oare vrei şi tu o astfel de viaţă? Nu-ţi fie teamă! De azi,
o voce blândă şi în acelaşi timp autoritară, porunci: „Aduceţi-l la poţi schimba drumul vieţii tale, de la întuneric la lumină, doar să
Mine!” Întreaga mulţime s-a dat la o parte, făcând loc orbului, strigi şi tu: „ISUSE, AI MILĂ DE MINE!”
ce se târa prin colb, să vină. Ajuns în faţa Celui care avea atâta
Alina Cherecheş

4
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Saul
1. Saul

un copil (adolescent) frumos şi
puternic.
„... un fiu cu numele Saul, tânăr şi frumos, mai frumos „Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta şi o dă
decât oricare din copiii lui Israel. Şi-i întrecea pe toţi în altuia mai bun decât tine” (1 Samuel 15:28).
înălţime de la umăr în sus” (1 Samuel 9:2). „Duhul Domnului S-a depărtat de la
Saul avea un fizic de invidiat, ceea ce şi-ar dori mulţi Saul; şi a fost muncit de un duh rău care
dintre voi, dar nu toţi băieţii sunt atât de dotaţi din naştere venea de la Domnul” (1 Samuel 16:14);
şi nu toate fetele sunt fotomodele. Din cele scrise despre „Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat
Saul, aflăm că era ascultător, ceea ce în vremea aceea de fărădelege faţă de Domnul, al cărui
însemna muncă fizică în agricultură, care i-a dezvoltat cuvânt nu l-a păzit şi pentru că a întrebat
fizicul. Băieţilor, dacă vreţi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică, şi a cerut sfatul celor ce cheamă morţii.
nu pierdeţi vremea şi nu consumaţi bani la „sală”. Puneţi N-a întrebat pe Domnul: de aceea Domnul
mâna la treabă, folosind unelte agricole sau de şantier, l-a omorât...” (1 Cronici 10:13-14).
ceea ce va dezvolta şi capacitatea intelectuală şi pe cea Saul a comis greşeli repetate, prin
profesională, aducându-vă fie bani acum, fie răsplată pentru neascultarea de Cuvântul Domnului şi din
eternitate. Fetelor, îndeletniciţi-vă cu cele gospodăreşti şi toate aşteptările lui şi ale poporului nu s-a
veţi fi mai frumoase, când veţi servi musafirii cu ceea ce aţi ales nimic. Dumnezeu l-a lepădat pe acest
pregătit, adunându-vă şi voi puncte pentru binecuvântare şi împărat înalt şi frumos, în care mulţi şi-au pus
răsplată pentru adevărata frumuseţe şi tinereţe. Dacă nu, încrederea şi i-a cerut lui Samuel să nu-l mai
frumuseţea şi puterea fizică, oricât de speciale vor fi, vor plângă fără rost (1 Samuel 15). După un timp,
trece fără folos şi vă veţi vesteji ca florile care nu au ajuns în Saul a ajuns, drept pedeapsă, să fie posedat
vaza nimănui. de un demon, iar în final a murit fără nicio

2. Saul

un tânăr ales de Dumnezeu
pentru o lucrare mare.
„Şi pentru cine este păstrat tot ce este mai de preţ în
speranţă. Trista lui poveste
este un semnal de alarmă
pentru toţi copiii care au fost
Israel? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău?” ascultători în copilărie, dar
(1 Samuel 9:20); „Duhul Domnului va veni peste tine, vei pe măsură ce cresc,devin
prooroci cu ei şi vei fi prefăcut într-alt om” (1 Samuel 10:6). tot mai încăpăţânaţi şi de
„Samuel a zis întregului popor: «Vedeţi pe cel pe care l-a nestăpânit. De asemenea,
ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el». Şi evoluţia şi destinul nefast
tot poporul a strigat: «Trăiască împăratul»” (1 Samuel 10:24). al acestui rege sunt o
Saul a avut parte de favoruri unice în vremea sa şi a avertizare solemnă pentru
fost binecuvântat de Dumnezeu şi de oameni – a fost primul toţi cei care „îndrăznesc” să
împărat al lui Israel. El şi-a dovedit calităţile şi harul primit, facă ce cred ei şi nu respectă
încă din primul conflict militar, când a fost biruitor, pentru Cuvântul scris şi îndrumările
că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, în pregătirea şi părinţilor şi ale fraţilor din
desfăşurarea luptei cu amoniţii şi slava lui a crescut şi mai adunare. Este bine, dragi
mult (1 Samuel 11). Gândindu-ne la viitorul lui, potrivit cu copii şi adolescenţi, să învăţaţi
promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel, era de aşteptat o din greşelile de neascultare
carieră strălucită şi rezultate măreţe. Imaginea lui Saul este ale lui Saul. Când sunteţi ispitiţi
reprezentativă pentru acei tineri, băieţi sau fete, care sunt să nu ascultaţi de părinţi în lucruri
promiţători prin debutul lor. Astfel, unii sunt deţinători ai unei mici, gândiţi-vă la cuvintele spuse de
diplome, eliberate de şcoli de prestigiu, alţii posesori ai unor Samuel lui Saul: „neascultarea este tot
condiţii materiale, prin care se pot lansa cu succes pe piaţa atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea
economică. Cazul lui este comparabil şi cu cei care au primit nu este mai puţin vinovată decât
anumite daruri spirituale şi capacitatea cu care i-a înzestrat închinarea la idoli şi terafimii” (1 Samuel
Dumnezeu, le-a facilitat intrarea într-o lucrare din adunare. 15:23). Şi nu uitaţi că porunca purtătoare
Dar începutul nu este definitoriu pentru o lucrare sau pentru de fericire a fost valabilă şi pentru împărat:
un om. Viitorul va dovedi dacă sfârşitul va fi la fel de frumos „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri,
ca începutul. căci este drept. «Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe

3. Saul

un om ce a ajuns să piardă
tot ce a avut şi să moară fără
Dumnezeu
mama ta» - este cea dintâi poruncă însoţită de o
făgăduinţă - «ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme
pe pământ»” (Efeseni 6:1-3).
„Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care
ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău” (1 Samuel 13:13); Predicatorul

5
Ştiinţa sfinţilor este priceperea
„Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura mea în inimă...
Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe
tine. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să te învăţ
lucruri temeinice, cuvinte adevărate...”
Proverbe 22:17-21

Era toamnă
târzie.
Mândru că a ajuns
neascultător de părinţi, imoral,
sau omul de caracter – îndurător,
plin de bunătate, smerit, blând,
în anul II, tânărul îndelung răbdător, iertător, iubitor
politehnist a început de Dumnezeu şi de bine. Marele
să curteze o tânără, adevăr pe care Biblia îl proclamă
studentă la ştiinţe cu tărie, este că există Unul Singur,
economice. Şi-au vizitat părinţii. binecuvântat fie El, care poate spune
A misionat în satul ei, a predicat fiecărui tânăr: „Da, vei avea un viitor
la biserică şi s-a simţit bine la ea fericit!” (Ieremia 15:11). Acestea nu
acasă; ca niciodată, localităţile lor sunt cuvinte rostite şi îngropate sub
parcă acum se apropiau cu mai cenuşa timpului, care şi-a mistuit
mult de 12 km... Au plecat spre Cluj. copiii acum mai bine de două milenii
Părinţii lui au uitat să-i dea bani; abia şi jumătate, sunt cuvinte care rămân
dacă i-au ajuns de bilet la tren. Dar cât trăieşte Cel care le-a rostit.
era cu ea...: ce mai conta? Era cât Clement Alexandrinul spunea
se poate de atent, adânc emoţionat, că Dumnezeu S-a făcut om, pentru
bucuros. Un vag poem de dragoste, ca tu, tânăr drag, să înveţi de la un
un nelămurit „şir haşirim”1, Ajunşi în om – Domnul Hristos - cum poate
Cluj, au urcat în troleibuz. Nu şi-a omul deveni ca Dumnezeu. Din
luat bilet: nu mai avea bani. Ea nu cauza aceasta, un alt motiv pentru
l-a întrebat nimic, credea că are care ai nevoie de sfaturi (alături de
abonament. Orgoliul de bărbat nu cel al moralităţii expus data trecută),
l-a lăsat să vorbească. După două este cel existenţial: Ce vor fi tinerii
staţii, au auzit: „Biletele la control!” depinde cel mai probabil, de ceea
Aceste trei cuvinte îi cădeau pe ce sunt acum, dar ei par să uite
timpan ca ghiulelele otomane acest lucru.
asupra Constantinopolului – mereu Şi pentru că Duhul Sfânt a scris
şi mereu; apoi, o întreagă Niagară ceva sui-generis unei biserici tinere
de sânge i-a năvălit în obraz... din primul secol, consider că două
„Nu... am... bilet...”, a îngăimat. A dintre acele afirmaţiile pot constitui
fost poftit cu respect să coboare la acum nişte subtitluri fermecătoare:
Regională. „Amendă!” - şi a primit avertismentul „Vegheaţi” şi îndemnul
chitanţa. Apoi, o altă chitanţă după „Fiţi oameni!” (1 Corinteni 16:13). Te
câteva zile: „Îmi pare rău... Nu cred chem la o veghere sfântă împreună
că vom fi împreună NICIODATĂ!” cu omul lui Dumnezeu J.C. Ryle; apoi,
A auzit bine? ...Niciodată? Da. la o îndemnare pe măsură, aceea de
Aşa a fost. A plătit chitanţele şi nu a deveni om de valoare pentru timp şi
mai vrea să aibă de-a face cu ele pentru eternitate, în anturajul Bibliei.
niciodată. Şi dacă le mai păstrează Astfel, vei fi un Neemia care, lângă
în sertarul amintirii, e doar ca dovadă mistria din echipamentul zidarului
a onestităţii. Dar, în orice caz, nu le a adăugat o sabie (4:17) şi vei auzi
mai bagă în seamă. glasul Duhului şoptind: Zideşte-ţi
Există un musafir care ne palatul caracterului - fii om! Apără-te
vizitează în fiecare clipă şi căruia, de duşman - veghează!
totuşi, îi zărim doar umbra. Şi pentru
că are obiceiul de a veni neanunţat,
avem o întrebare pe care i-o adresăm Avertismentul:
despre tânărul - omul care tocmai se veghează!
formează - un răspuns binecuvântat „De ce să veghez?” – te vei
dăruit nouă de către acest musafir întreba. Pentru că, ştii tu: gândurile
ciudat? Viitorul, pentru că acesta devin cuvinte; cuvintele – acţiuni;
e numele lui, ne va răspunde dacă acţiunile – obiceiuri; obiceiurile
va fi aşa sau nu; şi va veni cu converg spre caracter. Iar caracterul
răspunsuri în persoana prezentului îţi va cauza fie captivitatea, fie
– umbra lui. Răspunsurile? Omul libertatea; îţi va atârna aripi de plumb
fără caracter – iubitor de sine, iubitor sau te va înzestra cu aripi de înger -
de bani, lăudăros, trufaş, hulitor, cu alte cuvinte, îţi va hotărî destinul.

