You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 7
1. Să nu te cerți cu omul puternic, ca nu cumva să
cazi în mâinile lui.
2. Să nu te învrăjbești cu un om bogat, ca nu cumva să
tragă mai mult la cântar decât tine; căci aurul a dus pe
mulți la pierzanie și a aplecat și inimile regilor.
3. Să nu te cerți cu omul guraliv și să nu pag. 3
îngrămădești lemne peste focul lui.
4. Să nu faci glume cu omul prost crescut, ca nu
Obișnuit sau normal? – Învățătorul
cumva să fie ocărâți strămoșii tăi.
5. Să nu dojenești pe omul care se căiește de păcatul pag. 4
său; amintește-ți că toți suntem pedepsiți. Vocea Martirilor – Bogdan Fereșteanu
6. Să nu necinstești un om aflat la bătrânețe, căci și
unii dintre noi îmbătrânesc. pag. 5
7. Să nu te bucuri de moartea cuiva; amintește-ți că
ne sfârșim cu toții. Femeia samariteancă – Predicatorul
8. Să nu nesocotești istorisirile înțlelepților și să
te întorci mereu la pildele lor. Căci de la ei vei pag. 6
deprinde învățătura și cum să-ți îndeplinești datoria Frica de Domnul – Beniamin Popescu
față de cei mari. Mielușei – Denisa Vișovan
9. Nu te îndepărta de istorisirile bătrânilor, căci și
ei le-au învățat de la părinții lor. Fiindcă de la ei vei pag. 7
deprinde înțelegerea și cum să dai răspuns potrivit
atunci când trebuie.
Scriitori – Denisa Vișovan
10. Nu aprinde cărbunii păcătosului, ca să nu arzi în Cine sunt eu? – Denisa Vișovan
flacăra focului lui.
11. Nu-ți pierde cumpătul cu omul obraznic, ca să pag. 8
nu te prindă în cursa propriilor tale cuvinte.
12. Să nu dai cu împrumut unui om mai puternic Rugăciunea ascultată – R.D.
decât tine, iar, dacă-l împrumuți, socotește [ce ai Încrederea în Domnul va fi totdeauna răsplătită – L.M.
împrumutat] ca și pierdut. Tu de rogi dimineața? – L.A.
13. Să nu te pui chezaș mai presus de puterile tale și
dacă totuși o faci așteaptă-te să ai de plătit. pag. 10
14. Să nu te judeci cu un judecător, căci după faima Daniela – Draga Ujeniuc
lui se va da sentința.
15. Să nu pornești la drum cu îndrăznețul pag. 13
nechibzuit, ca să nu te împovăreze; căci el se va
purta după cum îi e voia și prin nechibzuința lui vei Chemarea în slujba Domnului – Rozi Leahu
pieri împreună cu el.
16. Să nu te cerți cu omul mânios și să nu treci pag. 15
cu el prin loc pustiu; căci în ochii lui sângele nu Cuvinte prietenoase – Iosif Anca
prețuiește nimic și acolo unde nu vei putea cere
ajutor se va arunca asupra ta. pag. 16
17. Să nu te sfătuiești cu un nebun căci nu va fi în Mărturisirea păcatelor • „Bună dimineața, soare!“ •
stare să-și țină gura.
18. În fața unui străin, să nu faci ceva, [care trebuie să
Bogatul și călătorul • Mi-am făcut dușmanii prieteni
rămână] ascuns, căci nu știi ce s-ar putea ivi de aici. • Vânătorul și regele • „Domnezeu să-ți ajute să poți
19. Să nu-ți descoperi inima față de oricine și să nu închide ușile!“
te aștepți la recunoștință.
pag. 18
Septuaginta, vol. 4/II Răspunsuri, întrebări
Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 19
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Diabolic / Angelic
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 20
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Lumina – Laura Leahu
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Obişnuit sau normal?
În vremea părinţilor voştri, cu treizeci, patruzeci de ani în trupului, este normală? Ce să mai spun de îmbrăcămintea foarte
urmă, niciun elev sau student nu avea nici cel mai simplu telefon sumară din diferite locuri de distracţii, care a dus la nudism din
mobil, ce să mai spun de smartphone sau alte inovaţii de ultimă ce în ce mai agresiv, dar şi lipsă totală de moralitate. Potrivit unui
oră ale tehnologiei digitale. Mai înainte, în vremea copilăriei studiu realizat în SUA, pe parcursul secolului XX, permisivităţile
bunicilor noştri, puteau fi număraţi pe degete oamenii care aveau de natură sexuală din instituţiile de învăţământ, au crescut de la
maşină într-un sat, iar în vremea copilăriei străbunicilor noştri, 3 la sută la 90 la sută, adică aproape este permis orice.
maşinile abia apăruseră, erau un fel de biciclete cu trei roţi, care Acum este foarte obişnuit ca băieţii şi chiar fetele să se
mergeau cu 20 km/oră. masturbeze, ca urmare a vizualizărilor de care cei mai mulţi nu
În ultimii o sută de ani, societatea s-a schimbat radical prin se feresc. Totuşi, nu este normal pentru că nu este benefic pentru
progresul tehnologic fără precedent. Parte din descoperiri sunt duhul şi trupul lor. Efectele negative sunt pervertirea minţii, o
câştiguri reale care au îmbunătăţit foarte mult condiţiile de viaţă gândire egoistă, lipsa de control şi alte deviaţii ce pot afecta viaţa
ale oamenilor, în special în ţările mai dezvoltate din punct de de familie. Aceasta pare deplasat, mă refer la cei de afară, care
vedere economic. Însă, parte din aceste inovaţii sunt folosite, din s-au obişnuit cu păcatul acesta, că în alte perioade istorice era
nefericire, într-un mod foarte dăunător omului, în plan spiritual, condamnat nu numai de biserică, ci şi de instituţii din societate, iar
dar şi fizic. Mă refer aici la folosirea profund imorală a imaginii efectele dovedesc în timp, faptul că părinţii noştri aveau dreptate.
televizate, la armele chimice sau biologice sau la hibridizarea şi Poate veţi auzi, în susţinerea tuturor noutăţilor ce devin
chimizarea excesivă a alimentelor. În acest context, părinţii şi obişnuinţă, că pe vremea bunicilor voştri era considerat păcat
copiii trebuie să răspundă provocărilor noii generaţii de roboţi să porţi şi ceas. Voi trebuie să gândiţi şi să vă daţi seama că
şi oameni tehnologizaţi. Acum, se impune întrebarea: Ceea ce este o diferenţă categorică între a accepta lucruri care nu sunt
este obişnuit în societatea de azi, este normal? Înţelegând prin păcat în sine şi ceea ce este păcat în orice circumstanţe. La fel,
normal ceea ce este potrivit, sănătos, fără urmări negative şi, în a avea telefon, depinde şi de posibilităţile celor din jur, pentru a
primul rând, acceptat şi plăcut înaintea lui Dumnezeu. nu-i înjosi şi de nevoile tale, dar a privi orice imagini pe telefon şi
Obişnuit devine orice este accesibil publicului dacă toţi colegii o fac, să ştii că nu este normal. Viitorul colegilor
larg, tot ceea ce este utilizat de cei mai mulţi. Fenomenul voştri nu va fi o familie normală şi nici viaţa veşnică, aşa cum se
obişnuinţei este valabil pentru folosirea obiectelor, dar şi poate observa în lumea occidentală.
pentru folosirea hainelor şi chiar a organelor trupului uman Regula după care trebuie să încadrăm orice practică
(transplantul de organe, practicile sexuale etc). Ceea ce nu trebuie să fie obişnuinţa, ci „voia lui Dumnezeu”, numai El
este obişnuit stabileşte piaţa şi, în plan matematic, aflăm evaluează ceea ce este normal, aşa cum scria apostolul Petru,
din diferite statistici ce analizează fenomenele spirituale, când recomanda aceasta: „Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi
sociale, economice, familiale etc. Dar cine stabileşte ceea făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în
ce este normal, adică ceea ce este favorabil vieţii, ceea ce ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea, se
face bine omului, atât în plan imediat, cât şi de perspectivă miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu
pentru viaţa de pe pământ şi viaţa eternă? şi vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este
Este cunoscut faptul că de-a lungul istoriei, filozofiile gata să judece viii şi morţii.” (1 Petru 4:3-5) Acceptaţi să fiţi diferiţi,
şi legile diferitelor entităţi şi structuri sociale, s-au schimbat dacă prin aceasta sunteţi normali. Dacă e obişnuit să fii tatuat,
frecvent. De exemplu, anumite practici ce au fost incriminate cu să ştii că e normal să ai pielea neatinsă; dacă e obişnuit să se
sute sau chiar numai cu zeci de ani în urmă sunt acum lăudate. poarte îmbrăcăminte unisex, să ştii că e normal să te îmbraci ca
Mai mult, acţiuni şi practici umane agreate, deci obişnuite în băiat şi respectiv ca fată, adică diferit. La fel stau lucrurile şi în
anumite ţări sunt pedepsite drastic în altele. Cine are dreptate? alte domenii: alimentar, muncă şi odihnă, activităţi de recreere şi
Cine procedează corect? Ce şi cum este normal? altele, chiar dacă în unele dintre ele obişnuitul nu este păcat în
Să luăm câteva exemple concrete. Azi este obişnuit ca sine, dar afectând în mod negativ viaţa, nu este normal.
o adolescentă să aibă o relaţie cu un băiat, relaţie care cuprinde Ce vei alege: să fii un om normal – aşa cum te vrea
aproape tot ceea ce poate fi imaginat între un bărbat şi o femeie. Creatorul sau un om obişnuit şi dus de valul modei şi al
Dar este normal? Le va face bine o astfel de intimitate, la care se imoralităţii. Oamenii normali în concepţia lui Dumnezeu vor
ajunge în scurt timp, datorită felului în care lucrează sentimentele trăi veşnic, pe când cei obişnuiţi sunt destinaţi morţii. „Iată, îţi
umane, stimulate zilnic de ceea ce este obişnuit în mediul virtual pun azi înainte viaţa şi binele (normalul arătat de Dumnezeu),
sau chiar în cel live şcolar? moartea şi răul (obişnuitul din lumea condusă de cel rău)....
Expunerea trupului prin îmbrăcăminte indecentă, adică Alege viaţa, ca să trăieşti...” (Deuteronom 30:15-19)
neacoperirea suficientă cu haine scurte sau mulate, este
Învăţătorul
obişnuită în zilele noastre, dar fiind provocatoare la păcatele

