You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 9
1. Să nu fii gelos pe femeia care ți-e dragă și să n-o
înveți cu deprinderea rea față de tine.
2. Să nu te dai pe mâna unei femei, ca să nu ajungă să
te stăpânească.
3. Să nu te apropii de o femeie prostituată, ca să nu
cazi în lațurile ei. pag. 3
4. În preajma unei cântărețe cu harpa să nu zăbovești, Curiozitatea – Învățătorul
ca să nu fii prins în mrejele ei.
5. Să nu privești cu prea multă luare aminte la o fecioară, pag. 4
ca nu cumva să ajungi pedepsit împreună cu ea. Știri internaționale despre creștini – Bogdan
6. Să nu te dai pe mâna femeilor desfrânate, ca să nu-
ți pierzi averea.
Fereșteanu
7. Să nu privești în jur pe ulițele cetății și să nu
rătăcești prin locurile ei pustii. pag. 6
8. Întoarce-ți privirile de la femeia chipeșă și nu privi Căutați în carta Domnului (Efeseni)... – Roana
cu prea multă luare-aminte o frumusețe străină; mulți Meseșan
s-au rătăcit din pricina frumuseții unei femei.
9. Să nu te așezi cu nici un chip alături de-o femeie pag. 7
măritată și să nu chefuiești cu ea bând vin, ca nu Predecesori și succesori
cumva sufletul tău să se închine către ea și să luneci
spre pieire cu duhul tău.
Înfruntă uriașii – Denisa Vișovan
10. Să nu-l părăsești pe prietenul vechi, căci unul
mai nou nu este pe potriva acestuia. Un prieten nou pag. 8
este ca vinul cel nou; dacă se va învechi, îl vei bea cu Ce vrea Dumnezeu de la noi? – E.G.
bucurie. Urmează-mă!
11. Să nu pizmuiești faima păcătosului, căci nu știi
care-i va fi sfârșitul. pag. 9
12. Să nu te bucuri de nelegiuirea nelegiuiților, ci Întoarcerea mea la Domnul – Extras din cartea
amintește-ți că, până la iad, nu vor rămâne nejudecați. „Urmează-mă!” de Alexandru Gula
13. Ține-te departe de omul care are putința să ucidă
și nu vei gusta frica de moarte; dacă însă te apropii de pag. 10
el, nu cumva să faci vreo greșeală, pentru ca acesta Daniela – Draga Ujeniuc
să nu-ți ia viața. Să știi bine că umbli prin mijlocul
capcanelor și că te plimbi pe meterezele cetății. pag. 13
14. Atât cât îți stă în putere, cercetează-i pe cei care- Șimei – Predicatorul
ți sunt apropiați și sfătuiește-te cu cei înțelepți.
15. Stai de vorbă cu cei care înțeleg și tot cuvântul tău pag. 14
să fie despre Legea Celui Preaînalt. Fericiți sau mai fericiți? – Andrei Hapca
16. Bărbații drepți să-ți fie comeseni și în frica de
Domnul să stea mândria ta.
pag. 15
17. Lucrarea ieșită din mâna meșterilor este vrednică
de laudă, dar cârmuitorul poporului prin vorbirea lui se Exclusiv – Iosif Anca
dovedește înțelept.
18. Bărbatul guraliv este temut în cetatea lui și cel
pag. 16
nestăpânit la vorbă va fi privit cu ură. Pacea Domnului • Zile de post • Ascultarea
Septuaginta, vol. 4/II de părinți • Bunăvoința față de cei bătrâni •
Rugăciunea prin Duhul Sfânt
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 18
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
Răspunsuri, întrebări
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
doresc să sprijine această lucrare pot depune pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate Incultura / Cultura
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. Trandafirii – Naomi Luntraș
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Curiozitatea
Pentru că oamenii sunt limitaţi în cunoaştere, dar poate face rău intimităţii private; postările şi vizualizările
au fost creaţi cu dorinţa şi nevoia de cunoaştere, este ceva pe internet sunt un izvor „nesecat” de deşertăciune, dar
absolut natural să fie curioşi. Poate că şi Adam a fost curios dintre toate domeniile interzise cel mai periculos este cel al
să vadă fiecare pereche de animale pe care Creatorul le-a idolatriei oculte şi imorale, de aceea Dumnezeu a poruncit
trecut prin faţa lui, dar cel mai curios a fost la vederea evreilor referitor la păgânismul canaanit: „Fereşte-te să
Evei, când a exclamat: „Iată în sfârşit...” (Geneza 2:23). nu cercetezi despre dumnezeii lor...” (Deuteronom 12:30)
Chiar şi fiinţele din cer au curiozităţi, de aceea în opera de În aceste domenii curiozităţile vremii noastre au câteva
mântuire, „chiar îngerii doresc să privească.” (1 Petru 1:12) vinovăţii grave, căci descoperirea goliciunii altor persoane
Problema însă s-a complicat prin curiozităţi provocate de a fost întotdeauna o vinovăţie foarte mare înaintea lui
diavolul, care-i ispititeşte pe oameni, dar cel mai mult pe Dumnezeu (Levitic 18:6-17; Matei 5:28). Dacă blestemul
copii, pentru că ei sunt în perioada vieţii cea mai propice părintelui Noe pentru fiul lui cel mai mic a fost o urmare a
studierii. Aşadar, din antichitate există curiozităţi indicate curiozităţii (Geneza 9:22-26), ce osândă planează acum
şi curiozităţi interzise, dar ca întotdeauna, curiozitatea peste noua generaţie, când posibilităţile de expunere în
din Eden cu privire la pomul cunoştinţei binelui şi a răului spaţiul virtual satisfac cuziozitatea aproape fără limite.
a fost mai mare decât cea pentru pomul vieţii, deşi a Spaţiul privat al familiei trebuie respectat cu
fost distrugătoare pentru toţi oamenii. Să observăm în sfinţenie, dar este legitim pentru părinţi să fie curioşi de
continuare lista cu undă verde şi pericolele de care copiii lor, ca Mardoheu, care era foarte interesat de fata
trebuie să ne păstrăm departe, pentru ca să nu repetăm orfană pe care o luase în grijă: „în fiecare zi Mardoheu se
greşelile celor înşelaţi de diavolul, ci să luăm modelele ducea şi venea înaintea curţii casei femeilor, ca să afle
sfinţilor, care au fost curioşi de lucrările Domnului. cum îi merge Esterei şi ce se face cu ea.” (Estera 2:11).
Interesul pentru a auzi diferite informaţii generale În acelaşi timp, în plan pozitiv, la Estera, tot ca urmare
sau specifice anumitor domenii ale cunoaşterii, ale vieţii, a a educaţeie primite, iese în evidenţă felul de a păstra
fost întotdeauna ca al atenienilor, care au zis lui Pavel: „... informaţii secrete. Ea ştia şi înainte de a fi regină şi după
tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, deci, să ştim ce aceea, când şi ce să vorbească, fie cu colegele, fie cu
vrea să zică aceasta.” (Fapte 17:20) Astăzi, informaţiile se regele. Să învăţăm de la ei că, pentru a evita curiozităţile
propagă mult mai rapid prin telefonie şi internet, nu numai păcătoase, trebuie să nu satistacem curiozităţile celor ce
prin scris pe hârtie sau pe cale orală directă. Ştirile (news - nu-şi pot înfrâna ochii şi limba şi nu să nu fim „ca unull care
lb. engleză, în traducere literală la originea celor patru litere se amestecă în treburile altuia.” (1 Petru 4:15) Astfel, dacă
a cuvântului era o prescurtare care însemna: informaţii veţi fi întrebaţi de cei din jur despre anumite lucruri din
din nord, east, west şi south) de dimineaţă şi până seara, familia voastră, nu sunteţi datori să daţi tuturor informaţiile
circulă pe toate undele, dar nu despre toţi reporteri şi pe care vi le cer. La fel de confident a fost tânărul Saul,
redactori se poate spune ca despre Solomon: „Eclesiastul a care atunci când a fost întrebat de unchiul lui despre ce i-a
căutat să afle cuvinte plăcute şi să scrie întocmai cuvintele spus Samuel, a păstrat sub tăcere informaţia privitoare la
adevărului.” (Eclesiastul 12:10) De aceea dragii mei nu ungerea lui ca rege, i-a spus numai informaţii referitoare la
ascultaţi orice ştiri, căci nu toate cele spuse sau scrise sunt animalele pierdute şi găsite (1 Samuel 10:14-16).
adevărate şi nu toate vă sunt de folos. Vă recomand să aveţi curiozităţile profetice,
In plan tehnic, multe invenţii au apărut din care sunt o pasiune pentru orice om care gândeşte în
curiozitate, aşa cum pe vremea regelui Ozia s-au inventat: perpectivă. Ele sunt promovate de Scripturi şi facilitate de
„maşini iscodite de un meşter” (2 Cronici 26:15), dar ca şi darurile Duhului Sfânt, în special de profeţie. „De asemenea
atunci, unele au fost de utilitate pozitivă, iar altele au fost şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor
distructive. Aşa s-a întâmplat cu descoperirea dinamitei, lui Dumnezeu.” (Romani 8:19) Nu fiţi curioşi în a întreba
de către savantul Alfred Nobel în secolul al XIX-lea. Fiţi despre ce vorbesc cei din jur, ca evreii care l-au întrebat
atenţi şi gândiţi-vă dacă o invenţie, o descoperire este profetul Ieremia despre ce i-a zis împăratul, dar nu erau
bună sau rea. Să luăm câteva exemple: tatuarea pielii nu interesaţi despre ce vorbea Domnul prin el referitor la
este sănătoasă şi dacă peste ani vei vrea să te „ştergi”, viitorul lor, căci îi aştepta moartea sau robia cruntă în
numai chirurgul de estetică te mai poate ajuta; amplificarea viitorul imediat (Ieremia 38:14-27). Mai multe exemple de
sonoră peste o limită normală a muzicii dăunează în timp curiozităţi profetice avem în cartea Daniel. Acolo, cei patru
auzul - acum poţi sta cu căşti în urechi, mai târziu vei sta cu adolescenţi evrei credincioşi din robie, a aflat din surse
aparat auditiv; camerele video şi înregistrările audio sunt
(continuarea în pagina 12)
de asemenea invenţii prin care curiozitatea păcătoasă

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Pakistan: Creștinii sunt în doliu în urma
atacului din duminica Paștelui
„Nimic nu se va întâmpla azi care să nu fi fost
filtrat prin lentila largă a lui Dumnezeu. Deși nu
înțelegem căile Lui și de ce Dumnezeu permite
anumite evenimente să se întâmple, doar El
poate scoate ceva bun din locurile dure ale
vieții. Vorbește cu Tatăl Tău ceresc despre
ce te necăjește – deoarece când tu suferi, El
suferă.”

