You are on page 1of 20

Bursucul

pag. 3
Un bursuc plângea pe-o cioată Florile primăverii – Învăţătorul
Şi durerea-şi depăna:
Cea mai caldă, mai curată pag. 4-5
Vizuin-a fost a mea. Adoniram si Ana Judson (partea II) – Beny Boariu

pag. 6 -7
Când să ies prin pădurice
Alege... – Iemima Ungureanu
De-ale gurii să-mi procur,
Minuni efectuate de Domnul Isus – Florin Dobre
Mi-a şoptit o licurice
Iov da la A la Z – Lorena Atudoroae
Că o vulpe e în jur!
pag. 8
Şi când m-am întors spre seară, S-a rostit de pe muntele Garizim • Preoţi ce sunau din
Ce să vezi? Culcuşul meu trâmbiţe înaintea chivotului Domnului (2 nume) –
Era murdărit de fiară, Samuel Eugen Tomuş
Îl spurcase din antreu.
pag. 9
Şi acum, mă uit de-aproape Doi copii – Predicatorul
Să-mi fac alt culcuş curat!
pag. 10
- Ah, culcuşul din hârtoape
Amintiri din şcoală – Eunicia Muraru
Vulpea mi l-a ocupat...
pag. 11
Tot aşa copii, se ştie, Vino, uşa e deschisă! – Alina Cherecheş
E cu Duhul Sfânt, în voi,
Când trăiţi în murdărie… pag. 12
Nu mai locuieşte-apoi. O scrisoare
pag. 13
Fiţi atenţi! Când dau târcoale
Filme creştine – Iosif Anca
Vulpile mai mici, somaţi!
Faceţi din Cuvânt ocoale, pag. 14
Duhul Sfânt să nu-ntristaţi! Cartea (ştiinţifică) Iov – Beniamin Popescu

pag. 15
Simion Buzduga La şcoală, dar fără şcoală – Iosif Anca

pag. 17
„Ţi-a fost mai frig decât atât pentru mine, mama mea?”
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Răspunsuri • Întrebări • Bobocul de trandafir
doresc să sprijine această lucrare pot depune pag. 19
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Neascultarea - Ascultarea
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 37RNCB 1200000 135260001. pag. 20
Aurora boreală – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Florile primăverii!
Primăvara este specifică prin faptul că natura Dar nu asta e rodirea,
prinde din nou viaţă. Florile cu frumuseţea şi parfumul lor, Rădăcina este bună.
pot fi comparate cu vremea copilăriei şi a adolescenţei. Aşa Secretul e altoirea,
cum plantele şi copaci înfloresc şi înfrunzesc, pregătindu‑se Ca să ţi se schimbe firea,
pentru noul sezon cu creşterea şi rodirea necesară, la fel Asta-ţi aduce cunună.
primii ani ai vieţii sunt premergători pentru cariera vieţii şi
rezultatele ei. Dar nu toţi arborii sunt roditori şi nu toate Nu grădini ornamentale
roadele sunt comestibile. Domnul spunea: „Culeg oamenii Domnul ne-a chemat să fim,
struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice Numai frunze şi petale,
pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Să rodim şi portocale,
Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu Ce cântăm să şi trăim.
poate face roade bune” (Matei 7:16-18).
Pentru că omul are o moştenire genetică rea, este E mai bine să fii via
necesară altoirea, aşa cum explica Pavel, despre neevrei: Aplecată, umilită,
„tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit... şi ai Decât un stejar, mândria,
fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului” (Romani Ce-şi arată măreţia
11:16). Acest proces implică naşterea din nou - o schimbare În coroana strălucită.
a naturii, pentru o rodire bună, sau într-o altă imagine -
sămânţa bună este pusă în pământul vieţii noastre, după E mai bine merişorul
cum scrie 1 Petru 1:23-25 - „fiindcă aţi fost născuţi din nou Lângă drum, să fii bătut,
nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu Decât să aprinzi cuptorul
poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi Brad frumos, dar fructişorul
care rămâne în veac.... Şi acesta este Cuvântul, care v-a Nimenea nu l-a văzut.
fost propovăduit prin Evanghelie”.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că avem E mai bine lămâioară
daruri şi chemări diferite, dar roade toţi trebuie să avem. În grădină şi livadă,
Apostolul întreba: „Fraţii mei, poate oare un smochin să Chiar dacă e acrişoară,
facă măsline sau o viţă să facă smochine?” (Iacov 3:12). Decât cineva să moară,
Nu, nici nu se cere decât ce este natural, dar la sfârşitul Dintr-un plop înalt să cadă,
anului, rodirea sau nerodirea au efecte asupra păstrării
sau nu în grădină, aşa cum scrie fratele Dionisie Giuchici Şi de ce să fii pelinul?
în poezia „Paradisul verde” Când poţi să fii scorţişoară,
Că nu-i bun nicicând veninul,
„Căci securea-i îndreptată Căci amarul este chinul,
Spre ale tale rădăcini, Ce mulţimile doboară.
Deci ascultă, mamă, tată,
Dacă şi de-această dată Şi de ce să fii bastonul?
Roadă ta e numai spini, Lemnul care ameninţă,
Vino şi să fii creionul,
Glasul va striga: «Loveşte! Schimbă-ţi viaţa, schimbă-ţi tonul,
Pe acesta taie-l jos! De la moarte, la credinţă.
Fiindcă nu se pocăieşte,
E smochin, dar nu rodeşte, Fie-ţi dar această oră
Nu-L slujeşte pe Hristos!» Cea mai binecuvântată,
Să fii frate, să fii soră,
Mare este-a Lui grădină O aleasă mandragoră
Iar copaci-s feluriţi, În grădina minunată”.
Şi cu toţii se închină
De la vârf, la rădăcină, Dragi copii şi adolescenţi, mesajul primăverii este
Zi şi noapte, neclintiţi. o binecuvântare, dacă veţi aduce roadă în anul 2010, sau
un blestem, dacă frunzele şi florile primăverii, vor cădea
prea repede la pământ.
Învăţătorul

3
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Î
ntr-o colibă veche şi mucegăită din pământ şi
acoperită cu paie, de pe ţărmul râului Hoogly
din India, o femeie tânără aştepta în tăcere.
Deznădejdea care se desprindea din atitudinea
ei arăta că e o străină într-o ţară străină, deşi
cu părul negru şi tenul bronzat, nu prea se
deosebea la prima vedere de femeile brunete
din India. Pentru prima dată, de 5 luni de când
trăia în India, Ana Judson rămase singură şi
fără ocrotire printre locuitorii străini ai ţinutului, neştiind unde se
află bărbatul ei şi nici când se va întoarce. Au fost despărţiţi după
un drum de 16 mile pe râu, când primiră ordinul autorităţilor de
a părăsi corabia cu care plecaseră din Calcutta. Acum se afla
singură, cu numai câţiva bănuţi în pungă, cunoscând doar câteva
cuvinte indigene şi singurul loc de refugiu, coliba de pământ,
adăpost care nu era nici el prea sigur. Casa părintească din
Bradford se părea a fi la o departare de milioane de mile, dacă
nu pe altă planetă, iar viaţa ei din copilărie, aproape de o altă
existenţă. Aceasta era realitatea crudă a misionarei, pe care o
întrezărise destul de vag în primele zile după promisiunea făcută
de Adoniram Judson. „Acestea sunt greutăţile pe care trebuie să
le întâmpine un misionar şi la care m-am aşteptat”, îşi zicea ea,
„şi pe care cu ajutorul lui Dumnezeu sunt gata să le suport”.
Ceea ce a dus-o pe Ana în situaţia din coliba de pe
marginea râului, a fost faptul că la sosirea lor în Calcutta, în iunie
1812, Compania Indiilor Orientale, sub conducerea guvernului
Marii Britanii, reuşi să îi forţeze să părăsească ţara, deoarece
Compania nu dorea misionari în India. Le era teamă ca nu cumva
misionarii, atingându-se de religia idolatră a locuitorilor, să dea
naştere la vreo răscoală împotriva guvernării engleze. Abia mai
târziu, datorită efortului câtorva oameni din Anglia, Parlamentul a
decis ca această companie să tolereze misionarii. înspre Insula Franţei, li se născu o fetiţă, dar nu trăi decât
Astfel că, după sosirea lor, în timp ce făceau o vizita câteva zile. Fragila fiinţă nu a putut suporta condiţiile călătoriei
la Serampore, pe atunci sediul misiunii lui William Carey, soţii şi s-a stins în braţele mamei. După moartea fetiţei, Harrieta a
Judson şi Newell au fost chemaţi de urgenţă la poliţie, unde li s-a simţit primele simptome ale bolii care avea să îi curme viaţa. În
poruncit să părăsească grabnic ţara, îmbarcându-se pe acelaşi sfârşit, au ajuns, însă cu fiecare zi, starea soţiei devenea tot mai
vas cu care veniseră şi care se pregătea să plece înapoi în Vest. gravă. Degeaba s-au ocupat doi medici de ea şi Samuel stătea
Ce să facă? Gândul de a se întoarce acasă chiar înainte de a zi şi noapte la căpătâiul ei. S-a stins cum se stinge o scânteie,
începe lucrul era de nesuferit. Erau convinşi că Dumnezeu i-a nelăsând în urmă decât un soţ îndurerat şi întrebarea din inimile
chemat şi că El dorea ca ei să fie acolo. Aşa că s-au hotărât în tuturor: „Oare s-a meritat? O tânără la abia 20 de ani, să moară
grabă să caute un ţinut neexpus controlului Companiei. Insula atât de devreme, într-un loc străin? Nu era mai bine să rămână
Franţei, astăzi Mauriţius, era cea mai bună soluţie. Dar vasul acasă, ducând o viaţă sigură şi confortabilă?” Răspunsul îl
care mergea într-acolo, nu mai avea decât două locuri libere. găsim în ultimele ei cuvinte, adresate preaiubitului ei soţ: „Spune
Trebuia să se despartă. Au fost aleşi soţii Newell, deoarece scumpei mele mame cât de mult a iubit-o Harrieta. Spune fraţilor
sănătatea Harrietei cerea o restabilire grabnică. După patru şi surorilor mele că sora lor muribundă le mărturiseşte că în lume
luni, tot urmăriţi de poliţie, trăind cu frica de a fi prinşi în fiecare nu merită să trăieşti decât pentru Dumnezeu. Spune-le că n-am
moment, au plecat şi soţii Judson, pe furiş, cu o corabie numită regretat niciodată că mi-am părăsit patria pentru cauza lui Isus
Creola. Însă după o călătorie de doar două zile, Adoniram a fost Cristos” Şi a murit.
nevoit să debarce imediat, deoarece poliţia era pe urmele lor. Dar viaţa merge înainte. Soţii Judson au părăsit Insula
Ana a fost dusă de căpitan la un han indian aflat 15 mile mai Franţei, după un timp petrecut acolo şi s-au îndreptat spre
jos, urmând ca şi soţul ei să vină cât de repede putea, pe uscat. Mandras, dar aici s-au pomenit din nou cu poliţia pe urmele lor.
Acolo era coliba de care vorbeam la început. De acuma nu mai exista şansă de scăpare decât să plece de
În sfârşit, cei doi soţi au primit paşapoartele de a urgenţă şi pentru totdeauna departe de influenţa Companiei.
merge în Insula Franţei, iar după două luni de călătorie pe vânt În port au găsit o corabie care pleca spre cel mai temut şi mai
nepotrivit şi mare înfuriată, Creola ajunse la destinaţie. Pe când groaznic port din toate ţările Orientului: Rangoon, Birmania,
stăteau încă pe bord, aşteptând să ajungă într-un fel oarecare la ţara visurilor lui Adoniram. Alegerea trebuia făcuta imediat între
ţărm, un tânăr veni să le ureze bun sosit, dar paşii îi erau aşa de Birmania, Europa şi casa părintească. Pe care s-o aleagă? Să
înceţi şi de şovăitori, faţa atât de schimbată şi slăbită, încât cu se aventureze în ţinutul acela sălbatic şi barbar, lipsit de influenţa
greu au recunoscut în el pe vechiul lor prieten, Samuel Newell. Şi unui guvernământ civilizat şi cu un monarh despotic şi crud? Toţi
înainte ca să poată spune el ceva, Ana citi în ochii lui obosiţi trista prietenii protestară impotriva acestei alegeri. Încercarea era grea
poveste. Harrieta, soţia lui, îl părăsise, lăsându-l singur pe lume, pentru cei doi tineri care nu împliniseră încă 25 de ani. Au ales
să lupte cum poate, pe un pământ străin, într-o ţară străină. Cu voia lui Dumnezeu: Birmania. Călătoria într-acolo a fost grea
lacrimi în ochi, şi nemângâiat, Samuel le povesti cum pe drum şi periculoasă. Ana se îmbolnăvi atât de grav, încât ea însăşi

