You are on page 1of 20

Ce trebuie să facă un copil pentru a

ajunge „un om mare”?

1. Să fie ascultător de părinţi – pentru
a fi fericit.

2. Să înveţe la şcoală – pentru a-şi
dezvolta capacitatea intelectuală.

3. Să frecventeze o şcoală biblică pag. 3
pentru copii – pentru a-L cunoaşte Fugi de păcat! – Învăţătorul
pe Dumnezeu şi planul Lui pentru om. pag. 4

4. Să se roage zilnic – pentru a
beneficia de ajutorul lui Dumnezeu.
A-B Cine a zis? Cui a zis?
Psalmii 50-100 de la A la Z – Aura Simina

5. Să înveţe o meserie – pentru a-şi
câştiga pâinea cea de toate zilele. pag. 5

6. Să-şi îngrijească trupul – pentru a A-B Roada ei este odihna şi liniştea
fi sănătos. Comparaţi şi notaţi relaţiile – Denisa Atudoroae

7. Să se dedice Domnului – pentru a-şi
înţelege chemarea în lucrarea sfântă.
pag. 6
Căutaţi în cartea Domnului (Numeri) şi citiţi! Niciuna
dintre toate acestea nu va lipsi – Naomi Meseşan
Sunt doar un copil pag. 7
Cine este el şi care este sora lui? – O.D.
Sunt doar un copil, Isuse, Cine este el şi care este mătuşa lui? – V.M.
Ce-am păşit pe drumul drept;
Vin în lume de la Tine
Cine este ea şi care este vecina ei? – F.D.
Şi spre Tine mă îndrept. pag. 8
Inimioara mea Te caută, Iov – Predicatorul
Doamne, mare şi slăvit.
Ea te cere şi Te-aşteaptă pag. 9
Cu un dor nestăvilit. Omul care îl mustră pe Dumnezeu – Marius Leahu
Te ador privind natura, pag. 10
Te ascult prin vânt şi cânt,
Te iubesc, citind Scriptura
Mirel, un copil cu „zile puţine” – Învăţătoarea E.M.
Şi mă-nchin, Părinte Sfânt. pag. 11
Dorul de-a vorbi cu Tine Copii înţelepţi şi părinţi bucuroşi – Iosif Anca
L-am aflat şi Te iubesc
Prin Cuvânt, vorbeşti cu mine, pag. 12
Dar prin rugă, eu vorbesc. Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
Nu doriţi aşa prieten, o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
Călător de orice zi? Evangheliei” Timişoara
El e Cel ce nu se schimbă,
El ne duce-n veşnicii. pag. 16
Conrad, cizmarul • Prietenia autentică • Ajutor
Simion Buzduga reciproc • Care culoare este mai frumoasă? • Cel
Fondurile necesare editării si distribuirii mai bun şi cel mai rău lucru din lume.
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Răspunsuri, întrebări şi premianţi
doresc să sprijine această lucrare pot depune
pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Necinstirea părinţilor / Cinstirea părinţilor
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. pag. 20
Furnica – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Imediat ce Adam şi Eva au se manifestă prin pasiuni care cuceresc inima: sporturi,
păcătuit, au fugit să se ascundă, pentru folosirea diferitelor dispozitive şi aparate computerizate
că cine nu fuge înainte de a păcătui, va pentru jocuri şi reţele de socializare, bani etc. Acestea te
fugi sigur după aceea, dar „păcatul vostru împiedică să te dezvolţi spiritual, sunt ca nişte viruşi, de
vă va ajunge” (Numeri 32:23). Noi trebuie să învăţăm din care trebuie să te depărtezi, ca de o zonă contaminată:
înfrângerile înaintaşilor noştri, dar şi din succesele celor „Iar tu (care poţi să devii un), om al lui Dumnezeu, fugi
care au fost biruitori în lupta împotriva păcatului. de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa,
Dragi copii şi adolescenţi, luaţi exemplul lui Iosif, fiul dragostea, răbdarea, blândeţa” (1 Timotei 6:11). Toate
lui Iacov, care în faţa provocărilor soţiei imorale a lui Potifar aceste activităţi bazate pe împlinirea nevoilor sufleteşti în
„a fugit afară din casă” (Geneza 39:12) şi a fost biruitor. sistemul păcătos al lumii, aflate sub guvernarea diavolului,
Sunt în viaţă momente de ispită pentru trupul vostru, când vor suprima tendinţele oricăror căutări în vederea găsirii
fuga este singura soluţie: „Fugiţi de curvie! Orice alt adevăratelor satisfacţii spirituale, sufleteşti şi fizice.
păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară Chemarea şi menirea noastră se ridică mult deasupra
din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului provocărilor care înjosesc fiinţa umană, fiindcă noi suntem
său” (1 Corinteni 6:18). Recomandarea este bună şi din „neam de Dumnezeu” şi în veşnicia viitoare, El vrea
pentru cei căsătoriţi, fie chiar slujitori evlavioşi ca Timotei, să ne aibă alături: „...El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus
căruia apostolul Pavel îi scria: „Fugi de poftele tinereţii, de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii
şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă în lume prin pofte” (2 Petru 1:4). Dacă vrem să ajungem
curată” (2 Timotei 2:22). Un băiat în compania unei fete la Ierusalimul de sus, să învăţăm să fugim de la Sodoma
fără principii sfinte, sau o fată în discuţie cu un băiat fără spre munţi şi din lume spre împărăţia lui Dumnezeu, aşa
scrupule, n-are altă şansă să scape cu trupul „nevătămat” cum erau îndemnaţi şi evreii să plece din locul deportării
decât dacă pleacă urgent din acel loc. La fel de periculoase lor, spre cetatea sfântă: „Fugiţi din Babilon şi fiecare
sunt şi contactele on line, unde mintea se „înclină” foarte să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în pieirea lui!”
repede în faţa provocărilor trupului. De aceea, când staţi în (Ieremia 51:6).
faţa computerului, şi apare o provocare sexuală, ridicaţi‑vă Sunt situaţii speciale, în care fuga trebuie să fie
repede şi plecaţi în altă parte. urgentă, altfel, cum i s-a spus lui David: „Dacă nu fugi în
Adesea în asociere cu imoralitatea este idolatria, noaptea aceasta, mâine vei fi omorât” (1 Samuel 19:11).
de care trebuie să ne ferim în mod categoric: „De aceea, În cazul lui, fuga avea scopul salvării vieţii de un urmăritor
prea iubiţii mei (copii, scria un tată spiritual), fugiţi de aflat sub posesia diavolului. Ştiţi de câte ori a trebuit să
închinarea la idoli” (1 Corinteni 10:14). Închinarea la idoli fugă de Saul, dar de fiecare dată Domnul l-a ocrotit, căci
„Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în
el şi stă la adăpost” (Proverbe 18:10), fapt valabil numai
pentru cei ce fug de păcat şi de oamenii păcatului. O astfel
de fugă este de fapt o ocrotire, spre deosebire de o fugă
în care poţi fi urmărit şi prins. Cine se teme de Domnul nu
se mai teme de nimeni, chiar dacă trebuie să fugă dintr-o
(continuare în pagina 7)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B Cine a zis? şi Cui a zis?
I. Completează rebusul, răsfoind primele două cărţi ale Bibliei şi vei
descoperi Cine a zis? şi Cui a zis?. Răspunzând corect la întrebări,
vei descoperi pe verticală (A-B) un cuvânt care este vital în viaţa
credinciosului.
Cine a zis:
A
1. „Bea, domnul meu…”.
2. „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc, şi veţi vedea 1
izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua 2
aceasta”.
3
3. „S-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul,
şi să se întoarcă înapoi în Egipt”. 4
4. „Tu eşti un soţ de sânge pentru mine”. 5
5. „Sunt eu păzitorul fratelui meu”.
6
6. „Pentru ce vă întoarceţi aşa de curând azi”.
7. „Dă-mi oamenii, şi tine bogăţiile pentru tine”. 7
8. „Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor 8
şi ficelor voastre şi aduceţi-i la mine”.
9
9. „Eu vă voi da ce este mai bun în ţara Egiptului, şi
veţi mânca grăsimea ţării”. 10
10. „Aici este degetul Lui Dumnezeu”. 11
11. „În tabără este un strigăt de război”.
12
12. „Dumnezeu m-a făcut de râs”.
13. „Acum pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa şi tu tot 13
mai trăieşti”. 14
14. „Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu B
pentru totdeauna faţă de tatăl meu”.

II. Reciteşte întrebările de la 1 la 14 şi dă răspunsul, înlocuind întrebarea: Cine a zis? cu
întrebarea: Cui a zis?

Psalmii 50-100 de la A la Z
1. Să fie în adâncul inimii. 13. Sunt femeile aducătoare de veşti bune.
2. Ea ţine în veci. 14. Aşa sunt paşii vieţii mele de pribeag.
3. Zideşte în mine o inimă _____. 15. Ei să laude Numele Lui.
4. Atunci rugăciunea mea se înalţă la Tine. 16. Se acopăr de oi.
5. Tăria capului Meu. 17. Să bată din palme înaintea Lui.
6. Ele luminează lumea. 18. Întruparea frumuseţii desăvârşite.
7. Cu ea voi spune din neam în neam 19. Vei călca peste ei.
credincioşia Ta. 20. Este a păşunii Lui.
8. Pe ei şade Domnul. 21. O vor linge vrăjmaşii împăratului.
9. Ocara îmi rupe _____. 22. Pleacă-ţi _____ spre Mine.
10. De acolo se uită Domnul. 23. Nu s-au bocit.
11. El vine să _______ pământul. 24. Dumnezeu nu dispreţuieşte o inimă
12. Puse în burduful Tău. _______.
Aura Simina
4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A
1
A-B Roada ei este odihna 2
şi liniştea 3

1. Ucenic de-al Domnului. 4
2. Roadă a Duhului. 5
3. Biserică din Asia Mică.
6
4. Ţiitoarea lui Saul.
5. A fost răpit la cer. 7
6. Fiul lui Noe. 8
7. Împărat.
9
8. Voi face din tine un ____ mare.
9. Împăratul Haţorului. 10
10. _____ de tot felul de pofte. 11
11. Prieten cu David.
12
12. Cetate a lui Iuda.
B

Comparaţi şi notaţi relaţiile dintre cuvintele din cele
două coloane prin semnele: >, = , <, de exemplu
ascultarea de glasul Domnului > arderile de tot şi jertfele

1. ascultarea de glasul Domnului arderile de tot şi jertfele
2. neascultarea ghicirea
3. împotrivirea închinarea la idoli
4. o zi în curţile Domnului o mie în altă parte
5. puţinul celui neprihănit belşugul multor răi
6. o casă plină de cărnuri cu ceartă o bucată de pâine uscată cu pace
7. mare bogăţie cu tulburare puţin cu frică de Domnul
8. puţin cu dreptate mare venituri cu strâmbătate
9. părtăşia frăţească roua Hermonului, untdelemnul de preţ
10. un prânz de verdeţuri şi dragoste un bou îngrăşat şi ură
11. viteaz cel încet la mânie
12. cel ce cucereşte cetăţi cel ce este stăpân pe sine
13. câştigul înţelepciunii argintul şi aurul
14. femeia frumoasă şi fără minte inel de aur pus în râtul unui porc
15. cuvinte prietenoase fagure de miere
16. numele bun bogăţie mare
17. a fi iubit argintul şi aurul
18. untdelemnul mirositor un nume bun
19. ziua naşterii ziua morţii
20. începutul unui lucru sfârşitul unui lucru
21. cel bun la suflet cel îngâmfat
22. înţelepciunea o moştenire
23. râsul întristarea
24. mustratrea înţeleptului cântecul celor fără minte
25. un împărat bătrân şi fără minte un copil sărac şi înţelept
26. câştigi toată lumea câştigi sufletul
27. ocara lui Hristos comorile Egiptului
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (Numeri) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!

