Jusuf b. Abdullah b.

Jusuf el-Vabil

Predznaci sudnjeg dana:
mali - srednji - veliki

Sa arapskog preveli: Rasim Brković Senad Ćeman

2

Sarajevo, Bemust, 2000.

3

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!1 Uzvišeni Allah je rekao: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (Hadž; 1-2) “Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?” (Muhammed; 18)

1

Ovo je nelektorisana verzija prijevoda. Ova knjiga je magistarska disertacija odbranjena na Univerzitetu Ummu 'l-Qura (Mekka), Fakultet šerijatskog prava, Odsjek za akaid. Za ovu knjigu pisac dobija največu ocjenu «Odličan» i to u mjesecu Muharremu 1304.h.g.

4

Predgovor Zahvala pripada Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć tražimo, od Njega oprost išćemo, od Njega zaštitu tražimo od svakog zla kojem žude naše duše, i od svih naših hrđavih poslova. Koga Allah uputi, niko ga na stranputicu ne može navratiti; a koga Allah na stranputicu okrene, niko ga ne može na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog boga osim Jednog Allaha Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Njegov Poslanik. «O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!» (Ali 'Imran, 102) «O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.» (Nisa', 1) «O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postići će ono što bude želio.» (El-Ahzab, 70-71)2 Uzvišeni Allah je poslao Muhammeda, s.a.v.s., sa Istinom, te kao radosnu vijest i opomenu ljudima pred nastupanje Smaka svijeta. Nije ostavio ni jedno dobro djelo a da nije uputio svoj ummet (sljedbenike) da ga izvršava; a niti bilo koje hrđavo djelo a da nije upozorio svoj ummet na njega. Pošto je ovo zadnji ummet svih ummeta a Muhammed, s.a.v.s., posljednji Vjerovjesnik, Uzvišeni Allah odlikova njegov ummet predznacima nastupajućeg Smaka svijeta, koji će se dogoditi ovom ummetu. Uzvišeni ih u potpunosti obznani jezikom njihova Poslanika, s.a.v.s., dajući im do znanja da će se ti
2

Ovo je početak hutbe Allahova Poslanika, s.a.v.s., s kojom se počinje kada nam treba bilo koja pomoć od Uzvišenog Allaha.

5

predznaci pojaviti među njima u što nema nimalo sumnje. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., nema više poslanika koji bi objasnili ljudima ove predznake i o onome što će se desiti pred sami kraj ovoga svijeta, nagovještavajući njegovu propast, i početak novog života. Tada će svako biti nagrađen za ono što je uradio «onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjeće ga.» (Ez-Zilzal, 78) Svaka osoba, iz područja Akaida, je dužna vjerovati u sljedeće: Vjerovati u Sudnji dan i ono što će se tada dogoditi od nagrada i kazni. Pošto je današnji čovjek veoma zaokupljen ovodunjalučkim životom i uživanjima na njemu, često se desi da potpuno ili djelimično zaboravi na Smak svijeta i polaganje računa. To sve biva uzrokom slabog pripremanja za njega (radnjom dobrih djela). Ali Uzvišeni Allah želi nas posjetiti na njegov skori dolazak i ukazati nam na njegovu istinitost pojavljivanjem njegovih predznaka. Nema sumnje da sve ono na što nas je upozorio potvrdno istiniti poslanik Muhammed, s.a.v.s., i ono što su ljudi vidjeli i doživjeli neče rezultirati na svijest ljudsku da će Smak svijeta sigurno doći i da u to nema nimalo sumnje. To će biti razlogom njihovog zalaganja za dobra djela i pripremu njegovog dolaska, prije nego za to bude prekasno: «da čovjek ne bi uzviknuo: «Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!» ili da ne bi rekao: «Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao». Ili da ne bi rekao kad doživi patnju : «Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!» (Ez-Zumer, 56-58) U svojoj hutbi, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi rekao: «Ja i Smak svijeta smo poslani ovako». Kada bi spominjao Sudnji dan, njegovo mubarek lice bi pocrvenilo, njegov glas bi se povisio, njegova srdžba bi se

Ovo djelo je dans vrlo bitno.. Sem'ana. a on nam reče: «Šta vam je?» Rekli smo: O Allahov Poslaniče!. 18/63-65.: «Ja se ne bojim za vas Dedždžala.. s. što se primijetilo u trenutku kada im je Allahov Poslanik. a svakodnevno povećavajući vjerovanje svakom muslimanu. Ako se pojavi a ja ne budem među vama.4 Veliki broj predznaka Sudnjeg dana se već pojavio potvrđujući upozorenja Muhammeda.a. Sahih Muslim..v. svak će sebi biti zaštitnik. spominjao Dedždžala. a Allah će biti pomagač svakom muslimanu».. sve dok sam ja među vama. ovog jutra si nam spomenuo Dedždžala. s. Na to im reče Poslanik. s. 3 4 Sahih Muslim.v. r.s. pa smo pohrlili njemu. s.v. s.v.a. saginjući se i ispravljajući.v.. 6/153.s. sve dok nismo pomislili da se nalazi između palmi. Taj slučaj se spominje u hadisu En-Nevasa b. dok sve to biva proizvodom još čvršćeg i privrženijeg odnosa prema našoj uzvišenoj i časnoj vjeri Islamu. teško svakom poricatelju i svakom sumnjivcu u poslanstvo Muhammeda.v.s. kao da je vojni moralista koji neprestano govori: Vašim jutrom i vašom večeri.3 Ashabi su se bojali da će nad njima Smak svijeta nastupiti. Kako da im se ne poveća vjerovanje kada su u stanju da vide skrivene stvari na koje upozori Poslanik Muhammed.a. u kojem se prenosi da je rekao: Jednog jutra je Allahov Poslanik.a.v. tako da smo pomislili da se on (Dedždžal) nalazi između palmi.6 povećala. Teško.. opisivao Dedždžala.a. jer ću vam ja biti zaštitnik.s. s. Među njima su svakako predznaci Smaka svijeta.s.s.s.a.a. te najednom se sageo i ispravio. sa tačnom preciznošću njihova pojavljivanja i nastajanja?! Svaki od njih predstavlja jednu od mnogobrojnih mu'džiza Poslanika ovog ummeta Muhammeda. s.s.a. iz razloga što veliki broj današnjih pisaca sumnjaju u pojavljivanje svega na što nas upozorio Poslanik.a.v. s. . od skrivenih stvari u koje svaki vjernik mora vjerovati.

2.. 5.Allah mu se smilovao.g.Allah mu se smilovao. . umro 1103.nisu dovoljno objasnili što se moralo pojasniti čitaocu. koji je još uvjek živ. «En-Nihaje» ili «El-Fitenu vel-Melahim» od hafiza Ibn Kesira. Sve je to potkrijepljeno nepobitnim dokazima iz Kur'ana Plemenitog i Sunneta Besprijekornog. umro 228. Zbog tih i sličnih. s. Od tih knjiga izdvajamo: 1. -Allah im se smilovao .h. sam imao želju da sakupim dokaze i objašnjenja svih malih i velikih predznaka Smaka svijeta. «El-Iša'a li ešratis-sa'a» od Šerif Muhammed b. . umro 1307.7 Neki. Neki od tih predanja su istinita a neka su neistinita i izmišljena na Poslanika. već se poslužiše raznoraznim hadisima i prenosiocima. pak. Ovo nije bilo nimalo lahko uraditi.g. ali se ne zadovoljiše samo onima koji su potvrđeni u vjerodostojnim hadisima. dok ih drugi tumače sa veoma iskrivljenim tumačenjima i objašnjenjima. «Fiten» od hafiza Nu'ajm b.g. 3. «Itihaful-džema'a bima džae fil-fiteni vel-melahim ve ešratus-sa'a» od šejha Hamud b. poriču samo jedan dio tih predznaka. Resul elHusejni el-Berzendži. Neki od učenjaka napisaše djela o predznacima Smaka svijeta. . Abdullah et-Tuvejdžeri en-Nedždi. .h. . Neki.v.g. Allah ga sačuvao. pak. I još mnogo drugih djela koja sadže veli broj hadisa o predznacima Smaka svijeta. Hammad el-Huzai.h.Allah mu se smilovao.a.h.s.Allah mu se smilovao. 4. «El-Iza'a lima kane ve ma jekunu bejne jedejis-sa'a» od šejha Muhammed Siddik Hasen el-Kanudži. umro 774. ali su sabrali veliki broj hadisa i u to uložili ogroman trud. zbog traganja za vjerodostojnim hadisima između velikog broja raznoraznih prenosilaca.

Na sve to sam dodao i nešto objašnjenja naših eminentnih učenjaka. u odgovorima svima koji negiraju bilo šta od predznaka Smaka svijeta. Pošto se veliki broj predznaka spominje u «Ahad»5 hadisima pocetak ove knjige je posvećen objašnjenjima i dokazima vezanim za tu vrstu hadisa. odbacivati. Sudnji dan i istinitost svega na što nas je upozorio ili obavijestio naš Poslanik Muhammed. Prema tome i mešhur hadis se ubraja u Ahad.a.. Ahad hadisi se dijele u tri vrste: mešhur. tako da odlučih ovo djelo napisati na sljedeći način: Nisam spomenuo ni jedan predznak Smaka svijeta kojeg nisam našao potvrđenog od Poslanika Muhammeda.v.a. ili to netačno i pogrešno interpretiraju i objašnjavaju.s. ali nije dostigao stepen mutevatira. Od hadisa sam koristio samo sahih (vjerodostojne) i hasen (dobre) hadise. a znaći jedinstven. uzimati kao znakove dobra ili zla ili ih iskrivljavati. već sam se zadovoljavao sa nekima koji su potvrđivali da se taj predznak nalazi među predznacima Smaka svijeta. .s. Sve što je govorio je bila 5 Ahad hadisi su sva predanja osim mutevatir predanja. aziz i garib. Spomenuo sam sve ono što je potrebno objašnjenju dotičnog predznaka. koje ne smijemo negirati.direktno ili indirektno. koje su ocijenili poznavaoci hadiske znanosti. da je on zaista jedan od predznaka . s. nisam koristio sve vjerodostojne hadise u svakom od predznaka. bilo da se radi o objašnjenju nepoznatih izraza ili pojašnjenju mjesta koja su navedena u hadisu. Aziz hadis je onaj hadis kojeg prenose dvojica od dvojice. hasen (dobar) i daif (slab) s tim što je garib pretežno slab. s. Ove tri vrste Ahad hadisa mogu biti sahih (pouzdane). zbog čega se i zove tako.8 Okoristio sam se od onih koji me pretekoše u pisanju ove teme. Nastojao sam da objasnim i obrazložim da predznaci Smaka svijeta spadaju među skrivene (gajb) stvari u koje moramo vjerovati. Da skratim. Garib je onaj hadis što ga prenosi samo jedan prenosilac. Ovo moje djelo služi kao poziv vjerovanju u Uzvišenog Allaha. Demantovao sam stavove svih koji ovu vrstu hadisa ne uzimaju u dokazivanju vjerskih stavova u Akaidu.v. Mešhur je hadis koji prenose trojica ili više u svakoj generaciji.

nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 158) A kada se to dogodi: «Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kad se džehennem svakome ko vidi bude ukazao. osim onima koji su prije tog čina bili mu'mini i pokajnici. Gospodara Uzvišenog Prestolja (Arša) da nas učine sigurnima na tom iznenadnom danu i da nas uvrsti među one koje će smjestiti pod Svoj hlad kada ne bude drugog hlada osim Njegovog. jer se Smak svijeta veoma približio. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtijeva uzdržao džennet će boravište biti sigurno. ako prije nije vjerovao ili ako nije.Prva tema: Bitnost vjerovanja u budući svijet i njegov utjecaj na ljudsko ponašanje. . predgovor.Predgovor sam podijelio na nekoliko tema: .(En-Nazi'at. 35-41) Molimo Uzvišenog Stvoritelja.9 Objava. zatvorit će se vrata pokajanja (tevbe) i prestati upisivati dobra djela. tako da više neće koristiti ni pokajanje a ni dobra djela. na primjer. onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio džehennem prebivalište postati sigurno. ali kada se počnu pojavljivati njegovi Veliki predznaci. pojavi i izađe Sunce sa Zapada. kao vjernik. kakvo dobro uradio. dvije cjeline i završnica.pored njegovih predznaka .Uvod sadrži: Bitnost ove teme i njen način pisanja. njegovu časnu porodicu i ashabe.Druga tema: Spomenuo sam pridavanje posebne važnosti vjerovanju u Sudnji dan .» (El-En'am. . Kada se. . neka je Salavat i Selam na njega. «Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu. dolazit će takvom brzinom kao kada raskinemo lančić pa njegovi bobci brzo spadaju sa konca na kojem su nanizani.te . Pojavio se veliki broj njegovih predznaka. Način pisanja ovog djela: Ovo djelo sam podijelio na sljedeće skupine: Uvod. Ovo djelo može još poslužiti kao priprema za ono što nas čeka poslije smrti.

Četvrta tema: Objasnio sam veoma bitnu činjenicu da nas je naš Poslanik Muhammed. Treća tema: Dokaz vjerovanja u Ahad hadise koji se odnose na Akaidska pitanja. sa donošenjem jasnih dokaza svakog zasebno.v. dok sam ja se poslužio samo nekima od njih. Prvu cjelinu sam podijelio na tri poglavlja: .v. kao i onima koji su izračunali dužinu i vijek trajanja ovog dunjaluka-svijeta.. za ovu temu. jer bi to značilo negiranje i odbacivanje na stotine tačnih hadisa.s. obavijestio o svemu što je bilo i što će biti do Sudnjeg dana.10 - - - - veliki broj ajeta u Kur'anu koji ga nazivaju raznim imenima.a. To je mišljenje novotara u vjeri koji za to nemaju nikakva dokaza ni objašnjenja. Peta tema: U ovoj temi sam se bazirao na znanje postojanja Sudnjeg dana. ostavio samo za sebe. Pojasnio sam da smo dužni vjerovati sve ono što nam se nalaže u hadisu koji je ocijenjen kao tačan.Prvo poglavlje: U ovom poglavlju sam objasnio značenje «Predznaka» jezički i stilistički. Šesta tema: U ovoj temi sam se bazirao na blizinu Sudnjeg dana. obrazlažući čitaocu da ono spada u stvari koje je Allah. Među tim stvarima i pojavama svakako..s. su predznaci Sudnjeg dana. Potom sam dao repliku svima koji zastupaju mišljenje da je njegov početak (Sudnjeg dana) znao Allahov Poslanik.a.š. Potom sam razjasnio da se Sudnji dan sastoji iz troje: . Na ovu temu postoji veoma veliki broj hadisa sa raznim predajama. s. pa sam čak spomenuo replike i nekih učenjaka na takve i slične stavove. s. dž. i veoma mali ostatak ovog prolaznog svijeta u odnosu na njegovu dužinu i postojanost. Ova tema je posebno bitna samim tim što u njoj dajem repliku svima onima koji ne priznaju ovu vrstu hadisa koji govore o akaidskim stvarima. Sve svoje stavove sam argumentirao Kur'anom i Sunnetom. a tako i značenje «Sudnjeg dana». Za to sam naveo odgovarajuće argumente.

Treće poglavlje: Ovdje sam govorio o malim predznacima Sudnjeg dana. Smrt Poslanika Muhammeda. - . Mnoštvo policije i saučesnika zulumčarima nepravednicima. 7. Nestanak znanja i pojava neznanja. c) predznaci Sudnjeg dana koji se do dan danas nisu pojavili. 11. 3. Novčana korist i nepotrebnost dobrovovljnog davanjasadake. Svaku podjelu sam objasnio sa činjenicom da ih veliki broj učenjaka svrstava i navodi onako kako su se pojavljivali. Pojava hidžaske vatre. 9. Nestanak povjerenja. 6. 14. Rasprostranjenost kamate. s. b) predznaci Sudnjeg dana koji su se pojavili. 4.a.a. Poslanstvo Muhammeda. 15. a to su: 1. Borba sa nevjernicima. 10. Pojava lažnih poslanika. 8. s.v. Pojava fitneta-nereda.v..11 1. Kuga Umvas. - mali predznaci Sudnjeg dana. 2. navodeći dvije podjele: 1. Osvajanje Bejtul-Makdisa. Drugo poglavlje: Ovdje sam govorio o podjelama predznaka Sudnjeg dana. veliki predznaci Sudnjeg dana. 3. srednji predznaci Sudnjeg dana. 2. 12. 2. neprestano se pojavljuju i dolaze jedan za drugim.. 16. mali predznaci Sudnjeg dana. Sigurnosna rasprostranjenost. odnosno kako će se pojavljivati. na tri načina: a) predznaci Sudnjeg dana koji su se pojavili i nestali.s. Borba sa narodom Turk. 13.s. Rasprostranjenost prostitucije. veliki predznaci Sudnjeg dana. 5.

33. 27. 42. 29. . Mnoštvo ubistava. 40. 28. 25. Mnoštvo potresa . Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga. Povrat arapske zemlje u obliku pašnjaka i rijeka. prekidanje rodbinskih veza i loši međuljudsi odnosi. 44. Nestanak pobožnih ljudi. Nadmetanje u gradnji visokih kuća. Mnoštvo žena a manjkavost muškaraca. 39. 46. 45. Ogromnost mjeseca. 41.istinskih vjernika. 34. 38. Podmlađivanje staraca. Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrdživanju vijesti. 23. Podcjenjivanje Sunneta koji su bili islamskim podsticajem. Mnoštvo trgovine. Mnoštvo pijenje alkohola i njegovo odobravanje. Brzina protoka vremena. Blizina pijaca . izobličavanja i sklizanja zemlje (sjelina). Međusobno nepoznavanje. 43. 22. Povećan broj pokvarenjaka. 31.nevjerstva u ovom ummetu.podrhtavanja tla. Nazivanje pozdrava samo onima koje poznajemo. 32. Traženje znanja kod mlađih osoba. 37. 20. 18. 30. Pojava izazovno obućenih osoba. Veliki broj iznenadnih smrti.12 17. istinitost snova mu'mina . 26. 36. 35. 19. Pojava razvrata.trgovina. Pojava propadanja. Velika pojava lažnog i uskraćivanje istinskog svjedoćenja. 21. 24. Pojava širka . Rađanje robinje sebi gospodara. Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji. Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje. Velika škrtost.

i mjesto pojavljivanja. Zatim sam govorio o mjestu njegova pojavljivanja i posjećivanju . izgled. Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom.» objašnjavajući da on nemože poslužiti kao dokaz onima koji negiraju njegovo pojavljivanje. 53. 48. njegovom izgledu. 51. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana. Potom sam spomenuo stavove i mišljenja onih koji negiraju njegovo pojavljivanje i uputio im svoju repliku. 57. 50. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika. Ova cjelina se sastoji od predgovora i devet studija: Predgovor sam podijelio na dva dijela: Prvi: Redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Druga studija: U njoj sam govorio o Dedžalu. 54. 49. i hadisima koji o njemu govore. Drugi: Neposredno smjenjivanje velikih predznaka jednih za drugim. Nakon toga sam spomenuo mišljenja učenjaka o vjerodostojnim (mutevatir) predajama o dolasku Mehdija. Sve to sam argumentovao sa hadisima. Naveo sam hadise koje bilježe Buharija i Muslim dajući nam sliku i izgled Mehdija. Na poslijetku sam komentarisao hadis: «Nema Mehdija osim Isa'a sina Merjemina. bilo direktno ili indirektno. 52. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata. Borba protiv Židova. Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe. ne spominjući njegovo ime. Drugu cjelinu sam posvetio Velikim predznacima Sudnjeg dana. Studije sam podijelio na: Prva studija: Ovdje sam govorio o pojavljivanju Mehdija. 55. 56. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena. Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja). Tumačeći hadis o Ibn Sajjadu i sve što je vezano za tajk slučaj. Dolazak Kahtanca. Potom sam naveo hadise i mišljenja po pitanju da li je on živ sada ili nije.13 47. Mnoštvo kiša a malo rastinja. njegovo ime. Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa).

Treća studija: Ovdje sam obrazložio spuštanje Isa. Šesta studija: Ovdje sam govorio o Dimu. i njegov sud po šerijatu . Sve to sam završio načinom njegove propasti i uništenja. Spomenuo sam njihov izgled.islamu. Četvrta studija: Pojava naroda Je'džudž i Me'džudž. pred sami kraj ovoga svijeta. Prvo sam spomenuo dokaze iz Kur'ana navodeći i mišljenje učenjaka da li se to desilo do sada ili nije. Zatim sam replicirao svima koji negiraju njegovo pojavljivanje. način zaštite od njega. a zatim sam naveo i hadise koji govore o tome. Sve to sam završio dužinom njegova boravka na Zemlji po njegovu spuštanju i njegovu smrt. Spomenuo sam kur'ansku mudrost ne spominjanja njega direktno. Peta studija: Tri velika ulegnuća Zemlje. a. potkrepljujući sve to nepobitnim dokazima iz Kur'ana i Sunneta. jer sve dosad su bila samo jedna mala ulegnuća koja sam spomenuo među malim predznacima Sudnjeg dana. način njihova pojavljivanja. a.s. Oni se još nisu dogodili. ulegmuće na Zapadu i ulegnuće u arapskom poluostrvu. Prvo sam naveo dokaze iz Kur'ana i neke mufesire koje su protumačili značenje tih ajeta. Sedma studija: Izlazak Sunca sa Zapada.14 svih mjesta na zemlji osim Mekke i Medine.s..a. spominjući hadise koji govore o njegovom izgledu. već će poslovi biti zapečaćeni.s. Sve to sam potkrijepio nepobitnim dokazima iz Kur'ana i Sunneta. Kao što sam replicirao svima koji tako ne misle. obraylažući da su oni od naroda Adema. Objasnio sam značenje ulegnuća i njihov značaj kao predznaka Sudnjeg dana. a zatim dokaze iz Sunneta našeg Poslanika Muhammeda. .s. Potom brojne mudrosti spuštanju njega kao poslanika od svih drugih poslanika. Zatim sam spomenuo broj njegovih pristalica. blaženstva i bereketa. načinu njegova spuštanja i mjestu. Nakon toga sam objasnio da se prilikom njegova pojavljivanja sa Zapada neće primati niti jedna dova i niti jedno naknadno vjerovanje. s. a.v. To vrijeme će biti vrijeme mira. i to: Ulegnuće na Istoku.

Naveo sam mišljenja o izgledu životinje i njen posao po pojavljivanju. Neka je sva slava Uzvišenom Gospodaru i neka je visoko iznad onih koje Mu smatraju ravnim i neka je salavat i selam na Njegove poslanike. sa tačnom naznakom tjeranja i skupljanja ljudi ka jednom mjestu.v.15 Osma studija: Ovdje sam govorio o «Dabetul-erd» životinji koja će govoriti ljudskim jezikom. Uložio sam svoj trud. jer je On moj Pomagač i moj Oslonac. Neka je salavat i selam na Njegovog roba i posljednjeg poslanika Muhammeda.s. Sve ono što sam pogodio to je uistinu od Allaha. javno i tajno. dok je nepotpunost svojstvena Njegovim stvorenjima. Gospodaru svih svjetova. Deveta studija: Vatra koja će ljude tjerati na jedno mjesto. jer potpunost pripada samo Uzvišenom Stvoritelju.a. . prije Sudnjeg dana.. koliko god sam mogao. i neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu i ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjeg dana. navodeći dokaze. vođe svih bogobojaznika. Naveo sam nepobitne dokaze iz Kur'ana i Sunneta. i neka je svaka zahvalnost Allahu. dok u protivnom molim Ga da mi oprosti. Objasnio sam da će ovo okupljanje biti još na dunjaluku. išteći od Njega Pomoć i Blagoslov. kao i mjesto njegova pojavljivanja. Zahvaljujem se Uzvišenom Allahu na svakom početku i na svakom kraju. s. Zaključak: Ovdje sam naveo najvažnije stvari do kojih sam došao istraživanjem. na Njegovom olakšavanju i pojednostavljivanju. Objasnio sam mjesto njena pojavljivanja. Ne tvrdim da sam ovu temu u potpunosti iscrpio i obradio.

16 ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ UVOD Obuhvata sljedeće teme: .Treča: Dokaz za vijest koja nam dođe od pojedinca. .četvrta: Nagovještavanje Poslanika s. o budučim skrivenim stvarima. .Druga: Imena Sudnjeg dana. .a.v. .s.Peta: Znanje o Sudnjem danu.Prva: Bitnost vjerovanja u onaj svijet I njegov uticaj na ljudsko ponašanje. .Šesta: Blizina Sudnjeg dana. a koja je u vezi sa našim ubjeđenjem. .

čestiti su oni koji vjeruju u Allaha. čivot. t-Talaq.”7 … I još mnogo drugih ajeta. 177.17 Prva tema BITNOST VJEROVANJA U ONAJ SVIJET I NJEGOV UTICAJ NA LJUDSKO PONAŠANJE Vjerovanje u onaj svijet je stub (rukn) od stubova imana. . I ne postoji način da se to sazna. Zbog velike važnosti ovog uzvišenog Dana nalazimo kako Allah dž. onoga do ćega ljudski razum nemože dosegnuti. nije ovaj kratki. počevšI od mjesta na onome svijetu I dženneta čije je prostranstvo nebesa I Zemlje. osim putem Jasne potvrde koja je došla Objavom od strane Allaha dž. Tvrdnja proživljenja na onom svijetu jeste izgradnja svoga ubjeđenja nakon priznavanja Jednoče Uzvišenog Allaha. kaže: 61 72 A Al-Baqara. I nije kratki I određeni ljudski život. kao na primjer u riječima Uzvišenog: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku I zapadu. Nego je život. dugo pružanje u vremenu do beskonačnosti. Islamski gledano. 2. određeni dunjalički život. Vrlo malo puta se može desiti da pređemo neku stranicu u Kur’anu a da ne nađemo u njoj govor o onom svijetu.š. na mnogo mjesta (u Kur’anu) spaja vjerovanje u Njega Jedinoga sa vjerovanjem u onaj svijet.š. Vjerovanje u onaj svijet I njegove predznake spada u vjerovanje onoga što je nevidljivo. nekome od Njegovih poslanika. u jednom islamskom objektivu. I jedno od temeljnih islamskih ubjeđenjenja.”6 “To je savjet za onoga koji u Allaha I u onaj svijet vjeruje.š. I u onaj svijet. I onome što on sadržI od nagrada I kazni. ili vatre koja se širi za mnoge generacije koji su živjeli na zemljinoj površini mnogo godina: Allah dž.

radi na račun onog svijeta a ne nikako na račun ovoga prolaznog.”10 Rekao je Plemeniti ashab. I pripremljen za one koji u Allaha I poslanike Njegove vjeruju.. A najbolja opskrba je bogobojaznost. Umejr ibn el-Hamam: Trčanje Allahu bez snabdijevanja za put Osim bogobojaznosti I sočnih djela I strpljivosti u ime Allaha na džihadu A svako spremanje za put je težnja I trošak Osim bogobojaznosti. nepokolebljivost u nedačama i strpljivost u nevoljama. sve svoje poslove usresređuje nebeskom. dobročinstva I darežljivosti.š.š..š. a ne zemaljskom vaganju. te one osobe koja ne vjeruje u Allaha dž. jeste istinski I pravi usmjerivač ljudskog ponašanja ka pravom I dobrom putu. što vam je potrebno za put. I onaj svijet. samo želećI za to dobro I nagradu od Allaha dž.. prostran koliko su nebo I Zemlja prostrani. 21. Zbog ovoga (gore navedenog). Ne postoji ni jedan zakon od ljudskih zakona koji je u stanju da uravnotežI I uspravi ljudsko ponašanje. On posjeduje jedinstveno ponašanje u svome životu. onaj svijet I ono što s njim dolazi od nagrada I kazni.on će odgovoriti: “Ima li još?”9 Vjerovanje u Allaha dž. 197. snagu vjerovanja. U njemu vidimo korektnost. koji zna da je ovaj svijet (dunjaluk) ahiretska njiva I da su dobra djela ahiretska opskrba. 94 Q . kao što to pravi vjerovanje u onaj svijet. snabdijte se.š. Uviđamo veliku razliku između one osobe koju smo malo prije spomenuli. 83 A l-Hadid. kao što kaže Uzvišeni Allah: “I onim. af. Onaj koji istinski vjeruje u onaj svijet.”8 “Na Dan kad upitamo džehennem: “Jesi li se napunio?” . širokogrugnost (široke vidike). 30.18 “Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost I džennet. u onaj svijet I ono što on nosi sa sobom od nagrađivanja I kažnjavanja. uviđamo veliku razliku I ogroman kontrast između ponašanja onoga ko vjeruje u Allaha dž. 105 Al-Baqara.

š. 30. 138 Al-Kahf.š.. biti pitano zbog njega i biti nagrađivano zbog njega.: “Ako bi potukla Mazga u Iraku. osječaj težine odgovornosti I prevelikog povjerenja koje je čovjek ponjeo a koje su odbila nebesa. bit će ti loše: “Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio I rđavo djelo koje je učinio . Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti”. Zemlja I brda.a.”11 Musliman ne ograničava svoju korist samo na ljudski rod. onaj svijet I ono što dolazi s njim od polaganja računa I nagrađivanja. žele da dobro stigne ljudima samo njegovim putem I njegovim zaslugama.19 On zna da je bolje I dugotrajnije ono što je za njega pripremio Allah dž. Zadihan iza svojih napora.a. Oni su znali da će se za svako djelo. a to nije nikome drugom do vjerniku. on zahvali Allahu dž.govoriće . zzamislio bih se da će me Allah dž. a ako ono bude loše.š. sa komentarom od Nevevija. bilo ono malo ili veliko polagati račun.š.s. I onaj svijet. I bude to najbolje za njega. ako ono bude dobro.: “čudna li je stvar sa vjernikom! Svaka stvar je za njega dobro. Ali-Imran. 49.13 Što se pak tiće onoga koji ne vjeruju u Allaha dž. nego je čak proširuje I prema životinjama..š. “Teško nama!” . on se strpi I to bude najbolje za njega. on pokušava svim silama da ostvari svoje želje u ovome prolaznom životu na dunjaluku. .12 “I Knjiga će biti postavljena I vidjećete grešnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Ako ga zadesi ono što ga raduje. pitati o njoj: zašto joj nisi izravnao put o Omere”.a. nemočan da ih sviha sabere. Imami Muslim prenosi od Suhejba r.I naćI će upisano ono što su radili. bit će ti dobro. Ovaj osječaj dolazi od posljedice vjerovanja u Allaha dž. 18 / 125. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. sve je nabrojala!” . Ponekada učine da dunjaluk 116 127 Sahih Muslim. kao što se to navodi u poznatoj izreci Omera ibn El-Hattaba r. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. a ako ga zadesi nešto loše.poželjeće da se između njih I njega nalazi udaljenost velika”.v.“kakva je ovo knjiga.