4
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Şi în plus nici măcar nu aveau vreun dicţionar sau gramatica limbii, fără
un profesor care să ştie cel puţin câteva cuvinte englezeşti.
În acest timp li s-a născut un băieţel, pe care l-au numit Roger,
după numele unui pionier, misionar îndrăzneţ, care a trăit în coloniile din
Noua Anglie, Roger Williams. Acest copil a fost cea mai mare bucurie a
părinţilor lui, aducând în fiecare zi o rază de lumină şi căldură în inimile
soţilor Judson, care sperau ca să devină şi el un misionar când va fi
mare. Dar n-a fost să fie aşa. La câteva luni de la naştere, copilul s-a
îmbolnăvit, iar boala aceasta i-a adus moartea. A fost o lovitură grea
pentru părinţi, însă aceşti bravi misionari, deşi cu inima frântă de durere, au ales să se
partea a II-a încreadă în Dumnezeu, că El ştie foarte bine ce face.
Spre sfârşitul anului 1817, după ce au studiat limba timp de 4 ani, în casa misiunii
din Rangoon se făceau pregătiri de plecare. Adoniram trebuia să călătorească spre
Chittagong, un port dintr-o regiune învecinată, în vederea extinderii câmpului de misiune.
Avea nevoie de un băştinaş creştin, care să îl ajute în lucrarea de misiune şi vestire a
Cuvântului Vieţii, deoarece printre locuitorii din Rangoon, au început să apară semne de
viu interes faţă de această noua religie. În portul Chittagong se spunea că existau câţiva
convertiţi, rămaşi de pe urma misiunii engleze care părăsise regiunea. Aşa că se hotărî să
se îmbarce pe prima corabie care mergea într-acolo. Totodată avea nevoie de o grabnică
refacere fizică şi mentală, deoarece în ultimii doi ani avusese o durere acută în ochi şi
la cap, din cauza studiului prea intens a caracterelor ciudate ale limbii. Aşadar plecă din
Rangoon pe 25 decembrie, urmând să se întoarcă peste câteva săptămâni.
În acest timp, la casa misiunii, douăzeci – treizeci de femei se strângeau în fiecare
duminică, să asculte povestirile Anei despre Dumnezeul misionarilor. Uneori puneau
întrebări, alteori chiar mărturiseau că nu se vor mai duce niciodată la templul idolului, ci
se vor închina numai adevăratului Dumnezeu. Dar era nevoie de timp până să se nască
o biserica acolo Şi iată că în Rangoon se arătau semne îmbucurătoare pentru activitatea
misionară, iar doamna Judson era plină de speranţă, aşteptând întoarcerea preaiubitului
ei. Într-o zi de martie, după un drum de 12 zile de la Chittagong, o corabie ancoră în port,
dar vai, nu era corabia pe care se îmbarcase domnul Judson şi mai mult, ea aducea veşti
îngrozitoare! În Chittagong nici măcar nu s-a auzit despre sosirea misionarului şi nici
a fost la un pas de moarte. În timp ce despre corabia cu care plecase. Aşadar vasul nu ajunsese la destinaţie. Dar unde putea
veghea la căpătâiul ei, Adoniram simţi o fi? Se putea ca vasul să îşi fi schimbat direcţia şi să se afle nevătămat undeva, în vreun
parte din agonia spirituală a lui Samuel port necunoscut? Acesta era o posibilitate, dar mai era şi aceea în care vasul şi călătorii
Newell, pe când veghea la căpătâiul să se afle undeva pe fundul oceanului. Inima îi bătea cu putere şi încerca să îşi alunge
Harrietei. Dar Ana se însănătoşi, iar pe din minte aceste gânduri.
13 iulie corabia ancora în temutul port, Pe lângă această problemă, s-a mai adăugat epidemia de holeră, care izbucni
Rangoon. Trist, nenorocit, neprimitor, pentru prima dată aşa de grav în istoria Rangoonului, iar căldura mare din acel an ajută
funebru, tot ce e mai rău parcă era la extinderea ei. Moartea secera peste tot în jur, dar Dumnezeu a păzit misiunea şi
strâns acolo. Pentru prima dată în tot timpul epidemiei, nicio persoană din casa de misiune nu a fost atinsă de ravagiile
călătoriile lor, cei doi se aflau în faţa ei. La jelirea pentru cei morţi, se mai adăuga tărăboiul îngrozitor pe care îl făceau în
unei ţări primitive, cu obiceiuri barbare fiecare noapte băştinaşii, ca să alunge spiritele care, credeau ei, sunt răspândite pe
şi neatinse de civilizaţia Europei. toate străzile, omorând oamenii. De la curtea guvernatorului se dădea un semnal, printr-
Priveliştea aceasta le vârî un pic de un foc de tun, după care fiecare birman trebuia să lovească în casa lui cu un băţ, care
groază în suflet. să producă zgomot, care avea menirea să pună pe fugă duhurile rele. Rezultatul era o
Birmania era pe vremea aceea gălăgie infernală care îţi tăia răsuflarea. Dar pentru Ana, această gălăgie abia se putea
o ţară în care împaratul avea toată compara cu strigătul dureros al inimii pentru reîntoarcerea bărbatului ei. În ce loc din tot
puterea, corupţia fiind la ea acasă, iar Orientul putea fi şi când se va întoarce din nou acasă?
religia străină total interzisă. De fapt, nici Totodată, la orizont se prevedea izbucnirea unui nou război între Birmania şi
nu se cunoaşteau prea multe despre Anglia. Toate corăbiile engleze, încet, încet s-au retras din Rangoon şi mai rămăsese
o altă religie, pentru că în ţară nu era una, care pleca în câteva zile. Familia Hough, care venise să lucreze cu ei în urmă cu
decât un singur misionar ajuns cu puţin doi ani, s-a hotărât să plece, deoarece era ultima şansă să fugă din calea războiului.
timp mai devreme, Felix Carey, fiul Doamna Judson se afla în faţa celei mai mari şi mai îngrozitoare dileme din toată viaţa ei
marelui William Carey. Aici Ana, datorită de misionară. Să rămână sau să plece? Dacă pleca, îşi va mai reîntâlni vreodată soţul?
climei mai blânde, liniştii şi hranei mai Dacă rămânea, cel puţin soţul ei ştia unde să vină să se întâlnească. Dar va putea el
bune, îşi recăpătă repede puterea şi au veni dacă nicio corabie nu mai naviga înspre Birmania? Trecuse atăta timp de la plecarea
fost pe deplin convinşi că acesta e locul iubitului ei şi niciun semn de viaţă, nicio încurajare, nimic care să îi mângâie inima.
unde trebuie să rămână. “Noi ne-am Aceasta era oare viaţa de misiune, o viaţă de renunţare? Sau oare îi uitase Dumnezeu?
convins că trebuie să trăim şi să murim Nu a fost cumva nebunia ei, să se căsătorească cu un bărbat cu această viziune?
printre birmani”, spunea Ana. Au început
să studieze limba birmană, cunoscută (va urma)
pentru dificultatea ei datorită semnelor
ciudate din care este alcătuit alfabetul. prelucrare Beny Boariu

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Alege...
1. Care om a ameninţat pe căpeteniile unei cetăţi că îi va bate cu spini din pustie şi mărăcini?
a. Samson b. Ghedeon c. Ieroboam

2. Care om a cumpărat cu argint nişte oameni fără căpătâi şi neastâmpăraţi?
a. Abimelec b. Achiş c. Solomon

3. Cum se numesc cei doi oameni care au fost legaţi cu lanţuri de aramă şi li s-au scos ochii?
Un judecător şi un împărat.
a. Samuel şi Saul b. Samson şi Zedechia c. Ehud şi Agag

