You are on page 1of 20

Copilăria Mântuitorului

Când Isus veni din slavă,
Un prunc dulce-a fost întâi
Şi-L veghea la căpătâi
Vocea mamei cea suavă.
Ea la pieptu-i cu iubire
Îl strângea şi-L săruta.
Şi micuţul Prunc creştea, pag. 3
Gângurind de fericire. Vine vacanţa!... pentru cei ce au învăţat – Învăţătorul
El creştea-n înţelepciune
Şi tot mai plăcut era – pag. 4
Tatăl Veşnic Îl iubea Despre prieteni – Daniel Pălincaş
Dar şi oamenii – se spune...
Când părinţii Săi de Paşte, pag. 6
În Ierusalim s-au dus, Căutaţi în cartea Domnului (Judecători) şi citiţi! –
S-au întors fără Isus – Damaris Meseşan
Au aflat, fiind departe.
pag. 7
L-au căutat printre tovarăşi,
Printre rude, cunoscuţi, Începutul înţelepciunii • Personaje biblice şi lucruri
S-au întors’napoi duruţi reprezentative
Şi-L găsiră-n Templu iarăşi.
pag. 8
Printre rabini sta la masă,
O gură cu două feluri de gusturi – Iosif Anca
Asculta, ’ntrebări punea,
Ceru’ntreg se minuna, pag. 9
Dar era la Tata-acasă. Ozia – Predicatorul
Şi I-au zis cu nerăbdare:
„De ce astfel Te-ai purtat? pag. 10
Tatăl, eu – Te-am căutat Frica de Domnul – Eunicia Muraru
Peste tot cu îngrijorare!”
El le-a zis:”Chiar nu ştiaţi, pag. 12-14
Că Eu trebuie să fiu Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
În Templul Tatălui cel viu, o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
Printre învăţători şi fraţi?”
Evengheliei” Timişoara
Şi-au continuat cărarea,
S-au întors iar cu Isus, pag. 15
Care-n tot le-a fost supus Rugăciunea ara putere – I.Z.
Până Şi-a sfârşit lucrarea. Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor – N.L.
Simion Buzduga pag. 16-17
Pilde
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Răspunsuri, întrebări şi premianţi
doresc să sprijine această lucrare pot depune
pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. pag. 20
Gigantul elefant – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Înţeleptul Solomon scria: „Toate îşi au vremea lor...” Într-o situaţie diferită se află cei care n-au înţeles bine
(Eclesiastul 3:1), astfel şcoala şi învăţatul şi-au avut că Dumnezeu: „Orice lucru El îl face frumos la vremea
vremea lor, urmează o vacanţă de peste două luni, căci lui” (Eclesiastul 3:11). Astfel cei care au rămas corigenţi
este vremea ei. sau cei care nu au luat examenul de bacalaureat, trebuie
Vă propun să ne uităm în catalog, mai întâi la rubrica încă să înveţe, neavând drept la o vacanţă întreagă şi fără
absenţe, apoi la notele obţinute la fiecare disciplină emoţii. Poate unii se bazează pe relaţii sau pe indulgenţa
şcolară, pentru că Solomon scria în continuare: „fiecare examinatorilor şi tot nu învăţă, dar eu vă întreb: „Chiar credeţi
lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui”. Dacă la ceasul – că şcoala n-are rost?” Imaginaţi-vă că un medic n-ar şti ce
ora de matematică, de exemplu, aţi fost prezenţi şi atenţi, tratament să vă dea şi v-aţi îmbolnăvi mai grav sau un şofer
foarte bine, dar dacă aţi lipsit, vă întreb la ce aţi folosit de autobuz nu ştie ce defecţiune indică la bord şi ar pune în
ceasul acela? Toată viaţa se compune din vremi (ani) şi pericol viaţa a zeci de pasageri. De asemenea, gândiţi-vă,
ceasuri (ore) care pot fi folosite cu înţelepciune sau pot fi ce urmări ar avea cine nu ştie scrie corect şi ar transmite
pierdute. Timpul este o valoare ce nu poate fi economisită, informaţii eronate privind o decizie oficială a autorităţilor
ci doar folosită. Fiecare moment este o oportunitate de a statului. Se spune că Napoleon nu scria frumos şi în cazul
învăţa ceva şi de a trăi frumos sau poate, pentru unii, o bătăliei de la Waterloo – una din marile lui înfrângeri – a scris
ocazie de a face ceva rău. Mai există şi posibilitatea de a o depeşă către comandantul unui corp de militari de carieră
nu face nimic – serviciul leneşulului – chiulitul de la şcoală, şi acesta a citit-o sub un alt înţeles, întârziind deplasarea
dar şi în situaţia aceasta tot se va face ceva. trupelor, fapt considerat de istorici, ca având o contribuţie
Dacă aţi parcurs cu bine anul şcolar şi aţi ştiut să le majoră la înfrângerea francezilor.
faceţi pe toate la vremea lor: orele de şcoală, fie ele teorie Poate aţi auzit părinţi plângându-se de diferite
sau practică, temele pentru acasă, acum vă puteţi bucura neajunsuri sau de guvernanţi şi patroni, sau dacă sunt
din plin de vacanţă. Chiar dacă nu vom pune cărţile pe foc, patroni, de angajaţi. Dacă încercaţi să discutaţi cu ei, veţi
cum se mai spune în perioada aceasta, aveţi dreptul să vă afla cât ar fi de bine dacă fiecare şi-ar face treaba în mod
jucaţi, potrivit cu vârsta pe care o aveţi. Vă recomand jocuri în conştiincios. Dar dacă profesorii nu au înţeles vremea
natură, în locul jocurilor virtuale, care vă pironesc în scaunul predării lecţiei şi voi pe cea a asimilării cunoştinţelor şi
computerului şi vă fac dependenţi de imagini ireale. Timpul aţi neglijat orarul, când veţi recupera ceea ce aţi pierdut?
vacanţei poate fi folosit şi pentru ajutorarea părinţilor sau Ceasul următor poate fi momentul potrivit pentru o altă
bunicilor. Cred că ei vă vor recompensa, aşa încât să aveţi activitate. Viaţa are câteva perioade de activitate intensă, în
ceva bani pentru următorul an şcolar. Dacă sunt prea săraci cazul vostru – şcoala, urmate de alte perioade în care orarul
să vă plătească în bani pentru munca voastră, gândiţi-vă că este mai liber şi activităţile mai plăcute, pentru voi - vacanţa.
ei muncesc mult mai mult pentru a vă întreţine. Apoi există Amintiţi-vă de Iosif, fiul lui Iacov, care după o perioadă grea
şi beneficiul de a învăţa o meserie ca ucenic, din care vei de şcolarizare, finalizată cu un examen valoros în faţa lui
câştiga bani, mai târziu în viaţă. Nu trebuie uitat nici faptul Faraon, a fost promovat într-un serviciu bun, în care îşi
că dacă facem ceva frumos, ca pentru Domnul, El ne va făcea singur orarul, fiind un om foarte înţelept.
răsplăti şi aici pe pământ şi în eternitate.
(continuare în pagina următoare)
3
Lecturi biblice
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Despre prieteni
„Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la
tine decât un frate” (Proverbe 18:24)

Atunci când citesc un verset biblic şi vreau să-l înţeleg realizări, care ne pun într-o postură favorabilă celor din jur.
mai bine, unul din lucrurile pe care le fac este să formulez Mă gândesc la apostolul Pavel care a spus la un moment
întrebări cu privire la conţinutul lui, mai exact cu privire la dat aflat la strâmtorare: „La întâiul meu răspuns de apărare
ceea ce nu înţeleg. Răspunsurile, bazate pe Scriptură, nu nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit” (2 Timotei
întârzie să apară, ceea ce îmi conferă o înţelegere mai 4:16). Ce s-a întâmplat cu prietenii lui, care până atunci
clară a textului în cauză. Acesta este doar un aspect în au fost alături de el? La penitenciar am lansat o întrebare
ce priveşte buna înţelegere şi aprofundarea în Cuvântul deţinuţilor: „Câţi din prietenii de afară pe care îi aveaţi vă
lui Dumnezeu, pe lângă altele care nu trebuie neglijate. Şi mai caută? Cei mai mulţi au lăsat capul jos, iar unul dintre
dacă vorbim de întrebări, vă pun înainte câteva din cuvintele ei care a îndrăznit să-mi răspundă a zis: „Tocmai din cauza
care mi-au fost adresate cândva de un frate scump: „Un celui mai apropiat prieten al meu, mă aflu aici!”
punct la finalul unei propoziţii încheie «marşul» literelor; O altă întrebare pe care mi-am pus-o cu privire la acest
un semn de întrebare însă, nu. Un semn de întrebare verset a fost: „Dar dacă prietenii mei mulţi sunt buni
sporeşte râvna şi te îndeamnă să mergi înainte. Cine nu şi loiali, atunci de ce mă mai afectează acest lucru?”
mai are întrebări se transformă într-o «mlaştină» în care Aici m-am dus cu gândul la cuvintele Domnului Isus din
nimic nu se mişcă şi totul putrezeşte încet. Credinciosul Matei 7:13,14 – „...largă este poarta, lată este calea care
păscut de întrebări e ca un izvor cu ape neliniştite, ce se duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea”. Dacă
frământă, se izbesc de pietre dar se şi limpezesc astfel”. sunt mulţi cei de pe calea pierzării, înseamnă că aceştia
Versetul asupra căruia mi-am îndreptat atenţia are mulţi nu te pot duce altundeva decât la rău şi nenorocire.
în componenţa lui o atenţionare, la care bine ar fi să luăm „Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la
seama şi o recomandare care este în folosul fiecăruia viaţă şi puţini sunt cei ce o află”. Prin urmare şi prietenii
care doreşte să cunoască adevărul. Şi dacă întrebările ne adevăraţi sunt puţini, pentru că niciodată adevărul nu ţine
ajută să aflăm mai profund înţelesul, o primă întrebare pe de cei mulţi şi aceasta nu pentru că adevărul îi preferă pe
care mi-am pus-o în dreptul acestui verset a fost de ce cei puţini, ci pentru că cei puţini preferă adevărul. Dacă
mulţimea prietenilor este o pagubă pentru mine? Cred suntem ceea ce suntem, o datorăm prietenilor noştri fie
că este mai importantă calitatea prietenilor decât cantitatea într-un mod pozitiv, fie într-unul negativ, de aceea să avem
acestora, nu mulţimea lor este de preferat, cât dragostea grijă cu cine ne împrietenim. Regele David spunea că
lor, arătată în orice împrejurare pe care o întâlnesc. îşi dorea în preajmă pe cei ce au ca standard de viaţă
Mulţimea prietenilor nu ne garantează loialitatea lor faţă sfinţenia şi caută evlavia (Psalmul 16:3). Tot el zicea:
de noi, atunci când avem parte de situaţii mai dificile în „Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară,
viaţă. Să ne amintim de tânărul rebel din Luca 15, care ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără
atunci când şi-a terminat banii şi-a pierdut şi toţi prietenii, prihană, acela îmi va sluji” (Psalmul 101:6). El nu uită să‑şi
dar şi de lungimea listei de prieteni de pe facebook sau atenţioneze colaboratorii : „inima stricată se va depărta de
alte reţele de socializare.. mine; nu vreau să cunosc pe cel rău” (Psalmul 101:4),
Dar şi lipsa totală a prietenilor este o nenorocire căci „prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu” (Iacov
pentru cineva. Să luăm exemplul neprihănitului Iov (16:20; 4:4). Cineva spunea şi i-am dat dreptate, că trebuie să ne
19:13; 19:21) sau cazul psalmistului care spunea cu glas rugăm pentru relaţiile de prietenie pe care le avem şi pe
plângător: „Ai depărtat de la mine pe prieteni şi tovarăşi” care le vom avea.
(Psalmul 88:18). Trist este că cel mai adesea, prietenii Apoi m-am întrebat: „Cine este acest prieten
îi aflăm atunci când trecem prin diferite probleme şi minunat care ţine la mine mai mult decât un frate? Cu
nicidecum când avem parte de împliniri materiale sau alte cine pot să îl identific? Citind Scripturile am observat că

