You are on page 1of 20

Fă-ţi timp

Când fulgii albi încep să cearnă
Peste pământul îngheţat,
Atunci pământul Îi dă slavă, pag. 3
Aceluia ce l-a creat. Frumuseţea creaţiei şi urâţenia desenelor animate –
Învăţătorul
Şi stelele sclipesc pe boltă
pag. 4
Şi toate-n cor de El vorbesc,
„Nu fii peste măsură de rău [...], pentru ce vrei să
Iar luna veselă se-arată. mori înainte de vreme” – Eunicia Muraru
Mărindu-L pe-al ei Creator.
pag. 6
Tu, omule, cu pasul iute Căutaţi în cartea Domnului (2 Samuel) şi
Prin iureşul nepăsător, citiţi! Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi –
Naomi Meseşan
Ai timp să-ţi aminteşti o dată
De marele tău Creator? pag. 7-8
Recunoaşteţi ucenicul • Paronime • Fiecărui personaj îi
Ai timp să Îi aduci ofrande corespunde o imagine – Denisa Atudoroae
Aceluia ce te-a creat,
pag. 9
Să-I mulţumeşti cu bucurie, Maria, mama Domnului Isus Cristos – Predicatorul
Că tu eşti binecuvântat?
pag. 10
De-aceea, rogu-te acuma, Adolescentul antic. Adolescentul secolului XXI –
Fă-ţi timp de El să-ţi aminteşti Daniel Pălincaş
Şi-n clipa care-ţi stă în faţă, pag. 11
De tot ce-ţi dă să-I mulţumeşti. Ferice de cine citeşte... – Daniela Copil

Să ştii că ziua cercetării pag. 12
De o respingi, vei regreta Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
Şi-atunci, în ziua judecăţii Evangheliei” Timişoara
O, omule, nu vei scăpa!
pag. 16
Florica Oprea Pilde

Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 18
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Răspunsuri, întrebări şi premianţi
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 19
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Nechibzuinţa / Chibzuinţa
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. Vulturul – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

faţă frumoasă” (1 Samuel 16:12), dar desenele animate l-au
mutilat şi pe el. Pe de altă parte se creează dependenţă, ce
te va face să urmăreşti şi alt gen de desene.
Vă prezint ce au scris despre desenele animate, diferiţi
oameni care au studiat fenomenul: „Copiii au devenit, în ultimii
ani, din ce în ce mai interesaţi de desenele animate. Vârsta
de la care fac cunoştinţă cu acest gen de stimulare coborând
la şase luni, iar până la doi ani ajungând deja „telespectatorii
fideli“ ai acestui tip de program. Dependenţa, comportamentul
violent/agresiv sunt pericole greu de cuantificat la această
vârstă, însă tot mai mulţi copii prezintă o serie de probleme.
Studiile privind efectele vizionării desenelor animate au
arătat că, pe parcursul şcolarizării (clasele I-XII), un copil
îşi petrece la şcoală, în medie, 13.000 de ore. Pare mult,
dar nu şi în comparaţie cu media orelor petrecute în faţa
televizorului - 18.000 de ore. Privitul la televizor are efecte
asupra psihicului, emoţiilor şi conduce la o desensibilizare în
Biblia vorbeşte despre mulţi băieţi şi fete frumoase ceea ce priveşte durerea. Cel mai mare pericol este dat de
(Iosif, Moise, Rebeca, Rahela etc.), dar cine ar putea spune apariţia dependenţei, crescând riscul copilului de a ajunge
că a văzut un personaj frumos realizat de tehnica actuală prin la maturitate dependent de tutun, alcool sau alte droguri
animaţie? Cine poate realiza artificial frumuseţea omului, creat periculoase” (Psiholog drd. Mirela Zivari www.terapiam.ro).
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu? Domnul Hristos „Copiii din ziua de azi se uită la desene animate cu
spunea că natura – crinii (florile în general) nu pot fi egalaţi urâţenii, pline de violenţă, cu monstruleţi, creaturi schimonosite
de industrie. Nici cea a filmului nu-i mai presus. V-ar plăcea şi veveriţe sinucigaşe, care se strâng de gât, scuipă, se
să arătaţi exact ca un personaj din desene animate? Ce parte scobesc în nas şi alte scârboşenii. Desenele animate au
a trupului aţi dori să vă fie deformată sau înspăiâantătoare? început să conţină tot mai multă violenţă, ajungând s-o
Ochii sau faţa întreagă, picioarele sau mâinile, aţi vrea să vă depăşească pe cea din filmele artistice. Recent, cercetătorii
fie mutilate astfel? Urâtul poate fi asociat cu creaţia omului: americani de la Universitatea Iowa au făcut un studiu şi au
clădiri, obiecte de îmbrăcăminte sau de artă etc. Când omul ajuns la concluzia că desenele animate precum Pokemon,
creat după chipul Marelui creator, se îndepărtează de El şi Scooby Doo, Idolul American si Buffy, vampirul ucigaş le
de natură, creează urâtul. Tot ceea ce este inestetic are de-a dezvoltă copiilor latura agresivă. Copiii işi imaginau că au
face cu natura sufletească a omului corupt de păcat. puterile personajelor din desenele animate, pe care doreau
Absolutul frumuseţii este secretul şi natura lui Dumnezeu să le folosească în scopuri malefice împotriva celorlalţi colegi
şi sfinţii întotdeauna au fost atraşi de Chipul divin – întruparea de joacă” (www.ziare.com).
frumuseţii desăvârşite - shekina (Psalmul 50:2). Prin ceea ce „Desenele animate actuale au pierdut însă legătura
scriu nu condamn orice imagine realizată de mâna omului, cu viaţa reală; jocul în aer liber apărând ca «lipsit de gust»,
dar câţi gândesc ca pictorul Thomas Kinkade, care spunea: înaintea copilului care şi-a hrănit mintea cu o porţie de desene
„Misiunea mea ca artist este să creez retrospective ale unei animate cu roboţi şi violenţă. Iar dacă jocul încă există, el s-a
lumi liniştite, paşnice şi pline de frumuseţea creaţiei divine. denaturat într-atât de mult, încât a devenit mai mult «o luptă
Iată la ce mă refer, atunci când vorbesc despre Împărtăşirea de stradă, la categoria mică»” (www.crestinortodox.ro).
Luminii”? Totodată, nu îndemn nici spre un concurs de În aceste condiţii, nu-i de mirare de ce Consiliul Naţional
frumuseţe umană căci şi aceasta „este deşartă” (Proverbe al Audiovizualului a ajuns să amendeze unele posturi care
31:30). Să ne ferim şi de tentaţii nudiste, căci apostolul difuzează desene animate, care se vor a fi educative! Cred
Pavel scria că sunt părţi ale trupului ce trebuie îmbrăcate că ar fi vremea să „amendeze” şi conducerea Bisericii,
„cu mai multă podoabă” prin care capătă „mai multă familiile care se fac vinovate faţă de copiii lor, aşa cum scria
frumuseţe” (1 Corinteni 12:23). Vreau doar să înţelegeţi profetul Osea: „Efraim îşi va duce singur copiii la cel ce-i va
ce rău se ascunde în spatele desenelor animate. Poate ucide!” (Osea 9:13)
vă gândiţi că vizionaţi numai desene animate creştine sau Lăsând la o parte total aceste imagini ce devin din ce în ce
lipsite de violenţă, dar toate au un element comun: urâţenia. mai demonice, nu numai prin violenţă, ci şi prin ocultism, ceea
Despre David este scris în Biblie că avea „ochi frumoşi şi (continuare în pagina 5)

3
Lecturi biblice
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

„Nu fi peste măsură de rău(...): pentru ce vrei să mori înainte de vreme?”
(Eclesiastul 7:17)

O superficială interpretare a imperativului „nu fi peste adolescent poate să nu asculte de părinţi, când este trimis
măsură de rău” ar suna cam aşa: îmi este permis să fiu să facă ceva cumpărături, pe când pentru un altul, shopping-
rău, dacă sunt rău cu măsură, adică nu în mod exagerat ul este o plăcere şi ar asculta cu bucurie. S-ar putea însă ca
sau excesiv. Dar acelaşi înţelept, în cartea Proverbele, cel din urmă să nu-şi asculte părinţii când este rugat să facă
sfătuieşte cu dragostea unui părinte ce vrea binele copiilor ceva treabă în casă sau în gospodărie. Aşadar, pasiunile,
săi, să ne ferim de rău (4:27), să nu intrăm pe calea temperamentul, dar şi dispoziţia noastră în diversele
celor răi (4:14), să nu-i dorim în compania noastră şi împrejurări determină primul nostru răspuns (exprimat
să nu fim nici măcar invidioşi pe cei răi (24:1). sau nu) în faţa provocărilor vieţii. Dar a fi peste măsură de
Tradiţia evreiască spune că Solomon a scris cartea rău înseamnă să rămâi neînduplecat la insistenţele de a
Eclesiastul mai târziu decât cartea Proverbele, spre face bine. Să-ţi ceară părinţii ajutorul într-un fel sau altul,
apusul vieţii sale. Să fi coborât Solomon, cu trecerea iar tu, din comoditate, să nu-l oferi nici în urma îndelungilor
timpului, atât de mult ştacheta, admiţând la bătrâneţe lor insistenţe - aceasta înseamnă să fii peste măsură de
răul cu măsură? Nu, chiar spre concluzia cuvântării sale rău. Unii chiar se încăpăţânează în urma insistenţelor şi
din cartea Eclesiastul, porunceşte astfel: „Îndepărtează devin inaccesibili. Domnul Isus, la un moment dat, a admis
răul din trupul tău, căci tinereţea şi zorile vieţii sunt posibilitatea de a nu asculta din prima (căci puţini sunt cei
trecătoare” (11:10). ce spun ca Iosif, fără şovăire: „Iată-mă, sunt gata” (Genesa
Eclesiastul vorbeşte de un rău din trup, adică din 37:13), dând pilda fiului care a fost trimis de tatăl său să-i
carne, din firea omului, răul acela moştenit de la protopărinţii lucreze via. Fiul a răspuns: „Nu vreau!”, dar „În urmă i-a
noştri. Omul, prin natura lui, are înclinaţii spre rău. Întreba părut rău şi s-a dus” (Matei 21:29). Acesta a răspuns potrivit
Iov: „Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om cu firea lui, păcătoasă, dar a ascultat până la urmă, nu a
curat? Nu poate să iasă niciunul” (Iov 14:4), deci răul fost peste măsură de rău.
este „lipit” de om, odată cu naşterea lui. Domnul Isus s-a Iată încă un mare rău: să nu respecţi rânduiala unei
adresat într-o împrejurare ucenicilor Săi astfel: „Voi, care autorităţi din Biserică. Se întâmplă frecvent în adunări
sunteţi răi...” (Luca 11:13), aşa că răi oricum suntem, dar astăzi, ca în grupuri de adolescenţi să fie câte unul cu
suntem responsabili să îndepărtăm răul acesta din influenţă care să spună: „părerea mea este că...” şi e foarte
noi, înfăptuind binele. Duhul lui Dumnezeu ne ajută posibil ca acea părere să nu fie bună, că n-ai cum să le
la aceasta, dacă vrem cu adevărat. Altfel, mai există pricepi pe toate aşa de repede. Până să le pricepi, este
o singură variantă: să fim peste măsură de răi, căci nu recomandată supunerea faţă de autoritate. Adesea, cei ce
putem rămâne într-o stare statică, adică aşa cum suntem „priveghează asupra sufletelor voastre” simt nevoia să vi
din oficiu: răi. Cum dispare interesul pentru îmbunătăţire, se adreseze precum slujitorii lui Naaman către stăpânul lor:
apare automat pericolul de înrăutăţire. „dacă ţi s-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât
Nu suntem toţi în aceeaşi măsură predispuşi, să mai mult trebuie...” (2 Impăraţi 5:13) să respecţi rânduiala
fim răi într-o situaţie anume. De exmplu, un copil sau un - un lucru uşor. Deci nu fi peste măsură de rău şi ascultă-i,
fie că se referă la îmbrăcăminte şi podoabe, fie la stilul de
4
Şcoala sfântă
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

