You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 7
1. Să nu chinuiești sluga ce lucrează cu
credință, nici pe simbriașul care își dă sufletul
[muncind].
2. Sluga pricepută să o iubească sufletul tău: să
n-o lipsești de libertate. pag. 3
3. Ai turme? Păzește-le! Dacă ai folos de pe Așteaptă! – Învățătorul
urma lor, să rămână la tine!
4. Ai fii? Crește-i cu asprime și încovoaie-le pag. 4
grumazul de când sunt mici! Vocea Martirilor – Bogdan Fereștean
5. Ai fiice? Veghează asupra trupului lor și nu
pag. 5
le arăta un chip prea blând!
Amnon, fiul lui David – Predicatorul
6. Mărită-ți fiica și vei fi pus capăt unei mari
griji, dar să o dăruiești unui bărbat cugetat. pag. 6
7. Din toată inima, respectă-l pe tatăl tău și să Timpul a trecut... dar cum a trecut? – Denisa Vișovan
nu uiți de durerile mamei tale. Cine suntem noi? – E.A.
8. Adu-ți aminte că prin ei te-ai născut. Cum le
vei răsplăti ceea ce au făcut pentru tine? pag. 7
9. Din tot sufletul teme-te de Domnul și A-B Un dar de la Dumnezeu – Mihaela Ursu
cinstește-i pe preoții Lui! A-B „Strigă unde e zarva mai mare” – Lorena
10. Cu toată puterea ta, iubește-L pe Cel care Atudoroae
te-a creat și pe slujitorii Lui nu-i nesocoti! pag. 8
11. Teme-te de Domnul și respectă-l pe preot și Semne – Denisa Vișovan
dă-i partea lui după cum ți s-a poruncit, pârga,
[jertfa] pentru păcat, darul din șoldul [vitei], pag. 9
jertfa de sfințire [a preotului] și pârga din cele Bunătatea lui Dumnezeu • Atenționarea
sfinte! pag. 10
12. Întinde-ți mâna către cel sărac, pentru ca Daniela – Draga Ujeniuc
binecuvântarea ta să fie deplină!
13. Harul darului tău [să se reverse] către toți pag. 14
cei vii și nu șovăi să dăruiești harul tău și celui Dreptul celui întâi născut – P.T.E.M.
mort.
pag. 15
14. Să nu întorci spatele celor care plâng și cu
Dragostea poruncește sau i se poate porunci? –
cei îndurerați fii îndurerat!
Iosif Anca
15. Nu șovăi să-l cercetezi pe omul bolnav, căci
pentru asemenea fapte vei fi iubit. pag. 16
16. În toate cuvintele tale, adu-ți aminte de cele de Fotografia de familie • Misiunea de seară •
pe urmă ale tale și-n veac nu vei [mai] păcătui. Întâlnirea din autobuz

Septuaginta, vol. 4/II pag. 18
Răspunsuri, întrebări
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 19
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Confuzia / Claritatea
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 20
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Smirna – Naomi Luntraș
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

AŞTEAPTĂ! mâncat nici cu cinci minute înainte de a
fi vremea potrivită pentru a fi scoasă din
cuptor. Toate, absolut „toate lucrurile au
vremea lor” (Eclesiastul 3:1). Aveţi grijă
să nu vi se întâmple ca fiului risipitor, care
a vrut totul odată şi apoi n-a mai rămas
cu nimic! Aşteptaţi punându-vă pofta-n cui, cum spune
vechiul proverb, căci nu vor fi anulate aşteptările voastre
decât printr-un stand-by până la vremea potrivită. Să nu
vi se pară prea mult să aşteptaţi până la optsprezece
ani să conduceţi o maşină şi până la vremea căsătoriei
să îmbrăţişaţi şi să sărutaţi o fată sau un băiat. Nu fiţi
ca un băieţel de şapte ani, care a văzut pe cumnatul lui
cum a sărutat pe soru-sa şi a zis: „De ce nu sunt şi eu
mare să pot săruta o fată?”. Pentru că, după ce săruţi
o fată, eşti atras de ea să acţionezi mai departe sub
impulsul poftelor, şi întrucât nu poţi să te căsătoreşti
acum şi să ai copii, pentru că eşti un copil, bucură-te
acum de cele rezervate copilăriei. Aşteptările au de-a
face cu înţelepciunea şi cu ascultarea de Dumnezeu şi
de părinţi, care te iubesc şi nu vor să-ţi oprească nimic
din ceea ce este bun şi frumos. Trebuie să ştii că cel
Tendinţa generală a oamenilor şi în special a copiilor care te provoacă să guşti ceea ce este interzis şi ceea
este de a avea imediat tot ce-şi doresc. Adesea copiii ce încă nu-i timpul şi nu ai dreptul, este diavolul care,
mici plâng pentru că părinţii nu le permit să ia în mână tot prin pofte, îţi produce la început o senzaţie de plăcere,
ce-şi doresc, sau să consume tot ce văd. Cei mai mari, din care rămâne numai durere.
adolescenţii, îşi doresc tot mai multe din tehnica actuală, iar Toată viaţa este plină de aşteptări: Trebuie să
odată cumpărate şi folosite aceste aparate, vor deschide aştepţi verdele la semafor, fie ca pieton, fie la volan.
alte serii de dorinţe pentru ei. Dacă intraţi pe internet sau Trebuie să aştepţi trecerea timpului, căci nu se va face
mergeţi prin oraş, sunteţi inundaţi de reclame care vă dimineaţă sau seară atunci când vrei tu. Trebuie să
provoacă să cumpăraţi repede ceea ce a apărut pe piaţă. aştepţi venirea primăverii sau a verii până la vremea
Dar poate că dintre toate cele ce vi le doriţi cât mai repede, lor. Imaginaţi-vă că Noe nu mai voia să aştepte până să
pentru băieţi, prima pe listă este o fată şi pentru fete un se retragă apele pentru a ieşi din corabie (Geneza 8:4-
băiat cu care să aibă o relaţie şi să comunice. 14). Trebuie să aştepţi mulţi ani să creşti mare. Trebuie
Dar dacă s-ar împlini toate dorinţele pe loc, ar să aştepţi ca abia după multă muncă să ai bani, iar
fi oare bine? Hai să gândim împreună. Unui copil de dacă nu aştepţi şi vei lua un împrumut de la bancă, va
doi ani, dacă îi dai voie să meargă singur pe stradă este trebui să aştepţi până vei strânge mai mulţi bani decât ai
bine? Un băiat de zece ani, va putea conduce maşina împrumutat tu, pentru că va trebui să plăteşti şi dobânda şi
fără să fie un pericol public? Dacă o fată are un prieten alte cheltuieli bancare. Este bine să aştepţi şi până îţi vine
la doisprezece ani, credeţi că acel băiat va fi cu adevărat rîndul să vorbeşti într-un dialog, ca Elihu, care a respectat
bărbatul de care va avea nevoie la douăzeci de ani şi se pe cei mai în vârstă. (Iov 34:2) Dar pentru că aşteptările,
vor putea păstra fără păcat până atunci? O prietenie la o dintre care unele sunt obligatorii, cum ar fi trecerea
vârstă precoce, pentru cine n-a ştiut să aştepte, poate fi o timpului, iar altele voluntare, pe care le pofteşti şi pe
tragedie cu urmări pe viaţă. care poţi deja să le consumi dacă nu vrei să aştepţi
Dumnezeu ne-a promis toate lucrurile, dar până la vremea potrivită, este nevoie de răbdare. Dar
El nu le oferă decât celor ce aşteaptă până când pentru a putea aştepta cu răbdare fiecare trebuie să se
va fi vremea potrivită. El ne oferă unele lucruri în roage lui Dumnezeu, cerând cele dorite şi lăsând ca El să
copilărie, altele la tinereţe, altele mai târziu în viaţă, decidă timpul când i le va oferi. „Doamne, auzi-mi glasul,
iar altele doar în eternitate. Dumnezeu face orice dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine
lucru „frumos la vremea lui” (Eclesiastul 3:11). Acest şi aştept.” (Psalmi 5:3)
principiu este valabil în toată natura. Cei mai dulci
struguri nu sunt buni nici măcar cu o lună înainte de
(continuarea în pagina 6)
a se coace şi cea mai bună prăjitură nu este bună de

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Vocea Martirilor ) ) )
V ocea Martirilor este o organizație
creștină inter-denominațională,
non-profit, dedicată ajutorării bisericii
până la moartea sa, în 2001. În timpul slujirii sale, Richard Wurmbrand a scris
18 cărți în engleză și altele în română, unele dintre ele fiind traduse în 38 de
limbi diferite. Cea mai cunoscută carte a sa este „Torturat pentru Cristos.”
persecutate din lumea întreagă. Vocea Vocea Martirilor continuă astăzi această misiune în toată lumea.
Martirilor a fost fondată în 1967 de Slujirea se bazează pe Evrei 13:3: „Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în
pastorul Richard Wurmbrand, care a fost lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi
întemnițat 14 ani în România comunistă sunteți în trup.”
pentru credința lui în Hristos. Richard Cele cinci scopuri principale ale Vocii Martirilor:
Wurmbrand și-a început lucrarea de 1. Să încurajeze și să împuternicească creștinii pentru a îndeplini Marea
a fi o voce a creștinilor persecutați în Trimitere în zonele lumii unde ei sunt persecutați pentru împărtășirea
Anglia, cu Reverendul Stuart Harris, Evangheliei lui Isus Hristos.
unde de asemenea, și-a scris mărturia 2. Să asigure sprijin spiritual și material familiilor martirilor creștini.
persecuției: „Torturat pentru Cristos”. 3. Să-i echipeze pe creștinii persecutați ca să-i iubească și să-i câștige
Mai târziu, Richard Wurmbrand s-a pentru Hristos pe cei care se opun Evangheliei în partea lor de lume.
mutat în Statele Unite și în 1966 a apărut 4. Să întreprindă proiecte de încurajare, ajutând credincioșii să-și
înaintea unui Subcomitet de Securitate reconstruiască viețile și pe creștini să mărturisească în țările unde în trecut
Internă al Senatului Statelor Unite, unde au suferit opresiune.
s-a dezbrăcat până la brâu și a arătat 18 5. Să promoveze părtășia tuturor credincioșilor prin informarea lumii despre
răni adânci de tortură de pe corpul său. credința și curajul creștinilor persecutați, prin aceasta inspirând credincioșii
Povestea lui s-a răspândit repede şi la un nivel mai adânc de dedicare față de Hristos și de implicare în Marea
astfel el a primit tot mai multe invitaţii de Sa Trimitere.
a-şi împărtăşi experienţele. Declarația de Misiune a Vocii Martirilor: „Slujirea Bisericii persecutate
În 1967, familia Wurmbrand a prin asistență practică și spirituală, concomitent cu aducerea creștinilor din
început în mod oficial o lucrare dedicată lumea liberă în părtășie cu aceștia.”
slujirii bisericii persecutate, numită „Isus
pentru lumea comunistă” (mai târziu Folosit cu permisiune
redenumită „Vocea Martirilor”). În același de pe site-ul Persecution.com
an, Richard și-a publicat cartea „Torturat DESPRE FONDATORII NOȘTRI
pentru Cristos”, cunoscută de noi sub Bogdan Fereștean
titlul „Cu Dumnezeu în subterană”.
În octombrie 1967, primul număr al
buletinului informativ lunar „Vocea
Martirilor” a fost publicat în Statele Unite.
Până la mijlocul anilor 80, munca lui a fost
extinsă în 80 de națiuni restricționate, cu
sedii în 30 de țări din toată lumea.
În 1990, după căderea lui Nicolae
Ceaușescu din decembrie 1989, Richard
și Sabina Wurmbrand s-au întors în
România după 25 de ani de exil și au
fost primiți cu căldură. O tipografie și o
librărie au fost deschise în București,
iar oficialitățile orașului s-au oferit să
depoziteze cărți creștine într-o cameră
de sub palatul lui Ceaușescu, chiar în
locul unde Richard Wurmbrand fusese
ținut în izolare.
Richard Wurmbrand s-a retras din
munca de zi cu zi, de la „Vocea Martirilor”
în 1992, dar a continuat ca și consultant
și membru al comitetului de conducere,
menținând un interes sporit pentru lucrare

