You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 4b

Înţelepciunea îi înalţă pe fiii săi şi are grijă de cei care o
caută.
Cine o iubeşte iubeşte viaţa, cei care se trezesc în zori
pentru ea se vor umple de bucurie.
Cine o stăpâneşte va moşteni mărire şi oriunde se va
duce, Domnul îl va binecuvânta. pag. 3
Închinătorii ei Îi slujesc Celui sfânt şi Domnul îi iubeşte Pomul interzis – Învăţătorul
pe cei care o iubesc.
Cine ascultă de ea va judeca neamuri şi cine se apropie pag. 4
de ea va locui în siguranţă. David Brainerd - partea a II-a
Dacă se încrede în ea, o va moşteni pe de-a-ntregul, iar
urmaşii săi o vor stăpâni mereu. pag. 6
Căci, la început, va merge cu el pe căi întortocheate, Cine sunt eu? – Denisa Atudoroae
frică şi cutremur va aduce asupra lui; şi-l va chinui cu
mustrarea ei până când va căpăta încredere în sufletul lui; pag. 7
şi-l va pune la încercare prin îndreptările ei. Cartea Proverbele lui Solomon – Larisa Atudoroae
Şi iarăşi se va întoarce la el pe cale dreaptă, îl va bucura
şi-i va dezvălui cele ascunse ale ei. pag. 8
Dacă însă el va rătăci, îl va părăsi şi-l va lăsa în seama Cine sunt eu şi cine este fratele meu mai mare? – E.A.
prăbuşirii lui. Cine este acest primul de pe rândul al doilea – I.A.
Ia seama la vremea potrivită, păzeşte-te de rău şi nu te
ruşina de tine însuţi. pag. 9
Pentru că este o ruşine care duce în păcat şi este o ruşine Furnica – Predicatorul
care înseamnă mărire şi har.
Să nu fii părtinitor cu tine însuţi şi să nu te ruşinezi,
pag. 10
spre prăbuşirea ta.
Să nu-ţi înfrânezi vorbirea atunci când e nevoie de ea, Daniela (partea a V-a) – Draga Ujeniuc
să nu-ţi ascunzi înţelepciunea, căci prin vorbire se face
pag. 12
cunoscută înţelepciunea, iar învăţătura prin cuvântul
limbii. Din partea părinţilor, pentru băieţi şi fete
Să nu vorbeşti împotriva adevărului, dar să te ruşinezi
pag. 13
de lipsa ta de învăţătură.
Să nu-ţi fie ruşine să-ţi mărturiseşti păcatele şi nu te „Şmecherul” şi „tocilarul” – Daniela Copil
împotrivi curgerii râului.
pag. 14
Să nu te înjoseşti în faţa omului nebun şi nu fi părtinitor
cu cel puternic. Alege dintre cele două căi – Iosif Anca
Până la moarte să te lupţi pentru adevăr şi Domnul
pag. 16
Dumnezeu se va lupta pentru tine.
Să nu fii îndrăzneţ în vorbă, dar leneş şi delăsător în Mama şi fiica • Două fete diferite • Ispita furtului
fapte. • Credinţa salvatoare • În fiecare zi • Legea
Să nu fii ca un leu în casa ta şi [nici] bănuitor faţă de superioară • Mulţumesc frumos!
slujitorii tăi.
Mâna ta să nu fie deschisă la luat şi strânsă când e pag. 18
vorba de dat înapoi. Răspunsuri, întrebări
Septuaginta, vol. 4/II
pag. 19
Neînţelegerile / Înţelegerile
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 20
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
Arborele de cocos – Rebeca Dagău
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

C
u toţii ştim despre Adam şi Eva, protopărinţii noştri înţelege strigătul mut al întristării Duhului
aşezaţi de Creator în Grădina Edenului. Ceea ce lui Dumnezeu atunci când pierdeţi vremea
a fost cel mai special, acolo, a fost aşezarea a doi cu diverse videoclipuri sau chiar cu filme
pomi, cu putere asupra fiinţei umane. Fiindcă bărbatul pline de imaginaţii păcătoase?
şi femeia au gustat din pomul interzis de Stăpânul În numărul trecut al revistei noastre
grădinii - pomul cunoştinţei binelui şi răului, au fost am pus pe prima pagină semnul „Interzis
alungaţi din grădină şi pedepsiţi cu moartea. Foarte desene animate!”. Recunoaşteţi cu
interesant este faptul că ei nu au fost alungaţi din sinceritate, aţi mai gustat de atunci din acest pom interzis?
grădină numai pentru acest motiv. Interdicţia de Poate veţi spune că la voi acasă tata şi mama au pus numai
a mai intra în grădină era legată şi de interdicţia semnul „Staţionarea îndelungată interzisă!” nu „Drum închis
de a consuma din pomul vieţii şi drept urmare de traficului rutier!”. Dacă părinţii voştri vă lasă liberi, eu ştiu de
a trăi veşnic. Aşadar o interdicţie tot a rămas, dar ce. Sunt rudenii mai apropiate cu Adam şi Eva decât cu
opţiunea alegerii s-a consumat. Alegerea s-a putut Domnul Isus Hristos. Noi recomandăm semnul „Interzis!”
face o singură dată. Omul are libertatea de a gusta şi pentru ei, căci şi Adam cu Eva erau căsătoriţi când au
din care pom voieşte, de a merge pe ce cale doreşte, greşit şi n-au respectat semnul „Interzis pomului cunoştinţei
dar alegând una, renunţă din oficiu la celalaltă. Aşa binelui şi răului!”
că luaţi aminte şi gândiţi-vă mai bine decât Adam, Adam şi Eva aveau în grădină „tot felul de pomi, plăcuţi
băieţilor şi voi fetelor nu vă lăsaţi înşelate ca Eva. la vedere şi buni la mâncare” (Geneza 2:9). Oare au apucat
Spre exemplu alegând să-ţi deschizi un cont pe să consume din toţi? Oricum nu de foame au consumat din
facebook, unde să-ţi expui trupul spre vizualizare, sau pomul interzis! Greşeala lor fatală s-a petrecut sub ispita
umblând îmbrăcată sumar, aşa cum s-au echipat cei doi reclamei pe care diavolul a făcut-o pomului oprit. Mă tem
din Eden, cu sorţuri din frunze, nu mai poţi alege să-ţi că mulţi dintre voi gustă momeala aceluiaşi şarpe, care în
păstrezi trupul ca o grădină închisă şi să poţi cânta fără mod deosebit prin mijloacele tehnice de care dispuneţi, vă
regrete cântarea cântărilor pentru soţul tău, atunci când provoacă zilnic prin curiozităţi atractive, specifice firii noastre
te vei căsători. De fapt, povestea curge mai departe, căci păcătoase pe care am moştenit-o de la Adam şi Eva. Sfatul
gustând din pomul cunoştinţei binelui şi răului vei fi ispitită meu este să vă folosiţi timpul cu mulţi alţi pomi din grădină şi
să te implici într-o prietenie cu un băiat sau chiar mai să nu vă învârtiţi prea mult în jurul calculatorului, tabletei sau
mulţi. De aici intră în scenă şi Adam – băiatul, care vrea
să guste şi el. Aşa se consumă de regulă ruperea sigiliului
de pe buze – primul sărut păcătos – prima muşcătură
din fructul oprit. Dar lângă un fruct mai sunt şi altele pe
aceeaşi creangă şi urmează alţi paşi interzişi, căci între
tine şi ceea ce îţi doreşti sub presiunea ispitei, nu este
Pom ul i nter zis

nici un gard, nu este nici un paznic în grădină. Iar dacă
sunt îi puteţi ocoli printre pomii din jur. Ceea ce însă nu
mai poţi face atunci când ai dori, e faptul că nu mai ai
puritatea cu care te-a înzestrat, prin creaţie, Tatăl ceresc.
Poţi să te caţeri până-n vârful pomului interzis şi poţi să le
faci pe toate, sau numai unele, aşa cum îi amăgeşte pe
unii diavolul - şarpele din grădină, minţindu-i că se poate
gusta, dar nu mult, din toţi pomii, interzişi, sau nu. Ceea
ce însă nu-ţi va spune amăgitorul e faptul că apare o altă
mare interdicţie. Poţi să-ţi permiţi plimbări şi prietenii, dar
continuând aşa, poate îţi va fi interzis să mai faci nunta
în adunare. Dar nu aceasta-i marea interdicţie, ci cea pe
care o fixează Dumnezeu. Dacă îţi pierzi puritatea morală
şi virginitatea nu mai ai dreptul să guşti din pomul vieţii,
adică nu-ţi mai rămâne şansa de a te bucura cu adevărat
de viaţa de familist şi de o viaţă de onoare printre cei
din generaţia ta. Se poate întâmpla să nu mai ai drept la
pomul vieţii nici în ce priveşte pocăinţa şi mântuirea aşa
cum s-a întâmplat cu Esau.
Spre care pom vă este îndreptată privirea? Câţi
dintre voi sunteţi atraşi de Biblie? În ea sunt fructe din
pomul vieţii. La care vă place rugăciunea? Ştiţi că timpul
petrecut pe genunchi înaintea Domnului înseamnă paşi
spre pomul vieţii? Auziţi voi şoapta Duhului Sfânt care vă
cheamă la lucruri sfinte, la adunare şi la cântare? Puteţi (continuarea în pagina 18)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

