You are on page 1of 20

Cuprins

pag. 3 Har ºi pace! – Marius Leahu

pag. 4 Lasã-mã doar sã privesc! – Corina Hriþcu

pag. 5 Mãrturisire – L. M.

pag. 6 „Cãutaþi în Cartea Domnului
(Matei 1-10) ºi citiþi! Nici una dintre toate
acestea nu va lipsi...” – Cãtãlin Popescu
pag. 7 Identificaþi oamenii! – Ancuþa Simina
Cãutaþi ºi veþi gãsi autorii – Denisa Atudoroae
Cartea 2 Timotei de la A la Z –
pag. 8 – Florin Copil

pag. 9 „VorbeºteDoamne, cãci robul Tãu
(Samuel, Pavel ... ) ascultã” – Daniela Moscu
pag. 10 De dincolo de gratii – Silviu Grigoraº

pag. 11 Invidiosul – Sebastian Copil

pag. 13 Iosia – Predicatorul

pag. 14 O singurã jertfã – D. H.

pag. 15 Imoralitatea juvenilã – Iosif Anca

pag. 16 Secolul XVIII – Daniel Brânzei

pag. 17 Rãspunsuri 17/2006 • Întrebãri

pag. 18 O probã de microfon • O prietenie
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 intimã • O viaþã de misionar
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Fondurile necesare editãrii ºi
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
distribuirii revistei „Betel pentru copii ºi pag. 19 În
loc de jocuri mecanice sau
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
adolescenþi”, ajunsã în prezent la 4.500 de
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 electronice!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
exemplare, se constituie din donaþii din
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
þarã ºi strãinãtate. Cei care doresc sã
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
sprijine aceastã lucrare pot depune bani
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
în contul Bisericii lui Dumnezeu
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Apostolicã Arad, deschis la BCR Arad,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
având codul IBAN: RO 37RNCB 1200000
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
135260001
135260001.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Vã mulþumim în Numele Domnului Isus!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Colectivul redacþiei
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
ISSN: 1583-2589
Tipar executat la S.C. Studio Media Art S.R.L. Arad, Tel./Fax: 0257-253391
Editorial

Într-o vreme mi-am tot frãmântat mintea referitor la modul în care sã citesc Biblia ºi m-am
întrebat: „Sã o citesc de la Genesa pânã la Apocalipsa, sã o citesc fragmentat, pe cãrþi, sau în mod
haotic”. Am ajuns la concluzia cã, lecturând-o neordonat, apare tendinþa de a abandona destul de
des cititul ei, datoritã preocupãrilor zilnice.
În domeniul lecturãrii Bibliei, în îndemnul pentru citirea ei, vã las sã alegeþi orice metodã
ordonatã ºi constantã. Aceasta va fi indispensabilã pentru creºterea calitãþii vieþii voastre spirituale,
cu atât mai mult „cu cât vedeþi cã ziua se apropie” (Evrei 10:25).
Eu acum citesc epistola cãtre Romani, unde aflãm despre autorul epistolei, Pavel, cã el este
rob al lui Isus Hristos. Ce titulaturã! Când folosim termenul de „rob”, în general, în mintea noastrã
facem conexiunea (legãtura) cu revolta, nemulþumirea robului, dorinþa acestuia de evadare, cu ura
acestuia faþã de stãpân, cu un stãpân tiran, crud, nemilos, etc. (1 Împãraþi 12:13-16). Dar raportul
dintre Pavel ºi Domnul Isus nu presupunea nici unul din cele precizate mai sus.
Isus Hristos care te iubeºte, te mântuieºte, te ajutã când ai nevoie… E captivant sã fii robul
unui astfel de Domn! Nu te-am convins încã?
În cadrul unei întreprinderi, angajaþii sunt împãrþiþi pe domenii de activitate; financiar-contabil,
resurse umane, producþie, etc. În cadrul Împãrãþiei lui Dumnezeu, robii Sãi sunt împãrþiþi pe domenii.
Pavel era „chemat sã fie apostol, pus deoparte ca sã vesteascã Evanghelia lui Dumnezeu” (Romani
1:1). Ea a fost promisã cu multã vreme înainte, prin proorocii Sãi în Sfintele Scripturi. „Obiectul”
Scripturii este Fiul Sãu, Isus Hristos. El, din punct de vedere trupesc, S-a nãscut din sãmânþa lui
David (urmaº), iar în ce priveºte duhul sfinþeniei a fost dovedit cu putere cã este Fiul lui Dumnezeu,
prin învierea morþilor (Romani 1:2-4).
Pavel socotea cã este un har sã fii apostol ºi mai precis sã vesteºti Evanghelia. Apostolii ºi
evangheliºtii sunt trimiºi ºi împuterniciþi ai mesajului împãcãrii omului cu Dumnezeu, dar orice
credincios este un vestitor prin mãrturia sa verbalã ºi de comportament (1 Petru 2:12-13; 3:15-16).
Am remarcat ºi scopul acestei lucrãri: „sã aducem pentru Numele Lui, la ascultarea credinþei pe
toate Neamurile” (Romani 1:5). Este un har sã faci ceva pentru Numele Lui, pentru Domnul tãu, pe
care-L iubeºti. Expresia „ascultarea credinþei” este reluatã în Romani 16:26 „Sã asculte de credinþã”.
Cred cã aceasta înseamnã ceea ce scrie în Fapte 6:7: „…o mare mulþime de preoþi veneau la credinþã”.
Adicã au crezut în Domnul, a fost atins scopul evanghelizãrii.
Sã observãm altceva despre destinatarii epistolei: „…voi cei chemaþi sã fiþi ai lui Isus Hristos”
(Romani 1:6), sã-i aparþineþi, sã fiþi robii Lui, voi cei care sunteþi „…preaiubiþi ai lui
Dumnezeu…chemaþi sã fiþi sfinþi” (Romani 1:7).
Îþi place chemarea de a fi sfânt? T uturor care vor sã fie pãrtaºi cu Domnul Hristos în sfinþenia
Tuturor
Sa, El le oferã har ºi pace. Te-ai gândit vreodatã ce valoare au aceste daruri? ªtii cã fãrã ele, viaþa n-
Te-ai
are nici o valoare?
Marius Leahu

Betel 3
Priveºte ºi gândeºte

Din pântecele curat al mamei sale, unde nu a curs De câte ori ai avut în suflet aceastã curiozitate?
picãturã din rodul viþei, nici bãuturã tare ºi nimic necurat „Lasã-mã doar sã privesc”, sau „Vreau doar sã vãd”
s-a nãscut copilul Samson. Deasupra capului lui, ºi ochii tãi te-au condus spre multe ferestre ale lumii?
Dumnezeu a oprit biciul sã reteze pãrul pentru cã Mãrunþiºurile colorate din peºtera cu farduri a colegei
puterea lui era acolo. Crescând frumos în casa tatãlui tale, dezordinea vorbelor, a râsului ºi glumelor urmate
sãu, Dumnezeu l-a binecuvântat punându-i în suflet de plimbãri excesive pe bulevard urmãrind cu privirea
dragoste pentru poporul cel ales Lui. Ascultând istoria noul în îmbrãcãminte ºi cosmeticã, „manierele”
poporului sãu, în mintea lui de copil cântãri mâna diluate în spatele banilor ce se aud zgomotos în
filistenilor care apãsase mult asupra Israelului în ultimii discuþiile tuturor, jocurile ºi filmele „bune” care
40 de ani. Se simþi puternic ºi privi lung, dincolo de porþile deformeazã realitatea în vise care nu se împlinesc,
cetãþii. Era lumea despre care mama lui îi povestise. O cãrþile în care poveºtile de dragoste se prelungesc în
cetate fermecatã cu ziduri înalte ºi porþi tari, o lume volume ºi sfârºesc imoral sau prin sinucideri, cãrþi
care nu semãna cu strãzile, oamenii ºi obiceiurile care prelungesc gândirea naturalã în filozofie fãrã nici
israeliþilor. Dincolo de zidurile ei, nu se auzea murmurul o concluzie. De câte ori acest „vreau doar sã privesc”
necontenit al rugãciunii, nici imnuri de slavã închinate te-a trimis tot mai departe de Dumnezeu, tot mai
lui Dumnezeu, nici chiar vocea lui Dumnezeu nu se departe de timpul de rugãciune, de meditaþie ºi te-a
auzea acolo. Era o forfotã aleasã, impunãtoare ce-i trezi trântit ostenit în dormitor fãrã vlagã, tulburându-þi pânã
curiozitatea. Ochiul sãu s-a deschis pentru prima oarã, ºi somnul? De câte ori alte curiozitãþi þi-au ºoptit:
profitând o clipã sã-ºi sature curiozitatea din lumea „Biblia este o carte prea simplã” scrisã pentru copii
acelor necunoscuþi. „Lasã-mã doar sã privesc”, îºi ºi bãtrâni. Sunt atâtea informaþii transmise prin mass-
spuse sieºi, pogorându-se la Timna unde mai mult ca media care, paginã cu paginã devin forma noastrã de
oricând inima începu sã batã pentru o femeie strãinã. preocupare. Nu mai avem timp sã citim psalmii dar
Cu sufletul împãrþit se depãrta de Cetatea Israel, biruit nici sã culegem roade pentru veºnicie.
de dulceaþa ce-i oferise acest necunoscut. „Lasã-mã doar sã privesc” este primul ochi din
Puterea lui Dumnezeu însã îl însoþea, în acest lanþul pãcatului care are destule zale pânã la infinit.
drum fãcând minuni prin el în mijlocul filistenilor, iar la Este cel care te înfãºoarã cu imagini mii din exterior
En-Hacore, unde, din crãpãtura stâncii curse apã, astfel încât nu-þi mai rãmâne timp sã priveºti înspre
mulþumi pentru aceastã binecuvântare. tine. Îþi dilueazã personalitatea ºi te pune sã învârþi la
Ochii lui privirã din nou spre Gaza ºi valea Sorec râºniþa filistenilor de unde diavolul se hrãneºte
unde cãzu din nou în braþele ademenitoare ale satisfãcut.
pãcatului. Dumnezeu se depãrtase de la el. Priveºte interiorul tãu. Este cel mai bun lucru pe
Plecându-ºi capul pe genunchii Dalilei îºi pierdu care îl poþi face. Poþi deveni tu însuþi obiectul propriei
puterea, biruinþa, iar întreaga lui fiinþã fusese rãvãºitã curiozitãþi ºi dintr-un sâmbure de divinitate suflat de
de furtuna ce îi lovea sufletul împãienjenit de Dumnezeu în om poþi creºte un suflet care poate
mucegaiul pãcatului. „Lasã-mã doar sã privesc”, a spune: Mulþumesc Dumnezeule cã pot sã te privesc!”
fost începutul cãderii lui, momeala care l-a înfãºurat,
Corina Hriþcu
l-a orbit, l-a legat ºi l-a aruncat în temniþã.