O adunare de Paști dintr-un parc public din
Lahore, Pakistan, a fost lovită de un atacator sinucigaș
cu bombă care a lăsat/lăsând în urmă 70 de oameni morți
și mulți alții grav răniți. O facțiune talibană din Pakistan
a revendicat atacul. Explozia a avut loc în zona parcării
din Parcul Gulshan Iqbal, la doar câțiva metri de niște
leagăne pentru copii. Zona era aglomerată la momentul
respectiv, deoarece creștinii se adunau să celebreze
sărbătoarea Paștelui.
Un martor ocular a spus că a fost un haos, care
a rezultat într-o fugă panicată în timpul căreia copiii au
fost separați de părinții lor în graba de a scăpa. Hasan
Imran, un localnic de 30 de ani care mersese în parc
pentru o plimbare, a spus pentru Reuters: „Când a avut
loc explozia, flăcările erau atât de înalte încât au ajuns Orientul Mijlociu: Traducători ai Bibliei
deasupra copacilor și am văzut corpuri zburând prin uciși de militanți
aer.” Potrivit comisarului adjunct din Lahore, Mohammad
Usman, numărul celor răniți a fost de 193. Credincioșii „Prezența lui Isus mi-a adus întotdeauna o pace
din Pakistan sunt adesea ținta grupurilor religioase uimitoare indiferent de cât de rele erau situațiile...
extremiste. Anul trecut, atacatorii sinucigași cu bombă Oridecâteori am fost în închisoare, El a fost
din organizația Talibanul Pakistanez au atacat două întotdeauna alături de mine. El a transformat
biserici din cartierul creștin Youhanabad, de asemenea închisoarea în cer și poverile au devenit
din Lahore. binecuvântări.” Sadhu Sundar Singh
Vă rugăm să vă alăturați nouă în a mijloci
pentru multele victime nevinovate care au fost rănite
în acest cel mai recent atac cumplit din Lahore.
Patru traducători ai Bibliei care lucrau pentru
Rugați-vă ca atingerea blândă a Domnului să aducă
vindecare, pace și restaurare în corpurile și mințile Asociația Wycliffe au fost uciși recent de militanți într-o
tuturor celor care au fost afectați de traumatismul locație al cărei nume nu este menționat din Orientul
provocat de atentat. Fie ca cei care deplâng pierderea Mijlociu. Potrivit reprezentantului organizației, raidul a
celor dragi să se odihnească în mângâierea de a ști avut loc la biroul traducătorilor. Doi dintre traducători au
că ei sunt acum în siguranță în îngrijirea iubitoare a fost împușcați mortal. Ceilalți doi lucrători au fost în stare
lui Cristos – de pe durata acestui timp prezent şi în să protejeze viața traducătorului principal, culcându-se
eternitate. peste el în timpul atacului. Ei înșiși au murit în urma
rănilor fatale în timp ce au parat loviturile puternice ale
Sursa: International Christian Concern, armelor atacatorilor.
Sky News, BBC News, 31 martie 2016 Militanții responsabili pentru atac au distrus, de
asemenea, obiecte folosite pentru traducere, inclusiv

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

echipament de imprimare de cărți și materiale traduse. Totuși, purtătorul de cuvânt al Asociației Wycliffe
raportează că militanții nu au distrus hard driverele computerului care conțineau munca de traducere
pentru proiecte în opt limbi. Membri ai organizației plănuiesc acum să transfere biroul din locul actual
din Orientul Mijlociu într-o altă locație nedezvăluită.
Rugați-L pe Domnul să vindece inimile rănite și rănile fizice ale membrilor supraviețuitori
ai echipei de traducere și să aducă mângâierea atât de necesară celor dragi, care sunt acum îndurerați de
pierderea subită a muncitorilor uciși. Rugați-vă ca El să întărească și să-i echipeze pe ceilalți traducători pentru
a face față în continuare proiectelor de opt limbi, așa încât această tragedie să nu restricționeze în niciun fel
Evanghelia din înaintare pretutindeni în Orientul Mijlociu. De asemenea, aduceți-vă aminte de autorii acestei
crime, rugându-vă ca să li se deschidă ochii spre adevăr, ca și spre gravitatea a ceea ce au făcut și astfel să
poată experimenta o pocăință sinceră, iertare de păcat și, în final, mântuire eternă.

Sursa: Assist News Service, Christian Broadcasting Network, 31 martie 2016
Folosit cu permisiune de Bogdan Fereşteanu

Tăria mea, tăria mea… 1. Tăria mea, tăria mea,
Ești Tu, ești Tu, Părinte.
Prin încercarea cea mai grea
După eliberare din închisoare, fratele Niculiţă Moldoveanu, a fost
mereu chemat la Securitate pentru anchete, sau au venit ei, ofiţerii de
Cu Tine merg nainte.
securitate, pentru percheziţii devastatoare, de multe ori şi în lipsa familiei Tăria mea, Tăria mea,
de acasă. Toate acestea le făceau pentru a-l intimida şi pentru a-l face Prin încercarea cea mai grea,
colaborator al securităţii, dar n-au reuşit, pentru că fratele Niculiţă alerga Cu Tine merg ‘nainte.
la Domnul şi la sprijinul Lui, ori de câte ori era chemat şi ameninţat.
După o astfel de venire de la Securitate, Domnul i-a dat această cântare 2.Tăria mea, tăria mea,
frumoasă, o încredinţare că „prin încercarea cea mai grea, / cu Tine merg Ești Tu, ești Tu, Isuse,
`nainte.” Cu Domnul, orice prigoană s-ar dezlănţui împotriva noastră, nu Când mi-e rănită inima,
ne va birui, căci „cu El biruim”, aşa este refrenul altei cântări mai noi, dar Tu-mi dai puteri nespuse.
la fel de plină de credinţă biruitoare. Tăria mea, tăria mea,
Toţi psalmii scrişi de împăratul David, de împăratul Solomon, fiul Când mi-e rănită inima,
lui David, de Moise, de fiii lui Core, de Iedutun, de Asaf, ca şi psalmii scrişi
Tu-mi dai puteri nespuse.
de compozitori şi poeţi moderni sau contemporani, toţi scot în evidenţă
în special puterea Domnului de a ocroti pe cei care se încred în El, chiar
dacă, de multe ori s-ar părea că Domnul zăboveşte să le facă dreptate,
3.Tăria mea, tăria mea,
să-i scape din mâna celor răi. Ești Tu, o, Duh de viață,
„Căci a Ta este …puterea…”, ne-a învăţat Domnul Isus să ne Prin Tine am și voi avea
rugăm, atunci când ucenicii au cerut lucrul acesta, iar Psalmul 91, în Izbândă mai măreață.
mod deosebit, spune că cel credincios se „odihneşte” la „umbra Celui Tăria mea, Tăria mea,
Atotputernic”. În cartea Apocalipsa, cartea revelaţiei, dată de Domnul Prin Tine am și voi avea
Isus, robilor Săi, ni se spune „să nu ne temem”, fiindcă El a zis: „Nu te Izbândă mai măreață.
teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă! Cel viu. Am fost mort şi iată
că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” 4.Tăria mea, tăria mea,
(Apocalipsa 1:17,18) Mă-nchin, mărire Ție,
Slăvit să fie Domnul, Tăria noastră, a tuturor celor credincioşi! Cu Tine mă voi lăuda
Și-acum și-n veșnicie.
O, Dumnezeu, Tăria mea,
Din Istoricul unor cântări ale harului de Nicolae Moldoveanu
Istorice selecționate și aranjate de Lazăr Iosif
Cu Tine mă voi lăuda
Editura Comorile harului – Deva, 2013 Și-acum și-n veșnicie.
Folosit cu permisiune.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în cartea Domnului (Efeseni) şi citiţi!
Nici una din toate acestea nu va lipsi!

1. Descoperă sfaturile apostolului Pavel şi pune-le în practică: „Răscumpăraţi ................... căci ............. sunt ............!”; „
............. ce este plăcut .............. .............. !”; „Trăiţi ...... ..............!”; „ ................... unii altora în ................ ...................!”;
„Cine ............ să nu mai ...............!”; „Fiţi ................... unii cu alţii, ............... şi ................. unul pe altul cum v-a
................... ...............!”; „ ................... ca nişte .............. ai ...................!”

2. Notează porunca adresată copiilor și făgăduința de care este însoțită. Nu uita să o asculți și tu!
...........................................................................................................................................................................................

3. „Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor
lor: „având ............ ................”; „fiind .......... de .............. lui .............., din pricina ................ în care se află în urma
................. ................ lor.”; „ei şi-au .................. orice pic de ............ .”; „s-au ............... la .................. .”; „...................
cu ................ orice fel de ................. ”

4. Completează spaţiile libere şi fii atent la felul tău de vorbire: „fiecare din voi ..... .............. aproapelui său ......................
.”; „niciun ............ ................. să nu vă iasă ..... ................!”; „să nu se ........... nici cuvinte ................. nici vorbe
................, nici glume .............. care nu sunt .......... .”; „.. ci mai degrabă să se ..............cuvinte de ............. .”; „vorbiţi
între voi cu .................., cu .................... ...... .............. şi cu ............ ...........!”

5. Asociază fiecărei categorii , sfaturile corespunzătoare:
copii - nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri
robi - feriţi-vă de ameninţări
- ascultaţi în Domnul de părinţii voştri
părinţi - slujiţi cu bucurie
stăpâni - creşteţi-i in mustrarea şi învăţătura Domnului
- slujiţi ca unii care fac din inima voia lui Dumnezeu

6. Ascultând de cuvintele apostolului, să spunem şi noi NU următoarelor fapte: „Mâniaţi-vă şi NU ................ .!” „Să NU
............... pe .................... Sfânt al lui .................. !”; „Lăcomia de ............... să NU fie ..................... între .............. .!”

7. Scrieţi caracteristicile „omului cel vechi” şi ale „omului cel nou”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Găseşte armătura necesară în lupta împotriva uneltirilor diavolului:
mijloc - ………………………………………….; îmbracăminte -…………………………………………..
picioare - ………………………………………..; scut - …………………………………..............................
coif -…………………………………………......; sabie -………………………………………........

9. Pune versetul în ordine si ia aminte la îndemn: amărăciune, să, fel, orice, și, Orice, mijlocul, orice, nostru, clevetire,
mânie, orice, de, iuțime, strigare, orice, răutate, piară, orice, din.....................................................................................
............................................................................................................................................................................…………

10. Identifică versetul și nu uita să ai întotdeuna o inimă mulțumitoare! „…………………………... totdeauna lui
…………… .......... pentru toate ………………… , în Numele …................. nostru .................... ................... .”