David Brainerd
partea a II-a
luat câteva lucruri personale, cortul şi a plecat. Când a ajuns la marginea acestui
trib, şi-a făcut cortul şi şi-a spus că înainte de a se întâlni cu ei, să petreacă un
timp în rugăciune. În timp ce îşi instala cortul, nişte vânători din acel trib l-au
văzut şi s-au dus imediat la şeful tribului să îl anunţe că un alb a venit şi şi-a
aşezat cortul la marginea satului lor. Acesta, înfuriat, a chemat pe căpeteniile
războinice şi le-a informat că un om alb a îndrăznit să pătrundă pe teritoriul lor.
Toţi au hotărât că albul acesta trebuia să fie omorât şi câţiva au şi plecat să
împlinească această hotărâre. Indienii nu luptau pe faţă, ci tactica lor era să dea
lovituri pe neaşteptate. Aşa au căutat să procedeze şi în cazul lui David. Încet
s-au strecurat printre tufişuri împrejurul cortului şi aşteptau clipa când misionarul
va ieşi din cort ca să îl atace din toate părţile. Dar el nu a ieşit. În mijlocul cortului,
Brainerd era adâncit în rugăciune. Văzând că omul alb nu apare, câţiva s-au
apropiat de uşa cortului şi l-au văzut pe acesta îngenunchiat cu spatele către uşa
cortului. Auzeau că vorbeşte tare cu cineva, dar nu vedeau pe nimeni. Brainerd
era atât de adâncit în rugăciune pentru sufletele acestor oameni pe care îi iubea
atât de mult, încât nu a auzit nicio mişcare. Pe când priveau uimiţi înăuntru,
au zărit un şarpe mare şi otrăvitor care a intrat în cort şi era aproape gata să îl
muşte pe David, dar în loc de aceasta, se lăsă jos şi ieşi pe sub cealaltă parte
a cortului. Faptul că albul nu a fost muşcat era un semn pentru ei să creadă
că el deţine puteri supranaturale. Încet, s-au retras şi au plecat înapoi la şeful
lor, istorisindu-i acestuia tot ce se întâmplase. După ce misionarul şi-a terminat
rugăciunea, acesta a plecat în sat la şeful tribului. Acolo le-a vestit Cuvântul
lui Dumnezeu şi multe inimi au fost mişcate de puterea Duhului Sfânt. Atunci
Anul 1745 a fost anul marii treziri i-au povestit planul lor şi cum Dumnezeu i-a oprit să îl omoare. Ce minunat ştie
printre indieni, căci „Cei ce seamănă Dumnezeu să îi ocrotească copiii Săi!
cu lacrimi, vor secera cu cântări Iată ce scria David în jurnalul său despre această trezire: „Ziua Domnului
de veselie. Cel ce umblă plângând - 8 septembrie: La amiază am vorbit indienilor din Fapte 2:36-39. Cuvântul lui
când aruncă sămânţa, se întoarce Dumnezeu a căzut cu greutate asupra lor, cercetându-i. Nu erau prezenţi decât
cu veselie când îşi strânge snopii” câţiva; dar aproape toţi cei care erau acolo aveau lacrimi în ochi; câţiva se
(Psalmul 126:5,6). La fel s-a întâmplat tânguiau, plini de îngrijorare pentru sufletele lor. E uimitor felul cum Dumnezeu
şi cu Brainerd. Ziua de 8 august a fost a început această lucrare în mijlocul indienilor atunci când eu nădăjduiam cel
o zi importantă în viaţa acestui om al mai puţin şi, după aprecierea mea, nu se întrevedea, în mod logic, nici cea mai
rugăciunii. În cele din urmă trezirea palidă perspectivă a unei lucrări a harului lui Dumnezeu printre ei.
s-a produs. De când am această dorinţă fierbinte pentru ei, speranţele mele cu privire
După o suferinţă cum puţini au la mântuirea indienilor nu au fost niciodată aşa de mici ca şi acum. Şi totuşi,
îndurat, după o trudă de zi şi noapte, acesta a fost momentul pe care Dumnezeu l-a găsit potrivit să înceapă această
după ore fără număr petrecute în lucrare măreaţă! Astfel, El „a dat putere în slăbiciune”, descoperindu-Şi braţul
post şi rugăciune, focul s-a pogorât. Său puternic atunci când toate speranţele şi socotelile omeneşti s-au prăbuşit
David Brainerd, omul care a înţeles că într-un mod clar. Am învăţat că e bine să-ţi urmezi calea, chiar dacă te afli în
bătălia se câştigă doar pe genunchi, mijlocul întunericului şi al deznădejdii.
a fost ascultat, iar rugăciunile lui au Această trezire minunată, această cercetare uimitoare, nu a fost stârnită
primit răspuns. prin predici care să-i înspăimânte pe ascultători, ci întotdeauna a apărut într‑un
Lucrând printre indieni a aflat mod uluitor atunci când am stăruit asupra milei Mântuitorului care a murit
că există un trib foarte fioros care se pentru păcătoşi, asupra bogăţiilor Evangheliei şi asupra harului divin dăruit
năpustea noaptea pe furiş asupra fără plată păcătoşilor chinuiţi, care se află în nevoie”.
satelor locuite de albi, omorau pe toţi O tânără indiancă, care înainte nici nu ştia că are suflet şi nici nu s-a gândit
cei care-i întâlneau şi prădau totul. la aşa ceva, a auzit că ceva curios s-a petrecut printre indieni şi a mers să vadă ce
Misionarul se hotărî să meargă să le s-a întâmplat. În drum spre ei, s-a oprit pe la locuinţa lui Brainerd. Când i-a spus
predice şi lor Evanghelia. Într-o zi şi-a că va predica din nou, ea a râs şi şi-a bătut joc de el, dar a mers la întrunire.

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Când el s-a dus să predice, ea era acolo şi înainte unei văpăi, să ard fără încetare în slujba
de a-şi termina predica, a fost cuprinsă de simţul divină, zidind împărăţia lui Cristos până în
păcătoşeniei, era ca străpunsă de o săgeată. După ce s-a cea din urmă clipă, până la moarte”.
terminat serviciul de închinare, indianca s-a aruncat cu Lipsa de hrană potrivită, precum şi
faţa la pământ, fără să ţină seama de ceilalţi şi striga în faptul că de multe ori în călătoriile sale
rugăciune. David s-a apropiat de ea şi a auzit-o strigând: misionare de la un trib la altul dormea pe
„Guttummaukalummeh wechaumeh kimeleh Ndah!”, pământul rece, toate acestea au dus la
adică, „Ai milă de mine, ajută-mă să Îţi dau Ţie inima înrăutăţirea tuberculozei de care suferea.
mea!” Şi Brainerd îşi încheie jurnalul său din ziua aceea Din zi în zi a slăbit tot mai mult. Tusea era constantă şi
cu următoarele cuvinte: „Aceasta a fost cu adevărat o avea mari dureri în piept. Duminică, 2 noiembrie 1746,
surprinzătoare zi a puterii lui Dumnezeu şi părea îndeajuns nu a mai putut să predice. Atunci, pe lângă durerile fizice,
să convingă chiar şi pe un ateu de adevărul, importanţa şi au intervenit durerile spirituale pentru credincioşii indieni.
puterea Cuvântului lui Dumnezeu.” Niciunul dintre ei nu ştia să citească Evanghelia. În jurnalul
A doua zi dimineaţa, a căutat să stea de vorbă personal său el spune că aceasta l-a îndurerat mult mai mult decât
cu cei ce au primit pacea lăuntrică şi le-a dat anumite durerile cauzate de boală.
îndrumări şi sfaturi, iar după-masă s-au adunat din nou să Fiind incapabil de a-şi mai îndeplini lucrarea, el
asculte Evanghelia. Au fost vreo 70 la număr. El le-a vorbit s-a hotărât să plece în New England la prieteni. Luni, 3
din pilda Semănătorului. Toţi au înţeles foarte bine Cuvântul noiembrie, el a mers de la familie la familie să îşi ia rămas
şi el a lucrat în inimile lor. În timp ce predica, două sau trei bun. Părea că a primit puteri deosebite pentru aceasta şi a
persoane, sub convingerea păcatelor lor au început să strige simţit o mare libertate în duhul său. Indienii însă, toţi aveau
după mila Domnului. Brainerd a citit pentru toţi textul din ochii scăldaţi în lacrimi. Spre seară a plecat călare şi a
Matei 11:28. A făcut tuturor invitaţia să vină la Mântuitorul. mers vreo 4 km până la o locuinţă unde stătuse înainte.
Toţi, afară de doi sau trei, au început să plângă. Duhul Sfânt Acolo a dormit noaptea aceea. A doua zi a călătorit până
le-a arătat starea lor şi trezea în ei dorinţa după mântuire. la Woodbridge, iar a treia zi a ajuns la Elisabeth Town. Se
Cei ce nu erau mântuiţi au început să se roage, să ceară gândea doar să petreacă noaptea dar după o oră, i s-a
îndurare. Pentru cine îi cunoştea, era un adevărat miracol făcut rău şi a trebuit să stea la pat. După două săptămâni
să îi vadă pe indienii care până ieri erau robi păcatului, acum a început să umble pe lângă casă şi abia la 21 decembire
stând proşternuţi înaintea Domnului, cerând milă şi îndurare. a putut să meargă încet la serviciul de închinare. Toată
Cu atâta putere lucra Duhul Sfânt între ei. iarna s-a simţit foarte rău.
Trezirile s-au ţinut în lanţ. David avea întruniri uneori În primăvara anului 1747, fratele său John a mers ca
zilnic şi predica de la ora 11 până seara la ora 7, doar cu misionar la indieni în locul său. Luni, 20 aprilie, a împlinit
mici pauze. A urmat apoi o serie de botezuri. Dumnezeu 29 de ani. Marţi, 21 aprilie 1747 simţindu-se puţin mai bine
a lucrat cu mari semne şi minuni printre aceşti indieni. De a plecat spre New England şi a ajuns la prietenii săi abia
ce? Pentru că un simplu om a fost gata să îşi pună viaţa în la începutul lunii mai. Pe data de 28 mai a ajuns la casa
slujba marelui Stăpân. predicatorului Jonathan Edwards, deoarece era logodit
Iată ce scria David în jurnalul său din 22 mai 1746: cu Jerusha, fiica acestuia. Părea refăcut şi a fost în stare
„Dacă sufletul meu s-a dăruit vreodată lui Dumnezeu, fără să călărească 40 km pe zi. Acolo a intrat sub tratamentul
rezerve, pentru a-L sluji, atunci lucrul acesta s-a petrecut unui medic, dar boala era mult prea avansată ca să se mai
acum. Gândul şi atitudinea mea erau: «Iată-mă, Doamne, poată reface. Jerusha l-a îngrijit timp de 19 săptămâni.
trimite-mă… trimite-mă la capătul pământului; trimite-mă Joi, 17 septembrie a fost ultima dată când şi-a părăsit
la păgânii răi şi sălbatici din pustie; trimite-mă departe de camera. Starea sănătăţii lui a devenit vizibil tot mai precară
tot ceea ce oferă confort pe acest pământ, de orice confort şi David simţea că sfârşitul se apropie. Printre multe alte
pământesc; trimite-mă chiar la moarte, dacă aceasta Ţi-ar cuvinte minunate pe care le-a rostit, au fost şi acestea:
sluji Ţie şi ar duce la înaintarea Împărăţiei». „Pentru mine, cerul înseamnă a-I fi plăcut lui Dumnezeu şi
Am fost constrâns să spun: «Adio, prieteni şi confort a-L slăvi pe El, a-I da totul Lui şi a fi cu totul consacrat slavei
pământesc, oricât de scumpi mi-aţi fi, dacă Domnul cere Sale; acesta este cerul după care tânjesc. Nu merg în cer
aceasta; adio, îmi voi petrece viaţa, până la cea din urmă ca să primesc onoruri, ci ca să-I dau cinste lui Dumnezeu.
clipă în peşteri şi în ascunzişurile fiarelor, dacă prin aceasta Doresc fierbinte să fiu în cer, lăudându-L şi slăvindu-L pe
Împărăţia lui Cristos poate să se extindă». Am avut o mare Dumnezeu împreună cu îngerii, întreaga mea dorinţă este
libertate de a veni şi a-mi vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu să-L slăvesc pe Domnul. Nu e nimic în lumea aceasta pentru
pentru cauza Sa şi, mai ales, pentru ca Împărăţia Sa să se care să merite să trăieşti decât să faci bine şi să isprăveşti
extindă şi printre indienii din alte locuri; şi aveam o puternică lucrarea lui Dumnezeu, să faci lucrarea pe care Cristos a
nădejde că Dumnezeu va face lucrul acesta. Am continuat făcut-o. Nimic altceva din lume nu poate să dea mulţumire
să mă lupt cu Dumnezeu în rugăciune pentru mica mea decât faptul de a trăi pentru Dumnezeu, a-I fi plăcut Lui şi a
turmă de aici şi, mai ales, pentru indienii de pretutindeni, ca face pe de-a întregul voia Lui”.
şi prieteni, până când m-am culcat.
O, şi ce neplăcere am simţit din pricină că eram obligat (continuare în pagina următoare)
să pierd timpul dormind! Doream fierbinte să fiu asemeni