4
Şcoala sfântă
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

(continuare din pagina 3)
cel mai bun prieten pe care îl putem avea, nu poate fi
altcineva decât Domnul Isus, singurul care Şi-a dat viaţa
cu un scop nobil, ca noi, oamenii, să ne putem bucura de
viaţă veşnică. Dumnezeu a capacitat omul, prin creaţie,
cu calitatea de a se împrieteni şi cu nevoia de a avea
prieteni. El ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui, iar
Biblia ne spune că Dumnezeu a avut prieteni, prin urmare
şi noi la rândul nostru tânjim să avem relaţii de prietenie
cu cei din jur. În Iacov 2:23 aflăm că Avraam a fost
prietenul lui Dumnezeu. În Iov 22:21 suntem îndemnaţi
să ne împrietenim cu Dumnezeu.
Prietenia cu Creatorul şi susţinătorul Universului, de
la care vine orice este bun şi desăvârşit, este un mare har,
dar să nu uităm că Dumnezeu pune condiţii ca să întreţină
o relaţie de prietenie cu noi. Se cere să ascultăm ce ne-a
poruncit El (Ioan 15:14), ceea ce nu mulţi sunt dispuşi să
împlinească. Să ne amintim de tânărul bogat, un tânăr
moral, cinstit – un cazier curat. Asemenea calităţi le-am Pe pământ, viaţa alternează
dori tuturora, dar când i s-a cerut să asculte de Domnul, asemeni anotimpurilor. Ferice de cei ce
i s-a părut că relaţia de prietenie cu El e prea scumpă! au înţeles să valorifice vremea potrivită
M-am gândit mult la acest tânăr care în societatea „inima înţeleptului cunoaşte şi vremea şi
noastră ar fi un model de urmat, fiindcă nu prea găsim judecata. Căci pentru orice lucru este o
adolescenţi să-şi cinstească părinţii, să nu înşele, să nu vreme şi o judecată” (Eclesiastul 8:5-6).
fure şi să‑şi păstreze fecioria cu demnitate. Întrebarea pe La terminarea şcolilor şi a vacanţelor
care socotesc că e normal să o pun este: „Eşti cel puţin la terestre, urmează marea vacanţă, de
standardul spiritual pe care l-a avut acest tânăr?”
care se apropie bunicii voştri. Vacanţa
O altă condiţie pentru a avea o relaţie de prietenie cu
aceea începe cu odihna morţii celor
Domnul, o găsim în Psalmul 25:14 – „Prietenia Domnului
credincioşi şi aşteptarea marii zile a
este pentru cei ce se tem de El şi legământul făcut cu El
împărţirii premiilor şi a răsplătirilor
le dă învăţătură”. Teama de Domnul asociază respectul
şi dragostea, pe care trebuie să le avem faţă de El şi eterne. În schimb pentru cei nu au fost
consolidează relaţia sfântă. La fel, un adolescent care elevi conştiincioşi în şcoala marelui
nu-şi respectă tatăl cu siguranţă că îl nesocoteşte, iar Învăţător, încep aşteptările corigenţelor
dacă nu-l iubeşte, încrederea, ascultarea, bunătatea sunt şi ale restanţelor, fără purgatoriu, direct
noţiuni străine asupra cărora el nici nu reflectează. „o aşteptare înfricoşată a judecăţii
În Proverbe 3:32, pentru a rămâne în categoria şi văpaia unui foc, care va mistui pe
prietenilor Domnului, suntem atenţionaţi: „Căci Domnul cei răzvrătiţi” – cei cu nota scăzută la
urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără purtare (Evrei 10:27).
prihană”. Să avem o inimă curată şi fără prihană, cum cerea Până atunci şi mai repede, până
cu insistenţă regele David, în rugăciunea pocăinţei sale, la toamnă, când va începe şcoala şi va
pentru că prietenia lui cu Domnul a fost afectată (Psalmul apare şi numărul următor al revistei,
51). Astfel stând lucrurile, Dumnezeu ne aşteaptă să vă doresc:
acceptăm această invitaţie de prietenie numai cu condiţia • jocuri înţelepte, recreative şi
de a respecta încă de la început cerinţele impuse.
practice;
În concluzie, caută să ai prieteni pe cei ce caută pe
• activităţi gospodăreşti şi
Domnul cu sinceritate. „Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte
activităţi agricole în propria grădină
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu
sau la alţii;
cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată” (2 Timotei
2:22). Încrede-te în Domnul din tinereţea ta, căci valoarea • timp pentru citit Biblia şi alte
prieteniei cu El aduce cu sine mari binecuvântări şi dreptul cărţi sfinte.
de a moşteni împreună cu El veşnica Împărăţie.
Învăţătorul
Daniel Pălincaş
5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (Judecători) şi citiţi!
Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi.

1. Aşează în ordine cuvintele următorului verset şi menţionează referinţa şi autorul lor:
„Israel, Ascultaţi, voi, da, Domnului, alăuta, Dumnezeului, cânta, lui, voi, împăraţi, Domnului, luaţi, voi,
cânta, din, aminte, cânta, domnitori”_______________________; ______________________

2. Uneşte ce se potriveşte:
Ehud i s-au tăiat degetele mari de la mâini şi de la picioare;
Lapidot ginerele lui Caleb;
Otniel judecător care nu se slujea de mâna dreaptă;
Samgar a ucis 600 de filisteni, cu un otig de plug;
Iotam frate al lui Abimelec;
Adoni-Bezec soţul Deborei.

3. Subliniază doar cetăţile pe care copiii lui Israel le-au cucerit:
Madian, Tara amoniţilor, Laiş, Bezec, Gaza, Acalon şi Ecron.

4. Identifică pe cel ce a rostit şi pe cel cui i-au fost adresate următoarele expresii:
_______________ „Fii pe pace, nu te teme!” _______________
_______________ „Ia-mi-o, că-mi place!” _______________
_______________ „Dă-mi te rog, puţină apă, căci mi-e sete!” _______________
_______________ „Dă-mi un dar!” _______________
_______________ „Pentru ce îmi ceri numele?” _______________
_______________ „Vino şi-ţi voi arăta pe omul pe care îl cauţi” _______________

5. Arată prin săgeţi corespondenţa dintre cele două rânduri:
Zebul Ibţan Elon Abdon Debora Iabin Sihon

judecător cârmuitor prooroc împărat

6. Numeşte soţiile următorilor oameni:
Lapidot: ______________; Otniel: ______________; Heber: ______________;

7. Pune în ordine cronologică faptele de „vitejie” ale lui Samson: __ a ucis cu o falcă de măgar 1 000 de
oameni; __ a ucis un leu şi a mâncat miere din trupul leului; __ a prins 300 de vulpi, le-a legat coada de coadă şi le-a
dat drumul în grânele filistenilor; __ a apucat porţile cetăţii şi le-a dus pe vârful muntelui; __ a ucis 30 de oameni şi le-a
luat hainele de schimb.

8. Caută interpretările următoarelor nume şi denumiri:
Bochim: ______________; Ierubaal: ______________; Ramat-Lehi: ______________:
En-Hacore: ______________; Mahane-Dan: ______________; Horma: ______________.

9. Enumeră numele judecătorilor / izbăvitorilor lui Israel: __­___________________________________
_______________________________________________________________________________________.

10. Completează următoarele propoziţii cu cifra corespunzătoare:
a) Iuda a ucis _______de cananitţ şi fereziţi la Bezec.
b) La vârsta de ______ ani, Iosua a murit.
c) Iair avea ___ de fii, care călăreau pe ___ de mânji de măgari şi stăpâneau ___ de cetăţi.
d) Fiica lui Iefta şi-a plâns fecioria ___ luni în munţi.
e) Abdon a avut ____ de fii şi ____ de nepoţi.

