You are on page 1of 20

pag.

3
Ce materie şcolară vă place mai mult? – Profesorul
Am trecut pe lângă o tufă de flori, de culoare
mov, înaltă de vreo doi metri, ce semăna cu liliacul. pag. 4
Când am simţit mirosul parfumat, am rămas pe loc, Cuvinte cu tâlc:
am închis ochii şi am tras cu nesaţ în piept mirosul Cine sunt eu şi cine sunt surorile mele? – D.D.
pătrunzător, peste care radia căldura puternică a Cine sunt eu şi unde locuiesc? – V.M.
binefăcătorului soare. Am zăbovit în faţa acelei tufe Cine sunt eu şi cei din neamul meu? – F.D.
de flori şi când am deschis ochii, în faţa mea pluteau Obiecte biblice
vreo douăzeci de fluturi de o frumuseţe rară: galbeni
cu pete verzui, maronii cu cerculeţe roşiatice sau pag. 5
albastre. Era un tablou mirific şi dintr-o dată au Psalmii 100-150 de la A la Z – Aura Simina
început să-mi curgă pe faţă lacrimi de încântare, de Asocieri
bucurie, de fericire, pentru faptul că eu Îl cunoşteam
pe Marele Pictor, pe Marele Creator: „Doamne, cât pag. 6
de mare poţi să fii, Te slăvesc din inimă, îţi mulţumesc Căutaţi în cartea Domnului (Deuteronomul) şi citiţi!
pentru că mi Te-ai descoperit”. Mă rugam în gândul Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi – Damaris
meu şi nu îmi venea să plec de acolo! Meseşan
Cu ochii înotând în lacrimi de fericire, m-am
uitat cu durere şi milă la cei care treceau grăbiţi, fără pag. 7
să observe splendoarea aceasta, deoarece erau Viţelul – Predicatorul
prea ocupaţi cu „cărămizile Egiptului”, să se mai
pag. 8
poată bucura de frumuseţile create de marele nostru
Dumnezeu! Mare har să poţi admira lucrările lui Daniela – Draga Ujeniuc
Dumnezeu, să iubeşti, ceea ce iubeşte El, să urăşti pag. 10
ceea ce urăşte El, să te bucuri cu El şi să suferi cu El.
Când Dumnezeu porunceşte – Eunicia Muraru
E minunat că pe acest pământ trecător, Domnul ni se
descoperă şi prin frumuseţile naturii, pe lângă harul pag. 11
ce ni l-a descoperit prin jertfa de la Golgota. Voia Ta nu voia mea – Carmen Oneş
Mă simt îndurerată când văd că unii copii nu
ştiu că se pot bucura de o floare, de un fluture, de o pag. 12
adiere de vânt şi stau nemişcaţi în faţa calculatorului, Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
fără să privească minunile adevărate, din jurul lor şi o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
să-L laude pe Creator. Evangheliei” Timişoara
Încercaţi şi veţi vedea ce înseamnă să vă
bucuraţi cu Creatorul şi aceasta nu doar aici pe pag. 11
pământ şi o veşnicie! Tata – Iosif Anca
Maria Blaj
pag. 16
Fondurile necesare editării si distribuirii Nu mă întrerupe, eu mă rog • El poate veni azi
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Răspunsuri, întrebări şi premianţi
doresc să sprijine această lucrare pot depune
pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate Neatenţia / Atenţia
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.
Apa – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Ce materie
şcolară
vă place mai
mult?
Eu cred că fiecare elev are cel puţin o materie care îi să „intre” în motoare şi cutii de viteză. El, acum este un
place, dar sunt unii lcărora le plac mai multe. De aceea vă mecanic foarte bun. Investiţi în materiile care vă plac şi
întreb pe fiecare dintre voi, acum când începe şcoala: „Ce veţi ajunge specialişti în acele domenii.
materie şcolară vă place mai mult?” Poate unii vor spune: Cât despre materiile care nu vă plac sau nu vă prea
matematica, alţii chimia, iar alţii muzica etc. De fapt, de ce plac, ce-i de făcut cu ele? Mai mergeţi sau nu la acele
vreau să vă întreb aceasta? ore? Faceţi ca şi cu mâncarea. Dacă trebuie, pe lângă
Hai să ne gândim împreună şi iarăşi vă întreb: Ce mâncare sau pentru poftă de mâncare luaţi şi medicamente
mâncare vă place mai mult? Iar voi vă gândiţi: supă de..., amare care vă fac bine organismului. La fel, acceptaţi şi
cartofi..., banane etc. Există vreunul căruia nu-i place nici o acele materii care nu vă plac, căci nu-s trecute degeaba în
mâncare? Poate! Dar este vreunul care nu mănâncă nicio programa şcolară. Eu ştiu mai mulţi băieţi la care nu le-a
mâncare? Poate! Numai că în primul caz, când lipseşte plăcut limba engleză, dar a venit vremea când tocmai de
pofta de mâncare, este o boală, iar în cel de-al doilea această limbă internaţională să aibă nevoie. Dar gândiţi-vă
caz, când se refuză hrana, se va muri de inaniţie. Deci nu puţin, dacă sunteţi un mecanic şi un client vă sună din Sibiu
este normal să nu-ţi placă mâncarea şi să nu mănânci. că vine cu maşina la atelier şi după o oră întrebaţi: „Dar n-aţi
Aceasta este pentru partea fizică a fiinţei noastre, în mod ajuns?” Ce va spune clientul: „Domnule, dar eu nu vin cu
deosebit a unui copil care trebuie să crească, nu numai să avionul, vin cu maşina pe trailer! Ştiţi că de la Sibiu la Arad,
se menţină într-o formă fizică bună. Dar nu este la fel şi cu sunt mai mult de 250 de kilometri, ori, punând această
învăţatul? Dragi copii, nu are nevoie mintea voastră, să se întrebare, te faci de ruşine şi posibil chiar să-ţi pierzi clienţi
dezvolte, cu fiecare an ce trece? Da, fiecare zi, fiecare oră pe viitor. Să luăm un alt exemplu: unui mecanic, nu i-a
este o ocazie de a sta la masă şi a-ţi hrăni intelectul, ceea plăcut limba şi literatura română şi când să scrie un anunţ
ce face bine şi părţii fizice. nu ştie cum să formuleze ceea ce doreşte. S-ar putea chiar
Materiile voastre şcolare se împart în două. În să nu fie înţeles, dar oricum va pierde din clienţii culţi şi cu
cele ce vă plac şi cele ce nu vă plac şi despre aceasta sensibilitate sufletească. Vor veni primii cei care, ca şi el, au
vreau să vă spun ceva important. Materiile care vă plac lipsit la acele ore, poate au avut şi media scăzută la purtare
reprezintă domeniul care v-a fost dat de Dumnezeu prin şi acum vor avea o purtare la fel de vinovată şi-l vor înşela.
naştere, pentru a vă forma profesional. De exemplu, am Cât i-ar prinde de bine domnului mecanic să ştie şi ceva
întâlnit un copil căruia nu-i plăcea să se joace cu maşinuţe geografie şi mai multă română etc.
şi stătea minute în şir să admire insectele. Acel copil nu Mai mult decât nevoia de hrană sau de educaţie şi
trebuie să ajungă mecanic, ci biolog. În schimb ştiu un ştiinţă, duhul vostru are nevoie de educaţie spirituală.
copil care, de când era în clasele primare, s-a apucat Iată de ce este foarte necesar să frecventaţi şi să învăţaţi
(continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Vorbe cu tâlc
„Ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă, să asculte
însă şi înţeleptul şi îşi va mări ştiinţa şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă - pentru prinderea
înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor
lor cu tâlc” Proverbe 1:4-6

acasă şi la grupele de studiu biblic de Obiecte biblice
la adunare. Fiinţa voastră spirituală
trebuie să crească şi să devină Completează spaţiile libere cu obiectele
asemenea chipului Domnului Isus necesare.
Hristos. Despre copilăria Domnului
este scris: „Isus creştea în înţelepciune, 1. Ghedeon a folosit ______ ca semn înaintea
în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu Domnului.
şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52). Este simplu de 2. Evreii au luat ______ de la egipteni când au plecat din
Egipt.
înţeles că fiul Mariei, mânca normal, dar mai important
3. Soţia lui David, Mical, a pus ______ în pat în locul lui
se hrănea cu cuvintele vieţii. Drept dovadă la 12 ani David.
a zăbovit mult la Templu, unde şedea „în mijlocul 4. O femeie a folosit ______ când L-a îngropat pe
învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări” Domnul Isus.
(Luca 2:46). Aceasta trebuie să fie „poziţia” corectă a 5. Slujitorul lui Elisei a pus un ______ pe faţa copilului
tuturor copiilor ce vor să ajungă mari în Împărăţia lui mort al sunamitei.
6. Proorocul Agab a folosit un ______ când a prorocit
Dumnezeu. Fie la şcoală, fie la adunare, fie acasă, să
lui Pavel cu privire la plecarea la Ierusalim.
le placă să stea aproape de cei ce-i învaţă şi să fie 7. Saul a aruncat cu ______ înspre David în timp ce el
activi. cânta la harfă.
Cât despre materia preferată, în cele sfinte este la 8. Slujitorul lui Iosif a pus un ______ în sacul lui
fel. Unii au mare pasiune pentru studiu biblic sistematic şi Beniamin.
pot ajunge, dacă sunt serioşi, în însuşirea cunoştinţelor 9. Preotul Ahimelec i-a dat o ______ lui David pentru
că nu avusese arme.
biblice, învăţători pentru copii sau predicatori. Alţii au
10. La cozile vulpilor, Samson a pus ______.
mare pasiune pentru mijlocirea în rugăciune şi, dacă 11. Domnul Isus a folosit un ______ când a scos
vor stărui, vor deveni profeţi, oameni ai credinţei şi ai vânzătorii din Templu.
minunilor, după cum va repartiza Stăpânul darurile sfinte. 12. Cine foloseşte ______ să nu se uite înapoi când
„De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească lucrează.
despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre 13. Rahav a folosit pentru iscoade, ca semn, o ______.
14. Acan a poftit din lucrurile date spre nimicire o ______
cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin
de şinear.
acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; 15. S-au îndulcit apele cu ______ aruncat de Moise.
altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, 16. David a luat de la căpătâiul lui Saul suliţa şi ______
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, când dormea pe dealul Hachila.
tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul 17. Arma cu care a luptat David în lupta din Valea
şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte” Terebinţilor a fost ______.
18. ______, un obiect ce i-a fost dat lui Ioan de către un
(1 Corinteni 12:8-11). La fel este şi în planul lucrurilor
înger să mănânce şi care-i va amărî pântecele.
sfinte, cu materiile ce ne plac mai puţin. Toate îşi au locul 19. Pitarul faraonului visase că purta pe cap 3 ______.
şi rolul lor. Dacă vei deveni predicator sau învăţătoare 20. Iael a pironit pe Sisera cu un ______ în tâmplă.
pentru copii şi nu proroc, slujba ta nu va fi la timpul de
rugăciune, dar tot vei avea nevoie de rugăciune. Cel
ce are darul dărniciei, nu va profeţi, dar are nevoie de Cine sunt eu şi cine sunt
rugăciune pentru a fi călăuzit şi păzit de puterea divină. surorile mele?
Urmează ca fiecare să-şi înţeleagă preferinţa
profesională şi chemarea spirituală, dar şi să Sunt una din mai multe la tatăl meu şi el ne-a aşezat pe
stăpânescă un nivel cât mai înalt de cunoştinţe fiecare la locul nostru. Eu nu sunt nici cea mai mare nici cea
mai mică. Am suportat arşiţa soarelei şi răcoarea nopţilor dar
generale, necesare propriei activităţi şi aprecierii
nu am cârtit niciodată. Pentru o vreme am fost vizitată de
altora care au alte înclinaţii. Toţi împreună asigurăm mulţi oameni. Unul dintre ei în loc să-mi vorbească frumos
nevoile vieţii acesteia şi aspirăm la încadrarea în m-a lovit şi nu numai odată, fapt pentru care a fost aspru
ordinea cosmică eternă, care va fi în funcţie de pedepsit.
pregătirea şi atitudinea fiecăruia dintre noi. Sunt sigur că ai auzit de mult despre mine şi că ai văzut
de unele din surorile mele.
D.D.
Profesorul