1. Completează spaţiile libere şi află făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui Aaron: „Tu să n-ai nicio
_____________ în ţara lor şi să n-ai nicio ________ de ____________ în _____________ lor. Eu
sunt ______________ şi_________ ta de _________ în mijlocul ___________ lui ____________”.

2. Identifică din capitolul 16 motivul neascultării lui Core, Datan şi Abiram şi pedeapsa primită.
_______________________________________________________________________________

3.

Uneşte prin săgeţi neascultările copiilor lui Israel şi modul în care au fost pedepsiţi:
pofta de carne
alipirea de Baal-Peor
spânzurarea celor vinovaţi
şerpi înfocaţi
teama iscoadelor şi necredinţa poporului o urgie foarte mare
cârtirea pentru mană o moarte năprasnică

4. Povesteşte pe scurt ce s-a întâmplat în fiecare din locurile următoare: Tabeera, Haţerot, Chibrot-
Hataava.

5. Pune în ordine cronologică evenimentele următoare: ____ Baalam ajunge în ţara Moabului şi
Balac îl întâmpină. ____ Balac trimite alte căpetenii după Balaam. ____ Măgăriţa vorbeşte şi
Dumnezeu îi deschide ochii lui Balaam să vadă Îngerul. ____ Balac trimite soli la Balaam să vină
să blesteme poporul Israel. ____ Balaam binecuvântează poporul în loc să-l blesteme. ____ Balac,
împăratul Moabului, îi vede pe copiii lui Israel tăbărând în şesurile Moabului. ____ Dumnezeu îi vorbeşte
lui Balaam să nu meargă să blesteme poporul. ____ Măgăriţa vede un Înger cu sabia în mână, se abate
din drum dar este lovită de 3 ori de Balaam. ____ Balaam pleacă în ţara Moabului călare pe măgăriţa
lui.

6. Găseşte, apoi transcrie, versetul în care Domnul îi porunceşte lui Moise cum să procedeze la
apele Meriba şi versetele care arată cum a acționat el: _________________________________

7. Iosua şi Caleb au fost singurii dintre cei doisprezece trimişi să iscodească ţara Canaan, care
au crezut că ţara poate fi cucerită. Completează versetele pentru a afla pe ce se bizuiau ei:
„Ţara …este o ţara foarte bună, minunată. Numai nu vă ___________ împotriva __________ şi nu
vă ___________ de _____________ din ţara aceea, căci îi vom ___________. Ei nu mai au niciun
___________: ___________ este cu noi, nu vă __________ de ei!”

8. Scrie numele a opt bărbaţi din Israel, demni de încredere, cărora Dumnezeu le-a poruncit să
participe la diferite acţiuni. Toate numele încep cu litera „E”! (pentru ajutor: numele din dreapta
aparţine tatălui). __________- Helon, __________- Amihud, __________- Parnac, __________- Deuel,
__________- Şedeur, ____________- Chislon

9. Care este numele meu?
Am abătut mânia Domnului prin râvna pe care am avut-o pentru El. _____________
Moise m-a făcut părtaş la dregătoria lui. ______________
Sunt fiul lui Susi. Moise m-a trimis împreună cu mai mulţi să iscodesc ţara Canaanului. _________
Fetele mele au dorit sa aibă moştenire între copiii lui Israel. ____________

10. Completează versetul şi ia aminte la prorocia spusă de Balaam: „Dumnezeu nu este un _____
ca să ________. Niciun fiu al omului ca să-I pară rău. Ce a _______, oare nu va ____________?
Ce a ____________, oare nu va___________?”
Naomi Meseşan
6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Vorbe cu tâlc
„Ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă, să asculte
însă şi înţeleptul şi îşi va mări ştiinţa şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă - pentru prinderea
înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor
lor cu tâlc” Proverbe 1:4-6

(continuare din pagina 3)

Cine este el şi care este
sora lui?
Sunt creat de la început, dar în toate timpurile
am avut de îndeplinit o misiune; în fiecare zi, minut
şi secundă am un drum de parcurs.
De trei ori în istoria mea a trebuit să ascult o
poruncă deosebită.
O soră de-a mea care locuieşte la mii de
kilometri de mine şi este foarte leneşă a trebuit să
asculte şi ea o poruncă asemănătoare, pentru a se
arăta un plan măreţ. (O.D.)

Cine este el şi care este
mătuşa lui?
Neamul nostru vine de departe, sunt mult mai
bogaţi şi mai frumoşi ca noi, dar numai de noi s-a localitate în alta, în vremuri de persecuţie. Cine fuge pentru
folosit Stăpânul, în faţa marilor mulţimi. Numele Domnului Isus, fuge împreună cu El, ca Iosif, care a fugit
Într-o zi, stătem într-un loc, unde nu eram văzut din casa lui Potifar, dar Domnul a fost cu el în închisoare. Poate
de mulţi şi au venit la mine nişte oameni, care şi-au
lăsat familiile şi mi-au poruncit să merg cu ei, pentru sunteţi şi voi, băieţilor, urmăriţi de colegi bătăuşi sau fetelor, de
că mă aştepta Cineva. De multe ori am călătorit pe unii care vor să abuzeze de voi. Dacă vă veţi ruga ca David şi o
drumuri stâncoase cu pietre şi noroi, dar de data să fugiţi de oamenii răi, se va împlini rugăciunea adresată de el
aceasta călcam pe lână şi fuioare de in. Domnului: „Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot
După ce mi-am îndeplinit misiunea, am revenit fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi
la vechile mele activităţi, dar şi astăzi spun celor ce
cetăţuia mea” (Psalmi 71:3).
au priviri semeţe, să vină jos la mine şi să asculte
pentru că sunt multe locuri goale. Îi aştept! Dar să nu fugim de Domnul, ca Iona, care „s-a sculat să
Aşa a spus şi mătuşa mea. (V.M.) fugă la Tars, departe de Faţa Domnului...” (Iona 1:3). După un
„duş” rece şi unul fierbinte, a mers la pas prin mijlocul oraşului
Ninive şi a ascultat întru totul, deşi încă mai avea răzvrătire în
Cine este ea şi care este fiinţa lui. A înţeles însă lecţia psalmistului: „Unde mă voi duce
departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?”
vecina ei? (Psalmi 139:7). Ori de câte ori se vede „lupul”, este normal ca
oile să fugă, chiar dacă este îmbrăcat în blană de oaie: „Nu
Dumnezeu m-a folosit în toate lucrările Lui merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc
măreţe. Într-o zi m-a trimis să slujesc unui împărat, glasul străinilor” (Ioan 10:5), dar niciodată oile nu fug de păstor,
pentru că mă ceruse de la Stăpân. I-am slujit cu
el „merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc
toată dăruirea, iar el s-a folosit de mine în toate
domeniile vieţii. glasul! (Ioan 10:4).
De multe ori, Stăpânul a hotărât să fiu printre Astfel putem sistematiza şi semnaliza traseele: oile care
oameni şi să le vorbesc în diferite locuri publice, fug de lupi spre păstor sunt la adăpost - oamenii care fug de
spunându-le: „Temeţi-vă de Dumnezeu!”. Mulţi m-au diavolul ce se apropie cu „colţii” păcatului şi caută ajutor în
ascultat şi i-am ajutat în viaţă, dar unii, voiau să le lumina şi sfinţenia Domnului vor găsi viaţă şi linişte; oile care fug
dau ajutor în lucruri rele şi n-am colaborat cu ei.
Cine mă cere cu stăruinţă şi credinţă îi voi de păstor, nu pot ajunge decât în spini şi în pădure, unde mai
sluji, căci şi acum strig: „Ascultaţi căci am lucruri degrabă sau mai târziu vor fi o pradă pentru animalele sălbatice –
mari de spus!” oamenii care nu ascultă sfatul Domnului să se păstreze departe
De-a lungul anilor, am avut mari probleme cu de păcat, vor sfârşi în păcat şi în moarte.
o vecină ce locuieşte foarte aproape de mine, dar „Fugi!” Pentru că ştii unde este pericolul şi totodată unde
ea slujeşte împăratului întunericului. (F.D.)
este salvarea.
Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

1. Unnevoiaşi

copil plin de milă cu cei

În cercetarea făcută cu ocazia
bogat ca Iov, vei putea să ai milă de
încercării lui, Iov a trecut în revistă nu
cei săraci. Învaţă-te să faci bine cu în partea a doua a versetului 3, când
doar binefaceri sporadice, ci principiile
ceea ce ai, în perioada copilăriei şi-ţi Domnul îşi justifică dreptatea hotărârii
milei, care l-au călăuzit din vremea
va fi uşor apoi toată viaţa să faci fapte Sale, în raport cu dorinţa distrugerii
copilăriei. Cred că a avut părinţi buni
bune, adunând din timp o comoară lui, afişată de diavolul: „El se ţine tare
la suflet, dar mai mult decât atât, el
eternă. Aminteşte‑ţi că tânărului în neprihănirea lui şi tu Mă îndemni
a decis să fie un om bun cu toţi cei
bogat care nu era obişnuit cu dărnicia să-l pierd fără pricină”
din jurul lui, ajutându-i ori de câte ori
şi nu se încredea în Domnul, i-a fost Cum te porţi când primeşti
era nevoie. El ştia că era vrednic de
imposibil să-şi adune o comoară în un cadou? Dar când eşti înşelat şi
osândit, dacă n-ar fi procedat aşa, de
cer, dăruind la săraci, dintr-o dată, o păgubit? Rămâi acelaşi, ca Iov, sau
aceea a vorbit sub incidenţa acceptării
valoare mare. te schimbi ca oamenii care nu pot
pedepsei, în cazul în care ar fi fost