Ako se ostvari njihovo jedinstvo. koji ne vjeruje u Allaha Uzvišenog I u onaj svijet. Neznabošci (predislamski arapi) su prolivali krv. otpadnik (Marks) tvrdi da ne postoji Bog dž. Oni nisu u stanju da spoznaju pravo značenje života I onoga zbog čega su stvoreni. nego su oni potpuno zaneseni I izgubljeni. On ovaj život opisuje samo kao neku stvar. zbog toga što ne vjeruju u proživljenje poslije smrti.!. dešavaju se još veća poricanja od ovoga (gore spomenutog).š. jer je za njega proživljenje nevjerovatno: “Ali. Njega niko drugi ne zanima I ne interesuje. opisao njihova stanja riječima: “I rekli bi: “Nema života osim na ovom svijetu I mi nećemo biti oživljeni!”15… ili kako kaže jedan od njih: “To je samo maternica koja izbaci I zemlja koja proguta”. mjenjaju se njegova vaganja. onda je to samo zbog straha od ugnjetačkog režima. Al-An’am.š. . Ova vrsta ljudi ulaže najveće napore I žrtvuje se za život. kaže za mnogobošce (Jevreje I ostale): 149 15 10 Al-Qiyama. 5-6. Prolaze stolječa. pljačkali imovinu i presretali na putevima. Njihov zagovornik. stiješnjena I ograničena čovjeka.20 postane njegova največa preokupacija I vrhunac njegova znanja. On stvari ocjenjuje samo prema svojim ličnim interesima. I završavaju pogrešnim rezultatima. dok se ništa ne nalazi iza te osječajne I opipljive stvari. osim u granicama koliko mu je to potrebno u ovome određenom I kratkom životu. kao što se to dešava u otpadničkom komunističkom marksizmu. kao što je Allah dž. On se čak I ne okreće za onima koji su njegove vrste. dok je život sam stvar! Oni su zbog ovoga kao životinje. On se kreće. a nakon toga se mjenjaju njegovi računi. 29. kao što Allah dž. Svjedoci smo poricanja u potpunosti koje se krije iza onoga što je osječajno I opipljivo. čovjek hoće dok je živ da griješI pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?”14 Ovo je razmišljanje neuka. zbog toga što nisu vjerovali u proživljenje I nagrađivanje.š. dolazi iznenađenje. koje traju onoliko koliko traje njegov život. ali sve njegove granice su zemaljske.

96. Ova I slična vrsta ljudi su najgori. Isto tako je nevjernicima okrenuo poglede ka istinskim dokazima..s. jer će se toga dana dešavati stvari od kojih se tjela koče. Vidjet češ kako je među njima proširena: Pohlepa. a neposlušnima I nevjernicima od kazni. Oni nisu u stanju da podnesu odgovornost u nekom drugom životu. onda ih ništa ne bi sprečavalo da izvrše samoubistvo. čak I od mnogobožaca.”17… da im saopšti neka stanja u kojima će ljudi biti tog Dana. pa tako ne nalaze nikakvu zapreku da se riješe ovoga života. doista. tako su ljudi ovaj Dan uzeli za svoju stalnu preokupaciju.a to je Allahu lako-. .a. Zbog toga se među njima pojavljuje prirodna impotencija I životinjsko ponašanje. užitak. da više žude za životom od svih ostalih ljudi. biti obaviješteni!” . Gospodara mi moga. Ako bi uvidjeli da im život na ovome svijetu donosi poteškoće I neugodnosti. sigurno.16 Mnogobožac ne želi proživljenje poslije smrti. njihovo podčinjavanje i prisvajanje njihovih bogastava. ugnjetavanje naroda. mada ga to. Zbog ovoga svega. sigurno ćete biti oživljeni. Vidiš ih požrtvovane u užicima I naslađivanjima ovog života na Zemlji. svaki bi volio da poživi hiljadu godina. Ovo je sve utjecalo da oni usresrede svoja ponašanja u ovome životu.v. 7. prema onome što im je dato od znanja u njihovim knjigama. slijedečI Istinsku vjeru s kojom im je došao njihov Poslanik Muhammed s. I naredio njihovu poslaniku da im se zakune da je on (onaj svijet) istina: “Reci: “Hoćete.š. od onoga što očekuju u trenutačnim užitcima. I kad bi toliko živio. At-Tagabun. On voli dug život. pa o onom što ste radili. polaganja računa I nagrađivanja. te onoga što je Allah dž. izbacio svaku moguću sumnju iz njihovih srca. ne bi od patnje udaljilo! -A Allah dobro vidi ono što oni rade”. potvrđivanje proživljenja. I to potvrđuje Kur’anom o bitnosti vjerovanja u onaj svijet. Sada ćemo navesti I neke dokaze za to: 1611 1712 Al-Baqara. Islam posvečuje pažnju. Islam je neznabošcima negirao njihovo udaljavanje od toga.21 “I naćI ćeš ih. pripremio bogobojaznima od nagrada. Ponekad Jevrej zna ono što ga ćeka na onom svijetu od sramote I nevolje.

doćI I što će Allah one u grobovima oživjeti”.: 1813 1914 2015 Al-Hagg. čak šta više. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Ya-sin. doćI I što će Allah one u grobovima oživjeti”. zatim od kapi sjemena. ona ustrepće I uzbuja. kao što kaže Uzvišeni: “I Nama navodi primjer. kako možete sumnjati u oživljenje. ali kad na nju kišu spustimo.š. 5-7. a zaboravlja kako je stvoren. 78-79. I govori: “Ko će oživjeti kosti. ona ustrepće I uzbuja. u to nema sumnje.š.20 Oživljavanje zemlje kišom I iznicanje raznovrsnog bilja je očit dokaz na moč Uzvišenog Stvoritelja da oživi mrtve I da nastane Sudnji dan. nema nikakvih poteškoća da to ponovo uradi. što nas okružuje. On dobro zna sve što je stvorio”. kad budu trule?” Reci: “Oživjeće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. nam jasno ukazuje I tvrdi u mogučnost proživljenja: Rekao je Uzvišeni: “I ti vidiš zemlju kako je zamrla. c)Jasna I Uzvišena moč Allaha dž. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. . Al-Hagg. I što je On kadar da mrtve oživi. zato što Allah postoji. . do roka određenog. u najuzvišenijem stvaranju: Rekao je Allah dž. I što je On kadar da mrtve oživi. to je mnogo lakše od prvog puta. a drugi duboku starost doživljavaju. u to nema sumnje. I po našim razonovanjima.pa.19 b)Sve ovo.18 Ko je bio kadar (u mogučnosti) da stvori čovjeka u raznim oblicima. zato što Allah postoji. Mi vas stvaramo od zemlje. I što On sve može. pa začas zaboravljaju ono što saznaju. 5-7. potom od ugruška. I što će čas oživljenja. I što On sve može. ali kad na nju kišu spustimo.22 a)Prvo stvaranje: Rekao je Uzvišeni: “O ljudi. I što će čas oživljenja. jedni od vas umiru. pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo što hoćemo. zatim činimo da se kao dojenčad rađate I da poslije do muževnog doba uzrastete. I ti vidiš zemlju kako je zamrla. osječajno I opipljivo. zatim od grude mesa vidljivih I nevidljivih udova.

samo za to rekne: “Budi!” . Al. 38-39. Vladar istiniti.š. Nije ostavio ljude u stanju da jaki vršI nasilje nad slabim a da za to ne postoji zabrana I 2116 2217 2318 2419 Ya-sin. Mi smo ih stvorili sa ciljem. ali većina ljudi ne zna”. 115-116. zabranjivao. nema drugog boga osim Njega. Ad-Duhan. vidjećemo . kaže: “Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili I da Nam se nećete povratiti?” I neka je Uzvišen Allah.š.23 “Zar Onaj koji je stvorio nebesa I Zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste. ali većina ovih ne zna”. sve je stvoreno s mjerom. 57.22 d)Njegova Uzvišena I vidljiva mudrost za one koji vide I istražuju u svemu onome što je stvoreno.I ono bude”.21 Stvoritelj veličanstvenih nebesa I Zemlje je kadar (u mogučnosti) da ponovo povrati (stvori) ovo sičušno ljudsko stvorenje. Gospodara svemira veličanstvenog”!23 I kaže Uzvišeni: “Mi nismo stvorili nebesa I Zemlju I ono što je između njih da bismo se igrali. kao što kaže Uzvišeni: “Stvaranje nebesa I Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog. razmisli o skladu I mudrosti u kojima se nalaze. I da ih neće nagraditi prema njihovim zaslugama: Allah dž. a nije mu pomučeno razmišljanje fanatizmom I praznovjerjem: Mudri nije ostavio ljude bez upute. 81-82. Kada malo bolje pogledamo u ovaj prostrani svijet. a niti ih je stvorio uzaludno. . On sve stvara I On je SveznajućI. sve je stvoreno radi određenog cilja I dužine ostvarivanja tog cilja koji mu je zadan. da im nije naređivano. Al-Mu’minun.24 Posve je jasno onome koji pogleda okolo sebe u raznovrsna I čudnovata stvorenja.Mu’min. Njegovo opstojanje I djelovanje teče prema uputama I odredbama koje mu je Allah dž. svakome onome kome je data blagodat vida. odredio. kada nešto hoće.stranom Njegovog Uzvišenog znanja I ogromne močI dalekosežnu Njegovu Mudrost. I zaista On može.

”26 2-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “Vi ste ostali.pored spominjanja njegovih predznaka . . Isto tako. u to nema sumnje. to bi ga podstreklo da vjeruje u onaj svijet. za Sudnji dan. a da neće naćI od Allahovih darivanja I blagodati koja im je pripremio na onome svijetu. od tih imena ćemo nabrojati sljedeča: 1-čas oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “DoćI će čas oživljenja. 56. . jer oni znaju da sve ono što su žrtvovali od užitaka. El-Mu’min. Druga tema: Imena Sudnjeg dana Od manifestacija zabrinutosti za Sudnji dan . nije ostavio ni ove koji su skrenuli sa pravoga puta a da za njih nije spremio kaznu nakon ovoga prolaznoga života koji im je bio podesan.jeste što se on mnogo spominje u Kur’anu. u njemu se nalazi ono što oko nije vidjelo. podnosili od poteškoća u životu na ovome svijetu je neznačajno u pogledu onoga što će dobiti za to od nagrada I blagodati u džennetu. izvandredne I Uzvišene Njegove Mudrosti. sve do Dana oživljenja. nego bi se ljudi međusobno potpomagali u dobročinstvu I bogobojaznosti. spominje više od osamdeset imena. uho nije čulo a niti osobi naumpalo.”27 3-Dan sudnji: Rekao je Uzvišeni Allah: “Vladara Dana sudnjeg.”28 4-Dan tuge: Rekao je Uzvišeni Allah: 2520 2621 2722 2823 Ibn Kesir.24 ograničenje. Isto tako. 3. Er-Rum.a ovo je Dan oživljenja. I to sa raznim imenima25. Ogromne Njegove brige za čovjekom davajučI mu poštovanja I blagodati. svako od njih ima svoje posebno značenje. nije ostavio one koji su gomilali I sakupljali svoje napore. 59. El-Fatiha. I bili ponizniu poslovima sa kojima je zadovoljan njihov Gospodar. prema Allahovoj odredbi. Kada bi ljudi samo malo razmislili o Allahovom zakonu u svemu onome što nas okružuje. Tada nebi bilo dugih jadikovanja sa mržnjom u licu. a niti pobješnjelosti u ovom životu na dunjaluku.

zaista. Es-Saffat. Eš-[ura.život.”35 11-Dan kojim se prijeti: Rekao je Uzvišeni Allah: “I u rog će se puhnuti .25 “I pomeni ih na Dan tuge. 7. kad bi samo oni znali!”30 6-Dan kada jedni druge budu dozivali: Rekao je Uzvišeni Allah: “Plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali. 21. El-Waqi’a. Qaf. a samo onaj svijet je .”34 10-Dan u kome će se račun polagati: Rekao je Uzvišeni Allah: “To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati. 64. El-Mu’min. 39.”32 8-Dan strašnog suda: Rekao je Uzvišeni Allah: “Da. ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!”33 9-Dan kada će se svi sakupiti: Rekao je Uzvišeni Allah: “I upozorio na Dan kada će se sakupiti .to će biti Dan oživljenja. 53.”38 14-Događaj: Rekao je Uzvišeni Allah: “Kada se Događaj dogodi. 42.”31 7-Kuća vječna: Rekao je Uzvišeni Allah: “A onaj svijet je.to je Dan kojim se prijeti.u koji nema nikakve sumnje. 1. Sad. 20. Kuća vječna.”36 12-Dan vječni: Rekao je Uzvišeni Allah: “Uđite u nj. 32. ovo je Dan vječni!”37 13-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “Dan kada će oni čuti istinit glas . El-Mu’min.”39 15-čas neizbježni: Rekao je Uzvišeni Allah: 2924 3025 3126 3227 3328 3429 3530 3631 3732 3833 3934 Maryam. u miru.”29 5-Onaj svijet: Rekao je Uzvišeni Allah: “čivot na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava I igra. El-Ankebut. Qaf. . 39. Qaf. 34.

26 “čas neizbježni. En-Naqm. 33.”41 17-Glas zaglušujućI: Rekao je Uzvišeni Allah: “A kada dođe glas zaglušujući. 1-3. Abese.”43 19-Smak svijeta: Rekao je Uzvišeni Allah: “Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?”44 4035 4136 4237 4338 4439 El-Haqqa. šta je čas neizbježni. . El-Qari’a.”42 18-Ono što se približava: Rekao je Uzvišeni Allah: “Smak svijeta se približava. En-Nazi’at. 1-3. 57. 34. I otkud ti znaš šta je čas neizbježni?”40 16-Nevolja najveća: Rekao je Uzvišeni Allah: “A kada dođe nevolja najveća.

samim tim što nam je večina predznaka došla hadisima koje prenose pojedinci. 36. Da se vladamo po njegovim uputama). običajno nemoguće da se u tu vijest uvuće laž. Ako se potvdi tačnost hadisa koje prenose povjerljive osobe. od njenog prvog do zadnjeg prenosioca u tom lancu (prenosilaca). te on dospije do nas tačnim I ispravnim putem. Mutevatir: To je sve ono što nam prenosi grupa (prenosilaca) od grupe (prenosilaca).45 Neki orjentalisti I pravnici su zauzeli stav da se tim hadisima koje prenose pojedinci ne može potvrđavati naše vjerovanje.”46 I riječI Uzvišenog: “Reci: “Pokoravajte se Allahu I Poslaniku!””47 Ibn Hadžer. vjeruje da je ona istinita. onda je to potvrdno znanje. . nisu ga negirali. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. riječima: “Kada Allah I Poslanik Njegov nešto odrede. u njegovu istinitost. 4641 El-Ahzab. nego da se ono potvrđuje sa jasnim I kategoričkim dokazima. u pogledu njenog stizanja do nas.a. 4843 Fethul-Bari. Ahad: To je sve ono što se izuzima od Mutevatira.27 Treća tema Dokaz za vijest koja nam dođe od pojedinca (pojedinačno) a koja je u vezi sa našim ubjeđenjem Ova tema je usko I potvrdno povezana sa samom tematikom predznaka Sudnjeg dana. 32. onda mi moramo da vjerujemo u njega (tj. po mišljenju velike večine učenjaka. To je 4540 Vijest.v. radi po njoj.s.”48 Ibn Ebi el-Iz je rekao: “Vijest koja dođe od pojedinca. nego su se međusobno složili na njegovo prihvačanje. 4742 Ali Imran. Ovo mišljenje. počevšI od naređenja Uzvišenog Allaha koje je upučeno vjernicima. se dijeli na dva dijela: Mutevatir I Ahad. bilo da je u pitanju neki Kur’anski ajet ili hadis od Poslanika s. Ovaj ovakav hadis zahtjeva pouzdano I potvrdno znanje. je rekao: “Razglasio se I proširio rad ashaba I tabi’ina po vijesti koju se prenosili pojedinci. ako je ummet prihvati. I ovaj njihov stav se odbija.. bilo da se radi o Mutevatir ili Ahad hadisu. Allah mu se smilovao. što je I stav svih naših ispravnih predhodnika. 13/234.

“Risala” od Imama [afije.s. Rekao je Ibn Tejmije. a on mu je odgovorio: “Allahov Poslanik s. to odbacili ili odbili.”49 Jedan čovjek je pitao Imama Šafiju. to bi značilo odbijanje naređenja Allaha dž.s. je po tom pitanju presudio tako I tako. a ja ga ne bih uzeo I radio po njemu. ne bi rekao toj osobi: tvoja 4944 5045 5146 5247 Tumačenja Tahaviske Akide. Allah mu se smilovao. dok se prijašnji učenjaci nisu sporili I razilazili oko toga. El-Hašr. isto tako kaže: “Ako bi mi došao tačan hadis od Allahova Poslanika s. 7.”51 Imam Ahmed nije uslovio ništa drugo do tačnost te vijesti. . str.v.s. je presudio.” čovjek reče Šafiji: “Šta ti veliš na to?” On odgovori: “Slava Allahu! Zar me ti smatraš pogodnog za nagodbu?! Zar me ti smatraš I vidiš u središtu vatre?! Govorim ti: Allahov Poslanik s. Allah mu se smilovao.s. tj. od Alij ibn Ebi el-Iz el-Hanefi. str.. složili s onim Što nam je došlo od Poslanika s. : “Sve ono što je došlo od Poslanika s.v.s. Međmu’ el-Fetava. a ti kažeš: Šta veliš ti na to?!”50 Šafija. a ono što vam zabrani ostavite. rekao je Uzvišeni Allah: “Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite. 401..a. Allah mu se smilovao. 399-400. kojim slučajem. Kada bi nekome od njih došla dotična vijest.. onda se svi muslimani slažu da ga treba slijediti. složili smo se s tim. Dali je bilo u vezi sa ubjeđenjem (akidom) ili nekom drugom radnjom.a. odgovara onima koji negiranju vijest koja dođe od pojedinca: Ashabi su međusobno prenosili vijesti jedan drugome. Allah mu se smilovao :”Kada se potvrdi neki sunnet.”52 Ibn Kajjim. bili su čvrsto uvjereni u ono što im je taj ashab prenosio od Allahova Poslanika s. Ako se ne bi. Allah mu se smilovao. o nekoj stvari. Rekao je Imam Ahmed. dobrom predajom.s.v.a.” Nije pravio razliku od vijesti (hadisa) koja mu je dolazila preko pojedinaca I vijesti koja mu je dolazila od grupe ljudi.v.28 jedan od dijelova Mutevatira. nego se sve potenciralo na ispravnost I tačnost hadisa. uzimam vas za svjedoke da mi je nestalo pameti. v. niti je pravio razliku od onoga na što se to odnosilo.a. 19/85.a.v.š.a.

te bio čvrsto I definitivno ubjeđen u to svojstvo. kao na primjer Ebu Muhammed ibn Hazm.š. govorom kojeg će čuti oni koji su blizu I oni koji su daleko. u kojoj može biti pogreška. Onim koje nam stižu od pojedinca). Uzimaju za dokaz neke ajete u kojima se zabranjuje slijeđenje predpostavki. 28. kao što je bio ubjeđen da će vidjeti Allaha dž.a. odmah bi ga prihvatio (kao takvo).s. na Što oni aludiraju. Havaridž I neki od Islamskih fakiha I pravnika. sljedbenici Ebu Hanife. Rafida. U svim propisima se mora raditi po ovakvim vijestima (tj. kao takvi. nagađanje I slutnju.v. nego se misli na sumnju. I da se u tome nimalo ne koleba. da se On veseli.v. ili svog prijatelja. Ovo mišljenje. isto tako zastupaju: Malik. Muatezile. velika večina učenjaka. kao što su riječI Uzvišenog: “Slijede samo pretpostavke. da se On spušta svake noćI na zemaljsko nebo.29 vijest je vijest pojedinca I ona kao takva nam ne značI neko znanje.. Oni nemaju tačno znanje koje bi potvrdilo ono što oni govore.”53 Odgovor na ovu njihovu sumnju bi bio. .s. Nasuprot ovih. Ibn Kesir. Davud ibn Alijj. da se On smije. a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. nego je to laž. jer. uzimati u stvarima koje su u vezi sa akidom (ubjeđenjem). Na ovo mišljenje su se složili ashabi. pretpostavka nema presudnu ulogu. potvora I odvratno nevjerstvo. kleveta. koji je iskren I pravedan. samim svojim slušanjem. da će govoriti s Njim. ko čuje ove hadise od onoga ko mu ih prenosi od Allahova Poslanika s. da će On razgovarati sa svojim robovima. u ovome ajetu. njegovi sljedbenici. (“Slijede 5348 En-Neđm. koji govori o Allahovim svojstvima. tabiini. treba da bude ubjeđen u njihovo značenje. da se ovaj I sličan njihov dokaz odbija I ne prihvata.a. tumačećI ovaj ajet: “(A o tome ništa ne znaju)” tj. Džehmije. imamo I neke koji smatraju da vijest koja nam dolazi od pojedinca ima značenje moguće pretpostavke. dok se po njihovom mišljenju ne mogu. sve dok nam ta vijest ne dođe od grupe ljudi… Kada bi neko od njih prenio neki hadis od Allahova Poslanika s.. Šafija. laž. nemarnost i zaborav.

zbog toga što se propisi ne grade na simnji I slutnji. Ovo mišljenje ćemo potvrditi riječima Uzvišenog: (Oni se samo za pretpostavkama povode.30 samo pretpostavke. Ako je neistinit govor I slutnja pretpostavka. onda se nedozvoljava njeno uzimanje I korištenje u propisima. I oni samo neistinu govore)56. ih je opisao sa pretpostavkom I neistinitim govorom koji su apsolutno nagađanje I slutnja. Da ih treba uzimati kao dokaze u našem ubjeđenju). niti ikada može da zauzme mjesto istine.a. nema mjesta odbijanja njegove vijesti zbog eventualne razumske mogučnosti koju običaj negira. I iz Kur’ana. rekao: (“čuvajte se pretpostavke. jer je pretpostavka najlažniji govor. Od njih: Što se tiče dokaza iz Kur’ana. a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Allah dž. 116.”55 Sumnja I laž su pretpostavke koje je osudio Uzvišeni Allah I to pripisao mušricima. 16/118. Ako bi gledali I sa stanovišta običaja.š. ali ćemo uzeti samo nekoliko: 1-Rekao je Uzvišeni: “Svi vjernici ne treba da idu u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se 5449 5550 5651 Sahih Muslim. 7/434. počev od garancije za svakog prenosioca da bude povjerljiv I precizan. Tefsir Ibn Kesir.”)54. to se odbacuje onim što se uslovljava za vijest koja nam dođe od pojedinca. . Sa tačnošću hadisa nema mjesta za sumnju u eventualnu pogrešku prenosioca.s. prema tome. tj. El-En’am. uviđamo da ima mnogo više dokaza koji nam ukazuju na suprotno (tj. Dokazi za prihvatanje vijesti koja nam dođe od pojedinca: Kada se razjasni neispravnost onoga na čemu se zasniva odbijanje I neprihvatanje vijesti koja nam dolazi od pojedinca u našem ubjeđenju. Što se tiče onoga što je spomenuto u vezi sa nemarnošću prenosioca I njegova zaborava.”). ima ih mnogo. Potvrđeno je tačnom predajom da je Allahov Poslanik s. Ne donosi ništa. I iz Sunneta. onda bismo utvrdili da ona osoba koja je povjerljiva I precizna nemože biti nemarna I lažljiva.v.

izmirite ih. a vračanje njegovu Sunnetu nakon njegove smrti. jer se iz toga izuzima nepošten čovjek. Sahih el-Buhari. Upučivanje u vjerske nauke obuhvata propise I ubjeđenja (akaid). Tumačenje Kur’ana od [evkanije. 122. U zajednicu ulazi pojedinac I više od toga. pa ako bi se dva čovjeka sukobila. a u drugom kiraetu (načinu učenja Kur’ana) . onda je to dovoljan dokaz da je njegova vijest dokaz.”59 Ako se od čovjeka prihvata ono što nas obavještava od vjerskih stvari. što značI. bili od pojedinca ili grupe. ne znače znanje I čvrsto 5752 5853 5954 6055 6156 6257 Et-Tewba. obratite se Allahu I poslaniku. pa makar njegova vijest ne imala značenje znanja. 3-Rekao je Uzvišeni: “O vjernici.61 Ovo nas upučuje na konačno uvjerenje u prihvatanje vijesti koja nam dođe od povjerljivog pojedinca. 2-Rekao je Uzvišeni: “O vjernici.”57 Ovaj ajet podstiče mu’mine da se upute u vjerske nauke.dobro je potvrdite.31 upute u vjerske nauke I neka opominju narod svoj da mu se vrate. A ako se u nečemu ne slažete. . po riječima Uzvišenog: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe. podpali bi pod značenje ovog ajeta. En-Nisa’. 13/231. El-Hudžurat. ali je upučivanje u nauke akaida bitnije od upučivanja u nauke o vjerskim propisima I radnjama. ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest. Rekao je Imami Buhari: “Jedan čovjek se naziva zajednicom.”58. Isto tako su se složili da ova naredba “Vračanja” ne prestaje sa njegovom smrču. 9. pokoravajte se Allahu I pokoravajte se Poslaniku I predstavnicima vašim. ako nam dolazeče vijesti.”62 Rekao je Ibn Kajjim: “Složili su se muslimani da se pod “Obračanjem Poslaniku” misli na vračanje stvari njemu u toku njegova života. samim tim što se naređuje opčenito potvrđivanje sve dok se ne postigne željweno znanje.”60. El-Hudžurat. da bi se Allaha pobojali. 5/60. 6. I da nam nije potrebno ponovno potvrđivanje. 59. dobro je provjerite.

” Što se tiče dokaza iz Sunneta. 13/232. 6661 Sahih el-Buhari.s.v. jednog po jednog. Allah bio s njim zadovoljan. Allah bio s njima zadovoljan. u kojem mu se naređuje da se okrene I usmjeri (u toku obavljanja namaza) ka Kabi (u Mekki). Allah bio s njim zadovoljan..v.”66 Ovakav stav I ponašanje ashaba nam ukazuje da im je bilo dovoljno da čuju vijest od pojedinca. 6560 Pogledaj Sahih el-Buhari. Ljudi su se prilikom bilo kojih. Tako je poslao Ebu Ubejdu Amira ibn Džerraha. I prenio mi sve što je saznao od Allahova Poslanika s. 13/241. jer se radnja po ovoj odredi gradi na ubjeđenju u ispravnost te vijesti.v. Allah bio s njim zadovoljan. 13/232. a njemu prenio sve što sam saznao od Allahova Poslanika s. onda nema nikakve svrhe da se povračamo na Poslanikov Sunnet u eventualnim nesuglasicama.. stanovnicima Nedžrana63. sa pismom velikanu Busre. a koja se ticala stvari 6358 6459 Pogledaj Sahih el-Buhari.v.a.a. u ovoj noćI sišao jedan ajet. pa se I vi okrenite I usmjerite ka njoj. izvršnih ili akideskih propisa pozivali na njih.s. kao I namjesnicima nekih pokrajina (gradova). 2-Buhari prenosi od Abdullaha ibn Omera.a.s. je slao svoje izaslanike kraljevima.. njih ima vrlo mnogo. Njihova lica su bila tada okrenuta ka Šamu. . došla je jedna osoba I rekla: Uistinu je Allahovu Poslaniku s. onda bi on prisustvovao. stanovnicima Jemena64. Dihjetel Kelbija. a ako ja nisam to mogao uraditi. ali ćemo se mi ograničiti samo na par njih: 1-Poslanik s. Allah bio s njim zadovoljan. ako nebi mogao prisustvovati kod Božijeg poslanika s.. onda sam ja prisustvovao (umjesto njega). 3-Prenosi se od Omera. Allah bio s njima zadovoljan. I mnogo drugih ashaba. Pogledaj Sahih el-Buhari.s. da je rekao: Bio je jedan čovjek od Ensarija (Medinelija) koji.a. 13/232.a.32 ubjeđenje.v. Muaza ibn Džebela. pa su se preusmjerili ka Kabi.s. da je rekao: “Dok su ljudi klanjali Sabah namaz u Kubau (mjesto u Medini).”65 Niko ne kaže: ovo je striktno vezano za izvršne propise.

a.a. 6/96. ne ograničava samo na hadise koji su vezani za izvršne poslove. Kada nebi bila obaveza vjerovanja onoga što nam dolazi od Poslanika s. a isto tako I oni koji su dolazili poslije njih. 6762 Musned Ahmeda ibn Hanbela.a. Ako bi postojao kategoričan dokaz koji bi nam ukazivao da se sa hadisima. nema nikakve osnove u vjeri. nad ostalim Poslanicima.a. nego obuhvata I izvršne I akidetske poslove.s. Ovako nešto. onda nebi imalo nikakvog smisla prenošenje hadisa od poslanika s. ne potvrđuje akida.s.v. 3-Njegovo zagovorništvo za teške griješnike iz svoga ummeta. 2-Njegovo največe zagovorništvo na Sudnjem danu.”67 Ovo se. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika s. naušI ga napamet sve dok ga ne saopšti drugome.a. isto tako. a koji se potvrđuju tim hadisima.33 njihove vjere.. nije zastupao niko od naših dobrih prethodnika. obznanio da se to ograničava I svodi samo na izvršne poslove. .. Ovo. takvo nešto. Oni koji u vjeru ubacuju ono što joj ne pripada). jeste mišljenje novotara (tj. a došla nam je preko pojedinca. čak. se ne prenosi ni od jednog od njih. Ovo mišljenje novotara obuhvata I akidu.s.s.v.s. 4-Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda. koji nam dolaze preko pojedinaca.v. primorani su.š. samim tim što zahtijeva odbijanje na stotine tačnih I potvrđenih hadisa od Poslanika s.s.v. a ne na nešto drugo. I mišljenje da se ne potvrđuje akida sa hadisima koji nam dolaze preko pojedinca. gdje kaže: “Neka Allah dž.a. jasno se izjasnili. nagradi osobu koja čuje od nas hadis.. to im nije ni padalo na um. I ono kao takvo. nego bi. što je u vezi sa našim ubjeđenjem. Allah bio s njim zadovolja. Allah dž. bilo da se radilo o izvršnim ili akidetskim poslovima. a taj (izvještilac) ga bolje zapamti od samog njegovog slušaoca. Oni koji ne uzimaju hadise koji dolaze preko pojedinaca.v. čak šta više. bio s njima zadovoljan. da bi potvrdili svoju akidu. onda bi to sigurno znali ashabi. isto tako.v. Poslanik s.š. navest đemo neke od njih: 1-Prioritet našeg Poslanika Muhammeda s. da odbiju mnoge hadise koji govore o akidi.

opis Meleka I Džina. 11-Zaključak da će desetorica. došli hadisima koje prenose pojedinci. nisu svi dokazi. Ali ćemo utvrditi. koji to negiraju.s.a. 5-Početak stvaranja.. ućI u džennet. osim Kur’ana. I još mnogo toga drugog.. osim onoga što je spomenuto u Kur’anu Plemenitom.a.š. 10-Posebnosti Poslanika s.v. nego ih ima I koji su došli mutevatir predajom. posjeduju vrlo malo znanja. kao Što je izlazak Mehdija. životinje koja će govoriti ljudskim jezikom. da ovi. izvor. te onoga što je u njemu pripremljeno za bogobojazne. koje je sakupio Sujuti u svojoj knjizi “Največe posebnosti”. 12-Teški griješnici neče vječno ostati u džehennemu. još na ovome svijetu obečao džennet. izlazak Dedžala. njegovu nafaku I dužinu života. 8-Sirat. izlazak Sunca sa Zapada.34 4-Sva Njegova nadnaravna djela (mu’adžize).s. 14-Vjerovanje u cjelokupnost predznaka Sudnjeg dana. 9-Vjerovanje da je Allah dž. I viđenje njegovih stanovnika. opis Dženneta I Džehennema.s. kojima je Poslanik s. 6-Ispitivanje Munkira I Nekira u kaburu. zapisao svakom čovjeku. koji je od Džina. Isto tako. . koji govore o akidi. dok je još bio u utrobi svoje majke. silazak Isa a. te primanje islama njegova pratioca. koje ih je navelo da odbiju sve ove tačne I pritvrđene hadise koji govore o akidi. sreču ili nesreču. izlazak vatre. vaga I dva njena tasa. kao Što je njegov ulazak u džennet u toku ovog ovozemaljskog života. 7-Stiješnjenost kabura umrloj osobi.v. 13-Vjerovanje u sve ono što se potvrđuje hadisima o opisu Sudnjeg dana i proživljenja koje nije spomenuto u Kur’anu Plemenitom.

stepen tevatura.a. Allah bio s njim zadovoljan. kao što se čovjek sjeti čovjeka koji je bio odsutan od njega.. u prenesenom smislu. Naučio ih je onaj ko je naučio.v.”68 6863 Sahih el-Buhari. u kojoj nije ostavio ništa od predznaka Sudnjeg dana.s.s. sretne se s njim I sjeti ga se. u kojem se prenosi da je rekao: “Držao nam je hutbu (govor) Poslanik s. koji čak dostižu.. Ako ponekad pomislim da sam nešto od toga zaboravio. I to prema onome što mu je od tih skrivenih tajni otkrio Allah dž.a. a da ga nije spomenuo. 11/494. Hadisa. Od njih je I hadis kojeg prenosi Huzejfe.35 četvrta tema Nagovještavanje Poslanika s.v.š. koji govore o ovom poglavlju ima vrlo mnogo.a. . o budučim skrivenim stvarima Obavijestio nas je Poslanik s.v. sjetit ću ga se.s. a nije ih poznavao onaj ko ih ne poznaje. o svemu što će se dogoditi do Sudnjeg dana.