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Asocieri
Psalmii 100-150 Îmbină personajele cu obiectele care
de la A la Z îi reprezintă sau care le folosesc
frecvent şi alege apoi o caracteristică
a personalităţii potrivite lor.
1. Au deschis stânca şi au curs.
2. Nu uita niciuna din ele.
3. Cu ele vor secera cei ce seamănă I. PERSONAJE II. OBIECTE III. TRĂSĂTURI
cu lacrimi.
4. Aşa este Legea Ta. 1. Moise 1. bani 1. îndrăzneţ
5. Tot _______ preface pustiul în 2. Iosif 2. grâu 2. cinstit
iaz. 3. Tabita 3. vase 3. vânzător
6. Ca ea înfloreşte omul. 4. Zacheu 4. mreajă 4. harnică
7. Domnul îl pătrunde de departe. 5. David 5. manta 5. neprihănit
8. Binecuvântată din belşug. 6. Esau 6. toiag 6. blând
9. În ea strâng Cuvântul Tău. 7. Petru 7. aur 7. sincer
10. Cum îşi va ţine tânărul curată 8. Samson 8. peşti 8. mânios
cărarea? 9. arc 9. întemniţat
9. Ieremia
11. I-a făcut lui Isaac.
10. Maria 10. harpă 10. nedrept
12. Cu ea se înveleşte ca şi cu o
11. Saul 11. rană 11. recunoscătoare
manta.
12. Samuel 12. coapsă 12. îndurereat
13. Este scumpă înaintea Domnului.
14. Domnul i-a izbăvit din ele. 13. Cain 13. pungă cu arginţi 13. puternic
15. Aşa sunt fiii noştri. 14. Ioan 14. lanţuri 14. şiret
16. Pe ea intră cei neprihăniţi. 15. Izabela 15. mirodenii 15. harnic
17. Robul tău, fiul _____ Tale. 16. Iov 16. haine 16. viteaz
18. Îl umple de bunătăţi. 17. Solomon 17. obiecte de 17. invidios
19. Soarele ______ când trebuie să 18. Iuda înfrumuseţare 18. înţelept
apună. Iscarioteanul 18. plug 19. ascultător
20. Sunt scrise în cartea Domnului. 19. Pavel 19. vasul cu untdelemn 20. înşelătoare
21. Îşi aduce aminte că suntem 20. Iacov 20. râşniţă
_________.
22. Domnul este _______ ta pe mâna
ta cea dreaptă.
23. Din el Îşi face soli.
24. Aşa va face Domnul Ierusalimului.

Cine sunt eu şi cei din neamul
meu?
Cine sunt eu şi unde locuiesc? Am apărut pe lume când nu erai nici tu nici alţii ca tine,
dar am slujit tuturor celor ca tine. Eu ies din camera mea
Am fost născută cu vene şi oase. Primul glas al meu pentru a vă face bine la toţi şi niciodată nu obosesc în
a fost plânsul. Am locuit într-un ţinut cu verdeaţă şi cu facerea binelui. I-am mângâiat pe patriarhi şi i-am ajutat
struguri de viţă de vie udaţi de roua dimineţii. să-şi câştige pâinea cea de toate zilele, ceea ce fac şi
Dar într-una dintre zile au venit la mine nişte drumeţi şi astăzi pentru mulţi şi dacă cineva mi-ar mulţumi ar fi un
mi-au poruncit să merg cu ei. Am plecat cu ei o vreme, dar mare păcat.
apoi nu am mai ascultat de bunul lor glas. Întotdeauna sunt pe drum şi ştiu de fiecare dată încotr-o
Acum vă întreb pe voi care mă cunoaşteţi şi ştiţi ce s-a trebuie s-o apuc. Odată însă am încremenit privind cu
întâmplat cu mine: „Unde îmi voi petrece veşnicia?” uimire la o lucrare, până s-a terminat.
V.M. Ştiu că va veni vremea când împreună cu toţi fraţii mei şi
surorile mele, născuţi în aceeaşi zi, vom termina lucrarea la
care ne-am angajat.
F.D.
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (Deuteronomul) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!

1. Ordonează versetul şi ia aminte la sfatul dat din partea Domnului: „El, de, Ştii, să, afară, Dumnezeu, în, dar, nu
este alt, această, ziua, şi, că, şi, pune-ţi, în, inimă, Domnul, că, numai, Dumnezeu, este, Domnul, în cer, jos, şi,
pe pământ, sus” (Deuteronomul __: __).

2. Subliniază doar cetăţile de la răsăritul Iordanului: Beter, Aroer, Ramot, Golan, Gaza.

3. La ficare şapte ani Dumnezeu a poruncit ca poporul lui Israel să ofere iertare. Erau multe lucruri pe care ei
trebuiau să la facă în acel an. Enumeră câteva dintre ele:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4.

Dumnezeu a hotărât ce este bine sau rău pentru poporul Său. Indică prin săgeţi categoria fiecărei acţiuni din
prima coloană:
- să bea sânge;
- famenul să nu intre în adunarea lui Dumnezeu; - lucru interzis.
- să ia zeciuială din tot; - lucru acceptat.
- să mănânce oaie, zimbru, girafă; - lucru poruncit.
- să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor;
- să mănânce orica târâtoare care zboară;
- cineva să aibe meşteşugul de cititor în stele;

5. Completează propoziţiile căutând răspunsul în cartea Deuteronomul: _____________ era un popor mare, mult
la număr şi de statură înaltă, ca anachimii. Og, împăratul Basanului, avea un pat de _______. Înainte de moarte,
Moise a văzut cetatea promisă de pe vârful muntelui ___________.

6. Completează versetul: „Voi să mergeţi după _______, ________ _______ şi de El să vă temeţi; ___________
Lui să le păziţi şi de glasul Lui __ ________; Lui să-I slujiţi şi de El să vă _________” (Deuteronomul __:__).

7.

Notează din cartea Deuteronomul 3 binecuvântări care doreşti să le primeşti în urma ascultării de poruncile lui
Dumnezeu şi 3 blesteme care vin inevitabil dacă nu asculţi de El.

binecuvantări blesteme
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________.

8. Completaza cu cifra corespunzătoare: De la Horeb până la Cades-Barnea este o depărtare de _____ zile. _____
de cetăţi, tot ţinutul Agrob şi împărăţia lui Og au fost cucerite de poporul lui Israel.
Sărbătoarea Corturilor ţinea _____ zile.

9. Enumeră cele trei sărbători principale poruncite de Domnul lui Israel.__________________________________
________________________________________________________________________________________

10. În final, completează versetul şi împlineşte-l: „Acum, Israele, ce altă cere Domnul de la tine decât să_________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (Deuteronomul __:__). Dumnezeu să te binecuvânteze!

Damaris Mesesan

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

1. Înţărcarea – a învăţa să rabzi
„Acum, faceţi un car nou de tot şi luaţi două
vaci tinere care dau ţâţă şi care n-au tras
la jug; înjugaţi vacile la car şi mânaţi înapoi
acasă viţeii lor care se ţin după ele” (1 Samuel
6:7). Copiii mici sunt ca viţeii şi puii altor mamifere
care se hrănesc în primele luni de viaţă cu laptele matern.
Procesul prin care se stopează alăptarea este uneori
neplăcut pentru ei. În episodul regizat de conducătorii
religioşi ai filistenilor avem o imagine dublă de abstinenţă,
atât din partea mamelor cât şi din partea puilor.
Voi, copii, în viaţă trebuie să vă formaţi atât prin 3. Jertfa – o viaţă de sacrificiu
îndeplinirea unor dorinţe cât şi prin reţinerea de la „Şi Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr şi bun
altele. Nu ar fi sănătos ca un viţel să consume toată viaţa şi l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat
lapte de la vacă. Nici n-ar putea că trebuie să facă loc altui unt şi lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise şi l-a
viţel, ce se naşte. La începutul perioadei de înţărcare, el pus înaintea lor. El însuşi a stat lângă ei, sub copac şi le-a
va fi nemulţumit de această restricţie, dar cu siguranţă că slujit până ce au mâncat” (Geneza 18:7-8). După potop,
după un timp, nu va mai avea dorinţă să sugă lapte de la Dumnezeu a dat libertate oamenilor să consume carne de
mama lui. La fel şi în cazul vostru, toate reţinerile vor fi animale curate, ca şi în cazul menţionat, în care patriarhul
mai greu de suportat un timp foarte scurt, apoi va dispare Avraam a servit şi oaspeţii din cer cu carnea unui viţel. De
din organism acea poftă. Astfel, pe măsură ce creşteţi multe ori „viţelul cel îngrăşat” (Luca 15:27) a fost sacrificat
mari, trebuie să vă obişnuiţi să renunţaţi la anumite lucruri, pentru ocazii de sărbătoare. Apoi de-a lungul celor 4000
adică să vă „înţărcaţi”. De exemplu, trebuie să terminaţi cu de ani de istorie a jertfelor, până la venirea Domnului Isus
maşinuţele şi păpuşile, după cum aţi terminat cu biberonul. Hristos, mulţi viţei au slujit ca sacrificii pentru păcatele
Trebuie să renunţaţi la comoditatea de-a vă pune mama oamenilor, după cum este scris: „să mai aduci un viţel ca
totul pe masă, să vă preparaţi singuri anumite mâncăruri şi jertfă pentru păcat” (Exodul 29:36).
să vă îngrijiţi de hainele voastre. Gândiţi-vă că la maturitate Cu siguranţă, în cazul vostru nu este vorba de un
trebuie voi să îngrijiţi de cei ce vor fi copiii voştri. sacrificiu total, decât în situaţii de martiraj, sau alte forme
de sacrificiu ce se cer din partea voastră. Între altele, vă
2. Jugul – a învăţa să munceşti rog să vă cercetaţi sacrificiile pentru lucrarea Domnului:
„Aud pe Efraim bocindu-se: «M-ai pedepsit şi am fost sacrificii cu pregătirea plină de efort prin post şi rugăciune
pedepsit, ca un junc nedeprins la jug...»” (Ieremia 31:18). şi apoi cu slujbele efective. Să ştiţi că a lăuda Numele lui
De îndată ce viţeii încep să se maturizeze, sunt învăţaţi Dumnezeu „prin cântări şi prin laude... lucrul acesta este
să tragă la jug. În această perioadă li se formează gâtul mai plăcut Domnului, decât un viţel cu coarne şi copite!”
puternic şi astfel în timp, după ce vor creşte mai mult în (Psalmul 69:30-31). Ce diferenţă între cei care ucid tauri
greutate, vor putea duce carul încărcat. Până se formează la spectacole şi ei înşişi devin fioroşi ca aceste animale
această deprindere, ei suportă anumite dureri ce par a fi o provocate pentru a fi măcelărite în final, pentru a satisface
pedeapsă. Însă toate acestea sunt bune la vremea lor: „Este pofta de sânge a unor păcătoşi vinovaţi şi de alte multe
bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui” (Plângerile păcate şi cei care se adună pentru a-şi jertfi tăria tinereţii
lui Ieremia 3:27). Să ştiţi că tinereţea în perioada aceea, în slujba Evangheliei.
cuprindea şi vârsta ce este numită, astăzi, adolescenţă. Ferice de cei care învaţă de la tot ce este în jurul lor,
Tinerii evrei se căsătoreau mai repede ca cei din vremea ca să trăiască viaţa cu folos, în mod deosebit prima parte
noastră. Acceptaţi să munciţi, formându-vă diferite a ei, în care puterea intelectuală şi fizică este deplină şi
deprinderi. Este bine să ştiţi munci în grădină. Fetele în care se formează stilul de viaţă pentru tot restul anilor
să cunoască în mod deosebit, arta culinară, iar băieţii ce ne sunt daţi aici, pe pământ. Primii paşi siguri spre
să ştie mânui bine un ciocan, cleştele şi cheile pentru eternitatea din glorie încep cu vremea înţărcării, în
a repara o maşină. Dacă ştiţi bine doar să tastaţi la care învăţăm ce trebuie să facem şi ce nu trebuie
computer sau pe telefon, vă va fi greu în viaţă, căci după să facem, continuă cu efortul muncii în jug şi se
jocuri şi filme nu veţi bea apă, iar pozele şi comentariile finalizează prin sacrificiul trăirii pentru Domnul, care
de pe net nu ţin de foame. Câtă vreme trebuie să tragă la este modelul nostru de sacrificiu şi glorie.
jug tata şi mama, fără ca voi să puneţi „osul la treabă”? Predicatorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Lecturi biblice
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

