You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 6b

Fiule, alege învățătura încă din tinerețea ta, și [astfel],
până când vei încărunți, vei găsi înțelepciunea.
Asemenea plugarului și semănătorului apropie-te
de ea și așteaptă roadele ei cele bune; căci puțin te
vei osteni cu lucratul ei, dar curând vei mânca din
rodirile ei. pag. 3
Cât de împovărătoare este ea pentru cei neînvățați, Memoria - marea bogăție a copiilor – Învățătorul
iar cel fără minte nu va stărui în ea!
Grea ca un bolovan de încercare va fi pentru el și nu pag. 4
va întârzia să o lase jos. Samuel Morris - un înger de culoarea abanosului
Căci înțelepciunea este așa după cum o arată numele (partea a II-a) – Diana Boariu
și nu se arată multora.
Ascultă, fiule, primește gândul meu și nu lepăda pag. 6
povața mea! Fericirea – Viorica Dan
Pune-ți picioarele în obezile ei și în lanțul ei, grumazul. A-B Cerută de Solomon în rugăciune –
Apleacă-ți umărul și poart-o [în spate] și nu fi supărat
Ionuț Cătălina & Florina
din pricina legăturilor ei.
Cu tot sufletul tău apropie-te de ea și cu toată puterea pag. 7
ta păzește căile ei.
Isaac – Predicatorul
Urmărește-o îndeaproape și cerceteaz-o, iar ea ți se
va face cunoscută; și atunci când o vei prinde, nu o pag. 8
mai lăsa să-ți scape.
Daniela (partea a VIII-a) – Draga Ujeniuc
Căci în cele din urmă îți vei găsi în ea odihna și ea se
va preschimba pentru tine în bucurie. pag. 10
Atunci obezile ei îți vor fi adăpost trainic și lanțurile
Căutarea după Dumnezeu – E.M.
ei, veșmânt de slavă.
Podoabă de aur poartă pe ea, iar legăturile ei sunt pag. 13
din fir de iacint.
Slujiți Domnului din copilărie – E.I.
[Ca pe] un veșmânt de slavă o vei îmbrăca și ca pe o
cunună de mare bucurie ți-o vei pune pe cap. Sfaturile părinților – C.M.
Dacă vrei, fiule, vei ajunge învățat și, dacă îți vei da
pag. 14
silința, vei fi iscusit.
De-ți va plăcea să asculți, vei primi [învățătură] și, Alegeri – Iosif Anca
dacă-ți vei pleca urechea, vei fi înțelept.
pag. 15
Stai aproape de adunarea celor bătrâni; și de cine
este înțelept alipește-te. Răpirea și judecata – M.Z.
Orice istorisire dumnezeiască ascult-o cu dragă inimă
pag. 16
și nu lăsa să-ți scape nici una din pildele înțelepte.
Dacă vezi un om care înțelege, aleargă la el dis-de- Tot ce se întâmplă se întâmplă cu un scop •
dimineață și piciorul tău să tocească treptele porților lui. Expresia dragostei adevărate • Dragostea
Cugetă la hotărârile Domnului și la poruncile Lui părintească fără discernământ • Voi fi mereu lângă
gândește-te fără răgaz. El însuși îți va întări inima și tine • Graba strică treaba • Ajutorul
dorința de înțelepciune îți va fi împlinită.
pag. 18
Septuaginta, vol. 4/II Răspunsuri, întrebări
Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 19
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Fărădelegea / Legea
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 20
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Perla – Naomi Luntraș
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Memoria - marea bogăţie a copiilor
„Iată... zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor.”
(Evrei 10:16)

Memoria omului este computerul cu care Dumnezeu scrie să le întipăreşti în mintea bătrânilor? Pentru că la ei
a înzestrat fiinţa umană prin creaţie, dar ea nu este întipărirea, aşa cum am explicat, este mult mai greoaie.
standardizată, adică nu conţine şi nu operează în acelaşi În afara Bibliei, vă sfătuim să audiaţi şi să lecturaţi acele
fel la toţi indivizii, după cum nici nu păstrează aceleaşi informaţii care merită să fie păstrate în minte, potrivit
caracteristici pe toată durata vieţii. La un copil de câteva principiului selecţiei binelui: „ ...tot ce este adevărat, tot ce
luni, memoria poate să reţină diferite imagini şi informaţii pe este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat,
un timp foarte scurt. Pe măsură ce copilul creşte, memoria tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit,
se îmbogăţeşte, iar spre sfârşitul vieţii, din nou slăbeşte, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”
apărând diferite probleme de amnezie sau diferite boli (Filipeni 4:8). La fel, este indicat să nu vizionaţi imagini şi
ale memoriei (Alzheimer este cea mai frecventă), toate acţiuni care au efect negativ asupra sufletelor voastre.
afectând în mare parte această binecuvântată capacitate În ce priveşte stocarea celor reţinute în minte, este
umană de raportare la trecut, prezent şi viitor. Oricum, important nu doar să vă feriţi de băutură şi de fumat, care
voi copii şi adolescenţi, cărora vi se adresează această erodează accentuat memoria ci să vă oxigenaţi mintea
revistă, sunteţi cei mai avantajaţi, ca perioadă a vieţii, în prin activităţi în aer liber, prin aerisirea camerei în care
ce priveşte memoria. Dacă vreţi să probaţi aceasta, faceţi locuiţi şi vă odihniţi şi să aveţi un orar normal de muncă şi
un concurs cu unul dintre bunici şi va fi uşor să observaţi odihnă. Proverbele recomandă păstrarea cât mai intactă
cine memorează mai repede o poezie şi cine o reţine mai şi în siguranţă a celor acumulate selectiv: „...păstrează-le
multă vreme. Veţi constata că este valabilă compararea în adâncul inimii tale!” (Proverbe 4:21)
memoriei cu o pâlnie, care în perioada voastră de vârstă Redarea informaţiilor dovedeşte, în final, rolul
este cu deschiderea mare în sus şi cu orificiul de scurgere memoriei prin reluarea celor auzite şi reţinute în minte.
în jos, adică se reţine mult şi se pierde puţin, pe când la Dacă această etapă nu ar funcţiona, nu numai şcoala, ci şi
bătrâneţe memoria este tot ca o pâlnie, dar întoarsă, se toată slujba de la adunare şi toate cele învăţate de la părinţi
reţine puţin din cele auzite sau văzute şi se pierde mult ar fi pierdute, dar beneficiind de această capacitate, nu
din cele ştiute. numai că ne reamintim, dar suntem în stare să le predăm
Memoria este un proces de reţinere – întipărire, şi noi la alţii, în procesul de reproducere a celor învăţate.
urmat de stocare, de care se beneficiază prin cel de-al Uitarea - procesul de ştergere al memoriei, are o
treilea proces de preluare - reproducere a informaţiilor. faţă pozitivă, în sensul că memoria poate fi eliberată de
Cu cât o informaţie este mai uşor de codat, cu atât este mai anumite informaţii care nu sunt necesare şi o faţă negativă
uşor de reţinut. De exemplu, este mai uşor de memorat o prin ştergerea totală sau parţială din memorie a ceea ce
naraţiune logică în comparaţie cu nişte fraze care nu au ar fi fost bine de păstrat. Un lapsus – uitare temporară,
nicio relaţie între ele. În acest proces întreit, fiecare etapă de moment nu este o tragedie, este doar dovada unui
trebuie tratată corect. Astfel este important ce audiem, ce computer al cărui procesor lucrează mai încet. Uitării se
vizionăm, pentru că nu poţi porunci minţii să nu reţină o datorează în timp pierderea din memorie a celor mai multe
poveste pe care ai auzit-o. Cuvântul lui Dumnezeu conţine informaţii care au tranzitat mintea noastră, iar la senilitatea
cele mai importante informaţii pentru viaţa trecătoare şi bătrâneţii unele informaţii sunt şterse fără urmă. Pe drept
pentru eternitate şi perioada optimă pentru asimilarea lui se spune că memoria este ca o carte din care cu vremea
este copilăria, aşa cum a făcut-o Timotei, sub călăuzirea se şterg mai întâi notele de subsol – amănuntele, iar spre
bunicii şi mamei lui, căruia apostolul Pavel îi scria: „din bătrâneţe, paginile de la urmă. Dar se cunosc situaţii în
pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea care unii au uitat şi cele mai de seamă date din istoria vieţii
înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos lor, aşa cum s-a întâmplat cu un fost preşedinte, care, la
Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos intrarea într-un local public, a beneficiat de aplauzele celor
ca să înveţe... să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru prezenţi, la care el a întrebat care este motivul atitudinii lor
ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic şi i s-a răspuns că din respect pentru fostul lor preşedinte.
pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:15-17). Înţeleptul Următoarea lui întrebare a fost uimitoare: „Cine dintre
Solomon, recomanda asimilarea învăţăturilor sfinte ale noi a fost preşedinte?” El nu-şi amintea aceasta pentru
Scripturilor, predate în primul rând prin părinţi:   „Fiule, că ajunsese preşedinte la vârsta de 73 de ani. Dacă ar fi
nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile fost vorba de ceva din copilărie, posibilitatea de reamintire
mele!” (Proverbe 3:1 ). Aceasta era porunca Legii: „Să le ar fi fost mult mai mare. Se constată că mulţi bătrâni îşi
întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele amintesc versuri învăţate în primii ani de şcoală, dar ce
când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei
(continuarea în pagina 5)
culca şi când te vei scula.” (Deuteronom 6:7). De ce nu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Samuel Morris
un înger de culoarea abanosului
partea a II-a
După aproape 6 luni de călătorie pe predică în care să nu fi fost vorba de
mare, vaporul a ajuns în sfârșit în New York. Duhul Sfânt.
Despărțirea de prietenii săi a fost dureroasă Morris a fost înscris la universitatea Taylor, din
și mulți au plâns când și-au luat rămas bun de Indiana, unde a avut parte de o educație creștină
la Samuel. Acest băiat umil și plin de Duhul aleasă. Când a ajuns acolo, președintele colegiului,
Sfânt, prin influența și rugăciunile sale, le-a domnul Reade, l-a întrebat dacă are vreo preferință
deschis ochii pentru o altfel de viață, o viață în privința camerei unde urma să locuiască. „Dacă
care merită cu adevărat trăită. este vreo cameră pe care nu o vrea nimeni, puteți
Îndată ce a pus piciorul pe pământul să mi-o dați mie”. Președintele s-a întors în altă
american, micul negru a oprit primul trecător parte, cu ochii plini de lacrimi, fiind uimit de modestia
pe care l-a întâlnit și l-a întrebat: „Ştiţi, vă rog, acestui înger de culoarea abanosului.
unde locuieşte Stephen Merill?” Trecătorul Într-o zi, băiatul l-a întrebat pe domnul Reade
luase parte la o misiune în oraș unde îl dacă i-ar putea găsi ceva de lucru: „Vreau să câștig
întâlnise pe Stephen și i-a spus lui Samuel: bani pentru ca Henry O’Neil, prietenul meu din Africa,
„Te duc acolo pentru un dolar.” Samuel a să poată veni aici ca să studieze. El este un băiat mult mai bun decât
acceptat, deși nu avea niciun ban în buzunar. mine. Am lucrat împreună pentru Isus în Liberia!” Domnul Reade i-a
Când au ajuns la biroul lui Stephen Merill, spus să se roage pentru lucrul acesta. A doua zi, Samuel, zâmbind, i-a
Morris i-a spus: „Eu sunt Samuel Morris și spus președintelui: „Tatăl meu mi-a spus că Henry O’Neil vine în curând
tocmai am venit din Africa ca să vorbesc cu aici!” Și așa a fost. După puțin timp domnul Reade a fost informat că
dumneavoastră despre Duhul Sfânt.” Domnul un misionar care îi cunoscuse pe cei doi băieți în Africa, s-a întors în
Merill l-a condus pe tânăr la misiunea de lângă America și plănuia chiar atunci să îl ducă și pe Henry acolo la colegiu.
biroul său spunându-i că vor sta de vorbă mai În a doua duminică după sosirea lui Morris la colegiu, el a aflat de
târziu. „Vreau dolarul”, i-a spus călăuza lui existența unei biserici de negri acolo unde locuia și a plecat în căutarea
Morris. „Domnul Stephen Merill îmi plătește ei. A ajuns târziu, pentru că era departe, tocmai după ce predicatorul
toate datoriile mele”, a fost replica lui. Și așa citise textul și era gata să predice. Samuel s-a dus la el, s-a prezentat
a fost. și apoi i-a spus simplu: „Tocmai am venit din Africa și am un mesaj
După ce s-a ocupat de niște probleme, pentru voi.” Primul impuls al predicatorului a fost să-l refuze, dar a
domnul Merill s-a întors la biroul de misiune acceptat văzând strălucirea cerească de pe fața lui. Predicatorul i-a
și nu a putut să uite niciodată ce i-au văzut dat locul la amvon și abia s-a așezat lângă masa pentru colectă când
ochii atunci când a ajuns acolo: 17 persoane a auzit agitație în spatele lui. Spre uimirea sa, toată adunarea era în
îngenuncheate, care tocmai se întorseseră la genunchi, rugându-se, iar Morris, deși era la amvon, nu predica - el
Dumnezeu, auzindu-l pe micul negru vorbind se ruga, vorbea cu „Tatăl lui”. Adunarea aceea nu mai experimentase
despre Domnul Isus, iar Samuel stătea în niciodată o asemenea revărsare a Duhului Sfânt.
mijlocul lor cu fața sa neagră strălucind de La colegiul unde studia Morris, era un tânăr ateu care a cerut
lumina cerească. o întrevedere cu Samuel. Ateul era întărâtat pentru o discuție în
Câteva zile mai târziu Stephen Merill contradictoriu și era sigur că va câștiga lupta împotriva tânărului negru.
trebuia să oficieze un servicu de înmormântare Când a ajuns la Samuel, acesta, ca de obicei, i-a înmânat o Biblie și l-a
și l-a luat cu el pe tânărul său musafir. „V-ați rugat să îi citească un capitol. Dar ateul, foarte nervos, a aruncat Biblia
rugat vreodată într-o trăsură?” l-a întrebat pe masă, spunându-i că el nu crede nici măcar un cuvânt din acea carte.
tânărul negru pe acesta. „Nu, nu am făcut Morris, uimit de atitudinea acestuia, i-a spus cu lacrimile șiroindu-i pe
niciodată așa ceva”, a recunoscut domnul obraji: „Fratele meu drag, când Tatăl tău îți vorbește, tu nu-L crezi?
Merill. Samuel s-a rugat Domnului și i-a cerut Când îți vorbește Fratele tău, nu crezi ce spune? Soarele strălucește
să îl umple pe Stephen Merill de puterea și tu nu crezi? Dumnezeu este tatăl tău, Domnul Isus este Fratele tău,
Duhului Sfânt, astfel încât acesta să nu mai iar Duhul Sfânt e Soarele tău. Îngenunchează și mă voi ruga pentru
predice, să nu mai gândească, și să nu mai tine. “ Duhul Domnului a mișcat inima de piatră a studentului și acesta
scrie despre nimic altceva. Acel moment a s-a predat în întregime Domnului, iar mai târziu a ajuns să fie un mare
fost unic în viaţa domnului Merill. De atunci predicator.
n-a mai scris un rând, nici n-a mai ţinut o Samuel avea timp de părtășie cu Tatăl său în fiecare zi. Când