4 Betel
Toþi oamenii mari au fost mici mai întâi

M ã r t u r is i re

Citind psalmii, am fost cercetatã de modul cum David lãuda pe Dumnezeu ºi istorisea minunile
ºi izbânzile pe care Dumnezeu i le-a dat (Psalmul 40:5).
Mã gândesc cã cei mai mulþi, dupã ce Dumnezeu ºi-a întins mâna ºi a dat o mare izbãvire, uitã
sã laude Numele Domnului, sau ºi mai trist, nici nu i-au seama la ele, aºa cum a fãcut ºi poporul
Israel: „Pãrinþii noºtri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu ºi-au adus aminte de mulþimea
îndurãrilor Tale, ºi au fost neascultãtori la mare, la marea Roºie...” (Psalmul 106:7).
Viaþa fiecãrui copil a lui Dumnezeu, cred cã este presãratã cu minuni ºi intervenþii miraculoase
a Domnului. Încã din copilãrie îmi amintesc cum numai Dumnezeu mi-a salvat viaþa în repetate
rânduri.
La vârsta de ºase ani am fost internatã de urgenþã la spitalul din oraºul Lipova pentru cã
reclamam dureri foarte mari de abdomen. Fiind o zi de duminicã probabil cã am primit ceva calmante
ºi pe parcursul zilei nimeni nu s-a mai interesat de mine. Toatã ziua am stat ghemuitã în patul meu,
cãci aºa puteam suporta mai uºor durerea.
Noaptea la ora 12, când asistenta a intrat în salon pentru tratament (injecþii), a observat când a
ajuns la patul meu cã urina era doar sânge. Am observat cã s-a speriat ºi în câteva minute am fost
îmbrãcatã ºi dusã cu salvarea acasã. De acasã au luat pe mama ºi cu mare vitezã salvarea s-a
îndreptat spre Arad.
Pe drum, asistenta care ne însoþea a întrebat-o mereu pe mama care e starea mea pentru cã eu
începusem sã albãstresc ºi se temea ca nu cumva sã mor pe drum.
La Arad aram aºteptaþi ºi cum am ajuns la spital am fost pusã direct de pe targã pe masa de
operaþie. Mama a trebuit sã se întoarcã atunci cu salvarea acasã, iar eu am rãmas sã fiu operatã.
Fiind deschisã pentru operaþie doctorul a putut vedea cã aveam un intestin spart. Ulterior au spus
mamei cã doar puþin dacã se mai întârzia în noaptea aceea, nu mai puteam fi salvatã.
Dupã operaþie am fost pusã într-un salon de reanimare ca sã pot fi supravegheatã mai
îndeaproape. A trebuit sã stau mai bine de douã sãptãmâni în spital pânã ce organismul meu s-a
refãcut.
Tata mi-a povestit cã venind în vizitã la mine a fost atât de înduioºat de starea mea cã nu a
putut vorbi nimic cu mine ca nu cumva sã plângã ºi sã-mi facã mie rãu. El doar a stat ºi a privit cum
stam în pat ºi luam perfuzii de sânge.
Astãzi pot sã spun cu tãrie cã în momentele cele mai grele din viaþã Domnul nu m-a pãrãsit
nici o clipã, ci ºi-a fãcut Numele de slavã. El a pus milã ºi dragoste în inima doctorilor ºi a asistentelor
care s-au purtat cu bunãtate faþã de mine. Îmi amintesc cum niºte doctoriþe stagiare mã mângâiau
în mod deosebit, iar când am început sã umblu mã luau de mânã ºi mã duceau cu ele prin saloane
la ceilalþi copii operaþi ºi bolnavi.
Pentru tot ce a lucrat Domnul în viaþa mea vreau sã laud Numele Lui ºi sã pot povesti ºi
nepoþilor mei lucrãrile Lui faþã de mine.
„O, de ar lãuda oamenii pe Domnul pentru bunãtatea lui, ºi pentru minunile Lui faþã de fiii
oamenilor!” (Psalmul 107:8).
L. M.

Betel 5
Cãutaþi în Cartea Domnului

Matei 1-10
„Cãutaþi în Cartea Domnului (Matei 1-10)
ºi citiþi!
Nici una dintre acestea nu va lipsi...”
1. Maria _______________ era _______________ cu _______________. Iosif _______________
era un om ____________________ cãruia Domnul i-a vorbit prin _______________ în
_______________ în urmãtoarele situaþii ______________________________________________.

2. Magii au venit din _______________ la _______________ Ei s-au informat prin _______________
ºi ____________________ despre ____________________. În final L-au gãsit cu ajutorul
________________________ ºi I-au oferit _____________________________________________-
Ce urmãri a avut aceastã vizitã? __________________________________________________.

3. Ioan _______________ predica în _______________ urmãtoarele __________________________.
Drept urmare oamenii _______________ ºi _______________. Tot atunci a fost botezat
_______________ apoi ______________________________.

4. Domnul Isus a postit __________ zile apoi a fost ispitit prin _______________ de _______
(nr) ori. El a rãspuns la fiecare ispitã cu cuvintele ______________________________. În
final ____________________________________________________________.

5. Primii ucenici chemaþi de _______________ au fost _______________ ºi _______________
apoi _______________ ºi _______________. Domnul ºi-a continuat _______________ în
localitãþile _____________________________________________________________________.

6. Aranjaþi fericirile: ferice de
cei ce plâng a lor este Împãrãþia cerurilor !
cei blânzi vor avea parte de milã !
cei prigoniþi vor moºteni pãmântul !
cei împãciuitori vor fi sãturaþi !
cei cu inima curatã vor fi mângâiaþi !
cei sãraci în duh vor fi chemaþi fii ai lui Dumnezeu
cei flãmânzi ºi însetaþi dupã neprihãnire vor vedea pe Dumnezeu
cei milostivi

7. Subliniaþi cuvintele Mântuitorului aflate printre expresiile Vechiului Testament :
„sã nu ucizi”, „sã nu juraþi”, „da, da, nu, nu”, „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”, „sã nu
vã împotriviþi celui ce vã face rãu”, „iubiþi pe vrãjmaºii voºtri”, „sã iubeºti pe aproapele
tãu”, „celui ce-þi cere, dã-i”, „sã nu preacurveºti”, „binecuvântaþi pe cei ce vã blastãmã”

8. Scrieþi împãrþind pe subiecte rugãciunea „Tatãl Nostru”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. Arãtaþi asemãnãrile ºi deosebirile dintre casa ziditã pe stâncã ºi cea ziditã pe nisip!
Asemãnãri _____________________________________________________________________
Deosebiri ______________________________________________________________________

10. Enumeraþi minunile ºi vindecãrile fãcute de Domnul Hristos prezentate în Matei 1-10
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Cãtãlin Popescu

6 Betel
Cãutaþi în Cartea Domnului

IDENTIFICAÞI OAMENII!
1. „Om neprihãnit ºi fãrã patã” ________________________________________
2. „Om liniºtit” ________________________________________
3. „Om foarte blând” ________________________________________
4. „Om curat la suflet” ________________________________________
5. „Om preaiubit ºi scump” ________________________________________
6. „Om neprihãnit” ________________________________________
7. „Om neprihãnit ºi scump” ________________________________________
8. „Om bun ºi evlavios” ________________________________________
9. „Om drept ºi temãtor de Dumnezeu” ________________________________________
10. „Om temãtor de Dumnezeu” ________________________________________

Ancuþa Simina

CÃUTAÞI ºI VEÞI GÃSI
AUTORII!