2. Unprosperitate
vinovat : „Dacă n-am dat săracilor spune: „Gol am ieşit din pântecele
om neprihănt în mamei mele, şi gol mă voi întoarce
ce-mi cereau, dacă am făcut să se
şi în boală în sânul pământului. Domnul a dat,
topească de plâns ochii văduvei, dacă
„Domnul a zis Satanei: «Ai şi Domnul a luat, binecuvântat fie
mi-am mâncat singur pâinea, fără ca
văzut pe robul Meu Iov? Nu este Numele Domnului!” (Iov 1:21). Să ştiţi
orfanul să-şi fi avut şi el partea lui din
nimeni ca el pe pământ. Este un om că viaţa ne rezervă atât momente de
ea, eu, care din tinereţă l-am crescut
fără prihană şi curat la suflet, care împlinire cât şi situaţii de nedreptate
ca un tată, eu, care de la naştere am
se teme de Dumnezeu şi se abate şi necaz. În ambele se vede ispita
sprijinit pe văduvă; dacă am văzut pe
de la rău»”. (Iov 1:8). „Domnul a zis diavolului: la bine, te îndeamnă să
cel nenorocit ducând lipsă de haine,
Satanei: «Ai văzut pe robul Meu Iov? te încrezi în puterile tale şi să uiţi de
pe cel lipsit neavând învălitoare, fără
Nu este nimeni ca el pe pământ. Dumnezeu; la rău te împinge să te
ca inima lui să mă fi binecuvântat,
Este un om fără prihană şi curat la răzvrăteşti împotriva Lui. Învăţaţi din
fără să fi fost încălzit de lîna mieilor
suflet, care se teme de Dumnezeu primii ani, dacă puteţi să înţelegeţi,
mei; dacă am ridicat mâna împotriva
şi se abate de la rău»”. (Iov 2:3a). cum operează puterile spirituale în
orfanului, pentru că mă simţeam
Atenţie! Eu nu am citit de două ori lumea în care trăim,
sprijinit de judecători; atunci, să mi se
acelaşi verset şi nici nu este vorba de pentru ca să nu fiţi
deslipească umărul de la încheietură,
aceeaşi situaţie. Dimpotrivă, prima înşelaţi de cel rău şi
să-mi cadă braţul şi să se sfărîme!”
declaraţie a Domnului, a fost făcută pentru ca să rămâneţi
(Iov 31:16-22).
în vremea prosperităţii lui Iov, iar cea credincioşi Domnului,
Dragul meu, ţi-ar fi frică să
de-a doua, în urma pierderii întregii toată viaţa.
rosteşti asemenea cuvinte? Eşti
lui averi şi a morţii fulgerătoare a Cu Dumnezeu
destul de atent la nevoile
tuturor copiilor lui. Diferenţa apare întotdeauna finalul încercărilor şi
altora sau te gândeşti
că doar dacă ai fi eternitatea vor fi fericite.
(continuarea în pagina 15)
8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Omul care îl mustră pe
Dumnezeu
Nu vi s-a întâmplat vreodată să fii primit la şcoală sau să le înţeleg, de minuni care sunt mai presus de mine şi pe
la vreun concurs o notă mai mică decât v-aţi aşteptat? Şi care nu le pricep” (Iov 42:3).
într-o astfel de situaţie nu l-aţi mustrat în gând sau în faţă pe Aşadar, Dumnezeu i-a pus lui Iov o serie de întrebări ca
profesorul care v-a notat astfel? Dar pe parcursul vieţii nu vi să îl facă să înţeleagă cine este el în raport cu Cel Atotputernic.
s-a întâmplat să Îl „mustraţi” pe Dumnezeu pentru că, altfel De asemenea, Dumnezeu i-a propus lui Iov să schimbe
v-aţi fi aşteptat să decurgă viaţa voastră? Poate consideraţi că rolurile pedagogice între ei: „Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz ca
aţi făcut binele şi, în loc să aveţi parte de realizări şi împliniri, Eu să te întreb şi tu să Mă înveţi” (Iov 38:3); „Ascultă‑Mă şi voi
aveţi parte de neîmpliniri şi eşecuri. vorbi; te voi întreba şi Mă vei învăţa” (Iov 42:4). Oare suntem
Aşadar, într-o astfel de situaţie, ce atitudine aveţi? noi capabili să Îl învăţăm ceva pe Dumnezeu? Dar totuşi ne
Puteţi să slujiţi mai departe Domnului liniştiţi, sau puteţi să comportăm ca şi cum am fi capabili. Nu vi s-a întâmplat în
vă răzvrătiţi şi să vă „luaţi” piciorul de pe frână şi astfel viaţa anumite dorinţe ce le-aţi avut să Îi descrieţi lui Dumnezeu
voastră să o ia la vale încât după o vreme, realizând unde aţi modul în care să vă rezolve problema? Ideal este ca noi să
ajuns, să vă îngroziţi. Chiar dacă vă veniţi în fire şi hotărâţi să Îi prezentăm cererea noastră, lăsându-L liber să o rezolve în
reveniţi de unde aţi coborât, veţi constata că e mult mai greu modul în care El consideră că este mai bine. După aceste
să urcaţi decât să coborâţi. Şi de unde a pornit totul? De la două propuneri ale Domnului, Iov a ajuns să Îi dea dreptate
nemulţumirea faţă de modul în care a acţionat Dumnezeu, lui Dumnezeu zicând: „Urechea mea auzise vorbindu-se de
contrar aşteptărilor voastre. tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă
Consider foarte sensibile şi tot mai des întâlnite astfel de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă” (Iov 42:5,6).
de cazuri, dar ştim că Dumnezeu nu greşeşte niciodată în Deci, Iov a înţeles că Dumnezeu nu are pentru ce să fie
modul în care lucrează în viaţa oamenilor! mustrat şi este o nebunie orice corecţie la adresa Lui. După
Mi s-a întâmplat o dată la un extemporal să mă aştept că întrebarea care l-a umilit: „Cine este acela care are nebunia
voi lua notă maximă, dar mare mi-a fost mirarea când mi s-a să-Mi întunece planurile?” (Iov 42.3), omului drept – în raport
întâmplat tocmai contrariul. Eu rezolvasem bine problema, doar cu alţi oameni – nu i-a rămas decât „dreptul” la smerenie
că mi-a scăpat un element care a condus la un rezultat greşit. şi pocăinţă: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar
acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine
şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă” (Iov 42:5-6). Interesant şi
binefăcător este faptul că după acceptarea dreptăţii neînţelese
a lui Dumnezeu, se sfârşeşte încercarea lui Iov. După acest
„moment”, prietenii şi binecuvântările, sub porunca divină, se
întorc spre casa şi viaţa lui.
În concluzie, să fim înţelepţi şi să ne înţelegem poziţia în
raport cu Dumnezeu, să nu Îl părăsim pe motiv că ni se pare
Undeva în trecutul istoriei a existat un bărbat care a
făcut voia lui Dumnezeu şi a rămas surprins să constate că
a avut parte de un tratament incorect din partea Lui. Acest
bărbat este Iov, care a fost neprihănit şi totuşi a avut parte
de multe nenorociri. El a încercat să se uite în viaţa lui, să
găsească vreun motiv pentru care i s-au întâmplat acele
nenorociri, dar nu a găsit nimic pentru care să se poarte
Dumnezeu cu el aşa. În această situaţie, el a făcut contestaţie
şi „Profesorul” a început să-i pună o serie de întrebări din că nu acţionează corect în dreptul nostru. Să aşteptăm şi vom
toată materia, pentru că Iov dădea impresia că ştie totul cu vedea că ne va face mult mai mult bine decât merităm…dar
lux de amănunte: „Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz ca Eu să te toate la vremea potrivită.
întreb” (Iov 38:3). După ce i-au fost puse întrebările, „elevul” „Domnul a vorbit lui Iov şi a zis: «Eşti încredinţat acum
Iov a constatat că „Profesorul” ştie mult mai mult decât el şi a tu, care vorbeşti împotriva Celui atotputernic? Tu care mustri
zis: „Iată , eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?»” (Iov 40:1-2).
la gură. Am vorbit o dată şi nu voi mai răspunde; de două ori Eu nu mai am. Dar tu?
şi nu voi mai adăuga nimic” (Iov 40:3-5); „Da, am vorbit fără Marius Leahu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Mirel
un copil cu
„zile puţine”

(O scrisoare primită la redacţie, la câteva zile după apariţia revistei „Tată scump din ceruri, te
Betel nr. 45, în care Editorialul purta titlul: „Copii cu zile puţine”)
rog să declanşezi în mine
„Mirel Abotezătoaie (clasa a VII-a) a participat la concursul din naşterea din nou.
revista Betel. Ştiu de la el că a completat două numere. Am vrut să
vă spun că nu va mai participa pentru că a plecat la Domnul. A fost Te rog, o, Tată, Tu să
un „copil cu zile puţine”, duminică 31 martie 2013 a fost înmormântat.
A fost o surpriză plecarea lui pentru că nu a fost bolnav înainte. Era
lucrezi la inima mea.Tu să o
tot timpul printre noi, nelipsit de la şcoala duminicală, de la adunare, prelucrezi aşa cum trebuie!
fiind activ, interesat de Cuvântul lui Dumnezeu, cuminte şi supus.
Noi, învăţătoarele, ne miram ce copil deosebit era şi de câteva
Te rog să mă ajuţi să văd
ori am vorbit despre el. A fost adesea apreciat şi premiat pentru lucrările Tale minunate.
activitatea lui.
Miercuri seară a fost la studiu cu tinerii, i s-a făcut dintr-o dată
Fă Tu să strălucească Faţa
rău în biserică, noaptea următoare s-a simţit rău: febră, frisoane, Ta peste robul Tău.
stări de vomă. Joi dimineaţă i-au ieşit nişte pete negre pe corp, a
fost dus la medic, trimis urgent la Iaşi, dar medicii nu au mai avut Deschide-mi ochii să văd
ce să-i facă. S-a stins din viaţă joi pe la ora 16. A avut meningită şi minunatele Tale lucrări.
medicii s-au mirat când i-au văzut fişa medicală fără antecedente.
În întristarea aceasta mi s-a dus gândul la cele scrise despre Ajută-mă, să aleg
Enoh, care înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui calea adevărului şi să
Dumnezeu. S-a vorbit mult de bine despre Mirel, în serile de priveghi
şi duminică la înmormântare, dar s-a vorbit mult de bine de el şi urăsc păcatul.
înainte de mutarea lui. Eu chiar am satisfacţia că pentru activitatea Vreau să trezeşti în mine
lui la revista Betel l-am premiat înainte şi s-a putut bucura, în câteva
rânduri de rodul muncii lui, în plan spiritual. dorinţa de a fi curat.
Îmi amintesc de prima lui rugăciune scrisă, imediat ce ne-aţi
sfătuit să-i punem pe copii să scrie rugăciuni. I-am citit-o atunci, se
Te rog să îmi descoperi
ruga cam aşa: „Doamne, fă-mi parte de experienţe cu Tine, vreau Cuvântul Tău.
să Te cunosc mai mult, Te rog să mi Te descoperi”. L-am vizat de
atunci, ca un copil ce dorea cu toată inima să fie al Domnului şi
Vreau să mă ajuţi să fac şi
ne‑am bucurat de el. să îndeplinesc şi să trăiesc
Ultima lui rugăciune scrisă, îmi amintesc că a făcut-o la plural,
eu i-am citit-o şi l-am rugat să o mai scrie o dată la singular. Când
tot ce citesc.
am trecut din nou pe la el l-am întrebat dacă a rescris-o, a zis că Aprinde în mine dorinţa
da şi nu i-am mai verificat-o. S-a grăbit atunci, trebuia să plece mai
repede şi şi-a uitat rugăciunea în sala de şcoală duminicală. Aşa am după cuvântul Tău,
intrat în posesia ei şi mi-a rămas amintire. O prezint în continuare şi după casa Ta şi să fiu aşa
doresc să fie spre cercetarea altor copii, în vederea apropierii lor de
Tatăl ceresc”. cum vrei Tu să fiu”.
Învăţătoarea E. M.