(continuare din pagina 3)
muzică ce-l cânţi sau asculţi, fie că se referă la orice
acţiune vinovată, ce în ochii tăi este permisă. Frumuseţea creaţiei şi urâţenia
Există în vocabularul tău cuvinte sau expresii desenelor animate
necuviincioase la care nu vrei să renunţi? Nu fi peste
măsură de rău, că a le înlătura nu este un lucru greu. ce vă va introduce în închisoarea spiritelor rele, să
De asemenea, poate că repetând anumite greşeli privim la minunile creaţiei, despre care apostolul
în comportamentul tău, ai fost sesizat şi ai motivat Pavel scria că ne pot ajuta să-L înţelegem pe
simplu: „aşa sunt eu!”- nu fi peste măsură de rău, ci Dumnezeu şi, ce-i mai frumos, să devenim ca El:
străduieşte-te să te schimbi în bine. Poate că ţi-a „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui
greşit atât de mult aproapele tău încât ai decis să nu-l veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când
mai ierţi niciodată; nu fi peste măsură de rău, ci iartă-l te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El” (Romani
şi veţi fi fericiţi amândoi. S-ar putea să rămâi insensibil 1:20). Noi alegem să ajungem frumoşi şi fericiţi ca Dumnezeu sau
faţă de nevoia celui lipsit, pe care-l consideri fără bun să ajungem urâţi şi nefericiţi ca Satan şi handicapaţii din desenele
animate. Să nu repetăm greşeala evreilor, care au adoptat idoli
simţ, din cauză că-ţi cere. Nu fi peste măsură de rău
hidoşi - „s-au pus în slujba idolului scârbos şi au ajuns urîcioşi ca şi
şi „nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea,
acela pe care îl iubeau” (Osea 9:10).
când poţi s-o faci” (Proverbe 3:27).
Pentru explicaţii suplimentare redau şi gândirea altora pe
Câte exemple nu s-ar putea adăuga celor de
acest subiect: „Sigur că nu putem contesta existenţa operelor de
mai sus...Numai dacă luăm în calcul de câte ori ni
artă care ne pot inspira cu emoţii puternice, însă în faţa minunilor
se predică în Casa Domnului aceleaşi principii ale
creaţiei este vorba de mai mult decât o emoţie care pentru o clipă
binelui, fără să le punem în practică, ne facem mult
ne poate înălţa sufletul, este vorba despre profunzimea bucuriei
vinovaţi. Dar vreau să luăm aminte şi la ceea ce cunoaşterii Celui care «a hotărât măsurile pământului, a închis
păţesc cei peste măsură de răi: înţeleptul zice că marea cu porţi...». Fără a deveni melodramatici, ne putem minuna
ei mor înainte de vreme. Se întâmplă exact ceea în faţa crinilor câmpului şi în faţa copacului care îşi trage seva
ce tot Solomon spune în cartea Proverbele 29:1 - din străfundurile pământului. Sau nu cumva aceste lucruri au
„Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va devenit simple versuri cântate în poezii de cei care mai încearcă
fi zdrobit deodată şi fără leac”. Toţi oamenii mor, din să găsească minunea vieţii, de cei care nu se încadrează în
pricina păcatului, dar cei peste măsură de răi mor majoritatea pragmatică preocupată pentru agonisirea de maşini,
înainte de vreme, nu-i suportă mult Dumnezeu. telefoane, case şi toate celelalte «indispensabile vieţii»? Pari
Gândiţi-vă de câte ori i s-a spus faraonului din depăşit sau chiar se crede că aberezi dacă începi să vorbeşti
vremea ieşirii poporului evreu din Egipt: „Lasă pe despre cât de perfect este creată lumea, iar cei care nu vor să
poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească”. Şi totuşi, vadă adevărul vor înţelege toate acestea într-un chip stâlcit, pentru
Biblia consemnează după fiecare din cele zece plăgi ei important fiind cine a ajutat la fabricarea ultimului tip de maşină
trimise de Dumnezeu peste Egipt, în afară de ultima, hibrid sau cine a făcut ultimul tip de telefon de pe care ai acces
următorul adevăr: „Dar Faraon şi de data aceasta şi-a nelimitat la internet. De mult timp am uitat să ne «interesăm»
împietrit inima şi n-a lăsat pe popor să plece” (de ex., de Cel care a creat lumea, fiind ocupaţi să-i căutăm pe cei care
Exodul 8:32). Dumnezeu, pentru început, a făcut să au creat maşinile, L-am uitat pe Cel care a creat perfecţiunea,
moară înainte de vreme întâiul lui născut, dar pentru căutând surogate defecte, lipsind perfecţiunea din ele. Între aceste
că Faraon a stăruit în neascultarea lui, urmărind cu bariere se zbuciumă închipuirea noastră care nu poate trece de
gând rău poporul evreu ce era aproape de Marea insipidele invenţii care acoperă frumuseţea lumii. Suntem surzi şi
Roşie, l-a nimicit şi pe el, împreună cu egiptenii ce orbi la vederea minunatei alcătuiri a lumii şi ne complacem să ne
l-au însoţit. După cum ştiţi, i-a înghiţit marea. clătim ochii cu eşuate încercări de creaţii din fiare colorate aduse
Dragi copii şi adolescenţi, Dumnezeu ne laolaltă în forma unei maşinării. Totuşi cred, că a ne gândi la taina
cheamă nu doar să facem binele, ci să stăruim în creării omului, nu neapărat la cel dintâi, creat în sânul Raiului, ci la
el (Romani 2:7), să fim plini de râvnă pentru bine taina care se petrece în fiecare zi chiar sub ochii noştri, a zămislirii
(1 Petru 3:13), să ne lipim tare de bine (Romani unui prunc în pântecele mamei sale, poate fi o temă mai bună
12:9). Dar dacă în unele aspecte ale vieţii încă de meditaţie. Sau am putea să ne minunăm de noi înşine cât de
vă vine greu să înfăptuiţi binele, provocarea mea perfecţi am fost creaţi de Dumnezeu, să ne minunăm cum inima
pentru voi este următoarea: fiţi sensibili în faţa noastră nu se opreşte zeci de ani, neobosită pulsând în noi viaţă.
insistenţelor binelui şi nu fiţi peste măsură de Nu ne-am propus să vorbim aici despre geneză sau antropologie,
răi. Insistenţele vin spre voi mai întâi din glasul ne-am propus să ne deschidem ochii spre adevăratele minuni din
conştiinţei voastre, şi trebuie să le luaţi în seamă; cu jurul nostru pe care merită să le contemplăm, să ne deschidem
atât mai mult când Dumnezeu trimite „ajutoare” din spre Dumnezeu. Când privim spre cer să admirăm nu mâna celui
exterior. Ascultând de mai multe ori, în felul acesta care a făcut avionul şi care se poate defecta, să admirăm mâna
Celui care a făcut păsările despre care încă nu s-a auzit să aibă
lucraţi la îndepărtarea şi eliminarea totală a răului
nici una vreo defecţiune de zbor” (www.ziarullumina.ro).
din viaţa voastră. Dumnezeu să vă ajute! Amin!

Eunicia Muraru Învăţătorul

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Recunoaşteţi ucenicul
care a zis cele scrise de la 1 la 25
Răsfoiţi evangheliile! Veţi găsi răspunsul!
1. „Doamne, scapă-mă!”
2. „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”
3. „Să nu ţi se întâmple aşa ceva!”
4. „De la străini”.
5. „Doamne de câte ori să iert pe fratele meu?”
6. „Iată că noi am lăsat totul şi te-am urmat; ce răsplată vom avea?”
7. „Ce vreţi să-mi daţi?”
8. „Nu ştiu ce vrei să zici!”
9. „Am păcătuit!”
10. „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-ţi vom cere”.
11. „Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat!”
12. „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer?”
13. „Nu sunt dintre ei”.
14. „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 lei n-ar ajunge”.
15. „Este aici un băieţel care are 5 pâini de orz şi 2 peşti”.
16. „Doamne la cine să ne ducem?”
17. „Haidem să mergem şi noi să murim cu El!”
18. „De ce nu s-a vândut acest mir cu 300lei şi să se fi dat săracilor?”
19. „Unde te duci?”
20. „Doamne nu ştim unde te duci, cum putem să ştim calea într-acolo?”
21. „Doamne, arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns”.
22. „Doamne, cum se face că te vei arăta nouă şi nu lumii?”
23. „Dacă nu voi vedea nu voi crede!”
24. „Domnul meu şi Dumnzeul meu!”
25. „Este Domnul!”
26. „Doamne,  dar cu acesta ce va fi?”

Paronime
Modificând o literă va  rezulta un alt nume!
1. Uţ → ______ 12. Agar → ______ 23. Eliam → ______
2. Ava → ______ 13. Dina → ______ 24. Filet → ______
3. Lud → ______ 14. Enoh → ______ 25. Iorim → ______
4. Şua → ______ 15. Etam → ______ 26. Iubal → ______
5. Cub → ______ 16. Ioab → ______ 27. Marcu → ______
6. Nof → ______ 17. Lais → ______ 28. Paran → ______
7. Put → ______ 18. Nebo → ______ 29. Penuel → ______
8. Ada → ______ 19. Obed → ______ 30. Riţpa → ______
9. Sin → ______ 20. Ţiba → ______ 31. Terah → ______
10. Ben → ______ 21. Datan → ______ 32. Zebah → ______
11. Ana → ______ 22. Efron → ______ 33. Abihail → ______

Denisa Atudoroae
6
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (2 Samuel) şi citiţi!
Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi.