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Amnon,
fiul lui David

Î 2. Amnon curvarul
n familia regelui David, Amnon era întâi născut, - „Ionadab i-a zis: «Culcă-te în pat
„din Ahinoam din Izreeel.” (2 Samuel 3:2) Potrivit şi fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă,
legislaţiei în vigoare, întâiul născut avea drepturi să-i spui:» «Dă voie sorei mele Tamar, să vină să-mi dea
speciale şi potrivit regulilor monarhice, era primul cu să mănânc»... David a trimis să spună Tamarei înăuntrul
drept la tron. Steaua lui însă s-a stins repede, datorită odăilor ei: «Du-te în casa fratelui tău Amnon şi pregăteşte-i
unui păcat ce a zguduit prin efectele lui casa regală. o mâncare.»...  Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a
Să învăţăm din greşeala lui fatală cât de oribil este apucat-o şi i-a zis: «Vino, soro, şi culcă-te cu mine.»” Ea
păcatul. Lecţie ce trebuie ştiută atunci când ne îmbie i-a răspuns: «Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face aşa
cu aroma lui ce ameţeşte clipa, clipă după care totul în Israel; nu face mişelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu
este numai ruşine, durere şi în final moarte. ruşinea mea? Şi tu vei trece drept un mişel în Israel....»” Dar

1. Amnon îndrăgostitul -  „Absalom, fiul lui David,
avea o soră frumoasă, numită Tamar; şi Amnon, fiul
lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această
el n-a vrut s-o asculte; a silit-o, a necinstit-o şi s-a culcat
cu ea.” (2 Samuel 13:5-14) Sub instinctul poftei, omul nu
mai gândeşte normal, de aceea poftele trebuie controlate
pricină, încît a căzut bolnav după soră-sa Tamar... Amnon la rece, trăind departe de păcat şi nepermiţându-vă să
avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Şimea, fratele lui priviţi pentru a stârni instinctele sexuale. Însă imediat
David. Şi Ionadab era un om foarte şiret. El i-a zis: «Pentru ce păcatul se consumă, stările interioare prin care trece
ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi acea persoană se schimbă radical. Imaginaţi-vă efectul
spui?» Amnon i-a răspuns: «Iubesc pe Tamar, sora fratelui poftei de mâncare la foame şi greaţa ce urmează după
meu Absalom».” (2 Samuel 13:1-4) Îndrăgostirea este un ce ai consumat ceva nesănătos. Mistuirea lui lăuntrică a
fenomen puternic, de aceea Solomon, fratele celor doi, a trecut în altă fază a deşărtăciunii poftelor păcătoase. „Apoi
fost foarte categoric când a zis: „Vă jur... nu stârniţi, nu Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Şi i-a
treziţi dragostea, până nu vine ea!” (Cântarea Cântărilor zis:«Scoală-te şi du-te!» Ea i-a răspuns: «Nu mai mări răul
2:7). Nu ştim exact în ce împrejurări chipul Tamarei a pe care l-ai făcut, izgonindu-mă.» El n-a vrut s-o asculte
stârnit poftele tânărului Amnon. Ceea ce este cert e şi, chemând băiatul care-i slujea, a zis: «Izgoneşte de la
faptul că fenomenul s-a accentuat pentru că el s-a lăsat mine pe femeia aceasta, scoate-o afară şi încuie uşa după
pradă ispitei, stare în care nu a mai fost capabil de nicio ea!»” (2 Samuel 13:15-17) Ce nebunie! Să crezi că ai să
activitate normală, specifică vârstei şi drepturilor sale de fii fericit şi să ajungi mai nefericit de cum erai înainte. Dar
fiu al regelui. A ajuns „bolnav” de dragoste, ceea ce i-a nu aşa s-a întâmplat şi în grădina Edenului cu Adam şi
afectat sufletul şi trupul, înainte ca el să discute problema Eva, primii oameni păcăliţi de diavolul? Vreţi să gustaţi
cu cineva din cei apropiaţi. Cred că cel mai indicat ar fi fost şi voi astfel de înfrângeri? Da, aşa se va întâmpla, mai
să-şi spună frământarea tatălui său, care nu ştia absolut degrabă sau mai târziu: cel/ cea de care v-aţi îndrăgostit
nimic de ispitele fiului său, de acest „foc care mistuie până fără implicarea căsătoriei, propunere pe care Amnon a
la nimicire.” (Iov 31:12) respins-o, vă va abandona fără reproş. Apoi va gusta şi el,
Nu uitaţi, dacă aveţi astfel de patimi de neînlăturat, discutaţi la rându-i, durerea, aşa cum s-a întâmplat cu Amnon mai
cu sinceritate ceea ce vă frământă cu părinţii voştri, nu cu târziu. Să mai învăţăm de aici să nu fim creduli ca David
prieteni, aşa cum a făcut Amnon. Veţi vedea ce greşit l-a şi ca Tamar.
sfătuit pe acest prinţ prietenul lui.
(continuarea în pagina 8)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)

7LPSXODWUHFXWGDUFXPDWUHFXW"
Căutaţi în cartea Domnului

„Căutaţi în cartea Domnului6WDELOL‫܊‬LH[DFWRUDH[DFWă PHQĠLRQDWăvQ%LEOLH DILHFăUHLDF‫܊‬LXQ
şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a 

ÌQWkLDGDWăFkQG$QGUHLDPHUV
Timpul a trecut... dar cum a trecut?
GXSă,VXV
Stabiliți ora exactă 3RSDVXO'RPQXOXL,VXVOD
(menţionată în Biblie) a fiecărei acțiuni!
IkQWkQDOXL,DFRYILLQGRVWHQLW
ÌQVăQăWR‫܈‬LUHDILXOXLVOXMED‫܈‬XOXL
1. Întâia dată când Andrei a mers vPSăUăWHVF
după Isus.
*RVSRGDUXODLH‫܈‬LWVă‫܈‬L
2. Popasul Domnului Isus la fântâna lui Iacov, fiind ostenit.
WRFPHDVFăOXFUăWRULODYLH
3. Însănătoșirea fiului 3LODWvOSUH]LQWăSH,VXVvQDLQWHD
slujbașului împărătesc
4. Gospodarul a ieșit să-și PXO‫܊‬LPLLÄ,DWăÌPSăUDWXO
tocmească lucrători la vie.
YRVWUX´
5. Pilat îl prezintă pe Isus înaintea mulțimii: „Iată Împăratul vostru!”
'RPQXO,VXVDIRVWUăVWLJQLW
0RPHQWXOvQWXQHFăULLOD
6. Domnul Isus a fost răstignit
UăVWLJQLUHD'RPQXOXL,VXV
7. Momentul întunecării la răstignirea Domnului Isus
3HWUX‫܈‬L,RDQVHVXLDXOD
8. Petru și Ioan se suiau la Templu, la ceasul rugăciunii.
7HPSOXODFHDVXOUXJăFLXQLL
&RUQHOLXDYă]XWOăPXULWvQWUR
9. Corneliu a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger.
YHGHQLHSHXQvQJHU
10. Petru s-a suit să se 3HWUXVDVXLWVăVHURDJHSH
roage pe acoperișul casei.
11. Plecarea lui Pavel însoțit de DFRSHUL‫܈‬XOFDVHL
200 ostași, 70 călăreți și 200 sulițasi spre
Cezareea la dregătorul 3OHFDUHDOXL3DYHOvQVR‫܊‬LWGH
Felix.
12. Venirea Fiului Omului.RVWD‫܈‬LFăOăUH‫܊‬L‫܈‬L
VXOL‫܊‬DVLVSUH&H]DUHHDOD
GUHJăWRUXO)HOL[ Denisa Vișovan
9HQLUHD)LXOXL2PXOXL
(continuarea din pagina 3)

AŞTEAPTĂ!
Un om nerăbdător şi nestăpânit este ca o maşină care nu se opreşte atunci
când frânezi sau ca un aparat care nu poate fi pornit sau oprit atunci când vrei să-l
acţionezi după dorinţă. Pentru că regele Saul nu a ascultat cuvintele lui Samuel,
care a zis: „Să mă aştepţi şapte zile” (1 Samuel 10:8), a ajuns să fie lepădat. Ştiţi
cât a aşteptat şi respectiv cât trebuia să mai aştepte? A aşteptat până în a şaptea zi
şi mai avea doar o oră sau două până a venit Samuel, dar şi-a pierdut cumpătul şi a
acţionat fără să mai aştepte (1 Samuel 13:8). Vă ofer şi un alt exemplu, din vremea Cine suntem noi?
noastră, pentru a vă ajuta să păstraţi vie nădejdea împlinirii dorinţelor legitime la
vremea lor, căci „dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.” (Romani Suntem gemene şi am fost
8:25). O femeie care fusese recuperată dintr-o viaţă de imoralitate şi droguri, locuia puse în slujba de paznici ai
casei, însă pe lângă această
într-o cameră anexă a unei adunări, ce-i fusese oferită temporar. Ea a aşteptat
slujbă, prin noi s-au făcut
câteva săptămâni, ca în urma rugăciunilor şi a anunţurilor să i se ofere o locuinţă şi de-a lungul timpului multe alte
un loc de muncă. Într-o zi, şi-a pierdut răbdarea şi a luat din nou droguri. În aceeaşi lucrări. Odată, demult, un om
zi, cineva i-a oferit o locuinţă şi serviciu. Dar când păstorul adunării a venit la ea cu a vrut să se dea drept altul şi
aceste oferte, a găsit-o sub influenţa drogurilor Pentru că doza a fost foarte mare, ne-a dat o uniformă şi astfel
a rămas paralizată. În urmă, spunea tuturor celor ce o vizitau: „Să aşteptaţi până a scăpat. Tot acelaşi om ne-a
cînd Dumnezeu vă va trimite cele promise!” dat o mâncare cu care să-l
Dragii mei, învăţaţi să aşteptaţi! Aceasta este posibil printr-o viaţă curată şi
hrănim pe un om înaintat în
vârstă. Altădată, uneia dintre
ordonată. „Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie.” (Proverbe 10:28) noi i-a fost poruncit să meargă
Aceasta înseamnă să rezistaţi ispitei păcatului, în toate activităţile vieţii de pe într-un loc întunecos de unde
pământ. De asemenea, aşteptaţi ca toate lucrurile să se consume numai la vremea s-a întors bolnavă până
lor, ceea ce înseamnă să acceptaţi voia lui Dumnezeu în viaţă. În aceste condiţii veţi când a mers iarăşi în acelaşi
fi fără vină - neprihăniţi, iar răsplata voastră va fi o binecuvântare pentru eternitate, loc întunecos şi a revenit
căci „noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va sănătoasă.”
locui neprihănirea” (2 Petru 3:13). E. A.
Învăţătorul