Damaris Meseşan
6
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A

A-B Începutul înţelepciunii 1
2
3
1. „Du-te la _______, leneşule”
2. „ Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele 4
dintâi ______” 5
3. „Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa ________
tale” 6
4. „Cine părăseşte _______ este aspru pedepsit” 7
5. „________ este o cetate întărită pentru cel
bogat” 8
6. „Cine spune adevărul face o mărturisire
9
_______” 
7. „Limba dulce ____ un pom de viaţă”  10
8. „Celor neprihăniţi li se împlineşte ______”
9. „Pedepsindu-ţi fiul, el îţi va da _______” 11
10. „_______ merge înaintea pieirii” 12
11. „_______ şi certarea dau înţelepciunea”
12. „Cumpăna înşelătoare este _____ Domnului” 13
13. „Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească B
______ plăcute”

PERSONAJE BIBLICE ŞI LUCRURI REPREZENTATIVE
Îmbină personajele cu obiectele care le reprezintă sau care le folosesc
frecvent şi alege apoi o caracteristică de personalitate potrivită.
I. PERSONAJE II. OBIECTE III. TRĂSĂTURI

Moise bani îndrăzneţ
Iosif grâu cinstit
Tabita vase vânzător
Zacheu mreajă harnică
David manta neprihănit
Esau toiag blând
Petru aur sincer
Samson peşti mânios
Ieremia arc întemniţat
Maria harpă nedrept
Saul rană recunoscătoare
Samuel coapsă îndurereat
Cain pungă cu arginţi puternic
Ioan lanţuri şiret
Izabela mirodenii harnic
Iov haine viteaz
Solomon obiecte de înfrumuseţare invidios
Iuda iscarioteanul plug înţelept
Pavel vasul cu untdelemn ascultător
Iacov râşniţă înşelătoare

7
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

O gură cu două feluri de gusturi
„Căci buzele femeii străine strecoară miere,
şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul;
dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri”
(Proverbe 5:3-4)

Buzele femeii străine se pot identifica uşor de orice cu mustrări de conştiinţă şi continuă
bărbat căsătorit, în orice persoană feminină care nu este cu cuvinte de regret, pe fondul unui
soţia lui. În cazul tinerilor, ispita e dată de faptul că o fată dialog ce a făcut din cei doi ce s-au
poate fi o potenţială soţie, ce ar da dreptul intrării într-o iubit la prima vedere cei mai mari
relaţie cu ea. Ceea ce dezvăluie acest proverb ajută băieţii duşmani, aşa cum evidenţiază
şi chiar fetele să deosebească o fată bună / un băiat bun, numărul mare de prietenii rupte şi
cu care ar putea întemeia o familie, de o femeie imorală / de divorţuri. Dar nu se termină totul
bărbat imoral care sunt un mare pericol pentru orice tânăr aici, cu şansa de-a o lua de la început
/ tânără. cum se crede uneori, pentru că aceeaşi
Primul gust, după care se poate observa femeia limba dulce se transformă şi într-o „o
străină este unul plăcut, dulce - „buzele femeii străine sabie ascuţită cu două tăişuri”. Gustul
strecoară miere”. Când simţi gustul acesta, intrarea de moarte întregeşte tragedia nebănuită
în dialog cu ea este un mare pericol, căci femeia „cu de cel „fără minte” (Proverbe 7:7). „Căci
inima şireată, era bună de gură” (Proverbe 7:10-11) ea (femeia străină – una din fetele care şi-
şi „tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele au vândut de mult cinstea şi moralitatea prin
ei ademenitoare” (Proverbe 7:21). Gustul de miere îl gesturi şi îmbrăcăminte) a făcut să cadă
dau vorbele de care are nevoie orice om, în relaţiile de multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis
prietenie, dacă sunt rostite în sinceritate, (Proverbe 27:9), ea” (Proverbe 7:26). Printr-o coincidenţă
dar între persoane de sex opus, dulcele implică sentimente, numerică, tot 7:26 Eclesiastul, arată   acelaşi
care nu pot fi „dezlegate” decât în cadrul căsătoriei, unde destin nefericit, dar moartea este lentă, nu prin
dragostea are spaţiu complet de manifestare şi unde este sabie, ci prin închisoare pe viaţă. Când crezi
total responsabilă şi poate deveni procreativă. Dialoguri că ţi-a „dat mâna”, de fapt i-ai dat ambele tale
ca cele din Cântarea Cântărilor, sunt permise numai între mâini pentru a te încătuşa în mod nemilos, prin
soţi: „Ca un măr între copacii pădurii, aşa este prea iubitul cele mai fine mâini şi cel mai mieros glas: „Şi
meu între tineri. Cu aşa drag stau la umbra lui, şi rodul am găsit că mai amară decât moartea este femeia,
lui este dulce pentru cerul gurii mele” (2:3); „Porumbiţă a cărei inimă este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâni sunt
din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, nişte lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel
arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul! Căci glasul tău păcătos este prins de ea”.
este dulce şi faţa ta plăcută” (2:14). Atenţie la astfel de Exemplul lui Samson, puternicul lui Israel, arată ce
cuvinte vaporoase, exprimate verbal sau în scris, ca nu este şi un uriaş în braţele unei femei străine. Totul a început
cumva să fiţi înşelaţi. Să ştiţi că orice băiat sau fată ce şi în cazul lui, cu iubire, dar în scurt timp s-a schimbat în
se exprimă foarte liber şi îndrăzneţ, cu cuvinte dulci, nu o amărăciune, „fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare
face pentru prima dată şi s-ar putea nici să nu fiţi ultimul zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de
/ ultima care le aude. Oricine le rosteşte cu adevărat, o moarte” (Judecători 16:16) şi a sfârşit cu sabie, atunci
va face cu multă emoţie şi neîndemânare, ceea ce este când filistenii i-au scos ochii.
natural şi bine. Şi alte proverbe evidenţiază acelaşi final dureros:
Gustul „mai lunecos decât untdelemnul”, poate „Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l
exprima savurarea frumuseţii femeii străine, care pedepsească Domnul, acela cade în ea” (Proverbe 22:14);
va avea grijă „să se acopere, în aşa fel încât să se „Căci curva este o groapă adâncă şi străina o fântână
descopere”, iar când gustul ajunge în cerul gurii, ceea strâmtă” (Proverbe 23.27). Aceste nefericiri sunt doar
ce poate un sărut amoros, care se aşterne ca o ştampilă pentru cei ce nu ştiu ce scrie în versetele următoare
peste foaia proaspăt înscrisă cu cuvintele dulci. În celor comentate aici. Aceasta-i tema pentru acasă,
această stare de voluptate, urmează să fie înghiţit întreg citiţi-le”.
meniul ce poate părea foarte delicios şi vitaminizant.
După primul gust urmează al doilea gust, de „la Iosif Anca
urmă” care face gura „amară ca pelinul”. Acesta începe

8
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

„Tot poporul din Iuda
a luat pe Ozia,
care era în vârstă
de şaisprezece ani
şi l-a pus împărat”

(2 Cronici 26:1)

Ozia s-a remarcat şi prin preocupări agrare, ceea ce este
vital în fiecare generaţie. Acum, produsele alimentare
biologice sunt calificate din nou, pentru că legumele, de
exemplu, produse fără pământ sunt descalificate şi de
animale, care adesea refuză să consume produse de la
supermarketuri. Vă îndemn, să vă apropiaţi de grădina
părinţilor sau a bunicilor, să foraţi fântâni şi să vă ocupaţi
cu diferite culturi. Dacă aveţi şi animale e şi mai interesant.
Încercaţi-le pe amândouă şi veţi constata singuri ce bună
va fi mâncarea şi ce dulce va fi somnul, după zilele în
1. Ozia – un manager şi un strateg priceput care aţi lucrat în grădină. Spor la treabă şi Domnul să
„Dumnezeu l-a ajutat... (şi) a ajuns foarte vă binecuvânteze „rodul pământului (şi) rodul turmelor”
puternic...  Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe poarta (Deuteronom 28:4).
unghiului, pe poarta văii şi pe unghiu şi le-a întărit.... Ozia
le-a dat pentru toată oştirea scuturi, suliţi, coifuri, platoşe, 3. Ozia – un împărat sfătuit de Domnul prin vedenii
arcuri şi prăştii. A făcut la Ierusalim maşini iscodite de „El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai
un meşter, care aveau să fie aşezate pe turnuri şi pe cum făcuse tatăl său Amaţia. A căutat pe Dumnezeu în timpul
unghiuri, ca să arunce săgeţi şi pietre mari...” (versetele vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu.
7-15). Acest rege a avut o domnie lungă şi cu el ţara a Şi în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a
prosperat, pentru că era foarte priceput. În acele timpuri făcut să propăşească” (versetele 4-5). Potrivit principiilor
antice, ştiinţa şi tehnica erau mai primitive, dar în timpul biblice, un om are parte de progres atunci când este într-o
domniei lui s-au făcut progrese considerabile. Astfel, dintr- relaţie bună cu Dumnezeu: „Ferice de oricine se teme de
un regat mic, a făcut o putere de temut, căci pe unii i-a Domnul şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul
învins în războaie, iar alţii i-au devenit vasali. Probabil că mânilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine” (Psalmul 128:1-2).
şi alţii din popor, nu numai el, au ajuns mândri de realizările Nenorocirea, boala şi alte rele sunt pentru cei ce părăsesc
generaţiei lor, uitând că totul s-a datorat, în primul rând, pe Domnul: „Toate blestemurile acestea vor veni peste
faptului că „Dumnezeu l-a ajutat”. Oare noi recunoaştem tine... până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul
că societatea avansată în care trăim şi în special tehnica Domnului, Dumnezeului tău...” (Deuteronom 28:45). „Bine
de care vă bucuraţi, voi copii şi adolescenţi, sunt îngăduite de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura
de Dumnezeu pentru generaţia aceasta. „Slava împăraţilor de rodul faptelor lui. Vai de cel rău! Lui îi va merge rău,
stă în cercetarea lucrurilor” (Proverbe 25:2), dar toate căci va culege rodul faptelor lui” (Isaia 3:10-11). Dar ceea
sunt o îngăduinţă divină, căci lucrurile ascunse sunt ale ce este foarte important de reţinut e relaţia de asociere a
Domnului (Deuteronom 29:29). lui Ozia cu un om al lui Dumnezeu, cum erau numiţi uneori
profeţii. „Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu”,
2. Ozia – un agricultor harnic păstra legătură între palatul regal de la Ierusalim şi tronul
„A zidit turnuri în pustie şi a săpat multe fântâni, pentru lui Dumnezeu din cer, de unde se coordonează toate
că avea multe turme în văi şi în câmpie şi plugari şi vieri activităţile din Univers.
în munţi şi la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului”
(continuarea în pagina 11)
(v. 10). Pe lângă preocupările industriale şi militare, regele

9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

„Slujiţi Domnului
cu frică şi
bucuraţi-vă,
tremurând”
(Psalmul 2:11)