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

„Tatăl celui neprihănit se veseleşte, şi cel ce dă naştere unui înţelept
se bucură. Să se bucure tatăl tău şi mama ta,
să se veselească cea care te-a născut” (Proverbe 23:24-25). „Când sunt copiii noştri mici,
Noi pentru ei suntem TĂTICI.
Dragi copii, vă propun să „citiţi” pe faţa părinţilor voştri şi să observaţi Ce gingaş e şi sună bine:
dacă sunt sau nu bucuroşi, să ascultaţi cuvintele lor, în special ale mamelor, TĂTICULE, mi-e dor de tine!
care se exprimă mai mult prin vorbe şi să încercaţi să aflaţi, dacă sunt triste,
care este cauza durerii lor sufleteşti. Gândiţi-vă dacă nu cumva purtarea Dar anii trec şi, deodată,
voastră rea este una din cauzele unor boli de stres sau depresie, care au Nu eşti TĂTIC, acum eşti TATĂ.
întrerupt fericirea de după durerile naşterii, „bucurie că s-a născut un om pe Dar şi aşa, tot sună bine:
lume” (Ioan 16:21). Să nu „fugiţi” de această realitate, aşa cum îmi spunea un TATĂ, îmi este dor de tine...
adolescent răzvrătit, când i-am vorbit despre durerea mamei lui, referitoare
la starea lui de păcat: „I-am spus mamei să nu se necăjească pentru mine. Dar cresc, nu le mai eşti pe plac.
Dacă mie îmi place lumea, eu răspund de viaţa mea”. I-am amintit, atunci Din TATĂ, tu devii BABAC!
lui şi acum vouă , o axiomă a inimii de părinte, potrivit căreia faptele Şi vorba sună trist şi gol:
rele ale copilului provoacă automat durerea părinţilor: „Cine dă naştere BABACULE, mai dă-mi un pol!...
unui nebun va avea întristare şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure”
(Proverbe 17:21). Dar viaţa e un foc de paie
Să ştiţi că expresia „nebun”, din cartea Proverbele nu se referă în primul Şi vrei – nu vrei, ajungi TATAIE.
rând la un retardat mintal ci la unul neascultător şi rău: „Pentru cel nebun Iar vorba ta, în râs e luată:
este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze TATAIE, ia mai las-o baltă!
cu pricepere” (Proverbe 10:23). Nebunia este o gândire păcătoasă: „Gândul
celui nebun nu este decât păcat” (Proverbe 24:9). Văzând păcatul înfăptuit Şi-n anii care-ţi mai râmân,
şi efectele lui catastrofale în timp, un părinte care prin natura lui doreşte Te vor numi doar... ĂL BĂTRÂN.
binele copilului, devine conştient de nenorocirea ce-l va ajunge pe cel ce Şi vorba lor te năuceşte:
face răul. Iată de ce: „Un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi amărăciune BĂTRÂNE, ce-ţi mai trebuieşte?
celei ce l-a născut” (Proverbe 17:25), prin faptele lui rele. De exemplu: un
furt, în urma căruia părinţii trebuie să plătească amenzi şi copilul lor să Copile, tu să ai ştiinţă,
execute o condamnare; o obrăznicie la şcoală, după care mama este umilită Am fost un tată cu credinţă!
în cancelarie, iar copilul va fi cu nota scăzută la purtare; întârzieri seara cu Şi din puţin, de-a fost să fie,
prietenii, timp în care părinţi sunt neliniştiţi, ştiind că aceste anturaje sfârşesc Eu am răbdat şi ţi-am dat ţie!
adesea în droguri şi imoralitate. Cum ar putea fi bucuroasa mama atunci când
îşi sună băiatul la telefon şi-l cheamă acasă, iar el îi închide telefonul. Da, Dar fă-mi, te rog, o bucurie!
„...un om nesocotit dispreţuieşte pe mamă-sa” (Proverbe15:20), dându-se La cimitir, de vii la mine,
„mare”, căci nici el nu ascultă de „bătrânul”. Versurile unui autor necunoscut Să-mi zici ca în copilărie:
(cel puţin mie) sunt relevante pentru atitudinea care provoacă întristare şi TĂTICULE, mi-e dor de tine!...
respectiv starea care aduce şi păstrează bucuria:
(continuare în pagina 15)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara

partea a 8-a

Reporter: Ce poate să facă un om care este dependent de R: Ce părere ai despre dependenţa de Internet şi dependenţa de
pornografie? pornografie?

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, Student 8 - Vox-pop pe stradă: Ar fi mai bine ca oamenii să-şi facă
teolog: Pornografia este adictivă, adică creează dependenţă. prieteni, decât să stea pe Internet şi să se uite la pornografie.
Sunt oameni care au fost prinşi de prostituţia şi de pornografia
de pe Internet şi vreau să ştiţi că pornografia este o formă de
Ioan Brie, pastor: Dacă, de exemplu, aş avea pe masă un pahar
cu apă şi aş şti că în paharul cu apă au fost picurate câteva picături
prostituţie, pentru că Domnul Isus a spus că dacă te uiţi la o
de cianură, l-aş bea? Când te gândeşti că pornografia înseamnă
femeie şi o pofteşti, ai şi curvit cu ea în inima ta. Când te uiţi la
distrugerea sufletului tău, distrugerea familiei tale, distrugerea
pornografie, tu participi la ea şi tu, de fapt, comiţi pornografia
reputaţiei şi a numelui tău, distrugerea ta chiar şi din punct de
aceea, ţi-o imprimi în suflet, participi la curvia de acolo, uitându‑te
vedere profesional - până acolo se merge - iar în final distrugerea
la ea cu poftă.
sufletului tău, în momentul în care gândim în acest fel în dreptul
Soţia unui bărbat dependent de pornografie: Accesul foarte pornografiei, de aici începe vindecarea. Însă, câtă vreme găsim în
uşor la Internet şi faptul că suntem bombardaţi încontinuu cu mintea noastră subterfugii de genul: „Nu-i chiar aşa de grav, acum
imagini de genul acesta, este capcana care îl pândeşte pe orice e ultima dată şi gata”... nu scăpăm!
bărbat şi pe orice femeie. Dar dacă vrei să îl ajuţi pe soţul tău să
scape din această capcană, trebuie în primul rând să îl înţelegi şi R: Site-ul www.BBC.ro cita un studiu realizat de
să NU îl judeci, iar apoi să accepţi dragostea pe care Dumnezeu Asociaţia Americană de Psihologie în care se
o poate pune în inima ta pentru el. arată: „Bombardamentul mediatic în care fetele
sun prezentate ca nişte obiecte sexuale are
R: Ce soluţii ar fi pentru eliberarea lor? un efect psihologic extrem de negativ asupra
tinerelor. Păpuşi cu fuste mini de piele neagră
Ioan Brie, pastor: Cred că prima soluţie vine din momentul în care şi cu cizme înalte până la coapsă, lenjerie
realizezi că pornografia este un afront la adresa lui Dumnezeu,
intimă minimală pe care sunt imprimate lozinci
de aici trebuie plecat. Toate celelalte motivaţii pot ajuta, dar cap
cu subînţelesuri deloc decente... Fetiţe de 5 ani
de listă ar trebui să fie două idei majore: pornografia este un
încurajate să cocheteze pe scenă la concursuri
afront la adresa lui Dumnezeu, este un păcat înaintea lui
de frumuseţe... Psihologul american
Dumnezeu; pornografia este o otravă pentru propriul suflet,
Eileen Zurbriggen afirmă că
îmi provoacă moartea, mă distruge. Câtă vreme consideri că
sexualizarea fetelor şi
pornografia este un lucru care te delectează, te distrează, câtă
a tinerelor femei
vreme consideri că pornografia îţi face plăcere, nu scapi de ea!
predomină în
Dar în momentul în care o consideri o batjocură pe obrazul lui
toată media,
Dumnezeu şi o otravă pentru tine, de aici începe refacerea. Cu
inclusiv
alte cuvinte, umblăm la baze. Baza este să ne predăm viaţa lui
în filme,
Dumnezeu şi să gândim corect în dreptul păcatului.
televiziune,
R: Obişnuieşti să petreci mult timp pe Internet? jocuri video,
desene
Student 8 - Vox-pop pe stradă: Nu chiar aşa de mult, dar zilnic animate, peste
îmi verific e-mail-urile. tot. Principalii
vinovaţi de difuzarea
R: Ai văzut vreodată filme porno? acestor imagini pot
să fie televiziunea şi
Student 8 - Vox-pop pe stradă: Păi... au fost, da... Internetul.