6
Ştiinţa sfinţilor este priceperea
„Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura mea în
inimă... Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi,
da, pe tine. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să
te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate...”
Proverbe 22:17-21

De la gând la destin, caracterul va deveni pe cei ce se apropie de
steaua polară a vieţii tale, pe traiectoria Dumnezeu prin El» (Evrei
săgeţii aruncate spre ţinta veşniciei. Iată 7:25). Dar te avertizez că
ce important este gândul – „strămoşul unei acelaşi Duh Sfânt a scris:
acţiuni”, cum îl numea Emerson; iată ce «Fiindcă eu chem şi voi vă
multe sunt gândurile – turme, turme, ce vor fi împotriviţi, fiindcă îmi întind
scoase la iveală într-o zi şi vor fi judecate (1 mâna şi nimeni nu ia seama, de aceea şi eu,
Corinteni 4:5). Acest itinerar crucial, îl parcurg voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi
atât cei răi (ex. fariseii: gânduri - Marcu 2:6; voi bate joc de voi când vă va apuca groaza»
cuvinte – v.16, 18; acţiuni, 3:2, 6; 11:18; (Proverbe 1:24, 26).
12:12; obiceiuri – Luca 11:47-51; caracter Crede-mă, vei descoperi că nu e uşor
– Matei 12:33‑35; destin, Matei 12:36-37), să te întorci la Dumnezeu atunci când îţi
cât şi cei buni (ex. Ucenicii: gânduri - Filipeni convine. Bine spunea omul lui Dumnezeu,
3:15; cuvinte – 1 Corinteni 2:13; acţiuni – 1 Leighton: «Drumul păcatului e în jos; omul
Ioan 3:22; obiceiuri - Evrei 5:14; caracter – 2 nu se poate opri atunci când vrea» Dorinţele
Corinteni 3:18; destin - Matei 19:28). sfinte şi convingerile serioase nu sunt ca
slujitorii sutaşului din Biblie, să vină şi să se

1.
Veghează asupra caracterului ducă după dorinţa stăpânului; dimpotrivă,
tău! „Tinereţea este anotimpul în care ele sunt ca bivolul sălbatic din cartea Iov, nu
se plantează maturitatea, acea parte vor asculta de vocea ta, nu vor lua seama
a scurtei vieţi omeneşti în care se modelează la cererile tale. Despre faimosul general
caracterul, punctul de cotitură în istoria minţii Hanibal, din vechime, s-a spus că, atunci
omului. După mugurul care răsare, ne putem când putea să cucerească cetatea împotriva
da seama ce fel de copac va creşte, după flori, căreia lupta, n-a făcut-o, iar atunci când a
ne putem da seama ce fel de rod va avea. vrut s-o facă, n-a mai putut. Ai grijă ca nu
Primăvara evaluăm recolta verii; dimineaţa cumva acelaşi lucru să ţi se întâmple, cu
judecăm ziua ce va urma, iar după caracterul privire la viaţa veşnică”.
tânărului putem să ne dăm seama cum va fi

3.
când va ajunge la maturitate. Veghează asupra obiceiurilor tale!
Drag tânăr, nu te lăsa înşelat! Să nu „De ce îţi spun toate aceste lucruri? Ţi
crezi că, după placul inimii, poţi sluji poftelor le spun din cauza puterii obiceiurilor.
şi plăcerilor la începutul vieţii, iar apoi să Ţi le spun pentru că experienţa m-a învăţat
mergi şi să-I slujeşti lui Dumnezeu cu inima că inimile oamenilor rareori se mai schimbă,
împăcată spre sfârşitul vieţii. Să nu crezi dacă nu au fost schimbate în tinereţe. Cu
că poţi trăi ca Esau şi să mori ca Iacov. E o adevărat, rari sunt oamenii convertiţi la
insultă îngrozitoare să crezi că poţi da lumii bătrâneţe. Obiceiurile au rădăcini adânci.
şi diavolului floarea tăriei tale, lăsându-I Odată ce păcatului i se permite să locuiască
Regelui Regilor rămăşiţele inimii, resturile în inima ta, el nu va mai ieşi atunci când
puterilor tale. E o insultă îngrozitoare şi s-ar i-o vei cere. Obişnuinţa devine a doua
putea să descoperi aceasta în paguba ta”. natură, iar lanţurile ei nu se rup uşor. Bine
spunea profetul: «Poate un etiopian să-şi

2.
Veghează decizându-ţi destinul! schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe
„Îndrăznesc să spun că plănuieşti petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi
să te pocăieşti mai târziu. Nu îţi dai binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi
seama ce faci! Îţi faci planuri fără Dumnezeu. răul?» (Ieremia 13:23). Obiceiurile sunt ca
Pocăinţa şi credinţa sunt darurile lui pietrele care se rostogolesc pe panta unui
Dumnezeu, dar sunt daruri pe care uneori deal – cu cât se rostogolesc mai mult, cu
El le reţine, atunci când au fost oferite mult atât prind viteză, iar direcţia lor e mai greu
timp fără să fie acceptate. E adevărat, nu de controlat. Obiceiurile, precum copacii,
e niciodată prea târziu pentru pocăinţa se întăresc odată cu vârsta. Un copil poate
autentică, dar te avertizez în acelaşi timp că îndoi un stejar când e puiet – dar o sută de
pocăinţa venită târziu rareori, e autentică. E oameni nu îl poate smulge când acesta a
adevărat, unul dintre tâlhari a fost convertit ajuns la maturitate. Un copil se poate bălăci
în ultimele ore ale vieţii, pentru ca nimeni într-un râu aproape de izvorul lui, însă nu şi
să nu dispere; însă te avertizez că numai după ce acesta a adunat afluenţi. Tot aşa
unul a fost convertit, pentru ca nimeni să şi obiceiurile: cu cât sunt mai vechi, cu atât
nu abuzeze de asta. E adevărat, este scris:
«[El] poate să mântuiască în chip desăvârşit (continuarea în pagina următoare)

7
Ştiinţa sfinţilor este priceperea
„Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura mea în inimă...
Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe
tine. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să te învăţ
lucruri temeinice, cuvinte adevărate...”
Proverbe 22:17-21

sunt mai puternice – cu cât li s-a permis arătându-şi ceasul, până într-o zi, când a fost lovit de o
mai mult să stăpânească, cu atât va fi mare decepţie: limbile ceasului nu arătau ora exactă! Le-a
mai greu să fie alungate. Ele cresc odată scos degrabă şi le-a dus la ceasornicar. „Domnule, am
cu creşterea noastră, se întăresc odată nevoie de ceasul întreg!”, i-a spus acesta. Furios, omul
cu puterea noastră. Obiceiul este doica nostru a exclamat: „Sigur vreţi să-mi luaţi paralele! Doar
păcatului. Fiecare nou păcat micşorează limbile sunt defecte. Ceasul nu are nimic!” Psihologia
teama şi remuşcarea, împietreşte inima, toceşte tăişul nu poate determina omul - ceasornicul lui Dumnezeu
conştiinţei şi sporeşte înclinaţia noastră către păcat. stricat de diavolul, să funcţioneze corect tratându-l cu
Dragul meu, poate crezi că accentuez prea mult antidepresive. Să fi avut dreptate cel care spunea că
acest punct! Dacă ai fi văzut, aşa cum am văzut eu, nevroticii construiesc castele în văzduh, psihopaţii locuiesc
bătrâni în pragul morţii, fără să mai simtă nimic, uscaţi, în ele, iar psihologii adună chiria? Apreciem eforturile
împietriţi, morţi, reci, tari ca piatra – nu ai mai spune psihologilor de a trata complicatele tulburări psihologice,
aşa. Crede-mă, nu poţi rămâne pe loc în sufletul tău. însă un astfel de mecanism sofisticat şi pe deasupra
Obiceiurile bune sau rele se întăresc în inima ta pe zi stricat, niciun om nu-l poate repara în întregime. Există un
ce trece. În fiecare zi eşti fie mai aproape de Dumnezeu, singur Medic – Răscumpărătorul nostru, care are „trusa de
fie mai departe. Cu fiecare an în care continui să nu te prim ajutor a lui Dumnezeu”. Răscumpărarea nu anulează
pocăieşti, zidul de despărţire dintre tine şi cer devine personalitatea, ci îi conferă mireasma divinităţii.
mai înalt şi mai gros, iar prăpastia ce trebuie trecută, Vrei să cunoşti cea mai fermecătoare personalitate
mai adâncă şi mai largă. O, fie-ţi groază de efectul de existentă? În El, intelectul, voinţa şi sentimentele au parfum
împietrire al rămânerii constante în păcat! Acum e timpul divin. În El, mila, dragostea, bunătatea şi celelalte atribute
potrivit. Nu amâna decizia până în iarna vieţii tale. Dacă exercitate, confirmă din plin cuvintele: Cine M-a văzut pe
nu Îl cauţi pe Domnul cât eşti tânăr, puterea obiceiului te Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Într-o lume inumană,
va face să nu-L mai cauţi probabil, niciodată”. fii om! Respectă-I personalitatea, însuşindu-ţi-o! Iubeşte-I
Fiinţa, dorindu-ţi atributele Dumnezeirii! Ce frumuseţe
adâncă vedea unul din îndrăgostiţii de Hristos în fiinţa Lui,
Îndemnul: fii om! acum 450 ani: „Mii de haruri revărsând / Cu zor trecu pe
A fi om, înseamnă a fi asemenea Lui: „Dumnezeu a plaiuri şi fâneţe / Iscodindu-le pe rând / Iar lumina Sfintei
zis: «Să facem om după chipul Nostru»” (Geneza 1:26). Feţe / Le-a-nveşmântat pe toate-n frumuseţe”
Astfel, vei urma îndemnul: „Fii om!” şi îţi vei atinge ţelul

2.
suprem, de a-L glorifica pe Dumnezeu şi a te bucura de El ...după chipul Lui: Moralitate. Moralitatea
o veşnicie. include două elemente: libertatea şi responsabili-
tatea. Dumnezeu este Libertate absolută, dar

