You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 6b
1. Să nu faci lucruri rele și nici un rău nu te va
ajunge.
2. Stai departe de nedreptate și se va abate de la
tine.
3. Fiule, să nu semeni în brazdele nedreptății, ca nu
pag. 3
cumva să seceri de pe ele de șapte ori mai mult.
4. Să nu ceri de la Domnul stăpânire asupra altora,
Să cinstești pe... – Învățătorul
nici de la rege scaun de mărire. pag. 4
5. Să nu faci pe dreptul în fața Domnului, nici pe
Istoria cântării compuse de Nicolae Moldoveanu
înțeleptul în fața regelui.
6. Nu căuta să te faci judecător, ca nu cumva să nu fii
„Isuse dintre toți te-aleg mereu” – Estera Anistoro-
în stare să înlături nedreptățile și ca nu cumva să dai aiei
înapoi în fața principelui și să cazi într-o cursă ce-ți
pag. 5
va știrbi nepărtinirea.
7. Să nu greșești în fața adunării cetății și să nu te Cu frâu în secolul desfrânării – Egizio Bupte
înjosești în fața gloatei.
pag. 6
8. Să nu adaugi un păcat peste altul, căci încă de
prima dată nu vei rămâne nevinovat.
Căutați în cartea Domnului (1 Cronici) și citiți! Nicii
9. Să nu spui: „Mulțimea darurilor mele o va lua în una din toate acestea nu va lipsi! – Naomi Meseșan
seamă și, când le voi înfățișa înaintea Dumnezeului
pag. 7
celui Preaînalt, Acesta le va primi.”
10. Să nu fii șovăielnic în rugăciunea ta și să nu
A-B „Paralipomene” – Rahela Ioja
pregeți să faci milostenie. A-B Golgota – Roxana Turle
11. Să nu râzi de omul cu sufletul amărât, căci este Cine sunt cele două văduve? – I.A.
Cineva care smerește și înalță.
pag. 8
12. Să nu făurești vreo minciună împotriva fratelui
tău, nici împotriva prietenului tău să nu faci așa Daniela (partea a IX-a) – Draga Ujeniuc
ceva.
pag. 10
13. Ferește-te să spui vreo minciună: stăruința în
minciună nu duce la nimic bun.
Iosif, bărbatul Mariei – Predicatorul
14. Să nu pălăvrăgești în adunarea bătrânilor și să nu pag. 11
repeți cuvinte în rugăciunea ta.
Specializări – Iosif Anca
15. Să nu urăști munca cea grea, nici lucrarea
pământului, rânduită de Cel Preaînalt. pag. 12
16. Nu te alătura mulțimii păcătoșilor, amintește-ți că Minunea apariție ființei umane – Anamaria Stângaciu
urgia [Domnului] nu va întârzia.
17. Smerește-ți adânc sufletul, căci pedeapsă pentru pag. 14
necredincioși sunt focul și viermii. Atenție la vorbire, dar mai degrabă... tăcere! –
18. Să nu dai la schimb un prieten pentru bani, nici Eunicia Muraru
pe fratele tău bun, pentru aurul de Suphir.
19. Să nu te lipsești de o soție înțeleaptă și bună, căci pag. 16
harul ei este mai presus decât aurul. Fereastra sufletului nostru • Vindecarea din pădure
Rugăciunea stăruitoare a unei fetițe • Fratele
Septuaginta, vol. 4/II bolnav • O descoperire de la Duhul Sfânt • De unde
Fondurile necesare editării si distribuirii vine mălaiul?
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Răspunsuri, întrebări
doresc să sprijine această lucrare pot depune
pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Corupția / Integritatea
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. pag. 20
Albina – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

„Să cinsteşti pe...”

Dragi copii şi adolescenţi, vreau să învăţăm pe cine ne
spune Dumnezeu că trebuie să cinstim şi cum să o facem.
Iată lista celor ce trebuie cinstiţi, conform Sfintelor
Scripturi:
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.” ( Exodul 20:12)
Părinţii trebuie cinstiţi, în primul rând, pentru că v-au dat
viaţă. Apoi să nu uitaţi că v-au îngrijit până la vârsta aceasta
şi în continuare ei vor mai face multe pentru voi, iar la finalul
vieţii lor tot ceea ce au ei va fi moştenirea voastră. Nimeni pe
lume nu-i iubeşte mai mult pe copii ca părinţii lor. Dacă veţi şti
să-i ascultaţi şi să-i cinstiţi, Dumnezeu va vedea aceasta, din
bucuria sau tristeţea tatălui şi a mamei şi El vă va cinsti sau
vă va pedepsi, răsplătind cu dreptate faptele voastre bune
sau rele. El a promis pentru cei ce-şi cinstească părinţii, să
„se lungească zilele” (Exodul 20:12) şi în acele „zile multe”
să fie fericiţi (Deuteronom 5:16). La o asemenea datorie
faţă de părinţi şi ofertă divină, orice copil este motivat să
împlinească ceea ce spunea însuşi Dumnezeu lui Israel: „Un
fiu cinsteşte pe tatăl său” (Maleahi 1:6a), pentru a nu fi nevoit
nici un tată să întrebe, cum întreba Dumnezeu pe copii Săi
în acea împrejurare: „Dacă sunt Tată, unde este cinstea care
Mi se cuvine?” (Maleahi 1:6b)
„Să cinsteşti pe bătrân.” (Levitic 19:32). „Să te scoli
înaintea perilor albi” mai spune acelaşi verset. Ori de câte
ori vedeţi pe cineva cu părul alb să ştiţi că este un om
care trebuie respectat datorită vârstei lui. Când „înfloreşte
migdalul” (Eclesiastul 12:5), aşa cum compara Solomon
părul alb, acel om, bărbat sau femeie, are „o cunună de conducere sunt „rânduite de Dumnezeu” (Romani
de cinste” (Proverbe 16:31). Aceasta este „podoaba 13:1) şi trebuie să primească din partea celor peste care
bătrânilor” (Proverbe 20:29). Chiar dacă în vremea noastră guvernează „cinstea” (Romani 13:7).
unii, în special femeile, nu preferă părul alb, albul este „Cinstiţi pe toţi oamenii” (1 Petru 2:17a). Acest sfat
prezentat în Biblie, ca fiind culoarea cea mai „preferată” apostolic include pe lista celor ce trebuie cinstiţi pe toţi
a lui Dumnezeu. El are un „un scaun de domnie mare cei din jurul vostru. Să învăţaţi să vă purtaţi cu respect
şi alb” (Apocalipsa 20:11), iar haina Lui este „albă ca cu toţi colegii voştri, băieţi sau fete. Să-i priviţi pe toţi
zăpada şi părul capului Lui era ca nişte lînă curată” (Daniel oamenii ca fiinţe create după chipul lui Dumnezeu, văzând
7:9). Domnul Isus Hristos are tot albe hainele de slavă în ei lucrarea Lui, care merită preţuită. Aşadar, tuturor
(Marcu 9:3), iar „capul şi părul Lui erau albe ca lîna albă, oamenilor, începând cu părinţii, continuând cu cei mai în
ca zăpada” (Apocalipsa 1:14). De asemenea cei din jurul vârstă, dar incluzându-i absolut pe toţi oamenii trebuie să
Lui sunt în alb: „oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, le daţi cinstea cuvenită potrivit cu poziţia şi vârsta ce o au.
îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat” (Apocalipsa 19:14); Veţi merge din nou la şcoală, daţi dovadă că ştiţi să cinstiţi
mântuiţii din jurul tronului lui Dumnezeu sunt şi ei în „haine pe toţi oamenii, de la director la porta, de la diriginte la
albe” (Apocalipsa 7:13). femeia de serviciu şi de la şoferul autobuzului la ultimul
Cinstea pentru cei mai bătrâni ca voi, dintre care cel om care urcă în autobuz.
mai bătrân, numit „Îmbătrânit de zile” (Daniel 7:9), constă Să ştiţi că cine cinsteşte va fi cinstit şi voi veţi fi cei
în oferirea locurilor de onoare, dar şi prin a-i asculta, ceea câştigaţi, „căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se
ce este dătător de înţelepciune, în urma experienţelor va măsura” (Luca 6:38). Şi mai mult decât cinstea ce o veţi
acumulate de ei în viaţă. Nu uitaţi că fiecare din voi v-aţi primi prin recompensă, acum sau mai târziu în viaţă, dacă
dorit o viaţă lungă şi preţuire în faţa tronului ceresc, dacă vă veţi comporta cu respect, ceea ce înseamnă să ţineţi
vreţi cu adevărat aceasta, cinstiţi tot ceea ce este „alb”. cont de ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu referitor
„Daţi cinste împăratului!” (1 Petru 2:17b). La noi în ţară la cinstirea oamenilor, drept răsplată pentru slujba cinstirii,
pe lângă casa regală a regelui Mihai I, sub incidenţa acestui Domnul Isus Hristos a promis cea mai mare onoare posibilă:
verset, cinstea trebuie dată începând cu preşedintele ţării, „Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti” (Ioan 12:26).
la toţi cei din conducerea centrală, regională şi locală. Feriţi-  
vă să-i vorbiţi de rău, pentru că ei sunt puşi de Dumnezeu Învăţătorul
în funcţiile lor nu numai prin votul popular. Toate forurile

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Istoria cântări compuse de fratele
Nicolae Moldoveanu

„Isuse, dintre toţi
Te-aleg mereu…”

În cartea Istoricul unor cântări
binecuvântate, fratele Petru Popovici redă
relaterea fratelui Niculiţă în legătură cu
cântarea „Isuse, dintre toți Te-aleg mereu”
Fusesem condamnat la 12 ani muncă
silnică, 10 ani degradare civică şi confiscarea
totală a averii. Au luat tot ce au găsit în
casă, afară de patul unde trebuia să doarmă
soţia şi fiica. Am fost condamnat în baza
articolului 209 Cod Penal, pentru „crima de
uneltire împotriva ordinii sociale.” Dar în ce
a constat crima? La Tribunalul Militar din 1. Isuse, dintre toți Te-aleg mereu,
Cluj, judecătorul Maior Văleanu, a dat citire În orice zi, în orice clipă,
actului de acuzare cu specificarea crimei: Căci Tu ești Viața sufletului meu
„Ai compus Psalmi şi cântări religioase şi Și Harul care mă ridică.
ai făcut propagandă prin acestea.” Aşa
că multe din aceste cântări spre slava Te-aleg mereu, Te-aleg mereu,
Domnului, alţii le-au considerat „crimă”. Altă Isus, Mântuitorul meu,
vină nu au găsit. În cursul anchetei, am stat Te-aleg mereu, Te-aleg mereu!
cinci luni la Securitatea din Cluj, afară de
timpul petrecut la Securitatea din Sibiu şi 2. Isuse-aleg deplin cărarea Ta
Braşov. Anchetatorii mi-au spus: „N-ai vrut Din miile de căi din lume,
să ne ajuţi (adică să compun poezii pentru Și vreau să merg pe ea, cât m-ar costa.
Partidul Comunist), acum aici o să‑ţi rămână – Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume!
oasele”.
După închisoare, la primele alegeri 3. Isuse-aleg Cuvântul Tău cel sfânt,
din România la care a trebuit să particip, în Căci numai el e adevărul,
timpul regimului comunist, m-am prezentat Ce-mi dă lumină lină pe pământ,
la circumscripţia electorală de care aparţinea Și-avânt să pot ajunge cerul!
strada noastră, ca să votez. Funcţionarii
de acolo, după ce au parcurs cu privirea 4. Isuse-aleg iubirea Ta de jar,
de două ori listele, m-au trimis la un birou Din tot ce lumea îmi îmbie, -
alăturat, unde erau listele scoase cu ultimele Ca să-mi aprind-al inimii altar,
modificări în evidenţa populaţiei, dar nici Să ard-acum și-n veșnicie!
acolo nu m-au găsit. Unul dintre funcţionari,
ridicând privirea spre mine, m-a întrebat: 5. Isuse, din orice Te-aleg mereu,
„Ai fost cumva în închisoare pe motive Și-n orice zi Te știu mai bine,
politice?” „Da!”, am răspuns eu. „Atunci NU Căci Tu ești Dragul sufletului meu,
AI DREPTUL să votezi!” Am salutat şi am Alt bun nu-mi vreau decât pe Tine!
plecat. Atunci mi-am zis: „Ce caut eu aici?
Doamne Isuse, eu Te‑am ales şi Te aleg pe
Tine tot timpul. Pentru Tine am suferit şi voi Din Istoricul unor cântări ale harului de Nicolae Moldoveanu
suferi în continuare!” Istorice selecționate și aranjate de Lazăr Iosif
Aceasta m-a făcut să compun cântarea: Editura Comorile harului – Deva, 2013
Preluat şi folosit cu permisiune de către Estera Anistoroaiei.
4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