4. Care oameni au fost locuitorii Ierusalimului, inaintea evreilor?
a. Amoriţii b. Ismaeliţii c. Iebusiţii

5. Ce aliment a numit Dumnezeu ca legământ la toate darurile de mâncare?
a. Zarzavaturile b. Făina c. Sarea

6. Care împărat a fost mâncat de viermi înainte să moară?
a. Irod b. Agag c. Og

7. Care tată dupa ce i s-a născut primul copil a prorocit despre el?
a. Iacov b. Zaharia c. Samuel

8. Cărui tată i s-a profeţit ca îi vor muri amândoi fiii într-o zi?
a. Noe b. Avraam c. Eli

9. Care om a fost judecător în Israel toată viaţa lui?
a. Samuel b. Samson c. Eli

10. În ce localitate a omorât Dumnezeu oamenii care s-au uitat în chivot?
a. Bet-Şemeş b. Ghilgal c. Ierusalim
Iemima Ungureanu

Alege continuarea corectă Trasaţi, prin săgeţi,
a următoarelor citate corespondenţa dintre
inspirate: cele 2 coloane:
Domnul mustră ajunge înţelept Isahar Colibe

Cine urăşte mustrarea în mustrarea Domnului Ţafnat-Paeneah Spărtură

Cine ia seama la mustrare pe cine iubeşte Miţpa Fiul durerii mele

Cel ce ascultă mustrarea este prost Pereţ Piatră de ajutor

Cine ia seama la mustrare capătă pricepere Sucot Descoperitor de taine

Părinţilor, creşteţi-vă copiii este pus în cinste Ben-oni Răsplătire

Eben-Ezer Veghere

6
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Minuni efectuate de Domnul Isus
1. Isus a vindecat robul unui sutaş care era________________
2. Pe când era lângă mare, Isus a însănătoşit o femeie care avea________________ de 12 ani.
3. Isus s-a atins de un om________________ din Betsaida, punându-i tină pe ochi.
4. Într-una din cetăţi un________________ s-a rugat de Isus şi I-a zis: „Doamne dacă vrei poţi să
mă curăţeşti” şi a fost curăţit.
5. Isus a tămăduit pe soacra lui Petru cuprinsă de________________
6. La Capernaum, Isus a vindecat un ________________ care a fost introdus prin acoperiş.
7. În ţinutul Tirului şi al Sidonului, Isus a vindecat o fată care era ________________
8. Când s-a apropiat de cetatea Nain, Isus a vindecat________________
9. În satele Cezareii, Isus a eliberat un copil stăpânit de un________________
10. Isus a vindecat fiul unui slujbaş împărătesc bolnav de________________
11. La Betania, Isus a________________ pe Lazăr care era________________ de 4 zile.
12. La Decapole, Isus a vindecat un________________
13. Într-o zi de sabat, Isus a vindecat un om cu________________ ________________
14. Isus a vindecat un________________ în ţinutul gadarenilor.
15. Isus a vindecat zece________________ din care numai unul I-a mulţumit.
16. În Ierihon, Isus a vindecat pe fiul lui Timeu, ________________ un cerşetor________________
17. Într-o zi de sabat, Isus a vindecat o femeie________________
18. Un ________________ ________________ a fost eliberat de Isus, iar apoi a vorbit.
19. Isus a vindecat un________________ în timp ce se afla în sinagoga din Capernaum.
20. La scăldătoarea Betesda, Isus a vindecat un________________
Florin Dobre

Iov da la A la Z
1. ,,Vreţi s-ă faceţi pe ......... lui Dumnezeu?”
2. Iov a fost acoperit cu ea din talpa piciorului până în creştetul capului.
3. Cu el se scărpina Iov.
4. Pregăteşte corbilor hrană şi puilor lui.
5. Unul din prietenii lui Iov.
6. Omul se naşte şi e tăiat ca o ..........
7. Domnul o păstrează în cămări pentru vremea de strâmtorare.
8. Acolo unde sunt .......... acolo sunt şi vulturi.
9. Una din fetele lui Iov.
10. Aducea Iov pentru copiii lui după zilele de ospăţ.
11. Sub frunzele de .......... se culcă hipopotanul.
12. Iov şi-a sfâşiat-o când a văzut nenorocirile abătute peste el.
13. Aşa a catalogato Iov pe soţia lui când i-a spus să-L blesteme pe Dumnezeu.
14. Au fost arse de focul lui Dumnezeu.
15. Nu creşte fără baltă.
16. Constelaţie pe care a făcut-o Dumnezeu împreună cu celelalte stele.
17. S-a înfăţişat împreună cu Fiul lui Dumnezeu înaintea Domnului.
18. Loc din care provenea Bildad.
19. Numărul fetelor lui Iov.
20. Se găsesc sub picioarele Leviatarului.
21. În acea ţară trăia Iov.
22. S-a izbit de cele patru colţuri ale casei care s-a păbuşit peste fii lui Iov. Lorena Atudoroae

7
Căutaţi în cartea Domnului

„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A – B S-a rostit de pe muntele Garizim
A
1. Verişor primar al lui Saul.
1 2. Vândut de fraţii săi.
2 3. El a zidit cetatea Ninive.
4. „Dumnezeu este cu noi”
3
5. A avut o vedenie, dar nu-l cunoştea încă
4 pe Isus.
5 6. Înfrumuseţează faţa omului.
7. Vestea bună propovăduită de Pavel.
6
8. Şi-a arătat bogăţia împărăţiei timp de
7
180 de zile.
8 9. Nume dat ( peste vremuri) şarpelui de
9 aramă.
10. Copilul lui Pavel, în credinţă.
10
11. Iudeu din Pont ce avea aceeaşi meserie
11 ca Pavel.
12 12. O neevreică din genealogia lui Isus
Hristos.
13
13. Fata lui Saul.
B

A – B Preoţi ce sunau din trâmbiţe înaintea chivotului
Domnului (2 nume) A
1. Aici a mâncat David pâinea sfinţită. 1
2. A fost vindecat la cuvântul lui Petru.
2
3. Râu ce curgea la răsăritul Asiriei, ieşind din Eden.
4. General ucis mişeleşte(în timp ce-l săruta) de Ioab. 3
5. Proroc din Elcoş. 4
6. Esau sau _____
5
7. Împărat al lui Israel ce a sfărâmat în bucăţi pe
Nehuştan. 6
8. Aici locuise Mefiboşet înainte de a fi dus la Ierusalim. 7
9. A rostit 3000 de pilde şi a alcătuit 1005 cântări.
8
10. Fiu al lui Madian.
11. Idol (zeu) des întâlnit în vremea (perioada) 9
împăraţilor lui Israel. 10
12. Rege la care s-a refugiat David când era urmărit de
11
socrul său.
13. A acoperit cortul întâlnirii când s-a arătat slava Domnului. 12
14. Întemeietorul creştinismului. 13
15. Împărat evreu ce s-a îmbolnăvit de picioare aşa
14
încât avea mari dureri.
Samuel Eugen Tomuş B

8
Copilăria

„Când eram copil... ca un copil...”
1 Corinteni 13:11

CONTEXT:
În Regatul de Nord al lui Israel,
într-un timp de criză spirituală
şi economică, într-o familie
credinciosă, dar săracă, s-au
întâmplat mai multe necazuri,
dar Dumnezeu a intervenit prin
profetul Elisei şi soarele a răsărit
peste casa unei femei văduve cu
doi copii.

TEXT: 2 Împăraţi 4:1-7

1.
2 Împăraţi 4:1-2 – „O femeie dintre nevestele fiilor al posibilităţii părinţilor de-a vă asigura cele necesare vieţii
proorocilor a strigat lui Elisei: «Robul tău, bărbatul este minunea naturală şi supranaturală a lui Dumnezeu?
meu, a murit şi ştii că robul tău se temea de Domnul; Si voi aţi putea rămâne orfani, sau muritori de foame şi
şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei în alte condiţii grele, dar bunul Dumnezeu v-a îngrijit şi
şi să-i facă robi... Roaba ta n-are acasă decât un vas cu sunteţi în libertate. De aceea, fiţi atenţi şi nu uitaţi sfatul
untdelemn»”. Reconstituind cronologic evenimentele, ne psalmistului: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu
dăm seama că familia celor doi copii era săracă, având uita nici una din binefacerile Lui!” (Psalmul 103:2) şi al
o casă cumpărată pe credit, apoi, probabil în timp ce înţeleptului: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu
muncea mult pentru a plăti datoria şi pentru a întreţine te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile
familia, bărbatul a murit, lăsând în urmă multe lacrimi şi o tale şi El îţi va netezi cărările” (Proverbe 3:5-6).
sărăcie mai mare. Dar parcă nu ar fi fost destul, a urmat o

3.
durere mai mare: creditorul a reclamat, prin imposibilitatea 2 Împăraţi 4:7 – „Ea s-a dus de a spus omului
de plată a datoriei, luarea ca sclavi a celor doi copii, ceea lui Dumnezeu lucrul acesta. Şi el a zis: «Du-te
ce îndurera puternic pe cei trei membri ai familiei. De aici de vinde untdelemnul şi plăteşte-ţi datoria; iar cu
se poate observa că un necaz sau o durere poate să ia ce va rămâne, vei trăi tu şi fiii tăi»” În continuare, ne putem
amploare, iar întristările dintr-un moment dat sunt mici doar imagina cursul evenimentelor. Evident că rostirea
(deşi erau mari) în raport cu ceea ce se poate întâmpla profetică presupune continuarea vieţii. De aici se naşte
în continuare. Referindu-se la evoluţiile, neanticipate ale întrebarea: „Ce au ajuns în viaţă, cei doi copii?” Au urmat
vieţii, Solomon scria: „În ziua fericirii, fii fericit şi în ziua la şcoala prorocilor ca tatăl lor? Au păstrat legătura cu
nenorocirii, gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi Elisei, omul lui Dumnezeu, cerându-i sfat şi ascultând de
pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată şti nimic din voia Domnului în bogăţie sau sărăcie? Oricum, realitatea
ce va fi după el” (Eclesiastul 7:14). dovedeşte că toată viaţa avem nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu. Dacă cei doi copii au ajuns oameni credincioşi

