You are on page 1of 20

Cu Dumnezeu

Când calea ţi-e trasată de Însuşi
Dumnezeu,
De ce păşeşti nesigur cu pasul tău pag. 3
mereu? Nesocotitul – Învăţătotul
De ce laşi întristarea să-ţi prindă
pag. 4-5,8
viaţa ta,
Nikita Cerkasov – Ivan Efimovici Voronaev –
Când Domnul e cu tine, păzind material preluat cu permisiune din cartea „Mesagerul
fiinţa ta? Cincizecimii”

pag. 6-7
Când vântul se-nteţeşte şi simţi a Asociaţi personajul biblic cu versetul care i se potriveşte!
lui suflare, Asociaţi personajul biblic cu boala lui sau cu organul
Iar valuri se ridică şi vor să te bolnav – Denisa Atudoroae
doboare, Căutati în Cartea Domnului 2 Regi – Damaris Meseşan
Când nu mai vezi lumina şi nu mai pag. 9-11
e scăpare, Tinerii, probleme sau soluţii ale crizei morale? –
Priveşte-atunci la Domnul şi iarăşi Fănel Şuteu
va fi soare. pag. 12-14
Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
Hristos a fost cu tine, chiar din o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
Evengheliei” Timişoara
pruncia ta
Şi din orice-ncercare, doar El te va pag. 15
scăpa. Valoarea mustrării – Iosif Anca
De-aceea lasă frica şi –acceptă voia Sa pag. 16-17
Şi binecuvântarea va fi în viaţa ta. Poftele firii pământeşti sau roada Duhului Sfânt
• Bunătatea • Cearta • Mândria • Nemulţumirea
Devenind o perlă pentru cer
E.& R.
pag. 18
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 19
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
Viciul / Virtutea
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
doresc să sprijine această lucrare pot depune pag. 20
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Fluturele – Rebeca Dagău
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 37RNCB 1200000 135260001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Nesocotitul
Eu
nu ştiu cât de mult vă place matematica, sau să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi”
calculele în general, dar vă asigur că nu-i greu (Proverbe 14:8). Dar întrebarea mea este: Cine e mai nebun:
de „socotit” ceea ce urmează; sunt probleme de „Cel ce nu sţie socoti până la douăzeci şi pierde şase lei când
tipul: Un profesor creştin a întrebat pe un student ateu, care vinde doi porumbei sau cel ce nu preţuieşte „porumbelul”
era foarte bun la matematică: „Cât îţi rămâne dacă câştigi toată Duhului Sfânt şi-l vinde pe „imagini” cu păsări necurate de pe
lumea şi îţi pierzi sufletul?” Nu ştiu ce a răspuns acest student, internet?” Să ne amintim de teorema de la lecţiile lui Solomon:
dar ştim cu toţii ce a răspuns „elevul” Esau, după ce a făcut „Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul” (Proverbe 14:9) şi să
următorul calcul în grabă: „pâine şi ciorbă de linte” - „dreptul cercetăm ciornele lui Asaf, care a scris: „Căci mă uitam cu jind
de întâi-născut” = afacere bună. În urma corectării, a apărut la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi” (Psalmi 73:3).
următoarea menţiune în textul biblic: „a nesocotit”, adică nu a Totuşi el a făcut pe lucrarea de examen calcule foarte bune
socotit bine (Geneza 25:34). când a scris: „Eu ... cu Tine... cu sfatul Tău = slavă” (Psalmul
Să luăm la corectat şi alte teste, pentru a ne obişnui cu 73:23-24). Oare cât face o zi de adunare, în calculul tău?
sistemul de valori şi de notare: Seamănă rezultatul cu al fiilor lui Core, care au scris: „o zi în
Din cei doisprezece spioni din Canaan, zece au ajuns la curţile Tale > o mie în altă parte” (Psalmul 84:10).
un rezultat în calculele lor, iar doi (Iosua şi Caleb) la alt rezultat. Dacă ai notat ceva în caietul inimii tale, din cele „predate”
Problema s-a dezbătut în careul „şcolii”, iar copiii lor erau de prin acest articol, continuă să citeşti revita întreagă şi să ştii
faţă, fiind unul din termenii luaţi în calcul. În momentul de că: „Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor
dezbatere publică a apărut directorul şi pe toţi care au socotit găseşte plăcere în nebunie” (Proverbe 15:14). Nu aş dori
greşit i-a exmatriculat pentru totdeauna din şcoală. El a zis: ca revista să ajungă la adresa din Proverbe 23:9 „Nu vorbi
„toţi cei ce M-au nesocotit”, căci erau luate în calcul şi spusele la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale
Lui, „n-o vor vedea” ţara promisă (Numeri 14:23). înţelepte”. Dar mai important decât ceea ce scrie în revistă, fii
Fii lui Eli „se făceau vinovaţi înaintea Domnului de un foarte atent la calcule în fiecare zi şi: „Asculă pe tatăl tău, care te-a
mare păcat, pentru că nesocoteau darurile Domnului” (1 Samuel născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta...” (Proverbe 23:22), căci „Pe
2:17). Pentru ei „carne crudă” închinată Domnului pentru jertfă = ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea
„carne crudă” pentru grătar, să mănânce împreună cu ai lor, iar de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii
bătrânul tată nu mai vedea bine, să le corecteze lucrarea, aşa de vultur” (Proverbe 30:17). În fond, o socoteală bună merge
că cei doi nu au mai promovat niciodată. până dincolo de profesorul de matematică, fie tata sau mama,
Cartea Deuteronomul 27:16 scrie: „«Blestemat să fie cel dincolo de Arhimede şi ajunge până la Cel care a arătat în
ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!» - Şi tot poporul Cartea Sa ce este bine şi ce este rău, după cum a spus „şeful
să răspundă: «Amin!»”. O astfel de socoteală sfârşeşte cu de promoţie al tuturor timpurilor” - Domnul Hristos: „Cine vă
exmatricularea, dar ce notă va lua cel ce socoteşte (greşit) ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe
că „ceea ce ştie el > ceea ce spune tata” - când colegul lui voi, pe Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine,
de clasă va lua premiu, pentru că: „Nesocotitul dispreţuieşte nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca 10:16).
învăţătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge
înţelept” (Proverbe 15:5). Învăţătorul
În drumul vieţii veţi întâlni multe indicatoare, pe care
este bine să le cunoaşteţi şi să le respectaţi, căci ele au fost
reglementate prin legile Creatorului şi Mântuitorului, care
vrea să ne scoată cu bine din Văile morţii: „Cine nesocoteşte
Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă
este răsplătit” (Proverbe 13:13); „Cine umblă cu
neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă
pe căi strâmbe, Îl nesocoteşte” (Proverbe 14:2).
La fel trebuie procedat la indicaţiile vreunui agent
de pe Calea Mântuirii: „Cine are o inimă înţeleaptă
primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită
se prăpădeşte singur” (Proverbe 10:8).
Eu îmi amintesc de un copil care nu ştia să
socotescă şi nu cunoştea banii, că a răspuns unuia
care i-a oferit douăzeci de lei pe o pereche de
porumbei: „Eu din paişpe nu ţi-i dau!” . Asfel
de socoteli arată clar că cei în cauză nu sunt
înţelepţi, după cum este scris: „Înţelepciunea
omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale

3
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

În
16 aprilie a anului 1885, în şi să nu-i fie ruşine. Aceste calităţi au fost
satul cazac Nepliuevskaia, observate curând de către mulţi. După
raionul Verhenuralsk, gubernia terminarea şcolii, el a fost chemat de către
Velikopetrovsk, provincia Orenburg atamanul comunităţii să lucreze în calitate
(împrejurimile actualului oraş Magnitogorsk), de copist în clădirea administraţiei satului,
într-o familie cu mulţi copii, se naşte încă unde a lucrat patru ani, iar apoi, încă trei
un fiu, numit de preotul ortodox după ani ca funcţionar.
cărţile sfinţilor, Nikita. Părinţii lui, cazaci Nikita ar fi vrut să continue şcoala,
de la Ural, Piotr şi Olga Cerkasov, erau oameni înstăriţi, dar trebuia să adauge la caracterul lui
aveau în posesie pământuri şi păşuni, herghelii de cai şi încă o calitate, cea a smereniei, pentru că
cirezi de vaci. În afară de Nikita, în familie mai erau 9 copii, trimiterea la şcoala din capitală costa foarte
cinci băieţi şi patru fete. mulţi bani, iar în apropiere nu existau astfel
Viaţa cazacilor era una severă, fiecare trebuia să de şcoli. Dar în tot răul este şi un bine, aici
ştie să mânuiască atât plugul, cât şi sabia, acest fel de în satul lui natal, el învăţa să vadă viaţa
educaţie punându-şi amprenta pe fiecare copil născut şi aşa cum este ea în realitate, fără imaginile
crescut într-o astfel de comunitate. Din pruncie, fiecare înşelătoare în care o îmbrăcau adesea
cazac ştia că este chemat să apere „credinţa şi patria“, oamenii învăţaţi, rupţi de pământ şi de
iar dacă trebuie să-şi şi dea viaţa în luptă. Aici oamenii se adevărata şi neatrăgătoarea viaţă a omului
năşteau luptători, creşteau luptători şi luptători mureau. Un simplu. Cine ştie, poate odată plecat la o
atac semeţ cu săbiile şi lupta aprigă erau visate de către universitate de capitală, el s-ar fi molipsit
mulţi ştrengari din fragedă copilărie, şi străzile prăfuite ale de „nihilism“, care era la modă în cercurile
satului adeseori erau martore unor astfel de „bătălii“ cu studenţeşti de atunci şi care a împins pe
săbii şi suliţe de lemn. Copiii atacau „inamicul“ sub formă baricade mii de tineri şi tinere în lupta lor
de buruieni şi urzici, dar câteodată se luptau şi între ei: pentru „primul stat proletar din lume“.
cei de pe o stradă împotriva celor ce locuiesc pe o altă În 1905, toţi fraţii mai mari ai
stradă. Serile, copiii ascultau poveştile spuse de bătrâni lui Nikita au fost chemaţi la războiul
despre războaiele de peste mări, despre lupte cu cei de împotriva Japoniei. Din cei cinci fraţi,
altă credinţă, despre atamanul Stenka Razin, care a făcut niciunul nu s-a întors acasă... Necazul a
campanii militare în Persia şi chiar a reuşit să o captureze intrat în casă. Dintr-o dată spatele mamei
pe prinţesa persană. Se povestea despre recentul război s-a încovoiat, iar capul s-a albit; tatăl a
în Balcani, unde doar sosirea aliaţilor francezi şi englezi i-a slăbit şi a îmbătrânit înainte de vreme...
ţinut de la cucerirea Ţarigradului (Constantinopol – n.tr.), Ce mult se mândreau părinţii cu feciorii
ca să reinstaureze credinţa creştină acolo unde ea exista lor, ce mult se bucurau cândva de ei!
de la începutul istoriei. „Odihneşte Doamne sufletele robilor
Câteodată povestitorii îl aminteau pe Emelian Tăi...“ – cânta preotul satului în timpul
Pugaciov, care s-a luptat în aceste ţinuturi, despre faptul slujbei de parastas, legănând plictisit
că printre soldaţii lui erau mulţi credincioşi de rit vechi. cădelniţa cu tămâie în faţa iconostasului.
Spuneau că la început, toată credinţă era de rit vechi, dar Aveai impresia că aceşti fl ăcăi frumoşi
apoi s-a despărţit: una a rămas aşa cum era, iar cealaltă nici nu au existat şi niciodată n-au călărit
„a mers altfel, cu trei degete...“ De ce o credinţă era mai cu mândrie în faţa casei părinteşti,
corectă decât cealaltă, nu putea explica nimeni, şi nici nu parcă nici n-ar fi fost născuţi... În casă
se simţea nevoia – cazacii trebuiau să se ocupe de treaba a intrat moartea şi căminul s-a pustiit.
lor, iar preoţii de a lor. Micuţul Nikita era nedumerit cu Pentru tânărul Nikita realitatea morţii a
privire la acele diferenţe între credinţe şi era foarte curios devenit palpabilă, perceptibilă şi foarte
să afle totul despre acest lucru. Îi plăcea să asculte tot ce dureroasă. La şcoală, despre moarte se
era povestit sau citit în jurul lui. Părinţii au observat această spunea că este sfârşitul tuturor lucrurilor
curiozitate înnăscută şi l-au trimis la şcoala din sat. Nikita existente pe pământ. „Stejarul este un
învăţa foarte bine, fiind primul în clasa lui de-a lungul tuturor copac. Trandafirul este o floare. Cerbul
anilor. A devenit din ce în ce mai sârguincios, o condiţie este un animal. Vrabia este o pasăre.
necesară pentru succes. Învăţătorii lui remarcau caligrafia Rusia este patria noastră. Moartea este
sa deosebit de frumoasă. Excela în învăţătură cu uşurinţă. inevitabilă“ (Manual de Limba Rusă, P.
Matematica, gramatica şi chiar religia, pe care mulţi nu o Smirnovski). Această expresie „moartea
iubeau din cauza felului rece de predare, toate trezeau în este inevitabilă“ era prea abstractă pentru
el un viu interes, şi îşi însuşea învăţăturile cu hărnicie şi un copil de vârstă şcolară. Dar acum
conştiinciozitatea care îl caracterizau. Încă din perioada ea a devenit reală pentru Nikita, intrând
copilăriei a început să fie o persoană responsabilă, calitate neaşteptat în casa lui. Fraţii lui, cei frumoşi
rară în zilele noastre. Orice lucru făcea, încerca să-l facă şi puternici, care iubeau aşa de mult viaţa,
în aşa fel încât să nu trebuiască refăcut de către altcineva au plecat unul câte unul în lumea aceea