În
scurgerea timpului, au apărut tot felul de lucruri citi în diferite traduceri şi limbi. Putem urmări
noi, care în Biblie nu sunt menţionate direct. De slujbe întregi în biserici, din toată lumea. Am
aceea, de multe ori Biblia este privită de lume ca putea spune că nu a mai fost nici o dată aşa
şi „demodată“, cu nişte idei şi valori învechite. Însă tocmai de uşor să fii un creştin! Trăim în libertate
aceste valori trebuie aplicate în orice circumstanţe sau şi avem acces la o arhivă imensă de date
noutăţi care apar. Diferenţa de mentalitate dintre creştinii şi informaţii religioase. Însă depinde de noi
adevăraţi şi oamenii din lume este dată şi de faptul că prin ce alegere facem! Viaţa virtuală tinde să anuleze viaţa live,
naşterea din nou, noi am fost răstigniţi împreună cu Hristos ceea ce este dăunător pentru organism, pentru familie şi
şi El trăieşte în noi (Galateni 2:20). Dar ce înseamnă să fii societate
răstignit împreună cu Hristos? Cât timp trăim în acest trup, Pe lângă aceasta, de când telefoanele mobile au devenit
trebuie să ne luptăm cu firea noastră şi să ne controlăm prin mai performante, purtăm internetul mereu cu noi în buzunare
înfrânare – puterea crucii, puterea Duhului lui Dumnezeu sau poşete. În acest fel, cel rău îţi poate fura tot timpul tău
care ne guvernează viaţa atunci când noi cu lepădare de limitat şi preţios. Chiar dacă nu ne petrecem timpul pe pagini
sine, ne supunem Lui. Cu cât hrănim duhul nostru mai murdare, doar faptul că nu mai avem timp pentru rugăciune şi
mult, ocupându-ne cu cele duhovniceşti, cu atâta e mai citirea Cuvântului, este o pierdere imensă pentru noi. Pentru
uşoară lupta aceasta. Dar cel ce nu se înfrânează şi dă că, dacă reuşeşte să ne aducă în starea aceasta, nu mai
firii ce îi place, va ajunge la revenirea la vechile stări fireşti, lipseşte mult până să cădem în alte păcate şi mai mari. Şi iată
păcătoase. „El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni că aşa pierdem lupta cu firea noastră, pentru că nu am ştiut
din prea multă lui nebunie.“ (Proverbe 5:23) să ne împărţim timpul şi să ne stăpânim. Domnul Isus spunea:
Reamintindu-ne de aceste principii de bază ale credinţei „Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine
noastre şi voind să facem voia lui Dumnezeu, putem foarte pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâini şi să
simplu să analizăm şi să folosim corect lucrurile şi invenţiile mergi în gheenă, în focul care nu se stinge.“ (Marcu 9:43) Dacă
care ne stau la dispoziţie. Căci este scris: „Dacă vrea să Internetul te duce în păcat sau devine un idol, pentru că îi dedici
facă cineva voia lui Dumnezeu va ajunge să cunoască…” prea mult timp, atunci taie-l. Limitează-te la lucrurile care sunt
(Ioan 7.17 ), adică ceea ce este bun pentru noi, pentru că, în necesare. Înlocuieşte acest timp cu studiu biblic şi rugăciune!
general, tehnologia poate fi folosită în bine sau în rău. În Ghetsimani Domnul Isus, când s-a întors de la rugăciune,
Chiar şi în privinţa internetului, această imensitate de a găsit ucenicii dormind şi a spus: „Ce, un ceas n-aţi putut să
operare cu informaţii şi posibilitate de relaţionare, un om vegheaţi împreună cu Mine!“ (Matei 26.40) La nivelul spiritual
născut din nou poate birui în lupta cu acest vast imperiu şi cunoştinţa pe care ucenicii le-au avut, Isus s-a aşteptat de
care creşte zi de zi. Internetul e cum a fost vestul sălbatic, la ei, ca măcar un ceas să se fi rugat cu El! Când am avut noi
încă nu îl stăpâneşte nimeni şi nici nu se poate controla în ultima dată o rugăciune de un ceas? Sau am reuşit noi vreo
totalitate. De aceea, pe internet se poate găsi dată aşa ceva? Bineînteles că nu devenim eroi peste noapte,
aproape tot ce vrei. Asta înseamnă că el trebuie să exersăm şi să ne obişnuim cu rugăciunea şi doar
ne oferă lucruri bune şi lucruri rele, lucruri aşa găsim frumuseţea ei şi o vom face cu plăcere!
folositoare şi lucruri care doar ne fură timpul În mod special la voi, copii şi adolescenţi curiozitatea este
sau care sunt chiar şi foarte păcătoase. Ca foarte mare. Este bine să fiţi controlaţi de părinţi, care ştiu ce
şi creştini suntem chemaţi în toate este bine pentru voi. Există şi persoane mature care nu se pot
circumstanţele să deosebim binele controla, ceea ce este foarte grav. Având acces necontrolat
de rău, într-o lume unde răul este la internet, un copil poate învăţa şi afla toate lucrurile murdare
aproape omniprezent, iar binele abia ale lumii. Dacă un copil sau un adolescent îşi petrece o
se poate face văzut. mare parte din timp în faţa televizorului sau computerului,
Prin internet avem acces la o chiar dacă nu intră pe pagini păcătoase, nu mai poate fi bun
mulţime de date şi informaţii, cum nu la învăţătură şi va avea probleme mintale, iar mai târziu nu
am avut niciodată înainte. Ne oferă va avea „poftă“ după lucrurile spirituale şi nici după muncă.
multe posibilităţi, de exemplu, putem Fiecare copil trebuie să înţeleagă că este bine să fie controlat
comunica cu alte persoane. Se poate ce face pe internet şi cât timp stă pe el. Aşa, el poate învăţa de
afla şi învăţa despre aproape toate temele mic unde e bine şi unde nu e bine să se uite. O să înveţe să
care ne interesează, de la istorie la reţete pună priorităţi şi să îşi împartă timpul, exact aşa cum se învaţă
de prăjituri sau cum să împachetezi o haină. şi în alte domenii ale vieţii. Când va fi mare o să cunoască
Locurile de muncă şi şcolile devin tot mai cum trebuie să se comporte ca şi creştin. Şi toate acestea
dependente de internet. cugetând la Cuvântul Domnului care spune: „Ferice de omul
Am putea compara internetul cu o bibliotecă imensă, care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor
în care se poate găsi aproape orice. Pentru noi însă, păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi
secţia creştină ar trebui să fie cea mai interesantă! găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă
Se pot asculta şi citi zeci de mii de studii, la Legea Lui” (Psalmul 1:1-2). Numai aşa vom putea birui, în
predici, cântări sau poezii. Biblia se poate numele Celui ce a birut! Slăvit să fie El!
Egizio Bupte

Cu frâu în secolul desfrânării
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în cartea Domnului (1 Cronici) şi citiţi!
Nici una din toate acestea nu va lipsi!
1. Care este numele lui?
tatăl viei lucrătorilor ____________
căpetenia muzicii _______________
pus mai mare peste magaziile cu untdelemn __________________
a omorât pe fratele lui Goliat __________________

2. În ce împrejurări s-au întâmplat următoarele lucruri?
s-au tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri __________________________________________
au fost tăiaţi în bucăţi locuitorii, cu ferăstraie, topoare şi securi ________________________
a fost ucis un om cu 24 de degete _______________________________________________

3. Uneşte ce se potriveşte!
Şavşa scriitor
Ietudun preot
Iosafat logofăt
Ţadoc uşier

4. După ce David a păcătuit, făcand numărătoarea poporului, Dumnezeu l-a lăsat să aleagă modul în
care să fie pedepsit. Enumeră cele trei urgii şi precizează care dintre ele a fost aleasă de împăratul David.
________________________________________________________________________________

5. Caută numele părinţilor (tata şi mama) Numele fiecărei mame începe cu litera “A”!
Amasa: _________ şi _________
Onan: _________ şi ___________
Amnon: _________ şi __________

6. Prezintă faptele de vitejie pe care le-au făcut următorii slujbaşi ai lui David: Benaia, Iaşobeam,
Sibecai: ______________________________________________________________________________

7. Alege pentru fiecare loc, fapta petrecută acolo:
aria lui Childon Saul şi fiii lui au căzut în luptă
valea Sării Domnul a lovit pe Uza
muntele Ghilboa Abişai a bătut 18 mii de edomiţi

8. Cercetează spiţa de neam a lui David şi apoi notează:
verişorul lui Solomon (tatăl lui era ismaelit) ______________
străbunicul Ţeruiei _______________
verişoara lui Asael _________________
unchiul lui Adonia- întâi născut în familia lui ____________
strănepotul lui Obed _________

9. Găseşte semnificaţia fiecărui nume şi descrie pe scurt contextul în care au fost puse: Iaebeţ,
Beria, Solomon: _______________________________________________________________________

10. În final, să zicem şi noi împreună cu împăratul David: „ ______________, dar, _____ _________
Tău, ca să __________ pe vecie ___________ Ta! Căci ce _____________ Tu, __________, este
______________ pentru ____________.” şi să notăm unde scrie _________________
Naomi Meseşan

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A

A-B „Paralipomene” 1
1. Tatăl lui Saul 2
2. Întâiul născut al lui Iacov (Israel)
3
3. Viteaz al lui David, care se putea lupta cu 100 de
oameni 4
4. „Luptele lui Dumnezeu”
5
5. Războinic al lui David, mai marele aaroniților
6. Din ei au ieșit filistenii 6
7. Fiu al lui Hețron 7
Rahela Ioja
B
A
A-B Golgota 1