I nastavio nam govoriti sve dok nije zašlo Sunce. što ga ne upitah: Što će izvesti stanovnike Medine iz Medine?”69 To se nije odnosilo samo na Huzejfu. Sabah namaz. Allah bio s njim zadovoljan. potom se ponovo popeo na mimber. a što je u vezi sa njima. potom se ponovo popeo na mimber. kako bi obznanio ashabima. o onome što će se dogoditi do Sudnjeg dana. I govorio nam sve do Podne namaza. koji ih prenose.v. sišao je. najznaniji od nas je bio onaj ko je to najbolje zapamtio. I onoga što predstoji. da je rekao: Klanjao nam je Poslanik s. Allah bio s njima zadovoljan.s. dali svoj neizmjerni doprinos o obavještavanju skrivenoga. ja sam najznaniji od ljudi o svakom fitnetu (iskušenju) koji će se dogoditi. Ništa nije ostalo a da mi to Allahov Poslanik s.a.s.s. Nema sumnje. Allah bio s njim zadovoljan : “Obavijestio me je Allahov Poslanik s. nego se čak navodi da je Poslanik s.a.v. Obavijestio nas je što je bilo I što predstoji. da nisu. 18/16.a.”70 Rekao je Huzejfe ibn el-Jemani. sišao je. Zbog svega ovoga je došlo vrlo mnogo hadisa koji govore o predznacima Sudnjeg dana. Prenosi se od Ebu Zejda Amr ibn Ahtab el-Ensari. 6964 7065 Sahih Muslim. od onoga što se nalazi između mene i Sudnjeg dana. I nastavio nam govoriti sve dok nije nastupilo Ikindisko vrijeme.36 I još kaže. Ništa od toga nije ostalo. predznaci Sudnjeg dana. . a da ga za to nisam preupitao. obavio namaz.s. Allah bio s njim zadovoljan: “Tako mi Allaha. ono što je bilo. koji su preneseni raznovrsnim izjavama. 18/16. I zbog mnoštva ashaba. I ono što će biti do Sudnjeg dana. jednom o tome govorio cijeli dan. osim jedno. Allah bio s njima zadovoljan. Allah bio s njim zadovoljan.v. ????? obavijestio svoj ummet (sljedbenike) o svemu što predstoji do Sudnjeg dana.a.v. popeo se na mimber. Sahih Muslim. obavio namaz.

o njemu samo Gospodar tvoj zna.s. kada će nastupiti Sudnji dan.a.37 Peta tema Znanje o Sudnjem danu Znanje. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš.š. tj.š. pa kako da o njemu zboriš. a težak će biti nebesima I Zemlji. 187. En-Nazi’at. možda je Smak svijeta blizu!”72 I kaže Uzvišeni: “Pitaju te o Smaku svijeta..s. I o tome nije ništa obznanio.a.s. tako da su ga ljudi zapitkivali kada će se ono desiti. ali većina ljudi ne zna”. .š. o vremenu kada će nastupiti Smak 7167 7268 7369 El-E’araf. a on ih je obavještavao da je to tajna.71 Uzvišeni Allah naređuje Svome Poslaniku Muhammedu s. od stvari koje je Allah dž. tako da nezna niko. Od toga ćemo navesti riječI Uzvišenog: “Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti.v. kao što kaže Uzvišeni: “Ljudi te pitaju o Smaku svijeta. U Svom tajnom znanju.v. niti Svoga bliskog Meleka. Da Allah dž. sem Uzvišenog Allaha. kao Što nas na to upučuju razni Kur’anski ajeti I Poslanikovi hadisi.š.a..v. Poslanik s. da obavijesti ljude da je znanje o Smaku svijeta jedino kod Allaha dž. je mnogo govorio o Sudnjem danu I njegovim stanjima. kada će nastupiti Sudnji dan. El-Ahzab. a niti poslanog Poslanika. Kur’anski ajeti su se spuštali. “Kada će se dogoditi?” Ti ne znaš. On Jedini zna njegovo pravo stanje i kada će se ono zbiti. koju nezna niko do Allah dž. On će ga u njegovo vrijeme otkriti. reci: “To jedino Allah zna!” A ti ne znaš. Reci: “To samo Allah zna. koje ne zna niko drudi osim Uzvišenog Allaha.š. nebi pitao Džibril a. Allahova Poslanika s. 42-44.s. nije odredio tako.”73 Konačno znanje o Smaku svijeta je jedino kod Allaha dž. 63. ostavio samo za Sebe. sasvim neočekivano će vam doćI”. Znanje o tome je Allah dž. a to nezna niko od stanovnika nebesa I Zemlje. spada u skrivene stvari. Reci: “To zna jedino Gospodar moj.š. ostavio samo za sebe. obznanjujućI da je poznavanje vremena nastanka Sudnjeg dana.

zadnji Poslanik.v. od Poslanika s.. Rekao je: A sa mnom će biti dvije britke sablje. a on je rekao: Ja ništa od toga ne poznajem. nakon toga su upitali Isa a.s.Rekao je Poslanik s.š. koji kaže da je tačna predaja. da je rekao: “U noći Isra sam se susreo sa Ibrahimom a.a. Isa a.s.38 svijeta. o njemu. poglavar svim poslanicima. a isto tako ni Muhammed s.s.spomenuti.s.v. I Poslanika s. Ovaj hadis negira mogućnost da je Poslanik s.. kao što se Olovo topi (na vatri).: “ništa upitani nezna više od onoga koji ga pita.s. Musa-om a. Sa komentarom Ahmeda [akira. Allah bio s njim zadovoljan. 1/114.v.v.v..a. Imami Ahmed. i Isa-om a. Imami Muslim prenosi od Džabira ibn Abdullaha r. nakon što ga je pitao Džibril a. kako govori na jedan mjesec prije smrti: “Pitate me o Smaku svijeta? Uistinu je znanje o njemu samo kod Allaha. .s.s. kao i o tome kada će me Allah dž.. znao kada će nastupiti Sudnji dan. koji ne poznaju kada će nastupiti Smak svijeta.” rekao je: “Spominjali su ono što je u vezi sa Smakom svijeta. kunem vam se Allahom nema danas ni jedne žive osobe koja će doživjeti sto godina”. 5/189.v.s. nakon toga su upitali Musa a. Ibn Kesir je rekao: “ Ovo je nepismeni Poslanik.s. ne zna kada će nastupiti Smak svijeta.s. kao što ćemo -inšaallah. jer je on jedan od velikih predznaka Smaka svijeta. Rekao je: potom će ga uništiti Allah dž.a.prema onome što nam je navedeno u podužem hadisu između Džibrila a.s.a. a on je odgovorio: Ja ništa od toga ne poznajem.s. a on je odgovorio: Što se tiće njegove neizbježnosti.š. Ibn Madže i Hakim prenose od Abdullaha ibn Mes’uda.s.. Allahov spas i mir bio na 7470 7571 Sahih Muslim. pa kada me on vidi (Dedžal) topit će se... i svoje misli i pitanja usmjerili Ibrahimu a.”74 Džibril nije znao kada će nastupiti Smak svijeta.a.. Isto tako. Musned Ahmed ibn Hanbela. upoznati da se pojavio Dedžal.š..a. samim tim što će se on spustiti na Zemlju pred sami Smak svijeta.s.”75 Ovo su najodabraniji poslanici.a. da je rekao: čuo sam Poslanika s.s. to niko drugi nezna sem Allaha dž.

sakupljać.Kajjim je rekao: “ Neki od onih. Musned Ahmed. posljednji Poslanik. kada bude bio upitan o tome.v.v.š. govore: Allahov Poslanik s.a.š..a.a. 1/314-315. govoreći mu: “Reci: “ To samo Allah zna. . Poslanik herojstva.Buhari. ali ga nisu našli.a.v. znao kada će nastupiti Smak svijeta je veliki neznalica . prema njegovim riječima koje su navedene u “Sahihu” .s. koji se smatraju učenjacima ovog vremena.: “Upitani o njemu ništa bolje ne zna od onog koji ga pita”! Oni žele ovaj odgovor Poslanika s.) u nekom od oblika a da ga nisam poznao.s. otišli su ga potražiti.kažiprst i onaj koji ga slijedi (srednjak).a.” Nakon izvjesnog vremena.v. kao što kaže Omer: Bio sam veoma nestrpljiv. Odgovaramo im onim što je rečeno u hadisu Džibrila a.s. je iskren u svom govoru.s. Poslanik s. da iskrive i protumače: Ja i ti znamo kada će on nastupiti.s. Allahov Poslanik s.: 7672 7773 Sahihu .a.v. pa mi je rekao Allahov Poslanik s.a. onaj koji sakuplja ljude ispred sebe.s.s. i zar da odgovori onome za kojeg su mislili da je arap (Džibrilu): Ja i ti znamo kada će nastupiti Smak svijeta.džahil. otvoreno iznoseći laži i zasičavajući se onim što im nije dato. je znao kada će nastupiti Smak svijeta. 11/347.v. znao da je njegov sagovornik Džibril. je saznao da je njegov sagovornik bio Džibril a. osim u ovom (sadašnjem) obliku”.a.s.s.39 njemu. Allah dž.s.s. bude znaniji od Allaha dž. ( El-E’araf 187 ) Onaj ko tvrdi da je Poslanik s.76 uspoređujući svoje prste . Ovo je najveća zabluda i najgnusnije iskrivljenje.a. samim tim što Kur’anski ajeti i poslanikovi hadisi upučuju na suprotno. ali većina ljudi ne zna”.l . Ibn el.v.77 U drugoj predaji stoji: “Nije mi se nikada prije ovo pričinilo”.: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”. Povrh svega ovoga što smo naveli od Poslanika s. nikada mi nije došao (Džibril a. povjerenik. Poslanik milosti. u hadisu kojeg prenosi Enes i Sehl ibn Sead r. Na ovo će “Neznalica” odgovoriti kako je Poslanik s.a. kada kaže: “ Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša.?.s.v. mu naređuje da znanje o nastanku Smaka svijeta usmjeri samo Njemu. Poslanik pokajanja. Zar da Poslanik s. “ Pozovite mi i povratite arabljanina.v.

Ti si bio na posljednjoj stepenici.a. navodeći hadis: Vidio sam sebe sa tobom o Allahov Poslaniče na minberu koji je imao sedam stepenica. da je rekao: sanjao sam san. El-Havi lil-fetava 2/86. poslan krajem šest . je u vrijeme pitanja znao da je on Džibril.v. u tom djelu je rekao: Prvo: Predanja nas upučuju da vijek ovog ummeta prelazi hiljadu godina. dok ovo povečanje još nije dostiglo razdoblje od petsto godina.a.: “Što se 7874 7975 Sahih Muslim 1/159. Još se spominje da je napisao (Sujuti) knjigu o tome. Govor u hadisu: “Upitani o njemu ništa bolje ne zna od onog koji ga pita” uopštava svakog upitanika i njegova sagovornika. Još čudnije od svega ovoga je govor Sujutija u svom djelu “El-Havi” .s. .s.79 Potom spominje neke proračune rezultirajući da u osnovi ne može da bude dužina vijeka hiljadu i petsto godina.v. a da je Poslanik s. Nekim putevima (predanjima) se navodi da je vijek trajanja ovog svijeta sedam hiljada godina.40 “O Omere! Da li znaš ko je onaj što je postavljao pitanja?”78 “Iskrivljenik” će možda reči: Poslanik s.a. ako je on upoznat o njima.hiljadite godine. Isto tako..s. pa sam ga ispričao Allahovu Poslaniku s.v.v. navodeći hadise i predanja na koje se oslanja i to svoje mišljenje potvrđuje. Na to mu je odgovorio Poslanik s.s. Od tih hadisa je i ono što prenosi Et-Taberani u “ElKebiru” od Dahhaka ibn Zemela el_Džuhenija. nebi imalo nikakve svrhe spominjati predznake Smaka svijeta i obavještavati upitanika. koju je nazvao: “Otkrovljenje prekoračivanja ovog ummeta hiljadu godina”. povrh toga što on ne pita o njegovim predznacima. neće u svom kaburu ostati više od hiljadu godina.s.v. Što bi značilo da svaki onaj koji pita o Smaku svijeta i onaj koji odgovara imaju isti status.a.a. ali to nije rekao svojim ashabima osim nakon izvjesnog vremena. On kaže: “Ja dajem odgovor na taj hadis da je netačan i da nema nikakve osnove”. u kojem obrazlaže među ljudima poznati hadis : Poslanik s.

.) poslan krajem šeste hiljadite godine. kako bi se podudarilo s onim što slijedi. .s. u kojima se navodi da dužinu ovoga svijeta (dunjaluka) ne zna niko drugi do Uzvišeni Allah dž.s. hadis 3013.41 mimbera tiče sa sedam stepenica. trebali se već dogoditi-pojaviti prije više od sto godina. te da ga je Et-Taberi proglasio tačnim njegovu sadržinu i to potvrdio nekim od predaja. ostati još sto dvadeset godina.s. Isto tako. kako bi Smak svijeta nastupio navršetkom sedme hiljadite godine.a. On će na Zemlji ostati još četrdeset godina.š. a još se nije pojavio Dedždžal i nije sašao Isa a. izlazak Sunca sa Zapada. tačnim predajama. onda bi veliki predznaci Smaka svijeta.. tj.82 Ovo je rezime Sujutijinog govora . što bi nas dovelo da ostatak od sedam hiljada godina iznosi oko tri stotine godina. koji će ga ubiti. nakon izlaska Sunca sa Zapada. Kada bismo tvrdili da je on poslan početkom sedme hiljadite godine. da je on (Poslanik a. te da će se potom pojaviti Isa a. sadašnjost pobija tu činjenicu. silazak Isa a. Sujuti navodi da se spominje pojava Dedždžala navršetkom stote godine. Ali još prije (u prijašnjem izlaganju) smo saznali da njegov nastanak niko nezna sem Jedinog Allaha dž. Mi se nalazimo u petnaestom hidžretskom stoljeću. kojeg si vidio. to znači da dužina ovog svijeta (dunjaluka) iznosi sedam hiljada godina a ja sam poslan u zadnjoj hiljaditoj godini”. kao što je: Dedždžal. Ljudi će. Između dva puhanja u “Rog” iznosi razdoblje 8076 8177 El-Havi lil-fetava Albani kaže da je ovaj hadis izmišljen. Pogledaj u djelu “Daif el-Džami’ Es-Sagir” 3/160.80 Još spominje (u ovoj svojoj knjizi) da ovaj hadis prenosi ElBejheki u svom djelu “Ed-Delail”..s. ali da se on prenosi od Ibn Abbasa r.š. Ali ništa se od toga još nije desilo. Suhejl spominje da je lanac prenosilaca slab (daif)81. 8278 El-Havi 2/88. Sujuti dalje tumači i obrazlaže hadis “a ja sam poslan u zadnjoj hiljaditoj godini” riječima: Veliki dio ummeta se nalazi u sedmoj hiljaditoj godini. Kada bi mi znali dužinu ovoga svijeta. onda bi zasigurno znali kada će nastupiti Smak svijeta. a mene na njegovoj zadnjoj stepenici.Allah mu se smilovao koji je u direktnoj suprotnosti jasnom Kur’anu i vjerodostojnim hadisima.

U njemu se spominje njegova dužina sa sedam hiljada godina. Sve ono što nas upučuje da će se te godine dogoditi to i to a u toj godini će se desiti to i to je netačno i neosnovano. kao i svaki u kojem se precizira vrijeme nastanka Smaka svijeta. a da se mi nalazimo u sedmoj hiljaditoj godini.s. To bi značilo da nastanak Smaka svijeta bude nakon hiljadu i šesto godina. tako niko ne zna kada će nastupiti njegovi predznaci. Ovaj hadis. Ovo nam jasno ukazuje na njegovu neistinitost.42 od četrdeset godina. U jednom od hadisa se kaže: “Dunjaluk je jedna sedmica od ahiretskih sedmica”.El-Menaru-l-munif str. isto tako nije vjerodostojan.a. To je bilo njegovom 8379 8480 El-Havi 2/87.jer početak računanja vremena (muslimansko) nije poćeto u vrijeme Poslanika s. mora proći dvijesto godina. da je od tog vremena prošlo više od šesto pedeset i dvije godine. Taj njihov stav je utemeljen i jasan.a. Kada bi on bio vjerodostojan. 80.. kada je izgovorio ove riječi. što znači.84 Ibn Kajjim je živio u osmom hidžretskom stoljeću. veliki dio učenjaka se jednoglasno slaže da je to mišljenje neistinito i neosnovano. što sve skupa iznosi neophodnih dvije stotine godine.83 Po njegovim riječima. pa kaže: “Među tima hadisima su oni koji su u direktnoj suprotnosti sa jasnim Kur’anom. a još nije došao kraj ovome svijetu. onda bi svako od nas znao da do Smaka svijeta ostaje još samo dvjesto pedeset i jedna godina”. Sve ovo nam ukazuje netačnost svih hadisa u kojima se spominje dužina ovoga svijeta (dunjaluka).”85 Kao što niko ne zna kada će nastupiti Smak svijeta. kao što je hadis koji govori o dužini dunjaluka. ako bi se sada pojavio Dedždžal. nego ga je odredio Omer ibn El-Hattab r. . 8581 En-Nihaje / El-Fiten ve-l-melahim 1/15 . Ibn Kesir kaže: “Sve što se nalazi u knjigama Israilijata i Ehli-Kitabija od preciziranja onoga što je proteklo hiljadama i stotinama godina. Ibn Kajjim u svom djelu “El-Menaru-l-Munif” spominje cjelokupne stvari potrebne za razumjevanje lažnih i izmišljenih hadisa.v.

š.š. 628.v. Kurtubi kaže: “Sve ono što nas je obavjestio Poslanik s. stvorio Adema a. Ako bi to htjeli da preciziramo sa godinom.a. počevši ga računati od preseljenja (hidžre) Muhammeda s.s.s. onda bi nam bio potreban neki od vjerodostojnih hadisa. iz Mekke u Medinu. u vrijeme kada je Allah dž.a. to sve zna.”86 8682 “Tezkiretu fi ehvali-l-mevta ve umuri-l-ahire” str. niko ne zna tačno kada će se pojaviti veliki predznaci Smaka svijeta. Isto tako.s.v. samo Allah dž. Ali. Koji nema sudruga i suparnika. Zasigurno niko ne zna koje će godine ono nastati. da će se dogoditi od događaja i iskušenja. sigurno će se dogoditi. kojim bi presjekli svako opravdanje. niti u kojem mjesecu će biti.š. . Mišljenje da će ono nastati u krajem petak. U to ulazi i određivanje nastanka Smaka svijeta.43 dosjetljivošću. koji petak? Tačan njegov dan ne zna niko sem Jedinog Allaha dž.

a ako je bilo zlo.a.”88 I rekao je s.”91 8783 8884 8985 9086 9187 Sahihu-l-Buhari 11/347.s.87 I rekao je s.s. bit će mu zlo. pa je rekao: “Vaš vijek . ako je bilo dobro.” (El-Ebija’ 1) I kaže Uzvišeni: “A ti ne znaš. Musned Ahmed 8/176. a Sunce je bilo nagelo Kaikanu90.je kao razdoblje između Ikindije namaza i zalaska sunca. hadis broj 808... Brdo u južnom djelu Mekke.I još mnogobrojni ajeti koji upučuju na blizinu završetka ovog dunjalučkog svijeta.: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”. poslije ikindije namaza. Pojava velikog broj predznaka Smaka svijeta ukazuje na njegovu blizinu i da se mi nalazimo na samom kraju ovoga svijeta: Uzvišeni Allah kaže: “Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova.u vijeku onih koji su bili prije vas od prijašnjih naroda . . i preseljenja u ahiretsku kuću.a.je kao ono što je ostalo od ovog dana i onoga što je proteklo od njega.v.s. “Silsile ehadis es-Sahiha” 2/467. Rekao je Poslanik s. a Mi znamo da sigurno hoće. Sahihu-l-Buhari 6/495.”89 Od Ibn Omera r.: “Vaš vijek .v. pokazujući sa svoja dva prsta koja je međusobno spojio. dolazak i nastanak Smaka svijeta. možda je Smak svijeta blizu!” (El-Ahzab 63) I kaže Uzvišeni: “Oni misle da se dogoditi neće. hadis broj 5966. a oni. Tamo će svaki radnik zateći ono što je uradio.v.a.s.: “Poslan sam u neposrednoj blizini Smaka svijeta.a.” (El-Me’aridž 6-7) I kaže Uzvišeni: “Bliži se čas i Mjesec se raspolutio!” (ElKamer 1) . se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Poslanika s.u odnosu na vijek onih koji su bili prije vas .a.44 Šesta tema Blizina Smaka svijeta Plemeniti Kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi ukazuju na blizinu. bezbrižni. bit će mu dobro.v. ne mare za to.

i umalo me on nije pretekao. . a to je vrlo malo.š. Potrebno je znati razlikovato ono što je prošlo u pogledu onoga što je preostalo. Ono što nas ne upučuje na precizno određenje njegovog nastanka (Smaka svijeta) je dozvoljeno citirati i prenositi.s. u odnosu na ono što je proteklo iznosi vrlo malo. kada kaže: “Ja i Smak svijeta smo poslati zajedno.”93 Ovo nam je znak stvarne njegove blizine sa Poslanstvom s. ne postoji niko rječitiji od Poslanika s.v. dok stvarnu dužinu preostalog ne zna niko drugi sem Allaha dž. tako da se bojao da ga ono ne pretekne..s.v.45 Ovo nas upučuje na sljedeće: “Ono što je preostalo. 9288 9389 En-Nihaje / El-Fitenu ve-l-melahim 1/195.a. zbog svoje blizine.a. Musned Ahmed 5/348.”92 U pogledu blizine Smaka svijeta.

. Drugo poglavlje: Podjela predznaka Smaka svijeta. Treće poglavlje: Mali predznaci Smaka svijeta.46 PRVI DIO PREDZNACI SMAKA SVIJETA Prvo poglavlje: Definicija predznaka Smaka svijeta.

Sa riječju Es-Sa’atu . I noć i dan iznose 24 sata. tako da će sva živa bića odjednom pomrijeti.Smak svijeta ili Sudnji dana: To je dio dana ili noći.osobe koje su izabrane i odabrane nad ostalom stražom.želi se istaknuti tri značenja: 9490 9591 Lisanu-lArap 7/329-330. To ime je dobilo zbog brzine obračuna koji će se voditi u njemu. množina predznaci .94 Jezičko značenje riječi Es-Sa’tu . Ili zbog toga što će ono trenutaćno iznenaditi ljude.95 Predznaci Smaka svijeta su: Znakovi Smaka svijeta koji ga predhode i upućuju na njegovu blizinu.Smak svijeta . Od ovoga je i izvedenica “El-Ištirat” uslovljavanje. Rečeno je: To su sve one sitne stvari koje negiraju ljudi sve dok ne nastupi Smak svijeta. Množina: Sa’ati ili sati. . Od ove riječi je i njegova upotreba: Tjelesna straža . Predznaci nećega: Njegovi početci.šart: je znak. “Nihaje fi garibi-l-hadis” 2/422. I rečeno je: To su njegovi uzroci manji od njegovog najvećeg broja i njegovog nastanka.ešrat. Šeriatsko .pravnim značenjem riječi Es-Sa’atu se žele sljedeće: Vrijeme u kojem će nastati Sudnji dan. Uslovljavanje nećega nekome.pravno značenje riječi Es-Sa’atu: Šeriatsko . Uslov je znak za ono što je uslovljeno.47 Prvo poglavlje DEFINICIJA PREDZNAKA SMAKA SVIJETA Značenje predznaka: Predznak .

a to je smrt. i postanu prašina razasuta. Rekao je Uzvišeni: “Ljudi te pitaju o Smaku svijeta. tada će nastupiti vaš Smak svijeta. .” (El-Waki’a 1-7).a. onda se misli na Veliki Smak svijeta . tj. Fethu-l-Bari 11/363. a neke uzvisiti. obadva Smaka svijeta spominje u suri El-Kijame.Sudnji dan. njihova smrt.s. dok se sa Smakom svijeta misli na sagovornike.” (ElAhzab 63).) vliki Smak svijeta. neke će poniziti.š.”96. da ne dočeka svoju starost. Srednji Smak svijeta: To je smrt stanovnika jednog stoljeća. mali i veliki. kao što je to slučaj sa surom El-Waki’a: Na početku sure spominje (Uzvišeni dž. kako bi im se vršio obračun i obavilo zaslužno nagrađivanje. kad kaže: “Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi.97 Veliki Smak svijeta: To je proživljenje ljudi iz njihovih kaburova mezarova. i rekao: “Da ova osoba živi toliko dugo. Potom na kraju sure spominje mali Smak svijeta. pa kaže: “Kada se događaj dogodi.” (ElKijame 1). Uzvišeni Allah dž. I rekao je Uzvišeni: “Bliži se čas.a. Kada se riječ “Es-Sa’atu” spomene u Kur’anu. zbog njegova ulaska u drugi svijet Ahiret.. ali vi ne vidite . o Sudnjem danu.) u najmlađu osobu među njima. Nalazimo da su obadva spomenuta u jednoj suri.š. i kad vi budete tada gledali.v. približio se Sudnji dan. riječima: “A zašto vi kad duša do guše dopre. već je nastupio Smak svijeta. tj. tj. u Kur’anu spominje dva Smaka svijeta. Za onoga ko umre. pitali bi ga o Smaku svijeta: Kada će nastupiti Smak svijeta? Pogledao bi (Poslanik a.događanje njegovo niko neće poricati -. To potvrđuje predaja Aiše r. . 9692 9793 Sahihu-l-Buhari 11/361.s.a Mi smo mu bliži od vas.” (El-Kamer 1). ovo je veliki Smak svijeta. tj.. kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe. .” (El-Waki’a 83-85) Isto tako.48 Mali Smak svijeta: To je čovjekova smrt. vas će tri vrste biti. kada kaže: Kada bi arabljani dolazili kod Allahova Poslanika s.

i ovdje želimo da napomenemo i obznanimo njegove predznake koji su spomenuti u Kur’anu i Sunnetu. ali mi nemamo dovoljno prostora da to sve nabrojimo i spomenemo. riječima: “Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti. mali Smak svijeta. Ima još mnogo ovakvih primjera u surama plemenitog Kur’ana.49 Potom spominje smrt. tj.” (El-Kijame 26).98 9894 Pogledaj Medžme’ Fetava 4/263-265. . U Veliki Smak svijeta smo ubijeđeni.

one se ubrajaju u male predznake Sudnjeg dana. te Fethu-l-Bari 13/485).Sudnjeg dana se dijele na dvije grupe: Mali predznaci Sudnjeg dana: To su oni predznaci koji prednjaće Smak svijeta jednim dužim periodom. kao što je pojava Dedždžala. 9995 Pogledaj djelo “Tezkireh” od Kurtubija. izlazak Sunca sa Zapada. Bivaju u obićnom obliku. Pojava predznaka i njegovo neprestano ponavljanje i povećavanje.99 Prema pojavama i redosljedu pojavljivanja predznaka Smaka svijeta.. . dok u treču grupu ulaze veliki i nešto malih predznaka Sudnjeg dana . pojava neznanja. učenjaci ih dijele na tri grupe: Pojava predznaka i njegovo nestajanje. Pojave koje se još nisu dogodile. kao što je povlaćenje znanja.. izlazak Je’džudža i Me’džudža. spuštanje Isa a.s.50 Drugo poglavlje PODJELA PREDZNAKA SMAKA SVIJETA Predznaci Smaka svijeta . Neki od njih će doći zajedno sa velikim predznacima ili poslije njih.. Što se prve dvije grupe tiče. Veliki predznaci Sudnjeg dana: To su ogromne stvari koje će se pojaviti pred sami Smak svijeta. 624. i tome slično. Biće vrlo neobićne i neuobičajene. str. pijenje alkohola. nadmetanje u gradnji stanova-kuća.

s.Konstantinijje. Ja sam ovdje spomenuo samo one za koje sam našao potvrdu u Poslaniku a.. To sam odredio nakon proučavanja hadisa i govora uleme-učenjaka.a. zbog toga što se neki neće pojaviti osim nakon pojave velikih predznaka Sudnjeg dana. dajući prednost onome što samo po sebi prednjaći.Abesinskog roba i pojava vjetra koji će uzeti sve duše vjernika. vrlo mnogo.s. u pogledu njihove vjerodostojnosti ili slabosti.a. a ja nisam naišao na potvrdan hadis koji o njima govori.drugova Poslanika s..v. koji imaju svoje utemeljenje u vjeri. Prvo sam spomenuo ono za što su učenjaci rekli da se pojavilo i da je već nestalo.s.v. Ove predznake sam navodio mimo nekog određenog redosljeda.s. dok će spuštanje Isa a. Ovo ne sprečava prisutnost nekog broja učenjaka. Na primjer: Pojava nereda prednjaći nad povlaćenjem znanja. Ono što je vrlo bitno da se zna jeste da su se početci velikog broja predznaka Sudnjeg dana počeo pojavljivati još u doba ashaba r. Samim tim što se nered pojavio već u doba ashaba . o njima. zbog toga što će oni u to doba biti prepljavljeni naznalcima.. i tako redom.. Moguće je da ima još malih predznaka. biti poslije pojave Dedždžala. u nekim krajevima više a u nekim manje. zbog toga što nisam naišao na hadis ili hadise koji bi me upučivali na njihov redosljed. Na primjer: Rušenje Ka’be od strane Habešiskog . Neke od predznaka zauzimaju spomen na samom kraju. Na primjer: Nasuprot povlačenju znanja je potpuno neznanje. Potom sam dao prednost osvojenju Carigrada nad borbom sa Jevrejima u vrijeme Isa a. Potom sam obradio ono što je ostalo od predznaka. zbog toga što je njegovo osvojenje prije pojave Dedždžala. Poslije sam dao prednost borbu sa Rimljanima nad osvojenje Carigrada . To će se završiti sa početkom Sudnjeg dana. .51 Treče poglavlje MALI PREDZNACI SUDNJEG DANA Učenjaci su pomenuli mnogo malih predznaka Sudnjeg dana. Sunnetu. dok sam ostavio one predznake za koje nisam našao potvrdu .u domenu mog ograničenog znanja..s.a. Još uvjek se oni pojavljuju. jer me na to navode predaje od Poslanika s.