2.
2 Împăraţi 4:3-6 – „Şi el (Elisei) a zis: «Du-te de lui Dumnezeu şi cu familii, la rândul lor, au putut povesti mai
cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale bine ca mine, care nu ştiu ce s-a mai întâmplat, minunea şi
şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide ajutorul Domnului din vremea copilăriei lor. Dacă vreunul
uşa după tine şi după copiii tăi; toarnă din untdelemn în dintre ei n-a rămas ascultătător de omul lui Dumnezeu
toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline». Atunci şi de spiritul profetic, minunea salvării de la robie, nu i-a
ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei; folosit când a ajuns rob al păcatului. Oare au ajutat-o şi
ei îi apropiau vasele şi ea turna din untdelemn în ele. Când ei pe mama lor când a ajuns slabă şi bătrână? Ea a dorit
s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: «Mai dă-mi un vas». mult salvarea copiilor ei şi Dumnezeu, în cazul ei, n-a mai
Dar el i-a răspuns: «Nu mai este nici un vas». Şi n-a mai îngăduit durere peste durere, când copiii erau mici. Dar
curs untdelemn”. Cei doi copii au fost martorii minunii, care când au ajuns mari, oare au mai ascultat-o, ca în vremea
nu doar că le-a salvat viaţa, ci le-a întărit încrederea în când îi apropiau vasele şi munceau împreună cu îngerii,
Dumnezeul lui Israel. Ei puteau vorbi cu lux de amănunte care produceau în mod miraculos şi invizibil untdelemnul?
desprea fiecare fază a minunii, pe parcursul căreia poate Eu nu ştiu aceasta , dar ştiu ce este scris în porunca a
au strigat de mirare, sau au plâns de bucurie; oricum a fost cincea: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a
ceva senzaţional! Voi vă amintiţi de vreo minune la care aţi poruncit Domnul, Dumnezeul tău...” (Deuteronom 5:16).
fost martori sau beneficiari? Aţi slăvit pe Dumnezeu pentru Predicatorul
favoarea de care aţi avut parte?. Dar ştiţi că faptul vizibil
9
Adolescenţa
„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi,
care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire”
2 Timotei 3:15

Amintiri de la
E şcoală
ram în clasa a XII-a şi aveam simulare
la matematică. Cu o zi înainte le
spuneam colegilor să se pregătească
dint-un anumit capitol, cu specificaţia că nu va lipsi cu
siguranţă un exerciţiu din el la testare. De fapt, aceea era
problema mea, dar am vrut să-i sesizez şi pe ei.
În ziua aceea, am lucrat zece ore numai exerciţii
de acel tip, până ce am epuizat manualul şi toate culegerile
disponibile. M-am ridicat de la masă mulţumită că de-acum
ştiu. Am continuat cu altele şi m-am pregătit să mă culc. Am
început să mă gândesc cu groază că din nou fac rugăciunea
de seară superficial - doar să mă liniştesc pe mine însămi că
nu mă culc fără rugăciune. Eram sigură că nu va fi primită,
întrucât aveam cel puţin trei zile de când mă mâniasem
pe o soră de-a mea mai mică şi nu vorbeam deloc cu ea.
Dimineaţa, înainte să plec la şcoală am început să fiu din ce
în ce mai conştientă că dacă Dumnezeu îmi închide mintea,
e posibil să fac totul greşit sau să nu fac nimic. Mi-era teamă
că o să mă fac de ruşine. Vroiam să stau de vorbă urgent cu cu răbdare să-mi explice şi, după ce l-am tot contrazis, mi-am
sora mea, să-mi cer iertare şi să ne împăcăm, ca să pot sta zis că profesorul nu se pricepe. Îl ştiam de profesor inteligent,
înaintea Domnului. Dar am considerat că nu era o oră potrivită dar sub presiunea aceea i-am şi pus eticheta. L-am întrebat
şi m-am pus pe genunchi spunând cu lacrimi: „Doamne, sunt apoi cum se rezolvă unul din cele trei exerciţii şi pentru că nu
conştientă că dacă Tu nu mă ajuţi, mă voi face de ruşine şi văzuse subiectele apriori şi necesita timp de gândire, fiind
toată truda mea de patru ani va fi zadarnică. Nu merit, dar luat prin surprindere, a zis că rămâne să se gândească. I-am
dacă vrei, ajută-mi!”. Mai mult de-atât nu mă consideram explicat cum am rezolvat eu şi nu prea a înţeles. Nu mi-a dat
vrednică să spun. Am plecat întristată, cu teamă, la gândul niciun răspuns.
că Dumnezeu mă va pedepsi. Dar am promis Domnului că După două zile, profesoara noastră de matematică
nu voi mai repeta greşeala cu sora mea şi „facă Domnul ce o a spus că la o clasă de a XII-a, notele sunt foarte mici, dar
vrea cu mine”. a găsit o teză de 9.85. A scris pe tablă rezolvările la cele trei
A fost un examen foarte greu, cu un subiect vast, exerciţii, menţionând că ideile folosite sunt ale persoanei care
care nici nu intra în programa de bacalaureat. În mod special, a luat 9.85. În pauză două fete discutau mirate ceva legat de
trei exerciţii erau inaccesibile. Le-am lăsat la urmă şi am subiectele de la simulare. Dându-mi seama că e vorba de
zis: „Doamne, nu merit, dar dacă vrei, dă-mi o lumină!”. În matematică, am rugat-o pe una din ele să-mi explice la ce se
momentul acela, ceva ca o sclipire s-a trezit în mintea mea referă. Atunci mi-au spus că cineva din şcoală a rezolvat cele
şi am rezolvat exerciţiile. Aveam certitudinea că rezolvările trei exerciţii, iar la unul din ele profesoara zicea că a folosit
sunt corecte. În drum spre casă, repetam raţionamentele ca o metodă „genială”, mai scurtă, la care ea nu s-ar fi gândit
să nu le uit, cu scopul de-a le scrie acasă pe o foaie, urmând niciodată. De fapt, profesoarei îi dădea un rezultat diferit de
ulterior să le trec prin filtrul minţii mele, pentru a le confirma al meu, dar putea fi aproximat cu al meu. Am zâmbit, dându-
autenticitatea. Am constatat acasă cu entuziasm că ideile mi seama că era vorba de teza mea. Ceea ce greşisem era
erau bune şi rezolvările corecte. Înainte de acestea, în timpul exerciţiul de care eram aşa de sigură că era corect. Când
examenului am fost sesizată de colega din spatele meu că m-am întâlnit cu profesorul ce-l întâlnisem imediat după
am greşit exerciţiul pentru care mă pregătisem zece ore cu examen şi a aflat că a mea era nota 9.85, a amuţit. Nu ştia
o zi înainte, dar pentru că era o elevă foarte slabă, nu am cum să reacţioneze. Eram cea care cu două zile înainte
băgat-o în seamă. Era foarte simplu exerciţiul respectiv, nu vorbea absurdităţi.
trebuia să am probleme cu el nici dacă nu mă pregăteam cu Din experienţa aceasta, am putut atunci înţelege
o zi înainte, pentru că eu lucrasem exerciţii dificile din acel în primul rând faptul că „Dumnezeul meu cel prea bun”
capitol. Când am ieşit din sală, toţi colegii mă contraziceau într-adevăr, nu ne face după păcatele noastre. În faţa
când susţineam cu convingere că l-am rezolvat corect. Aşa că acestei realităţi, nu am mai putut să mă raportez ca
m-am dus să caut un profesor de matematică să întreb. Dar înainte la sora mea. Slavă Domnului! Pe când meritam
pentru că nu era nici unul în şcoală, am plecat cu convingerea pedeapsa, mi-a oferit cinstea. În al doilea rând, am învăţat
că toată lumea a greşit, numai eu am făcut bine. Pe drum am că biruinţa mea nu se va datora niciodată puterii mele, ci
întâlnit un profesor de matematică din şcoala mea, pe care Celui ce are toată puterea în cer şi pe pământ. Iar în al
l-am abordat şi s-a mirat de ilogicul din mintea mea referitor la treilea rând, am învăţat să mă încred în Cel ce cu uşurinţă
un exerciţiu atât de simplu. Acum mă mir cum am îndrăznit să face din imposibil, posibil. Slavă Domnului!
pun o întrebare atât de banală, de felul meu naiv şi de cum am
putut gândi. Parcă ceva se dereglase în mintea mea. A stat Eunicia Muraru
10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Pe
drumul cel vechi şi bătătorit ce trecea
printre ogoarele încărcate cu rodul
cel bogat, se zărea un tânăr singurel
ce păşea îngândurat spre casă. Soarele îl
îmbrăca într-o mantie de lumină, iar vântul îi adia
prin păr şi mângâia faţa gânditoare. Era absent
la tot ce era în jurul său, dar gândurile sale îl
purtau pe aripi de vise pe un tărâm necunoscut.
Adierea răcoroasă îl trezi din reveria ce-l
cuprinsese. Trecuse încă o zi la fel de monotonă
ca şi celelalte, iar sufletul lui tânjea după ceva
nou, nici el nu ştia ce anume, dar dorea ceva.
Dacă te uitai atent la el îţi dădeai seama că este
un tânăr harnic; mâinile bătătorite de munca
câmpului îl trădau. Hainele îl făceau să pară un
rob, dar ceva din înfăţişarea lui demnă îi arătau
adevăratul său statut de fiu moştenitor.
În ochii lui se vedea o uşoară umbră,
ascunsă undeva într-un ungher al inimii
pecetluite cu atâtea amintiri, speranţe şi
idealuri. Se simţea atât de singur şi nepreţuit,
cu toate că era conştient de dragostea tatălui
său. De multe ori se retrăgea în carapacea
singurătăţii, compătimindu-se pentru starea lui
de prizonier. O, ce mult şi-ar fi dorit să fie liber,
ca pasărea cerului, asemenea fratelui său. Cu
toate că-şi dorea aceste lucruri, dispreţuia în avut loc asemenea petreceri. Şi-a trăit viaţa în mod decent, iar fratele său a ajuns în cel
inima lui pe fratele mai mic, ce plecase din mai josnic grad de degradare umană. Iar acum el este cel sărbătorit. El niciodată nu
casa tatălui, lăsându-l cu inima frântă. şi-a permis luxul, avea haine obişnuite, iar fratele şedea în casă îmbrăcat în haina cea
Era mulţumit de el însuşi. Niciodată nu mai bună, cu încălţăminte în picioare şi un inel în deget. Acum cu „adevărat ştia” că nu
a trecut peste cuvintele tatălui şi muncea de avuse niciun preţ în ochii tatălui. Ce rost a avut să fie ascultător şi supus? Invidia îi rodea
dimineaţa până seara împreună cu argaţii inima ca un vierme, nu putea crede că fratele său ar fi vrednic de o asemenea primire.
săi. Din fire era foarte econom, nu-şi permitea Egoismul îl încolţea din toate părţile. Fratele lui nici nu mai merita să trăiască alături
să cheltuiască averea la care a contribuit de el, care, până acum, niciodată nu şi-a permis să trăiască în imoralitate şi decădere
şi el cu multă sudoare. Întotdeauna a avut morală. Se simţea demoralizat, îi venea să plângă şi totuşi lacrimile refuzau să vină;
grijă cu cine să se împrietenească, căci ştia ochii îi erau seci şi sufletul pustiu. Deznădejdea îl înconjura tot mai mult, îmbiindu-l să
că „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” se arunce în braţele ei. Nu mai vedea niciun rost în viaţă, ochii i se întunecau, urechile
(1 Corinteni 15:33). Învăţase de mic să fie îi vâjâiau de şoapte care îl ademeneau tot mai mult. Era epuizat, mintea înceta să-l mai
cinstit, respectuos, să tindă spre idealurile asculte şi nebunia îl îndemna să păşească pe cărarea ei.
cele mai înalte şi să persevereze în atingerea În tot acest vacarm de gânduri şi şoapte străine, se deschide o uşă şi un chip
lor. Un asemenea tânăr era chiar de invidiat! iubitor cu o faţă se nină se îndreaptă spre el cu o mână întinsă, o mână care să-l
Toate aceste stări le trăia tânărul în timp ajute. Pe chipul îmbătrânit al tatălui, vedea cu adevărat dragostea ce i-o purta.
ce se îndrepta spre casa părintească. În casa Ochii săi blânzi îi şopteau: „Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar
ce odinioară era învăluită în tristeţe şi linişte dragostea Mea nu se va muta de la tine...” (Isaia 54:10). Apoi, în pragul uşii, se auzi
apăsătoare, acum de departe se vedeau luminile o voce dulce şi duioasă, asemenea unui susur blând de primăvară: „Vino!”
arzând peste tot. Cântecele şi jocurile făceau Pe întâmplările vremurilor trecute, s-a aşternut uşor uitarea, dar îmi îndrept
să răsune întregul ţinut peste care se lăsa uşor privirea în prezent şi mă văd pe mine şi pe tine iubite cititor, în aceeaşi ipostază.
înserarea. Uimirea şi nedumerirea se puteau citi Lumea de acum, întreg haosul ei ne îndeamnă la plăceri şi bucurii pieritoare. Suntem
pe faţa lui cu cât se apropia mai mult de casă. hărţuiţi de atâtea gânduri străine, iar momeli sunt la tot pasul. Trăim atâtea stări
Toţi slujitorii erau într-o continuă mişcare. Fiind ciudate, încât ne este greu să ne înţelegem pe noi înşine. De multe ori nu ne mai
întâmpinat de această atmosferă de sărbătoare, găsim rostul, trăim o viaţă monotonă,ipsită de sens. Lipseşte din noi acel conţinut
nedumerirea lui creştea tot mai mult. „Oare cine care să ne dea adevărata bucurie şi împlinire. Privind spre calea celor răi, asemenea
este sărbătoritul?” Cu siguranţă singurul care ar psalmistului Asaf, îi vedem mai fericiţi şi împliniţi şi cât pe ce să ne alunece pasul.
merita... aş fi eu. Dezamăgirea lui a fost profundă Privim cu disperare în jur, că nu vedem niciun ajutor, dar cu toate acestea există
când a aflat că fratele rebel s-a întors acasă, iar Cineva căruia îi păsă de noi, căci fiii lui Core ziceau: „Dumnezeu este adăpostul meu
bătrânul tată a dat un ospăţ în cinstea lui. Ura se şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi” (Psalmul 46:1).Cu
reflectă dintr-odată pe chipul său îngândurat. Da! toate că este aşa de greu să crezi că în această lume, cuiva îi mai pasă de tine şi de
Îl ura pe acest frate ce şi-a trăit viaţa în plăceri, iar ceea ce simţi tu, să ştii că în ochii lui Dumnezeu, ai cea mai mare valoare.
acum când nu mai avea niciun ban, nicio valoare Astăzi, El ţi-a deschis porţile splendorii divine, pentru a-ţi oferi o nouă şansă,
se întoarse acasă. Era mânios pe tatăl său, un nou început. Aceeaşi mână, străpunsă de cuie pe Calvar, se îndreaptă spre tine,
pentru primirea făcută unui asemenea „frate”. dragul meu, pentru ca tu să poţi găsi salvare şi eliberare de tot ce ţi-a robit inima,
„Unde este dreptatea?” îi şopti un gând chiar dacă eşti un fiu moştenitor. Înserarea se lasă tot mai mult, iar moleşeala
răzleţ. Dreptatea? Da, unde este? El muncise aţipirii cuprinde întreaga lume. Aceeaşi voce blândă şi duioasă, se îndreaptă cu
ca un rob, nu îl supărase pe bătrânul tată cu iubire spre tine, şoptindu-ţi: „Vino!”
nimic, îi era supus. Pentru el niciodată nu au Alina Cherecheş