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Vineri, 25 septembrie 1747 a făcut ultima notiţă în jurnalul
lui. El a scris: „Astăzi a fost ceva mai mult decât o zi a tăcerii. Cine sunt eu?
Oricum am fost în stare să scriu puţin. Sufletul meu s-a înviorat
gândindu-mă la lucrurile de odinioară, la dorinţa de a-L glorifica 1. „Pomul l-am privit,
pe Dumnezeu, la plăcerea de a trăi pentru El. O, Dumnezeul Pofta m-a lovit!”
meu, vreau să vin mai degrab la Tine! Grăbeşte, Doamne, ziua
aceea, dacă e voia Ta”. 2. „Să-L zăresc eu am dorit
Vineri, 9 octombrie 1747, la ora şase dimineaţa, acest misionar devotat Într-un pom eu m-am suit!”
a plecat să Îl întâlnească pe Stăpânul său pe care L-a iubit atât de mult! Iată
scrisoarea pe care i-a lăsat-o fratelui său John care a plecat să continue 3. „Multă vreme am trăit
lucrarea începută de el printre indieni: Dar apoi am fost răpit!”
Dragă frate,
În aceste clipe mă aflu chiar la porţile veşniciei, aşteptând să trec cu 4. „Fiindcă am crezut
repeziciune într-o lume nevăzută. Nu mă mai simt un locuitor al acestui pământ Dintr-o dată am văzut!”
şi uneori tânjesc să plec şi să fiu cu Cristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu căci,
de câţiva ani, mi-a dat o convingere neclintită cu privire la faptul că este imposibil 5. „Am văzut-o, mi-am dorit-o
pentru orice făptură omenească să se bucure de o fericire adevărată fără a-I fi Multă vreme am plătit-o!”
devotată Lui pe de-a-ntregul.
Călăuzit de această convingere, am încercat să umblu ca atare. O, dacă 6. „Fiindcă am fost urmărit
aş fi putut trăi mai mult astfel! Am văzut şi cât este de minunată, dar şi cât este Am fugit lângă Cherit!”
de necesară sfinţenia vieţii; dar nu am văzut niciodată lucrul acesta aşa cum îl
văd acum când mă aflu pe marginea mormântului. 7. „Am vorbit ca niciodată
O, frate, caută sfinţenia; aleargă după acest însemn binecuvântat şi lasă‑ţi Să trezesc un om odată!”
sufletul însetat să spună fără încetare: „Nu voi fi mulţumit până nu voi fi ca
Tine!” 8. „Am fugit, că n-am ascultat
Deşi a fost mult egoism în vederile mele, de care îmi este ruşine Şi-am ajuns, unde n-am visat!”
şi din pricina căruia sufletul meu este smerit ori de câte ori este cercetat,
totuşi, binecuvântat să fie Dumnezeu că am avut, în general, o dorinţă atât 9. „Am pierdut tot ce-am avut
de arzătoare pentru slava Sa şi pentru extinderea împărăţiei Sale pe acest Fiindcă diavolul a vrut!”
pământ, încât inima mea este plină de mulţumire atunci când mă gândesc la
aceşti ani de slujire. 10. „Am crezut ce n-am văzut
Cere-i turmei mele - în numele slujitorului lor pe moarte şi în Numele Drept urmare am făcut
Aceluia care a fost mort şi a înviat - să trăiască şi să umble într-un chip vrednic Ce Stăpânul mi-a dictat
de Evanghelie. Spune-le cât de mari sunt aşteptările lui Dumnezeu şi ale Adăpost adevărat!”
poporului Său de la ei şi ce pagubă vor aduce lucrării lui Dumnezeu, cât şi
celorlalţi bieţi indieni dacă vor cădea în păcat. 11. „Am avut o gură mare
Mă doare gândul să te părăsesc frate, lăsându-te într-o lume de păcat; Şi-am fost plini de defăimare
inima mea este cuprinsă de milă faţă de tine, căci în faţa ta stau încă aceste Şi-astfel am căzut răpuşi
furtuni şi vijelii de care eu cred, sunt aproape izbăvit prin har. Dar Dumnezeu Sfâşiaţi de câţiva urşi!”
trăieşte, binecuvântat să fie Domnul, stânca mea; El a rămas acelaşi prieten
atotputernic şi am nădejea că va fi călăuza şi ajutorul tău, aşa cum a fost şi al 12. „De la început am fost
meu. Şi-am avut un mare rost.
Şi acum, dragul meu frate, „te încredinţez lui Dumnezeu şi Cuvântului Întotdeauna am vegheat
harului Său care te poate întări şi-ţi poate da moştenirea împreună cu toţi cei Şi cursul mi l-am urmat!
sfinţi“. Fie ca să te bucuri de prezenţa divină atât în viaţa ta personală, cât şi Însă o dată am zăbovit
în slujire; şi fie ca „braţele tale să fie întărite prin dreapta Puternicului lui Iacov.” Pân’ vrăjmaşul a fost zdrobit!”
Acestea sunt dorinţele şi rugăciunile fierbinţi ale fratelui tău pe moarte, care te
iubeşte, David Brainerd. 13. „O dorinţă m-a cuprins
David Brainerd a trăit o viaţă scurtă. Nu avea nici 30 de ani când a murit, Şi cetatea am învins!
iar ca misionar a lucrat doar trei ani şi jumătate, totuşi a făcut mai mult decât Drept urmare m-am ales
alţii în 70 de ani. Acest om al rugăciunii a fost o torţă în lucrarea sfântă. A fost C-un dar cum ne-am înţeles!”
cu totul dedicat în slujba Tatălui. Părtăşia sa cu Domnul şi devotamentul său în
câştigarea altora pentru Mântuitorul continuă să inspire pe mulţi şi astăzi. Dacă 14. „Ce va spune adunarea
el, cu o sănătate atât de şubredă a putut fi folosit de Duhul Sfânt, cu siguranţă Când vom aduce darea?
El te poate folosi şi pe tine. Trebuie doar să răspunzi acestei chemări! Că procentul nu-i la sută
Şi că partea Lui e scăzută!”
Prelucrare de Diana Boariu,
după cartea „Lumini peste veacuri”, de Petru Popovici Denisa Atudoroae

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

CARTEA PROVERBELE LUI SOLOMON

Completează cuvintele lipsă din versetele următoare, folosind referinţa biblică
doar dacă nu ştii răspunsul din memorie. Folosind numărul de referinţă din
fiecare casuţă, vei putea completa careul de mai jos.

1. „De aceea, tu să umbli pe calea __________ de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi” (2:20)
2. „Cine umblă cu bârfeli da pe faţă lucruri ascunse, dar ______ credincios ţine ce i s-a încredinţat” (11:13)
3. „Ceea ce face __________ unui om este bunătatea lui” (19:22)
4. „__________ lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor” (25:2)
5. „_________ Domnului este începutul ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţatura” (1:7)
6. „Căci ele sunt o __________ plăcută pe capul tău” (1:9)
7. „Sufletul binefăcator va fi săturat şi cel ce __________ pe alţii va fi udat şi el” (11:25)
8. „Cine nesocoteşte _________ Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit” (13:13)
9. „Un nume bun este mai de dorit decât o mare bogăţie şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi
__________ ” (22:1)
10. „Prin înţelepciune se înalţă o __________, şi prin pricepere se întăreşte” (24:3)
11. Căci Domnul dă înţelepciune, din gura lui iese __________ şi pricepere” (2:6)
12. „Femeia înţeleaptă îşi __________ casa” (14:1)
13. „Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este___________” (24:10)
14. „Nu ___ somnul căci vei ajunge sărac” (20:13)
15. „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca _______ strălucitoare a cărei strălucire merge mereu crescând
până la miezul zilei” (4:18)
16. „Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii lui au un loc de __________ în El” (14:26)
17. „Cine capătă înţelepciune îşi iubeşte sufletul, cine păstrează priceperea găseşte __________” (19:8)
18. „O __________ liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor” (14:30)
19. „Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte __________ de aur într-un coşuleţ de argint” (25:11)
20. „Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă __________ lenevirii” (31:27)
21. „ __________ şi viaţa sunt în puterea limbii, oricine o iubeşte îi va mânca roadele” (18:21)
22. „Cine are un duh potolit este un om __________ ” (17:27b)
23. „Orice cuvânt a lui Dumnezeu este încercat, El este un ________ pentru cei ce se încred în El” (30:5)
24. „Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de __________ sunt sfaturile pline de dragoste ale
unui prieten” (27:9)
25. „Încetează _______ să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte” (19:27)
26. „__________ este un izvor de viaţă pentru cine o are” (16:22a)
27. „Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât __________ şi nici un lucru de preţ nu se poate
asemăna cu ea” (8:11)
28. „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice căci din ea ies __________ vieţii” (4:23)
29. „Căci sfatul este o candelă, învăţătura o lumina, iar __________ şi mustrarea sunt calea vieţii” (6:23)
30. „Cărarea pe care mergi să fie netedă şi toate căile tale să fie __________” (4:26)
31. „Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar __________ înţelepţilor aduce
vindecare” (12:18)
32. „Învăţătura înţeleleptului este un izvor de __________, ca să abată pe om din cursele morţii” (13:14)

Larisa Atudoroae

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Completeazĉ cuvintele lipsĉ din versetele urmĉtoare, folosind referinĦa
Căutaţi biblicĉ doar
în cartea Domnului
dacĉ nu ütii rĉspunsul din memorie.
Folosind numĉrul
„Căutaţi de referinĦĉ
în cartea din fiecare
Domnului casuĦĉ,
şi citiţi! vei putea
Nici una completa
din toate careul
acestea nu va lipsi”
de mai jos.
Isaia 34:16a

10 30

25 7
26

19
24 18 21
5
1
12 23
28

29 20 22
2 16 31
4 8 9
14
17
1
13 32
3

3
6

Cine sunt eu şi cine este Cine este acest primul de
fratele meu mai mare? pe rândul al doilea?
Atât eu, cât şi fraţii mei am fost creaţi de Am fost aşezat într-un răsad ce avea mai
Dumnezeu cu un scop spus chiar de El. Au fost multe rânduri de flori. Eu eram prima floare de pe
multe împrejurări când Stăpânul s-a folosit de rândul al doilea. Pentru că petalele mele aveau o
neamul nostru pentru a-Şi proslăvi numele prin culoare deosebită, am fost mutat în alt răsad, unde
minuni. În istoria neamului nostru stă scrisă o am ajuns tot primul de pe rândul al doilea. Aici, un
împrejurare când fraţii mei dintr-un teritoriu, chiar îngrijitor lipsit de caracter, mi-a rupt o petală, motiv
dacă au fost mulţi au fost nimiciţi cu desăvârşire, pentru care am fost mutat într-un răsad la umbră,
datorită unui om rău care nu a vrut să asculte de dar şi aici am ajuns, în timp, primul de pe rândul al
Stăpânul nostru. Nu după mult timp, acest om rău doilea. A trecut multă vreme până când agricultorii
a murit într-un teritoriu locuit de alţi fraţi ai mei. Unul şi-au dat seama că floarea mea nu este corect
din fraţii mei mai mari a ascultat într-o zi ceea ce i-a să fie ţinută într-un răsad lipsit de soare. Aşa că
spus Stăpânul nostru şi a făcut un lucru care este am fost mutat iar, în alt răsad. Interesant a fost
relatat o singură dată în Scriptură. Chiar dacă în faptul că şi acolo am fost aşezat primul pe rândul
ziua aceea el nu a vorbit, în interiorul lui se auzeau al doilea. Aici am rămas până în toamna în care
strigăte care au fost auzite de Dumnezeu. A venit m-am ofilit, dar şi apoi am fost păstrat cu grijă.
însă o zi, când la mine s-a găsit ceva ce avea nevoie (I.A)
Fiul Stăpânului meu şi pentru aceasta, un om m-a
prins, chiar dacă eu am fost nevinovat. (E.A)

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutam să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Furnica
„Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de
seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!”
(Proverbe 6:6)