4
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

din care nu există cale înapoi. De multe planuri în inima lui, dar
parcă s-au întors caii şi au trecut hotărârea Domnului, aceea se
cu ei dincolo de linie, unde dispare împlineşte“ (Proverbe 19:21).
oricine trece peste ea. Undeva Într-o zi, cazacul Nikita
în necunoscutele locuri cereşti, Cerkasov vizitează adunarea
călăreau acei cinci călăreţi, lăsând baptistă din Taşkent, şi rămâne
în urmă pământul, cerul, norii... profund impresionat de ceea
Împreună cu ei a plecat şi copilăria lui ce a văzut acolo. Predica vie
Nikita, care nu putea fi separată de despre venirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi despre
cei care-l duceau în braţe, îl apărau porunca Domnului pentru toţi oamenii să se
de copiii răi, îi meştereau săbii. Ei au pocăiască, a ajuns în adâncul inimii lui şi l-a făcut
luat cu ei o parte din inima lui. Dintr-o să se gândească serios la viitorul lui, pe care până
dată sufletul lui s-a deschis pentru o atunci îl vedea sumbru, monoton şi plictisitor. Visul
nouă descoperire, o nouă viziune, o de a intra la şcoala iuncherilor dintr-o dată a pălit,
nouă speranţă. La orele de religie iar apoi s-a risipit de tot, ca un abur, apărut doar
el era învăţat că sufletul omului pentru puţin timp. O lume nouă şi minunată s-a
creştin merge acolo unde locuieşte deschis în faţa lui, gândurile despre viaţa veşnică
Dumnezeu. Acolo este lumea lui şi Împărăţia lui Dumnezeu îi invadau inima şi
Dumnezeu, acolo nu este moarte; gândirea. Timp de câteva luni, fără încetare, el „se
moarte care e inevitabilă pe pământ. adăpa“ din izvorul viu al adevărului evanghelic.
Acolo nu sunt despărţiri, iar cei dragi Această perioadă culminând cu moartea lui faţă
ai tăi sunt întotdeauna cu tine. Astfel, de lumea oamenilor şi naşterea din nou pentru
pe neaşteptate, în inima lui Nikita lumea lui Dumnezeu.
s-a produs o schimbare, mai apoi După o vreme, Nikita a fost botezat în
această schimbare a început să se râul Salara, care trece prin Taşkent. Botezul a
vadă şi în afară... fost săvârşit de către Piotr Nikitovici Kornev, cel
În administraţia satului, Nikita care răspândea literatura spirituală din partea
avea un ajutor, al doilea copist, un văr Societăţii Biblice Britanice. Acest eveniment a
de-al lui. Acesta, indignat de corupţia avut loc în data de 19 august 1907, sărbătoarea
din conducerea comunei, a scris o Schimbării la Faţă a Mântuitorului. Acest lucru
sesizare către guvernatorul guberniei a avut o semnifi aţie deosebită pentru Nikita,
Orenburg, despre faptul că generalul deoarece viaţa lui a fost într-adevăr schimbată
ataman Starikov ia mită. Scrisoarea, în acea zi. Între ceilalţi credincioşi botezaţi
din greşeală ajunge în mâinile lui deodată cu Nikita, era şi Ekaterina Afanasievna
Starikov, iar acesta, fără să încerce să Başkirova, viitoarea soţie a lui Nikita, născută
afle adevăratul autor al scrisorii, îl dă în 15 iulie 1888 în satul Uteşino, în Başkiria, în
afară din slujbă pe Nikita Cerkasov. apropiere de Ufa. Tatăl său lucra ca maşinist de
De asemenea, dă ordin ca acest locomotivă pe calea ferată. După un timp toată
tânăr să nu poată fi angajat în niciun familia se mută în Asia Mică, în Kizîl-Arvat. Dorind
alt loc oficial din comună. să devină moaşă, ea îşi lasă familia şi pleacă la
În 1907 Nikita Cerkasov a Taşkent, unde era colegiul medical. Asemenea
fost luat în armată, într-un regiment viitorului său soţ, ea vizitează biserica baptistă
de cazaci şi trimis în oraşul Kazermes şi rămâne acolo, urmându-şi chemarea inimii
din Turkestan, aproape de Taşkent. de a trăi după adevăr. Frecventând adunările
Aici primeşte slujba de conţopist în tinerilor creştini ai bisericii, cei doi ajung să se
cancelaria Regimentului al cincilea cunoască şi hotărăsc să întemeieze o familie.
de cazaci, din Orenburg. Dorinţa Acum Nikita trebuia să comunice despre aceste
veche de-a face şcoală era încă vie schimbări din viaţa lui conducerii regimentului
în inima lui Nikita şi, cu permisiunea de care aparţinea şi să-i înştiinţeze şi de faptul
conducerii, el începe să frecventeze că noile convingeri religioase nu-i dau voie să
cursurile unui cerc pedagogic, iar poarte arme. El hotărăşte să părăsească slujba
apoi absolvă prin învăţământ de militară şi să-şi dedice viaţa lui Dumnezeu. Nikita
la distanţă Gimnaziul de băieţi din scrie toate aceste lucruri într-un raport adresat
Taşkent. Mai târziu capătă statutul comandantului de regiment al cazacilor din
de cazac liber şi se pregăteşte de Orenburg. Conducerea regimentului a încercat
examene de admitere la Şcoala să-l întoarcă pe Cerkasov din „ştundism“,
Iuncherilor Cazaci din Orenburg. dar Nikita rămâne tare pe poziţiile adevărului
Dar după cum este scris: „Omul face (continuarea în pagina 8)

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Asociaţi personajul biblic cu versetul
care i se potriveşte!
1. Esau a) „Cum ai făcut aşa ţi se va face” (Obadia 1:15).
2. Haman b) „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un
frate” (Pvoverbe 17:17).
3. Adoni-Bezec c) „Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui şi
silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui”
(Psalmul 7:16).
4. Abimelec d) „Cine sapă groapa altuia cade el în ea” (Eclesiastul 10:8).
5. Ioram e) „Mânia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept
trebuie s-o potolească” (Proverbe 16:14).
6. Abigail f) „Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel” (Romani 9:6).
7. Ionatan g) „Când pier cei răi, toţi strigă de veselie” (Proverbe 11:10).
8. Hofni si Fineas h) „Împlinirea unei dorinţe este dulce sufletului” (Proverbe 13:19).
9. Iefta j) „Eu strig lăudat să fie Domnul şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei”
(Psalmul 18:3).
10. Ana k) „Copilul lăsat de capul lui face ruşine” (Proverbe 29:15).
11. Iosafat l) „Femeia înţeleaptă işi zideşte casa” (Proverbe 14:1).
12. David m) „Un dar făcut în taină potoleşte mânia” (Proverbe 21:14).
13. Rut n) „El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui”
(Psalmul 15:4)
14. Iacov o) „Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea,
prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Se vor umple de ruşine
că n-au lucrat cu chibzuinţă, de o veşnică ruşine care nu se va uita”
(Ieremia 20:11).

Asociaţi personajul biblic cu boala lui sau
cu organul bolnav!

Personajele Boala / organul bolnav

Asa friguri
Soacra lui Petru olog
Timotei ochi slabi
Tatăl lui Publius boală de maruntaie
Maria friguri
Bartimeu bolnav de picioare
Mefiboşet lepra
Lea orb
Ioram stomacul
Ghehazi olog
Enea friguri

Denisa Atudoroae
6
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului 2 Regi
1. Completează spaţiile libere şi vei descoperi porunca pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel,
apoi scrie şi referinţa biblică: „Să nu uitaţi __________ pe care l-am ________ cu _______ şi
să nu vă ________ de alţi dumnezei!”(_______________).

2. Cartea 2 Regi consemnează o parte din faptele proorocului Elisei, ucenicul lui Ilie. Enumeră 6
(şase) minuni săvârşite prin acest prooroc: 1 __________________; 2 __________________;
3 __________________, 4 __________________; 5 __________________; 6 __________________.

3. Enumeră împăraţii lui Israel (amintiţi în cartea 2 Regi) şi notează caracterul fiecăruia (rău/bun):
împăratul caracterul împăratul caracterul
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________

4. Enumeră împăraţi lui Iuda (prezentaţi în 2 Regi) şi notează caracterul fiecăruia (rău/bun):
împăratul caracterul împăratul caracterul
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________ _____________ ________________
____________ ________________

5. Poporul ales s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeul adevărat, ceea ce atrage după sine decadenţă şi declin.
Identifică versetele următoare şi notează referinţa, pentru a verifica această realitate:
a) „ştie, Lui, S-au, lucruri, şi, N-au, li, de, să, după, le, pe, Domnul, n-au, făcuse, nimic, şi, legile, lor, ia, poruncise,
fost, de, vrut, părinţii, pe, nu, trăiau, înşişi, ei, în, inştiiţările, că, nimic, de, care, cu, legământul, care-l, dăduse,
mijlocul, ele, după, se, cărora, şi, luat, de, după, măcar, le, neamurile, să, decât, toate, cu ” (____________).
b) „dat, a-i, Lui, neamul, i-a, a lepădat, jefuitorilor, tot, Israel, a sfârşit, izgoni, Domnul, în, Feţei, şi, smerit, lui,
prin, dinaintea, mâinile” (____________).