11
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios”
(1 Timotei 4:7)

ceva care are o influenţă pozitivă asupra mea. Nu mă schimb
adesea după ce citesc o carte bună, scrisă de un om sănătos
în credinţă, dar după un film aşa-zis bun în care joacă un
actor apostaziat nici atât. Sau poate nu am dreptate - pot să
pun problema aceasta o dată ce nimeni nu-mi dă dreptate.
Recent am rămas profund marcată de ceea ce
Sunt o tânără dintr-o biserică penticostală. Citesc am văzut într-un sat în care mă ocup de copii. Tinerii din
de foarte mult timp fiecare număr al revistelor „Betel” şi nu biserică au strâns câte 50 de bani sau un leu cu câteva
ştiu în funcţie de ce criteriu se aleg temele, ca să ştiu dacă luni în urmă, ca să îşi cumpere trei cărţi mici de poezii să
are rost propunerea mea. Dar încerc să vă rog să scrieţi aibă şi ei ce citi când sunt puşi să slujească. Copiii tot din
un articol, în unul din numerele următoare, despre filme. cărţile acelea îşi făceau programele şi se plângeau că le
Absolut toţi oamenii din jurul meu sunt de acord că tot repetă şi nu au poezii. Acelaşi lucru e valabil şi pentru
există filme bune, aici intrând cele creştine îndeosebi, cele cântări - le repetă pe aceleaşi şi nu au de unde să înveţe
ştiinţifice şi oricare altele care respectă un minim de decenţă. cântări noi. N-am crezut că există aşa ceva azi, când pe
Am câţiva ani de când sunt studentă, şi observ că, pentru net sunt zeci de mii de poezii şi cântări. Dar pentru că sunt
tinerii din biserica pe care o frecventez în noul oraş sunt o interesaţi şi m-au rugat să-i ajut, e de crezut. Am rămas
normalitate întrunirile in scopul vizionării filmelor într-un totuşi neplăcut surprinsă când am aflat că mare parte
apartament sau la cinema. În oraşul în care locuiesc bunicii din ei au computere şi vizionează adesea filme. Copiii,
mei, tinerii muncesc foarte mult, unii chiar cum termină clasa de asemenea, că aşa e în familie. Îţi poţi da seama din
a X-a şi nu mă mir de casele care sunt acolo, de oamenii replicile: „ca în filmul cutare..”, „am văzut un film în care”
gospodari care cândva au fost tineri cu îndeletniciri bune. etc. Era sfârşitul întrunirii de copii când mi-au spus deschis
Aici însă e o normalitate dezordinea, lipsa curăţeniei şi a că se uită la filme. Urmează deci o lecţie în acest domeniu.
gospodinelor, nu vorbim de spiritualitate. Părinţii nu doar că îşi Sunt foarte săraci, marcant de săraci şi totuşi îşi permit un
lasă copiii să vizioneze filme, li se alătură. Nu vreau să critic, asemenea „lux”. N-ar trebui să mă mai mire că nu cunosc
ci doar să prezint problema în scopul de a face observată adevăruri elementare din Biblie. Ceva greu de crezut şi
necesitatea unui articol în sensul acesta. La urma urmei, totuşi... adevărat astăzi. Am ajuns la concluzia că în ziua
filmele nu constituie o ispită pentru mine, dar sunt conştientă de azi sunt foarte multe lucruri care se rezolvă numai cu
că ceea altceva ce e pentru mine o ispită, pentru altcineva nu rugăciune. Analizez anumite situaţii şi parcă mă văd total
e. Nici măcar nu am timp de filme. Nici nu mă atrag. Dar mă neputincioasă în faţa lor, spunând că numai Dumnezeu
gândesc la cei dragi ai mei, la prieteni. poate schimba ceva. Adesea însă nu mă găseşte dedicată
Anul acesta şcolar am marea satisfacţie că mijlocirii şi întârzie să lucreze. Mă întreb cum ar lucra dacă
locuiesc în chirie cu cele mai bune prietene. Cu cea care aş adormi vizionând un film, după o zi obositoare.
mi-e colegă de cameră sunt pe-acelaşi ton, de parcă am Mi-a plăcut dintotdeauna ca în tot ceea ce fac sau
crescut în aceeaşi familie. Avem cam aceleaşi principii nu fac, să am o justificare, ca principiile mele să aibă ceva la
şi totuşi, nici ei nu îi scapă filmele. Cealaltă colegă de bază. Multe din ele le-am luat ca atare de la părinţi, înţelegând
apartament are principii sănătoase aş spune, dar filmele după ani de zile că erau într-adevăr bune. Totuşi, în privinţa
sunt un mod de a-i trece timpul ziua sau noaptea, când filmelor cred că nu sunt suficient de convingătoare. Am
are grijă de bebe sau alăptează. Mă tem că în generaţia nevoie de un ajutor în sensul acesta. Domnul să vă lumineze
ce vine nici nu se va pune problema dacă filmele sunt în scrierea articolului şi apoi tot El să lucreze la o schimbare!
bune sau nu; şi nu numai atât, mă tem în general pentru Ştiu că aţi abordat tema televizorului şi cei mai mulţi cred
ceea ce vine din urmă. Sunt convinsă că mama mea nu că televizorul e păcat, nu şi filmele bune. Şi încă puţini sunt
şi-a cheltuit nopţile să-şi crească copiii pe fond de filme, ci selectivi când e vorba de filme.
adesea cu gândul la Domnul şi pe genunchi în rugăciune. Închei prin a-mi cere scuze pentru îndrăzneală,
Şi nu s-a bucurat întotdeauna de noi... Ba chiar a strâns în cazul în care această scrisoare nu-şi are rostul.
multă durere sufletească de pe urma unora. E bun Domnul Mulţumesc!
şi s-a îndurat, dar câte rugăciuni au fost şi sunt încă...
Nu ştiu dacă ei chiar cred că există filme bune
sau spun asta doar pentru a se disculpa. Poate există. Mă
gândesc totuşi că nu mi-ar schimba niciodată viaţa. Bun e