1.
...după chipul Lui: Personalitate. Tânărul este şi Responsabilitate absolută. Omul nu are libertate
om creat în zorii istoriei, deţinea atributele absolută. Libertatea lui era condiţionată de ascultare. Prin
comunicabile ale lui Dumnezeu. Animalele, neascultare, prin căderea în păcat, libertatea lui iniţială a
plantele, materia, nu posedă aceste atribute. Personalitatea fost restrânsă atât de mult, încât, aşa cum spunea Augustin,
este definită de intelect, voinţă şi sentimente (inclusiv cele „capacitatea de a nu păcătui a devenit incapacitatea de a
religioase) şi nu este altceva decât sufletul omului. Sufletul nu păcătui”: el a devenit rob.
„îşi are centrul în minte şi include toate lucrurile bune şi Omul este responsabil, chiar dacă este o fiinţă căzută
mai puţin bune, toate capacităţile, slăbiciunile, emoţiile, în păcat. Îndemnul: „Fiţi oameni!” – ne face responsabili în
aspiraţiile şi toate celelalte aspecte care îl fac pe om să patru domenii în care Domnul Hristos a fost responsabil în
fie diferit de ceilalţi”, susţinea J.M. Boice. Schopenhauer mod absolut:
semnala imaginea personalităţii omului căzut: voinţa lui • faţă de Tatăl: „nu caut să fac voia Mea, ci voia
este un „orb puternic”, care duce în spate un „schilod Tatălui care M-a trimis” (Ioan 5:30);
cu vedere” – intelectul. Psihologia încearcă să răspundă • faţă de ceilalţi oameni: „şi-a îndreptat faţa hotărât să
întrebărilor întrebând. Omului, după ce a completat câteva meargă la Ierusalim” (Luca 9:51);
teste de personalitate, psihologul îi oferă nişte sfaturi care, • faţă de natură: „şi Cuvântul s-a făcut trup...” (Ioan 1:14)
de cele mai multe ori doar îi îmbogăţesc cunoştinţele. În • faţă de Sine: „El s-a dat pe Sine însuşi” (Galateni 1:4).
schimb, acestea îl fac „mai porc decât mai sfânt”, după

3.
expresia lui Pascal şi după argumentul apostolului Pavel ...după chipul Lui: Spiritualitate. Plantele au
(Romani 7:7). Individul aude despre personalitate reală, trup fizic; animalele trup şi suflet; doar omul are
autoevaluată, ideală, percepută, proiectată, manifestată, trup, suflet şi duh. Deoarece omul este duh, poate
dar nu poate deveni sfânt. Educând purcelul lăudat de Mao avea comuniune cu Dumnezeu şi poate să-L iubească, iar
şi aclamat de Churchill, eventual obţii o scroafă tăvălită aceste acţiuni trebuie să fie veşnice, pentru că El e veşnic.
în mocirlă, dar nicidecum o personalitate asemănătoare Un autor creştin a comparat rezultatele căderii omului
tânărului grădinar din grădina harului. în păcat cu rezultatele bombardării unei case cu trei etaje
Se spune că un om care nu a avut niciodată un ceas, din timpul războiului, care arăta jalnic. Bomba a distrus
a primit unul. Mândru, se plimba ţanţoş de colo-colo, complet etajul superior; rămăşiţele au căzut în etajul

8
Ştiinţa sfinţilor este priceperea
„Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura mea în inimă...
Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe
tine. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să te învăţ
lucruri temeinice, cuvinte adevărate...”
Proverbe 22:17-21

următor, provocând pagube serioase; greutatea celor dinăuntru are valoare. Bine spunea cineva:
două etaje distruse, plus şocul datorat căderii bombei a „O persoană poate avea o faţă frumoasă,
dus la crăparea pereţilor primului etaj. La urmă, întreg dar dacă nu are caracter, nu are valoare.
edificiul s-a prăbuşit. La fel s-a întâmplat cu Adam. „Trupul Frumuseţea de afară nu e mai adâncă
lui, era locuinţa sufletului, iar duhul era deasupra lor. Când decât pielea şi e atât de trecătoare!”
a căzut în păcat, duhul a fost afectat în întregime, sufletul În antichitate, stoicii considerau
a rămas în ruine, iar nu peste mult timp, trupul avea să Soarele o făclie de foc dotată cu inteligenţă.
fie complet distrus”. A fi om după chipul Lui, înseamnă Aristotel, observând inteligenţa fără caracter, spunea că
a fi închinător care I se închină în templul nostru interior: aceasta nu este decât „aroganţă educată”. Nu alerga
„Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui, trebuie să I după inteligenţă fără Hristos, tinere! Ştii câtă inteligenţă
se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4:24). are diavolul? Vrei să fii ca el? Renumitul pedagog J.A.
Fii om de caracter, fii om după chipul Lui! Dacă Comenius prevenea tineretul din secolul XVII de acest
este adevărat că la originea cuvântului „caracter” este pericol: „Cine progresează în ştiinţe şi regresează în
semnul făcut în piatră cu dalta rudimentară de către un moravuri merge mai mult înapoi, decât înainte. Ceea ce a
sculptor antic, semn care rămânea sute de ani, cu atât spus Solomon despre o femeie frumoasă, dar fără minte,
mai mult, suma de semne înscrise pe tăbliţa inimii omului se poate spune şi despre un om învăţat, însă cu moravuri
la tinereţe, îi direcţionează gândurile, gusturile, cuvintele, rele: un savant fără virtute este ca un inel de aur în râtul
acţiunile, obiceiurile, visele – modelându-i caracterul şi unui porc (Proverbe 11:22). Şi după cum pietrele scumpe
stabilindu-i destinul veşnic! nu se montează în plumb, ci în aur, strălucind apoi mai
Trăsăturile de caracter pot fi pozitive sau negative: luminos, tot aşa şi ştiinţa să nu fie îmbinată cu desfrânarea,
însă din perspectiva Bibliei! Ce spui când alături de cele ci cu virtutea şi una să o împodobească pe cealaltă. Dacă
patru virtuţi cardinale analizate de Platon (curaj, cumpătare, însă, ambelor li se mai adaugă şi adevărata evlavie, atunci
înţelepciune, dreptate) şi de cele trei virtuţi teologice se atinge desăvârşirea”. Marele savant Einstein spunea:
(dragostea, credinţa şi nădejdea - 1 Corinteni 13:13), vezi, „Majoritatea oamenilor afirmă că marea calitate a unui
printre trăsăturile de caracter pozitive agreate de societatea om de ştiinţă este inteligenţa. Nu este adevărat. Acea
noastră, aşezată încrederea în sine? Dar când vezi în calitate este caracterul”. Îndemnul apostolului Pavel – „Fiţi
literatura seculară publicate cărţi precum Cei şase stâlpi oameni!”, pe care l-a adresat corintenilor, are un sens
ai încrederii în sine şi nu Cei şapte stâlpi ai Înţelepciunii aparte pentru tine, tânăr în formare. Verbul, la imperativ
Divine? şi în loc de Cum m-am lăsat de fumat citeşti Cum prezent, persoana a II-a plural, provine din grecescul
m-am lăsat de gândit? Loviturile de daltă, deşi nu se aud, andrizó (407), care are semnificaţia de: „a acţiona ca un
„sculptorul”, este lângă noi în fiecare clipă a vieţii. Fiindcă om matur, bine crescut” sau „a acţiona ca om de iniţiativă,
avem picioare şi nu rădăcini, mediul în care ne naştem şi responsabil şi curajos”. Omul credincios, caracterul
coexistăm, conţine factori de influenţă de care ar fi bine să desăvârşit, capodopera creaţiunii, nu a rămas Adam, ci
ţinem cont: un gând, un cuvânt, o imagine, o carte... Sunt Hristos! Oh, tu să fii cu adevărat om – asemenea Lui!
lucruri mărunte, dar nu sunt de ignorat! Să nu uităm că Şi totuşi... privind în istoria evreilor, la episodul eliberării
Alexandru căldărarul, după ce a auzit strigătele mulţimilor din robia egipteană, nu caracterul locuitorilor fiecărei case a
din Efes pentru zeiţa Diana, a hotărât să facă rău cauzei fost cel care a determinat decizia lui Dumnezeu de a institui
Evangheliei. De fapt, ceea ce ne informează, ne formează; Pesahul, „trecerea” pe alături: „voi vedea sângele”, a spus
ideile compun ideologii; cantitatea exprimă calitatea şi El. Nu caracterul meu, caracterul Lui!
confluenţa factorilor de influenţă ne defineşte caracterul. Ştii ceva? Dacă în tinereţe nu ai plantat stejari, să nu
Cu regret o spun: de obicei băieţii confundă frumuseţea aştepţi să ai toiag la vârsta înţelepciunii! Tânăr drag, fii om!
caracterului cu inteligenţa, iar fetele cu frumuseţea Dacă până acum ţi-ai risipit tinereţea, este timpul să reciţi
exterioară. Nu vreau să neg marele dar divin - feminitatea pe dinlăuntru (nu pe dinafară!) versurile lui Ioanid: „Lumea
şi atúul ei: frumuseţea. Dar Biblia afirmă că „Femeia plină de mirare,/ trecători, prieteni, rude,/ Se întreabă:
frumoasă şi fără minte...” etc. ştiţi voi fetelor versetul «Ce-o fi oare?»/ Iar Zidarul le răspunde:/ «deocamdată,
acesta! Coverdale traduce Proverbe 11 cu 22 astfel: „O demolare!»” Apoi, să-L chemi pe Ziditor, împreună cu
femeie frumoasă şi fără maniere discrete”... În original, echipele Lui de constructori spirituali care să-ţi clădească
ebraicul chazir (2386), este un termen care desemnează şi să îţi mobileze palatul caracterului tău. Ai fost născut
nu doar un porc domestic, ci un mistreţ (vezi şi Psalmul pentru palat, nu muri într-o cocioabă! Fii om!
80:13). Există aici o asimetrie evidentă: delicateţe maximă
asociată cu ferocitate maximă (frumuseţe fără maniere), cu Fănel Şuteu
alte cuvinte - „bijuterie” cu „educaţie” de mistreţ! Ce băiat
şi-ar dori aşa ceva? Într-adevăr, omul din afară reprezintă 1 Cântarea Cântărilor în limba ebraică
persoana; omul dinlăuntru reprezintă personalitatea.
Personalitatea dă adevărata valoare: «Comoara aceasta
o purtăm în nişte vase de lut» (2 Corinteni 4:7). Nu
vasul de lut are valoare, ci comoara din vas. Unii caută
să împodobească vasul de lut, dar până la urmă, omul

9
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (Iacov) şi citiţi!
Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi.