DANIELA
Familia mea

Î
nceputul lunii martie a anului 1965, – Copila mea, cred că-ţi este foame.
era aducătorul unei brize de primăvară Este trecut de ora 9.
promiţătoare. Spre orizont, pădurea îşi legăna În colţul opus ferestrei, soba
ramurile, jucând o horă tăcută. cu lemne era folosită pentru gătit şi
Satul Pîrcovaci, se trezea după o noapte pentru încălzitul camerei. Tot cu ajutorul
obişnuită. Daniela, o fetiţă firavă de cinci anişori, scăunelului, fetiţa se ridică la nivelul plitei,
deschise ochii, cercetând atent lucrurile din jurul ei. cercetând cu ochii flămânzi, ce poate fi
Toate erau la fel cum le aranjase mama, înainte de acolo bun de mâncat. Într-un castron, găsi
culcare. Camera avea un mobilier simplu, compus o bucată de mămăligă. Soba o menţinuse
din două paturi, un dulap din lemn şi o masă aproape caldă, iar alături, pe o farfurie,
aşezată în dreptul ferestrei. Totul era cufundat într-o ouă fierte, curăţate de coajă. Iute, ca o
linişte apăsătoare. Pe patul alăturat, tatăl ei, care veveriţă, Daniela transformă îndată
era foarte bolnav, încă nu dădea nici un semn de scăunelul în masă, alături de patul
trezire. Păşind încet pe vârfuri, Daniela, cu ajutorul tatălui, pentru a servi împreună
unui scaun, si-a instalat pe masă, lângă geam, locul micul dejun.
ei preferat, unde aştepta să vină mama de la lucru – Fetiţa mea, îi spuse
sau cele două surori mai mari, de la şcoală. Şi-a tatăl, mama ta este creştină, se
lipit năsucul cârn de geamul ce se aburi imediat, din roagă atât de frumos, de parcă
cauza respiraţiei sale calde. Peste vârfurile stejarilor, Dumnezeu ar fi lângă ea, să o
soarele stătea atârnat, privind palid spre fereastra asculte de fiecare dată. Eu
Danielei. Copila a ridicat o mânuţă sus, salutându-l. nu am crescut într-o familie
Oftă… inima ei de copil dorea să alerge, să se cu frică de Dumnezeu şi nu
joace şi să aibă prieteni. Tusea convulsivă a tatălui ştiu să mă rog, şi apoi, cât am
a întrerupt-o din visare. fost sănătos şi purtam uniforma de
– Daniela, adu-mi o cană cu apă! spuse tatăl plutonier major, era o ruşine, să ştie
ei răguşit. cineva despre mine, căci cred în
Copila sprintenă, ca o veveriţă, s-a coborât existenţa Lui divină.
pe scaun, apoi pe duşumeaua camerei şi a mers – Tată drag, nu e deloc greu
iar lângă uşă, unde era o găleată cu zece litri de să faci asta. Este la fel cum aş vorbi
apă, adusă de la izvor, de sora ei mai mare. Alături eu cu dumneata, căci Tatăl Ceresc
lângă găleată, pe o farfurioară de tablă, era o cană este aşa de aproape de noi, numai,
tot din tablă, albastră, emailată, pe care Daniela a că nu Îl putem vedea.
cufundat-o, cu rapiditate, în apa din găleată şi i-o Un urlet prelung de câine lup le
duse imediat tatălui. Omul, în vârstă de aproape tulbură convorbirea.
patruzeci de ani, suferea de cancer la plămâni, iar – Auzi ce înfiorător prevesteşte Plumburiu, că pentru mine nu urmează
boala îl slăbise, încât rareori se dădea jos din pat, tocmai lucruri bune. În vremea când eram sănătos, trebuia să merg cu acest
să iasă afară din casă. Tusea s-a mai liniştit. câine lup, în cercetarea pădurii. Deseori, se întâmpla să descopere lucruri
– Te simţi mai bine, tată? Copila îngrijorată îl ciudate şi atunci lătra, scurma pământul cu labele, mirosea cu nările în jur,
privi cu ochii mari, căprui. Ce bine că tu nu mergi apoi, înălţându-şi capul, urla prelung. Asta nu era un semn bun pentru mine.
la lucru tată, altfel aş fi atât de singură şi crede- – Mă voi ruga tată, aşa cum se roagă şi mama şi facă‑se voia lui
mă, când aud vreun şoarece în pod că ronţăie Dumnezeu. Spune te rog după mine: „Doamne, te rugăm frumos să ne păzeşti
câte ceva, îmi este aşa de frică… de tot ce este rău, să ne dăruieşti sănătate, să vină mama cu bine acasă şi
– Daniela, dacă aş fi sănătos, mama ta n-ar surorile mele de la şcoală. Mulţumim pentru mâncare. Toate acestea te‑am
mai trebui să lucreze. Când m-am căsătorit cu ea, rugat în Numele Domnului Isus Hristos. Amin!” Tatăl spuse şi el „Amin!”, apoi
i-am promis doar fericire, doream să îi asigur un trai terminară de mâncat. Tusea îl sufocă din nou, scuipă prelung într-o batistă,
bun, dar acum… nu pot, deseori, nici să mă ridic din apoi adormi chinuit de suferinţă.
patul acesta. Fetiţa observase lucrul acesta de multe Daniela a strâns resturile de la puţinul lor mic dejun şi s-a instalat din nou pe
ori. Când mama era acasă, trebuia să îl întoarcă de masă, privind pe fereastră. Să se joace? Cu ce să se joace? Nici măcar nu avea
pe o parte pe cealaltă şi să îi aşeze pernele. voie să facă zgomot sau să alerge afară, până nu veneau surorile mai mari de la
şcoală. Pentru o clipă, prin faţa ei a trecut, mişcând din aripioarele viu colorate,

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

un fluturaş. L-a urmărit cu privirea până s-a clipa următoare, găleata a fost
pierdut printre pomii din grădină. golită afară pe gunoi.
Firele de iarbă colorau pământul, peticindu-l – Daniela, dă-ţi hainele
pe alocuri cu pete verzi. Pe pervazul ferestrei jos, până nu vine mama să te
sări Turcatul, făcând-o să tresare. „Şi tu eşti vadă. Fetiţele se schimbară.
singur? Nu ai cu cine să te joci?” îl întreba Daniela îşi puse hainele în coşul
ea în gând. Motanul se aşeză confortabil şi pentru rufe murdare, iar Lili,
începu să toarcă leneş. Deci el nu se simţea în dulapul de haine, de unde
singur... sau se bucura de prezenţa ei, măcar mai scoase, pantaloni scurţi şi tricouri, pentru
că îi despărţea sticla de la fereastră. amândouă. Daniela se aşeză pe pat să cerceteze
Deodată a observat ceva ciudat. Pe cărare ghiozdanul surorii ei, iar Liliana căută ceva pentru
se apropia o mogâldeaţă cu basma neagră, masa de prânz.
culegând ceva de pe jos, din iarba grădinii. – Cum a fost la şcoală, Liliana? întrebă
Fetiţa a privit atent şi a desluşit silueta tatăl, în şoaptă. Băuse între timp conţinutul sticlei
diformă a bunicii, din partea tatălui. Când s-a cu vin, iar capul i se învârtea.
apropiat de casă, ţinea ceva în poala fustei – A fost bine, mulţumesc, tati! Am avut
cu o mână, iar cu cealaltă mână a deschis tema cea mai bună la matematică, pentru că m-ai
uşa zgomotos. ajutat dumneata.
– Gheorghiţă, tot bolnav eşti, băiatule? Ţi- – Sunt mândru de tine, fiica mea! Vei avea
am adus nişte vin fiert, să te mai întăreşti, că un viitor strălucit, dacă te vei ţine de învăţătură.
nevasta ta, în loc să stea lângă tine, lucrează Vezi să nu-ţi mâzgălească Daniela, caietele.
în oraş, la Spitalul cel mare. Ţi‑am spus eu să Lili şi-a adunat caietele şi le-a pus într-un
nu-ţi iei nevastă dintre fetele de la oraş, că ele sertar, apoi a turnat cu un polonic ciorba în farfurii,
nu ştiu rostul lucrului la pământ şi pământul pentru trei persoane. Ciorba de fasole, gătită de
trebuie lucrat, că tu nu mai poţi de- mama, s-a dovedit foarte bună, pentru că fetele
acu’, fiule. Ce e şi cu boala asta, au mâncat tot din farfurie, inclusiv tatăl, care a fost
cine s-ar fi gândit că cel mai hrănit de Lili, favorita lui.
zdravăn şi mai deştept dintre fiii – Acum desertul, se alintă Daniela. Fiind
mei, mândria satului şi mândria cea mai mică din familie, adora dulciurile, dar prea
familiei mele, a sufletului meu puţin avusese parte de ele.
de mamă, va cădea odată, răpus – Îndată, răspunse sora ei, şi curăţă
de o boală aşa de grea? Bunica repede un morcov, îl tăie rondele şi-l aşeză pe o
Zamfira trase o înjurătură. Daniela farfurie. Ce bunătatea de bomboane naturale şi
se cutremură. crocante! Când masa şi desertul au fost servite,
– Bunicuţo, te rog, nu mai înjura în cadrul uşii a apărut o fetiţă de treisprezece ani.
pe Dumnezeu. El nu e vinovat de Era brunetă, cu părul prins în două codiţe bogate.
boala tatii. Aceasta era Elena.
– D-apăi cine? Atunci cine? Ce să – Bine ai venit, Lenuţa! Şi Daniela a
mai spună omul de amar şi năduf? îmbrăţişat-o.
– Da, ce ai acolo, bunico? – Mi-aţi lăsat şi mie ceva de mâncare? a
Şorţul se umezise şi mirosea a iarbă. Bunica Zamfira slăbi strânsoarea întrebat Elena privind spre oala cu ciorbă, de pe plita
şorţului, s-a apropiat de masă şi a slobozit o grămăjoară de melci, care îşi sobei. Bun! Ciorbă mai este, dar vreau să-mi pui tu
zornăiseră cochiliile pe masa de lemn. în farfurie! s-a adresat poruncitor surorii mijlocii.
– O, bunico, ce drăguţ din partea ta! Acestea vor fi cele mai frumoase – O, faci pe prinţesa cu mine? Eu să te
jucării pentru mine. servesc de fiecare dată când vii de la şcoală?
– Asta numa’ pân’ ce vine mam-ta de la lucru, c-apoi să facă din ei – Sunt cea mai mare şi trebuie să mă asculţi!
mâncare, zise bunica şi ieşi, fără să-i aşeze perna mai bine tatălui, dar lăsându-i – Mai încet fetelor, mă doare capul! le-a
la îndemână sticla cu băutură. certat tatăl.
Când Daniela s-a cam săturat de jucat cu melcişorii, hăinuţele ei arătau Elena a scos un bănuţ metalic de un leu şi
jalnic. Parcă toţi s-au sfătuit să-i scuipe rochiţa roşie, iar mâinile ei erau cleioase. Lili s-a îmbunat imediat, făcând să dispară banul
Cineva ciocăni scurt în fereastră. Un ciuf de păr blond trecu spre uşă, apoi în buzunarul ei şi să apară ciorba pe masă. A
intră în casă o fetiţă blondă, pistruiată, cu uniformă şi ghiozdan în spate. Era repetat desertul de morcovi tăiaţi rondele, apoi a
sora Danielei, cea mijlocie, din clasa a doua, destul de mare să înţeleagă că dispărut pe uşă afară. Daniela s-a furişat pe vârfuri
ceea ce a făcut sora ei, nu era prea bine şi îmbucurător pentru mama. Liliana, pe lângă Elena, a deschis uşa, pe urmă a închis-o
fetiţa blondă, ştia că mama nu dorea să vadă melci în casa ei. Odată, când la loc, încetişor. Afară, aer, soare, joacă! Picioarele
bunica fierse la ei acasă melci, mama aruncase cu totul acea oală. Lili se înfurie Danielei au alergat desculţe pe iarba moale.
şi aruncă pe pat ghiozdănelul. Apucă o cârpă din dreptul sobei şi găleata cu
(continuare în pagina 17)
resturi menajere şi schimbă direcţia melcilor: de pe masă – în găleată, iar în