12
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios”
(1 Timotei 4:7)

Răspund scrisorii de pe pagina anterioară, conştient profesionişti de la Hallywood s-au profilat şi pe „cele
că subiectul „filme creştine” este abordat de teologii creştini şi sfinte”, pentru a acoperi şi acest segment profitabil
de credincioşi, în moduri foarte diferite. Unii sunt foarte deschişi de piaţă. Ei vor folosi fără rezerve toate metodele
acestui mod de promovare a creştinismului şi consideră că este de provocare, iar muzica şi arta sunt posibilităţi
o posibilitate de formare intectuală şi sufletească a copiilor şi extraordinare de captare şi orientare a oamenilor, prin
tinerilor în special şi a tuturor categoriilor de vârstă în general. subconştient. Jonh Stott spunea că „toate radarele
Alţii se situează pe o o poziţie centrală, spun ei, acceptând trebuie pornite, pentru a nu-ţi pierde luciditatea, simţul
doar acele „filme creştine” care corespund unor norme critic şi judecata, pentru că riscul de ademenire în acest
spirituale şi morale, catalogând o productie cinematografică domeniu este foarte puternic” .
după câteva „canoane”. Există o a treia opinie religioasă, Efectele negative generale ale televiziunii, în
de neacceptare totală a „filmelor creştine”, pe care o care omul captat de imaginile „vii” ale ecranului este
consider cea mai înţeleaptă şi „sănătoasă” atitudine, modelat, realizându-se o simbioză între om şi televizor,
pe care părinţii şi copiii ar fi fericiţi să o poată pune în se extind şi în domeniul „filmului creştin”. Omul este
practică. Probabil sunteţi tentaţi să nu citiţi mai departe un factorul influenţabil, căci orice imagine de pe retină
asemenea răspuns ce pare „habotnic”, dar nu vă ia decât este transmisă sufletului, iar scenele şi personajele pe
câteva minute să luaţi cunoştinţă de motivele şi argumentele fondul naraţiunii biblice, sau altor tematici cu subiect
noastre, de aceea, ascultaţi-ne, vă rugăm! creştin „îmbogăţite” de imaginaţia regizorilor şi actorilor,
„Filmele creştine”, alături de videoclipurile în prezentarea lor artistică, urmează acelaşi fond al
cântăreţilor, care sunt din ce în ce mai incitante, fac din incitării şi manifestării libere, care produce o strânsoare
casele credincioşilor locaţii cinematografice. Părinţi şi coercitivă. În aceste condiţii, după cum îndemna cineva,
copii, deopotrivă sunt numai ochi şi urechi, pentru ca la o întrunire de tineret să se lase Biblia deoparte,
că vizionarea este o atracţie în care mintea rămâne în pentru o părtăşie mai lejeră, în care să se vizioneze un
urmă, slăbită şi dezorientată, pe noul traseu, pe care „film creştin”. Când toate au de-a face cu expunerea
doar ochii pot să ţină pasul cu imaginea, e drept şi ei trupului şi provocarea privirilor care va fi rezultatul în timp:
acoperind doar un spectru limitat, care cere mereu credinţă sau necredinţă în adevărurile şi sacralitatea
o privire mai îndeaproape, dar şi ea tot nesătulă. celor scrise în Biblie? Se încearcă diverse justificări, pe
Specialişti în domeniul medicinei arată că imaginile, gen motiv că „toate sunt îngăduite”, uitând explicaţia ce
film, „scurcircuitează” mintea şi destabilizează gândirea, iar urmează: „dar nu toate sunt de folos; ... dar nimic nu
Scripturile ne spun că atotînţeleptul Dumnezeu, a pregătit trebuie să pună stăpânire pe mine”(1 Corinteni 6:12);
Cuvântul, pentru renaşterea noastră spirituală şi formarea „dar nu toate zidesc”(1 Corinteni 10:23) şi cele scrise
gândirii noastre. Dacă nu acceptăm şi nu folosim metoda în Efeseni 5:10-18 - „Cercetaţi ce este plăcut înaintea
divină de evanghelizare şi creştere spirituală, nevoia Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare
noastră spirituală şi sufletească se va deschide spre ceea ale întunericului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le. ... Luaţi
ce se propagă în jurul nostru şi ceea ce privim ne va atrage seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca
inima. Pe acest fond avid şi încă neexploatat total, producţia nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.... De aceea nu fiţi
de „filme creştine” aduce câştiguri de miliarde de dolari, iar nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă
îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă,
fiţi plini de Duh”. Observaţi aceleaşi două aspecte de
seducere: vizionarea şi consumarea alcolului, notate
şi în Habacuc 2:15 - „Vai de cel ce dă aproapelui său
să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă şi-l
ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea!”. Ce diferenţă între
aceste priviri şi rolul privirii prin credinţă, în urma auzirii
Cuvântului, conforn 2 Corinteni 3:18 - „Noi toţi privim
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în
slavă, prin Duhul Domnului”.
În condiţia acestui cadru sacru, ce şanse de
„admitere” are un film care, dacă după părerea unora
trebuie doar cenzurat, din punct de vedere al conţinutului,
controlului şi timpului afectat? Puneţi-l în faţa testului din
Psalmul 101, care se referă la viaţa de familie: „Mă voi
(continuare în pagina 16)
13
Să cunoaştem

„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! ”
Osea 6:3a

Cartea
Nu ştiu dacă ai lecturat cartea Iov. Îmi place să cred că ai citit-o cel puţin o dată. Şi eu,
citind-o de multe ori, m-am minunat de constatările pe care le-am făcut, în special ultima dată când

Ştiinţifică am citit-o. Cartea Iov prezintă lucruri ascunse, să spun aşa, pe care cititorul are datoria de-a le

IOV
descoperi. Biblia, în ansamblul ei, prezintă multe lucruri tainice. Când citeşti Biblia (şi încerci de
câte ori se poate), vei constata că acelaşi pasaj pe care l-ai mai citit, nu l-ai înţeles aşa de bine,
cum l-ai înţeles citindu-l încă o dată.
Cartea Iov este o scriere în care se narează povestea de suferinţă a lui Iov. Are anumite
caracteristici de roman, dar nu un roman oarecare. La început, este descrisă „prosperitatea lui Iov”
şi se încheie cu dubla lui prosperitate. Începe cu binecuvântări şi se termină tot cu binecuvântări.
Debutul cărţii oferă şi detalii despre începutul suferinţei şi se termină cu finalul ei. Însă, trebuie să mai
observăm că scrierea Iov condensează elemenete ale mai multor ştiinţe. Cartea Iov cuprinde:
Elemente de
teologie. Î ncă din începutul cărţii, se descriu imagini cereşti şi pământeşti în lupta dintre bine şi rău. Apoi, în
discuţiile dintre Iov şi cei patru interlocutori, sunt abordate diverse doctrine despre păcat, suferinţă,
neprihănire etc. din care cititorul poate învăţa multe lucruri folositoare vieţii creştine.

Elemente de etică. T ot în capitolul 28:12-28, Iov vorbeşte despre înţelepciune. De fapt în canonul (ordinea, măsura)
Bibliei, Cartea Iov este trecută în lista cărţilor de înţelepciune. Din ea poţi învăţa priceperea
pentru viaţa de zi cu zi, pentru a învăţa cum să ajungi cu / lângă Dumnezeu pentru veşnicie. Iov a
fost un om înţelept care a ştiut să se păstreze cu verticalitate lângă Dumnezeu, dar a mai învăţat
multe din suferinţă.
Elemente de
cosmologie şi fizică. Î n cartea Iov 9:7-9; 26:7; 37:22; 38:31-33, este scris despre cer şi anumite constelaţii. În aceste
texte se evidenţiază măreţia şi puterea lui Dumnezeu în creaţie şi păstrarea în funcţiune a
cosmosului. Se poate vedea ordinea divină care domneşte pe Terra, după legile care guvernează
materia. Este scris despre „greutatea aerului”, „formarea ploii şi aburului”, „suspendarea Pâmântului
în Univers”, „formarea tunetelor”, „fenomenul fulgerelor”, „zăpadă şi apariţia gheţii” etc., lucruri ce
mult mai târziu au fost atestate de oamenii de ştiinţă. Ai un Dumnezeu inteligent care a creat toate
aceste lucruri. Poţi să te închini cu credinţă înaintea Lui, pentru că este măreţ, atotputernic, veşnic,
atotştiutor etc. Aceasta ar trebui să-ţi dea siguranţă şi să te laşi în grija Lui eternă.
Elemente de
antropologie. U na din temele centrale ale cărţii este omul şi suferinţa lui. Se arată că viaţa pe pământ este
scurtă şi plină de rele; unora le merge bine chiar dacă sunt răi şi neagă existenţa divină. Cartea
Iov arată că omul reprezintă esenţa creaţiei, dar nu centrul Universului, cum a încercat umanismul şi
materialismul să pretintă absenţa lui Dumnezeu, care va reprezenta totdeauna „inima” Universului,
iar omul scopul Său central, în Univers.
Elemente de
economie. Î n cartea Iov 28:1-11 şi alte referinţe din ea, se prezintă activităţile omului, în a-şi câştiga existenţa
pe pământ. Dumnezeu i-a spus lui Adam să lucreze pământul, „Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana
din el în toate zilele vieţii tale...” (Genesa 3:17), astfel „adam” (omul creat din pământ) a ajuns
să-şi scoată „pâinea caldă şi galbenă” din pământ, de atunci şi până azi. De aceea, tata şi mama
lucrează din greu pentru întreţinerea familiei.
Elemente de
biologie (botanică,
zoologie).
Î n întrebările puse de Dumnezeu lui Iov, în capitolele 39-41, îl interoghează pe Iov asupra regnului
animal, al caprelor, boului, calului, hipopotamului, leviatanului (crocodilului). În toate acestea,
Iov nu poate da răspunsuri complete pentru că nu el a pus legi în comportamentul animalelor.
În concluzie, vreau să ştii căci cartea Iov şi întreaga Biblie de altfel, nu este numai o carte
de teologie, ci cuprinde cele mai profunde şi adevărate elemente de teologie; nu este o carte de
etică, dar cuprinde şi elemente de etică; nu este o carte de cosmologie, dar cuprinde şi elemente
de cosmologie; nu este o carte de antropologie, dar cuprinde şi elemente de antropologie; nu
este o carte de economie, dar cuprinde şi elemente în acest domeniu; nu este o carte de biologie
(botanică şi zoologie), dar are şi din elementele ei. Sunt şi alte elemente din diferite ramuri ale
ştiinţelor. Te las pe tine să ni le prezinţi într-un alt articol.
Cartea Iov te ajută să poţi învăţa despre măreţia, înţelepciunea, puterea, suveranitatea şi
gloria lui Dumnezeu. El coordonează toate lucrurile, dar şi suferinţa este coordonată de El. Totul
are un scop. Fie ca Dumnezeu să te ajute să-l înţelegi!
Beniamin Popescu