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Asta în condiţiile în care aproape 70% dintre copiii americani agresive, în general, nu doar de pornografie,
au un televizor în camera lor. Potrivit Asociaţiei Americane ci şi de violenţă excesivă şi aşa mai departe,
de Psihologie, consecinţele sunt nimicitoare. Între posibilele este foarte mică, sub 11 ani. Imediat ce au
efecte psihologice negative asupra fetelor se numără pierderea descoperit calculatorul şi Internetul, ajung pe
respectului de sine, rezultate slabe la învăţătură, tulburări de o plajă din aceasta de expunere pentru zona
nutriţie şi depresie. Agenţiile de marketing sunt acuzate că de pornografie sau de violenţă excesivă. E
profită incorect de dorinţa copiilor de a se bucura de afecţiune şi foarte bine ca în momentul în care ai calculator
de nevoia acestora de a nu ieşi din tiparul general, de a fi la fel într-o cameră, în camera de zi sau într-o zonă
ca şi prietenii lor”. accesibilă tuturor, să poţi să ai un control de
la distanţă, nu neapărat impunându-i copilului să-ţi spună ce şi
Ioan Brie, pastor: Am menţionat deja două dintre posibilele cum, pentru că este evident că va exista pe urmă o reţinere din
soluţii pentru eliberarea de această dependenţă. A treia soluţie partea copilului. Dar ai un mijloc de control, poţi să previi.
pentru eliberarea de sub robia pornografiei este mărturisirea În momentul în care mergem toţi la culcare, la ora 12:00
păcatului înaintea lui Dumnezeu. Mână în mână cu asta, îi invit cu noaptea, de exemplu, el nu poate să stea retras încă 2-3 ore
demnitate pe cei care au probleme să caute un consilier, dar NU pe Internet şi să nu ştii ce se întâmplă acolo! Aceasta este o
un consilier care să le spună ceva de felul: „Ştii, şi eu am minţit, regulă importantă, iar a doua regulă este să poţi să ai şi parolă
am înjurat, ce să facem, ne scapă gura, dar nu-i nimic”. Nu, nu pe calculatorul lui şi să ştii site-urile pe care le frecventează.
superficialităţi de genul acesta. Căutaţi un om al lui Dumnezeu
serios, cu o viaţă spirituală autentică, un om care poate acorda R: În ce constă distrugerile provocate de consumul de pornografie?
consiliere în privinţa aceasta, şi cu el trebuie discutate şi puse
problemele pe masă şi aduse înaintea lui Dumnezeu, cu Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
rugăciune. Poate că uneori se impune şi rugăciunea şi postul Prima distrugere este mintea, deci gândirea. Gândirea oricum este
pentru ruperea acelor legături demonice, înfruntarea acelor setată pe mie, pentru mine, în favoarea mea, deci această gândire
legături, şi de aceea se impune o consiliere riguroasă din partea setată pe împlinirea dorinţelor şi a plăcerilor eului este, de fapt,
unor oameni cu chemare de la Dumnezeu în această privinţă. diabolică, este sămânţa iadului şi a diavolului în noi. În momentul
în care încercăm să evaluăm distrugerile, constatăm că ele sunt
R: Există cumva o reţetă care să îi ajute pe oameni să se rupă catastrofale. Distrugerile sunt foarte mari, pentru că de la o minte
de dependenţă? îmbolnăvită de păcat şi o inimă încătuşată de acest păcat nu poate
să pornească decât distrugere, iar distrugerea se referă la propria
Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare: persoană, la viitorul acestei persoane, la toate vorbele şi acţiunile ei
Esenţial este ca, dacă aceştia sunt copii, familia să le acorde mult şi apoi la relaţii, familie, prieteni, toţi, toţi sunt afectaţi.
mai multă atenţie, să vorbească cu ei, să vadă de ce au ajuns
dependenţi, ce probleme au, pentru că, de fapt, un om normal Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului
şi sănătos nu doreşte să-şi petreacă timpul într-o lume virtuală, General de Poliţie: Pentru părinţii care n-au nici timpul necesar,
dacă viaţa lui este în ordine. În primul rând, trebuie să vezi ce este nici comunicarea cea mai bună cu copiii, există pe piaţă o serie
în viaţa ta sau în viaţa persoanei afectate, ce nu este în regulă şi de sisteme pe care firmele specializate le vând, care îţi fac fie
ce o face să-şi petreacă timpul într-o lume generată virtual. Acest o monitorizare a activităţii care se derulează pe acel calculator,
pas este vital, ca primul pas în orice dependenţă, fie ea de jocuri într-o perioadă de o zi sau într-o anumită perioadă, fie îţi filtrează
video, de reţele de socializare, de orice anumite site-uri pe care tu, ca părinte, consideri că nu ar trebui
altceva - să identifici cauza problemei, să intre copilul tău. Şi există un blocaj, acel firewall pe care acest
dacă se poate, sau măcar motivul sistem ţi-l asigură. Montezi acest sistem pe calculator şi atunci
principal. Dar esenţial este ca familia ştii unde intră copilul tău şi poţi să ai o discuţie cu el, sau îţi
şi prietenii să-i dea atenţie blochează anumite site-uri. Esenţial este să existe o comunicare
celui dependent, să bună între tine şi copilul tău.
vadă cum pot să îl
ajute şi să încerce să R: Aş adăuga că peste jumătate dintre copii au accesat în mod
îl scoată din groapa în voit sau din greşeală site-uri pornografice şi site-uri cu conţinut
care a intrat. violent, dar nenorocirea este că nici copiii, dar nici măcar părinţii nu
realizează faptul că este ceva deosebit de distructiv. Studiile relevă
R: Cum este înţelept faptul că un tânăr petrece în medie aproape 2 ore/zi pe site-uri
să ne raportăm la pornografice, ascunzând acest lucru de părinţi. Dar care este atunci
copii pentru a preveni soluţia pentru o viaţă curată, morală şi neatinsă de gunoiul spiritual
pornografia infantilă şi care poate fi inoculat în mintea umană de către media vizuală?
prieteniile cu persoane
necunoscute de pe Prof. Virgil Drăgan: Soluţia este: întoarce-te la Dumnezeu –
Internet? izvorul apelor vii. Cercetează în Cartea Sfântă - Biblia şi vei găsi
soluţiile cele mai bune pentru tine, pentru familia ta, din care face
Marius Tache, ofiţer parte şi copilul tău, astăzi dependent de Internet. Este oare ceva
de prevenire în prea greu pentru Dumnezeu? Caută-L pe Dumnezeu, cheamă-L
cadrul Inspectoratului în ziua necazului tău, dacă trăieşti o stare de mare necaz, de
mare decepţie, o stare de neputinţă şi aceasta îţi tulbură profund
General de Poliţie:
fiecare clipă din viaţă. Vezi cum se îndepărtează copilul tău de
Vârsta celor care intră
tine cu fiecare clipă care trece, cum nu mai seamănă nici măcar
în contact cu posibile
cu umbra viselor tale de odinioară, cum nu-l mai poţi recunoaşte
materiale pornografice
în fiinţa aceasta, care are deja degetele cu bătături de la tastele
sau materiale