1. Completează cuvintele care lipsesc din cântarea de mulţumire a lui David: „Dumnezeu este_________
mea, la care găsesc un ________, ________ meu şi __________ care mă __________, ________ meu
cel înalt şi _________ mea. Mântuitorule! Tu mă _________ de __________”.
2. Completează spaţiile libere cu semnificaţia următoarelor cuvinte:
Locul săbiilor – ____________________________________
Baal Pereţim – ____________________________________
Pereţ Uza – ______________________________________
3. Uneşte ce se potriveşte!
Cântarea de jale pentru Abner „acolo au fost aruncate scuturile vitejilor”
Cântarea de jale pentru Saul şi Ionatan „Tu mă încingi cu putere pentru luptă”
Cântarea de mulţumire „Ai căzut cum cade cineva înaintea celor răi”
4. Prezintă cele trei pedepse „propuse” pentru că David să-şi ispăşească păcatul:
a)________________________________________________________________________________
b)________________________________________________________________________________
c)________________________________________________________________________________
5. Identifică cine a spus şi cui au fost adresate cuvintele:
________________ „Apropie-te şi omoară-l” ________________
________________ „Întoarce-te tu şi toţi slujitorii tăi” ________________
________________ „Să întrebăm în Abel” ________________
________________ „Mă închin cu plecăciune” ________________
6. Prezintă pe scurt evenimentele care au avut loc în următoarele locuri:
Pădurea lui Efraim: __________________________________________________________________
Bahurim: __________________________________________________________________________
Muntele Ghilboa: ___________________________________________________________________
7. Subliniază prietenii lui David, care au fost alături de el atunci când era alungat de Absalom:
Şimei, Huşai, Ahimaaţ, Ioab, Itai, Barzilai, Amasa, Ahitofel, Ionatan, Ţiba, Şeba, Ţadoc, Mefiboşet, Abiatar.
8. Identificaţi personajele!
a) I-a rămas mână lipită de sabie: ________________
b) A omorât un egiptean groaznic la înfăţişare: ________________
c) A omorât filisteanul care avea şase degete la fiecare mână şi fiecare picior: ________________
9. Uneşte prin săgeţi numele fiului cu numele tatălui:
Mefiboşet Ţadoc
Ionadab Iehoiada
Ahimaaţ Ionatan
Benaia Şimea
10. La final,   haideţi să medităm asupra cuvintelor lui David:
„Domnul mi-a ______________ după ____________ mea, mi-a făcut după ______________ mâinilor
mele; căci am __________ căile Domnului, nu m-am făcut _______________ faţă de _____________
meu”.
Naomi Meseşan

7
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Joc
Fiecărui personaj îi corespunde o imagine.
Fiecărui personaj îi corespunde o imagine. NotaĠi pătrăĠelul respectiv:
Notaţiliterapătrăţelul respectiv: litera şi cifra
úi cifra corespunzătoare!
corespunzătoare!

1 2 3 4 5

A

B

C

D

E

Eva→__________ Iael→__________ Izabela →__________
Rut→__________ Tabita→__________ Belşaţar→__________
Benaia→__________ Beniamin→__________ Cain→__________
David→__________ Ehud→__________ Elisei→__________
Ghedeon→__________ Haman →__________ Hilchia→__________
Ilie→__________ Ioab→__________ Ioan Botezătorul→__________
Ionatan→__________ Lazăr__________ Moise→__________
Nabot→__________ Noe→__________ Solomon→__________

Denisa Atudoroae
8
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

altă ispită frecventă în lume pentru fete,
este mândria. Se pierde timp preţios cu
cosmetizări excesive şi bani mulţi pentru
haine, la care se adaugă şi alte ispite ale
vremii: tatuaje, remodelări corporale etc.
Toate acestea sub titlul de înfrumuseţare,
care la rându-i are ca scop fericirea, care
însă se lasă aşteptată. Maria a acceptat
ca o roabă, tot ce i s-a cerut, fiindcă era
„smerită” - o calitate pe care orice fată sau băiat ce o va
dobândi va fi fericit. Mândria aduce nefericire. Amintiţi-vă de
Haman, care în orgoliul lui n-a fost fericit cu toată „strălucirea
bogăţiilor lui”, poziţia lui în imperiu şi zilele repetate de ospăţ
(Estera 5). Toată posteritatea şi toată eternitatea urmau
să recunoască faptul că Mariei i „s-a făcut mare har”, dar
şi voi ştiţi că harul este păstrat pentru cei smeriţi (1 Petru
5:5). Bucuria Mariei, exprimată în cuvintele pline de har şi
cântarea ei pot fi puse şi pe buzele voastre, însă aceasta
ţine de felul în care ştiţi să vă smeriţi tot trupul – un trup
curat, templu sfânt. Veţi vedea că valoarea nu este dată de
ceea ce puneţi pe trup, ci de valorile interioare, naturale.

3. Maria – o fată prietenă cu oameni neprihănţi
„Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif... Iosif, bărbatul
ei, era un om neprihănit”(Matei 1:18-19); „Maria s-a sculat

1. Maria – o fată fecioară
„În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu
într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită
chiar în zilele acelea şi a plecat în grabă spre munţi, într-o
cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a urat de bine
Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat
cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei pruncul în pântece, şi Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt”
era Maria. Îngerul a intrat la ea şi a zis: «Plecăciune, ţie, căreia (Luca 1:39-41). „Maria a rămas împreună cu Elisaveta
ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată cam trei luni. Apoi s-a întors acasă” (Luca 1:56). O altă
eşti tu între femei!»... Şi iată că vei rămânea însărcinată şi caracteristică a acestei fete evlavioase este dovedită în ceea
vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.... Maria a ce nu orice fată ar putea-o dovedi. Nu doar că a fost cerută
zis îngerului: «Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu în căsătorie de un tânăr neprihănit, căci cine caută o fată
ştiu de bărbat?»” (Luca 1:26-34). Se spune că în familiile smerită, dacă nu un băiat evlavios, dar Maria era prietenă
religioase din Israel, era cultivată nevoia de sfinţire şi puritate cu o femeie mai în vârstă, despre care evanghelistul scrie că
în aşteptarea lui Mesia. Dar oare acum, fetele nu se mai era neprihănită, împreună cu soţul ei (Luca 1:6). O fată, care
gândesc la revenirea lui Mesia? Mai mult, atunci doar una în perioada logodnei poate sta trei luni cu o soră evlavioasă,
putea fi Maria, dar acum toate fetele pot fi logodnica lui Mesia. fără să fie „moartă” după iubitul ei şi fără să se plictisească de
Totuşi din ce în ce mai puţine fete îşi păstrează puritatea - muncă şi de cele sfinte este soră cu Maria. Rămâne valabil
„vasul în sfinţenie şi cinste” (1 Tesaloniceni 4:4). Ferice de proverbul: „Spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi spun cine
fetele care înţeleg că trupul lor este Templul Duhului Sfânt, dar eşti”. Cum ar fi putut ea creşte pe Mesia, cu un soţ firesc?
sanctuarul făcut după chipul lucrurilor din cer avea mai multe Dar cu un băiat cu care nu poţi vorbi lucruri sfinte şi nici nu
rânduri de perdele şi nu se putea vedea nimic sacru şi tainic te lasă să-ţi păstrezi trupul neatins, cum poţi să crezi că vei fi
de afară! Ferice şi de băieţii care respectă intimitatea fetelor, fericită şi mântuită? Băieţilor nu vă alegeţi calul după şa şi nici
păstrându-se pentru vremea când vor fi învestiţi ca preoţi şi fata după haine. Preţuiţi fetele curate, smerite şi care nu vă
vor avea drept să intre în „locul sfânt”! Aceasta înseamnă nu acceptă în compania lor până nu treceţi în categoria oamenilor
doar virginitate fizică, ci păstrarea curăţiei gândurilor şi ferirea neprihăniţi. Exită câte un Iosif pentru fiecare Maria, dar până
de spaţiul virtual, unde necurăţia este cultivată fără restricţii. să fiţi împreună cu el, treceţi pe la Elisaveta şi rămâneţi cu ea
câteva zile. Este necesar şi important să fii pregătită ca soţie

2. Maria – o fată smerită
„Maria a zis: «Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după
cuvintele tale!»” (Luca 1:38). „Şi Maria a zis: «Sufletul meu
şi mamă, la timpul rânduit de Dumnezeu. Peste ani, se va
spune despre voi ca despre Maria: „fericită femeie”.
Tuturor fetelor ce vor citi acest articol şi-l vor accepta,
măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, le doresc împlinirea urării îngerului: „Domnul este cu tine
Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a (pentru feciorie), binecuvântată eşti tu între femei (pentru
roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile căsătorie)! Iar tuturor băieţilor ce vor astfel, le doresc să
îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri aibă parte de o Maria.
mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt»” (Luca 1:46-49). O Predicatorul