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Nigeria Speranța unui prizonier:
”Noi nu suntem niciodată singuri”
Creștini
care suferă
de Dr. Jason Peters1
din partea
„Într-o duminică dimineața, mergeam spre biserică și meditam la predica pe
Boko Haram care urma să o țin. În timp ce dezbăteam cu Isus predica pe care trebuia
să o transmit în jumătate de oră, dintr-o dată, o mașină a poliției secrete a
În ultimele săptămâni, extremiști din oprit lângă mine, patru bărbați au țâșnit din ea și un minut mai târziu eram în
gruparea teroristă islamică Boko Haram mașină, cu cătușe la mâini și legat la ochi. Eram arestat.”
au ucis aproape 100 de oameni în atacuri Pe măsură ce Richard Wurmbrand împărtășea această întâmplare
care s-au întins din Maiduguri și orașele la Royal Festival Hall din Londra, i-a invitat pe ascultători să intre într-o
învecinate din statul Borneo și până în lume întunecată. El a continuat: „Iar acum, în imaginația noastră, haideți
Madagali în statul Adamawa din nord‑estul să părăsim această sală. Coborâți cu mine legat la ochi pe o scară
Nigeriei. Pe parcursul istoriei sale de șase alunecoasă. Nu știu unde sunt dus. O ușă se deschide în fața mea.
ani de ofensive militare, Boko Haram a Legătura de la ochi mi-e dată jos. Sunt împins înăuntru. Ușa e trântită în
ucis peste 15.000 de oameni, țintind în urma mea și încuiată.”
primul rând creștini, care s-au confruntat cu Richard Wurmbrand a întrebat audiența uimită: „Care ar fi primul
masacre, convertiri forțate, răpiri și violuri. vostru sentiment, dacă vi s-ar întâmpla un asemenea lucru? Vă spun
În aprilie 2014, grupul terorist a răpit 276 ce mi s-a întâmplat mie: am tremurat. Noi știam deja cum se poartă
de fete tinere dintr-o școală guvernamentală comuniștii cu prizonierii. Nu e vorba doar de bătăi, biciuiri, ci şi de metode
din Chibok. Unele au scăpat, dar majoritatea rafinate de tortură, cruzimi și administrări de droguri. Și îmi era teamă
rămân în captivitate. Președintele Nigeriei, că în urma acestor atrocități, credința mea ar putea ceda și eu aș putea
Muhammadu Buhari, a anunțat că e pregătit deveni un trădător al Bisericii.”
să negocieze cu Boko Haram pentru a Aceste cuvinte ne deschid o fereastră spre sufletul unui prizonier
obține eliberarea celor aproximativ 200 speriat și spre întrebările adânci cu care am avea fiecare de-a face dacă
de eleve rămase. Din păcate, serviciile de am fi confruntați cu o detenție nedreaptă. E un loc al negării, al fricii și al
informații nu au avut nicio informație despre singurătății. Totuși, ca și credincioși, noi avem o încredințare care nu ne
locul unde se află fetele sau despre starea poate fi luată niciodată.
lor de sănătate. Richard și-a continuat discursul: „Ești singur într-o celulă; ei au
Vă rugăm să continuați să vă rugați intenționat să fii singur. Dar nu eram singuri.”
pentru victimele supraviețuitoare din Nigeria Chiar acum. Azi. Chiar în acest moment, există creștini care înfruntă
care au fost vizate și atacate de Boko Haram, aceeași negare, frică și singurătate. Personal am întâlnit și m-am rugat
ca și pentru cei dragi ai celor care au fost cu creștini din Africa și Asia care au petrecut mai mulți ani în închisoare,
din păcate uciși. Fie ca acești credincioși îndurând torturi inimaginabile. Chiar și în astfel de momente grele,
îndurerați să nu dispere în suferințele lor, ci întunecate, Scriptura ne reamintește că noi niciodată nu suntem singuri.
mai degrabă să privească la Domnul pentru Când Iosif a fost pus într-o celulă întunecată de închisoare, Domnul a
putere, alinare, vindecare și speranță. fost cu el: „Apoi stăpânul lui Iosif l-a luat şi l-a aruncat în temniţă, în locul
Rugați-L să facă posibilă o negociere între unde erau închişi întemniţaţii împăratului, şi astfel Iosif a stat acolo, în
președintele Buhari și Boko Haram, care să temniţă. Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. L-a făcut
rezulte în eliberarea în siguranță a elevelor să capete trecere înaintea mai-marelui temniţei.” (Geneza 39:20-21)
din Chibok rămase prizoniere. Între timp, Haideți să ne rugăm ca ei să simtă mângâierea adâncă a prezenței
mijlociți pentru protecția acestor fete: fizică, lui Dumnezeu cu ei, să experimenteze bunătatea și mila lui Dumnezeu și
emoțională, mentală și spirituală-și pentru să capete trecere înaintea celor care i-au închis.
ca încrederea în Dumnezeu să aducă
încurajarea de care e nevoie familiilor lor Folosit cu permisiune de pe Persecution Blog.com
tulburate. Fie ca în ciuda pericolelor și „Voice of the Martyrs USA”
amenințărilor înfruntate de creștinii din Tradus de Bogdan Fereşteanu
această țară, fie ca credința lor să rămână
puternică și neînfricată, ca să slujească ca o
mărturie vibrantă pentru alții care au nevoie 1. Dr. Jason Peters slujește ca vicepreședinte asociat al misiunii Vocea Martirilor
de mântuirea Domnului, inclusiv membrii ai (VM). A slujit în 40 de țări, printre care Sudan, Cuba, Nepal, Arabia Saudită,
Boko Haram și simpatizanții lor. Kârgâzstan, Irak, Sri Lanka, Egipt, Bangladesh și Nigeria. Jason și soția sa,
Kimberly, au slujit peste hotare timp de mai mulți ani, acolo născându-li-se doi
Sursă: „Voice of the Martyrs Canada” din cei cinci copii ai lor.

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Femeia
samariterancă

2. Femeia cu mai multe experienţe
neplăcute cu bărbaţii
„«Du-te» i-a zis Isus «de cheamă pe bărbatul tău
şi vino aici.»  Femeia I-a răspuns: «N-am bărbat.»
Într-una din călătoriile Sale misionare, Domnul Isus Hristos a Isus i-a zis: «Bine ai zis că n-ai bărbat.  Pentru
trecut prin provincia Samaria, situată în centrul teritoriului triburilor că cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai
lui Israel, având la nord Galilea, iar la sud Iudeea. Domnul şi acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul»
ucenicii lui, au făcut un popas în localitatea Sihar, vestită pentru o «Doamne» I-a zis femeia „«văd că eşti prooroc».”
fântână din perioada patriarhilor. Acolo, în timp ce Isus aştepta pe (Ioan 4:16-19) Nu ştiu câţi ani avea femeia, dar
ucenici să aducă ceva de mâncare, a intrat în vorbă cu o localnică, din cele scrise înţelegem că nu era bătrână.
dialog din care putem cunoaşte acea femeie provenită, ca toţi La anii ei avusese multe eşecuri în dragoste şi
ceilalţi samariteni, din amestecul de popoare deportate de asirieni oricine ştie că o despărţire dintre un bărbat şi o
cu ocazia ocupării teritoriului Regatului de Nord al lui Israel, în anul femeie care s-au iubit este dureroasă. Mai mult,
721 î.e.n. ea comisese multe păcate imorale şi chiar în acel
timp trăia în preacurvie. Totuşi, Domnul a trecut

1. Femeia cu o cunoaştere religioasă superficială peste pragul dintre iudei şi samariteni şi peste
„Isus i-a zis: «Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi pragul dintre cei neprihăniţi şi cei păcătoşi, căci
Cine este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!» tu singură ai fi cerut „Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce
să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie.» «Doamne» I-a zis femeia «...Eşti era pierdut.” (Luca 19:10)
Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov.»” (Ioan 4:10-12) În situaţii similare se găsesc multe femei şi
Samariteanca ştia despre patriarhi, dar şi despre promisiunile lui chiar fete din jurul nostru, şi lângă ele tot atâţia
Dumnezeu făcute poporului evreu, de aceea a zis: „Ştiu, că are să bărbaţi sau băieţi, cu care ei sau ele au încercat
vină Mesia, (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne să-şi clădească o relaţie de iubire, dar de fiecare
spună toate lucrurile.” (Ioan 4:25) Ea ştia că trebuie să vină, dar nu dată, zidul s-a prăbuşit, rănindu-i mai mult sau
ştia că venise şi era chiar în faţa ei. În acel moment al discuţiei lor, mai puţin pe cei doi. Ai avut o astfel de relaţie
„Isus i-a zis: «Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.»” (Ioan neîmplinită şi vinovată?Domnul vrea să stea de
4:26) Faptul că avea o cunoaştere lipsită de claritate, rezultă şi vorbă cu tine şi să te ajute să-ţi recunoşti şi să-ţi
din confuzia ei referitoare la cele două locuri de închinare, de reclădeşti relaţia pe o altă bază, curată şi solidă.
pe muntele Samariei şi de la Ierusalim (Ioan 4:20). Episoadele vieţii acestei femei cu cei şase
Mulţi copii şi oameni maturi din zilele noastre se aseamănă bărbaţi, seamănă cu cele din filmele pe care unii
cu acea femeie. Ei ştiu de Dumnezeu, de Isus Hristos, de le urmăresc şi, din nefericire, se constituie ei în
sfinţi, de existenţa mai multor religii şi confesiuni creştine şi alte episoade ale iubirilor furate şi apoi pierdute.
cam atât. Dacă intri cu ei într-o dezbatere aprofundată, îţi Cred că samariteanca şi-a pus în rânduială viaţa,
dai seama repede că nu cunosc mai îndeaproape, mai cu căci Domnul a trimis-o să-şi aducă bărbatul,
de amănuntul despre adevărurile spirituale. Ferice de cei pentru a-şi clarifica situaţia civilă. Vă veţi pune şi
care în copilăria lor încep să se familiarizeze cu cele scrise voi în ordine la capitolul relaţii?
în Scripturile sfinte, apoi în adolescenţă se aprofundează şi
printr-o cercetare sinceră, prin Duhul lui Dumnezeu ajung
să-L cunoască pe Cel ce stătea de vorbă cu samariteanca,
cu scopul mântuirii sufletului ei.
(continuarea în pagina 9)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Mielușei
Uniți frățiorii
eluɇei între ei!
Mie
UniĦi frĉĦiiorii între e
ei!
Frica de Domnul
(citate biblice comentate)