2
1. Doctor
2. Femeie moabită 3
3. Fiică a lui Iov
4
4. Tovarăș de lucru al lui Pavel (Romani 16)
5. Vânzătoare de purpură 5
6. Împărăteasa etiopenilor 6
7. Tovarăș de temniță al lui Pavel ( Coloseni 4)
7
8. Soția lui Acuila
9. Ceata sutașului Iuliu 8
10. Diacon din Biserica din Ierusalim
9
11. Era tare în Scripturi
12. Viteaz vânător înaintea Domnului 10
13. Fiul lui Petuel
11
14. Zis și Marcu
Roxana Turle 12

13
Cine sunt cele două văduve?
14
O regină a dispreţuit mult o văduvă care fusese
şi ea regină, dar nu după multă vreme a ajuns şi ea B
văduvă şi dispreţuită, măcarcă nu se gândea la o iar despre a doua ştim că s-a purtat foarte rău cu fii
asemenea nenorocire. celei dintâi, iar drept pedeapsă a rămas fără urmaşi.
Pentru a identifica mai bine cele două regine Mai mulţi oameni ai lui Dumnezeu au cunoscut
ajunse în văduvie, vă mai spun că prima văduvă a avut aceste două femei şi au scris multe cuvinte despre
un soţ foarte bun, dar pe care l-a iubit numai în tinereţe, ele. (I.A.)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a IX-a
Din nou în mijlocul familiei
Elena l-a rugat stăruitor, cu lacrimi, pe
bunicul să nu o spună mamei, căci îi părea
sincer rău de fapta ei.
– Ce să mai zic eu, nepoată? Deşi meriţi
să fi pedepsită, te iert. Va trebui să îmi cumpăr
o nouă roată şi un lanţ pentru bicicletă.
Bunica, auzind atâta vorbă, ieşi pe treptele
casei şi-i pofti pe toţi înăuntru. Cina era gata: griş
cu lapte. Pentru cine mai dorea, bunica pregătise
şi pâine unsă cu unt şi dulceaţă de zmeură.
Ceainicul răspândea mireasma de fructe de
pădure. Bunicul a mulţumit lui Dumnezeu pentru
mâncare, apoi a tras masa în mijlocul bucătăriei,
să poată încăpea cu toţii.
– Ah, bunicule! Mi-ai stricat căsuţa mea,
suspină Daniela şi îşi strânse jucăriile care au

F
ieşit la iveală de sub masă. Acum însă, voi
etele primiră aprobarea să-şi schimbe hainele şi să meargă afară avea cu cine să mă joc, până acum îl aveam
cu Daniela, să le arate puişorii şi locurile din jurul casei. Daniela doar pe Bebeluş. Mămico, îmi dai voie să
o sărută pe mama, apoi îşi prinse de mână surioarele şi merseră dorm cu dumneata? o întrebă Daniela.
împreună la coteţul puişorilor. Elena a cercetat mai întâi bicicleta bunicului Mama o privi cu dragoste, o sărută pe
şi văzând că surorile ei erau ocupate cu puişorii, fără să ceară voie creştet şi îi răspunse aprobator, dând din cap.
bunicului, încălecă bicicleta şi se făcu nevăzută. Cele două fetiţe dădură Ea nu uitase din copilărie regula bunicului, că
apă la puişori, apoi ieşiră în grădina din spatele casei, urcând dealul spre la masă nu era voie să vorbească.
pădure. Lili s-a aşezat pe o cioată de curând tăiată şi contemplă peisajul Odată cu terminarea cinei, mama o rugă
din jurul ei. pe Elena să spele vasele. Bunica o pofti pe
– Ce minunat e să locuieşti aici, în zona aceasta de munte! zise ea. Oltica în camera pregătită pentru ea, unde
Pădurea de brazi se întinde până departe, la poalele munţilor. Aerul este odinioară, pe când era ea copil, erau primiţi
curat şi sănătos pentru plămâni; o adevărată binecuvântare că bunicii şi- doar musafirii. Elena a cerut ajutorul lui Lili
au ales această zonă de locuit. În timp ce Lili cerceta cu privirea orizontul la spălatul vaselor, iar Daniela s-a dus cu
îndepărtat, Daniela descoperi în apropiere o poieniţă de fragi. A cules în bunicul să închidă găinile şi puişorii în coteţ şi
căuşul palmei cât încăpea, apoi a rupt o frunză de pătlagină, ovală şi crestată să hrănească câinele şi pisicuţa.
fin pe margine şi a turnat achiziţia ei acolo, ca într-un mic platou vegetal, Azor era diferit de Plumburiu, câinele
după care l-a pus pe cioata de copac, unde a fost aşezată surioara ei. tatălui ei. Sărind în sus, el prinse din zbor
– Vino, te rog, Lili şi gustă din fragii pe care i-am cules special oasele pe care i le-a aruncat bunicul, păstrate
pentru tine! de la masa de prânz, pentru el. Era un pui
– Ce surpriză plăcută, dragă surioară şi ce aromă au aceste frăguţe! ciobănesc, foarte jucăuş şi lătra doar la străini.
Sunt mai bune decât căpşunile cu care ne-a servit bunica. De muşcat, nu a muşcat vreodată pe cineva.
Soarele s-a coborât spre asfinţit, iar fetiţele s-au grăbit spre casă, ţinându- Daniela a numărat păsările din coteţ şi în loc
se de mână strâns, cu gândul să nu se mai despartă niciodată. Din spatele de trei cocoşi, erau doar doi.
casei, se auzi vocea nemulţumită a bunicului, cum dojenea pe cineva: – Bunicule, lipseşte Moţatul! Unde s-o
– Se poate să-mi faci una ca asta, Elena? Ai plecat cu bicicleta fără fi ascuns, sau poate vulpea a îndrăznit să îl
să-ţi ceri voie şi uite cum ai adus-o înapoi! Lanţul atârna pe pământ, iar ademenească?
de la roata din spate erau scoase două spiţe. – Ei, nepoată dragă, dar ce crezi că ai
– Ai 14 ani Elena! îi zise bunicul. În loc să ai grijă de surioarele tale mâncat tu azi, la masa de prânz?
mai mici, îţi plac aventurile. Unde îţi sunt surorile? – Bunicuţule, doar nu l-ai tăiat chiar pe
– Bunicule, suntem aici! zise Daniela. Am fost puţin în pădure şi am Moţat? Daniela suspină.
descoperit că s-au copt frăguţele, cred că s-a copt şi zmeura, dar nu ne- – Ba da, Daniela! Doar avem oaspeţi
am dus prea departe căci s-a înserat. dragi, pe mama şi surorile tale!
8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Bunicule, dar eu urăsc atât de mult faptul că aceşti Bunicul îşi puse ochelarii şi citi tare şi
pui pe care îi creştem cu atâta dragoste, care sunt mângâiaţi răspicat, din Luca, capitolul întâi, versetul
şi iubiţi de noi, să fie tăiaţi pentru hrană. Aş fi cules ciuperci 76, despre venirea în lumea noastră, a lui
pentru masa de prânz, iar Moţatul ar fi putut trăi fericit. Ioan Botezătorul:
Bunicul clătină din cap, fără răspuns, apoi, luând-o „Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc
pe Daniela în braţe, îi arătă un şoricel care se hrănea din al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea
mâncarea puilor. Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să
– Mi-e tare frică de şoareci, bunicule! spuse Daniela. dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea
Daniela a uitat de Moţat şi terminând treaba cu bunicul păcatelor lui.”
pe afară, a intrat în casă. Bunica era aşezată pe un balansoar Daniela şi-a adus aminte cât de mult a dorit ea, să
vechi de lemn, în camera unde avea să doarmă mama cu discute cu mama ei despre această problemă a mântuirii.
Daniela. Tot acolo se aflau Elena şi Lili, aşa că bunicul s-a După ce bunicul a terminat de citit, o numi pe Oltica să se
strecurat şi el în cameră. roage cu voce tare:
– Suntem o familie mare de acum! spuse bunicul cu un – „Doamne Tată Ceresc, care ai pregătit mântuirea
zâmbet pe buze. pentru mine şi familia mea, cred că vei avea în vedere şi
– Tată, tocmai vorbeam cu mama, spuse Oltica, că voi viitorul fetelor mele şi vei pregăti pentru mine un loc de
avea nevoie de un loc de muncă pe aici, pe aproape. Fetele muncă. Răsplăteşte bunătatea părinţilor mei, căci ne-au
vor merge la şcoală din toamnă, iar pe Daniela va trebui primit cu multă dragoste în căminul lor. Fii, te rugăm şi în
să o înscriem în clasa I. Trebuie să lucrez pentru că fetele această noapte cu noi şi dăruieşte-ne odihnă. În numele
vor avea nevoie de uniforme şi caiete pentru şcoală şi apoi, Domnului Isus te-am rugat. Amin!”
desigur, pentru hrana de toate zilele. După ce şi-au urat noapte bună, bunicii s-au retras
– Nu te îngrijora fiica mea, Dumnezeu va purta de grijă, în camera lor, Elena şi Lili în camera alăturată, iar Daniela
zise bunicul. Am vorbit la farmacia din centru şi este un post a rămas în camera mamei, să doarmă împreună cu ea
disponibil. Voi merge cu tine să te prezint. Elena a sărit jos de în acelaşi pat, destul de încăpător. Ce mare bucurie şi
pe scaun şi ca una care era la curent cu noutăţile, a spus: mângâiere pentru Daniela, să doarmă cu mama sa!
– Bunicule, am făcut cunoştinţă cu copiii vecinilor de pe – Mămico, am dorit mult să te întreb dacă copiii au
uliţă: cu Gogu, sora lui, Maria şi cu Livia, fata pădurarului, iar nevoie şi ei să fie mântuiţi sau aceasta este numai pentru
ei au spus că s-a copt zmeura şi este un centru de colectare adulţi? Bunicul a mai citit şi altădată despre aceasta în Biblie,
a zmeurei şi a ciupercilor, dar mai bine am câştiga dacă am dar nu l-am întrebat pe el, zise Daniela.
vinde-o la piaţă. Dacă ne daţi voie, vom merge şi noi la cules, – Da, copila mea!
apoi o vom vinde şi ne vom aduna bani pentru şcoală. Daniela – Vreau să slujesc Dumnezeului Cerurilor, mamă,
a bătut zgomotos din palme. doresc mult de tot să fiu mântuită.
– Vă rugăm să ne lăsaţi şi pe noi, vrem să facem bani, – Aceasta este şi dorinţa lui Dumnezeu pentru noi, fiica
muncind cinstit la cules de zmeură şi ciupercuţe. Vă rugăm... mea, ca nici un om să nu se piardă, ci toţi să fie mântuiţi.
au spus fetele într-un glas. Domnul să ne ajute să fim ascultători de Cuvântul Scripturii.
Bunicul se părea că nu prea înţelege entuziasmul Daniela a adormit în braţele mamei. Cel mai dulce
fetelor, dar a spus cu blândeţe: somn, cel mai fericit copil. După miezul nopţii, Daniela a
– Bine, dragele mele! Sunt gata să mai adaug şi eu la avut un vis ciudat şi tulburător. Totul i s-a părut realitate.
banii voştri, câte ceva, numai că mă îndoiesc că veţi avea Se făcea că dumnezeul veacului acestuia îi făcea
acelaşi elan şi după prima zi de cules zmeură. Bunica şi promisiuni materiale şi o viaţă fericită, dacă îl va sluji. Daniela
Oltica aprobară şi ele spusele bunicului. „Se vede clar că s-a împotrivit prin ţipăt şi când s-a trezit din somn, era ridicată
de acum încolo, conducerea familiei aparţine bunicului”, se în şezut, alături de mama ei. Camera era cufundată în
gândi Daniela. întuneric, iar în mijlocul ei ţopăia o fiinţă cu o înfăţişare urâtă
Bunica îşi rugă fiica să cânte ceva, înainte ca bunicul să şi cu un rânjet batjocoritor pe faţă. La ţipătul Danielei, mama
citească din Biblie. Oltica se supuse şi începu să cânte însoţită a început să se roage. Acea făptură ciudată nu s-a speriat
de fiicele ei. Vocea ei limpede şi clară ţâşni ca o privighetoare, de ţipătul Danielei, în schimb, când mama a început să se
închisă în colivie, care acum scăpă în libertate: roage, se făcu tot mai mică până s-a topit de tot, precum un
„Cum tremură-n mână săgeata, om de zăpadă, ce se topeşte de raza călduroasă a soarelui.
În arc de viteaz luptător, Mama continua să se roage. Daniela nu înţelegea niciun
Cum toamna-şi adună cocoarele ceata cuvânt din rugăciunea ei, căci erau cuvinte spuse într-o
Fiţi gata, fiţi gata de zbor! limbă cerească, îngerească, cuvinte rostite prin Duhul Sfânt,
de care îi vorbise mama, înainte de culcare. Mama a rostit şi
Un Prunc ni s-a dat în Efrata o expresie: „Sângele Domnului Isus”, iar Daniela a memorat
Şi-a fost până azi Salvator această expresie, dacă va mai îndrăzni vreodată Satan să o
Şi-acum, înainte de-a fi judecata sperie şi mama nu va fi prin preajmă, ea să îl poată alunga.
Fiţi gata, fiţi gata de zbor!” Mamă şi fiică, adormiră din nou împreună, îmbrăţişate.
Draga Ujeniuc