1. Furnica lucrează din proprie iniţiativă - „Ea n-are căci nici la iarnă nu puteţi umbla toată iarna cu colinda pe
nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân” (Proverbe
6:7). Într-o lume în care începând cu copii şi terminând cu
la rudenii. Trebuie să consumaţi din ceea ce aţi pregătit
atunci când a fost posibil.
cei angajaţi la diferite firme, mulţi dintre cei amintiţi trebuie Eu ştiu că tot mai mulţi în vremea noastră nu mai
îndemnaţi să muncească, ba chiar siliţi la nevoie, furnica gătesc acasă şi nu mai pun nimic la borcan pentru iarnă.
este un exemplu de hărnicie. Ea munceşte din pasiune. Doar sunt tot mai multe localuri unde se poate servi masa
A văzut cineva o furnică sănătoasă „tolănită” la soare sau sau se poate comanda un meniu pentru acasă. Da, dar
la umbră? Dar voi, cei care citiţi aceste rânduri, sunteţi acestea costă mai mult decât dacă aţi pregăti acasă şi nici
şi voi ca nişte furnici? Eu ştiu că la joacă zburdaţi peste nu sunt la fel de sănătoase. Dar ce este mai rău are de-a
tot, încât este greu să vă potolească cineva şi să adune face cu datoriile ce se acumulează de către cei ce nici nu
lucrurile după voi. Dacă atunci când vă jucaţi, o faceţi cu muncesc la vreme nici nu-şi fac „prânzul după căpătare”,
toată inima şi cu toată puterea şi atunci când dormim este adică să fie mulţimiţi cu ceea ce au. Furnicile nu vor fi
bine să avem un somn adevărat, profund şi liniştit, la fel niciodată cu datorii la bancă, dar cei ce nu cunosc şi nu
este nevoie ca atunci când muncim s-o facem cu pasiune. respectă orarul lor vor ajunge cu mari datorii.
Cu aceasta nu vă cer să vă apucaţi fără „căpetenie” să
munciţi cum mi s-a întâmplat mie cu un nepot care este
foarte harnic. Atunci când l-am trimis să ducă un obiect
în magazia din spatele casei, a văzut acolo un bidon cu
3. Furnica ştie să folosească lucrurile mărunte:
firele de iarbă, bobiţele de hrană şi clipele
trecătoare ale timpului - „Până când vei sta culcat,
vopsea şi pe când m-am dus să văd de ce nu se mai leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi
întoarce, vopsise jumătate din masa ce era acolo. Trebuie puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile
doar să fiţi doritori să faceţi ceva şi când vă apucaţi de ca să dormi!... Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ şi lipsa,
un lucru să-l duceţi la bun sfârşit. Să nu fie aşa cum se ca un om înarmat” (Proverbe 6:9-11). Greşeala leneşului,
plângea cineva că a lucrat cu copiii de la durut gura. Adică care nu este gata de muncă în orice moment ca furnicile,
întruna a trebuit să-i îndemne la lucru, altfel se ascundeau constă în inoperativitatea de moment, ceea ce este exact
şi nu făceau aproape nimic. opusul manierei furnicii. Leneşul vrea să mai rămână în
Oricum, atunci când veţi fi mari, cel puţin la voi pat numai „puţin”, poate cinci minute, apoi încă puţin”, alte
acasă, nu va fi nimeni să vă îndemne la lucru; eventual cinci minute. El vrea să-şi încrucişeze mâinile, adică să nu
foamea şi dacă nu munciţi din proprie iniţiativă, cine vă va le folosească la muncă numai „puţin” şi poate iar numai
face treaba? Dacă sunteţi băieţi leneşi se va lăsa grinda „puţin”. În loc de „Acum!” leneşul preferă: „Imediat!” sau
(Eclesiastul 10:18), iar dacă sunteţi fete leneşe vă va „Puţin mai târziu!” Numai că puţin şi iar puţin înseamnă în
ajunge gunoiul la grindă. Doamne fereşte! timp mult şi chiar foarte mult. Faceţi o socoteală câte ore de

2.
muncă se adună într-o viaţă de optzeci de ani, la oamenii
Furnica cunoaşte vremea potrivită pentru orice care s-au sculat în fiecare dimineaţă mai târziu cu oră şi
activitate - „îşi pregăteşte hrana vara, şi strânge de care la amiază, iar au mai stat o oră în plus faţă de pauza de
ale mâncării în timpul secerişului”. (Proverbe 6:8). Ce ar masă. Faceţi calculul şi veţi vedea ce sumă mare se adună
face furnicuţele prin omăt cu toată hărnicia lor? Da, ele ştiu dacă în fiecare zi de şcoală puneţi un leu deoparte, dacă
când este vremea de adunat privizii. Au casa şi cămara aveţi, pentru economii. Dacă până la terminarea liceului nu
de alimente, iar iarna rămân cu lucrul prin casă. Dar voi, aţi economisit nici măcar o sumă mică de bani şi nici nu
băieţilor, ce aţi făcut în vacanţa de vară ce a trecut? Aţi i-aţi dat Domnului, pentru a vă strânge comori în cer, vă
lucrat în gospodărie la părinţi sau la bunici sau oriunde spun sigur că într-o zi sărăcia şi lipsa, pe care furnica nu
aţi găsit de lucru? Aţi pregătit pentru iarna ce urmează le cunoaşte, vor veni şi vă vor aresta şi poate pentru multă
alimente sau lemne? Aveţi ceva bani adunaţi pentru vreme veţi şi robi, căci este scris: „cel ce ia cu împrumut,
nevoile voastre sau pentru a face economii? Dar fetele? Aţi este robul celui ce-i dă cu împrumut” (Proverbe 22:7).
pregătit împreună cu mama compoturi şi murăruri pentru Furnicile nu au timp de poveşti prea multe, dar ele
iarnă? Aveţe ceva bani puşi deoparte? Sau vara aceasta vă şoptesc din mers: „Spor la treabă!” şi „Mai vorbim
aţi avut grijă numai să vă plimbaţi şi să vă bronzaţi? Poate la iarnă!”
aţi fost plecaţi într-o excursie, dar aceasta nu toată vara, Predicatorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a V-a
Izbăvită precum Daniel
– Bunicul a mâncat deja, copila
mea, acum este dus să cumpere pâine.
Pe perete, ceasul arăta aproape
ora 10 dimineaţa. Tatăl ei o învăţase
să citească ceasul. El avea un ceas
de buzunar, mare cât un cartof, turtit la
mijloc. Oare unde este ceasul lui, l-a luat
cu el? se gândi micuţa Daniela. Ceasul
o trezi din meditaţie: Cu-cu! Cu‑cu!
Ceasul de perete răsuna puternic
cântecul cucului, care ieşise puţin afară
din interiorul ceasului şi intră imediat
înapoi la locul său.
– Daniela grăbeşte-te, zise
bunica, se răceşte mâncarea! Glasul
bunicii a pus-o în mişcare, deşi ar fi
avut câteva întrebări de pus. Ligheanul
cu apă şi prosopul erau pregătite, aşa
că se spălă îndată, alungând ultimele
semne de somn cu stropii reci de apă,
ce îi înviorau faţa. Apoi a început să
fredoneze un cântecel învăţat de la
mama:
– „Du-te Iosif pe câmpii, la fraţii tăi
şi să-mi aduci ceva ştire despre ei.”
Bunica a dat la o parte şerveţelul
de pe farfurie, iar Daniela exclamă
încântată, sărind în sus de bucurie şi
lovindu-şi palmele.
– Ooo, bunicuţo, ai făcut clătite!
– Da, draga mea! Uite, primul
rând sunt umplute cu brânză dulce, al
doilea rând sunt cu dulceaţă de afine, iar
ultimele cu dulceaţă de căpşuni. Acestea
sunt preferatele bunicului.
Bunica a turnat din ceaunul aflat pe