O prietenă m-a rugat să-i ţin locul la serviciul ei care au suficiente autorităţi deasupra lor, de care să le
câteva zile. Pentru că timpul îmi permitea atunci şi pentru fie frică? Da, Dumnezeu are aşteptări de la toţi şi El „va
că de la şefa ei venise propunerea să-şi caute înlocuitor, am binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi
acceptat. Am primit toate instrucţiunile necesare, dar în mod pe cei mari” (Psalmul 115:13). Despre sutaşul Corneliu,
special, am fost sesizată să am grijă la sistemul de alarmă Biblia menţionează că era un „om temător de Dumnezeu,
de la intrare (era vorba de un magazin cu haine de lux), mai împreună cu toată casa lui” (Fapte 10:2). Îngerul acela,
exact la introducerea corectă a codului PIN. În prima zi de care tăbărăşte în jurul părinţilor tăi temători de Dumnezeu,
muncă totul a fost în ordine, până la un moment dat când, sau un oricare alt duh slujitor, ce rapoarte va duce în
în timp ce îmi făceam liniştită treaba în magazin, a sunat cer? Va spune despre tatăl tău că este un om temător
o alarmă. Nu era normal să se întâmple aceasta şi m-am de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, sau va trebui
speriat foarte tare. Am intrat în panică, la gândul că va urma pe tine să te excludă din evidenţierea aceea favorabilă?
o întrevedere cu poliţia care, îmi spuneam eu, va constata Poate v-au povestit părinţii voştri cum se temeau de
că e doar neatenţia mea şi totul este în regulă. Mă gândeam Dumnezeu ei şi cei din generaţia lor, când erau de vârsta
că va plăti şi o amendă firmei, pentru că s-a prezentat voastră. Dar în vremea noastră, măcar că Dumnezeu nu
prompt la magazin şi voi fi creat în felul acesta necazuri S-a schimbat, frica de Domnul lipseşte în mod pregnant,
şefei. Dar L-am implorat pe Domnul să mă păzească şi nu ceea ce este foarte grav, „fiindcă Dumnezeul nostru este
s-a întâmplat după temerile mele. un foc mistuitor” (Evrei 12:29).
Totuşi, seara, am început să mă stresez din nou, la Un om al lui Dumnezeu, Robert Cox, spunea că
gândul că a doua zi mi s-ar putea întâmpla la fel şi nu se „frica de Domnul presupune să fii pe deplin conştient de
va mai termina cu bine. Aşa că, înainte de culcare, L-am prezenţa Lui”. Această prezenţă este o realitate, pentru că
chemat pe Dumnezeu să mă ocrotească. Imediat ce am Dumnezeu este omniprezent şi omniscient, „cercetează
aţipit, am auzit o voce, care mi-a spus aşa: „Să nu-ţi fie toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile”
frică; să-ţi fie frică de Dumnezeu!” Sfatul acesta: „să nu-ţi fie (1 Cronici 28:9). Dar Dumnezeu este sfânt, „ochii Lui sunt
frică!” (cu referire la serviciu) m-a înviorat, pentru că a fost aşa de curaţi că nu pot să vadă răul şi nu poate să privească
foarte ferm, inspirând mult curaj, dar pe cât a fost acesta nelegiuirea” (Habacuc 1:13), iar „nebunii nu pot să stea în
de binefăcător şi aducător de linişte şi pace, pe atât a fost preajma ochilor Lui” (Psalmul 5:5). Gândiţi-vă ce atmosferă
celălalt (referitor la frica de Domnul) de cutremurător. M-am este în jurul lui Dumnezeu dacă „înaintea Lui cad în leşin
trezit imediat şi m-am gândit, printre altele, că Dumnezeu duhurile şi sufletele pe care le-a făcut” (Isaia 57:16). Pe
mi-a dat un dram de înţelegere a sintagmei „bucuraţi-vă, Daniel, care era un „om foarte mult iubit” (Daniel 9:23, trad.
tremurând” din versetul citat. Stările acestea contrastante, Bucureşti, 2001), o prezenţă divină l-a făcut să „cadă cu faţa
de bucurie şi teamă, le-am trăit în acelaşi timp, măcar că, în la pământ leşinat” (Daniel 8:18). Aşadar, frica de Domnul
realitate, ele nu pot fi explicate decât delimitate. trebuie să o avem oricând, iar conştienţa prezenţei Sale
Aşadar, dacă ne temem de Domnul, nu trebuie să absolute trebuie să se răsfrângă chiar şi peste ultimul „ciob
ne înspăimânte niciun pericol care poate apărea în viaţa de gânduri sparte”, folosind expresia unui poet. Aşadar, se
noastră, căci „îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce cere o veghere neîntreruptă: în vorbire - „voi veghea asupra
se tem de El şi-i scapă din primejdie” (Psalmul 34:7). Dar căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba” (Psalmul 39:1);
frica de Domnul trebuie să o aibă şi copiii şi adolescenţii, în privire) - „nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei”

10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22
(Psalmul 101:3); în ceea ce aud - „cel ce spune minciuni (continuarea din pagina 9)
nu va sta înaintea mea” (Psalmul 101:7), iar minciuna o pot
auzi de la cei mai apropiaţi prieteni ai mei (în condiţiile în
care nu „sunt prieten cu cei ce se tem de Tine şi cu cei ce
păzesc poruncile Tale” (Psalmul 119:63) până în cel mai
aparent nevinovat film care există pe piaţă.
Dragi copii şi adolescenţi, tehnologia avansată de
astăzi, vă oferă posibilitatea să audiaţi şi să vizionaţi orice.
De aceea, niciodată în istorie n-a fost nevoie de atâtea
trâmbiţe, care să sune cu vâlvă, să vă desprindă de toate
urâciunile pe care aşa de uşor sunteţi gata să le savuraţi.
Iată un sfat biblic, demn de luat în seamă: „Încearcă zece
zile!”. Încercaţi, pentru început, zece zile să nu vă mai uitaţi
la filme şi la televizor şi folosiţi-vă timpul liber citind Biblia,
rugându-vă, cântând cântări duhovniceşti, citind cărţi
bune, recomandate de oameni curaţi la suflet, frecventând
serviciile divine, dar însufleţiţi de fermitatea aceea a lui
Daniel: „s-a hotărât să nu se spurce” (Daniel 1:7). Apoi,
aplicaţi acelaşi tratament încă zece zile, rugându-L pe
Domnul să vă vină în ajutor şi sunt sigură că nu vă vor mai
plăcea minciunile veacului acestuia şi plăcerea voastră va
fi frica de Domnul.
Dar poate că, în timp ce căutaţi să fiţi sfinţi acasă,
diavolul va încerca să vă atragă din exterior, prin colegi
sau prieteni necredincioşi, care vă invită în compania lor.
Dragii mei, voi căutaţi pe Domnul pentru a-L cunoaşte
Luaţi poziţia lui Ieremia, care mărturiseşte despre sine
astfel: „N-am şezut în adunarea celor ce petrec, ca să mă şi a face voia Lui, aşa ca Ozia? Aplicaţia acestei lecţii vă
înveselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o va trimite la un proroc, ca pe lângă cititul Bibliei şi cântare,
parte” (Ieremia 15:17). pe care poate le practicaţi, să fiţi şi dedicaţi rugăciunilor.
„Frica de Domnul este urârea răului” (Proverbe Vă recomand să vă interesaţi unde sunt părtăşii sfinte, la
8:13), deci răul, sub toate formele lui, trebuie respins cu care fraţii credincioşi caută pe Domnul din toată inima.
cea mai mare repulsie. Frica de Domnul se va vedea şi Acolo Domnul vă poate vorbi prin descoperirile Duhului
în îmbrăcăminte, în modul de închinare, în ascultare Sfânt, care privesc atât mersul lucrurilor la nivel mondial
de părinţi şi în ascultare de Cuvânt, în toate lucrurile.
sau naţional, cât şi problemele individuale. În Biblie sunt
Voi încheia arătând relaţia dintre frica de Domnul şi
geamăna ei, smerenia. Robert Cox, pe care l-am citat mai mulţi copii şi tineri prin care sau pentru care Domnul
mai sus, spunea: „Cel ce se teme de Domnul este un a vorbit. Amintiţi-vă de Samuel sau Ieremia şi să nu vi se
om smerit, fiindcă frica de Domnul presupune să fii pe pară că sunteţi prea mici pentru ca Domnul să fie interesat
deplin conştient de prezenţa Lui. Vă spun eu că cine de voi.
realizează starea de faţă a lui Dumnezeu îşi dă foarte „Faima lui (Ozia) s-a întins până departe, căci a fost
bine seama de propria sa micime. Devenim importanţi ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic” (v.
în propriii noştri ochi numai atunci când pierdem simţul 15). Mă opresc aici cu prezentarea, căci ceea ce a urmat
atingerii divine, când Îl percepem pe Domnul doar ca
a fost neplăcut, cu siguranţă pentru că el nu a mai ţinut
pe un Dumnezeu de departe, care S-a distanţat brusc
de noi înşine” şi „Adevărata teamă de Dumnezeu este o cont de Lege şi vedeniile Domnului. De aceea, să ştiţi că
recunoaştere a prezenţei Lui imediate. Şi nimeni nu poate nu e suficient să aveţi o copilărie şi o tinereţe evlavioasă;
sta într-o atitudine de mândrie în prezenţa lui Dumnezeu”. nu este de ajuns să vă căsătoriţi bine şi să fiţi credincioşi
(Smerenia, însemnul regal – E&L Harvey) câţiva ani; trebuie să rămâneţi credincioşi până la
Frica de Domnul este mult apreciată şi răsplătită sfârşitul vieţii.
de Dumnezeu. Sunt nenumărate făgăduinţe care însoţesc
frica de Domnul, dar voi face referire la una singură. Îmi
Predicatorul
este dragă de când am descoperit-o prima dată în Biblie:
„Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul
îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă”(Psalmul 25:12).
Ce este mai sigur decât să mergi pe calea trasată de
Dumnezeu pentru tine? De fapt, pe această cale sunt toate
celelalte binecuvântări ce ni le promite frica de Domnul.
Să nu pierdem niciuna! Amin!