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A
A-B Un dar de la Dumnezeu
1
1. Numele lui se traduce în „Răsplătire” 2
2. Căpetenie a oștirii Siriei, un lepros
3
3. Ucenic al lui Isus
4
4. Fecioară evreică care s-a căsătorit cu un rege
persan 5
5. Un evanghelist 6
6. Un mare proroc
7
7. „Oricine va zice fratelui său……………, va cădea
sub pedeapsa Soborului!” 8

8. Localitatea unde a transformat Isus apa în vin 9
9. Râu trecut de evreii veniți din Egipt 10
10. Soțul Bat-Șebei
11
11. Cetate în care a predicat Iona
12. Fiu al lui Iosif 12

B
Mihaela Ursu

A – B ”Strigă unde e
A zarva mai mare”
1
1. Nu te ........... cu omul mânios.
2
2. Limba celui ........... este argint ales.
3 3. ..........., leneșul nu ară.
4 4. Lui nu-i este de învățătură.
5. Moartea și viața sunt în puterea ei.
5
6. O moștenim de la părinți.
6 7. Cine își ascunde fărădelegile, nu ........
7 8. Frica insuflată de împărat este ca
8 ........... unui leu. - neart.
9. Trebuie păzită mai mult decât orice.
9
10. Ea face farmecul unui om.
10 11. ........... Domnului este un turn tare.
11 12. Numele unui vânt furtunos.

12 13. ....... celor neprihăniți nu va fi decât
bucurie.
13
Lorena Atudoroae
B

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Semne
Asociază ce se potrivește!
„Curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului!” Eliezer
„Fă ca fata căreia îi voi zice: «Pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau și care va răspunde: Rahav
«Bea și am să dau de băut și cămilelor tale», să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru
robul Tău!»”
„La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai Noe
coborât…”
„…dacă numai lâna va fi acoperită de rouă...voi cunoște că vei izbăvi pe Israel prin mâna Eli
mea.”
„Dacă răspundea: «Nu!» Atunci îi ziceau: «Ei bine, zi: Șibolet.» Și el zicea: «Sibolet», căci Ghedeon
nu putea să-l spună bine. ”
„Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi:amândoi vor muri într-o zi.” Efratiți
„Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci și să vedeți cât de Ionatan
rău ați făcut când ați cerut un împărat…și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și
ploaie.”
„Dacă vor zice: «Suiți-vă la noi!» Ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta Poporul Israel
să ne fie semnul.”
„Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul Iuda
lui Ahaz!”
„Iată semnul după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat Ezechia
într-o iesle!”
„Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeți Păstorii
după el în casa în care va intra.”
„Vânzătorul le dăduse semnul acesta: Pe care-L voi săruta eu, Acela este.” Petru & Ioan

Denisa Vișovan

(continuarea din pagina 5)

Amnon, fiul lui David
3. Amnon pedepsit cu moartea pentru păcatul lui
creadă domnul meu că toţi tinerii, fiii împăratului, au fost
- „După doi ani... Absalom s-a dus la împărat şi a zis: ucişi, căci numai Amnon a murit; aceasta este urmarea unei
«Iată, robul tău are tunsul oilor; să vină împăratul şi slujitorii hotărâri a lui Absalom, din ziua când Amnon a necinstit pe
lui la robul tău.» Şi împăratul i-a zis lui Absalom: «Nu, fiule, soră-sa Tamar.»” (2 Samuel 13:32) Iată cum prietenii de
nu vom veni toţi, ca să nu-ţi fie greu»...  Absalom a zis: «Dă păcat vor asista cu sânge rece la „înmormântarea” voastră.
voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi.»...  În urma Nu vă împrieteniţi cu astfel de colegi ce vă îndeamnă la
stăruinţelor lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el păcat! Feriţi-vă de ei căci sunt nişte criminali. Aşa se
pe Amnon şi toţi fiii săi. Absalom a dat următoarea poruncă întâmplă cu prieteniile păcătoase şi în cazul altor păcate,
slujitorilor săi: «Luaţi seama când se va veseli inima lui dar „priceperea te va păzi,  ca să te scape de calea cea rea,
Amnon de vin şi când vă voi zice: «Loviţi pe Amnon!” atunci de omul care ţine cuvântări stricate.” (Proverbe 21:11-12)
să-l omorâţi»;»...  Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon Ascultaţi sfaturile înţelepciunii care vă îndeamnă la curăţie
cum le poruncise Absalom...” (2 Samuel 13:23-29) Aici s-a şi pasiuni sfinte şi va urma încoronarea, nu moartea, ca la
sfârşit povestea de dragoste, căci sexul ilegal aduce crima. prinţul Amnon. „Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te
Dar „povestea” n-ar fi întreagă, dacă nu l-am auzi pe cel va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.  Ascultă,
care l-a sfătuit pe Amnon cum să păcătuiască, anunţându-i fiule, primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi.”
sfârşitul, ca şi cum el nu ar fi vinovat. „Ionadab, fiul lui (Proverbe 4:4-10)
Şimea, fratele lui David, a luat cuvântul şi a zis: «Să nu Predicatorul

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Atenționarea
Într-o zi, uitându-mă în oglindă am
fost deranjată de aspectul meu fizic. Deși
Îl căutam pe Dumnezeu și încercam să fiu
plăcută înaintea Sa, m-am gândit că totuși
nu ar fi chiar atât de vinovat înaintea lui Dumnezeu să
merg la salonul de bronzat, căci la soare nu aveam unde
să stau. Aveam câteva motive întemeiate în mintea mea:
tenul meu este foarte sensibil, în plus eram și foarte palidă.
Așadar, m-am hotărât să merg la salonul de bronzat.
Stabilisem în mintea mea că nu voi merge des, doar cât
să prind puțină culoare și cât să îmi usuce puțin tenul.
M-am hotărât să încep în ziua de luni. M-am trezit
de dimineață să mă pregătesc de plecare, însă nici nu am
reușit să mă îmbrac, deoarece pe toată pielea mi-a ieșit
un fel de alergie: pete roșii care îmi provocau mâncărime.
Bunătatea lui Menționez faptul că nu am fost niciodată alergică la

Dumnezeu
absolut nimic până atunci și nici de atunci până acum.
Am renunțat să mai merg în ziua aceea, stabilind că voi
merge în ziua de miercuri. Îndată ce am stabilit că nu mai
Vreau să vă împărtăşesc o experienţă prin care L-am merg, alergia mi-a trecut. Marți nu am avut nimic, m-am
descoperit pe Domnul în bunătatea Lui, dar prin care am simțit foarte bine, însă miercuri, după ce m-am îmbrăcat
sesizat şi slăbiciunea mea. Așteptam de ceva vreme ca pentru a merge la salon, înainte să ies din casă, m-am
Dumnezeu să lucreze la o cauză pe care o aveam înaintea umplut din nou de pete, aceeași alergie care am avut-o
Lui și să îmi dea un lucru pe care mi-l doream mult. Știam în ziua de luni, deși nu mâncasem nimic de această dată.
că ceea ce cer de la Domnul nu e greșit și e în voia Sa Așadar nu am mai plecat, dar în mintea mea am spus:
să îmi dea. Am încercat să fiu atentă în trăirea mea cu voi merge vineri. Alergia mi-a trecut în câteva minute, iar
Domnul, pentru ca El să îmi dea ceea ce doream, dar joi m-am simțit foarte bine. A sosit ziua de vineri, m-am
într-o zi nu am mai fost veghetoare, fiind foarte necăjită că pregătit, am plecat de acasă, însă când am ajuns în stația
nu am primit ceea ce Îi ceream și am greşit prin atitudinea de tramvai, din nou m-am umplut de acele pete neplăcute.
mea. Imediat după ce am păcătuit, am avut remușcări. Pe Totuși m-am urcat în tramvai, sperând că vor trece repede,
lângă aceasta, mi-am dat seama că de fapt nu merit ceea ca dățile trecute, însă de această dată s-a agravat, că mi
ce Îi ceream Domnului, pentru că nu am avut răbdare și s-au umflat și buzele. Am decis că nu voi mai merge la
m-am resemnat că nu voi mai primi. Nu au trecut decât salon, așa că am luat taxi și m-am îndreptat spre medicul
două ore și Dumnezeu mi-a răspuns, dăruindu-mi ceea de familie, însă când am ajuns la medic, nu mai aveam
ce am cerut. M-am simțit și mai vinovată și chiar mi-a fost nimic, mi-a trecut alergia.
rușine. Eu am greșit înaintea lui Dumnezeu și totuși, El, Totuși, nu m-am învățat minte și de la medic am pornit
în bunătatea Sa, mi-a dăruit ceea ce am cerut. Nu m-am spre salon. Când am ieșit de la salon, conștiința mă mustra
putut bucura pe deplin de ceea ce am primit și în inima mea foarte tare, simțeam că nu L-am ascultat pe Dumnezeu,
a rămas o urmă de întristare că nu am fost veghetoare. deși El m-a atenționat de atâtea ori. În acea vineri seara,
Așa a trecut toată ziua, iar seara am mers în vizită la o la noi la biserică a fost program prelungit, au venit frați din
soră. Acolo Domnul mi-a vorbit, dar, deși așteptam o aspră alte părți, iar după program am rămas să ajut la bucătărie,
mustrare, am rămas uimită cum El m-a mângâiat şi m-a la servit. Știam că dacă vom face o rugăciune, după ce
încurajat. Pentru mine, aceste cuvinte au fost o bucurie frații vor servi masa, Dumnezeu mă va mustra și așa a
mult mai mare decât lucrul pe care l-am primit în acea zi, fost. Îndată ce a început rugăciunea, am avut un mesaj
deși stăruiam de mult timp pentru a-l primi. Am văzut că printr-un frate, în care, printre altele, Dumnezeu îmi spunea
în bunătatea Lui, El nu m-a alungat pentru că nu am fost că eu privesc spre alții care fac unele lucruri ce nu sunt
veghetoare, ci m-a primit cu mare dragoste. pe placul Domnului și care totuși sunt binecuvântați. Îmi
Prin experienţa mea am înţeles spusele apostolului cerea să nu fac ce fac ceilalți din jurul meu, căci ei numai
care a scris: „Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te par binecuvântați, ci să fiu deosebită de ei, deoarece El
îndeamnă la pocăință?” (Romani 2:4b) Totodată însă am este un Dumnezeu deosebit și copiii Lui sunt deosebiți.
înţeles că Dumnezeu nu este dator să ne împlinească toate Chiar dacă sunt mai puțini cei care sunt deosebiți, eu să
mofturile şi Îşi poate permite să acţioneze cu autoritate, nu merg după mulțime.
dacă nu ne grăbim să răspundem bunăvoinţei Sale cu o (continuarea în pagina 13)
atitudine de ascultare.
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”