„Iată, frica de Domnul, aceasta este Ä
înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.” înĠeleepci
priceeper
(Iov 28:28) Frica de Domnul este respectul sacru
UHVSHHFWX
faţă de Dumnezeu şi repulsia faţă de tot ceea ce
IDĠăGGHWR
este păcat. Ä
„Frica de Domnul este curată şi ţine pe pe vecie
vecie...” (Psalmul 19:9) Frica de Domnul este HVWHQQHYL
nevinovată şi de aceea, nemuritoare. 
„Atunci vei înţelege frica de Domnul şi úi vvei
vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.” (Proverbe: 3URYYHUE
2:5) Fără frica de Domnul nu există cunoaştere FXQRDúWH
adevărată. 
„Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; de Do
şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea.” (Proverbe priceeper
LQLĠLDD]ăR
9:10) Frica de Domnul iniţiază omul în tainele

sfinte.
anii celu
„Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii )ULFDDGH
celui rău sunt scurtaţi.” (Proverbe 10:27) Frica de Ä
Domnul te face mai longeviv. înĠeleepci
„Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii...” 'RP PQXO
(Proverbe 15:33) Frica de Domnul ridică nivelul 
de pregătire intelectuală. ce o are
„Frica de Domnul duce la viaţă şi cel ce o cerceetat
are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de GH 'RP
'
nenorocire.” (Proverbe 19:23) Frica de Domnul YLDĠăă
este cea mai bună asigurare de viaţă. Ä
nu vaa ju
„Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va
dupăă ce
judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după
'RP PQXO
cele auzite...” (Isaia 11:3) Frica de Domnul este Ä
competentă şi imparţială. înĠeleepci
„Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi mânttuire
priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Sionuului
Domnul, iată comoara Sionului.” (Isaia 33:6) RYDOORDUH
Frica de Domnul este de o valoare eternă. Ä
„Ca unii care cunoaştem, deci, frica de Dom mnul
Domnul, pe oameni, căutăm să-i încredinţăm; dar Dum
D
dar Dumnezeu ne cunoaşte bine şi nădăjduiesc că úi ú v
că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.” voasttre.´
QH IDDFH
(2 Corinteni 5:11). Frica de Domnul ne face
'XP PQH]
agreabili şi de încredere înaintea lui Dumnezeu %
şi înaintea oamenilor. 
Beniamin Popescu Denisa Vișovan
6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Scriitori
Unește fiecare personaj biblic cu scrierea care îi aparține!
Scriitori
Un
neɇte fiecarre personajj biblic cu scrierea
s ca
are îi aparĦine!
   Luca Moise Pettru Pavel Solomon Iacov Ioa
an Ierremia

   

Cine sunt eu? &LQHVXQWHXX"
&
 7. Până ce am fost smerit,
1. &HQ‫܈‬HOăF
Ce-nșelăciune
FLXQH IOHWXOPLDIR
6XI Sufletul mi-a fost iubit.
RVWLXELW
$PDGXVv
Am adus în lume!
vQOXPH 'RPQXO‫܈‬LG
'H De Domnul și de popor,
GHSRSRU
$PSURVWL LWXQRP
Am prostit un om; FLDPIRVWXQ
&ăF Căci am fost un domnitor.
QGRPQLWRU
1XPDLFX XXQSRP
Numai cu un pom. 'DU
UFXWLPSXOP
Dar cu PDPVFKLPE
timpul, m-am EDWschimbat
 $OWI
IHOHXPDPPFRPSRUWDW
Altfel, eu m-am comportat
2. 6ăPăGX
Să mă XFHXDPSRUQ
duc eu am QLW pornit, $P Am fostDVFXOWăWRU
PIRVWUăXQH rău, neascultător,
&KLDUGH QX‫܈‬WLDPQLP PLF
Chiar de nu știam nimic; 0HHUJkQGFKLDUO
ODJKLFLWRU
Mergând chiar la ghicitor.
'DFă'RP PQXOPHXP
Dacă Domnul meuPLDVSXV
mi-a spus ÌQVă
ăWUHDEDVDV
VFKLPEDW
Însă treaba s-a schimbat,
6ăDVFXOWDPIRVWGLVSSXV 'RP PQLDVDWHUPPLQDW
Să ascult am fost dispus. Domnia s-a terminat,
 &ăFFL'RPQXOP PDOHSăGDW
$XIRVWPPXO‫܊‬LvQDLQWHGHPLQH Căci Domnul m-a lepădat.
3. ‫܇‬LGXSăP
Au fostPLQHYRL‫܈‬WL‫܊‬
mulți înainte de mine
‫܊‬LELQH $P PDX]LWDPSUULFHSXW
'DUFDP
Și dupăPLQHQXVDJJăVLW bine
mine, voi știți 8.
,DU Am auzit,
VFKLPEDUHD am priceput,
DvQFHSXW
‫܇‬LQLPHQ
Dar ca QLQXPDGHS
mine nu s-a găsit
Să‫܈‬LW Iar schimbarea
'HODPLF‫܈‬LSkQ a început;
QCODPDUH
/DFDSLWR
Și nimeni nu m-a depășit;
ROXO‫܈‬WLLQ‫܊‬ă DPSULPLWvQG
ùLD De la mic și pân` la mare,
GXUDUH
‫܇‬LODPXO
La capitolul știință 
OWăLVFXVLQ‫܊‬ă Şi am primit îndurare.
 Și la multă iscusință. 7RWWFHDPDYXWDPGDW
0LDIRVWWWDUHJUHX 0DDLPXOWGHFkW
9. Tot ce amFHOERJDW
avut am dat
6ăPLVFDDOGWUXSXOPH
4. Mi-a fost tare greu, HX Mai mult decât cel bogat.
'DUDPvQ QFHUFDW
Să-mi scald trupul meu &kkQGYHVWHDDP PDX]LW
‫܇‬LDPLH‫܈‬LLWFXUDW
Dar am încercat, 0 DPVLP‫܊‬LWG
10. GHVFXPSăQLW
Când vestea W
am auzit
 &H VăFUHGHXQX
X‫܈‬WLDP
Și-am ieșit curat.
1XPDP POăVDWvQGXSOOHFDWă M-am simțit descumpănit.
&DVRODVDWXQQFLGRUHDP
/DIHOFD‫܈‬LDPHDFXP PQDWă Ce săPDWUH]LW
ÌQVăă'RPQXOP
cred eu nu știam,
5. 'RPQXOP
Nu m-am lăsat înduplecată
PDELQHFXYkQWDW QGSULQvQJHU
&kQ Ca s-oUPLDYRUELW
las, atunci doream.
‫܇‬LQDPD
La fel ca și a mea cumnată.
DYXWGHUHJUHHWDW Însă Domnul
6ăQQXPăWHPGHHFHDXG m-a trezit
 Domnul m-a binecuvântat, Când prin înger mi-a
‫܇‬LDDO6ăXSODQVăăQXOFRQIXQQG vorbit.
1DPDYX
Și n-amXW‫܈‬LDPYUX
avut de regretat.
XWVăDP LDXODPLQHD
6R Să nu mă tem de ce aud,
DFDVă
9LVDPPXXOWFHvPLGR RUHDP XQ3UXQFHD
&ăX Și-al Său plan să nu-l
RVăQDVFă confund.
6. $PSOkQV VPXOW‫܈‬LPD
N-am avut, și-am DPUXJDW
vrut să am, S-o iau la mine acasă,
ùL'RPQX XOPDDVFXOW
Visam mult ce îmi WDW
doream, Că un Prunc, ea o să nască.
 Am plâns mult și m-am rugat 
 Şi Domnul m-a ascultat. Dennisa ViЮovan
Denisa n
Vișovan


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
 (Isaia 12:4)
3kQăFHDDPIRVWVPHUULW
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Rugăciunea ascultată
Î ntr-o zi la studiu biblic, am povestit copiilor despre o fetiță de cinci ani, din zona Moldovei, care și-a
dorit foarte mult o păpușă, însă fiind dintr-o familie foarte săracă, nu îndrăznea să ceară părinților
aceasta. S-a gândit să o ceară de la Domnul Isus și a cerut ajutorul unui copil mai mare să scrie o scrisoare în care să îi
spună Domnului că își dorește o păpușă cu care să se joace. Îndată ce a fost scrisă scrisoarea, a legat-o de un balon și
i-a dat drumul, crezând că balonul împreună cu scrisoarea va ajunge la Domnul Isus și El îi va dărui păpușa pe care și-o
dorește. Bineînțeles că balonul s-a oprit în primul pom pe care l-a întâlnit și s-a spart, iar în pom atârna acum scrisoarea
fetiței. Câțiva muncitori au găsit scrisoarea și deși la început au râs de naivitatea
fetiței, s-au gândit totuși să-i facă acest bine. Așadar, cum în scrisoare scria adresa
fetiței, au cumpărat păpușa și i-au trimis-o acasă. Când ea a văzut păpușa a
exclamat: „Domnul Isus a primit scrisoarea mea și mi-a ascultat rugăciunea.”
Părinții au fost uimiți de credința puternică a acestei fetițe.
După ce copiii au ascultat această poveste, au fost întrebați ce
își doreşte fiecare. Răspunsurile au fost diverse, fiecare spunând ce
dorință are, însă un băiețel a refuzat să se exprime în public. Săptămâna
următoare, când ne-am întâlnit la studiu biblic cu copiii, băiețelul care a
refuzat să spună ce își dorește, mi-a spus nu numai ce a cerut, ci şi faptul
că a primit exact ceea ce ceruse Domnului în rugăciune. M-am bucurat
să aud aceasta, însă mi-a părut rău, că dintr-o grupă de 35 de copii, doar
unul a primit ceea ce a cerut. Poate că unii au cerut ce nu era în voia
Domnului, poate că alții au primit mai târziu ce au cerut, sau poate alții nu
au avut credința că Domnul Isus chiar le va da ce își doresc.
Domnul Isus ascultă rugăciunile noastre, atâta timp cât împlinim ce ne
spune Biblia. Aşadar, nu încetați să înălțați rugăciuni cu credință Domnului,
să cereți ceea ce aveți nevoie și să așteaptați răbdători răspunsul Său
şi dacă este în voia Lui, vă va da la timpul potrivit. „Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)
R.D.

Încrederea în
Domnul,
va fi totdeauna răsplătită

„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire,
ca să vă dau un viitor și o nădejde” (Ieremia 29:11)

M ă aflam în fața unui examen foarte important și greu pentru mine. De aceea, L-am rugat pe Domnul să mă ajute,
știind că fără ajutorul Lui nu voi reuși. În perioada de pregătire (până la examen), vrăjmașul încerca să mă
intimideze. Venea foarte des la mintea mea și îmi spunea: „Ce faci dacă Domnul nu te ajută? Pe ce se întemeiază
încrederea ta atât de mult în Dumnezeu? Pe lângă aceasta, mă descurajam și în privința însușirii materiei. Uneori