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

avea puţin răgaz, se refugia în cămăruța lui unde stăruia în
rugăciune pentru semenii săi. Ori de câte ori avea ocazia,
spunea celor din jurul său despre Domnul Isus. Mulți s-au
întors la Domnul, văzând credința neclintită a acestuia și
dragostea sa pentru Mântuitorul lui.
Samuel Morris tânjea să se întoarcă în țara lui ca
să poată duce vestea bună a mântuirii semenilor săi. (continuarea din pagina 3)
Schimbarea anotimpurilor era pentru el o sursă de
încântare și de mulțumire. El considera fulgii de zăpadă
ca fiind niște mesaje din Cer. Îi plăcea să se plimbe și
să privească lucrările minunate ale Creatorului. Însă, Memoria
torturile îndurate de el în Africa, greutățile mari suferite
în timpul călătoriei pe mare, au slăbit mult trupul firav al
său. Iernile din State s-au dovedit prea severe pentru
marea bogăţie a copiilor
acest băiat de la tropice și o răceală puternică i-a slăbit
și mai mult organismul său. A continuat să slujească
pe Domnul său, chiar bolnav fiind, cu toată bucuria și este mai frumos în acest peisaj deşertic, e
dăruirea. A participat la toate întâlnirile adunării, până faptul că unii credincioşi nu-şi mai amintesc
la ultima. În cele din urmă a fost dus la un spital, unde poate ce au mâncat ieri, dar rostesc rugăciuni
i s-au acordat toate îngrijirile necesare acestui „înger ca în vremurile bune ale memoriei şi n-au uitat
ca abanosul”. La început, Samuel nu a înțeles de ce versete biblice şi cântări pe care le fredonează
Tatăl său nu îi răspunde la rugăciunile făcute pentru cu puţina putere ce le-a rămas.
vindecarea sa. Dar, într-o zi, când studenții au venit Istoria va scrie ceva şi în dreptul
să îl viziteze le-a spus cu toată bucuria: „Sunt atât de memoriei voastre. Cum vă veţi folosi memoria?
fericit. Am văzut îngerii. Ei vin curând să mă ia. Lucrarea Imaginaţi-vă că aveţi un vas transparent care
mea de pe acest pământ s-a sfârșit.” îl păstraţi ca o vază pe masă în camera în
D-l Reade l-a întrebat ce se va alege de lucrarea pe care el care primiţi musafiri. Ce aţi vrea să vadă cei
a dorit să o facă în țara sa. „Nu este treaba mea, a spus el. Este poftiţi în acel vas de preţ? Ce plăcere ar avea
lucrarea Tatălui meu. El va avea grijă de aceasta.” cei,ce văd, dacă acolo veţi pune şi veţi păstra
În mai 1893, „îngerul de abanos” s-a alăturat îngerilor cerești. resturi alimentare, muşte moarte sau şi numai
Aşa s-a sfârşit această smerită, dar atât de deosebită existenţă. Însă hârtii mototolite, sau dacă acolo aţi avea
moartea lui n-a însemnat sfârșitul. Deși el nu a ajuns să ducă mesajul diferite pietre preţioase sau cel puţin flori?
mântuirii semenilor săi din Africa, la o întâlnire de rugăciune care Să nu credeţi că acestă comparaţie nu este
s-a ținut după moartea lui, un tânăr s-a ridicat și a spus: „Eu trebuie valabilă, considerând că nici părinţii, nici cei
să merg în Africa în locul lui.” Și încă alți oameni au fost motivați să din afara familiei, nu văd în mintea voastră. Nu
răspundă acestei chemări cerești văzând trăirea lui Samuel. este aşa, pentru tot ce aţi adunat în memorie,
Chiar dacă a trăit numai 21 de ani, Samuel Morris a fost o se va reda voluntar sau involuntar, direct sau
dovadă vie a existenței lui Dumnezeu. L-a iubit pe Tatăl său ceresc indirect. Dacă aţi vizionat un film, puteţi păstra
și nu a încetat să îl slujească chiar și atunci când a fost bolnav. Viața sub tăcere fapta voastră, dar efectele vor
lui, credința lui puternică în Dumnezeul său, purtarea lui exemplară, vorbi, pentru că vă veţi manifesta într-un fel
dragostea pentru semeni, toate acestea au fost rezultatul unei vieți care divulgă ce a rămas în memorie, după ce
trăite în rugăciune, pentru că el a înțeles un principiu biblic: triumfător procesul uitării îşi va spune cuvântul.
nu poți fi decât…pe genunchi! Vă doresc o minte sănătoasă, cu care veţi fi
O, Doamne, mai ridică și astăzi astfel de tineri, care să renunțe promovaţi ca oameni de valoare şi veţi „căpăta
la ei înșiși și să se predea în întregime Ție și cauzei Tale! trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Proverbe
„Ce har la spărtură cu Domnul să stai 3:4). Fiţi atenţi, să nu ajungeţi oameni „stricaţi
Să-nfrunţi curajos vijelia la minte” (2 Timotei 3:8). Aceasta se întâmplă
Croind păcătoşilor cale spre rai cu cei ce acumulează în memorie, începând
Tribut rugăciunii cu sete să dai din copilărie lucruri rele. Nu uitaţi sfatul lui
Din rugă făcându-ţi şi lege şi strai Solomon, cel mai înţelept om, o înţelepciune
Şi apoi să respiri veşnicia.” primită de la Dumnezeu: „Păzeşte-ţi (memoria
minţii) inima mai mult decât orice, căci din ea
Diana Boariu ies izvoarele vieţii.” (Proverbe 4:23)
Prelucrare dupa cartea
Ei l-au cunoscut pe Dumnezeul lor, vol. 1, Învăţătorul
de Edwin & Lillian Harvey

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B Cerută de Solomon în
rugăciune (neart)
1. Împărat păgân ce a poruncit rezidirea

FERICIREA Templului la Ierusalim
2. Olog de 8 ani vindecat prin Petru
3. Unul din destinatarii cuvintelor lui Agur, fiul lui
Iache
Cauți fericirea... dar ea e lângă tine, 4. „Fiul durerii mele”
Umbra ei caldă e-n facerea de bine. 5. Fiul lui Aaron
Revarsă bucuria, din scânteia iubirii, 6. Unul din vitejii lui David, din Betleem
Cu recunoștința în ploaia mulțumirii. (2 Samuel 23)
7. Localitate de domiciliu a lui Benaia, unul din
Fericirea-i rugăciunea fierbinte în duh, vitejii lui David (2 Samuel 23)
În orice împrejurare, fie ger sau zăduf. 8. Un deal ce mărginea ținutul amorițiilor
Ea poate durerea sufletului s-aline. (Judecători 1)
Cauți fericirea... dar ea e lângă tine. 9. Tatăl celui ce a găsit izvoarele calde în pustie
(Geneza 36)
10. Tatăl celor ce cântă cu lăuta și cavalul
Fericirea e încrederea în Dumnezeu,
11. Nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu
Nădejde vie în ceasul cel mai greu.
12. Numele lui înseamnă „Înlocuit”
Fericirea se revarsă cu zile senine,
Umbra ei caldă e-n facerea de bine. A

1
Fericirea din picurii căinței se strânge,
Și cea mai adâncă durere, ea stinge. 2
Setea o potolește în harul neprihănirii,
3
Revarsă bucuria din scânteia iubirii.
4
Fericirea, ascultarea ți-o dăruiește,
Căci Cuvântul, de ce-i rău te păzește. 5
Revarsă raza caldă a primăverii, 6
Cu recunoștință în ploaia mulțumirii.
7
Cu recunoștință în ploaia mulțumirii,
8
Revarsă bucuria din scânteia iubirii,
Umbra ei caldă e-n facerea de bine. 9
Cauți fericirea... dar ea e lângă tine.
10

Viorica Dan 11

12

B
Ionuț Cătălina & Florina

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutam să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Isaac
un copil,... un tânăr....

A vraam, tatăl lui Isaac a fost chemat de Dumnezeu să‑şi
părăsească locurile natale – Haldea şi să se ducă într-o
altă ţară - Canaan. Isaac, fiul lui, s-a născut după multă
negreşit, un neam mare şi puternic şi în
el vor fi binecuvântate toate neamurile
pământului” (Geneza 18:18). Peste zeci de ani îl întâlnim
vreme de aşteptare, în Canaan, ţara în care a locuit şi pe Isaac ridicând altare după cum a învăţat în copilărie. El
el ca străin, pentru că promisiunile divine erau mult mai a lăsat ca moştenire spirituală practica închinării adevărate
măreţe decât schimbarea unei zone a Cornului fertil cu înaintea Domnului, lui Iacov şi celor doisprezece patriarhi.
alta, ele priveau veşnicia. Experienţele vieţii lui Isaac, de Voi aţi învăţat din copilărie să „zăboviţi” lângă un altar
la naşterea miraculoasă la binecuvântările oferite fillor lui, până se consumă întreg ceremonialul unei slujbe sfinte?
sunt relatate în cartea Geneza. În cele ce urmează, vom Voi ştiţi ce trebuie să cuprindă o slujbă sfântă? Ferice de
analiza naşterea, „jertfirea” şi căsătoria lui: copiii care învaţă că jertfa Fiului lui Dumnezeu pe care
o prefigura Isaac este preţul care s-a plătit pentru noi şi

1. Isaac, un copil cu părinţi bătrâni: „Sara a rămas
însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe,
la vremea hotărâtă despre care-i vorbise Dumnezeu.
nouă ne rămâne doar să-l slujim pe Dumnezeu cu toată
inima.