1. A scris primele cãrþi ale Bibliei. _____________
2. A prins 300 de vulpi ºi le-a trimis în grânele Filistenilor. _____________
3. A ucis un uriaº cu o praºtie ºi o piatrã. _____________
4. A împãcat douã femei care se certau din cauza unui copil. _____________
5. Slujea Domnului înaintea unui preot. _____________
6. A mers în Ierusalim la Solomon pentru a-l încerca prin întrebãri grele. _____________
7. A vestit lui Ieroboam dezbinarea Israelului. _____________
8. A dat foc casei împãratului ºi s-a sinucis. _____________
9. L-a detronat pe Pecahia. _____________
10. A biruit o cetate drept zestre pentru o fatã bunã. _____________

Atudoroae Denisa

CARTEA 2 TIMOTEI
DE LA „A” LA „Z” 11.
12.
Domnul __________ cel drept.
Bunica lui Timotei.
13. Ucenic de folos pentru slujbã.
1. I-a pricinuit suferinþã lui Pavel. 14. Adusã de Isus la luminã.
2. Aºa trebuie sã fie robul Domnului. 15. L-a mângâiat pe Pavel.
3. Îl aºtepta pe Pavel. 16. Învãþãtorul neamurilor.
4. Aici era Tit. 17. În urma ei vom împãrãþi.
5. Cei ce trãiesc în ea, vor fi prigoniþi. 18. Întâlnitã de Pavel în cele trei cetãþi.
6. A spus cã învierea a ºi fost. 19. Trimis de Pavel în Efes.
7. Boalã rãspânditã de Imineu ºi Filet. 20. Pãstreazã dreptarul învãþãturilor.
8. Caracteristicã a oamenilor din urmã. 21. Aºa erau femeile care se lãsau momite.
9. S-a împotrivit adevãrului spus de Moise. 22. Aºteptatã de cei neprihãniþi.
10. Domnul s-o lase peste casa lui Onisifor. 23. Pavel se ruga __________ ºi noapte.

Betel 7
Lecþie biblicã pentru copii

„FI-ÞI BUNI UNII CU ALÞII,
MILOºI ºI IERTAÞI-VA UNUL PE ALTUL,
CUM V-A IERTAT ºI DUMNEZEU
PE VOI ÎN HRISTOS”
Efeseni 4.32

Mai trebuie sã ne spunã cineva sã fim buni unii cu alþii? Nu ºtim noi oare lucrul acesta? Ba da,
ºtim, ºi totuºi nu suntem buni. Nu ni se pare natural sã fim buni, de aceea Dumnezeu ne tot
îndeamnã: „Fi-þi buni unii cu alþii...”.
Poate þi-a venit sã ripostezi când, în aglomeraþia din tramvai te-a cãlcat cineva pe picior sau
te-a împins. Sau când un coleg te-a strigat batjocoritor „Pocãitule!” poate ai rãspuns în acelaºi fel
obraznic. Frãþiorii tãi poate sunt întristaþi adesea cã numai pentru tine cheltui banii pe care îi
primeºti de la pãrinþi, iar lor nu le cumperi nimic. Pãrinþii ar vrea sã le araþi cã îi iubeºti, dar tu nu
îi asculþi, ci totdeauna faci ce vrei. Aceste întâmplãri poate le-ai trãit. Ele dovedesc cã nu eºti bun,
aºa cum ºtii bine cã ar trebui sã fii.
Poate nu înþelegi prea bine ce înseamnã sã fii bun cu adevãrat. Îþi propun sã descoperim
împreunã acest lucru.
Prima datã Noul Testament a fost scris în limba greacã, iar mai apoi a fost tradus în foarte
multe limbi vorbite pe Glob, printre care ºi limba românã. Astfel, când citim în Biblie cã trebuie sã
fim buni putem înþelege cã trebuie sã ne intereseze problemele, sentimentele, nevoile celorlalþi
oameni ca ºi cum ar fi ale noastre ºi sã încercãm sã-i ajutãm. Sã nu fim egoiºti gândindu-ne numai
la noi.
Dumnezeu, de asemenea ne îndeamnã: „Fi-þi... miloºi ºi iertaþi-va unul pe altul...”. E cam
dificil sã-l ierþi pe colegul care îþi pune porecle sau pe cel care þi-a furat mâncarea din ghiozdan, dar
dacã eºti copil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt din tine te ajutã. Nu uita, tu trebuie sã ierþi pe cei care
au greºit faþã de tine pentru cã în rugãciunea Tatãl nostru ceri ca Dumnezeu sã te ierte dupã cum ºi
tu ierþi pe alþii. Tatãl Ceresc nu te iartã pentru cã tu ierþi ci pentru cã El e milos ºi iubitor.
Dacã eºti creºtin, tu ai primit deja iertarea lui Dumnezeu ºi ar trebui sã fii ca Domnul Isus:
milos ºi iertãtor. Când nu iertãm, ºi tu ºi eu, pãcãtuim împotriva omului, dar ºi împotriva Domnului.
Însã, dacã ne cerem iertare pentru pãcat El ne iartã ºi ne dã o nouã ºansã. Nu ai vrea sã oferi ºi tu
o nouã ºansã celui care þi-a greºit?
Poate spui ºi tu ca alþii: „Bine... te iert... dar nu voi uita ce mi-ai fãcut”. Sã ºtii cã Dumnezeu nu
face aºa. Roagã-te sã ai putere sã poþi ierta, iar mai apoi sã uiþi greºeala.
E bine ca întotdeauna când vrei sã faci ceva sã urmezi un exemplu. Exemplul pe care Biblia þi-l
dã e urmãtorul: „iertaþi-va unul pe altul, cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe voi în Hristos”. Când Domnul
Isus era pe cruce a strigat spre cer cu ultimele puteri: „Tatã, iartã-i...”. ªi pentru tine s-a rugat
atunci, ºi ca urmare ai posibilitatea sã fii iertat de orice pãcat.
Dacã ai cunoscut iertarea lui Dumnezeu ofer-o ºi altora, nu fii ca cei mulþi care nu pot fi miloºi
ºi iertãtori.
Florin Copil

8 Betel
Adolescenþa

VORBEºTE, DOAMNE,
CÃCI ROBUL TÃU
(SAMUEL, PAVEL…)
ASCULTÃ!
ASCULTÃ

Vã sunt cunoscute cuvintele, nu-i aºa? Este Atunci de ce sunt copii, tineri ºi chiar vârstnici
rãspunsul lui Samuel, învãþat de preotul Eli în care resping ascultarea de Dumnezeu? Pentru cã ei
momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe nume. nu au descoperit beneficiile ascultãrii, nu vãd decât
Din noaptea aceea, Samuel a devenit prooroc ºi tot pierderile aparente pe care le implicã ea. Urmãresc
Israelul a cunoscut cã „Domnul este cu el”. doar împlinirea propriilor dorinþe ºi înclinaþii, vãzând
Prin Samuel, seria oamenilor lui Dumnezeu s-a prin ascultare, pierderea personalitãþii ca ºi cum
mãrit cu încã un nume, dar ceea ce este important, Dumnezeu ar fi un domnitor autoritar ce-ºi impune
sã ºtiþi ºi voi copii, este cã aceastã serie nu s-a închis voia Sa. O, de-ar fi conºtienþi cât de mult greºesc!
încã, ci la ea se adaugã zilnic alte nume ce strãlucesc Dumnezeu ne cere sã-L ascultãm ºtiind cã, din
înaintea lui Dumnezeu, ca stelele pe bolta cereascã. fire, suntem înclinaþi spre rãu. Astfel, pentru a ne feri
N-ar fi minunat ca Dumnezeu, alãturi de întreaga oºtire de consecinþele propriilor greºeli, pentru a ne scuti
cereascã sã rosteascã cu bucurie numele tãu? de amãrãciunea înfrângerii ºi dezamãgirii, ne învaþã
ªtiþi care a fost cheia succesului lui Samuel? cum sã acþionãm, cum sã ne purtãm, pentru a ne
Biblia ne spune despre el cã a fost un copil, tânãr ºi împlini menirea pentru care am fost creaþi; sã
apoi bãrbat matur, care l-a ascultat în totalitate pe devenim fii de Dumnezeu.
Dumnezeu ºi a slujit Domnului ºi întregului popor, Samuel a fost supus preotului Eli. Este uimitor
indiferent de împrejurãri, favorabile sau nefavorabile. cât de devotat a fost în slujba sa, indiferent de starea
Primele cuvinte rostite Domnului au rãmas ca o devizã în care se afla; obosit sau odihnit, vesel sau plictisit,
pentru tot restul vieþii. Prin ascultare ºi slujire, Samuel ”Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli…” (1 Samuel
s-a calificat ca Om al lui Dumnezeu. 3:1) ºi rãspundea solicitãrilor preotului oricând ºi ori
Principiul a rãmas valabil ºi în Noul Testament. de câte ori îl chema, îl respecta ºi îl cinstea, chiar
Domnul Isus, în Ioan 15:14 spune: „Voi sunteþi prietenii dacã Eli, datoritã greºelii sale faþã de propriii fii, s-a
Mei, dacã faceþi ce vã poruncesc Eu”. Altfel spus, descalificat înaintea Domnului.
pentru a fi prietenul lui Dumnezeu, a fi copilul Sãu, Apostolul Pavel, la rândul lui, insuflat de Duhul
trebuie sã-L asculþi. Dar a asculta nu înseamnã doar Domnului (Efeseni 6:1), vã îndeamnã sã ascultaþi în
„a auzi”, ci ºi „a înfãptui”, a acþiona conform celor Domnul de pãrinþii voºtri. Doriþi sã-i ascultaþi, chiar dacã
auzite. Poate veþi spune cã nu întotdeauna este uºor uneori este mai greu? Nu meritã sã fii neascultãtor!
sã-L asculþi pe Dumnezeu, pentru cã aceasta Neascultarea are ca rod frustrarea ºi amãrãciunea.
presupune renunþare la propriile dorinþe care nu se Dacã doriþi un exemplu, urmãriþi viaþa lui Saul.
aliniazã voii Sale, renunþare la confort, dãruire ºi Neascultarea ºi egoismul l-au dus la eºec, distrugere,
încredere totalã în Dumnezeu. Este adevãrat, dar ºi pierderea împãrãþiei, a relaþiei cu Dumnezeu ºi la un
câºtigul este mare, pentru cã renunþând la tine, Îl nume rãu pe care nu-l amintim ca exemplu pozitiv.
accepþi pe Dumnezeu în viaþa ta ºi, odatã cu El, vine Cred cã ºtiþi cã ºi numele iniþial al apostolului
ºi bucuria, pacea, binecuvântarea. Vei fi ocrotit, Pavel a fost tot Saul. El în copilãrie a fost un copil
protejat, nimeni nu poate sã-þi facã rãu, pentru cã foarte silitor la învãþãturã, cãci el declarã mai târziu:
toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele tãu. ”…eram mai înaintat în religiunea Iudeilor decât mulþi
Pentru cã tu L-ai ascultat, ºi El te va asculta când vei din neamul meu, de o vârstã cu mine. Eram însufleþit
aduce înaintea Sa cauzele tale. Cu Dumnezeu de de o râvnã nespus de mare pentru datinile
partea ta, ai siguranþã totalã într-o lume nesigurã, ai strãmoºeºti” (Galateni 1:14). Copilul ºi adolescentul
bucurie în suflet ºi când ai motive de întristare, eºti Saul a fost ca ºi puþinii copii din familiile de ortodocºi
împlinit ºi când nu le ai pe toate, eºti binecuvântat sau catolici care sunt foarte religioºi. În gelozia lor, ar
chiar ºi atunci când ceilalþi te resping ºi nu au cuvinte fi în stare sã vã schingiuiascã pentru a vã aduce înapoi
frumoase pentru tine. (continuarea în pagina 12)