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

învățam toată ziua și parcă nu înțelegeam nimic. Era o Tu te rogi
altă armă cu care vrăjmașul încerca să mă descurajeze,
să nu mă încred cu totul în Domnul și să recurg la metode dimineata?
omenești. Eram tentată să accept unele compromisuri,
dar nu am avut liniște și pace în această privință. Știind că
viața mea e în mâna Tatălui și că El e stăpânul vieții mele,
Î ntr-o dimineață rece de primăvară,
o tânără în grabă mare, se pregătea să plece spre
treburile zilnice. Era deja în întârziere și mereu cu ochii pe
nu voiam să fac un pas greșit și de aceea am decis să mă
ceas. Şi-a luat în grabă lucrurile și fără să mai apuce să
sfătuiesc cu un mentor spiritual. În urma discuțiilor pe care se roage, a ieșit afară pe ușă. În mintea ei au început să
le-am avut cu un frate slujitor, am primit pace și liniște. răsune următoarele cuvinte: „Nu te-ai rugat în dimineața
Bineînțeles că vrăjmașul nu a renunțat și peste câteva zile aceasta...” iar ea s-a gândit: „Oh, mă grăbeam ca să
a venit iar la mintea mea, spunându-mi: „Timpul e scurt nu întârzii, nu intenționasem să plec așa, dar...” A făcut
și trece foarte repede, iar tu nu vei reuși să înveți tot, iar câțiva pași în semiîntunericul de dimineață și ce să vezi?...
astfel nu vei fi pregătită de examen. Acceptă oferta și va dintr‑odată piciorul îi alunecă într-o parte și a căzut acolo...
dar nu oricum, exact în genunchi, în poziția de rugăciune,
fi bine”.
pe care neglijase să o facă în dimineața aceea. Rămase
Atunci am început să mă rog și mai mult și Îi ceream
câteva clipe jos cu lacrimi în ochi și, suspinând, spuse:
Domnului ajutor, să îmi alunge toate aceste temeri, care mă „Tată, iartă-mă că am neglijat părtășia cu Tine în această
întristau zi de zi. Într-o zi, în timp ce mă rugam, Îi spuneam dimineață, am considerat prioritățile mele mai importante
Domnului următoarele cuvinte: „Doamne, eu sunt copilul decât pe Tine. Îți mulțumesc că prin această cădere ai vrut
Tău, Tu știi bine că eu mi-am predat viața în mâna Ta. să mă înveți că nimic nu pot face fără Tine, nici măcar
Acum, eu am acest examen important, iar vrăjmașul se câțiva pași pe drum. Tată, Te rog, iartă-mă!”
luptă să mă descurajeze și să mă destabilizeze. Eu nu mă Tu te rogi dimineața? Înainte de toate Dumnezeu vrea
să stăm de vorbă cu El, să-I împărtășim dorurile noastre,
las, mă țin tare de Tine, știu și cred că Tu ești Cel care vei
să-I mulțumim, să-I cerem ocrotirea și binecuvântarea
lucra”. În timpul rugăciunii mi-a venit în minte imaginea din
pentru ziua începută. În 1 Timotei 2:11 apostolul Pavel
cadrul familiei și atunci am spus: „Doamne, eu sunt copilul sfătuia ca „înainte de toate să facem rugăciuni, cereri și
Tău, iar Tu ești Tatăl meu. Dacă eu merg la tatăl meu și-i mijlociri însoțite de mulțumiri”, iar David în Psalmul 5:3b,
cer un lucru, mă ajută și rezolvă ceea ce poate. Tot așa, spunea: „Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine
acum eu copilul Tău, vin la Tine, Tatăl meu și Te rog să mă și aștept.” Dar, dacă nu ți-ai îndreptat rugăciunea spre El,
ajuți să se rezolve această problemă”. ce aștepți? Aștepți oare să fie cu tine, să îți dea biruințe
Zilele s-au scurs foarte repede, vrăjmașul nu mai în ispite fără rugăciune? Doar dacă îngenunchezi înaintea
lui Dumnezeu vei putea sta în picioare în fața diavolului,
avea putere, dar tot mai încerca să mă descurajeze, dar
iar dacă vei pleca din fața Domnului dimineața, fără să
eșua. În seara dinaintea examenului, când mă rugam,
rostești o rugăciune spre cer, cu greu Îl vei mai găsi în
I-am spus Domnului că mi-aș dori foarte mult să îmi timpul zilei, când ispitele vor veni una după alta și nu vei
vorbească printr‑un cuvânt al Scripturii. Acest lucru îl mai ști încotro să o apuci și ce să faci.
doream ca o întărire și o deplină încredere în privinţa Ori de câte ori putem să ne plecăm înaintea Lui prin
acestui examen. Când am deschis Biblia și am citit, am rugăciune, să o facem. Domnul Isus le spunea ucenicilor:
simțit profund mângâierea și încurajarea Domnului. Mi s-a „Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.” (Luca 22:40). De
deschis Cuvântul în Maleahi 3:16-18 – „Atunci, și cei ce aproape două mii de ani, răsună acest îndemn la rugăciune,
motivat de nevoia lui permanentă. La rândul lui, apostolul
se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul
Pavel îndemna: „Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot
a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de
felul de rugăciuni și cereri” (Efeseni 6:18). Nimeni nu știe
aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se ce îl așteaptă în noua zi când pășește afară pe ușa casei,
tem de Domnul și cinstesc Numele Lui. ”Ei vor fi ai Mei, dar dacă își încredințează viața în mâna Creatorului „El
zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale”
ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are (Psalmul 91:11) și astfel vei vedea cum în fiecare lucru vei
milă un om de fiul său care-i slujește. Și veți vedea din nou fi ajutat și binecuvântat de Dumnezeu.
atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel Domnul să ne dăruiască înțelepciune să prețuim
rugăciunea, acest dar minunat care ni s-a dat nouă,
ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește”.
muritorilor. Rugăciunea este o jertfă plăcută lui Dumnezeu,
Încrederea în Dumnezeu mi-a fost răsplătită. După
este o mână întinsă permanent către cer, spre Tatăl nostru,
câteva zile, intonam cântări de biruință. care poate să întindă spre noi, în orice moment, mâna Sa
LM salvatoare. Slavă Lui în veci!

L. A.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela partea a XI-a

O nouă prietenă pentru Daniela
Daniela a înţeles că verişorii ei se treziseră deja, iar – Uf! se îndreptă ea de spate. Credeam că nu voi
acum erau la bucătărie. S-a îmbrăcat repede, a lăsat patul termina, niciodată!
în ordine, apoi, plină de curiozitate, s-a îndreptat spre Bunica frământase aluatul pentru gogoşi şi îl acoperi
bucătărie. cu un ştergar curat.
– Bună dimineaţa, tuturor! le zise ea, milităreşte. – De ce trebuie ascuns aluatul, bunico?
Bunica a mângâiat-o pe creştet şi i-a netezit părul. În – Va trebui să crească, adică să dospească, apoi va
loc de răspuns, Lică i-a adresat o strâmbătură. fi bun de făcut gogoşi. Eu voi întinde aluatul pe planşeta
– Aaa! Tu eşti favorita bunicilor, ai făcut ceva rădăcini aceasta de lemn, iar tu, cu un pahar, vei perfora aluatul
pe aici. Eu am primit două palme de la Nuţi şi bunica nici întins, aşa încât să avem multe cercuri din acest aluat,
măcar nu mi-a făcut dreptate. Bunicul m-a trimis să îmi căci avem şi mulţi mâncăcioşi.
cer iertare de la Nuţi şi să o pup. Ce dreptate mai face şi La uşă se auzi un tropăit de picioare şi un glas de
bunicul! femeie care vorbea tare:
– Dar tu, cu ce ai supărat-o pe Nuţi? l-a întrebat – Nu se poate să intri în casă călare pe cal,
Daniela. Luminiţa!
– I-am luat din mână găletuţa roşie, din plastic. Bunica deschise uşa şi constată îndată că musafirii
Mergem la pădure şi vom culege zmeură... ei s-au înmulţit.
– Aceasta este găleata mea şi doresc să i-o dau lui – Mamă soacră, bine v-am găsit! spuse femeia
Nuţi, pentru că ea este o fetiţă veselă şi e mai mare decât robustă şi o cuprinse în braţe pe bunica, sărutând-o
tine, iar tu trebuie să o asculţi! zise Daniela, dând sfaturi zgomotos pe ambii obraji.
precum un om mare. Daniela, a auzit ceva de un cal, dar privind prin
– Aşa sunteţi voi, fetele, nişte mironosiţe! şi se crăpătura uşii deschise, nu văzu niciunul, doar un băţ mai
strâmbă din nou, după care îşi suflă nasul într-o batistă. scurt şi gros, legat cu sfoară, stătea rezemat de perete.
Mătuşa Estera şi mătuşa Lenuţa îşi liniştiră odoarele, – Mă numesc Luminiţa, spuse o voce de copil, iar el
apoi plecară cu toţii la pădure. Daniela îşi prinse capul în este căluţul meu Suru! şi arătă spre bâta aceea legată cu
mâini şi învârtindu-se prin casă, spuse bunicii: sfoară. Calul meu m-a adus de multe ori până la bunici,
– Bunicuţo, vai ce dezordine a rămas în urmă! dar nu mă lasă să intru cu el în casă.
Nu reuşim să strângem şi să curăţăm în urma lor, o zi Bunica îi explică mătuşii Maria, pe cine mai aveau ca
întreagă! musafiri şi ce vrea să gătească de mâncare. Mătuşa Maria
– Daniela, vom începe prin a găsi locul fiecărui lucru, era soţia lui Ştefan, fiul bunicii. Daniela o luă de mână pe
apoi vei mătura, iar eu pregătesc o ciorbă de viţel. Bunicul Luminiţa şi merseră împreună în camera în care dormea
a plecat după ciuperci. Desertul... mă mai gândesc ce vom ea şi mama. Scoase de sub pat spiralele rămase şi o servi
face. cu sfială.
Daniela a terminat de strâns lucrurile împrăştiate de Luminiţa, fetiţa bruneţică cu ochi mari şi negri,
verişorii ei, apoi a măturat cu atenţie fiecare colţişor al se dovedi a fi destul de îndrăzneaţă şi nu părea prea
casei. entuziasmată de dulciuri. Luă în mâini spirala şi desfăcu