1. Completaţi versetul şi meditaţi apoi la îndemnul apostolului Iacov:
„Dacă vrunuia din voi îi ________ _________, s-o ______ de la ________, care dă tuturor cu
________ _________ şi fără __________ şi ea îi va fi dată”.

2. Haideţi să desprindem din capitolul 3, patru definiţii ale limbii:
„este un mic_____________________” „este şi ea un_______________________”
„este o__________________________” „este un___________________________”

3. Pune versetul în ordine şi ia aminte la sfatul solemn al apostolului: neîntinată, păzim, lor, este, Dumnezeu, ne,
religiunea, înaintea, lume, de, lui, curată, orfani, şi, Tatăl, văduve, în, nostru, necazurile, să, cercetăm, şi, să, neîntinaţi,
pe, şi.

4. Ascultând de cuvintele apostolului, să spunem şi noi NU următoarelor fapte:
„Nu____________ împotriva____________” ; „Nu va__________ de rău unii pe_______”
„Nu fiţi mulţi____________”; „Nu va__________ unii___________ altora”
„Nu va_________nici pe ____nici pe_______”

5. Găsiţi caracteristicile fiecărei grupe de oameni apoi uniţi prin săgeţi:
- au trăit pe pământ în plăceri
„Astăzi sau mâine - plângeţi şi tânguiţi-vă
ne vom duce în cutare cetate, - nu sunt decât un abur
vom sta acolo un an, - şi-au săturat inimile chiar într-o zi de măcel
vom face negustorie - au osândit şi omorât pe cel neprihănit
şi vom câştiga”. - nu ştiu ce aduce ziua de mâine
- şi-au strâns comori în zilele din urmă
bogaţii - se fălesc cu lăudăroşiile lor

6. Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos şi răspundeţi potrivit sfaturilor date (ce trebuie să facă):
„Este vreunul printre voi în suferinţa? Să ________________________________________”
„Este vreunul cu inimă bună? Să _______________________________________________”
„Este vreunul printre voi bolnav? Să ____________________”________________________”

7. Găsiţi modul în care trebuie făcuta rugăciunea pentru ca ea să fie ascultată, notând şi urmările ei. Prezintă apoi
şi exemplul dat de apostol.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

8. Subliniaţi cuvintele care se potrivesc ca trăsături ale înţelepciunii venite de sus: uşor de înduplecat, curată,
pizma, fără părtinire, făţarnică, plină de îndurare şi de roade bune, duh de ceartă, paşnică, blândă.

9. Completaţi spaţiile libere şi luaţi bine seama la consecinţele acestor fapte:
„Împotriviţi-vă diavolului şi__________________________________”
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi________________________________”
„Smeriţi-vă înaintea Domnului şi ______________________________”
„Da-ul vostru să fie da şi nu să fie nu ca să ______________________”
„Nu vă plângeţi unii împotriva altora ca să_______________________”

10. La sfârşit, să medităm la una din marile fericiri şi la urmările ei: „Ferice de cel ce _______ ispita. Căci după
ce a fost ________ ______, va ________ cununa __________, pe care a ____________ Dumnezeu celor ce-L
__________”.

Naomi Meseşan
10
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Găseşte şi încercuieşte!

C M D A V U D O R S J
E A N M N N C A L P U
Caută, în cartea Geneza, tălmăcirea
I N A O C S T L S V D
următoarelor cuvinte: Noe, Babel, Ţoar, Sitna,
Levi, Gad, Aşer, Dina, Zerah, Efraim, apoi T G L S R U M I C G E
încercuieşte-le* în careul de litere de mai jos! U A B M D O T P A A C
A I V J I E C I R L A
M E C U N C A R A C T
* Cuvintele pot fi găsite de la stânga la dreapta, V R O D I R E E M E A
de sus în jos sau oblic. F E R I C I T R I A A
M F D N E A I N Z V T
Naomi Luntraş S U E L I C C R I A D
I N C U R C A T U R A

Completează versetele biblice,
cu insectele, păsările şi animalele potrivite

1. „Înainte ca să cânte ...... te vei lepăda de Mine de trei ori”.
2. „Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul pogorându-Se peste El ca un ......”
3. „...... era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu”.
4. „Vă mai spun iarăşi, că este mai uşor să treacă o ...... prin urechea acului, decât să intre un bogat în
împărăţia lui Dumnezeu”.
5. „Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte ...... răpitori”.
6. „Du-te la ...... leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!”
7. „Cum doreşte un ...... izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!”
8. „El a fost dus ca o ...... la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;”
9. „Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de ......”
10. „Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe ...... ”
11. „Iată ...... lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”
12. „Biciul este pentru ......, frâul pentru măgar, şi nuiaua pentru spinarea nebunilor”.
13. „El a luat cele cinci pîini şi cei doi ...... Şi-a ridicat ochii spre cer, şi a rostit binecuvântarea”.
14. „Acolo pe munte, era o turmă mare de ...... care păşteau”.
15. „El se hrănea cu ...... şi miere sălbatică”.
16. „Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu ...... ”
17. „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un ...... ”
18. „Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un ...... încurcat cu coarnele într-un tufiş”.
19. „Ca un leu care răcneşte şi ca un ...... flămând, aşa este cel rău care stăpâneşte peste un popor sărac”.
20. „A dat drumul unui ...... care a ieşit, ducându-se şi întorcându-se, până când au secat apele de pe pământ”.

Cosmina Simina

11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara

partea a 3-a

Reporter: În ultimii 5 ani de închisoare, din totalul de 13 marele psihiatru Viktor Frankl. Şi el arăta că acest vid apare în
ani, Irinel Ştefan şi-a dedicat inima şi viaţa lui Dumnezeu şi a om prin faptul că l-am „dezlocuit”, l-am „aruncat”, l-am îndepărtat
încercat să trăiască o viaţă plăcută Lui, chiar în închisoare. Din pe Dumnezeu din noi şi atunci a apărut acest gol, pe care omul îl
experienţa personală, înainte de a vă decide să trăiţi viaţa cât resimte într-un mod dureros, căzând în depresie, în dependenţă
se poate de curată înaintea lui Dumnezeu, cu siguranţă aţi avut de droguri, de alte lucruri sau în violenţă. Deci depresia,
lupte cu pornografia şi cu ispitele sexuale. Cum aţi căzut, cum dependenţele şi violenţa nu reprezintă decât o reflectare a
v-a ridicat Dumnezeu şi ce sfat aveţi pentru cei care s-ar putea existenţei vidului existenţial.
să treacă acum prin aceleaşi lupte?
I. Ş.: Am înţeles foarte clar că dacă Dumnezeu L-a dat
Irinel Ştefan: Niciodată nu am înţeles ce înseamnă să pentru mine pe Fiul Său, Isus Cristos, îmi va da şi biruinţa în faţa
te lupţi cu tine însuţi, pentru că întotdeauna am fost biruit. Nu am acestor lucruri: masturbarea, pornografia, gândurile murdare,
conştientizat că este nevoie de luptă, ci mă complăceam, mă poftele. Am înţeles clar că dacă Dumnezeu Tatăl a dăruit ce a
simţeam bine şi, după cum ştim, păcatul este dulce, dar la urmă avut mai scump, va da şi biruinţa împotriva acestor pofte „care
lasă un gust foarte amar. Am trăit 31de ani biruit de pornografie, se războiesc cu sufletul”, aşa cum scrie apostolul Petru.
biruit de ce înseamnă dorinţe sexuale, biruit de dorinţe de
masturbare, biruit de relaţii extraconjugale. A fost un moment în R: Cum privesc slujitorii Bisericii această problemă?
viaţa mea, când Dumnezeu s-a atins de fiinţa mea şi m-a trezit la
adevăr, când am înţeles că este nevoie să duc o luptă în fiecare Ioan Brie, pastor: Pornografia
zi, pe care am denumit-o „lupta cu tine însuţi” . merge mână în mână cu masturbarea.
Aceasta este una dintre marile probleme
R: Ce adevăr esenţial aţi înţeles pentru viaţă? cu care se confruntă generaţia de tineri,
indiferent de confesiunile cărora le
I. Ş.: Pentru că veneam cu un trecut... în trecutul meu aparţin. Sigur că poate unii au mai multă
era multă pornografie şi am luptat în fiecare zi cu masturbarea, influenţă din partea părinţilor evlavioşi, le
fiind tânăr, fiind în detenţie, în momentul în care Dumnezeu m-a mai spun una-alta, mai aud la Biserică,
născut din nou, ca unul care executam 13 ani de detenţie, aveam dar să nu fim naivi - adolescenţii noştri,
deja 8 ani şi au urmat încă vreo 5 ani după momentul întoarcerii copiii noştri consumă pornografie! I-aş
mele la Domnul, acum se punea problema: ce-am să fac - dacă sfătui pe părinţi să nu le permită copiilor
8 ani m-am masturbat, acum care ar fi soluţia pentru mine? să aibă televizor în camera lor. Dar cum
Citind Scriptura, am găsit în ea că există garanţia şi siguranţa vor putea părinţii să le spună copiilor să
biruinţei: „Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? nu aibă televizor în camera lor, când
Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?... părinţii au televizor în dormitor? Multe
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, cupluri au fost distruse de televizorul
prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:31-37). din dormitor.

R:
Biruinţa asupra oricărui viciu este dată de Însuşi R: Pe plan mondial, pornografia
Dumnezeu, dar... este o industrie de miliarde de dolari,
iar promovarea se face pe toate
Prof. Univ. Dr. Voicu Tudorache, medic: ...Există canalele posibile: linii erotice, baruri
o boală a spiritului contemporan, o patologie a spiritului, cum de strip-tease, cărţi pornografice,
o numesc medicii. Şi această patologie se referă la faptul că cinematografe, casete, DVD-uri,
societatea trăieşte într-un „vid existenţial”, aşa cum îl numea magazine specializate şi mediul cu
cea mai mare influenţă – Internetul.