Betel 9
Adolescenþa

Slujirea din Penitenciar este una dintre cele mai mai multe întâlniri, a început sã-mi placã auzind pe
interesante lucrãri de evanghelizare ºi reeducare. Sunt pãstor spunându-mi de Domnul Isus, care a fost rãstignit
multe aspecte pe care le întâlneºti doar în acest cadru pentru pãcatul meu (chiar ºi pentru unul ca mine).
special în care se poate vesti Cuvântul Domnului. La Treptat am învãþat mai multe despre Dumnezeu,
Arad beneficiem de acest har ºi din anul 2000 mã despre lucrurile minunate pe care le-a fãcut El, aºa cã
întâlnesc douã ore pe sãptãmânã cu un grup de 35-40 mi-am propus cã atunci când voi fi eliberat sã mã botez
de deþinuþi. În acest timp ne rugãm, cântãm, dar mai ºi sã umblu mai departe la adunare. Zis ºi fãcut, dar
ales discutãm diferite teme biblice ºi despre modul doar pe jumãtate. Dupã eliberare, am continuat sã merg
practic în care cei condamnaþi ar putea sã se întoarcã la adunare, dar în sufletul meu aveam alte gânduri. Fiind
la Dumnezeu ºi sã trãiascã o altã viaþa. atâta timp închis cu fel de fel de oameni, am devenit
Iatã o mãrturisire pe aceastã temã a unui deþinut. destul de rãu. Dupã ce m-am cãsãtorit, au început sã
M-am nãscut într-o familie sãracã. Situaþia noastrã aparã ºi problemele datoritã lipsei de bani. Doream tot
familialã fiind rea, tatãl meu a plecat la muncã în altã ce-i mai bun pentru soþia mea, dar nu puteam sã le am.
localitate unde ne-am mutat cu toatã familia. Dupã ce Vãzând pe foºtii mei prieteni cum se descurcã cu
ne-am stabilit acolo ºi tatãl meu a început lucrul, situaþia familiile lor
lor,, am început sã-i invidiez ºi pentru a mã
noastrã s-a schimbat în bine. Dar într-o zi, pe când aveam descurca mai bine m-am lansat în hoþii ºi înºelãtorii.
doar 1 1 ani, soarta m-a lovit luându-l pe tatãl meu de
11 Nu dupã mult timp, am strâns atâþia bani încât
lângã mine. De atunci am început sã urãsc pe toatã mi-am permis sã-mi cumpãr împreunã cu soþia o
lumea, în special pe mama mea, pe care o învinuiam de garsonierã. Dar eu nu m-am mulþumit cu atât, am
moartea tatãlui meu. Nu dupã mult timp am plecat de început sã fur din ce în ce mai mult, uitând unde am
lângã ea ºi m-am refugiat la bunicii mei, unde am stat fost, cât am suferit ºi ce învãþãturi am primit. Astfel
pânã la 14 ani. În toatã aceastã perioadã m-am þinut am devenit un duºman al lui Dumnezeu ºi al Celui
numai de prostii. Am încercat sã-i fac pe cei din jurul care prin sângele Lui ne iartã. Mi s-a întunecat mintea,
meu sã sufere, parcã ei ar fi fost de vinã de moartea nu mã mai gândeam la altceva decât sã am cât mai
tatãlui meu. Între timp, mama mea s-a mutat ºi dupã un multe, neþinând seama cã altul suferã de pe urma
timp am gãsit-o cu ajutorul unei rude, care mi-a dat mea. Dar aºa este când un om a dat în patima aceasta,
adresa ei. La întâlnirea cu mama, am realizat cât de el nu mai gândeºte cã poate acea persoanã avea banii
mult am greºit pãrãsind-o, lãsând-o cu sufletul îndurerat, pe care îi folosea sã-ºi întreþinã familia.
mai ales dupã pierderea pe care o suferise. Împãcându- În toatã aceastã perioadã am dus o viaþã destul
mã cu ea, m-am stabilit la ea, dar în sufletul meu duceam de confortabilã, dar în sufletul meu simþeam cã am
o cu totul altã luptã. Crescând într-un anturaj de oameni pierdut ceva, simþeam o neliniºte profundã, parcã
fãrã scrupule, m-am dedat dupã obiceiurile lor ºi am cineva îmi spunea: NU F ACI BINE! Dar nu dãdeam
FACI
început sã sãvârºesc mai multe infracþiuni. Într-o zi, am importanþã fiind prea absorbit de lãcomia de bani ºi de
fost arestat ºi astfel, la 16 ani eram la închisoare, cu o distracþii. Am început sã-mi fac „prieteni” care de fapt
pedeapsã de 1,1 ani. Aici, vãzând pe alþi colegi de celulã iubeau banii mei ºi nu pe mine. Aºa cã am uitat de
cã ies sãptãmânal la adunare, m-am înscris ºi eu. Dupã (continuarea în pagina 12)

10 Betel
Adolescenþa

de Sebastian Copil

Invidiosul este un om stãpânit de invidie, plin de doreascã sã schimbe ceva în propria viaþã, pentru a o
invidie, care denota invidie. Invidia este un sentiment face mai frumoasã, mai confortabilã, eventual sã-ºi
egoist de pãrere de rãu, de necaz, provocat de cumpere ceva aparaturã nouã, mai practicã, sã-ºi
succesele, de calitãþile, de situaþia bunã a altuia; pizmã. rearanjeze camera sau alte schimbãri, chiar inspirându-
Pizmã înseamnã ciudã, invidie, urã, duºmãnie. A se de la alþii. Ahab avea de gând sã schimbe câte ceva
pizmui înseamnã a duºmãni, a urî pe cineva. Pizmaº pe lângã casã, însã totul s-a spulberat în mintea lui,
este acela care poartã pizmã pe cineva, un om când Nabot a refuzat sã renunþe la moºtenirea pãrinþilor
rãutãcios, duºmãnos, potrivnic (DEX). lui (1 Împãraþi 21:1-3). Acest eveniment, a transformat
Am început, ca de obicei, cu o înºiruire de definiþii, via într-un element al invidiei. Ahab nu mai vedea nici o
în speranþa cã vã vor trezi atenþia asupra acestei stãri posibilitate de a avea o grãdinã de verdeþuri, totul se
grave în care poate ajunge o persoanã, dacã „nu se spulberase, ºi Nabot era vinovatul. Þi s-a întâmplã sã-
trateazã” de la primele simptome. Ca persoanã de þi vezi posibilitatea de succes frântã de altcineva, sã
referinþã îl vom avea pe Ahab (1 Împãraþi 21), iar nu-þi poþi împlini visurile, dorinþele datoritã altora care
influenþa Izabelei aº privi-o ca ceea ce, probabil, s-a þi-au luat-o înainte. Poate sã fi cumpãrat vecinul tãu
petrecut în mintea lui Ahab. Sub influenþa acestei stãri, bicicleta pe care o voiai tu sau câte alte cazuri de genul
nu a manifestat nici o nemulþumire asupra „soluþiei” acesta. Cum te-ai simþit atunci? Sau cum te simþi acum,
alese de soþia lui, care sã dovedeascã altceva. Vom dacã eºti într-o astfel de situaþie? Ca Ahab? Dacã da,
privi din nou la cele trei dimensiuni, abordate ºi în cazul sã ºtii cã nu e bine, pentru cã astfel pregãteºti mediul
celorlalþi „prieteni” mincinoºi: portretul psihologic, propice pentru ca invidia sã se instaleze în viaþa ta. În
rezultatele stãrii ºi metode de abordare a problemei. curând nu vei mai putea privi la colegul tãu ca pânã
Fiinþa umanã prin intermediul simþurilor (vãz, atunci, te vei simþi frustat de el.
auz, pipãit... ) primeºte informaþii din exterior. Acestea Invidia schimbã modul de raportare faþã de cei
sunt necesare orientãrii ei în spaþiu ºi timp, dar dacã din jur, fãcându-i chiar duºmani. În „noua” stare nu
sunt tratate greºit, mai precis sub influenþa diavolului, dureazã mult ºi te comporþi cu ei dupã modelul Izabelei.
a ideilor lui ce se rãspândesc în lume, dau naºtere la Invidia este stârnitã de cele mai multe ori de poftele
stãri nedorite, printre care ºi invidia. Drept dovadã ce nãpãdesc sufletul omenesc uneori, chiar
suntem în pericolul de a fi influenþaþi de cineva sub nebãnuite, pofte nejustificate care duc la fapte grave.
aceastã ispitã, cât ºi direct la nivel de duh, minte, Dacã la început e o luptã la nivelul minþii, pânã la un
printr-un imbold satanic. consum psihic excesiv, o frãmântare zilnicã (1
Mã gândesc cã Ahab a vãzut de multe ori via Împãraþi 21:4), mai apoi se restrânge la fapte învelite
vecinului sãu; era lângã casa lui. Dar la un moment în minciunã ºi sadism (1 Împãraþi 21:9-10). Este de
dat, ceea ce pentru el era via vecinului, a apãrut ca o remarcat josnicia de care poate da dovadã invidiosul,
grãdinã de verdeþuri. Ce i-o fi schimbat optica? Poate unindu-se cu oameni de nimic (1 Împãraþi 21:10a).
orientarea geograficã, peisajul mai pitoresc, nu ºtiu Ahab îl invidia pe Nabot pentru via sa, probabil se
sigur. Însã aceastã imagine nouã, l-a determinat sã i-o întreba: „De ce nu e proprietatea familiei mele?” „Cum
cearã, legal, prin cumpãrare sau la schimb cu o altã aº putea sã obþin acel teren?”, „Dacã nu s-ar fi nãscut
proprietate, pentru a-ºi îndeplini, în cele din urmã, visul. ºi Nabot ºi tot neamul lui sigur aº fi avut o gradinã
Pânã aici totul pare normal, orice om, copil poate sã-ºi (continuarea pe verso)