6. Notează proorocii prin care Domnul a vorbit poporului Său Israel, menţionaţi în cartea 2 Regi: ______________
________________________________________________________________

7. Uneşte ceea ce se potriveşte:
Salum l-a luat pe micuţul Ioas şi l-a ascuns şase ani din faţa mâniei Ataliei;
Ioseba a bătut zece mii de edomiti în Valea Sării;
Menahem a domnit o lună la Samaria;

8. Identifică:
a) numele unui împărat care a hotărât să întrebe pe Elisei, dacă se va vindeca de boala lui;______________
b) numele împăratului care a trimis soli la Baal-Zebub, să afle dacă se va vindeca de boala lui;____________
c) care a fost semnul pe care Ezechia la cerut cu privire la însănătoşirea lui; __________________________

9. Consemnează ordinea lucrărilor de reformă a lui Iosia:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________

10. În concluzie, să luăm aminte la îndemnul Domnului, care atrage după sine şi o făgăduinţă. Găseşte versetul
(utilizând codul secret): „     , 
,        
 !”
                
A B C D E I J L M N O R S T U V Z
Damaris Mesesan

7
Continuare articole
„Mai sunt multe alte lucruri..., care, dacă s-ar fi scris cu de amănuntul, cred că
nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris”
Ioan 21:25b
(continuarea din pagina 5)

evanghelic. Atunci, conducerea a invitat un preot, cu trebuie discutate cu cursanţii şi cu toţi cei aflaţi în slujba
un rang mai înalt decât cel al preotului regimentului, în regimentului, iar cursantul Nikita Cerkasov trebuie judecat,
speranţa că Nikita nu va avea destule argumente împotriva pentru încălcarea statutului şi a legii privind serviciul militar
unui astfel de oponent. obligatoriu. Nikita a fost arestat pe loc şi i-au fost retrase
Preotul a început cu demonstraţia faptului că toate insignele şi gradele militare. Îi era sortit să treacă
închinarea la icoane, cruce, semnul crucii şi rugăciunile prin Tribunalul Militar şi să fie trimis la munci silnice. În
fecioarei Maria, născătoare de Dumnezeu, pot fi condiţiile existente, nu puteai să te aştepţi la o decizie
argumentate logic. Răspunsul imediat al lui Nikita a fost: dreaptă, obiectivă şi umană din partea Tribunalului Militar.
„Argumentele logice, părerile şi chibzuirile sunt toate Singura speranţă rămasă era în Domnul, la care Nikita
născociri ale minţii omeneşti. Nu găsim aşa ceva în Sfânta striga neîncetat şi de care asculta cu sfinţenie.
Scriptură. Dimpotrivă scrie: «Domnului Dumnezeului tău să La sfârşitul lui aprilie 1908, fiind încă în proces şi
I te închini şi numai Lui să-I slujeşti» (Matei 4:10), «Să nu aşteptând să fie judecat, Nikita se îmbolnăveşte din cauza
ai alţi dumnezei afară de Mine», «Să nu-ţi faci chip cioplit, condiţiilor în care era ţinut sub arest. Însoţit de convoi a
nici o înfăţişare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe fost trimis la doctor. Aşteptând să intre în cabinet, Nikita
pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu aude dintr-o dată o voce: „Fugi!“ S-a uitat în jur, dar nu
te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul era nimeni. A crezut că i s-a părut. Dar în câteva secunde,
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos...»” (Exodul aude iar aceeaşi voce spunându-i răspicat: „Fugi!“ Din
20:3-5). Apoi a adăugat: „Noi, baptiştii, o respectăm pe nou s-a uitat în jur şi nu a văzut pe nimeni. A treia oară
Maria, ca pe mama Domnului nostru Isus Cristos, dar nu vocea a spus: „Fugi îndată!“ Înţelegând că este vocea
ne închinăm în faţa ei, nici nu-i înălţăm rugăciuni. Noi ne lui Dumnezeu, Nikita părăseşte clădirea neobservat
rugăm numai lui Dumnezeu prin Isus Cristos. După cum de nimeni – ca prin minune toţi paznicii lui erau ocupaţi
scrie: «şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru cu altceva. Nimeni nu l-a urmărit, iar pe când şi-au dau
ca Tatăl să fi e proslăvit în Fiul»” (Ioan 14:13). seama de evadarea lui, el era deja departe. După ce s-a
Preotul a fost impresionat de cunoştinţele biblice lăsat întunericul, Nikita a bătut la uşa casei unui membru
ale lui Nikita, de cum cita el Scriptura din memorie, fără al bisericii baptiste, Morozov, care bucuros de scăparea
greşeală. „Cine vă este profesor de religie?“ – a întrebat minunată a lui Nikita, îl ascunde de jandarmi. Apoi,
el. Toţi cei de faţă au răspuns în cor: „preotul regimentului“. împreună cu alţi membrii ai bisericii, Morozov a încercat
Preotul respectiv, fiind şi el prezent, şi-a plecat capul în să-l ajute pe Nikita să-şi croiască un nou drum în viaţă.
semn de smerenie. Examinatorul lui Nikita i-a spus: În luna mai, Nikita Cerkasov şi Ekaterina Başkirova se
„Sunteţi demn de toată lauda pentru felul în care l-aţi căsătoresc, cununia având loc în Biserica Baptistă din
învăţat pe cursantul Cerkasov Sfintele Scripturi, dar Taşkent. Dar înainte de cununie, pentru siguranţa lor, fraţii
trebuie să menţionăm că refuzul lui de a purta armele şi l-au sfătuit pe Nikita să-şi schimbe numele. Unul din fraţi,
dorinţa de a ieşi din armată nu au niciun temei în Cuvântul Ivan Efi movici Voropaev i-a oferit paşaportul său. Pentru
lui Dumnezeu şi nici în legile patriei noastre. Cursantul ca să excludă posibilitatea de a fi recunoscut de către cei
nu cunoaşte bine învăţăturile mişcărilor protestante din care-l ştiau pe adevăratul Voropaev, au schimbat o literă
Europa. Martin Luther, Jean Calvin şi Zvingli nu aveau din numele lui de familie – astfel numele de Voropaev a
astfel de convingeri. Liderii baptişti şi creştinii evanghelici, fost schimbat în Voronaev, acesta fiind noul nume al lui
într-adevăr au fost recunoscuţi de către stat şi au drept Nikita Cerkasov.
legal la practicarea religiei lor, după decretul din 17 martie
1905. Dar acest decret a fost emis doar după ce a fost Extras din cartea Mesagerul Cinzecimii.
hotărâtă chestiunea serviciului militar obligatoriu, cu Nikolai Usaci, Vladimir Tkacenko, Editura Scriptum,
care cei în cauză au fost de acord. Toate aceste lucruri Oradea, www.scriptum.ro

8
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

care îi pot afecta viitorul, atât în această viaţă cât şi în
veşnicie. Vorbesc fără să ţin seama de condiţia cuiva şi
spun aceste lucruri pentru toţi: bogaţi sau săraci, erudiţi
sau ignoranţi, sofisticaţi sau simpli, de la oraş sau de
la ţară – fără să fac vreo diferenţă. Mă cutremur când
mă gândesc cât de puţini tineri sunt conduşi de Duhul
Sfânt, cât de puţini sunt pe drumul îngust care duce la
viaţă, cât de puţini se gândesc la lucrurile de sus, cât de
puţini îşi iau crucea şi Îl urmează pe Hristos. Spun toate
acestea cu tristeţe, însă cred, înaintea lui Dumnezeu,
că nu spun nimic altceva decât adevărul” Aşa vorbea un
autor creştin din secolul XIX.
Tinerilor, noi suntem o categorie mare şi foarte
importantă a populaţiei ţării noastre; însă unde şi în ce
stare se găsesc sufletele noastre? Vom privi puţin la
tinerii lumii acesteia (aşa cum îi vedea acum vreo 120
ani episcopul de Liverpool, J. C. Ryle), apoi la tinerii
Of... Iarăşi tinerii?! Iar nevoi, iar probleme, iar bisericii (în viziunea aceluiaşi autor, J. C. Ryle), ca în
crize şi iar sfaturi... şi toate, din cauza tinerilor! Ore de final să luăm un exemplu bun de la tinerii Bibliei.
morală, dirigenţie, etică, deontologie... Principii extrase Pe unii poate o să vă enervez, citându-l pe acest
din convorbiri morale, povestiri morale, exerciţii morale, autor. Dar să nu uităm că sita enervează deopotrivă
dezbateri morale etc... Unde ajungem aşa? şi grâul şi neghina. Numai că prima categorie – chiar
Cred că tinerii sunt efectiv sătui de mustrările părinţilor ameţită bine de acest du-te-vino al mâinilor celui care
(că nu sunt buni să facă lucrul cutare, că atunci când cerne, rămâne în sită şi ajunge în grânar; a doua
părinţii erau de vârsta lor făceau câte şi mai câte,...). Sătui categorie, cade la pământ şi ajunge hrana focului... Voi
de profesorii de la şcoală care fac la fel, sătui de şeful de alegeţi ce vreţi să fiţi...
la locul de muncă, care face la fel... „Dacă şi la biserică
este la fel ca acasă, la şcoală sau serviciu, atunci, la ce
mai e bună viaţa asta?”, ar spune majoritatea tinerilor. Aş Tinerii

lumii
Perspectiva părinţilor

:
vrea să fim nişte tineri sănătoşi. Spunea un autor creştin,
A. W. Tozer, că cel mai sănătos om a fost Hristos şi cel „Haideţi să‑i întrebăm pe părinţii din orice ţară
mai sănătos ucenic, Pavel. Aş vrea să discutăm lucrurile a lumii şi să vedem ce ne vor răspunde cei mai mulţi
ca nişte oameni sănătoşi, dar să nu uităm: tinerii au nevoie dintre ei. Care membri ai familiei le provoacă cele mai
disperată de dragoste! mari dureri şi necazuri? Cine sunt primii care sunt
„Privind la un tânăr, văd foarte bine bucuriile şi tristeţile, gata să renunţe la ce e bine şi ultimii care îşi amintesc
speranţele şi temerile, ispitele şi dificultăţile, judecăţile avertismentele şi sfaturile bune? Cine sunt cei mai dificil
greşite şi sentimentele nutrite faţă de unele persoane, de menţinut în ordine şi între limite? Cine sunt cei care
erorile şi aspiraţiile, toate lucrurile care influenţează şi cad cel mai des în păcat, îşi fac de ruşine numele care
formează viaţa lui. Aş fi foarte recunoscător dacă aş îl poartă, îşi întristează prietenii, fac zile amare rudelor
putea să spun ceva care să păstreze măcar un tânăr pe în vârstă şi îşi fac părinţii să moară cu tristeţe în inimă?
direcţia cea bună, să-l păzească de greşelile şi păcatele (continuarea în pagina următoare)

9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Puteţi fi siguri, răspunsul va fi de regulă: oriunde am privi, adevăruri care nu pot fi negate. Cât
«Tinerii»”. de înfricoşătoare sunt! Cât de groaznic este gândul că,
„Într-o familie, fiii întotdeauna îşi risipesc aproape ori de câte ori întâlnesc un tânăr, mă gândesc că
timpul, sănătatea şi banii în căutarea oare acesta nu este cumva un duşman al lui Dumnezeu,
egoistă a plăcerilor. În altă familie, fiii nu mergând pe drumul cel larg care duce în iad, nepotrivit
vor să înveţe la şcoală, dar nici nu vor să pentru cer? Desigur, confruntaţi cu astfel de realităţi, nu vă
profeseze o meserie şi îşi irosesc cei mai veţi mai întreba de ce vin înaintea voastră cu sfaturi, veţi
preţioşi ani ai vieţii nefăcând nimic. În alta, înţelege că am motive serioase”.
intră în anturaje nepotrivite, se apucă de jocuri de noroc,
fac datorii, ţinându-şi prietenii într-o nelinişte continuă.
Observaţi că rangul social, titlurile, bogăţia şi educaţia
nu împiedică aceste tragedii: taţi neliniştiţi, mame cu
Tinerii Bibliei