Roana Meseșan
6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a
3UHGHFHVRULVLVXFFHVRUL
1RWD‫܊‬LSUHGHFHVRULL‫܈‬LVXFFHVRULLXUPăWRULORUMXGHFăWRULúLvPSăUD‫܊‬L

Predecesori și succesori
3UHGHFHVRULVLVXFFHVRUL
Notați predecesorii
1UFUW și 3UHGHFHVRUL următorilor
succesorii judecători și împărați 6XFFHVRUL
1RWD‫܊‬LSUHGHFHVRULL‫܈‬LVXFFHVRULLXUPăWRULORUMXGHFăWRULúLvPSăUD‫܊‬L
-XGHFăWRUXOÌPSăUDWXO 
 $KDE 
1UFUW 3UHGHFHVRUL -XGHFăWRUXOÌPSăUDWXO 6XFFHVRUL
 $VD 
 $KDE 
  $VD 'DYLG 
  'DYLG (KXG 
  (KXG (]HFKLD 
  (]HFKLD *KHGHRQ 
 *KHGHRQ 
 
 ,HIWD
,HIWD 
  ,RDV ,RDV 
  ,RVLD ,RVLD 
  6DXO 6DXO 

 
Înfruntă uriașii 'HQLVD9LúRYDQ
 'HQLVD9LúRYDQ 

ÌQIUXQWăXULD‫܈‬LL 
Pentru fiecare provocare a vrăjmașului scoate sabia
ÌQIUXQWăXULD‫܈‬LL din
3HQWUXILHFDUHSURYRFDUHDYUăMPD‫܈‬XOXLVFRDWHVDELDGLQWHDFă‫܈‬LJăVH‫܈‬WHYHUVHWXOSRWULYLWILHFăUHL teacă și găsește versetul
potrivit fiecărei ispite!
LVSLWH
3HQWUXILHFDUHSURYRFDUHDYUăMPD‫܈‬XOXLVFRDWHVDELDGLQWHDFă‫܈‬LJăVH‫܈‬WHYHUVHWXOSRWULYLWILHFăUHL
ÄTotuоi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin ACELA care ne-a iubit!´
5RPDQL 'HQLVD9LúRYDQ
LVSLWH
„Totuși, în toate
ÄTotuоi, în toate aceste
aceste lucrurilucruri noi mai
noi suntem suntem mai biruitori,
mult decât mult decât biruitori,
prin ACELA care ne-a iubit!´
prin ACELA care ne-a iubit!” (Romani 8:37)
5RPDQL 'HQLVD9LúRYDQ

Denisa Vişovan

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Ce vrea Dumnezeu de la noi?

A fost o vreme când îmi ziceam că nu are rost să
fiu implicată într-o lucrare, deoarece sunt o persoană
mai retrasă și dacă mă integrez într-un grup de slujire,
sigur nu fac față. La un moment dat, Dumnezeu mi-a
vorbit printr-un cuvânt din Scriptură, care spune: „Căci
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de
dragoste și de chibzuință.” (2 Timotei 1:7)
După această cercetare, am intrat într-un grup de
tineri, dar n-am pus tot sufletul în acea lucrare. Mergeam
la grup să nu am absențe, dar când repetam cântarea, de
multe ori mă întrebam: „Ce tot o repetăm? Mă plictisește!”
A venit peste mine o stare de nemulțumire, mândrie şi
neliniște. Într-o zi, am spus: „Mai are rost să merg la
grup?” Atunci am conștientizat că modul cum slujesc nu e
plăcut înaintea Domnului .Ca un tânăr să fie integrat într-
un grup, înaintea Domnului are o mare valoare, dar să nu
uităm, El nu e mulțumit doar de prezență fără o implicare
totală. Dumnezeu privește cu mare plăcere spre cel care

URMEAZĂ-MĂ!
Îi slujește cu toată inima! Când veneam doar de formă,
mă plictiseam. Când era rugăciune, preferam să ies afară,
să stau pe hol. Când se cânta căutam pe telefon să văd
dacă nu am primit vreun mesaj și încercam să mă ascund Amintirile ne deschid o fereastră spre trecut, ne
de lider să nu mă vadă. Acum dau slavă Domnului pentru aduc în faţă viaţa ce-am avut-o, oameni, evenimente,
faptul că m-a făcut să conștientizez că El, de fiecare dar nu numai. Experienţele vieţii, plăcute sau mai puţin
dată, m-a așteptat la grup. Când am realizat acest lucru, plăcute, ne fac mai puternici, mai înţelepţi.De obicei, ne
am spus: „Doamne, nu am niciun merit să fii așa de bun aducem aminte de ceea ce n-am uitat. Oameni de toate
cu mine!” Dar Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, vârstele pot trece prin anumite experienţe, care-şi lasă
încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. amprenta pentru toată viaţa. Vreau să relatez istoria vieţii
De când am început să slujesc cu bucurie, chiar dacă mele, începând cu copilăria, până la bătrâneţe, întrucât
repetăm de mai multe ori o cântare, o cânt cu bucurie, la bătrâneţe am fost nevoit să părăsesc ţinuturile natale,
pentru că de fiecare dată Dumnezeu îmi vorbeşte prin ea pământul strămoşesc şi să păşesc pe pământul american.
Dar în toate se împlineşte voia lui Dumnezeu, căci nimic
şi vreau să-L slăvesc. Să știți, Dumnezeu ne așteaptă cu
nu se întâmplă fără voia Lui, în viaţa credinciosului, care
drag în lucrarea Lui, chiar dacă noi nu Îl vedem. El vede
se încrede în El.
cu ce scop venim şi cum ne raportăm la Cuvântul Lui şi Viaţa mea a început în Ucraina,unde m-am născut în
aşa ne ascultă rugăciunile. Când mergi pentru Dumnezeu decembrie 1924, în satul Jitenţî, raionul Liubar, regiunea
la adunare, vei vedea că El te binecuvântează și chiar Jitomir. Satul meu nu se deosebea cu nimic de alte
dacă nu îți răsplătește îndată, El va răsplăti fiecăruia sate. Era o aşezare undeva prin stepă, cu cernoziom şi
după faptele şi pasiunea cu care le-a făcut. relief muntos. Casele aveau pereţii de lut, pentru că prin
Dacă tu nu ești încă integrat într-o lucrare sau mergi împejurimi nu erau păduri. Oamenii trăiau greu, transportul
așa cum am mers eu la activităţile sfinte, roagă-L pe se făcea cu ajutorul cailor şi de cele mai multe ori pe jos,
Dumnezeu să te ajute și să ți Se descopere și ție, ca să cărând în spate bagajele. Puterea sovietică nu se interesa
poţi face totul ca pentru El. mai deloc, de viaţa sătenilor. Ei trebuiau să plătească
impozite pentru ce deţineau şi pentru ce nu deţineau.
Fiecare om trebuia să dea la stat 40 kg de carne, deşi
ei nu mâncau niciodată carne, 280 de ouă şi 250 litri de
E. G.
lapte.

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4
Puterea sovietică lupta
puternic împotriva religiei, diavolul
a folosit aici întreg arsenalul.
Pe întreg teritoriul ţării se ducea
propaganda murdară că nu există
Dumnezeu şi se ţineau cursuri
de ateism, unde prezenţa era
obligatorie. Acest lucru se întâmpla
în fiecare localitate, indiferent de
mărime. Profesorii erau obligaţi
să facă educaţie ateistă în şcoli
şi să îi depărteze pe oameni de
Dumnezeu. Copiilor li se vorbea tot
timpul că nu există Dumnezeu şi
când aceştia terminau gimnaziul,în
mintea lor acest lucru era deja bine
întipărit, din fericire nu la toţi.
Eu eram unul din cei
îndobitociţi. După terminarea şcolii,
am început şi eu să fac propagandă,
să –i conving pe credincioşi că nu
există Dumnezeu, deşi tata a fost
credincios şi ne lua pe mine şi pe
sora mea mai mare duminica la
biserică. În mintea mea au mai
rămas fragmente din psalmi, pe

ÎNTOARCEREA MEA LA DOMNUL
care le cântam la adunare. Ţineam
minte cum tata ne aduna seara
lângă sobă şi ne citea din Biblie,
ne povestea tot felul de istorioare În 1941, când am terminat şcoala generală, cele nouă clase, m-am întors la
din Biblie, dar pe cât se străduia mine în sat. Mi s-a dat un post de secretar la Primărie, dar a început războiul şi
el, nu a reuşit să ne facă să fim trebuia să îndeplinim toate ordinele comandamentului armatei, să mobilizăm şi să
credincioşi. trimitem oamenii tineri pe front. Peste două săptămâni, armata germană a ocupat tot
Poate şi din cauza fricii.În teritoriul din împrejurimi. Unii oameni au fugit, alţii au rămas. Eu, împreună cu mama,
fiecare noapte se făceau arestări fratele mai mic şi sora, am rămas în sat. Războiul este ceva oribil. Războiul înseamnă
şi câţiva oameni erau duşi din distrugere. Toţi erau fără vlagă, nimeni nu construia nimic, nimeni nu făcea nimic.
sat şi nimeni nu mai ştia de ei. Trăiam de pe o zi pe alta, aşteptând să vedem ce se va întâmpla mai departe.
Tot poporul era plin de frică. În Numai pentru credincioşi au venit vremuri noi. Acum se puteau aduna, ba
fiecare seară ne luam rămas bun chiar şi pe străzi, au început să predice Evanghelia. Aproape toţi locuitorii satului se
de la tata. Dimineaţa auzeam că adunau să asculte Cuvântul. Era prin iulie 1941. Toţi prietenii mei s-au dus şi ei să
şapte oameni au fost duşi din sat. vadă ce se întâmplă. Mare le-a fost mirarea când, în urma ascultării predicii, s-au
Şi aceasta se repeta noapte de întors la Dunmezeu cei mai răi oameni din sat, despre care se zicea că: ,,pe aceştia
noapte. De credincioşi se zicea că nici moartea nu-i mai îndreaptă”. Eu nu am fost în localitate în acea zi. Prietenii mei nu
mai puteau de ciudă, când au văzut cum s-au schimbat acei oameni. Înainte, noi toţi le
sunt duşmanii poporului, că ei vor
ţineam lecţii, îi îndemnam să nu bea, să nu se bată, să respecte pe alţii, să nu înjure,
să otrăvească pe cei necredincioşi,
să fie îngăduitori unii cu alţii, să se ajute. Toate acestea ne-am străduit să le obţinem
de aceea credincioşii nu erau lăsaţi prin educaţie, dar n-am văzut niciun rezultat. Pe când acum, ascultând cuvintele
să ia apă din fântâni. Credincioşii acelor oameni fără multă carte, toţi au devenit parcă alţi oameni, respectuoşi, pioşi.
se adunau foarte rar şi mulţi Pentru noi acest lucru era de neînţeles.
părăseau adunarea. Până la urmă, Alt lucru care era de neînţeles a fost faptul că oamenii credincioşi din sat, care
biserica a dispărut. În anul 1939, se ştia că nu au carte, se rugau în limbi străine. Ei s-au rugat mai bine de zece minute,
în sat au venit câţiva bărbaţi, care iar când au fost întrebaţi, au răspuns, că ei nu cunosc nicio limbă străină. Ceea ce aţi
îşi ziceau penticostali, cei dinainte auzit, ziceau ei, este conform Evangheliei, că peste cei ce cred, Dumnezeu revarsă
erau baptişti. Penticostalii, până din Duhul său, iar limbile sunt semnul că aceasta este o lucrare supranaturală,
1941 erau în afara legii. Ei au venit dumnezeiască, aşa cum s-a întâmplat în prima biserică apostolică. Noi n-am putut
cu o învăţătură nouă, care până înţelege aceste lucruri; încercând să le analizăm, ne-am blocat. Ei chemau pe toţi
atunci nu exista în ţinutul nostru. oamenii, indiferent de vârstă sau cultură. Uşile erau deschise şi pentru cei cu carte,
ca şi pentru cei fără carte. Atunci ne-am gândit că, dacă am trimite acolo pe un
(continuarea în pagina 18)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela partea a XII-a