se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. dozvoljenim. nas je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Smaka svijeta .a.s. svakako. Sahih Muslim 18/89-90.v. što je spomenuo Poslanik s.. te da je on Poslanik Smaka svijeta. Između njih nema ni jednog prsta.s. iza kojeg neće doći više Poslanika (sa novom Objavom). poslanstvo Muhammeda s. obaveznim i tome slično.101 Sada započinjemo spominjanje malih predznaka Sudnjeg dana.s: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje”.s. Na to nas upuće predaja Tirmizija. Nije sve ono.: Poslanik s. pedeset žena na jednog muškarca.s.v. . zasigurno.a. u 10096 10197 10298 10399 Pogledaj Fethu-l-Bari 13/16. To su samo znaci.102 Od Enesa r. zabranjeno ili pokuđeno. sa zlim. Nevevijevo tumačenje Sahihu-l-Muslima 1/159. Ova definicija i mišljenje se ne priznaje. Poslanstvo Muhammeda s. i bez imalo sumnje nije haram. zabranjenim.52 Prema ovome možete usporediti i sve ostale predznake Sudnjeg dana. Na primjer: Natjecanje čobana u gradnji kuća.a.v. rasipanje novca.a. kao predznake Sudnjeg dana. Sahihu-l-Buhari 11/347.v.a. pokazujući i sastavljajući svoja dva prsta.s. Allah najbolje zna. dok oni sami po sebi ništa ne uslovljavaju od toga. već će iza njega doći Sudnji dan.a. pa je dodao (Enes): Sastavio je svoj kažiprst i srednjak. Ili. kao što srednji prst dolazi nakon kažiprsta.”. U hadisu kojeg prenosi Sehl r.Sudnjeg dana. On je posljednji Božiji Poslanik.a. nego bivaju sa dobrom.: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.103 Prvi znak predznaka Sudnjem danu je.100 Vrlo je bitno napomenuti da ima ljudi koji smatraju predznake Sudnjeg dana takvim da se trebaju čuvati i da su oni zabranjeni. sa onim što slijedi: 1.a. samim tim što jedan od njih prednjaći nad drugim.v.v.

pa smo onda svi nijekali i prezirali naša srca.” (El-Ahzab 40) 2.kad ono dođe momenat da ga moramo zakopavati .”106 Uzvišeni Allah je rekao: “Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi.v.104 U predaji Muslimovoj se kaže: “Rekao je Šu’be: čuo sam Katadu kada o tom slučaju kaže: Kao prednost jednog od njih nad drugim. kada vidješe da je umro Poslanik s. vedrine i 104100 105101 106102 107103 108104 Džami’ Tirmizi 6/459-460. od međusobne ljubavi.s.v.ovaj svijet. Malik r.Ebu Davud je pokazao svoja dva prsta. je bila najveća nesreća koja je zadesila muslimane.vremena.a.a. Ne sječam se da li sam te riječi čuo od Enesa. Poslan je.v. Sahihu-l-Buhari 6/277. došao u Medinu.a. Od predznaka Sudnjeg dana je i smrt Poslanika s.”105 Kurtubi je rekao: “ Prvi od svih predznaka (Sudnjeg dana) je Poslanik s. Malik r.a.v.v.s. Kompletan dunjaluk .a.s. Smrt Poslanika s.s.. a kada je došao dan u kojem je umro Poslanik s. 626. a nema između njega i Sudnjeg dana više poslanika.a. . Još nismo svojim rukama dovoljno doticali Poslanika s.s.a.. “Tezkiretu fi ehvalil-mevta ve umuril-ahire” str.s: “Broj šestero pred sami nastanak Sudnjeg dana: Moja smrt.. zamrači se pred ashabima r. Džami’ Tirmizi 10/87-88.53 kojoj se kaže: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje ..a.”107 Smrt Poslanika s.v. od one kakva je izgledala u vrijeme života Poslanika s.”108 Ibn Hadžer je rekao: “Ovdje se želi istaći kako su ashabi primjetili promjenu Medine.s. Samim tim što je on Poslanik posljednjeg doba .a.s. ona se kompletna zamračila.. Enes b.prema važnosti i prednosti jednog nad drugim”. ona se kompletna ozračila sjajem i ljepotom. nego je Allahov Poslanik i posljednji Vjerovjesnik.v.s.s. .a.a.a.v.v. U hadisu kojeg prenosi Avf b. kaže: “Na dan kada je Poslanik s.v. kažiprst i srednjak . ili ih je rekao Katade. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.a. Sahih Muslim 18/89.

v. To je bilo prvo presijecanje dobra i njegovo smanjivanje. zatekli su je kako plaće.a.. Sa smrću Poslanika prekide se Objava i umre poslanstvo.s. Muhammed s.s... ono što je kod Allaha dž.”110 Kao što i svi ljudi umiru. Prva pojava zla je bila odmetanje arpa od vjere. Abdu-l-Muttalib r. zar će oni dovijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.. Ona na to reče: Ja ne plačem zbog toga što ne znam da.” (ElEnbiya’ 34-35) Ima još izuzetno mnogo ajeta koji nam govore da je smrt istina. ako ti umreš. Ebu Bekr es-Sidik r.v. već je to samo prolazna kuća. zbog gubitka onoga koji ih je spajajo .s. je rekao: Doći će do incidenata poslije Njega ćiju će gorčinu osjetiti i grudi i prsa Safija b.Osvanjanje mesdžidu-l-aksa 109105 110106 Fethu-l-Bari 8/149. ono što je kod Allaha dž. nije odredio vjećni život nikome na ovome svijetu.š. Njegova smrt je bila. kako nam to saopštava Kurtubi: “Prva potresna stvar za Islam.š. kao što to saopšti Ummu Ejmen Ebu Bekru i Omeru r.”109 Sa smrču Poslanika s.54 blagosti. kao što na kaže naš Uzvišeni Stvoritelj: “Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan.a.v.a. i da će svako živo biće okusiti smrt. prikljućiše joj se u plaću. je rekla: Zadržavam se da ne plačem o Poslaniće zbog tvog gubitka ali se bojim anarhija.a. .. pa makar on bio najbolje stvorenje i vođa svih bogobojaznih. pa joj rekoše: “Šta te to rasplakalo?. prekide se nebeska Objava. i ostadoše dugo vrijeme zajedno plačući.š.s. Sahih Muslim 16/9-10.s. pobuna i ubistava koje dolaze 3 . tako je umro i posljednji Poslanik a. podučavao i odgajao.sjedinjavao.. Na te njene riječi.v. potom smrt Omera.a. bolje je za Njegova Poslanika s.a. da je bolje za Njegova Poslanika s. Kada su joj došli.a. samim tim što Allah dž.

s. el-Hattaba r. Fethu-l-Bari 6/278..a..Imvasova kolera U prijašnjem hadisu Avf b.”112 Osamnaeste godine po hidžri.” Ibn Hadžer je rekao: “Kažu: Ovaj znak se pojavio u Imvanskoj koleri za vrijeme hilafeta Omera r. (pa je od toga spomenuo) potom mnogo smrtnih slučajeva.a. Na to mu je rekao Omer r.a. dok će kompletan Kuds biti ispred tebe..a. Malika kaže Poslanik s. .(pa je od toga spomenuo) osvajanje mesdžidul-aksa. ali ću klanjati prema onome prema ćemu je klanjao Allahov Poslanik s. Omer r. potom se prošila na Šam. a potom to uradi i ostali svijet. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.v. pomirio njene stanovnike. Imami Ahmed prenosi od Tarika Ubejd b.a..55 Od predznaka Sudnjeg dana je svakako i osvajanje mesdžidu-laksa.a. pa se okrenu prema Kibli i klanja.000 muslimana.: črtvuješ se jevrejima. 4 . el-džerrah .v. je lično išao tamo.a.v. desila se kolera u predjelu Imvasa.”111 U vrijeme Omer b. očistio ga od Jevreja i kršćana i gradi mesdžid u središtu mesdžidu-l-aksa. nakon osvojenja mesdžidu-l-aksa.s. Među njima su bili veoma poznati ashabi. Adema da je rekao: “čuo sam Omera b. od kojih je Ebu Ubejde Amir b. Malika r. el-Hattaba kako govori Ke’abu el-Ahbariju: Šta misliš gdje da klanjam? On je odgovorio: Ako od mene tražiš odgovor onda klanjaj iza stijenje. prema mišljenju velike većine istoričara. Kaže se: Broj umrlih od te bolesti je iznosio oko 25. i to šesnaeste godine po hidžri.s.a..povjerenik ovog ummeta r.a. i drgih ljudi. je bilo osvojenje mesdžidu-laksa. Potom dođe i prostru svoj ogrtač i namete prljavštinu u svoj ogrtač. uzimaće vas kao ovčije boginje. U hadisu Avf b. otvorio ga. 111107 112108 Prenosi Buharije. tako da umre veliki broj ashaba r.a.: “Broj šestero pred samo nastupanje Sudnjeg dana:. ne.: “Broj šestero pred samo nastupanje Sudnjeg dana: . prije je spomenut ovaj hadis.

a. se prenosi da je Allahov Poslanik s. kao što je meni sabrano.s. podari dug život vidjet ćeš otvranje riznica Kisre.s. Na to reče Poslanik s.v.a. Poslanik s. jesi li vidjeo Hiru (grad u Iraku)?” Odgovorio sam: Nisam.v.”113 Od Ebu Musa’a r. Ako ti 113109 114110 115111 Sahihu-l-Buhari 13/81-82. se prenosi da je rekao: “Doći će vrijeme kada će ćovjek ići sa svojim zlatom i tražiti nekoga kome će da ga da. Moj ummet će imati njene blagodati. došao mu je jedan čovjek.Izobilje boogastva i neimanje kome dati sadaku pomoć Od Ebu Hurejre r. a on će reći: Ja nemam nikakve potrebe za njim.a.s. reče: “O Adijj!. Vlast ovog ummeta će se rasprostirati cijelim istokom i zapadom.š.s. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali izobilje bogatstva i darežljivosti sve dok nebude bogataše okupili problemi kome da dadnu sadaku. ali sam obaviješten o njemu.56 5 .: “Kisre b.v.a. od Poslanika s. .v.”115 Rekao je Poslanik s.a.: “Ako ti Allah dž.s.a. vidio sam njen istok i zapad. podari dug život vidjet ćeš ženu u nosiljci na devi koja će doći iz Hire da tavafi oko Ka’be i nikog se (na tom putu) neće bojati sem Uzvišenog Allaha.: “Dati su mi ključevi zemaljskih riznica.” Rekao sam: Kisre b.a. rekao: “Allah mi je sakupio Zemlju. Potom mu je došao drugi čovjek. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.s.š.s. Date su mi dvije riznice: Crvena i bijela.v. Hirmiza?! Odgovorio je a.s.v. da će Allah dž. Bit će pozvan čovjek u želji da mu se da nešto bogatstva.v. Sahih Muslim 7/96.a. ovom ummetu podariti zemaljske riznice. ali neće naći nikoga tome potrebnog. se prenosi da je rekao: Kada sam bio kod Poslanika s. Sahihu-l-Muslim 18/13.v.a.” Od Adijja b.” Rekao sam ono što sam krio u duši: Gdje su presretači na putevima?! “Ako ti Allah dž. Hirmiza.”114 Obavijestio nas je Poslanik s.š.a. U hadisu Sevbana r.a. žaleći se na neimaštinu. Hatima r. ili zemaljski kljućevi. žaleći se na presretanje i obašćašćivanje na putu.s.

” Rekao je: “Doći će ubica i reči: Ovdje sam ubio.s. pa ako vam Allah dž. Znači.v.a. Pred sami Sudnji dan će se bogatstvo još više uvečati. o izdvajanju pregršta.-611. kada se pojavi vatra i ljudi budu zaokupljeni sakupljanjem. nego samo da sebi olakša koliko je to moguće. se prenosi da je rekao: rekao je Allahov Poslanik s.a.. pa će doći kradljivac i reči: ovdje mi je osječena ruka.”118 Ibn Hadžer navodi da se pod nepotrebnosti ljudi za bogatstvom i njegovim ostavljanjem želi istaći vrijeme u koje će doći.s. ebul-Kasim s..a.š.Allah mu se smilovao. Abdu-l-Aziza .v. ali neće naći nikoga ko bi mu to uzeo.. U hadisu Ebu Hurejre r. Allah najbolje zna. Sahih Muslim 15/98.116 Ostvari se velika većina onoga o ćemu nas je obavijestio Iskreni s.š.v.š. a nije se bojala nikoga sem Allaha dž. potom će biti tuženi ali se od njih ništa neće uzimati. ovo nam je znak onoga što će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa a. Razdijeliše bogastvo Fursa i Bizantije.: “Zemlja će izbaciti dio svoje jetre u obliku predvorja od zlata i srebra. 116112 117113 118114 Sahihihu-l-Buhari 6/61.. Poveća se bogastvo u vrijema ashaba zbog velikog broja osvajanja teritorija.s..57 Allah dž. . tako da će osoba nuditi i davati svoja materijalna sredstva drugome a on će odgovarati: Ja nemam potrebe za njim.s. tako da je čovjek izdvajao iz svoje imovine sadaku ali nije imao kome dati. Tada se ni jedan od njih neće osvrtati na bogatstvo. pa će doći kidać rodbinskih veza i reči: Ovdje sam prekinuo robinske veze.” Rekao je Adijj: Vidjeo sam ženu u nosiljci na devi kako je došla iz Hire da tavafi oko Ka’be. Potom se bogastvo još više uveća u vrijeme vladavine Omera b. Pogledaj Fethu-l-Bari 13/87-88.a. podari dug život vidjet ćete ono o čemu nas je obavijestio Poslanik. Bio sam među onima koji su otvorili riznice Kisre b. podari dug život vidjet ćeš čovjeka kako izdvaja pregršt zlata ili srebra tražeći nekoga da mu to dadne. Hirmiza.117 od povečanja bogatstva i izbacivanja iz Zemlje njenih riznica.

neka bude kao najbolji Ademov potomak. požar i još mnogo neugodnih i nepoželjnih stvari. ne negira da to bude radi nekog drugog razloga.nereda Pod fitnetom .s.š. posjecite pojedince među vama. Desit će se da čovjek osvane kao vjernik a omrkne kao nevjernik ili da osvane kao nevjernik a omrkne kao vjernik. vjernik će reči: Ovo je moja propast.s. dočeka to vrijeme. Ibn Madže i Hakim u “Mustedreku”. Poslanik s.v.: “Pred Sudnji dan će se pojaviti takvi neredi da će izgledati kao dio mrkle noći. udarajte svojim sabljama kamenje.v. poljuljat će se vjerovanje. najbolje zna 6.makar među njima bilo i velike razlike . Polomite vaša kamenja. Potom će se otkriti i pojaviti nešto drugo..s. Znači. U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. Pojava fitneta . ispitivanje i testiranje.a. da je Allahov Poslanik s. ako neko. Tada će onaj koji sjedi biti bolji od onoga koji stoji. postoji mogučnost da nezainteresovanost ljudi za bgatstvom bude u dva različita vremenska perioda .neredom se podrazumjeva: Iskušenje. neki porok ili sve ono što vodi tim stvarima. nas je obavijestio da među predznake Sudnjeg dan spada i pojava velikih nereda. tako da će neistina prekriti istinu. ubistvo. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici. kao što je veliki priliv materijalnih sredstava. Kada god se pojavi fitnet. nevjerstvo. Imami Muslim prenosi od Ebu Hurejre r.v. ovo je.58 Ovaj razlog koji je spomenuo Ibn Hadžer u vezi nezainteresovanosti ljudi za bogatstvo. rekao: “Pretecite svojim dobrim djelima fitnete koji će doći i biti kao dio mrkle noći. onaj koji stoji biti bolji od onoga koji ide. onaj koji ide biti bolji od onoga koji se vozi.a. Ebu Davud.” (Ovaj hadis prenosi Ahmed. Ovi neredi se neće prestati pojavljivati među ljudima sve do Sudnjeg dana.a.s. a Allah dž. To će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa a.a. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati . od vas. a on će govoriti: Ovo je. Najviše se upotrebljava za nešto što nije lijepo. kao što je: griješenje.

koje su vjerovanje u Allaha dž. Sudnji dan. tražeći od njih da ih se čuvaju.a.pa onaj koji bude volio da se sačuva vatre i uđe u džennet.udaljavanje od fitneta i traženje utočišta kod Allaha dž. Prodavat će svoju vjeru za nebitni stvari na ovom dunjaluku.a. a niti da ih upozori na zlo koje je znao.”121 Hadisa koji govore o fitni ima veoma mnogo. Muslim 12/232-233. žene Poslanika s.a.s.v. riječima: Zajednički namaz. Obavijestio nas je da će pred sami Sudnji dan ovaj ummet zadesiti problemi i ogromni fitneti.”119 Od Ummi Seleme r. Amra b.a.: “Tražite od Allaha dž. koji je došao prije mene. Muslim 17/203.a. a da će ga.v.s. Prvacima ovog ummeta je data sigurnost. od njih.s...s.š. Rekao je s. vidljivog i nevidljivog. i Sudnji dan. i šta je spustio od fitneta? Ko prbudi stanovnike soba misleći na svoje žene . od kojih neće biti druge zaštite sem vjera u Allaha dž..v.š..v. Buhari 13/20.a. neka mu se suprostavi sa svojim težnjama. je upozorio svoj ummet o tim fitnetima.š.s.v..a. iznenada trgao iz sna govoreči: “Subhanallah! Šta je Allah dž. se prenosi da je rekla: Jedne noći se Allahov Poslanik s. pred sami Sudnji da. Nastupit će neredi koji će neke oslabiti.š. Poslanik s. zadesiti veliki problemi zbog kojih će sami sebe negirati.v. pa smo se okupili oko Allahova Poslanika s. držanje zajednice .da obave namaz? Obućene na dunjaluku a gole na ahiretu. nije propustio a da nije uputio svoj ummet na dobro koje je znao.š. pa će nastupiti fitneti kada će vjernik reči: Ova.s.ehlu sunneta .”120 Od Abdullaha b. ova. a on je rekao: “Ni jedan poslanik.”122 a) Pojava fitneta sa Istoka 119115 120116 121117 122118 Muslim 2/133. zaštitu od fitneta. Asa se prenosi da je rekao: Glasnik je dozvao Allahova Poslanika s. .59 kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici. spustio od Svojih riznica?.

Istok nije prestao biti izvorom fitneta. odakle potjeće šejtanski rog.v. 123119 124120 125121 Buhari 13/45 i Muslim 18/31.a. Do dana današnjeg. odakle potjeće šejtanski rog. iskrivljenja i otpadništva.s. je bila sa Istoka. od strane Perzije i Medžusija. .v. Najviše izjava nevjerstva potjeće sa Istoka. Batinije. što bi uzrokom podjele među muslimanima. ne i posljednji Kadjanije i Behauje.a. Odgovorio je: U njemu se nalazi šejtanski rog.š. U hadisu Ibn Omera r.a. Pojava Tatara.s. Od Ibn Abbasa r. Šije. da nas sačuva vidljivog i nevidljivog fitneta. Pojava Dedždžala i Je’džudža i Me’džudža će biti sa Istoka.i još mnogo drugih razarajućih stranaka i grupacija. ubistava i velikog zla koje osta zapisano u istorijskim knjigama. sa sjedištem u Rusiji i komunističkoj Kini. Fethu-l-Bari 13/47.a. od kojih su Zerdeštije. odakle potječe šejtanski rog. To je bilo u onome što voli i čemu se najviše raduje šejtan.”124 Ibn Hadžer je rekao: Izvor prvog fitneta potjeće sa Istoka.a. Ovo se podudara sa onim o ćemu nas je obavijestio Poslanik s. se prenosi da je čuo Allahova Poslanika s..” . uistinu fitnet dalazi odande. Odatle potjeću i novotarije. Molim Allaha dž.znači: Istok. Od njih muslimani zadobiše mnogo: rušenja. Kaderije. I rusija i Kina se nalaze na Istoku.. Manevijje. Centar okorjelih otpadnika i neprijatelja islama . Džehmije i Mu’atezile. Prenosi Taberani. Budisti i zadnji.60 Najveći broj fitneta koji su se pojavili među muslimanima su bili upravo sa Istoka. se prenosi da je rekao: Poslanik s.”123 U Muslimovoj predaji se kaže: “Glavnica nevjerstva je odande. novotarija. Rafidije. raspirivać fitneta i istočna surovost. je molio: “Allahu moj podari nam bereket u našim mjerama sa Sa’om i Muddom.” Reče jedan od slušalaca: O Allahov Poslaniče! i u našem Iraku. Hindusi. okrenutog prema Istoku. Muzdekije. u sedmom stoljeću.. zla.v.komunista. i podari nam bereket u našem Šamu i Jemenu.125 Iz Iraka se pojaviše Havaridži. kako govori: “Uistinu fitnet dolazi odande.s.

a. pojavi se veliki nered. El-Hattab rekao: Ko od vas pamti riječi Allahova Poslanika s. ona će se razbiti. Nakon što bi ubijen r. pojaviše se fitneti. Rekao je Allahov Poslanik s. Prvi fetnet koji se desi među muslimanima bi ubistvo pravednog vladara. a skrivali zlo i radili o zlu ove naše vjere.v.nije našlo pravo mjesto. Rekli smo (slušaoci): Da li se zna kakva su to vrata? Huzejfe reče: Da.61 Ja ovdje moram upozoriti da su neke od ovih fitneta predznaci Sudnjeg dana. On je predstavljao zatvorena vrata fitneta. dođe nesreća.a.: “Namaz. Požurili smo da ga priupitamo o tim vratima.koji su prd narodom pokazivali dobro. bi ubijen. U Buhariji i Muslimu se nalazi hadis Huzejfe r.. na koje nas je upozorio Poslanik s. njegovu imetku i njegovu komšiji.a.v. Pojaviše se huškaši u čija srca još iman vjerovanje . Huzejfe odgovori: O vođo pravovjernih!.halife . kao što se zna da će sutradan doći noć. razbiše se vrata.s.v. Omer reče: To znači da se više nikada neće zatvoriti. sadaka i naređivanje dobra a odvraćanje od zla će biti iskup i čovjekovo čišćenje od raznih fitneta u njegovoj porodici. između tebe i svih tih fitneta su zatvorena vrata. ti se nemoj njih bojati. Affana r..a.muslimana Omer b. Bi onako kako nas obavijesti iskreni s. kao i veliki broj munafika licemjera .” Omer reče: Nije ovo to što te pitam. pa smo naredili Mesruku. El-Hattaba r. vlasnika dva svjetla Osman b. Omer reče: Iznesi. ti si uistinu požrtvovan. te ga je on upitao riječima: Ko su ta vrata? Huzejfe je odgovorio: Omer.v. Affana r.s.a. nego o fitnetima koji će nadolaziti kao veliki riječni valovi i talasi. nakon ubitstva vođe . o fitnetu? Na što je Huzejfe rekao: Ja pamtim onako kako je govorio.a. rukama nekih od . Omer reče:Da li će se ta vrata otvoriti ili će se razbiti? Huzejfe odgovori: Ne.a. Ovdje ću ukratko spomenute neke od fitneta koje biše uzrokom razilaženja među muslimanima i pojavom velikog zla.s.a.a.s. kao: Bitka na Siffinu i pojava Haridžija. u kojem se prenosi da je Omer b.a Prva pojava fitneta se desila još u doba ashaba. Omer r. b) Ubistvo Osman b.

..62 zagovornika zla.a. posebno istače Osmanu r. Narod ga je pritiskao i teretio razriješenju imameta .nerede koji će zadesiti vaše domove. kao što je: Sukob kod deve. koji se okupiše u Iraku i Egiptu s ciljem da ubiju Osmana r. Nevevijevo objašnjenje Sahih Muslima 18/8. se prenosi da je rekao: Poslanik s.v. zbog pripisivanja nepravde. je izašao u jedan od Medinskih vrtova. Poslanik s.a. u njihovom vremenu. različita mišljenja i stavovi. Uđoše u Medinu i ubuiše ga r.(navede hadis. Nakon što ih je bio ubijedio (te koji su to zahtijevali od njega) ponovo su se vratili i ubili ga. Poslanik s. Omer r. Znači. kao što kapljice kiše padaju na njih. sve do riječi:) potom dođe Osman. Nadzirući Medinska utvrđenja rekao je s. U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija r.s. izbi rat između ashaba. reče: “Dozvoli mu i obećaj džennetom koji će zadoboti nesrećom koja će ga zadesiti.s.s. Allahov Poslanik s.v. rasprostrani se fitnet i bezvlašće.a. Muslim 18/7. od fitneta. muslimani se podijeliše.v.s.127 Sa smrću Osmana r.v. je nagovjestio Osmanu r. Siffin.a.. nije bio na iskušenjima na kojima je bio Osman. Ovo je bio znak tekućih ratova među njima.a. bio ubijen.hilafeta. Sve to dovede do žestokih borbi među ashabima.a.s. koji će zaokupiti ljude i neće se ograničavati samo na jednu grupu.a.”129 126122 127123 128124 129125 Buhari 13/48.. je znao šta će se desiti..a.v.. povrh toga što je Omer r.a. ubisto Osmana i Husejna r. Rekao je: Vidim fitnete .v. da će ga zadesiti velika nesreća. doći će veliki neredi.v. Zbog tih riječi se strpi i zabrani da se pobiju oni koji su došli protiv njega. u njegovoj kući.: “Vidite li ono što ja vidim? Odgovorili su: Ne.”128 Imam Nevevi je rekao: “Ovo poređenje sa kapljicom koja pada na njihove domove je znak veličine i uopštenosti.s.a. povećaše se razlike među njima. a ja rekoh: Sačekaj dok ne zatražim dozvolu za tebe. i drugo. Fethul-Bari 13/51. kako se nebi prolivala krv drugih ashaba samo radi njega.a. da će ga zadesiti nesreća.a.”126 Poslanik s. Sve ovo nas upućuje na mu’džize Allahova Poslanika s.a.s.a.a.a. Hurre.

a. Alija r. pa tako u hadisu Ebi Rafi’a se prenosi da je Allahov Poslanik s. dok je još bio u Medini. reče: Zar ja o Allahov Poslaniče! Poslanik s.a.a..a. On reče: Sačekajte dok se ne posavjetujem sa narodom.. što on na kraju i pristade. Aiše r.63 c) Sukob oko deve: Od fitneta koji nastupiše po smrti Osmana r. Zubejr r.s. Razmijeniše mišljenja o ubistvu Osmana r.v.a.a. Ebi Hazima.v. da će se nešto desiti između njega i Aiše r. reče: “Ne. i rekoše mu: Pruži ruku da ti damo prisegu.a. Talha i Zubejr r. da im izruči ubice Osmana r. potom se uputiše put Basre. d prihvati njihovo davanje prisege.š. nego radi pomirenja među muslimanima .a. ne udovolji njihovim željama. nisu izašli iz Medine sa ciljem ratovanja. Ebi Talibu: “Između tebe i Aiše će se nešto dogoditi.a.a. koji kaže: Kada je Aiša r. primijetili su je psi.a. Neki od njih rekoše: Je li to želiš da se ubice Osmanove vrate svojim kućama.a. do sada rečeno. poslao pomirenje preko tebe.a.a.a.a.a.a.v. joj reče: Nismo još. dođe do oružanog sukoba među tim dvijema grupacijama. Ovo bi znakom da ovaj ummet neće biti pošteđeni raskola i nereda. bi poznati sukob oko deve između Alije r. nakon što se tačno utvrdi ko ga je od njih ubio.. Talhe i Zubejra r. Od onih koji mu dadoše svoju prisegu biše: Talha i Zubejr r. Potom odoše u Mekku da obave umru. te iz straha da se ne usaglase i poistovjete se ubicama. stigla do nekih kuća Beni Amira. Rekla je: Mislim da se nalazimo među njima. gdje ih srete Aiša r.. ljudi dođoše Aliji r.v. .a. Poslanik s.s. čekajući da im presude nasljednici Osmana r. Taj njegov stav bi uzrokom njihova razilaženja. povrati je na sigurno mjesto.s. a poslije više niko ne bude htjeo da se osveti za njegovu krv. Poslanik s.a. priđimo bliže kako bi te ljudi vidjeli i Allah dž.a.kao što nam to prenosi Hakim od Kajsa b..”130 Sve ovo.a. je obavijestio Aliju r.. rekao Aliji b. ali kada se to desi.s.a. kazuje nam da Aiša.” Alija r. Aiša 130126 Musned Ahmed 6/393. tražeći od Alije r. a ona je rekla: Koja je ovo voda? Prisutni su odgovorili: El-Hev’eb. odgovori: “Da”. Poslije smrti Osmana r.a. Alija priuputa: Znači ja sam jedan nevaljalac o Allahov Poslaniče. Navaljivali su na Aliju r.

reče: Mislim da bi se trebala vratiti. Ovo isti se dešavalo i ostalima koji izađoše i upustiše se u borbu. Mislila je da je u njenom izlasku korist muslimanima. Tako. već dođe do bitke bez njihovih želja. je bila na devi. . nego s ciljem pomirenja među muslimanima. Zaklinjao se govoreći: Tako mi Allaha ja nisam ubio Osmana niti sam davao povoda za njegovo ubistvo.a. Talha i Zubejr i imali za cilj da se usaglase na pomirenje.”133 d) Sukob na Siffinu 131127 132128 133129 Hakim u svom Mustedreku 3/120. Alija pomisli da su se oni digli u borbu protiv njega.s. Talha i Zubejr mišljaše da se Alija digao protiv njih. bez njihova izbora. dođe do velikog fitneta i nereda.a. Aiša r. Ovako nas obavijestiše mnogi poznavaoci istorije... se prenosi da je Allahov Poslanik s. S njene desne i lijeve strane bit će mnogo ubijenih.64 r. čula sam Allahova Poslanika s.a.”131 U predaji Bezzara. On je bio istinski čvrst i iskren u svojim zakletvama. rekao svojim ženama: “Koja od vas bude vlasnica deve “Edbeb”.v. koji bijaše izvorom fitneta. Sukob oko deve ne bi cilj za ratovanje.s.a. nije učestvovala u borbi i nije naredila borbu. kada kaže: “Kako će se osjećati jedna od vas kada na nju upozore psi Hev’eba.a. Kada god bi se sjetila tog svog izlaska.a. a spasit će se oni koji ostanu. izaći će iz Medine i na nju će upozoriti psi Hev’eba. Fethul-Bari 13/55. Zažališe i Talha. i počeše da se brane. Nakon što su se učvrstili tražiše izručenje ubica Osmanovih. a niti je bilo kako pomogao oko njegova ubistva.a. dok se poslije ispostavi da je njen ostanak u Medini bio bolji. i poče da se brani. plakala bi toliko da bi pokvasila svoj prekrivač. Alija r. od Ibn Abbasa r.a. nije izašla iz Medine s ciljem borbe.v.a. Ubice se pobojaše da se Alija ne složi i ne izruči ih. Minhadžus-sunne 2/185. Pošto su pregovarali Alija. te navališe na logor Talhe i Zubejra.”132 Ibn Tejmije je rekao: “Aiša r. i Zubejr i Alija r. nije bio zadovoljan sa ubistvom Osmana r.

s. a njihova molitva će biti jedna.a. vladari ostaju nemoćni da ugase njegovu žestinu. jer je ona zaista na istini. riječima: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobe dvije velike vojske.65 Od fitneta koji zadesiše ashabe r. Fethul-Bari 13/85. Velid.a.a. Čvrsto je se držite. Iz obe skupine bi ubijeno oko 70. bi ono na što nas upozori Poslanik s. i onih koji su bili s njim. ne bijaše pokorni ni Aliji ni Muaviji. Šejhul-Islam Ibni Tejmije je rekao: “Najveći dio onih koji izabraše borbu. Oba tabora imaše onih koji podstrekivaše na borbu. Hašim b.”134 Hafiz Ibn Hadžer u svom Fethu objašnjava koje su ove dvije skupine. Vehba da je rekao: Bili smo kod Huzejfe. Ebu el-E’aver Es-Sulemi i drugi. i Muslim 18/12-13. Kada se fitnet uskovitla. Bezzar prenosi od Zejd b. Utbe el-Mirkal.v. Bilo je tu onih koji su nesebično pomagali Osmana.a. pa kaže: Skupina Alije r.000 ljudi. među njima će biti veliki pokolj. Stvar koja bi uzrokom izbijanja tog ogorčenog rata ne bi u moći ni jednog od njih dvojice. 134130 135131 136132 Buhari 13/8. Abdurrahman b. ali nadjača ono što se desi. . iz obje skupine.135 Rat između ove dvije velike skupine se desi na poznatom mjestu po imenu Siffin.. Fethul-Bari 13/414.a. Halid b. Sa dobrom predajom. i onih koji su bježali od njega. mjeseca Zul-hadždžeta 36..a. su najviše tražili od boraca da se prestane prolijevati krv. kao što su: El-Ešter en-Nehai. i onih koji su bili s njim. i skupina Muavije r. godine po hidžri.136 Ovo što se desilo između Alije i Muavije. zasigurno nije bila želja ni jednog od njih. ni Alije ni Muavije r.a. pa je rekao: Kako će te se osjećati kada vaši istomišljenici (oni koji su iste vjere kao i vi) budu udarali sabljama jedni druge? Odgovorili smo: Šta nam savjetuješ? Odgovori: Držite se skupine koja se poziva na naređenja Alije r. Alija i Muavija r. već u svojim skupinama imaše onih koji su slijedili praznovjera i podpirivali na borbu. Ove dvije vojske su okupljale preko sedamdeset velikih vojska. osim bitke oko deve. bilo je i onih koji su pomagali Aliju i onih koji su bježali od njega.