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Iosif
bărbatul Mariei
Iosif, fiul lui Iacov, bărbatul Mariei, mama Domnului Isus
Hristos este prezentat în Biblie începând cu evenimentele
referitoare la căsătoria lui şi minunea naşterii Fiului lui
Dumnezeu. El a avut un rol de tată pentru „băiatul Isus”,
care „era, cum se credea, fiul lui Iosif” (Luca 3:23). Iosif a
fost şi tatăl altor ucenici, între care doi: Iacov şi Iuda, au
scris epistole cuprinse în Biblie. Alte referinţe prezintă doar
date sumare despre Iosif, totuşi cele scrise ne permit o valoare. „Spor la învăţătură!” şi apoi
descriere din care putem să învăţăm cum să ne comportăm „Spor la treabă”! iar la vremea potrivită
în situaţii obişnuite, dar şi neobişnuite ale vieţii. „Concediu plăcut!”

1. Să nu denigrezi - „Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit 3. Harul de a fi călăuzit de Dumnezeu
şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a în evenimentele vieţii este păstrat
pus de gând s-o lase pe ascuns.” (Matei 1:19) Iosif nu pentru cei neprihăniţi şi ei ascultă de El - „Dar pe când
putea accepta să ia în căsătorie o fată imorală, cu atât mai se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al
mult cu cât ea ar fi tăinuit aceasta, dar cu toată indignarea Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la
lui naturală într-o asemenea situaţie, nu a putut, datorită tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de
caracterului lui ales, să-i pricinuiască vreun rău acelei fete. la Duhul Sfânt.” (Matei 1:20); „După ce au plecat magii, un
Voi cum procedaţi atunci când o fată sau un băiat înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, şi-i zice: «Scoală-
poate fi compromis dacă aţi spune ceea ce ştiţi despre el şi te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo
care poate, ca în cazul Mariei, să nu fie adevărat? Unui om până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca
ales nu-i face plăcere să vorbească rău de alţii, nici dacă să-L omoare».” (Matei 2:13); „După ce a murit Irod, un înger
este adevărat, după cum este scris: „să nu vorbească de al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt” (Matei 2:19).
rău pe nimeni” (Tit 3:2). Cu siguranţă că niciunul dintre voi În cazul lui Iosif s-a adeverit din plin cuvântul: „Celui fără
nu şi-ar dori ca alţii să spună ceva ruşinos despre el, aşa că prihană îi răsare o lumină în întuneric.” (Psalmi 112:4) De
aplicaţi regula de aur, pe care a rostit-o Fiul, a cărui origine fiecare dată este scris că Iosif a ascultat cu promptitudine şi
divină Iosif nu o ştia: „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, a ştiut ce are de făcut în orice împrejurare:  „Când s-a trezit
faceţi-le şi voi la fel” (Matei 7:12). Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului.”
(Matei 1:24);  „Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui,
2. Să înveţi o meserie - Domnul Isus era cunoscut de cei din noaptea şi a plecat în Egipt.” (Matei 2:14); „Iosif s-a sculat,
Nazaret ca „feciorul lui Iosif” (Luca 4:22) sau „fiul tâmplarului” a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel”
(Matei 13:55); aceasta era meseria lui Iosif. Învăţătura (Matei 2:21) Alături de mesajele pentru Iosif, fără de care
biblică este foarte clară în privinţa muncii: „Comoara de preţ el ar fi fost în mare pericol cu toată familia lui, Scripturile
a unui om este munca.” (Proverbe 12:27);  „Cine nu vrea să prezintă multe alte situaţii în care Tatăl ceresc i-a informat
lucreze, nici să nu mănânce.” (2 Tesaloniceni 3:10) cu precizie pe copiii Lui. Amintiţi-vă de mesajele pe care le
Vouă vă place să munciţi? Să ştiţi că nimănui nu-i trimitea profetul Elisei regelui lui Israel referitor la strategia
place să facă orice, fiecare om are o pasiune pentru o militară şi atacurile armatei sirienilor.
profesie sau alta. Aţi aflat ceea ce vă place mai mult? Care V-a vorbit Domnul vreodată prin vise sau alte mesaje
din voi va deveni tâmplar ca Iosif? Oricum nu toţi cărora vă profetice? Cel puţin aţi auzit cum El a vorbit părinţilor vostri
place computerul veţi fi informaticieni sau veţi lucra având în anumite situaţii în care nu ştiau ce să facă. Mai întâi,
tot timpul un laptop în faţă. De altfel, este dovedit statistic învăţaţi-vă să ascultaţi vocea Domnului prin părinţii voştri şi
faptul că matematicienii vor fi cei mai buni programatori. De citind sau auzind cele scrise în Biblie. La momentul potrivit,
asemenea, nu toţi cărora vă place să mergeţi cu maşina când veţi ajunge să vă căsătoriţi, ca Iosif, sau să vă mutaţi
veţi deveni şoferi, după cum nici toate fetele cărora vă dintr-o ţară în alta, Domnul va găsi modalitatea să vă arate
place curăţenia nu veţi deveni menajere. Sfatul meu este drumul pe care trebuie să mergeţi pentru a nu greşi şi a
să încercaţi mai multe profesii şi să vă pregătiţi temeinic în fi ocrotiţi de planurile întunericului. Fiţi neprihăniţi şi mai
domeniul ales. Numai diploma, fără profesionalism, n-are departe totul este asigurat, inclusiv eternitatea!
Predicatorul

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Specializări

„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui,
acela poate sta lângă împăraţi,
nu lângă oamenii de rând.”
(Proverbe 22:29)

P
oate că fiecare dintre voi a fost
întrebat cel puţin o dată: „Ce
vrei să devii în viaţă?”. Ce aţi
răspuns? Unii dintre voi poate v-aţi
lăudat cu profesii speciale, spunând:
medic, aviator, profesoară etc. Eu
am auzit pe un copil spunând cu
nonşalanţă: „Eu mă fac patron!”,
pentru că şi tata era patron. Să ştiţi
că fiecare profesie este specială în felul ei. De exemplu,
croitoria este o meserie inventivă şi plăcută, de care oamenii
vor avea nevoie întotdeauna; a fi constructor este nu doar
o profesie aducătoare de venit substanţial, dar cu meseria meşterii iscusiţi care sunt la mine în Iuda şi la Ierusalim şi
aceasta poţi să-ţi construieşti tu casa, fără să mai dai mii de pe care i-a ales tatăl meu David.” (2 Cronici 2:7)
euro la alţii constructori. Profesia de contabil este şi acesta Dar pe lângă o profesie necesară oricărui om pe
interesantă, pentru cei ce cărora le place să fie ordonaţi acest pământ, un copil se mai poate forma şi pentru
şi sistematici. Lista ar putea continua cu alte profesii ce specializări de natură spirituală, ca de exemplu cântatul
pot deveni ocupaţia vieţii voastre, aducătoare de venit prin sau recitarea versurilor, activităţi care se pot constitui în
salariu iar în final prin pensie. aptitudini foarte necesare în slujirea din adunare. Artaxerxe
Dar, băieţilor, dacă veţi deveni constructori veţi fi numea într-o scrisoare oficială pe Ezra: „preotul şi cărturar
meseriaşi iscusiţi sau veţi construi case care se vor dărâma iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor” (Ezra 7:12, 21).
ca şi casa zidită pe nisip, din pildele Mântuitorului? Fetelor, Ce profesie frumoasă: „specialist” în Scripturi. Iscusinţa
dacă veţi deveni croitorese, veţi fi profesioniste cu adevărat unui comportament prietenesc şi binevoitor a fost una din
sau veţi putea doar să cârpiţi haine rupte, ceea ce nu prea calităţile Fiului lui Dumnezeu (Isaia 50:4). Câtă diferenţă
se mai caută în vremea noastră, că peste tot este plin de este între un copil care a devenit „iscusit” şi cântă într-o
magazine second hand. La fel, dacă veţi deveni medic, formaţie din adunare şi un altul care care este inactiv sau şi
profesie posibilă pentru băieţi sau fete, veţi fi un medic mai rău, s-a „specializat” în prostii şi la vârsta adolescenţei
specialist cu adevărat sau doar unul care ar fi bine să facă este un hoţ de marcă sau un hacker de invidiat în lumea
trimitere la alţi medici mai specialişti? Proverbul acesta interlopă. Să ştiţi că nu este o mare realizare dacă un
al lui Solomon face referire la „un om iscusit” ceea copil a devenit un sportiv de performanţă, dar în schimb
ce poate fi, aşa cum am arătat, în diferite domenii de nu s-a specializat în nici o profesie spirituală. Băieţilor nu
activitate. Dacă este iscusit, adică specialist va avea vă va fi de mare folos, în viaţă, dacă veţi fi doar specialişti,
acea valoare prin prisma îndemânării mâinilor lui sau chiar şi în ultimele noutăţi tehnologice dacă în paralel
a capacităţii lui intelectuale. Dar cum se poate deveni v-aţi specializat şi în păcatele specifice acestor tehnologii.
iscusit într-o profesie, să nu rămâi un om de rând şi Fetelor, să nu fiţi specialiste în a ademeni băieţi (Proverbe
orice om, începând cu cei mai mari oameni din ţară, să 7:21) şi nici în citirea horoscopului căci aceste activităţi
te dorească, având nevoie de serviciile tale? Răspunsul nu vă vor aduce un viitor fericit. Biblia este cartea cea mai
este: învăţând cu sârguinţă şi exersând cu pasiune. importantă în formarea unei profesii prin faptul că vă va
Regele Solomon a dorit un astfel de om, când a scris învaţă noţiuni spirituale, dar şi de cultură generală valabile
altui rege să i-l împrumute, pentru ca să-l aşeze alături în orice circumstanţe şi în orice perioadă a vieţii. Dacă vă
de alţii, care şi ei aveau locul de cinste lângă împărat: veţi specializa în diferite profesii folositoare, dar în acelaşi
„Trimite-mi, deci, un om iscusit în lucrarea aurului, timp şi în lucruri sfinte, locul vostru va fi lângă regi dar şi
argintului, aramei şi ferului, a pânzelor vopsite în purpură, lângă Regele Regilor.
a pânzelor de coloarea cărmîzului şi de coloare albastră
şi care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu (continuare în pagina 13)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Biblia și știința
„Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul lucrul acesta!”
Psalmul 139:14b