O mică slujitoare în Casa Ta
Duminică dimineaţa, întreaga familie aştepta o încurajare, în timp ce Daniela recită poezia tare şi cu
autobuzul, pentru a merge la biserică. Daniela repeta în intonaţie. „Are talent la poezie”, şopti cineva, la care nu
gând poezia ce o învăţase mama. avu timp să privească.
Biserica era o clădire simplă, în interior cu bănci
lungi, din lemn, pe care stăteau aşezaţi câţiva oameni „Ascultă popor iubit,
bătrâni, foarte puţini tineri şi copii, care stăteau mai în faţă. Să îţi spun un mic cuvânt;
Femeile stăteau pe băncile din partea dreaptă, iar bărbaţii Mirele e pregătit,
pe băncile din partea stângă. Culoarul dintre bănci era Însă tu, frate iubit
aşternut cu un ţol mai lung. Uite bine ce-ţi lipseşte,
Bunicul Ioan a fost poftit în faţă, unde era pastorul Şi-n grabă te pregăteşte.
bisericii, iar bunica Iulia a fost întâmpinată de o soră pe Mai întâi te-aş întreba
nume Lucreţia, ce a condus-o pe ea, pe fiica ei şi nepoatele, Unde-ţi este dragostea?
în faţă, pe cea de-a doua bancă. N-ai pierdut-o în pustie,
Daniela a observat că pastorul avea deschisă o În a lumii călătorie?
carte, în faţă, pe amvon, care semăna cu Biblia bunicului. Cu credinţa cum mai stai?
Deci şi pastorul avea o comoară din care citi în dimineaţa Duhul Sfânt ce crezi, Îl ai?
aceea. Timpul a fost împărţit în două. Prima dată s-au Poate nu mai crezi în El,
rugat cu toţii, cu lacrimi şi cu voce tare. Daniela o auzea Dar să ştii că vine plânsul.
pe sora Lucreţia care se ruga tare: Ani de zile poate-ai stat
„Isuse, Fiul lui Dumnezeu, care ai murit pentru În popor un pom uscat.
păcatele mele, mulţumesc căci mi-ai descoperit Cuvântul Azi e timp de libertate,
Adevărului Tău...” Să te pocăieşti, o frate! Amin!”
„Oare aceşti oameni plâng pentru că Isus, Fiul lui
Dumnezeu a fost răstignit pe o cruce? O voi întreba pe Daniela a reuşit să încheie poezia, dar s-a clătinat
mama”, se gândi ea, privind spre mama ei, care se ruga în înainte şi înapoi, apoi s-a dezechilibrat şi a căzut sub banca
şoaptă, ştergându-şi lacrimile cu o batistă. de lemn. Totuşi a auzit aprecierile celor din jur, spunând:
După terminarea orei de rugăciune, bunicul a „Domnul să te binecuvânteze!”.
spus pastorului că Daniela a pregătit o poezie. Pastorul Elena îşi ţinea mâna la gură, să nu izbucnească în
a anunţat cu voce tare, că surioara Daniela va recita o râs şi cu cealaltă o prinse de umăr pentru a o ridica de jos.
poezie. Sora Lucreţia a ridicat-o pe banca de scândură, Pe când îşi aşeza rochiţa, Daniela a simţit cum cineva i-a
în picioare, pentru a putea fi văzută de toată adunarea strecurat în buzunar o monedă de trei lei. Mai primise ea
prezentă. Se făcu linişte. de la surorile ei, când se întorceau de la piaţă. Acum îşi
Daniela îşi auzea inima bătându-i în piept, precum căuta din priviri mama. Nu, nu se supărase pe ea că a fost
o pasăre care este în colivie şi doreşte să îşi ia zborul. neatentă şi a căzut.
Închise ochii pentru a se concentra şi mama i-a şoptit

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Toată adunarea s-a ridicat în picioare, iar o persoană de câte ori dăruia ceva, primea altceva în
din faţă anunţă titlul unei cântări, după care imnul de laudă schimb, de care se bucura mai mult.
se înălţa spre cer din inimile şi de pe buzele tuturor: „O – Veronica, zise mama, mâine
cântare de mărire, am în inimă mereu” mi‑am luat zi liberă să pot cumpăra pentru
Daniela ştia că nu are o voce aşa de frumoasă, fete caiete şi uniforme pentru şcoală.
precum mama sa, dar dorea să cânte şi ea cu aceşti Cred că voi veni la Vatra Dornei, să fac
oameni bucuroşi, pe faţa cărora se vedea seninătate şi cumpărături. Atunci voi trece şi pe la tine,
pace. spuse ea bucuroasă.
Pastorul a rămas în picioare, iar ceilalţi s-au aşezat De la Candreni, până la Vatra Dornei, au mers
pe bănci. cu un autobuz, apoi au schimbat autobuzul, luând unul
– Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după ce mergea spre Cârlibaba. Daniela privea prin geamul
Matei, capitolul 13, de la versetul 44: „Pilda comorii autobuzului, cât de frumos alergau brazii pe marginea
ascunse şi a mărgăritarului” şoselei, în direcţia opusă de mers. Ridică mânuţa stângă,
Pastorul şi-a început predica, relatând cu lux de iar ceasul sclipi ca un diamant, în bătaia razelor de soare.
amănunte întoarcerea lui la Dumnezeu. Faţa sa radia I s-a părut, la un moment dat, că toţi oamenii din autobuz
de bucurie. „Da, omul acesta, se vede clar că a găsit o priveau spre ceasul de la mâna ei. Era cu adevărat o
comoară!”, gândi Daniela. Privea şi la faţa bunicului care bijuterie. Lili, sora ei o ghionti, şoptindu-i:
exprima şi ea bucurie şi pace, apoi cercetă atent feţele – Nu te mai mândri atâta cu ceasul tău, e doar o
celorlalţi, chiar şi a cerşetorului de lângă uşă, căruia îi va jucărie!
da bănuţul primit. – O! Nu vezi ce adevărat e? Arată şi ora exactă
– Daniela, îi şopti mama blând, dacă te foieşti atâta dacă mişti de butonaşul acesta şi îl potriveşti bine! îi spuse
pe bancă vei cădea din nou! Ea şi-a îndreptat capul spre Daniela cu mândrie în glas.
amvon şi prin fereastra acoperită de perdelele albe, a Autobuzul s-a oprit în apropierea casei bunicilor, şi
văzut soarele care anunţa că e amiază. toţi au coborât bucuroşi din autobuz, urcând pe cărarea
– Mami, cât mai ţine biserica? o întrebă în şoaptă, spre casă. Fetele o luară prin iarbă, concurând cine va
pe mama. ajunge prima la căsuţa bunicilor. Daniela s-a grăbit din
– Se va face colecta, apoi rugăciunea de mulţumire răsputeri să-şi întreacă surorile, dar deodată a simţit ceva
şi vom putea pleca. Cred că vei da bănuţul căpătat la moale sub picioare şi a alunecat. A căzut într-o urmă, lăsată
colectă. de o văcuţă ce tocmai păscuse iarba din jur. Rochiţa ei,
– Nu, mama! Vreau să dau acest bănuţ cerşetorului frumoasă şi albă, arăta acum pătată şi mirosea urât. Ochii
care stă la uşa bisericii. În felul acesta, bănuţul meu va i se umplură de lacrimi:
ajunge mai repede sus în cer. – Ce să fac cu murdăria asta, mamă? Ajută-mă
– Cum vrei Daniela, numai să stai cuminte! îi spuse te rog!
mama. – O! Aşteaptă Daniela! Nu mai întinde mizeria
Colecta a început în timpul unei cântări şi Daniela pe tine!
s-a dus drept la cerşetor, pentru a-i dărui bănuţul. El îi Daniela a simţit nevoia să îşi şteargă nasul,
zâmbi bucuros. dar mâinile îi erau pline de bălegar, chiar şi ceasul s-a
La ieşirea din biserică, o doamnă mai tânără, murdărit. Era supărată! Cum de nu a fost atentă? De ce i
înconjurată de patru copii, i-a întâmpinat cu mult s-a întâmplat tocmai ei o aşa grozăvie?
entuziasm. Când au ajuns în ograda bunicilor, mama a luat
– Olteniţa, ce mult mă bucur să te văd! Sora mea un lighean cu apă, un săpun şi a pus-o pe Daniela să-şi
dragă, nu te-am mai văzut de multă vreme. În timp ce spele bine mâinile, apoi i-a desfăcut nasturii de la rochiţă.
se îmbrăţişau, bunica le-a explicat fetelor că doamna Ajunse în bucătărie aproape goală. Hainele ei au rămas în
Veronica era fiica ei mai mică şi sora mamei, iar cei patru ligheanul cu apă, pentru a fi spălate. Elena o privi mirată,
copii le erau verişori: Liliana, Neli, Dănuţ şi Doru. Între timp iar Lili râdea de ea cu gura până la urechi.
a venit şi soţul ei Vasile, care discuta cu bunicul. – Daniela, ai meritat să înveţi această lecţie! Ţi-am
Mătuşa Veronica a scotocit în poşetă şi a scos spus eu că prea te-ai mândrit cu ceasul tău şi acum, uite
de acolo un ceas auriu, cu cadranul pătrat şi brăţară ce jalnic arăţi. Te-ai smerit, surioară? o întrebă Lili.
aurie. Sclipea în bătaia razelor de soare ca o adevărată Daniela, roşie de supărare şi de ruşine, s-a dus
bijuterie. în dormitor, pentru a se îmbrăca. Cuvântul „mândrie” îi
– Daniela, ştiam că eşti la bunici şi ţi-am cumpărat stăruia în gând. L-a mai auzit în acea zi, pastorul a citit
un ceas de jucărie, îi zise mătuşa. în Biblie despre aceasta. Ca un ecou acuzator îi stăruia
– O! E atât de frumos! Daniela a bătut din palme de în minte: „Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge
bucurie, apoi a întins mâna dreaptă să-l primească. înaintea căderii.”
– Dă-mi, te rog, mâna stângă, Daniela! Mătuşa i-a „Of! De ce nu am fost mai atentă!” Dorea să-şi ceară
prins ceasul pe mâna stângă şi s-a uitat satisfăcută la ea. iertare, pentru că se simţea vinovată.
– Ce bucurie mi-ai făcut, tanti Veronica! Niciodată
n-am primit asemenea frumuseţe. Daniela a observat că (continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Bunicule, simt că nu doar rochiţa mea s-a murdărit, ci şi inima mea, care a fost plină de
mândrie. Roagă-te pentru mine, te rog, să mă ierte Dumnezeu!
– Daniela, trebuie ca tu, personal să îţi ceri iertare. Elena a împins-o mai aproape de masă şi
îi spuse îmbufnată:
– Din cauza ta întârziem cu servitul mesei, roagă-te odată!
Daniela îşi începu rugăciunea:
– „Doamne Isuse, prin purtarea mea Ţi-am pricinuit supărare, Ţie, dar şi celor din jur. Îmi pare
rău şi Te rog foarte mult să mă ierţi. Ajută-mă să nu mai primesc mândria în inima mea! Amin!”
Daniela a simţit cum o povară i-a căzut de pe umeri. S-a îndreptat de spate şi în timp ce toţi mâncau, ea era
fericită că obţinuse iertarea lui Isus. El era din nou prietenul ei cel mai bun. Foamea nu mai conta.