Daniela
Proverbe 22:6

partea a X-a
La cules de zmeură

Î
n revărsatul zorilor, pe când razele soarelui îşi trimiteau pe el şi tractoare şi maşini mari ce transportau lemne din
lumina, alungând întunericul din toate ungherele, pe pădure. Răcoarea dimineţii şi frumuseţea peisajului au
uliţă se auzeau voci de copii, plini de veselie, zgomote umplut inima Danielei de bucurie, de altfel, toţi copiii erau
de găleţi goale şi tropot. foarte fericiţi, iar gălăgia grupului a stârnit lătratul câinilor
Daniela s-a trezit, încercând să distingă ce se petrece de la casele învecinate. Era vizibil că acest grup de copii
afară, dar şi în interiorul locuinţei. Mama nu mai era în era pus pe fapte mari.
dormitor, iar vocea Elenei şi a lui Lili, străbătea prin uşa Aproape de zmeuriş, pe o pajişte se vedea păscând
întredeschisă, până la urechile Danielei. liniştită o cireadă de vite. Unele purtau clopoţel la gât, în
– Te rugăm frumos, mamă, lasă-ne şi pe noi la cules cazul că se îndepărtau de celelalte vite, să fie uşor găsite,
de zmeură, apoi vom merge la piaţă şi cu banii câştigaţi ne după zgomotul clopoţelului. Ajunşi, copiii au sărit peste un
vom cumpăra lucrurile necesare pentru şcoală! pârâiaş ce se revărsa liniştit în râul Bistriţa. Apa aceasta
– Ceea ce cereţi voi nu este tocmai uşor, veţi vedea era bună de băut. Undeva, mai în susul pârâiaşului, s-a
şi voi aceasta! le spuse mama, cu dojană în voce... scobit o adâncitură, s-a îngrădit cu pietre mai mari, pentru
Daniela îşi limpezi gândurile şi îşi dădu imediat adăparea animalelor. Lili, Elena şi Daniela n-au mai văzut
seama despre ce discuta mama cu surorile ei, aşa că nu niciodată până atunci atâtea tufe de zmeură la un loc.
mai lenevi în pat, ci se ridică şi se îmbrăcă milităreşte, în Deodată, din cireada de vite se desprinse un taur
treningul roşu pe care i l-a adus mama. Aranjă patul şi ieşi fioros şi alerga spre grupul de copii, scormonind pământul
repede din cameră, aliniindu-se lângă surorile ei şi cerând cu copitele şi pufăind pe nări precum locomotiva unui tren.
împreună voie să meargă la cules de zmeură. Mama, Copiii, îngroziţi, au luat-o la fugă spre cel mai apropiat
răbdătoare, le-a dat sfaturi cum să se comporte cu ceilalţi copac, pentru a se căţăra cât mai sus şi a scăpa de furia
copii, apoi le-a încredinţat în grija bunului Dumnezeu, care taurului care îşi clătina coarnele ascuţite, împrăştiind
le putea păzi de orice primejdie. groaza în jur.
Fetele îşi puseră apă în sticle, se încălţară cu tenişi, Daniela a încercat şi ea să alerge, să se ascundă
îşi îmbrăţişară mama, apoi s-au alăturat grupului de copii undeva, dar fiind cea mai mică din grup, şi-a dat seama
de pe uliţă. Cei şase copii au pornit spre zmeuriş, un loc că nu se va putea urca în vreunul din brazii falnici, risipiţi
cu denumirea de Suhard, un munte de la poalele căruia pe lângă zmeuriş. Privi îngrozită animalul furios care se
pădurea a fost tăiată. Razele soarelui ajungeau până la apropia tot mai mult de ea. Atunci a făcut câţiva paşi în
zmeuriş, rumenind fructele dulci şi zemoase. zmeuriş şi a căzut în genunchi.
Gogu, fiind singurul băiat din grup şi fiind de aceeaşi – Doamne, Tu vezi ce primejdie mă paşte şi nu am
vârstă cu Elena, preluă conducerea. Înainte de a ajunge la pe nimeni în ajutor! Chem Numele Tău Sfânt în ajutor,
casele din Ciocăneşti, cărarea cotea spre stânga, într-un Doamne Isuseee! a strigat Daniela în disperarea ei.
drum forestier, mai lat, atât de lat încât să poată circula
1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Taurul, parcă ruşinat că nu are cu cine să-şi încerce în împărăţia lui Isus Hristos, unde El ne
puterile, s-a întors brusc, luând drumul înapoi spre cireadă. pregăteşte loc, dacă ne pocăim.
– Doamne, mi-ai arătat că eşti Tatăl meu care mă – Aha, deci voi sunteţi pocăite! Eretici
apără în clipele grele. Îţi mulţumesc şi vreau să te iubesc care meritaţi să fiţi duşi la închisoare, spuse
toată viaţa! Gogu, şi îşi împinse găleata, ca şi cum
Daniela a simţit cum frica începe să dispară, iar le-ar fi aruncat chiar el, într-o închisoare
inimioara ei se linişteşte încet. Primejdia a trecut. Fericită imaginară. Găleata lui Gogu se clătină şi
şi mulţumită, s-a apucat de treabă. Mâinile ei culegeau cu se aplecă atât, cât să-şi verse conţinutul
spor zmeura din tufişuri. Îi făcea plăcere acest lucru. Boabă prin iarbă.
cu boabă, zmeura se aduna în găletuţa ei, răspândind în – Of! Din cauza voastră uite ce am păţit! zise Gogu,
jur o mireasmă plăcută. Copiii s-au adunat, de pe unde se încleştându-şi pumnii şi înjurând chiar pe sfânta cruce.
ascunseseră, iar surioara ei, Lili a venit să o îmbrăţişeze – Nu! Te rugăm, măcar nu înjura, căci este un păcat
cu dragoste. mare. Te vom ajuta noi să-ţi aduni zmeura la loc.
– Iartă-mă te rog, scumpa mea surioară, că nu m-am Soarele arăta pe bolta cerului timpul amiezii. Fetele
gândit la tine, să te apăr, să te protejez de furia taurului. îşi strânseră lucrurile şi cu găleţile pline au pornit spre
Iartă-mă te rog, îmi pare atât de rău... piaţă, să îşi valorifice fructele de zmeură culese. Când
– Nu face nimic! Daniela îi zâmbi inocent. Ştii, Tatăl au ajuns la pârâu, au mâncat sandviciurile pregătite de
meu Ceresc m-a păzit! mama, apoi s-au spălat pe mâini şi pe faţă, pregătindu-se
– Da, Daniela, din pricina ta, Dumnezeu ne-a păzit pentru negustorie. Drumul s-a dovedit destul de lung. Au
pe toţi, pentru că tu te-ai rugat, te-am văzut. Aşa puteam mers mai mult de o oră pe jos.
proceda şi noi, dar acum îmi e ruşine... Fetele au căutat cu privirea un loc potrivit pentru a-şi
Pădurea era aproape şi brazii acopereau pădurea expune şi ele marfa.
Suhard, până aproape de vârf. Păsărelele ciripeau – Elena! se auzi glasul Liviei. Am păstrat acest loc
voioase, de parcă totul era al lor, inclusiv văzduhul larg în pentru voi, veniţi la această masă. Gogu a mai lăsat din
care zburau încoace şi încolo. Nu se auzea decât ciripitul preţ şi a terminat de vândut toată zmeura. Eu mai am cam
păsărilor şi susurul pârâiaşului, ce cobora grăbit din munţi. două kilograme.
Lili culegea zmeură în apropierea Danielei, aşa că începu Fetele şi-au dat seama că nu aveau cântar, nici pungi,
să vorbească cu ea: aşa că s-au hotărât să ceară Liviei să le lase borcanul ei
– Daniela, mă bucur atât de mult să fim din nou împrumut, pentru măsurătoare. Elena s-a dovedit a fi cel
împreună, aici la bunici! Dar nu înţeleg de ce, atunci când mai bun comerciant, dintre surorile ei. Era îndrăzneaţă şi
a venit taurul spre noi, eu am fugit să mă salvez, cât mai vorbea frumos cu clienţii.
repede cu putinţă, iar tu nu ai uitat să te rogi când ai văzut Daniela era obosită de drum, de cules zmeură, iar
primejdia? acum statul în soare şi vacarmul acela de oameni şi păsări,
– Draga mea surioară, am învăţat multe aici la bunici. foarte gălăgioşi, îi dădeau dureri de cap. Simţea nevoia să se
Ei citesc din Biblie în fiecare seară şi bunica Iulia m-a ascundă undeva. Îi era ruşine. Se părea că nimeni nu o băga
încredinţat că Domnul Isus este cu mine tot timpul şi El în seamă. O bătrânică elegantă a intrat în vorbă cu ea.
este chiar în inima mea. Eu am mai trecut prin primejdii. – Ce fetiţă harnică! Tu ai cules toată găletuşa aceasta
V-a povestit bunicul când era să mă mănânce lupul, numai de zmeură?
Tatăl din ceruri m-a scăpat. Ştii Lili, eu nu Îl uit niciodată pe – Da, doamnă dragă, şi doresc să o vând să fac bani
Dumnezeu şi cred că nici El nu mă uită pe mine. pentru caiete, căci la toamnă voi merge la şcoală! spuse
– Am să citesc şi eu regulat din Biblie, zise Lili, şi eu Daniela pe nerăsuflate, simţindu-şi din nou obrajii foarte
vreau ca Isus să rămână în inima mea! calzi, de parcă i-ar fi luat foc.
– Să ştiţi că am auzit ce vorbiţi, fetelor! interveni Gogu – Tare îi place soţului meu care este bolnav,
în discuţia lor. Voi aveţi concepţii greşite! Din Biblie, numai zmeura! Aş dori să îi fac compot, dar trebuie să-i cumpăr
feţele bisericeşti au voie să citească, iar taurul a fugit din medicamente şi n-o să-mi ajungă banii! spuse doamna,
cauză că mi-am făcut eu sfânta cruce! clătinând din cap. Daniela îşi simţi inima inundată de milă
– Auzi, băiete? a spus Daniela cu îndrăzneală, deşi pentru omul bolnav.
era o fetiţă sfioasă, care se ruşina atunci când alţi copii pe – Vă rog să primiţi toată zmeura pentru soţul
care nu îi cunoştea, intrau cu ea în vorbă. La fel ca tine dumneavoastră. În pădure mai este multă zmeură şi până
era şi bunica Zamfira. Ea făcea sfânta cruce, atunci când începe şcoala voi avea timp să mai culeg, doamnă.
mergea să fure de pe ogorul vecinilor, şi credea că astfel – Bogdaproste1! rosti bătrâna şi se grăbi să-şi toarne
va scăpa să nu o vadă nimeni, dar bunicul mi-a spus că e zmeura în sacoşă.
păcat să iei din ce nu este al tău şi să ştii că bunicul Ioan Daniela nu-i înţelese vorba.
nu minte. Tot el mi-a spus că a purta crucea lui Hristos – V-am dat zmeura în Numele Domnului Isus, doamnă,
este a suferi ocara şi prigonirile din partea celor ce nu nicidecum pentru Bogdaproste, căci bunicul mi-a citit din
cred în jertfa Lui de pe cruce, pentru iertarea şi mântuirea Biblie că „Cine va da un pahar de apă în numele unui
lumii de păcate. Mama mi-a spus că „mântuit” înseamnă proroc, va primi răsplata unui proroc...”
iertat de păcate. Dacă suntem mântuiţi, putem intra în cer, (continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Bine te-a învăţat bunicul. Dumnezeu – Bunicuţule, mi-a fost dor de matale, dar cum ai făcut
să-ţi poarte de grijă, fetiţo! Cred că eşti rost de atâţia copii? Aha, ştiu eu că dumneata te pricepi la
fetiţa orfană ce locuieşte la domnul Beraru făcut surprize plăcute.
Ionică, el este pocăit. – Daniela, aceşti copii sunt verişorii tăi şi verişoarele
– Bravo, Daniela! o cuprinse în braţe sora tale. Iată ce linişte s-a făcut!
ei Lili. Hărnicuţa de tine, ai vândut toată – Copii, vrem să facem cunoştinţă!
zmeura! Câţi bani ai câştigat? – Noi vă cunoaştem, ne-a povestit mama despre voi.
Daniela tresări. Pe mama noastră o cheamă Estera şi este sora mai mică
– Bani? Nu am bani, Lili; zmeura am trimis-o unui om a mamei voastre Olteniţa.
bolnav. Lili, vreau acasă! Mi-e sete şi mă dor picioarele! Mătuşa Estera şi Lenuţa au ieşit în prag să vadă cum
– Aşa, deci tu nu ai bani. Îţi voi da din ce am câştigat se descurcă bunicul cu nepoţii lui, dar precum magneţii,
eu. fiecare s-a lipit de mama lui. Acum era foarte clar care erau
– Nu-mi trebuie nimic! Vreau acasă Lili, te rog, du-mă copiii mătuşii Estera şi care erau copiii mătuşii Lenuţa.
acasă! – Eu sunt Nuţi şi am şapte ani împliniţi! spuse o fetiţă
Fetiţele se prinseră de mână şi porniră spre casă. O blondă şi foarte veselă, care râdea tot timpul.
adiere de vânt a mângâiat obrazul cald al Danielei, astfel – Pe mine mă cheamă Nicoleta şi sunt mai mică
că primi din nou putere de a merge înainte. Un grup de decât Nuţi, iar cel ascuns după şorţul mamei este Lică,
fete care discutau şi gesticulau vesele, tocmai au ieşit din frăţiorul nostru mai mic.
magazinul Universal. Lili a recunoscut printre ele, pe sora Mătuşa Lenuţa îşi prezentă şi ea cu mândrie copiii.
lor Elena. Fetele au observat în găleata Elenei un pachet – Ea este Lidia şi este de aceeaşi vârstă ca şi Nuţi.
ambalat în hârtie frumos colorată. Iar el este Ionică, de fapt, poartă numele bunicului Ioan,
– Dar ce ai acolo, surioară? întrebară curioase Lili şi dar aşa îl alintăm noi în familie. Are cinci ani, iar sora lui îi
Daniela. spune Nonili.
– Mi-am cumpărat o rochie drăguţă, sper să nu mă – Bunicule, dar mama noastră unde este? întrebară
certe mama, de altfel mi-au mai rămas ceva bani, am să fetele în cor.
vă arăt ceva mai târziu, când vom fi numai noi, singure. – A fost oprită la lucru. Are program până la ora 17.
Tu Daniela, nu cumva ai febră, sau ai făcut insolaţie? Ai Săptămâna aceasta va fi după-amiază de serviciu.
obrajii foarte roşii. Daniela îşi simţi buzele uscate şi obrajii arzând. A
– Mi-e sete, foarte sete şi mă doare capul! intrat în casă să o caute pe bunica. Aceasta îşi întrerupse
– Poţi să-ţi cumperi ceva bun, din banii câştigaţi! o activitatea pentru o clipă, a privit spre nepoata sa favorită
îndemnă Elena. şi a observat că are febră.
– Nu am câştigat bani, Elena. – Daniela, ai stat toată după-amiaza în soare, cred că
– Atunci cum de ai găletuţa goală? ai febră, scumpa mea. Trebuie să îţi dau medicamente.
– Am făcut o „faptă bună”, aşa cum spune şi bunicul Bunica a luat dintr-un ulcior iaurt, apoi a rupt în
când îi ajută pe săraci. jumătate un paracetamol şi i le-a dat Danielei să le bea.
– Dar noi suntem destul de săraci, cum ţi-ai permis – Bunico, unde vor dormi la noapte toţi verişorii mei?
să dai zmeura fără bani, Daniela? Eu vreau să dorm cu mama.
– Mă simt foarte bogată, Elena. Ştii, bunicul mi-a spus – Desigur, Daniela. Surorile mamei tale au auzit că
că cel ce dă, devine bogat pentru ceruri, adică la sfârşitul ea este la noi şi au venit să vă vadă, pentru că nu s-au
vieţii când ajunge în cer, acolo Dumnezeu îl răsplăteşte. mai întâlnit cu mama ta de la căsătoria ei. Bunicul a spus
– Ooo! Până atunci puteai să te bucuri de bănuţii că vom pune o plapumă pe jos şi copiii vor dormi pe
câştigaţi, Daniela. Elena a desfăcut pacheţelul şi a plapumă.
scoas la iveală o rochie verde cu guleraş şi manşete – Bunicuţo, acum mă simt mai bine! Cu ce să te
albe. ajut?
– E grozav de frumoasă! exclamă Lili. Poate ai să – Daniela, am curăţat cartofii, trebuie să îi rad pe
mi-o împrumuţi şi mie odată sau dacă nu, voi aştepta până răzătoare şi vom face tocinei. Pifteluţele de cartofi sunt pe
la anul, să rămână mică de tine şi să-mi fie bună mie, deci gustul celor mici, dar şi al celor mari.
ai grijă de ea, surioară. Daniela îşi spălă mâinile şi faţa cu apă rece. Se simţea
– Vom mai vedea! spuse Elena şi puse din nou rochia într-adevăr mai bine. Ce bine că va putea discuta cu mama,
nouă în ambalajul ei. diseară, la culcare. Dorea să-i povestească evenimentele
Erau aproape de casa bunicilor şi se auzeau din ce în prin care a trecut în acea zi. Ascultătoare, Daniela a ras
ce mai clar râsete de copii şi mare gălăgie. cartofii pe răzătoare, pe partea măruntă şi a obţinut o pastă
– Ajunge! Liniştiţi-vă copii! se auzi vocea bunicului, în care bunica adăugă trei ouă crude, un pic de sare şi făină
ce încerca din răsputeri să facă linişte în ograda lui, dar albă. A amestecat totul cu o lingură, apoi a pus cu lingura,
era cu neputinţă să acoperi glasul unor copii gălăgioşi, din compoziţie, într-o tigaie cu ulei încins. Turtiţele sfârâiau în
precum n-ar fi putut opri furtuna sau ploaia. tigaie şi emanau un miros îmbietor în bucătărie.
Daniela alergă repede spre bunicul şi îl îmbrăţişă cu Masa a fost servită. În urma copiilor, păsările cerului
dragoste. au avut hrană din belşug. Cu toţii au intrat în casă, deoarece