Betel 11
Statutul moral ºi spiritual al copilului
(continuarea din pagina 9)
frumoasã?”. Frãmântarea aceasta a dat naºtere la
un egoism sadic ce a fãcut sã accepte ºi sã lase sã VORBEºTE, DOAMNE, CÃCI ROBUL TÃU
se ducã la îndeplinire planul soþie. (SAMUEL, PAVEL…) ASCUL TÃ!
ASCULTÃ
O imaginea durã din acest episod al vieþii lui
Ahab a fost momentul în care s-a dus sã ia în primire la ”biserica-mamã”. Sã dea Dumnezeu ca ºi astfel de
via lui Nabot, dupã ce acesta fusese înlãturat. Este copii ºi alþii care nu-L cunosc nici dupã Biblie, nici
uimitoare liniºtea ºi bucuria pe care a putut sã o aibã dupã tradiþie sã ajungã sã-L cunoascã pe Dumnezeu.
în via lui Nabot, de parcã totul ar fi decurs legal, Dupã convertire, Saul (Pavel) a putut toatã viaþa
ignorând adevãrata faþã a realitãþii (1 Împãraþi 21:15- sã spunã ca Samuel: ”vorbeºte Doamne, cãci robul
16). Ba mai mult când vine la el Ilie este atât de indignat Tãu Pavel ascultã”. Aºa îºi începe el uneori epistolele:
(1 Împãraþi 21:20a). „Pavel, rob al lui Dumnezeu” (Tit 1:1).
Ultimele trei versete ale acestui capitol se Atât Samuel cât ºi Pavel au desfãºurat, sau mai
înscriu sub titlul „Smerenia lui Ahab”, mã întreb: „A corect, Dumnezeu a lucrat prin ei (1 Corinteni 15:10)
readus aceasta pace ºi bucurie în familia lui Ahab?” mari ºi minunate realizãri. Toatã viaþa lor au rãmas în
Nu, ci doar o amânare a nenorocirii vestite de ascultare, iar în veºnicie vor fi rãsplãtiþi în mod special.
Dumnezeu. Înþeleg de aici cã urmãrile invidiei pot fi Cine vrea o comoarã ºi o veºnicie asemãnã-
dintre cele mai dureroase, ºi chiar dacã existã o toare, soluþia a fost ºi rãmâne aceeaºi: ascultarea
remuºcare totalã pentru faptele fãcute cu invidie desãvârºitã!
Daniela Moscu
totuºi nu existã vre-o siguranþã cã lucrurile vor fi
restaurate, ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat. Ar fi întors
Ahab timpul înapoi, dacã ar fi putut, dar era prea târziu.
A rãmas totul ca un putregai în oasele lui, o adâncã
(continuarea din pagina 10)
neliniºte a inimii (Proverbe 14:30).
Înþeleptul Solomon îndeamnã urechile DE DINCOLO DE GRATII
GRATII
ascultãtoare sã se pãzeascã de invidie, de pizmã
toate promisiunile fãcute de mine prin rugãciune, când
fiindcã nu duce la bine. Aparent, s-ar putea sã existe
eram la greu ºi mã aflam între patru pereþi, privat de
fãrâme de succes dar totul se rezumã la
libertate. Am uitat când ceream ajutor lui Dumnezeu,
„deºertãciune ºi goanã dupã vânt”. Pizma aduce
când eram în dificultate ºi n-am împlinit promisiunile
osânda, mai întâi din partea lui Dumnezeu; în cazul
fãcute, când spuneam: „Doamne, ajutã-mã, cã atunci
de faþã poporul nu a reacþionat la fapta lui Ahab, dar
când mã eliberez n-am sã mai fac ce am fãcut pânã
Dumnezeu a fãcut-o imediat (1 Împãraþi 21:17-20),
acum ºi am sã fiu pe placul Tãu”.
sentinþa fiind asprã, în dreptul lui ºi a celor implicaþi
Dumnezeu m-a pedepsit pentru toate acestea,
la fel (1 Împãraþi 21:21-24).
pentru cã toate au un început, dar ºi un sfârºit. Într-o zi am
De douã ori este folositã expresia „te-ai vândut
fost arestat din nou ºi condamnat la 9 ani de închisoare.
sã faci ce este rãu înaintea Domnului”, ca dovadã a
Acum stau ºi reflectez la toate câte am fãcut ºi am ajuns
gravitãþii acestei stãri. Sã ne ferim de aceastã ispitã!
la concluzia cã scãparea mea este la Dumnezeu, poate
Pentru a ne feri de invidie este nevoie sã ne
aºa a vrut El sã fiu închis pentru a mã întoarce la El. Aici,
învãþãm sã fim mulþumiþi cu ceea ce avem. Factorul
la închisoare, ies sãptãmânal la adunare. Am tras
care stârneºte invidia este pofta ochilor, ºi tot ea o ºi
învãþãturã cã în faþa Lui nu trebuie sã faci o promisiune pe
întreþine. Dumnezeu ºtie sã poarte de grijã tuturor celor
care sã nu vrei sã o þii. Acum familia mi s-a destrãmat,
credincioºi. Orice lucru privit cu mulþumire, îngrijit cu
soþia pãrãsindu-mã. Mama mea s-a îmbolnãvit ºi nu ºtiu
rãbdare ºi puþinã creativitate poate lua o formã nouã,
dacã o mai prind în viaþã. Sper ca dupã eliberarea mea sã
poate schimba ambiantul, aducând o nouã satisfacþie.
încep totul de la început, sã am o altã viaþã.
O altã modalitate de a scãpa de invidie este o
Acum, la vârsta de 25 de ani, am o viaþã pe care
vorbire înþeleaptã, mai precis evitarea de a prezenta
am trãit-o mai mult în pãcat, mã gândesc sã mã îndrept
ceva la superlativ, într-o manierã exageratã sau cu
cã nu mai are rost sã trãiesc aºa deoarece tot pe
prea mult entuziasm. Fãcând aºa nu vei provoca pe
mine mã afectez ºi sufãr
sufãr..
nimeni ºi nu te vei ispiti singur.
Nimic din aceastã lume nu meritã sã-þi pierzi
Când eºti subiectul unei stãri de invidie prezintã
libertatea. Sper ca aceasta sã fie a doua mea chemare
problema respectivã în modul cel mai modest posibil
în faþa lui Dumnezeu ºi sã nu o ratez. Acum mã rog lui
sau evitã subiectul discordiei.
Dumnezeu sã mã ierte ºi sã aibã grijã de mine sã mã
Cugetarea înþeleptului „O inimã liniºtitã este viaþa
trupului, dar pizma este putrezirea oaselor” (Proverbe îndrepte în viitor pe o cale mai bunã ºi fãrã pãcat.
14:30) cred cã este centrul de greutate, de echilibru, Sper cã cine va citi sã tragã cât de cât o învãþãturã!
în tratarea sau evitarea invidiei. Dumnezeu sã vã
înþelepþeascã ºi în aceastã problemã. Silviu Grigoraº