Draga Ujeniuc

(continuarea din pagina 3)

Curiozitatea În timpul loviturii de stat conduse de Absalom, regele
David a fost nevoit să se retragă în partea de
răsărit a regatului său, în Galaad. Acolo a rămas până
divine, ceea ce a stârnit curiozitatea maximă a împăratului, la revenirea pe tronul de la Ierusalim. Evenimentele de
dar nu a fost la îndemâna niciunuia din toţi înţelepţii şi pierdere şi recuperare a tronului l-au determinat pe Şimei
magicienii haldei (Daniel 2). Acestui om preaiubit şi scump să se raporteze foarte diferit la rege. Mai târziu, noul rege,
care s-a „hotărât” să trăiască în ascultare de Dumnezeu, Solomon, a pedepsit atitudinea vinovată a lui Şimei faţă de
i-a fost satisfăcută curiozitatea până la limita permisibilului tatăl său, David.
planului divin (Daniel 7-12).
Mintea şi timpul vieţii pământeşti sunt limitate şi
în aceste condiţii este ca şi cum am avea un disc ce are
o anumită capacitate de stocare pe care nu putem să
1. Şimei – omul care îşi bate joc de cei ce sunt în
necaz: „...Şimei, fiul lui Ghera. El înainta blestemând şi
a aruncat cu pietre după David şi după toţi slujitorii
înregistrăm tot ceea ce ni se oferă. Trebuie să fim selectivi. împăratului... Şimei vorbea astfel când blestema: «Du-te,
Astfel nu este înţelept să acordăm timp studierii evoluţiei, du-te, om al sângelui, om rău!... iată-te nenorocit...»”  Atunci
când ştim sigur că este o eroare majoră în explicaţiile Abişai, fiul Ţeruiei, a zis împăratului: «Pentru ce bleastămă
apariţiei vieţii sau cum să ne pierdem timpul şi să ne acest câine mort pe domnul meu împăratul? Lasă-mă, te
încărcăm mintea cu episoade de filme ireale, imaginare, rog, să mă duc să-i tai capul.»”... Şimei mergea pe coasta
care n-au scopul de a educa ci de a distrage atenţia de la muntelui, în dreptul lui David şi mergând, blestema, arunca
adevăratele domenii care merită curiozitatea prin cercetare cu pietre împotriva lui şi vântura praf.” (2 Samuel 16:5-13).
aprofundată. Niciun personaj din desenele animate, dacă Nu cred că Şimei a blestemat atunci pentru prima dată şi
este o pasăre nu va face niciun ou din care să iasă un că acele pietre au fost primele pe care le-a luat în mâini
pui şi niciun personaj fantomatic şi înspăimântător, care să lovească. Poate că atunci a fost doar o altă ocazie
multor copii le ocupă mintea şi timpul, nu-i va da o mână de a-şi bate joc de oameni. Dacă a avut îndrăzneală să
de ajutor în viaţă. strige după un rege înconjurat de viteji recunoscuţi la nivel
In final, vă ofer o sită cu care să selectaţi internaţional, cum o făcea faţă de cei fără ajutor?
cele bune de cele rele, pentru a nu trăi „cum trăiesc Voi aţi strigat vreodată dispreţuitor după cei din jur?
păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea Aţi dat cu cretă după profesorul ce era cu spatele la voi?
întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina Aţi arătat cu degetul ameninţător spre cineva? Aţi lovit pe
neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei cineva cu pumnul sau cu vreun obiect? Amintiţi‑vă acum
şi‑au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi cereţi-vă iertare repede, că aceste fapte nu se uită uşor
şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.” (Efeseni şi vor avea urmări. De asemenea să învăţăm din aceste
4:17-19) Sita este veche, dar este perfectă, prin ea nu evenimente să nu ne bucurăm de nenorocirea nimănui şi
trece decâti ceea ce merită atenţia noastră pasionantă - să nu dispreţuim pe cei pedepsiţi de Domnul, pentru că ei
curiozitatea pe care am încercat să v-o îndrept spre ceea se pot căi şi, ca lui David, Domnul le oferă îndurare
ce merită nu spre ceea ce sunteţi ispitiţi: „tot ce este

2.
adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, Şimei – omul care îşi cere iertare de frică
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice -  „Şimei... s-a grăbit să se pogoare cu cei din Iuda
laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8) înaintea împăratului David... Şi a zis împăratului: «Să nu
ţină seamă domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că
Învăţătorul robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu,
ieşea din Ierusalim şi să nu ţină seama. împăratul de

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Şimei

faţa lui Dumnezeu, iertarea se acordă numai în condiţii
de părere de rău cu sinceritate. Regretele de pe buze şi
scuzele silite n-au iertare.

3. Şimei – omul care şi-a primit în timp pedeapsa
pentru păcatele lui - „Împăratul a chemat pe Şimei
şi i-a zis: «Zideşte-ţi o casă la Ierusalim: să locuieşti în ea
şi să nu ieşi din ea ca să te duci într-o parte sau alta. Să
ştii bine că în ziua când vei ieşi şi vei trece pârâul Chedron,
vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului
tău.»... Au dat de veste lui Solomon că Şimei a plecat din
Ierusalim la Gat şi că s-a întors.  Împăratul a chemat pe
Şimei şi i-a zis: «Nu te-am pus eu să juri pe Domnul şi nu
ţi-am spus eu hotărât: «Să ştii că vei muri în ziua când
vei ieşi să te duci într-o parte sau alta?»... Şi împăratul a
poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieşit şi a lovit pe
Şimei; şi Şimei a murit...” (1 Regi 2:36-48)
Au trecut anii, dar vinovăţia lui Şimei nu a fost
prescrisă. El a acţionat iarăşi forţat de împrejurări şi
împăratul i-a reamintit vinovăţia lui înainte de a porunci să
fie executat. Gândiţi-vă, cu ce sentimente neplăcute şi-a
sfârşit Şimei viaţa? Modul în care ne purtăm astăzi cu cei
din jur, va fi modul în care ne va aştepta ziua de mâine.
lucrul acesta! Căci robul tău mărturiseşte că a păcătuit. Şi Să ştiţi că toate păcatele de care nu ne pocăim
iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa lui Iosif, înaintea cu adevărat, se vor întoarce asupra capului nostru, mai
împăratului, domnul meu.»... Împăratul i-a jurat că nu-l va degrabă sau mai târziu. Scripturile ne învaţă să fim
omorî.” (2 Samuel 19:16-23) Auzind Şimei că regele se atenţi şi să ne iubim aproapele în orice circumstanţe, iar
întoarce victorios şi văzându-l înconjurat de poporul care dacă am greşit să reparăm lucrurile la nivelul greşelilor
regreta lipsa credincioşiei faţă de eroul lor naţional, s-a comise. Orice vorbă sau faptă de care nu ne-am pocăit
văzut nevoit să vină cu scuze. A făcut-o de teamă, dar va fi pedepsită de Dumnezeu, chiar dacă n-ar pedepsi-o
nu era sincer în ceea ce spunea. A beneficiat totuşi pe oamenii. Nici fiul de mai târziu al lui David, Domnul Isus
moment de promisiunea favorabilă a regelui care nu voia Hristos nu ne va ierta, dacă nu ne vom smeri cu sinceritate
să-şi mai ridice împotrivă poporul şi poate mai mult decât în faţa celor de care ne-am făcut vinovaţi.
atât, se bucurase şi el de comutarea pedepsei lui din De aceea, ca să nu fim nevoiţi să ne cerem iertare sau
sentinţa capitală în ceea ce de curând plătise. să fim pedepsiţi, mai bine să ne purtăm frumos cu toţi
Vă amintiţi de momentele în care aţi fost siliţi de oamenii.
împrejurări să vă cereţi iertare sau să vă împăcaţi forţat?
Poate acasă sau la şcoală a trebuit să daţi mână de pace, Predicatorul
dar numai inima fiecăruia ştia ce dorea cu adevărat. Sunt
situaţii când unii cer iertare, dar ar fi dorit ca acea persoană
mai degrabă să fi fost pedepsită, după cum şi Şimei s-ar
fi bucurat dacă David ar fi fost omorât de Absalom, caz în
care el n-ar mai fi trebuit să-şi ceară iertare. Între oameni
cuvintele de reconciliere pot fi sincere sau formale, dar în