Minunea apariţiei
fiinţei umane
„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului,
i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”
(Geneza 2:7)
După ce Dumnezeu a creat pământul şi l-a îmbogăţit celulă care se află în dezvoltare. Aşadar, mica noastră
cu viaţa plantelor şi a animalelor, în ziua a şasea celulă care mai târziu va fi un copilaş are o dimensiune de
„Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 0.2 milimetri. Din ziua a opta începe să fie înconjurat de
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte lichidul în care va ,,înota’’ pe parcursul celor 9 luni. Apoi
femeiască i-a făcut” (Geneza 1.27) şi i-a aşezat în grădina încep să se formeze organele şi oasele,
Edenului. Tot atunci, Creatorul i-a înzestrat cu posibilitatea crescând în luna a doua de la 0.2
procreării: „Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu mm la 2,5 mm. Bătăile inimioarei
le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul...»” sunt 100/160 pe minut, mâinile,
(Geneza 1:28). Astfel, familia are harul de a da viaţă picioarele, ochii, urechile încep
unor făpturi gingaşe. Cred că fiecăruia dintre noi sa se dezvolte, iar la sfârşitul
le sunt dragi bebeluşii. Forma corpului unui lunii a doua, copilaşul măsoară
copilaş ia contur în viaţa intrauterină. între 2.5 şi 5 mm.
Biblia vorbeşte despre modul minunat În a treia lună face primele
al lui Dumnezeu de a crea noi fiinţe mişcări, pe măsură ce creierul,
după chipul Său. Astfel David muşchii, oasele încep să
recunoaşte măreţia acestei funcţioneze. Deşi micuţul din
opere divine prin contribuţia burtică se mişcă, mămica încă
părinţilor, când a scris: ,Trupul nu simte, deoarece copilaşul are
meu nu era ascuns de Tine, dimensiuni mici. Tot în această
când am fost făcut într-un loc lună se formează mugurii gustativi,
tainic, ţesut în chip ciudat, care îl ajută sa perceapă gusturile.
ca în adâncimile pământului. I se formează reflexul de supt, astfel
Când nu eram decât un plod încât din burtică el începe să sugă
fără chip, ochii Tăi mă vedeau degeţelul sau pumnul. Formarea
şi în Cartea Ta erau scrise corzilor vocale este începută, iar
toate zilele care îmi erau rânduite, mugurii dentari îşi ocupă locul în gingii.
mai înainte de a fi vreuna din ele.’’ Măsoară 10 centimetri şi cântăreşte între
(Psalmul 139:15-16) 43-45 grame, iar organele genitale sunt
Corpul, în toată complexitatea lui, diferenţiate.
se formează în organismul mamei. În cursul În a patra lună începe să perceapă sunete, plămânii
formării lui, au loc diferenţieri celulare după planul continuă să se dezvolte, iar până la sfârşitul lunii, faţa este
prestabilit de Dumnezeu, care decurge astfel: din celula formată complet. Sprâncenele şi părul de pe cap încep să
ou, prin anumite transformări succesive rezultă formarea crească, articulaţiile se dezvoltă şi devin flexibile, acum poate
unui grup de celule, iar dupa altă serie de transformări sunt să plieze braţele la nivelul coatelor şi să îşi strângă pumnul.
evidente trei foiţe embrionare care au rolul de a diferenţia Dezvoltarea gâtului îi permite să întoarcă capul după bunul
cu exactitate ţesuturile şi organele corpului. Astfel, din plac, iar muşchii feţei sunt destul de dezvoltaţi ca fătul să
prima foiţă se vor forma pielea, sistemul nervos, unele râdă sau să se strâmbe. Poate percepe lumina şi din exterior
glande secretoare, ochii. Din a doua foiţă se vor forma chiar dacă ochii rămân în continuare închişi. Dacă lumina e
ţesuturile moi, oasele, muşchii, inima, rinichii, sângele şi prea puternică şi îl deranjează, îşi acoperă ochii cu mânuţele.
dinţii. A treia foiţă va forma stomacul, ficatul, pancreasul, Fiind destul de mărişor, el poate face deosebirea dintre
sistemul respirator şi glandele endocrine. gustul dulce şi cel amar al lichidului care îl înconjoară. Acum
După această diferenţiere, începe formarea şi măsoară 16 cm si cântăreşte 135 grame.
dezvoltarea corpului timp de nouă luni. În primele 24 de ore În luna a cincea, pielea copilului continuă maturizarea,
de la concepere, inima este primul organ dezvoltat, deci îşi nervii şi muşchii funcţionează din ce în ce mai bine, iar
începe cu bucurie misiunea de a pompa sânge în micuţa copilul începe să îşi întindă picioruşele, lovind-o pe
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Biblia și știința
„Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul lucrul acesta!”
Psalmul 139:14b

mămică. Muşchii burticii, ai spatelui şi ai pieptului schiţează nişte (continuare din pagina 13)
mişcări care vor asigura respiraţia după naştere. Unghiile încep
să crească.
În luna a şasea, bebeluşul îşi formează un timp de veghe Specializări
şi somn regulat; începe a căpăta sensibilitate în zona gurii şi pe
buze; aceasta îl va ajuta pentru a găsi biberonul. Apar şi mugurii
dinţii definitivi, care nu vor apărea decât la 6 ani, după căderea
dinţişorilor de lapte. Copilul cântăreşte 700 de grame şi măsoară
30 de centimetri. Toate deprinderile se formează „prin
întrebuinţare” (Evrei 5:11-14), dar mai este ceva
În luna a şaptea se deschid pleoapele , începe să viseze,
foarte important în acest proces de formare, ca
poate plânge. Acum, creierul este suficient de matur pentru a atunci când veţi fi iscusiţi să aveţi un loc de onoare
regla temperatura corpului şi respiraţia. să staţi lângă oameni mari, aceasta învăţăm din
Bebeluşul devine tot mai dolofan, îşi modifică poziţia istoria construirii Cortului Domnului. Cei iscusiţi
corpului, pregătindu-se pentru naştere. Cântăreşte 1,750 kg şi au fost cei înzestraţi de Dumnezeu pentru
măsoară 39 centimetri. diferite lucrări speciale, ce nu mai fuseseră
În a opta lună, dezvoltarea copilului este aproape completă: făcute până atunci, dar înzestrarea a fost numai
îşi foloseşte sistemul digestiv înghiţind lichid, apoi eliminându-l pentru cei cu tragere de inimă, adică pentru
sub formă de urină. Poate cântări 3 kg şi aproape 50 de cm. cei ce s-au dedicat total pentru acea lucrare:
A venit luna mult aşteptată, luna a noua. Acum, bebeluşul „...toţi bărbaţii iscusiţi în care pusese Domnul
este pregătit pentru a se naşte. Din clipă în clipă, bebeluşul înţelepciune şi pricepere ca să ştie să facă lucrările
rânduite... anume pe toţi cei cu tragere de inimă
aşteaptă semnalul trimis de la Dumnezeu pentru a începe
la lucrul acesta ca să-l facă.” (Exodul 36:1-2), fapt
naşterea. valabil şi pentru femei: „toate femeile cu tragere de
Fiecare dintre noi am trecut prin toate aceste etape ale inimă şi iscusite au...” (Exodul 35:26). Este ca la
dezvoltării în pântecul mamei. Citind despre toată dezvoltarea prin şcoală: cine vrea să înveţe cu adevărat foloseşte
care a trecut corpul nostru, nu putem spune decât: ,,Te laud că sunt manualele şi va beneficia şi de asistenţa specială
o făptură aşa de minunată! Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine a profesorilor, învăţând suplimentar şi astfel va
vede sufletul meu lucrul acesta!’’ (Psalmul 139:14). Cât de înţelept ajunge un bun profesionist. Numai cei ce se
este Dumnezeu şi ce frumos a creat fiinţa umană, aşezând fiecare specializează vor fi utili societăţii şi adunărilor sfint.
celulă cu un anumit scop, ca organismul nostru să aibă o bună Ei vor fi chemaţi să execute diferite lucrări, fiecare
funcţionare. Cât de minunat poate fi Universul cu tot ce cuprinde: potrivit cu specializarea lui, ca la construirea
astre, planete, dacă într-o fiinţă atât de mică, Dumnezeu a aşezat locaşului sfânt din pustie: „Toţi cei iscusiţi dintre voi
să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul” (Exodul
într-un mod tainic miliarde şi miliarde de celule. ,,Mare este Domnul
35:10). Aceasta nu-i iscusinţa concurenţială care-i
nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.’’ determină pe cei din lume să se lupte pentru a fi
(Psalmul 147:5) primii în top ci specializare binecuvântată. Numai la
Haideţi ca de azi înainte să-I mulţumim Creatorului nostru cei fără Dumnezeu „orice muncă şi orice iscusinţă
pentru felul minunat în care a creat fiinţa noastră şi pentru la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra
sănătatea dăruită. altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană
după vânt.” ( Eclesiastul 4:4), dar la cei credincioşi
Ştiaţi că?... fiecare iscusinţă este în folosul altora.
1. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie Să încheiem cu un exemplu cunoscut din istorie:
cât să încălzeşti un litru de apă. David Livingstone a fost un om iscusit în domeniul
2. Cel mai greu organ al corpului este pielea. Ea cântăreşte explorării Africii, dar a fost iscusit şi în lucrarea
aproximativ 4 – 6 kg. misionară. La finalul vieţii lui, cu ocazia înmormântării
3. În primul său an de viaţă, un nou născut fură din perioada la Westminster Abbey, cimitirul regilor şi marilor
de somn a părinţilor între 400 şi 750 de ore de somn. oameni ai Angliei, se spune că un om zdrenţuros şi
4. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice murdar voia să-şi facă loc printre participanţi pentru
într-o zi decât toate telefoanele din lume la un loc. a ocupa un loc lângă sicriu. La întrebarea celor pe
5. Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 160 km/h. care i-a deranjat, el a motivat dorinţa lui cu faptul că
6. Când o persoană moare, auzul este ultimul simţ perceput. a fost coleg de şcoală în clasele primare cu David.
Văzul este primul care dispare. Dorinţa lui nu a fost onorată pentru că un om de rând
7. Corpul unui om conţine: nu poate sta lângă împăraţi, nici după ce au murit,
- destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de numai un om iscusit.
jucărie Vă doresc aici şi în viaţa viitoare să aveţi locuri
- destul zahăr pentru a umple un borcan de cinste lângă Domnul şi oriunde El vă va înălţa în
- destulă grăsime pentru a face 7 bucăţi de săpun urma iscusinţei – specializării dobândite prin harul
- destul fier pentru a face un cui Său şi efortul vostru!
- destul sulf pentru a deparazita un câine Spor la învăţătură şi la muncă!
- destul fosfor pentru a crea 250 de chibrituri.
Iosif Anca
Anamaria Stângaciu
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului

„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Atenție la vorbire, dar
Înţeleptul Solomon a ajuns să înţeleagă şi să afirme poate ajunge un evanghelist de care Dumnezeu
că „tăcerea îşi are vremea ei şi vorbirea îşi are vremea să se folosească şi prin care mulţi oameni să-L
ei” (Eclesiastul 3:7b). După multă experienţă de viaţă, cunoască pe Dumnezeul adevărat; chiar şi ţie să-
după multe situaţii diverse pe care le-a întâlnit a făcut el ţi vorbească Domnul prin el. Şi ce avantaj mai mare
această constatare, dar eu cred că a înţeles de la tinereţe ca acesta există? Dar poate că altcineva a
importanţa tăcerii şi, respectiv a vorbirii la timpul şi la locul rămas repetent din cauză că i-a sfidat pe
potrivit. Amintiţi-vă că atunci când a cerut înţelepciune profesorii lui şi a fost un copil obraznic,
şi a primit-o, Solomon era un tânăr, un neîncercat, aşa iar tu ştii asta. Dar nu te gândeşti că
cum s-a numit el însuși. Dar a primit înţelepciune, iar a părinţii lui, cărora le-a adus ruşine,
şti când să taci şi când să vorbeşti, a şti ce să vorbeşti şi suferă mult din pricina aceasta
cum să vorbeşti, este o înţelepciune. Deci nu vă gândiţi şi s-ar întrista mult să audă
că sunteţi prea tineri pentru a învăţa înţelepciunea tăcerii că cineva a dus vorba mai
şi a vorbirii. Gândiţi-vă mai degrabă că aceasta vă va departe. Mai bine taci şi
face trecere înaintea oamenilor de la care aveţi nevoie de roagă-te pentru el, copile.
anumite favoruri, dar în primul rând vă va ajuta în relaţiile Dacă ai auzit involuntar
voastre pe orizontală să menţineţi o ambianţă plăcută şi o ceva negativ despre cineva:
stare permanentă de pace şi bună vieţuire, după voia lui „Tăcere!”. Sunt lucruri pe
Dumnezeu. care le auzim fără să vrem,
Avem multe de învăţat despre vorbire, pentru dar trist este că cei mai mulţi află
că noi ne permitem să vorbim mult şi multe, ne dăm pentru că se interesează, întreabă. Iar pe
drumul la gură adesea fără frică de Domnul şi acesta facebook vorbesc copiii şi adolescenţii mult
este un mare rău. Mai ales în perioada aceasta când despre alţii: „Ai auzit? X fumează, umblă
avem multe mijloace de comunicare, ne-am învăţat să hai-hui, face cutare şi cutare lucru”. Mai mult,
ducem veşti, să răspândim tot felul de zvonuri, să ne am observat că foarte multe lucruri din familiile
dăm cu părerea ca şi cum am fi cei mai în măsură să altor fraţi le află părinţii de la copii. Este foarte
o facem, să vorbim ce nu trebuie vorbit şi chiar să-i important să înţelegeţi că sunt lucruri din familie
judecăm pe alţii. Ştiţi, avem cântarea aceea: „O, de-aş pe care voi nu trebuie să le spuneţi la nimeni, nu trebuie
avea eu limbi o mie”. Eu cred că în vremea noastră-i să le împărtăşiţi celorlalţi copii cu care intraţi în contact şi
mai potrivit să spunem: „O, de-aş avea eu minţi-o nici altora mai mari care vă întreabă.
mie...” (ca să ştiu cum să înfrânez o singură limbă). Îmi amintesc că eram copil în clasa a IV-a sau a V-a
Un poet contemporan spunea în versurile lui: „Pământul şi în vacanţă s-a întâmplat ceva la noi în familie, iar mama
ne-a rămas parcă prea mic / Căci anulând distanţe, cu- ne-a atenţionat să nu dăm detalii străinilor că, justifica ea,
ndrăzneală, / Vorbim mai mult, spunând ades...nimic, / Ne- „asta-i problema noastră”. A doua zi, o vecină de-a noastră
apropie ominprezentul «clic», / Dar ne despart prăpăstii de în vârstă, ce strângea tot timpul ştiri din toate părţile şi
răceală” şi e un mare adevăr. Trăim vremurile din urmă le ducea mai departe (căci aceasta era preocuparea ei
când, din pricina fărădelegii, dragostea celor mai mulţi s-a principală), m-a strigat în timp ce mă jucam pe-afară şi
răcit. Dar haideţi să învăţăm ceva, dragi copii şi adolescenţi alergam trecând pe lângă poarta ei. M-a întrebat ceva din
şi să ne facem de la tinereţe obiceiul bun şi binecuvântat familie şi i-am spus simplu: „Asta-i problema noastră!”. Ea
de a tăcea. Într-adevăr, şi vorbitul îşi are vremea lui, dar la s-a simţit puţin jignită, dar a încercat să-mi explice de ce
tăcere ne pricepem mai puţin, de aceea insist mai mult pe e important să aibă acele informaţii. Nu i-am mai răspuns
dobândirea acestei virtuţi. nimic şi imediat m-am scuzat că trebuie să plec. Sunt mulţi
Am auzit copii care şi-au permis, şi încă în public, ani de-atunci şi pentru că i-am răspuns în felul acela nu
de faţă cu alţi copii să spună despre unii că au rămas sunt preferata ei până în ziua de azi, dar niciodată nu a
corigenţi sau repetenţi. Dar dacă tu erai într-o astfel de mai îndrăznit să mă întrebe ceva.
situaţie, ţi-ar fi plăcut să se vorbească aşa despre tine sau Poate nu înţelegeţi prea mult de ce-i important
ai fi dorit să nu ştie nimeni? Poate un copil a rămas corigent să păstraţi tăcere şi poate nici Estera nu înţelegea de
la o materie pentru că nu a înţeles noţiunile acesteia şi ce Mardoheu i-a dat de grijă să nu-şi facă cunoscut
suferă că nu are capacitate să priceapă. Şi tu puteai fi în neamul, dar pentru că a ascultat, a avut mult de câştigat.
situaţia lui. Să zicem că nu înţelege matematica, dar se Sunt anumite lucruri despre care poţi vorbi fără a te face
pricepe la alte materii. Eu mă gândesc acum că acel copil vinovat, dar poate e nevoie să taci şi să meditezi la ele;

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

mai degrabă... tăcere!
poate e, aşa cum spunea Eclesiastul, vremea ori, deşi faptul este deja consumat, să spunem: „trebuia
tăcerii. Amintiţi-vă de Elisei, când nu voia să se să facă altfel”. Şi fiecare îşi dă cu părerea, când la acea
despartă de Ilie care urma imediat să fie răpit la situaţie poate a fost o adunare care să chibzuiască sau
cer şi au ajuns împreună la Betel. „Fiii prorocilor, au participat şapte oameni care ştiu să răspundă cu
care erau la Betel, au ieşit la Elisei şi i-au zis: Ştii judecată. Dragi copii, feriţi-vă să judecaţi un fapt sau
că Domnul răpeşte astăzi pe stăpânul tău diverse acţiuni ale celor din jur. Dacă, de pildă, mie mi
deasupra capului tău? Şi el a răspuns: se întâmplă ceva, eu am cele mai multe date ca să înţeleg
«Ştiu şi eu, dar tăceţi»”. (2 Regi 2:3) situaţia şi tot nu-i suficient. Mai am nevoie de ceea ce scrie
Dacă se apuca Elisei la vorbă cu ei, în Psalmul 112:4a: „Celui fără prihană îi răsare o lumină
povestind chiar lucruri bune despre în întuneric”, adică am nevoie ca Dumnezeu să mă facă
Ilie şi evenimentul măreţ de care să înţeleg de ce mi s-a întâmplat lucrul acela. Tu te crezi
avea să aibă parte, îl putea pierde mai competent decât mine şi Dumnezeu împreună, deşi la
pe Ilie din priviri, putea pierde acea tine ecuaţia a ajuns cu multe necunoscute. Găseşti soluţii
îndoită măsură de putere pe care foarte subiective, dar nu uita că matematica este o ştiinţă
a cerut-o. Elisei era mai mare exactă. În plus, ai multe necunoscute secundare pe care
decât aceşti fii ai prorocilor şi nici nu trebuia să le iei în calcul, acelea trebuie eliminate
ştia mai multe decât ei, dar aşa de la început, căci cei mai mulți răspândesc zvonuri
se întâmplă şi cu noi, ne trezim neadevărate.
vorbind cu scopul de a arăta Cu ceva timp în urmă am fost de faţă când trei
altora ce grozavi suntem, când persoane s-au apucat să o judece pe o a patra, ce nu
de fapt cei ce ne ascultă sunt mult era prezentă. Una din cele care judecau încerca să o
mai în temă decât noi; doar că ei ştiu să „scoată”, căci era clienta ei, dar celelalte două vorbeau
tacă. Ştiu că vi s-a întâmplat şi la şcoală, în felul următor: „de ce-şi cumpără vitamine de la Amway,
profesorul a început să vă explice ceva, iar voi care sunt atât de scumpe, când nu are bani pentru nevoi
aţi suprapus imediat cuvintele voastre peste primare, cum ar fi hrana la copii, pampers şi altele?” Şi au
ale lui, ca să-i arătaţi că ştiţi. Dacă tăceaţi făcut multă vorbă pe acest subiect. Atunci o tânără, care nu
şi-l ascultaţi cu atenţie până la capăt, aveaţi posibilitatea cunoştea prea bine situaţia, dar căreia i se întărâta duhul
să învăţaţi ceva nou. Aşa face înţeleptul: ascultă până la auzindu-i, a inventat imediat o premisă şi le-a spus aşa:
sfârşit cu răbdare chiar şi atunci când i se pare că ştie „Dacă nu aveţi toate datele, de ce judecaţi? Poate că cineva,
despre ce se vorbeşte, pentru că este conştient că-i foarte cunoscând situaţia ei financiară, i-a spus astfel: «Ştiu că ai
posibil să afle şi lucruri necunoscute. multe lipsuri şi cu banii ce ţi i-aş da, ai putea face multe
În aceeaşi temă, despre tăcere, îmi place foarte lucruri importante. Dar vreau cu banii ce ţi-i dau în Numele
mult o situaţie din Biblie, din vremea lui Ezechia, când Domnului lunar, pentru sănătatea ta şi a copilului ce se va
o căpetenie a Imperiului Asirian, Rabşache ameninţa naşte, să-ţi cumperi vitamine de la Amway. Te verific»”.
Ierusalimul, iar poporul Iuda, ce asculta, „a tăcut şi nu i-a Toate au început să râdă auzind acea poveste imaginară,
răspuns o vorbă; căci împăratul dăduse porunca aceasta: ce venea în apărarea persoanei necăjite, numai că după
«Să nu-i răspundeţi»” (2 Regi 18:37). Cum să taci în faţa două zile toţi au aflat că acea poveste era de fapt realitatea.
unui om care L-a înjosit pe Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul Una din persoanele ce au vorbit a fost sunată de clienta ei
Cel Atotputernic? Ştiţi ce a îndrăznit Rabşache să spună şi, plângând, i-a spus aşa: „Aşa-i mulţumesc lui Dumnezeu
poporului din Ierusalim: „Care dintre toţi dumnezeii acestor că i-a pus pe inimă unei surori din biserică să-mi dea bani
ţări (Hamat, Arpad, Sefarvaim, Henei, Ivei) şi-au izbăvit lunar să-mi cumpăr aceste vitamine de la Amway...Chiar
ţara din mâna mea, pentru ca şi Domnul să izbăvească mă simt mai bine acum”. Iată că li se pusese în faţă doar
Ierusalimul din mâna mea?” (2 Regi 18:35) Bine spunea o premisă, care s-a nimerit a fi validă în acea situaţie, dar
cineva că tăcerea este răspunsul celui înţelept dat celui câte nu puteau fi enunţate.
nebun. Iată că tăcerea şi-a avut vremea şi rostul ei şi în Aşadar, dragi copii, fiţi înţelepţi. Vă reamintesc în
această situaţie. Era nevoie de rugăciune către Dumnezeul final ce-a spus Mântuitorul nostru, care era de la Dumnezeu,
acesta puternic, nu de răspunsuri către Rabşache, căci în despre care Biblia spune că este singurul înţelept: „Ce voiţi
urma rugăciunii Dumnezeu i-a izbăvit. să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel” (Luca 6:31).
În ultimul rând vreau să vă atenţionez în privinţa
judecăţilor. Ştiţi, noi suntem tentaţi de cele mai multe Eunicia Muraru