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Când
Dumnezeu
porunceşte
În vederea unei vieţuiri după voia lui Dumnezeu, părinţii mei (fiind plecată la şcoală în alt oraş) şi mă rugam
ne‑au fost lăsate prin Scripturi legile, poruncile şi rânduielile adesea Domnului: „Dumnezeule, Tu eşti Împăratul meu:
Domnului. De ce acei care vă învaţă despre cele sfinte, insistă porunceşte izbăvirea mea!” Într-o dimineaţă, la rugăciune la
să faceţi şi acele lucruri care nu vi se par atât de importante? noi în casă, Domnul „i-a poruncit” printr-un proroc surorii mele
Pentru că Dumnezeu ne cere să le împlinim: „Puneţi-vă toată celei mai mari să aibă grijă de mine în plan financiar. Ea a
puterea ca să păziţi şi să împliniţi tot ce este scris, fără să vă ascultat de Dumnezeu, m-a contactat şi m-a ajutat. Până la
abateţi nici la dreapta, nici la stânga” (Iosua 23:6). Domnul urmă, tot binele de care dispunem în fiecare zi este rezultatul
Isus a păstrat acest principiu, al împlinirii în întregime a celor unei porunci a lui Dumnezeu: El „a poruncit” corbilor, şi apoi
scrise: „pe acestea (cele mai importante) trebuia să le faceţi, unei femei văduve, să-l hrănească pe Ilie (1 Împăraţi 17:4;
şi pe acelea (de mai mică importanţă ca primele) să nu le 17:9). El porunceşte soarelui şi soarele nu mai răsare (Iov
lăsaţi nefăcute” (Matei 23:23). Dar voi credeţi că Dumnezeu 9:7), porunceşte dimineţii (Iov 38:12), porunceşte norilor de
ne cere nouă să împlinim tot, iar El nu va face tot ce-I cerem sus (Psalmul 78:23), porunceşte îngerilor Săi să-i păzească
după voia Lui sau, mai exact, după cum Îl rugăm, după cum pe cei ce-L au ca adăpost şi turn de scăpare pe Domnul
ne exprimăm noi înaintea Lui? Avem o promisiune frumoasă (Psalmul 91:10, 11), porunceşte demonilor să plece şi ei
în Sfânta Carte, de care merită să ţinem cont atunci când Îl ascultă (Marcu 1:27), porunceşte vântului şi apei şi ele
venim înaintea Domnului: „celor neprihăniţi li se împlineşte Îl ascultă (Luca 8:25). Dar m-am gândit atunci că noi nu
dorinţa” (Proverbe 10:24b). cunoaştem porunca lui Dumnezeu, ce stă în spatele acelui
Dumnezeu este atent la ceea ce-I cerem şi este dispus bine pe care El ni-l face. El porunceşte şi ce porunceşte
să ne dea cu exactitate potrivit cu dorinţa noastră. Poate vi s-a ia fiinţă (Psalmul 33:9b), dar cel mai adesea noi nu auzim
întâmplat chiar să vă gândiţi adânc la ceva, să vă „cadă duhul porunca, ci doar vedem rezultatele poruncii Lui. Totuşi, slăvit
pe gânduri” şi în acelaşi timp să auziţi o predică ce a tratat să fie Domnul, că ascultă cu atenţie rugăciunile noastre şi ne
obiectul frământărilor voastre. Aceasta o face Dumnezeu, face după dorinţă, să-I vedem întreaga lucrare desfăşurată.
care este interesat de mântuirea noastră. Cu vreo trei ani în Altă dată, se apropia vacanţa de iarnă şi îmi doream
urmă începusem să memorez o poezie scrisă de Traian Dorz foarte mult să găsesc ceva de lucru, să îmi procur bani
şi până să ajung la finalul ei (mai aveam puţin), am ajuns la pentru şcoală. Cu două vacanţe înainte, lucrasem câteva
un cerc de rugăciune, unde Domnul i-a dat unui proroc un zile în Austria şi Domnul m-a binecuvântat atunci foarte mult.
cuvânt scurt pentru mine: „Dacă vei umbla călăuzită de Duhul Îmi doream să plec din nou pentru o săptămână-două, dar
lui Dumnezeu, vei avea un viitor frumos. Amin!” În aceeaşi fratele meu (care era acolo şi ştia că la acel loc de muncă nu
zi, mi-am continuat memorarea poeziei şi unul din versurile era lipsă de oameni care să lucreze, dimpotrivă, erau prea
de la final este o rugă către Domnul: „Dă-ne [...] duhului mulţi), mi-a spus să-mi iau gândul pentru că nu este nici o
încredinţarea viitorului frumos”. Am zâmbit citind versul, şansă. Am început să postesc şi să mă rog Domnului să facă
recunoscătoare Domnului pentru soluţia ce mi-a dat-o pentru o minune, să fiu chemată în Austria. Am ajuns la un moment
a avea „încredinţarea viitorului frumos” aici pe pământ şi în dat în Casa Domnului, unde o soră a recitat o poezie ce avea
Raiul lui Dumnezeu. Iată că şi ceea ce introducem în mintea următoarele versuri: „Ei au bani, eu am credinţă şi‑astfel
noastră este în atenţia lui Dumnezeu. Domnul care-i bun / Va-ngriji ca şi săracul...”. În drum spre
Într-o perioadă când citeam foarte mult psalmii, mi s-a casă spuneam în gând, cu credinţă astfel: „Ei au bani, eu am
făcut drag versetul 4 din Psalmul 44: „Dumnezeule, Tu eşti credinţă şi-astfel Domnul care-i bun / Va-ngriji ca şi Eunicia
Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov!”. Treceam pe să lucreze...”. Dumnezeu a făcut atunci ca şeful fratelui meu
atunci printr-o criză financiară despre care nu ştia nimeni, nici să-şi aducă dintr-o dată aminte de mine (fără să-l fi abordat

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

D
fratele meu) şi i-a spus că mă ragii mei, vi s-a întâmplat să aveţi dorinţă să faceţi ceva pentru
aşteaptă cu plăcere din nou la Domnul, şi la un moment dat să constataţi că acel lucru, bun în
lucru. Am plecat atunci şi Domnul sine, de fapt nu trebuia să-l faceţi, pentru că voia Domnului era să
m-a binecuvântat din nou peste faceţi altceva? Vreau să relatez o experienţă din adolescenţa mea, în acest
măsură de mult. Slăvit să fie sens, care m-a făcut să-mi reevaluez atitudinea faţă de voia Domnului.
Domnul care mi-a auzit versurile L-am cunoscut pe Domnul şi-L iubeam, doream să fiu cât mai
şi mi-a împlinit dorinţa de a lucra! aproape de El şi chiar să fac ceva, să fiu un mădular activ în Trupul Lui.
A venit şi vremea să lucrez nu Mă gândeam la multe lucruri bune. Îmi plăcea şi una şi alta, dar din când
doar în vacanţă, ci în permanenţă, în când mi se îndrepta gândul spre un anumit lucru, dar mă lua o mare
în ţară şi Dumnezeu întârzia să-mi frică. Te întrebi de ce frică? Pentru că, acel lucru mi se părea nepotrivit pentru mine, mi
dea un loc de muncă. Ajunsesem se părea greu de realizat, chiar mi se părea la vremea aceea un lucru josnic. Îmi ziceam:
chiar disperată, după o perioadă „ Ar fi groaznic să mi se întâmple mie asta. Oare chiar aşa de jos ar vrea Domnul
de insistenţă înaintea Domnului, să mă umilească? Nici nu vreau să mă gândesc la asta şi poate ar fi ultimul lucru
dar într-o zi m-a apucat un pe care m-aş opri să îl fac”. Aşa că am abandonat acel gând şi am trecut iar la ceea ce
sentiment de credinţă şi I-am spus „mi se părea” mie că era bun. Chiar începeam să mă rog: „Doamne, dă-mi putere”. Mă
Domnului aşa: „Dumnezeule, Tu rugam mult pentru aceasta. Însă acel gând care mi se părea josnic, îmi venea în inimă,
controlezi toate lucrurile şi ştii dar îl respingeam. Pe zi ce trecea, mă simţeam tot mai neîmplinită. În tot acest timp erau
că eu am nevoie de un loc de multe frământări înlăuntrul meu şi am fost cuprinsă de deznădejde, de ce Domnul nu-mi
muncă. Până la urmă, Tu eşti Cel ascultă ruga şi să îmi dea putere, pentru că eram din ce în ce mai slăbită spiritual.
Atotputernic, este oare ceva prea La un timp de stăruinţă cu toată adunarea, mă rugam iar Domnului să-mi dea
greu pentru Tine? Tu zici şi se putere. Plângeam... Nici nu mă interesa ce ziceau cei din jurul meu sau ce părere aveau.
face, porunceşti şi ce porunceşti În acel moment am căzut pe genunchi şi simţeam că inima mi se rupe în mii de bucăţele.
Tu, ia fiinţă!” În timp ce Îi spuneam Se dădeau nişte lupte puternice în inima mea şi în acel moment am capitulat, însă mă
acestea Domnului, mi-a venit în simţeam stoarsă, fără nici o vlagă. În clipa aceea, în interiorul meu, am auzit o voce
minte întâmplarea din 2 Împăraţi pe care n-am mai auzit-o până atunci, care mi-a zis: „Îţi voi da putere, dacă vrei să
7, când în Samaria era foamete şi faci voia Mea”! Pe moment m-am cutremurat, dar n-am realizat ce poate fi. În timp ce
Dumnezeu vestea minunea prin mergeam spre casă, mă tot gândeam la cuvintele acestea şi mă întrebam: „Dar de ce
profetul Elisei: „mâine, la ceasul mi-a spus asta? Oare nu vreau să fac voia Lui?” Mă cercetam să văd cum sunt şi
acesta se va vinde...” şi mi-am într-un sfârşit am descoperit că acel lucru de care eu fugeam, ca Iona şi care pentru mine
continuat rugăciunea spunând mi se părea nepotrivit, aceea era voia Lui pentru viaţa mea.
Domnului că dacă atunci a făcut Într-adevăr, acest lucru m-a făcut să mă trezesc ca dintr-un somn şi să realizez cu
acea minune în 24 de ore, eu durere şi multe regrete, că am pierdut timp, căutând să fac voia mea, iar voia Lui am
cred că pentru mine o poate lăsat-o undeva într-un ungher al inimii. Deşi eram în Casa Lui, voiam să fac voia mea,
face mai repede. Iar Dumnezeu aşa că am acceptat şi Tatăl mi-a schimbat inima şi gândurile.
binecuvântat să-I fie Numele Dorinţa mea fierbinte pentru fiecare dintre voi este să veniţi înaintea lui Dumnezeu
în veci a făcut-o: seara am fost prin rugăciune şi să vedeţi dacă ceea ce vreţi sau ceea ce faceţi este şi voia Lui, ca să
chemată la un interviu, mi s-a nu vă treziţi cândva, că Domnul vă va spune că ceea ce aţi făcut, n-a fost voia Lui pentru
spus din start că mă angajează şi voi (vorbesc chiar despre lucruri bune). Dacă veţi face ceva la care nu aţi fost chemaţi,
după ce mi s-a explicat ce trebuie la sfârşit vă veţi alege cu nimic. Dacă aţi descoperit care este voia Lui pentru voi şi totuşi
să fac la servici, am fost întrebată: vi se pare prea greu, sau vă simţiţi nevrednici de ea, rugaţi-vă să vă schimbe Domnul
„De când vrei să vii la servici?”. inima, ca să puteţi accepta voia Lui şi, cu siguranţă, vă va da putere să o împliniţi.
Era în jur de ora 19 când am
răspuns: „de mâine!”. A doua zi, la Carmen Oneş
ora 8 dimineaţa, eram la servici.
Nu sunt acestea binecuvân­
tările ce trebuie să ne încânte cel
VOIA
TA,
mai tare, ci mai degrabă faptul
că numele noastre sunt scrise
în ceruri, dar am vrut să arăt că
Dumnezeu este preocupat şi de

NU
nevoile noastre pământeşti. Şi în
mod deosebit, am vrut să spun
prin puţinele experienţe relatate,
că Dumnezeu este atent la modul

VOIA
cum ne exprimăm dorinţele
înaintea Lui. Să-L chemăm cu
încredere deplină, căci lucruri mai
mari decât acestea vom vedea!