12 Betel
Predicã pentru copiii ºi adolescenþi

Text: 2 Cronici 34:1-7
Context: Dupã lunga domnie în pãcat a
bunicului Manase, care s-a întors la Domnul abia
la bãtrâneþe ºi scurta dar vinovata conducere a
tatãlui Amon, a ajuns pe tronul davidic copilul
Iosia. Din frageda sa activitate, conform celor
profeþite în 1 Împãraþi 13:2, se cuvine sã ia sfat
toþi copiii ºi adolescenþii.
1. 2 Cronici 34:1-2: „Iosia avea opt ani când
a ajuns împãrat, ºi a domnit treizeci ºi unu de
ani la Ierusalim. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului ºi a umblat în cãile tatãlui sãu David:
nu s-a abãtut de la ele nici la dreapta nici la
stânga”.
Din primele douã serii a câte opt ani, înainte
de-a fi rege ºi pânã la ºaisprezece ani nu ºtim 3. 2 Cronici 34:3b-7 ”…ªi în al doispreze-
prea multe din viaþa lui Iosia. De altfel nici despre celea an, a început sã curãþeascã Iuda ºi
voi, copii, nu se ºtiu prea multe în societate pânã Ierusalimul de înãlþimi, de idolii Astarteei, de
la vârsta aceasta. Totuºi, se poate înþelege ºi citi chipuri cioplite ºi de chipuri turnate. Au dãrâmat
orientarea, aºa cum este notat în versetul doi ºi înaintea lui altarele Baalilor…În cetãþile lui
cum scrie ºi în Proverbe 20:11 „Copilul lasã sã Manase, lui Efraim, lui Simeon, ºi chiar lui
se vadã încã din faptele lui dacã purtarea lui va fi Neftali, pretutindeni… Apoi s-a întors la
curatã ºi fãrã prihanã”. Ierusalim”.
2. 2 Cronici 34:3a ,,În al optulea an al Iatã cã dupã patru ani de cercetãri, s-a
domniei lui, pe când era încã tânãrtânãr,, a început sã lãmurit ºi la douãzeci de ani a trecut la efectuarea
caute pe Dumnezeul tatãlui sãu David…”. celei mai puternice reforme din istoria Israelului.
Deci la aproximativ 15-16 ani, Iosia a început Eliminarea tuturor formelor idolatre ºi a
sã se frãmânte în plan individual ºi sã cerceteze pãcatului ce-l genereazã, a fost ºi este întotdeauna
domeniul spiritual pentru a afla adevãrurile sacre. dovada întâlnirii, cunoaºterii lui Dumnezeu. Cãci
Frumoasã dedicare! Deºi era împãrat ºi El îþi va spune mai întâi ºi mai întâi; ca pe Sinai:
preocupãrile puteau sã-l reþinã; deºi era un ado- „Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu…Sã nu ai alþi
lescent în care pulsau toate funcþiile firii dumnezei afarã de Mine” (Exodul 20:2-3).
pãmânteºti, a gãsit resursele ºi voinþa necesarã Nimeni sã nu spunã cã-L cunoaºte pe
sã-l caute pe Dumnezeu. Iar cele spuse de David Dumnezeu ºi cã a ajuns la maturitate câtã vreme
lui Solomon s-au adeverit ºi de aceastã datã ºi nu a renunþat la filme ºi la sport, la imoralitate,
vor fi valabile pentru oricine vrea sã-l cunoascã la vorbe ºi discuþii lumeºti. Eventual a auzit de
în mod personal ºi îndeaproape pe Dumnezeu. Dumnezeu, dar încã nu L-a întâlnit ºi nu-L
„ªi tu, fiule… cunoaºte pe Dumnezeul tatãlui tãu, cunoaºte. Exact aceasta rezultã din scrierile
ºi slujeºte-I cu toatã inima ºi cu un suflet unora care l-au cunoscut personal pe Domnul
binevoitor; cãci Domnul cerceteazã toate inimile Hristos: ”...V-am scris, copilaºilor, fiindcã aþi
ºi pãtrunde toate închipuirile ºi toate gândurile. cunoscut pe Tatãl…Dacã iubeºte cineva lumea,
Dacã-L vei cãuta, Se va lãsa gãsit de tine; dar dragostea Tatãlui nu este în El” (1 Ioan 2:13, 15).
dacã-L vei pãrãsi, te va lepãda ºi El pe vecie” (1 Mai departe cãutãrile ºi aplicaþiile practice
Cronici 28:9). vã aparþin. Dumnezeu este tot acolo; dar este
Aºadar, nu rãmâneþi la ce v-au spus pãrinþii acelaºi!
sau învãþãtorii voºtri, ci cercetaþi voi singuri
realitatea spiritualã. Ferice de voi dacã veþi face aºa! Predicatorul

Betel 13
Teme biblice

O singurã jertfã
IATÃ-MÃ, VIN SÃ FAC VOIA TA, DUMNEZEULE

Citeam în Leviticul… am început sã-mi tot, nici jertfe pentru pãcat», (lucruri aduse toate
construiesc în minte imaginea Cortului Întâlnirii. dupã Lege), apoi zice: «Iatã-Mã, vin sã fac voia
Privindu-I construcþia, am vãzut cã este o lucrare Ta, Dumnezeule». El desfiinþeazã astfel pe cele
deosebitã… în timp ce mã apropiam de imaginea dintâi, ca sã punã în loc pe a doua. Prin aceastã
cortului, în urechi am auzit þipete de animale „voie” am fost sfinþiþi noi, ºi anume prin jertfirea
junghiate… am tresãrit la acest gând… îngrozitã trupului lui Isus Hristos, odatã pentru totdeauna”.
de zgomot, am aruncat o privire în curtea lui: Când Fiul Sãu a fost jertfit pentru noi, ºtiu
sânge, sânge ºi iar sânge. Priveam tabloul din cã Tatãl a cunoscut pânã în adânc durerea jertfei
faþa mea… un miros de grãsime arsã m-a lovit Fiului Sãu; nu mai vrea nici o altã jertfã (un alt
îngrozitor… îmi venea sã fug… Vedeam oameni sacrificiu). El ne spune sã credem doar în aceastã
apãsaþi de pãcatele lor, care stãteau sã simtã jertfã, cãci prin ea vom putea fi salvaþi.
durerea pãcatului, sã-i vadã plata: þipãt, sânge, ªtiu cã Jertfa are valoarea rãscumpãrãrii mele.
miros… atunci, pentru prima datã I-am mulþumit ªtiu cã dacã El nu S-ar fi jertfit pentru mine, eu nu
lui Dumnezeu cu adevãrat cã trãiesc sub har. aº fi putut fi salvatã…nici mãcar nu aparþineam
Dar am gãsit o mare legãturã între jertfele care poporului iubit de El. Eram o strãinã, fãrã jertfa Lui,
trebuiau aduse atunci ºi ceea ce trebuie sã facem eu nu aveam nici o valoare… Oare cum aº putea
noi. În Levitic 2:13 scrie: „La toate darurile tale de sã-I mulþumesc pentru aceasta? Tot ce pot sã fac e
mâncare sã aduci sare". ªi nouã, în Noul sã cred cã prin El sunt salvatã ºi de acum sã-L urmez
Testament, ni se cere sã fim sarea pãmântului. Nu fiind sare ºi luminã pe cãrarea întunecatã.
m-am gândit pânã acum niciodatã ce mare valoare Acum înþeleg ce valoare mare are pentru
are aceasta. Suntem noi sare pentru pãmântul mine jertfa Lui. Eu aparþineam popoarelor strãine,
acesta?… altfel jertfele noastre nu sunt primite. dar prin sângele Lui ºi eu am acum acces la tronul
Scena era copleºitoare ºi un gând ciudat mã Sãu, încã unul mai mare decât aveau israeliþii,
rãscolea: lui Dumnezeu Îi place acest loc, Lui Îi eu pot acum sã-I spun direct „Tatã” ºi El, privind
plac jertfele… Nu sunt lãmuritã cu acest gând… spre Golgota, mã strigã „fiicã” ºi pot sã-I spun:
Isaia 1:13 „Mi-e scârbã de tãmâie…” Mi-am dat Eºti prietenul meu cel mai bun.
seama cã Dumnezeu n-a vrut sã facã din Dupã ce am terminat de citit Leviticul, m-am
Sanctuarul evreiesc un abator sau un loc al aplecat pe genunchi ºi I-am spus Domnului cã
ritualurilor fãrã sens. Toate oglindeau cele scrise acum înþeleg mai bine valoarea jertfei Lui. Dacã
în Evrei 10:5-10 - „De aceea, când intrã în lume, El pânã astãzi nu am mulþumit îndeajuns pentru ce
zice: «Tu n-ai voit nici jertfã, nici prinos; ci Mi-ai a fãcut pentru mine, de acum voi ºti sã-I
pregãtit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici mulþumesc pentru jertfa Lui supremã.
jertfe pentru pãcat. Atunci am zis: «Iatã-Mã (în sulul Da, am sã-I mulþumesc toatã viaþa cã prin
cãrþii este scris despre Mine), vin sã fac voia Ta, aceastã carte, El m-a fãcut sã înþeleg mai bine
Dumnezeule!» Dupã ce a zis întâi: «Tu n-ai voit ºi adevãrata valoare a jertfei Sale…
n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de D. H.

14 Betel
Înþelepciune pentru înþelepþi

Imoralitatea juvenilã
„CINE IUBEºTE ÎNÞELEPCIUNEA ÎNVESELEºTE PE TATÃL SÃU,

DAR CINE UMBLÃ CU CURVELE RISIPEºTE AVEREA”
CURVELE
(Proverbe 29:3).