Am ales să scriu mai sus îngrijorările unui episcop
inimile zdrobite, surori îndurerate, toţi ne-ar putea spune în vârstă, ale unui om cu multă experienţă în slujire. Însă
nenumărate istorii triste, dacă adevărul ar ieşi la iveală. haideţi să nu rămânem numai la atât: Biblia ne spune că
Multe familii, care au tot ce-ar putea oferi lumea, numără există tineri serioşi, sănătoşi, tineri puternici şi tari spiritual,
printre membrii lor nume care nu sunt rostite niciodată, sau tineri de care Dumnezeu se bucură: făgăduinţele scumpe
sunt rostite cu regret şi ruşine: un fiu, un frate, un verişor, un ale lui Dumnezeu au fost făcute şi tinerilor de astăzi (Fapte
nepot, care face doar ce vrea el şi este o întristare pentru 2:39).
toţi cei ce-l cunosc. Puţine sunt familiile bogate care nu au Tinerii care-L cunosc pe El, sunt cunoscuţii Lui
astfel de spini în coastă, astfel de pete pe pagina fericirii, Cunoaşteţi tineri care-L cunosc pe Domnul? Îmi sunt
astfel de surse constante de durere şi nelinişte; adesea, atât de dragi! Pe aceştia Domnul îi cunoaşte, îngerii îi
prea adesea, cauza acestora e una singură: «Tinerii»”. cunosc, oamenii îi cunosc, demonii le ştiu frica şi marea
Perspectiva funcţionarilor de stat (judecători şi Carte a Vieţii îi cunoaşte! Avraam îşi suia fiul, singurul
poliţişti): „Cine sunt clienţii frecvenţi ai cluburilor de noapte fiu pe care-l iubea, pe un munte. Acolo sus, tânărul
şi ai barurilor? Cine sunt membrii bandelor de cartier? Cine tăcea în faţa tatălui, care tăcea în faţa cerului. Încet, pe
sunt arestaţi cel mai des pentru beţie, tulburarea liniştii, îndelete, cu durere, dar şi hotărâre adâncă, bătrânul a
bătăi, furturi, tâlhării şi altele ca acestea? Cine umplu luat cuţitul. O ridicare scurtă, o zvâcnire a vulturului pe
închisorile, casele de corecţie şi centrele de detenţie? ceruri, o clipire a pleoapei soarelui la zenit, şi tânărul va
Cine sunt cei care au nevoie cel mai mult de supraveghere închide ochii sub semnătura durerii dată de mâna dragă
şi purtare de grijă? Puteţi fi siguri, întotdeauna vor indica a tatălui. Deodată însă, arzând ca o sclipire a razelor pe
spre acelaşi grup şi vor spune: «Tinerii»”. tăiş, vocea, neaşteptata Voce, s-a auzit din cer, strigând:
„Avraame! Avraame!”, „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i

Tinerii bisericii


„Haideţi să-l întrebăm pe păstorul bisericii, să vedem
faci nimic...” (Geneza 22:11,12). „Oh, Doamne, ce vrei
să mă înveţi?” Isaac, tremurând, stătea cu inima ţintind
focul unde ardea în locul lui, un berbece găsit într-un
ce ne va spune”, scria în continuare episcopul de Liverpool, tufiş... „Te voi învăţa lecţia cea mai importantă a vieţii de
J. C. Ryle. „Câţi tineri necăsătoriţi îşi aminteşte că participă credinţă. Te voi învăţa pe tine, tinere Isaac şi pe tatăl tău
la Cina Domnului? Cine sunt cei mai ignoranţi în ce priveşte Avraam, noul Meu nume pe care voi l-aţi experimentat
doctrina mântuirii, cei mai absenţi la serviciile de duminica, acum: Jehovah Iire, «Domnul va purta de grijă»” şi tânărul
cei mai dificil de atras la întâlnirile de studiu biblic şi de a înţeles: „Eu sunt singurul fiu al lui Avraam; Jehova Iire,
rugăciune din timpul săptămânii, cei mai neatenţi la orice Cel ce va purta de grijă, are un singur Fiu. Tatăl meu s-a
s-ar predica? Ce parte a enoriaşilor săi îi provoacă cele trezit dis-de-dimineaţă ca să mă sacrifice; într-o zi, urmaşii
mai mari nelinişti? Lumeştii Esau, hoinarele Dina, rătăcitorii mei se vor trezi dis-de-dimineaţă ca să-L osândească
Samson, frumoşii Absalom, sângeroşii Manase... Aceştia! pe Fiul lui Dumnezeu. Avraam a trebuit să mă jertfească
Cine sunt acei Ruben sau Dima, pentru care i se strânge pe un munte, muntele Templului; Dumnezeu îşi va jertfi
inima? Cine din comunitatea lui sunt cel mai greu de Fiul pe un munte, muntele Noului Templu – trupul sfânt,
condus, care au nevoie cel mai frecvent de avertismente Golgota. Tata mi-a pus întâi lemnele în spinare, apoi m-a
şi mustrări, care îi provoacă cele mai mari tulburări şi aşezat deasupra lor; Tatăl din cer va aşeza întâi crucea
tristeţi, care îl ţin într-o stare de teamă permanentă pentru pe umărul Fiului Său, apoi Îl va aşeza pe cruce. Eu am
sufletele lor şi care par cei mai imposibil de îndreptat? rămas singur, singur, singur, pe muntele jertfei, doar eu
Puteţi fi siguri, răspunsul lui va fi întotdeauna: «Tinerii». şi tata – robii erau în vale; Fiul lui Dumnezeu va rămâne
Ce vom răspunde în faţa acestor lucruri? Sunt Singur, Singur, Singur, pe muntele în formă de Căpăţână,
adevăruri, adevăruri simple, adevăruri pe care le întâlnim o Singurătate universală agonizând după părtăşia Tatălui
care-L va părăsi. Tata avea în mână cuţitul şi focul pentru
10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

jertfă; Dumnezeu va avea în Mână sabia – dreptatea Lui şi ca noi! Nu e minunat? „Atunci ai vorbit într-o
focul – mânia aprinsă împotriva fiilor oamenilor, pe care le vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis: «Am
va îndrepta spre Fiul Său: dreptatea Lui va fi satisfăcută, dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din
iar mânia, stinsă. Am înţeles taina Dumnezeului care mijlocul poporului un tânăr»” (v.19). Era
va purta de grijă. Acum, cobor de pe munte cu o mare un tânăr ca tine! Ce faci, îţi iubeşti curat
taină înţeleasă: Jehova Iire”. Vă încurajez să căutăm să-L prietenul sau prietena? Dar prietenul tău Îl
cunoaştem pe El: şi El ne va purta de grijă! iubeşte curat pe Domnul?
Tinerii care se păzesc de păcat, sunt păziţi de El Şi ce putem să mai vorbim despre
Cunoaşteţi tineri care se păzesc de păcat? Ştiţi tineri Iosia, tânărul reformator, Ieremia, tânărul profet, Daniel,
care fug de pofte? Pornografia face atâtea ravagii astăzi! tânărul înţelept, Hanania, Mişael şi Azaria, tinerii curaţi
Există tineri care pur şi simplu cred că nimeni nu-i poate moral şi spiritual din Babilon! Este atâta nevoie astăzi de
înţelege, nimeni nu-i poate ajuta, nimeni nu-i poate alina tinere ca Estera, care să pună capăt mândriei şi răutăţii lui
şi se complac în activităţi ale zonei gri, care-i costă scump! Haman prin post şi rugăciune, de credincioase ca Rut, de
Dr. Bryant, în studiul său despre pornografie, spunea: înţelepte ca Abigail, care să vorbească la urechea celui
„Valorile care stau la baza materialelor pornografice celor mânios, potolindu-l; de ascultătoare ca şi Maria, care
mai dure implică o suspendare cvasitotală a tipurilor să stea la picioarele unui Mântuitor înviat – la cea mai
de judecată morală îmbrăţişate în sistemul de valori al minunată conferinţă creştină universală a femeilor, ţinută
culturilor celor mai civilizate. Daţi uitării încrederea. Daţi în grădină, în dimineaţa învierii! Avem nevoie de copii, tip
uitării familia, dedicarea, dragostea, căsătoria”. Este Samuel, care să se trezească noaptea, nu în faţa jocurilor
lumea în care trăim! Ce ne spune Scriptura? Iosif nu a fost inspirate din filme cu personaje ca Barbie sau Harry Potter,
oare un tânăr? Totuşi, el şi-a închinat tinereţea unui ideal ci cutremurându-se în faţa veşniciei, de unde li se rosteşte
sfânt. Întrebaţi despre el pe tatăl său, pe stăpânul său, pe numele şi li se face trimiterea!
mai marele închisorii sau pe Faraon. Ce tânăr deosebit! În Psalmul 148, compozitorul sfânt cheamă întreaga
Nu o întrebaţi pe nevasta lui Potifar: îşi va folosi arma creaţie să participe la un concert universal: lumina creată
ucigaşă – minciuna. Întrebaţi despre Iosif pe Asnat, fata în ziua I (v.3/b), cerul din ziua a II-a (v.1, 4), pământul
preotului Poti-Fera, soţia lui. Cu emoţie, cu mândrie, cu – ziua a III-a (v.7, 9), luminătorii – ziua a IV-a (v. 3),
dragoste de soţie preţuită, vă va spune: „M-am căsătorit vieţuitoarele mării şi văzduhului – ziua a V-a (v.7, 10/b),
cu un descoperitor de taine”. Iacov îl va numi „păstorul şi vieţuitoarele pământului – ziua a VI-a (v.10), şi cu ele,
stânca lui Israel”. Faraon îl va numi „priceput şi înţelept ca în marele concert, oamenii, iar primii dintre ei, TINERII!
nimeni altul”. Toţi îl vor lăuda. Secretul? Deviza vieţii unui Vreţi, voi, tinerilor să fiţi primii dintre fiii noii creaţii, care
tânăr: „Nu pot să păcătuiesc împotriva Domnului! E un rău să Îl lăudaţi în orchestra Universului pe Creator? El vrea
atât de mare!” (Geneza 39:9). Te întreb: ce deviză ai? o cântare curată: adu-I jertfa întreagă! Şi în încheiere,
Tinerii care-şi iubesc curat prietenii, vor permiteţi-mi să vă întreb: sunteţi voi probleme sau soluţii
dobândi prietenia Marelui Prieten în criza morală a lumii noastre? Răspunsul daţi-l Duhului
Cunoaşteţi tineri care îşi iubesc curat prietenii? Sfânt care vă cercetează acum şi El să vă ajute să porniţi
Să ştiţi că acestora Dumnezeu le va deveni un Prieten spre ţara noastră de Sus pe un alt drum! Amin!
minunat! David şi Ionatan nu au fost tineri? Oh, întrebaţi
despre aceşti băieţi în Israel! Ce dragoste! Ce bunătate! Fănel Şuteu
Ce jurăminte! Oh, frate Davide! Ah, frate Ionatane! Ce
legătură a desăvârşirii! Ce taină a unităţii! Haideţi să
luăm exemplu şi Dumnezeu nu rămâne dator: „A plecat
Ionatan înspre zări însorite? Nu-i nimic, îl suplinesc Eu
cu succes”, zice Domnul. „David va fi preaiubitul meu
prieten!” şi ce minune în legământul davidic! Vă invit să
aruncăm o privire în Psalmul 89. Acestui tânăr muzician,
tare şi voinic, meşter în arta războiului, frumos la chip şi
cu vorbire aleasă, Dumnezeu îi vorbeşte într-o vedenie...
şi el pătrunde tainele ascunse, înţelegând: voi avea
izbăvire de vrăjmaşii dinăuntrul şi de cei din afara ţării; voi
avea heşed – îndurare, milă, bunătate din partea cerului
(hed, superlativul bunătăţii şi îndurării apare de 7 ori în
text); şi voi avea un urmaş veşnic, pe Mesia! Dominaţia
Lui, Dumnezeirea Lui, Desăvârşirea Lui, atribute divine
colosale, toate sunt descoperite într-o vedenie unui tânăr
11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara
persoane? Nimeni nu poate nega, când se uită la televizor sau
pe Internet, că Internetul fascinează. De ce? Pentru că pe de o
partea a 2-a parte ne relaxează, pe de altă parte este un mijloc evazionist, de
evadare din lumea reală, şi mai mult decât atât, excită plăcerea.
Dacă noi suntem atenţi la conţinutul programelor de televiziune,
constatăm în primul rând divertismentul, factorul comercial,
Reporter: Cum credeţi că îl afectează pornografia pe omul reclamele, violenţa, eroticul şi iluzionismul, adică ideea că te fac
modern, familia modernă, bărbaţi şi femei deopotrivă, chiar şi să participi la ceea ce vezi, să fii prezent acolo în mod virtual, ca
copiii în ultima vreme? un cofactor.