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Fericiți sau mai fericiți?
„Este mai ferice să dai, decât să primești” (Fapte Pe moment, poate nu te vei bucura prea tare, însă în
20:35b), le reamintea apostolul Pavel slujitorilor din Efes, timp, vei vedea cum Dumnezeu te va ferici prin lucrurile
cuvintele Domnului Isus. Cu siguranță fiecare din noi am pe care le-ai făcut pentru El. Solomon constata: „Unul,
experimentat încă din copilărie fericirea de a primi ceva, un care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care
cadou, bani. Chiar mâncarea şi îmbrăcămintea ce le aveţi economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească.
zilnic, prin părinți, sunt un dar. Toate darurile primite trezesc Sufletul binefăcător va fi săturat şi cel ce udă pe alţii va fi
un sentiment de bucurie în inimile noastre, dar Scriptura udat şi el.” (Proverbe 11:24-25) Adică, cel ce ajută pe alții
ne învață că există o fericire mai mare, aceea de a dărui. va fi ajutat și el. Să luăm un exemplu: ai în buzunar doar
Suntem noi doritori să experimentăm această fericire? 2 lei, și trece săculeţul de colectă și îți pune Dumnezeu în
Întotdeauna Dumnezeu a apreciat dărnicia poporului gând să-i dăruiești. Poate e greu să o faci, dacă ai în plan
Său şi chiar le-a dat porunci referitoare la zeciuială să-ți cumperi ceva cu ei, însă dacă te gândești și la faptul
(Leviticul 27:30-34), primele roade (Deuteronumul 26:2), că cel care îi va primi are mult mai mare nevoie de ei,
ultimele roade (Deuteronom 24:19-22) şi alte daruri aduse în cele din urmă, îi dăruiești. Va veni ziua, când vei avea
la Cortul Domnului pentru preoţi, leviţi, familii sărace sau nevoie nu numai de 2 lei, ci de sume mai mari, sau vei dori
chiar pentru propria familie. Vă propun să învăţăm cum să primești un loc de muncă și Dumnezeu, datorită faptului
putem deveni fericiţi prin ceea ce dăruim. Cum putem că ai dăruit o sumă mică de bani când El a avut nevoie de
conştientiza că ceea ce dăm, dăm Domnului, căci de aici ea, îți va răspunde rugăciunii si nevoilor. Dacă ai fost gata
vine fericirea celor ce dăruiesc. să-I dăruiești Lui din timpul tău liber, va veni vremea când
Conform Legii sfinte, înțeleptul Solomon recomanda: vei avea un examen pentru care nu ai avut timp suficient
„Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, cu cele dintâi roade din să repeți toată materia, ci doar o parte. Dumnezeu poate
tot venitul tău” (Proverbe 3:9) De fapt, trebuie să recunoaștem face ca la examen să îți cadă exact subiectul pe care l-ai
că absolut tot ceea ce avem (bani, mâncare, haine, timp etc.) învățat doar pentru că te-ai dăruit lui și ți-ai folosit timpul în
sunt lucruri primite, chiar dacă prin familie sau prin alţii, direct folosul Lui! Vom putea spune în final: „Da, aș fi fost fericit
sau indirect de la Dumnezeu. Acest adevăr este valabil şi în să mă folosesc eu de lucrurile primite, dar acum sunt
cele spirituale, orice dar sfânt este de la Domnul. Apostolul mai fericit, că le-am dăruit!” Însă, pentru toate acestea,
întreba pe cei ispitiţi să se mândrească prin darurile lor: „Ce trebuie credinţă în promisiunile lui Dumnezeu. Încercaţi
lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te şi veţi vedea că veţi fi mai fericiți să daţi un lucru cuiva
lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7) Suntem noi care are mai multă nevoie de el, în loc să-l folosiţi voi,
gata să dăruim Domnului o parte din ceea ce ne-a fost oferit iar Dumnezeu, care priveşte cu plăcere spre voi şi darul
în păstrare temporară? vostru, la vremea potrivită vă va răsplati, la scurt timp,
Poate în copilărie nu ai bani, dar ai foarte mult timp sau peste ani sau în eternitate.
foarte multe haine sau jucării. Dumnezeu nu cere lucruri De fapt, de ce şi cum răsplăteşte Dumnezeu?
pe care nu le avem (2 Corinteni 8:7-15), dar din ce avem El Orice dar îl face pe primitor, în primul rând, dacă este
vrea să dăruim şi altora, în primul rând potrivit cu nevoile credincios sau dacă este sărac, să-I mulțumească lui
lor. Dumnezeu nu a cerut niciodată foarte multe daruri, ci Dumnezeu, slăvindu-l (2 Corinteni 9:12) Toate acestea
mai degrabă s-a uitat la felul cum dăm: cu bucurie sau de sunt notate în arhivele cerului, iar Dumnezeu care este
silă. Domnul Isus privea într-o zi la dărnicia care se făcea la credincios, va avea grijă să ne fericească mai mult,
Templul din Ierusalim. Unii bogați dădeau mulți bani, poate răspunzându‑ne rugăciunilor, venindu-ne în ajutor la
echivalentul a 100-200 lei din zilele noastre, dar a venit și nevoie şi binecuvântându-ne. Este scris că „Dumnezeu nu
o văduvă săracă care a aruncat doar doi bănuți. Văzând-o, este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea
Domnul le-a spus ucenicilor că acei doi bănuţi, valorează pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui...” (Evrei 6:10)
înaintea lui Dumnezeu, mai mult decât banii bogaţilor. De Deci, cu siguranță Își va aminti de tot binele ce l-am făcut
ce? Pentru că femeia a dat tot ce avea, pe când ceilalți au și ne va răsplăti, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte
dat doar o mică parte din ce aveau. Avem relatată în Biblie Dumnezeu” (2 Corinteni 9:7).
şi o lucrare în care darul unui băieţel: cinci pâini și doi pești, Însă, cel mai frumos este să ne gândim la faptul că
a fost folosit de Domnul pentru a sătura aproape 5000 de într-o zi. vom părăsi pământul și dacă Îi vom sluji până la
oameni (Ioan 6). Vă puteți imagina cu ce bucurie a povestit capăt, vom avea parte de adevărata fericire promisă în
mai apoi copilul părinților minunea făcută de Domnul Isus Sfânta carte: „Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci
cu peștii si pâinile, pe care el le-a dăruit? Poate ai timp liber, faptele lor (inclusiv faptele de dărnicie) îi urmează!”
asta e tot ce ai și ți-ai propus să te joci, iar mama sau tata îţi (Apocalipsa 14:13)
cere să faci ceva, să mergi să ajuți pe cineva sau să vizitaţi Ce alegem acum: să fim fericiți, primind, sau mai
un bolnav împreună, sau îţi recomandă să folosești timpul fericiți, dăruind? Dumnezeu ne va evalua răspunsul
pentru a citi din Biblie. Ești gata să-ţi dăruieşti timpul, pe uitându-se la faptele noastre.
care ai vrut să-l păstrezi pentru tine? Andrei Hapca

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Exclusiv
„Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi
este numai mânie.” (Proverbe 11:23)

Lucrurile perfecte şi pure sunt specifice Creatorului, căci El a creat totul fără defect. La sfârşitul săptămânii creaţiei,
toate erau „foarte bune” (Geneza 1:31). Amestecul este invenţia diavolului. Aceasta pentru că este suficient de inteligent
ca să-şi dea seama că nu poate dintr-o dată să schimbe nici imaginea nici conţinutul lucrurilor create. În fond, este şi el
la fel de exclusivist. Îi plac lucrurile absolute, numai că este împotrivă la tot ceea ce a creat Dumnezeu.
Să analizăm împreună felul în care gândim şi acţionăm faptic, pentru a nu fi înşelaţi, pentru că cel rău doreşte mult
să înşele oamenii încă din primii ani de viaţă, ani în care Creatorul a rânduit ca fiinţele ce-I poartă chipul să ajungă
la maturitate şi o asemănare cu El. Iată de ce, atât Dumnezeu cât şi diavolul investesc mult în formarea copiilor. Prin
explicaţiile acestui proverb, vreau să vă învăţ să fiţi exclusivişti, asemănându-vă cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă toată
viaţa să doriţi şi să faceţi „numai bine”.
Să slujiţi „numai Domnului”, după sfatul dat evreilor de Samuel. Ei l-au ascultat şi „... au scos din mijlocul lor Baalii
şi Astarteele şi au slujit numai Domnului.” (1 Samuel 7:4). Pentru că Samuel a fost exclusivist toată viaţa, a venit în faţa
poporului cu acelaşi sfat şi la bătrâneţe: „Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră;
căci vedeţi ce putere desfăşură... El printre voi.” (1 Samuel 12:24). Şi dacă vă întrebaţi de ce trebuie să fim exclusivişti
în slujirea sfântă, amintiţi-vă de cuvintele Domnului Isus, care a zis: „Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau
va urî pe unul şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi
lui Mamona.” (Luca 16:13)
Să ştiţi că drumul spre rai este exclusivist încă din faza de proiect, aşa cum anunţa Domnul prin profet: „Acolo se
va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru
cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea...” (Isaia 35:8) La sfârşitul acestei căi înguste, înainte de a intra în cetatea eternă, este
o altă poartă exclusivistă: „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai
cei scrişi în cartea vieţii Mielului.” (Apocalipsa 21:27)
La sfârşitul istoriei, va fi exclusivitate şi în peisajul din afara Împărăţiei lui Dumnezeu. Atunci diavolul îşi va atinge
la cota cea mai mare dorinţele lui, la fel de exclusiviste ca ale lui Dumnezeu. În prezentarea imaginii înşelătoare a
sistemului de amăgire demonică, este scris: „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a
fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat” (Apocalipsa 13:8). Aşa a fost şi în vremea
potopului: exclusivitate în corabie, exclusivitate în afara ei. Acea separare totală a fost dată de ascultarea totală a lui
Noe, care „...a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu” (Geneza 6:22), dar şi a celor din jurul lui: „Domnul a văzut că
răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai
spre rău.” (Geneza 6:5)
În anticiparea separării exclusive de la urmă, vă recomand o ascultare absolută, aşa cum a afirmat Balaam că
trebuie ascultat Dumnezeu, când a zis: „Să-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n-aş putea să
fac nici un lucru, fie mic fie mare, împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu.” (Numeri 22:18). Dar pentru
că nu a rămas exclusivist, „Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis: «Fiindcă oamenii aceştia au venit să
te cheme, scoală-te şi du-te cu ei; dar să faci numai ce-ţi voi spune.»” (Numeri 22:20). Din nefericire, el a continuat să
amestece lucrurile, condus de lăcomie, iar în final, sângele lui a fost amestecat cu cel al madianiţilor care l-au corupt.
Trebuie să vă fie clar că nu se poate oricum, că nu se poate să te pui bine şi cu unii şi cu alţii. Păcatul şi cei răi
nu pot fi aprobaţi niciodată, de aceea s-a plâns Ahab lui Iosafat de un proroc al Domnului: „Nu ţi-am spus că el nu
prooroceşte nimic bun despre mine, ci prooroceşte numai rău?»” (1 Regi 22:18). Se poate spune de bine numai de cei
ce se leapădă total de rău, aşa cum sfătuia psalmistul: „Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea
duce numai la rău.” (Psalmul 37:8)
Aşadar, nu uitaţi niciodată principiul exclusivităţii: Dumnezeu n-are nimic cu diavolul, dar nici binele cu răul, după
cum viaţa este împotriva morţii şi moartea împotriva vieţii. În acest scop: „Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.”
(Romani 12:9) şi urmaţi sfatul apostolului Pavel care a zis: „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc
parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de grabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem
ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate
totul la iveală, este lumina.” (Efeseni 5:10-13)
Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Pacea Domnului!
O familie, care locuia într-o
baracă a unui şantier unde lucra soţul,
era invitată uneori, la o altă familie
de credincioşi din acel oraş. Această
familie locuia în faţa unui parc în care
era o statuie a lui Avram Iancu. Eroul
Revoluţiei de la 1848 stătea pe cal cu
mâna întinsă în faţă. Într-o zi, o fetiţă de vreo cinci ani
din familia de pe şantier, stătea şi se uita pe fereastră,
în timp ce părinţii ei discutau cu familia gazdă. Deodată
fetiţa zice: „Mamă, uite nenea acela vrea să dea „Pacea
Domnului”, a fost un om credincios? Pe moment, părinţii
din ambele familii au zâmbit, dar apoi, după ce i-au
explicat fetiţei că statuia are o altă istorie, au vorbit
despre importanţa creşterii copiilor într-un mediu sfânt.
Voi vă bucuraţi, când vedeţi fraţii şi surorile de la
adunare care se salută cu binecunoscutul salut: „Pacea
Domnului Isus!” ?