9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Proverbul în înţeles biblic este o sentinţă sau o concluzie
care desemnează, prin intermediul realităţilor materiale, realităţi
spirituale. Cartea Proverbele are în conţinutul ei o mulţime
de proverbe care oferă cititorului sfaturi, cugetări, îndemnuri,
mustrări şi învăţături care duc împreună pe calea vieţii pe cel ce
pune în practică aceste binecuvântări duhovniceşti. Iar dacă ne
gândim că cel ce a scris această carte „a rostit trei mii de pilde şi
a alcătuit o mie cinci cântări”(1 Regi 4:32), căci Domnul i-a spus:
„Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni
înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine” (1 Regi 3:12), cred că atât
interesul cât şi râvna ne sunt sporite în a citi aceste proverbe, datorită capacităţii
acestui om de a înţelege rostul lucrurilor.
Din textul pe care îl avem în atenţie, mi-am propus să asociez întâmplarea
regretabilă a tânărului din antichitate, cu experienţele din cea mai avansată
tehnologie din ultimii o sută de ani - internetul. În şase mii de ani nu s-a realizat,
din punct de vedere al progresului tehnologiei cât s-a realizat în ultimii o sută de
ani. Doresc să fac de la început precizarea că internetul poate fi utilizat în folosul
omului, dar poate fi şi o sursă majoră de păcat, care va marca în mod deosebit
viitorul copiilor şi al adolescenţilor. Riscul este foarte mare, dacă ne gândim la prima
familie creată de Dumnezeu căreia i s-a permis să mănânce
din toţi pomii aşezaţi în grădina Eden, dar din unul singur i s-a
interzis să mănânce. Totuşi a fost suficientă o singură metodă
prin care ei puteau păcătui, provocaţi fiind de ispita diavolului.
Cu mult mai multe metode, cu mult rău şi puţin bine, internetul
este fructul cel mai „tare” al pomului cunoştinţei binelui şi răului.
Câţi dintre voi puteţi să faceţi faţă seducţiei, ispitei diavolului,
care caută prin orice formă „pe cine să înghită” (1 Petru 5:8)?!
Primul lucru de care trebuie să ţinem seama, este
personajul principal, care în cazul de faţă este un tânăr sau
adolescent, asupra căruia autorul subliniază două aspecte foarte importante, şi
anume „era neîncercat” şi „fără minte” (v.7). Neîncercaţi sunt toţi adolescenţii, iar cât
despre minte, depinde de ce au acumulat în ea. Trebuie scos în evidenţă şi faptul gândim că cei mai mulţi din cei ce navighează pe
că tânărul era singur şi mai problematic „era în amurg, seara, în noaptea neagră şi net nu se pot mărgini doar la informaţia pe care
întunecoasă” (v. 9). Tot astfel tinerii preferă singurătatea atunci când vine vorba de o cauta şi nu au putere de stăpânire asupra lor,
a sta în faţa calculatorului şi ispita este mai puternică noaptea, când cel mai probabil de aceea internetul aduce cu sine dependenţa şi
părinţii dorm. Întunerecul este mediul propice ce conduce mai uşor la păcat şi simbolul devine un microb care afectează principiile sfinte.
celui rău (Efeseni 6:12). Dat fiind faptul că eşti singur, iar întunerecul te înconjoară, În ultimul rând, să observăm că tânărul nu
dând senzaţia că nimeni nu te vede şi nimeni nu ştie, se cade cel mai adesea şi cel mai îşi dă seama că nu el urmăreşte sau caută ceva pe
uşor în păcat, dacă n-am „lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse” (2 Corinteni internet, ci el însuşi este urmărit. Iată câteva dintre
4:2). Mai întâi, păcatele se fac în ascuns, pentru că sunt ruşinoase şi nu am vrea să cuvintele cu care femeia desfrânată îl întâmpina pe
se ştie, încercăm să le ascundem, ca Adam sau regele David, care tot „spre seară” a tânărul din textul asupra căruia reflectăm: „Ea l-a
cedat ispitei (2 Samuel 11:2). Poate era tot singur când a zărit-o pe Bat-Seba de pe îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a
acoperişul casei împărăteşti – era şi ea „on line”. În urma păcatului, Natan prorocul îi zis: «Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-
imputa regelui David şi faptul că a „lucrat pe ascuns” (2 Samuel 12:12). Dacă cel rău a am împlinit juruinţele»” (v. 13-14). Concluzia finală
reuşit să provoace un rege după inima lui Dumnezeu, la păcat prin seducţie, tot astfel este o constatare extrem de dureroasă: „mulţi sunt
va provoca mulţimi de tineri pe internet, virtual, care nu sunt conştienţi de pericolul cei pe care i-a ucis ea” (v. 26). Prin actul seducţiei cei
infectării cu acest virus nelegiuit. Să nu uităm căci păcatul săvârşit va provoca în timp mai mulţi rămân contaminaţi de acest virus malefic,
dependenţă dacă nu este mărturisit. puţini fiind cei care ştiu să folosească internetul în
Al doilea lucru pe care trebuie să îl ştim, este că diavolul, ca să inducă în păcat scopuri bune şi constructive. De aceea, nu e de
fiinţă umană, îi va pune înainte cele mai atractive şi ademenitoare oferte, pentru ca mirare când mai vedem câte un tânăr care până
astfel, cel în cauză să fie atras în plasa lui. Aşa a fost de la început când „Femeia a şi în Casa Domnului stă pe mess, de pe telefonul
văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit” (Geneza 3:6). Un alt episod cu mobil şi dacă până aici se ajunge, nu este aceasta
păcat tăinuit este Acan, care a auzit cuvinte pline de autoritate: „spune-mi ce ai făcut, o dovadă de dependenţă? În consecinţă, rămâne
nu-mi ascunde nimic”, chiar dacă s-a scuzat tardiv că a fost ispitit de „o manta frumoasă” doar să socotim adevărul de la urmă şi să punem
(Iosua 7:19-20). Tânărul puternic şi binecuvântat, Samson, a cedat şi el afirmând: „îmi în balanţă avertismentul înţeleptului Solomon: „căci
place” (Judecători 14:3). Tentaţia din faţa ecranului, când îţi aleargă „înainte o femeie ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe
îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată” (v. 10), te face curios şi pasionat, iar mai târziu care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Locuinţa
vei afla scopul reclamei: „De aceea ţi-am ieşit înainte, să te caut şi te-am şi găsit” (v. morţilor, drumul care coboară spre locaşurile
15). În cazul în care ni s-ar pune înainte ceva care să nu fie provocator, şansele de morţii” (Proverbe 7:26-27) sau sfatul apostolului „să
a cădea ar fi cu siguranţă mai puţine, dar este de înţeles că diavolul este viclean şi urmărim pacea şi sfinţirea fără de care nimeni nu
mincinos. El L-a provocat chiar şi pe Mântuitorul Isus promiţându-I că îi va oferi „toate va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).
împărăţiile pământului” în schimbul închinării înaintea lui, dar fără succes. Nu e de mirare Pentru tine ce trage mai mult în balanţă?
că tânărul a căzut provocat, căci după ce i-a ieşit înainte femeia lumească, l-a sedus Harul Domnului să fie cu cei ce vor să facă voia
prin expunerea ei ademenitoare şi fără ruşine, apoi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, oferindu-i Lui! Amin
ceva nemaiîntâlnit, iar compromisul total, a devenit doar o chestiune de timp. Daniel Pălincaş
Un copil sau adolescent ce devine tot mai ataşat de internet, de telefon, de
tehnologia vremii noastre, ajunge un subaltern al marelui stăpân al lumii. Să ne

10
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Chiar dacă nu ţi-ai ales încă o meserie, în
funcţie de pasiunea ta, poţi citi cărţi despre
natură, plante, animale, despre anatomia
omului, despre dezvoltarea tehnologiei etc.
Dacă eşti la vârsta adolescenţei, poţi citi şi
cărţi care tratează principii biblice (despre
mântuire, adevăr, comportament creştin,
mândrie, smerenie, minciună, dărnicie etc.)
sau cărţi despre misiune.

5 Lectura este şi o bună metodă de relaxare. Atunci când
citim, e momentul nostru de plăcere, de meditaţie, de
linişte şi ne bucurăm de acest moment.
Cititul ne aduce atât de multe beneficii… însă, să nu
uităm ca e foarte important şi ceea ce citim. Dacă internetul are
partea lui dăunătoare, la fel poate fi şi o carte care promovează
şi laudă stricăciunea lumii, prezentând aspecte imorale şi
caractere pe care Biblia le condamnă. De aceea, să fim atenţi
ce cărţi cumpărăm sau împrumutăm, cerând sfatul părinţilor
sau al învăţătorilor de la şcoala biblică, în alegerea acestora.
În final, aş vrea să prezint şi câteva mărturii ale unor
tineri care iubesc lectura şi care doresc să ne împărtăşească
din experienţele lor în urma citirii unor cărţi.
• Lectura creştină m-a ajutat mult în formarea mea. Citind am
putut să descopăr adevăratele valori care duc la bucurie şi
pace, prin exemplele unor oameni care au ales să-L slujească
pe Dumnezeu. Am ajuns la concluzia că încercările din viaţa
noastră nu sunt cu scopul de a ne distruge, ci de a vedea
mai clar cine suntem şi ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Tot
cu ajutorul lecturii, am studiat procesele fizice, chimice si
biologice ale vieţii omului, am descoperit unele taine ale
naturii şi cum viaţa noastra e dependentă de Dumnezeu.
Pentru copiii mai mari şi adolescenţi aş recomanda cartea
„Călătoria creştinului” (A.M.)
• Modelele de tineri, găsite pe paginile cărţilor creştine, diferite
Ştiaţi că Biblia fericeşte pe cei ce citesc? Bineînţeles că de mediul în care trăim, m-au ajutat să preţuiesc puritatea
versetul din Apocalipsa se referă la prorociile redate ulterior şi cu morală, corectitudinea, adevărul, sinceritatea şi să mă
extindere la întreaga Carte Sfântă. Dar, din experienţă, s-a dovedit străduiesc să trăiesc după principiile biblice. De asemenea,
că, cei ce iubesc lectura cărţilor sunt mai fericiţi decât cei ce nu au cărţile mi-au adus multă mângâiere sufletească prin mesajele
astfel de îndeletniciri. Un studiu din Marea Britanie arată că 78% lor. Mi-au plăcut foarte mult cărţile Editurii Little Lamb. (D.C.)
dintre cei care citesc des, sunt satisfăcuţi de viaţa lor. În cazul celor • Literatura, pe lângă faptul că este o delectare sufletească,
care citesc puţin sau deloc, procentul este doar de 50%. Eu aş pune ne pune în contact cu locuri, personaje, experienţe, menite
aceste rezultate pe seama faptului că cititul are implicaţii pozitive să ne inspire la o trăire nobilă. Ca şi creştin, am căutat să
asupra vieţii, după cum se vede şi în cele ce urmează.

1
citesc cărţi care să trasmită valori morale şi spirituale. Dintre
În special, după ce programul şcolar s-a încheiat, lectura ele amintesc: „Băieţi de caracter care au devenit oameni
rămâne cea mai eficientă şi mai plăcută formă de a menţine la de onoare”, „Băieţi de caracter care au devenit oameni cu
nivel ridicat capacităţile mentale, cum ar fi puterea de concentrare, renume”, „Băieţi de caracter care au schimbat lumea”, „Mary
atenţia voluntară, memoria şi imaginaţia creatoare. Pe măsură ce Jones şi Biblia ei”... Chiar şi în literatura studiată la şcoală
nu le mai foloseşti, îţi scad şi performanţele şi îţi va fi mai greu să te găsim lecţii importante pentru viaţă. Dintre toate cărţiile scrise
antrenezi pentru un nou efort intelectual.

2
de oameni, am găsit o carte care face oameni şi anume Biblia.
Cărţile tratează adesea un subiect, urmăresc evoluţia unui Biblia nu numai că ne informează, ci ne şi formează pentru
personaj, privindu-l din cât mai multe perspective şi analizându-i viaţa eternă. Vă recomand s-o citiţi! (M.G.)
comportamentul, poţi spune: „este bun” sau „este rău”. Treptat • Afirmaţia „Ce am scris, am scris” (Ioan 19:22) indică puterea
ajungi să deprinzi acest tip de raţionament, dezvoltându-ţi gândirea mesajului transmis prin scris, prin slovă. Mesajul scris este
critică şi argumentativă. Aceasta te va ajuta să iei anumite decizii, preluat de om prin citire şi omul este influenţat de acesta. Un
influenţat de exemplul bun al personajelor care te-au marcat şi să text e ca o apă din care urmează să bea cititorii! Gândindu‑mă
eviţi greşelile care au dus la căderea altora, motivaţi de principii la aceasta am considerat că am nevoie în viaţă să citesc,
lumeşti, nebiblice.