Ioan Brie, pastor: Una dintre marile probleme cu care ne R: Navigarea pe Internet şi accesarea site-urilor cu conţinut
confruntăm în domeniul moral în vremea noastră este problema pornografic relaxează sau oferă plăcere?
pornografiei. Cu atât este mai mare această problemă, cu cât
vizibilitatea ei este mai evidentă. Pornografie găsim peste tot: Prof.univ.dr. V. T., medic: Nimeni nu poate nega că
găsim în modul de îmbrăcare al oamenilor - poate aici este una te relaxează, adică mă simt mai bine şi uit de problemele pe
dintre formele cele mai puţin agresive sau evidente - mergem care le am. De asta este un mijloc - spunem noi - de evadare,
apoi înspre industria reclamei, ajungem în zona divertismentului, evazionist, din singurătatea mea, din tristeţea mea, din neliniştile
prin televiziune, ca apoi, în formă primară agresivă, să o regăsim mele, din stările mele obsesive, din gândurile negative. Media
pe Internet. Prezenţa masivă a pornografiei în societate reflectă vizuală funcţionează ca un anestezic general - mă scoate din
influenţa ei asupra societăţii. Familia contemporană este cotidianul cenuşiu şi apăsător, iar efectul relaxării este foarte
afectată teribil de pornografie, generaţia tânără este influenţată puternic pe parcursul vizionării, dar dispare imediat după
negativ şi adolescenţii sunt influenţaţi de acest fenomen absolut închiderea aparatului, făcând astfel ca probabilitatea apariţiei
dezastruos. dependenţei să fie extrem de mare. S-a observat că drogul care
relaxează cel mai rapid şi puternic, acela produce şi cea mai
R: Dependenţa de Internet şi pornografia se întrepătrund, mare dependenţă. Ori vizionarea excesivă a televizorului sau a
pentru că sunt foarte apropiate, în majoritatea cazurilor. Există Internetului cere mai multă vizionare, deoarece telespectatorul
o modalitate, există o reţetă de a te rupe de această lume? Sau simte nevoia să continue să se uite la televizor pentru a-şi putea
oamenii nici măcar nu mai conştientizează faptul că ceva este conserva starea lui de relaxare.
dezechilibrat şi anormal în viaţa lor?
Bărbat, deţinut în Penitenciar
Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare: Cel pentru trafic de femei: Pornografia
puţin pentru cei care joacă jocuri pe calculator sau, în general, este o chestie oribilă. Mie mi se pare
de unul singur este foarte greu să îţi dai seama că ai o problemă, viaţa de familie un lucru sacru, sfânt.
fiindcă ţi se pare că asta este viaţa ta şi este normal să o trăieşti Chestia asta cu pornografia şi cu
aşa şi totul este în regulă. Dacă în mediul tău nu este nimeni care Internetul, unde se postează toate
să îţi atragă atenţia: „Vezi, poate nu-i chiar bine ce faci”, atunci murdăriile, este foarte gravă şi cel
sunt şanse foarte mici ca într-o zi, singur, să te trezeşti şi să zici: mai grav, este în primul rând, faptul
„Stai că nu este bine”. Când îţi doreşti să faci ceva, nu ţi se pare că accesul copiilor la Internet este
greşit, ci ţi se pare normal şi vrei să petreci cât mai mult timp cu foarte uşor şi pot vedea tot felul
plăcerea respectivă. de măgării şi de prostii, apoi îi
auzi vorbind într-un mod de ţi se
R: Care ar putea fi posibile soluţii pentru dependenţă? ridică părul pe cap - asta nu-mi se
pare normal, mi se pare complet
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Până la soluţii aş aiurea.
întreba de ce totuşi cad în capcana vizualizării fără limită atâtea

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul lucruri fără sens, pur şi simplu pulverizează
Inspectoratului General de Poliţie: Există acele situaţii în viaţa de familie prin aceea că dorinţele induse
care doi tineri acceptă reciproc să se filmeze şi să se fotografieze de televiziune se transformă treptat în mintea
în diferite ipostaze. În momentul de faţă pe noi ne interesează telespectatorilor într-o prăpastie despărţitoare
zona aceasta a ipostazelor sexuale, care arată pornografie între bărbat şi femeie.
explicită. Ulterior, când apare o ruptură între cei doi, unul dintre
ei foloseşte aceste materiale fie ca răzbunare, fie ca şantaj şi I. B.: Pornografia reprezintă ceva din
le postează pe Internet, pe o reţea de socializare, undeva, cu natura umană care se aseamănă cu dorinţa
scopul de a-i face rău persoanei de care s-a despărţit, sau pur şi după fructul oprit şi această dorinţă după
simplu din răutate. fructul oprit predispune la rău. Efectele ei sunt grozave. Eu cred
că ceea ce s-a distrus cel mai mult prin pornografie este familia.
Prof.univ.dr., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj- Instituţia familiei a fost batjocorită şi distrusă, fără a mai vorbi
Napoca: Sunt mii de site-uri care recrutează eleve şi elevi şi despre abuzul la adresa femeii, datorat pornografiei.
îi antrenează în activităţi pornografice - să se pozeze, să arate
cât sunt de frumoase şi de frumoşi, după care aceste persoane R: În formele cele mai grave, pornografia degenerează în
devin prada unor consumatori de pornografie, care nu au niciun crime şi în pedofilie.
fel de inhibiţii.
I. B., pastor: Cu siguranţă că da! Acum să încercăm să
R: Au fost pedepsiţi cei care abuzează copii? Li s-a făcut privim şi o altă faţetă a problemei. Pornografia a ajuns ca o
dreptate copiilor, fiind pedepsiţi abuzatorii? monedă de schimb: este folosită în scop comercial. De exemplu,
se face reclamă la maşini sau la orice produs, însă respectivul
George Roman, Director de programe, Organizaţia produs trebuie să fie prezentat de o atrăgătoare doamnă sau
„Salvaţi copiii”: Eu aş clasifica actele de dreptate în două domnişoară, îmbrăcată sumar sau aproape dezbrăcată, care
categorii: în primul rând scoaterea copilului din mediul abuziv şi chiar şi prin intonaţia glasului afişează un mesaj sexual şi
introducerea lui într-un program pe termen mediu, cel puţin, de senzual.
terapie şi recuperare psihologică, iar al doilea lucru care trebuie În consilierea pastorală, eu am întâlnit persoane care
făcut este într-adevăr pedepsirea celui care a săvârşit astfel de se hrăneau cu imagini pornografice din revistele de modă, din
lucruri şi care, prin acţiunea lui de a-şi procura sau de a distribui cataloagele de prezentare a produselor, care ne vin în poştă,
materiale pornografice,ar putea să conducă la noi forme de abuz din tot felul de reviste care prezentau produse nu-ştiu-de-care şi
asupra copilului. Codul Penal pedepseşte abuzarea copiilor cu în care există şi un capitol cu lenjerie intimă. De acolo i-a prins!
închisoare de la 3 la 12 ani. Sunt cazuri de pedepsire,iar poliţia Apoi au vrut să vadă mai mult, aşa că s-au dus pe Internet şi aşa
este destul de activă în acest sens, însă dificultăţile pe care le mai departe... Aceasta este o problemă serioasă!
întâmpină sunt forte mari, pentru că majoritatea formelor de
pornografie infantilă au loc prin intermediul sistemelor informatice Prof.univ.dr. V.T., medic: Oamenii îşi dau seama că stau
şi mai puţin prin reviste sau materiale tipărite, adică editate în la televizor prea mult, ore întregi pe zi şi că nu este bine. Cu toate
formă fizică. acestea, deşi realizează că nu este bine, ei continuă.Aceasta
se numeşte „manifestare compulsivă”, adică stau lipit de ceea
Prof.dr. Iosif Ţon: Să avem grijă ce vizionează copiii. Chiar ce îmi place, iar în momentul în care mă dezlipesc, mă „extrag”,
dacă am pus „parental control”[program care permite controlul atunci devin iritabil, nervos, agitat, nu mai dorm, sunt obosit
calculatorului, n.a.] pe computer, chiar şi după aceea, să vedem şi am tulburări de memorie, care nu sunt de neglijat. Această
ca nu cumva copilul să fi găsit portiţe... Nu cumva se duce totuşi în stare se numeşte sindrom de abstinenţă sau de înţărcare. Orice
locuri pe care programul acela nu le-a blocat. E bine să verificăm. persoană care a stat prea mult în faţa monitorului, indiferent
În plus, fiecare computer ne oferă dacă a fost televizor sau calculator, îşi dă seama că în momentul
şi posibilitatea să vedem şi noi când se„extrage” de la a privi ceea ce l-a acaparat, devine mai
ce a căutat copilul, să vedem la iritabil, pot chiar să apară certuri cu replici de genul: „Stai să mai
ce s-a uitat şi există - din fericire văd, mai lasă-mă încă un pic,încă o jumătate de oră, încă 10
- şi această posibilitate, că tot ce minute” etc. Se simte singur, depresiv şi plictisit dacă nu mai
s-a accesat poate fi verificat după are ce privi. Plictiseala este la ordinea zilei - omul este plictisit
aceea şi putem vedea ce a văzut şi nu mai găseşte niciun sens în viaţă. Apare aşa-numitul „vid
copilul nostru şi să ne dăm seama existenţial”, apar dificultăţi de concentrare, omul devine anxios şi
încotro merge, ce caută copilul aşa mai departe. Simptomele care apar îmi arată că am devenit
nostru... dependent, îmi semnalizează că am o problemă, şi obişnuinţa de
a mă uita la televizor sau de a naviga pe Internet constituie un
R: Care este efectul comportament care poate genera, în timp, dependenţă, la fel cum
dependenţei de media vizuală fac jocurile de cărţi sau unele substanţe ca alcoolul, narcoticele,
asupra familiei? drogurile şi aşa mai departe.