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

- Cum sunt afectaţi copiii de criza dintre părinţi datorată faptului pornografice. Dar suntem conştienţi că lumea
că tata sau mama vizionează aşa ceva? modernă nu poate exista fără Internet. Cu
siguranţă sunt foarte multe lucruri folositoare şi
Soţia unui bărbat dependent de pornografie: Una utile pe Internet. La ce este bun Internetul şi
dintre fetele noastre a fost foarte afectată şi eu nu am realizat care sunt pericolele Internetului?
lucrul acesta, decât după un an de zile, când ea a solicitat
consiliere cu o altă persoană. Eu am observat, în timp, că era Prof. Univ. Dr. 1, Universitatea
distantă şi rece faţă de tatăl ei. Problema ei numărul unu, era că Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: Dacă mă
nu mai suporta să ne strângă în braţe şi nici chiar eu să o strâng plictisesc, dacă sunt mai deprimat, de exemplu,
în braţe. Nu suporta să mai aibă niciun fel de relaţie ca de la tată atunci îmi este la îndemână să iau calculatorul sau laptopul şi să
la fiică, pentru că simţea că nu-l mai poate iubi şi spunea: „Parcă caut un site care să mă distreze sau să încep să port o discuţie
simt că nu îl mai pot iubi. Sunt conştientă că este tatăl meu şi a uşoară, lejeră, cu prietenii pe Internet. De aceea Internetul este
făcut foarte multe pentru mine, ştiu că mă iubeşte, dar nu îl pot şi periculos, fiindcă este facil, este la îndemâna tuturor. În felul
iubi. Nu pot suporta să vină lângă mine, nici să-l simt aproape de acesta este un fel de drog, care ne întreţine cu informaţii privind
mine”. Fiica mea s-a luptat foarte mult cu asta. Fetele noastre nu unele lucruri, ocazii distractive etc. Ceva care acţionează asupra
au ştiut fondul problemei, că nu am putut să vorbesc despre aşa noastră ca mierea, ciocolată sau alte bunătăţuri care ne fac
ceva cu ele, dar au văzut relaţia încordată dintre noi şi certurile, plăcere. De exemplu, chiar dacă eu am de învăţat şi ştiu că vine
deoarece el devenise tot mai agresiv. A devenit agresiv şi în sesiunea, însă ceea ce trebuie să învăţ nu este prea distractiv
exterior, nu doar în intimitate. Au fost nopţi în care, pentru că şi cere efort, atunci uşor mă prinde ideea ca să discut puţin pe
n-am mai rezistat, am strigat şi am ştiut că fetele aud. Am strigat Internet cu colegii, ÎNSĂ discuţia asta se prelungeşte ore, nopţi şi
pentru că nu mai rezistam şi nu mai puteam. Am strigat ca să ne atunci devine un lucru periculos.
audă şi el să se oprească.
Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul
R: Unul dintre motivele pentru care se ajunge la astfel de Inspectoratului General de Poliţie: Dacă vreunul dintre
catastrofe este surprins de Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele prietenii necunoscuţi de pe Internet devine foarte interesat de
televiziunii asupra minţii umane: „Cu cât oamenii se expun copil - îl întreabă unde locuieşte, îi cere poze cu el etc, şi devine
mai mult la bombardamentul cu erotism, cu atât imaginaţia, agasant, atunci este bine să închidă acea comunicare şi să le
comportamentul şi modul lor de viaţă vor fi marcate mai puternic spună şi părinţilor.
de obsesia sexului. Cu atât mai mult erotismul va domina mediul
social, spaţiul vital al omului modern, iar oamenii vor simţi nevoia R: Agasant? La ce vă referiţi?
de a se reîntoarce către consumul materialelor erotice pentru
a-şi hrăni o imaginaţie şi nişte aşteptări greu de satisfăcut în Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul
lumea reală. Aceste materiale trebuie însă să fie tot mai incitante, Inspectoratului General de Poliţie: La primele întrebări
pentru a putea răspunde noilor aşteptări. Finalul acestui efect de legate de unde locuieşte, copilul poate că nu răspunde, dar
cascadă nu este altul decât eliminarea completă a sentimentului, întrebarea revine şi atunci trebuie să se întrebe: Ce legătură
a umanului din relaţia de dragoste, apoi degenerarea în are unde stau eu sau ce legătură are şcoala în care învăţ sau
perversiuni şi în final în homosexualitate şi lesbianism. Tulburările dacă am fraţi, surori, sau dacă sunt singur acasă, sau dacă nu
de personalitate, dezagregarea mentală sunt singur acasă? Genul acesta de întrebări trebuie să nască
şi bolile psihice, în general, devin tot mai întrebări la rândul lor...
probabile pentru omul pe care televiziunea,
cultura nihilismului sau societatea de R: Ai fost abordată pe Internet? Ai iniţiat legături pe Internet
consum l-au înrobit unei existenţe obsedate cu necunoscuţi?
de fantasmele eroticului.”
Studentă 3 - Vox-pop pe stradă: Nu am iniţiat, dar
I. B.: Am întâlnit un bărbat căsătorit am fost abordată. În general nu le dau curs, pentru că nu am
cu o femeie foarte frumoasă şi atrăgătoare, încredere. Eu cred că din moment ce pretinzi că eşti altcineva,
dar care era împlinit de pornografie şi nu înseamnă că poţi să ai ceva de ascuns, şi dacă cineva nu te
de soţia lui, un neglijat din punct de vedere apreciază aşa cum eşti, nu merită să fii prietenă cu respectivul.
sexual, care stătea în faţa monitorului şi se
masturba. Ce-i acolo? Să nu spună nimeni R: Cam cât timp crezi că petrec colegii tăi pe Internet, în
că acolo nu-i diavolul. Omul acela era înrobit, general, şi pe site-uri pornografice, în special?
nu putea scăpa! Sau persoane care, muncite
de pornografie, ajungeau să îmbrace haine Studentă 3 - Vox-pop pe stradă: Pe Internet, la modul
de femeie şi se masturbau. Ce se întâmplă în general, 75% din 24 de ore, pentru că depind şi de activitatea pe
baie, în dormitor, la birou, în faţa calculatorului care o fac şi dacă lucrează foarte mult pe calculator, invariabil
şi a televizorului este un dezastru! intră şi pe Internet.

R: În lumea occidentală, lumea în R: Cultura modernă are legătură cu dependenţa de ceva?
care s-a inventat televizorul, peste 70% din
căsătorii se termină cu catastrofa unui divorţ. Prof. Univ. Dr. Voicu Tudorache, medic: Cultura
Statistica spune că la fiecare secundă, aproape modernă este o cultură a dependenţei. Dependenţa de o
30.000 de bărbaţi de pe planetă se uită la un site substanţă chimică, de un somnifer, de un tranchilizant, de o pastilă
pornografic. Pe plan mondial, România deţine care îmi ia durerile. Apoi mai pot să fiu dependent de o activitate,
un trist loc de frunte la accesarea site-urilor
13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

de lucruri etc. Cunoaştem atâtea persoane, anumite limite... Eu mă puneam pe genunchi şi mă rugam în
care de dimineaţa până seara lucrează cu general pentru copii, dar în mod special pentru această pornire
multă fervoare, dar sunt dependente de acea a lor. Este adevărat că Dumnezeu a pus în noi dorinţa aceasta,
activitate. Există dependenţă de o fiinţă, fie latura noastră sexuală, şi ea trebuie satisfăcută, dar numai în
că este o fiinţă umană sau că este un animal, căsătorie, într-un cadru legitim pe care Dumnezeu l-a creat
dependenţă de jocurile de noroc, dependenţă pentru noi. Curiozitatea aceasta a copiilor înainte de vreme,
de mass-media, de media vizuală, de o ajungând la anumite cote, nu mai poate fi stăpânită. Copilul nu
substanţă chimică, de alcool, de pornografie, se mai poate stăpâni, aşa zicem noi, ca părinţi, dar el poate fi
de Internet etc. stăpânit prin controlul nostru. Noi, ca părinţi, suntem responsabili
şi copilul trebuie urmărit. Nu poţi să-l urmăreşti la orice pas, dar
R: „Peste 9.400.000 de femei din întreaga lume accesează nu poţi nici să-i dai acea libertate care se vehiculează: să le dai
site-uri porno în fiecare lună”, se arată într-un sondaj efectuat copiilor libertate „ca să dea ei cu capul” şi atunci se vor trezi, vor
în 2006 de Internet Filter Review. „Una din şase femei este fi pregătiţi pentru ziua de mâine, pentru ce urmează...
dependentă de pornografie” scrie site-ul www.semneletimpului.
ro, citând acest sondaj. „În societatea modernă, „puterea“ R: ...nu-l poţi lăsa pe copil în mijlocul unei autostrăzi „ca să
acţionează nu atât prin mijloace de constrângere, de forţă, ca în dea el cu capul”...
dictaturile clasice, ci mai ales prin mijloace blânde, seducătoare,
de tip magic. Masele de oameni sunt manipulate prin intermediul Mama unui băiat din clasele primare, care a fost
erosului din programele de televiziune, iar sexul este folosit surprins vizionând materiale pornografice împreună
ca momeală în vânarea atenţiei generale a publicului. Cel cu colegii şi prietenii: Eu nu sunt de acord cu această
împătimit, cel dependent nu-şi mai găseşte liniştea decât parţial libertate. Dumnezeu mi-a dat copii, iar eu sunt responsabilă de
şi doar în momentele când înfăptuieşte patima respectivă sau ei. Le dau o anumită libertate pe care o consider eu potrivită.
când consumă ceea ce i-a provocat dependenţa”, afirmă Virgiliu Nici Dumnezeu nu ne dă nouă libertate totală, nu avem libertate
Gheorghe în cartea Revrăjirea lumii. absolută.