66 Borba protiv Muavijine vojske ne bi lično protiv Muavije. im održa govor u jednom od Kufskih mesdžida.a.a.a.a. Alija r. Pored njih prođe Abdullah b. Ert sa svojom suprugom. u Kufu od njega se odvojiše Haridžije . koji bijaše van mesadžida.i nastaniše u mjesto koje se zove Harvera’. kao što nam reče Ez-Zuhri: Kada nastupi fitnet ashabi Allahova Poslanika biše mnogobrojni. koji je trebao da vrši pregovore sa njima. dok rasporiše stomak njegove supruge i izvadiše dijete iz njene materice. a neki navode i cifru od 16. Alija r. im posla Ibn Abbasa r.000 ljudi. upita ih za njihovog ubicu? Oni odgovoriše: Svi smo ga ubili.a.a. Početak njihova djelovanja se uvidje nakon završetka bitke na Siffinu. Neki od njih.000. a zapostavio si Allahovu Knjigu. pa se složiše da svaka krv i imetak bi zadešen tumačenjem Kur’ana koje ih sroza i spusti na razinu džahilijetskog doba. ne veže se sa željama boraca. nego zbog drugih razloga.koji bijaše u njegovoj vojsci . koji istupiše protiv Alije r. niti ćemo vam zabranjivati plodove vaših usjeva i nećemo sa vama otpočinjati rat sve dok ne budete širili fesad.a. počeše uzvikivati: Nema druge presude osim Allahove. Haridžije razglasiše da se Alija r. i saglasnosti stanovnika Iraka i Šama oko arbitraže među obadvijema zaraćenim stranama. Nekolicina se vrati sa njim i podvrgnu poslušnosti Alije r. se pripremi za borbu i srete se sa njima na poznatom . a niti sa njihovim ubjeđenjima. Pri povratku Alije r. kojeg ubiše. Alija r. e) Pojava Haridžija: Od fitneta koji zadesiše ovaj ummet bi pojava Haridžija. Habbab b. učinio si širk uzimajući ljudske presude. što bi uzrokom povratka nekih njihovih pristalica.a. pokajao zbog svoje prijašnje odluke. im reče: Vi kod nas imatre tri prava: Nećemo vam sprečavati ulazak u mesdžide.a.a. Alija r. Oni se okupiše i pobiše sve one muslimane koji im se suprostaviše. Borba u fitnetu je ista kao i borba u džahilijetu. Kada to ću Alija r. Njihov broj je dostigao 8..

s. s.a. Buharija 12/282. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik.a.v.67 mjestu Nehrevan. i nagovjestio nagradu onome ko ih ubije.s. koju će ubijati grupa koja je na istini i koja je bolja od njih. njene udaljenosti od vjere i njene ogromne štete za ovaj ummet u kojeg unosi fitnete i uznemirosti. Buharija 12/283... jer zaista na Sudnjem danu će biti nagrađen onaj ko ih ubije.a. s.”138 Allahov Poslanik. kako govori: Pred Sudnji dan će se ocijepiti jedna grupa ljudi mlađih godina.a..a. Ukinuše kamenovanje oženjena čovjeka ili udate žene za počinjen blud (razvrat)..”139 Imam Buharija veli: “Ibn Omer ih je smatrao zlom svih Allahovih stvorenja.narod koji će prezirati vašu molitvu naspram svoje.a. u nekoliko vjerodostojnih hadisa. Ubijajte ih gdje god ih sretnete. r.. što je dovoljan dokaz o fesadu ove grupe. kada kaže: Čuo sam Allahova Poslanika. ali sam čuo Allahova Poslanika. 137133 138134 139135 140136 Muslim 7/168.v. kako govori: “Ocjepit će se u ovom ummetu . Učit će Kur’an.”140 Hafiz Ibn Hadžer je rekao: “S njima se poveća nesreća i proširiše se njihova pokvarena ubjeđenja. s. s. je naredio borbu protiv njih.: “Od muslimana će se odcjepiti jedna vrsta otpadnika vjere. sa govorom koji neće biti tačan. Poslanik.a. blesavih maštanja.nije rekao od njega .. o ocjepljenju jednog broja sljedbenika ovog ummeta. Njihovo vjerovanje neće prelaziti njihove grkljane. Buharija 12/283.v. nas obavijesti. Od njih je hadis kojeg prenosi Ebu Seid el-Hudri r.s. udaljavat će se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kad bude bačena. tako da se spasi samo mali njihov broj.v.s. pa kaže: Pozabavili su se ajetima koji bijaše objavljeni nevjernicima. Porazi ih žestokim porazom.s. ali to njihovo učenje neće prelaziti njihove vratove ili njihova grla. s. .. U Buhariji i Muslimu se nalazi predaja Alije r. Udaljivat će se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kad bude bačena.v. pa ih preusmjeriše na vjernike.a.”137 Od njega se. prenosi da je odgovorio na postavljeno pitanje o “Hururijjetu”? riječima: Ja ne znam šta je to Hururijjet.

neće prestati dok među ljudima ne nestane dobra i bilo kakve koristi. Sunen ibn Madže 1/61. U hadisu Ibn Omera. s.a. Muavije. Potom dođoše drugi fitneti tako da ne osta niko od prisutnih na Hudejbijji. Proglasiše velikog griješnika nevjernikom. [erhus-sunne 14/396.” Musejjib ponovo reče: “Bojim se ako dođu treći fitneti. sa drugim sukob na Hurri.a.. Proglasiše nevjernikom onoga koji bude u mogučnosti da naređuje na dobro a odvraća od zla. a to ne učini.” Begavi je rekao: “Sa prvim fitnetom je želio istaći ubistvo Osmana r. r. Raskidat će se i umanjivati svakog stoljeća. koji učini dozvoljenim grad Allahova Poslanika.68 Počeše sjeći ruke kradljivcu od mišice. Odustaše uzimanje novca (dija) od ehlu-zimme i od potpunog suprostavljanja njima. s. gdje govori: “Raskidat će se i umanjivati svakog stoljeća (više od dvadeset puta) sve dok se među njima ne pojavi Dedždžal. Među njima je i poznati sukob na Hurri u vrijeme vladavine Jezid b.v. Se’id b. rekao: “Pojavit će se osobe koje će učiti Kur’an ali njihovo učenje neće prelaziti njihova grla.v.a.. ubijati ih.v. A ako ne bude u mogućnosti da to učini onda ga smatraju velikim griješnikom.”141 Havaridži se neće prestati pojavljivati sve do pojave Dedždžala. Učiniše obaveznim klanjanje namaza za ženu dok se nalazi u hajdu (mjesečnom pranju).”142 f) Sukob na Hurri Ne prestaše se pojavljivati fitneti.a. se prenosi da je Allahov Poslanik. .s.s.a. jedan za drugim.” Ibn Omer je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.a. s. i pobi mnoge od njegovih ashaba r. po bilo kom osnovu.”143 141137 142138 143139 Fethul-Bari 12/285.. zatvarati i proganjati. Počeše otvoreno napadi one koji sebe nazvaše muslimanima. Musejjib je rekao: Prvi fitneti se uskovitlaše tako da ne osta ni jedan učesnik Bedra..s.

a moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe. s. Upučivać radosnih vijesti.a. a uistinu će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset i tri milleta znači: mišljenja. Osim ovoga. još je bilo i mnogo drugih fitneta koji pogodiše muslimane. zbog toga. To bi povodom ubacivanja u vjerko ubjeđenje ono što mu ne pripada. s. pade velika nesreća.. U mom ummetu će se pojaviti narod u kojem će preovkladavati ta mišljenja. Neće kod nji ostati ni jedna vena i ni jedan zglob a da se neće u njega uvući ta mišljenja.v.a.v. Ebi Sufjanom. To ih zaokupi i održa tako jedan duži period.v.. Zbog ovog. Lahja se prenosi da je rekao: Išli smo na hadždž sa Muavijom b. i mnogih drugih fitneta.”144 Od Ebu Amira Abdullaha b. rekao: “Sljedbenici Knjige su se podijelili u svom vjerovanju na sedamdeset i dva milleta. muslimani se razjediniše na mnoge grupacije. Ovo mišljenje je zastupao Abassijski halifa Me’mun.a.a. ustade i klanja.69 g) Fitnet govora o stvaranju Kur'ana U vrijeme Abbasija se pojavi mišljenje o stvaranju Kur’ana.s.s. Fitneti se ne prestaše pojavljivati i povečavati. se prenosi da je rekao: Rekao je allahov Poslanik.. U tome mu se priključiše Džehmije i Mu’atezile tako da islamski učenjaci biše stacvljeni na jedno veliko iskušenje. kao što je pas prisutan kod svoga gospodara. pošto stigosmo do Mekke u podnevsko vrijeme.” Tako mi Allaha o skupino arapa! ako se ne budete vladali prema onome s čim je 144140 Tirmizi 7/397-398. nas obavijesti o dijeljenju i cijepanju ovog ummeta kao što je to bilo i sa prijašnjim narodima. Potpomogao je to svoje mišljenje njegovim širenjem.: “Jevreji su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe. a to je zajedništvo (džema’at).s. Na muslimane. s. potom reče: Uistinu je Allahov Poslanik. Sve će u vatru osim jedne. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre r. . kršćani su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe.

a.. Abdul-Melik b. U mnogim hadisima je upozoravao na loš i poguban završetak.s.s.v. jer neće nastupiti Sudnji dan osim na najlošiji narod.”146 U predaji od Ebi Seida se kaže: Rekli smo: O Allahov Poslaniče! Jevreja i Kršćana? na što je Poslanik. Buharija 13/300 i Muslim 16/219-220. kao što će se desiti i pojaviti ostatak onoga na što nas je upozorio Poslanik.a.. i to pedalj po pedalj.. kao što su radili i narodi prije njih.s. Ibn Bettal je: Ebul–Hasen Alijj b. Halef b. s. odgovorio: “Pa ko drugi?!”147 Ibn Bettal148 kaže: “Znao je Poslanik.. podlakticu po podlakticu.145 h) Slijeđenje običaja prijašnjih naroda Od velikih fitneta za ovaj ummet je svakako i dosljedno slijeđenje običaja Jevreja i Kršćana. Svi ovi bivaju iskušavani sa nevjernicima idući toliko daleko da napuste i izađu iz Islama. Fethul-Bari 13/301.. istoka i zapada. u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre. Bettal El-Kurtubi.” Bi rečeno: O Allahov Poslaniče! Kao što su Faris i Rum? Poslanik.”149 Ibn Hadžer kaže: “Većina stvari na koje je upozorio Poslanik.70 došao vaš Poslanik. kad kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne počne uzimati pravila ponašanja prijašnjih naroda. s.v. dok će vjera ostati postojana samo kod pojedinih ljudi. Fethul-Bari 13/301.a.v. . što je samo potvrda istinskih riječi Poslanika s. a.s. da će njegov ummet slijediti novotarije. Uzimali su njihova pravila ponašanja i bili fascinirani njima. Naši ljudi se poistovječuju sa njihovim ljudima.. se već desila i pojavila..v. odgovori: “Pa ko su ti ako ne oni.”150 U ovo vrijeme svjedoci smo sve više muslimana. a. r.a.v. drugi ljudi će biti prići da to ne urade. naše žene se poistovječuju sa njihovim ženama. s. koji se poistovječuju sa nevjrnicima.. Oni su ubijeđeni da neće dostići današnju civilizaciju i ekonomski napredak osim 145141 146142 147143 148144 149145 150146 Musned Ahmed 4/102. Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovječivali se s njima. s.s.a.s.s. Buharija 13/300.a.

od islama. jer je njihov broj preveliki.152 151147 152148 Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 16/219-220. 7) Pojava lažnih poslanika Od predznaka Sudnjeg dana. upravom i prestižom.s. Sve su ovo fitneti koji mogu upropastiti čovjeka i strovaliti ga u bezdanu provaliju.71 odbacivanje i udaljavvanjem od Allahove Knjige (Kur’ana). po hadisu njih trideset.v.v. Upoznati smo sa onim što se desilo muslimanima u prijašnjim stolječima.s. ostade samo ime. ugled i veliki broj svojih pristalica.s. u kojima je opisao muslimane i njihovo slijeđenje nevjernika i sudstvo njihovim zakonima. Neki od njih se pojaviše u vrijeme Poslanika. s. Bilo ih je oko trideset. koji nam se najaviše.. Sunneta Njegova Poslanika Muhammeda. kada bi zašli u gušterovo leglo. bi pojava lažaca koji sebe proglasiše poslanicima. Takvo stanje ih dovede do te mjere da među nekima od njih. s.a. Ovim brojem se misli samo na one koji su dostigli veliku moć.. pa kaže: “Pedalj po pedalj.a. Pogledaj Fethul-Bari 6/617. jer se desi sve ono na šta nas je upozorio. među kojima su: fitneti žena. s..a.”151 Ovdje nismo u stanju navesti sve fitnete. i svih onih koji pravilno razumiju vjeru Isklam.v. Ne postoji ništa jasnije opisano od riječi Poslanika.s. . Molimo Allaha za spas i sigurnost od toga. sa njihovim udaljavanjem od Islama i iskrivljenja njihovih ubjeđenja. Ovo je jasna i vidljiva mu’džiza Allahova Poslanika. ljubav za strastima i požudama. ne ubrajaju se svi. podlakticom i gušterovim gnijezdom se želi dati primjer njihove (muslimanske) slijepog i žestokog poistovječivanja sa nevjernicima.. želja za vlašću. podlakticu po podlakticu. To poistovječivanje se ogleda u griješenju i iskrivljenju.” Nevevi kaže: “Sa pedljom.. s.v. Sudili su po zakonima koje su ustrojili nevjernici.v.a. a ne direktno u kufru.s. s. toliko bi ih slijepo slijedili da. oni bi pošli za njima (sljedeći ih). neki u vrijeme ashaba a neki se još uvjek pojavljuju. Pod onima koji sebe proglasiše poslanicima. a ostavili i zapostavili Allahov šerijat i zakon. bogatstva.a.

”154 Veliki broj hadisa govori o pojavi ovih lažnih poslanika. u Jemenu se pojavi čovjek po imenu: ElEsved el-Anesi. Od onih koji se pojaviše. On proglasi sebe poslanikom pred samu smrt Poslanika Muhammeda.a.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se plemena mog ummeta ne sustignu sa mušricima. počnu obožavati kipove. koji ga nazva Musejleme .a. Skoro u isto vrijeme.a. Svaki od njih će za sebe govorit da je Allahov Poslanik.v. sve dok mu ne dohakaše i neubiše ga ashabi u poznatoj bitci na Jermuku. te zavladaše Kufom u prvom djelu vladavine Ibn Zubejra. Potom se pojavi el-Muhtar b. da je Poslanik. bi i Musejleme kezzab. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave varalice i lažovi. ali se ubrzo pokaja. s.lažac. njih oko trideset. kao lažni poslanik. kao što je to slučaj u hadisu Sevbana. a ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene. pojavi se oko trideset lažaca od kojih će svaki za sebe tvrdoto da je poslanik. Broj njegovih pristalica se znatno povečao. u nekim hadisima je njihov broj oko trideset. Nakon što bi ubijen ona se pokaja i vrati islamu. r. kao i veliko zlo naspram muslimana. U nekim hadisima su oni ograničeni brojkom trideset. r.v.kezzab ili Musejleme . koja se prozva poslanikom i udade se za Musejlemu . s.).a. koji se prozva poslanikom.a. s.v. Sunen Ebu Davud 18/45-46.s. Huvejlid el-Esedi. ali ga ashabi ubiše prije smrti Poslanika.. kao što je sa hadisom kojeg bilježe Buharija i Muslim..a. Isto tako. s. Ebi Ubejd Es-Sekafi.s.. Muslim 18/45-46. pojavi se Tulejha b.kezzaba. .v. tražeći odmazdu za krv Husejnovu. povrati islamu i uljepša svoja dobra djela. Potom ga šejtan toliko zavede da se 153149 154150 Buharija 6/616.a. s.s. Broj njegovih pristalica se ubrzo poveća..s. među tridesetoricom.”153 Prenosi se od Sevbana.s. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.v. r.72 U Buhariji i Muslimu se navodi hadis Ebu Hurejre... koji pokaza svoju neizmjernu ljubav prema Ehli . Pojavi se i žena po imenu: Sedždžah.a.Bejtu (porodici Poslanika..

s. koji se nalazi u Buhariji i Muslimu. Musned Ahmed 5/16. r.a. donosi objavu.s. Musned Ahmed 5/396.. Pogledaj Fethul-Bari 6/617.. Ja sam zaista posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene.. da je Allahov Poslanik.neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi trideset lažaca (oni koji će sebe smatrati poslanicima) posljednji od njih će biti čoravi Dedždžal.73 proglasi poslanikom i izjavi kako mu Džibril.kezzab koji se proglasi lažnim poslanikom i bi ubijen u vrijeme hilafeta .157 U današnje vrijeme se pojavi u Indiji: Mirza Ahmed el-Kadjani..v. Neće se prestati pojavljivati ove varalice (lažni poslanici) sve dok ne dođe posljednji od njih. Ebi Ubejd EsSekafi) od njih? Reče: Na što Ubejde odgovori: Što se njega tiče. . Mervana. Prikljući mu se veliki broj pristalica i pomagaća. i još mnogo svih tih podlih i lažnih izjava. a da Isa nije živ na nebesima. nakon citiranja hadisa Ebu Hurejre. s.. od njih će biti četiri žene..vladavine Abdul-Melika b. U vrijeme hilafeta Beni . Džundeba.155 Dokaz da i on među svim tim lažcima jeste predaja Ebu Davuda.a.a. i da je on išćekivani Mesih.”159 155151 156152 157153 158154 159155 Pogledaj Fethul-Bari 6/617. Imami Ahmd prenosi od Semureta b. s.”156 Od njih je i Haris . na dan pomračenja sunca.a.. rekao: “U mom ummetu će biti dvadeset i sedam lažaca i varalica. a koji govori o lašcima i lažnim poslanicima: “Od Ibrahima En-Nehaija se prenosi kako je rekao Ubejdu EsSelmaniju: Šta misliš da li je ovaj (el-Muhtar b. on je jedan od njihovih vođa i predvodnika. rekao: “Zaista .s. da je Allahov Poslanik. čoravi Dedždžal. Imami Ahmed prenosi od Huzejfe. r. koji sebi pripisa poslanstvo. Veliki broj učenjaka poće govoriti i pisati o njemu.tako mi Allaha . Sunen Ebu Davud 11/486. suprostavljajući se njegovim izjavama i obznanjujući ljudima da je on jedan od varalica.Abbas pojavi se grupa lažnih poslanika.v. r.”158 Među ovim tridesetoricom lažnih poslanika nalaze se i četiri žene.a.. a.

i to kada se proširi Islam. koja će obasjavati vratove deva u Basri. r.a. ali sam obaviješten o njemu.s. pravednost u gradovima koje osvojiše muslimani.a.s. i Sahih Muslim 18/30. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi vatra na hidžaskoj zemlji. Nevevi kaže: “U naše vrijeme.a.”162 Ibn Kesir nam navodi nekoliko izjava svjedoka koji u Basri vidješe vratove deva osvjetljene tom hidžaskom vatrom. 9) Pojava vatre u Hidžazu Od Ebu Hurejre.a.” To će se isto desiti u vrijeme Mehdija i Isa. s. s. Sahih Buhari 13/78..v. Allah bio s njima zadovoljan. Pogledaj Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 18/28.v. neće se bojati nikoga drugog osim Allaha.s.74 8) Opšta sigurnost Od Ebu Hurejre.. 160156 161157 162158 Musned Ahmed 2/370-371.a.. pojavi se vrlo velika vatra u istočnom djelu Medine pored pustinje Havran.. kada pravda zauzme mjesto nasilju i nepravdi.. dok mene o njoj obavijestiše oni koji je vidješe od stanovnika Medine.v. Bila je to ogromna vatra.: “O Adijj!.. se prenosi da je Allahov Poslanik..a. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. godine šesto pedeset i četvrte. u gradu Medini.: Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se konjanik ne bude kretao od Iraka ka Mekki ne bojeći se ničega drugog osim da ne zaluta u putu. da li si vidjeo grad Hijeret?” Odgovorio sam: Nisam ga vidio. Vijest o njoj se proširila u Šamu i ostalim gradovima. r.”161 Ova vatra se pojavi sredinom sedmog hidžretskog stoljeća. a. s. šesto pedeset i četvrte godine. r. reče: “Ako ti se produži život vidjet ćeš ženu u nosiljci na Devi koja će sama doći iz grada Hijereta da tavafi obiđe oko Ka’be.. s. kada mu reče Allahov Poslanik.v.a. Ovo sve nam potvrđuje hadis Adijja. .”160 Ovo se desi u vrijeme ashaba. Poslanik. koju opisaše učenjaci koji je doživješe i vidješe..s.s.

s. Još ga je obavijestio o njihovu velikom broju ubijenih i zarobljenih.a. Njihova lica sliče kožnom prekrivenom štitu... crvenih lica i malih zaravnjenih noseva dok su im lica kao kožni prekriveni štit.s. Hudejdža da je rekao: Bio sam kod Muavije b. r.v.”165 Od Amr b. koja će tjerati ljude i sakupljati ih na jedno mjesto. r.s.) to je ona što se pojavila u Medinskoj pokrajini.a. malih očiju.a. narodom čija lica izgledaju kao kožni prekriveni štit.v. na što se složi Kurtubi i dr. s.a. 10) Borba protiv naroda “Turk” Muslim prenosi od Ebu Hurejre. Musned Ahmed 5/70.a.s. Tegalluba se prenosi da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika. r.. Sahih Muslim 18/37.”163 Ovom vatrom se ne misli na vatru koja će se pojaviti pred sami Sudnji dan. u vrijeme Muavije. Nizašto od toga nabrojenog ja nisam znao. Ebu Je’ala prenosi od Muavije b.”164 U Buharijevom Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre. i sve dok se ne sukobite sa narodom Turk.a. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se muslimani ne sukobe sa narodom turk.. obućenih u dlakavu odjeću . na što se naljuti Muavija i naredi da mu se odgovori: Razumio sam tvoje pismo o broju ubijenih i zarobljenih. ali da je Allah dao pa da sam bio upoznat s time ne bih ti dozvolio da ratuješ s njima bez mog 163159 164160 165161 166162 Fethul-Bari 13/79.75 Ibn Hadžer kaže: “Što se tiće pomenute vatre (u hadisu Allahova Poslanika.”166 U prvoj vladavini Beni Umejjeta...v. s. u kojoj se svakodnevno kreću. Ebi Sufjana kada mu dođe pismo od njegova izaslanika o borbi i pobjedi nad narodom Turk.kostrijet..a. da je Poslanik.s. Sahih Buhari 6/604. s. kako govori: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se sukobite i borite protiv naroda Turk sa širokim licima.v. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobite sa narodom čija odjeća je od kostrijeti. . o ćemu ćemo govoriti kada budemo spominjali velike predznake Sudnjeg dana. da je Allahov Poslanik. muslimani se sukobiše sa narodom Turk..

a.s. Od njih nastaše mnogi vladari koji zavladaše stranim državama.a. i čuli smo ga.a.v. sve dok ih ne sustignu na arapskom poluostrvu. nakon onoga što je čuo od Poslanika.v.v. da je rekao: Sjedio sam kod Allahova Poslanika. Veliki dio njih bi zarobljen dok su se vladari natjecali i uzdizali sa njima. kako govori: “Pred arapima će se pojavit narod Turk.. kojeg će sustići. Njih poraziše porodica Sebketkejn. s.. U drugoj grupi će neki biti ubijeni a neki spašeni. Zubejr. čija se vladavina proširi na Irak. . Narod turk se uzbuni protiv kralja i ubiše njegova sina Mutevekila.v. s.a.a.” u drugoj predaji kaže: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. reče: “Oni su narod Turk. samim tim što su opisivani sa ogromnom žestinom i gordošću.a.” Prisutni rekoše: O Allahov Poslaniče! ko su oni? Poslanik. Šam i Perziju. kako govori: “Moj ummet će pratiti narod širokih lica. njihovi sljedbenici biše 167163 168164 Musned Ahmed 5/348-349. a lica njihova će biti kao kožni štit (to je ponovio tri puta). s. s.v.. malih očiju.76 odobrenja.s.. r. a oni će biti kao biljke ugodnog mirisa i lijepog pelina”.s.” Abdullahov otac. dalje dodaje i kaže: Od tad Burejde nikuda nije išao bez dvije ili tri deve i svega što je potrebno za put kako bi mogao blagovremeno pobjeći. Abdullah b.. svezat ćete ih konopcima za ograde mesdžida.v.s. s.” Rekao sam: Zašto o vladaru pravovjernih? On mi na to odgovori: čuo sam Allahova Poslanika. r. kaže: “Pustite i ne uznemiravajte narod Turk kao što su i oni vas pustili.. bio je poznat hadis u kojem Allahov Poslanik. potom porodica Seldžuk. da će zadesiti namjesnike naroda Turk. potom njegove sinove jednog po jednog. s.a. Allah bio s njima zadovoljan. Sunen Ebu Davud 11/409.a. Ostatak njihovih sljedbenika u Šamu je porodica Zenki.. Vojna jedinica vođe Mu’atesima bi skoro sva sastavljena od njih. dok će treća grupa biti potpuno uništena. zbog toga ja prezirem da se borim protiv njih..167 U vrijeme ashaba.s.. r.s.a. Od prve njihove grupe spasit će se samo oni koji pobjegnu. prenosi od svog oca.”168 Ibn Hadžer kaže: “Između njih (naroda Turk) i muslimana je bila pregrada koja se otvarala i rušila malo po malo. i niko se neće spasiti.