Eunicia Muraru

11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara

problemă pe care o regăsim şi la doamne, domnişoare, dar în
mod general la bărbaţi şi de aceea în materialele pornografice,
partea a 4-a de regulă, apar femei, pentru că ele se adresează bărbaţilor.
Bărbatul răspunde diferit din punct de vedere sexual.
Stimularea sexuală are loc în mod deosebit prin privire, pentru
Reporter: Cu un timp în urmă, un băiat de doar 13 ani că aşa a construit Dumnezeu bărbatul. Cel rău, ştiind această
s-a spânzurat din cauză că părinţii i-au anulat abonamentul trăsătură a sexualităţii masculine, ispiteşte în această zonă şi
la Internet datorită notelor slabe obţinute la învăţătură. Drept de aceea există vulnerabilitate.
urmare, băiatul a hotărât să-şi ia viaţa. Internetul poate ajunge
la fel ca un drog, iar în caz de întrerupere bruscă, reacţiile R: Un adolescent de 15 ani şi-a ucis mama adoptivă,
sunt asemănătoare sevrajului, la alcoolici sau la drogaţi. datorită faptului că nu îi mai plătise factura la Internet. Băiatul
Specialiştii în psihiatrie din România au propus înfiinţarea unor îşi pierduse dorinţa de socializare, s-a autoizolat în propria
centre speciale de tratament, asemănătoare celor în care sunt casă şi era rupt de lumea reală, era dependent de Internet, aşa
internate persoane pentru dezalcoolizare. Astfel de centre că în momentul când mama i-a tăiat conexiunea la Internet, el
există de mai mult timp în ţările occidentale. Ce-ar fi bine să s-a răzbunat ucigând-o. Care ar fi domeniile de dependenţă
faci când vine ispita de a accesa site-uri pornografice? de Internet: jocurile video on-line, bibliotecile sau informaţiile
pentru cei avizi de informaţie, bârfele mondene din ziare sau
Bărbat, fost dependent de pornografie: Este un de pe bloguri sau pornografia?
sfat foarte bun în Biblie, despre ce trebuie să faci când vin
ispitele: SĂ FUGI. Acesta nu este genul de ispită cu care Nicu Damşe, programator, specialist în
trebuie să lupţi. Cel puţin pentru mine nu a fost şi din câte calculatoare: Cel mai mare domeniu de dependenţă, din
cunosc eu, cu câţi oameni am vorbit, nu este deloc o ispită cu păcate, rămân tot jocurile, fiindcă atrag
care să stai să negociezi: „Ştii, dar mă uit numai la umărul ei, oameni de toate vârstele şi sunt realizate
la buzele ei frumoase”... NU, nu există aşa ceva! Nu negociezi în aşa fel încât, să petreci cât mai multe
cu ispita pornografiei! Dacă dai de un site din greşeală, îl ore on-line ca să faci progrese, să fie
închizi, închizi computerul şi te-ai dus. Nu stai la negociat! mai interesant jocul. În jocuri pot să fie
Nu închizi pagina şi dup-aia oricând poţi să dai un back sau eroi deosebiţi, dar în viaţa normală sunt
oricând poţi să cauţi în history pe unde ai fost... Cu aşa ceva oameni de rând, aşa că pe Internet îşi
nu stai la poveşti nici măcar o clipă. pot trăi toate fanteziile şi toate nevoile
pe care le au. Un alt aspect este faptul
R: Există o agendă a cuiva, să zicem a celor care câştigă că astăzi sunt foarte mulţi oameni
din industria sexului, o agendă de a impune răul pe post de dependenţi de Internet, care stau
bine, non-valorile în locul valorilor? pe forumuri şi pe bloguri şi îşi petrec
toată ziua, scriind la unii şi la alţii.
Ioan Brie, pastor: Da, cred că există o asemenea Asta este trist, pentru că în lumea
agendă. Este o strategie gândită, din zona demonică, şi se reală nu vorbesc cu nimeni, dar
grefează foarte bine pe plăcerile şi predispoziţiile firii noastre pe net sunt omniprezenţi, în toate
pământeşti. Ne place asta! Orice bărbat este şi poate fi forumurile. De asemenea, bârfele
vulnerabil la pornografie. Dacă sunt excepţii, le salut şi aş vrea sunt la modă. De ce să te duci să
să fie cât mai multe, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece cumperi un ziar, când poţi să le ai
şi să ne ascundem de problemă ca şi când nu ar exista. pe toate direct la tine acasă?

R: Am întâlnit chiar şi persoane în vârstă de peste 70 de R: Ce părere aveţi despre
ani care spuneau că au această problemă. pornografie şi cum afectează
pornografia viaţa unui bărbat, a unei
Ioan Brie, pastor: Da, e o problemă, în primul rând femei, a unor copii?
a bărbaţilor, dar nu numai a bărbaţilor. Pornografia este o

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Bărbat 2, deţinut în Penitenciar pentru trafic de Bărbat, specialist în calculatoare:
femei: Din punctul meu de vedere, în primul rând este contra Cred că nevoia de comunicare este una
religiei, şi spun asta cu toate că sunt aici unde sunt... adică în dintre ele, şi Internetul îţi dă posibilitatea să
penitenciar. Traficul de persoane, prostituţia şi toate acestea comunici impersonal. Comunici fără să-ţi
sunt detestabile. Să-ţi câştigi existenţa de pe urma prostituţiei, arăţi identitatea, fără să poţi fi identificat. În
mi se pare inuman, adică mi se pare chiar strigătoare la cer spatele unui „user name”, tu poţi fi oricine,
chestia asta. Fiecare face ce crede şi cum îl duce mintea, dar poţi să vorbeşti ceea ce nu ai vorbi, în mod
să nu uităm, că avem un Dumnezeu şi sunt de principiul că ce normal cu o persoană, stând faţă în faţă. Este
mie nu-mi place, nici altuia nu-i fac. foarte impersonal şi probabil că unii tineri au
nevoie de lucrul acesta: neavând puterea de a spune unele
R: De fiecare dată când copilul accesează Internetul, lucruri în faţă, Internetul este o cale de a transmite ceea ce
este supus unui risc? gândeşti în intimitate. Îţi dă posibilitatea să scrii unele lucruri
pe care doar le gândeşti şi pe care nu ai avea curaj să le spui
Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul cu voce tare.
Inspectoratului General de Poliţie: Nu este un pericol
întotdeauna, însă sunt două reguli bune de urmat. Este de R: În cuvinte simple, cum se defineşte dependenţa de
bun simţ, dacă vreţi, pentru orice familie care are un calculator Internet?
în casă, ca niciodată acel calculator să nu fie instalat în
camera copilului. Adică trebuie să stea într-o cameră în care Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din
şi părintele sau bunicul sau oricare dintre membrii familiei, să Cluj-Napoca: Oamenii stau şi pierd nopţile pe Internet, iar
poată să vadă oricând ce se întâmplă pe acel calculator. Asta ziua dorm şi îşi reduc timpul de activitate la mai puţine ore,
pentru că există o curiozitate evidentă a copiilor... fiindcă prelungesc mult nopţile sau sunt foarte obosiţi în timpul
zilei, dacă mai reuşesc să ajungă la serviciu sau la şcoală.
R: „Tinerii care au un televizor sau un calculator în Dependenţa de Internet, în formele grave, înseamnă că
camera lor, separat de părinţi, au de 6 ori mai multe relaţii noaptea stau pe Internet, iar dimineaţa nu pot să se trezească,
sexuale înainte de căsătorie decât aceia care se uită la nu pot să meargă la şcoală sau la serviciu, au multe zile de
televizor împreună cu părinţii”, spune studiul citat de Virgiliu absenţă din această cauză, nu au rezultate bune etc.
Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minţii umane.
R: Cu siguranţă că există o componentă spirituală în
Radiana Cordoş, consilier creştin la Centrul toate aceste dependenţe, o luptă continuă cu tine însuţi, o
Repha’El din Arad: Pornografia distruge viaţa celui care luptă pe care o pierzi în fiecare zi sau pe care nici măcar nu
o consumă, îi distruge familia şi anturajul, pentru că este o doreşti să o câştigi.
adicţie, o dependenţă care pune stăpânire pe mintea omului,
aşa încât relaţiile, acţiunile sau vorbele persoanei respective Bărbat, fost dependent de pornografie: Ispitele
nu mai sunt în regulă. vin tot timpul. Cu o săptămână înainte de acest interviu şi
eu am fost extrem de ispitit. Au venit foarte multe ispite şi au
R: Cum influenţează mass-media fost ispite mari. Atunci chiar m-am gândit - ce interesant că
comportamentul oamenilor? imediat după ce m-am hotărât să dau un interviu despre cum
am scăpat de dependenţa mea de pornografie, sunt extrem
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, de ispitit. Dar lucrul care m-a ajutat să înving e acelaşi care
medic: Mass-media dezvoltă m-a ajutat după ce mi-am dat seama cum funcţionează ispita:
insensibilitatea la violenţă şi la victimele am înţeles că este vorba despre lupta cu ispita, pe care doar
acesteia. De exemplu, când văd un atac cu ajutorul lui Dumnezeu o poţi câştiga, nicidecum singur.
terorist pentru prima oară, mă înfioară. A
doua oară mă înfioară mai puţin, dar după R: Pornografia poate duce la abuz sexual, în special
ce văd imagini de 50 de ori, din diferite asupra persoanelor mai vulnerabile, cum sunt copiii. Care
locuri, pur şi simplu pot să rămân neutru sunt câteva dintre efectele abuzului sexual asupra copiilor?
la ele, deşi sunt acolo oameni sfârtecaţi,
deşi totul este plin de sânge, deşi există George Roman, Director de programe, Organizaţia
lacrimi în jur. Deci, dezvoltă această „Salvaţi copiii”: Efectele acestea sunt în primul rând de ordin
insensibilitate, care este un lucru groaznic, psihologic, dar şi fizic, iar traumele pe care le are un copil după
şi intensifică percepţia că trăiesc într-o o astfel de experienţă sunt foarte grave, şi pe termen lung el
lume periculoasă, chiar dacă acesta este poate dezvolta o anumită reţinere în a ieşi în public. Pot exista
adevărul. Lumea este violentă, violenţa episoade de traumă, care pot apărea în anumite perioade ale
nu poate fi evitată, iar pentru persoanele vieţii. Există şi o culpă, un sentiment de vinovăţie pe care îl
care sunt mai sensibile această expunere încearcă un copil care a fost victimă unui abuz sexual. Copilul
produce coşmaruri, nesiguranţă a doua zi, crede că el este de vină pentru ceea ce s-a petrecut şi acest
produce depresii şi frică. lucru impietează de multe ori asupra unei viitoare cercetări
penale, pentru că există această dorinţă a copilului de a nega
R: De ce stau oamenii pe Internet aiurea? şi de a ascunde acest gen de comportament adulţilor.
Aşteaptă o veste bună? Caută o prietenie? Din
nevoia de dragoste? Din nevoia de comunicare? (continuarea în pagina următoare)