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

cele două părţi lipite, scoase umplutura cu limba, apoi în cineva mă urmăreşte. La toamnă tu vei
ce mai rămase, băgă năsucul ei drept şi ascuţit, scoţându-l merge la şcoală, iar eu locuiesc aproape
murdar de umplutura spiralei. de şcoală. Vei putea trece pe la mine să
– Nu-i bine ce faci, Luminiţa! Eu abia am terminat ne uităm împreună la televizor. E ceva
curăţenia şi apoi e păcat să arunci această spirală bună! tare captivant, nici nu îţi dai seama cât de
– Te-ai supărat? o întrebă Luminiţa şi se şterse pe repede trece timpul!
nas de umplutură. Eu am glumit doar şi tu te plângi? – Unde or fi fetele acestea? se auzi
Ţi‑am adus o pungă de pufarini, mă duc să o iau din plasa vocea stridentă a mătuşii Maria.
mamei. – Suntem aici! spuse Luminiţa şi a alergat în
– Ce scumpă este fetiţa aceasta! spuse mama, întâmpinarea mamei ei.
luând-o în braţe pe Luminiţa şi sărutând-o. E foarte isteaţă – Haide să mergem, scumpa mea! Trebuie să se
şi mai frumoasă decât Daniela şi nu e aşa de ruşinoasă ca întoarcă tatăl tău de la serviciu şi să ne găsească acasă.
ea. Fetele s-au îmbrăţişat şi îşi luară „La revedere”.
– Ai grijă să nu devină o răsfăţată! spuse bunica şi îşi Luminiţa i-a şoptit la ureche: „Te aştept să vii la mine, să te
şterse o lacrimă. uiţi şi tu la televizor!”
– Ştefan câştigă foarte bine, aşa că nu îi lipseşte – La revedere! a spus Daniela gânditoare. O voi
nimic, are tot ce îşi doreşte! Seamănă cu mine, aşa e întreba pe mama, dacă am voie.
mamă-soacră? Fără să aştepte răspunsul, o sărută din – Daniela, am nevoie să mă ajuţi la bucătărie! Spuse
nou zgomotos pe obraji. Druha Maria! mai adăugă ea cu bunica, grăbindu-se să intre în casă.
un accent rusesc. Luminiţa a încălecat pe calul ei şi tropăia din picioare
Daniela s-a furişat în cameră, nedorind să o mai asemenea unui căluţ nărăvaş. Daniela o urmă pe bunica
întâlnească pe această mătuşă. Luminiţa îi aduse un în casă.
pachet întreg de pufarini coloraţi, iar punga avea un desen – Trebuie să sosească musafirii noştri de la pădure,
frumos cu iepuraşi. iar desertul nu este gata! spuse bunica. Adu-mi te rog,
– Este toată pentru tine, Daniela! Poţi să o pui în cutia patru ouă şi o cană cu făină de porumb. În tava aceasta
ta cu dulciuri, eu am acasă destule dulciuri şi jucării. Tata pătrată vom face un mălai pentru că se potriveşte foarte
îmi cumpără câte ceva, de fiecare dată când ia salariul. bine în rola sobei noastre. Bunica mai puse lemne pe foc,
Daniela oftă când auzi cuvântul „tată”. Ar fi dat toate închise rola şi pregăti tava, ungând-o cu ulei. Avea bunica
dulciurile din lume, să poată avea şi ea „tată”. o pensulă, făcută din pene de gâscă, legate la un loc. Cu
– Ştii că tatăl meu este în cer şi bunicul mi-a spus aceasta ungea tava cu ulei şi cozonacii cu ou, după aceea
că Dumnezeu va fi Tatăl meu, toată viaţa mea, cât voi trăi erau băgaţi în cuptor. Bunica depărtă gălbenuşul de albuş,
pe pământ. Dacă vrei, vom ieşi afară la joacă. Este foarte bătu cu telul gălbenuşul, puse o cană de zahăr, o jumătate
frumos în grădina bunicilor. de cană de ulei, un litru de lapte acru, o cană de făină
Fetiţele au luat un ţol pătrat, să-l aşeze pe iarbă, unde de porumb, jumătate de cană de gris, şi un pacheţel cu
să stea la soare. Soarele zâmbea călduros, iar adierea de praf de copt. Daniela a bătut albuşul, după care bunica a
vânt ducea cu ea mirosul cetinei de brad. Ele s-au prins de amestecat totul la un loc, cu o lingură de lemn. A aşezat
mână, învârtindu-se până au ameţit. compoziţia în tavă şi a pus-o în cuptor, adică în rola
– Ce frumos cântă păsărelele aici! Unde este casa sobei.
mea, nu am pădurea aproape şi îmi place mult aici la bunici. – Bunico, dumitale ţi-ar place să ai televizor? O
E linişte şi păsărelele se aud atât de frumos, cântând în întrebă Daniela, timidă.
pădure. – Niciodată, Daniela, nu mi-am dorit aşa ceva.
Luminiţa, gesticulând cu mâinile, a început să Aceasta ar însemna să nu mai am îndeajuns timp pentru
danseze, cântând ceva ce Daniela nu mai auzise, până gătit, pentru curăţenie, dar pe lângă aceasta mi-ar murdări
atunci. sufletul.
– Vino să dansezi cu mine, Daniela! Te voi învăţa eu, – Bunico, cum se poate murdări sufletul? Ce este
dacă tu nu şti! Eu am învăţat de la televizor. Ce păcat că sufletul, bunicuţo?
bunicul nu are televizor! spuse Luminiţa, schiţând un gest – Omul are un trup, care odată cu trecerea anilor,
„a pagubă”. îmbătrâneşte şi moare. Acesta va fi îngropat în pământ.
– E păcat să ai televizor, Luminiţa, şi să dansezi este Omul are şi suflet. Sufletul este dat de Dumnezeu, care a
păcat. Aşa m-au învăţat bunicii, iar eu nu îmi doresc să suflat în primul om, Adam, suflare de viaţă. Sufletul şi Duhul
dansez, sau să privesc la televizor. Uite câte frumuseţi din om, merg la Dumnezeu. În faţa Lui, va da socoteală de
sunt în natură! Pot alerga, să sar coarda, să mă joc cu tot ce a făcut cât a trăit în trup, fie bine, fie rău.
mingea, ce mare bucurie! Daniela bătu fericită din palme. În Vechiul Testament, scrie despre poporul Israel,
– Dar mie îmi place să mă uit la filme. Uneori tresar că au fost iubiţi de Dumnezeu din pricina părinţilor lor:
noaptea în vis şi mă tem grozav să fiu singură. Sunt Avraam, Isaac şi Iacov. Aceştia L-au slujit pe Dumnezeu,
unele filme în care se împuşcă şi uneori am impresia că (continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

făcând ce este bine înaintea Lui, în toate pentru culcare.
zilele vieţii lor pe pământ, însă urmaşii – Mamă, astăzi a fost la bunica, în vizită, mătuşa
lor nu au ascultat în totul de Cuvântul Maria şi Luminiţa, fiica ei. Luminiţa este o fetiţă veselă,
lui Dumnezeu. Ei şi-au murdărit sufletul îmi place să mă joc cu ea. A vrut să mă înveţe să dansez,
prin cârtire, nemulţumire şi neascultare. că ea a învăţat de la televizor. Mama, ţie îţi place să avem
Şi-au făcut cu mâinile lor dumnezei de televizor şi noi?
lemn, de piatră şi s-au închinat acelor zei, Mama o privi mirată, dusă pe gânduri, amintindu-şi
făcuţi de ei. Prin aceasta, ei au supărat pe ceva de demult...
Dumnezeu şi au fost aspru pedepsiţi. – Vorbeşte cu mine, mamă! Abia am aşteptat să vii!
Uşa se trânti de perete şi zgomotoşii copii au năvălit Mie îmi plac lucrurile noi şi m-am bucurat aşa de mult să
în bucătărie, fără să se descalţe şi strigau ca din gură de mă joc cu Luminiţa. Mi-a spus că dacă mă laşi, pot să
şarpe: merg la ea acasă, să stăm mai mult împreună.
– Mâncare, ne este foame! Ai ceva de mâncare, Mama oftă.
bunico? – Daniela, Luminiţa este sora ta. Când avea opt luni,
Mătuşile Estera şi Lenuţa i-au tras înapoi, arătându-le tatăl tău s-a îmbolnăvit foarte grav şi nu suporta să o audă
locul unde trebuie să se descalţe, apoi le-au reglat glasul, plângând. Fratele meu, Ştefan, având o situaţie materială
umblând pe la urechiuşele lor. Pe urmă au mers şi ele în bună, dar neavând copii, ne-a rugat să le-o dăm lor, spre
ajutorul bunicii, la punerea mesei. adopţie. Luminiţa a fost înfiată de fratele meu Ştefan şi
– Iulia, niciodată nu am găsit atâţia hribi! Pădurea cumnata mea Maria. Acum le spune mamă şi tată unchiului
este plină de bureţi, i se adresă bunicul, bunicii Iulia. Atâta şi mătuşii tale. Dar acest lucru, tu nu trebuie să i-l spui
vreme cât pădurea e bogată, noi nu vom fi săraci. ei. Ceea ce mă doare, e că deşi are tot ce este mai bun
Bunica zâmbi încurcată, neştiind cu ce să înceapă pentru ca un copil să crească sănătos, nu are o educaţie
mai întâi. A eliberat pe bunicul de traistele pline cu ciuperci, bună.
le-a răsturnat într-un lighean mare, apoi a mers din nou să – Ce înseamnă o educaţie bună, mamă?
aşeze mâncarea pe masă. Bunicul nu i-a lăsat pe copii să – Adică o învăţătură sănătoasă pentru suflet, pentru
se apropie de masă, până ce a terminat bunica, apoi a pus a-L iubi pe Dumnezeu şi a se feri de păcat.
copiii să mulţumească lui Dumnezeu pentru mâncare. – Tu crezi că a privi la televizor este un păcat,
Lică îi şopti surorii lui: mamă?
– Bunicul e bun, dar e şi rău! Ne lasă până murim de – Poate sunt şi lucruri bune acolo. De exemplu ştiri
foame! sau programe ştiinţifice, dar totul este atât de amestecat,
Bunicul îl auzi şi spuse: încât devine o obişnuinţă şi curiozitate pentru a viziona
– Copii, voi trăiţi destul de bine acum, dar au fost totul, inclusiv dansuri, filme cu bătăi şi familii distruse de
vremuri şi mai grele. Noi am trecut prin vremuri de foamete. divorţuri. Dumnezeu ne-a dăruit minte pentru a gândi
După războiul din anul 1944, numai Dumnezeu ne-a păzit lucruri bune şi a face bine semenilor noştri. Dansul nu e
să nu murim de foame şi de bolile ce erau atunci. Mulţi un joc, ci un lucru păcătos, care atrage după el consecinţe
oameni au murit de tifos, holeră şi au suferit din cauza destul de rele. La judecata de apoi, vom da socoteală de
foamei. Voi sunteţi buieci acum! orice lucru bun sau rău, pe care l-am înfăptuit cât am avut
– Bunicule, ce înseamnă să fii „buiac”? viaţă pe pământ, chiar de orice cuvânt pe care îl rostim.
– Adică răsfăţaţi. Aveţi toate bunătăţile şi câteodată – Eu ştiu că Dumnezeu este bun, mamă! El a fost
tot mai faceţi mofturi la mâncare, şi-apoi, uneori vă este foarte bun cu mine, că m-a păzit să nu mă mănânce
greu chiar să mulţumiţi lui Dumnezeu pentru mâncare. lupul.
În seara aceea, verişorii şi mătuşile au plecat cu – Da, draga mea, Dumnezeu este bun, dar Biblia
trenul spre Rădăuţi, la casele lor. Daniela n-avea să se scrie că „este şi un foc mistuitor” pentru cei ce nu Îl ascultă
mai întâlneacă prea curând cu ei. şi nu împlinesc voia Lui.
Bunicul o întâmpină pe Oltiţa, când aceasta se întoarse – Dar ce este „voia Lui”?
de la lucru. Era bucuros că mai putea povesti cu fiica lui. – Voia lui Dumnezeu este să ne păzim de păcat şi să
– Astăzi m-am întâlnit cu un om credincios, a spus ne păstrăm neîntinaţi de lume.
el, pe care îl cheamă Nechita Candrea şi m-a invitat la – Nu mai vreau să avem televizor, mamă, dacă
Dorna Candreni. Acolo s-a deschis o biserică, un locaş de lui Dumnezeu nu Îi place. Ce bine că sunt cu tine! Cea
rugăciune. Doresc să mergem şi noi duminică. mai mare bucurie o am să stau la pieptul tău şi tu să mă
– Bine tată, mi-e dor să merg din nou într-o biserică, mângâi, mamă!
aşa cum mergeam cu dumneata, înainte de a mă căsători Daniela adormi.
şi să pot cânta.
Daniela avea şi ea multe întrebări pe care dorea să i Draga Ujeniuc
le spună mamei, aşa că după ce bunicul a citit din Biblie,
s-au rugat cu toţii şi Daniela s-a dus în camera mamei