Ne prestaše sijati zlo po zemlji sve dok se ne pojavi “Lenk” .”169 Prema ovome što smo iznijeli da se zaključiti da pojava Tatara u sedmom hidžretskom stoljeću potjeće od naroda Turk. dž.. U njihovo doba dođe do ogromnih osvajanja: Osvojenje Istambula.. širokih lica. glavnog grada Perzije. Allah mu se smilovao.. i šest stote godine se pojavi Džinkis Kan. Potom dođoše Tatari. a zatim osvoji Bizantiju i Indiju i sve što se nalazi između ova dva mjesta. s kojima se muslimani sukobiše nekoliko puta. crvenih lica. Petstote godine pojavi se porodica Seldžuk koja poče rušiti gradove i mučki ubijati njihove stanovnike. a Allah. koji ih poraziše u Egiptu.. Osnovaše jaku islamsku državu koja predstavlja snagu za islam.a. kao da želi riječima: “moj ummet” ummet po porijeklu a ne ummet po vjeri.77 sekta Bejt Ejjub. Tako se desi sve ono o čemu nas obavijesti iskreni Poslanik. dž. Šamu i Hidžazu.” . Potom potpuno spali Damask sve dok ne zavlada njime. Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 18/37-39. koji o njima reče sljedeće: “Dođe do sukoba sa ovim narodom Turk. Allah. najbolje zna. ga uze sebi a njegova djeca se podijeliše po gradovima. Lično se postaraše i u Bagdadu ubiše zadnjeg svog halifu Muste’asima 656 godine. s. Kao da se zasitio svih tih događanja te ostavi na miru šamska naselja i nastani se u njima. s kojim se čitav dunjaluk zapali.što je značilo šepavi.š. njihova lica su kao kožni štit. riječima: “Benu Kantura će biti prvi koji će oteti i preuzeti vladavinu moga ummeta. Karakteristike kojima bijaše opisan narod Turk potpuno se poklapaju sa Tatarima. koji nastaše isto tako od naroda Turk..v. Ne osta ni jedan grad a da se njegovo zlo ne ugnijezdi u njemu.s. . koji se zvaše Temur. sa svim svojstvima s kojima ih opisa Poslanik. obučenih u dlakavu odjeću.š. Ali njegov vijek ne potraja dugo. Sa svim ovim svojstvima pojaviše se u našem vremenu.: Malih očiju. što 169165 170166 Fethul-Bari 6/609-610.s. Njihova pojava je najviše bila izražena u vrijeme Imami Nevevija. s. što bi značilo: arapi. pa čak i sada. oborenih noseva.v.”170 Veliki dio naroda Turk pređe na Islam i od njih bi velika korist za islam i muslimane. a naročiti Istok..a.

a.”172 Ovaj stav potvrđuje predaja Semureta.a. 11) Sukob sa strancima . kada kaže: Rekao je Allahov Poslanik. s. Tako Islam uđe u Evropu i u veliki dio gradova Istoka i Zapada. Medžme’ Zeva’id 7/311. U ovom hadisu bi spomenuta borba sa stanovnicima Huza i Kirman. r.: “Bojim se da će vas zaokupiti stranci. s. ali oba hadisa nas žele upozoriti na pojavu dvije različite grupacije.s. malih očiju.v. Znači ostavljanje emaneta kojeg smo prihvatili još dok smo bili u ezelu i gubitak povjerenja u . 175171 Pod emanetom se ovdje misli na dvije stvari: vjera i poslovi..: “Bojim se da vas Allah ne zaokupi strancima koji će prerasti u lavove koji neće uzmicati. Ibn Hadžer kaže: “Na ovaj hadis možemo odgovoriti da on nema nikakve veze sa hadisom koji spominje borbu sa narodom Turk.a.78 prestavlja veliko ohrabrenja pred sami Sudnji dan i pojava Dedždžala.”171 Sva ova njihova svojstva se podudariše sa svojstvima naroda Turk.”174 Prema svemu ovome. Ubijat će vaše borce i jest će vašu opskrbu.a. 12) Nestanak emaneta . r.a.nearapima Od Ebu Hurejre. kao lavovi koji ne uzmiču. r.v. spljoštenih noseva. opisanih u brojnim hadisima.a. 174170 Prenosi Taberani.. se prenosi da je Allahov Poslanik.”173 Od Ebu Harejre.. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobite sa nearapskim narodom koji živi u dva grada: Huza i Kirman. dvaju stranačkih nearapskih gradova. borba i sukob sa strancima spada u predznake Sudnjeg dana..s. crvenih lica. s. Fethul-Bari 6/607.. ubijajući vaše borce i jedući vaše opskrbe. 173169 Musned Ahmed 5/11. lica kao da su im prekrivena kožnim štitom a odjeća im je od krzna. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik..s.v.povjerenja175 171167 172168 Sahih Buhari 6/604. Zbog toga njihov opis bi isti sa opisom naroda Turk.

dž.a. reče: Kako će se ono izgubiti o Allahov Poslaniče? Poslanik. Ako je kršćanin brzo mi ga dovedite.. dok drugi išćekujem.v. jedan od njih sam vidio.”176 Ovdje vidimo kako Poslanik. tako da u njima neće ostati ništa drugo sem njegova traga.”177 Ovaj hadis nam jasno ukazuje da će emanet biti podignut iz ljudskih srca. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. što saznah iz Kur’ana. tako da će njegov trag osjetiti kao što žulj osjeća.a. da je rekao: Allahov Poslanik. s.a. neće naći ništa do njegov trag u obliku jedne bezbojne tačke. r. a potom i iz sunneta. Govorio nam je o dizanju i nestanku emaneta. dao sam prisegu samo toj i toj osobi.. jer niko od njih neće biti u stanju izvršti emanet. Vidjeće taj prišt kako je nabubrio a u njemu se ne nalazi ama baš ništa. očekujte Sudnji dan.v. potom će ponovo zaspati i ono će ponovo biti dignuto od njega. Govorio nam je. koji ga na nozi peče kao žeravica od kojeg nastade prišt. s. r.š.79 Od Ebu Hurejre.s. s. Što se današnjeg dana tiče. 177173 Sahih Buhari 11/333.v.. nam je govorio dva hadisa. Tada će se ljudi udaljavati jedan od drugog. u svom srcu. r.: “Kada se izgubi povjerenje... od njega..s.a. odgovori: “Kada se odgovorni poslovi budu davali neodgovornim ljudima.s. Islam će ga vratiti. objašnjava gubitak i nestanak emaneta iz srca ljudi.v.vjerovanje i koja se bode družila obavljanju raznovrsnih poslova..a. kojoj oslabi Iman . očekuj Sudnji dan. .a. riječima: “Jednoga dana će čovjek malo zaspati.a.. Ako je musliman.s. s. Prenosi se od Huzejfe. pa kada se probudi neće naći povjerenja u svome srcu. Došlo je vrijeme kada se više ne sjećam ko mi je od vas dao prisegu.” Ebu Hurejre. kako se emanet ugnijezdio u samom korijenu ljudskog srca. Ovo će se desiti onoj osobi koja se ne bude bojala Allaha. 176172 Sahih Buhari 11/333. na što će se odgovoriti: Nepoznat je! Neuspješan je! Neizdržljiv je! U njegovu srcu se ne nalazi imana ni koliko jedno zrno gorušice. tako da će čovjek postati nepovjerljiv nakon što je bio povjerljiv. Bit će rečeno: U toj porodici se nalazi povjerljiv čovjek.

a.”178 Allahov Poslanik. što je sve cjelokupno od predznaka Sudnjeg dana. Od jasnih znakova gubitka emaneta jeste davanje vrlo odgovornih radnji i funkcija osobama koje to nisu u stanju obavljati. a njegova propast je propast i onih koje on vodi. Muslim 16/222. Malika. O ovome ćemo nešto više govoriti o predznaku Sudnjeg dana povećavanjem loših ljudi. povjeravanja odgovornih stvari neodgovornim licima. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. . s. Povjerenik će se smatrati nepovjerenikom i nepovjerenik će se smatrati povjerenikom. Pa kada izgubi emanet osoba koja se bavi nadzorom i upravom nad ljudima.a.s. što biva proizvodom zapostavljanja ljudskih potreba i širenju nereda i fitneta među njima. nas obavijesti o dolasku varljivih godina. Davanje poslova onima koji ih nisu dosljedni je jasan znak ljudske slabosti u vjeri... onda će se.”179 178174 179175 Fethul-Bari 1/143.. iskreni će se smatrati lažljivcem i lažljivac će se smatrati iskrenim. jer se drug uvijek povodi za drugom.a. Zbog svega ovoga Imam Buhari ovaj hadis Ebu Hurejre. Ovo će se dogodati kada zavlada neznanje i nestane znanja. r. Ibn Hadžer kaže: “Uzrok spominjanja ovog hadisa u poglavlju o znanju. u kojima će se stvari izokrenuti.s. Sahih Buhari 1/178.v. 13) Povlačenje znanja i pojava neznanja Od predznaka Sudnjeg dana je i povlačenje znanja i širenje neznanja.80 sa nepovjerljivim ljudima te i sama postane nepovjerljiva.v. biva uzrokom nadvlađivanja neznanja i nestanka znanja.a. uistinu. navodi u poglavlju o znanju. Zdravost vođe je ujedno zdravost i vođenih.: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste povlačenje znanja i potvrđivanja neznanja. s. taj emanet izgubiti i nestati i kod onih koji su mu potčinjenih.. r. U Buhariji i Muslimu se navodi predaja Enes b. samim tim što daju odgovorne funkcije onima koji se neće boriti za njihovu vjeru.

”180 U Muslimovoj predaji se od Ebu Hurejre. Kada se povuče (nestane) znanje.”183 Neneni kaže: “Ovaj hadis nam jasno pokazuje da se.v.: “Nekoliko dana pred nastupanje Sudnjeg dana pojavit će se neznanje a povući znanje. smo vidjeli svojim očima. r. Amra b. . gdje govori: “Uistinu Allah neće povući znanje uzimajući ga od Svojih robova.”182 Na kraju. Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Ono što se dalo vidjeti jeste veliki dio predznaka Sudnjeg dana koji imaše svoju suprotnost..a.a. pa oni rekoše: Rekao je Poslanik. u prijašnjim hadisima.v. tako da neće ostati ni jedan učen čovjek. : “Približilo se vrijeme povlačenja znanja. koje će pitati. Sahih Muslim 16/222-223. ne misli njegovo nestajanje iz ljudskih srca. zavlada fitnet i povećanje ubistava. s.. pojave nereda. a oni će im donositi odredbe (fetve) bez znanja.s. Tada će ljudi pitanja postavljati neukima koji će im davati 180176 181177 182178 183179 Sahih Buhari 13/13. već smrću onih koji su ga imali kod sebe.a. osim jedan mali dio. pojavi se neznanje.s. koji kaže: čuo sam Allahova Poslanika.a. navodi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. Povlačenje znanja će nastati nestankom učenih ljudi. Sa hadisom se želi istaći da će doći vrijeme kada će se pojaviti nešto od predznaka koji neće imati svoju suprotnost. Biće od onih koji su zalutali i kao takvi će voditi ljude u zabludu.. uvuče se pohlepa u srca. ali bivaju utopljeni u tu pojavu. Umanji se znanje. od predznaka Sudnjeg dana. Tada će ljudi uzimati za vođe neznalice. r. što ne sprečava prisustvo veoma malog broja ljudi koji će biti učeni.v. s.a. kao što nam je nagovješteno hadisom Abdullaha b. ali će povući znanje sa povlačenjem učenih ljudi..s. Sahih Buhari 1/194. sa povlačenjem znanja. neće ostati ništa drugo do neznanje. El .. s.Asa. Fethul – Bari 13/16. pohlepe i prevelikog broja preljube.81 Buharija prenosi od Šekika da je rekao: Bio sam sa Abdullahom i Ebu Musaom.”181 Ibn Bettal kaže: “Sve što obuhvata ovaj hadis.

poznavanje Kur’ana i Sunneta. tj. s. jer su učenjaci nasljednici Božijih Poslanika.v. U hadisu se ne misli pod znanjem. već samo zle posljedice za onoga koji zna a ne radi po svom znanju. Dokaz ovoga nalazimo u Buharijevoj predaji.: “Pitaće ih i oni će im odgovarati (davati fetve) bez potrebnog znanja. potom tabiu tabiini. Jedino se pravi učenjaci vladaju po svom znanju.”184 Pod znanjem se ovdje misli na šerijatsko znanje. što su nam dokaz i riječi Poslanika.a. znanje koje smo naslijedili od Allahovih Poslanika.82 pogrešna i nestručna mišljenja. oni će biti u zabludi i druge će voditi u zabludu. Mali je broj onih koji rade po svom znanju.v.a. Tezkiretu-l-Huffaz 3/1031.. potom oni koji dođu poslije njih. . Umiranjem i nestankom sunneta našeg Poslanika. potom oni koji dođu poslije njih.s.v. predvode vjernike i upućuju ih na Pravi i Istinski put. pojavljuju se bid’ati .a. potom tabiini. od malog broja znanja nije ostalo osim još manje. kod jednog malog broja ljudi.s.v. Ashabi su bili najznaniji u ovom ummetu. s. s. tako se i znanje smanjivalo a neznanje pojavljivalo.a. koji živješe u najboljim stoljećima.. kao što kaže Poslanik. Znanje bez rada nema nikakve koristi. oni će biti u zabludi i druge će voditi u zabludu”. tj. s. gdje se kaže: “i smanjenog rada (nerad po svom znanju). Dovoljan nam je Allah i divan li je On pomagač. nestankom učenjaka nestaje i znanje koje su posjedovali.s.”186 Ako se ovo dešavalo u Zehebijevo vrijeme.s. pa šta je onda u današnje vrijeme? Kako god je odmicalo vrijeme od Poslanstva Muhammeda.Zehebi.”185 Islamski istoričar Ez . Nestankom nasljednika nestaje i naslijeđe. Pod zabludom se misli samo na neznanje i nepoznavanje vjerskih propisa.”187 184180 185181 186182 187183 Nevevijevo tumačenje Muslima 16/223-224. prilikom spominjanja jedne grupe učenjaka kaže: “Nije im od znanja dato osim jedan mali dio. na ovo naše dunjalučko.. Sahih Muslim 16/86. Sahih Buhari 10/456. Što se toga danas tiče.: “Najbolji ljudi su oni koji se nalaze u ovom stolječu (misli se na ashabe muslimane).novotarije i polako preovladava neznanje.

Ebu Bekr.. niti šta je namaz. iz unutrašnjosti ljudi.s. kao što nam je rečeno u hadisu od Enesa. koje će govoriti: Zatekli smo naše očeve da izgovaraju slijedeće riječi: (La ilahe illalah .a. r. s.” Sile . ponavljajući to tri puta. niti šta je hadž. Mes’ud kaže: “Kur’an će biti podignut između večernje i jutarnje molitve (Jacija i Sabah). r. neće biti nikoga ko bi napadao osobu koja se pokorava griješenju.v.”190 Najveće od ovoga svega jeste da se na Zemlji neće spominjati ime Uzvišenog Allaha. Medžme’a Zevaid 7/329-330. Omera. da je govorio: Rekao je Allahov Poslanik.: “Od njih će 188184 189185 190186 191187 Sunen Ibn Madže 2/1344-1345.v. neće ostati ni jedan ajet. r. ni šta je post.a. tako da na Zemlji neće od njega (Kur’ana) ostati ništa.a.a.”189 Ibn Tejmije kaže: “Kur’an će biti podignut pred sami Sudnji dan. i mi ih izgovaramo.sa stranica (na kojima je bio pisan) i iz prsa (ljudi koji su znali bilo što napamet).188 Abdullah b. r. Tek na njegovo treće postavljanje pitanja. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne prestane na Zemlji izgovarati: Allah. Jedne noći će se Allahova Knjiga .. Neće se znati šta je to Post... s. sve dok ljudi ne zaborave farzove islama.. noću. Fetava Ibn Tejmije 3/198-199. Ostaće samo jedna vrsta ljudi: Starije i iznemogle osobe.Nema drugog boga osim Allaha).” i hadisom Abdullaha b.a. . Prenosi Taberani. Allah. On ponovi pitanje tri puta. da je Allahov Poslanik. a niti će na stranicama ostati bilo šta.. na to reče: Šta će im koristiti riječi (La ilahe illalah) a neznaju ni šta je namaz. a neznanje povećavati.”191 Ibn Kesir kaže: “O značenju ovoga hadisa imamo dva mišljenja: Prvo: On znači da tada neće postojati niko da sprečava i odgovara ono što nevalja. niti šta je dobročinstvo. povezujući to sa riječima spomenutim u hadisu: “Sve dok se ne prestane izgovarati: Allah.83 Znanje se ne presta smanjivati. Muslim 2/178. ni šta je dobročinstvo? Huzejfe. Huzejfe mu odgovori: O Sile! To će ih zaštititi od džehennemske vatre. u prsima neće od njega ostati ništa.Kur’an uzdignuti te od nje. Prenosi se da je Huzejfe.a. Allah.s. ni šta je hadž.: “Islam će se izlizati kao što se izliže šav na košulji. ne obrati pažnju na njegovo pitanje. na Zemlji.

s. r.. .ili je rekao: Pojavit će se ljudi iz ovog ummeta pred sami Sudnji dan ... s. razvrata i griješenja. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. a niti će negirati ono što nevalja.s. Nevevijevo tumačenje Muslima 17/190.s..84 ostati samo oblak prašine.: “Dvije vrste ljudi od stanovnika vatre neću vidjeti: Ljude koji imaju bičeve kao kravlji repovi s kojima udaraju svijet.. s. En-Nihaje/El-Fitenu vel-Melahim 1/186.koji će imati bičeve.” Nevevi.. čuvaj se da im ne budeš društvo. dok su vlasnici bičeva policijski službenici. r. reče Ebu Hurejri.v. s.”195 Žestoka prijetnja vatrom je došla ovoj vrsti ljudi koji se okome na muslimane i bespravno ih kažnjavaju. r. To će se desiti kod poremećaja vremena. rušenja jedne vrste čovječanstva i mnoštvo nevjerstva (kufra).192 Drugo: Sve dok se ne prestane spominjati Allah na Zemlji. Imami Muslim prenosi od Ebu Hurejre. Allah mu se smilovao...: “Ako ti život bude duži.. ubrzo ćeš vidjeti narod koji će osvanjivati u Allahovoj ljutnji i omrkivati u Allahovom proklestvu.v. s.s.”193 14) Mnoštvo (Zalimima): policije i saučesnika nepravednicima Imami Ahmed prenosi od Ebu Umame. rekao: “Pred sam kraj ovog ummeta (pred Sudnji dan) pojavit će se ljudi . jer se desi ono na što nas upozori Poslanik.a.a. “Itihaful-Džema’a 1/507-508. da je Allahov Poslanik.s. osvanjivat će a Allah će biti ljut na njih i omrkavat će a Allah će biti srdit na njih.v.”194 U svom “Kebiru” Taberani prenosi: “Pred sami Sudnji dan će biti policija koja će osvanjivati u Allahovoj srdžbi i osvanjivati u Allahovoj ljutnji.a.a.a.a. Sahih Muslim 17/190. neće poznavati dobročinstvo. u njihovim rukama će biti nešto nalik na kravlje repove. Musned Ahmed 5/250. kao kravlje repove. kaže: “Ovaj hadis je jedan od mudžiza Poslanika.a..v. s.v. niti će se na njoj poznavati Njegovo ime.”196 Allahov Poslanik.”197 192188 193189 194190 195191 196192 197193 Musned Ahmed 11/182.a.

s. Prenosi Ebu Je’ala.a.s.(pa od njih spomenu) pojava prostitucije.s.: “Upravljat će vam namjesnici koji će biti gori od Medžusija (Vatropoklonika). r. i na njima će nastupiti Sudnji dan. r.”201 Pred sami Sudnji dan i nestanak mu’mina. ostat će samo nevaljali i zli ljudi koji će vršiti spolno općenje poput magaraca (tj. Buhari 1/178 i Muslim 16/221. Najbolji od njih tada će biti oni koji kažu: Da si vršio spolni odnos barem iza zida!”203 198194 199195 200196 201197 202198 203199 Medžme’a Zevaid 5/235.a. kao magarci). s. nas upozori da je to od predznaka Sudnjeg dana. (pa spomenu hadi u kojem stoji) rasprostranit će se i raširiti nemoral.a.a. Mustedrek Hakim 4/512. Muslim 18/70..s. s. s.a. s.v. kao Što se to jasno navodi u hadisu Nuvasa.a.s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. s.. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. U “Sahihu” se nalazi predaja Ebu Malika El-Eš'arija da je čuo Poslanika.”198 15) Proširenost nemorala .a.: “Ljudima će nastupiti prevrtljive i varljive godine. proširiše i najviše bijaše među ljudima jeste prostitucija. r. Buhari 10/51..a...a. s..: “Ostat će samo najgori ljudi koji će vršti magareće spolno općenje. .v.prostitucije Od predznaka koji se pojaviše. Allahov Poslanik. se prenosi da je Poslanik.a...85 Od Ibn Abbasa. U Buhariji i Muslimu se navodi od Enesa.v. rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša ovaj ummet neće nestati sve dok se ljudi ne približe ženama i počnu imati spolni odnos po putevima.v.v.: “Od predznaka Sudnjeg dana.”199 Od Ebu Hurejre.s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. ljudi će javno općiti sa ženama uz prisustvo drugih ljudi. r. r.”200 Najgore od svega toga jeste da će se prostitucija dozvoljavati.v..”202 Od Ebu Hurejre.. gdje govori: “U mom ummetu će biti ljudi koji će dozvoljavati (smatrati halalom) prostituciju i svilu.....a..

da li na dozvoljen ili nedozvoljen način."206 Ovi hadisi se odnose na veliki broj muslimana u ovom vremenu. i Allaha se bojte...'Imran 130). r.s.86 Kurtubi u svom djelu “El-Mufhim” kaže na prijašnji hadis Enesa: “U ovom hadisu se nalazi znak od poslanikovih znakova (mudžiza). svakako spada i raširenost kamate među ljudima.a. postao je sve veći. U hadisu Ibn Mes’uda.”204 Ako je ovakvo stanje bilo u vrijeme Kurtubija. navodi u poglavlju riječi Uzvišenog Allaha: “O vjernici. 16) Proširenost kamate Od predznaka Sudnjeg dana. jer nas obavještava o stvarima koje će se desiti i desiti se posebno u ovim našim vremenima. Zbog nadvladavanja neznanja i raširenosti nereda među ljudima. s. r. Prenosi Taberani u Tergibu i Terhibu od Munzirija.a. Buharija 4/313. Došlo je vrijeme kada ljudi više ne vode računa da li će im opskrba biti na halal (dozvoljen) način ili neće. 3/9. a uopšte nije bitno da li je to na haram ili halal način.a. da je Allahov Poslanik. 17) Pojava dozvoljavanje: muzičkih instrumenata i njihovo 204200 205 206 Fethul-Bari 1/179. se prenosi da je Poslanik. s."205 U “Sahihu” od Ebu Hurejre. Od veoma velike pronicljivosti Imami Buharije jeste i to da je ovaj hadis Ebu Hurejre. onda se taj porok još više proširio u ovom našem vremenu. jer ćete tako postići što želite.v. i zaboravlja pravi cilj sticanja imovine.. gledamo ih kako im nije glavna preokupacija kako će steći svoju zaradu. kako bi objasnio da jedenje “duplih” zarada spada u kamatu.a.s." (Ali . koje rade s kamatom.v. Broj banaka. Ovo se najviše očituje zbog prisustva kamate u međusobnim poslovima. r. ..a. a i broj korisnika sve viši. što se sve više širi među ljudima. rekao: “Pred sami Sudnji dan proširit će se kamata.. bezdušni zelenaši ne budite. Bitno je da imaju podosta sredstava. rekao: “Doći će vrijeme kada čovjeku neće biti bitno odakle i kako stiče zaradu.

"207 Veliki broj ovoga. svilu. klevete i vrijeđanje.” Prisutni su upitali: Kada će to biti o Allahov Poslaniče? Poslanik. Dolazit će im siromah i tražiti pomoć. Ovo je dokaz neprekidnosti u lancu prenosilaca. što nam je predkazano. Narod će se spuštati u podnožja brda s stokom koja će sama ići na pašu. Buharija i živio i čuo od njega hadis. halid (potom navede lanac prenosilaca sve do Ebu Malika el-Eš'arija. opojna pića i muzičke instrumente. U Buharijevom Sahihu se prenosi da je Buharija rekao: Rekao je Hišam b. sa poniženjem. znači.s. U skorašnje vrijeme pojavi se veliki broj muzičkih instrumenata.. da je čuo Poslanika. ne dirajući brdo. 2.Sve potvrdno povjerljive osobe prenose direktno od Hišama. gdje govori) : "Od mog ummeta će biti ljudi koji će dozvoljavati liberalizam. rekao : "Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja. Još gore od svega ovoga jeste da većina ljudi ovo sve odobrava. a oni će odgovarati : Dođi nam sutra.. lanac prenosilaca. je odgovorio: “Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice.a. Suprostavljajući se ovim riječima Ibnul-Kajjim mu odgovori na šest načina : 1. s. što je danas uveliko više izraženo. Uveća se broj pjevača i pjevačica. Halida. uveliko se desilo i dešava još od prije nekoliko godina.v.87 Od Sehl b. . tj. povrh žestoke prijetnje onom ko ovo odobrava."208 Ibn Hazm tvrdi da je.a.v. nema svoju vezu između Buharije i Sadeke b. s. Se’ada se prenosi da je Allahov Poslanik.s. 2/1350. s. klevetom i vrijeđanjem. Ammar : Pričao nam je Sadeka b. Takve će Allah uništiti.a. tako što će ih pretvotiti u svinje i majmune do Sudnjeg dana. r.v. ovog hadisa prekinut. Buharija 10/51.Buharija se sastao sa Hišamom b. koji se rasprostraniše po čitavom svijetu. Pa kada kaže (Buharija): “Rekao je Hišam”... onda nema nikakve razlike sa riječima: “Prenosi se od Hišama”. jer je. Ammarom i od njeg čuo spomenuti hadis. Ismail u svome “Sahihu” kaže: Obavijestio me je 207 208 Ibn Madže. na koje se odnosi malo prijašnji hadis.a.s.

nam daje do znanja da je on kod njega potvrđen od Hišama. dokazujući njime dozvoljenost muzike i muzičkih instrumenata. isnadom (lancem prenosilaca) i metnom (sadržajem hadisa). Ibn Sallah kaže: “Nema potrebe osvrtati se na Muhammeda b. 32. koja je spomenuta u hadisu. .Ovaj hadis je vjerodostojan i osim predaje Hišama. str. Buharija radi po tome da je hadis poznat od strane povjerljivih osoba koji prenose od osobe za koju se vežu. od Ebu Malika el-Eš'arija. Hazma Ez-Zahirija i njegovu repliku na Buharijevu predaju dotičnog hadisa od Ebu Amira ili Ebu Malika. ili što ima mnogo takvih hadisa. 209 Za šire objašnjenje pogledati djelo: Mukaddime Ibn Sallah fi ulumil-hadis." Potom reče: “Hadis je vjerodostojan. preko dva različita lanca penosilaca. muzičkih instrumenata i dr. onda samo njegovo uvrštavanje u svoj “Sahih”. Ovo nam sve ukazuje da je hadis vjerodostojan i da u tome nema nikakve sumnje. 3. a koji su poznati od Hošama... te da se ovome ummetu prijeti žestokim kaznama zbog proširenosti mjesta za razonodu i sve većeg pristupa haramu. uvrštavajući ga u “Sahih” po osnovi a ne po dokazima. spominjajući gore navedene dokaze.88 Hasan: Obavijestio nas je Hišam b.Ako Buharija. Ammar”. 5. Bilo zbog toga što je hadis bio poznat. r. i nije od njega lično čuo spomenuti hadis. misli se da je taj hadis kod njega vjerodostojan. 4. makar se i ne spomenulo posredništvo između njega i Hišaama.) vjerodostojni. jer isto prenose: Ismail i Osman b.a.. u svome “Sahihu” kaže: “Rekao je taj i taj”.Ako bi pristali na činjenicu da Buharija nije živio u vrijeme Hišama. Ebi Šejbe.Buharija ovaj hadis navodi dokazujući svoj šerijatski stav po toj tematici. Vidjeli smo da su navedeni hadisi po tom pitanju (zabrani muzike. poznatog lanca prenosilaca. ima sve uslove vjerodostojnosti.”209 Oduljio sam sa objašnjavanjem ovog hadisa iz prostog razloga što se veliki dio ljudi uporno i čvrsto drži mišljenja Ibn Hazma. a Allah najbolje zna. 6.

svakako. Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana.ubjeđenost da je njegovo pijenje halal. pa čak i u nekim islamskim zemljama. 5/318. pa čak mu dadoše i ime (duševno piće)!! i tome slično.s. Navest ćemo hadis kojeg bilježi Ahmed b.a.v. tako da neki čak bijaše iskušani njegovim pijenjem.a. kao što se to dešava u stvarima koje su nam dozvoljene. r.: “Jedna grupa iz mog ummeta će dozvoljavati (činiti halalom) alkohol. kaže: . ...a. dž. u ovom našem vremenu još rasprostranjenije. Opojna sredstva se nenormalnom brzinom proširiše.(pa od njih spomenu) pit će se alkohol (opojna pića).89 18) Raširenost pijenja opojnih pića (alkohola) i njihovog dozvoljavanja: Među ovim ummetom proširiše se alkoholan pića. Najgore od svega toga jeste njegova javna prodaja. Imami Muslim prenosi od Enesa. pod drugim imenom.v. s. . te kako će biti ljudi koji će odobravati i dozvoljavati pijenje alkohola."210 Još prije smo spominjali ovaj porok u hadisima koji su govorili o muzičkim instrumentima. ali najgore od svega toga jeste što to većina dozvoljava. s.da se time misli na odanost i raspuštenost u njegovu pijenju. 16/221. što je. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik. Ibn Arebi nam spominje da je čuo i vidio osobe koje to rade. Madže od Ubadeta b. javno pijenje i uživanje u alkoholu. 19) Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji : 210 211 Muslim. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.š. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana:. tumačeći odobravanje alkohola. Samita. je ono što je bilo i što će biti. i Ibn Madže. Ljudi ih počeše nazivati raznim imenima.. Ahmed.”211 Alkohol nazvaše mnogim imenima.. Ibn Arebi...s. 2/1123. a kod Allaha. što nas upozorava na jednu veliku opasnost i veliki nered .

. već ih ukrasiše kao što se ukrašava odjeća nekom od nas.a."215 Allah se smilovao Omeru. Buharija. Ovakvi mesdžidi se i dan danas nalaze."213 Buharija kaže : "Rekao je Enes : Nadmetat će se u gradnji mesdžida. da je rekao : "Kada se počnu dekorirati i ukrašavati vaši mesdžidi a 212 213 214 215 Ahmed. Kada je naredio obnovu Poslanikove.a. Postoji strašna prijetnja o uništenju zbog takvih nakićenih mesdžida. Nadmetanje je pažnja na izgled i ukrašavanje mesdžida. kićenje i nadmetanje mesdžida. a muslimani se ne prestadoše natjecati u njihovu nadmetanju. je zabranio ukrašavanje mesdžida.a.a.s. s. a izgrađuju se radi pokornosti i ibadeta u njima.a. jer ono zaokuplja misli klanjaća. ne zadovoljiše se samo bojenjem mesdžida u žuto i crveno. Nema sumnje da je ukrašavanje mesdžida postalo pojmom raskoši i luksuza. . a. s. r. a nemojte nipošto da bi mesdžid bojili u crvenu ili žutu boju. Ibn Abbas je rekao : Ukrašavat će mesdžide kao što jevreji i kršćani ukrašavaju svoje bogomolje.s. sve do zastajanju daha i čuđenja kada ih vidimo.v. rekao je : "Neka bude mjestom ljudi da se mogu sakriti od kiše."212 U Nesaijevoj i Ibn Huzejminoj predaji se prenosi da je Poslanik. Imami Ahmed prenosi od Enesa.s.v. 2/32.. ljudi (ovdje se ne misli na ashabe) ne uradiše po njegovu savjetu. džamije. Sunen Nesai.. r. Hakim Et-Tirmizi prenosi od Ebu Ed-Derda’a. Mesdžid je dovoljan kao mjesto gdje će se ljudi upoznavati.. r.a. 1/539.. rekao : "Od predznaka Sudnjeg dana jeste da će se ljudi nadmetati u izgradnji mesdžida. Vladari i namjesnici se počeše nadmetati u gradnji mesdžida. 1/539. nalaziti svoj mir i blagostanje. rekao : "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi nebudu počeli nadmetati u gradnji mesdžida.. i time dovodili ljude u iskušenja. r."214 Omer.90 Od predznaka Sudnjeg dana spada i ukrašavanje. Buharija.. 3/134. a neće ih posjećivati osim vrlo malo vjernika. da je Allahov Poslanik. njihovu dotjerivanju..

pa makar se i o Kabi radilo. zbog toga što zaokupljaju srce. što bijaše bolest prijašnjih naroda. je odgovorio: “Arapi. Ta bolest se najviše izražavaoa u velikom imetku i njegovu trošenju na ono što šerijatski nije opravdano. Musned Ahmed. se dogodi.91 ostavljati i zapostavljati vaši mushafi (Kur’an) onda vam ništa ne predstoji drugo do uništenje.v. harame je (zabranjeno) ukrašavanje mesdžida zlatom i srebrom. ukaza se prilika za ovim porokom. ukrašavanju kuća... s. tako da. sticanjem velikih količina imovine počeše sa gradnjom visokih građevina i njihovu nadmetanju."216 Munavi kaže : "Ukrašavanje mesdžida i odobravanje muzičkih instrumenata je zabranjeno.š." 20) Nadmetanje u gradnji visokih kuća : Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana koji se pojavio u skoroj prošlosti Poslanikova života.. U oba "Sahiha" se prenosi hadis od Ebu Hurejre. a.v.”219 216 217 218 219 Sahih Džami’a Es-Sagir 1/220. te uvećane imovine u njihovim rukama zbog velikog broja osvojenih teritorija. to je predznak Sudnjeg dana. i znatno se proširio sve dok se ljudi nisu počeli uveliko nadmetati u gradnji kuća. s. . 4/332-334. bosi i gladni stočari ? Poslanik.a. ko su to goli. razmišljanja i prisutnosti sa Uzvišenim Allahom. Seljacima i njima sličnima od siromaha.a. 1/158.. Zemlju prostro i potčinio muslimanima.. Ovo sve biva uzrokom što je Allah.s.."217 U Muslijevom Sahihu se dodaje : "Kada vidiš gole i bose stočare kako se nadmeću u gradnji kuća. da je Poslanik. na što nas uputi potvrdno iskreni. Sve ovo.a. odvraćaju od skrušenosti.s.."218 U Ahmedovoj predaji se prenosi da je Ibn Abbas rekao : " O Allahov Poslaniče !.s. Ne prođe mnogo vremena a mnogi od njih se počeše pouzdavati samo u dunjaluk. Muslim. dž. Buharija. odgovorio Džibrilu na njegovo pitanje o vremenu nastanka Smaka svijeta : "Ali reći ću ti nešto o njegovim predznacima. Po Šafijskom mezhebu. r.(pa od njih spomenu) kada se stočari budu nadmetali u gradnji kuća. 1/114.

a zauzimanje istočnih gradova i uzimanja ih u roblje se desilo u vrijeme širenja islama.. rasprostranjenost stanovnika u istočnim gradovima. r. 13/81-82.. s." Nevevi spominje da je ovo mišljenje velikog broja učenjaka. Može da znači i da se želi prednjačiti sa kićenjem i ukrašavanjem. od toga Hafiz Ibn Hadžer spominje četiri : 1. 1/114. Muslim. rekao : "Obavijestit ću te o predznacima Sudnjeg dana : Kada robinja rodi sebi gospodara. 1/163. Došle se dotle da su počeli graditi poznate nebodere (u Americi) u raznim dijelovima svijeta. Fethul-Bari.s.a. s. ljudi se nadmeću u gradnji. njihovo porobljavanje. Ibn Hadžer kaže : "Njegovo (Hattabijeva) mišljenje je diskutabilno.." 220 221 222 223 Buharija. 21) Kada robinja rodi sebi gospodara U podužem hadisu Džibrila.Hattabi kaže : "To znači širenje islama. širina i ukrašenosti njihovih kuća.a. 13/88.."222 U Muslimovoj predaji se navodi : "Kada robinja rodi svoga gospodara. samim tim što je ono dijete njena upravitelja. Veliki dio ovoga je već prisutan.s. Kada čovjek bude imao u vlasništvu robinju koja rodi dijete. Buharija. hvalisanju visina.a.v. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan.”220 Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Nadmetanje u gradnji kuća ima za cilj da svaki onaj ko gradi kuću želi da njegova kuća bude višlja od njegovog komšije.v. spominje se da je Allahov Poslanik. a još se više proširuje."223 Ulema se razišla po pitanju ovih hadisa na nekoliko mišljenja..”221 Ovo se očigledno primječuje u ovom našem vremenu . onda to njeno dijete dolazi na stepen njena gospodara. da je Allahov Poslanik.92 Buharija prenosi od Ebu Hurejre. Ovo navedeno u hadisu nam govori o stvarima koje će se desiti pred sami Sudnji dan.sve dok se ljudi ne budu natjecali u gradnji kuća. . jer je porod robinja bio prisutan u vrijeme kada je izrečen ovaj hadis.