I. Ş.: Apostolul Pavel dezbate foarte clar ceea ce înseamnă I. Ş.: Chiar dacă ai căzut în capcana pornografiei, trebuie
lupta cu tine însuţi. Este cea mai mare luptă pe care poate s-o să lupţi. În toată această luptă, tu nu eşti singur. Pe lângă
ducă cineva. În lupta cu tine însuţi ai garanţia că eşti biruitor, faptul că Isus Cristos este cu tine, mai este ceva. El ţi-a dat o
dacă începi să lupţi. De ce spunea apostolul Pavel: „Mă port armă atât de puternică, pe care trebuie să o foloseşti în fiecare
aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire”? Omul acesta a înţeles zi: RUGĂCIUNEA. Dar vei spune: „Da, m-am rugat, dar nu am
foarte clar că este vorba de o luptă cu el însuşi, în fiecare zi! cunoscut biruinţa, m-am rugat şi tot nu pot să mă ridic, sunt tot
prins, sunt tot jos”. Să-ţi spun ceva: dacă vrei să scapi, FĂ CEVA:
R: Ce simţeaţi în perioada când aţi vizionat astfel de materiale? taie legăturile şi lucrurile cu care diavolul te-a infectat până acum.
Şi prin ce te-a infectat? Prin ochi, prin reviste, prin televizor, prin
Bărbat, fost dependent de pornografie: Oamenii Internet, prin tot ceea ce ne înconjoară. Ieşi pe stradă şi pe tarabe
nu consumă pornografie din cauza sexului, ci dintr-o nevoie de sunt reviste obscene, te urci în autobuz şi vezi o femeie sau o
intimitate nesatisfăcută. Sunt foarte mulţi bărbaţi căsătoriţi care domnişoară cu pieptul jumătate gol şi ochii îţi fug acolo. Dacă este
consumă pornografie. Eu am început cu pornografia din liceu şi un mod prin care diavolul intervine şi intră cu forţa în viaţa unui om,
am ajuns ca şi după căsătorie să am acest viciu şi această robie, această uşă este ochiul. În momentul în care te uiţi şi vezi, este
care nu are legătură cu viaţa sexuală. Consumul de pornografie clar că în tine se dă o luptă, în tine se aprinde ceva - nevoia. Ea
creează un fals sentiment de intimitate, pe care probabil nu-l poţi cere: „Domnule, ai nevoie!”. Dacă vrei să cunoşti biruinţa, fă primul
obţine uneori în căsătorie şi atunci încerci să-l obţii sub orice pas: închide-ţi ochii faţă de aceste mizerii!
formă, iar intimitatea asta e dată de goliciunea femeii care apare
în faţa ta, ca bărbat. Pe moment ai impresia că ţi se satisface R: Ce soluţii le-aţi propus celor care doreau să scape de
o anumită nevoie de intimitate, dar sentimentele unui creştin dependenţa de pornografie?
care consumă pornografie sunt dezastruoase după... După ce
ai terminat cu acest consum nenorocit, te simţi jalnic, ai impresia Doamnă consilieră la un Centru de consiliere
că Dumnezeu nu te mai iubeşte, că Dumnezeu nu te mai vrea, şi creştină: Femeile au fost afectate prin ceea ce au făcut bărbaţii
bineînţeles că Dumnezeu nu te vrea păcătos. Este normal că nu lor. Ele nu erau neapărat dependente de pornografie, deşi am
te vrea păcătos, dar te vrea lângă El, te iubeşte în continuare şi cunoscut şi cupluri care au folosit pornografia pentru a fi împliniţi
vrea să scapi de această robie. în relaţia sexuală - credeau ei - cupluri care aveau probleme grave
şi au fost la un pas de divorţ. Chiar dacă soţia a fost de acord să
R: Specialiştii afirmă că 30% dintre copii cu vârsta sub urmărească acele materiale împreună cu soţul şi să accepte tot
10 ani accesează site-uri cu conţinut pornografic şi 80% dintre ceea ce-i cerea soţul ei, relaţia nu a putut fi reparată pentru că
adolescenţii sub 16 ani vizionează în mod obişnuit materiale principiile pe care Dumnezeu le are cu privire la relaţia sexuală
pornografice. sunt clar definite în Cuvântul lui Dumnezeu şi nu au absolut nimic
de-a face cu pornografia. Dacă nu punem Cuvântul lui Dumnezeu
Mama unui băiat din clasele primare, care a fost la baza vieţii noastre, tot ceea ce facem poate fi afectat, inclusiv
surprins vizionând materiale pornografice împreună relaţia sexuală. Ceea ce am putut eu să fac a fost să o sprijinesc
cu colegii şi prietenii: Curiozitatea i-a îndemnat să ajungă pe femeia aceea să aibă atitudinea potrivită faţă de soţul ei, dar
aici, dorinţa de a cunoaşte înainte de vreme, iar curiozitatea nu acceptând ceea ce el îi propunea, îi cerea sau îi impunea. Am
aceasta este stârnită şi într-un anumit anturaj. Dacă nu ar fi îndrumat acel cuplu să participe la consiliere în mod serios, iar
într-un anumit anturaj, nici curiozitatea aceasta nu ar depăşi soţul să facă consiliere cu un consilier bărbat. Bărbaţii nu prea

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Gura mică sau GURA MARE
„Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul;
cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui”
(Proverbe 13:3)
„Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri”
(Proverbe 21:23)
Când un copil se naşte, începe să plângă, ceea ce va face din Templu (Matei 21:15-16); „Să mi se umple gura de laudele Tale
de mai multe ori în primele luni de viaţă. Apoi spre bucuria tuturor şi-n fiecare zi să Te slăvească!” (Psalmi 71:8).
începe să pronunţe primele cuvinte, ca mai târziu să poată rosti În cazul celor care vorbesc mult (când s-a vorbit mai mult
toate cuvintele specifice limbii şi culturii din care face parte. Gura decât acum cu telefonie şi internet) (Proverbe 10:19), se poate
este poarta de comunicare, a omului, prin care se realizează una ajunge la stări foarte decăzute, când; „Gura lor păcătuieşte la
din funcţiile binecuvântate ale creaţiei. „Cine a făcut gura omului? fiecare vorbă” (Psalmi 59:12). Atunci se impune cu atât mai mult
...Oare nu Eu, Domnul?” (Exodul 4:11). Gura este subordonată rugăciunea: „Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte
total minţii – sediul central al fiinţei umane. Astfel, omul poate uşa buzelor mele!” (Psalmul 141:3). Înţeleptul Solomon constata şi
alege să vorbească mai mult sau mai puţin şi să se exprime într- sfătuia în domeniul vorbirii, pentru a şti să evaluăm corect pe cei
un mod binevoitor sau cu răutate. Volumul de cuvinte şi modul în din jurul nostru: „Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea
care sunt spuse, poate defini o gură mică sau o gură mare, ceea şi de priceput dacă şi-ar ţinea gura” (Proverbe 17:28); „Cine umblă
ce tratează articolul de faţă. cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea
Istoria biblică cuprinde situaţii în care li s-a cerut oamenilor gura să nu te amesteci” (Proverbe 20:19).
să fie cu „gura mică”, chiar să tacă. La cucerirea Ierihonului: Gura copiilor este „drăguţă” (C. C. 4:3), ca în imaginea
„Iosua dăduse porunca aceasta poporului: «Voi să nu strigaţi, să reciprocă a celor ce se iubesc, dar dacă e o gură mare, care
nu vi se audă glasul şi să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua vorbeşte de toate, nu mai este frumoasă nici faţa. Cred că în cazul
când vă voi spune: «Strigaţi!» Atunci să strigaţi»” (Iosua 6:10). În unora, este nevoie de o intervenţie asemănătoare celei din Isaia
general, în stări de ispită, când cei din familie sau colegii de şcoală 6:7 - „Mi-a atins gura cu el şi a zis: «Iată, atingându-se cărbunele
ne provoacă, trebuie tăcere: „ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău
voi pune frâu gurii” (Psalmi 39:1). Pentru a nu da ocazii lui Satan, este ispăşit!»”. Aşadar, gura trebuie să fie o poartă, pe care să iasă
ci a oferi „drept” lui Dumnezeu să intervină în favoarea noastră: numai vorbe cu acte în regulă. Oricum: „Cine îşi păzeşte gura şi
„Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi” (Psalmi 39:9). Copiii limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri” (Proverbe 21:23).
aud foarte bine, nu ca bătrânii, dar cei cu gura mică „... sunt ca un Cele mai multe dosare, greu de rezolvat, poartă „ştampila” limbii
mut, care nu deschide gura. Sunt ca un om, care n-aude şi în gura noastre, de aceea, vă recomand să vă cântăriţi mai bine vorbele şi
căruia nu este nici un răspuns” (Psalmi 38:13-14). Amintiţi-vă şi să nu vă obişnuiţi să vorbiţi într-una ca şi radioul. Chiar şi oamenii
repetaţi versurile: „Ai grijă gură mică ce vorbeşti / căci Părintele de lipsiţi de descoperirea Bibliei, au înţeles ceea ce am vrut să vă
sus, Te priveşte ne-ncetat /Ai grijă gură mică ce vorbeşti”. învăţ. Plutarh spunea: „Să nu pierdem din vedere că oamenii scurţi
Biblia prezintă şi situaţii negative în care oamenii au fost cu la vorbă, sunt mai admiraţi şi mai iubiţi decât cei uşuratici, limbuţi şi
gura mare şi au păcătuit grav, căci „cine-şi deschide buzele fără frâu la vorbire”.
mari aleargă spre pieirea lui: soţia lui Potifar, în stările ei de Domnul Hristos a plătit şi păcatul unora cu gura mare,
ispită a „ţipat în gura mare” (Geneza 39:14); evreii în pustie au atunci „Când ...n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la
cârtit „în gura mare împotriva Domnului” (Numeri 11:1). măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis
Sunt situaţii pozitive în care oamenii trebuie să împletească gura” (Isaia 53:7). Ferice acum şi-n vecii vecilor, de cei care-şi
tăcerea cu strigătele; în mod deosebit în prezenţa divină şi în Casa deschid gura mare pentru Domnul şi-L laudă din toată inima
Domnului: „Nu te grăbi să deschizi gura şi să nu-ţi rostească inima (Psalmul 108:1-5) şi îşi ţin gura mică aşa încât „niciun cuvânt
cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer stricat să nu vă iasă din gură”.
şi tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe” (Eclesiastul Iosif Anca
5:2), dar şi să-ţi deschizi gura să-L lauzi din toată inima, ca şi copiii

doresc să meargă şi să facă lucrul acesta, dar dacă soţiile sunt sprijinite, atunci schimbarea poate începe de la ele. Şi atunci când în
inima unei femei este blândeţe şi smerenie... ceea ce semeni, aceea culegi... Cred că numai Dumnezeu este Cel care poate elibera un
om de dependenţă. Dacă apelezi la ajutorul lui Dumnezeu, El poate să facă mai mult decât ştim noi să cerem sau să gândim.

I. Ş.: Doreşti să scapi de această dependenţă? Spune: „Înapoia mea, satano, vrăjmaşule! Închide orice canal prin care el vrea să
te ispitească. Pe mine televizorul şi revistele m-au biruit ani de zile, dar am avut un moment în care m-am ridicat şi am zis: „Doamne,
eu vreau să Te slujesc DOAR pe Tine! Tu m-ai născut din nou, nu mai vreau să îl slujesc pe cel rău!”. În acel moment m-am dezis de
televizor, m-am dezis de reviste, de Internet, am încetat să mă mai uit în stânga şi în dreapta şi privirea îmi este doar la Isus Cristos.