Prof.univ.dr. V. T., medic: Statul la R: Maica Tereza spunea că în vremurile noastre copiii sunt
televizor şi vizionarea fără discernământ crescuţi de „doica electronică” – de televizor şi de calculator.
a tot felul de telenovele, de aiureli, de

13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Tatăl unui băiat din clasele primare, care
şi-a surprins fiul vizionând imagini pornografice Prof.univ.dr. V.T., medic: După un timp îţi produce
împreună cu colegii şi prietenii: Aşa funcţionează confuzie, frustrare, devii impulsiv, apar tulburări de atenţie,
capitalismul - lăsăm copiii cu cheia la gât, ca agitaţie, hiperkinezie. Apoi treci într-o altă fază, când apare
ambii părinţi să lucreze ca să achite ratele la oboseala cronică, insomniile, devii depresiv, nimic nu mai are
bănci. sens şi poţi sfârşi prin sinucidere.
Cei care vizionează mult Internetul probabil că se
R: Celor care doresc sincer, Dumnezeu le oferă recunosc. Fie că sunt mai impulsivi, fie că sunt mai agitaţi, fie că
puterea de a scăpa de patima pornografiei şi a dependenţei de au tulburări de somn, sunt obosiţi, au senzaţia că viaţa lor este
Internet. Daniel S. a scăpat, însă doar cu ajutorul lui Dumnezeu. lipsită de sens etc, toate acestea acumulate slăbesc filtrele de
discernământ la nivel de cortex superior, de creier, deci această
Daniel S., fost dependent de pornografie: Transformarea oboseală este oboseala creierului, pentru că este bombardat cu
a avut loc în toate domeniile vieţii. Nu am lăsat doar muzica aceste elemente care ţin de informaţii.
house, muzica tehno şi pornografia, ci m-am depărtat de toate
lucrurile care erau păcătoase în viaţa mea. Este minunat să fii Ioan Panican, pastor: Cuvântul Scripturii spune că Duhul
transformat de Dumnezeu, pentru că un om care este prins şi lui Dumnezeu este mai tare decât duhul lumii, pentru că în toată
înrobit de vicii şi de patimi nu poate să se lase singur de ele, această dependenţă există un duh al lumii. Biblia mai spune că:
chiar dacă încearcă şi se străduieşte din toată inima să renunţe „Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume”
la alcool, la fumat, la pornografie, la curvie etc. Însă atunci când (1 Ioan 4:4). Cel care este prezentat pe paginile Scripturilor sau
intervine Dumnezeu în viaţa unui om care acceptă să fie schimbat într-o poezie, într-o cântare - asta este bine, dar nu este suficient
de El, care vrea să fie mântuit, în viaţa acelui om Dumnezeu face - Acela trebuie să fie în noi! Duhul lui Cristos trebuie să fie în noi!
o transformare totală, aşa cum spune şi apostolul Pavel: „Căci Biblia spune că dacă nu are cineva Duhul lui Cristos, NU este al
dacă este cineva în Cristos,este o făptură nouă.Cele vechi s-au Lui! Viaţa de credinţă nu este o glumă! Pentru credinţă şi-au dat
dus,iată că toate lucrurile s-au făcut noi”(2 Corinteni 5:17). Asta sângele mii şi milioane de oameni. Au murit proroci până la Fiul
s-a întâmplat şi în viaţa mea - din momentul când m-am hotărât lui Dumnezeu. S-a răstignit Fiul lui Dumnezeu şi de la Fiul lui
pentru Dumnezeu, în zilele următoare toate patimile mele au fost Dumnezeu încoace au curs râuri de sânge. Au fost milioane de
îndepărtate de mine, am fost practic dezrobit, dezlegat de toate oameni care şi-au dat sângele pentru acest adevăr, care spune
acele lucruri rele cu care diavolul mă ţinea legat. că există înviere din morţi şi viaţă veşnică şi merită să faci orice
sacrificiu, numai ca să nu păcătuieşti. Vine Isus şi spune că dacă
Prof.univ.dr. V.T., medic: Aşa este, dar vreau să mă refer mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat - mâna asta care
un pic la cei care abuzează de Internet,nu într-un mod, am spune apasă click-ul – zice Isus: „Dacă mâna ta sau piciorul tău te face
noi, vicios, adică să cadă în capcana vizualizărilor pornografice, să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. Este mai bine
a scenelor violente şi aşa mai departe, ci stau lipiţi de Internet pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două
pentru a se informa. Lunar, în ţările dezvoltate, oamenii petrec mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic. Şi dacă
pe Internet 25 de ore acasă şi 75 de ore la serviciu. Deci asta ar ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la
însemna minimum 3 ore pe zi de Internet - numai de Internet. Dacă tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă numai cu un ochi,
o persoană căreia îi place să muncească stă în exces nu 3 ore, ci decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul gheenei” (Matei
5 ore pe zi pe Internet şi se informează - face lucrări, construieşte 18:8,9). Prin aceste afirmaţii dure vrea să spună că merită să faci
diferite planuri şi aşa mai departe, acest exces informaţional va orice sacrificiu, doar ca să nu păcătuieşti.
duce, în timp, la sindromul extenuării informaţionale. În medicină Pornografia este drogul mileniului şi este mai adictivă decât
se numeşte „burn out” - sindrom de ardere, de consum interior. cocaina. Ce se întâmplă în baie, în dormitor, la birou, în faţa
calculatorului şi a televizorului este un dezastru! Sentimentele
R: De ce v-aţi hotărât să vă lăsaţi complet, să nu mai unui creştin care consumă pornografie sunt dezastruoase după...
vizionaţi deloc astfel de imagini, de ce „zero absolut”? după ce ai terminat cu acest consum nenorocit...
Dacă vrei să scapi, FĂ CEVA: taie legăturile, taie lucrurile
Bărbat, fost consumator de pornografie: În primul cu care diavolul te-a infectat până acum: reviste, televizor,
rând deoarece consumul de pornografie, după părerea mea, Internet etc.
este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu poţi să desparţi privitul
la o femeie goală de gândul la ce s-ar întâmpla dacă... şi nu poţi
ÎNCHIDE TELEVIZORUL ŞI INTERNETUL,
să spui că eşti curat înaintea lui Dumnezeu când te murdăreşti
privind goliciunea altuia. Mi se pare stupid să spui despre ARUNCĂ REVISTELE ŞI FĂ O CURĂŢENIE TOTALĂ,
consumul de pornografie că nu este o problemă. Este o ofensă
înaintea lui Dumnezeu! Dacă Dumnezeu este cu mine tot timpul DACĂ VREI SĂ CUNOŞTI BIRUINŢA.
şi Duhul Lui este în mine, nu cred că Îi place deloc să fac aşa
(va urma)
ceva.

R: Revenim la sindromul extenuării informaţionale, datorat
acumulării de informaţie în exces. Acest sindrom are câteva
trepte.

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Valoarea mustrării
„Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii;
dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite”
(Proverbe 10:17).

Cine a citit cartea Proverbele ştie că abundă în sfaturi şi mustrări. Împăratul lui Israel a înţeles din familia în
care a crescut, ce valoare are mustrarea, căci tatăl lui David a crescut fără mustrare pe fratele lui mai mare, Adonia
(1 Împăraţi 1:6), care a murit la tinereţe datorită erorilor grave pe care le-a comis tocmai în relaţiile cu Solomon.
Să observăm şi noi, din cele scrise în această carte de înţelepciune, ce valoare are o mustrare, care se aplică
în scopul corectării unei atitudini sau fapte rele. O mustrare are efect, numai dacă este pusă în practică, dacă ţi-o
aminteşti şi însuşeşti la momentul potrivit, dar sunt puţine şanse să ţii cont de ea, dacă nu ai pus-o la loc de cinste, dacă
n-ai păstrat-o cu grijă. Însă oamenii păstrează cel mai bine lucrurile de valoare. De aceea, vă voi prezenta o înşeptită
valoarea a mustrărilor, pentru a ne cumpăra la timp un „carneţel” cu mustrări şi a-l folosi, deschizându-l cu ajutorul
memoriei, la pagina indicată de conştiinţă. „Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor
fără minte” (Eclesiastul 7:5).

1. Valoarea vieţii – o mustrare adresată unui copil ce se expune unui pericol îl poate scăpa de moarte. Aici se include
viaţa din lumea acesta – în cazul unei căzături de la înălţime, a circulaţiei cu viteză excesivă etc. Dar, ce este mai
important, o mustrare te poate aduce la calea vieţii veşnice, ceea ce înseamnă o valoare incomensurabilă - „Căci sfatul
este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii” (Proverbe 6:23).

2. O valoare mai mare decât metalele preţioase – acum când economiile lumii sunt în declin, aurul s-a dovedit, ca
şi altădată în istorie o valoare mai sigură, dar mustrarea îi întrece valoarea prin faptul că înţelepciunea primită prin
mustrare poate acumula mai mult decât bogăţii – „Ca o verigă din aur şi o podoabă din aur curat, aşa este înţeleptul
care mustră, pentru o ureche ascultătoare” (Proverbe 25:12).

3. O valoare mai mare decât multe pedepse – nimănui nu-i place să fie bătut, dar dacă unii nu preferă o mustrare
vor ajunge să-i „bată faptele” şi poate tot nu se vor întoarce din drumul lor – „O mustrare pătrunde mai mult pe
omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel nebun” (Proverbe 17:10).

4. Valoarea ştiinţei – în diferite domenii ale vieţii, începând de acasă, când tata şi mama te mustră că n-ai ştiut cum
să faci ceva în gospodărie sau în bucătărie, continuând la şcoală, unde învăţătoarea sau profesorii te mustră că n-ai
rezolvat corect o problemă sau nu ţi-ai făcut tema etc, dacă ascultaţi veţi deveni specialişţi în acel domeniu, dar dacă nu,
rămâneţi ignoranţi – „Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost” (Proverbe 12:1)

5. Valoarea sufletului - aici este vorba de cele sfinte, de lecţiile, predicile şi profeţiile ce le-aţi auzit şi prin care v-aţi
simţit mustraţi, dar gândiţi-vă că sufletele sunt nemuritoare şi trebuie păstrate şi dăruite adevărului şi dreptăţii - Cel
ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere” (Proverbe 15:32).

6. Valoarea înţelepciunii – nimeni în lumea acesta nu este mai interesat de dezvoltarea voastră mai mult ca
părinţii, dar totodată nimeni nu vă mustră mai mult ca ei – „Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar
batjocoritorul n-ascultă mustrarea” (Proverbe 13:1); „Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine ia
seama la mustrare ajunge înţelept” (Proverbe 15:5)

7. Valoarea trupului şi a sănătăţii – acum când sunteţi sănătoşi trebuie să înţelegeţi că după mântuire, pe pământ
cea mai mare valoare o are sănătatea – „ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi
şi să zici: «Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să
n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cum am putut eu să urăsc certarea şi
cum a dispreţuit inima mea mustrarea?»” (Proverbe 5:11-13).
„Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi” (Proverbe 15:12). Vă plac
mustrările vă simţiţi deranjaţi când părinţii, învăţătorii sau alţi oameni vă sfătuiesc? Atitudinea dovedeşte puterea de
gândire a unui om: „Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ, şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu
ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept şi el te va iubi!” (Proverbe (9:7-8).
Dacă ai reuşit să citeşti articolul până la sfârşit, ai şanse mari şă primeşti şi în continuare mustrări şi să te bucuri de
valoarea lor. Nu uita, calea vieţii este una singură, dar căi greşite sunt mai multe, de aceea valoarea mustrării este
extraordinar de mare, întrucât te poate îndruma să eviţi orice cale a prostiei şi a păcatului. Cu alte cuvinte, mustrarea
te scapă de compania nebuniei – părtăşia răului şi a diavolului şi te îndreaptă cu siguranţă spre viaţă şi fericire. Dacă
n-ai „suportat” teoria aceasta, fii atent căci „un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată şi fără
leac” (Proverbe 29:1).
Iosif Anca