Zilele de post
Unei familii cu mai mulţi copii, Domnul le-a
descoperit printr-un mesaj profetic, că diavolul vrea să
dea o lovitură printr-un accident, unuia dintre copiii lor
mai mici. Ei au crezut mesajul şi întrucât urma o vacanţă
au hotărât să postească în acea săptămână. Părinţii şi cei
mai mari au postit până seara iar cei mai mici până la
amiază. Unii dintre ei au întrebat părinţii de ce trebuie
să postească mai multe zile. Părinţii le-au explicat în
măsura în care s-au gândit ei că îi pot face pe copii să
Ascultarea de părinţi
Era toamnă, începea anul şcolar şi băiatul era doritor
înţeleagă. Zilele de post au trecut şi aproximativ două
să meargă la grădiniţă. În prima zi, iată-l trezit devreme
săptămâni mai târziu, era să se producă lovitura despre
pentru a fi acolo de la începutul activităţilor. Tatăl său
care au fost anunţaţi prin Duhul.
lucra la o altă instituţie de învăţământ din apropiere, aşa
Într-o zi, când tata era plecat, iar mama era cu
că l-a dus şi l-a încredinţat doamnei educatoare, iar el,
treaba prin casă, doi dintre băieţii acestei familii s-au
ca un copil cuminte, a rămas în grija ei până la finalizarea
jucat cu ceva hârţii care zburau şi una dintre ele a rămas
festivităţilor de deschidere a anului şcolar.
pe acoperişul unei anexe din curtea casei. Atunci unul
A doua zi, începeau cursurile normale şi tatăl l-a
dintre ei, de vreo şase ani, s-a suit din balconul casei
dus din nou la grădiniţă, spunându-i că în acea zi, va sta
pe acoperiş pentru a-şi recupera hârtia. A alunecat şi
mai mult, dar să fie liniştit că el va veni să-l ia de acolo.
s-a dus de-a lungul acelui acoperiş vreo trei metri, apoi
Şi pentru a-l asigura de ceea ce avea să urmeze şi a fi
pentru că nu s-a putut agăţa de nimic, s-a dus până jos.
liniştit, i-a spus la despărţire: „Nu pleci nicăieri de aici,
Minunea a fost că, deşi a căzut de la aproape trei metri,
până nu vin eu!” La ora stabilită, tatăl a revenit. A fost
la mai puţin de o jumătate de metru de un gard de
întâmpinat de doamna educatoare care i-a zis: „Ştiţi ce
beton şi a atins în cădere o ţeavă de apă a unei cişmele,
mi-a făcut băiatul dumneavostră?” Tatăl a devenit foarte
a atins doar mânerul robinetului şi a aterizat într-o
atent şi a întrebat: „Ce s-a întâmplat?” Ea a răspuns:
jantă de camion aşezată pe un postament de beton, în
„Am vrut să-i duc la o plimbare, dar fiul dumneavoastră
care se scurgea apa.
nu a vrut să iasă din clădire. Orice i-am spus, a plâns
În urma acestui incident, pentru că băiatul nu s-a
şi s-a împotrivit cu fermitate spunând: „Tata mi-a spus
ales nici măcar cu o zgârietură, copiii acelei familii
să-l aştept aici şi să nu plec nicăieri, până nu vine el.”
vorbeau între ei: „Ce bine a fost că am postit şi ne-am
Evident că s-a discutat pe loc despre ce are drept să fac
rugat! Ce bine că Dumnezeu ne pune în temă despre felul
doamna educatoare şi la ce s-a referit tatăl, când i-a
în care diavolul vrea să ne facă rău!”
cerut să nu plece de la grădiniţă singur.
Voi obişnuiţi să staţi în rugăciune şi post cu părinţii
Exemplul lui ar fi bun de urmat de mulţi copii care
voştri? Încercaţi şi veţi vedea binecuvântările acestor
nu ţin cont de ceea ce părinţii le spun şi poate nici de ce
intervenţii divine peste puterea vrăjmaşului.
le spun cadrele didactice.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

de binecuvântările acelui bătrân pe
care l-a dus cu căruţa. N-a fost aceea
singura lui faptă bună din copilărie,
dar atunci a fost binecuvântat
de un om credincios.
Ce motive au oamenii să
vă binecuvânteze? Peste
ani, când vă va merge
bine sau rău, de ce fapte vă veţi aminti?

Rugăciunea prin Duhul
În perioada celui de-al Doilea Război
Mondial, în timp ce trupele germane de
ocupaţie au hotărât să execute toţi locuitorii
unui sat, s-a petrecut următoarea minune:
Oamenii au fost scoşi forţat din casele lor
şi duşi la marginea satului. Acolo au fost puşi
să-şi sape propriile gropi, de fapt un şanţ mare
unde urmau să cadă în momentul execuţiei,
pentru a le fi mai uşor soldaţilor, care voiau
doar să-i împuşte şi apoi să-i acopere cu puţin
pământ. Nimic nu i-ar fi împiedicat de la acest
pogrom, dacă în timp ce gropile erau săpate
şi oamenii au fost aliniaţi în faţa plutonului de
execuţie, nu s-ar fi auzit o voce clară şi autoritară,
într-o germană curată: „Ordin de la comandantul
suprem: «Opriţi execuţia şi eliberaţi prizonierii!»”
Comandantul trupelor prezente acolo a fost profund
mişcat şi şocat la auzirea acestor cuvinte. Imediat s-a
deplasat la o fetiţă de aproximativ zece ani, căci a înţeles
clar că ea rostise acele cuvinte de autoritate. A încercat
Bunăvoinţa faţă de cei bătrâni cu emoţie să vorbească cu ea în germană, dar ea a spus
Un copil din fosta Uniune Sovietică a văzut trecând în ucraineană cu nevinovăţia ei copilărească, faptul că
pe strada din faţa casei lor un bătrânel, ce mergea nu cunoaşte acea limbă. Atunci ofiţerul a întreabat cum
foarte greu din cauza unei grave probleme de sănătate a vorbit în germană dacă nu o cunoaşte. Ea a răspuns:
la picioare. El a ieşit în stradă şi l-a întrebat: „Unde v-aţi Eu m-am rugat Domnului să ne izbăvească şi în timpul
pornit bunicule, văd că mergeţi foarte încet?” Bătrânelul rugăciunii a venit Duhul Sfânt peste mine şi am vorbit în
i-a spus că trebuie să meargă până într-un sat, aflat la limbi, dar eu nu ştiu ce am spus.” Nu doar că discutând
vreo patru kilometri şi cum asta s-a petrecut în perioada mai departe s-a lămurit că aşa este, dar puterea
interbelică, erau puţine şanse ca să treacă pe acel drum Domnului l-a cercetat în aşa fel, încât a procedat exact
vreun mijloc de transport care să-l poată lua şi pe el. după cuvintele rostite în rugăciunea acelei fete. Astfel,
Atunci băiatul i-a zis: „Odihniţi-vă puţin pe banca de la Dumnezeu a cruţat viaţa locuitorilor din acel sat.
poarta noastră, căci voi vorbi cu mama să vă duc eu cu Fata aceea a crescut mare, s-a căsătorit şi a ajuns
calul şi căruţa noastră.” Zis şi făcut, pentru că mama ştia până la bătrâneţe. La înmormântarea ei, a fost tot satul
că el este băiat puternic, deprins cu animalele de trăsură prezent şi primarul localităţii a avut un discurs prin care
şi binevoitor. Într-un sfert de oră, iată-i plecaţi, el şi a mulţumit lui Dumnezeu şi a elogiat viaţa acelei femei
bătrânelul, amândoi discutând pe capra trăsurii. Printre credincioase din copilărie, până la bătrâneţe. El a spus
altele, bătrânul l-a binecuvântat în Numele Domnului, printre altele: „Satul nostru îşi datorează existenţa
rugându-se o parte din drum pentru viitorul acelui copil. acestei femei.”
Ajunşi la destinaţie, s-au despărţit si nu s-au mai întâlnit Voi aţi primit această putere divină prin care, pe
vreodată. lângă mintea nostră limitată, să beneficiem de mijlocirea
A venit cel de-al Doilea Război Mondial şi copilul Duhului Sfânt în rugăciune?
de atunci, acum tânăr fiind, a trecut prin probleme
speciale şi de mai multe ori a fost salvat de la moarte. A
ajuns în Germania şi, prin providenţa divină, a beneficiat
de favoarea oamenilor. Peste tot, cu ocazia izbăvirilor
şi binecuvântărilor, îşi aducea aminte în primul rând,
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