R: Fie ca privirile noastre să fie aţintite doar la Domnul Isus Cristos!
(va urma)
15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Nimeni nu este sortit biruinţei fără luptă

În timpul unei bătălii cruciale, un general a hotărât să atace, cu toate că armata
sa era cu mult depăşită numeric de cea inamică. El era încrezător în victorie,
dar oamenii săi erau cuprinşi de îndoială. În drum spre câmpul de luptă s-au oprit la
un altar. După ce s-a rugat împreună cu soldaţii săi, generalul a scos o monedă şi
a zis: „Voi arunca acum moneda. Dacă nimereşte capul vom câştiga, dacă e pajura
vom pierde. Acum e mometul pentru ca destinul să ni se arate”. Zis şi făcut. A aruncat
moneda în aer. Toţi aşteptau cu nerăbdare să vadă ce le-a hotărât soarta. A ieşit
capul. Soldaţii au răsuflat uşuraţi. Plini de încredere, au atacat armata inamică şi au
ieşit victorioşi.
După bătălie un locotenent remarca: „Nimeni nu poate schimba destinul!” Atunci
generalul i-a arătat locotenentului moneda. Aceasta avea capul pe ambele părţi.

Nu aştepta să se schimbe faţa lumii – schimbă-te tu!

În timpuri străvechi trăia un rege, care, într-una din zile, s-a dus să viziteze
unul dintre cele mai îndepărtate colţuri ale regatului său. Când s-a întors
la palat, a început să se plângă de cât de tare îl dureau picioarele, întrucât a
fost prima datã când a străbătut o cale atât de lungã iar drumul a fost stâncos
şi dificil. Prin urmare, s-a decis să ia măsuri. A poruncit oamenilor săi să
acopere fiecare drum din întreg regatul cu piele. În mod cert va fi nevoie de
mii de piei de vite şi va costa o uriaşă sumă de bani. Unul dintre slujitorii săi,
înţelepţi, a cutezat însă să-i spună regelui: „Măria ta, de ce să cheltuiţi fără
folos atâţia bani. Mai bine porunciţi să vă taie o bucată mai mică de piele cu
care să vă acoperiţi picioarele”.
Regele a fost mai întâi surprins, dar într-un final a acceptat să-şi facă lui
„încălţări” cu care să poată străbate toate drumurile grele ale regatului.

Talent investit în lucruri rele

E mmanuel Ninger era un artist tare talentat. El obişnuia să îşi cumpere cele necesare de
la un magazin al cărui patron îl cunoştea bine. Într-una din zile, şi-a plătit cumpărăturile
cu o bancnotă de 20 dolari. Patronul magazinului i-a acceptat banii şi i-a pus în sertarul
casei de marcat. Totuşi acesta a remarcat că s-a murdărit pe degete cu cerneală. A
devenit suspicios şi a anunţat poliţia. Poliţiştii au obţinut un mandat de percheziţie a
casei lui Emmanuel Ninger. În podul acesteia au găsit instrumente de reproducere a
bancnotei de 20 dolari. Au găsit şi 3 portrete pictate de el. Erau deosebite. De fapt, dacă
stai să te gândeşti, trebuia să aibă talent ca să poată reproduce bancnotele. A reuşit
să păcălească o mulţime de persoane până în ziua ghinionistă în care patronul acelui
magazin a observat cerneala de pe degete.
După arestarea sa, cele trei tablouri s-au vândut la o licitaţie publică cu 5.000 dolari
fiecare. Culmea e că practic i-a luat aproximativ aceeaşi perioadă de timp pentru a picta
bancnota de 20 dolari, cât i-a fost necesar pentru pictarea unui tablou de 5.000 dolari.

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Dacă îţi doreşti cu adevărat, poţi face multe lucruri

A fost odată un băiat care îşi dorea să găsească secretul succesului.
Într-o zi, l-a căutat pe un înţelept care locuia sus în munţi. S-a
dus în coliba lui şi l-a întrebat: „Înţeleptule, poţi să-mi spui care este
secretul reuşitei în viaţă?” Înţeleptul a tăcut pentru o vreme. Apoi l-a
condus pe acel băiat la un râu din apropiere. Au înaintat prin apă,
până când viaţa băiatului era în pericol. Băiatul se lupta să se menţină deasupra apei.
Spre surprinderea lui, bătrânul nu încerca să îl ajute. După câteva momente, bătrânul
l-a scos din apă şi au plecat înapoi spre colibă.
Odată ajunşi acolo, înţeleptul l-a întrebat ce îşi dorea cel mai mult în timp ce se
afla sub apă. Băiatul i-a răspuns: „Bineînţeles că îmi doream să scap!” Înţeleptul i-a
replicat îndată: „Fiule, dacă îţi doreşti succesul pe atâta cât îţi doreai să scapi, atunci
ai aflat care este adevăratul secret al succesului”.

Dorinţele omului trebuie să fie cumpătate

Un împărat îi spuse călăreţului său: „Încalecă-ţi calul! Străbate călare cât mai
mult pământ. Când nu mai poţi, opreşte-te iar răsplata îţi va fi întreaga
suprafaţă, pe care vei reuşi să o acoperi”.
Sigur pe sine şi îndrăzneţ, călăreţul a pornit la drum şi a alergat cât de iute
a putut ca să poată să acopere cât mai mult pământ. A ţinut-o aşa zi şi noapte,
iar când obosea sau îi era foame, nu se oprea deloc, deoarece voia să acopere
foarte mult pământ. A ajuns la un punct, când a acoperit o suprafaţă substanţială
de pământ, însă oboseala şi foamea l-au străpuns lâsându-l fără pic de vlagă.
Apoi s-a întrebat: „De ce m-am forţat atât de mult să acopăr o suprafaţă atât de
mare de pământ? Acum sunt pe moarte şi am nevoie doar de un petec de pământ
unde să mă îngroape!”

„Am luat masa cu un înger!”

A fost odată un băieţel care a dorit foarte mult să Îl întâlnească pe Dumnezeu şi s-a gândit el într-o zi să pornească
în căutarea Lui. Ştia foarte bine că nu o să fie o simplă plimbare, aşa că înainte de a porni şi-a umplut bine, bine
geanta cu dulciuri şi cu multe sticluţe cu apă, să-şi mai potolească foamea şi setea din când în când. Când a fost
la câteva blocuri depărtare de casa lui, a zărit un parc mare şi umbros şi s-a gândit să-şi tragă puţin suflul, înainte
de a porni iar la drum. S-a aşezat pe o bancă lângă un bătrân amărât care se uita la porumbeii, ce scormoneau
pământul, în speranţa că vor găsi ceva mâncare.
Băieţelul şi-a luat geanta în braţe şi a scos din ea o sticluţă de apă şi când să se servească a fost întrerupt de
privirea bătrânului, care se uita la el cu o flămânzeală de parcă voia să îl mănânce cu tot cu papuci. Făcându-i-se
milă, baiatul i-a oferit acestuia câteva dulciuri, iar drept „răsplată” bătrânul i-a oferit un zâmbet. Atât de radiant a
fost zâmbetul bătrânului, încât băieţelul i-a oferit şi o sticluţă cu apă doar, doar va mai primi încă un zâmbet atât de
frumos, ceea ce s-a şi întâmplat.
Toată după-amiaza aceea, au stat acolo pe bancă, mâncând şi bând amândoi, fără să îşi spună vreun cuvânt
unul celuilalt. Pe înserate, băiatul simţi prezenţa oboselii şi se hotărî să o ia către casă, cu gândul că îşi va continua
călătoria în următoarea zi. Nici nu apucă bine să facă câţiva paşi, că dădu fuga înapoi să-l îmbrăţişeze pe colegul
său de bancă. Bătrânul, surprins de fapta copilului, tot ce i-a putut oferi înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe
care l-a văzut copilul în acea zi. Ajuns acasă, mama băiatului l-a întâmpinat. Surprinsă de expresia feţei plină
de fericire a copilului ei, nu se răbdă să nu îl întrebe: „Unde ai fost şi ce ai făcut tu, de eşti aşa de fericit?”
Copilul îi răspunse: „Am luat masa cu Dumnezeu!”. Şi înainte ca mama lui să apuce să îi răspundă, a mai adăugat:
“Ştii ceva? Are cel mai frumos zâmbet pe care l-am văzut vreodată!”
Între timp, bătrânul a ajuns şi el acasă şi fiul său, observând privirea paşnică a tatălui, nu a ezitat să îl întrebe:
„Tată, ce ai facut azi de eşti aşa fericit? ”El i-a răspuns fiului său: “Am mâncat în parc dulciuri cu un înger!”. Şi înainte
ca fiul său să apuce să îi răspundă, el a adăugat: „Ştii ceva? Seamănă cu un copil!”

17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Să nu furi!
(continuarea din pag 3)