Allah mu se smilovao. se prenosi da je Allahov Poslanik. udaranja. poniženi postane uzvišenim.s. koja se kreće od vlasnika do vlasnika. Rab (upravitelj) je ustvari istinski odgajatelj. Sve ovo metaforički bi nazvano robovanjem.93 2. zbog raznih vrsta prezira. koja nas upućuje na neobična i čudna stanja u kojima se nalazi ovaj ummet. zbog same svoje sadržine. osobom koja nije rob) ili u prostituciji. tako da se počnu ponašati prema njima kao da su njihovi vlasnici a da su im roditelji roblje . 1/122-123.a."224 5. znajmo da je Sudnji dan blizu..navest ćemo i peto mišljenje koje zastupa Ibn Kesir..da dođe do neposlušnosti djece prema svojim roditeljima.da vlasnici robinja prodavaju robinje koje su im rodile djecu. tako će robinja podpasti pod upravom velikog čovjeka.v. iskorištavanja. zlostavljanja. Ovo se svodi na metodologiju malo prijašnjeg izlaganja. rekao : ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne uveća Heredž. Kao na primjer : kada odgajani postane odgajitelj. odgovori: “Ubistva. Ibn Hadžer kaže: “Ovo mišljenje je kod mene najbliže stvarnosti.s. 4. To će se toliko proširiti da će doći vrijeme da će ih kupovati njihova vlastita djeca a neće znati ništa o tome. ubistva.a. Kada dođe vrijeme da se normalne pojave počnu javljati u suprotnim (nenormalnim) pojavama. 18/13.”225 224 225 Fethul-Bari. .da robinja rodi dijete sa slobodnim čovjekom (tj. 3. a.. Muslim. upoređujući sa mišljenjem : "Kada vidiš gole i bose i siromašne kako se nadmeću u gradnji kuća. a ono glasi : "Pred sami Sudnji dan roblje će postati predmetom posluge. r. mimo slobodnih žena". sve dok je ne kupi njen sin (ne znajući da mu je mati) ili njena kći. potom vlasnik proda robinju. s." Prisutni upitaše: Šta je to Heredž o Allahov Poslaniče? Poslanik. što odgovara jednom od predznaka Sudnjeg dana : Kada goli i bosi postanu kraljevi (vladari) na Zemlji." 22) Mnoštvo ubistava Od Ebu Hurejre.

rekao : ”Pred sami Sudnji dan pojavit će se Heredž. biva uzrokom velikog broja ratova i ubistava. 13/14.s." Prisutni upitaše : Šta je to Heredž ? Poslanik. .. s. jer mi u jednoj godini ubijemo preko 70..”228 Ono o čemu nas obavijesti Poslanik. 18/35.s.s. a. Biva zaklan kao što se bravče kolje.s. Muslim. s. zbog raspuštenosti i 226 227 228 Buharija. velikim dijelom se dogodi.a. odgovori: “Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum.” Prisutni ponovo upitaše: Pa hoćemo li tada biti pri pameti (imati razuma)? Poslanik. dođe da jedna osoba ubija drugu ne imajući pravog motiva za to... Mes’uda se navodi sljedeće: “Pred sam Sudnji dan doći će dani Heredža. Poslanik. a. tako da se bitke povećavaše iz mjesta u mjesto.. pa će se to nadomjestiti sa glupostima tih savremenika. već na vaša međusobna ubijanja.s. Ovih zadnjih godina dođe do velikih ratova koji sa sobom odnesoše veliki broj žrtava. Došlo je vrijeme kada ljudsko tijelo ničemu ne vrijedi. r.”226 Od Ebu Musa se prenosi da je Poslanik.: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša."227 Od Ebu Hurejre. r. neće nestati dunjaluka sve dok ne dođe dan kada ubica neće znati zbog čega je ubio. proširenost smrtonosnog oružja koje može da uništi po čitave narode i zajednice. tako da se kod velikog broja tih borbi nije čak ni znao pravi razlog. 4/414.s.. a. Većina će misliti da je na nečem pametnom.. u hadisima.a.. a. Ahmed.v.” Bi rečeno: Kako će tada biti? Poslanik. od Abdullaha b. što bi uzrokom raširenosti nereda među ljudima.94 U Buharijevoj predaji.v. Isto tako. odgovori: “Ubistva”. Prisutni upitaše: Dali to znaći više ubistava nego što mi činimo.a. iz vremena u vremenu.000 osoba.s. nakon smrti Osmana. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.. a ni ubijeni zbog čega je ubijen. u njima će nestati znanja a pojavit će se neznanje. a neće biti ni na čemu pametnom. Dođe do borbe između muslimana još u vrijeme ashaba. odgovori: “To se ne odnosi na vaše ubijanje nevjernika.a. i ubica i ubijeni će u vatru.” Ebu Musa kaže: A Heredž znači ubistvo na abesinskom jeziku. odgovori: “Heredž. a.

s. koji kaže : Dok sam stajao na pijaci.”229 U Predaji Ebu Musa se navodi sljedeće: “Ovaj moj ummet je ummet milosti. a niti kazni. što svakako potvrđuje riječi Poslanika.v.molimo Allaha.s. Njegova kazna će biti u ubistvima. Prisutna osoba reče: Nemoj se čuditi! . koji neće imati kazni na Ahiretu. dž. nego će biti kažnjen još na ovom svijetu sa ubistvima.s.a. 4/410.a. Kada dođe do nereda ubica će biti ubijen. obavljanje hadža jedno. Sve će se to dešavati zbog raznih uznemirenosti među ljudima. Ahmed..s.s. udario sam rukom o ruku u znak čuđenja. Buharija. koji na Ahiretu neće imati polaganja računa..čuo sam svoga oca koji me obavijestio da je čuo Allahova Poslanika.v.” .a. bilo vidljivog ili nevidljivog. bilo sa neredima. prenoseći od Ebu Berdeta. s. da nas spasi i sačuva svakojakog nereda. Haris..95 nepromišljenosti.. 13/81-82.: Čemu se čudiš o Ebu Burde? Rekao sam: čudim se narodu čija je vjera jedna.. ne dođe do blizine vremena (vrijeme veoma brzo prolazi). a neće znati zbog ćega je ubijen i zašto je ubijen. a neki od njih dozvoljavaju ubijanje drugih.. 4/253-254. na što reče jedna osoba od Ensarija. s. pozivanje u vjeru jedno. čiji roditelj bijaše jedan od ashaba Allahova Poslanika. tako da je Uzvišeni Allah dao da iskuse patnju da ovom svijetu. zemljotresima i ubistvima. oslonjen na ogradu Zijadovu.”230 23) Brzina protoka vremena Od Ebu Hurejre. Ovaj ummet je umet samilosti. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.. Poslanik jedan.a. Svjedoci smo ubistava gdje osoba ubije drugu zbog beznačajnog razloga. Musenna se prenosi da je rekao: Kazivao nam je Rebbah b.š. jedna borba. uznemirenošću i zemljotresima.v. U hadisu Sadeka b.”231 229 230 231 Mustedrek Hakim. r. .a..: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok .v. s. “Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum. zemljotresima i neredima. gdje govori: “Ovaj moj ummet je ummet milosti. koji neće na Ahiretu biti kažnjen.

šta to u stvari znači.Pod brzinom protoka vremena se misli na stanje naroda zbog pomanjkanja vjere. tako da će godina izgledati kao mjesec. pojavit će se veliki broj griješnika i prestupnika. makar oni i dugi bili ."233 2..s. koja će nastupiti pred Sudnji dan. 76) Samo su ljudi isti po pitanju ako su neznalice. dok im se trenuci poteškoća čine veoma dugim. 2/537-538. s. Fethul-Bari.Pod brzinom protoka vremena se misli na veliku rasprostranjenost prevoznih sredstava. samim različitim stepenima znanja. Svjedoci smo brzine prolaska vremena koje nismo zapamtili u doba onih koji su živjeli prije nas.v. od Ebu Hurejre.Pod brzinom protoka vremena se misli na manjkavost nafake u tom vremenu.a. sedmica će izgledati kao dan. sve udaljene stvari čini bliskim. koji se odlikuju velikom brzinom. Sve to će biti uzrokom ostavljanja traženja znanja i zadovoljstvo sa neznanjem. a.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok vrijeme ne bude veoma brzo prolazilo. makar i kratki bili. skoro. mjesec će izgledati kao sedmica. r. izobilju sigurnosti i prednjačenju pravednosti.s. vazdušnih i kopnenih.Pod brzinom protoka vremena se misli na stvarnu njegovu brzinu. Ibn Hadžer kaže : "Ovo smo osjetili još u našem vremenu. a sat će izgledati kao vrijeme koje je potrebno da sagori jedan palmin list. Po pitanju znanja svi su ljudi različiti.a." (Jusuf. 5.96 Isto tako. U takvim okolnostima ljudima se dani užitaka čine vrlo brzim i kratkim. učenjaci su se razišli na nekoliko mišljenja: 1. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. 4. Nadvladat će griješenje. dan će izgledati kao sat. kao što kaže Uzvišeni: "a nad svakim znalcem ima još znaniji.. 3. . 232 233 Ahmed.”232 Oko stvarne činjenice. među njima neće biti onih koji će upućivati na dobro a odvraćati od zla. U tom vremenu će ljudi uživati u dunjalučkim ljepotama. što svakako.Pod brzinom protoka vremena se misli na vrijeme u kojem će se pojaviti Mehdi i Isa.. tako da. 13/16.

Nema sumnje da je nafaka u zemlji i na zemlji povezana sa snagom imana. bez obzira koliko mogu učiniti na poboljšanju onoga što ih sviha zaokuplja. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave mnogi neredi. što nam potvrđuje i činjenica stanja koje će biti sa pojavom Dedždžala.97 Do ovoga još nije došlo. s. Ibn Ebu Džemre kaže: “Postoji vjerovatnoća da se pod brzinom protoka vremena misli na njegovu kratkoću.Blizina pijaca . njeno tumačenje se navodi u jednom daif hadisu. potom kao mjesec. To sve bi uzrokom da se na to ne obazire mnogo ljudi. Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali.” (Al-A’raf. Moguće je da se to događa zbog smanjenog imana (vjerovanja) i pojave raznih naopakih radnji. Dokaz tome su riječi Uzvišenog Allaha: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili. izvršavanjem naredbi i čuvanjem od onoga što je zabranjeno. tako će se i smanjivati. .”234 Šejh Hamud Tuvejdžeri kaže: “Što se blizine pijaca tiče. uveća se laž i bude veliki broj pijaca veoma blizu.s. ovo skraćenje može biti stvarno ili imaginarno (zamišljeno): Što se stvarnog tiče.a. prema onome što nam je navedeno u hadisu: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok godina ne postane kao mjesec”.v. To dobro poznaju vjerski i ovozemaljski učenjaci. i to je jedno od pojava koje će se dogoditi pred sami Sudnji dan. Svaki od njih se žali na to s nepoznavanjem pravog razloga.. ono se još nije dogodilo. r. Isto kao što će se ovako produživati dani.. To sve je uzrokom poremečaja svjetskih zakona i blizina nestanka ovoga svijeta. 2/519.. u kojem se kaže da se misli na slabo tržište (stagnacija tržišta) i veoma 234 Ahmed. Što se imaginarnog tiče. Dan će biti kao godina. 96) 24. se prenosi da je Allahov Poslanik. Svi oni su svjedoci da nemogu uraditi i dostići onoliko koliko su nekada radili.. potom kao sedmica.trgovina: Od Ebu Hurejre. Prema tome.a. ono ima svoju dužinu od same svoje pojave.

. pa makar među njima bila velika razdaljina. ako je došlo do povećanja. Sve to bi uzrokovano raznim prevoznim sredstvima i aparatima za prenošenje glasa. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. obožavati ih mimo Allaha. neće se ukloniti do Sudnjeg dana. najbolje zna. uzeše ih mjestima za bereket. Površno gledajući. 6/466.š.v. Velika većina je na stepenu prijašnjih božanstava : Lat. a Allah."235 235 Ebu Davud. učiti razne hvalospjeve..98 mala zarada. s. pa makar se trgovine nalazile na udaljenosti i do jednog dana. podizati nadgrobne spomenike.a. povećavajući svoju robu. : "Kada se položi sablja u mom ummetu..š. Počeše obožavati kipove. i neće nastupiti Sudnji dan sve dok se (muslimanska) plemena ne susretnu sa mušričkim i dok plemena iz mog ummeta nepočnu obožavati kipove. 11/322-324. Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sevbana. i vraćaju se odmah u toku ili sljedećeg dana. b) brzina odlaska iz jedne pijace u drugu. Menat ili još gore. u bilo kojem mjestu. Pijace ..a.trgovine su se zbližile na tri načina: a) brzina saznavanja visine cijena u njima. » 25. dž.. poćeše im prinositi žrtve. ili je smanjuju ako je došlo do toga.nevjerstva u ovom ummetu : Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana koji se već davno pojavio i koji je još uvjek u porastu. dž. Trgovci po robu odlaze svojim automobilima. Tirmizi. Sve ovo uzrokuje da nemože doći do promjene cijena nekog artikla. dž. Pojava širka u ovom ummetu bi rezultatom susretanja muslimana sa mušričkim plemenima. Sa avionima odlaze u mjesta koja su udaljena na mjesec i više dana hoda..s. c) njihova blizina u visini cijena i procjenama njihovih međusobnih vlasnika. najbolje zna. kao što je televizor koji približi i zbliži zemaljske pijace i trgovine. a da za to odmah ne saznaju drugi trgovci.š.Pojava širka . a Allah. Uza. to je znak blizine ljudi (gradova) čiji smo svjedoci. r.

v. s. tako da će ostati samo oni kod kojih 236 Pogledaj Fethul-Bari. nam to jasno potvrdi riječima: “Neće nestati noći i dana sve dok se ne poće obožavati Lat i Uzza.. Još uvjek su slike neznaboštva prisutne u mnogim gradovima..s..” (As-Saff.v.s. na to reče: “Od toga će biti ono što Allah bude htio.s. .v.s. na to reče: O Allahov Poslaniče!. Sa Allahovom pomoći obnovi sve ono što se od vjere zapostavilo. Allahov Poslanik. Potom će Allah uputiti blagi povjetarac od kojeg će umrijeti svako ko je u svom srcu imao i koliko zrno gorušice Imana.. povrati se neznanje po drugi put u svim tim mjestima.v. 8/71. Stanovnici Devsa proširiše veliku fitnu svojim obožavanjem ZuHaleseta kada se povrati neznanje u ta mjesta. Abdul-Vehhaba i njegova pozivanja u Tevhid .a..a. : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pomiješaju ženske stražnjice oko poznatog mjesta Devs i počnu obožavati božanstva Zu -Halese.a. r. s. Abdurrahmana Al-Su’uda na arapskom poluostrvu. Muhammed b. Porušiše božanstva i zgrade u kojima su se nalazili. r. Su’ud posla jednu grupu daija ka Zu-Halesetu.” Aiša. nakon što je Uzvišeni Allah objavio sljedeće: “On po Poslaniku Svome šalje upustvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera. posla vojsku koja razruši sva mjesta u kojima se obožavaše kipovi mimo Uzvišenog Allaha i potpuno ukloniše sve što je imalo bilo kakvog uticaja na taj gnusni čin.a. makar ne bilo pravo mnogobošcima.a. To potraja sve do pojave Muhammeda b. Tako se poče s obožavanjem kipova a zapostavi Uzvišeni Stvoritelj. s. a Poslanik.. mislila sam.a. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik.99 Buharija i Muslim prenose hadis od Ebu Hurejre.Jedinstvo. u ovom hadisu. »236 Zul-Halesa je božanstvo u mjestu Devs koji su obožavali u doba džahilijeta. Abdul-Aziz b. 9) da je to u potpunosti. Hvala Allahu na svim tim blagodatima. Povrati Islam na arapsko poluostrvo. Desi se sve na što nas upiti Poslanik. Sa dolaskom na vlast kralja Abdul-Aziza b. s. Po prestanku vladavine Al-Su’ud u arapskom poluostrvu.

s.. tj.bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje.a. 5/333.. Sebi zamisliše i usporediše za Uzvišenim Allahom. r.a. pa šta je onda sa onima koji ostaviše i baciše Islam za svoja leđa. r. s.” (At-Tawba. rekao: “Pred sami Sudnji dan će se pojaviti. komunizam. Amra. kao što nas na to upozori Uzvišeni riječima: “Oni... prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi: Imami Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b..a. učinili su svoje učenjake i pobožnjake svojim božanstvima kojima se pokorajavu u svemu što im narede ili zabrane..”238 Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa.v. slijedeći neke nastrane pravce. 26. pored Allaha. Ake je ovo vezano za ono što im naređuju i ono što im zabranjuju. besramnost. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral. već se ide dotle da se uzimaju vladari za božanstva zajedno sa Uzvišenim Allahom.v.”237 Postoje mnoge pojave nevjerstva.: “Od predznaka Sudnjeg dana spada: razvrat. nacionalizam. da je Allahov Poslanik. drva ili kaburova (mezarja). kidanje rodbinskih odnosa.” Imami Ahmed prenosi od Ibn Mes’uda.s. koje se ne ograničavaju samo na obožavanje kamenja. da je Allahov Poslanik. kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi. 31).100 nema nikakvog dobra koji će se povratiti na vjeru svojih očeva. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. socijalizam. 33/18.s.. Musned Ahmed.s. 10/26-31.Pojava razvrata.a. . r.a. Ti vladari počeše donositi ljudima zakone koje sami izmisliše obavezujući narod da se po njima sudi a da se ostavljaju i zanemaruju svi šerijatski zakoni i propisi.. s.”239 237 238 239 Muslim. od kojih su: laicizam.a. a povrh svega tvrde da su muslimani. Musned Ahmed.v. besramnost i prekidanje rodbinskih odnosa.

s. 2/20. . rodbinska veza ustade i reče: Je li ovo mjesto utočišta onih koji prekidaju rodbinske odnose ? Allah..101 Sve ono na što nas upozori naš Poslanik.s. Koliko li samo ima komšija koji i ne poznaje svoje komšije.” Potom Allahov Poslanik. Sve ovo je produkt slabog imana.. Uzvišeni Allah reče : To ti pripada.. s.š.s. s. da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske odnose a da rastavim one koji ih raskidaju ? Odgovori : Svakako.v. s.s. je rekao : « U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose. 22-24) Allahov Poslanik.s. 16/114. dž. govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju. Razvrat i nemoral se proširi među mnogim ljudima. Muslim. jer nas je Poslanik.s. Bližnji se ne pazi i ne obilazi sa svojim bližnjim. nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. a.”241 Allahov Poslanik.a. Prođu po mjeseci i godine a da se ne posjete. a.. a.. Poslanik. ili su im na srcima katanci!” (Muhammed. desi se. mimo toga što žive u jednom mjestu.. je zabranio da se komšiji čini nepravda i šteta. Allahov Poslanik. 16/176.s.a. ne spominjujući šta sve rade od grijeha i šta ih čega zbog tog od kazni. zaista je suvišno i govoriti. a niti se raspitaju za njihova stanja. a upozorio nas na opasnost njihovim kidanjem. kad biste se vlasti dočepali. a. » 240 Što se međukomšijskih odnosa tiče. ”242 240 241 242 Muslim. već se među njima prekidoše sve veze i spojevi. je naređivao da se prema komšijama dobročinstvo čini. Muslim. kako bi im pružio ruku pomoći ako im ona zatreba . je rekao: “Kada Allah stvori stvorenja.v. reče: Ako želite proučite sljedeće ajete: “Zar i vi ne biste. odgovori : Da .v. govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka svome komšiji dobročinstvo čini. podsticao na uspostavljanje i čuvanje rodbinskih veza.. Kako oni ne razmisle o Kur’anu.a. već povrh toga ne prestaje da ih uznemirava.

briju kompletnu širinu brade ostavljajući dlake samo na bradi. a ne zbog čina kao čina.a. Abdullaha. da je rekao : Došlo se sa Ebu Kuhafom.. izgledajući kao pelikani.v.v..102 I još Allahov Poslanik. dž. a.š. kao pelikani. iako brijanje glave ne spada u zabranjene radnje.s.s. pa je Allahov Poslanik. rekao : « Promijenite ovo sa nećim drugim (tj. s. »244 Ovo što se spominje u hadisu je prisutno u ovom našem vremenu. s.Velika škrtost : 243 244 245 Musned Ahmed. r. kao što se za havaridže kaže da im je osobina čelavost i obrijanost.. Vidimo kako neki od svojih brada prave takve oblike da zaista sliće pelikanima ..: « Pred kraj ovoga svijeta bit će ljudi koji će se bojiti u crno.a Allah. Taj njihov čin biva njihovim obilježjem..s. Među ljudima je rasprostranjeno bojenje i farbanje svojih brada i kosa crnom bojom. ili zbog njihiova ubjeđenja. Meni se čini . . : « Kao pelikani » misli na poređenje stanja nekih muslimana u ovom našem vremenu.. 14/79. koji neće osjetiti džennetski miris. 4/156. se prenosi da je reakao: Rekao je Allahov Poslanik.a.”243 27-Podmlađivanje staraca : Od Ibn Abbasa.a. je zabranio bojenje i farbanje kose i brade crnom bojom. prilikom osvojenja Mekke. 4/156. ” Ja kažem : Poslanik. a. »245 28. Musned Ahmed.s.v. Ibn Dževzi kaže : ”Pod pojmom da neće osjetiti džennetski miris se može uzeti zbog toga šta dolazi sa tim činom. kaže : “Džibril mi nije prestajao oporučivati komšiju sve dok nisam pomislio da će ga moći naslijediti (u imetku poslije njegove smrti). Muslim.a.da se pod riječima Poslanika. potom to boje crnom bojom. najbolje zna . a njegova brada i kosa je bila izrazito bijele boje. s.. r. u Buhariji i Muslimu se prenosi od Džabira b. obojite nekom drugom bojom) ali se klonite crne boje.a..s.

.s.v..” Isto se prenosi da je rekao : Rekao je Allahov Poslanik.a. jer je nepravda veoma teška na Sudnjem danu. a to ljudima neće povećati ništa drugo do škrtost. i čuvajte se škrtosti jer ona uništila one koji su bili prije vas. smanjit će se posao i na sve to će doći velika škrtost. A može značiti njihovo uništenje i na dunjaluku i na Ahiretu. r..a. Imam Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b..a. što je više moguće.. »246 Od Muavije se prenosi da je rekao : čuo sam Allahova Poslanika.v. 16) Od Džabira se prenosi da je Allahov Poslanik. gdje govori : « Stanja će postajati sve teža i teža. Mes’uda.: « Vrijeme će veoma brzo prolaziti. Muslim. s. 16/134. s.” (Ahmed. samim tim njihovim krvoprolićima. s.v.. Navela ih je na razna krvoprolića i činjenje dozvoljenim svoju rodbinu.a. » Škrtost spada u veoma pokuđena i ružna svojstva.s. 5/333) Nesai prenosi od Amra b.s. s. Može da znači i njihovo uništenje na Ahiretu. Tegalluba.s. u kojoj će žena zajedno obavljati trgovačke poslove sa svojim mužem.a. kao što kaže Uzvišeni : « A oni koji budu sačuvani gramzljivosti.s.: “Uistinu od predznaka Sudnjeg 246 247 Buharija. i proširenost trgovine.v. biće ti koji će uspjeti. 13/13. r. se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste pojava velike škrtosti.. objašnjavajući da se zasigurno spasio onaj koji se sačuva škrtosti. s. rekao : « čuvajte se nepravde.a.a. rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti razne pošiljke. »247 Kadi Ijad kaže : « Ovo uništenje može da sadrži uništenje ovog dunjaluka .a. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. da je Poslanik. r. koja je islam zabranio. » 29-Mnoštvo trgovine : Od predznaka Sudnjeg dana spada trgovina i njena rasprostranjenost među ljudima.v... u koj već uveliko učestvuju i žene. » (At-Taqabun.103 Od Ebu Hurejre.

a.a.s.6/257-258) U Muslimovoj zbirci se dodaje: “Pa ćete biti upropašteni kao što su njihova božanstva upropaštena.” (Sunen Nesai. ljudi biše stavljeni na kušnju kapitalom i natjecanjem u njegovu stjecanju. U jednom hadisu se prenosi da je Poslanik. s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.v. nego se bojim da vam se ne “otvori” dunjaluk kao što se otvorio onima koji bijaše prije vas.104 dana jeste proširenost i veliki broj novčanih sredstava. 13/81-82) Od Selemeta b. kaže: “Kada omogući osvojanje Farisa i Ruma.. 18/96) Poslanik. kakav ćete biti narod?” Abdurrahman b.”(Buharija.s. .v.s. s.v... r.. Allahov Poslanik.a. a. dž. uveća se broj trgovina.. Poslanik. propasti ummeta i razilaženju mišljenja.podrhtavanja tla Od Ebu Hurejre. naredio. » (Buharija. što će uzrokovati proširenost trgovine.. Nufejla Es-Sekunija se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Allahova Poslanika s. s. 7/244) Što nam se predkaza. (navodeći hadis u kojem.š.v. potom ćete zavidjeti jedni drugima.” (Muslim. Avf odgovori: Govorit ćemo onako kako nam je Allah. potom ćete okrenuti leđa jedni drugima. nego od pristupačnosti i privlačnosti dunjeluka i međusobnog natjecanja u njegovu pridobijanju. između ostalog stoji): “Pred Sudnji dan će se pojaviti ..a. (Muslim.v. : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi.s. rekao : « Tako mi Allaha ja se za vas ne bojim siromaštva.s.Mnoštvo potresa . s.a. reče: “Ali nešto drugačije: “Međusobno ćete se natjecati. kao što se desilo onima prije nas i što se nama samima upravo dešava. 30. pa da se oko njega natječete kao što su se i oni natjecali i da vas on ne upropasti kao što je i njih upropastio. a potom ćete se mrziti međusobno.s.. 18/96) Natjecanje u pridobijanju i osvajanju dunjaluka vodi ka slabosti Imana.a. nas je obavijestio kako se za ovaj ummet ne boji siromaštva... u nju se uključiše žene. dođe.” Ili slično tome.

” (Sunen Ibn Madže.pa je rekao: “O sine Havvalov!.v.. nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa. se prenosi da je rekla: Rekao je Allahov Poslanik.” (Musned Ahmed. tada će nastupanje Sudnjeg dana biti bliže ljudima nego što su moje ruke blizu tvoje glave.v.v. gdje govori: “U mom ummetu će se pojaviti propadanje i izobličavanje zemlje.” (Sunen Tirmizi. rekao : ” Pred sami Sudnji dan će se pojaviti propadanje. Havale. Kada se pojavi zloba kod ljudi. deformacija i sklizavost zemlje.” (Musned Ahmed. r.s.a.ili u mome ummetu . » Aiša.. znaj da su se približili zemljotresi.. pojavit će se ulegnuće. r..105 velika smrtnost..s. zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova? Poslanik.. 6/367-368) .a. 13/87) Ovo potvrđuje i predaja Abdullaha b. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika. odgovori: “Da.a. se prenosi da je Allahov Poslanik. r.” (Musned Ahmed. izobličavanja i sklizavosti zemlje Od Aiše. deformacija i sklizavost zemlje. s. kada kaže: Allahov Poslanik je stavio svoje ruke na moju glavu .s.a.. r. s. i to nad Zenadikama i Kaderijama. s. kada vidiš međusobna razmimoilaženja na Svetim mjestima. Omera. istočnih i zapadnih gradova. 5/288) 31.” (Fethul-Bari. izobličavanje ili sklizavost zemlje nad pripadnicima kaderijskog pravca. Imami Ahmed prenosi od Abdullaha b. 7/306) Ibn Hadžer kaže: “Veliki potresi zadesiše većinu sjevernih.a. nesreće i ogromne poteškoće. r. ali ono što se iz hadisa može vidjeti da se pod ovim misli na njihovu sveobuhvatnost i neprestanost..Pojava propadanja..a.a.će se pojaviti propadanje.” (Tirmizi. a. upita: O Allahov Poslaniče!. 9/1349) U Tirmizijevoj zbirci hadisa se dodaje: “U ovom ummetu . : « Pred sami kraj ovog ummeta.a.s. 2/1349) Spominje se da se to odnosi na pristalice pravaca Zenadika i Kaderija.ili na moje tjeme . 6/418) Od Ibn Mes’uda.

v. r. kada će se to dogoditi? Poslanik. Ibrahima Et-Tejmija se prenosi da je rekao: čuo sam Bekiru..” Jedan čovjek od muslimana reče: O Allahov Poslaniče!.a.. kako govori: “Kada čujete da je kompletna vojska nestala u zemlji (potonula).a.v. odgovori: “Kada se pojave muzički instrumenti..s.a. i dr. 65) Ovo mišljenje . 6/458) Izobličavanje će biti stvarno i sematičko: Hafiz Ibn Kesir u svome tefsiru (komentaru Kur’ana) tvrdi da će izobličavanje biti stvarno. rekao: “U ovom ummetu će se pojaviti ulegnuće. Sahhar El-Abdi prenosi od svoga oca. da je Allahov Poslanik. kao i to da smo im Mi rekli: ”Budite majmuni prezreni. ženu Ka’aka’a b. 4/483) Od Muhammeda b.!” (El-Bekara.” (Tirmizi.106 Abdurrahman b. alkoholičari. koji je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. shvate da se Sudnji dan veoma približio i da nema drugog spasa i pribježišta osim kod Uzvišenog Stvoritelja. pjevačice i alkoholičari. dok je bio na mimberu.. zastraživanje robova od Uzvišenog Allaha i skoro kažnjavanje pristalicama raznih novotarija u vjeri i velikih griješnika. Ebi Hadreda gdje govori: čula sam Allahova Poslanika. s. dok se to danas dešava mnogo češće i u raznim dijelovima zemlje. od kojih su muzičari.š. bit će rečeno : Ima li iko da je ostao od tih i tih osoba ? ” Reče (prenosilac hadisa) : Shvatio sam da se pod pojmom kabail (plemena) misli na arape . povrate se svome Stvoritelju. s. : ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe propadanje zemlje pod nekim plemenima . Sve to s ciljem da ljudi razmisle o svojim postupcima.s. Tirmizi prenosi od Imrana b. izobličenost i sklizavost zemlje. dž. koja nam dolaze kao opomena pred žestpku kaznu. U predajama nailazimo na žestoke prijetnje onima koji se oglušuju o Allahove zabrane. 6/378-379) Prije ovog našeg vremena desila su se neka ulegnuća zemlje na istoku i na zapadu.v. potvrđujući to Kur’anskim ajetom gdje Allah. zbog toga što stranci svoja stanovišta nazivaju selima. Husejna. (Musned Ahmed.. s. znajte da je Sudnji dan veoma blizu.a.a. s. kaže: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili.” (Musned Ahmed..s.v.s.