În acest proverb sunt prezentate douã nu vine ea!” (Cântarea Cântãrilor 2:7). Dragi copii
„iubiri” cu efectele lor; prima iubire este pentru ºi adolescenþi! Feriþi-vã, fugiþi, închideþi ochii, nu
valorile înþelepciunii ºi cealaltã pentru „sexul vorbiþi provocator despre sexul opus; creºteþi
frumos”. mari ºi apoi lansaþi-vã în iubire. Dacã o veþi face
În generaþia de astãzi, se încearcã unirea prematur, este ca ºi cum v-aþi hrãni cu florile în
acestor douã valori opuse. De altfel, aceasta a fost loc de fructele pomilor, sau le-aþi consuma fructele
însãºi slãbiciunea lui Solomon, despre care puteþi înainte de coacere – sunt tari ºi acre.
citi mai pe larg în 1 Împãraþi 11 ºi în cartea Un efect distructiv este cheltuirea banilor.
Eclesiastul. Eu vã arãt doar finalul, ca sã ºtiþi unde Apropo – cât plãtiþi la telefon sau aflaþi câþi bani
veþi ajunge dacã veþi merge pe acest drum. „O, cheltuiesc colegii voºtri cu fetele curve (n-am alt
deºertãciune a deºertãciunilor, zice Eclesiastul; termen mai sensibil).
totul este deºertãciune” (Eclesiastul 12:8). Pe lângã bani se cheltuieºte ºi timp, sãnãtate
Pentru lãmurire, precizez cã adevãrata ºi ce-i mai unic ºi mai valoros, fecioria (cinstea,
înþelepciune presupune nu doar valori ºtiinþifice castitatea).
ºi tehnice, ci ºi valori morale, fãrã de care ªtiu cã aveþi în jur o lume obraznicã ºi fãrã
primele nu sunt decât bombe atomice pregãtite scrupule, în care nu trebuie sã cauþi dupã o fatã de
pentru distrugerea omului. Astfel, orice pãrinte plastilinã (care se muleazã oricum), cãci existã la
se bucurã de un copil inteligent, premiant, tot pasul. Am vãzut, fetelor
fetelor,, cã nu vã este uºor sã
olimpic, întreprinzãtor, harnic, dar nu va avea faceþi opinie separatã între colege care poartã haine
satisfacþie dacã nu are ºi nota zece la purtare. mai degrabã dominate de curvie decât de mândrie
Copii, faceþi bucurie pãrinþilor, cãci fericirea ºi cã bãieþii sunt obiºnuiþi sã le accepte ºi sã le
lor va fi baza fericirii voastre! Cât despre „cine înlocuiascã precum piesele de schimb. Dar
Dar,, de
umblã cu curvele”, poate cel mai tipic exemplu asemenea ºtiu ºi am vãzut bãieþi ºi fete curaþi ca
este cel al fiului risipitor, care „a mâncat” jumãtate Iosif, nu ca fraþii sãi, Ruben, Iuda, Dina. ªi fete
din averea tatãlui ºi bineînþeles toatã partea lui cu cinstite ca Rut, nu ca Rahav (a cãrei mântuire ar
„femeile desfrânate” (Luca 15:13, 30). putea fi valorificatã, dacã ºi-ar schimba viaþa).
M-am gândit sã scriu despre acest subiect, Un ultim sfat: împrieteniþi-vã cu copii
care n-ar trebui abordat decât la tineri, silit de credincioºi ºi folosiþi-vã vârsta potrivit cu valoarea
„imoralitatea juvenilã”, cãci filmele ºi internetul ei. Nu vã pierdeþi copilãria ºi adolescenþa, nu risipiþi
au victimizat copiii. valoarea aceasta unicã, ci înveseliþi-vã pãrinþii!
„Vã jur (vã rog fierbinte – 8:4), fiice (ºi fii)
Iosif Anca
ale Ierusalimului, pe cãprioarele ºi cerboaicele
de pe câmp: nu stârniþi, nu treziþi dragostea, pânã

Betel 15
Istoria bisericii

• Voltaire dezvoltã raþionalismul „Iluminismului”, Eliberatã prin Reformã din chinga Bisericii
atacând creºtinismul ºi aºezându-l pe om în centrul cu pretenþii totalitare de dominaþie mondialã,
universului, ca „mãsurã a tuturor lucrurilor”. Cãlcând societatea a evoluat rapid spre ceea ce numim
pe urmele gândirii lui, Revoluþia Francezã din 1789 azi”civilizaþia modernã”. Renaºterea a eliberat
rãstoarnã ordinea tradiþionalã, decreteazã sfârºitul spiritul uman creator ºi a propulsat omenirea prin
valorilor creºtine ºi întroneazã pentru o scurtã perioadã defileul epocii ideologice (Iluminismul) spre
domnia „zeiþei raþiunii”. Rezultatele sunt catastrofale. epoca tehnologicã de astãzi. Acest spirit uman
• În contrast, Anglia ºi America trãiesc vremuri eliberat ºi conºtient de propria lui valoare
de „treziri religioase creºtine” produse de predicile individualã înaintea lui Dumnezeu, a produs
înflãcãrate rostite de câþiva oameni ai lui Dumnezeu revoluþiile democratice prin care s-au înlãturat
de excepþie: George Whitefield, fraþii Wesley ºi în mare mãsurã convenþiile sociale care îi
Jonathan Edwards. clasificau pe unii drept ”nobili”, iar pe alþii drept
• În Germania, „pietismul” (de la latinul „pieta” = ”oameni din popor”.
evlavie) insuflã o nouã viaþã în luteranism. Un astfel Sloganul „Fraternité, egalité, liberté” a
de luteran, Johan Sebastian Bach a declarat cã el va produs o egalizare a lumii pe criteriul ”frãþiei în
compune „doar pentru gloria lui Dumnezeu”. familia universalã a copiilor lui Dumnezeu”. Era
• Contele Zinzendorf proclamã Herrnhutul ca de fapt, spiritul bisericilor de ”fraþi” (Filadelfia
teritoriu Moravian în Saxonia. De aici vor pleca mai din cartea Apocalipsei), amplificat la dimensiunile
târziu „fraþii moravieni” în cãlãtoriile lor misionare ºi întregii societãþi umane.
vor înfiinþa biserici evanghelice. Începând cu secolul al XVII-lea, în Europa
• Bisericile protestante acceptã pãtrunderea au început sã se formeze, în perimetrul fostului
muzicii instrumentale în serviciile divine. Christians Imperiu Roman, state naþionale independente.
Hendel, Mendelssohn ºi Haydn compun piese Împãraþii ºi demnitarii locali n-au mai acceptat
înãlþãtoare, în timp ce poeþi ca Isaac Watts ºi fraþii ca supuºii creºtini din teritoriu sã fie în acelaºi
Wesley scriu imnuri destinate sã fie cântate în comun timp subordonaþi ºi scaunului papal de la Roma.
de credincioºii din biserici. Prin urmare, ei au încurajat formarea unor
• Creºtinismul iese de sub tutela „liturgicã” a ”biserici naþionale”, în care influenþa Romei avea
„sacramentalismului” ºi produce schimbãri radicale sã fie mult diminuatã.
de comportament ºi psihologie. Aceste trãiri sunt
examinate în lucrãri „de specialitate” devenite foarte REVOLUÞIA RENASCENTISTÃ
repede „clasice” în lumea protestantã: „Începutul ºi
progresul religiei în suflet” de Philip Doddridge, „Prin- Umanismul renascentist, dezlãnþuit
cipii de filozofie ºi politicã moralã” de W illiam Paley
William Paley,, concomitent cu miºcarea Reformei, a urmãrit
„O analizã practicã a sistemelor religioase” de Will- readucerea omenirii sub imperiul ”raþiunii”.
iam Wilberforce. Pentru cei ce vor sã cerceteze Materialismul filosofic propagat de Aristotel a fost
amãnunþit Biblia, Cruden publicã pe la începutul readus în arena ºtiinþificã ºi a dus la apariþia
secolului cea dintâi „Concordanþã” biblicã. ”ateismului ºtiinþific”. În felul acesta, eliberatã
• Se rãspândeºte climatul de libertate religioasã. de sub tutela eclesiasticã, ”ºtiinþa” s-a dezvoltat
În Statele Unite sunt eliminate „testele religioase” pe direcþii noi, nebãnuite pânã atunci. Societatea
pentru cei ce vor sã ocupe poziþii în ierarhia politicã. a reintrat în climatul divers dinaintea Evului
În Rusia, þarina Ecaterina cea Mare acordã libertate Mediu.
tuturor religiilor
religiilor..
• Creºtinul Daniel Defoe scrie cãrþi în care ANUL 1800. LA 59 DE GENERAÞII DUPÃ CHRISTOS,
„devenirea spiritualã” este reprezentatã metaforic LUMEA ESTE ÎNCREºTINA TÃ ÎN PROPORÞIE DE 23,1%
TINATÃ
prin aventuroase cãlãtorii geografice. (86,5% FIIND ALBI). LUMEA ESTE EV ANGHELIZA
EVANGHELIZA TÃ ÎN
ANGHELIZATÃ
• Prin înfiinþarea „Societãþii Misionare Baptiste din PROPORÞIE DE 27,2%. BIBLIA ESTE TRADUSÃ ÎN 67
Londra” intrãm în epoca misiunii creºtine moderne. Wil- DE LIMBI.
liam Carey este trimis în India.
Extras din
„Identitate creºtinã în istorie”
Daniel Brânzei

16 Betel
„Când a fost de 12 ani... L-au gãsit în Templu...
Templu...
Ascultându-i ºi punându-le întrebãri.” (Luca 22..42, 46)

D Iosua
Întrebãri
e 1. fiul, Nun, Moise,
z Israelului, iscoadã,
militar, 110 ani, Timnat-
1. Irod ºi fiii sãi; Cezar
l Serah
August; Tiberiu Claudiu
2. Numeri 15:37-41
2. Ierihon, cele douã
e iscoade, familia, funie, 3. Proverbe 30:15
4. Avraam
g recunoaºtere
3. Carmi, Zabdi, Zerah, 5. Proverbe 30:15-16
ã Iuda, 200 sicli de argint, 6. Judecãtori 1; 1 Samuel
o placã de 50 sicli de aur, 17; 2 Samuel 21
r în cort, omorât 7. ªimei
4. Sitim – cap. 2; Ghilgal –
i 5; Ierihon – 6; ªebarim –
8. David

7; Acor – 7; Ebal – 8;
Garizim – 8; Merom – 11;
Hebron – 14; Gibeat-
Fineas – 24
5. China, Bet Arabe; Arab;
Dana; Anim-Iuda; Þiclag-
Iuda/Simion; Bet-
Semes-Neftali; Remet-
Isahar; Ecron-Daniel;
Rimon-Simion
6. Iosua 9
7. Iosua 10
10. Iosua 20

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Vã aºteptãm rãspunsurile pânã la data de 31.08.2006,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Î 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
pe adresa redacþiei.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

n
1. Ce animale sunt menþionate în Noul Testament?
t 2. Ce mijloace de transport supranaturale întâlnim în Scripturi?
r 3. Care sunt pedepsele biblice pentru neascultarea de pãrinþi?
e 4.
5.
Din ce accidente ºi pericole a fost salvat apostolul Pavel?
Ce înþelepþi au mai trãit în vremea lui Solomon?
b 6. Care zeitate ”cerea” jertfirea copiilor?
ã 7. Cum recomandã Biblia (Dumnezeu) sã fie îmbrãcaþi oamenii?
8. Când au început oamenii sã cheme Numele Domnului ºi ce înseamnã aceasta?
r 9. Când a fost poruncitã circumcizia (tãierea împrejur) ºi care sunt regulile ei?
i 10. Care sunt minunile petrecute în apã ºi cu ajutorul apei?