1. În ce împrejurări, menţionate Mândru de isprava pe care o făcuse,
în Biblie, s-au făcut minuni cu copilul a răspuns: „Tată, am reuşit să o
Asociaţi personajul păcălesc pe vânzătoare. Când m-am dus, am
lemnul?
biblic cu versetul pus eu singur sticlele în ladă şi vânzătoarea nu
şi-a dat seama că una era ciobită. Aşa că am
care i se 2. Care văduve, în Biblie, sunt
recuperat eu paguba pe care ai făcut-o tu când
menţionate cu numele?
potriveşte! ai deschis sticla aceea. „E bine, ce ai făcut tu
1 – f; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – e tot un fel de furt”. Copilul a motivat: „Nu, că
2. Care femeie a fost „mai tare”
g; 6 – e; 7 – b; 8 – k; 9 – n; vânzătoarea nu a rămas în minus. O să se
decât leul? păcălească cei de la fabrică, că tot vând ei pe
10 – h; 11 – j; 12 – o; 13 – l;
bani mulţi, apa pe care Dumnezeu o face să
14 – m; 3. În care carte din Biblie şi de izvorască din pământ. Ei să se îmbogăţească
câte ori se repetă expresia „Şi pe spinarea noastră?” Tatăl responsabil a
Asociaţi personajul vor şti că eu sunt Domnul?” explicat: „Ascultă-mă: nu contează cât fură,
de ce fură şi cum fură alţii, noi nu trebuie să
biblic cu boala 4. Care dintre împăraţii lui Israel furăm pe nimeni. Noi trebuie să fim creştini,
lui sau organul şi Iuda au avut aceleaşi nu numai la biserică, ci peste tot”.
bolnav! nume? Cu ocazia anunţării notelor la teza de
limba şi literatura română, o elevă ce luase nota
Asa – bolnav de picicoare;
5. Care om avea funcţia de 10 a venit la catedră şi a cerut cu insistenţă,
soacra lui Petru – friguri
Timotei – stomacul
mare preot, împărat şi ca să fie notată cu 1. Profesoara a întrebat de
proroc? ce cere aceasta, pentru că o ştia o elevă cu
Tatăl lui Publius – friguri rezultate bune la învăţătură şi purtare. Spre
Maria – lepra surpriza profesoarei, ea a declarat că a copiat
6. Care este cel din urmă
Bartimeu – orb şi în duminica următoare urma să se boteze şi
Mefiboşet – olog duşman al omului?
conştiinţa o mustră pentru vinovăţia ei. Apoi a
Lea – ochi slabi 7. Prin ce se caracterizează spus că se va sili să îşi ridice media pe merit,
Ioram – boală de măruntaie în timp ce va avea pace cu Dumnezeu.
„întelepciunea de sus”?
Ghehazi – lepra „Cine fura, să nu mai fure”! Mai bine nota
Enea – olog 8. Care copii au fost ascunşi, 5 cu sârguinţă, decât un 10 cu valoare de 1.
după naşterea lor?
9. Care a fost cea mai mare Învăţătorul
/ cea mai mică, dintre
seminţiile lui Israel, la ieşirea 1. Manie caracteristică prin impulsul patologic de a-şi
din Egipt? însuşi prin furt bunuri străine fără a avea nevoie de ele
şi fără a urmări vreun profit material.
10. Care familii au fost cele 2. www.evz.ro
mai numeroase dintre cele
menţionate în VT?

Premianţi: Chifan Viorela, Chifan Jenica, Meseşan Roana,
Muraru Paul, Schipor Ana, Tapărdău Fibia şi Ungureanu Otniel.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2012
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Obrăznicia Respectul
Obrăznicia înseamnă lipsă de respect, de ruşine, Tăcerea impune adesea respect, dar cei mai
atitudini care derivă din mândrie şi incultură. respectaţi oameni sunt cei care iubesc.

Musafirul obraznic scoate gazda din casă, Un om cinstit impune respect şi
iar copilul obraznic alungă bucuria părinţilor. în faţa celor necinstiţi, după cum lumina
îndepărtează întunericul.
Obrăznicie este a cere de la alţii mai mult
decât se cuvine; omul obraznic este leneş şi Prezenţa anumitor oameni inspiră respect şi
nemulţumit totodată. încredere, în faţa altora trebuie să venim cu
respect şi încredere gata confecţionate.
Brutalitatea este obrăznicie nedeclarată;
cel ce împinge şi loveşte pe alţii şi-a pierdut Când eşti mulţumit să fii pur şi simplu tu însuţi
calităţile umane şi va sfârşi prin a fi tratat cu şi să nu te compari cu ceilalţi, vei fi apreciat şi
severitate. respectat de orice om cu judecată..

Postmodernismul a trecut dincolo de „egalitatea Adevărata frumuseţe este întotdeauna castă şi
în drepturi”, pierzând respectul pentru cei inspiră un respect involuntar;
vârstnici şi pentru autorităţi, ceea ce a dat frumuseţea asociată cu imoralitatea creează un
naştere unei obrăznicii oficializată. dispreţ, adesea fără părere de rău.

E o mare impertinenţă să nu ai destul spirit Ca să fii respectat, începe prin a respecta.
pentru a vorbi cu respect şi nici destulă minte Seriozitatea impune respect şi
pentru a tăcea. numai din priviri.

Copilăria este vârsta la care se poate trata cel Nu considera avantajos un lucru care te face să
mai bine obrăznicia. îţi pierzi respectul faţă de tine,
Tratamentul începe cu cuvinte de respect, aminteşte-ţi că eşti creat după chipul şi
dar uneori necesită impunerea respectului şi prin asemănarea lui Dumnezeu;
alte mijloace punitive. respectă-ţi sorgintea.

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.

Căci oamenii vor fi... obraznici... „Cinstiţi pe toţi oamenii...”
Depărtează-te de oamenii aceştia” 1 Petru 2:17
2 Timotei 3:1

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Zonele polare
„Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne!
Tu le-ai făcut pe toate cu înţelepciune şi
pământul este plin de făpturile Tale”
(Psalmul 104:24).

Vă place iarna? Ei bine, imaginaţi-vă cum ar fi, ca tot în loc, iarna locuind în igluuri, iar vara, în corturi din piele
timpul anului să fie foarte frig, chiar şi vara. Aşa se întâmplă de focă. Se ocupau cu pescuitul şi vânătoarea, iar foca
în regiunile polare ale pământului. Cele două zone polare, era principala lor sursă de hrană şi îmbrăcăminte. În zilele
Polul Nord (Arctica) şi Polul Sud (Antarctica), sunt cele mai noastre, majoritatea inuiţilor trăiesc într-un singur loc, în case
reci zone de pe Pământ, încât foarte rar temperatura urcă construite din lemn. Sunt aşezări permanente - sate, cătune
puţin peste 0 grade Celsius, aşa că pământul şi oceanul sunt sau chiar orăşele - unde trăiesc adevărate comunităţi de
aproape tot timpul, îngheţate. Aici, zăpada căzută nu se oameni, (chiar dacă uneori foarte mici) şi nu cu gândul de a
topeşte, ci îngheaţă, iar cu timpul se formează straturi groase pleca după câteva luni, ci cu dorinţa de a rămâne o populaţie
de gheaţă, de până la 3 km grosime. Polul Sud, este mult mai stabilă. Înfruntând cumplitele ierni polare, au găsit în fiinţa
îngheţat şi cu o temperatură mult mai scăzută decât Polul lor puterea de a rezista, de a-şi duce viaţa şi acolo unde ai
Nord, de fapt, în Antarctica, este atât de frig, încât zăpada nu spune că n-ar putea dăinui. Şi totuşi dăinuieşte.
se topeşte niciodată, în multe porţiuni ale continentului. În ciuda acestor condiţii, multe specii de animale
În zonele polare, locuitorii se bucură de lumină, doar reuşesc să supravieţuiască în zonele polare. Printre ele se
o jumătate de an. În regiunea arctică, soarele răsare la 21 numără: ursul polar, pinguini, reni, lupi, foci, morse, elefantul
martie şi apune la 21 septembrie. În regiunea antarctică se de mare, păsări ş.a. În apele reci ale oceanului Artic, îşi duc
schimbă datele, dar la fel, „ziua” durează jumătate de an ca şi viaţa în permanenţă şi unele balene. Animalele au blană
„noaptea”. Aşadar, vara soarele nu apune niciodată, iarna, iar foarte deasă (ursul alb, vulpea polară) şi un strat gros de
soarele nu răsare deloc. În aceste regiuni, pe cerul nopţii apare grăsime, iar unele animale îşi schimbă culoarea blănii în
aurora polară (boreală), acest fenomen minunat de lumini funcţie de anotimp. Pe continentul îngheţat al Antarcticii,
colorate şi încântătoare, care dau frumuseţe cerului senin. cresc extrem de puţine plante, acest lucru fiind principala
Peste întinderea albă, observându-se uşor dunele de zăpadă cauză a numărului mic de animale de pe acest continent.
curată, vântul puternic, ridicând în zbor, firicele de zăpadă. Se spune că în anul 1722, un misionar norvegian a plecat
Poate vă imaginaţi, că în aceste locuri nu există viaţă, pentru a găsi o veche colonie, din nordul Groenlandei. Nu a
fiind totul îngheţat şi pustiu, dar nu este aşa! Dumnezeu a găsit supravieţuitorii din acea colonie, însă a găsit populaţia
lăsat şi aici viaţă, locuind oameni şi animale. Desigur, că inuită. A învăţat limba lor şi a tradus părţi din textele
populaţia nu este atât de numeroasă, ca în alte zone ale creştine, în limba băştinaşilor. În limba inuită nu exista un
pământului, datorită condiţiilor foarte grele de viaţă, dar termen pentru pâine şi astfel în rugăciunea Tatăl nostru, în
şi aici se nasc oameni, trăiesc şi mor, iar viaţa îşi continuă limba inuită se spunea: „şi foca noastră cea de toate zilele
cursul, generaţii după generaţii. Oamenii trăiesc doar la Polul dă-ne-o nouă astăzi!”
Nord, în regiunea artică. Regiunea Polului Sud fiind prea rece, Fiecare persoană este importantă în ochii lui Dumnezeu.
nu există suficientă hrană pentru a întreţine viaţa oamenilor. Dragostea Sa pentru omenire este atât de mare, încât doreşte
Continentul Antarctica este singurul loc, care nu aparţine ca niciunul să nu piară, ci fiecare să vină la mântuire şi să
nimănui şi nu are istorie, precum celelalte continente. primească viaţă veşnică. Dumnezeu doreşte şi mântuirea
Ocazional, trec oameni aflaţi în misiuni de cercetare şi la acelor persoane, care trăiesc atât de departe şi de diferit faţă
bazele ştiinţifice. Băştinaşii zonelor polare arctice sunt de noi, El le dă hrana cea de toate zilele, le poartă de grijă şi
inuiţii sau eschimoşii şi samii sau laponii. Inuiţii trăiesc în chiar le trimite misionari să le vorbească despre mântuire şi
nordul Canadei, Groenlandei, precum şi în Alaska, fiind numiţi viaţa veşnică. Cu siguranţă, cei mai mulţi dintre noi nu putem
eschimoşi, de către populaţiile indiene din estul Canadei, merge în aceste locuri să-L propovăduim pe Domnul Hristos,
ceea ce înseamnă: „mâncători de carne crudă”. Aceştia, dar putem înălţa rugăciuni pentru aceia care nu-L cunosc pe
prin tradiţie sunt vânători şi pescari. Se deplasează cu sania Dumnezeu şi pentru cei ce-L propovăduiesc, uneori cu preţul
şi construiesc adăposturi din bucăţi de gheaţă, căptuşite cu vieţii lor, iar răsplătirea ne va fi deplină. „Fiindcă atât de
zăpadă (igluuri), în timpul incursiunilor de vânătoare. Se mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
îmbracă cu blanuri, pentru a le ţine cald. În trecut, grupuri pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
mici de inuiţi, formate din câteva familii, se mutau din loc veşnică” (Ioan 3:16)

Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”