13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

R: Cât este de mare impactul mediei vizuale Student 4 - Vox-pop pe stradă: Odată ce eşti
asupra omului în secolul XXI? dependent de Internet, uiţi cum e să mai fii om şi atunci trebuie
să găseşti plăcere în altă parte, dacă uiţi toate lucrurile bune.
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Ca să ne facem o idee despre cât este de R: Crezi că şi fetele consumă pornografie pe Internet?
profund şi de larg acest impact în zilele de
astăzi, este suficient să aflăm că în ţările Student 4 - Vox-pop pe stradă: Da, dar mai puţin
dezvoltate consumul lunar de mass-media decât băieţii.
pentru un adult este următorul: radio - 90 de
ore, televiziune - 131 de ore, filme video - 4,5 ore, jocuri video Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins
- 3,5 ore, Internet - 25 de ore acasă şi 75 de ore la seviciu, fiul consumând pornografie împreună cu colegii şi prietenii:
presa - 13 ore, revistele - 7 ore, telefonul - 17 ore şi - culmea Copiii noştri accesează tot mai des site-uri interzise, care le
- cărţile doar 8 ore. influenţează puterea de concentrare la şcoală, le schimbă
caracterul şi dorinţele.
R: Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fii dependent
de Internet? R: Dacă le interzicem copiilor, atunci cu atât este mai
mare tentaţia „fructului oprit” - merg acasă la un coleg sau
Student 3 - Vox-pop pe stradă: O persoană merg la un club de Internet. Ce ar trebui să facă părinţii? Să
este dependentă de Internet când uită să îşi facă lucrurile pună filtre la calculator sau să pună filtre direct în mintea şi în
personale, uită să se îngrijească şi petrece foarte mult timp inima lor şi a copiilor?
în faţa calculatorului. Petrec, ca oricare dintre noi, o mare
parte din timp pe Internet, dar dependent nu cred că am fost Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins
niciodată. fiul consumând pornografie împreună cu colegii şi prietenii:
Este foarte important să discutăm cu copiii noştri, să avem
R: Se leagă şi pornografia de dependenţa de Internet o relaţie foarte apropiată şi să le explicăm unele lucruri care
sau nu neapărat? sunt pe măsura vârstei lor. Apoi cred că este foarte important
să îi direcţionăm spre citit şi lectură, decât să îi abandonăm în
Student 3 - Vox-pop pe stradă: Este şi o vorbă care faţa calculatorului, ca să ne vedem noi de treburile noastre.
spune că Internetul este bun pentru 3 lucruri: pornografie,
pornografie şi pornografie... Aşa că sunt foarte legate! R: Doar Dumnezeu, prin puterea Lui, poate scăpa un om
de dependenţă.
R: Cam cât crezi că se petrece în medie pe site-uri
pornografice, raportat la timpul total petrecut pe Internet? Ioan Panican, pastor: Dependenţa de Internet şi
Dacă într-o zi stai 10 ore pe Internet, cât stai pe site-uri dependenţa de pornografie sunt două realităţi devastatoare,
pornografice? prezente astăzi pretutindeni în lume. Mă aflam în mijlocul unei
Biserici şi un bărbat de vreo 30 de ani m-a rugat la sfârşitul
Student 3 - Vox-pop pe stradă: O jumătate de oră... slujbei să mă rog pentru el, ca Domnul să-i dea putere şi să-l
cam ceva de genul acesta... oricum asta la băieţi, că fetele elibereze. Era un băiat educat, specialist în calculatoare, care
nu cred că stau pe site-uri porno decât când se uită cu băieţii ocupa o poziţie importantă la o firmă cu renume mondial.
şi atât. Eu m-am rugat pentru băiatul acela şi am chemat Numele şi
puterea lui Dumnezeu peste el. Un an mai târziu am ajuns
Student 4 - Vox-pop pe stradă: Un om este iarăşi în aceeaşi Biserică, şi a venit tânărul acesta la sfârşitul
dependent de Internet, atunci când petrece mai mult timp slujbei la mine şi mi-a spus: „Domnul m-a eliberat în chip
în faţa calculatorului decât petrece pentru şcoală, pentru desăvârşit de această groaznică putere care pusese stăpânire
îngrijirea sa personală, pentru prieten sau prietenă, în caz pe mine: puterea Internetului, dependenţa de Internet şi de
că are. Dacă e mai mult pe Internet, atunci deja devine jocurile pe calculator”.
dependenţă. Dependenţa de Internet mi se pare o tâmpenie.
Din ce în ce mai mulţi copii nu se mai joacă, nu se mai plimbă R: Doamne, te rugăm să dai Tu înţelepciune tuturor
cu bicicleta, nu mai ies în parc sau pe stradă. Noi am trăit părinţilor, ca să-şi îndrume copiii spre Tine, singurul Dumnezeu
altfel. Iar legătura între pornografie şi Internet este dată de adevărat.
faptul că majoritatea oamenilor care sunt dependenţi, de fapt Când fiul tău îţi bate la uşă şi tu îl trimiţi în bucătărie la
toţi utilizatorii de Internet - şi băieţi şi fete - accesează site-uri mama lui, care, neavând nici ea timp de el, bineînţeles că îl
pornografice, cred eu. trimite înapoi la tine... Dar el nu se mai întoarce, ci coboară...
şi află că pe Internet găseşte un răspuns „formidabil”.
R: Care este motivul pentru care accesează aceste site- Pentru cei aflaţi în stadiu foarte avansat de dependenţă este
uri? Nu au un prieten sau o prietenă, sunt prea graşi, prea recomandabilă terapia cu ajutorul unui psiholog sau consilier
slabi, prea înalţi, prea mici, au o părere proastă despre ei creştin, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
înşişi, au o imagine greşită despre sine? Se induce o pornire lăuntrică în sufletul celui care a pornit
la vale pe această pantă şi NU SE MAI POATE OPRI !

(va urma)

14
Experienţe
„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Iacov 5:16b

E D
ra o zi frumoasă de vară. Mă trezisem de dimineaţa, ragi copii, aţi auzit de la cei mai mari că
încântat de priveliştea frumoasă de afară. Eram fericit că Dumnezeu ascultă rugăciunea celor mici, însă
în ziua anterioară mi s-au rezolvat nişte probleme, căci poate nu aţi experimentat acest lucru. Aş vrea
Dumnezeu m-a ajutat. În după-masa zilei precedente, mama să vă împărtăşesc o mică experienţă pe care am avut-o,
m-a pus la ceva treabă, dar n-am ascultat-o. Mai târziu, mi-a
exact după ce la studiu biblic unul dintre învăţători ne-a
părut foarte rău că nu am ascultat-o şi m-am dus să o ajut, dar
era prea târziu, făcuse ea, ce îmi ceruse mie şi mă simţeam tare povestit cum Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea pe când
ruşinat. Înspre seară, trebuia să mergem la biserică, la ora 7. A era un copil.
fost o atmosferă plăcută, dar pe la ora 8 jumătate a început să „Una dintre surorile mele mai mici era răcită şi mama
mă doară inima şi să respir greu. Nu-mi venea să cred, aşa ceva m-a rugat să-i dau un medicament. Nefiind atentă, i-am dat
nu mi s-a mai întâmplat niciodată. La ultima rugăciune nu mă mai pastila altei surori mai mici care nu avea nevoie de ea şi
puteam ruga de durere, voiam să ies afară, dar ştiam că de la pentru care conţinutul era prea puternic şi-i putea provoca
fanfară nu am voie să ies. După terminarea slujbei din biserică, reacţii adverse destul de grave. Imediat mi-am dat seama
am plecat foarte repede acasă, respirând foarte greu. M-am dus de greşeala făcută şi speriată mă întrebam împreună cu o
direct în camera mea punându-mă pe pat. Niciodată în viaţa mea
soră apropiată de vârsta mea, ce putem face.
nu am fost atât de bolnav şi atât de greu încercat ca şi în noaptea
aceea. Nu mai puteam de durere; efectiv nu puteam respira. Urgent am decis că trebuie să ne rugăm şi asta am
Tata, mama şi toţi fraţii şi surorile mele au venit la mine şi şi făcut, aşteptând să vedem cum va interveni Dumnezeu.
nu le venea să creadă în ce stare eram, aproape inconştient. Atât Nemaiputând aştepta să vedem ce se va întâmpla, am
ştiu doar, că în momentele acelea s-au pus toţi în genunchi şi au trezit surioara care adormise foarte liniştită şi i-am explicat
început să se roage pentru mine. Mă rugam şi eu în sinea mea ceea ce făcusem, la care ea ne-a arătat medicamentul, care
şi făceam promisiuni Domnului, numai să scap din starea aceea. era încă în gura ei. Nu ştiu să vă spun cu ce bucurie i-am
După rugăciunea familiei noastre, tata mi-a spus că va chema mulţumit lui Dumnezeu pentru felul cum lucrase şi am alergat
salvarea ca să mă ducă la spital. Eu nici nu voiam să aud de spre camera părinţilor povestind totul pe nerăsuflate“.
aşa ceva. Stăteam pe pat şi am început să mă rog iarăşi. La ora
De multe ori ca şi copii vă imaginaţi că sunteţi prea
3 încă mă rugam Domnului ca să mă vindece chiar în noaptea
aceea. Adormisem pe la ora 3 şi jumătate, iar la ora 4 m-am trezit. mici pentru a vă ruga, însă Domnul Isus vă ascultă pentru
Nu îmi venea să cred, dar mă simţeam mult mai bine. Plângeam că vă iubeşte foarte mult. El ne-a spus în Luca 18:16b:
de fericire şi îi mulţumeam neîncetat lui Dumnezeu. Ştiu bine că „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi căci împărăţia
Domnul a îngăduit să trec prin încercarea aceasta, ca să mă facă lui Dumnezeu este a unora ca ei“.
să trăiesc şi să Îl slujesc aşa cum trebuie, nu cum am trăit până Nu uitaţi! Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor!
atunci. Domnul să ne ajute să ne pocăim cu adevărat şi să nu ne
lepădăm de El niciodată. N.L.
I.Z.
15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Povestea bambusului distrus