Eunicia Muraru MEA!
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara

partea a 9-a

Reporter: „Consumul de pornografie nu este nicidecum o acestei lumi, ca acel copil „să fie călit pentru ce urmează în
distracţie inofensivă. Adolescenţii care consumă pornografie viaţă”, spun acei părinţi. Cum comentaţi această atitudine?
ajung să facă parte din ceea ce se numeşte cultura ‘hook- Mama unui băiat din clasele primare, care a fost surprins
up’ adică de ‘cuplare’, iar numărul sarcinilor la adolescentele vizionând materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:
necăsătorite este din ce în ce mai mare”, se afirmă în Buletinul Nu cred că este nici normală, nici sănătoasă această
on-line al Alianţei Familiilor din România, text preluat de la atitudine.
Family Research Council. Cum se defineşte dependenţa de R: Din moment ce aproape toată lumea priveşte materiale
pornografie şi Internet? pornografice, tu de ce să nu consumi?
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: În momentul în care Bărbat, fost dependent de pornografie: Nu mai consum,
a apărut cuvântul „dependenţă”, definiţia dependenţei era o pentru că aşa ceva te distruge, îţi distruge relaţiile, pentru că
stare psihică şi fizică rezultată din interacţiunea unui organism nu aduce nimic pozitiv în viaţa ta şi pentru că este o robie din
viu, adică a omului, cu un medicament, dând modificări de care scapi extrem, extrem de greu, o robie pe care o vei urî şi
comportament care conduc la impulsul de a lua medicamentul care te va face să te urăşti chiar şi pe tine însuţi. Cred că sunt
continuu sau periodic, pentru a regăsi efectele sale psihice suficiente motive ca să nu consumi.
şi a evita starea de disconfort datorată lipsei acestuia. Deci,
R: Dacă o persoană simte vinovăţia pentru aceste
cuvântul „dependenţă” a fost legat iniţial de un medicament, de
comportamente păcătoase, îşi cere iertare
un drog. Referindu-ne la situaţia noastră, ar părea paradoxal
de la Dumnezeu şi se străduieşte să renunţe
cum poţi să fii dependent de televiziune, de privitul la televizor
la pornografie, ce mai are nevoie în afară de
sau de navigarea pe Internet. Şi totuşi... suntem dependenţi...
iertare?
Omul are un creier exterior, care asigură fenomenele cognitive
legate de gândirea abstractă, şi un creier interior, limbic, legat Irinel Ştefan: Este nevoie de ceva mai mult
de emoţii, sentimente şi reacţii de supravieţuire. Creierul este decât iertare, este nevoie şi de ELIBERARE,
înjumătăţit exact cum este nuca, adică emisfera stângă şi de ieşire din acea groapă. Mulţi rămân la faza
emisfera dreaptă. Aceste emisfere sunt şi ele specializate, aceasta cu iertarea, dar situaţia s-ar putea
astfel încât gândirea logică şi analitică, exprimarea corectă descrie prin următoarea povestire: un om s-a
din punct de vedere gramatical a ideilor, cititul, scrierea, apucat să construiască o anexă în spatele
raţionamentul matematic şi ştiinţific împreună cu alte abilităţi casei. A făcut groapa în care urma să toarne
sunt procesate pe emisfera stângă. Emisfera dreaptă este fundaţia, şi pentru că avea doi copii
legată în special de ceea ce înseamnă fantezie, imaginaţie, mici, i-a chemat şi le-a
probleme de filozofie, istorie, de religie sau simbolistică. spus: „Vedeţi
În momentul în care eu sunt supus unui tir informaţional, voi groapa
unui bombardament informaţional de pe Internet sau de la aceasta? Să
televiziune, se întâmplă următorul fenomen: pe de o parte nu vă jucaţi
este stimulat miezul creierului, deci acel sistem limbic, iar pe în jurul ei
de altă parte se produce încetinirea proceselor pe emisfera pentru că
stângă şi exacerbarea celor de pe partea dreaptă, astfel încât s-ar putea să
gândirea mea, procesele de analiză, de logică şi de filtrare cădeţi şi cine
intră în umbră, iar filtrele de discernământ cedează. ştie ce veţi păţi...”.
S-a întâmplat ca
R: Încercăm să tragem un semnal de alarmă în măsura în după două zile tatăl
care putem, dar există părinţi cărora li se pare normal să-şi
fiind în casă, să audă
educe copiii prin a-i expune la tot ceea ce înseamnă mizeria
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

un strigăt puternic: „Ajutor, ajutor!”. Tatăl a ieşit din casă şi l-a dacă omul nu conştientizează acest aspect.
văzut în groapă pe unul dintre copiii săi, cu privirea în sus, Bărbatul spune: „Eu nu sunt mulţumit
cu ochii plini de lacrimi şi mâinile ridicate în sus, spunând: de nevasta mea, nu sunt mulţumit că nu
„Tată, te rog iartă-mă că nu te-am ascultat şi uite, am căzut îmi oferă ce vreau eu, că-i prea obosită,
în groapă”. Acum tatăl, care este un părinte iubitor, a spus: că-i prea stresată” etc (uneori şi în cazul
„Fiule, te iert!” şi atunci copilul a pus capul în jos mulţumit de unor soţii apar aceleaşi nemulţumiri). Dar
iertare. Vă regăsiţi cumva în această poveste? nemulţumirea aceasta, de fapt, se îndreaptă
R: Coborâm acum într-o altfel de „groapă”: Ce aţi făcut atunci înspre Dumnezeu şi nemulţumirea zice
când aţi descoperit problema soţului dumneavoastră? cam aşa: „Doamne, Tu ai putere să schimbi
lucrurile în familia mea sau în viaţa mea, dar nu o faci. Eu
Soţia unui bărbat dependent de pornografie: Am încercat
sunt nemulţumit că Tu nu vrei să-mi dai ce e mai bun pentru
să văd dacă motivul pentru care s-a schimbat era consumul
mine, deci îmi iau singur”. Şi practic pornografia este acest:
de pornografie. Acesta era motivul la care m-am gândit şi
„Îmi iau singur, lasă că mă descurc eu, îmi procur eu exact
am verificat, însă nu la calculatorul de acasă urmărea, ci
plăcerile de care am nevoie, dacă Tu nu vrei să mi le dai”.
la calculatorul de la birou, pentru că aveam acces, întrucât
lucrăm împreună. Am observat că nu era un consum de Irinel Ştefan: De foarte multe ori suntem cercetaţi de Duhul
materiale pornografice dure, grave, dar mi-am dat seama că Domnului când greşim şi venim seara acasă şi spunem:
este dependent de pornografie în urma faptului că am văzut „Doamne, iartă-mă”. Nu ajunge iertarea, ci este nevoie şi de
efectiv site-urile pe care le accesa. Mi-am dat seama că într- salvare. Copilul din povestirea noastră a rămas acolo în groapă
adevăr asta a fost ceea ce a schimbat percepţia lui cu privire şi a zis: „Tată, iartă-mă”, dar nu a zis şi „Tată, salvează-mă,
la relaţia noastră şi cu privire la relaţiile cu cei din jur. scoate-mă din groapa aceasta”. Iubiţii Domnului, omul care
spune: „Doamne, iartă-mă şi salvează-mă!”, niciodată nu va
R: Există un duh rău care intervine şi îi atrage pe oameni
mai putea să cadă în acea groapă. Dragii mei, omul pe care
înspre consumul de pornografie. Care sunt implicaţiile din
îl salvează Domnul Isus Cristos este un om care va cunoaşte
punct de vedere spiritual?
întotdeauna biruinţa.
Ioan Brie, pastor: Sunt 100% sigur că există nu un duh, ci
multe duhuri demonice!
Prof. Virgil Drăgan: Dacă cel dependent este chiar copilul
tău, atunci, cu dragoste, cu iubirea pe care numai tu i-o poţi
R: Din punctul de vedere al unui slujitor al Bisericii, sunteţi da copilului tău, ajută-l să înţeleagă că nu există loc mai sigur
familiar cu acest limbaj despre existenţa duhurilor bune şi şi mai frumos decât acela din casa ta, chiar dacă sunt mai
rele, dar dacă ieşi pe stradă să le spui oamenilor că există, mulţi într-o cameră. Apoi, vorbindu-i despre sine şi despre
de fapt, un duh care îi duce spre pornografie, vor râde. felul cum arată, despre felul în care va arăta dacă va căuta
Ioan Brie, pastor: Vor râde, sigur că vor râde, dar problema să aibă o inimă plină de bucurie în orice vreme, el va înţelege
lor tocmai aici este: amăgirea. Există forţe spirituale malefice, că în felul acesta va putea fi acceptat oriunde. Învaţă-l să
demonice, specializate în manipulare sexuală. Isus vorbeşte se accepte, pentru că Domnul ne îndeamnă să preţuim şi să
despre asta: a izgonit dintr-o femeie duhuri de curvie, iar Osea iubim ce a pus El în noi.
spune: „Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul Student - Vox-pop pe stradă: Copiii nu ar trebui să aibă
lor, căci un duh de curvie este în inima Internet de mici. Eu sunt programator şi văd cât de nociv
lor şi nu cunosc pe Domnul!” (Osea poate să fie în viaţa unui om dacă stă prea mult la calculator.
5:4). Eu acuz societatea românească
contemporană şi spun că este
R: Când se poate spune despre o persoană că este
dependentă? Se leagă şi pornografia de dependenţa de
inspirată de un duh de
Internet? Care este momentul în care o persoană poate fi
curvie. Acuz media de
dependentă de pornografie prin Internet?
demonizare în ceea ce
priveşte duhul de curvie Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Noi am ajuns
şi aceasta se foloseşte deformaţi, am devenit nişte străini ca urmare a acestor
în scop comercial clar vizionări. Ba mai mult, sunt telespectatori care imită diferite
şi este cu atât mai grav scene, diferite gesturi, am devenit păpuşile celor de pe ecran.
cu cât s-a făcut alianţă Una dintre „calităţile” nefaste ale televiziunii este că produce
între mamona [bani, în noi dorinţa de a reproduce într-un mod inconştient ce
n.a.] şi duhul de curvie. vedem acolo. Noi începem să ne trăim propria telenovelă.
Tinerii, când văd pe ecran că toţi au maşini şi case cu-nu-
R: Care ar fi o altă
ştiu-câte etaje, că există promiscuitate şi infidelitate sexuală,
cauză a consumului de
atunci nu mai vor să-şi întemeieze o familie, ci se simt frustraţi
pornografie?
şi neputincioşi că nu pot avea şi ei ceea ce văd acolo.
Radiana Cordoş,
R: Eraţi împlinit sexual şi psihic atunci când vizionaţi astfel de
consilier creştin, materiale?
Centrul Repha’El din Bărbat, fost dependent de pornografie: Acestea îţi
Arad: Eu cred că una creează un fel de împlinire, dar împlinirea asta dispare
dintre cauze este şi instantaneu după ce realizezi ce prostie ai făcut şi cât de
nemulţumirea, în primul falsă este această intimitate, pentru că după ce a dispărut
rând îndreptată către imaginea respectivă, după ce ai oprit filmele respective,
Dumnezeu, chiar