3
căutând izvorul cel mai curat. Citiţi şi voi! (C.S.)
Lectura dezvoltă şi capacitatea de comunicare prin îmbogăţirea • Pentru mine, cărţile bune sunt un sfătuitor tăcut, ce îmi deschid
vocabularului şi creşterea fluenţei verbale, prin însuşirea unor ochii spre noi orizonturi ale vieţii de creştin. Printre ultimele
cuvinte şi expresii noi. Găseşti mai uşor un subiect de conversaţie şi cărţi citite a fost „Dumnezeu printre Zulu”. Această carte m-a
îţi poţi exprima părerea cu privire la domenii cât mai variate. Astfel, impresionat şi a îmbunătăţit relaţia mea cu Dumnezeu, prin
îţi va fi mai uşor să vorbeşti cu colegii tăi, mărturisindu-ţi credinţa rugăciune, descoperind cât de minunat este să călătoreşti în
creştină şi principiile biblice după care trăieşti.

4
această lume cu un Dumnezeu atât de puternic.. (A.C.)
De asemenea, cărţile te ajută să devii un profesionist în domeniul ...şi de cei ce ascultă!
tău, pentru că îţi facilitează accesul la informaţii de specialitate. Daniela Copil

11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara
pe care, dacă nu le vor putea dobândi, se vor simţi foarte
nefericiţi”, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele
partea a 6-a televiziunii asupra minţii umane. Cum a început pentru
tine această dependenţă?

Reporter: Cu siguranţă există părinţi care sunt îngrijoraţi Bărbat, fost consumator de pornografie: A fost vorba
pentru copiii lor în ceea ce priveşte influenţa pornografiei de un proces. Câte un pic, o dată, pe furiş, la şcoală, cu
şi a dependenţei de Internet. Am rugat doi părinţi să ne reviste aduse de colegi. Toate acestea au zgândărit cumva
spună cum privesc ei aceste fenomene ale lumii moderne ispita, pofta asta şi au ajuns să se amplifice mai târziu. Cel
şi cum încearcă să îşi protejeze copiii de influenţa nocivă a mai de dorit este „să tai” acest proces, să-l „omori”, cu cât
dependenţei de Internet şi în special a pornografiei. e mai în faşă.

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins R: Dar ca să-ţi omori pornirile trupului înseamnă să duci
fiul vizionând materiale pornografice împreună o mare luptă, pe care nu o putem câştiga singuri. Fără
cu colegii şi prietenii: Suntem mult mai afectaţi de ajutorul lui Dumnezeu vom fi învinşi în această luptă
pornografie decât au fost părinţii noştri şi poate, în viitor, împotriva diavolului. Cum v-aţi luptat împotriva pornirilor
oamenii vor fi şi mai afectaţi de acest flagel, care atacă imorale ale propriului trup?
deja de la vârste tinere. Copiii noştri au 10 şi 12 ani şi deja
i-am prins accesând nişte site-uri interzise, împreună cu Irinel Ştefan: Vărsam lacrimi şi spuneam: „Doamne
prietenii lor. Toate aceste influenţe vin de la şcoală, unde Isuse, nu vreau să comit acest păcat. Isuse, dă-mi biruinţă,
se îndeamnă unii pe alţii. Mai sunt şi unii părinţi care îi dă-mi putere, Doamne. Eu vreau să
lasă pe copii la calculator ca să „înveţe”, dar nu ştiu la ce trăiesc o viaţă de biruinţă prin Tine”.
riscuri îi expun, deoarece nici părinţii nu sunt familiarizaţi Iubite cititor şi dragi tineri, băieţi şi
cu calculatorul şi mai ales nici cu filtrele pe care ar trebui fete, care sunteţi copleşiţi de aceste
să le folosească. Există programe specializate, pe care ar nevoi, este clar că Dumnezeu te-a
trebui să le avem toţi pe calculator când îi lăsăm pe copii creat şi ai nevoie să fii împlinit ca
să acceseze Internetul. tânăr sau tânără, dar este atât
de important să-I ceri Domnului
R: „Adolescenţii care au vizionat doar 10 videoclipuri porno să ai răbdare, să aştepţi, este
au devenit mult mai deschişi în a privi ca acceptabile important să duci problema ta
relaţiile sexuale înainte de căsătorie. Modificările de la Crucea lui Cristos. Dacă nu
atitudine privind sexualitatea sunt: acceptarea infidelităţii vorbeşti cu nimeni, dacă te
sexuale, a promiscuităţii şi a relaţiilor sexuale de dinaintea izolezi şi dacă nu comunici cu
căsătoriei; nemulţumirea faţă de soţ sau soţie privind cei de lângă tine, atunci eşti
împlinirea obligaţiilor conjugale; scăderea vârstei primului biruit, eşti înfrânt. Trebuie să
act sexual proporţional cu timpul alocat vizionării; creşterea comunici şi să zici: „Fraţilor, mă
frecvenţei relaţiilor sexuale imorale. Datorită vizionării confrunt cu această problemă,
acestor materiale, tinerii ajung să reducă dragostea la am nevoie de rugăciune, am
relaţia sexuală şi nu ajung niciodată să dobândească nevoie să fiu ajutat”. Omul
iubirea după care tânjeşte sufletul lor. Pentru eşecul pe care se izolează şi se închide
care îl au în dragoste, aruncă vina ori pe partenerii lor, ori în sine nu cunoaşte biruinţa,
se amăgesc că nu au încercat toate tehnicile posibile, că chiar dacă spune „M-am rugat
nu au încă banii, hainele, stilul de viaţă al idolilor lor, lucruri eu, I-am spus eu Domnului”.
Păi dacă puteai să biruieşti

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

de unul singur, nu mai spunea Biblia „Mărturisiţi-vă unii spre tine şi să primescă toate răspunsurile
altora păcatele”, sau nu mai scria în Eclesiastul „mai bine de la tine, se afundă cu o rapiditate grozavă
doi decât unul”, că dacă se scoală unul împotriva altuia, într-o lume care nu mai are nicio legătură
doi pot să-i ţină piept, doi pot să facă faţă. Fii transparent, cu lumea reală. Şi îşi făureşte o altă lume,
fii sincer; să nu-ţi pese de ceea ce spun cei de lângă tine. o lume virtuală, o viaţă virtuală, în care îşi
Ţie să-ţi pese de altceva! Să-ţi spui: „Eu vreau să cunosc pune el ceea ce vrea.
biruinţa, eu m-am săturat să stau acolo jos. Nu mai vreau
jos, eu vreau pe stâncă!”. R: „Aproape 20% dintre copiii cu vârsta
sub 9 ani declară că au văzut deja un film porno sau
R: Dependenţa de pornografie, în cazurile extreme, poate erotic şi 80% dintre copiii cu vârsta între 9-14 ani afirmă
duce chiar la crimă. că au urmărit şi ei deja un film porno sau erotic. Din 35
de cercetări privind efectele expunerii la pornografie, 20
Doamnă consilieră la un Centru de consiliere arată că pornografia măreşte agresivitatea, 4 dintre ele
creştină: În general, după consumul de pornografie, afirmă că există o legătură între expunerea la pornografie
urmează abuzul fizic. şi cazurile de viol, iar în 11 situaţii s-a scos în evidenţă
faptul că bărbaţii care vizionează pornografie acceptă mai
Bărbat 2, deţinut în Penitenciar pentru trafic de uşor violenţa împotriva femeilor şi batjocorirea acestora.
femei: Acum e cam „iadul pe pământ”. Îmi pare rău că zic Tinerii, mai ales, îşi formează impresia că toată lumea este
chestia asta, dar un copil de pe la 4 sau 5 ani deja ştie să preocupată până la obsesie de problema sexualităţii şi că
vorbească toate felurile de bazaconii, de prostii, ştie ce-i toţi ceilalţi, în afară de ei, întreţin o viaţă sexuală, ceea ce
pe Internet, ştie să acceseze site-urile, şi se găsesc multe este bineînţeles o mare minciună. Relaţiile sexuale înainte
chestii murdare pe Internet... Nu mi se pare normal, adică de căsătorie, dar şi în afara acesteia, adulterul sau curvia,
mi se pare un adevărat haos. divorţul, copiii nelegitimi, sunt văzute prin intermediul
mass-mediei drept comportamente sau realităţi dezirabile,
R: De ce ajung oamenii să consume pornografie? respectiv normale şi, ca atare, acestea devin astfel repere
sau modele de comportament pentru noile generaţii.
Radiana Cordoş, consilier creştin la Centrul Repha’El Expunerea regulată la mesajele erotice afectează imaginea
din Arad: Este greu de înţeles de ce ajung oamenii tinerilor despre ei înşişi. Aceştia nu mai sunt satisfăcuţi de
în general, dar în mod special de ce ajung şi cei din viaţa lor sexuală sau au aşteptări prea mari de la actualii
mediile creştine, este şi mai greu de înţeles. Eu cred că sau potenţialii lor parteneri. Erotismul este definit în
pornografia este o aparentă împlinire a unor pretenţii ale termenii acestei lumi idealizate, în care domină happy-end-
sinelui, ale firii pământeşti, ale eului nostru. Omul crede că ul, în care plăcerea biruie până la urmă, unde consecinţele
îşi va împlini nişte nevoi, pe care într-un fel le consideră libertinajului sexual sau ale iresponsabilităţii nu există. O
chiar legitime şi se gândeşte că în forma lume cu parteneri ideali, puternici, cu un fizic atrăgător,
asta o să-şi „mobileze” interiorul inimii cu plini de şarm şi întotdeauna siguri pe ei, lipsiţi de bolile, de
mai multă fericire şi multă împlinire. Din neputinţele, de slăbiciunile sau de imperfecţiunile unui om
păcate nu este aşa. De ce ajunge omul să obişnuit. În acest context, atunci când se vor întoarce din
privească materiale pornografice? Pentru lumea virtuală la viaţa obişnuită, rămân conectaţi la acea
că fiecare om are o „fire pământească” atmosferă ideală, paradisiacă sau afrodisiacă, oamenii se
păcătoasă, fiecare fire pământească are vor simţi frustraţi că partenerii lor de viaţă sau dragostea
anumite piste bătătorite specifice ei, iar lor nu e ‘perfectă’ sau nu corespunde aşteptărilor”, afirmă
în cazul celor care consumă pornografie, din nou Virgiliu Gheorghe în cartea menţionată.
aceste piste sunt tot mai întărite în a găsi
împlinirea prin sex. R: Sunt şi copiii afectaţi de consumul de pornografie al
unuia dintre părinţi?
R: Care este situaţia unui copil neglijat
de părinţii săi, care a „încăput pe mâna” Doamnă consilieră la un Centru de consiliere
Internetului? creştină: Da, implicit sunt şi ei afectaţi, pentru că dacă
relaţiile sunt încordate între soţ şi soţie, atunci copiii au
Prof. Virgil Drăgan: Copilul află că de suferit. Pentru că nu mai există barieră, nu mai există
la calculator... şi află, şi află şi află... şi sentimentul de ruşine, nu mai există responsabilitate în
începe acea „bătaie la cap”: „Cumpără-mi ceea ce priveşte educaţia copiilor, atunci automat copiii
computer, cumpără-mi laptop, cumpără- sunt afectaţi. Am observat asta nu doar la bărbaţi, că nu
mi, cumpără-mi, cumpără-mi...”. Şi cel mai aş vrea să vorbesc numai despre ei, deoarece există şi
mare eveniment din casa ta este acela când femei care sunt afectate de pornografie, dar în proporţie
îi cumperi un laptop sau un computer. Şi încet, mult mai mică.
încet, cel care ar fi trebuit să-şi îndrepte paşii