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

bunicul nu renunţa niciodată la citit. El deţinea într-adevăr Dumnezeu”. În 2 Corinteni 9:9 este scris:
o comoară, iar nepoţii s-au grăbit să vadă şi ei comoara „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea
bunicului. S-a făcut linişte... Bunicul a întins mâna spre un lui rămâne în veac.” Eu cred că tu ai
raft, care era de fapt o poliţă de lemn, fixată pe perete. Opt câştigat cel mai bine dintre copii, prin faptul
perechi de ochi de copii urmăreau ce face bunicul. că ai dat. Dar am auzit că ai avut febră, de
Daniela şi surorile ei cunoşteau obiceiul bunicului, aceea eu doresc ca mâine să rămâi acasă
dar ceilalţi copii s-au comportat precum nişte baloane ce cu bunica şi să o ajuţi cu ce poţi. De caiete
s-au dezumflat foarte repede. voi avea eu grijă, să ţi le cumpăr.
– Ah, bunicule, tu ai în mână doar o carte, iar eu – Bine mami, cum crezi tu. Mă bucur că nu te-ai
credeam că vei deschide o uşă secretă în perete, de unde supărat pe mine!
să ne dăruieşti chiar o comoară ascunsă şi păstrată de tine – Noapte bună, scumpa mea!
pentru noi. Copiii încă priveau nemulţumiţi spre bunicul lor. – Noapte bună, mami!
– Aveţi răbdare copii! Vă voi spune imediat unde Mamă şi fiică, au încredinţat în mâna bună a lui
îmi ţin ascunse toate averile, dar mai întâi trebuie să ştiţi Dumnezeu toate îngrijorările, apoi binefăcătoarea odihnă
că această carte se numeşte Biblia şi este o comoară le-a ţinut pe braţe, până în revărsatul zorilor.
adevărată pentru cel ce o citeşte şi o trăieşte, adică o
împlineşte. Am deschis la Evanghelia după Luca, capitolul Draga Ujeniuc
12, de la versetul 32 la versetul 34: „Nu te teme, turmă
mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. Nota:
1. Formulă de mulțumire când se primește ceva de pomană. Acest
Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, obicei apare doar la creștinii ortodocși
care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde
nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. Căci unde
este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.”
Daniela s-a luminat la faţă şi inima ei s-a umplut de
bucurie. A înţeles că de fapt, în cer, comorile sunt păzite
bine, dar drumul comorilor spre cer înseamnă „a da
milostenie”. A scos de sub pat o cutie de carton în care îşi
păstra bunătăţile aduse de mama, cumpărate din ultimul ei
salariu: nişte spirale groase, umplute cu cremă delicioasă
de lămâie şi tuburi de mentosane. Verişorii Danielei s-au (continuarea din pagina 9)
repezit lacomi spre cutia cu bunătăţi.
– Ooo! Încet! Nu vreau ca aceste dulciuri să ajungă în
cer, zdrobite de voi! Atenționarea
– Daniela, nu este nevoie să le trimiţi în cer, vor
ajunge în burtica noastră! râse Nuţi şi luă trei tuburi de
mentosane pentru ea şi frăţiorii ei. Daniela împărţi totul, iar
Ştiam că nu este pe placul Domnului să merg
porţia ei o puse în cutie, pentru mama. Puse cu grijă cutia,
la salonul de bronzat, însă am privit spre alte fete
la locul ei, după ce îşi linse degeţelele dulci.
care merg și totuși, spuneam eu, sunt binecuvântate,
– Gata copii, trebuie să mergeţi la culcare! spuse
au o viață ușoară și frumoasă. În timp s-a dovedit
bunicul, foarte hotărât. Mâine, în zori, am înţeles că veţi
însă că fericirea lor este una trecătoare, unele având
merge şi voi la cules de zmeură. Trebuie să fiţi odihniţi!
probleme grave în viața de familie, altele fiind chiar
Noapte bună, copii, şi fiecare să spună rugăciunea „Tatăl
divorțate în ziua de azi, iar altele părăsind calea
nostru” înainte de culcare.
lui Dumnezeu, însă eu și acum sunt bucuroasă și
– Noapte bună, dragi bunici!
fericită că Îl urmez pe Dumnezeu și binecuvântările
Fiecare nepot a dat câte un pupic dulce bunicilor, pe
Lui mă însoțesc. Nu mi-a fost ușor să fiu diferită de
amândoi obrajii. Daniela s-a strecurat în camera mamei,
cei ce erau în jurul meu, dar astăzi pot spune că
cuibărindu-se în patul ei.
s-a meritat. Să-l ai prieten pe Dumnezeu, e cea mai
A fost greu la lucru, mămico? a întrebat Daniela în
mare binecuvântare! Atunci mi-am amintit încă o dată
şoaptă.
proverbul biblic: „Cine umblă în neprihănire găsește
Mă bucur mult pentru acest loc de muncă! Este o
mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade
binecuvântare pentru mine, o binecuvântare trimisă de
într-o groapă.” (Proverbe 28: 18)
Dumnezeu. Daniela, mi-au spus surorile tale că nu ai fost
în stare să îţi vinzi zmeura. Ce ai făcut?
D. R.
Mami, eu am adăugat ceva la comoara mea din cer.
Chiar dacă ceilalţi copii mi-au spus că sunt „fraieră”, că am
fost păcălită.
– Daniela, draga mea, îi spuse mama cu blândeţe,
am citit în Biblie că „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