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

intimitatea dispare şi tu rămâi cu goliciunea spui că eşti ispitit la capitolul acesta, pentru că ispita nu e
ta şi cu păcatul tău. Pot să vă spun că asta totuna cu păcatul. Ispita pornografiei nu e totuna cu consumul
nu este plăcut deloc. de pornografie şi nu e nicio ruşine să admiţi că eşti ispitit şi să
R: Celor care nu au început să consume ceri ajutor. E greu pentru un bărbat să ceară ajutor, pentru că
pornografie, cum le sugeraţi să se ferească toată lumea se aşteaptă de la un bărbat să fie puternic, dar
şi care este indicatorul că ar putea fi un eşti mai puternic atunci când ceri ajutor decât dacă rămâi în
pericol? starea slabă şi cazi. Acesta este sfatul meu pentru cei care se
simt în pericol şi le este frică să nu aibă de suferit imaginea lor
Bărbat, fost dependent de pornografie:
de bărbaţi dacă cer ajutor.
Pentru cei care nu au început încă să consume pornografie,
FELICITĂRI! Dar cred că la un moment dat toţi bărbaţii vor fi R: Omul care cere ajutorul lui Dumnezeu poate să fie biruitor în
ispitiţi, însă NU TOŢI trebuie să cadă, nu toţi cad şi nu au nimic lupta cu ispita? Pentru că este vorba despre o luptă spirituală
de pierdut. Pentru cei care se gândesc cu jind la cei ce fac mare şi grea.
asta, mesajul meu este că nu pierdeţi absolut nimic. Imaginile Irinel Ştefan: Omul care cere ajutorul lui Dumnezeu este
respective nu vă fac mai inteligenţi, nu vă ajută la nimic, nu un om biruitor! Dacă vrei să lupţi, atunci lupţi şi spui la fel
există plusuri în activitatea asta, există doar minusuri şi încă ca Apostolul Pavel: „M-am luptat lupta cea bună […] Eu,
minusuri enorme. deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu
R: Cum este viaţa socială, de zi cu zi, a soţului dumnea­ pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru
voastră? cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am
propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat”.
Soţia unui bărbat dependent de pornografie: El nu are
prieteni. Toţi oamenii cu care a avut contact erau creştini, dar Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Pornografia nu ar fi
faptul că el nu mai merge la Biserică, ci se află acolo unde se cotropit lumea fără născocirea Internetului şi vă dau câteva
află, a dus la răcirea relaţiilor lor şi nu mai are contact, de fapt, exemple, unele extrase din revista Forbes: Hollywood-ul,
cu nimeni. Deşi el a încercat, îl văd că este blocat în privinţa care ştim că este cel mai mare producător de filme, scoate
relaţiilor cu oamenii. Este singur, încontinuu singur... circa 400 de filme anual – asta înseamnă mai mult de un film
pe zi - pe când industria porno produce peste 10.000 de filme
Ioan Brie, pastor: Dumnezeu a dat omului viaţa sexuală.
anual, deci aproape 30 de filme pe zi. Vă daţi seama?
Sexualitatea este opera lui Dumnezeu. El a creat un cadru
O altă ştire extraordinară, din investigaţiile făcute de FBI: 70%
pentru împlinirea acestei nevoi, iar acest cadru este familia.
din traficul pornografic are loc în timpul orelor de serviciu,
Este normal ca sexualitatea să se împlinească DOAR în
între orele 9:00 şi 17:00, deci vă daţi seama cam cu ce se
familie, în sfinţenie, cu patul curat, neîntinat, adică neatins
ocupă oamenii la serviciu...
de mizeriile acestei lumi, neatins de păcate, aşa cum scrie
în Biblie, în Epistola către Evrei 13:4 - „Căsătoria să fie ţinută R: „Copiii care vizionează mereu televizorul şi Internetul sunt
în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va permanent agitaţi, hiperactivi şi întâmpină mari probleme în
judeca pe curvari şi pe preacurvari”. Dumnezeu a creat familia procesul de învăţare, deoarece ei nu pot să stea liniştiţi pentru
pentru împlinirea nevoii sexuale. În această privinţă îi îndemn a se concentra asupra studiului sau pentru a-l putea asculta
pe tineri să se căsătorească, iar pe cei căsătoriţi să fie fideli pe profesor. La şcoală au tendinţa de a se ridica, de a ieşi
partenerului de viaţă, să nu fugă după fanteziile oferite de din bancă şi a umbla prin clasă, au tendinţa de a-şi deranja
pornografie, pentru că ceea ce văd acolo este efectiv doar colegii. […] Simbolurile implicate în lumea TV şi Internet:
film. Sunt lucruri care nu provoacă plăcere, nu aduc împlinire limbajul verbal, expresia vocală, gestica, limbajul trupului,
nimănui, ci depersonalizează. Sunt filme regizate în aşa fel decorul, viteza uriaşă de schimbare a cadrelor, efectele
încât să stârnească patimi şi pofte şi să-i ducă pe oameni în tehnice, în general, ce bulversează atenţia telespectatorului,
robie. Sfătuiesc pe orice familist să nu folosească materiale fac ca majoritatea informaţiilor transmise prin televiziune şi
pornografice ca sursă de inspiraţie, pentru că acolo este doar Internet să aibă un impact subliminal, adică să nu fie deloc
actorie murdară. În viaţă nu este aşa! Acolo este doar amăgire, conştientizate de telespectator, deşi ele pătrund în mintea
însă viaţa este altfel. Vă chem să redescoperiţi frumuseţea acestuia şi sunt depozitate în memorie. Acest efect subliminal
vieţii de familie şi să lăsaţi fascinaţia filmului, stimaţi cititori. este favorizat de inducerea în mintea telespectatorului
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu o minte curată, a unui ritm cerebral alfa, INTRAREA ÎNTR-O STARE
cu o inimă curată, cu credinţă neprefăcută, şi când vom fi SEMIHIPNOTICĂ. Atunci când ochii sunt fixaţi pe ecran,
ajuns în cer să-I mulţumim lui Dumnezeu că n-am cunoscut pe o sursă de lumină, indică nu doar diminuarea cenzorului
profunzimile şi adâncimile păcatului! raţional, a judecăţii, ci şi deschiderea porţilor subconştientului
şi pătrunderea necenzurată a mesajelor TV în adâncul
R: Ce indicatori ne-ar putea arăta că un om este în pericol de
conştientului uman”, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea
a ajunge la consumul de pornografie?
Efectele televiziunii asupra minţii umane.
Bărbat, fost dependent de pornografie: Printre indicatori PORNOGRAFIA ESTE O FORMĂ DE IDOLATRIE.
s-ar putea număra orice ispită de natură sexuală, orice Orice păcat, care îşi face loc în viaţa ta, rupe relaţiile tale,
reclamă dubioasă. Noi trăim într-o societate cufundată distruge, mănâncă şi umple de cangrenă toate relaţiile şi
în aluzii sexuale. Mi se pare destul de greu să mai vezi ajungi să te simţi singur şi EŞTI PE O INSULĂ PUSTIE, doar
indicatorii, pentru că eşti asaltat din toate părţile, dar cred tu şi pornografia şi nu-i de dorit lucrul acesta...
că apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu, apropierea de
Biserică şi apropierea de grupul de fraţi şi surori te ajută. Apoi (va urma)
trebuie să fii transparent în relaţii, adică să nu-ţi fie frică să

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Acum, când toată lumea-n grabă
Aleargă zi de zi la treabă,
Eu mi-amintesc de vremuri moarte
Tata
Mă duc cu gându-n altă parte.

Când tata ne citea din Carte, „Ascultaţi, fiilor,
Ah, tata ne citea din Carte învăţătura unui tată
Ca vechii preoţi la altare, şi luaţi aminte, ca să
Stăteam cu toţii, mic şi mare.
pricepeţi; căci eu vă dau
Căci pentru fiecare-n parte sfaturi bune:
Chiar tata ne citea din Carte. nu lepădaţi învăţătura
Ah, Psalmii şi poveştiri iubite mea.
Curgeau ca ape limpezite.
Căci când eram încă fiu
Cu-acel belşug de har împarte, la tatăl meu şi fiu gingaş
Când tata ne citea din Carte: şi singur la mama mea,
Chemări, porunci, avertismente el mă învăţa atunci şi-mi
Recăpătau cereşti accente.
zicea: «Păstrează bine în
Şi nu erau doar slove moarte, inima ta cuvintele mele,
Când tata ne citea din Carte, păzeşte învăţăturile mele
Satan îşi mai vedea odată şi vei trăi!»”
Împărăţia clătinată.
(Proverbe 4:1-4).
Căci părăseam simţiri deşarte.
Când tata ne citea din Carte.
Azi, de-i întrebi, mulţi zic îndată
Că treaba asta-i demodată. Ce înseamnă pentru voi cuvântul „tata”? Ce amintiri păstraţi cu cei care au avut
bucuria să le fiţi copii? De data acesta, vom vorbi de tata, iar în numărul următor ne
Te pun la colţ şi-ţi spun în pripă. vom opri la mama, căci fiecare dintre ei şi-au adus aportul la educaţia voastră. Oare
Că-i pierdere de timp, risipă, veţi putea înţelege valoarea sfaturilor lor, după cum îndemna înţeleptul: „Ascultă,
S-asculţi cu toţi ai tăi aparte fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!” (Proverbe 1:8).
Pe tata-n zori citind din Carte. Învăţătura unui tată este ignorată adesea şi chemările din lume par mai
atractive. Voi aveţi de ales între a respecta cele învăţate acasă sau a nu le „lua”
Dar eu ştiu bine, bunăoară, cu voi sfaturile părinţilor atunci când nu sunteţi sub ochii lor. Solomon îndemna
Ce vremi trăiam odinioară, respectuos: „Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău...” (Proverbe 6:20). Aceasta va aduce
De ce comori avem noi parte împlinire tătălui tău, „un fiu înţelept este bucuria tatălui” (Proverbe 15:20) şi o merită
Când tata ne citea din Carte. căci împreună cu mama ţi-au dat viaţă şi te-au crescut, dar mai câştigat decât tata
sau mama este băiatul sau fata care-şi cinsteşte părinţii ascultându-i. Ferice de copiii
Zi după zi erau senine, care ştiu că trebuie să asculte, pentru că tata şi mama le vor tot binele din lume şi vai
Şi toate ne mergeau mai bine; de cei care nu pricep rostul ascultării de părinţi, pentru că mai târziu în viaţă vor plăti
N-aveam nici porţi, nici ziduri sparte, tribut în lucrurile în care au greşit. „Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar
Când tata ne citea din Carte. batjocoritorul n-ascultă mustrarea” (Proverbe 13:1).
Toţi copiii au nevoie de învăţătură pentru că nu s-a născut nimeni învăţat şi
În drumul meu spre Cer anume, de corijare pentru că nimeni nu are înclinaţii naturale spre bine şi toţi oamenii mai
Adesea-s trist, ştiind pe nume greşesc când fac lucruri cu care nu sunt deprinşi. Unii însă nu acceptă ceea ce nu
Familii ruinate foarte, este în conformitate cu gândirea lor, dar tocmai acceptarea sfaturilor în ceea ce nu
Căci tata n-a citit din Carte. eşti de aceeaşi părere cu tatăl tău, va fi în timp câştigul tău cel mai mare. După cum
atunci când erai mic nu pricepeai la fel de mult ca azi, la fel capacitatea ta intectuală
Da, fără Cartea cea bătrână, din prezent va fi depăşită în viitorul maturizării tale. Dacă vrei să rămâi cu minte de
Clădim o lume rea, păgână. copil este ca şi cum ai spune că peste numărul 100 nu mai sunt numere, caz în care,
Nu afli fericirea-n arte de exemplu, 54 plus 62 nu se poate calcula. Mai târziu, vei vedea că de la altitudinea
Când tata n-a citit din Carte... anilor tatălui tău, lucrurile se văd la mai mare distanţă, orizontul lui fiind mult mai de
luat în calcul decât al tău. Fă calcule cu numere mai mari pentru a avea rezultate
De-aceea, mult iubiţii mei, mai exacte, căci numai „Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine ia
Deprindeţi vechiul obicei, seama la mustrare ajunge înţelept” (Proverbe 15:5). Orice tată îşi doreşte ca băieţii
Când tata cu un simţământ aparte şi fetele lui să ajungă bine în viaţă, iar atunci când vede că nu-l ascultă, îşi dă seama
Citeşte iar din sfânta Carte. cu tristeţe că vor avea cu toţii de suferit: „...tatăl unui nebun nu poate să se bucure”
(Proverbe 17:21).
(continuare în pagina 17)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Nu mă întrerupe, eu mă – Hm! Nu ştiu dacă mă voi putea birui pentru a ajunge
la acest scop.
rog! – Eu te voi ajuta!
– Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel
– Tatăl nostru care eşti în ceruri... rău.
– Da! – Bagă de seamă la un singur lucru: trebuie să eviţi
– Nu mă întrerupe, mă rog! persoanele şi situaţiile prin care eşti ispitit.
– Însă Mi te–ai adresat! – Cum voi reuşi eu să fac acest lucru?
– Eu să mă adresez Ţie? E!... de fapt nu. Aşa ne – Îţi cunoşti slăbiciunile: nepoliteţea, agresivitatea,
rugăm noi: Tatăl nostru care eşti în ceruri... educaţia... Nu–i da ispititorului nici o şansă!
– Din nou! Mă chemi pentru a începe conversaţia cu – Cred că această rugăciune a fost cea mai lungă şi
tine, sau...? Spune–mi, deci, despre ce este vorba? cea mai grea din cele pe care le–am rostit vreodată. Dar
– Sfinţească–se numele Tău... asta a avut de a face pentru prima dată cu viaţa mea.
– Zici aceasta în mod serios? – Bine, acum hai să mergem mai departe. Roagă–te
– Ce să spun în mod serios? liniştit până la capăt.
– Că vrei să sfinţeşti Numele Meu. Ştii tu ce înseamnă – Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în vecii
asta? vecilor. Amin.
– Înseamnă, înseamnă... of, Doamne, nu ştiu ce – Ştii ceva? Când oamenii încep să mă ia în serios, să se
înseamnă. De unde să ştiu? roage cu credinţă, să Mă urmeze şi să facă voinţa Mea,
– Înseamnă că vrei să mă cinsteşti, că sunt unicul când ei lucrează pentru venirea Împărăţiei Mele şi observă
lucru important pentru tine, că Numele Meu este valoros că asta îi face fericiţi, atunci Eu simt o bucurie nesfârşită.
în ochii tăi.
– Aha!... Acum înţeleg. Vie împărăţia ta, facă–se voia
Ta precum în cer aşa şi pe pământ.
– Faci tu ceva pentru asta?
– Ca să se facă voinţa Ta? Bineînţeles. Merg în fiecare
duminică la biserică, ...
– Însă Eu vreau mai mult. Vreau ca viaţa ta să fie
ordonată, obiceiurile cu care calci pe alţii pe nervi să
dispară, ca să te înveţi să te gândeşti şi la alţii, ca toţi să fie
ajutaţi şi toţi să ajungă la cunoaşterea adevărului şi colegii
şi profesoara ta..., căci tot ceea ce faci tu oamenilor, faci
de fapt pentru Mine.
– De ce–mi spui toate acestea tocmai mie, Doamne?
Şi alţii sunt ca mine. Uită–te şi la ei!
– Mă gândeam că te rogi într–adevăr să se împlinească
voinţa Mea. Dar aceasta începe de fapt, de la cel care
cere acest lucru.
– Acum înţeleg. Pâinea noastră cea de toate zilele
dă–ne–o nouă astăzi...
– Tu cântăreşti mai mult decât ar trebui să fie greutatea
ta. Cererea ta conţine şi obligaţia de a face ca milioanele de
săraci ai acestei lumi să aibă pâinea cea de toate zilele.
– Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi El poate veni azi