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Chemarea
în slujba
Domnului
Fiecare dintre noi, când ne-am întâlnit
cu Domnul, am dorit să-I şi slujim. Atunci
când El vede dorinţa noastră sinceră şi
ne consideră pregătiţi pentru a ne angaja
în lucrarea sfântă, ne va da un dar cu
care să-i fim folositori. Astfel, vom putea
contribui cu toţii la instaurarea Împărăţiei
lui Dumnezeu pentru care ne şi rugăm:
internaţionale, misiune de care s-a achitat cu succes toată viaţa. Cu acest
„Vie Împărăţia Ta!”
exemplu, nu conferim autoritate copiilor peste părinţi, ci arătăm autoritatea
Dar oare va chema Domnul în
lui Dumnezeu peste noi toţi, autoritate pe care El o exercită după voia şi
slujba Lui şi copii? Da, căci „gospodarul”
planurile Sale.
din pilda spusă de Domnul Isus Hristos
Voi prezenta modalităţi simple de a-ţi descoperi chemarea,
a ieşit dis‑de-dimineaţă să-şi angajeze
fără să aştepţi o chemare specială ca a celor trei pe care i-am dat doar
muncitori în vie. Acest timp matinal, poate
ca exemplu că Dumnezeu se foloseşte şi de copii, chiar în lucrări mari.
fi interpretat în contextul Bibliei şi ca o
Roagă‑te sincer şi cu insistenţă înaintea Domnului să te transforme prin
chemare în slujba Domnului din primii ani
naşterea din nou, proces ce poate avea loc chiar şi înainte de vârsta de
de viaţă. Drept dovadă, iată câteva dintre
zece ani. Apoi sileşte-te să-ţi însuşeşti cât mai multe cunoştinţe biblice prin
chemările de dimineaţă din istoria biblică
care vei fi instruit şi calificat să poţi sluji după voia lui Dumnezeu. Fii folositor
a poporului lui Dumnezeu:
Domnului prin versurile pe care le înveţi şi le reciţi, prin cântările sau psalmii
Chemarea lui Samuel a avut
care vor înviora adunarea. De asemenea, poţi sluji şi în afara programului
loc în anii copilăriei lui, după cum este
de adunare, prin a-ţi ajuta părinţii sau bunicii, dar şi pe alţii din jurul tău. A-ţi
scris: „Eli a înţeles că Domnul cheamă
ajuta un coleg la teme, a fi printre cei ce vor să planteze flori în curtea şcolii
pe copil” (1 Samuel 3:8). Chemarea
sau printre cei cărora le face plăcere să repare un scaun defect- sau chiar
lui David s-a remarcat din plin înainte
să adune hârtiile aruncate de alţii prin clasă, este o lucrare care te va face
de tinereţe, ceea ce l-a pregătit pentru o
plăcut înaintea Domnului şi a oamenilor. Aminteşte‑ţi că Samuel, înainte de
lucrare specială înaintea regelui Saul, în
a fi chemat de Domnul în slujba profetică şi chiar după aceea, a continuat
urma unei recomandări: „Iată, am văzut
să efectueze servicii modeste la Casa Domnului. Întreabă-te tu care vrei să
pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care ştie
auzi glasul Domnului chemându-te într-o lucrare specială, auzi pe cei ce te
să cânte; el este şi un om tare şi voinic,
cheamă să faci o lucrare sau alta. Răspunzi cu promptitudine şi la orice oră
un războinic, vorbeşte bine, este frumos
din zi sau din noapte, ca Samuel?
la chip şi Domnul este cu el.” (1 Samuel
Ceea ce este foarte important pentru oricine vrea să fie primit
16:18) Bătălia din Valea Terebinţilor,
în slujba Domnului, este sfinţenia. Un copil cuminte şi ascultător de
biruinţa asupra lui Goliat, a unui „copil, cu
părinţi este mai de valoare decât toţi colegii lui înaintea lui Dumnezeu.
păr bălai şi cu faţa frumoasă” (1 Samuel
Acest principiu a fost însuşit de Samuel din copilărie până la bătrâneţe, de
17:42) şi prin aceasta evidenţierea lui în
aceea corectitudinea sa, care l-a făcut diferit de predecesorii săi – fiii lui Eli,
faţa naţiunii, era legată de alte experienţe
acceptat şi iubit de tot poporul. Dumnezeu n-are nevoie de profesionişti în
ale copilăriei, când păstorea turma tatălui
primul rând, ci de oameni ascultători, întâi de poruncile sfinte (nu fura, nu
său. Chemarea lui Ieremia ca profet
minţi etc) şi apoi de trimiterile Lui. Pentru a fi la îndemâna Domnului, trebuie
s-a dovedit a fi binevenită în contextul
împlinită condiţia sfinţeniei, într-o lume în care majoritatea colegilor voştri
religios al vremii sale. Atunci, un copil a
fost pus într-o slujbă cu responsabilităţi (continuarea în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

(continuarea din pagina
anterioară) Femeia
sunt vinovaţi înaintea lui
samariterancă
Dumnezeu, prin imoralitate, (continuarea din pagina 5)
răutate şi alte păcate ale
lumii. „Deci dacă cineva se
curăţeşte de acestea, va fi
un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului
său, destoinic pentru orice lucrare bună.”
(2 Timotei 2:21)
3. Femeia transformată
după întâlnirea cu
Domnul Isus
Dacă veţi fi un vas curat, nu vă mai „Isus i-a răspuns: «Oricui bea din
rămâne decât să aşteptaţi şi să acceptaţi apa aceasta, îi va fi iarăşi sete.
planul Domnului pentru viaţa voastră. Dar oricui va bea din apa pe care
Trebuie să fiţi mulţumiţi şi să acceptaţi i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi
chemările rânduite pentru fiecare. Nu sunt sete; ba încă apa pe care i-o voi
da Eu, se va preface în el într‑un
toţi apostoli sau proroci (1 Corinteni 12.29),
izvor de apă, care va ţâşni în
dar toţi vor primi o lucrare de făcut din
viaţa veşnică.» «Doamne» I-a zis
partea Domnului. El va folosi poate un vis femeia «dă-mi această apă, ca să
sau un sfat al unui credincios cu experienţă nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin
şi călăuzire pentru a vă încredinţa de până aici să scot.»” (Ioan 4:13‑15).
chemarea pe care poate aţi anticipat-o. Nu ştiu exact ce a înţeles femeia
Dumnezeu poate să vă folosească întâi din spusele Domnului, dar şi-a
într-o lucrare de probă, pregătitoare, apoi dorit mai mult decât avea, a dorit
în alta mai mare, în care să rămâneţi toată ceva etern, căci în orice om este
viaţa. Nu procedura de chemare este pus de Creator „gândul veşniciei”
complicată şi nu există un şablon sau un (Eclesiastul 3:11). În aceeaşi zi,
orar exact al chemării. Important este să ea a aflat şi a înţeles cine este
Hristosul şi că oamenii trebuie
fii în aşteptare, făcând zi de zi, ceea ce
să se închine Tatălui „în duh şi în
este bine şi plăcut înaintea Domnului.

O
adevăr.” (Ioan 4:24) Totul a depins rice om, copil de un an
Atunci când Domnul va reveni, va de acceptarea ei, asociată dorinţei sau moşneag de 100 de
răsplăti tuturor celor ce au lucrat pentru pe care deja şi-o exprimase, căci ani, îşi doreşte să audă
Împărăţia şi Numele Lui. Vor fi cele mai mari Domnul i-a zis: „crede-Mă” (Ioan cuvinte prietenoase, nu cuvinte
premii ce s-au primit vreodată. Totodată, se 4:21). Iată cum, într-o zi, poţi să-ţi de respingere şi duşmănie şi
va constata cine putea să facă ceva pentru mântuieşti sufletul şi să contribui nici o relaţie rece, fără cuvinte.
Domnul şi a pierdut vremea cu lucruri rele, la mântuirea altora, aşa cum ea a Problema este că, deşi toţi doresc
irosindu-şi viaţa. În copilărie şi adolescenţă mobilizat localitatea la întâlnirea să audă cuvinte prietenoase,
se constată orientarea profesională care-ţi cu Domnul Isus. „dulci pentru suflet şi sănătoase
va asigura mijloacele de trai şi te va face O asemenea zi, cu o decizie pentru oase”, nu toţi sunt gata să
util societăţii. La fel este în plan spiritual, a credinţei, este notată în jurnalul le ofere întotdeauna celor din jur,
vieţii tale? Poate că acest articol ca meniu, un „fagur de miere”. Vă
în această perioadă trebuie înţeleasă
şi revista Betel să fie fântâna la propun să învăţăm împreună cum
chemarea sfântă. Iar dacă cineva ar aduce
care să ajungi şi să stai de vorbă să ne folosim limba, acest organ
ca exemplu pe Moise, care a fost chemat în în mod sincer cu Mântuitorul, mic ce poate face lucruri mari,
lucrare la bătrâneţe, putem spune şi despre să‑ţi corectezi relaţiile şi să devii bune sau rele. De ce să servim pe
el că a fost pregătit pentru slujbă tot din un vestitor al mântuirii care se alţii cu ceea ce noi nu vrem nici să
copilărie şi el a înţeles aceasta. capătă prin credinţă. gustăm?
Nu lăsaţi să treacă acestă perioadă Fie ca apa pe care o dă În analiza cuvintelor noastre,
a vieţii fără a sluji Domnului, potrivit cu numai Domnul, să-ţi spele şi să-ţi este important să ştim că tot ceea
chemarea şi darurile cu care El vă va înnobileze viaţa! ce noi vorbim este înregistrat
înzestra pe fiecare. înaintea lui Dumnezeu şi El va lua
Predicatorul atitudine în viaţa de aici, dar şi în
Rozi Leahu cea viitoare în funcţie de vorbele
pe care le-am rostit. „Cuvintele
prietenoase sunt curate înaintea
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Cuvinte prietenoase
„Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de
miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru
oase.”
(Proverbe 16:24)

înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile
pline de dragoste ale unui prieten.” (Proverbe 27:9) Apostolul iubirii,
scria într-o scrisoare care era purtătoare de cuvinte prietenoase
pentru prieteni şi îndemna la transmiterea mai departe a acestor
binecuvântări izvorâte dintr-o prietenie curată: „Nădăjduiesc să te
văd în curând şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu
tine. Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia
pe nume. Amin. (3 Ioan 1:14) Dorinţa apostolului era ca prietenii
lui – copii care umblau în adevăr, să comunice într-un mod benefic,
în plan spiritual şi fizic. Intervenţiile izvorâte din inima unui prieten
adevărat sunt binevenite oricând şi nu înseamnă numai laude. La
nevoie este binevenită şi o „mustrare pe faţă” (Proverbe 27:5), spusă
cu dragoste, căci „rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia
lui” (Proverbe 27:6).
În schimb, lipsa de caracter distruge orice prietenie, caz în
care chiar şi orice laudă este periculoasă, de aceea atenţionarea
profetului: „Fiecare să se păzească de prietenul lui şi să nu se
încreadă în nici unul din fraţii săi; căci orice frate caută să înşele
şi orice prieten umblă cu bârfeli.” (Ieremia 9:4) Atenţie la cuvintele
prietenoase înşelătoare, care aparent sunt recomandate, dar cheamă
Lui.” (Proverbe 15:26) În baza acestei realităţi la păcatul idolatriei: „Haide şi să slujim altor dumnezei!” (Deuteronom
din lumea spirituală, pe prietenii lui Iov, 13:6) sau lăcomiei - „Vino cu noi!” (Proverbe 1:11). Nu orice prietenie
despre care el a zis: „râd de mine” (Iov 16:20), este bună, dimpotrivă, poate fi distructivă, chiar dacă se vor folosi
Dumnezeu i-a taxat pentru că nu au găsit cuvinte „dulci”, ca fetele care atrag băieţi în prietenii. Provocările lor
cuvinte prietenoase (Iov 42:7-8). Despre fraţii „strecoară miere” (Proverbe 5:3), dar mai la urmă vor fi amare ca
lui Iosif este scris că „nu puteau să-i spună „pelinul” (Proverbe 5:4). Evitaţi chiar prieteniile băiat - băiat sau fată -
nici o vorbă prietenească” (Geneza 37:4). Şi fată, care pe lângă cuvinte prietenoase, conţin şi cuvinte păcătoase.
ei au fost pedepsiţi pentru evoluţia ulterioară a Cu adevărat „dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase”
stării lor lipsite de prietenie. sunt numai cuvintele la care ar putea asista părinţii dar şi slujitorii
Un exemplu biblic pozitiv de cuvinte adunării şi aţi rămâne cu fruntea sus, fără să vă roşească obrazul de
şi atitudini cu adevărat prietenoase între ruşine. Mai mult, „cuvintele prietenoase” trebuie să ducă la prietenii
prieteni avem în relaţia Ionatan – David. Iată cu Dumnezeu, după principiul enunţat în Psalmul 119:63 - „Sunt
un moment de întâlnire: „Cei doi prieteni prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile
s-au îmbrăţişat şi au plâns împreună. David Tale.” Numai de la Dumnezeu, din cuvintele vieţii veşnice, dintr-un
mai ales se prăpădea plângând.” (1 Samuel caracter sfânt şi o minte înţeleaptă putem oferi şi primi ceva dulce
20:41) Într-un alt moment, Ionatan i-a vorbit lui cu adevărat, dulce acum şi dulce peste ani şi ani. Dar de la un popor
David şi „i-a întărit încrederea în Dumnezeu.” cu „buze necurate” (Isaia 6:5), lipsit de o cultură sfântă, nu te poţi
(1 Samuel 23:16) Această prietenie sclipeşte aştepta la nimic dulce şi sănătos în acelaşi timp.
în contextul urii demonice a lui Saul care a Ferice de cei ce oferă şi primesc cuvinte benefice sufletului
zis lui Ionatan: „Fiu rău şi neascultător, nu şi deopotrivă trupului! „Cuvintele prietenoase” trebuie învăţate şi
ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai...” rostite. Cei ce le rostesc, arată prin ele compania sfântă în care au
(1 Samuel 20:30) fost acceptaţi şi cheamă şi pe alţii în această atmosferă de anotimp
Efectele cuvintelor prietenoase sunt o prielnic pentru toate vârstele. O astfel de stare este ca un climat cald,
binecuvântare spirituală şi fizică. „O privire dar fără călduri la care să transpiri, un aer răcoritor, dar fără frig.
prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună
întăreşte oasele.” (Proverbe 15:30) „Cum Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Mărturisirea păcatelor

Î ntr-o seară de vară, Bogdan se dădea
cu bicicleta în curtea bunicii. Şi-a
ales un traseu şi era foarte bucuros că
reuşise seara trecută să-l întreacă pe
Alin, prietenul său, la concursul lor cu
bicicletele. Pe când se juca el, a spart
un borcan din lada cu borcane, pe care bunica tocmai le-a
scos în curte pentru a le spăla. Speriat, a luat borcanul şi
l-a ascuns în grădină, dar, în timp ce îl ascundea, a fost
zărit de sora lui mai mare, Adina.
– Ce faci cu borcanul?
– Ssss, mai încet. Şi Bogdan a fost nevoit să-i
povestească ce s-a întâmplat, implorând-o să nu-i spună
nimic bunicii.
– Bine, nu te spun, dar faci ce îţi spun! Pe când
vorbeau ei, s-a auzit strigătul bunicii care îi chema.
Amândoi s-au îndreptat spre bunica, ca şi cum nu s-ar fi
întâmplat nimic.
– Adina, spuse bunica, mătură la stradă şi în curte, iar
tu, Bogdan, mătură aleea din grădină. Bogdan fără nicio
ezitare a luat măturoiul bunicii şi s-a apucat de treabă. Pe
când mătura, Adina i-a spus să măture şi la stradă şi în
curte, dacă nu vrea să îl spună bunicii. Astfel, Bogdan a
fost nevoit să măture şi în curte şi la stradă. A doua zi,
bunica a trimis-o pe Adina să aducă iarbă pentru pui.
Adina l-a trimis iar pe Bogdan. Bietul Bogdan muncea şi în la răsăritul soarelui, şeful unui trib se ridica pe o înălţime şi,
locul Adinei. Aşa a dus-o Bogdan timp de o săptămână; el salutând răsăritul soarelui, zicea: „Bună dimineaţa, soare!
era sluga Adinei şi în timp ce ea se juca, el lucra. Bunica Pe ziua de azi, iată calea ce trebuie să o faci: te vei ridica
s-a bucurat de nepotul ei, dar şi-a dat seama că e ceva la în sus, vei apuca la stânga, apoi la dreapta şi diseară te
mijloc şi l-a întrebat: vei coborî acolo.”
– Bogdan, ce e cu tine? Bogdan tocmai spăla vasele În nepriceperea lor, şeful şi tribul îşi închipuiau
în locul Adinei. Necăjit de starea lui, a izbucnit în plâns şi că soarele mergea după sfatul şi arătarea lor. Am zice:
i-a istorisit bunicii cele întâmplate. „Înapoiaţi oameni!” Însă eu mă gândesc: oare nu tot
– Bogdan, spuse bunica, eu te iert. Bunica şi-a sărutat aşa sunt şi unii dintre învăţaţii şi filozofii de azi, care îşi
nepotul şi i-a spus să fie mai atent pe viitor şi niciodată să închipuie că lumea merge după legile şi teoriile lor?
nu ascundă adevărul, pentru că Domnul Isus iubeşte copiii Dar noi cum vedem şi ne închipuim că merge lumea?
şi doreşte ca ei să spună adevărul. Dacă îţi pare rău de Suntem conştienţi că Cel ce a făcut soarele şi stelele
fapta ta, Domnul Isus e gata să te ierte. Vrei să ne rugăm este Dumnezeu şi că toate sunt sub controlul Lui? Sau
împreună ca El să te ierte? ne lăsăm duşi de teoriile şi învăţăturile unor oameni care
– Da, bunico, spuse Bogdan. După rugăciune, nu recunosc autoritatea şi implicarea lui Dumnezeu în
Bogdan s-a simţit uşurat. creaţie?
– În sfârşit sunt liber, îşi spuse Bogdan în sine. Adina
nu a fost de faţă când Bogdan a istorisit adevărul, iar când
bunica i-a dat de lucru din nou, s-a uitat în ochii lui Bogdan Bogatul şi călătorul
pentru ca acesta să înţeleagă mesajul. Bogdan, liniştit şi

U
plin de bucurie i-a spus: n biet călător sărac a cerut sălaş la casa unui bogat
– Adina, eu i-am spus bunicii şi ea m-a iertat. Adina a zgârcit.
fost nevoită să îşi reia din nou atribuţiile. – Mergi de-aici, se răsti bogatul, că doar casa mea
nu-i un han la drumul mare, pentru călători!
– Îngăduie-mă, te rog, - răspunse săracul- să-ţi pun
,,Bună dimineaţa, soare!’’ trei întrebări şi apoi voi pleca în drumul meu! Cine a locuit
aici înainte de dumneata?

U n cercetător, spune că a aflat prin centrul Africii nişte – Tata.
– Dar înainte de dânsul?
triburi sălbatice, cu credinţe şi obiceiuri foarte ciudate.
– Bunicul.
Între altele – spune cercetătorul – am văzut cum dimineaţa, – Şi după dumneata, cine va locui aici?

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

– Fiul meu. Tânărul caporal a înţeles mai mult
– Precum se vede – zise săracul, aici, în casa asta, decât i-a spus împăratul. Întrebarea
nu este nimeni statornic. Se duc unii şi vin alţii. Nişte care rămâne peste generaţii, are de-a
călători sunteţi şi dumneavoastră, iar casa aceasta este un face cu o astfel de întâmplare: „Noi ştim
han, în care ar trebui să primiţi şi pe cei săraci. Cuvintele pe a cui proprietate ne aflăm şi cine este
săracului au străpuns inima bogatului zgârcit. Şi, din acea Cel ce vrea să ne poarte cu carul Lui de
clipă, n-a mai respins pe săraci şi s-a făcut un izvor de
biruinţă?”
milă şi milostivire pentru ei.

„Dumnezeu să-ţi ajute să poţi
Mi-am făcut duşmanii prieteni închide uşile!“

U n împărat din vechime a făcut într-o bună zi un
jurământ solemn: „Îi voi cuceri pe toți dușmanii mei și
îi voi alunga din împărăția mea.” U n elev isprăvise liceul şi se pregătea să-şi continue
studiile într-un oraş mare.
După un timp, supușii săi îl văzură cu uimire pe – Dumnezeu să-ţi ajute, dragul meu nepot, să poţi
împărat plimbându-se prin grădinile sale la braț cu cei închide uşile! îi zise, la despărţire, bunica sa.
– Ce uşi, bunică dragă? Doar n-o să mă fac portar
mai mari dușmani ai săi, râzând și glumind cu ei. „Dar… îl
acum, după ce am isprăvit cu liceul?
întrebă mirat unul dintre curtenii săi, nu ai jurat tu că îi vei – Pe unde vei merge, bagă de seamă să-ţi închizi mai
alunga din împărăția ta pe toți dușmanii tăi?” „De fapt asta întâi uşile urechilor tale! Să le închizi faţă de toate şoaptele
am și făcut, răspunse împăratul. I-am transformat pe toți şi ispitele lui Satan! Să îţi închizi apoi uşile ochilor tăi! Să
în prieteni.” nu citeşti cărţi rele, pline de otravă, şi să nu te duci nicăieri
În Proverbe 16:7 este scris: „Când sunt plăcute unde inima ta se poate otrăvi cu priveliştea ochilor! Să-ţi
Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii închizi apoi uşa gurii tale, ascultând de sfatul psalmistului:
lui.” Acest principiu este valabil pentru regi şi pentru „Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, şi păzeşte
oameni de rând, pentru oameni mari şi pentru copii. Ceea uşa buzelor mele!”, gândindu-te neîncetat şi la cuvintele
ce a realizat regele poate fi probat de fiecare dintre noi. De Mântuitorului, că pentru orice cuvânt nefolositor omul va
fapt, noi credem în primul rând, nu în experienţa regelui, da seama în ziua judecăţii.
Şi, mai presus de toate, dragul meu, să-ţi închizi uşa
ci în Cuvântul lui Dumnezeu.
inimii tale faţă de toate ispitele cele rele! Să o laşi deschisă
numai pentru Domnul!
Aşa făcând, vei avea în viaţă multe binecuvântări.
Vânătorul şi regele