DREPTUL CELUI ÎNTÂI NĂSCUT
Eu nu ştiu dacă tu, copil sau adolescent
căruia mă adresez acum eşti primul
născut în familia ta. Nu ştiu nici cum e să fii
„n-a fost primit”. Tatăl lui Esau, un om cu maturitate, a ştiut că
binecuvântarea o dă Dumnezeu. Ce, nu putea să rostească
şi pentru el: „Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer şi grăsimea
întâiul născut, că eu sunt în familia noastră a şasea, rang pământului, grâu şi vin din belşug” etc? Ba da, şi mulţi fraţi pot
care nici nu mă ajută, nici nu mă dezavantajează. Din punctul rosti pentru tine binecuvântări o mie, dar nu vei avea parte de
nostru de vedere, nu are importanţă prea mare ce loc ocupă nici una din ele dacă eşti lumesc precum Esau. Toate acelea
cineva ca membru al familiei. Dar dacă ne ducem cu gândul nu vor fi altceva decât vorbe în vânt, căci Dumnezeu dă
la evreii întâi născuţi, lucrul acesta conta pentru ei, căci aveau binecuvântarea celor ce sunt ai Lui, pe care cu siguranţă
drepturi speciale faţă de fraţii lor. Biblia ne spune că părinţii îi cunoaşte, şi anume celor ce nu şi-au nesocotit dreptul
trebuia să le dea din averea lor o parte dublă faţă de ceilalţi cunoaşterii lui Dumnezeu şi ascultării de El.
membri ai familiei (Deuteronom 21:17). În plus, întâietatea Dar nu sunt în lumea aceasta mare oameni bogaţi, ce
celui mai mare se respecta în diferite aspecte ale vieţii. au avere de zici că-s binecuvântaţi precum Iacov? Fără să
Amintiţi-vă de exemplu de fiii patriarhului Iacov, ajunşi la un luăm în calcul că cei mai mulţi au dobândit-o prin mijloace
moment dat în faţa lui Iosif în Egipt, care s-au aşezat la masă necinstite, haideţi să privim din nou la cei doi fraţi. Iacov îl
„de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut şi până la întâmpina pe Esau cu un dar foarte însemnat, cu o „tabără”
cel mai tânăr, aşezaţi după vârstă” (Geneza 43:33). de binecuvântari, dar şi Esau a zis: „Eu am din belşug”
Să studiem dreptul celui întâi născut în familia lui Isaac. (Genesa 33:9). Dacă şi Esau are din belşug, atunci care este
Esau era întâiul născut, iar Iacov îl succeda. Dar Biblia ne deosebirea? Deosebirile sunt multiple. În primul rând, cel ce
spune că Esau şi-a nesocotit dreptul de întâi născut şi l-a nu-i binecuvântat nu ştie să chibzuiască (vinde ce-i trebuie
vândut fratelui său pentru o mâncare (Evrei 12:16). Câţi şi cumpără ce nu-i trebuie), pe când cel binecuvântat ştie să
dintre adolescenţi nu întreabă precum Esau: „la ce-mi slujeşte chibzuiască, căci frica de Domnul este începutul înţelepciunii.
dreptul acesta de întâi născut?” (Geneza 25:32) şi mă doare În al doilea rând, să ne gândim că sunt lucruri mai valoroase
mult pentru ei. Chiar e puţin lucru să ai o parte îndoită de decât bunurile pământeşti. David spunea în Psalmul 4:7: „Tu-
fericire: în viaţa aceasta şi apoi în Împărăţia lui Dumnezeu? mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei, când li se
Chiar e nesocotit de neluat în calcul) să te poţi apropia de înmulţeşte rodul grâului şi al vinului”. Dar cel mai important
„Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri” (Evrei este ceea ce i s-a spus lui Iacov: „Numele tău nu va mai fi
12:23)? Oare bucuria de a avea numele scris în ceruri Iacov, ci te vei chema Israel” (Genesa 33:28). Iată adevărata
poate fi comparată cu vreo altă bucurie ce o pot avea copiii binecuvântare: schimbarea numelui. Dumnezeu a spus
diavolului? Dar poate te numeri printre cei ce L-au primit pe mai târziu despre el: „Israel este fiul Meu, întâiul Meu
Domnul Isus, ai crezut în Numele „Celui întâi născut din toată născut” (Exodul 4:22). Dreptul tău de întâi născut, dacă nu-l
zidirea” (Coloseni 1:15) şi ţi s-a dat astfel dreptul de a te face nesocoteşti, îţi va oferi partea sa îndoită: ţi se schimbă acum
copil al lui Dumnezeu, născut din El. Este acesta puţin lucru? numele din fiu al celui rău în fiu al lui Dumnezeu, urmând ca
Cu ce ai fost tu mai bun decât vecinii sau colegii tăi de şcoală în Împărăţia Lui, după ce vei fi biruitor, să primeşti scris pe o
drogaţi sau decât alţii ce îşi caută fericirea în plăcerile de o piatră albă un nume nou.
clipă ale păcatului, care au tot felul de stări de neîmplinire şi Ei bine, tu de-acum ştii ce îţi revine din acest drept
nefericire? Am meritat noi acest har? Nu, este datorită „marii de copil al lui Dumnezeu şi ştii sigur că se merită să nu-l
îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat nesocoteşti. Şi fraţii tăi ştiu ca tine, dar colegii tăi necredincioşi
Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce zac vor spune că ţi-ai ratat viitorul, ţi-ai închis viaţa tocmai la
în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe tinereţe, când ai toată energia şi vlaga pentru a te bucura de
calea păcii” (Luca 1:78-79). Dacă ai părinţi credincioşi şi vii plăceri. Dragul meu, poţi să te chinui să le explici, căci ei nu
la biserică, să nu ţi se pară acesta puţin lucru. Poate nu dai au cum să priceapă. Cine din cei din preajma tânărului Moise
doi bani pe acele slujbe sfinte la care participi, căci pentru ar fi înţeles socotelile lui (şi el era nu ca noi, un om de rând, ci
tine lucrurile lumii, trecătoare de altfel, au valoare. În acest fiul fiicei lui Faraon; nu într-un cadru obişnuit ca noi, ci într-o
caz, trebuie să-ţi spun adevărul: tu eşti lumesc, precum Esau. casă împărătească)? Biblia ne spune că „el socotea ocara
Tu îţi nesocoteşti dreptul acesta. O, tu nu ştii ce pierzi; te lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului,
rog, apucă harul acesta şi viaţa veşnică, pune preţ pe ele pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire” (Evrei 11:26).
şi nu le nesocoti! Nu te mai gândi dacă se merită să-ţi Aproape că nu-l înţeleg, dar mă uit cu plăcere la frumuseţea
iei gândul de la lumea aceasta. Merită! Grăbeşte-te să te calculelor lui şi-L slăvesc pe Domnul care a reuşit în toate
bucuri de dreptul copiilor lui Dumnezeu! veacurile să-Şi câştige un norod care să fie al Lui, plin de
Simt că trebuie să te conştientizez de un lucru: o râvnă pentru fapte şi socoteli bune. Urmând aşadar exemplul
dată cu pierderea dreptului de întâi născut, se pierde şi credinţa lui Moise, fii ferm în hotărârea ta de a fi copilul
şi binecuvântarea. Exact aşa a păţit Esau. Îndurerat, a Domnului, poartă-te demn de numele ce-l porţi, fii statornic şi
întrebat: „N-ai decât această binecuvântare, tată?” (aceea astfel vei avea drept la pomul vieţii din Împărăţia veşnică a lui
oferită fratelui său Iacov). Degeaba şi-a dorit şi a cerut: Dumnezeu.
„Binecuvintează-mă şi pe mine, tată!” Genesa 27:38), căci P.T.E.M

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Dragostea
porunceşte sau i se
poate porunci?
„Eu (înţelepciunea) iubesc pe cei ce
mă iubesc şi cei ce mă caută cu tot
dinadinsul mă găsesc.”
(Proverbe 8:17)