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

computerului, nu-l mai poţi regăsi pe cel de a mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima,
cărui venire pe lume te-ai bucurat aşa de mult. pofta rea şi lăcomia,care este o închinare la idoli” (Coloseni 3:5).
Întoarce-te la Dumnezeu, învaţă-l pe copilul tău Dar cred că dincolo de discuţii, ceea ce vrea Dumnezeu să vadă
că autoritatea lui Dumnezeu este exprimată în de la noi este acţiunea. Vedem asta ca o problemă? Vedem asta
casă prin autoritatea Bibliei şi apoi prin autoritatea ca fiind ceva care ne distruge? Şi aici aş face un apel, fac apel la
ta. Învaţă-l pe copilul tău că autoritatea aceasta acţiune, la a ne ridica din starea aceasta, PENTRU CĂ ACEST
nu este menită să-l condamne, ci este menită LUCRU DUCE LA MOARTE, DUCE LA DISTRUGERE.
să-l ocrotească, să-l ferească de tot ceea ce
pare rău, chiar şi de imaginile nocive. Soţia unui bărbat dependent de pornografie: Multe dintre
atitudinile soţului meu m-au făcut să mă gândesc la eventualitatea
R: De ce sunt tolerate de către mintea şi sufletul omului toate consumului de pornografie. Nu am ştiut nimic clar la început, dar
aceste imagini nocive? multe dintre atitudinile lui îmi demonstrau că se întâmpla ceva în
neregulă cu el. Am ştiut că în timpul tinereţii a avut tendinţa de a
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Substanţele cu viziona materiale pornografice. Am ştiut că a fost ceva din trecut,
potenţial de a genera dependenţă induc şi toleranţă. Aceasta dar în clipa în care am observat că a devenit din ce în ce mai
înseamnă că pe măsură ce iau tot mai mult din substanţa singur şi neînţeles, şi avea mereu tendinţe de separare continuă
respectivă, cu atât creşte dorinţa de a lua mai mult şi mai mult. faţă de oamenii din jurul lui şi apoi şi faţă de cei din familie şi
Şi dacă nu iau şi mai mult, atunci mă simt frustrat şi apare ca o chiar cu privire la mine, mi-am dat seama că se întâmplă ceva
spirală ascendentă dorinţa de a lua din ce în ce mai mult, pentru ciudat. În clipa în care în relaţia noastră intimă au apărut lucruri
a-mi procura plăcerea respectivă. Când neuronii au nevoie din ce care înainte nu erau, am încercat să văd dacă într-adevăr
în ce mai mult de substanţa sau de imaginea respectivă şi din ce consumul de pornografie l-a schimbat. S-a îndepărtat în primul
în ce mai des, atunci vorbim de toleranţă. Există o balanţă între rând de mine şi apoi a început să se îndepărteze şi de tot ceea
neurotransmiţătorii sistemelor declanşatoare de acţiune, precum ce însemna relaţia cu Dumnezeu şi cu Biserica.
dopamina, şi cei inhibitori ai acţiunilor, de exemplu serotonina.
Drogurile pot creşte activitatea unui neurotransmiţător într-o Prof. Virgil Drăgan: Este dramatic unde s-a ajuns. Pornografie
arie a creierului, dar să o scadă în alta, de aceea deficitul în infantilă, homosexualitate, toate lucrurile acestea care se fac
serotonină, deci în substanţa care inhibă, se asociază cu o în dosul perdelelor, toate aceste lucruri care se fac la întuneric,
reacţie emoţională impulsivă, cu dorinţa de a mânca tot mai mult toate aceste lucruri sunt pericole care îl pot paşte pe fiul sau
(bulimie), cu agresivitate şi cu tendinţe de suicid. pe fiica ta. Priveşte în jurul tău, priveşte în casa ta, priveşte în
lăuntrul tău şi schimbă tot ceea ce e de schimbat, pentru că altfel
Tatăl unui băiat din clasele primare, care a fost surprins durerea ta va fi mai mare.
vizionând materiale pornografice împreună cu colegii şi
prietenii: Noi ştim că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, iar Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din
curvia este un păcat major, pe care Dumnezeu îl condamnă ferm Arad: În neîmplinirile lor, cei dependenţi recurg la momente în
de multe ori în Biblie şi de aceea trebuie să ne ferim pe noi şi să-i care nu sunt văzuţi, şi acelea sunt noaptea. Atunci, deschizând
ferim şi pe copiii noştri de aceste influenţe. Putem realiza acest uşa ispitei pe Internet sau la televizor, îşi procură singuri
lucru doar printr-o apropiere de Cuvântul lui Dumnezeu şi printr-o împlinirea tuturor nemulţumirilor lor. Şi masturbarea e acelaşi
apropiere de copiii noştri. Aşadar este foarte importantă relaţia lucru - procurarea plăcerii de unul singur; nu văd altă soluţie
noastră în familie, aşa cum este importantă şi relaţia noastră, pe pentru ei decât să şi-o procure singuri. Biblia vorbeşte despre o
verticală, cu Dumnezeu. Dacă aceste relaţii sunt strânse, cred că onoare şi o demnitate sexuală, dar mulţi cad din cauză că nu mai
putem birui păcatul. pun preţ pe această onoare.
R: Cum ne putem proteja copiii? R: Doamne Dumnezeule, Tată al Domnului nostru Isus Cristos, Te
rugăm să ne dai Tu înţelepciune ca dintre lucrurile îngăduite să le
Bărbat, fost dependent de pornografie: Chiar dacă cenzura alegem doar pe cele care sunt de folos, iar dintre cele care ne sunt
uneori pare un lucru rău, cenzura mi se pare un lucru bun atunci
de folos să le alegem doar pe cele care sunt după voia Ta, aşa
când poţi să fereşti oamenii de rele. Cenzura mi se pare un lucru
cum scrie în Biblie: „Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.
extrem de bun în cazul pornografiei.
Să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm
Ioan Brie, pastor: ...ÎN SPATELE PERDELEI STĂ UN DEMON! cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri
Aşa trebuie să gândim când ne confruntăm cu pornografia. şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;
Când se porneşte acea nebună dorinţă: scrie, răsfoieşte, dă-i un ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea
search, trebuie să ştii că în spatele acelei dorinţe este un duh de pământească, ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:12).
curvie căruia nu trebuie să-i faci jocul. Fă legământ cu ochii tăi, Filtrele de discernământ ale creierului cedează datorită
cum a făcut şi Iov, fă-ţi mădularele tale roabe ale lui Cristos, cum bombardamentului informaţional. Pornografia este o robie pe
spune şi apostolul Pavel, şi cere să vină peste tine Duhul Sfânt care o vei urî şi care te va face să te urăşti pe tine însuţi. Statul la
şi vei birui. Vârsta nu rezolvă problema! Firea pământească nu televizor şi vizionarea fără discernământ a tot felul de telenovele,
îmbătrâneşte, firea pământească rămâne tânără; îmbătrâneşte de aiureli, de lucruri fără sens, pur şi simplu PULVERIZEAZĂ
trupul, dar firea pământească rămâne tânără. Şi dacă nu reuşim viaţa de familie! Ne trăim propria telenovelă. Pornografia nu ar fi
să ne construim nişte tipare spirituale sănătoase în noi, structuri cotropit lumea fără născocirea Internetului.
spirituale sănătoase, nişte virtuţi bine închegate, construite în jurul Erosul este văzut drept centru obsesional al existenţei, iar
Scripturii şi întărite prin Duhul Sfânt, firea pământească ne va virginitatea, abstinenţa, riscul bolilor cu transmitere sexuală sunt
face cele mai nebuneşti surprize pe parcursul vieţii. O să întâlnim prezentate ca ceva anacronic, vechi, rar, nesemnificativ. Relaţiile
persoane la 60‑70 de ani, care se uită după fete pe stradă sau după sexuale pe micul ecran se manifestă preponderent între persoane
femei. Soluţia este aşa cum a spus şi apostolul Pavel: „Omorâţi necăsătorite, iar relaţia de dragoste se rezumă la actul sexual.
(va urma)

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Continuare de articole
„Mai sunt multe alte lucruri..., care, dacă s-ar fi scris cu de amănuntul, cred că
nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris”
Ioan 21:25b

3. Un credincios ce
experimentează o
nouă cunoaştere a lui
Dumnezeu
Cartea Iov cuprinde
multe referinţe în plan spiritual, care arată
cunoaşterea lui, dar după experienţa
încercării lui, el declară: „Urechea mea
auzise vorbindu-se de Tine; dar acum
ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5). Patriarhul
a avut un folos din toate probele grele prin
(continuare din pagina 8) care a trecut. La fel să ştiţi că toate ispitele,
încercările sau orice alte situaţii inexplicabile
şi nedorite veţi întâmpina în viaţă, sunt lecţii
importante. Peste ani veţi trece dintr-un laborator în altul şi de fiecare dată când acea „oră” se va termina, oricât de
rău sau sever vi se va părea profesorul sau maistrul, veţi fi mai calificaţi şi în final veţi primi o diplomă. Nimeni nu va
experimenta cunoaşteri adevărate şi nu va deveni virtuos fără să fie lovit şi după părerea de moment, chiar strivit de
avalanşele de eveminente, în trecerea prin valea umbrei morţii. Atunci recitiţi din memorie Psalmul 23 şi veţi constata
că versurile lui sunt o realitate. Cât de necesară a fost cartea Iov pentru generaţiile ce au urmat, ca de altfel toată Biblia.
Ferice de cei care citesc cele scrise şi se folosesc de ele în momentele dureroase ale vieţii. Părinţi cărora le-au murit
copiii, sau copii care au rămas orfani se liniştesc mai uşor lecturând cartea Iov. Realităţile din jurul nostru arată că în
orice generaţie sunt oameni care suferă şi ei sunt cel mai aproape de Dumnezeu.
Dar dintre toţi oamenii de valoare se evidenţiază cei care de copii au învăţat să facă binele cu regularitate şi să
fie credincioşi Dumnezeului nevăzut, dar prezent..

Predicatorul

A
cest articol este strigătul inimii
părinţilor. Oare îl vei auzi? „Fiule,
fii înţelept şi înveseleşte-mi inima
şi atunci voi putea răspunde celui ce
mă batjocoreşte” (Proverbe 27:11). Ioan
apostolul scria „copilaşilor”: „Eu n-am
bucurie mai mare decât să aud despre
copiii mei că umblă în adevăr” (3 Ioan 1:4).
Bucuria şi fericirea părinţilor este dată de (continuare din pagina 11)
comportamentul frumos şi evlavios al
celor cărora le-au dat viaţă şi pe care i-au îngrijit cu drag, dar cei mai împliniţi vor fi părinţii atunci când voi slujiţi Domnului
cu toată inima. Fiul risipitor a făcut şi el bucurie tatălui, care a trebuit să aştepte mult după acest moment. El a
explicat fratelui mai mare, care nu gândea ca un părinte şi care i-a afectat bucuria din ziua întoarcerii celui mai
mic: „Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort şi a înviat, era pierdut şi a fost
găsit” (Luca 15:32). A fost necesar ca fiul să guste amărăciunea şi respingerea, ca apoi să-l înţeleagă pe tatăl său. Când
şi-a venit în fire a fost gata să asculte ca un argat, numai să beneficieze de pâinea de acasă.
Închei cu sfatul pe care sigur îl veţi înţelege atunci când veţi fi părinţi, dar dacă nu-l înţelegeţi acum, atunci veţi avea
mustrări de conştiinţă şi poate alte nefericiri, datorate neîndeplinirii poruncii însoţită de promisiunea unei vieţi fericite – ascultarea
de părinţi: „Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se veselească cea care te-a născut” (Proverbe 23:25). „Să se bucure”
şi voi ştiţi (de acum) cum pot fi părinţii bucuroşi!
Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Conrad, cizmarul

C
onrad, cizmarul, s-a trezit astăzi dis-de-dimineaţă. A făcut
ordine în atelierul său, a aprins soba şi a pregătit masa.
Astăzi nu voia să lucreze, deoarece aştepta un musafir. Pe
cel mai înalt oaspete pe care vi-l puteţi imagina. Îl aştepta pe însuşi
Dumnezeu, fiindcă în noaptea precedentă a fost înştiinţat că a
doua zi îl va vizita. Acum Conrad, stătea la masă în camera sa
călduroasă şi aştepta. Nu după mult timp se auziră deja bocănituri
în uşă. „Aici sunt!”, spuse cizmarul. Numaidecât sări să deschidă uşa. Dar era doar
poştaşul căruia, de frig, îi îngheţaseră mâinile încât acum erau vinete. Conrad l-a
poftit în casă, l-a servit cu o ceaşcă cu ceai fierbinte şi l-a lăsat să se încălzească.
„Mulţumesc, îi spuse poştaşul. Tare bine mi-a prins!”. Apoi s-a dus mai departe la
munca sa.
Îndată ce părăsi poştaşul casa, Conrad a făcut curăţenie pe masă şi a
înlocuit ceştile folosite cu altele. S-a aşezat din nou la fereastră pentru a-i ieşi în
întâmpinare oaspetelui său. „Desigur că va veni imediat”, îşi zicea el în gând. S-a
făcut amiază, dar Dumnezeu nu a sosit încă. Deodată a zărit de la fereastră un
băieţel care plângea. Conrad a ieşit afară, a întrebat de ce plânge şi a aflat că-şi
pierduse mama în aglomeraţia cea mare din oraş şi acum nu mai ştia cum să ajungă
acasă. Conrad a lăsat un bileţel pe masă pe care a scris: „Vă rog să mă aşteptaţi! Mă voi întoarce imediat” A luat
apoi pe băieţel de mână şi l-a condus acasă. Dar drumul era mai lung decât îşi închipuise şi până ajunse acasă s-a
întunecat de-a binelea.
Când s-a reîntors, aproape s-a speriat când a observat că cineva stătea la fereastră în camera lui.
Inima îi tresăltă apoi de bucurie, deoarece credea că Dumnezeu venise la el. Imediat însă a recunoscut pe
vecina care locuia deasupra locuinţei sale. Arăta obosită şi tristă că nu dormise de trei zile, deoarece fiul ei era
aşa de bolnav, încât nu mai ştia ce să-i facă. Temperatura îi crescuse şi acum nici mama nu-l mai recunoştea.
De când murise soţul ei într-un accident, ea trăia singură cu fiul ei. Conrad a mers cu ea la copil şi l-a înfăşurat
în comprese umede. Apoi femeia s-a dus să se odihnească puţin, iar el a vegheat copilul. Când în cele din
urmă s-a întors în locuinţa sa, era mult după miezul nopţii. Obosit şi decepţionat peste măsură, s-a dus la
culcare. Ziua trecuse şi Dumnezeu nu venise.
Deodată, cizmarul a auzit o voce dulce. Era vocea lui Dumnezeu: „Mulţumesc! îi spuse vocea. Îţi
mulţumesc că mi-ai dat voie să mă încălzesc la tine; îţi mulţumesc pentru că mi-ai arătat drumul spre casă;
îţi mulţumesc pentru mângâierea şi ajutorul tău; îţi mulţumesc, Conrad, pentru că am putut să fiu astăzi
oaspetele tău”.