Un rege avea o grădină foarte frumoasă. Aici obişnuia să se plimbe în fiecare
după-amiază, când soarele strălucea cel mai puternic. Dintre toţi arborii din
grădină, un arbore de bambus era după inima sa, mai frumos ca toţi ceilalţi. Acesta
creştea zi de zi, lună de lună, an de an, şi devenea din ce în ce mai frumos. Regele
îl iubea şi era fericit de el, iar bambusul ştia acest lucru.
Într-o zi, regele se apropie de el, iar acesta, în semn de profund respect, se
aplecă până la pământ. Regele îi spuse bambusului: „Dragul meu, am nevoie de
tine”. Se părea că venise ultima zi pentru acest bambus. El răspunse regelui cu o
voce tremurândă: „Stăpâne, sunt la dispoziţia ta. Foloseşte-mă, după cum doreşti”.
„Prietene, continuă regele serios, pentru a te putea folosi trebuie să te tai”. „Să mă
tai? Pe mine, cel mai frumos copac din această grădină? Nu, aceasta nu, te rog,
nu!” „Foloseşte-mă spre bucuria ta, dar te rog, nu mă tăia!” „Scumpul meu, îi spuse
regele, dacă nu te voi tăia, nu te voi putea folosi”.
În grădină se făcu linişte profundă. Bambusul îşi plecă lent capul şi zise:
„Stăpâne, dacă nu mă poţi folosi fără a mă tăia, atunci fă cu mine cum doreşti şi taie-
mă”. „Dragul meu, trebuie să-ţi tai, de asemenea şi ramurile şi frunzele”. „Stăpâne,
distruge frumuseţea mea, dar frunzele şi ramurile lasă-mi-le, te rog!” Regele îi
spuse: „Dacă nu te voi curăţi de frunze şi ramuri, nu te voi putea folosi”. Soarele îşi
ascunse faţa; un fluture zbura îngrijorat dintr-un loc într-altul, iar bambusul, plin de
curaj, spuse: „Stăpâne, curăţă-mă...”. „Dragul meu, trebuie să-ţi mai fac şi altceva.
Trebuie să te despic în două şi să-ţi scot inima. Dacă nu voi face toate acestea,
nu te voi putea folosi”. Bambusul se plecă numaidecât până la pământ şi spuse:
„Stăpâne, taie şi despică!”
Regele îl tăie, îl curăţă de ramuri şi de frunze şi-l despică în două. Apoi îi scoase
inima, îmbină bucăţile de bambus şi le amplasă cu un capăt la un izvor de apă, iar cu
celălalt pe ogorul său ce gemea după apă. Pe canal începu îndată să curgă apă. În
sfârşit, ajunse şi pe ogor. Izvorul izbucni în cântec de bucurie, spunând conductelor
de bambus un „Bine ai venit!” De asemenea şi ogorul se bucură nespus.
După aceasta, s-a putut planta orez. Zilele treceau, plantele creşteau şi timpul
secerişului sosi. Roadele erau bogate. Astfel, bambusul deveni o binecuvântare
pentru rege. Când acel bambus era frumos, creştea numai pentru sine şi se bucura
de propria-i frumuseţe. Acum, când se dăruise cu totul stăpânului său, bambusul
deveni un canal de care stăpânul se folosi pentru a face din ţara sa, o ţară rodnică.

Viaţa e minunată!

Un om veni la un rabin şi i se plânse că duce o viaţă prea aspră: „Învăţătorule, viaţa mea a devenit
insuportabilă. Într-o singură cameră locuim şase inşi. Ce să mai fac acum?” Rabinul îi răspunse: „Tu ai
o capră, nu-i aşa? Ia-o cu tine în cameră!” Omul crezu că nu a auzit bine: „Să iau capra cu mine în cameră?”
„Fă cum ţi-am spus, îi răspunse rabinul. Apoi, peste o săptămână de zile, vino din nou la mine!”
Peste o săptămână, omul, posomorât şi descurajat, veni la rabin şi-i spuse: „Nu mai pot rezista, capra
miroase îngrozitor!” Rabinul îi spuse: „Mergi acasă şi du capra în staul la locul ei. Apoi, peste o săptămână, vino
din nou la mine!” Săptămâna trecu repede. Când veni la rabin, faţa omului strălucea de bucurie: „Viaţa e minunată,
învăţătorule. Ne bucurăm de orice minut! Capra nu ne mai creează probleme. Suntem numai noi şase!”

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

A (nu) cunoaşte valoarea

Îmănţeleptule, am venit la tine pentru că mă simt atât de mic, de neînsemnat şi nimeni
nu dă doi bani pe mine. Simt că nu mai am forţa să fac ceva bun! Ajută-mă, învaţă-
cum să fac să fiu mai bun? Fără ca măcar să se uite la el, bătrânul îi spuse: „Îmi
pare rău, băiete, nu te pot ajuta acum, am de rezolvat o chestiune personală. Poate
după aceea! Apoi, după o mica pauză, adaugă: „Dacă însă m-ai putea ajuta tu pe
mine, atunci poate că aş rezolva problema mea mai repede si aş putea să mă ocup
şi de tine”. „Vă ajut”, spuse tânărul cu jumătate de gură, simţind, că iarăşi e neluat
în seama şi amânat. „Bine” - încuviinţă bătrânul învăţat, căutând un inel, pe care-l
întinse băietanului, adăugînd: „Ia calul pe care-l găseşti afară şi du-te degrabă la piaţă.
Trebuie să vând inelul acesta pentru că am de plătit o datorie. E nevoie însă, ca să iei
pe el cât vei putea de mult, dar ai grijă ca nici în ruptul capului să nu-l dai pe mai puţin
de un bănuţ de aur”.
Tânărul luă inelul, încălecă şi plecă. Odată ajuns în târg, începu să arate inelul
în stânga şi-n dreapta, doar-doar va găsi cumpărătorul potrivit. Cu toţii manifestau
interes pentru mica bijuterie, până când le spunea cât cere pe ea. Doar ce apuca să le
zică de bănuţul de aur, unii râdeau, alţii se încruntau sau îi întorceau imediat spatele.
Cineva s-a oferit să-i dea doi bani, unul de argint şi unul de cupru, dar tânărul ştia, că
nu poate vinde inelul pe mai puţin de un bănuţ de aur, asa că refuză oferta. După ce
bătu târgul în lung şi-n lat, răpus nu atât de oboseală, cât mai ales de nereuşită, luă
calul şi se întoarse la bătrânul înţelept. Flăcăul şi-ar fi dorit să aibă el o monedă de aur
pe care s-o poată da în schimbul inelului şi să-l poată scăpa pe învăţat de griji, ca apoi
acesta să se poată ocupa şi de el.
„Îmi pare rău – începu el – dar n-am reuşit să fac ceea ce mi-aţi cerut. De-abia dacă
aş fi putut lua doi sau trei bănuţi de argint pe inel, dar nu cred să pot păcăli pe cineva,
cu privire la adevărata valoare a inelului”. „Nici nu-ţi imaginezi cât adevăr au vorbele
tale, tinere prieten!” – spuse zâmbitor înţeleptul – Ar fi trebuit ca mai întâi să cunoaştem
adevărata valoare a inelului. Încalecă şi aleargă la bijutier! Nimeni altul n-ar putea spune
mai bine cât face. Spune-i că ai vrea să vinzi inelul şi întreabă-l cât ţi-ar da pentru el.
Dar, oricât ţi-ar oferi, nu-l vinde. Întoarce-te cu inelul!” Flăcăul încălecă şi plecă în goană.
Bijutierul examină atent micul inel, îl privi atent prin lentilă, îl răsuci şi apoi zise: „Spune-i
învăţătorului, că dacă ar vrea să-l vândă acum, nu-i pot oferi decât 20 de bani de aur
pentru acest inel”. „Cuuum, 20 de bani de aur?” – exclamă năucit tânărul. „Da - răspunse
bijutierul – Ştiu că-n alte vremuri ar merita şi 30, dar dacă vrea să-l vândă degrabă, nu-i
pot oferi decât 20”.
Tânărul mulţumi şi se întoarse degrabă la învăţat, povestindu-i pe nerăsuflate
cele întâmplate. „Ia loc, te rog - îi spuse acesta după ce-l ascultă – Tu eşti asemenea
acestui inel, o bijuterie valoroasă şi unică. Şi, ca şi în cazul lui, doar un expert poate
spune cât de mare este valoarea ta.

Suferinţa poate să ne facă mai puternici

Un om nu putea să vadă niciun lucru frumos şi sănătos. Când într-o oază dădu de un palmier tânăr în
creştere, luă o piatră mare şi o aşeză în mijlocul coroanei palmierului. Apoi plecă mai departe cu un
zâmbet ironic. Palmierul căută să-şi arunce povara. Se scutură şi se îndoi, dar nu reuşi. Atunci îşi înfipse
rădăcinile mai adânc în pământ, până când acestea ajunseră la un misterios izvor de apă. Această putere din
adâncimi şi căldura soarelui din înălţimi îl făcură să devină un palmier regesc, care putea să ridice şi piatra.
După ani de zile, omul trecu din nou pe acolo să râdă de palmierul ciung. Atunci, puternicul palmier îşi plecă
coroana, îi arătă piatra şi-i spuse: „Trebuie să-ţi mulţumesc. Povara ta m-a făcut puternic”.