U n caporal din timpul Imperiului habsburgic s-a dus într-o
zi la vânătoare pe domeniul regal. La întoarcerea spre
casă, fiind obosit, a ieşit din pădure pe un drum mai bun.
După un timp, a auzit că din spatele lui venea o trăsură.
El a făcut semn şi a fost luat în ea, ceea ce i-a uşurat
umerii de puşca şi raniţa în care avea vânatul. Fiind un
om foarte vorbăreţ a început o discuţie cu un om mai în
vârstă decât el. Din vorbă în vorbă, s-a destăinuit că a
fost la vânătoare, permiţându-şi aceasta, întrucât el era
gradat în armata regelui. La un moment dat şi-a întrebat
interlocutorul: „Aţi slujit vreodată în armata noastră?”
Răspunsul a fost scurt: „Da!” Caporalul a continuat şi vorba
lui părea a se impune ca o concluzie: „Ca simplu soldat!”
Însă, răspunsul primit l-a făcut să continue să întrebe ce
grad avea omul din trăsură. Astfel, au fost enumerate, în
mod ierarhic crescător, toate gradele din armata imperială
şi de fiecare dată omul întrebat ce grad are răspundea:
„Mai mare!” Când a ajuns la utimul grad şi a răspuns la
fel, caporalul a spus puţin şocat: „Dar un grad mai mare nu
are decât împăratul.” Răspunsul a urmat imediat: „Da, eu
sunt împăratul!” În acel moment caporalul, plin de teamă,
a zis: „Opriţi, vă rog, să cobor!” Atunci, împăratul i-a zis cu
bunăvoinţă: „Eu te-am luat să te duc până în oraş, rămâi
liniştit, dar altădată să nu mai ieşi la vânătoare fără să fii
autorizat.”

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

Cine suntem noi? 1. Cine a fost omorât cu sabia în timp ce se ruga
Mâinile dumnezeului său cu fața la pământ?

2. Care oamenii care au fost loviți cu orbire drept
Un dar de la Dumnezeu –
Înţelepciune: Isahar, Naaman, Toma, pedeapsă?
Esterea, Luca, Ezechiel, prostule, Cana,
3. Cine a primit talanți de la o căpetenie, de două
Iordan, Urie, Ninive, Efraim.
ori mai mult decât a cerut deși a mințit?
Strigă unde e zarva mai mare 4. În ce împrejurare soarele și stelele nu s-au
– Înţelepciunea: împrieteni, neprihănit,
toamna, nebunului, limba, averea, văzut mai multe zile?
propăşeşte, răcnet, inima, bunătatea, 5. Care oamenii care au murit și au fost înviați în
numele, Eurachilon, aşteptarea.
aceeași zi?
Rspunsuri Întrebări: 6. Cine a visat visuri și a tâlcuit altora visuri?

1. Sanherib (Isaia 37:38). 7. Cine s-a rugat plângând, cu hainele și
2. Oamenii din Sodoma (Geneza 19:11), mantaua sfâșiate?
Saul (Fapte 9:8), Elima (Fapte 13:11),...
8. Care femeie a plâns toate zilele cât a ținut
3. Ghehazi (2 Regi 5:23).
4. Furtuna de pe mare (Fapte 27:20). ospățul ei?
5. Eutih (Fapte 20:12), Fiul văduvei (1 Regi
9. Care animal străbate munții ca să-și găsească
17:22), Fiul sunamitei (2 Regi 4:34),...
6. Iosif (Geneza 37:5; 41:16) hrana și umblă după tot ce este verde?
7. Ezra (Ezra 9:5; 10:1)
10. Care oamenii care au fost bătuți cu nuiele din
8. Nevasta lui Samson (Judecătorii 14:17).
9. Măgarul sălbatic (Iov 39:7). pricina lui Dumnezeu?
10. Pavel, Sila (Fapte 16:22),...

Premianți: Mandici Gabriela, Mandici Naomi,
Schipor Ana-Maria, Schipor Andrei, Tomuș Lea Rahela
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2016
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Diabolic Angelic
Când nu te întristează propriile vicii, devii un E mult mai uşor să învingi prima ispită, decât să te
demon, de aceea fii stăpân pe viciile tale pentru lupţi cu toate celelalte după aceea.
a nu ajunge ele stăpâne pe tine.
Înţeleptul trebuie să meargă la cel prost, deoarece
Mânia face din om un tigru fioros care sfâşie; prostul nu vine niciodată la cel înţelept; tot aşa,
răutatea face şi din copil un monstru, iar curvia cel bun la suflet trebuie să-l ajute pe cel rău, căci
poate face şi din cea mai gingaşă fată, o vrăjitoare. acesta din urmă nu caută binele.

Nu te bucura de necazul altuia, numai demonii Curăţă câmpul, ca să aibă loc să aterizeze îngerii;
jubilează în jurul celor ce sufăr. spinii vor adăposti numai îngeri căzuţi.

Păzeşte-te de rău şi în gând, pentru ca nu cumva Un copilaş este un înger, ale cărui aripi descresc
să fii ispitit să faci răul în ascuns, iar mai la urmă pe măsură ce îi cresc picioarele; ferice de părinţii
să nu te mai poţi controla nici la vedere. care vor fi mai mult interesaţi de aripi decât de
picioarele lor.
Spre dobândirea plăcerii se încearcă orice, dar
pornirea trupească fără voinţă, nu te poate duce Fii fericit, rămâi în înaltul cerului, rămâi în lumină
în păcat. şi nu te lua după ceea ce se întâmplă sub norii
pământului. Dragostea face înger pe cel hrănit şi
Minciuna, adulterul şi alte uneltiri păcătoase sunt crescut de ea.
nişte nimicuri pline de haz, la care toţi cei fără
minte râd cu multă poftă. Noi suntem doar îngeri cu o singură aripă, nu
putem zbura decât îmbrăţişaţi.
Infernul este locul în care întrebarea ce e de
făcut nu se mai pune; se ştie însă ce nu trebuia
Am fost născuţi în această lume pentru a deveni
făcut.
îngeri, nu diavoli. De aceea,
să urmărim întotdeauna scopul pentru care
Fiindcă oamenii nu au modele de comportament
Dumnezeu ne-a creat.
sacru, ci mai degrabă forme de distracţie
păcătoasă, au uitat de îngeri şi trăiesc în
Cine vrea să fie ca îngerii după înviere, să înveţe
prezenţa demonilor.
de la ei felul în care slujesc lui Dumnezeu.
„Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci
„Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi
diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui
tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările
ascultaţi de glasul cuvântului Lui.”
diavolului.” (1 Ioan 3:8)
(Psalmul 103:20)
„Duhul necurat, când iese afară dintr-un om,
„Toţi cei ce şedeau în Sobor, s-au uitat ţintă la
umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă.
Ştefan şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.”
Fiindcă n-o găseşte, zice: «Mă voi întoarce în casa
(Faptele Apostolilor 6:15)
mea, de unde am ieşit.»” (Luca 11:24)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Lumina

Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin un
moment în viața noastră când am realizat ce importantă
este lumina, dar și ce necesară este ea pentru viața
terestră. Atunci când am întâlnit persoane nevăzătoare
în jurul meu, au fost ocazii în care mi-am îndreptat
inima cu mulțumire spre Dumnezeu, pentru faptul că pot pentru viața de pe această planetă. De asemenea, soarele
vedea lumina zilei. La aceasta s-a referit Solomon când a este nepoluant și beneficiem cu toții în mod gratuit de
scris: „Dulce este lumina şi o plăcere pentru ochi să vadă toate resursele sale, prin bunătatea lui Dumnezeu.
soarele.” (Eclesiastul 11:7) Viteza luminii este cea mai mare viteza cunoscută,
Din punct de vedere fizic, lumina este o radiație sau ea fiind de 300.000 km/sec. Un an-lumină este distanța
un complex de radiații electromagnetice, ea fiind prezentă pe care o străbate lumina într-un an, adică 9,5 trilioane
peste tot în natură și în Univers. Există lumină vizibilă și km. Pentru a traversa de la un capăt la altul galaxia
lumină invizibilă. Lumina vizibilă este cea percepută de noastră, Calea Lactee, cu viteza luminii, ar trebui
ochiul uman, cum sunt obiectele înconjurătoare, dar și 100.000 ani. Conform Bibliei, lumina a fost creată prin
cele aflate la distanțe foarte mari față de Pământ, cum puterea Cuvântului lui Dumnezeu, care a spus: „«Să fie
sunt corpurile cerești. De asemenea, există și lumină pe lumină!» Şi a fost lumină.” (Geneza 1:3)
care ochiul uman nu o percepe, deși ea străbate întregul Însă mult mai importantă decât lumina fizică este
ambient terestru și spațiul cosmic (lumina infraroșie și lumina spirituală, adică posibilitatea de a vedea în
lumina ultravioletă). Știința a descoperit multe lucruri lumea nevăzută ochiului fizic, unde nu se poate vedea
referitoare la lumină, însă mai sunt şi alte necunoscute nici cu ajutorul celor mai puternice aparate macro sau
cu privire la ea. microscopice. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a
Sursele de lumină pot fi: naturale (soarele, fulgerul) venit în lumea noastră să fie Lumina lumii. El, a venit
sau artificiale (lampa cu petrol, lumânarea, felinarul, să elibereze oamenii din închisorile întunecate ale
becul electric,etc). Lumina emisă de o sursă se risipește păcatului, aducând „orbilor căpătarea vederii” (Luca
peste tot, adică se propagă, iar corpurile luminate 4:18). El ne-a însărcinat şi pe noi, să fim lumină pentru cei
împrăștie lumina de la sursă şi prin aceasta ele devin din jurul nostru, care trăiesc în întuneric. El spunea: „Tot
vizibile. aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca
Datorită faptului că electricitatea, ca sursă de ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl
lumină artificială, ne oferă numeroase avantaje, ne vostru care este în ceruri.” (Matei 5:16). Așa cum lumina
face să ignorăm faptul că iluminatul poate fi o sursă de Soarelui este vitală pentru om și oferă așa de multe
poluare. Folosirea în mod excesiv a luminii artificiale ne beneficii vieții umane și noi suntem datori să luminăm în
afectează sănătatea mai mult decât realizăm. Ea cauzează jurul nostru spre binele semenilor noștri.
probleme de vedere, migrene, anemii, anxietate, iar
lumina neoanelor cauzează hipertensiune arterială. De Bibliografie:
asemenea, utilizarea luminii artificiale în mod excesiv are http://www.referat.ro/referate_despre/curiozitati_
un efect negativ chiar și asupra animalelor și a plantelor. despre_surse_de_lumina_vizibilitatea_corpurilor_
Cu toate acestea, consecințele poluării luminoase pot fi si_umbra;;http://education.inflpr.ro/res/Carte%20
reduse prin utilizarea surselor de iluminat într-un mod Garabet/Despre%20lumina.pdf
cât mai eficient și doar atunci când este necesar.
Soarele este cea mai eficientă sursă naturală de Laura Leahu
lumină. Pe Pământ, de la Soare primim toată energia de
care avem nevoie, în principal lumină și căldură, esențiale

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”