Avraam a pus fiului său nou născut pe care i-l născuse
Sara, numele Isaac. Avraam a tăiat împrejur pe fiul său
Isaac la vârsta de opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu.
3. Isaac, un tânăr care s-a căsătorit bine: „Într-o seară,
când Isaac ieşise să cugete în taină pe câmp, a ridicat
ochii şi s-a uitat; şi iată că veneau nişte cămile. Rebeca
Avraam era în vârstă de o sută de ani, la naşterea fiului său a ridicat şi ea ochii, a văzut pe Isaac şi s-a dat jos de
Isaac.” (Geneza 21:2-5) Fiecare dintre noi avem istoricul pe cămilă. Şi a zis robului: «Cine este omul acesta, care
naşterii noastre, despre care cu siguranţă ştiu mai multe vine înaintea noastră pe câmp?» Robul a răspuns: »Este
părinţii noştri. Nu se poate ca Avraam şi Sara să nu fii stăpânul meu!» Atunci ea şi-a luat marama şi s-a acoperit.
avut ocazia să vorbească despre felul în care Dumnezeu Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse.
i-a făcut să aştepte până la limita puterii de înţelegere Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat
a voii şi puterii Lui. Isaac înseamnă „râs” , cu referire la pe Rebeca, ea a fost nevasta lui şi el a iubit-o. Astfel a fost
faptul că în braţele părinţilor săi era socotit mai degrabă în mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.” (Geneza
braţele bunicilor. Poate este ceva de râs şi la voi: că aveţi 24:63-67) Până la aceste cuvinte, care descriu intrarea
ca şi Isaac părinţii bătrâni, că sunteţi mulţi la părinţi, că lui Isaac în scena căsătoriei lui, el pare absent, într-un
sunteţi numai băieţi sau numai fete, că locuiţi într-o zonă episod care urmează hotărârile unui plan pus la cale de
săracă etc. Ceea ce nu era de râs, ci de bucurie, în cazul Avraam, dar monitorizat îndeaproape de Dumnezeu,
lui Isaac şi poate fi şi în dreptul vostru este că Dumnezeu care prin îngerul lui face ca toate evenimentele şi toate
v-a rânduit să vă naşteţi în familia părinţilor voştri. Să ştiţi persoanele implicate în acest proces marital să execute
că El are un plan cu viaţa fiecăruia dintre voi, plan care a fără greşeală totul în favoarea acestui tânăr credincios.
început prin venirea voastră în lume. Din cele scrise înţelegem că şi Isaac s-a interesat de toate
cele întâmplate, dar el ştia că Dumnezeu va veni în ajutorul

2. Isaac, un copil învăţat să se închine Domnului: „Atunci
Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: «Tată!»
«Ce este, fiule?» i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: «Iată
lui. Fără minunea lui Dumnezeu el nu ar fi venit pe lume.
Fără intervenţia divină el ar fi fost sacrificat ca jertfă şi
acum tot ceea ce se întâmpla era continuarea acestui plan
focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea-de- de binecuvântare al lui Dumnezeu, promis părintelui lui
tot?»   «Fiule »a răspuns Avraam «Dumnezeu însuşi va Avraam. Voil copii şi adolescenţi veţi sta liniştiţi în vederea
purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.» Şi au mers realizării la termen şi în favoarea voastră a căsătoriei
amândoi împreună înainte.” (Geneza 22:7-8) Întrebările sau vă veţi grăbi să cunoaşteţi fata sau băiatul care vă
lui Isaac arată că el era obişnuit cu aducerea jertfelor. place? Rămâneţi liniştiţi băieţilor în meditaţii sfinte ca
De altfel este scris frecvent despre altarele ridicate de Isaac, până când vine vremea potrivită pentru căsătorie.
Avraam, Tatăl său. Mai mult, este scris că Dumnezeu era Atunci Dumnezeu va conduce evenimentele în favoarea
sigur că Avraam va fi un tată educativ: „Căci Eu îl cunosc voastră. Continuaţi fetelor să desfăşuraţi activităţi la casa
şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după părintească până în ziua sosirii mandatului de plecare
el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, şi veţi avea dreptul nu numai la o nuntă fericită aici pe
pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce pământ, ci şi să staţi la masă cu patriarhii şi soţiile lor, de
i-a făgăduit.” (Geneza 18:19). În baza îndeplinirii acestei care am vorbit în această lecţie.
condiţii referitoare la educarea copiilor, pentru a umbla pe
Calea Domnului i-a fost promis că fiul lui – Isaac, „va ajunge, Predicatotul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a VIII-a
Din nou în mijlocul familiei

Vara anului 1968, sfârşitul lunii iunie, aduse toată – Spune, draga mea, ai făcut vreo poznă?
paleta de culori a verii. Căpşunii din grădina bunicii erau – Găina, bunico! Găina neagră americană, a făcut
numai buni de cules, dar acolo era numai bunica stăpână. şapte puişori flămânzi.
– Bunico, te rog, mai spune-mi o dată când trebuie – Aceasta este o veste bună, draga mea. Să mergem
să sosească mama şi surorile mele, căci ceasul se mişcă să le pregătim mâncarea.
foarte încet! Bunica puse într-o farfurie făină de porumb, în care
– Daniela, acum mergem să culegem căpşuni, căci frământă un ou fiert, ce rămase de la masa de dimineaţă,
s-a luat roua de pe ele, dar la ora două, adică ora 14, după care adăugă puţină brânză dulce de văcuţă. Daniela
bunicul va merge la gară după Oltica şi surorile tale. Noi a luat puţin pe deget şi a gustat, după care a exclamat:
le vom pregăti o spumă de căpşuni şi supa deja am pus-o – Nu e bună, bunico! Puişorilor nu le va plăcea
să fiarbă. această mâncare!
– Bunicuţo, ce scumpă eşti! Mă bucur nespus de mult – Daniela, vedem noi acuşica, dacă le va plăcea sau
că în curând o voi vedea pe mama şi pe surioarele mele. nu, spuse bunica. Până ce ducem prânzul puişorilor, poţi
Îmi dai voie să merg şi eu la gară cu bunicul? gusta din căpşunile pe care ţi le-am păstrat.
– Nu draga mea, noi avem foarte mult de pregătit, Daniela a întins cu lăcomie mânuţele spre farfuria
iar bicicleta bunicului va fi foarte încărcată la întoarcere, unde o aşteptau căpşunile spălate.
cu bagajele mamei tale. Tu vei rămâne cu mine acasă, de – Iami, iami, ce bune, dulci şi zemoase sunt! Dar cum
această dată. le-a pus Dumnezeu zahăr în interior, bunico?
Daniela apucă o mătură de coadă, supunându-se – Cât de multe întrebări se nasc în căpuşorul tău,
hotărârii bunicii de-a rămâne acasă şi a început să măture copila mea, dar priveşte, nu departe de straturile cu căpşuni
cu grijă scările, apoi trotuarul până la poartă. sunt şi straturile de usturoi, ceapă şi pătrunjel. Toate aceste
– Piu! Piu! Piu! se auzi din magazia cu lemne. Daniela plante îşi iau hrana din acelaşi pământ, dar soiurile lor sunt
a aplecat urechea, ascultând cu atenţie, apoi a pornit spre diferite. La fel sunt şi oamenii. Fiinţele omeneşti au fost
locul de unde venea piuitul. Pe cuibarul găinilor, o găinuşă create toate de Dumnezeu, dar ele se deosebesc între ele,
americană clocise propriile ei ouă. Şapte puişori negri şi prin ceea ce aleg să facă: binele sau răul.
neastâmpăraţi îşi scoaseră căpuşoarele de sub penele – Bunicuţo, eu vreau să aleg ce este bine, să pot fi
protectoare ale mamei lor, piuind şi cerşind mâncare. dulce precum aceste căpşuni!
Daniela a înţeles că are nevoie de ajutorul bunicii. A căutat-o – Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea! Tu ai
în grădina de căpşuni, dar bunica nu mai era acolo. S-a adus soarele în casa mea, ai adus bucuria în inima mea
grăbit spre bucătărie, unde a găsit-o, bătând cu telul spuma plină de tristeţe, pentru copiii mei plecaţi departe.
de căpşuni. S-a aşezat pe un scaun şi a aşteptat cuminte, – Adică, noi oamenii, când ne hotărâm să facem ce este
până ce bunica a terminat de bătut spuma. De altfel, ea a bine, înghiţim mai mult zahăr şi mai mult soare, bunico?
încercat să vorbească, dar în zadar, căci bunica nu o auzea, – Da, scumpa mea! M-ai făcut să râd, zise bunica cu
datorită zgomotului puternic. Când bunica a terminat, a faţa luminată de un zâmbet cald, numai că toate acestea nu
zărit-o pe Daniela pe scăunel, cu ochii mari, gesticulând. se înghit, ci ele izvorăsc dintr-o inimă curată, fără răutate, o

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

inimă predată lui Isus, care nu se răzbună atunci când semenii – Bine draga mea! îi răspunse
îi greşesc cu ceva. Domnul Isus este Cel ce luminează în noi pădurarul. Bine că Isus al tău ţi-a lăsat
şi ne ajută să facem fapte vrednice de pocăinţă. măcar mama pe pământ. Priveşte, se
Bunica a luat mâncarea puişorilor cu o mână, iar cu vede o bicicletă cu bagaje ce se îndreaptă
cealaltă mână a luat o sticlă cu apă, rugând-o pe Daniela înspre noi şi pălăria bunicului tău, ivindu‑se
să-i deschidă uşa. Daniela a sărit sprintenă şi a condus-o după cotitură.
pe bunica la cloşca cu pui. Odată ce bunica a presărat Daniela a scos un ţipăt de bucurie şi
mâncarea, într-o tavă veche, cloşca a început să îşi strige sărind peste poartă, alergă cât o ţineau
puişorii la mâncare: picioruşele, în întâmpinarea noilor veniţi.
Clanc! Clanc! Câr! Cârr! Şi ciupind cu ciocul din – Ai grijă la maşini, fetiţo! apucă să o atenţioneze
mâncare, o răspândea mărunţită gata, înaintea puişorilor. pădurarul.
Daniela privea mirată cum puişorii lacomi înghiţeau făina Daniela, în graba ei, a uitat să-şi mai ia săndăluţele,
amestecată cu ou fiert şi brânză. Bunica le turnă apă care rămăseseră jos, lângă poartă, şi desculţă alergă cu
într-o cutie de conservă şi puişorii îşi muiau cioculeţele pe braţele întinse spre cei dragi. Lili, sora ei mijlocie, s-a
rând în apă, apoi, ridicându-şi căpşoarele şi lăsându-le pe desprins de grup, alergând şi ea spre Daniela. Ea a fost
spate, înghiţeau stropul de apă. prima care a luat-o în braţe, pe mezina familiei.
– Grozav le mai place puişorilor această mâncare Plină de emoţie şi bucurie, Daniela a izbucnit în plâns,
preparată de bunica. Şi eu credeam că nu le va plăcea văzând-o pe mama.
deloc. – Mamă, te voi avea lângă mine în fiecare zi, să te
– Daniela, mai avem şi alte treburi de făcut, zise pot întreba multele lucruri neînţelese de mine! Bine ai
bunica şi se îndreptă de spate, pornind agale spre venit, mămico!
bucătărie. Fetiţa mai privi puţin puişorii, fascinată fiind Ochii bunicului se umeziră şi ei, încât simţi nevoia
de aceştia, apoi întinse mâna pentru a ridica un puişor să-şi scoată o batistă din buzunar, timp în care Elena a
în palma sa, care era la fel de mică, precum puişorul. Nu sprijinit bicicleta.
apucă să îl prindă bine, căci imediat, cloşca sprintenă o şi – Ei, fetelor! Gata cu sentimentalismul, zise bunicul.
ciupi de mână. Daniela s-a speriat, a scăpat puişorul şi îşi Altfel rămânem aici în drum, îmbrăţişaţi, şi-apoi bunica ne
privea mânuţa ciupită. aşteaptă acasă.
– Ah, mă doare! Am să te spun bunicii şi n-ai să mai Ca şi un mieluşel fericit lângă mama sa, aşa ţopăia
primeşti mâncare găinuşo, pentru că eşti tare răutăcioasă! Daniela foarte bucuroasă, ţinând strâns mâna mamei.
Cloşca şi-a văzut în continuare de hrănitul puişorilor, Bunica aştepta în prag, fluturându-şi mâinile, dând semne
iar Daniela a renunţat la dorinţa ei de a mai prinde puişori. de nerăbdare, parcă dorind să zboare în întâmpinarea
Aducându-şi aminte de importanţa acestei zile pentru ea, fiicei ei. Oltiţa era cea mai mare dintre copiii ei, cea care o
se grăbi spre poartă. Bicicleta bunicului nu mai era la locul ajutase la creşterea fraţilor ei mai mici.
ei şi a înţeles că bunicul plecase deja spre gară. Se hotărî – Oltiţo, fata mea cea bună şi ascultătoare, bine ai
să îi aştepte acolo până se vor întoarce. S-a uitat în jurul venit acasă! Ah, dar ce mult ai slăbit şi cât de obosită
ei, unde ar putea găsi un loc potrivit pentru a vedea cât mai pari, draga mea! Domnul a fost bun cu voi şi v-a ajutat să
mult din drum. Poarta mare avea scânduri sănătoase, iar pe ajungeţi cu bine, aşa că lucrurile vor fi altfel pentru tine, de
mijloc, un drug de lemn ce o ţinea închisă. Pe ea intra doar astăzi înainte.
căruţa cu lemne, atunci când bunicul făcea provizii pentru Bunica, la fel ca un general de oaste, preluă comanda
iarnă. Daniela a reuşit să se urce pe poartă şi simţindu-se grupului spre bucătărie. Astfel, masa gata aranjată înveseli
în siguranţă, începu a admira peisajul dimprejurul casei. şi mai mult atmosfera. Cu toţii erau flămânzi şi obosiţi de
Covorul de iarbă verde, presărat cu floricele mărunte, drum. Bunicul a mulţumit pentru frumoasa reîntâlnire, apoi
până la drum era păscut de gâştele vecinei, al cărei soţ a numit-o pe Daniela să mulţumească şi ea lui Dumnezeu,
era pădurar. În preajma casei pădurarului, se afla un izvor în rugăciune. Daniela rosti în rugăciune:
cu apă limpede şi foarte rece. Bunica spunea că aceast – „Doamne bun, îţi mulţumesc foarte mult pentru că
izvor curge din munte, iar apa este foarte curată, numai ai ajutat-o pe mama şi surorile mele să ajungă cu bine
bună de băut. Bunicul aducea zilnic câte două găleţi, de în casa bunicilor. Am atâta bucurie Doamne Isuse şi îţi
la acest izvor. mulţumesc mult de tot. Te iubesc, Amin!”
– Daniela, ce gânditoare eşti! Pe cine aştepţi tu, Supa a fost lăudată de toţi. După o călătorie atât de
cocoţată acolo pe poartă? Ţi-a promis bunicul bomboane, lungă, era binevenită şi mâncată cu plăcere de toţi. Piureul
când se va întoarce? o întrebă pădurarul, văzând-o atât de cartofi şi friptura de pui stârni admiraţia tuturor. Daniela
de gânditoare. era în culmea bucuriei, mânca şi vorbea în acelaşi timp.
Daniela a tresărit din gândurile ei şi îi răspunse Lili şi Elena cercetau sfioase cu privirea când pe bunica,
zâmbind: când pe bunicul, când pe surioara lor. Erau fericite să fie
– O, nene pădurar, bunicul a plecat la gară după din nou împreună.
mama şi surorile mele şi de azi vom locui împreună la
bunicul. Ştiţi domnule, mama şi surorile mele se mută aici, (va urma)
căci tatăl meu a plecat în ceruri, la Domnul Isus. Draga Ujeniuc