Prietenia autentică

D
e mic copil mi-am pierdut părinţii şi am ajuns la nouă de trist. Plângeam şi nu mai voiam să trăiesc.
ani într-un orfelinat din Londra. Era mai mult decât un Nu după mult timp, am auzit paşi în cameră.
penitenciar. Trebuia să lucrăm 14 ore pe zi în grădină, O mână îmi apucă pătura cu care eram acoperit. Atunci
în bucătărie, la grajduri, pe câmp. Nicio zi nu a adus vreo am deschis ochii. La patul meu era un băieţel, pe nume
schimbare şi tot anul nu aveam decât o singură zi liberă. William, care avea în mâna dreaptă o portocală şi mi-o
Atunci, fiecare băiat primea câte o portocală în cinstea întinse. Nu ştiam ce se întâmplase. De unde putea să
pruncului Isus. Asta era totul. Dulciuri, jucării şi portocale provină această portocală?! Priveam când la William,
primeau doar aceia care în decursul anului dădeau dovadă când la fruct şi simţeam în mine o oarecare reţinere.
de hărnicie şi ascultare. Aceste portocale întrupau dorinţa Deodată mi-am revenit în fire şi am observat că portocala
unui întreg an. Dar asta a însemnat pentru mine ca băiat era deja descojită, iar când am privit mai atent, lacrimile
aproape sfârşitul lumii. În timp ce alţi băieţi treceau pe începură să-mi curgă din ochi. Când am întins mâna să
la directorul orfelinatului şi primeau câte o portocală, eu iau portocala, am constatat că trebuia s-o apuc bine ca să
trebuia să stau într-un colţ al încăperii şi să privesc. Asta nu se destrame. Ce se întâmplase? „Băieţii s-au adunat
era pedeapsa primită pentru că vara încercasem să fug în curte, mi-a spus William şi au decis ca şi eu să primesc
din orfelinat. După împărţirea portocalelor, ceilalţi băieţi portocală. Astfel, fiecare şi-a descojit portocala şi cu zece
puteau să se joace în curte, iar eu am fost obligat să merg felii au făcut o portocală nouă, frumoasă şi rotundă”.Iată
în dormitor şi să stau acolo, în pat, toată ziua. Eram nespus cât de mângâietoare poate fi prietenia autentică.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Ajutor reciproc

U
n orb şi un şchiop au fost surprinşi de un incendiu într-o
pădure. Amândoi intrară în panică. Orbul voia să fugă,
dar neputând să vadă, se îndreptă tocmai spre foc. Atunci
şchiopul îi spuse: „Să nu mergi într-acolo!” Orbul îl întrebă: „În ce
direcţie să mă duc?” Şchiopul îi zise: „Aş putea să-ţi arăt eu drumul
cel bun, bineînţeles, dacă vrei. Dar fiindcă sunt şchiop, nu o pot
face. Totuşi, ia-mă pe umerii tăi şi-ţi voi indica drumul pe care să
mergi, astfel încât să nu dăm de şerpi şi spini şi nici de foc sau alte
primejdii. Aşa vom putea ajunge cu bine în sat”. Nu după mult timp,
amândoi ajunseră nevătămaţi în afara oricărui pericol.

Care culoare este mai frumoasă?

O
fetiţă a vrut să-şi vopsească bicicleta şi a procurat o vopsea verde, deoarece
îi plăcea culoarea aceasta. Dar fratele ei mai mare i-a spus: „O bicicletă toată
verde n-am mai văzut până acum. Vopseşte-o cu roşu, că eşti fată şi atunci
va arăta frumos”. Şi această culoare îi plăcea fetei. Deci, a cumpărat vopsea roşie şi a
vopsit bicicleta. O altă fetiţă însă i-a spus: „Dar biciclete roşii au toţi. De ce n-o vopseşti
cu albastru?”. Fetiţa s-a răzgândit şi apoi a vopsit-o cu albastru. La scurt timp un coleg
din vecinătate i-a spus: „Albastru? Este o culoare aşa de închisă. Culoarea galbenă ar fi
minunată!” Fetiţa a găsit că galbenul era o culoare frumoasă. Dar o doamnă din bloc a
obiectat: „Acesta este un galben urât. Ia un albastru-deschis, consider că este mult mai
frumos”. Fetiţa şi-a vopsit acum bicicleta cu albastru-deschis. Dar câteva zile mai târziu
fratele ei mai mare, i-a zis: „Voiai doar s-o vopseşti cu roşu!” Fetiţa a început să râdă, a
luat cutia cu vopsea verde şi a vopsit bicicleta cu această culoare. Acum nu-i mai păsa ce
vor spune ceilalţi.
În viaţă cei din jurul nostru vor avea păreri diferite despre ceea ce facem; important
este să nu facem rău nimănui, dar să nu ne luăm după toţi oamenii.

Cel mai bun şi cel mai rău lucru din lume

U
n domnitor trimise odată pe unul din servitorii săi la piaţă cu porunca să-i cumpere cel
mai bun lucru din lume. După câtva timp, servitorul se întoarse aducând într-o sacoşă
ceva de mărime mică. „Ai cumpărat ceea ce ţi-am poruncit?”, îl întrebă domnitorul.
„Da, stăpâne. Ţi-am cumpărat ceea ce ai dorit, îi spuse servitorul. Priveşte!” Curios,
stăpânul se uită la ceea ce avea servitorul în pacheţelul pe care tocmai îl despachetă.
La prima vedere nu era nici aur, nici argint şi nici vreun alt obiect preţios. Servitorul fusese la un măcelar, de unde a
cumpărat o limbă de bou.
„Iată, stăpâne! Am cumpărat ce ai dorit: Cel mai bun lucru din lume, o limbă. Cu ea, mama îi mângâie mereu
pe copiii ei, când sunt întristaţi. Cu ea, crainicul anunţă victoria armatelor tale asupra duşmanilor. Cu ea, învăţaţii lumii
transmit înţelepciunea lor elevilor. Şi limba ta nu este oare instrumentul cu care stăpâneşti peste supuşii tăi, vorbeşti
adevărul şi dreptatea şi îl preamăreşti pe Dumnezeu?” „Bine ai grăit. Dar acum mergi şi cumpără-mi cel mai rău lucru
din lume”.
Servitorul plecă şi din nou, nu peste mult timp, s-a întors cu un pachet asemănător. „Ai cumpărat ceea ce
ţi‑am poruncit?”, îl întrebă domnitorul. „Da, stăpâne, ţi-am cumpărat, îi răspunse servitorul. Priveşte! Servitorul scoase
pachetul afară, îl despachetă şi, spre surprinderea stăpânului, îi spuse: „Stăpâne, un lucru mai rău decât această limbă
n-am găsit. Cu ea, oamenii se jignesc şi se supără unii pe alţii, vorbesc urât şi înjură. Ea serveşte spre a spune minciuni
şi de secole aduce suferinţa între oameni”. „Într-adevăr, ai dreptate”, îi răspunse stăpânul. Şi a poruncit să fie răsplătit
cu multe daruri.
Limba ta este cel mai bun sau cel mai rău lucru din tot ce ai?

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
ÎNCEPUTUL 1. În ce carte din Biblie este scris despre distrugerea
ÎNŢELEPCIUNII – Frica Ninivei?
de Domnul: FOAME, RĂBDARE, IZBÂNDĂ, 2. În ce carte din Biblie este scris despre cele mai
CURSĂ, APĂRĂ, DULCE, ESTE, DORINŢA, puternice imperii?
ODIHNA, MÂNDRIA, NUIAUA, URÂTĂ, LÂCUSTA.
3. În ce carte din Biblie este scris despre „(re)
venirea” lui Ilie?
GOLGOTA – Locul Căpăţânii: LUCA, ORPA,
CHETIA, URBAN, LIDIA, CANDACE, ARISTARH, 4. În ce carte din Biblie este scris despre o femeie
PRISCILA, AUGUSTA, TIMON, APOLO, NIMROD, cu aripi?
IOEL, IOAN. 5. În ce carte din Biblie este scris despre un om
părăsit de rudeniile lui?
Coordonate: Melcul (1, 5); Vulturul (-2,-2); Ţapul
6. În ce carte din Biblie este scris despre mai multe
sălbatic (0,-4); Porumbeii (1,-1); Furnica (-4,1);
Lăcustele (4,-5); Leul (-2,3); Şerpii (3,1); Păianjenul invazii de lăcuste?
(-4,-4); Măgarul (4,4); Hipopotamul (-1,1); Leviatanul 7. În ce carte din Biblie este scris despre Zacheu?
(-5,-1); Calul; (2,3); Vrăbii (3,-2); Corbii (-3,5); 8. În ce carte din Biblie este scris despre un frate
Struţoaica (5,2); Cocostârcul (5,-3).
geamăn care a făcut multe lucruri ce „nu trebuiau
făcute” faţă de fratele lui?
Întrebări: 1. Iehu, Omri; 2. 209; 3. Manase /
9. În ce carte din Biblie este scris despre prorociile
Ieroboam II; 4. Omri; 5. Ieroboam I (800.000) - 2
Cronici 13:3 / Iosafat (1160000) - 2 Cronici 17:14-19; lui Enoh?
6. Ieroboam I (500000) - 2 Cronici 13:3; 7. 2 Imparati 10. În ce carte din Biblie este scris despre o „doamnă”
13,14; 8. 2 Imparati 9; 9. Zimri – Omri 1 Imparati 16; care avea copii credincioşi?
10. 41 de bărbaţi / 1 femeie.