13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Prof. Virgil Drăgan: Vei vedea că vine de au fost influenţaţi să încerce activităţi sexuale după ce s-au
la şcoală, nici nu se pune la masă, ci primul uitat la filme pornografice. 30% dintre adolescenţi consideră
lucru pe care îl face, fără să-I mulţumească că pornografia este un lucru bun, băieţii sub 15 ani fac
lui Dumnezeu pentru ocrotirea din ziua schimb de filme şi imagini pornografice pe Internet sau
aceea, se duce şi dă drumul la computer. chiar la şcoală. Nenorocirea este că majoritatea părinţilor nu
Apoi, după ce l-ai chemat de 3, 4, 5 ori la fac absolut nimic ca să îşi protejeze copiii de pornografie.
masă, în sfârşit vine, mănâncă în mare Există totuşi şi părinţi responsabili, care au înţeles cât de
grabă şi se întoarce din nou, pentru că distructivă este pornografia, pentru că le modifică tinerilor
încet, încet, viaţa lui este alta decât ceea ce a fost rânduit valorile, mentalitatea şi conştiinţa. Dar este oare pornografia
să fie. Cine l-a trimis în direcţia aceea? Dacă răspunsul un apanaj doar al ultimelor două secole?
este: „Eu, Doamne, eu l-am trimis”, atunci schimbă direcţia
şi opreşte-te. Chiar dacă ţi se pare că ai pierdut lucrurile de Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
sub control, schimbă felul tău de viaţă din casă, recâştigă- Napoca: Pornografia este un fenomen vechi al societăţii,
ţi prin dragoste poziţia de autoritate, schimbă modul în există chiar din antichitate şi a existat şi în secolele în
care te manifeşti în poziţia aceasta, schimbă atitudinea ta care nu exista Internet. În secolul 20 s-au produs reviste
de mamă şi de tată faţă de fiul sau de fiica ta, ia-ţi rolul pornografice şi cinematografie pornografică, deci s-a
adevărat de părinte, pentru că rolul pe care l-ai jucat până adăugat un plus de industrializare în domeniul pornografiei,
acum a fost fals, şi orice fals naşte alt fals. iar acum Internetul a accentuat această trăsătură de
„industrializare”, de „masificare” a pornografiei. Cei care
Doamnă consilieră la un Centru de consiliere consumă pornografie doresc accentuarea plăcerilor
creştină: A existat o situaţie în care femeia se plângea sexuale şi folosesc corpul uman şi tot ce ţine de sexualitate
de soţul care iniţia, care avea gesturi sexuale şi iniţia ca pe nişte obiecte care le stimulează plăcerile sexuale.
relaţii sexuale în prezenţa copiilor, care erau destul de
mari. Modelul văzut la părinţi influenţează viaţa copiilor. R: Care sunt resorturile care îl determină pe un adult să
Ştiu cupluri în care fetele, cred că şi băieţii, dar din ceea recurgă la pornografie împotriva unui copil?
ce am văzut eu fetele au fost, în principal, afectate de
consumul de pornografie al tatălui, pentru că atitudinea lui George Roman, Director de programe, Organizaţia
este schimbată faţă de sexul feminin. În pornografie există „Salvaţi copiii”: Este vorba despre o deviaţie sexuală,
această lipsă de respect faţă de femeie – femeia este dar nu suficientă încât să dezvinovăţească pe cineva de
considerată un obiect şi este folosită ca atare. Un obiect aceste lucruri, pentru că există un alt aspect şi anume faptul
nu-l respecţi, numai o persoană este demnă de respect. că persoana care ştie că este atrasă sexual de un copil,
ştie în acelaşi timp şi este deplin conştientă că acest lucru
R: De ce consumă oamenii pornografie? Au nevoi neîmplinite, este un lucru oribil, ce poate fi săvârşit asupra unui copil. În
nesatisfăcute, au astfel posibilitatea de a fi neruşinaţi, de a ciuda conştiinţei sale, el continuă să săvârşească aceste
privi cu neruşinare în viaţa celor care se expun? fapte şi de aici justificarea pedepsei şi a represiunii penale
împotriva unei astfel de fapte. Vorbim în primul rând de
Bărbat, specialist în calculatoare: Totul porneşte de la deviaţie sexuală şi în al doilea rând de această atitudine de
lipsa de comuniune şi comunicare cu Dumnezeu. Există a ignora legea şi de a nu ţine cont că o faptă pe care noi o
în om tot felul de gânduri, de dorinţe ascunse, de lucruri săvârşim poate distruge viaţa celui de lângă noi.
neîmplinite, şi Internetul dă posibilitatea asta - fără să fii
văzut de cineva şi acuzat, poţi vedea lucruri care în viaţa R: Cum vedeţi efectele pornografiei asupra copiilor şi
reală ţi-ar fi ruşine să le vezi, nu ai fi în stare să le faci şi nu adulţilor?
ai vrea să fii văzut făcând asemenea lucruri. Este o acţiune
la nivelul minţii. Prin imaginile pe care le oferă, pornografia Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din
pe Internet poate perverti mintea şi poate induce anumite Anglia, teolog: Celor care citiţi vreau să vă spun să ţineţi
simţuri şi trăiri. cont că toate acestea vă pângăresc lăuntrul vostru, vă
pângăresc mintea, vă pângăresc inima şi vă pângăresc
R: Cum zice apostolul Pavel: „Căci e ruşinos numai să morala. Fugiţi de pornografie, fugiţi de flagelul acesta
spunem ce fac ei în ascuns” (Efeseni 5:12). care distruge viaţa voastră lăuntrică şi relaţia voastră cu
Dumnezeu. Noi trebuie să avem inima curată, gândirea
Bărbat, specialist în calculatoare: Exact aşa este, şi curată, să avem o minte limpede, pusă la dispoziţia lui
Domnul Isus a spus: „Dar Eu vă spun că orişicine se uită Dumnezeu, plină de Cuvântul lui Dumnezeu, plină de
la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima Domnul Isus. Pentru că dacă Îl iubesc pe Domnul Isus cu
lui” (Matei 5:28). inima mea, dar şi cu mintea mea, dacă inima şi mintea mea
sunt date Lui, dacă le-am umplut de El, atunci în niciun caz
R: Pornografia îi încurajează pe adolescenţi să întreţină relaţii nu mă mai duc către pornografie. „Cum aş putea eu să-mi
sexuale în afara căsătoriei. O parte dintre tineri recunosc că pângăresc lăuntrul meu, care este făcut pentru Dumnezeu,

14
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

pentru Domnul Isus şi pentru Duhul Sfânt? Cum aş putea R: Daniel a fost dependent de pornografie
eu să le pângăresc, băgând în ele pornografie?” o perioadă din viaţă, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu a scăpat de acolo. Acum este
R: Un alt factor care trebuie discutat când abordăm un membru sănătos, din punct de vedere
dependenţa de ceva anume este situaţia în care se află spiritual, în Biserică. A absolvit Facultatea
cel care devine dependent. de Matematică. În continuare încercăm să
identificăm posibile soluţii.
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Când vorbim
despre astfel de situaţii, luăm în considerare în primul Bărbat, fost dependent de pornografie: Pot să identific
rând stresul, apoi anumite norme sociale, lipsa diferitelor un moment când am început lupta. De mult doream să scap
alternative, a surselor de plăcere, luăm în considerare ceea de această robie, pentru că practic este o robie dependenţa
ce gândeşti, credinţa, atitudinile - toate acestea formează asta de pornografie. Ca şi cu orice altă boală de care vrei să
o paletă extrem de complexă, în care se încadrează scapi, orice dependenţă de care vrei să scapi, primul lucru
fiecare situaţie în parte. Aşadar, dependenţa este rezultatul pe care trebuie să-l faci este să-ţi dai seama că eşti pe un
interacţiunii între o persoană cu un anumit profil psihologic, drum greşit. De asta mi-am dat seama destul de repede.
o situaţie în care este plasată acea persoană, situaţie care Problema a fost că am încercat să scap singur, şi oricât
îi deschide şi îi favorizează calea şi o face vulnerabilă, şi m-am rugat şi oricât am insistat, oricât mi-am propus, am
drogul sau substanţa propriu-zisă - în cazul nostru media fost foarte slab. Am început apoi cu un grup de prieteni.
vizuală la care este expusă acea persoană. După ce ne-am dat seama că suntem toţi în aceeaşi oală,
ne-am adunat şi am început să luptăm împreună Ne-am
R: Cum văd oamenii dependenţa de Internet, în general? rugat, ne-am verificat unul pe celălalt, dar cu toate acestea
lupta a fost grea şi de multe ori pierdută... Cred că momentul
Student 6 - Vox-pop pe stradă: Este ceva foarte evident decisiv al sfârşitului acestei dependenţe a fost când ne-am
în ziua de azi, foarte la vedere şi poate influenţa negativ hotărât să mergem în faţa pastorului Bisericii şi să admitem
persoane de orice vârstă, chiar şi copii. dependenţa noastră, să admitem păcatul nostru şi să-l
rugăm să ne ajute. Am luat măsura asta radicală pentru
R: Cum reacţionează copiii la sfaturi bune? Acceptă că în cazul unei boli radicale, cu o dependenţă radicală,
sfaturile sau se uită cu un ochi dezaprobator, ştiind trebuie să iei măsuri radicale! Şi a fost o măsură foarte
contextul colegilor lor de clasă? bună. Cam în aceeaşi perioadă am început un site, care
se numeşte www.aercurat.com, un site în care încercăm să
Mama unui băiat din clasele primare, care şi-a facem publice aceste lucruri, nu ca să ne lăudăm cu ele, ci
surprins fiul vizionând materiale pornografice ca să spunem despre lupta noastră şi despre modul în care
împreună cu colegii şi prietenii: Când noi ne-am evoluează eliberarea noastră.
confruntat cu problema aceasta legată de pornografie, cu
unul dintre băieţii noştri, i-am citit din Biblie câteva versete R: Sunt familii care şi-au instalat televizor chiar şi în
şi i-am explicat ce zice Dumnezeu legat de sexualitate, bucătărie, iar unii chiar şi în baie. Televizoarele pot distruge
nu neapărat de pornografie. Băiatul meu mi-a spus: „Da, şi pot dezbina familiile. De asemenea, dacă televizorul şi
mama, cred, cred tot ce scrie în Biblie, dar pornografia mă computerul se află în camera copiilor, pot duce la disoluţia
atrage...sunt curios şi mă atrage... vreau să văd... nu ştiu familiilor respective şi pot avea o influenţă profund negativă
ce anume mă atrage într-acolo”. Adică nu ştie ce-l atrage asupra celor mici. Gândul că există copii de doar 3-4 anişori
să deschidă calculatorul şi să se uite la acele mizerii. care petrec ore întregi ca o „legumă”, uitându-se singuri la
televizor sau la desene pe Internet, singuri, în camera lor,
R: Este un duh rău care te acaparează şi îţi perverteşte ne îngrozeşte. Aceştia nu conversează cu părinţii lor, în
mai întâi mintea, apoi trupul, împingându-te să practici primul rând, şi nu sunt în stare să poarte o conversaţie
ceea ce ai văzut. Ai trecut şi la punerea în practică? Ai normală. Familiile locuiesc împreună sub acelaşi acoperiş,
experimentat şi curvia? dar trăiesc vieţi complet separate.
Doamne Dumnezeule, Te rugăm să le dai Tu
Daniel S., fost dependent de pornografie: Nu, nu am înţelepciune tuturor cititorilor care se confruntă cu aceste
experimentat curvia. Pot spune că a fost harul lui Dumnezeu, probleme, în primul rând să înţeleagă faptul că aceste
care m-a păstrat. Nu pot să-mi dau seama de ce m-a păstrat, dependenţe sunt păcătoase şi să se întoarcă la Tine -
mai ales în mediul în care trăiam - cu distracţii şi cu chefuri izvorul apelor vieţii, izvorul vieţii veşnice.
care în general se sfârşesc cu astfel de lucruri. Totuşi,
Dumnezeu m-a păzit să nu merg atât de departe, să nu intru (va urma)
atât de adânc în aceste păcate. Orice tânăr care vizionează
filme pornografice, care foloseşte materiale pornografice, de
obicei recurge la masturbare. Aceasta a pus stăpânire şi pe
mine odată cu îndeletnicirea cu aceste materiale.