U
iertăm greşiţilor noştri...
– Şi Vasile! n turist a vizitat o mică insulă unde locuia un grădinar,
– Vasile? Acum iarăşi începi cu asta? Tu ştii prea care avea şi misiunea de ghid pentru vizitatori.
bine că mă face de ruşine în pauze, că se poartă atât de Turistul a intrat în vorbă cu el şi l-a întrebat: „De cât
arogant cu mine. Nu mă ia în serios ca şi coleg, într–una timp sunteţi aici?” „De douăzeci şi patru de ani”, a răspuns
mă calcă în picioare. Şi el ştie că asta mă supără. grădinarul. „Şi câţi regi au fost aici în această perioadă?”,
– Ştiu, ştiu. Dar rugăciunea ta? a întrebat din nou turistul. „Patru”, îi răspunse grădinarul.
– N–am vrut chiar aşa... „Şi când a fost regele aici ultima dată?” „În urmă cu 12 ani.
– Cel puţin eşti sincer. Dar îţi face plăcere să umbli Aproape totdeauna sunt singur şi rareori se întâmplă să
mereu cu atâta antipatie şi amărăciune în suflet? vină cineva aici în vizită”. „Cu toate acestea aveţi o grădină
– Nu, asta mă îmbolnăveşte. aşa de îngrijită, încât măria sa regele, ar putea veni chiar
– Eu vreau să te vindec. Iartă–l pe Vasile şi la fel te voi mâine”, îi spuse turistul. Grădinarul zâmbi şi răspunse:
ierta şi eu. „Astăzi, domnule, astăzi!”

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Continuare de articole
„Mai sunt multe alte lucruri..., care, dacă s-ar fi scris cu de amănuntul, cred că
nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris”
Ioan 21:25b
(continuare din pagina 9)

DANIELA Tata
Plumburiu schelălăi uşor.
– Prietene, să ştii că nu te-am uitat, ţi-am adus o bucată de mămăligă. Plumburiu
o mirosi atent, dar nu păru deloc interesat s-o guste. Mama i-a spus că nu voia să (continuare din pagina 20)
mânânce nimic de două zile. Să fie oare bolnav? Acest câine lup cu coada în jos şi
botul pe labe, părea într-adevăr foarte supărat.
Plumburiu ciuli urechile şi îşi îndreptă capul spre poartă. Câtă atenţie! Acest câine În educaţie, cartea de căpătâi
iubea toţi membrii familiei. Era mama. Desigur, într-o legătură făcută dintr-o batistă, este Biblia. Din ea învăţăm trecutul şi
mama a adus câteva bomboane de mentă. Daniela a bătut din palme de bucurie şi şi-a viitorul omenirii. Din ea învăţăm cum
îmbrăţişat mama. să trăim viaţa. Ea ni-L descoperă pe
− Mami, aceste bomboane sunt atât de dulci şi tu eşti şi mai dulce! spuse Dumnezeu, Cel care ne-a creat şi pe
Daniela, îmbrăţişându-şi din nou mama. Uite, sunt de culoare verde închis şi seamană Domnul Hristos, care a murit la cruce
cu nasturii de la caţaveica bunicii Zamfira. pentru mântuirea noastră. Sunt multe
Elena a întrerupt conversaţia Danielei şi a strigat-o pe mama în casă. Această alte lucruri minunate în Cartea sfântă,
femeie, tânără încă, şi-a schimbat culoarea obrajilor, devenind palidă şi îngrijorată. din care vă îndemnăm, chiar să cereţi
– Cred că-i este rău lui Gheorghiţă! a spus ea şoptit. Şi-a adunat lucrurile şi intrat în părinţilor să vă explice, ceea ce voi nu
casă. A dus repede cumpărăturile spre dulap, apucându-şi nasul cu amândouă mâinile. înţelegeţi: „Ferice de cine citeşte...”
– Gheorghiţă, miroase aşa de urât băutura asta şi nici nu ţi-a făcut deloc bine! (Apocalipsa 1:3)
Lângă pat era evident că el vomitase de curând. Biata femeie a curăţat totul, apoi Cuvintele lui Solomon fac referire
s-a aşezat calmă lângă soţul ei. I-a atins fruntea cu palma ei rece, iar el a spus şoptit: la perioada în care tatăl său David,
– Te-am supărat Oltiţo! am băut din nou şi tu nici măcar nu mă cerţi. s-a ocupat de educaţia lui: primii ani
– Dragul meu, suferi destul, cu ce te-ar ajuta mustrarea mea? Trebuie să înţelegi de viaţă. Din istoria biblică ştim că
ce e bine şi ce e rău. perioada aceea a fost una de pocăinţă
– Oltiţa dragă, eşti cea mai frumoasă femeie de pe pământ. M-ai iertat de atâtea ori,
pentru regele David, după căderea lui
când ţi-am fost necredincios şi mergeam cu prietenii să beau, iar acum, chiar mama mea
în păcat. Poate şi unii din părinţii voştri
îmi aduce băutură, căci prietenii m-au uitat de mult. Îmi pare atât de rău pentru tine şi mi se
au înregistrat unele eşecuri spirituale.
sfâşie inima, căci tot ce ţi-am promis, atunci când ne-am căsătorit, n-am putut îndeplini faţă
Nu-i judecaţi, dacă s-au pocăit de
de tine. Draga mea soţie, eşti atât de frumoasă, de blândă, de harnică, de credincioasă şi
văd că Dumnezeu te ajută în tot ceea ce faci. Mă vei ierta vreodată, Oltiţo?
faptele lor, ci mai degrabă luaţi-le
– Nu te obosi, fii liniştit şi lasă-mă să-ţi schimb hainele de pe tine. Miroase atât sfatul, căci ei vorbesc ca unii care au
de urât ... şi-apoi, trebuie să te hrănesc. Te iubesc, Gheorghiţă, te-am iubit şi când erai fost înşelaţi de diavolul şi ar dori copiii
sănătos, dar acum şi mai mult, când eşti atât de neajutorat, atât de dependent de mine. lor să nu mai cadă în cursa lui.
Tânăra femeie, uitând de trebuinţele ei, a schimbat aşternutul, apoi a tras hainele În concluzie: „Ascultă pe tatăl
murdare, iar cu un prosop umed i-a şters fruntea, obrajii, gâtul şi mâinile atât de inerte tău, care te-a născut” (Proverbe
şi slabe ale soţului, apoi le-a sărutat. Pe furiş, a şters câteva lacrimi ce-şi făcură loc pe 23:22), chiar dacă nu este un tată
obrajii ei. Nu trebuia s-o vadă nimeni plângând, absolut nimeni. Fetele ar suferi şi‑apoi perfect, conştient că el doreşte să nu
lui, i-ar mări greul. În colţul buzelor subţiri, i-a înflorit un zâmbet cald. comiţi greşelile de care lui îi pare rău.
– Sunt mulţumită, căci copilaşii mei au un tată atât de deştept, care îi ajută la Întreabă-l cum ar trăi el, dacă ar mai
matematică, iar Daniela, deşi nu merge la grădiniţă, ştie să numere şi să socotească. fi o dată copil şi învaţă din dragostea
– Oltiţo, cheamă fetele în casă, trebuie să-şi facă temele, iar Daniela să te ajute, inimii lui de părinte şi mintea lui de om
să poţi şi tu să te odihneşti. experimentat.
Liliana a terminat prima de scris, şi-a pregătit ghiozdanul, pe urmă era gata de „Să se bucure tatăl tău” (Proverbe
culcare. Elena i-a porunci să-i cureţe pantofii. 23:25) şi se va bucura dacă vei
– Taci, o ghionti sora ei, de această dată, va trebui să te descurci singură sau îi asculta cu atenţie ceea ce te-a învăţat
spun mamei, ce ai făcut după‑amiază, cât am fost afară, că ai desprins de pe acoperişul în primii ani de viaţă. Bucuria lui va
vecinului... creşte pe măsura ce te vei maturiza
– Bine! O să curăţ eu pantofii, numai să nu spui nimănui ce am făcut, nu vreau şi vei face ceea ce te-a învăţat din
să o supăr pe mama. proprie convingere. „Cine iubeşte
Daniela a umplut coşul din faţa sobei, cu vrescuri uscate, a spălăt vasele şi i-a înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său”
umplut Turcatului farfurioara cu lapte. Mama a turnat lapte proaspăt fiert, în cănile de (Proverbe 29:3).
pe masă, apoi a aşezat pe o farfurie întinsă turte coapte pe plita încinsă. În casă era Vă ofer spre memorare şi
cald şi mirosea bine. Tuturor le era somn.
aplicaţie familială poezia Când tata
Mama a îngenunchiat lângă patul soţului ei şi a rostit o rugăciune în care şi-a spus
citeşte din carte, a lui H. E. Foster
toată durerea, dar şi mulţumirea că Dumnezeu o întărise să le facă pe toate, îngrijind de
care adevereşte adevărurile cărţii
familie, care era tot ce avea mai scump sub soare.
Proverbele lui Solomon, referitoare la
Apoi totul s-a cufundat în întuneric, într-un somn adânc, binefăcător.
rolul tatălui în educaţia copiilor.
(va urma) Iosif Anca
Draga Ujeniuc
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Cine a zis? şi Cui a zis? 1. Ce locuinţă are vârful întocmit cu ape?
I. A-B binecuvântarea 2. Care doi fraţi de sânge au murit pe doi
1. Rebeca; 2. Moise; 3. Dumnezeu; 4. Sefora; munţi diferiţi?
5. Cain; 6. Reuel; 7. Avram; 8. Aaron; 9. faraon; 10. vrăjitorii;
11. Iosua; 12. Sara; 13. Israel; 14. Iuda 3. Despre ce oameni este scris că vor mânca
şi vor bea, vor fi gălăgioşi şi vor zdrobi
II. 1. Eliezer; 2. poporului; 4. Moise; 5. Domnului; 6. fetelor lui; pietre?
7. împăratului Sodomei; 8. poporului; 9. fraţilor lui Iosif; 10. 4. În ce împrejurare un om şi-a spălat cu apă
faraon; 11. Moise; 13. Iosif; 14. Iosif.
fratele şi încă patru nepoţi?
Psalmii 50-100 - de la A la Z 5. Care sunt oamenii despre care este
1. adevărul; 2. bunătarea Domnului; 3. curată; 4. menţionat că Îl iubeau pe Dumnezeu?
dimineaţa; 5. Efraim; 6. fulgerele Lui; 7. gura; 8. heruvimi; 6. În câte împrejurări s-a coborât „foc din cer”
9. inima; 10. înălţimea cerului; 11. judece; 12. lacrimile;
pe altar?
13. mare oştire; 14. nenumaraţi; 15. oameni; 16. păşunile;
17. râurile; 18. Sion; 19. şerpi; 20. turmă; 21. ţîrână; 7. Cărui împărat i-a tremurat inima cum
22. urechea; 23. văduvele; 24. zdrobită. se clatină copacii din pădure când bate
vântul?
A-B Roada este odihna şi liniştea: 8. Care sunt împăraţii care au fost îngropaţi în
NEPRIHĂNIRII cetatea lui David?
1. Natanael; 2. evlavia; 3. Pergam; 4. Riţpa; 5. Ilie; 6. Ham; 7.
9. Care dintre creaturile lui Dumnezeu îşi bate
Asa; 8. neam; 9. Iabin; 10. robiţi; 11. Ionatan; 12. Iarmutul
joc de frică, nu se teme şi nu se dă înapoi
Vorbe cu tâlc dinainte sabiei?
Cine este el şi care este sora lui? Iordanul şi Marea Roşie; 10. Unde îşi găseşte pasărea o casă şi
Cine este el şi care este mătuşa lui? Măgăruşul pe care a rândunica un loc unde îşi pune puii?
călărit Domnul Isus şi măgăriţa lui Balaam;
Cine este ea şi care este vecina ei? Înţelepciunea şi nebunia