Furnica
facem tot timpul datoria, chiar dacă nu avem aproape pe
cineva, care să ne repete sarcinile noastre.
(continuare din pagina 20) Să învăţăm de la furnică şi să fim harnici. Cum să
îngăduim să ne întreacă o biată furnică, când nouă Dumnezeu
Ei bine, ele lucrează împreună spre binele coloniei, fiecare ne-a dat mai multă putere şi înţelepciune în a lucra? Să
îşi îndeplineşte sarcina sa, fără să aibă vreun şef, vreun învăţăm de la furnică să ne împlinim sarcinile noastre tot
stăpân peste ele care să le coordoneze, să le dea mereu timpul, să nu fie nevoie să tot repete părinţii unele lucruri,
sarcini – „ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici căci furnicii nu îi spune nimeni să lucreze şi totuşi îşi face
stăpân” (Proverbe 6:7). Gândiţi-vă, cum ar fi o săptămână lucrul ei. Ea ştie care este sarcina şi o îndeplineşte de bună
la locul de muncă fără şefi care să ne reamintească: voie. Cu siguranţă nu suntem noi mai prejos decât o furnică.
trebuie îndeplinită sarcina aceasta, actualizată situaţia Şi nu în ultimul rând, să învăţăm de la furnica a fi ordonaţi şi
aceea, făcută munca cealaltă, etc. sau la şcoală, cum curaţi. Furnica îşi face mereu curat în muşuroiul ei, iar dacă
ar fi o zi fără profesori? Mă îndoiesc că elevii ar ajunge pentru ea nu este greu să facă acest lucru, cu siguranţă nu
la şcoală şi fiecare şi-ar ocupa locul liniştit şi ar începe a este greu nici pentru noi.
lectura sau a face exerciţiile matematice în linişte. Mai
degrabă, o şcoală în care ar lipsi toţi profesorii, într-o „Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă
zi, ar fi un adevărat haos. Ei bine, aici furnicile sunt mai la căile ei şi înţelepţeşte-te!”
disciplinate decât noi şi putem învăţa de la ele să ne

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.08.2013
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 4, 5, 6, 7, 18. La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la
18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Necinstirea părinţilor Cinstirea părinţilor

În cer nu este loc pentru copiii nerecunoscători. Porunca a cincea cere de la copii nu numai respect,
Cine nu i-a apreciat pe părinţii trupeşti, nu va fi primit supunere şi ascultare faţă de părinţii lor, dar şi
bine de Părintele Ceresc. iubire, duioşie, dorinţa de a le uşura sarcinile, de
a le păstra bunul nume şi de a-i ajuta la bătrâneţe.
Vai de viţelul care împunge vaca, dar cu mult mai vai Fericit va fi copilul care dă părinţilor săi mulţumirile şi
va fi de copilul, care-şi jigneşte părinţii şi nu se pleacă mângâierile pe care le-a primit!
înaintea celor care au văzut lumina cu mult înaintea lui.
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, deoarece drumul
Unii cred că zilele lor sunt mai preţioase şi mai scumpe tău, de când te-ai născut până acum este udat cu
pentru Dumnezeu decât zilele părinţilor lor. lacrimile şi sudoarea lor. Ei te vor iubi chiar şi când
Luaţi seama că în orice vreme sunt mame, taţi, lacrimi, toţi ceilalţi te vor urî!
suferinţe, jertfe, iubire, credinţă şi nădejde în Dumnezeu!
De aceea, orice vreme este vrednică de respect. Tatăl tău şi mama ta te iubesc, deoarece pentru
ei eşti comoara lui Dumnezeu, care le-a fost
Necinste dai, necinste găseşti! Vei fi şi tu părinte şi vei încredinţată. Iubirea lor faţă de tine îşi are rădăcina
culege mai mult decât ai semănat. Cine nu-şi respectă sfântă în veşnicie.
părinţii nu va respecta nici pe ceilalţi oameni de pe
pământ, dar nici el nu va fi respectat. Fiul meu, nu te lăuda cu ştiinţa ta înaintea tatălui tău
neînvăţat, căci iubirea lui valorează mai mult decât
Nimeni nu se poate lăuda că el îşi cinsteşte părinţii, ştiinţa ta. Ia seama că, dacă n-ar fi fost el, n-ai fi
fără o măsură de dragoste care se arată prin faptele ce existat nici tu, nici cunoştinţele tale!
împlinesc nevoile bătrâneţii.
Cine uită pe aceia care i-au sprijinit cei dintâi paşi în Fiica mea, nu te mândri cu frumuseţea ta în faţa
viaţă, îşi nefericeşte viaţa. mamei tale îmbătrânite, pentru că inima ei este mai
frumoasă decât faţa ta. Ia aminte că tu cu frumuseţea
Cel care respinge autoritatea îndreptăţită a părinţilor, ta ai ieşit din trupul ei gârbovit!
respinge autoritatea lui Dumnezeu şi se plasează singur
în afara spectrului fericirii. Respectul faţă de părinţii voştri trebuie să fie pentru
voi şi o lecţie de a-i respecta pe toţi oamenii, pe
Când le-ai arătat ultima dată părinţilor că le respecţi toate femeile care au născut cu durere şi pe toţi taţii
părerile şi ai recunoscut că ei au dreptate? care-i cresc muncind greu, pe copiii lor.
Chiar dacă părinţii nu sunt perfecţi şi fac greşeli,
suntem datori să-i cinstim? Copiii, când ajung maturi, îşi vor lăuda părinţii care au
Da, pentru că lor le datorăm naşterea şi lucrat cu credincioşie şi nu le-au îngăduit să nutrească
prin aceasta, viaţa. simţăminte negative sau să-şi formeze obiceiuri rele.

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, „«Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta»
ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă”
Domnul, Dumnezeul tău” (Efeseni 6:2).
(Exodul 20:12).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Furnica
„Furnicile, care nu sunt un popor
tare, dar îşi pregătesc hrana
vara” (Proverbe 30:25)

V
-aţi gândit vreodată, călcând pe pământ, că hrană, nu sapă, ci se ocupă numai de ouă. O regină
sub talpa piciorului vostru se găsesc „oraşe în furnică de foc poate depune 100 ouă pe oră, 24 de ore
miniatură”, vietăţi care supravieţuiesc asemenea din 24, iar o regină africană poate depune 3 până la 4
nouă, oamenilor? Ei bine să ştiţi că aşa este. Nu la mare milioane de ouă pe lună. Mai târziu, ouăle vor deveni
adâncime, furnicile şi-au construit propria lor lume în care noi furnicuţe lucrătoare, masculi sau regine. Mergând
trăiesc mulţumite, în pace şi linişte, precum un popor. mai departe, intrăm în camera următoare unde sunt
Furnicile sunt insecte sociabile care trăiesc în colonii depozitate ouăle în diferite stadii ale dezvoltării şi
(muşuroaie), de până la mai multe milioane de indivizi. anume: ouăle care nu sunt eclozate încă, într-o cameră,
Fiecare colonie este bine organizată şi disciplinată, şi pare iar în camera următoare se găsesc bebeluşii, furnicuţele
să funcţioneze ca o entitate unitară, furnicile lucrând proaspăt ieşite din ouă. Acestea sunt păzite şi hrănite
împreună pentru a menţine colonia. Furnicile trăiesc pe de furnicile mature. Mergem mai departe şi ajungem
tot cuprinsul Pământului, exceptând zonele permanent în magazia furnicuţelor, aici este depozitată hrana şi în
îngheţate ale Arcticii şi Antarcticii, vârfurile cele mai sfârşit ajungem în ultima cameră. Oare ce se mai află
îngheţate ale munţilor şi câteva insule. Sunt aproximativ şi aici? Ei bine, furnicile sunt disciplinate, ordonate şi
10000 de specii de furnici. În colonie, fiecare îşi cunoaşte curate. Lor nu le place să trăiască în mizerie şi iată că în
locul, responsabilitatea, rolul şi sarcina pe care trebuie ultima cameră se află locul unde depozitează mizeriile.
s-o îndeplinească. Fie că este vorba de colonii mici sau Acum, ieşind de la subsol şi ajungând în lumea noastră,
mari, furnicile îşi împart sarcinile de lucru: săpatul cum coborâm puţin ochii ce observăm? Furnici, furnici şi
tunelelor, creşterea descendenţilor, colectarea hranei şi iar furnici, alergând cât e ziua de mare în a aduna hrană
depunerea ouălor. Unele furnici sunt vânători şi se hrănesc şi a îngriji cu mare responsabilitate de casa lor.
numai cu carne, altele sunt pe post de rezervoare pentru Un cercetător a verificat ceea ce scrie în Proverbe 6:8
întreaga colonie, umplându-şi cu miere stomacul, pentru – „îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării
nevoile celorlalte furnici. Sunt furnici regine, acestea se în timpul secerişului”. Acest naturalist a urmărit atent
ocupă cu depunerea ouălor fiind singurele care pot face şi de aproape furnicile. Ce a observat el? Câteva furnici
acest lucru, sunt furnici lucrătoare, femele care se ocupă au cultivat boabe de orez iar când plantele au crescut,
cu adunatul hranei şi masculi. Sarcinile sunt împărţite furnicile le-au îngrijit, distrugând buruienile din jurul
în funcţie de vârstă, între femelele lucrătoare. Tinerele lor. La vremea seceratului acestea au cărat boabele în
lucrătoare au grijă de larve şi de pupe. Lucrătoarele de muşuroiul lor. După prima ploaie au scos boabele ude la
vârstă medie au grijă de cuib, reparând spărturile din soare pentru a se usca. Furnicile sunt foarte înţelepte, ele
tunelurile subterane, transportând mâncare sau cărând îşi pregătesc hrana vara. O altă specie de furnici, cresc
gunoaiele afară din cuib. Numai lucrătoarele în vârstă în casele lor subterane o plantă asemănătoare ciupercii
părăsesc cuibul în căutarea hranei. cu care se vor hrăni mai târziu. Cum o cresc? Mestecă
Coborând câţiva centimetri sub pământ, vom diferite plante şi le duc într-una din cămăruţe unde le
descoperi casa interesantă în care locuiesc. Aceste colonii varsă pe pământ, ele se transformă în fungi care le vor
construiesc „oraşe subterane”, case, în care trăiesc şi servi mai târziu ca hrană. Aceasta înzestrare cu care a
duc o viață în continuă activitate. Chiar dacă sunt nişte binecuvântat Dumnezeu furnicile le este de mare folos,
insecte foarte mici, ele lucrează într-un mod remarcabil. ele având hrana asigurată pe timp de iarnă, datorită
Furnicile îşi sapă singure casa şi nu o casă oarecare, ci hărniciei şi efortului depus pe timp de vară.
una mare şi ordonată. Să facem dar cunoştinţă cu ea. Cât de minunat a creat Dumnezeu aceste insecte
Casa se împarte în mai multe camere: intrarea se face dăruindu-le disciplină, înţelegere şi unitate. Aş putea
străbătând „holul”, tunelul ce le desparte de lumea spune că sunt mai disciplinate decât omul. De ce?
noastră şi se ajunge în camera reginei. Aceasta este (continuare în pagina 18)
foarte ocupată cu depunerea ouălor. Ea nu merge după Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”