15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Dorinţele
Odată s-au întâlnit trei foşti colegi de şcoală. Unul devenise guvernator al
împăratului, altul învăţător şi al treilea se făcuse grădinar. Când s-au
aşezat să discute între ei, au ajuns să vorbească şi despre dorinţele pe care le aveau
pentru această viaţă şi chiar şi au constatat că totdeauna aveau dorinţe pentru ziua
următoare, deoarece erau în vârstă şi fiecare zi li se părea drept un dar deosebit.
„Îmi doresc pentru ziua de mâine, spuse guvernatorul, o ceaşcă de porţelan
plină cu ceai delicios şi un cal sprinten şi frumos. Nimic mai mult nu-mi doresc”.
„Eu, spuse învăţătorul, îmi doresc o ceaşcă plină cu ciocolată topită şi ochi buni
pentru a putea citi o carte bună”.
„Şi eu, spuse grădinarul, îmi doresc pentru ziua de mâine ca soarele să răsară
ca şi până acuma, izvorul din care zilnic beau să nu sece şi păsările din pomii cu ale
căror fructe mă hrănesc, să cânte”.
În acea noapte a avut loc în ţară un mare cutremur de pământ. Când guvernatorul
a vrut să bea ceai a doua zi, nu a putut deoarece ceaşca de porţelan zăcea spartă pe
jos şi când a vrut să încalece pe calul cel frumos şi sprinten, nu a putut, căci pereţii se
prăbuşiseră şi calul murise. Învăţătorului îi merse la fel. Când a vrut să bea ciocolata
topită, nu a putut că ceaşca era spartă, iar când a voit să citească o carte, nu a putut
deoarece biblioteca se prăbuşise şi toate cărţile luaseră foc. Numai grădinarului îi
merse altfel. Când s-a trezit, soarele a răsărit precum îşi dorise, iar când a mers la
izvor pentru a bea apă, aceasta încă mai curgea şi când s-a dus în grădină, mai găsi
pomii cu mere şi pere în picioare, iar în ramurile lor păsările cântau ca mai înainte.
„Cine îşi doreşte cel mai puţin pentru a doua zi, acela va fi cel mai fericit”.

Bogatul sau săracul
Doi oameni, unul sărac şi altul bogat, erau în parloarul unui înţelept. Amândoi voiau să ceară sfaturi de la
acesta. Bogatul a fost chemat înăuntru primul. Audienţa a durat mai mult de o oră. Când a fost chemat
săracul, acestuia nu i se oferi decât câteva minute. Cineva a protestat aprig: „Maestre, e drept ceea ce faci? Pe cei
bogaţi îi tratezi diferit decât pe cei săraci! Unde este dreptatea ta despre care se aude peste tot?” „Când a intrat
aici săracul, îi spuse înţeleptul, am ştiut de la prima vedere că este sărac şi am ştiut ce trebuie să-l învăţ. La bogat
însă, a trebuit să aştept şi să-l ascult o oră întreagă ca să-l fac să înţeleagă sărăcia lui, ascunsă în averile cu care
se lăuda. Oricum grija mea nu este să fac un orar strict matematic, de ochii oamenilor şi nici de laudele sau criticile
lor, ci să-l ajut pe fiecare să trăiască fiecare zi cu folos”.

Mulţumesc frumos
În timpul unui război, un soldat cu faţa total distrusă a fost transportat la medic. Chirurgul îşi pregăti ustensilele
şi începu să refacă faţa tânărului. Încet-încet, sub acţiunea chirurgului luă naştere din nou faţa distrusă. Apoi
urmă ultima fază a operaţiei. I s-a cusut pacientului şi cea de-a doua porţiune a gurii. La sfârşit, asistentul îl ridică
pe tânăr. Zona operaţiei fiind anesteziată, tânărul nu simţea niciun fel de durere. De aceea medicul îi spuse: „Aşa,
acum vorbeşte, te rog!” Cei prezenţi aşteptau ca tânărul să întrebe de cei dragi sau de şansele reuşitei operaţiei.
Dar el a mişcat buzele cu grijă, a rostit articulat şi cu un zâmbet fin cuvintele: „Mulţumesc frumos!”
Recunoştinţa este o floare rară, dar cei ce au învăţat de copii să mulţumească pentru „toate lucrurile”, „căci
aceasta este voia lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 5:18), ştiu să se comporte bine şi în momente critice. „Mulţumesc
frumos” trebuie să fie nelipsit din vocabularul oricărui om.
Oare voi, care trăiţi pe timp de pace, mulţumiţi lui Dumnezeu că sunteţi sănătoşi şi aveţi cele necesare vieţii
sau sunteţi obraznici şi nemulţumitori de „toate lucrurile”?

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Fratele neînsemnat
Într-o familie au rămăs doar cinci băieţi, fără părinţi şi fără surori.
Patru dintre ei au mers la muncă, iar unul se îngrijea de
gospodărie. Când fraţii lui se întorceau obosiţi de la muncă, găseau casa
aranjată, mâncarea gata pusă pe masă şi totul era pus la locul său. Aceştia
erau bucuroşi şi-l apreciau pe fratele lor.
Dar unul din ei voia să fie mai deştept decât ceilalţi şi-i puse celui de
acasă porecla „Leneşul”. El voia ca şi acesta să meargă la treabă cu ei şi
să-şi câştige astfel pâinea cea de toate zilele. Acest nume, din păcate, a fost
rostit în timp şi de ceilalţi fraţi ai săi. Deci l-au silit să-i însoţească la treabă.
Numai că aceşti fraţi au trăit o experienţă surprinzătoare. Când s-au întors
obosiţi de la treabă, nimeni nu i-a întâmpinat cu un zâmbet; nimeni nu s-a
îngrijit de cele ale casei şi nicio masă nu era aşternută cu bucate.
Abia atunci au observat cât de rău procedaseră luând această misiune
de la fratele lor. Simţindu-se vinovaţi, au recunoscut fapta lor rea şi au hotărât
ca încă din ziua următoare, fratele lor să-şi reia fosta misiune în primire.
Fericirea pierdută a fiecărei după amieze se reîntoarse cu binecuvântările
sale. Astfel şi-au reluat traiul, în linişte, pace şi înţelegere.
În cazul celor care aveţi părinţi, rolul fratelui gospodar este jucat de
mama. Credem că tata nu o condamnă că nu merge „la lucru”, dar oare
voi observaţi şi preţuiţi truda ei zilnică, la care s-au adăugat multe ore din
noapte, până aţi fost mai mici? Dacă mama nu ar fi acasă, cu siguranţă
n-aţi avea nici mâncare, nici haine, dar nici bucuria celei care vă iubeşte.
Dar voi o ajutaţi la nevoie? Aţi putea juca rolul acelui frate „leneş”?

Bastonul
Bastonul meu atârnă de cuier, lângă uşă. Multe bastoane atârnă aici, căci rareori mă întorc dintr-o
călătorie, fără să-mi aduc un băţ pe care l-am tăiat de undeva pe drum. Atunci când iau unul
din nou în mână, îmi amintesc de anumite lucruri legate de el sau de împrejurarea pe care am trăit-o.
Bastonul despre care însă vreau să vorbesc a intrat în posesia mea într-un mod ciudat. Nu e o poveste glorioasă.
Odată, într-o seară furtunoasă de iarnă, cineva a sunat la uşă. La acea oră, aveam obiceiul să las lumina aprinsă
în faţa casei, pentru ca noaptea să nu mi se pară prea aproape de fereastră. Am mers să văd cine era acel musafir
întârziat. Vântul mi-a smuls clanţa din mână, iar viscolul sufla zăpada înăuntru. Era o vreme urâtă de tot. Afară, pe
trepte, stătea un bătrân. L-am recunoscut. Deseori trecea pe la mine, bătea la uşă şi cerea câte ceva de pomană.
Niciodată nu spunea un cuvânt de salut sau de mulţumire; privea la mine cu ochi de beţiv, iar eu îi dădeam ce-mi
venea în minte: un colţ de salam sau câţiva bănuţi din buzunar. Pe umăr purta un baston şi de acesta atârna o traistă.
Dar ceea ce mă deranja acum era faptul că avea capul descoperit şi zăpadă pe creştetul capului. Atunci am luat
boneta mea de lână din cuier şi i-am dat-o. Bătrânul se clătină un pic când i-am tras-o peste urechi şi apoi plecă fără
să spună niciun cuvânt. Acesta a fost momentul când ar fi trebuit să mă gândesc la cămăruţa mea din spate. Da, dar
nu m-am gândit la asta. Pentru un musafir aveam un pat liber, o masă şi un scaun. Era cald şi plăcut în acea odaie.
Mai era supă în bucătărie şi o bucăţică de pâine. În acel moment, m-am gândit la casa mea curată şi că acel individ
ud, mizerabil şi mirosind a alcool, ar murdări totul. Atunci am închis uşa şi am lăsat afară toată neplăcerea, viscolul,
frigul şi toate la un loc.
Două zile mai târziu, a venit groparul şi mi-a arătat un baston - o lucrare măreaţă - sculptat în lemn de nuc.
Mânerul forma un cap bărbos şi din noduri ieşeau adevărate feţe, toate cu gurile deschise, ca şi cum ar fi strigat din
lemn. „Vreţi să cumpăraţi acest obiect? întrebă omul. Trebuie să-l îngrop pe acest bătrân, pe acest Josef, şi nu are
niciun ban pentru înmormântare”. Am luat bastonul la un preţ rezonabil. „Când a murit?”, l-am întrebat eu. „De fapt nu
a murit, spuse groparul, ci s-a congelat”. Atunci mi-am amintit de cele petrecute. Trebuie să mai adaug ceva, numai
pentru mine, care nu trebuie să deranjeze pe nimeni: „Răul pe care-l facem, Dumnezeu ni-l va ierta, dar rămâne
neiertat binele pe care am fi putut să-l facem şi nu l-am făcut”.