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Căutarea după Dumnezeu
Î
ţi spun sincer, dragul meu cititor, că-mi vine greu să‑ţi că era deseori neascultătoare. Îi plăcea foarte mult să se
povestesc despre mine. Dar am pe inimă s-o fac şi ştiu joace şi stătea până târziu în cartier cu vecinii necredincioşi.
că-ţi va prinde bine, mai ales că tu şi eu avem multe lucruri De multe ori chiar pleca departe în plimbări cu rolele sau
în comun. Cred cu tărie că Domnul vrea, prin ceea ce-ţi voi cu bicicleta şi părinţii se îngrijorau din pricina ei. Atunci
împărtăşi, să-ţi vorbească din nou şi să-ţi amintească să-L am auzit-o pe mama spunându-i surorii mele că aşteaptă
cauţi cu dor şi sinceritate. Nu uita că „Dumnezeu Se uită de de la mine o asemenea dorinţă. Am început de atunci să
la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă mă gândesc că am nevoie de Duhul Sfânt, mai exact de
este cineva care să fie priceput, şi să caute pe Dumnezeu” vorbirea aceea în limbi, că la atât se rezuma în mintea mea
(Psalmi 53:2). Îmi doresc să fii tu acela priceput, mult mai de atunci experienţa umplerii cu Duhul Sfânt. Am fost la
devreme decât am fost eu! fraţii prezbiteri şi m-am mărturisit, aşa cum am fost învăţată
În toţi anii de liceu, am ştiut din propria experienţă că şi am început să stărui. În timp ce sora mea, în prima seară
un copil născut în familie de oameni credincioşi are noţiunea deja vorbea în alte limbi şi se bucura, eu încă ceream Duhul
de Dumnezeu de când începe să priceapă; că dacă-i educat Sfânt, dar cu gândul la şcoală. Lipsisem în seara aceea de
în spiritul credinţei, ştie cum să trăiască o viaţă după voia la trei ore, dintre care două erau de matematică şi eu mă tot
lui Dumnezeu; că dacă merge regulat la biserică, îl poate gândeam ce fac colegii şi profesorii mei la ore. La sfârşitul
cunoaşte pe Dumnezeu; că poate primi un botez nou acelei seri de stăruinţă i-am spus unei surori din preajma
testamental, eventual la îndemnul păstorilor. Dar nu va putea mea, ce gânduri îmi umpleau mintea şi m-a sfătuit să mă
identifica şi nici nu va putea avea în viaţa lui un moment gândesc la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. A
deosebit, semnificativ, în care Dumnezeu să-l fi întâlnit şi doua seară m-a botezat Domnul. Am simţit o putere venind
începând de la care gândirea şi comportamentul lui să se peste mine, am vorbit în alte limbi, am primit şi cântare în
schimbe. Deşi din când în când îmi doream acel moment, alte limbi şi m-am bucurat câteva seri. După 4 luni de zile,
mă resemnam, la gândul că de acela au parte doar cei străini am cerut botezul în apă, fiindcă se spunea că aceasta este
de viaţa lui Dumnezeu, adică cei ce vin din lumea plină de voia lui Dumnezeu. De-acum eram, cum s-ar spune, cu
păcat, al cărei stăpânitor este Diavolul. actele în regulă. Dar eu nu Îl căutam pe Dumnezeu. Viaţa
Eu m-am născut într-o familie numeroasă, cu părinţi mea nu s-a schimbat şi nu voiam să mă las călăuzită de
credincioşi, născuţi şi ei, la rândul lor, din părinţi credincioşi Duhul lui Dumnezeu, care ar fi fost oricând dispus să mă
şi de mic copil am fost adusă în Casa Domnului. Părinţii mei înveţe, să mă sfătuiască, să mă ajute în slăbiciune. Eram
sunt foarte legaţi de biserică. Am curajul să spun că familia un om firesc şi, în plus, absolut dezinteresată de viaţa lui
noastră nu a lipsit niciodată de la slujbele sfinte. Eu am Dumnezeu şi voia Lui pentru mine. Nu aveam o relaţie cu
cântat şi recitat din copilărie în biserică, cu fraţii şi surorile Domnul, ce s-ar fi concretizat în părtăşia cu Cuvântul Său şi
mele, apoi, când am ajuns în clasa a VII-a, s-a înfiinţat corul în rugăciuni sincere, în odăiţă. Cine din biserică şi chiar din
de copii şi am cântat şi în formaţia aceasta timp de trei ani familie, ar fi crezut realitatea? Căci cultură biblică aveam
consecutiv. Eram în clasa a X-a, când am început să cânt în cât să-i informez şi pe copiii de la şcoala duminicală (destul
corul mare al bisericii şi, în plus, în clasele a XI-a şi a XII-a de mari, de altfel), slujbe făceam şi fată cuminte eram. De
am slujit în cadrul şcolii duminicale. Nu lipseam deloc de la eram băiat, probabil aş fi fost ales lider de tineret, aş mai fi
aceste slujbe şi repetiţii, deşi nu erau pasiunea mea. Mie dat îndemnuri la rugăciuni şi chiar aş fi predicat.
îmi plăcea foarte mult la şcoală. Acolo mă duceam cu drag. Îmi amintesc totuşi, de serile de stăruinţă din anii
În mod deosebit, îndrăgeam matematica. Lucram ziua şi următori, când tinerii din biserică Îl slăveau pe Dumnezeu
noaptea matematică, din mai multe motive, dar în principal din toată inima lor, exaltau de bucurie şi izbucneau în
din pasiune. Îţi poţi da seama că eram o fată liniştită, jurul meu în vorbiri în alte limbi, iar eu stăteam împietrită,
meditativă, calculată, foarte raţională. Părinţii nu-mi purtau insensibilă şi foarte tristă. Îmi doream să pot plânge, dar nu
prea mult grija. Aveau încredere în mine. Mai adaug faptul puteam. Inima îmi era împietrită, iar temperamentul meu
că aveam frică de Dumnezeu şi eram conştientă că pentru introvertit şi mai puţin sentimental, favorizau neplânsul
şcoală, oricât de bine m-aş pregăti, tot de Dumnezeu şi de meu cu anii. Mă gândeam acolo, la stăruinţă, că de fapt în
ajutorul Lui depindeam. Iar Dumnezeu, în bunătatea Lui viaţa mea nu s-a întâmplat nimic spectaculos, că tot aveam
mă ajuta, dar această experienţă o putea avea oricare din stări de ură, de răutate, de mândrie; că de certat tot mă
colegii mei necredicioşi. certam, de mâniat tot mă mâniam şi câte altele... deci mare
Îmi amintesc că într-o seară, când eram în clasa a parte din pachetul cu faptele firii pământeşti se găseau în
X-a eu, fata aceea cuminte, am auzit-o pe sora mea, ce fiecare zi în inima mea şi pe buzele mele. Credeam că
era în clasa a VIII-a, spunându-i mamei că vrea să stăruie dacă aş reuşi să plâng, Dumnezeu S-ar lăsa înduplecat
după Duhul Sfânt. M-am mirat mult de dorinţa ei, pentru de lacrimile mele şi ar produce El schimbarea, ar veni în
1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