D imineaţa, când s-a trezit, Daniela a pornit direct spre fereastră, privind cu
încântare. Priveliştea din faţa ochilor era minunată: doar zăpadă... totul
acoperit de zăpadă. Dealul din spatele casei ar fi un loc potrivit pentru săniuş,
sobă, o cană de lapte pentru Daniela.
Între timp Daniela şi-a pus în farfurie
clătite de toate sortimentele, simţindu-
gândi ea fericită. Daniela şi-a aranjat în grabă patul şi privind spre patul gol se atât de fericită că poate mânca
al bunicilor, a înţeles că erau destul de matinali. A mulţumit lui Dumnezeu asemenea bunătăţi.
pentru odihnă şi a încercat să-şi amintească dacă a avut vreun vis, dar cum – Ştii, bunico, cred că şi la Bebeluş
nu avea prea mult timp de gândit, a apucat păpuşa şi s-a îndreptat voioasă i-ar plăcea clătitele, dacă ar putea gusta
spre bucătărie. din ele. Fără să înţeleagă de ce, Daniela
– Bună dimineaţa, bunicuţo! şi îşi întinse mâinile cuprinzând-o în braţe şi a simţit că îi ard obrajii. Bunica a înţeles
sărutând-o. Bunica zâmbitoare, parcă mult mai frumoasă, dar îngândurată, privi şi mai puse o cană de lapte în faţa
în depărtare. Danielei.
– Daniela, zise ea, am o surpriză pentru tine, dar trebuie mai întâi să te – Uite, draga mea! zise bunica.
speli şi să te îmbraci, apoi o vei primi. Aveţi acum amândouă, dar cred că va
– Şi bunicul? a întrebat imediat Daniela. trebui să mănânci tu şi porţia păpuşii.
1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Mulţumesc, bunico! Să ştii că atunci când eram – Daniela, cred că ai nevoie de
acasă, dimineaţa nu aveam pe nimeni să-mi dea mâncare, nişte cizmuliţe. Am zărit în vitrina unui
iar eu trebuia să-i dau şi tatălui meu din ce găseam pregătit magazin cizmuliţe mici, numai bune pentru
de mama, de cu seara. Matale eşti bogată, bunico, ai multă picioruşele tale. Le-am studiat, iar pe
mâncare, nouă de multe ori ne era foame şi nu aveam ce urmă, le-am cumpărat. Cred că sunt cele
să mâncăm. Când se întâmpla ca mama să fie bolnavă, mai frumoase, dar trebuie să le probezi.
nu era cine să ne facă mâncare sau să ne cumpere ceva. Vânzătoarea mi-a făgăduit că are să ni le
Bunica oftă lung, auzind cele povestite de nepoata schimbe, dacă nu ţi se potrivesc.
sa. Îi cuprinse umerii şi o sărută. Bunicul îi întinse o pereche de cizmuliţe negre,
– M-am rugat mult pentru voi, copila mea şi am plâns lucitoare, căptuşite de jur împrejur cu blăniţă. Daniela se
deseori că mama ta s-a măritat şi a plecat atât de departe, încălţă repede. Cizmuliţele i se păreau perfecte. Ca un arc,
dar mă bucur acum că tu eşti aici la noi. Când vei creşte a sărit apoi în picioare, căutând-o pe bunica, pentru a-i
mai mare, îţi voi povesti despre mama ta şi despre multa arăta cizmuliţele. Bunica nu era de găsit, nicăieri. Ţopăind
ei suferinţă. într-un picior, Daniela s-a împiedicat şi s-a rostogolit peste
– Sunt deja mare, bunico, am mâncat trei clătite, dar coşul plin cu gheme de aţă, care s-au împrăştiat îndată
laptele nu mai pot să îl beau. prin toată camera. Cât ai bate din palme, bunica s-a ivit,
Afară, la uşă, se auzi cum bunicul îşi scutura cizmele. ca din pământ, tocmai în toiul dezastrului.
Daniela s-a repezit să-i deschidă uşa. – Oooo, bunico! am vrut să îţi arat cizmuliţele pe care
– Ce frig este afară! zise bunicul. Iarna s-a întors din mi le-a cumpărat bunicul.
nou la noi. Dochia îşi scutură cojocul. Legenda spune că – Draga mea, sunt alte modalităţi să mi le araţi. Nu
Baba Dochia avea nouă cojoace, dar ce bine că în casă cred că este cel mai potrivit să te lauzi cu ele din coşul
este cald. Peticel, motanul, mieuna la uşă, vestindu‑şi meu cu gheme.
foamea, iar bunica i-a turnat laptele rămas în cana – Iartă-mă, bunico! Le voi aduna, dar unde ai fost,
Danielei. căci nu te‑am găsit nicăieri?
– De ce nu vine şi Peticel în casă, bunicule? – Astăzi, deoarece este foarte frig afară, m-am hotărât
− Pisoiul acesta, mult alintat, are destul loc în să ţes la război, aşa te vei obişnui şi tu cu el. Bunica trase
magazia cu lemne, zise bunicul. Când Oltiţa avea vârsta un scaun mai aproape şi se aşeză comod, aşteptând ca
ta, nu-i dădeam voie să aducă pisici în casă. Blăniţa lor nepoata să termine de adunat tot ce împrăştiase. Daniela
moale adăposteşte uneori pureci sau microbi, iar părul ei, a alergat în toate părţile, adunând ghemele de aţă, apoi
căzut din blană, este un pericol pentru copii, de a fi înghiţit. s-a aşezat în poala bunicii să se odihnească.
În magazia cu lemne sunt şoareci, care pot fi o hrană bună – Puiul meu! zise bunica. Apoi îi netezi părul,
pentru Peticel. Altfel, aceşti şoricei pot să intre în cămară o sărută cu dragoste pe frunte şi îi prinse părul într-o
sau în casă şi atunci am duce-o rău de tot. codiţă, în vârful capului. Cred că această pieptănătură,
– Bunicule, mie îmi este tare frică de şoareci! Zicând te va ajuta să nu-ţi mai intre părul în ochişori şi astfel vei
aceasta se prinse puternic de pantalonii bunicului, ca şi vedea mai bine coşul cu gheme. Bunica râse în hohote,
cum ar fi un şoarece în preajmă. Bunicul a ridicat-o în până ce pe obraji îi apărură lacrimi.
braţe plin de blândeţe şi înţelegere. Mustaţa lui rece îi Daniela şi-a amintit că nu a mulţumit bunicului
înţepă obrăjorii, dar ea îl cuprinse în braţe. Profită de acest pentru cizmuliţe, şi profitând de neatenţia lui, i-a sărutat
moment de afecţiune şi spuse rugător: afectuos obrajii. Bunicul se potoli şi el din râs şi îi spuse
– Bunicuţul meu, aş dori să te rog ceva! Vezi matale, cu seriozitate:
poate iarna s-a întors înapoi la noi şi pentru că eu nu am avut – Daniela, în seara aceasta vei merge singură după
niciodată o săniuţă şi părinţii mei nu m-au lăsat să mă dau lapte, la tanti Eleonora. Eu şi bunica vom avea musafiri.
cu săniuţa altor copii, ci îi priveam doar cum se jucau, acum – Desigur, bunicule, cu aceste cizmuliţe frumoase voi
mi-ar face mare plăcere să mă dau şi eu puţin cu săniuţa. putea merge până la capătul pământului.
– Desigur, draga mea! zise bunicul, dar trebuie să – Am văzut, fetiţa mea, căci ai ajuns până şi în coşul
mai ai puţină răbdare căci zăpada este moale şi săniuţa cu gheme al bunicii, zise bunicul zâmbind.
nu poate aluneca. Să aşteptăm ca gerul să o facă bună Bunica s-a aşezat pe băncuţa războiului şi a început
pentru săniuş. Avem o sanie mare, cu care trag lemnele să ţese zgomotos.
şi o sanie mai mică cu spătar de fier şi curele de piele. – Bunico, dar de ce, după fiecare bătaie, apeşi cu
Cu ea o trăgeam pe Oltiţa când era de vârsta ta. Am piciorul pe pedala aceea de lemn?
mai reparat-o de atunci, am vopsit-o cu vopsea maro şi – Aşa se schimbă iţele, draga mea.
galbenă şi astfel nu o vei încurca cu săniuţele altor copii. Daniela, privind faţa bunicii, a remarcat cât de
Dar să ştii Daniela că ţie îţi lipseşte altceva, pentru a te frumoasă era. Ochii ei verzi, căpătau o lumină caldă şi
bucura de zăpadă. blândă de parcă îmbrăţişa cu privirea. Părul, mai mult
Fetiţa a ridicat din umeri, nedumerită. Ce oare credea alb decât castaniu, era strâns ordonat într-un coc, iar pe
bunicul că îi lipseşte ei? cap purta o băsmăluţă neagră, legată la spate. Bunica
– Am tot ce îmi trebuie, bunicule! zise Daniela. Mama
(continuarea din pagina 15)
a avut grijă de aceasta.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

DIN PARTEA PĂRINŢILOR,
PENTRU BĂIEŢI ŞI FETE
Scrisoare adresată de Alexandru Vlahuţă Sfaturi rostite de
fiicei sale, Margareta tăticul Solomon,
pentru fiul prinţ
„Să trăieşti Mimilica dragă, să fii bună, să fii bună Roboam
pentru ca să poţi fi fericită!
Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, „Fiule, nu uita învăţăturile mele,
noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că mai întâi nu şi păstrează în inima ta sfaturile
pot fi iubiţi şi al doilea... al doilea, de! norocul şi celelalte mele! Căci ele îţi vor lungi zilele
pere mălăieţe, care se aseamănă cu el, vin de afară, de şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce
la oameni, de la împrejurări, asupra cărora, n-ai nicio multă pace. Să nu te părăsească
stăpânire şi nicio putere, pe când fericirea, adevărata bunătatea şi credincioşia: leagă-
fericire, în tine răsare şi în tine înfloreşte şi leagă rod când ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii
ţi-ai pregătit sufletul pentru el. tale. Şi astfel vei căpăta trecere
Şi pregătirea aceasta e operă de fiecare clipă. Când şi minte sănătoasă, înaintea lui
pierzi răbdarea împrăştii tot ce ai înşirat şi iar trebuie să Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
o iei de la capăt. De aceea, vezi atât de puţini oameni Încrede-te în Domnul din toată inima
fericiţi... ATÂŢIA CÂT MERITĂ. ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!”
Dacă nu ne-am iubi pe noi fără măsură, dacă n-am (Proverbe 3:1-5); „Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la
face atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-am dojeni tine sfaturile mele. Ţine sfaturile mele, şi vei trăi; păzeşte
de câte ori am minţit, sau ne-am surprins asupra unei învăţăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete,
răutăţi, ori asupra unei fapte urâte, dacă în sfârşit, ne-am scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Zi înţelepciunii: «Tu eşti sora
examina mai des şi mai cu nepătimire (lesne-i de zis!), am mea!» Şi numeşte priceperea prietena ta” (Proverbe 7:1-4)
ajunge să răzuim din noi, partea aceea de prostie fudulă,
de răutate şi de necinste murdară, din care se îngraşă Sfaturi păstrate de la bunicul David:
dobitocul ce se lăfăieşte în nobila noastră făptură. Se ştie
că durerea este un minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la „Căci când eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş
minte trage învăţătură şi din durerile altora. şi singur la mama mea, el mă învăţa atunci, şi-mi zicea:
Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii «Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte
doar ce vrei. Şi văd că ai început să ştii şi asta. Doamne, ce învăţăturile mele şi vei trăi! Dobândeşte înţelepciune,
bine-mi pare că ai început să te observi, să-ţi faci singură dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu
mustrări şi să-ţi cauţi vină. te abate de la ele. N-o părăsi şi ea te va păzi; iubeşte-o
Aşa, Mimilica dragă, ceartă-te de câte ori te simţi şi te va ocroti! Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte
egoistă, de câte ori te muşcă de inimă şarpele răutăţii, al înţelepciunea şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Înalţ-o
invidiei şi al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
şi suflet larg, cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată, de Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu
câte ori deşteptăciunea te îndeamnă să strigi: „Uitaţi-vă o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primeşte
la mine!”. Dar mai ales aş vrea să scriu, de-a dreptul în cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi»”.
sufletul tău aceasta: „Să nu faci o faptă a cărei amintire
te-ar putea face vreodată să roşeşti”. Nu e triumf pe lume, Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe
nici mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată. care i-o dădea mamă-sa:
Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi trăit cincizeci
de ani, ai să o înţelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o „Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu?
citeşti şi atunci cu sufletul senin de azi! Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele? Nu-ţi da femeilor
vlaga şi desmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi. Nu se
Te îmbrăţişez cu drag, cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea
Al. Vlahuţă vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari... „Multe fete
Când a împlinit 17 ani”. au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate”. Desmerdările
sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia
care se teme de Domnul va fi lăudată” (Proverbe 31).
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

„Şmecherul” şi „tocilarul”

Urmează un nou an şcolar... eşti entuziasmat sau Trec alţi câţiva ani. Şmecherul încă mai învârte
dezgustat de şcoală? Cred că atitudinea ta faţă de şcoală hamburgeri. Poate că deja a fost promovat în postul de
este rezultatul atitudinii tale faţă de învăţătură. Orice şef de tură. Fetele care intră să mănânce îl observă şi îi
materie şi orice profesor, oricât de sever sau incorect zâmbesc. Este încă şmecher.
ar fi, poate fi înfruntat printr-o învăţare consecventă şi Tocilarul termină facultatea cu rezultate foarte bune.
responsabilă, gândindu-te la dezvoltarea ta intelectuală şi Încă de la absolvire primeşte oferta unui post bun şi
formarea ta profesională. Nimeni şi nimic nu poate să te respectabil. Din primul salariu îşi cumpără câteva costume
împiedice să înveţi, să citeşti şi să te dezvolţi intelectual, noi. După ce economiseşte ceva din primele lui salarii,
dacă îţi dai toate silinţele. Trebuie să gândeşti, având o merge şi-şi cumpără o maşină. Când merge acasă să-şi
perspectivă asupra viitorului, nu doar a prezentului. Înveţi viziteze părinţii, toate domnişoarele din cartier se întreabă:
nu doar pentru a-l mulţumi pe profesor sau pentru a obţine „Cine e tânărul elegant ce conduce maşina nouă?” Dintr-o
o notă bună, ci ai în vedere pregătirea ta pentru viitor, dată, ele nu mai sunt interesate să stea de vorbă cu tipul
pentru o meserie sau profesie. din spatele tejghelei de la Fast-food.
În general, în şcoli există două categorii de elevi: Primul băiat – cel şmecher – avea totul în liceu, dar
şmecherii şi tocilarii. Îi cunoşti, nu-i aşa? Tu din ce categorie cu ce s-a ales din toate acelea?
faci parte? Haideţi să urmărim caracteristicile şi evoluţia Celălalt nu era şmecher deloc – el era concentrat
celor două categorii de elevi. Şmecherii din toate şcolile asupra viitorului.
sunt cei cooptaţi într-o echipă sportivă sau într–o gaşcă Unde a ajuns pe termen lung?
de şmecheri dacă nu în mai multe. Se îmbracă la ultima În acest fel, trebuie să învăţăm să gândim despre
modă, cunosc toate starurile şi pot spune totul despre cele viaţă, cu o vedere pe termen lung. Poate veţi spune că nu
mai recente filme. Sunt cei mai populari şi par să agaţe o în toate cazurile se întâmplă chiar aşa. E adevărat, dar e
mulţime de fete. Sunt total lipsiţi de principii, dispreţuind foarte adevărat că munca intelectuală, ca şi munca fizică
regulile şi bunacuviinţă. Tocilarii sunt cei care întotdeauna nu rămâne nerăsplătită niciodată, dacă gândim pe termen
poartă după ei un braţ de cărţi, având şi mai multe în lung. În Proverbe 12:27 este scris: „comoara de preţ a
rucsac. Poartă haine curate şi mai puţin la modă. Pentru unui om este munca” fie ea fizică sau intelectuală. Dacă
că au principii, ignoră spiritul aventurier şi imoral şi cele mai cerem ajutor Domnului şi ne dăm silinţa la învăţătură, ne
populare fete nu stau de vorbă cu ei pe hol, între ore. vom bucura cu siguranţă, de rezultatele muncii noastre.
Anii trec şi momentul absolvirii se apropie. De obicei, Vă propun, ca în acest an şcolar să citiţi frecvent Cartea
şmecherul nu are rezultate strălucite la învăţătură, dar Proverbelor şi să memoraţi versetele care vi se par
reuşeşte să-şi ia un serviciu la restaurantul fast-food din oraş, constructive pentru formarea voastră ca oameni şi creştini
unde împarte toată ziua hamburgeri şi e mereu în aşteptare totodată. Veţi vedea, că această carte vă motivează să
de clienţi. Sunt situaţii, din nefericire, în care acesta poate aveţi o atitudine corectă faţă de muncă/învăţătură şi faţă
fi implicat de timpuriu în activităţi infracţionale, pentru a-şi de relaţia cu ceilalţi colegi, vă ajută să preţuiţi adevăratele
susţine financiar statutul de băiat „descurcăreţ”. Tocilarul, care valori, care sunt neglijate şi chiar dispreţuite de societatea
a obţinut o bursă, pleacă la facultate, îşi respectă principiile şi actuală. Dumnezeu să vă ajute!
se dedică formării sale profesionale.
Fragment preluat şi prelucrat de Daniela Copil,
după cartea „Imaginea de ansamblu” de Ben Carson