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Cei care vor fi premiaþi, în urma totalizãrii a 100 de puncte, la
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
concursurile din revistã sunt: Daniela Bexa, Diana Boariu, Tomuº
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Daniel, Rusu Maria ºi Simina Ancuþa.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Betel 17
Pilde

O PROBÃ DE MICROFON O VIAÞÃ DE MISIONAR
În marea ºi frumoasa clãdire a Palatului de Francisc L. Boot Tucker, tânãr ºi strãlucit ofiþer,
Cristal din Londra, când era aproape de terminare, ocupa un loc înalt în serviciul civil din India.
cei ce s-au angajat în lucrare au vrut sã vadã dacã Viitorul lui era foarte promiþãtor. Întâlnind însã pe
sala era acusticã sau nu. Pentru aceasta au venit Domnul Isus Cristos, el s-a hotãrât sã se supunã
ºi l-au rugat pe Spurgeon, marele predicator, sã cerinþelor Lui. Dezgustat de egoismul lui, dorea
vinã ºi sã-ºi dea pãrerea. Spurgeon s-a dus însoþit sã ajute moral ºi spiritual populaþia nenorocitã
de unul dintre diaconii lui. Ajuns la Palatul de care-l înconjura. Auzind vorbindu-se de Armata
Cristal, Spurgeon s-a suit pe estradã, iar diaconul Salvãrii de curând înfiinþatã, ºi impresionat de felul
s-a dus într-o galerie. Spurgeon a repetat odatã în care aceastã miºcare ajunsese sã pãtrundã în
versetul: „O, adevãrat ºi cu totul vrednic de primit clasele de jos, el ºi-a dat demisia, s-a întors în
este cuvântul care zice: «Isus Cristos a venit în Anglia, pentru a se ataºa trup ºi suflet de noua
lume sã mântuiascã pe cei pãcãtoºi», dintre care miºcare. Dupã un timp de formare, el s-a întors în
cel dintâi sunt eu” (1 Timotei 1:15). Au trecut 20 India ca misionar în serviciul Armatei Salvãrii. În
de ani. ªi într-o zi, un om a bãtut la uºa lui acest timp, cu toate eforturile, el nu a ajuns sã
Spurgeon, mânat de dorul de a-ºi mãrturisi intre în legãturã cu dezmoºteniþii þãrii; era incapabil
pãcatele ºi a-L accepta pe Isus. „Acum 20 de ani”, sã ducã cu bine sarcina pentru care sacrificase
a început omul, ”eu eram sub cupola Palatului totul. Dupã ce s-a rugat cu insistenþã, F. Tucker a
de Cristal ºi v-am auzit spunând niºte cuvinte de decis sã adopte costumul indienilor, sã se îmbrace
salvare, despre Unul care îi salveazã pe cei ºi sã meargã sã cerºeascã în felul sfinþilor lor ºi sã
pãcãtoºi. Eu sunt un pãcãtos ºi aº dori din toatã trãiascã din ceea ce aceºti oameni sãrmani voiau
inima sã primesc salvarea”. Spurgeon i-a arãtat sã-i dea. F. Tucker a pornit în plinã varã, cu un
calea salvãrii ºi a mântuirii, l-a condus la Isus, ºi tovarãº, strãbãtând cu picioarele goale drumurile
acel om a devenit unul dintre cei mântuiþi ai lui fierbinþi. Indigenii, care nu purtaserã niciodatã
Cristos! încãlþãminte, erau, fireºte, pregãtiþi contra cãldurii.
Însã cei doi cãlãtori ai noºtri nu au întârziat sã
sufere groaznic din cauza picioarelor lor acoperite
cu bãºici. Ajunºi aproape de o localitate, într-un
moment de cãldurã toridã a zilei, ei au sperat sã
O PRIETENIE INTIMÃ gãseascã puþinã apã ºi hranã, însã intrarea în sat
le-a fost interzisã. Zdrobiþi de obosealã ºi de
descurajare, ei s-au întins la umbra unui copac ºi
Un vestitor al Evangheliei a fost poftit la o
au adormit adânc. În timpul somnului, câþiva
nuntã regalã. Pentru cã era foarte bine primit la
indieni s-au apropiat de ei din curiozitate. Un
curte, a îndrãznit sã cearã permisiunea de a mai
indian când a vãzut picioarele lor însângerate, a
aduce încã un prieten cu el. Lucru cam greu a
spus cãtre ceilalþi: „Aceºti oameni trebuie sã se
cerut el, dar cererea i-a fost ascultatã. În ziua
intereseze cu sinceritate de noi, prin faptul cã nu
nunþii, evanghelistul a venit, ºi la timpul cuvenit,
se tem sã sufere pânã în acest hal pentru a ne
s-a aºezat la masã ca toþi ceilalþi. Când însã
aduce veºtile lor! Ei sunt cu siguranþã buni, ºi noi
oamenii au prins la chef ºi au început sã
le-am fãcut rãu!”
vorbeascã mai puþin cuviincios, vestitorul
Când misionarii s-au trezit din somn, au fost
Evangheliei s-a sculat sã plece. „De ce pleci?”
invitaþi în sat, unde, dupã ce le-au fost îngrijite
l-au întrebat mesenii. El a rãspuns: „Pentru cã
picioarele rãnite atât de rãu, li s-a dat sã mãnânce.
prietenul meu mi-a zis sã plec”. „Cine este acel
Numai atunci li s-a dat ocazia atât de aºteptatã sã
prieten, cãci noi te vedem singur?”, l-au întrebat
vesteascã Evanghelia membrilor acelui trib. Trezirea
ei. „Prietenul meu este Domnul Isus”, a rãspuns
n-a întârziat, s-a întins ºi a cuprins 25.000 de suflete.
el plecând.
Nu datoritã calitãþilor incontestabile ale lui Francisc
Tucker s-a deschis inima acestor oameni, ci din
cauza slãbiciunii lui extreme. Devenind slab, atunci
a avut putere. Slãbiciunea lui a devenit arma pe
care puterea lui Dumnezeu avea s-o foloseascã.
„Cãci când sunt slab, atunci sunt tare” – spune
apostolul Pavel (2 Corinteni 12:10).

18 Betel
A 13-A CARTE DIN NOUL A ºAPTEA CARTE A
TESTAMENT BIBLIEI
A
A
1:1
11:27
5:27
1:4
3:2
18:11
2:5
3:13
2:2
13:1
3:9
12:13
5:5
13:2
2:14
3:8
4:14
4:5
1:5
20:27
5:8
4:1
B

B

NUME PURTAT DE DOUÃ O CARTE A APOSTOLULUI
CÃRÞI DIN BIBLIE IOAN
A
A
9:11
16:17
9:4
17:12
6:9
16:2
16:1
1. Un om încercat
de Dumnezeu 5:12
2. Mama lui Isus
B 17:6
3. Stãpânul lui Onisim
4. Primul ºi al treilea copil al lui Iacov 7:17
5. Ascunzãtoare pentru David
6. S-au despãrþit sã treacã evreii
B
7. Mama lui Samuel
CEARTA PACEA
Cearta este duhul diavolului. Pacea este temelia mângâierilor
lui Dumnezeu,
Cei mai zeloºi slujitori ai sãi sunt certãreþi. iar temelia pãcii este
iertarea pãcatelor.
Nu trece de la explicaþii la ceartã,
cãci unde intrã cearta iese ºi Dacã vrei sã trãieºti bucuros ºi liniºtit,
pacea ºi binecuvântarea. în pace, evitã cearta, procesele,
rivalitatea ºi insultele.
Unii cred cã sãrãcia e cauza certurilor,
alþii se ceartã de la avere, Unde stãpâneºte pãcatul
cert este cã toþi cei ce se ceartã nu poate fi pace ºi
înregistreazã o pagubã. unde nu-i pace
nu-i nici bucurie, nici fericire.
Lipsa înþelegerii de la început aduce
cearta de la urmã, de care au parte cei Dacã vrei sã n-ai probleme cu nimeni,
imprudenþi ºi naivi. protejeazã-þi capul între prieteni ºi ascunde-þi
ghearele între duºmani.
Nu te bãga între carne ºi unghie,
între soþi, fraþi sau prieteni, ca sã nu-ºi Cel ce tace merge-n pace,
schimbe sângele culoarea ºi cãci de copacul tãcerii atârnã
sã rãmânã cicatrice. fructul sau pacea.

„CÃCI ACOLO UNDE ESTE PIZMÃ ºI „CÃCI ROADA NEPRIHÃNIRII ESTE SEMÃNATÃ
DUH DE CEARTÃ, ÎN PACE
ESTE TULBURARE ºI TOT FELUL DE FAPTE RELE”. PENTRU CEI CE FAC PACE”.
(IACOV 3:16) (IACOV 3:18)