ajutorul meu. Că vorbeam doar în alte limbi, aceasta nu mai multe ori doar la o slujbă. M-am lăsat
îmi aducea satisfacţie. În caietul meu de cântări, din care de activităţile bisericeşti, pe motiv că am
mai cântam acasă din când în când, mi-am scris o cântare de învăţat, dar mergeam la cor din când
ce avea ca refren versurile: „Tu mi-ai schimbat viaţa prin în când. Treptat, mi-am pierdut şi frica de
harul Tău cel sfânt, / De-aceea vreau, Isuse din inimă Domnul, nesocotind chiar Cina Domnului.
să‑Ţi cânt” şi niciodată nu voiam să o cânt, până când va Îmi amintesc că într-o duminică dimineaţă,
fi o realitate în viaţa mea şi treceam peste ea cu sufletul de lenevie să merg la biserică, i-am spus
întristat. Însă aşteptam ziua aceea când să pot cânta acea colegei mele de apartament că mergem
cântare. Aşadar, neîmplinirea aceasta o aveam mereu în diseară să ne împărtăşim, în biroul păstorului, împreună
subconştient, nu doar în serile de stăruinţă, dar refuzam să cu cei ce nu vor putea dimineaţa, din motiv că pleacă în
mă mai gândesc la aceasta. Îmi vedeam mai departe de misiune sau din alte motive întemeiate (eu mai procedam
treburile mele, de visurile mele. Visam să ajung o doamnă aşa cu un an în urmă, când mă lua în misiune unchiul
importantă în societate, lucru care nu m-ar fi împiedicat să meu, ce era prezbiter in acea biserică). Şi am făcut aşa:
merg mai departe la biserică. Şi dacă insistam în căutările seara, am fost amândouă şi ne-am împărtăşit în birou,
mele după Dumnezeu, nu m-ar fi întâmpinat Domnul? Ba împreună cu cei ce nu au putut să o facă dimineaţa. Tot
da, căci spune Scriptura: „dacă-L vei căuta, Se va lăsa în perioada aceea, fratele păstor de la noi din biserică a
găsit de tine” (1 Cronici 28:9). avut un vis în care Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că
Anii au trecut şi am ajuns studentă, în alt oraş. Înainte una din fetele mai mari din familia noastră s-a depărtat
să încep primul an, în lunile august şi septembrie am stat de Domnul. El i-a spus mamei, care ne-a sesizat, dar eu
acolo şase săptămâni pentru a face nişte cursuri extra. nu am vrut să recunosc că despre mine era vorba (nici nu
Mergeam la biserică, dar eram foarte nemulţumită de acele prea îmi dădeam seama şi, în plus, visele nu însemnau
programe la care asistam. După cât cunoşteam eu Biblia, mare lucru pentru mine) şi am rămas în continuare în
deşi nu o citeam regulat sau cu dorinţă sinceră să-L cunosc împietrirea inimii mele. Dumnezeu a început atunci să mă
pe Dumnezeu, mă consideram în măsură să apreciez dacă smerească sub diverse forme, să-mi trimită necaz după
ni se oferea hrană spirituală de la amvon sau nu. După necaz, întristare după întristare şi viaţa mi-a devenit foarte
părerea mea de atunci, învăţătura din acea biserică lipsea grea. Eram o împovărată, mereu tristă şi fără putere. Mă
cu desăvârşire. Şi ştiam că în altă parte nu era mai bine. Îmi rugam numai dimineaţa şi seara scurt, să mă păzească
amintesc că, după multe mesaje ascultate, am avut curajul Domnul, dar nu ştiam un lucru esenţial că eu trebuie să
într-o duminică să afirm către o prietenă din acea biserică: merg cu poverile şi necazurile mele la Domnul, ca El să
„În sfârşit, după atâtea săptămâni, am auzit o predică mi le rezolve. Diavolul mereu îmi dădea la nivelul minţii
bună! În sfârşit, astăzi cineva a predicat!”. Răspunsul ei încredinţarea că acele lucruri erau îngăduite de Dumnezeu
a fost următorul: „Poftim? Omul acesta a adus cele mai pentru mine o perioadă şi tot El le va rezolva, că doar El e
multe erezii la noi în biserică!”. M-a marcat răspunsul ei şi Cel Atotputernic şi eu nu trebuie să fac nimic. Trebuie doar
atunci mi-am dat seama că am plecat nepregătită spiritual să aştept. Aşa au trecut câteva luni din acel an şcolar.
într-un oraş ce avea să mă întâmpine cu multe subiecte În vacanţa de Paşti m-am dus acasă şi s-a anunţat
contradictorii, cu multe comportamente care nu erau după la noi în biserică o conferinţă pentru toţi tinerii din judeţul
voia lui Dumnezeu, cu multe concepţii şi ideologii nefondate nostru. Cu câteva zile înaintea conferinţei, mă însoţea
pe Scriptură. Iar eu aveam nevoie de discernământ şi de o constant o bucurie inexplicabilă şi simţeam că va urma
minte luminată de Duhul Domnului, căci multe le făceam ceva frumos în viaţa mea. Aşteptam cu nerăbdare ziua
în virtutea faptului că aşa am văzut pe tata şi pe mama aceea. În dimineaţa conferinţei, fratele care a condus
făcând. Nu mă întrebasem niciodată de ce e aşa şi nu e slujba, m-a anunţat în plen să fac rugăciunea de deschidere
altfel; altele, pentru că aşa se spunea la biserica unde am (pentru că eu veneam foarte rar acasă, el nu ştia care
crescut; altele nu le făceam cum mi se spunea, pentru că era spiritualitatea mea la ora aceea). M-am rugat scurt
nu voiam; mi se păreau în dezavantajul meu în calitate de atunci, printre altele: „Doamne, fă să fie ziua aceasta una
om firesc, pentru că nu mă preocupa voia lui Dumnezeu. memorabilă, prin faptul că Tu ne-ai cercetat”. Aşa a şi fost
Am început aşadar să mă clatin ca o frunză în vânt. pentru mine. Aceea a fost ziua în care s-a vorbit despre
Când am ajuns în octombrie din nou în acea biserică, crizele adolescenţei şi tinereţii. Fratele care a predicat
m-am înscris imediat la cor şi am început să mă implic în era fratele ce predicase cu patru ani în urmă la botezul
lucrarea cu copiii. M-am integrat apoi într-un grup de tineri meu (nu ştiu până în ziua de azi despre ce a vorbit atunci,
fireşti cu care ne distram, ne jucam, aveam unele ieşiri de pentru că nu eram interesată să ascult Cuvântul Domnului
divertisment, dar mai şi cântam şi ne rugam uneori (deci în perioada aceea). De data aceasta am ales să fiu atentă
făceam din când în când şi repetiţii la cântări). Activitatea la predică: a enumerat cinci crize, fără a avea pretenţia
mea în acel grup mai mult m-a îndepărtat de Domnul, că acelea sunt singurele ce le pot avea tinerii. Eu nu mă
decât m-a apropiat. Mi se promova tot timpul o viaţă de regăseam în niciuna din ele, dar ni s-a spus că soluţia
credinţă uşoară, trăită într-un stil neevlavios. Bineînţeles, tânărului, în orice situaţie s-ar afla, este o relaţie vie,
eu nu mi-am dat seama că m-am depărtat de Domnul. strânsă, reală, sănătoasă şi permanentă cu Dumnezeu.
În următorul an, m-am înstrăinat atât de mult de Ne-a explicat ce înseamnă aceasta: să vorbeşti cu
biserică, încât ajungeam acolo doar duminica, de cele Dumnezeu deschis, conştient că El este primul interesat

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

de viaţa ta. Dar dincolo de ceea ce am fost ce să laşi, ca mine, să treacă ani, timp în care să fii
atunci învăţaţi, aceea a fost ziua când cu un neîmplinit, un nemulţumit şi un înşelat? Fii ai lui
adevărat Dumnezeu m-a întâlnit. L-am Dumnezeu sunt cei ce sunt călăuziţi de Duhul
simţit că s-a ocupat personal de mine lui Dumnezeu, nu cei ce doar au fost cândva
în timp ce se predica din Cuvânt şi m-a umpluţi cu Duhul Sfânt. Cei ce împlinesc voia lui
cercetat deosebit. Atunci m-am decis să-L Dumnezeu pe pământ, aceia vor vedea Raiul, nu
slujesc din toată inima mea, să-L iubesc cei ce fac în fiecare zi ce vor ei şi îşi fac prezeţa la
şi să am o relaţie reală cu Domnul. Abia biserică fără a-i interesa ce vrea Dumnezeu de la
aşteptam a doua zi să plec la şcoală, pentru că acolo unde ei. Eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu că avut îndurare
stăteam aveam suficientă linişte ca să mă pot apropia de pentru mine, dar cine ştie câtă îndurare ţi-a acordat
Domnul. De la autogară până la locuinţa mea, am ales ţie până în prezent? Cine ştie cât te mai aşteaptă
să merg aproape două ore pe jos, timp în care am luat până să-L cauţi cu sinceritate? Mi-a fost greu să-
hotărâri pentru toată viaţa de a-L sluji pe Domnul cu toată ţi povestesc, pentru că eu am stat prea mulţi ani
energia şi cu toată inima. Ajunsă în apartamentul unde indiferentă faţă de Domnul şi nu-ţi doresc să faci şi
stăteam, am început cu multă rugăciune şi Cuvânt şi am tu la fel. Eu am fost o ignorantă, dar trag nădejde că
ţinut-o tot aşa. Când am luat Cuvântul lui Dumnezeu ca un vei învăţa din greşeala mea.
mesaj direct din partea Lui pentru mine, am început să-L M-aş opri aici, dar mă tem că posibilităţile
înţeleg şi să-i gust dulceaţa, să-i observ frumuseţea, să-mi tehnologiei din zilele noastre te vor birui şi vor fi în
placă enorm de mult. Mi se părea că am pierdut atât de competiţie cu îndemnul meu la o căutare sinceră
mult Cuvânt în toţi anii vieţii mele de până atunci, încât îmi după Dumnezeu. De aceea te întreb: Nu te-ai
administram zilnic o doză mare de Cuvânt şi tot din Cuvânt săturat de privit mereu noi fotografii ale celor ce
învăţam şi cum trebuie să mă rog. Practicam rugăciunea, pierd vremea, postându-le pe facebook? Priveşte
vorbeam în limbi în casă, pe stradă, la fereastră seara, mai degrabă la Dumnzeu şi observă-I toate feţele
când Îl lăudam pe Domnul pentru creaţia Lui şi oriunde Lui, în toată splendoarea Lui! Îl găseşti în Scriptură, în
se putea. Aşa s-a schimbat viaţa mea la 180 de grade. Cuvântul Lui. Cugetarea la cele scrise îţi aduce fericirea.
Am început să iau viaţa, precum ni s-a spus la conferinţă, Încrederea în Domnul te face fericit. Nu te-ai săturat să le
„de mână cu Dumnezeu” şi de-atunci s-a terminat cu tot scrii comment-uri, de dragul de a avea şi tu activitate
tristeţea, cu poverile, cu amărăciunile, căci în parteneriat pe facebook? Scrie-I Domnului prin rugăciune, laudă-L
cu Dumnezeu viaţa e frumoasă. Dintr-o dată, am observat pe Cel mai frumos dintre oameni! Nu te-ai săturat să
că nu mai am conflicte cu părinţii, cu bunicii sau cu alţii. lucrezi mereu şi mereu la profilul tău de pe facebook,
Într-o zi, când m-am întors de la ţară, părinţii mei m-au pentru că niciodată nu vei reuşi să-ţi întreci concurenţa?
întrebat: „Cum te-ai împăcat cu bunica?”. Le-am răspuns Nu-ţi dai seama că lucrul acesta nu-ţi aduce împlinire,
foarte sincer: „Ori eu, ori ea, una din noi s-a schimbat. Cert ci mai degrabă nemulţumire pentru felul cum te-a creat
e, că de data asta ne-am împăcat super”. Nu s-a schimbat Dumnezeu şi pentru posibilităţile ce le ai în familia în
ea, că e prea în vârstă să mai spere cineva la aceasta. care Dumnezeu te-a aşezat? Sau poate ţi se întâmplă
M-am schimbat eu. Slăvit să fie Domnul! Poate cu o altă reversul: nutreşti mândrie, admiraţie de sine şi alte păcate
ocazie îţi voi povesti concret în ce domenii Dumnezeu asemănătoare cu acestea. Nu-ţi dai seama că like-urile
m-a convins treptat să fiu acea făptură nouă dorită de El. sau aprecierile ce le primeşti sunt o întreagă înşelăciune?
De‑atunci cânt cu drag şi cu bucurie acel refren, căci este Este un verset în Biblie care sună astfel: „ca un nor a
o realitate şi Îl slăvesc pe Domnul că mi-a schimbat şi trecut fericirea mea” (Iov 30:15 )- aşa se întâmplă cu like-
înseninat viaţa. Vreau să-ţi spun că Domnul a făcut multe urile ce le primeşti pe facebook. Ce să mai spun despre
lucruri pentru mine, dintre lucrurile acelea pe care oamenii multa vorbă şi fără rost de pe aceste reţele de socializare,
le consideră mari: m-a vindecat şi am experimentat puterea despre cât de mult timp se pierde, despre incultură. Sunt
lui Yehova Iire (L-am cunoscut şi sub această formă), m-a multe lucruri de condamnat, dar cine ia seama la ele? Din
binecuvântat în plan pământesc, aş putea spune că „m-a nefericire, a pretinde copiilor sau adolescenţilor să renunţe
copleşit cu bunătăţi” şi multe altele. Dar cel mai mult Îl văd la facebook, este un nonsens în condiţiile în care părinţii şi
pe Dumnezeu lucrând frumos în viaţa mea, prin faptul învăţătorii de şcoala duminicală au activitate pe facebook.
că îmi împlineşte toate dorinţele. Cele mai fine, cele mai Dar fiecare este responsabil de fericirea lui. Tu singur îţi
ascunse, cele mai neştiute de nimeni, cele mai mărunte poţi face viaţa fericită sau nefericită. Ştiu că soluţia cea mai
sau minore în ochii altora, cele mai elevate sau de lux sigură, şi unică de altfel, de a citi din Biblie, din Cuvântul
dorinţe dacă le pot spune astfel, prin cele mai ciudate sau lui Dumnezeu, pe care tu îl ai în mai multe exemplare, ţi se
obişnuite moduri (cum a ales El, în Providenţa Sa) mi le-a pare nepotrivită pentru secolul al XXI-lea. Dar încearcă şi
împlinit. Slăvit să fie Domnul! te vei convinge. Vei vedea ce putere mare va avea asupra
Dragul meu copil sau adolescent, dacă nu te-a vieţii tale, câtă înviorare şi ce schimbări semnificative, spre
întâlnit Dumnezeu încă şi nu ţi-a schimbat viaţa, nu fericirea ta, îţi va aduce. Îţi doresc să guşti frumuseţea
te mulţumi cu atât. Caută-L pe Dumnezeu, insistă, Scripturii. Îţi doresc să te întâlnească grabnic Dumnezeu
roagă‑te, posteşte până face Dumnezeu ceva cu tine. şi să te mântuiască.
Poţi cere şi ajutorul altor fraţi sinceri în acest sens. De E.M.