15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Bunătatea
Era o mohorâtă zi de iarnă.
Un băieţaş de 7-8 ani, singur şi
tremurând de frig, sta pe-o bancă,
într-un parc. Tremura de frig,
căci hăinuţa de pe el era subţirică,
pantalonaşii aveau două găuri mari
la genunchi, iar buzele îi erau vinete
şi faţă slabă era galbenă ca ceara.
Plângea şi din când în când privea
spre cerul acoperit de nori. Pe lângă
el trecuseră mulţi inşi fără să le pese Cearta
de el, dar un om bătrân se apropie de
el şi-i spuse părinteşte: Un tânăr rege, pentru a-şi arăta valoarea, obişnuia să caute,
– Ce faci aici, micuţule? Aştepţi necontenit, prilej de ceartă cu regele bătrân al ţării vecine.
pe cineva? Bătrânul rege încercase, pe toate căile, să stabilească legături
– Da, domnule, îi răspunse de prietenie şi întrajutorare cu tânărul său vecin. Dar în zadar.
copilaşul. Aştept pe Dumnezeu, să Într-o zi, tânărul porni război împotriva ţării vecine. Bătrânul
vină să mă caute. rege, amintindu-şi câte prostii făcuse el însuşi la tinereţe şi că
– Ce vrei să spui, drăguţule? Eşti tânărul rege este la vârsta la care nu i se poate cere înţelepciune,
bolnăvior? Adăugă surprins bătrânul. porunci căpitanilor săi să-l prindă viu.
– Nu, dar anul trecut, EL a trimis Când acesta fu adus şi-l văzu speriat, bătrânului rege i se
să caute pe tatăl meu şi pe fratele făcu milă de el, dar se prefăcu mânios şi-l condamnă la moarte.
meu, ca să-i aibă în casa Lui. Iar ieri, Tânărul imploră îndurare...
la spital, mama mi-a spus aşa, că şi –Bine, îţi mai dau o şansă! se prefăcu înduplecat, bătrânul
ea pleacă tot acolo şi că Dumnezeu rege.
nu va uita de mine. Acum - continuă A doua zi, i se puse în braţe un vas, plin ochi cu apă şi i se
copilul în lacrimi - n-am pe nimeni spuse:
care să mă îmbrăţişeze şi să-mi dea –Va trebui să înconjori curtea, fără să verşi niciun strop de
să mănânc şi iată, e atâta vreme de apă, altfel vei muri, iată, călăul este în spatele tău, cu securea
când mă uit în sus la cer, să văd dacă pregătită.
vine Dumnezeu, dar nu văd nimic. Regele poruncise ca supuşii săi să se aşeze de-a lungul
Totuşi, va veni desigur, mai aştept drumului: cei din stânga să-l jignească şi să-l huiduie, cei din
niţel. Nu e aşa, domnule? dreapta să-l laude.
– Da, copile dragă, zise bătrânul, Tânărul reuşi să înconjoare curtea, fără a risipi niciun strop
podidindu-l lacrimile. Nimeni nu aşteaptă de apă, iar bătrânul rege îl întrebă:
în zadar pe Dumnezeu, EL m-a trimis să –De ce n-ai întors batjocura mulţimii, care te jignea şi
port grijă de tine. Vino cu mine. Nu te batjocorea?
voi lăsa să duci lipsă de nimic. –N-aveam vreme! Trebuia să am grijă de vasul cu apă!
Ochii copilaşului străluciră de –Dar de ce n-ai răspuns măcar celor care te lăudau?
bucurie şi pe faţa lui apăru ca un –N-aveam vreme, trebuia să am grijă de apă, să nu se
fulger de biruinţă. risipească...
– Ştiam bine, zise el, că Dumnezeu –Tinere, vezi, aşa n-am eu vreme de prostiile tale, pentru că
va veni sau va trimite pe cineva, căci ţara are nevoie de mine! Nu mai căuta aplauze ieftine, ai grijă
mama niciodată n-a spus minciuni. de vasul pe care soarta ţi l-a dat în grijă. Ţara şi poporul tău au
Dar cât aţi întârziat pe drum şi cât a nevoie de destoinicia ta! Orice om are un suflet, pe care trebuie
trebuit să vă aştept! să-l păzească şi o misiune pe care trebuie s-o îndeplinească.

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Nemulţumirea
Devenind o
Un tânăr era foarte supărat
că nu are mai mulţi bani, că nu-şi perlă pentru
poate cumpăra tot ce-şi dorea.
Se plimba trist pe stradă, cer
Mândria neştiind cum să iasă din această
situaţie. Dar cum mergea el aşa Perlele sunt produsul durerii, rezultat al
Elena, fiica unui mare bogătaş s-a lovit deodată de cineva. pătrunderii unei substanţe străine şi nedorite
mort de câţiva ani, era nespus Mare i-a fost mirarea să vadă în interiorul unei stridii, cum ar fi un parazit
că, din neatenţie, a dat peste sau o granulă de nisip. În partea interioară
de mândră faţă de toată lumea.
un om sărman, fără vedere. a stridiei se găseşte o substanţă lucioasă
Locuia într-un frumos castel şi Încerca bietul om să se ajute
dispreţuia pe toţi vecinii. Într-o numită sidef (sau aragonit). Când intră un corp
cu un baston şi să găsească
zi, Maria, fiica unui sărman ţăran, străin în stridie, celulele de sidef încep să
drumul spre casă. Tânărul
veni în fugă mare la castel şi ceru nostru l-a ajutat, conducându-l lucreze şi-l astupă cu multe straturi de sidef
să vorbească Elenei. de braţ. Văzând cât sunt alţii pentru a proteja corpul stridiei fără apărare.
– Domnişoară, zise Maria, tata de necăjiţi, tânărul nu s-a mai Ca rezultat, se formează o frumoasă perlă.
e pe moarte şi vă rog să veniţi gândit, de atunci, decât la un O stridie care nu a fost rănită niciodată nu
să-l vedeţi, pentru că are să vă lucru: cât de bogat este el. Nu poate produce perle, pentru că perla este o
spună ceva de mare folos pentru avea bani pentru tot ce şi-ar fi rană cicatrizată.
dumneavoastră. dorit, dar avea comoara cea mai Te-ai simţit vreodată rănit de cuvintele
mare din lume, pe care banii nu cuiva? Ai fost acuzat de a fi spus lucruri pe
– Ce mare lucru o fi, răspunse
o pot cumpăra: sănătatea cu care niciodată nu le-ai spus? Ţi-au fost ideile
în batjocură Elena, dacă un om tot ce izvorăşte din ea. Putere
aşa de sărac îndrăzneşte să‑mi vreodată rău interpretate? Ai primit lovituri
de muncă, bucurie şi voie bună.
ceară a-i face onoarea să mă din partea celor cu idei preconcepute? Ai
Acum îşi dădea seama că
ostenesc până la el! Pleacă de aici, sunt oameni care au rămas ologi fost vreodată obiectul indiferenţei? Atunci
n-am ce căuta în coliba voastră în urma unor accidente, dar se produce o perlă. Acoperă-ţi rănile cu
sărăcăcioasă. Maria a plecat, dar picioarele sale îl puteau duce câteva straturi de iubire.
după câtva timp a venit înapoi. oriunde. Alţii au rămas orbi. El Majoritatea oamenilor învaţă să cultive
– Domnişoară, zise Maria, putea să vadă, clipă de clipă, resentimente, lăsându-şi rănile deschise,
vă rog veniţi în grabă la noi. toate frumuseţile din jurul alimentându-se cu sentimente negative care
Tatăl dumneavoastră, în timpul său. Există şi unii oameni care, împiedică leziunile să se cicatrizeze. În viaţa
din păcate, sunt orbi şi ologi adevărată vedem multe „stridii goale”, nu
războiului, a ascuns o cutie cu aur
sufleteşte, pentru că sufletul pentru că n-au fost rănite, ci pentru că nu au
şi argint, pe care numai tatăl meu lor s-a golit de bucurie, de
o ştie. El a avut poruncă să nu vă ştiut să ierte, să înţeleagă şi să transforme o
speranţă şi dragoste. Aceştia
spună de cutie, până veţi împlini durere, în iubire. De fapt, Dumnezeu îngăduie
sunt cu adevărat nefericiţi.
20 de ani. Cum el e pe patul de Cu cât vei fi mai binevoitor, încercările în viaţa ta ca să te formeze pentru
moarte, înţelegeţi bine că trebuie cu atât sufletul tău va avea mai cer. El doreşte să-I fii o comoară deosebită.
să împlinească dorinţa tatălui multă linişte. Cel rău şi zgârcit Dorinţa Lui este să ai o valoare cât mai
dumneavoastră acum. nu dă niciodată nimic, nici mare, să străluceşti cât mai tare, de aceea
La auzul acestor cuvinte, măcar un pahar cu apă sau un te trece prin felurite încercări. Cu cât eşti
Elena aleargă într-un suflet la sfat, chiar daca aceste lucruri mai încercat, cu atât valoarea va fi mai mare
sărăcăcioasa colibă a Mariei, dar nu l-ar costa nimic. Un astfel şi strălucirea mai puternică. Când vei ajunge
de om mai este cu ceva de folos în cer, vei înţelege cât de înţelept a lucrat
era prea târziu. Bătrânul murise,
celorlalţi? Dumnezeu cu tine şi cât de benefice au fost
tocmai când ele intrau pe poartă. Dacă ne vom uita în jurul
Ce jale, ce necaz pe Elena, că n-a încercările pentru tine. Atunci îi vei mulţumi
nostru vom vedea că nimeni şi
venit la întâia chemare! În plânset Lui Dumnezeu pentru încercări şi necazuri
nimic nu trăieşte doar pentru
sfâşietor, ea şi-a dat seama unde sine. Până şi un copac obişnuit, şi te vei bucura de valoarea şi strălucirea
a dus-o mândria şi pe viitor s-a chiar dacă nu ne oferă fructe, dobândită (1 Petru: 1:5-9). Acceptă cu
hotârât să fie mai atentă şi mai ne dă cel puţin posibilitatea să bucurie încercările, care sunt un mijloc de
bună cu toţi oamenii. ne odihnim la umbra lui. creştere şi formare spirituală (Iacov 1:2,3).

17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

(continuarea din pagina 20)

Răspunsuri Întrebări
Fluturele
„Odată, un om a găsit un cocon de fluture regal
Ramat-Lehi:
Izreel, Samaria,
Întrebări şi l-a luat acasă, ca să vadă tot procesul transformării
acestuia în fluture. Într-o zi, i-a atras atenţia un mic