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Alege dintre cele două căi
„Ascultă, fiule... Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-
te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!... Dar cărarea celor neprihăniţi este
ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea
celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni” (Proverbe 4:10-19)

Niciun om nu-şi poate croi o cale proprie, adică un „nu dorm, dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu
mod de viaţă numai pentru el, acesta pentru că nimeni nu fac pe cineva să cadă; căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi
trăieşte ca Robinson Crusoe. Nici chiar el nu era singur, în beau vin stors cu sila”, iar victimele veţi fi voi.
felul în care îşi rânduise lucrurile pe „moşia” lui insulară, De-a lungul anilor, am auzit mulţi oameni care strigă
pentru că moştenise un mod de viaţa din familia şi patria după ajutor de pe această cale, căci n-au fost învăţaţi în
de origine. copilărie, deşi cei mai mulţi n-au vrut să asculte să nu
Dragi copii, unii dintre voi mai repede, alţii mai târziu, meargă pe ea. Văzându-le lacrimile şi suferinţa sau chiar
dar toţi fără excepţie veţi alege un fel de a fi. Trebuie însă la cererea lor, vă îndemn, vă rog, vă poruncesc în Numele
să ştiţi că nu aveţi decât două alternative, identificate Domnului, pe fiecare dintre voi: „Nu intra pe cărarea celor
corect de Solomon: „cărarea celor neprihăniţi” sau răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de
„cărarea celor răi”. Exact aceleaşi căi sunt menţionate şi ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!” E drept
în Psalmul 1, pe care cred că mulţi dintre voi l-aţi memorat că unii au reuşit să evadeze din anturajele prieteniilor
din primii ani de şcoală sau chiar mai repede: „calea celor păcătoase, dar unii au ajuns la capăt de drum unde nu
neprihăniţi” şi „calea păcătoşilor”. Dacă alegeţi calea mai există întoarcere şi doar o prăpastie ca între bogatul
cea bună, veţi avea parte pe drum de compania celor din pildă şi săracul Lazăr. Ceea ce spune oricare dintre cei
neprihăniţi. Ea este numită calea lor pentru că ei sunt păcăliţi la început de drum, este dorinţa irealizabilă, dacă
călătorii ce pot fi văzuţi în orice vreme pe ea. Dacă vreţi să ar mai avea ocazia de a nu mai repeta greşelile făcute
fiţi în compania celor răi, sau dacă deja sunteţi, acum este în copilărie. Cum n-a regretat şi fiul risipitor, dar averea
momentul să vă uitaţi bine la inscripţiile de pe marginea cheltuită nu mai putea fi recuperată. E bine totuşi, că unii
căii şi la marcajele făcute de Stăpânul drumurilor. Atenţie înţeleg măcar atunci când văd mizeria păcatului în care
la marcajele false şi reclamele puse de cel care în mod au ajuns, că acasă se poate trăi frumos, se munceşte, iar
abuziv s-a făcut stăpân pentru o vreme pe toată lăţimea oamenii sunt respectaţi şi se bucură cu adevărat. Se pare
căii care duce la moarte. Nu uitaţi cuvintele Domnului care că aceasta este una dintre momelile nebuniei, cu care îi
spunea: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este amăgeşte pe cei neîncercaţi, adică pe cei ce n-au trecut
poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi încă prin viaţă – iluzia că pâinea păcatului este mai dulce
sunt cei ce intră pe ea. Dar strîmtă este poarta, îngustă ca pâinea neprihănirii.
este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o Iată un episod ipotetic, dar atât de frecvent întâlnit
află” (Matei 7:13-14) în societatea zilelor noastre, fie direct live, fie întâi virtual
Eu vă reamintesc cuvintele lui Solomon din textul şi apoi live, în relatarea înţeleptului Solomon: „Am zărit
referitor la cele două căi, îndemnându-vă şi dorindu-vă să printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un
călătoriţi spre eternitate în compania celor ce vor ajunge băiat fără minte. Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea
în Împărăţia lui Dumnezeu: „primeşte cuvintele mele şi anii una din aceste străine şi a apucat pe calea care ducea
vieţii tale se vor înmulţi. Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te spre locuinţa ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră
povăţuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul şi întunecoasă. Şi, iată că, i-a alergat înainte o femeie
nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni. îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. Era bună de gură
Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstreaz-o, căci ea şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: când în
este viaţa ta”. uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă....
Dacă vreţi să mergeţi pe cealaltă cale, care trece pe Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei
la jocuri păcătoase, care are pe margine imagini cu desene ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca
animate „şi desfătarea fiilor oamenilor: o mulţime de femei” boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă
(Eclesiatul 2:8), gândiţi-vă unde veţi ajunge. Totodată vă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie
avertizez că cei care vor fi în stânga şi în dreapta voastră, că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi luaţi aminte (continuarea din pagina 11)

Daniela
la cuvintele gurii mele. Să nu ţi se abată
inima spre calea unei asemenea femei,
nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut
să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe
care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Izbăvită precum Daniel
locuinţa morţilor, drumul care pogoară
spre locaşurile morţii” (Proverbe 7:7-27). mai suspina din când în când, dar degetele ei lungi şi subţiri purtau cu
Băieţilor! Citiţi pasajul acesta de zece atâta uşurinţă suveica cu lână colorată, de parcă era pasionată de un joc
ori, înainte de a accepta să priviţi o frumos, la finalul căreia ea va fi învingătoarea.
fată, sau să intraţi în dialog cu ea, ca După ce au luat prânzul împreună, Daniela o ajută în continuare pe
să nu ajungeţi să regretaţi de sute şi de bunica. Ea înfăşura lâna pe suportul din lemn, numit ţeavă, apoi bunica
mii de ori, de atunci încolo şi până la o punea la suveică şi o folosea la ţesut. Uneori, bunica alegea firele,
bătrâneţe sau chiar toată eternitatea. combinând culorile, astfel covorul era cu dungi galbene şi albastre sau
Fetelor! Înainte de fiecare dată cu flori roşii şi cu frunze verzi. Bunica oftă din nou.
când vă îmbrăcaţi, sau mai dinainte, – Bunico, de ce ai oftat aşa de adânc? Tata ofta uneori şi spunea că
se stinge, dar tu nu te vei stinge, nu-i aşa?
atunci când vă cumpăraţi o haină
– O, Daniela, tatăl tău a fost grav bolnav, eu sunt sănătoasă. E drept
sau alegeţi un anume mod de
că mă mai necăjeşte reumantismul când se schimbă vremea, dar aceasta
„înfrumuseţare” după tiparele lumii,
nu este atât de grav, încât să-mi tulbure liniştea sufletească. Aici, în casa
gândiţi-vă bine ce va urma, pe ce cale aceasta, pe lângă mama ta, au mai crescut patru băieţi şi patru fete. Fetele,
veţi merge. Dacă imaginea voastră toate au fost credincioase şi ascultătoare. Olteniţa, noi îi spuneam Oltiţa,
este ca acelor ce merg pe calea a fost cea mai frumoasă, mai cuminte, mai harnică şi foarte deşteaptă. Ea
lumii şi podoaba voastră constă „în a venit pe lume în 15 martie 1935. Astfel a prins războiul din 1944. Când
împletitura părului, în purtarea de scule bunicul lupta pe front, ea avea grijă de cele două vaci ce le aveam în grajd şi
din aur sau în îmbrăcarea hainelor” (1 mă ajuta cu ceilalţi copii mai mici. Eu eram foarte slăbită, din cauza naşterii.
Petru 3:3), nu vă amăgiţi singure, mai Cel mai mic copil avea câteva luni şi era mare foamete pe atunci. Nu se
degrabă sau mai târziu vă veţi poticni găsea grâu pentru pâine, căci pâinea o făceam în casă pe atunci, totuşi
în întunericul lumii, în compania celor aveam lapte de la cele două vaci şi mai aveam şi făină de porumb. Oltiţa,
mulţi şi vinovaţi. mama ta, când făcea mămăligă, trebuia să se urce pe scaun, pentru a putea
Mă gândesc că cele scrise vă vor amesteca în ceaunul de pe plită. Au fost vremuri grele, draga mea!
găsi pe unii la intersecţii, puşi pe gânduri – De aceea suspini şi oftezi matale, când ţesi la războiul acesta că
şi ispitiţi ca fiul cel mare, care încă era îţi aminteşti de războiul acela cu puşca şi sabia? o întrebă Daniela, pe
acasă, dar gândul era dus cu prietenii, bunica.
lipsea doar iedul ce nu îndrăznise să-l – Nu, draga mea, nicidecum! Gândind la acele vremuri grele, Îi
mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a purtat de grijă în fiecare zi, să avem
ceară de la tata. Pentru voi mai am un
mâncare şi pâine, măcar că făină de grâu nu se prea găsea pe atunci,
ultim sfat din cuvintele lui Solomon, omul
totuşi, Dumnezeu s-a îngrijit de noi şi nu am dus lipsă de mâncare.
păţit rău de tot pentru că nu a ascultat Stau şi mă gândesc uneori la copilaşii mei, cei pe care i-am purtat pe
ceea ce ştia, pentru că a crezut că poate braţe şi i-am crescut. Acum sunt mari şi au familii, doar Teofil şi Petrică,
fi şi cu una şi cu alta: „Dar cărarea celor nu s-au căsătorit încă, iar Mitel, cel care a făcut şcoala de ofiţeri, a rămas
neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, să lucreze în cadrul armatei şi tare rar mai vine pe acasă sau îmi trimite
a cărei strălucire merge mereu crescând vreo scrisoare. Mi se rupe inima, când mă gândesc că nu este credincios
până la miezul zilei. Calea celor răi este şi măcar că îl văd atât de rar, mă rog pentru el, să îl pot avea pentru
ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor veşnicie. Uneori mă mai cuprinde deznădejdea, căci el nu vrea să audă
poticni”. Ce reiese din aceste cuvinte? de Mântuitorul Isus Hristos.
Dacă vei umbla în compania celor sfinţi, – Bunicuţo, nu plânge! Am să mă rog şi eu, iar Dumnezeu poate să-i
pe calea lor, vei înţelege din ce în ce mai schimbe inima şi să-l facă un miel în turma Lui, cum îmi spunea mama.
mult lucrurile, pe măsură ce vei înainta Aşa s-a întors şi tăticul meu pe calea cea bună.
pe această cale. Dacă te vei asocia cu – Da, draga mea, cred acest lucru, dar inima mea de mamă este
cei răi, te vei cufunda mereu în noapte, nerăbdătoare.
până când nu vei mai vedea drumul de (va urma)
întoarcere.
Draga Ujeniuc
Până nu e prea târziu, alege calea
cea bună!

Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Mama şi fica 3 x 4 = 12; 4 x 3 = 12; 2 x 5 + 2 = 12. Dar hai să mă
ridic un pic. Nu-i bine să şezi tot timpul fără să te

C
ând a împlinit vârsta de 21 mişti. Da, doar nu fac nimic rău. Vreau să mă ridic
de ani, o tânără din Virginia şi să mă duc la fereastră. Doisprezece este o cifră
a început să-şi caute mama frumoasă. S-ar putea scrie un caiet întreg cu cifra
adevărată. După un an de căutări, doisprezece. Dar acum să mă plimb puţin prin casă.
încă nu reuşise să o descopere. Asta nu-i deloc rău. Mulţi gândesc mai bine în timp ce
Ceea ce nu ştia era faptul că şi mama merg. Şi nu mă gândesc la nimic altceva decât la cifra
ei, a încercat să o găsească timp de 20 de ani. doisprezece: 2 x 6 = 12. Merg puţin în casă. Vreau să
Conform povestirii care a apărut în ziarele din văd dacă a observat ceva. Dacă portofelul mai este
întreaga Americă, mai era un lucru pe care Tammy în sertarul din bucătărie, atunci n-a observat nimic.
nu îl ştia. Mama ei era una dintre colegele sale din Dar nu voi lua nimic. Nu, m-am schimbat total, nu voi
supermarket-ul în care lucra. Într-o zi, mama a auzit-o pe lua nimic. Astăzi nu, absolut deloc. Portofelul este în
fiica ei discutând cu o altă colegă despre încercarea sa sertar. Nu-l deschid, ci mă aşez din nou la măsuţă şi
de a-şi găsi mama. Curând şi-au comparat certificatele scriu: 2 x 6 = 12. Dar să-l deschid. Doar ca să văd
de naştere, iar când tânăra a realizat că tocmai colega dacă a observat ceva. Dacă sunt bani înăuntru. Dar
sa era de fapt mama ei, a sărit în braţele acesteia. „A nu voi lua nimic. Îl deschid şi în el sunt mulţi bani.
fost cea mai lungă îmbrăţişare din viaţa mea. A fost Multe monede. La prima vedere nici nu se vede câte.
cea mai fericită zi a vieţii mele!”, spunea ea Acum ştiu că nu a observat nimic. Acum pot să închid
sertarul şi să merg la măsuţa mea şi să scriu. Dar ce
anume? Ea nu a observat nimic. Şi dacă sunt aşa de
Două fete diferite mulţi bani, nici nu va observa că lipseşte ceva. Sunt
trei monede de 50. Pot lua una fără probleme. Dar nu

D
ouă colege de şcoală vorbeau între ele despre iau nimic. Nu mai fac acest lucru. Mi-e teamă că va
modul diferit în care aleseseră să-şi petreacă observa. Dar nu poate să observe. Dacă sunt două
adolescenţa: „Tu cu ce te-ai ales din modul de monede sau trei, nu e prea important. Bineînţeles că-
viaţă al părinţilor tăi, cu atâta rugăciune şi adunare, mi aparţine şi mie. Nouă tuturor. Nu-i voie să
fără filme şi fără facebook”, a întrebat una dintre ele. iau nimic. Cine poate să decidă ce am
„O să înţelegi singură mai târziu. Eu am vorbit despre
acestea cu mama şi bunica, care au trecut prin viaţă”,
i-a spus cealaltă.
Şi aşa a fost. După terminarea liceului, cea care
s-a păstrat curată, a urmat cursurile unei şcoli de profil
şi a devenit asistentă medicală. Doi ani mai târziu, s-a
căsătorit cu un tânăr care tocmai terminase facultatea.
Colega ei s-a măritat şi ea cu unul dintre băieţii cu care
fusese prietenă, dar nu a apucat să ajungă „teafără”
la nuntă, căci era însărcinată. Când a fost invitată
la nunta fostei ei colege evlavioase nici nu mai era
împreună cu tatăl copilaşului, era cu un altul, cu care
s-a certat chiar în timpul petrecut la nunta aşteptată de
fata care ştia când este vremea dragostei. Şi-a cerut
scuze cu lacrimi în ochi, că nu putea să mai rămână
până la sfârşitul părtăşiei de la masa festivă. Şi cine
ştie câte lacrimi va mai vărsa pentru modul în care a
ales să-şi trăiască adolescenţa?

Ispita furtului

S
unt în regulă. Mămica ştie că mă poate lăsa
singurică acasă. Tocmai a mers la cumpărături.
Ştie că rămân la măsuţa mea şi-mi fac temele:

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare,
pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

voie şi ce nu, dacă nu mă vede nimeni? E dificil. Nu creştea din ce în ce mai mult, iar
vreau. Ba vreau. Aş vrea o monedă de 50. Nu. Ba da. respiraţia i se îngreuna vizibil. Atunci
Nu. Ba da. Nu pot să stau aşa o veşnicie. Mă duc. chiriaşul se aplecă asupra lui Kurt
Merg să-mi termin temele...” şi-i şopti: „Doar sunteţi medic. Vă
rog, nu-l lăsaţi să moară!”,
Kurt ştia bine: Dacă ar interveni,
Încrederea salvatoare ar încălca legea, ceea ce ar însemna

Î
pentru el expulzare şi sărăcie. Dar în
ntr-o noapte, a izbucnit un incendiu la o vilă. În faţa lui se afla un copil într-o baie de transpiraţie şi
timp ce flăcările cuprinseseră casa, părinţii şi cuprins de febră şi dureri îngrozitoare. Zece zile la
copiii putuseră să fugă din faţa acestui incendiu. rând s-a luptat Kurt pentru viaţa copilului. Dar în ziua
Incendiul arăta îngrozitor. când Jimmy a reuşit să se ridice pentru prima dată
Deodată, părinţii observară că fiul lor cel mai mic din pat, Kurt a fost arestat. Medicul care ar fi trebuit
nu era în mijlocul lor. Acesta se speriase de flăcările să vină l-a denunţat.
incendiului şi de aceea se ascunsese înăuntru, într- În ziua următoare, toţi locatarii din cartier au
un colţişor. Părinţii se uitară în stânga şi în dreapta, primit vestea arestării lui Kurt. Drept reacţie niciunul
dar nu-l văzură. Sus, la etaj, se deschide brusc o nu s-a prezentat la muncă. Toţi au mers la tribunalul
fereastră şi băieţelul ceru ajutor. Tatăl îl observă şi-i din New York. Peste o sută de oameni au reuşit să
spuse cu putere: „Aruncă-te!” Copilul văzu doar fum intre în sală. Judecătorul privi cu uimire la mulţimea
şi foc, dar auzi vocea tatălui. El îi răspunse: „Tată, liniştită. „E vinovat sau nu e vinovat?”, întrebă
dar nu te văd!” Şi tatăl îi spuse: „Nu face nimic; te văd judecătorul. Înainte de a-şi deschide gura Kurt, ceilalţi
eu şi asta-i de ajuns. Dă-ţi drumul!” Copilul sări şi îşi oameni strigară cu putere: „E nevinovat!” „Linişte!” A
găsi salvarea în braţele tatălui, care îl prinse. strigat judecătorul cu tărie. Vă voi da afară din sală
dacă veţi mai face gălăgie”. Atunci privi la feţele lor
trase şi la spinarea lor încovoiată şi-i întrebă: „Ce
În fiecare zi vreţi voi?” Chiriaşul începu să-i povestească. Spre

U
sfârşit îi spuse: „De aceea suntem aici. Şi dacă-l
n pianist discuta cu unul din prietenii săi cei mai amendaţi pe doctorul nostru, am strâns 86 de dolari”.
apropiaţi. Vorbind printre altele despre muzică, Judecătorul s-a ridicat în picioare şi a zâmbit. Apoi
pianistul îi spuse: „Dacă nu exersez o zi, observ bătu cu ciocanul în masă şi spuse: „Aţi încălcat legea
eu. Dacă nu exersez două zile, observă prietenii pentru a asculta de o lege superioară. V-am achitat
mei. Dacă nu exersez trei zile, observă publicul”. La de greşeala dumneavoastră”.
acestea, prietenul care era renumit pentru viaţa lui
exemplară, îi spuse pianistului: „Mie mi se întâmplă
la fel cu rugăciunea. Dacă nu mă rog o zi, observă Mulţumesc frumos!

Î
Dumnezeu. Dacă nu mă rog două zile, observ eu
însumi. Dacă nu mă rog trei zile, simt cei din jurul n timpul unui război, un soldat cu faţa total distrusă
meu”. a fost transportat la medic. Chirurgul îşi pregăti
ustensilele şi începu să refacă faţa tânărului. Încet-
încet, sub acţiunea chirurgului luă naştere din nou
Legea superioară faţa distrusă. Apoi urmă ultima fază a operaţiei. I se

E
cusu pacientului şi cea de-a doua porţiune a gurii. La
ra într-un cartier sărac şi suprapopulat din sfârşit, asistentul îl ridică pe tânăr. Zona operaţiei fiind
sudul oraşului Manhattan. Doctorul Kurt nu anesteziată, tânărul nu simţea niciun fel de durere.
avea voie să-l ajute pe sărmanul Jimmy, fiul De aceea medicul îi spuse: „Aşa, acum vorbeşte, te
chiriaşului său. Când a sosit în ţară, încă nu rog!” Cei prezenţi aşteptau ca tânărul să întrebe de
susţinuse examenul de stat, cu toate că în Berlin cei dragi, sau de şansele reuşitei operaţiei. Dar el
era apreciat ca medic generalist pentru copii. mişcă buzele cu grijă şi articulă cu un zâmbet fin:
Drept urmare el nu a intervenit şi a resomandat „Mulţumesc frumos!”
să fie chemat în continuare medicul ce răspundea
de acel pacient. Dar acesta nu a mai venit pentru
a treia oară, pentru că nu a fost plătit cum voia,
iar Jimmy nu mai putea fi transportat. Febra îi

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui 17
Lui!" (Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Schimbări de nume 1. Enumeraţi pasajele din Scriptură în care oamenii
Avram / Dumnezeu / Avraam; au crezut în Domnul Isus numai după ce au văzut
Sarai / Dumnezeu / Sara; Iacov / minunile făcute de El.
Dumnezeu / Israel; Ben-Oni / Iacov / Beniamin, 2. Care sunt oamenii în dreptul cărora este menţionat
Iosif / Faraon / Ţafnat-Paeneah; Hosea / Moise
/ Iosua; Naomi / Naomi / Mara; Solomon / Natan că Dumnezeu le-a dat înţelepciune?
/ Iedidia; Eliachim / Faraon Neco / Ioiachim; 3. Care sunt femeile despre care este menţionat că
Matania / Nebucadneţar / Zedechia; Daniel au fost frumoase la chip / faţă?
/ Aşpenaz / Beltşaţar; Hanania / Aşpenaz / 4. În ce împrejurări Dumnezeu s-a folosit de „toiag”
Şadrac; Mişael / Aşpenaz / Meşac; Azaria /
pentru a face minuni?
Aşpenaz / Abed-Nego; Iacov şi Ioan / Domnul
Isus / Boanerghes; Simon / Domnul Isus / 5. Care au fost oamenii din Scriptură care au fost ucişi
Chifa. de lei şi cei care au ucis lei?
6. Care sunt femeile despre care este menţionat că
Cine sunt eu şi cine este
fratele / prietenul meu? au fost sterpe şi totuşi Dumnezeu le-a dat copii?
Moise şi Aaron; 7. Despre ce oameni ne este menţionat că au regretat
faptele lor rele, dar a fost prea târziu?
Cine sunt eu şi cine au fost 8. Care au fost cei doi oameni cărora Dumnezeu le-a
binefăcătorii mei? spus „Ai lucrat ca un nebun”?
Rahav şi iscoadele lui Iosua
9. Care au fost minunile în care Dumnezeu a înmulţit
Cine sunt eu şi cine sunt hrana / alimentele?
surorile mele? 10. În ce împrejurări şi ce oameni nu au ieşit din cetate
Marea cea mare (Mediterană) şi celelalte mări pe poarta cetăţii?