mai târziu, când a iubit şi altceva: femeile străine. Poate
şi la unii din voi există pericolul să iubiţi fete sau băieţi
din afara graniţelor poporului lui Dumnezeu. De aici au
început necazurile regelui; când n-a iubit corect, a ajuns
să urască şi ceea ce ar fi avut dreptul să iubească: „Atunci
am urât viaţa căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare:
totul este deşertăciune şi goană după vânt. Mi-am urât
În vremea noastră, referirile la dragoste – iubire sunt până şi toată munca pe care am făcut-o sub soare...”
foarte frecvente. Cu greu ai găsi cărţi, filme sau chiar un (Eclesiastul 2:17-18) El recunoaşte că prietena lui iubită de
ziar în care să nu existe cel puţin o aluzie la acest fenomen. altădată - înţelepciunea, l-a avertizat de riscurile unei iubiri
Ce să mai spunem dacă accesăm o pagină de internet, greşite: „Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă
căci de la reclame până la orice altă informaţie toate sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.”
sunt presărate cu „dragoste”. Mai mult, simţurile noastre (Proverbe 8:36) Înţelepciunea a observat ce iubeau cei
o descoperă în raporturile cu fiinţe sau lucruri din jurul ce n-o iubeau şi a strigat pe mai multe străzi şi în piaţă:
nostru. Da, peste tot „mişună” dragostea. „Dumnezeu este „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va
dragoste” (1 Ioan 4:16), dar nici diavolul nu lucrează fără plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?”
ea. De dragoste nu putem scăpa şi nici n-ar fi frumos fără (Proverbe 1:22) Ea a văzut „groaza... nenorocirea.. necazul
ea. Însă marea problemă a dragostei e dată de faptul că şi strâmtorarea” (Proverbe 1:26-27) care au venit peste cei
putem avea aceleaşi iubiri ca Dumnezeu sau putem să ne ce nu-i agreau compania. Toate, zicea ea, „pentru că n-au
regăsim în sentimente opuse Lui, specifice iubirii acestei iubit sfaturile mele.” (Proverbe 1:30)
lumi aflată sub controlul celui rău. Aici apare întrebarea Se poate observa că a iubi înţelepciunea sau nebunia
la care trebuie să răspundem: Dragostea porunceşte este o opţiune, un răspuns la un apel, E drept că uneori
sau i se poate porunci? Dacă ea comandă, înseamnă chemarea spre rău a nebuniei: „să vină aici!” (Proverbe
că noi n-avem ce face şi sentimentele ne duc încotro 9:16), este mai aproape de noi, dar dacă ascultăm cu
vor, în a iubi chiar şi ceea ce este păcătos. Dacă atenţie, se aude clar şi chemarea înţelepciunii care
dragostea se poate subordona, atunci lucrurile sunt „strigă... «Veniţi...»” (Proverbe 9:4-5). Cel mult este un
în regulă pentru că putem alege să iubim numai ceea efort de o intensitate mai mică sau mai mare, dar care
ce este frumos şi plăcut lui Dumnezeu şi să refuzăm va fi răsplătit, în a alege să iubeşti ceea ce este bine nu
orice iubire vinovată. numai pe moment, după cum recunoaşte cu sinceritate
Să-l consultăm pe înţeleptul Solomon şi, prin scrierile înţelepciunea: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce
lui, adevărul Scripturilor sfinte, care ne descoperă voia mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc... (şi) dau o
lui Dumnezeu. El chema în primul rând pe cei de vârsta adevărată moştenire celor ce mă iubesc... le umplu
voastră: „Fiule... Zi înţelepciunii: «Tu eşti sora mea!» Şi vistieriile.” (Proverbe 8:17-21) Fiecare alege, „iubeşte
numeşte priceperea prietena ta.” (Proverbe 7:1-4) Tot El certarea” (Proverbe 12:1), adică sesizările înţelepciunii sau
îşi amintea de sfaturile tatălui său, David, care îi spunea „iubeşte certurile” (Proverbe 17:19), mediul anturajelor rele.
ce merită să fie iubit şi înspre înţelepciune să-şi îndrepte Şi mai este ceva: „Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte
izvorul dragostei: „iubeşte-o” (Proverbe 4:6). Solomon a pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea.”
înţeles şi a hotărât să iubească înţelepciunea mai mult ca (Proverbe 29:3) Părinţii nu pot fi indiferenţi şi nesimţitori la
orice. Drept dovadă, atunci când Dumnezeu l-a întrebat alegerile voastre, fiind conştienţi de ceea ce urmează.
ce doreşte, el a cerut numai înţelepciune, dar pentru că
înţelepciunea nu umblă singură, a venit cu toate prietenele (continuarea în pagina 17)
ei, la cel care o iubea. Aşa se face că lui Solomon nu i-a
lipsit nimic din ceea ce şi-a dorit. Problema lui a apărut

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Misiunea de seară

U n tânăr credincios făcea parte dintr-o
compane ce ajunsese într-un sat şi
acolo îşi făcuseră cazarmă dintr-o scoală
bomardată. Bucuria soldaţilor era dată de
faptul că fiind iarnă în noaptea ce urma
vor dormi sub un acoperiş, chiar dacă
nu era încălzită acea clădire. Erau
sătui de nopţi de marşuri şi dormit în
tranşee. În acea seară a avut loc
o inspecţe de front pe platoul
din curtea şcolii. Printre altele,
comandantul le-a spus că are
nevoie de un gradat şi doi soldaţi
pentru o msiune într-un sat din
apropiere. În acele momente
tânărul credincios se ruga: „Doamne
numai să nu mă trimită pe mine!” Dar spre
Fotografia de familie surprinderea lui, comandantul l-a numit şi i-a chemat
la el pentru a-i da instrcţiunile necesare executării acelei
misiuni speciale şi urgente. În timp ce ceialţi doi soldaţi
U n tânăr credincios s-a căsătorit cu o fată cu teamă
de Domnul şi au avut împreună mai mulţi copii. Însă
tocmai când era mai mare nevoie de tată pentru a-şi învăţa
numiţi să-l însoţeacă pregăteau armamentul din dotare, al a
intrat repede într-o magazie, a căzut pe genunchi şi a cerut
îndurarea Domnului, mulţumindu-i totodată de felul în care
copii şi a muncii pentru ei a venit războiul. Într-o zi poştașul au decurs evenimentele. Rugăciunea acesta i-a dat o stare
a adus ordinul de concentrare şi pentru el. În ultima seară de pace şi linişte, în pofida neliniştii de moment şi a dorinei
petrecută împreună cu familia, au stabilit ca cei rămaşi lui de a rămâne pe loc împreună cu ceilalţi soldaţi.
acasă să se roage în fiecare zi pentru el, pentru ca să fie A plecat, căci în armată „ordinul se execută, nu se
păzit şi să se întoarcă sănătos din război. La plecare a luat discută”. Ajunşi în acel sat au împlinit repede misiunea
cu el una din fotografiile în care avea pe cei dragi: soţia şi încredinţată apoi au fost cazaţi la o casă, iar el pentru că era
copiii. A trecut mai mult de un an şi celor de acasă le era comandantul grupului a fost culcat singur într-o cameră la
foarte dor de cel plecat pe front. Aceasta i-a făcut să se mansardă. Acolo, la căldură nu într-o şcoală fără geamuri,
roage mai stăruitor Domnului pentru el. Mai mult, copiii se s-a plecat pe ghenunchi şi a mulţimit lui Dumnezeu. Bucuria
rugau Domnului, ca tatăl lor să primească dreptul să vină, lui a fost întreagă nu doar pentru că a avut parte după mai
cel puţin într-o permsie până acasă. Rugăciunea lor a fost mult timp de asemenea condiţii ci pentru că a putut să nu
ascultată de Domnul. Iată ce s-a întâmplat: cârtească împotriva faptului că Dumnezeu nu l-a ascultat să
Într-o zi, când unitatea unde era tatăl lor era cantonată nu fie e nomiminalizat pentru acea misiune. A recunoscut
într-o zonă mai departe de linia frontului, comandantul încă odată că Dumnezeu ne acultă rugăciunle mai bine
batalionului a făcut o trecere în revistă a stării morale a decât ştim noi. Voi sunteţi mulţumiţi de felul în care Domnul
soldaţilor discutând liber cu ei. În timpul discuţiilor, acest vă ascultă rugăciunile? Fiţi înredinţaţi că dacă veţi trăi într-
tată a amintit de copii lui şi le-a arătat fotografia cu familia un mod plăcut înaintea Domnului El vă va da la vreme ceea
lui. În momentul acela comandantul a tresărit şi a zis: „Copii ce este mai bun pentru voi.
aceştia strigă pe mine în fiecare noapte şi-mi zic să las pe
tatăl lor să meargă până acasă” El a fost atât de marcat
de acele vise încât atunci când a avut posibilitatea a oferit
o permisie acelui militar. Ajuns acasă, fratele le-a povestit
Întâlnirea din autobuz

Î
cum Dumnezeu l-a păzit de gloanţele inamice şi de boli şi n urma concentrării la război a unui bărbat din fosta
cum a primit acea permisie. Acest fapt a fost o încurajare Uniune Sovietică, soţia lui a fost nevoită, tot ca urmare
pentru copii, care au continut să se roage pentru tatăl lor a războiului, să plece din oraşul unde locuiseră. În acele
până la terminarea războiului şi întoarcerea lui în pace vremuri multe famili au fost deportate în aşa fel că nu mai
acasă. ştiau unii de alţii şi nu toţi reuşeau să se mai regăsească.
Acum nu-i război, dar tot este nevoie să vă rugaţi Aceasta pentru că unii erau deportaţi în lagăre şi condamnaţi
pentru părinţi voştri ca Dumnezeu să le de.a sănătae să rămână acolo până la moarte iar alţii muriseră în război.
şi să-i protejeze de accidente şi oameni răi. Rugaţi-vă Într-un asemenea context soţia acelui bărbat, cu care avea
de asemenea pentru copii şi părinţii din ţări unde sunt un copil de opt ani, căutându-şi un loc de şedere şi de muncă
războaie sau acolo unde credincioşi sunt persecutaţi. a ajuns să-L cunoască pe Domnul şi să se pocăiască. De
acum, considerându-se văduvă, pentru că trecuseră vreo
16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

cinci anii de când nu mai avea nici o veste de la soţul ei,
îşi împărtăşea toate nevoile cu Domnul, în rugăciune. S-a
întâmplat că într-o zi când trebuia să se meargă într-o altă
localitate, nu avea suficienţi bani pentru a-şi plăti biletul la
autobuz. S-a suit prin credinţă, s-a aşezat pe un scaun şi a
continuat să se roage pentru ca şoferul să o accepte cu câţi
bani avea. Băiatul s-a dus să dea acei bănuţi şoferului, dar
acesta a strigat revoltător: „Tot mai mulţi vor să meargă fără (continuarea din pagina 15)
să plătească1, nu vă duc nicăieri”. Copilul a început să plângă
ştiind că în situaţia aceasta va trebui să parcurgă drumul pe
jos. Dar în timp ce mergea pe culuarul autobuzului printre
Dragostea porunceşte sau i
oameni, un bărbat care a auzit vorbele răstite ale şoferului l-a se poate porunci?
oprit şi la întrebat: „Cum te cheamă şi cu cine eşti?” „Serghei, „Eu (înţelepciunea) iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce
a răspuns el printre lacrimi, sunt cu mama, arătând spre locul mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.” (Proverbe 8:17)
unde se aşezase ea.” Bărbatul acela i-a dat bani necesari
şi copil s-a întors la şofer plătindu-i biletele. La întoarcerea
spre locul unde era mama lui, acel bărbat, iar l-a oprit şi i-a
zis: „Unde este tatăl tău?” Copilul a răspuns: „Mama mi-a
Nu este adevărat ceea ce se arată în filme, ceea
spus că de cinci ani nu mai ştie nimic de tata, a fost dus în
ce se scrie în cărţi şi ceea ce vi se pare vouă la o primă
război.” În timp ce copilul se îndrepta spre mama lui, acel
abordare că, dacă aveţi o patimă sau v-a căzut la inimă un
bărbat a spus unei femei cu care era şi cu care intenţiona
prieten sau o prietenă, nu puteţi renunţa la acea relaţie.
să se căsătorească, nemaiştiind nimic de soţia lui: „Acesta
Cel mai puternic argument că sentimentele dragostei pot
este copil meu şi aceea este soţia mea.” Femeia aceea i-a
fi controlate este porunca lui Dumezeu care a zis: „Să
zis: „Dacă ţi-ai găsit soţia şi ai cu ea un copil eu mă rerag din
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta,
acestă relaţie, ceea ce şi el a acceptat. A urmărit unde s-au
cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” (Deuteronom
dat jos soţia şi copilul lui şi a coborât după ei. I-a oprit şi acolo
6:5) Din moment ce Dumnezeu porunceşte, înseamnă
în drum au povestit fiecare din cei doi pe unde îi purtase
că se poate porunci, altfel acest imperativ ar fi utopic.
soartă vitrega a războiului. Ceea ce a aflat fără întârziere
Nu numai că poţi iubi ceea ce trebuie, dar poţi cu toată
acel bărbat a fost şi faptul să soţia lui se întorsese la Domnul.
inima. Sau poţi iubi ceea ce este bine numai dacă o faci
N-a trecut mult şi el, dându-şi seama
cu totă inima? Această cerinţă divină este realizabilă,
că se întâlniseră din nou prin grija lui
altfel omul ar fi judecat pe nedrept şi pedepsit că i s-a
Dumnezeu, care îl păstrase şi pe el
cerut să facă ceea ce nu poate. Să nu vi se pară porunca
cu viaţă, a urmat calea credinţei.
divină o povară, căci este o favoare, aşa cum scrie în
Voi copii nu aţi întâlnit încă aşa
aceeaşi carte: a iubi este o binecuvântare, este viaţă:
nevoi şi necazuri, dar poate
„Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul
tot sunteţi nemulţumţi.
tău... ca să trăieşti şi... ca Domnul, Dumnezeul tău să
Mulţumiţi lui Dumnezeu
te binecuvânteze...” (Deuteronom 30:16). Dacă cineva a
că taţii voştrii nu sunt pe
devenit robit de o patimă şi nu poate scăpa de ea, să ştie
front iar mamele voastre
că Dumnezeu „este Acela care lucrează în voi şi vă dă,
au mai mulţi bani decît
după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:13)
acea femeie săracă.
Fără voinţă e grea înfăptuirea, dar odată acceptată voia
lui Dumnezeu, El dă putere de înfăptuire. „Toate lucrurile
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23)
Vă amintesc în final şi sfatul apostolului, adresat
tot filipenilor: „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic
de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă
bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni
4:8) Aceasta înseamnă că noi dăm viaţă, noi însufleţim
ceea ce vrem şi Dumnezeu va fi dispus să lucreze în noi.
Numai ceea ce este „vrednic de iubit” trebuie să fie şi
„vrednic de primit” şi înţelepciunea sfântă este singura în
măsură să facă selecţia între ceea ce este şi respectiv
nu este „vrednic.”
Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