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Fereastra sufletului nostru! Rugăciunea stăruitoare a unei fetiţe
O pereche recent căsătorită s-a
mutat într-un cartier foarte liniştit.
În prima dimineaţa din noua casă, în
Î ntr-o localitate din fosta Uniune Sovietică locuia o familie
săracă într-un sat aşezat-o zonă deluroasă. Fântâna
satului era destul de departe de casa lor, astfel că ei
timp ce îşi savurau cafeaua, femeia trebuia zilnic să transporte apă pentru nevoile lor. După un
observă, privind pe fereastră, o vecină timp având posibilităţi materiale să-şi zidească o f’ântănă,
care îşi întindea cearceafurile în balcon. bărbatul casei s-a apucat cu nişte prieteni să sape, însă
„Ce cearșafuri murdare întinde vecina fără succes. Datorită aşezării n-au dat de pânza freatică
noastră pe balcon…! Cred că are nevoie sau de vreun izvor şi după ce au mai săpat alţi câţiva
de un detergent mai bun sau poate ar trebui s-o învăţ să-şi metri au renunţat, acoperind gaura aceea pentru a nu fi un
spele cearceafurile!” pericol pentru copii sau pentru animalele din gospodărie.
Soţul ei privi şi rămase tăcut. Scena aceasta se Însă o fetiţă de nouă ani din acea familie a întrebat
repeta de fiecare dată când vecina întindea cearceafurile pe părinţii ei: „Dar dacă ne rugăm Domnului, El nu poate
și rufele, în fiecare săptămână. face să vină apă şi în fântâna noastră? N-aş mai vrea să
După o perioadă femeia rămase surprinsă văzând mă duc zilnic să aduc apă din fântâna satului.”
într-o zi că vecina sa întindea cearceafuri mult mai curate şi Părinţi i-au zis: „Dumnezeu poate să facă orice.
îi spuse soţului ei: „Priveşte bărbate, în sfârșit femeia asta Roagă-te să facă să ţâşnească un izvor şi în fântâna
a învăţat și ea să spele rufele! O fi învăţat-o o altă vecină?” noastră.” Fetiţa a luat în serios spusele părinţilor ei şi din
Soţul ei îi răspunse: „Nu draga mea, azi m-am trezit mai ziua aceea s-a rugat zilnic Domnului să trimită apă şi în
de dimineaţă şi am spălat geamurile casei noastre!” fântâna lor. Mai mult, ea scria zilnic, atunci când îşi făcea
Şi în viaţă este aşa! Totul depinde de curăţenia temele, câte un bileţel, pe care îl strecura printre scândurile
ferestrei sufletului nostru, prin care observăm faptele. cu care era acoperită gaura gropii, unde săpaseră să
Înainte de a critica, potrivit ar fi să ne verificăm şi să ne găseacă apă. După aproximativ două trei săptămâni s-a
curăţăm sufletul, pentru a putea vedea clar. Atunci am produs minunea. A apărut apă în fântână, iar bileţelele ei
vedea mai clar puritatea sufletească a celorlalţi.  pe care era scris: „Doamne te rog frumos, fă să vină apă
şi în fântâna nostră!” pluteau pe luciul apei. Minunea mare
a fost că peste ani acea fântână nu a mai secat niciodată,
Vindecarea din pădure dovadă a faptului că în urma rugăciunilor acelei fetiţe,

P e vremea când credincioşii nu aveau libertate
religioasă şi se adunau în locuri secrete prin păduri,
s-a întâmplat că un copil dintr-un sat apropiat a ajuns în
intervenise Dumnezeu prin puterea Sa care a aşezat toate
lucrurile în cosmos şi pe pământ după legile Sale, legi pe
care îşi poate permite să le modifice după cum voieşte.
apropierea acelui loc şi s-a ascuns lângă o stâncă. El a
fost atras din curiozitate de tot ce s-a întâmplat la acea
adunare. Printre altele, din locul unde se ascunsese, a Fratele bolnav
aflat că pentru următoarea dată când fraţii şi surorile urmau
să se întâlnească aveau să se roage pentru vindecarea
bolnavilor. Aceasta a fost o mare bucurie pentru acest
P e un drum circula cu mare viteză un om bogat cu o
maşină de lux, când deodată o piatră a lovit partea
dreaptă a maşinii. Şoferul a observat un copil pe marginea
copil care avea un handicap la picioare şi nu putea să drumului şi a oprit imediat. Întra-devăr acolo era un copil
poarte numai ghete făcute la comandă pentru că labele speriat şi timid. El i s-a dresat cu supărare: „Îl va costa o
picioarelor lui erau întoarse. avere pe tatăl tău să-mi repare maşina.” Copilul a răspuns
Auzind toate acestea el a crezut şi când a ajuns acasă
la mama lui i-a cerut imediat să-i cumpere o pereche de
ghete normale. Mama i-a spus cu durere că aşa ceva nu
se poate şi a încercat să-i explice că el are o problemă la
picioare şi nu le va putea folosi, dar îi va face la comandă
alte ghete. Atunci el i-a spus tot ce auzise şi a stăruit de
ea până când i le-a cumpăprat. Odată intrat în posesia
lor, le-a aşezat la vedere, se uita la ele şi zicea mereu,
numărând peste câte zile: „Vă încalţ!”
În ziua respectivă, el a fost de cu zori în acel loc, cu
ghetele în spinare. A intrat în mijlocul fraţilor şi după cum
auzise el cu o săptămână în urmă a zis: „Care este Isus,
Hristos, căci am venit şi eu să fiu vindecat?” Fraţii i-au cerut
explicaţii şi când i-au auzit povestea şi i-au văzut credinţa
s-au rugat pentru el, iar Domnul Isus al cărui nume a fost
chemat, cu credinţă, a răspuns rugăciunii lor şi labele
picioarelor acelui copil s-au îndreptat acolo în pădure.
Imaginaţi-vă bucuria acelui copil odată vindecat şi încălţat
cu ghetele, cărora le promisese regulat privind la ele: „Vă
încalţ!” „Iată ce poate face credinţa, atunci când apelăm la
bunătatea Domnului şi copii Săi trăiesc o viaţă sfântă.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

„Transportam pe fratele meu cu acest cărucior şi din buzunarul respectiv. Aceea a fost ziua
neatenţie, fiind prea pe marginea drumului l-am răsturnat convertirii acelui tânăr. El a devenit un
în şanţ. El este handicapat şi nu poate să se ridice singur, credincios pe care Domnul l-a folosit
iar eu am încercat dar nu am putut să-l pun singur în apoi în lucrarea Sa.
cărucuior. Mai avem mult de mers până acasă şi mă tem
că ne prinde noaptea. Am tot făcut semn să oprească
cineva şi să mă ajute, dar nimeni nu a oprit. N-am ştiut
ce să mai fac şi m-am gândit că dacă lovesc cu o piatră
cineva mă observă, dar n-am vrut să vă stric maşina.”
În timp ce asculta această tristă întâmplare şoferul
respectiv a fost sensibilizat şi nu s-a mai gândit la reparaţia
maşinii lui, numai la durerea acelui copil. În primul rând,
l-a ajutat să-şi pună fratele în cărucior, i-a dat ceva bani
şi a rămas un timp privind pe cei doi care se îndepărtau
grăbiţi, după ce i-au mulţumit cu lacrimi. A plecat şi el, dar
întâmplarea aceea i-a rămas în minte, gândindu-se că în
timp ce mulţi alergăm cu viteză, alţii în jurul nostru suferă
şi nu mai pot merge înainte. Ei au nevoie să ne oprim
lângă ei şi să-i ajutăm.