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

„Nebunului nu-i este de învăţătură,
ci vrea să arate ce ştie el”
(Proverbe 18:2).

era prea târziu. În cincisprezece minute, vasul Empress s-a scufundat, luând
„Nebunul” din acest proverb este lipsit de cu el 1014 vieţi. Greşeala a fost a vasului norvegian. Alfred Toftenes, primul
educaţie pentru că nu vrea să înveţe - „nu-i este lui ofiţer, n-avea experienţă. El ar fi trebuit să cheme pe căpitanul vasului pe
de învăţătură”. Oare de ce nu-i place şcoala? punte, la primul semn de ceaţă. El avea nevoie de sfatul unuia care trecuse
Nebunia lui este amplificată de faptul că „vrea mai înainte prin astfel de situaţii. În loc de aceasta, încrezându-se în propia
să arate ce ştie el”, căci „Chiar şi un prost ar lui judecată, el a schimbat direcţia şi a izbit cu toată puterea în celălalt vas.
trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput Dragi copii şi adolescenţi, imaginaţi-vă cum ar fi, ca după ce sună clopoţelul şi
dacă şi-ar ţinea gura” (Proverbe 17:28). Oare pauza se termină, iar voi aşteptaţi în clasă, să vină profesorul, să se ridice la tablă
de ce vrea să arate ce ştie, când de fapt nu sau la catedră şi să nu ştie să explice lecţia; să nu poată să se exprime literar şi să nu
ştie, fiindcă nu a învăţat? Numai mândria cunoască materia cuprinsă în orar. Cu siguranţă că cine nu a învăţat nici nu poate să
poate fi de vină pentru atitudinea lui lipsită de înveţe pe alţii, oricât şi-ar dori aceasta. Degeaba ar vrea cineva să lucreze la şcoală
sens şi valoare, căci „înţelepciunea este cu cei ca învăţător sau profesor, dacă el este fără şcoală. El nu va putea nici măcar să facă
smeriţi” (Proverbe 11:2). „Înţelepciunea este un reparaţii la clădirea şcolii, dacă nu a învăţat o meserie.
izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa Întotdeauna este bine să profitaţi mai degrabă, de oportunitatea învăţării,
nebunilor este nebunia lor” (Proverbe 16:22). decât să vă lăsaţi ispitiţi de dorinţa de a vă arăta cunoaşterea voastră. Nu vă grăbiţi
Cel nebun, care vrea să arate ce ştie, dar nu să spuneţi ce cunoaşteţi voi despre telefoane mobile, tipuri de maşini, haine de
ştie, este ca cel ce ar vrea să aducă apă, dar marcă sau alte lucruri, căci s-ar putea să fie de faţă un om specializat în domeniul
fără să meargă la izvor, el vrea să împartă cu respectiv şi nu doar că vă poate face de ruşine cu cunoaşterea voastră mai redusă
mai multe pahare, dar toate sunt goale. ca a lui, dar aţi ar putea învăţa ceva de valoare de la el. Solomon spunea: „omul
Încrederea de sine ne face să credem care ascultă bine, va vorbi totdeauna cu izbîndă” (Proverbe 21:28), ia apostolul
că ştim totul şi nimeni nu trebuie să ne spună îndemna: „Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire” (Iacov 1:19).
ce trebuie să facem. Adesea au loc tragedii, Această atitudine este exact opusul celei surprinse în proverbul de referinţă,
pentru că cineva s-a încrezut mai degrabă în aşa că schimbaţi microfonul de emisie cu căştile de recepţie.
propria lui înţelepciune decât să caute ajutor Pentru astfel de nebuni este specifcă şi explicaţia din Romani 1:22 - „S-au
la o pesoană mai experimentată. Un astfel de fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit”. Trist este că nebunia este adesea prezentă
caz este cel care s-a întâmplat în noaptea de încă din copilărie, dar tot de atunci îşi face prezenţa şi înţelepciunea, ca în cazul
28/29 mai 1914 pe râul St. Lawrence. Vasul unui copil, despre care mama întreba: „Unde ar putea fi acum Isac? Isaac! Oh
Empress of Ireland naviga în aval cu 1477 Isaac!” Striga ea mereu, apoi s-a uitat în diferitele colţuri ale casei şi ale şopronului
de oameni la bord. Pe râu în sus, venea unde s-ar fi putut ascunde fiul ei. „Aici sunt”, răspunse Isaac dintr-un colţ al podului
vasul carbonier norvegian Storstad. Cele cu fân. Lăsând la o parte cartea, s-a dus să-şi ajute mama. Cu toate acestea el
două vase au schimbat semnale înainte petrecea atât de mult timp citind, încât doamna Newton s-a hotărât să angajeze pe
ca o ceaţă deasă să se lase între ele. Când cineva ca ajutor al ei şi pe el să-l lase să să se pregătească pentru Universitatea
ceaţa s-a ridicat câteva minute mai târziu, Cambridge. El a fost student pentru tot restul vieţii lui, învăţând tot ce a putut despre
pasagerii îngroziţi au văzut prora placată cu univers. Cu puţin înainte de decesul lui, la 20 martie 1727, el a scris: „Mi se pare că
oţel a vasului norvegian venind drept spre am fost doar un copilaş care s-a jucat pe ţărmul mării...în timp ce marele ocean al
tribordul lor. O avertizare a fost dată, dar adevărului se află nedescoperit înaintea mea”.
(continuare în pagina 16)
15
Continuari de articole
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

(continuare din pagina 13)

purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine?
-Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele. Nu voi pune
nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va
lipi de mine. ... pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi
suferi. Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să
locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană acela îmi
va sluji. ...; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare
dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea (continuare din pagina 15)
Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea”.
Dacă eşti prins în mreaja „filmelor creştine” poţi fi liber,
mărturiseşte-te, vorbeşte deschis – sincer cu un om matur spiritual, Isaac Newton, a descoperit spectrul
nu ascunde simţirile tale, căci în aceste situaţii secretul este aliatul culorii şi a alcătuit primul telescop reflector.
Satanei. Fie că eşti copil, adolescent, tânăr sau chiar părinte, El a inventat un nou fel al matematicii,
gândeşte-te bine la cele afirmate şi împotriva „filmelor creştine”. numit calculus.
Amintindu-ţi că Dumnezeu şi Domnul Hristos nu ne-au lăsat nici Poate că aţi auzit de povestea
o imagine cerească sau pământească şi întreaga Biblie arată că mărului în cădere şi de teoria lui Isaac
Newton privind gravitaţia. Din cauza
cel mai grav păcat este idolatria – imagini socotite sacre, fie ale
acestor descoperiri, el este adesea numit
divinităţii, fie ale „sfinţilor”. Eu ştiu că oricărui copil şi chiar celor Părintele Ştiinţei Moderne. Isaac Newton
mari le plac pozele şi cu atât mai mult sunt ispititoare imaginile n-a fost numit numai un silitor cercetător
video, dar această pasiune nu aparţine în totalitate creaţiei căci al ştiinţei, el a fost şi un serios cercetător
este afectată de firea umană decăzută. Biblia ne recomandă, al Bibliei. În timp ce studia Profeţia, el a
în privinţa imaginilor, să admirăm natura, pentru a-L vedea ajuns la convingerea că se vor dezvolta
pe Dumnezeu şi să folosim imagini simbolice, care dezvoltă noi metode de transport, care vor ingădui
gândirea, nu desene animate, care pe lângă faptul că mutilează oamenilor să călătorească cu viteză mai
trupurile, ceea ce este un dispreţ pentru Creator şi creaturi, mare de 80 km/oră.
afectează mai mult sau mai puţin cele scrise. În condiţiile în care Voltaire, necredinciosul, l-a luat în
adăugarea sau scăderea de la cele scrise, este grav pedepsită de râs şi a zis: „Priviţi acum la acel puternic
spirit al lui Newton, care a descoperit
Dumnezeu, iar slujirea este acceptată numai pentru cei sfinţi şi cu
gravitaţia şi ne-a spus atât de multe şi
scopul proslăvirii lui Dumnezeu, „filmele creştine” n-ar mai putea fi minunate lucruri – când a ajuns un om
produse sau vizionate. Cine ar putea reconstitui, fără să greşească bătrân... a început să studieze cartea
adevăratul film al lui Iosif, Samson, Ieremia sau Domnul Hristos? aceea care se numeşte Biblie. Şi se
Într-o familie, unul dintre copii a venit într-o zi cu propunerea pare că pentru a da crezare enormelor ei
să aducă acasă un CD cu o nouă versiune a filmului Isus. Văzând absurdităţi, trebuie să credem că ştiinţa
că şi alţi copii din familie sunt tentaţi să vizioneze, tatăl a avut un se va dezvolta atât de mult, încât să fim
indemn inspirat şi le-a zis: „Copii, voi cunoaşteţi viaţa Domnului din în stare să călătorim cu o viteză mai
evanghelii, eu accept să urmărim împreună acest film, dar fiecare mare de 80 km/oră”.
dintre voi să-şi ia Biblia şi să fie atent, dacă cei care au turnat filmul Oare ce ar avea astăzi de spus
sunt în acord cu cele scrise sau nu? Imediat ce a început derularea Voltaire? Probabil că tot nu i-ar arde
de adevărata înţelepciune ci ar vrea să
scenelor, au început sesizările, referitoare la abaterile de la cele
arate ce ştie el!
scrise. Aproximativ pe la jumătatea filmului, s-a pierdut interesul
pentru acel „Isus” şi a fost abandonat. Aceasta nu înseamnă că Iosif Anca
fiecate trebuie să încerce un film şi apoi să-l abandoneze. Ferice
de cel ce se poate lămuri de la distanţă, oricum fiecare va decide
pentru sine, dar efectele negative vor fi suportate în consecinţă.
Iosif Anca
16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Era o noapte rece de iarnă Următoarea dimineaţă, misio- ceva mai departe cât timp se va ruga
în Coreea. O viitoare mamă se nara îşi conducea maşina peste el. Copilul stătea lângă mormânt
îndrepta prin zapada îngheţată pod ca să ducă un coş cu mâncare cu capul plecat, plângând. Apoi a
înspre casa unei prietene misionare, unei familii coreene. Pe drumul de început să se dezbrace şi în timp ce
unde ştia că va găsi ajutorul de care întoarcere, când se apropia de pod, misionara îl privea uimită, băiatul şi-a
avea nevoie. La mică distanţă de vehiculul tuşi şi muri, rămas fără dat jos îmbrăcămintea sa călduroasă,
casa misiunii era un şanţ adânc combustibil. Ea o lăsă în afara şoselei lăsând-o pe mormântul mamei.
peste care trecea un pod. În timp ce şi începu să meargă pe pod înspre Apoi a îngenuncheat, dezbră-
înainta cu greu, au cuprins-o durerile misiune, dar se opri când auzi un cat şi tremurând în zăpada îngheţată.
naşterii. Femeia a înţeles că nu scâncet slab ce venea de dedesubt. Când misionara s-a apropiat de el ca
putea merge astfel mai departe şi Se uită sub pod ca să vadă despre să-l ajute să se îmbrace, l-a auzit
s-a aşezat sub pod. Acolo, singură ce este vorba şi acolo găsi micul plângând şi strigând către mama pe
la picioarele unui pod de lemn, dădu copil, cald, dar flămând şi pe tânăra care n-o cunoscuse niciodată: „Ţi-a
naştere unui băieţel. Nu avea nimic mamă îngheţată lângă el. fost mai frig decât atât, pentru
cu ea în afară de hainele groase Misionara a luat copilul acasă mine, mama mea?”
pe care le purta. Una câte una şi şi a îngrijit de el. Când a mai crescut, Când Hristos a venit pe
le scoase de pe ea şi îl acoperi pe băiatul o ruga adesea pe mama sa pământ, S-a dezbrăcat pe Sine, de
micul ei fiu, înfăşurându-l cu ele adoptivă să-i istorisească cum l-a găsit. orice haină regală şi a intrat într-o
ca într-un cocon voluminos. Apoi, La a douăsprezecea comemorare a lume a urii şi a indiferenţei, pentru
găsind o bucata aruncată de sac, o morţii mamei sale, băiatul a rugat-o că a văzut că secole la rând, mii de
trase pe ea şi se întinse tremurând pe misionară să îl ducă la mormântul vieţi distruse aveau nevoie de un
istovită lângă copilaşul ei. ei. Ajuns acolo, i-a cerut să aştepte Salvator.