17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

Găseşte şi încercuieşte: 1. Despre ce împărat se menţionează că
avea un pat de fier, lung de nouă coţi şi lat
de patru coţi?
Noe - Mângâiere Babel- Încurcătură
Ţoar- Mic Sitna- Gâlceavă
2. În ce împrejurare nu se putea deosebi
Levi- Alipire Gad- Noroc glasul strigătelor de bucurie de glasul
Aşer- Fericit Dina- Judecată plânsetelor poporului?
Zerah- Cărămiziu Efraim- Rodire
3. În ce război „pădurea a mâncat mai mult
Insecte, păsări şi animale din popor în ziua aceea decât a mâncat
sabia?”
Biblie: 4. În ce psalm şi de câte ori se repetă expresia
„Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
1. Matei 26:75 cocoş
2. Marcu 1:10 porumbel 5. Când mânia lui Dumnezeu a ajuns fără
3. Genesa 3:1 şarpele leac?
4. Matei 19:24 cămila
6. Cui i-a tremurat inima cum se clatină
5. Matei 7:15 lupi copacii din pădure când bate vântul?
6. Proverbe 6:6 furnica
7. Psalmul 42:1 cerb 7. Unde scrie în Vechiul Testament despre
8. Fapte 8:32 oaie „ucenicii Mei”?
9. Matei 25:32 capre 8. Când s-au repetat aproape două ore
10. Matei 10:31 vrăbii aceleaşi patru cuvinte?
11. Ioan 1:29 mielul
12. Proverbe 26:3 cal Răspunsuri la 9. Cine era capul şi cine era coada în
poporul evreu, conform profeţiilor
13. Marcu 6:41 peşti întrebări: Vechiului Testament?
14. Luca 8:32 porci
15. Matei 3:4 lăcuste 2. Dalila, (Judecători 16) 10. Ce cuvinte ale lui Iuda iscarioteanul sunt
16. Daniel 16:16 lei 3. Ezechiel. menţionate în Evanghelii?
17. Matei 21:5 măgar 4. Ieroboam, Ioram, Ioas,
18. Genesa 22:13 berbec Ahazia
19. Proverbe 28:15 urs 6. Moartea (1 Corinteni 15:26)
20. Genesa 8:7 corb 7. Iacov 3:17
8. Moise şi Ioas

Premianţi: Antatu Damaris, Breabăn Oana, Chifan Măriuţa, Hrihor Lidia,
Moisiuc Iosif, Rusu Emima, Schipor Iosif, Schipor Lidia, Ungureanu Iemima.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.08.2012
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Infidelitate Fidelitate
(nestatornicie în sentimente; faptă care dovedeşte (statornicie în convingeri, în sentimente; devotament;
nestatornicia în dragoste; neloialitate – DEX) loialitate - DEX)

Infidelitate înseamnă: înşelătorie, perfidie, necredincioşie, Nu s-a descoperit încă o genă a „fidelităţii”.
făţărnicie, minciună, trădăre etc. Fidelitatea nu este ereditară, se dobândeşte prin educaţie,
Când spunem infidelitate, ne gândim invariabil, la toate acestea. iar cea mai bună şcoală de formare în domeniu este cea sfântă.

Infidelitatea începe de multe ori cu o prietenie sau Fidelitate înseamnă respect faţă de cuvântul dat şi
relaţii online aparent inofensive, care progresează lent statornicie în sentimente, dar şi un semn al purităţii..
spre ceva mai mult. Întoarcerea la fidelitate are ceva din splendoarea
Mlaştina estompării treptate a liniilor dintre prietenie şi întoarcerii acasă.
intimitate mai profundă,
atrage chiar şi persoanele care n-au intenţii păcătoase. Nimic mai nobil, nimic mai onorabil într-o relaţie,
decât fidelitatea.
În mediul relaţiilor de familie şi prieteniile copilăriei Fidelitatea şi adevărul sunt cele mai sacre calităţi
se formează sau se deformează intenţiile curate ale ale minţii umane.
conştiinţei. A te obişnui să minţi, să nu fii sincer cu toţi
oamenii, va sfârşi prin a fi un trădător. Încrederea şi fidelitatea constituie baza reală a unei relaţii
stabile şi armonioase.
Cine ascunde şi se ascunde, pentru că nu i-ar face cinste Fidelitatea oferă liniştea sufletească de care este atâta
ceea ce face sau unde este, nevoie, dar ajută şi sănătatea.
se condamnă singur la întuneric,
iar absenţa lui în lumină va da de bănuit. A jura ceremonial ori lăuntric credinţă unui om, unei cauze,
Un astfel de om să nu uite că cinstea se pierde o singură dată. unui principiu, unei idei
înseamnă a te lega să-i fii întotdeauna devotat şi oricând
Infidelitatea este unul dintre subiectele cele mai gata a-i veni în ajutor.
controversate ale vremii noastre.
Sexul virtual, pe internet, a devenit forma cea mai Fidelitatea este o plantă hrănitoare, dar şi o floare care
frecventă de infidelitate. răspândeşte totdeauna parfum.

Astăzi totul este permis, dar judecând lucrurile cu Fidelitatea implică un raport cordial şi personal chiar faţă
discernământ, ajungi să te întrebi dacă totul este folositor. de o abstracţiune: o statornicie, o căldură.
Realitatea dovedeşte că infidelitatea este un păcat extrem Te arăţi demn de încredere absolută în orice împrejurări, la
de dulce şi de periculos în acelaşi timp. bine şi la rău. Dacă acel căruia i-ai făgăduit credinţă nu mai
crede în el însuşi ori în cauza pentru care luptă - în tine,
Infidelitate sau necredincioşie e tot una, de aceea este totuşi, să poată crede, să preferi tu atunci curajul, puterea
imposibil să fii un om credincios, dar infidel. de îndurare, stăruinţa, vioiciunea care pe el l-au părăsit,
să-i devii tu lui călăuză şi stâlp de înţelepciune, toiag,
cetate întărită, lumină etc.

„Depărtează-mă de calea necredincioşiei
către Tine şi dă-mi îndurarea Ta,
„Încrede-te în Domnul şi fă binele;

ca să urmez Legea Ta!” locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie”
Psalmul 119:29 Psalmul 37:3

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Gigantul
elefant
„Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările
Lui se întind peste toate lucrările Lui”
(Psalmul 145:9)

Într-unul din numerele anterioare, am vorbit despre ascultători, elefantul îşi disciplinează „copilaşii”, folosind
pasărea colibri, care este cea mai mică dintre păsări, trompa pe post de nuieluşă.
cântărind doar câteva grame şi având doar câţiva centrimetri. Pe lângă acest dar, Dumnezeu i-a mai dăruit elefantului
De data aceasta, vom afla câteva lucruri interesante despre „perniţe” mari şi groase pentru picioare. Aşa poate el
cel mai mare animal de pe uscat… gigantul elefant. Două transporta cele 6 tone ale sale. Urechile sale pot ajunge la
fiinţe atât de diferite, dar create de acelaşi Dumnezeu. 180 centimetri lungime şi 150 centimetri lăţime. Urechile
Elefantul cântăreşte la naştere 100 de kilograme, iar nu-i folosesc doar auzului, ci ele pot fi folosite şi pe post
la maturitate ajunge până la 6 tone, înălţimea lui uneori de „ventilator”, deoarece ele sunt străbătute de o reţea de
depăşeşte 3 metri. El creşte pe întreaga durată a vieţii şi vase de sânge pe care elefantul le poate dilata şi contracta
trăieşte, în medie, 70 de ani. Elefantul se hrăneşte în raport după cum doreşte, acest lucru permiţându-i un control
cu dimensiunea sa, folosind aproximativ 250 kilograme de precis asupra fluxului de sânge ce trece prin ele. Pe măsură
mâncare şi 150 litri de apă, în fiecare zi, acumulându- ce se încălzeşte, el îşi dilata tot mai mult capilarele, iar
şi astfel energia necesară. Dumnezeu a creat, cu mare sângele se răceşte la trecerea prin pielea subţire, ca foaia
înţelepciune, fiecare făptură şi le-a proiectat într-un mod de hârtie, a urechii. Procesul este accelerat de fluturarea
minunat, împlinind toate nevoile lor... milioane de animale, urechilor, care determină trecerea unui curent de aer
cu diferite dimensiuni şi diferite forme! Darul special, oferit mai rece pe suprafaţa lor. Toată cantitatea de sânge a
de Dumnezeu elefantului, este trompa sa, un nas excelent elefantului, în medie de 450 de litri, poate fi pompată prin
şi foarte folositor pentru acesta. Ea este foarte flexibilă, urechi în 20 de minute. Sângele revine în sistemul circulator
putând fi orientată în orice direcţie. Lungimea ei variază principal, reducând temperatura corpului şi împiedicând
între 1,5 metri şi 2 metri. În restul corpului elefantului are supraîncalzirea creierului.
600 de muşchi, dar în trompă se are 40 000 de muşchi. Are Elefanţii sunt fiinţe sensibile şi cu simţ afectiv, trăiesc
un simţ tactil foarte dezvoltat, putând culege cu trompa, în legături strânse cu membrii familiei şi cu ceilalţi membrii
atât lucruri mărunte precum alunele, cât şi mari greutăţi, ai turmei. Când unul din turma lor moare, ceilalţi membri
precum buşteni uriaşi. Cu trompa, el adună beţe sau crengi, îşi înmormântează prietenul, adunând crengi şi frunze,
pentru a se scărpina pe spate şi tot cu ea îşi procură hrana. pentru a acoperi cadavrul. Aceştia stau în jurul mormântului
Un elefant poate ridica cu ajutorul trompei, o greutate de câteva ore, ca şi cum şi-ar jeli mortul. Când două turme de
până la 270 kg. elefanţi se întâlnesc, acestea se salută prietenos, printr-o
Elefantul are simţul mirosului foarte dezvoltat, care îl „strângere de mână”, atingându-şi trompele, care devin ca
avertizează de la mare distanţă, atunci când vin inamicii. nişte cârlige.
O femelă îşi apără puiul, apucând duşmanul cu trompa şi Dumnezeu a creat elefantul într-un mod minunat. L-a
trântindu-l la pământ. Poate simţi prezenţa omului de la binecuvântat cu cele necesare pentru a supravieţui pe acest
2 km distanţă. Elefantului îi place să facă baie, este un pământ, dar nu s-a ocupat doar de partea fizică, ci a aşezat
bun înotător şi se scufundă în apă, cu excepţia trompei, în el şi afectivitate şi dragoste pentru ceilalţi membrii
care îl ajută să respire. Atunci când apa e puţină, el ia apă ai familiei şi a turmei, chiar şi grijă pentru pui. Tot aşa,
în trompă şi o aruncă peste spate, făcând astfel un duş, Dumnezeu ne-a creat într-un mod uimitor atât fizic, dar şi
iar dacă nu are apă deloc şi căldura e mare, el poate să-şi sentimental. El s-a ocupat de noi, aşezând dragoste, milă,
scoată apă din stomac, aruncând-o peste el şi răcorindu-şi bunătate şi altele, în fiinţa noastră, făcând din noi, nu doar
pielea. Atunci când este atacat de insecte, acesta strânge un trup, ci un duh ce va trăi veşnic. În fiecare dintre noi, El a
particulele de praf în trompă şi le pulverizează pe piele. aşezat un dar special. Să căutam, să lucrăm cu darul primit
Trompa mai poate fi întrebuinţată şi ca „trompetă”. Atunci spre slava Lui, ca atunci când va reveni să ne asemene cu
când este furios sau supărat, acesta emite un sunet puternic robii buni şi credincioşi care au lucrat cu talanţii primiţi.
care poate fi auzit de la mare distanţă. Când puii nu sunt Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”