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Slujiţi Domnului din copilărie
D ragi copii, cred că în viata de zi cu zi întâmpinaţi şi voi multe probleme şi
ispite pe care uneori le depăşiţi cu bine, iar alteori nu găsiţi mijlocul de a
scăpa din ele. Probabil că uneori nici nu v-aţi dat seama că anumite lucruri ar
putea fi rele, deoarece în aparenţă par inofensive.
În continuare, vreau să dau două exemple ale unor copii, care la o
vârstă fragedă au avut puterea să mărturisească despre credinţa lor.
Într-una din zile, câteva fetiţe se jucau în curtea casei. O vecină, care era foarte ocupată
cu treburile, a venit şi le-a rugat să meargă să-i facă nişte cumpărături, printre care şi
ţigări pentru soţul ei. Fetiţele au luat banii şi au plecat la magazin. Când s-au întors au
dat vecinei restul şi plasa cu cumpărăturile, dintre care lipseau ţigările. Vecina mirată
le-a zis: „Dar de ce nu aţi cumpărat ţigări, aţi uitat?” „Nu am uitat, dar noi nu cumpărăm
aşa ceva!” a răspuns fetiţa cea mai mare, care avea vreo opt ani. Femeia nu a mai spus
nimic, dar nici nu le-a mai ispitit altă dată.
Bineînţeles că mama acestor fetiţe s-a bucurat foarte mult când a aflat, deoarece ea nu
a ştiut ce cuprindea lista de cumpărături şi mai mult ca atât, nici nu le-a spus până atunci
ce au voie să cumpere, deoarece nu au mai fost puse într-o astfel de situaţie.
Un alt exemplu este al unei fetiţe din clasa a V-a , care dintr-un motiv oarecare nu a
fost pregătită prea bine la una din materii. Şi cum se întâmplă de obicei, chiar la acea
materie a fost numită să răspundă. A spus ce a ştiut din lecţie, dar unele lucruri nu şi le-a
mai amintit. Atunci, colega ei de bancă, dorind să o ajute i-a pus în faţă caietul deschis
la lecţia respectivă, deşi profesorul nu ar fi observat, totuşi nu a vrut să-şi arunce privirea
în caiet. În pauză i s-au adus multe reproşuri din partea colegei pentru că a procedat aşa.
Când a venit acasă a povestit mamei ce i s-a întâmplat, spunând că dacă ar fi privit chiar şi o secundă în caiet, s-ar fi
simţit ca şi cum ar fi furat ceva. Însă Dumnezeu nu rămâne nepăsător la sinceritatea noastră, aşa cum s-a întâmplat şi
în cazul acesta, înmuind inima profesorului care i-a acordat şansa să ia ulterior un zece.
Poate în aparenţă par lucruri mici, lipsite de însemnătate, dar în Luca 1:10 stă scris: „Cine este credincios în cele mai
mici lucruri, este credincios şi în cele mari”
Copii, fiţi credincioşi în respectarea învăţăturilor sfinte şi Dumnezeu vă va binecuvânta în toate lucrurile!
E.I.

Sfaturile părinţilor!
Î ntr-o seară de duminică, mă întorceam de la adunare
casă. Am ajuns aproape de casă, când, fiind pe o
străduţă mai puţin circulată la ora respectivă, o maşină
mă îndoiesc de curăţia lui. Şi ca să fiu sinceră, luată prin
surprindere şi fără să iau în calcul toate riscurile, aproape
că era să mă urc în maşină, să-i arăt drumul, căci nu
s-a oprit în dreptul meu, iar şoferul a dorit să mă întrebe eram grăbită şi încă era ziuă. Totuşi sfaturile părinţilor mei
ceva. L-am observat şi m-am apropiat de maşina lui. El referitoare la comportamentul faţă de un străin, m-au făcut
a deschis geamul şi m-a întreabat de cea mai apropiată să răspund din principiu, fără să reflectez pe moment la tot
pizzerie. I-am apus că e foarte aproape şi i-am explicat ceea ce se putea întâmpla. Dar faptul că am avut bileţelul
drumul cum să ajungă acolo. la îndemână m-a făcut să raţionez că este suficient modul
El mi s-a adresat foarte rugător, cerându-mi să urc în care i-am explicat şi desenat.
la el în maşină şi să-l conduc acolo, pentru că e foarte Am ajuns acasă şi i-am povestit mamei cele
grăbit, asigurându-mă că mă aduce înapoi cu maşina. întâmplate. Ea m-a avertizat, conştientizându-mă de ceea
Î-am răspuns că nu este cazul, întrucât drumul este foarte ce se putea întâmpla. Încă o dată, mi-am dat seama ce
simplu. În grabă am luat o foaie de hârtie mică, i-am făcut importante sunt sfaturile părinţilor, pentru noi cei netrecuţi
o schiţă cu străzile din traseu şi i-am înmânat-o. El a prin experienţele vieţii. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru
dat mîna cu mine când i-am dat hârtiuţa şi mi-a dăruit o părinţii mei şi pentru inspiraţia de moment care mi-a
ciocolată, apoi fiecare şi-a văzut de drumul lui. venit, pentru gândul bun de a nu-i îndeplini dorinţa acelui
În drum spre casă, am început să mă gândesc mai domn bine îmbrăcat şi manierat. Am auzit cum unii copii
profund la tot ce se întâmplase, dându-mi seama că omul şi adolescenţi, au căzut în cursa unor răufăcători, fie pe
curtenitor, maşina frumoasă şi rugămintea lui aparent stradă, fie în lumea virtuală. Dumnezeu să vă păzească,
nevinovată, ar fi putut face pe o fată sau pe un băiat să dar fiţi şi voi atenţi şi ascultaţi sfaturile părinţilor!
cadă în cursa unui om cu intenţii rele. Eu nu pot spune   „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda
cu siguranţă că acel om era murdar în intenţiile lui, dar îndrumările mamei tale!” (Proverbe 1:8)
C.M.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Alergări
„Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit;
şi când vei alerga, nu te vei poticni.”
(Proverbe 4:12)

Î
n Israel era un corp de armată de alergători „care Tale” (Psalmi 119:32); „alerg spre ţintă, pentru premiul
păzeau intrarea casei împăratului” (2 Cronici 12:10), iar chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni
în Imperiul medo – persan, pe vremea lui Ahaşveroş, 3:14). Siguranţa unei alergări reuşite spre ţintă este
alergătorii erau poştaşii regelui (Estera 8:10), serviciu asigurată de rămânerea în voia Domnului, condiţie în care
prezent în orice ţară, în vremea când nu erau mijloace de nu-ţi pierzi energia pentru alergare niciodată, căci „cei ce
comunicare rapide. Acum există fax, telefon şi comunicare se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca
on-line, dar acestea nu au eliminat întru totul alergările. vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc”
A alerga dintr-o parte în alta are de-a face nu numai cu (Isaia 40:31). Dar dacă sunteţi din cei care aţi alergat
a duce informaţii, ci cu a participa la o activitate sau alta într-o parte sau alta, fără voia Domnului ca Ghehazi, care
în diferite locuri. Mai mult, alergările sunt privite în textele apoi a şi minţit, spunând: „Robul tău nu s-a dus nicăieri”
biblice şi ca o pasiune aprinsă pentru diferite lucrări; (1 Regi 5:25), opriţi-vă din drumurile voastre păcătoase,
a alerga în sens figurativ înseamnă: „a se grăbi într-o urmând sfatul Domnului prin profet: „Recunoaşte-ţi numai
direcție sau către un scop” (DEX 2009); „a căuta insistent nelegiuirea... că ai alergat încoace şi încolo... şi că n-ai
să obțină; a umbla după...” (NODEX 2002) ascultat glasul Meu, zice Domnul” (Ieremia 3:13).
Voi copii, sunteţi buni alergători, când vă cheamă tata Într-o lume în care „toată alergătura lor ţinteşte numai
sau mama să veniţi din curte în cameră? Vă grăbiţi să veniţi la rău şi toată vitejia lor este pentru nelegiuire” (Ieremia
acasă de la joacă sau din oraş? Sper că nu ar ajunge bunicul 23:10), fiţi atenţi şi la alergările altora din jur: colegi,
înaintea voastră. Sau dacă sunteţi în pat, vă ridicaţi repede prieteni sau chiar fraţi şi surori din familie, pentru a nu a
pentu a alerga să îndepliniţi o poruncă aşa ca Samuel, care la greşi traiectoriile binecuvântării, ca acel tânăr neîncercat
chemări repetate, deşi dormea, „a alergat la Eli şi a zis: «Iată- din Proverbe 7, când: „... i-a alergat înainte o femeie
mă, căci m-ai chemat»...” (1 Samuel 3:5). O altă probă de îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată” (vers. 10). Să
alergare este pentru fete, alături de Rebeca, care „a alergat fim atenţi la pista pe care alergăm, să nu fim ca Saul, cel
şi a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate” (Geneza care alerga spre Damasc, neştiind ce face. Abia după
24:28), atunci când cineva i-a vorbit despre o potenţială ce Domnul l-a oprit din alergările lui, a putut să spună:
relaţie de căsătorie. Alţi băieţi sau fete, în loc să alerge spre „Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg.”
casă şi să comunice cu părinţii în procesul marital, aleargă (1 Corinteni 9:26). După experienţa lui din copilărie şi
în direcţie greşită, ca prada spre cel ce o urmăreşte, cum până la maturitate a avut apoi grijă să nu alerge„în zădar”
s-a întâmplat în cazul descris de Solomon: „a început să (Galateni 2:2). El a fost atent apoi până la sfârşitul vieţii,
meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un când scria din închisoarea Romei: „Nu că am şi câştigat
cerb care aleargă spre cursă” (Proverbe 7:22). Dacă veţi premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte,
alerga la lucruri bune şi cu folos, se va putea spune şi pentru căutând să-l apuc, întrucît şi eu am fost apucat de Hristos
voi o binecuvântare pentru viitor: „Bucură-te, Zabuloane, de Isus” (Filipeni 3:12). Toate activităţile lui aveau menirea
alergările tale” (Deuteronom 33:18), dar dacă picioarele vă împlinirii misiunii pe care o primise de la Domnul: „să mă
„aleargă repede la rău” (Proverbe 6:18) veţi avea un viitor pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar”
sumbru. Nu alergaţi „după lucruri de nimic” (Proverbe 28:19), (Filipeni 2:16). El îndemna şi avertiza şi pe alţii: „Nu ştiţi
căci „cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău” că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar
(Proverbe 19:2). Amintiţi-vă de Adonia care se credea deja numai unul capătă premiul? Alergaţi, deci, în aşa fel ca
împărat şi-şi pregătise „care şi călăreţi, şi cincizeci de oameni să căpătaţi premiul!” (1 Corinteni 9:24)
care alergau înaintea lui” (1 Regi 1:5), fără binecuvântarea În concluzie, vă sfătuiesc să fiţi atenţi la orice activitate
părinţilor şi fără încuviinţarea adunării lui Israel, că n-a alergat ce vă atrage, dacă merită „alergat” spre ea. Iar pe calea
mult şi s-a poticnit, căzând pentru totdeauna. cea bună „să dăm la o parte orice pedică şi păcatul care
Solomon, fratele lui, a observat în înţelepciunea lui, ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă
că în viaţă adesea: „nu cei iuţi aleargă... ci toate atârnă de în alergarea care ne stă înainte” (Evrei 12:1), ca să
vreme şi de împrejurări” (Eclesiastul 9:11), motiv pentru care putem zice în final, ca apostolul Pavel, vajnicul alergător
este bine să vă păstraţi într-o stare plăcută lui Dumnezeu. al lui Isus Hristos: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am
Aceasta este adevărat pentru cei ce pot spune: „eu alerg isprăvit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7).
la rugăciune” (Psalmi 109:4); „alerg pe calea poruncilor Iosif Anca

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Răpirea şi
judecata
(visul unei adolescente
din Romania)
stătea acolo la masă. Pe la acea masă trebuia să treacă
orice om ca să fie judecat.
Nu ştiu cât am stat în vis la judecată, dar aproximez
că am stat mai mult de o oră până mi-a venit rândul să
fiu judecată. Când am ajuns eu la judecată mi s-a căutat
în acea carte numele şi mi-a fost găsit. Cum s-a deschis
cartea la numele meu, erau două pagini, una cu faptele