A-B Cerută de Solomon în 1. Despre ce păsări este menționat că își
rugăciune (neart) – înțelepciune cunosc vremea pe ceruri și păzesc vremea
1. Cir
2. Enea venirii lor?
3. Itiel 2. Care au fost împrejurările în care copiii lui
4. Ben-Oni
Israel au cârtit împotriva lui Moise?
5. Eleazar
6. Elhanan 3. Despre ce animal este menționat că are
7. Piraton inima „tare ca piatra de moară care stă
8. Acrabim
dedesupt”?
9. Țibeon
10. Iubal 4. În ce împrejurări a făcut Dumnezeu minuni
11. Enoh cu viețuitoarele create în ziua a cincea?
12. Set
5. Care au fost colaboratorii menționați de
apostolul Pavel în epistolele sale?
Cine sunt cele două văduve? 6. Despre cine a vorbit Domnul că sunt ca
Iuda – Ierusalimul şi Babilonul
o sperietoare de păsări într-un ogor de
castraveți?
A-B ” Paralipomene” - Cronici 7. Care au fost împărații lui Iuda care s-au
1.Chis
smerit înaintea lui Dumnezeu la necaz?
2. Ruben
3. Obadia 8. Despre cine este scris că pustia țara și
4. Neftali înmulțea morții?
5. Iehoiada
9. Cine a spus despre sine: „Nu iau cu
6. Casluhimi
7. Ierahmeel împrumut nici nu dau cu împrumut”?
10. În ce împrejurare poporul Israel a rămas
încremenit și cu inima moale ca apa?

Premianți: Boariu Naomi, Chifan Daniel, Chifan Jenica, Chifan Lenuța,
Chifan Lorena, Meseșan Anca, Meseșan Fineas, Meseșan Nicoleta, Meseșan
Rut, Rusu Daniel, Tripon Isaac Beniamin
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 29.02.2016
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7, 8 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Confuzia Claritatea
După cum nici negura nu poate face ziua mai Claritatea minţii înseamnă şi claritatea pasiunii;
mică, nici tăinuirea unor lucruri nu poate să în acest fel o minte curată vede cu claritate ceea
ascundă până la sfârşit dezvăluirea lor. ce trebuie iubit.
Până nu ai o viziune clară, nu vei fi în stare să te
De obicei, în centrul tuturor tulburărilor, vei găsi lupţi cu toată inima pentru o cauză.
oameni care se revoltă împotriva Domnului.
Omul înţelept este o fântână cu apă curată în care
Păzeşte-te de omul care-şi învăluie minciunile se vede totul cu claritate.
în petice de adevăr. Un adevăr şi o minciună Confuzia este starea omului insuficient informat.
formează o confuzie, un monstru periculos,
fiindcă partea de adevăr ce este în el îl face să Dacă îţi recunoşti confuzia, faci un pas important
trăiască, pe când minciuna e stafie, e nimic. către claritate, dar adesea nu te poţi vedea pe
tine însuţi cu claritate până când nu te zăreşti prin
Ce confuzie,… să fii prins într-un joc şi să nu ai ochii celorlalţi.
nicio idee de regulile lui. Cum să-I slujeşti lui
Dumnezeu când nu cunoşti Scripturile? Stabilirea ţelurilor constituie preludiul acţiunii.
Ele nu sunt doar dorinţe sau un substitut al realităţii,
Nu e sincer cel ce plânge ca să fie consolat. Cel prin urmare, trebuie conturate cu claritate.
ce plânge fără martori plânge cu adevărat.
Ceea ce iubim mai mult în cineva ne apare cu mai
Nu confunda adevărata iubire a aproapelui cu multă claritate atunci când acel cineva nu e prezent.
emoţia care te cuprinde uneori. Lumina zilei nu
se confundă cu luminozitatea fulgerelor noaptea. O persoană trebuie să fie sănătoasă mental ca să
poată gândi cu claritate. Ceea ce este limpede
Chiar şi un adevăr poate duce la confuzie când gândit se exprimă cu claritate.
îl exagerăm; trebuie să-l reducem la măsura lui
naturală, tocmai pentru a rămâne adevăr. Ordinele trebuie enunţate în cuvinte puţine, de
manieră clară şi precisă, fără ambiguitate şi confuzie.
„De aceea cetatea a fost numită Babel (ebr.:
încurcătură), căci acolo a încurcat Domnul „Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu
limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat a despărţit lumina de întuneric.” (Geneza 1:4)
Domnul pe toată faţa pământului.” (Geneza 11:9)
„Solomon i-a răspuns la toate întrebările şi n-a
„Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va fost nimic pe care împăratul să nu fi ştiut să i-l
pregăti de luptă?” (1 Corinteni 14:8) lămurească.” (1 Regi 10:3)

„Proorocul, care a avut un vis, să istorisească „Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte
visul acesta şi cine a auzit Cuvântul Meu, să spună pentru cei ce au găsit ştiinţa.” (Proverbe 8:9)
întocmai Cuvântul Meu! «Pentru ce să amesteci
paiele cu grâul? zice Domnul.»” (Ieremia 23:28)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Smirna
„Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria,
mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au
închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus
daruri: aur, tămâie şi smirnă.” (Matei 2:11)

Smirna este o substanță rășinoasă, obținută prin În Biblie, cuvântul „smirnă” apare de 15 ori, deseori
crestarea unui arbust exotic numit „Styrax benzoindin” alături de tămâie, totuși fiind superioară acesteia. Ea a
din Familia Styracaceae. Arborii exotici din care se constituit unul din darurile prețioase care se puteau oferi
extrage smirna pot ajunge până la înălțimea de 4-5 cuiva. Era unul din cele mai scumpe articole de drogherie
metri. Aceștia au ramuri ceruite, cu spini mari și cresc şi parfumerie; numai regii şi femeile celor bogaţi îşi
în zonele deșertice ale Peninsulei Arabice și pe coasta puteau permite a folosi smirnă. Pentru oameni, mai
de est a Africii. Unii naturaliști mai numesc arborele reprezenta și amintirea unei jertfe curate pe care omul
care produce smirna „Balsamodendron Myrrha”. El este trebuia să o aducă lui Dumnezeu. Fumul ei a devenit
comparat adesea cu ienupărul sau salcâmul. o imagine și chiar o sursă de inspirație pentru anumiți
Aproximativ pe la sfârșitul lunii august, încep să apară oameni religioși ai templelor. Smirna, în tradiția multor
pe ramuri flori albe și verzi. În urma secreției arborelui, popoare creștine, reprezintă simbolul cumințeniei, al
prin coajă sau prin unele tăieturi, este determinată înfrânării și al înțelepciunii. Chiar în tradiția românească
scurgerea unei rășini cleioase de culoare galben-maronie, există expresii de genul: „Să stai cuminte smirnă” sau „a
având un miros balsamic. În contact cu aerul, această tăcut smirnă”, care ilustrează valențele acestui produs.
rășină se solidifică pe parcursul a trei luni, prefăcându- Magii au oferit pruncului Isus ceea ce au considerat
se în mici globule pietrificate de culoare roșiatică-brună. ei că merită un Rege. Au ales o substanță scumpă, care
Acestea, la rândul lor, se vor măcina ori se pot folosi are o valoare deosebită prin însuși mirosul ei și efectele
intacte la producerea parfumurilor, medicamentelor benefice din urma miresmei. Noi, creștinii, care avem
sau a unsorilor de corp. Pentru un efect mai deosebit, ca dreptar Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să
smirna va trece prin ardere, degajând astfel un miros ne asemănăm cu acest dar minunat al naturii - smirna.
plăcut care conține vapori de acid benzoic, component Domnul Isus dorește inima noastră, dar și o trăire după
cu acțiune farmaceutică și cu un rol curativ asupra căilor voia Sa; El dorește să răspândim o mireasmă deosebită, cu
respiratorii. efecte deosebite în viețile celor din jurul nostru. Doar așa
Smirna a fost adesea folosită pentru tratarea putem deveni daruri scumpe pentru Salvatorul nostru, ca
diferitelor boli: îmbunătățirea circulației, calmarea mai apoi să putem primi din mâna Lui cinstea promisă.
durerilor și chiar tratarea infecțiilor. Oamenii de știință
au desoperit însă și alte beneficii. Ei sunt de părere că
smirna stimulează producția de celule albe din sânge. Mai Naomi Luntraș
mult, cercetătorii au identificat în substanțele conținute
BIBLIOGRAFIE:
de smirnă, particule care omoară celulele canceroase.
1. Preot dr. T. Negoiţă - Studii biblice, 1941 şi preot Gh. Geţia
Printre proprietățile smirnei, în proporție de 75%,
- Studii biblice, 1959
este interesant faptul că se găsește și o substanță pe
2. http://www.naturastudio.ro/index.php/mai-mult-despre-
nume seschiterpene, care are rolul de a stimula partea
produse/15-ingrediente-renarthro-tamaia
creierului care controlează emoțiile, ajutând astfel trupul
3. http://www.crestinortodox.ro/liturgica/viata-liturgica/
în stări de neliniște, agitație psihică sau incapacitate de
smirna-96472.html
concentrare.

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”