17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

Ospeţe 1. În ce context este scris despre
Dumnezeu: „Măreţia Lui acoperă
1. Opăţul lui Belşaţar – Daniel 5:1, 30
cerurile şi slava Lui umple pământul”?
2. Ospăţul lui Irod – Matei 14:6, 11
2. Unde este menţionat că Dumnezeu
3. Ospăţul lui Ahaşveroş – Estera 1:3-4
le-a pus în inimă oamenilor: „să-i
4. Ospăţul lui Belşaţar – Daniel 5:5
5. Ospăţul Esterei – Estera 5:8
aducă la îndeplinire planul Lui”?
6. Ospăţul lui Ahaşveroş – Estera 1:19 3. Cine a zis: „văd cerurile deschise”?
7. Ospăţul lui Vasti – Estera 1:9 4. Cine a zis când a murit ucis cu pietre:
8. Ospăţul copiilor lui Iov – Iov 1:18-19 „Domnul să vadă şi să judece”?
9. Ospăţul datorat întoarcerii fiului risipitor – Luca 15 5. Despre cine se menţionează în V T
10. Ospăţul lui Adonia – 1 Regi 1:49 şi respectiv în N T, că era: „un om de
11. Nunta din Cana – Ioan 2:2, 11 bine”?
6. Despre care oameni este scris cu au
A-B Aşa este omul care umblat: „cu Dumnezeu”?
se teme de Domnul – 7. Cine a fost omul care „a văzut
BINECUVÂNTAT suferinţa sub nuiaua urgiei Lui”?
9. Care împărat a avut un toiag de
1. Bunătatea domnie care a fost numit şi „toiag de
2. Ieroboam Stejari dreptate”?
3. Nebunul 10. Cine a strigat: „Doamne, scapă-mă!”?
4. Elisei 1 - b)

5. Caleb 2 - e)

6. Urie 3 - a) Răspunsuri la întrebări
7. Vine 4 - g)
1. Isaia 26:3 6. 2 Petru 3:10
8. Achiş 5 - c)
2. 1 Petru 3:10 7. Ioan 7:38
9. Naaman 6 - d)
3. 1 Samuel 1:20 8. Iosua 24:33
10. Timotei 7 - j)
4. 2 Samuel 23:37 10. Efeseni 5:9
11. Ahitofel 8 - f)
5. Iacov 5:19-20
12. Tesalonic 9 - h)
10 - i)

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2013
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Nechibzuinţa Chibzuinţa
Numai bine îşi pierde banii vinovatul, când îi Tinerii înţelepţi îşi aleg partenerii cu mintea,
dă judecătorului, deşi a primi un dar de la cel nu cu ochii. Înţeleptul va porunci inimii,
nedrept, înseamnă a-ţi vinde libertatea. nerodul i se va supune.

Greşeşte bolnavul care-şi lasă medicul ca Cel care vrea să fie virtuos, trebuie să-şi
moştenitor, dar cel mai nefericit este cel ce stăpânească şi inima şi stomacul, căci vitejia
n-are moştenire în cer. ostaşilor stă în chibzuinţa comandantului.

Faţă de cel neprevăzător, prea multă E ferit de primejdie cel ce se păzeşte chiar
sinceritate e o prostie, căci el nu poate păstra şi când e păzit, fiindcă, înţeleptul se fereşte
nici ceea ce este al lui. de rău.

Mare e uimirea celui care nu ştie unde a greşit A cumpăni asupra celor folositoare e zăbava cea
şi nici cum să îndrepte lucrurile. mai socotită, din care înveţi a trăi cu adevărat.

Văzând viciul altuia, înţeleptul îl îndreaptă Micşorează greşeala cel ce o îndreaptă
pe al său, dar nebunul „împrumută” şi viciul repede, dar înţeleptul nu uită repede
altuia. greşelile pentru a nu le repeta.

Primejdia neluată în seamă vine mai repede, A suspenda legile, înseamnă a-ţi se răpi cel
fiindcă nu se învaţă din nenorocirea altuia. mai de seamă sprijin, a renunţa la chizuinţa
multor oameni.
Tot odihnindu-se, înţeleptul dă apă la moară
nedreptăţii, de aceea un sfat înţelept lipseşte În orice împrejurare trebuie să fii atent la
adesea când e mai mare nevoie de el. cel cu autoritate. Nu ridica mâna împotriva
stăpânului, ca să nu-ţi cadă pâinea de sub braţ.

„Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce
„Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să cale să meargă”
nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el” (Proverbe 14:8)
(Proverbe 29:20) „Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de
„Însă ori şi cine aude aceste cuvinte aleMele şi nu ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!”
le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care (Proverbe 3:21)
şi-a zidit casa pe nisip” „Omul chibzuit ia seama bine cum merge”
(Matei 7:26) (Proverbe 14:15)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...

Vulturul
„El îţi satură de bunătăţi
bătrâneţea şi te face să întinereşti
iarăşi ca vulturul”
(Psalmul 103:5)

Vultur este numele comun dat mai multor păsări astfel zborul, atunci, vulturul are două opţiuni: să moară,
răpitoare diurne, mari, cu ciocul lung, ascuţit şi coroiat, sau să se schimbe printr-un proces foarte dureros care
cu aripi lungi şi cu picioare puternice, cu gheare tari, care durează aproximativ 150 de zile! Procesul îi cere vulturului
se hrănesc cu pradă vie şi, uneori, cu stârvuri. Au privirea să zboare pe un vârf de munte şi să petreacă acolo câteva
foarte ageră, pătrunzătoare, fiind uneori înfricoşătoare, la luni. În noul cuib, el îşi loveşte ciocul încovoiat de o stâncă,
vedere. Sunt mai multe specii de vulturi: vultur auriu, vultur până când acesta se rupe. Aşteaptă o perioadă, creşterea
pleşuv, vultur pescar etc., iar cele mai mari specii de vulturi unui cioc nou cu care îşi smulge unghiile. După ce noile
sunt condorii, cu o înălţime de 1,2 metri şi o deschidere a unghii apar, începe să-şi smulgă penele îmbătrânite. După
aripilor până la 3,5 metri. Aceştia trăiesc în Munţii Anzi din aceste luni de durere, vulturul îşi reia faimosul zbor pentru
America de Sud şi în statul California, făcându-şi cuiburi pe care a fost creat şi pentru care trăieşte încă 30 de ani.
stâncile abrupte şi izolate. Prin câtă suferinţa trece vulturul pentru a-şi putea
Vulturul este recunoscut încă din timpuri străvechi, ca continua viaţa! Am comparat acestă suferinţă a sa cu suferinţa
un simbol al curajului şi al puterii, datorită mărimii sale, din viaţa noastră. Trăim o viaţă scurtă pe acest pământ,
fiind printre cele mai grandioase pasări zburătoare din lume, într-un moment, se sfârşeşte şi în final trupul va ajunge în
datorită capacităţii sale de zbor şi mai ales, datorită locurilor ţărână, iar sufletul va merge în veşnicie. Dumnezeu este Cel
inaccesibile în care îşi face cuibul, de obicei, la mari înălţimi, care ne dă ocazia să ne continuăm viaţa în veşnicie, dar în
pe crestele sălbatice ale munţilor. Există, însă, şi specii care care veşnicie, depinde de noi şi de trăirea noastră. Poate
trăiesc pe malul oceanului, în apropierea pădurilor sau chiar de multe ori, trecând prin suferinţe, ne întrebăm care este
în păduri, cocoţaţi în vârful copacilor. Majoritatea cuiburilor rostul lor, dar Dumnezeu ne formează, ne modelează prin
sunt construite pe vârfurile stâncilor sau în copacii înalţi aceste încercări, ca noi să ne putem continua viaţa cu El,
şi cu o coroană bogată. Cuibul este mare, încăpător, ambii în raiul Său minunat. Pe cei care acceptă aceste încercări,
părinţi adăugând în fiecare an crenguţe şi frunze pentru a-l slujindu-L pe El şi înţelegând că încercarea lucrează
întări, astfel încât cuibul poate ajunge la un diametru de 1,8 răbdarea, Dumnezeu îi va întări şi le va da puteri să treacă
m şi la o înălţime de 1,5 m. biruitori, dar cei care nu acceptă aceste încercări, suferinţe,
Vulturii au vederea de trei ori mai bună decât a omului, în viaţa lor, murmurând şi renunţând la viaţă cu Dumnezeu,
zărind prada chiar şi de la doi kilometri distanţă, din înaltul trăiesc doar o viaţă scurtă pe pământ şi după moarte ajung
cerului. Pot zbura 300 de kilometri fără oprire, cu viteze în chinul cel veşnic. Suferinţa de aici ne asigură continuarea
care ajung şi la 180 de kilometri pe oră, atunci când coboară vieţii în veşnicie, cu Mirele nostru iubit Isus Hristos. Prin
aproape vertical pentru a înhăţa peştii din apă. Vulturul suferinţă este înlăturată zgura, pentru ca fiecare copil al
are ciocul şi ghearele foarte puternice, acestea crescând Său să devină aur curat. Deşi încercările dor, sunt necesare
continuu pe toată durata vieţii. De altfel, datorită acestor şi presupun şlefuire, iar şlefuirea e chinuitoare…
puternice gheare, vulturul poate căra, în zbor, o pradă care Povestea vulturului este un exemplu foarte bun al
câteodată depăşeşte jumătate din greutatea corpului său. durerii care transformă. El are de ales între a muri sau a
Din specia vulturilor, vulturul pleşuv trăieşte cel mai întineri. Încercările ne arata slavă şi măreţia lui Dumnezeu.
mult. Poate atinge vârsta de 70 de ani. Dar ca să ajungă la Oamenii neîncercaţi nu ajung în cer.
această vârstă, la 40 de ani trebuie să ia o decizie grea. La
această vârstă, unghiile sale sunt lungi şi flexibile incapabile „Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
să îi mai care prada, ciocul lung şi ascuţit i se înconvoaie şi dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei
nu mai poate mânca, aripile grele şi îmbătrânite, de ani şi de zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu
grosimea penelor, îi obosesc muşchii pieptului, îngreunându-i ostenesc” (Isaia 40:30,31)

Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”