L a începutul anului 2015, am visat că eram în cimitirul
din localitatea unde locuiesc, în partea unde sunt
mormintele creştinilor penticostali. Stăteam cu capul
rele care era plină şi una cu faptele bune care era aproape
goală. Atunci Cel ce mă judeca a deschis Biblia şi a pus
degetul pe ea ca să citesc (când a ridicat mâna, în mână
pe crucea mormântului unui unchi care a plecat la cele avea semnul cuielor) şi eu am citit: „...poţi să-ţi dai trupul să
veşnice nemântuit şi mă gândeam cum a murit fără să fie fie ars şi dacă nu ai dragoste tot degeaba ar fi”. Atunci eu
întors la Dumnezeu. Lângă mine era o tânără din biserica l-am întrebat pe Domnul pentru cine nu am avut dragoste,
pe care o frecventez, care încerca să mă mângâie. după care mi-a apărut în faţă un cerc unde era o pereche
Dintr-o dată s-a auzit un sunet foarte vesel în urma de pantaloni roşii şi atunci mi-am dat seama căci cu o zi
căruia morţii din morminte începeau să se ridice după un înainte a venit la noi o soră şi mi-a zis că m-a văzut la
nor şi toţi erau îmbrăcaţi în haine albe ca de botez. Spre şcoală în pantaloni. După ce a plecat sora, m-am certat
uimirea mea doar din cimitirul creştinilor penticostali au cu tata şi cu mama şi am zis că ce o interesează pe ea de
ieşit morţii din morminte, însă din cimitirul unui alt cult, ce fac eu că are 14 copii şi ar fi mai bine să se intereseze
care era lângă cimitirul creştinilor penticostali, nu a ieşit de ei. După ce mi-a dispărut cercul cu pantalonii, Domnul
niciun mort. mi-a spus că mi-a dat un talant şi eu nu am vrut să lucrez
Stând şi privind cum se ridică morţii din morminte, cu el, iar eu am întrebat: „ce talant am avut cu care nu am
deodată a ieşit un om care mi-a zis că el e străbunicul meu vrut să lucrez?”. Atunci iarăşi mi-a apărut cercul şi în cerc
şi că a murit înainte ca eu să mă nasc. După aceea, mulţi era o carte de poezii. Când eram în clasele mici recitam în
morţi s-au mai ridicat din morminte printre care au ieşit şi biserică poezii lungi, lucru pe care acum nu îl mai fac.
cele două străbunici ale mele care s-au îmbrăţişat, iar una După ce mi-a dispărut imaginea cu cartea de poezii,
din ele a zis: „De-abia acum ne vom primi răsplata pentru iarăşi mi s-a deschis Biblia tot în acel loc şi mi s-a spus să
tot ce am suferit pe acest pământ”. citesc tot acel verset. După ce am citit am întrebat din nou
Uitându-mă cum morţii părăsesc mormintele, am pentru cine nu am dragoste. Atunci mi s-a spus că pentru
observat că tânăra care era cu mine a fost şi ea îmbrăcată părinţi şi pentru fraţi. În acel moment, iarăşi a apărut cercul
în haine albe, iar după aceea m-am trezit în centrul localităţii şi în cerc era telefonul meu mobil. Pentru telefon toată
de unde sunt. Aici am observat că mai mulţi oameni se ziua mă certam cu mama şi cu tata căci ei îmi spuneau că
ridică după acel nor înspre cer. Văzând cum se ridică nu e bine ce fac. Atunci mi s-a spus să privesc la mulţime
atâtea suflete înspre cer, în sufletul meu era o durere de şi Domnul a zis că 45 ℅ din cei îmbrăcaţi în negru vor
nedescris. Privirea mea fiind îndreptată spre persoanele merge în iad din cauza telefonului mobil. Mi s-a mai spus
care se ridicau în sus, am observat şi pe fratele păstor din să privesc la ce se uită copiii nesupravegheaţi de părinţi şi
biserica pe care o frecventez cum se ridică înspre cer şi iar mi-a apărut cercul cu o carte şi cum se întorceau filele
cu un zâmbet pe buze a spus: „Toţi copiii care i-am botezat eu puteam să privesc la ce se uită copiii în timpul în care
eu sunt aici”! nu sunt supravegheaţi de părinţi.
După ce s-au ridicat sus toţi cei îmbrăcaţi în alb şi nu După ce a dispărut şi acest cerc, Domnul Isus mi-a
s-au mai văzut, pe drum era o mare disperare. Nu după zis că El mi-a dat şansa să fiu mântuită, dar eu nu am vrut,
mult timp s-a auzit al doilea sunet, dar acesta era un sunet iar acum trebuie să îmi primesc răsplata pentru tot ce am
trist. În momentul când s-a auzit sunetul, toţi oamenii făcut.
rămaşi jos printre care eram şi eu, am început să fim şi Mulţumesc Tatălui ceresc pentru felul în care mi-a
noi transformaţi, dar nu îmbrăcaţi în haine albe, ci în haine vorbit şi doresc tuturor celor ce sunt în situaţia mea să
negre şi murdare. După aceea m-am trezit într-o grădină ajungă să cunoască voia Domnului înainte ca acest vis
imens de mare unde erau miliarde de oameni îmbrăcaţi să devină o realitate mai tristă decât se poate exprima în
în haine albe şi haine negre, iar în mijlocul grădinii era o cuvinte, după cum şi fericirea Împărăţiei lui Dumnezeu nu
masă pe care era aşezată o carte foarte mare, iar lângă poate fi descrisă la o scară reală.
acea carte era şi Biblia. Domnul Isus era îmbrăcat în alb şi M.Z.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Tot ce se întâmplă, se
întâmplă cu un scop
O dată, un negustor bogat se
întorcea acasă, după ce vânduse
multă marfă, într-un iarmaroc. Avea,
aşadar, cu sine, o însemnată sumă
de bani. Mergând cu căruţa pe drum,
se porni o ploaie mare. Negustorul,
necăjit a ridicat glas de cârtire
împotriva lui Dumnezeu, zicând:
„La ce mai e bună şi ploaia aceasta,
Doamne?” Dar cum mergea aşa, iată
În așteptarea medicului, m-am decis să-i dezinfectez rana și m-am lansat
că s-a ivit în faţa căruţei un bandit,
într-o mică conversație, întrebându-l cât de urgentă este întâlnirea pe care
care întinse puşca spre el, voind să-l
o are și dacă nu preferă să aștepte sosirea medicului pentru tratarea rănii.
omoare, ca, pe urmă, să-l jefuiască.
Mi-a răspuns că trebuie să meargă neapărat la sanatoriu, așa cum face de
Negustorul rămase încremenit. Hoţul
multă vreme, ca să ia micul dejun cu soția.
a apăsat pe trăgaci, dar arma nu a
Politicoasă, l-am întrebat de sănătatea soției. Senin, bătrânul domn
luat foc. Din pricina ploii, capsa şi
îmi povestește că soția, bolnavă grav de Alzheimer, stă la sanatoriu sub
pulberea se udaseră.
o atentă observație de ceva vreme. Gândindu-mă că într-un moment de
Văzând aceasta, negustorul dădu
luciditate, soția putea fi agitată de întârzierea lui, m-am grăbit să-i tratez
bice cailor şi luând-o la goană, a scăpat
rana, în timp ce bătrânul îmi explică faptul că soţia nu-și mai aduce aminte
de tâlhar. După ce a trecut primejdia
cine este el. Atunci îl întreb mirată: „Și dumneavoastră vă duceți zilnic ca
a zis: „Iartă-mă, Doamne, că n-am
să luați micul dejun împreună?“. Cu un surâs dulce și o mângâiere pe mână,
ştiut ce zic. De nu era ploaia, tâlharul
îmi răspunde: „E-adevărat că ea nu mai știe cine sunt eu, dar eu știu bine
m-ar fi ucis.” Și de-atunci, negustorul
cine este ea“. Am rămas fără cuvinte și un fior m-a străbătut în timp ce mă
acela nu a mai cârtit niciodată. Dar
uitam la bătrânul care se îndepărta cu pași grăbiți.
şi pentru bandit a fost o lecţie. Şi-a
Mi-am înghițit lacrimile, spunându-mi în sinea mea: „Aceasta este
dat seama că o mână nevăzută l-a
dragostea, ce îmi doresc de la viață! Căci, în fond, aceasta este dragostea
salvat pe negustor. Iar de atunci nu
adevărată ! Nu neapărat cea fizică și nici cea romantică. Să iubești înseamnă
şi-a mai pus nădejdea în arma sa,
să accepți ceea ce a fost, ceea ce este, ceea ce va fi și ceea ce încă nu s-a
înţelegând că oricând aceasta poate
întâmplat. Persoanele fericite și împlinite nu sunt neapărat cele care au tot
să-l trădeze şi astfel va cădea uşor în
ce-i mai bun din fiecare lucru, ci acelea care știu să facă ce-i mai bun din
mâna autorităţilor.
tot ceea ce au”.
Expresia dragostei adevărate Dragostea părintească fără discernământ
Î ntr-o dimineață, în jurul orei 08:30,
la cabinet a intrat un domn bătrân
cu un deget bandajat. Ne-a spus că
U n bătrân care agonisise în viață destul de multă avere, s-a gândit s-o
împartă copiilor săi, cât mai este în viaţă, contând, bineînțeles, pe
dragostea lor de fii, că vor avea grijă de el până la moarte. După ce s-au văzut
este foarte grăbit, căci are o întâlnire
însă în stăpânirea tuturor bunurilor, l-au luat pe bătrân şi l-au închis în cea
fixată pentru ora 09:00. L-am invitat
mai întunecoasă cameră, dându-i din când în când, câte un blid de mâncare.
să se așeze, știind că avea să mai
Ce s-a gândit atunci bătrânul? Și-a confecționat o ladă pe care a băgat-o sub
treacă cel puțin o jumătate de oră
pat. S-a dus la un vecin prieten căruia i-a spus cu durere cum îl tratează
până să apară medicul. L-am observat
copiii, după ce le-a dat totul și l-a rugat să-i împrumute pentru o zi mai multe
cu câtă nerăbdare își privea ceasul
monezi de argint. Vecinul i-a împrumutat banii şi bătrânul a venit acasă și a
la fiecare minut care trecea. Atunci
început să-și numere arginții cu mare zgomot, așa încât fiii săi să audă. Au
m-am gândit că n-ar fi rău să-i desfac
privit prin gaura cheii și au văzut că bătrânul are foarte mulți bani. L-au văzut
bandajul și să văd despre ce este
și cum i-a pus în lada respectivă, cum a încuiat-o și a împins-o sub pat.
vorba. Rana nu părea a fi așa de gravă.
16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Din ziua aceea, sufletele copiilor s-au transformat să spună exact ce se întâmplase. Mihai
ca prin minune. Și-au adus aminte că bătrânul era tatăl fiind mai îndrăzneţ a zis: „A dat peste
lor și au început să se poarte cu el cu cea mai mare mine.” „Domnule profesor, vă spun eu
grijă. Acum, în afară de ceea ce primiseră, mai sperau ce s-a întâmplat”, zise Ioan cu o voce
să primească și banii și pentru aceasta trebuiau să intre plângătoare: „Mihai a plecat cu câteva
în grațiile bătrânului. Peste câteva luni, a împrumutat secunde înainte ca să se dea startul,
din nou arginţii pentru o zi, și iar a făcut zgomot cu ei. dar a căzut. L-am văzut, dar eu având
Copiii au devenit și mai atenți cu el. Într-o zi bătrânul viteză, nu am mai putut să-l ocolesc şi
tată a murit, după ce s-a bucurat de atenția lor în tot am căzut peste el, lovindu-mă la cap”. „Dar am plecat
acel timp. mai repede ca să ajung primul!” strigă Mihai. „Aici, tu
Copii s-au hotărât să amâne deschiderea lăzii cu Mihai eşti de vină. Ştii proverbul «graba strică treaba»?
comoara până după înmormântare, când vor rămâne Ai vrut să ajungi primul, dar ai căzut şi prin căzătura ta
singuri și vor fi toți de față. L-au îngropat cu bucurie după mai suferă şi alţii”.
care, venind acasă, au căutat cheile, le-au găsit și au Dumnezeu ne spune cum şi când să facem un lucru,
descuiat lada. În ladă n-au găsit însă decât un baston de iar noi vrem rapid să se realizeze totul. Nu aşteptăm
care era legată o hârtie pe care scria: „Cu un baston ca semnalul, nici indicaţiile Lui. Prin neaşteptare (grabă)
acesta să fie bătut părintele, care își va da averea fiilor se înţelege neascultare, ajungem să cădem şi datorită
(răi, falși, lacomi, nesimțiți și nerecunoscători) înainte căderii noastre, ajung şi alţii să sufere. Doamne ajută-ne
de vreme”. să te ascultăm!
Morala: „Nu porni la drum fără startul dat de Marele
Voi fi mereu lângă tine Arbitru. Doar la comanda Lui eşti sigur că ajungi cu

Î n 1988, în Armenia a avut loc un puternic cutremur
de pământ de 8,20 pe scara Richter. În urma acestei
catastrofe naturale, şi-au pierdut viaţa câteva zeci de mii
bine la linia de sosire. Dacă o iei înainte, se pot face
încurcături din care vei suferi şi tu şi alţii. Deci fii corect
şi aşteaptă!”
de oameni. Imediat după cutremur, un tată, supravieţuind
catastrofei, s-a îndreptat spre şcoala, unde se afla fiul Ajutorul
său. De altfel, îi promisese că va fi mereu alături de el.
Când a ajuns acolo a observat că totul era aproape una
cu pământul. El nu a disperat, ci s-a apucat numaidecât
T atăl îl privea copilul care încerca să
mute un vas de flori foarte greu,
cum se sforţa, pufăia, bombănea,
să sape printre dărâmături. Cei prezenţi încercau să-l dar nu reuşea să mute vasul nici
oprească spunându-i că şi-aşa de acum totul este în zadar, un milimetru.
dar împotriva opreliştilor din toate părţile, el s-a pus pe – Nu pot! spuse resemnat
treabă. A săpat 30 de ore şi nu a dat de nimic. După vreo copilul.
38 de ore de muncă, continua să-l strige întruna pe fiul – Ţi-ai utilizat chiar toate
său, pe nume Armand. Deodată veni şi răspunsul: „Tată, forţele? îl întrebă tatăl
aici sunt!” Scăpase ca prin minune cu câţiva din colegii său.
săi de clasă, deoarece plafonul formase cu peretele – Da, răspunse copilul.
lateral un triunghi salvator. „Le-am spus colegilor mei de – Nu, îi replică tatăl,
clasă să nu se înspăimânte, că dacă trăieşti vei veni să pentru că nu mi-ai cerut
mă salvezi şi împreună cu mine şi pe ei. Ştiam eu că nu încă să te ajut”.
vei uita promisiunea făcută”, a spus el tatălui său.