Premianţi: Abotezătoaie Mirel, Ailoaei Bogdan, Antohe Damaris, Atudoroae Roana, Căprariu
Damaris, Chifan Lorena, Ifrim Sebastian, Ionuţ Florina, Mandici Cristina, Mandici Estera, Moisiuc
Marian, Muraru Manuela, Onofrei Claudiu, Onofrei Semida, Robciuc Cristina, Rusu Adriana, Schipor
Lidia, Schipor Samuel, Tomuş Elisabeta, Tomuş Emanuela, Vaipan Silviu, Viziteu Claudia.

(continuare din pagina 20)
Apa
De ce aşa mare diferenţă între aceste două mări, deşi ambele sunt alimentate de acelaşi râu? Marea Galileii lasă apa
să curgă mai departe, pe când Marea Moartă acumulează apă, nu-i dă drumul să curgă mai departe. Vieţuitoarele locuiesc
cu plăcere într-un loc, unde apa este mereu proaspătă şi curată. Marea Galileii putem spune că este „darnică” primeşte
şi dă mai departe, pe când Marea Moartă este foarte „egoistă”. Acumulează, acumulează şi ţine totul pentru ea.
Aş dori să fim şi noi precum Marea Galileii care este binecuvântată şi ştie să binecuvânteze şi pe alţii. Dumnezeu
ne binecuvântează cu plăcere şi bucurie, dar doreşte ca la rândul nostru să binecuvântăm şi să nu fim egoişti, fără
sentimente pentru nevoile celor din jur. Noi alegem cu cine vrem să ne asemănăm. Dacă vom fi binecuvântări pentru
semenii noştri, atunci ne vom bucura cu adevărat de binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi, căci „Este mai ferice
să dai decât să primeşti” (Fapte 20:35b).
Rebeca Dagău

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2013
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 4, 5, 6 şi 18. La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la
18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Neatenţia Atenţia
Clipele din urmă judecă totdeauna pe cele de Sufletul care ştie să se teamă,
dinainte şi părerile de rău nu pot să le împiedice. ştie păşi pe căi sigure.
E cu mult mai grea mustrarea de cuget, Uită-te bine la tot ce se întâmplă. Nu trebuie
decât servitutea! nesocotit nici un prilej de a te păzi.

E înşelător să accepţi ce nu poţi înapoia şi să scrii Cel care economiseşte, lipsindu-se de una
ceea ce nu mai poţi şterge. şi de alta şi stăpânindu-se se opreşte în faţa
Ocazia îl duce adesea în ispită chiar şi povârnişului plăcerilor fără măsură; face astfel
pe omul socotit. un act de prevedere şi de tărie sufletească.

E o prostie să te plângi de vitregia soartei, Înţeleptul pune frâu limbii care ştie multe.
când vina e a ta, cu atât mai mult atunci când ai Nu fi îngăduitor cu cel care greşeşte mereu,
fost avertizat de posibilele urmări. decât dacă se căieşte.

Dacă nu vrei să bagi în seamă lucrurile mici, De furios fereşte-te o vreme, de duşman mereu,
încearcă să dormi într-o cameră cu un singur ţânţar. căci răutăciosul are dinţi ascunşi..
E lucru cuminte să te fereşti până şi
Cine nu se păzeşte de orice, va ajunge să se de duşmanul neînsemnat.
căiască de multe.
Cu mare trudă păzeşte unul ceea ce place
Celor suspuşi, un pas greşit le dăunează mult, multora, dar cel mai greu se poate păzi omul de
iar subalternii află tot ce greşesc şefii. ceea ce-i place lui.

Îngăduind prea mult, Cine se teme de o crăpătură, nu va fi curând
înlesneşti prostia şi nebăgând de seamă, îngropat sub ruine.
vei uita de îndatoririle tale. Cel ce s-a ferit de pagubă, rareori a suferit-o.

Neatenţia i-a costat pe unii pierderea unui Cel în stare să-şi ascundă un viciu,
examen, pe alţii a unui tren sau avion, înseamnă că nu-l practică.
dar pe unii i-a costat viaţa. Cine se teme de toate capcanele nu cade în niciuna.

„Dacă zici: «Ah! n-am ştiut!»... Crezi că nu vede „...Celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi
Cel ce cântăreşte inimile... şi nu va răsplăti El arăta mântuirea lui Dumnezeu” (Psalmul 50:23)
fiecăruia după faptele lui?” (Proverbe 24:12)
„Ce vă zic vouă, zic tuturor: «Vegheaţi!»” (Marcu 13:37)
„Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă „Numai, ia seama asupra ta, şi veghează cu luare aminte
lucrarea Domnului...” (Ieremia 48:10) asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca
nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii
„Isus le-a zis:«Băgaţi de seamă să nu vă înşele şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi
cineva»” (Matei 24:4) copiilor copiilor tăi” (Deuteronomul 4:9).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Apa
„Căci El trage la El picăturile de
apă, le preface în abur şi dă ploaia,
pe care norii o strecoară şi o picură
peste mulţimea oamenilor”
(Iov 36:27, 28)

L
a orice pas suntem înconjuraţi de apă, nu-i aşa? Norii atmosferică; nici chiar în zonele polare. Cum se explică
plumburii ne vestesc venirea ploii, iar la puţin timp acest fapt? La 4ºC apa ajunge la densitatea maximă. În
după căderea ei, putem observa gropile pline de adâncuri, temperatura nu scade mai jos de 4ºC. Dacă apa
apă. Suntem înconjuraţi cu apa din râuri, mări, oceane; rece nu ar fi mai uşoară decât cea caldă, lacurile şi râurile
o avem chiar şi în casă, la robinet. O bem atunci când ar îngheţa iarna, din adânc spre suprafaţă şi toată viaţa
ne este sete, o folosim la mâncare, la spălatul hainelor din adâncuri ar dispărea, sau dacă gheaţa ce se formează
şi în multe alte domenii. Apa este cea mai răspândită pe suprafeţele lacurilor ar cădea în adânc, dar fiindcă apa
substanţă de pe pământ. Nu ducem lipsă de ea, pentru caldă este mai grea decât cea rece, gheaţa pluteşte pe
că Dumnezeu ne-a dăruit-o din belşug. deasupra, iar apa din adânc, care este mai caldă, susţine
V-aţi gândit vreodată cât de importantă este apa? gheaţa. Nici o altă substanţă nu are această proprietate,
Poate că nu aţi meditat foarte mult la acest aspect, la temperatura de 4ºC.
datorită faptului că va-ţi obişnuit prea mult cu ea. Apa În apă ea se găsesc foarte multe vieţuitoare şi
întreţine viaţa! Ea acoperă 70% din suprafaţa Pământului, nu doar cele pe care le vedem noi, mai sunt si altele
umplând oceanele, mările, râurile şi lacurile. Se găseşte invizibile pentru ochiul uman. Anton van Leeuwenhoek,
şi sub pământ, dar şi în aer. Precum ştim cu toţii din în anul 1674 a făcut una din cele mai mari descoperiri:
clasele primare, apa se găseşte în trei stări: lichidă - în picătura de apă se află o „lume” de vietăţi, creaturi
apa pe care o folosim zilnic; solidă - gheaţa din calotele care nu se pot observa cu ochiul liber. Există corpuri atât
polare, zăpada; gazoasă – apa din aer, care se transformă de mici? Da! Acestea se mişcă, se hrănesc şi se reproduc,
în precipitaţii. Dar de unde această apă sub formă de dând viaţă urmaşilor prin diviziune. Când temperatura şi
vapori, prin aer? Picurii de ploaie ce cad azi, au mai căzut hrana sunt potrivite, cresc şi se divizează cu repeziciune.
cândva pe pământ. Datorită căldurii, apa se transformă în Toate acestea trăiesc şi îşi duc viaţa şi pe timp de iarnă,
vapori, iar mai târziu, aceşti vapori se vor transforma din la temperaturi foarte scăzute, pentru că Dumnezeu a
nou în precipitaţii. Dar cum se transformă apa din stare gândit şi a creat cu înţelepciune apa.
gazoasă în stare lichidă? Vaporii de apă din atmosferă Două mări sunt foarte cunoscute pentru cei
sunt apă în stare gazoasă. Majoritatea vaporilor de apă credincioşi: Marea Galileii şi Marea Moartă. Ambele mări
sunt invizibili, alţii sunt vizibili. Cum îi putem vedea? sunt alimentate de râul Iordan şi ambele sunt în Israel,
Când vaporii de apă se răcesc, ei se condensează în dar totuşi, sunt foarte diferite una de cealaltă. Marea
nori. Misiunea vaporilor de apă este să absoarbă energia Galileii, are dimensiuni aproximative de 21 km lungime şi
solară şi să domolească arşiţa de pe pământ. O răcire mai 12 km lăţime. În această mare apa este dulce, aici îşi au
accentuată, transformă vaporii de apă în precipitaţii. locuinţa o mulţime de vieţuitoare marine. Peisajul din jur
Fiecare moleculă de apă este construită din doi este foarte plăcut, toată natura înfloreşte, iar malurile
atomi de hidrogen si un atom de oxigen. Dumnezeu a acestei ape pline de verdeaţă, adăpostesc nenumărate
gândit foarte bine construcţia moleculei de apă. De ce păsări şi animale. Aici s-a dezvoltat industria pescuitului
spun aceasta? Să vă mai dau un exemplu: apa ajută la în Israel şi este principalul rezervor de apă din ţară.
stingerea focului. Atunci când turnăm apă pe un material Oamenii sunt binecuvântaţi prin Marea Galileii şi viaţa
care arde, focul se stinge. Dacă molecula de apă conţine este din abundenţă acolo. Marea Moartă, spre deosebire
doar atomii de hidrogen, când am dori să stingem focul de Marea Galileii, este lipsită de viaţă, deşi este mult
cu apă, totul ar exploda, iar dacă ar conţine doar oxigen, mai mare, însă aici nu se întâlnesc vietuiţoare, aerul este
atunci focul ar arde mult mai rapid. fierbinte, stătut, foarte greu de respirat, malurile fără
Un alt lucru foarte interesant ce îl putem observa, verdeaţă, iar apa este foarte sărată şi noroioasă.
este faptul că apa din mări, oceane, lacuri nu îngheaţă (continuarea în pagina 18)
niciodată total, oricât de scăzută ar fi temperatura
Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”