(Exodul)
orificiu. Omul s-a aşezat alături ca să observe cum iese
Mahanaim, fluturele. A stat aşa ore în şir, privind cum acesta se
Afec, Ţiclag, zbătea să iasă prin acel orificiu. La un moment dat,
Lais, Ebenezer, părea că s-a oprit. Omului i-a făcut impresia că fluturele
a ajuns cât de departe putuse, dar că se împotmolise
Ghilgal, Asiria
1. În care cărţi din Biblie a scris din pricina îngustimii găurii. Din bunătate, omul a decis
să ajute micuţa creatură. A luat o foarfecă şi a crestat
„Iegar- Solomon cel puţin un capitol? coconul, în aşa fel încât fluturele să poată ieşi. Curând
Sahudata”: 2. Care proroc a scris cele mai
acesta a ieşit, dar avea un trup gros şi aripi mici, foarte
slabe. Omul continua să urmărească fluturele, aşteptând
Mefiboşet, multe pagini din Biblie? să-i crească aripi, care să-i poată susţine corpul şi să-l
Ionatan, ajute să zboare. Dar nu avea să se întâmple aşa ceva.
Avraame, 3. Care evanghelie este cea Fluturele şi-a petrecut tot restul vieţii târându-se de
Simeon, Ilie, mai lungă? colo-colo, cu un trup mare, în comparaţie cu aripile
sale mici. N-a ajuns să mai zboare vreodată. Omul, în
David, Amos,
4. Care epistolă este cea mai bunătatea sa, dar şi în graba sa, nu a înţeles că restricţia
Natan, Irod, impusă de orificiu şi de cocon îl sileau pe fluture să
Itiel, Iuda, scurtă? lupte şi astfel să pompeze fluidul din corp spre aripi,
Aravna, Filimon, 5. Care dintre cărţile Psalmilor ajutându-le astfel să crească. Acesta era procesul pe
care Dumnezeu îl gândise pentru dezvoltarea normală a
Ţefania, este cea mai lungă? fluturelui şi pentru a-l ajuta ca, într-o bună zi, să ajungă
Ierusalim. să zboare liber”. (Ilustraţii fierbinţi – Wayne Rice)
6. Care proroci au scris cărţi Tot aşa, şi pentru noi Dumnezeu a gândit în bunătatea Sa
Întrebări care sunt menţionate, dar un proces de dezvoltare interioară. Adeseori, nu înţelegem
(Exodul): nu sunt incluse în Biblie? de ce trebuie să trecem prin atâtea greutăţi, necazuri şi
încercări. Poate de multe ori murmurăm, trecând prin
1 b; 2c; 3c; 4c; suferinţe, neînţelegând pe deplin care este scopul lor, dar
5a.
7. Care dintre prorocii mici a
trecându-ne prin toate aceste faze, Dumnezeu ne formează
prorocit despre Asiria? pentru veşnicie. El ne vrea neprihăniţi, sfinţi, fără pată
Arborele 8. Care sunt cărţile
şi fără zbârcitură, de aceea, în bunătatea Sa, privind la
genealogic postexilice?
noi şi la dreptatea Sa, vede zgura de pe noi şi dorindu-ne
sfinţi şi curaţi pentru împărăţia Sa, preferă să ne treacă
al lui prin încercări pentru a ne curăţa şi a ne forma. Nici un om
Avraam: 9. Care dintre cărţile de înţele- neîncercat nu va ajunge să zboare spre cer. Ca şi copii ai
1 Nahor; 2 Lot; pciune este cea mai veche? Domnului, să acceptăm cu bucurie încercările, ştiind că
acestea ne formează pentru veşnicie şi că pe acest pământ
3 Isaac;
10. Care din cărţile biblice nu vom găsi niciodată fericirea deplină. Viaţa pământească
4 Haran; este doar o pregătire pentru veşnicie Împlinirea şi fericirea
5 Betuel; conţine cele mai multe deplină le vom întâlni atunci când vom ajunge în casa
6 Avraam; cântări? cerească şi vom trăi eternitatea cu Dumnezeu. În zborul
nostru de „fluri regali”să „...ne bucurăm chiar şi în
7 Sara; 8 Iacov; necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare,
9 Milca; răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aduce
10 Terah nădejdea”. (Romani 5:3-4).

Premianţi: Barac David, Boariu Ligia, Chifan Măriuţa,
Gavrilovici Daniel, Juravle Angela, Juravle Cornelia, Moisiuc Adi Ionel,
Schipor Samuel, Tomuş Elisabeta, Tomuş Lidia, Ungureanu Iemima
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 29.02.2012
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Aurul luceşte, virtutea străluceşte, iar viciul orbeşte
Belşugul descoperă viciul, nenorocirea, virtutea.
Mai presus de realizarea tuturor dorinţelor viciilor, este renunţarea la ele prin virtute.
Virtutea nu constă în abţinerea de la viciu, ci în nedorirea lui.
Oricât de multe virtuţi ar avea cineva,
ele se pierd în mijlocul unor oameni plini de vicii.
Când citeşti Biblia, primeşti putere să ucizi viciile şi să dai viaţă virtuţilor.

Viciul Virtutea
Pentru vicii... nicio indulgenţă, Şi virtutea este o artă.
chiar şi indiferenţa e păguboasă. De aceea are două feluri de discipoli:
Viciul leşină, dar de murit nu moare uşor. cei care o practică şi cei care o admiră.

Viciile sunt călăii care te omoară încet; Virtutea este raţiunea devenită energie.
cazi întotdeauna în partea în care te apleci. Să ne cântărim virtutea după porniri,
nu după fapte.
Lanţurile viciilor sunt prea uşoare pentru
a fi simţite, până ce au devenit prea tari Rădăcinile virtuţii sunt amare,
pentru a fi rupte. dar fructele sunt dulci.

Lenea este începutul tuturor viciilor, Generozitatea este virtutea celor tari.
dar împotriva viciului unui cerşetor Concizia este virtutea înţelepţilor.
există virtutea de a nu da. Virtutea celor slabi e să-şi înnobileze destinul.
Virtutea celor tari e să şi-l aleagă.
Orice viciu are totdeauna scuza sa;
cine vrea să facă rău, E nevoie de virtuţi mai mari pentru a suporta
găseşte întotdeauna motiv. norocul, decât pentru a suporta nenorocul.

„Pentru căpătarea învăţăturilor
„Celor nebuni le este urât
de bun simţ, de dreptate,
să se lase de rău”
de judecată şi de nepărtinire”
(Proverbe 13:19)
(Proverbe 1:3)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Fluturele
„Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne!
Tu le-ai făcut pe toate cu înţelepciune şi
pământul este plin de făpturile Tale”
(Psalmul 104:24).

Cine zboară zănatic de colo-colo şi se aşează pe un preocupat de căutarea unui partener, de polenizarea florilor şi de
toporaş ori o păpădie de curând deschisă, ca ameţit de propria lui hrană, prietenul nostru înaripat trebuie să fie atent şi la
atâta lumină, abia ieşit din închisoarea întunecoasă, cu duşmani. El poate părea lipsit de apărare, însă deţine câteva metode
gingaşe aripioare croite cu colţuri rotunjite, cu stropi de a evita să fie capturat. Se pare că un fluture frumos, care zboară
coloraţi care îi pătează haina mândră ca de mătase şi pe deasupra unei pajişti, constituie o hrană tentantă pentru orice
capul însemnat colorat, cu antenele lungi umflate la vârf, pasăre insectivoră, dar din fericire, zborul fluturelui pe o traiectorie
rumenite, ca şi crenguţele tinere de răchită? N-are glas, nesigură şi în salturi, face ca prinderea lui să pretindă iscusinţă.
nu bâzâie ca albina abia dezmorţită, n-are nevoie de prea Majoritatea păsărilor renunţă după câteva încercări. Şi chiar dacă o
multă mâncare, căci zilele îi sunt numărate. Acesta este pasăre prinde un fluture, insecta poate să scape lăsându-şi o parte din
minunatul fluture, acest vestitor al primăverii, ce face aripă în ciocul păsării. Vederea este un alt mijloc de apărare, chiar
podoaba florilor din pajişti, punându-se la întrecere cu dacă fluturii sunt miopi, ochii lor complecşi sesizează foarte bine orice
ele, prin mândra lor îmbrăcăminte. mişcare. La cel mai mic pericol, după cum bine ştie orice persoană
Fluturele pare a avea o viaţă simplă, zboară din floare care a încercat să fotografieze un fluture, el zboară. În timpul scurtei
în floare se mai tolăneşte la soare şi îşi petrece viaţa lor vieţi, neobosiţii fluturi îndeplinesc o muncă vitală polenizând
scurtă: liniştit şi fără griji... dar nu este aşa. Deşi fluturele florile, arbuştii şi pomii fructiferi. Şi, mai mult decât atât, prezenţa
pare să fie întruchiparea vieţii lipsite de griji, acesta este lor adaugă un strop de frumuseţe şi de încântare zonei rurale. Vara nu
o creatură foarte activă care îndeplineşte un serviciu ar fi vară fără ei.
vital, în timp ce lucrează încontinuu, contra-cronometru. De multe ori murmurăm că timpul trece mult prea repede,
Există dimineţi, când pur şi simplu nu se poate mişca programul nostru zilnic este foarte încărcat, nu avem timp să facem tot
deloc. Problema constă în temperatura corpului, care ceea ce ne-am propus şi mai ales nu mai avem timp de lucrurile sfinte,
fluctuează în funcţie de mediul ambiant. După ce petrece dar să luăm exemplu de la fluture care deşi are o viaţă atât de activă,
o noapte friguroasă cocoţat pe o frunză, sângele lui este îşi face cu dăruire slujba, lăsând bucurie şi frumuseţe în urma sa.
atât de rece, încât de-abia poate să se mişte, cu atât Un alt lucru interesant este metamorfoza completă, pe care
mai puţin să zboare. Aşa că trebuie să aştepte soarele. o parcurge fluturele în patru stadii, de la ou la adult. Primăvara,
Când soarele răsare, fluturele îşi deschide aripile şi le femela caută plante pe care să-şi depună ouăle. Le depune unul
expune razelor calde, aripile întinse slujind drept panouri câte unul pe frunzele plantei. Cel de-al doilea stadiu de dezvoltare
solare în miniatură, captând în scurt timp necesarul de al fluturelui este larva. Ea se dezvoltă în ou, apoi începe să-şi facă
căldură pentru ca fluturele să-şi ia zborul. Dar dacă cerul loc de ieşire, mestecând o parte din ou. După ce iese din ou, omizii
este înnorat? Acesta stă în aşteptare până apare soarele, îi este foame şi deseori primul lucru pe care îl mănâncă este chiar
pentru a acumula necesarul de căldură. Dacă ziua nu este coaja oului, pe urmă, caută frunze verzi şi gustoase. În timp ce omida
prea caldă, fluturele se opreşte din când în când pentru mănâncă şi creşte, pielea ei tare se întinde atât de mult, încât la
o nouă terapie solară. Aşa cum o maşină se alimentează un moment dat crapă. Acum omida iese din vechea piele purtând o
cu combustibil la o staţie de carburanţi şi el trebuie să-şi piele nou-nouţă. Următorul stadiu în care intră omida este stadiul
facă „plinul” de energie solară. Odată ce energia lui este de crisalidă. Ea caută o ramură potrivită şi se prinde de ea cu un fel
recuperată, el îşi continuă munca. de „centură de siguranţă” din fire de mătase. După aceea, începe
Fluturele are nevoie şi de nectar. Florile fac publicitate să năpârlească pentru ultima oară. Când pielea veche cade, apare
acestei hrane energizante prin intermediul formelor şi crisalida. La început, crisalida este moale la exterior, dar curând se
culorilor atrăgătoare. Îndată ce dă peste o floare, fluturele transformă într-o carapace tare (cocon). În interiorul crisalidei are
îi soarbe cu abilitate nectarul, cu ajutorul unei trompe loc o activitate intensă, pe parcurs ce corpul omizii se transformă în
tubulare lungi. În timp ce se hrăneşte cu nectar, insecta îşi fluture. În final, carapacea crisalidei se crapă şi fluturele îşi întinde
îmbracă în polen corpul păros, purtând astfel cu sine polenul picioarele şi antenele afară din carapace. De îndată ce picioarele
spre următoarea floare pe care o vizitează. În decursul unei sunt suficient de puternice, fluturele se târăşte afară din carapace.
zile obişnuite de muncă sunt polenizate sute de flori. Deocamdată corpul lui este moale şi zbârcit, dar toate organele sunt
Având o durată de viaţă care rareori depăşeşte câteva complet dezvoltate. Soarele îi usucă aripile, şi fluturele le întinde şi
săptămâni, nu este deloc timp de pierdut, iar găsirea îşi ia zborul pentru prima oară. Acesta, de la primul stadiu până la
unui partener în lumea fluturilor nu este o muncă uşoară, ultimul trece printr-o serie de greutăţi, dar în final iese biruitor din
deoarece presupune răbdare şi insistenţă. În timp ce este întunerec spre lumină. (continuarea în pagina 18)
Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”