1. Despre cine este menționat că a murit la o
bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de
Cine sunt eu? slavă?
Diavolul, Avraam, Solomon, Naaman, Rut, 2. Care oamenii răi care au ajuns să se
Ana, Saul, Ninive, văduva săracă, Iosif smerească înaintea lui Dumnezeu?
3. Despre cine este menționat că „li s-au deschis
Rspunsuri Întrebări: ochii”, deși aveau ochii deschiși?
1. Sanherib (Isaia 37:38). 4. Căror oameni li s-a spus: „Întărește-te și
2. Oamenii din Sodoma (Geneza 19:11), îmbărbătează-te!”?
Saul (Fapte 9:8), Elima (Fapte 13:11), ... 5. În ce împrejurările Dumnezeu a răspuns
3. Ghehazi (2 Împărați 5:23). trimițând foc din cer pe altar?
4. Furtuna de pe mare (Fapte 27:20). 6. Care este împăratul care deși a avut multe
5. Eutih (Fapte 20:12), fiul văduvei războaie nu a avut nici o înfrângere?
(1 Împărați 17:22), fiul sunamitei (2 7. În ce împrejurările I-a părut rău lui Dumnezeu
Împărați 4:34), ... de ceea ce a făcut?
6. Iosif (Geneza 37:5; 41:16) 8. Pentru ce animal „fierul este ca paiul, arama,
7. Ezra (Ezra 9:5; 10:1) ca lemnul putred”?
8. Nevasta lui Samson (Judecători 14:17). 9. Cine a primit argint pentru că a prorocit fals?
9. Măgarul sălbatic (Iov 39:7). 10. Care au fost lucrurile însemnate în scris cu
10. Pavel, Sila (Fapte 16:22), ... mâna lui Dumnezeu?
(continuarea din pagina 9)
Tata a fost predicator. Odată am început să vorbesc cu
ÎNTOARCEREA MEA LA DOMNUL două femei mai în vârstă despre credinţă şi ele m-au blocat.
Atunci am hotărât să citesc Biblia şi să le arăt eu! Am să le
om învăţat, care să înveţe acele limbi, pe care nici ei nu le dovedesc la toţi că nu există Dumnezeu. I-am zis acest lucru
înţeleg, apoi vom explica oamenilor că ceea ce fac ei este lui tata şi el mi-a răspuns: „Domnul să te binecuvânteze, fiule
doar o păcăleală şi oamenii o să-şi piardă interesul şi se vor şi să-ţi ajute să citeşti toată Biblia, dar să ştii, că această Carte
destrăma acele adunări. Spre uimirea noastră acele adunări este arta însăşi. Tu o s-o citeşti cu cea mai mare plăcere, apoi
se înmulţeau foarte repede; veneau oameni noi şi învăţaţi şi o să vorbeşti şi la alţii despre ea. Biblia este o carte spirituală.
neînvăţaţi, oameni tineri şi mai puţin tineri. Ea se deosebeşte de alte cărţi, prin faptul că în puţine cuvinte,
Sfătuindu-ne între noi, tovarăşii mei m-au delegat spune foarte multe lucruri, pe când celelalte cărţi, în multe
să mai merg o dată la acea adunare şi să urmăresc, dacă volume, spun foarte puţine lucruri. De aceea îţi spun că tu nu
într‑adevăr între ei există dragoste, prietenie şi cinste; iar a o să reuşeşti s-o citeşti toată”. Tata a avut dreptate. Am citit
doua problemă: Ce-i cu limbile acelea? Este acest fenomen două, trei zile, străduindu-mă să înţeleg câte ceva, apoi am
un lucru supranatural sau e o păcăleală? Când am fost mici, abandonat-o. (va urma)
noi ne jucam de-a limbi străine. Împărţeam cuvântul în silabe,
apoi adăugam la fiecare silabă o terminaţie pe care o stabileam Extras din cartea „Urmează-mă” de Alexandru Gula
înainte între noi. Apoi vorbeam în grupul nostru şi ceilalţi nu Publicat cu permisiune
înţelegeau nimic. Noi credeam că şi aici e ceva asemănător.

Premianți: Bud Daria, Căprariu Doris, Mandici Rebeca, Moisiuc Iliuță –
Silviu, Moisiuc Tamara – Luisa, Muraru Emanuela, Muraru Lorena
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.08.2016
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Incultura Cultura
Nu este o problemă că omul nu ştie totul, ci că Oamenii pot uita ce ai spus, dar nu vor uita felul în
nu face diferenţa dintre ceea ce ştie şi ceea ce care te-ai comportat cu ei.
nu ştie.
Adevărata cunoaştere nu este numai trecerea de la
Adesea cuvintele dovedesc mai multă incultură întuneric la lumină, ci rămânerea în lumină; a şti şi
decât tăcerea; e mai bine să taci şi să fii luat de a nu face este un fel de a sta în lumină şi a privi în
prost, decât să vorbeşti şi să confirmi că eşti. întuneric.

Niciodată să nu te uiţi de sus la cineva, decât dacă
Ca să înţelegi ce nu ştii, trebuie să-ţi meargă
vrei să-l ajuţi să se ridice.
mintea, de aceea mediocritatea este întotdeauna
judecătorul cunoaşterii.
Gândeşte ca un om înţelept, dar vorbeşte ca unul
obişnuit, aceasta ca să poţi vorbi şi să fii primit şi de
Caracterul fără inteligenţă poate multe, însă cei mari şi de cei mici.
inteligenţa fără caracter nu face nimic de
valoare. A iubi şi a suferi nu se poate învăţa la orele de curs şi
nici atesta printr-o diplomă. Azi civilizaţia şi cultura
Numai statuile pot fi apreciate după forma înaintează în direcţii opuse, cu cât civilizaţia creşte,
exterioară, oamenii au valorile adevărate în cultura scade.
suflet, iar dacă acestea lipsesc, omul este
ambalaj fără marfă. O societate plăcută este aceea în care respectul
reciproc este însoţit de bunătate. Bunătatea este
Celor ce nu salută când urcă scara, n-are cine le limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate
răspunde când o coboară. vedea.

Să jigneşti şi să faci rău este uşor pe moment, Bunul-simţ deschide uşi pe care nici cea mai aleasă
dar tot ceea ce urmează este greu de suportat. educaţie nu o poate face, după cum facerea de bine
formează prietenii pe care nicio filozofie nu îi poate
Ce pagubă să nu ai inspiraţie să vorbeşti frumos, forma.
nici destulă judecată să taci.
Pentru o societate mai bună nu este suficient să nu
faci rău, trebuie să faci bine, dar ca să faci bine
„Ei sunt un neam care şi-a pierdut bunul simţ şi
trebuie să gândeşti bine, ceea ce înseamnă să iubeşti
nu-i pricepere în ei.” (Deuteronom 32:28)
cu adevărat.
„Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră „Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor,
cea rea şi de faptele voastre, care nu erau pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte
bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le
nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.” văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”
(Ezechiel 36:31) (1 Petru 2:12)

„Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate,
prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea
înţelepciunii!” (Iacov 3:13)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Trandafirii
Poți să te plângi că tufele cu trandafiri au
spini, sau poți să te bucuri că tufele cu spini au
trandafiri. Abraham Lincoln

Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se
va veseli şi va înflori ca trandafirul;” (Isaia 35:1)

Dumnezeu este minunat! El a avut grijă ca lumea
în care noi trăim să fie frumoasă, astfel încât noi să putem
avea o creștere armonioasă, dezvoltându-ne și latura estetică
cu ajutorul unor elemente minunate din natură. Fiind într-o
perioadă a anului când trandafirul își răspândește parfumul locul unei întâlniri era un legământ pe viață pentru a păstra
peste tot unde se găsește, în cele ce urmează veți găsi câteva secretul întâlnirii. Iar în Roma, un trandafir sălbatic era pus pe
informații interesante despre această floare atât de cunoscută masa camerei în care se discutau lucruri secrete. De aici vine
și chiar prețioasă. latinescul „sub rosa”, sau „sub semnul trandafirului”.
Trandafirul (Rosa L.) face parte din familia rozaceelor, În prezent, în lume se cultivă peste 20.000 de soiuri
fiind una dintre cele mai răspândite şi mai cunoscute plante. Are de trandafiri. Cele mai multe specii sunt native din Asia, iar
tulpina acoperită cu ghimpi, iar aceasta poate fi cățărătoare sau un număr mai mic din Europa, America de Nord și Africa. În
târâtoare, de înălțime variabilă și frunzele lucioase sau mate. general, trandafirii înfloresc natural și nu forțat, o singură dată
Sensibilitatea lui Dumnezeu se dovedește chiar prin diversitatea pe an, din mai până prin iulie, există însă și trandafiri care
florilor lui, ca dimensiune, formă, miros și număr de petale, înfloresc de primăvara până toamna. Această plantă preferă
perioada de înflorire, având o gamă largă de culori: alb, galben foarte mult soare, pentru a-şi asigura o creștere normală, o
și roșu, în combinații unice, incredibile. Dar nu e doar atât, înflorire abundentă și o bună dezvoltare a lemnului. Nici un soi
fructele trandafirului sunt măceșele care se folosesc pentru gem, de trandafir nu înflorește și nu se dezvoltă frumos la umbră.
marmeladă sau sirop, datorită conținutului ridicat de vitamina C. Este denumit și „Regele florilor”, fiind nelipsit din grădinile
Când Dumnezeu a creat trandafirul, a așezat în interiorul pasionaților de horticultură. Trandafirul împodobea grădinile
său numeroși compuși care au acțiuni vindecătoare asupra suspendate ale Semiramidei iar în castelul din Germania există
corpului uman. Încă din Antichitate au fost folosite în scop cel mai în vârstă tufiș de trandafiri din lume, are circa 1000 de
terapeutic, petalele, care trebuie recoltate în faza de înflorire ani și este amplasat în curtea catedralei Hildeshiem.
deplină, când conținutul de ulei este maxim. Ele sunt utilizate Cât de interesant a creat Dumnezeu această plantă pe
ca atare sau prelucrate sub formă de ulei, apă, oțet, tinctură, care suntem atât de obișnuiți să o privim în jurul nostru. Privind
infuzie și sirop. Petalele de trandafir conțin mulți compuși la trandafir putem observa cum Dumnezeu leagă frumusețea și
chimici printre care și ulei volatil, vitamine (A, B2, C, K, PP), parfumul, alături de spini, creeând o ambianță pentru privire
săruri minerale (potasiu, fier, calciu, magneziu) și coloranți dar și pentru folosire. Tot el ne învață să răspândim mireasma
antocianici. Acțiunea florilor de trandafir determină efecte în orice loc și în orice situație, păstrându-şi mereu culoarea
cicatrizante, antiinflamatoare, dezinfectante, antiseptice, și frumusețea, mai ales în prezența luminii, a soarelui. Noi
aromatizante, fortifiante și tonice. Ceaiul din petale proaspete creștinii ne împiedicăm adesea în ghimpii noștri care sunt
de trandafir se întrebuințează în tratamentul astmului și gripă. atât de mici, uitând de fapt valoarea și scopul nostru absolut,
Trandafirul, sub diversele sale forme de preparare, poate fi răspândirea miresmei și întruchiparea frumosului, a curăției
folosit pentru a combate stresul. Este calmant, alungă durerile și a naturalului. Să ne păstrăm frumuseţea sufletească şi
de cap, stimulează buna dispoziție şi circulația sangvină. valoarea pusă de Creatorul în noi și să umplem această lume de
Cât de prețios este trandafirul? Este nevoie de 2500 de parfumul mântuirii și frumusețea sfinţeniei Lui! Să putem spune
kilograme de petale de trandafiri pentru a face 500 de mililitri ca în dialogul iubirii din Cântarea cântărilor 2:1 - „Eu sunt un
de ulei de trandafiri. În Evul Mediu parfumurile se obțineau prin trandafir...”
macerarea petalelor în apă. În timpul unei astfel de proceduri
temperatura apei s-a ridicat, probabil din cauza unei expuneri Bibliografie
accidentale la soare. Și, surprinzător, căldura a precipitat http://gradina.acasa.ro
grăsimile la suprafață. A fost actul de naștere al esenței de http://www.agerpres.ro
http://www.sweetgarden.ro/curioziti-despre-trandafiri-
trandafir, care dădea un parfum mult mai puternic și mai durabil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trandafir
decat apa de trandafir. Naomi Luntraș
Trandafirii au fost folosiți ca mijloc pentru a transmite
mesaje. În Evul Mediu, de exemplu, un trandafir agățat la

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”