17
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1 Corinteni 1-15 de la A la Z Abişai; Benaia; 1. Ce ştim, din evanghelii, despre
Chenaia; David; Eleazar; Fineas; Gomer; Heman; Iebus; rudeniile Domnului Isus?
Levi; Maaca; Ner; Obed-Edom; Piton; Ruben; Sibecai; Tirului; 2. Care au fost, cronologic, funcţiile pe
Ţiglag; Uza; Zerah. care le-a avut Daniel, sub babilonieni şi
medo-perşi?
Face (valorează) mai mult decât jertfele 3. Ce preot a legănat 22000 de oameni?
- ASCULTAREA Agar; şarpe; Canaan; ucenici; 4. Care localităţi au fost capitale în
Lahai roi; Tifsahul; Azmavet; Rebeca; Elima; Agag. Canaan?
5. Care au fost greşelile/păcatele lui
Împăratul Elamului - Chedorlaomer Acan; Ehud; Solomon, împăratul lui Israel?
Iehu; Adam; Ioel; Oren; Ilie; Saul; Ioas; Omri; Levi; Urie. 6. Care au fost comparaţiile: fiare -
imperii, în vedeniile lui Daniel?
Întrebări: 4. 1 Împăraţi 20; 5. Ioram, Ezechia; 6. Sihem; 7. Care a fost vinovăţia pentru care Moise
7. Ieremia + Plângeri; 8. zedechia şi Ahab; 10. Ozia şi Aaron nu au intrat în Canaan?
8. Cărui copil din Biblie i-au pus numele
vecinele?
9. Ce evenimente s-au petrecut la Betel?

Bobocul de
10. Unde aminteşte Biblia despre o inimă
moale ca apa?

trandafir
curând şi-a dat seama că nu are cum să „înflorească”

Un
trandafirul fără a-i distruge petalele catifelate. Predicatorul
tânar predicator, se plimba odată mai în vârstă i-a spus atunci cu blândeţe în glas: „Dacă
alături de un predicator mai în nici măcar un boboc de trandafir nu putem desface cu
vârstă printr-o grădină cu trandafiri, mâinile noastre fără a-i nimici frumuseţea, cum ne putem
mărturisindu-i acestuia din urmă că nu prea ştie care închipui că am avea înţelepciunea de a ne înţelege
este voia lui Dumnezeu pentru viaţa lui, ce anume ar de la bun început întreaga viaţă? Dumnezeu a creat
vrea Dumnezeu ca el să facă în viaţă. Predicatorul cu floarea şi tot El o face să înflorească. În mâinile mele
experienţă s-a îndreptat spre un tufiş de trandafiri, a rupt trandafirul moare. Mă voi încrede, aşadar, în călăuzirea
un boboc şi i l-a dat tânărului, rugându-l să-l desfacă, Lui în fiecare clipă din zi, pentru fiecare pas din călătoria
fără a rupe însă nici o petală! pribegiei mele pe acest pamânt. Singur Tătăl ceresc
Neînţelegând ce legătură poate să existe între ştie şi cunoaşte calea ce-mi stă înainte. Mă voi încrede
un boboc de trandafir şi voia lui Dumnezeu pentru viaţa în El, în înţelepciunea Lui, de a depăna momentele din
lui, tânărul l-a privit întrebător, dar din respect, a încercat viaţa mea, unul câte unul, la fel cum desface petalele
să desfacă bobocul. Zadarnică şi tristă încercare! Foarte trandafirului, una câte una.

Premianţi: Florina Ionuţ; Maria Ionuţ; Angela Juravle, Magda Juravle,
Paul Muraru, Marta Rusu, Samuel Schipor, Samuel Tomuş
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2010
pe adresa redacţiei
18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Neascultarea Ascultarea
Neascultarea este o altă ascultare; Ascultarea este scara cea mai sigură
cu cât cineva este mai neascultător de către cer, dar ascultarea e
Dumnezeu şi de Cuvântul Lui, cu atât mai mult decât să auzi cu atenţie,
este mai ascultător de diavolul şi de păcat. ea cere să faci ceea ce auzi!

Cel ce nu ascultă sfatul Fiecare om care a reuşit în viaţă
unui om înţelept se va căi, a învăţat mai întâi să asculte,
mai devreme sau mai târziu. de cine să asculte şi când să asculte.

Numele bun se strică şi se pătează Preţul ascultării s-ar putea să fie mare,
prin neascultare, iar viaţa se ruinează dar este ieftin în comparaţie cu preţul
prin neascultare, pierzând toate valorile neascultării, căci ascultarea este metoda
cu care ne-a cinstit Creatorul. lui Dumnezeu de a ne ocroti viaţa.

Cine nu-şi ascultă părinţii şi nu ţine cont Spiritualitatea nu se măsoară
de superiorii săi, prin ce facem, ci prin ce ascultăm;
se răzvrăteşte împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de
aducând asupra sa blestemul serviciile noastre, ci de recunoaşterea
neascultării de Dumnezeu totală a autorităţii Lui.

Păcatul neascultării de Dumnezeu stă în Dumnezeu nu ne-a creat cu ajutorul nostru,
fruntea tuturor păcatelor, dar nu ne mântuieşte
iar neascultarea este un păcat molipsitor. fără ascultarea noastră.

„...Orice om să fie grabnic la ascultare, ...”
„Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca (Iacov 1:19);
ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată “Ascultarea face mai mult decât jertfele,
decât închinarea la idoli şi terafimi” şi păzirea cuvântului Său face mai mult
(1 Samuel 15:23). decât grăsimea berbecilor...”
(1 Samuel 15:22) .

caprele la stânga oile la dreapta...

Minunate sunt lucrările Domnului...

Aurora Boreala
„M-am uitat, şi iată că a venit de la miază-noapte un vânt năpraznic, un nor gros, şi un snop de foc,
care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare,
în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.”
Ezechiel 1:4

Un spectacol magnific de culoare, vise, trăiri Culorile şi strălucirea aurorii boreale au
şi emoţii... aurora boreală este un fenomen optic ce fermecat pe cei ce au văzut-o, lăsând în urmă o
constă într-o strălucire intensă de culori, observată frumoasă amintire şi sentimente plăcute. Mă întreb
pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor dar, cum suntem noi, comparând interiorul nostru
polare, ca rezultat al impactului particulelor de vânt cu acest spectru de lumină? Precum acest fenomen
solar în câmpul magnetic terestru, astfel pornind un străluceşte, lăsând în urmă emoţii şi bucurii celor
lanţ întreg de efecte. Aurorele boreale sunt, probabil, ce l-au văzut, gândesc că la fel ar trebui fiinţa
unele dintre cele mai interesante spectacole ale noastră să strălucească în sfinţenie, oferind celor
naturii. Cercetătorii s-au întrecut în explicaţii privind din jur o imagine cerească. Să ne lăsăm fiinţele
formarea lor, încă din secolul XVII, misterul formării să strălucească înaintea lui Dumnezeu, lepădând
lor i-a intrigat permanent pe oamenii de ştiinţă, şi chiar orice păcat care ne poate murdări haina mântuirii
dacă astăzi a fost descifrat în parte, nu sunt puţini cei noastre, sfinţindu-ne tot mai mult şi având o viaţă de
care cred că acest fenomen reprezintă o manifestare rugăciune. Să împletim rugăciunea cu faptele bune
a unor forţe aflate dincolo de capacitatea de într-o viaţă de armonie perfectă cu Dumnezeu, tot aşa
înţelegere a oamenilor, care niciodată nu va fi înţeles cum aceste culori strălucitoare se împletesc, formând
şi descifrat complet, deci nici astăzi formarea acestui o perfecţiune picturală a cerului.
fenomen misterios şi spectaculos nu este descoperită
pe deplin. Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”