O descoperire de la Duhul Sfânt
U n tânăr a auzit multe lucruri ciudate despre pocăiţii
ce apăruseră şi în zona lor, iar el fiind un om pus pe
glume, s-a hotărât într-o zi să le facă o vizită pentru a
putea apoi povesti ce este acolo.
Astfel, într-o zi a ajuns în mijlocul lor, dar neştiind
nimic concret ce va întâlni acolo s-a hotărât să-şi pună o
piatră în buzunar, pentru orice eventualitate.
Odată ajuns în adunare a fost coplesit de pacea care
domnea şi s-a reţinut de la atitudinea programată. Privea De unde vine mălaiul?
la tot ceea ce se întâmplă şi după o rugăciune, aşa cum
nu mai auzise niciodată şi care l-a mişcat, a auzit pe un
om care prezida acea întâlnire, întrebând: „A avut cineva
Î n timp ce mâncau, un ţăran i-a întrebat pe cei trei fii ai săi:
„Ştiţi voi, băieţi, de unde vine mălaiul din care este făcută
această mămăligă?” „Da, sigur că da!” - a răspuns cel mai
vreo descoperire din partea Domnului?” Atunci o fetiţă, de mic. „Din sacul din cămară.” Râzând de el, cel mijlociu
aproximativ zece ani a spus cu emoţie, îndreptând mâna îi spuse: „Nu-i adevărat! Mălaiul e măcinat din porumbul
spre el: „La nenea acela am văzut că în buzunarul stâng cules de pe câmp; porumbul a crescut din pământul udat
avea o piatră cu care voia să lovească.” În clipa aceea a de apa ploilor. Deci, pământul şi ploaia l-au făcut.” „Nu
fost cuprins de un fior, pentru că nu spusese nimănui că ştiţi totul!” zise şi cel mai mare dintre băieţi. „Porumbul
luase o piatră la el şi care nu se vedea fără să fi pipăit acesta vine de la Dumnezeu. E adevărat că a crescut din
pământ şi că ploaia l-a udat, dar, dacă Dumnezeu nu ar fi
dat vreme bună şi ploaie la timp, porumbul nu s-ar fi făcut,
iar noi n-am fi mâncat acum mămăligă. Iată cine L-a făcut:
Dumnezeu!”
Oare a spus totul copilul cel mare? Nu! E drept că
Dumnezeu este Cel de la care vin toate, dar el a uitat să
spună de truda părinţilor lui. Tatăl lor a arat şi a semănat
pământul, a cules porumbul, l-a măcinat l-a dus la moară
şi a adus mălaiul acasă, iar mama lor a făcut mămăliga.
Tatăl lor a muncit un an întreg pentru ca fiii lui să aibă ce
mânca. A muncit, dar s-a şi rugat mereu ca Domnul să
aibă grijă şi de familia lui, iar Dumnezeu, văzând hărnicia
omului, i-a ascultat ruga şi l-a binecuvântat cu o recoltă
bogată şi, pe drept cuvânt, meritată. Păcat că fiii lui nu
vedeau efortul pe care părintele lor îl făcea pentru ei.
Cu banii câştigaţi atât de greu, părinţii ar putea să
cumpere lucruri pentru ei, dar nu fac astfel! Ei renunţă la
tot ce îşi doresc, pentru ca fiii şi fiicele lor să aibă de toate.
Dacă toţi copiii ar avea grijă de lucrurile lor, atunci părinţii
ar fi mulţumiţi. Dar, dacă toţi copiii ar avea grijă, în primul
rând, de bunul cel mai de preţ pe care l-au primit de la
părinţi, adică de viaţa lor, pe care s-o trăiască frumos şi
fără păcat - atunci toţi părinţii ar fi, cu siguranţă, fericiţi.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

A-B Cerută de Solomon în 1. Care sunt cele patru pedepse grozave ale lui
rugăciune (neart) – înțelepciune Dumnezeu?
1. Cir
2. Despre ce om spune Biblia că „s-a predat de
2. Enea
3. Itiel bună voie”?
4. Ben-Oni 3. Despre care cetate a spus Dumnezeu că
5. Eleazar „este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de
6. Elhanan
sânge”?
7. Piraton
8. Acrabim
4. Menționați trei oameni răi care au spus lucruri
9. Țibeon care aveau să se întâmple unor oameni buni.
10. Iubal 5. Menţionaţi împrejurările în care Dumnezeu S-a
11. Enoh căit de răul pe care dorea să-L facă.
12. Set
6. Care sunt împărații lui Iuda / Israel care au avut
A-B Eclesiastul sau... cele mai multe înfrângeri?
1. Piciorul 5:1 7. Despre cine este scris că umblă după tot ce
2. Râurile 1:7 este verde?
3. Oameni 7:29
8. Enumeraţi conducătorii care în situații grele au
4. Pâinea 9:7
5. Osteneala 5:15 încurajat poporul spunându-le: „Nu vă temeți!”
6. Voievozi 10:7 9. Menționați prorocul care a trimis unui împărat
7. Argintul 5:10 o scrisoare în care i-a fost dată sentința.
8. Dumnezeu 2:24 10. Enumerați prorocii care au activat în timpul
9. Uciderea 3:3
vieții lui David.
10. Înțelept 9:15
11. Tinerețea 11:9
12. Oricât 8:17
13. Rostul 7:27
14. Urechea 1:8
15. Lucrarea 11:5

Premianți: Mandici Lidia, Mandici Cristina – Anişoara, Moisiuc Adi,
Moisiuc Iliuţă, Moisiuc Lorena, Moisiuc Tamara, Muraru Manuela, Schipor
Ana, Schipor Iosif, Toma Ligia, Tomuş Elisabeta, Ţuca Emanuel.
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2015
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Corupția Integritatea
E mai uşor să comiţi o nedreptate decât să o Consideră cel mai de valoare ceea ce analizezi
suferi, dar mai pe urmă rolurile se schimbă. mai profund. Judecă bine cuvintele ce le vei da
altora, căci niciodată nu le vei putea lua înapoi.
Cel mai urât adevăr este mai frumos
decât cea mai frumoasă minciună. A avea simţul onoarei constituie un fel de
Gloria n-are valoare de cinste. obligaţie. Bunul simţ se compune din lucruri care
trebuie spuse şi din lucruri care nu trebuie spuse.
Prietenia celui rău este mai periculoasă decât
ura sa. E mai bine să fii singur decât Cugetul curat este o pernă moale pentru odihna
într-o prietenie proastă. sufletească, de aceea cei ce umblă ziua în lumină
nu se tem noaptea de întuneric.
Nu ştiu ce mai unelteşte un nemernic,
atunci când se preface bun. Figura înţeleptului ţine loc de cuvânt.
Fereşte-te de omul nesincer şi înşelător! Nu cere nimănui să-ţi spună cât eşti de frumos
sau de înţelept, acestea vorbesc de la sine.
Să nu ne justificăm faptele noastre vinovate
cu ale altor vinovaţi, aceasta nu face decât să Cât timp avem voie să ne alegem colaboratorii
fim şi mai vinovaţi pentru că nu am înţeles ceea să ne folosim de acest drept.
ce trebuie să facem O relaţie bună este o cale bună,
nici după ce am văzut efectele răului. după cum una rea este o cale rea.

Fie că eşti tânăr, fie că eşti bătrân dacă nu-ţi Respectul este o haină pe care trebuie s-o îmbraci
supui dorinţele unui control aspru şi conştient, până la şapte ani şi apoi să o porţi toată viaţa.
sufletul îţi va fi corupt la păcat.
Nu e bine totdeauna să spunem tot ce avem pe
Dacă nu faci răul pe care l-ai putea face, inimă, dar este bine întotdeauna să punem la
dar nici binele ce ştii să-l faci, tot vinovat rămâi. inimă numai ceea ce putem spune.

„Sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune.” „Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta
(Proverbe 12:5) este adevărul.” (Psalmul 119:142)

„Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept.” „Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în
(Proverbe 28:5) toate faptele Lui.” (Psalmul 145:17)

„Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine „De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine
ia mită, o nimiceşte.” (Proverbe 29:4) şi să ţii cărările celor neprihăniţi!”
(Proverbe 2:20)
„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi
sunt lacomi de câştig; de la prooroc până la „A face dreptate şi judecată, este mai plăcut
preot, toţi înşală.” (Ieremia 6:13) Domnului decât jertfele.” (Proverbe 21:3)

„Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui şi omul de bine se satură şi el de ce este în el.”
(Proverbe 14:14)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Albina
„Toate aceste viețuitoare Te așteaptă,
ca să le dai hrana la vreme.”
(Psalmul 104:27)

Albina este o insectă mică, harnică și foarte
folositoare pentru om, nu numai datorită faptului că
produce delicioasa miere, de care ne bucurăm, ci și sfârșitul verii, atunci când albinele se pregătesc pentru
pentru faptul că ajută la înmulțirea a mii de specii de iernare, trântorii sunt izgoniți din stup de către albinele
flori, a căror polenizare are loc prin zborul ei din floare lucrătoare. Adunați în grupuri pe pereții exteriori ai
în floare. Se hrănește cu nectar, polen, lăptișor de matcă stupului, aceștia mor la scurt timp de frig și de foame.
și apă. Fiecare stup este o casă pentru albine, iar în interior
Albina este înzestrată cu o trompă cu care aspiră este o familie bine organizată. Au un grai propriu care se
nectarul din flori, trei perechi de picioare prevăzute cu manifestă prin bâzâit și dansuri. Familia se recunoaște
peri (coșuri mici) în care, atunci când aterizează pe o după miros, deoarece fiecare stup are un miros specific.
floare, adună în aceste coșulețe o pulbere numită polen. Când o albină dorește să intre în stup, albinele din
Vestea rea este că are și un ac, la baza căruia are atașată interior o miros să vadă dacă are mirosul specific acelui
o pungă cu venin, de aceea înțepătura albinei este foarte stup, iar dacă nu are, o acceptă în stupul lor numai dacă
dureroasă, dar vestea bună este că albina nu înțeapă, are polen sau nectar în rezervă, altfel o alungă sau o
decât pe cei care o deranjează. Aceasta este arma ei de îmbracă în ceară. Același lucru fac și cu alte insecte care
autoapărare. vin nepoftite în căsuța albinuțelor.
În întreaga lume există 20.000 de specii de albine. Mierea pe care ne-o oferă albinele este produsul
Ele trăiesc în colonii (roiuri), casa lor numindu-se stup. unei munci grozave. Atunci când o albină găsește multă
Putem spune că stupul albinelor e precum o casă în mâncare, aceasta se întoarce în stup, și prin dansul
care locuiește o familie mare, care funcționează după ei, comunică celorlalte albine faptul că a găsit multă
reguli bine stabilite și uimitor de exacte. Iată o scurtă mâncare. Un grup de albine se îndreaptă spre acea
prezentare a unei familii de albine: direcție, adună nectarul (sucul dulce aflat în interiorul
Mama albinelor, și de asemenea, stăpâna stupului florii), după care îl duc în stupul lor, unde îl prelucrează.
este matca (regina stupului). Munca acesteia este să Cercetătorii spun că pentru un borcan de miere, se fac
depună ouă, singura sarcină pe care o are în stup și singura milioane de drumuri.
albină care poate îndeplini această sarcină. Trăiește în Omul folosește mierea, ceara și chiar veninul
jur de 4 ani și este cea mai mare dintre albine. albinei, din care se fabrică anumite medicamente.
Fetele cele harnice: albinele lucrătoare. Ele sunt Prin marea sa activitate, albina ne învață să fim
foarte bine organizate, fiecare își are sectorul și își știe harnici ca ea, să lucrăm organizați și mai mult decât
foarte bine treaba pe care o are de îndeplinit. Sunt albine atât, să îi urmăm exemplul: să dăruim ce avem mai bun
lucrătoare, care doar adună nectar și polen. Acestea au celor din jurul nostru. Când auzim sau vedem o albină,
o precizie deosebită: se pot depărta 10 km de stup, fără ne gândim la dulceața mierii ce ne-o oferă, tot așa atunci
a avea probleme la întoarcere. Albinele sanitare, care se când cei din jur ne aud sau ne văd, să își amintească
ocupă de igiena și curățenia stupului, albine constructori: de dulceața faptelor noastre bune. Chiar prin cuvintele
care clădesc faguri și repară stupul când este cazul, noastre, încurajări sau sfaturi bune, putem fi un sprijin
albine paznici: care asigură paza stupului, albine doici pentru cei din jur.
care se ocupă de hrănitul și îngrijirea larvelor și albine
servitoare care servesc matca: o hrănesc și o curăță. „În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că,
Fiii trântori: sunt masculii familiei de albine. lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi
Aceștia putem spune că nu fac prea multe, numele îi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: «Este
caracterizează foarte bine. Ceea ce fac ei, este să se mai ferice să dai decât să primeşti».” (Fapte 20:35)
plimbe prin stup, astfel ajutând la ventilarea stupului. La Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”