Graba strică treaba!
E levii clasei a VIII-a erau la ora de sport. Profesorul le
dădea indicaţii cu privire la probele de alergare ce
trebuiau să le susţină în acea zi. Ei, îşi zise Mihai în gândul
lui: „Eu plec mai repede, pornesc înaintea semnalului, ca
să ajung primul” Când a anticipat că profesorul va da
startul a ţâşnit înainte de a auzi fluierul, al cărui semnal
îl aşteptau cu toţii. În momentele următoare s-a auzit
un vaiet „Auu Piciorul meu!” „Vai capul meu!” Proba s-a
întrerupt şi toţi s-au adunat acolo. Profesorul a întrebat
ce s-a întâmplat? „Cred că mi-am rupt piciorul, mă doare
rău” zise Mihai. „Tu vorbeşti! Eu m-am lovit la cap şi-mi
vine rău” interveni Ioan.
După ce profesorul i-a dus la cabinetul medical şi
li s-a acordat primul ajutor, a discutat cu ei, cerându-le
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Cine a umblat cu Dumnezeu 100 de ani?
2. Despre cine este menționat că este mândru de
Maleahi A-Z puterea lui?
aripi; buzele; cartea; dreptății; Esau; focul; 3. Menționați oamenii cărora împărații le-au spus:
gemete; Horeb; ispitesc; înfricoșat; judecata;
„Ce ceri / Ce dorești?”.
Legea; miriștea; nălbitorului; oștirilor; prorocul;
rânduieli; soarele; șchioapă; tămăduirea; țara 4. Menționați împrejurările în care oamenii lui
răutății; urâciune; vițeii; zeciuielile. Dumnezeu, prin vorbele lor, au împiedicat pe
alții să se răzbune.
Propovăduitorul: 5. Prin ce este caracterizat omul leneș în cartea
ferestre, Făcător, locuinţa, petrecerea,
smulgerea, înţelepciunea, aruncarea, Proverbe?
ascultarea, trecător, răutate, blestema. 6. Menționați oamenii din Biblie despre care este
scris că au leșinat.
Cine sunt eu?
Ploaia 7. Cine nu a mâncat și nu a băut apă pentru că
era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei?
8. Menționați autorii cântărilor de jale?
9. Cum se numea tatăl lui Daniel?
10. Cine a bătut aspru pe spate și pe pântece pe
A-B Eclesiastul sau... dușmanii lui?
Înlocuiți cuvântul lipsă din cartea Eclesiatul

1. Păzește-ți ……….. când intri în Casa lui 8. Am văzut că şi aceasta vine din mâna lui
Dumnezeu 9. ……….. își are vremea ei
2. Toate ……….. se varsă în mare 10. În ea se afla un om sărac, dar ………..
3. Dumnezeu a făcut pe ……….. fără 11. Bucură-te tinere în ……….. ta
prihană 12. ……….. s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea
4. Du-te de mănâncă-ți ……….. cu bucurie afla
5. Nu poate să ia nimic în mână din toate 13. Cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le
……….. lui pătrund ………..
6. Am văzut ……….. mergând pe jos ca 14. ……….. nu obosește auzind
niște robi 15. Tot așa nu cunoști nici ……….. lui Dumnezeu care
7. Cine iubește ……….. nu se satură le face pe toate.
niciodată de argint
Baul Maria

Premianți: Antohe Damaris, Bud Daria, Mandici Gabriela, Mandici Naomi,
Mandici Rebeca, Mesesan Fineas, Mesesan Rut, Patrautan Jonathan.
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.09.2015
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Fărădelegea Legea
Mare e uimirea celui care nu ştie unde a greşit, Ce amar e să slujeşti, când nu eşti deprins a sta
dar aceasta nu-l face nevinovat. sub poruncă, deşi poruncile adevărate sunt lăsate
Luarea la cunoştinţă a ceea ce este legal, este spre binele omului!
datoria fiecărui cetăţean.
Poporul e puternic când legile sunt respectate,
Cine face unuia o nedreptate, ameninţă pe mulţi dar pe nemernici, teama, nu clemenţa,
şi tolerând o nedreptate, îndemni la repetarea ei. îi ţine în frâu.

Piciorul care fuge de judecată mărturiseşte vina. În lipsa acuzării şi condamnării, conştiinţa este
Nelegiuitul amână pedeapsa, dar nu o ocoleşte. pedeapsa tăcută, de care niciun vinovat
nu poate scăpa.
E îndoit păcatul celui care nu se ruşinează de
nelegiure şi nu se teme de pedeapsa Legii lui Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale
Dumnezeu. unui Dumnezeu desăvârşit.

Când iartă un răufăcător, judecătorul se Acuzatul nevinovat se teme de nedreptate,
condamnă pe sine şi se face părtaş la nelegiuire. nu de Lege. Cine umblă la lumină nu se teme
de întuneric.
Putem înfrunta legile făcute de oameni, dar în
faţa legilor naturii suntem neputincioşi, cu atât A suspenda legile înseamnă a ţi se răpi cel mai de
mai mult în faţa legilor lumii spirituale. seamă sprijin şi a renunţa la ocrotire.

Un popor scăpat din chinga legii, redevine gloată Legea este prietenul celui slab, este efortul
şi unde se neagă existenţa lui Dumnezeu, se omului de a organiza societatea pentru a nu fi
distruge orice urmă de responsabilitate. controlată doar de cei tari.

„Domnul a voit, pentru dreptatea Lui,
„Oricine face păcat, face şi fărădelege; să vestească o lege mare şi minunată.”
şi păcatul este fărădelege.” (Isaia 42:21)
(1 Ioan 3:4)
„Legea Domnului este desăvârşită şi
„Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi înviorează sufletul.”
păcatul meu stă necurmat înaintea mea.” (Psalmul 19:7)
(Psalmul 51:3)

„Cei ce părăsesc legea, laudă pe cel rău,
dar cei ce păzesc legea se mânie pe el.”
(Proverbe 28.4)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Perla
Sunt sigură ca ai auzit câte ceva despre perle, acele
mărgeluţe preţioase produse de stridii. Dar ce o face
atât de valoroasă şi de specială? Asemănările dintre noi
şi perle sunt foarte mari şi este foarte interesantă lecţia
pe care o putem învăţa de la perlă.
Geneza perlei începe cu un fapt banal. Într-o zi, melancolici, astăzi nu am mai avea poezii, în schimb
un fragment de materie organică străină, ori un parazit dacă ar lipsi cei sangvinici și colerici am fi în lipsă de
ajunge în corpul unei moluşte. Deranjată de acest conducători. Tu ai rolul tău, eşti unic şi modul în care
intrus, stridia va atenua senzaţia deranjantă acoperind vei face lucrurile este exact originalitatea de care are
corpul străin cu straturi-straturi dintr-o materie netedă, nevoie Dumnezeu din partea ta.
calcaroasă, izolându-l astfel şi făcându-l nevătămător, Deşi nu e uşor, procesul formării poate dura între
transformându-l într-o formaţiune rotunjită şi mai puţin 10 și 20 de ani, un timp destul de îndelungat în care
iritantă pentru ţesuturile moi, astfel fiind depuse în jurul perla să ia forma şi calitatea exactă. Cu cât durata este
acelui corp mii și mii de straturi concentrice de sidef. mai lungă, cu atât perla va fi mai mare și mai frumoasă.
Acest mic corp străin se poate asemăna cu tine. Înainte Nu este o durată prea scurtă, nu-i aşa? Dar ţine minte,
de toate Dumnezeu a pregătit un mediu pentru tine. calitatea ta depinde mult de acest timp de prelucrare.
Nu este la întâmplare mediul în care ai crescut, şcoala Există şi perle de cultură al căror mod de formare este
unde înveţi zilnic sau familia în care te întrebi adesea pe cale artificială şi durata este de aproximativ trei ani,
de ce te găseşti, este exact stridia pe care Dumnezeu însă calitatea acestor perle nu este la fel ca şi a celor
ţi-a pregătit-o, este mediul de care tu ai nevoie pentru naturale. Ce mult poate folosi un caracter modelat pe
a deveni o perlă adevărată. Dumnezeu nu greşeşte placul Domnului în totalitate faţă de unul care încă are
niciodată. Alegerea Sa pentru tine este una perfectă cusururi şi modelarea a fost stagnată. E adevărat, privind
chiar dacă tu nu realizezi adeseori acest lucru. Oamenii de la depărtare ambele sunt perle, însă apropiindu-te vei
şi evenimentele cu care te întâlneşti zilnic vor ajuta la realiza diferenţa. Dumnezeu are nevoie de dăruire 100%
şlefuirea şi sidefarea ta. în mâna Sa, planul Său este să fii cu adevărat strălucitor,
Urmează procesul de strălucire, acesta se datorează nu o copie. Scopul Său este să devii perfect.
luminii care pătrunde în straturile foarte subțiri de sidef, Iată-ne ajunşi la momentul testării. Acum perla este
producând fenomenul de irizație al perlei. De unde poţi finisată, dar trebuie aflată valoarea ei. Cum ar putea şti
să extragi strălucirea dacă nu din părtăşia cu Dumnezeu? cercetătorii altfel, dacă perla este adevărată sau nu?
O viaţă în care convorbirea cu Dumnezeu, asemenea Perla este examinată cu raze X. La fel Dumnezeu privește
convorbirii cu un Tată nu lipseşte, alături de citirea înspre noi. Biblia spune că El vede totul. Aspectul perlei
Scripturii, îşi vor pune puternic amprenta în viaţa ta. este măsurat, perla naturală fiind formată din straturi
Este modul prin care capeţi luciul mult căutat, virtuţile succesive de sidef, lumina trece prin fiecare în parte
care vor străluci în tine. reflectându-se dintr-unul în altul, rezultând un lustru
Trebuie să ştii că tipul de apă în care s-a format şi inimitabil, pe când imitațiile de perle prezintă o reflexie
condiţiile mediului în care a trăit scoica (temperatura gen oglindă. Strălucirea ta nu este doar o reflecţie a unei
apei, curenții, hrana) vor determina culoarea, care oglinzi, tu eşti mai mult decât atât. Toate momentele
poate varia de la alb, galben, roz, bleu sau verde până la grele prin care ai trecut nu au fost în zadar, ele nu vor
argintiu, brun, gri închis și negru. Foloseşte-te din plin de pune la îndoială că strălucirea ta este dovada unei vieţi
mediul în care te găseşti. Încearcă să observi avantajele cu adevărat transformate.
pe care Dumnezeu le are pentru tine în acest mediu. Un proverb indian spune că „O perlă este fără
Un alt detaliu important îl reprezintă forma perlei valoare în cochilia sa.” Până la urmă ce rost ar avea tot
care depinde de forma corpului străin pătruns în moluscă: timpul de formare al perlei dacă ea nu ar fi întrebuinţată
perfect rotunde, baroc (perla are formă neregulată), în vreun fel. Oamenii au găsit diverse întrebuinţări
rotund aplatizate (butoni), picătură, bob de orez (cu perlei, dar cum va proceda Dumnezeu în cazul tău, când
aspect ridat). Perlele pot fi şi bicolore, atunci când mai El te-a creat, te-a răscumpărat prin moartea Fiului Său
multe perle se lipesc întâmplător una de alta. Ce diferiţi şi a fost alături de tine pas cu pas, modelându-ţi viaţa?
suntem şi noi oamenii! Este foarte interesant cât de Cât bucuros va fi gata să te folosească în lucrarea Sa pe
mult se diferenţiază caracterele noastre ale oamenilor acest pământ, dar mult mai mult decât orice, să te ducă
şi totuşi minunat faptul că Dumnezeu poate folosi în slavă, acolo unde cred că vei înţelege cu exactitate
fiecare temperament spre slava Lui. Nu fi dezamăgit scopul formării, acolo unde strălucirea mărgăritarului
comparându‑te cu alţii. Dacă nu ar fi existat şi oameni tău va fi la adevărata lui valoare.
Naomi Luntraş

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”