Premii: Antohe Damaris, Carcea Iosif Iliuţă, Chifan Jenica, Chifan Lenuţa, Chifan Lorena, Chifan
Viorela, Ionuţ Lenuţa, Kovacs Debora, Mandici Cristina Anişoara, Mandici Estera Monica, Moisiuc
Tamara Luisa, Moisiuc Iliuţă Silviu, Moisiuc Adi Ionel, Muraru Emanuela, Muraru Lorena, Onofrei
Claudiu, Schipor Ana Maria, Toma Ligia, Tomuş Elisabeta, Tomuş Lea Rahela, Ungureanu Iemima,
Vaipan Silviu, Viziteu Claudia.
(continuarea din pagina 3) să mergeţi la repetiţiile de la adunare, unde vă pregăţiţi să

Pomul interzis slujiţi Domnului. Veţi vedea când veţi creşte mai mari, că
nu există timp mai binecuvântat în viaţă decât timpul care-l
telefonului. Atenţie sporită atunci când există posibilitatea petreceţi cu lucruri sfinte. O zi în Casa Domnului face mai
să vedeţi trupul dezvelit al altei persoane. Întoarceţi repede mult „decât o mie în altă parte” (Psalmul 84:10).
capul ca fiii cei mai mari ai lui Noe, nu priviţi păcătos ca Gustaţi din pomul vieţii până nu apare în drumul
Ham, ca să nu fiţi blestemaţi. spre el indicatorul „Interzis!” şi respectaţi acel indicator
Dumnezeu aşezase pe cei doi în grădină să o lucreze şi „Interzis!” în dreptul atracţiilor păcătoase ale „cunoştinţei
să o păzeasacă. Fericiţi ar fi fost dacă şi-ar fi văzut de treabă! binelui şi răului” care vă îndepărtează de Dumnezeu şi
Faceţi-vă şi voi treaba! Acum a început şcoala: „Spor la atrag interzicerea unor drepturi, tocmai când ar fi cel mai
învăţătură!” Este toamnă! Mai lucraţi ceva până nu vine iarna, frumos să beneficiaţi de ele.
iar dacă aveţi un timp de joacă, găşiţi-vă jocuri inteligente şi
sănătoase nu prosteşti şi cu riscuri de accidentare. Nu uitaţi Învăţătorul

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2014
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7, 8 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Neînţelegerile Înţelegerile
Problemele curente devin cu atât mai grave, Nimic nu este mai greu în lume, decât a înţelege
când într-o neînţelegere se iau în calcul şi pe altul, dar fără a-l înţelege, este peste putinţă
problemele din trecut. să-l convingi.

Când nu te împaci la timp, nu-ţi rămâne decât E cea mai mare virtute, a-ţi aminti cui îi eşti
şansa să regreţi prea târziu. îndatorat, iar omul cinstit, respectă şi cuvântul
pe care nu l-a promis, căci natura, nu rangul,
În neînţelegeri, lucrurile mari îşi pierd valoarea, face pe om de caracter.
iar cele mici devin piedici de netrecut. Cu un astfel de om este greu să te cerţi şi
imposibil să păstrezi duşmănii.
E o prostie să vrei să te răzbuni pe vecin,
punându-i foc; dar diavolul întunecă mintea celui Micşorează greşeala, cel ce o îndreaptă repede,
pe care vrea să-l piardă. iar uitarea e leacul jignirilor.

Precum trupul fără suflet, aşa e omul fără Nu e învins, ci învingător, acela care cedează din
prieteni, dar dacă nu vei ierta greşelile ale sale, în favoarea aproapelui; iar cel ce se
prietenului, vei ajunge să-l urăşti. judecă pe sine, nu poate fi judecat de altul.

Invidia tăcută aprinde duşmănii mari, de aceea Înţelegerea este o stradă cu două sensuri. Să nu
omului ascuns să-i smulgi lancea, nu să i-o dai.. ceri nimănui, ceea ce însuţi nu poţi face.

Pentru orice cuvânt există o explicaţie corectă; Adevărul vorbeşte destul de lămurit în favoarea
dar multe conflicte se nasc din faptul că oamenii lui, dar nu-l sili să vorbească în favoarea ta,
interpretează cum vor spusele altora. numai dacă o poate face fără să-şi piardă
valoarea de adevăr.

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: Dacă nu poţi să te împaci cu un copil, n-ai nicio
...vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, şansă să ajungi la o înţelegere cu un om matur.
desbinările, certurile de partide, pizmele... şi alte lucruri
asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte,
cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri,
nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” „Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet
(Galateni 5:19-21). la mânie potoleşte neînţelegerile” (Proverbe 15:18).

„S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui
Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi fereziţii „Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii
locuiau atunci în ţară.
împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat
Avram i-a zis lui Lot: «Te rog, să nu fie ceartă între mine
şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron,
fraţi. Nu-i oare toată ţara înaintea ta? se pogoară pe marginea veşmintelor lui.Este ca roua
Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, Hermonului, care se pogoară pe munţii Sionului, căci
eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie”
apuca la stânga»”
(Geneza 13:7-9). (Psalmul 133).

„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi
darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută
de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna
judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă” (Matei 5:23-25).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Arborele de
cocos
„Mare este Domnul nostru şi puternic prin
tăria Lui, priceperea Lui este
fără margini”
(Psalmul 147:5)

C u siguranţă aţi auzit despre arborele de cocos. Un
arbore interesant atât ca şi construcţie, cât şi pentru
întrebuinţările multiple pe care le are acesta. Arborele
medicina tradiţională, nuca de cocos este utilizată pentru
a trata afecţiuni cum ar fi: astm, abcese, bronşite, arsuri,
răceli, diferite răni şi multe altele, iar medicina modernă
de cocos poate atinge o înălţime de 30 de metri, trăieşte confirmă, în urma studiilor de specialitate, că nuca de cocos
până la 80 de ani şi poate produce până la 150 nuci de consumată regulat, poate vindeca numeroase boli grave,
cocos pe an. Este o plantă cu întrebuinţări multiple, cauzate de virusuri.
precum: remediu pentru diferite afecţiuni, sursă de Din nuca de cocos se pot folosi:
hrană şi băutură sănătoasă, material pentru fabricarea - apa de cocos: locuitorii din zonele tropicale,
de coşuri şi acoperişuri pentru colibe şi nu în ultimul unde creşte cocosul, numesc apa de cocos: „apa vieţii”
rând, zahăr natural, extras din seva florilor de cocos. Din şi o folosesc de mii de ani, datorită proprietăţilor
lemnul de cocos se poate produce o valoroasă mobilă. sale benefice asupra organismului.
Trunchiul palmierului de cocos este mai larg la bază şi - laptele de cocos se obţine din zdrobirea miezului alb
mai subţire la vârf. al nucii, după care se presează pentru a se scurge laptele.
Frunzele arborelui sunt de culoare verde-gălbui, cu - zahărul de cocos conţine potasiu, zinc, fier şi
lungimi între 3 şi 6 m, învelite la baza într-un fel de teci vitamine necesare organismului, şi se obţine din seva
din fibre groase, de culoare cafenie. Din ele se pot face florilor de cocos prin cristalizare.
pălării şi coşuri împletite. Florile sunt de culoare albă sau - uleiul de cocos se extrage din pulpa albă a nucii
galben pal, care se adună la baza frunzelor, în ciorchini. de cocos, care se zdrobeşte, se încălzeşte uşor pentru
Au forma de spic şi o lungime de aproximativ un metru eliminarea uleiurilor, după care se presează şi se filtrează
şi jumătate. Înăuntrul florii se găseşte un suc ce poate de eventualele urme de coajă. Acest proces ajută la
fi băut. Pentru a ajunge la o dimensiune maximă, nuca obţinerea unui ulei pur, cu un gust neutru şi fără miros,
de cocos are nevoie de şase-şapte luni. La maturitate, care poate fi utilizat ca leac pentru diferite afecţiuni, la
nuca de cocos poate cântări 1,5 kilograme şi se poate gătit şi în industrie.
consuma şi întrebuinţa în diferite moduri. Cu trecerea Ar mai fi multe de spus despre arborele de cocos,
lunilor gustul dulce şi aromat al miezului devine amărui, despre întrebuinţările şi calităţile pe care le are şi cât
iar coaja tot mai dură. Miezul nucii de cocos conţine de folositor poate fi omului. Putem face o comparaţie
vitaminele B, zinc, fosfor şi fier şi este o sursă naturală între noi şi acest arbore. Să ne silim să fim şi noi folositori
de proteine şi fibre. lui Dumnezeu. El ne cheamă să lucrăm în câmpul Său.
Nuca de cocos are un înveliş fibros, fructul este Să ne întrebăm: Cât de mult ne lăsăm folosiţi? Cum
învelit într-o coajă care o face impermeabilă. În acest arbore este „multifuncţional”, putem fi şi noi la
interiorul nucii se află un lichid care se numeşte „apă fel - „un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său,
de cocos”. Datorită construcţiei sale, de multe ori, destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 2:21).
nuca de cocos traversează oceanul, plutind mii de Sunt mulţi în jurul nostru care au nevoie de o mâna de
kilometri pe valuri. Ajungând pe plajă, este acoperită ajutor în gospodărie, alţii au nevoie de o încurajare,
de nisip şi în scurt timp dă naştere unui arbore de de îmbărbătare, de cineva care să îi asculte, de un sfat
cocos, care creşte fără a avea nevoie de multă îngrijire. bun, de o mângâiere... Nu întotdeauna trebuie să facem
Deşi este un arbore cunoscut, cu un fruct ca oricare lucruri mari şi vizibile, uneori şi o vorbă sau un sfat poate
altul, nuca de cocos este specială pentru importanţa pe valora mult, dacă este dat cu înţelepciune şi călăuzire.
care o are atât în bucătărie, cât şi în domeniul medicinei. Şi călăuzirea o primim stând la dispoziţia lui Dumnezeu.
Din miezul nucii de cocos se pot obţine diferite produse „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos
precum: săpun de cocos, înlocuitor de unt, ulei de cocos. Isus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu
Din fibra care se scoate din coaja nucii se fac ştergătoare mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10).
de praf, funii şi curele pentru ridicarea unor utilaje grele. În Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”