107

zastupa još Ibn Abbas i drugi mufessiri, što je najispravnije i najtačnije. Mudžahid, Ebu Alije i Katade zastupaju mišljenje da se to izobličavanje desilo sematički a ne istinski, jer se ono odnosilo samo na njihova srca, a nisu se izobličili u majmune. (Tefsir Ibn Kesir, 1/150-153) Ako uzmemo da izobličavanje podnosi činjenicu da se odnosi samo na sematičke pojave, onda imamo veoma mnogo primjera onih koji su ogrezli u griješenju i čija su srca izobličena; to sve bi rezultatom da više nisu u stanju razlikovati dozvoljene od nedozvoljenih stvari, niti između upućivanja na dobro i odvraćanja od zla. Njihov primjer je primjer majmuna i svinja, da nas Uzvišeni Allah sačuva takvih stanja, a sve na što nas upozori Poslanik, s.a.v.s., će se zasigurno desiti, bilo u jasnom ili sematičnom obliku. 32- Nestanak pobožnjaka Od predznaka Sudnjeg dana spadaju i sljedeće pojave: Nestanak pobožnih ljudi, mali broj uglednih i poštovanih i veliki broj nevaljalih tako da neće ostati osim nevaljalci, nad kojima će nastupiti Smak svijeta. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah, dž.š., ne uzme dobre vjernike, tako da ostanu samo oni u kojima nema nikakva dobra; koji neće poznavati dobročinstvo a niti će sprečavati bilo kakvo zlo.” (Musned Ahmed, 11/181-182) Što znači: Allah, dž.š., će Sebi uzeti vjernike, a ostaviti svjetinu i najgore ljude, u kojima nema ni koliko trun dobra; što će biti rezultatom povlačenja znanja, tako da će ljudi uzimati sebi za vođe neznalice koji će donositi odluke bez potrebnog znanja. Amr b. Šu’ajb prenosi od svoga oca, od svoga djeda, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će vladati samo klevetnici, ološ i pokvarenjaci koji se neće držati svojih ugovora

108

i povjerenja, koji će se razići u mišljenjima i biti će ovako (međusobno ispreplečući prste).” (Musned Ahmed, 12/12) Nestanak pobožnjaka će uslijediti sa povećanim griješenjem, ostavljanjem naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Kada pobožnjaci budu gledali neko od nevaljalih dijela a ne budu nastojali da ga uklone ili ukažu na njega, doći će do proširenja nereda na zemlji (fesada), tako da će se i na njih spustiti Allahova kazna, zajedno sa onima koji su činili taj prestup. Na ovakav stav nas upučuje i hadis u kojem je rečeno Allahovu Poslaniku, s.a.v.s.,: Zar ćemo biti uništeni a među nama ima pobožnih osoba? A Poslanik, a.s., odgovara: “Da, kada se uveća pokvarenjaštvo.” (Buharija, 13/11) 33- Povećan broj pokvarenjaka Od predznaka Sudnjeg dana spada i mnogo veći broj pokvarenaka u odnosu na pobožnjake, koji će preuzeti monopol po pitanju njihove vjere. Stvar ljudi je postala u rukama pokvarenjaka, prezrenjaka i onih kod kojih nema ni koliko trun dobra. Ovo stanje će biti sušta suprotnost realnosti i normalnosti, čiji se znaci vide još u ovom našem vremenu. Svjedoci smo naših predstavnika i vlastodržaca kod kojih ima najmanje dobra i najmanje znanja; povrh činjenice da bi oni trebali biti najbolji među ljudima po svojoj bogobojaznosti i prednjačiti nad svojim podređenim. Najbolji i najkvalitetniji ljudi su oni koji su najbolje vjere i koji su najbogobojazniji. Uzvišeni Allah kaže: “Najugledniji kod Allaha i Njegova Poslanika budete slušali.” (Hudžurat, 13) Allahov Poslanik, s.a.v.s., nebi davao vlast nikome drugom do onome ko je zaista zaslužuje, i ko je najbolji i najznaniji među ljudima. Tako su postupali i halife koje dođoše poslije njega, oko čega imamo veliki dio primjera. Jedan od tih je i predaja koja se navodi u Buharijevom Sahihu, od Huzejfe, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao stanovnicima Nedžrana: “Poslat ću vam istinski povjerljiva čovjeka”, počastvujući ih ashabom Poslanika, s.a.v.s., i to Ebu Ubejdu, r.a.,.” (Buharija, 13/232)

109

Ovo su neki od dokaza koji nas upućuju na povećan broj loših ljudi, što spada u predznake Sudnjeg dana, navest ćemo još samo neke od brojnih hadisa koji govore o tome: Imami Ahmed prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Nastupit će prevrtljive godine; lažov će se smatrati iskrenim, a iskreni lažovom; nepovjerljiv će se smatrati povjerljivim, a povjerljiv nepovjerljivim; govorit će samo Ruvejbidatu.” Bi rečeno: Šta je to Ruvejbidatu? Poslanik, a.s., odgovori: “Ogrezli griješnik koji će pričati o opštim stvarima.” (Sunen Ahmed, 15/37-38) U podugom hadisu Džibrila se kaže: ”Ali obavijestit ću te o njegovim predznacima (Sudnjeg dana)...kada goli i bosi budu predvodnici ljudi, to je predznak Sudnjeg dana. ” (Sahih Muslim, 1/163) Od Omera b. El-Hattaba, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : « Od predznaka Sudnjeg dana, da dunjalukom ovlada prostak sin prostaka ; tog dana će najbolja osoba biti vjernik koji se nalazi između dva darežljivca. » (Medžmea Ez-Zevaid, 7/325) U “Sahihu” se navodi sljedeće: “Kada se odgovorna stvar bude davala neodgovornim osobama, očekujte Sudnji dan.” (Buharija, 11/332) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana: ... da se uzvise najniži društveni slojevi nad istaknutim ličnostima ”, zar nisi ovako čuo od Hibija o Abdullah b. Mes’ud? On odgovori: Da; tako mi Gospodara Kabe. Rekli smo: Šta su to najniži društveni slojevi? Odgovorio je: Pokvarenjaci, stanovnici ogromnih zatvorenih kuća, koji se uzdižu iznad pobožnjaka i dobrih ljudi. Pod istaknutim ličnostima se misli na stanovnike pobožnih domova. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Neće nestati dunjaluka sve dok njen upravitelj ne postane prostak sin prostaka.” (Musned Ahmed, 16/284) To jest sve dok dunjalučke blagodati, užitci i autoriteti ne postanu samo njegovi.

110

U Ahmedovoj predaji od Huzejfe b. Jemanija, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne postane među ljudima najpriznatiji prostak sin prostaka.” (Musned Ahmed, 5/389) U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Huzejfe, r.a., oko povlačenja povjerenja, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sve dok čovjeku ne bude rečeno: Nema ga izglednijeg!, nema ga elegantnijeg!, nema ga pametnijeg!, a u njegovom srcu neće biti Imana - vjerovanja, ni koliko zrno gorušice.” (Buharija, 11/333) U ovom vremenu je ovo sve više primjetno i sve više prisutno među muslimanima. Danas kažu za čovjeka: Nema ga pametnijeg!, nema ga moralnijeg!, opisivajući ga najljepšim opisima, dok je on jedan od najpokvarenijih ljudi i najmanje od pobožan i povjerljiv, pa čak može biti i jedan od neprijatelja islama i muslimana; pa, nema snage niti moći bez Allahove Uzvišene pomoći. 34- Da se naziva poznajemo pozdrav samo onim osoba koje

Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek neće nazivati selam nikom drugom do onome koga poznaje. U hadisu Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao : Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : « Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek nazove selam drugom čovjeku, ali samo onome koga poznaje. » (Musned Ahmed, 5/326) U drugoj predaji stoji : « Pred Sudnji dan će doći do samo poznatih pozdravljanja. « (Musned Ahmed, 5/333) Ova stvar je itekako primjetna u ovom našem vremenu ; velika većina ljudi ne neziva selam i ne pozdravlja se osim sa onima koje poznaje, što je svakako oprečno Sunnetu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je podsticao na širenje selama onima koje poznajemo i onima koje ne poznajemo; što je opet, razlogom povećanja međusobne ljubavi među muslimanima, koja je uzrok za Iman, sa kojim biva ulazak u Džennet. U hadisu Ebu Hurejre,

111

r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : ”Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili ćete se međusobno zavoljeti ? Širite selama međusobno. ” (Muslim, 2/35) 35- Traženje znanja kod mlađih osoba Abdullah b. Mubarek prenosi od Ebu Umejje El-Džumehija, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao : « Od predznaka Sudnjeg dana je troje : Prvo : Da se znanje traži kod mlađih osoba... » (Fethul-Bari, 1/243) Abdullah b. Mubarek bi upitan o mlađima, pa je rekao: “Oni koji budu odgovarali po svom mišljenju, pa tako stariji prenose to od mlađih, a nije mlad.” Oko toga, isto tako bi rečeno: “Dolaziće im znanje od mlađih osoba; To jest: Novotara u vjeri.” Od Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao: “Ljudi neće prestajati biti u dobru sve dok im znanje bude dolazilo od ashaba Poslanika, s.a.v.s., i od njihovih starijih; pa kada im znanje bude dolazilo od mlađih, razići će se u mišljenjima i bit će uništeni.” 36-Pojava izazovno obučenih osoba Od predznaka Sudnjeg dana jeste izlazak žena iz šerijatskih okvira, oblačenjem odjeće koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega što je obavezno da se pokrije. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Pred kraj mog ummeta će se pojaviti ljudi koji će jahati u sedlima (na svojim jahalicama), slični devinim sedlima, silazit će pred džamijskim vratima. Njihove žene će biti veoma izazovno obučene, njihove kose će biti kao grbe vitkih, odvažnih horosanskih deva. One su proklete, iza vas će doći narodi, kod kojih će vaše žene služiti njihove, kao što vas služe žene prijašnjih naroda.” (Musned Ahmed, 12/36)

112

U Hakimovoj zbirci stoji: “Pred kraj ovog ummeta će ljudi jahati na svojim jahalicama u mekanim sedlima. Pred vrata njihovih džamija će dolaziti njihove žene, veoma izazovno obučene (tj. bit će obučene - odnosno gole). Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Dvije vrste džehenemlija neću nikako vidjeti: Narod koji će imati bičeve kao kravlje repove, kojima će udarati svijet, i žene prozirne odjeće, koje odstupaju od pokornosti Uzvišenom Allahu i čuvanju polnog organa, a na taj posao navraćaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod deva (svezivanjem kose na vrh glave). Takve osobe neće ući u džennet, a niti će osjetiti njegov miris, koji se širi na udaljenost toliku i toliku.” (Muslim, 17/190) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana:...da pokazuju odjeću koju će nositi žene što će ih činiti veoma izazovnim.” Ovi hadisi spadaju u mudžize Poslanika, s.a.v.s., koje se obistiniše onako kako nam je i predočio s.a.v.s., prije ovoga našeg vremena, što se to danas uveliko očituje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovu vrstu ljudi nazva (izazovnim obučene a gole); zbog njihova oblačenja, što ih čini golim, jer njihova odjeća ne pokriva ono što bi trebala, zbog svoje tankoće i providnosti. Ovakvu odjeću koristi velika većina žena. (Halal i haram u islamu, str. 83) Kaže se: Znači (izazovno obučene) ; tj. pokrivenih tijela, stegnutih pokrivača, tjesne odjeće, koja će ocrtavati njeno tijelo, isticati njene grudi i zadnjicu; ili će otkrivati pojedine dijelove tijela, zbog kojih će biti kažnjena na Ahiretu. Poslanik, s.a.v.s., sabra sve ove opise u jedno: “Izazovno i napasno obučene”, i isto tako: “Koje odstupaju od pokornosti Uzvišenom Allahu i čuvanju polnog organa, a na taj posao navraćaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod horosanskih deva (svezivanjem kose na vrh glave).” Ova pojava je veoma primjetna u ovom našem vremenu, kao da je Poslanik, s.a.v.s., navodeći hadis, gledao stanja u ovom našem vremenu, i opisivao nam ga. U ovom našem podneblju nailazimo na veliki broj frizerskih radnji samo za žene, radnje za sve pedikerske

a.” Ibn Ebi Džemre kaže: “Pojašnjenje hadisa u kojem se spominje da skoro ni jedan san mu’mina neće biti neistinit. nježnije. U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Ebu Hurejre. već kupuje i presađuje sebi umjetnu kosu. blistavije i ljepše.: “Kada vrijeme bude veoma brzo prolazilo. ali to nije sve. je sljedeće: Većina tih snova će se pokazivati u obliku kojeg neće biti potrebno objašnjavati. ” (Muslimova predaja) U Buharijinoj predaji stoji: “Skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit.” Rekao je: “Mudrost u davanju posebnosti svega toga pred sam kraj ovoga svijeta..v.113 usluge. što je omogućilo prisustvo laži na ovakav način. kao što je to spomenuto u hadisu: “Islam je pošao na pojedincima i završit će se na pojedincima.Istinitost snova mu’mina . pa se ne bi dešavalo onako kako su tumačili..” (Muslim.. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva. čija tumačenja su skrivena. r. 12/406) Učenjaci su se razišli po pitanju tačnog određivanja vremena u kojem će snovi mu’mina biti istiniti.s. na nekoliko mišljenja : .a. njeni snovi će biti iskreni. 2/176) U tom vremenu će se umanjiti broj sagovornika i pomagača mu’minu. jeste da će se mu’min u tom vremenu osjećati usamljenikom.od poslanstva će jedino preostati da se vjernik neće služiti lažnim govorom. a on će biti počašćen sa istinitim snovima. što će joj pomoći da privuče pažnju ljudi.. Najistinitijih snova će biti oni koji su najistinitiji u govoru. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. 37 . za razliku od predhodnog. velika većina žena se ne zadovoljava samo onim što im je odredio Uzvišeni Stvoritelj. Dokle god je osoba iskrena u svom vjerovanju.” (Fethul-Bari. s.istinskih vjernika Među predznake Sudnjeg dana spada istinitost snova mu’mina. skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit. kako bi izgledala što privlačnije. Većina radnika u tim radnjama su muškarci koji za svoje usluge uzimaju povelike naknade. od prirodnih kosa. koja su tumačili svakovrsne osobe. i tako spriječiti prisustvo laži u njima.

potrebni onoga ko će obnoviti vjeru i podsjetiti ih na sve ono što su bili zaboravili od svoje vjere. po kojima se ne određuje tačan termin nastupanja istinitih snova. najbolje zna. kako bi bili obradovani ili opomenuti. Treće: To stanje je vezano posebno za vreme Isa b. s. kako god se približava završetak ovoga svijeta..a.v.: “Vrijeme će početi veoma brzo prolaziti. a znanje će biti podignuto sa zemlje.na mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga. već. Pošto naš Poslanik Muhammed. Stanovnici njegova vremena će biti najbolji i najodabraniji od ljudi.v. rekao: ” Pred sami Sudnji dan će biti . koji su jedan od dijelova poslanstva. a od vjere se bude uzimalo samo jedan mali broj. Drugo: To će se dogoditi prilikom smanjenog broja mu’mina. Vjernici će klonuti duhom.š.Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga U hadisu Ibn Mes’uda. zatvoriše se vrata dolasku novih poslanika.a.. kao počast i veselje.s.a Allah najbolje zna . a u njihovim snovima neće biti laži. biti pomognut sa istinitim snovima. Merjem. Na taj način su i prijašnji narodi bili opominjani i podučavani od svojih poslanika.. nakon doba poslanstva.. a nadvladanosti nevjerstva.a.” (Muslim. . Sve to zbog raznoraznih fitneta i mnoštva ubistava. bi posljednji poslanik. pojava pera (sredstava za pisanje). a. s.. r. u isto vrijeme. Bit će najistinitijeg govora. 38.s. Veliki dio znanja i šerijatskog podučavanja će biti podignut sa zemlje. ali će. Ovo mišljenje potvrđuje i hadis Ebu Hurejre. A Allah. vjerniku će ostati samo istiniti snovi. dž. ali im to bi zamijenjeno sa istinitim snovima. r.114 Prvo : To će se desiti pred samo nastupanje Sudnjeg dana. Ovo mišljenje je veoma blizu predhodnom mišljenju Ibn Ebi Džemreta.a. Mu’min neće naći nikoga za sagovornika. neznanja i griješenja nad prisutnim osobama.s.” Pojavom pera se misli .. 16/222) Ibn Hadžer smatra da je ovo mišljenje najispravnije i najbliže istini. se prenosi da je Poslanik..

” (Medžme’a Ez-Zeva’id..pojava sredstava podučavanja. na drugoj strani uočavamo veliku zastupljenost neznanja među ljudima.v.. s. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek prođe pored mesdžida a ne klanja barem dva rekata namaza.” (Sunen Nesai. jer uzvišenost i hurmet mesdžida spada u uzvišenosti i hurmet Allahovih zakonitosti.a Allah najbolje zna . se isto tako prenosi. Sa svim ovim. što je znak imana i bogobojaznosti. Tegalluba.115 U predaji Tajalisa i Nesaije se navodi hadis Amra b.v. kako nam kaže Uzvišeni Stvoritelj: Pa tko poštiva Allahove propise . 4/446) Ovakvo nešto nije dozvoljeno.s. ” Od Ibn Mes’uda... Sunnet.a. 7/329) Od Enesa. što podrazumjeva Kur’an. Skoro da nestade korisnog znanja. ” (Mustedrek Hakim.v. gdje kaže : čuo sam Allahova Poslanika.s. gdje kaže: čuo sam Allahova Poslanika. 2/283-284) U drugoj predaji se navodi: “ Da čovjek prođe kroz mesdžid a ne klanja u njemu.a. r. r. s.. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana . a to su knjige.s.a. U ovom našem vremenu je ova pojava uveliko izražena. se prenosi da je Allahov Poslanik. 7/244) To znači . r. i rasprostranjena po svim dijelovima svijeta. da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se mesdžidi uzmu samo za put i prolazak kroz njih. kao što nam je rečeno u hadisu Ibn Mes’uda. rekao: ”Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se mesdžidi uzmu samo za prolaz kroz njih (tj kao putevi). s.Podcjenjivanje podsticajem sunneta koji su bili islamskim Od predznaka Sudnjeg dana spada i podcjenjivanje zakonitosti Uzvišenog Allaha. da se uveća i proširi trgovina.” (Sahih Ibn Huzejme. koji su u mnogome doprinjeli njegovo širenja. 39.a..a. i rad po njima.. a pojavi znanje. 32) .a. izobiljom sredstava za štampu (štamparija) i kopir aparata. ( El-Hadž.znak je čestita srca. dok im ništa neće koristiti veliki broj literature..

116

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Kada neko od vas uđe u mesdžid, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata namaza.” (Muslim, 5/225-226) Od najvećih nesreća je to što mesdžidi postadoše predmetom eksukrzija, izleta i zadovoljstava nevjernika, nakon što su bili mjestom spominjanja i robovanja Uzvišenom Allahu. Ovo je primjetno u ovom našem vremenu, a naročito u nekim islamskim zemljama i zemljama kojima vladaju nevjernici; nema snage niti moći bez Allahove pomoći. 40- Ogromnost mjeseca Od Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Od predznaka blizine Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca.” (Medžme’a Ez-Zevaid, 3/146) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Od predznaka Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca; u noći će se vidjeti mjesec i bit će rečeno: U dvije noći.” Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Od predznaka Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca; u noći će se vidjeti mjesec i bit će rečeno: U dvije noći.” Tumačeći ova dva hadisa dolazimo do saznanja o ogromnosti mjeseca, prilikom njegova pojavljivanja; što nije obično početkom mjeseca. 41- Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrđivanju vijesti Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti ljudi koji će vam govoriti o stvarima za koje niste čuli ni vi a ni vaši očevi; pa teško vama i teško njima.” (Muslim, 1/78) U drugoj predaji stoji: “Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti varalice i lažljivci, koji će vam dolaziti sa pričama za koje niste

117

čuli ni vi ni očevi vaši; pa teško vama i teško njima. Neće vas odvoditi na stranputicu a niti će vam nešto korisno donositi.” Muslim prenosi od Amira b. Abde da je rekao: Rekao je Abdullah b. Mes’ud, r.a.,: “Šejtan će se prikazivati u ljudskom obliku, koji će dolaziti ljudima i govoriti im raznorazne laži, koje će ih razjediniti, tako da će neko od njih reći: čuo sam čovjeka kako govori to i to, čije mi je lice poznato, ali se ne sjećam njegova imena.” (Muslim, 1/79) Abdullah b. Amr b. El-As, r.a., je rekao: “Na moru se nalaze zatvoreni i svezani šejtani, koje sveza Sulejman, a.s.. Bojim se da se ne oslobode i ne dođu ljudima učiti Kur’an.” (Muslim, 1/79-80) Nevevi kaže : ”To znači: Učit će nešto što nije Kur’an, a vi ćete govoriti da je to Kur’an. To učenje će udaljiti običan svijet, koji neće biti dovoljno oprezni.” Danas smo svjedoci velikog broja garib hadisa, dok se ljudi ne ustručavaju prenositi raznih stavova i mnoštva laži, bez dodatne provjere ispravnosti i tačnosti govora. Ovo će biti rezultatom odvođenja ljudi na stranputicu i iskušenje. Poslanik, s.a.v.s., nas je upozorio o vjerovanju izjava takvih osoba. Hadiski učenjaci ove hadise uzimaju osnovom u potvrđivanju riječi osoba koja nam dolaze sa raznoraznim informacijama, pripisujući to Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., bez detaljne provjere prenosioca, kako bi se utvrdila ispravnost i istinitost govora. Uzrok velikih ljudskih laži u ovom našem vremenu, biva uzrokom da ljudi nisu u stanju razlikovati vijesti koje im dolaze, tako da se više ne može razlikovati ono što je istinito od onoga što je neistinito. 42-Velika svjedočenja pojava lažnog i uskraćivanje istinskog

U hadisu Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred Sudnji dan će se pojaviti ... lažno svjedočenje i uskraćivanje istinskog svjedočenja.” (Musned Ahmed, 5/333)

118

U lažno svjedočenje spada namjerna laž u iznošenju bilo kakvog svjedočenja. Lažno svjedočenje, kao i uskraćivanje istinskog svjedočenja je uzrok poništavanje istine. Uzvišeni Allah kaže: I ne uskratite svjedočenje ; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grešno. (El-Bekara, 283) Od Ebu Bekreta, r.a., se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima (to je ponovio tri puta)? činjenje širka (nevjerstva) prema Uzvišenom Allahu, neposlušnost prema roditeljima i lažno svjedočenje - ili lažni govor -, bio je naslonjen pa je sjeo; nije prestajao to ponavljati sve dok nismo rekli (u sebi) da hoće prestati.” (Buharija, 5/261) Imali danas ičega više od lažnog i uskraćenog svjedočenja?! Zbog svoje težine i opasnosti, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ovu pojavu usporedio sa činjenjem širka i neposlušnosti prema roditeljima. Lažno svjedočenje je uzrok zuluma (nepravde), nasilja, zanemarivanja ljudskih prava u novčanim i imovinskim stvarima. Ta pojava je dokaz slabosti imana i neprisutnosti bojazni od Milostivoga. 43- Mnoštvo žena a manjkavost muškaraca Od Enesa, r.a., se prenosi da je rekao: Ispričat ću vam hadis kojeg vam niko poslije mene neće ispričati; čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana je manjkavost znanja, pojava i prisutnost neznanja, pojava nemorala (bluda), povećan broj žena i manjkavost muškaraca, tako da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.” (Buharija, 1/178) Bi rečeno : Uzrok tome je zasigurno velika prisutnost nereda, koja će uzrokovati raznim ubistvima, u kojima če najviše stradati muškarci ; oni su borci, za razliku od žena. Hafiz Ibn Hadžer kaže : ”Predhodno mišljenje uzimam s rezervom; jer se u hadisu Ebu Musa’a jasno kaže: “Mali broj ljudi a veliki broj žena.” (Muslim, 7/96) Ovaj hadis nas upučuje na jasan i očit znak, a ne na bilo koji drugi razlog. Pred sami Sudnji dan Allah, dž.š., će učiniti da će

119

se manje rađati muška djeca a mnogo više ženska. Veliki broj ženske populacije biva odgovarajućim uzrokom pojave neznanja i podizanja znanja.” (Fethul-bari, 1/179) Rekao sam: Ništa ne sprečava da bude onako kako spominje Ibn Hadžer, a i zbog nekih drugih razloga koji će dovesti do smanjenja broja muškaraca a povećavanja broja žena; kao što su neredi koji prouzrokuju ratove. U muslimovoj predaji se navodi dokaz koji nas upućuje da smanjen broj ljudi a veliki broj žena biva uzrokom nestanka ljudi a ostajanje žena. Ono što, u većini slučajeva, uzrokuje smanjenju broja ljudi, jesu ratovi. U muslimovoj predaji se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Nestat će ljudi, a ostat će žene, tako da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.” (Muslim, 16/221) Ovdje se ne želi potencirati stvaran broj (pedeset), jer u hadisu Ebu Musa’a, r.a., se kaže: “čovjek će vidjeti iza sebe kako ga slijedi četredeset žena koje sa naslađuju gledajući u njega.” (Muslim, 7/96) Znači broj se uzima metaforički, a Allah, dž.š., najbolje zna. 44- Veliki broj iznenadnih smrti Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Od predznaka Sudnjeg dana ... pojava iznenadnih smrti.” Ova pojava je danas uveliko prisutna, velikim brojem iznenadnih smrti. Vidimo zdrava čovjeka koji iznenada umre. Ovakvo stanje se danas, u našem modernom svijetu, naziva srčanim udarom. Razuman treba malo da se zamisli, kajući se i vračajući Uzvišenom Stvoritelju, prije nego što mu dođe iznenadna smrt. Imam Buharija bi govorio: “U slobodno vrijeme iskoristi blagodati Ruku’a možda ti smrt neočekivano dođe Koliko si samo zdravih, bez bolesti vidio Kojeg duša iznenada napusti. ”

120

Ibn Hadžer kaže: “Najčudnija stvar je što se to (iznenadna smrt) desilo baš njemu - tj. Buhariji ili nekome od njegovih bližnjih. ” 45- Međusobno nepoznavanje Od Huzejfe, r.a., se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je upitan o Sudnjem danu?, pa je odgovorio: ”Znanje o tome je kod Moga Stvoritelja, o njegovom nastupanju nezna niko drugi sem Njega, ali ja ću vas obavijestiti o njegovim predznacima, i onome što će se dogoditi pred samo njegovo nastupanje. Pred njegovo nastupanje će biti velikih nereda i anarhije.” Prisutni upitaše: O Allahov Poslaniče!, o neredu smo već upoznati, a šta je to anarhija? Poslanik, a.s., reče: “Na habešijskom jeziku: ubistvo, međusobno nepoznavanje, tako da skoro ni jedna osoba neće poznavati drugu.” (Musned Ahmed, 5/389) Do međusobnog nepoznavanja i zapostavljanja će doći usljed velikih nereda, iskušenja i ubistava među ljudima, ovladavanju ljudi materijalizmom, kada svak bude radio samo radi sebe, ne osvrčući se na dobrobit drugih ljudi, niti na njihova prava. Sve to će biti uzrokom proširenosti bolne mržnje. Osobe će živjeti u domenu svojih mišljenja i svojih strasti. Neće postojati moralni upravitelji koji bi radili na ljudskom međusobnom upoznavanju. Neće biti imanskog bratstva koje bi ih sastavljalo na ljubavi prema Uzvišenom Allahu i pomaganju u dobročinstvu i čestitosti. Taberani prenosi od Muhammeda b. Sevketa da je rekao: “Došao sam Nu’ajmu b. Ebi Hindu, koji mi pokaza nekoliko stranica, u kojima je pisalo: Od Ebu Ubejde b. El-Džerraha i Mu’az b. Džebela Omeru b. El-Hattabu: Selamun alejke ... (spominjajući pismo, u kojem stoji:) Pričali smo o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada će vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji ... (potom spomenu odgovor Omera, r.a., njima, u kojem se kaže:) Vaše pisanje u kojem me upozoravate o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada će vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji. Vi niste

Imam Nevevi kaže. a niti je to ovo vrijeme. nagomilavanja nereda.. blizinom Sudnjeg dana. Džebel. Sve to biva uzrokom manjkavosti ljudi. U tom vremenu će se pojaviti želja i bojazan.a.a.121 jedni od tih ljudi. Ako poljoprivrednici prestanu zaljevati svoje usjeve i obrađivati ih. velikim brojem ratova. u obliku pašnjaka i rijeka. s. rekao u bici na Tebuku: ”Sutra ćete doći na izvor u Tebuku. Ovaj stav potvrđuje pojava velikog broja izvora.Povrat arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka U predznake Sudnjeg dana spada i povrat arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka. s. r. od kojih izraste mnogo bilje.a.” (Muslim. Arapska zemlja je neplodna i sušna..a Allah najbolje zna arapi će ostaviti i udaljiti se od zemlje.s. po pitanju tumačenja hadisa. 7/97) Mišljenja sam da mišljenje koje zastipa Imam Nevevi..v. kako nam to prenosi Mu’az b. pomanjkanja žudnje. u hadisu Ebu Hurejre. nije meritorno. nedovoljno vremena za ostvarivanje žudnji i zainteresovanosti za to.. Vanjština hadisa nas upučuje da će arapski gradovi obilovati vodom. da je Allahov poslanik. i pretvoriti se u pašnjake i šume. 7/97) U ovom hadisu imamo jasne dokaze da je arapska zemlja bila u obliku pašnjaka i rijeka.a. želja će biti u smislu dobara njihova dunjaluka. koji izvriše poput rijeka. sa malim brojem rastinja. r.s. koja će teći u obliku rijeka. Bit će onako kako nas obavijesti iskreni Poslanik. se prenosi da je Allahov Poslanik.” (Nevevijevo tumačenje Muslima.a.v. rijeka.v.” 46. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne povrati arapska zemlja u oblik pašnjaka. i da će se ona ponovo povratiti na isti oblik na kojem je bila..s. Većina voda se crpi iz bunara ili nastaju spuštanjem kiše. tako da će ona ostati zapostavljena. a Allah to najbolje zna. od koje će nastati mnogo rastinje. posjedi će zasigurno izumrijeti i neće se moći povratiti u pašnjake i rijeke. tumačeći značenje povratka arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka: “To znači . kojem nećete . s. neposijana i nenavodnjavanja.

nego je sušna godina da vam pada i pada a iz zemlje ništa ne nikne. je u toj vodi oprao svoje ruke i lice. neka ne uzima ništa od vode dok ja ne dođem. s.Allahovo je da stvori (učini) ono što će onemogućiti ovaj uzrok zbog postojanja redoslijeda pokretanja uzroka jer je Allah taj koji stvara uzroke i prouzrokovano. Izvor je bio u obliku remena na obući koji se sužavao.. Rekao je: Allahov Poslanik. ih je iskritikovao i izgovorio im se onoliko koliko je Allah htio.v.a.. Ko od vas dođe na tu rijeku. Izvor je protekao obilnom vodom.s. i vodu ponovo vratio u istu posudu..250 248 249 Musned Ahmeda 13/291.s. da ćeš ovdje vidjeti ono što će napuniti srca.da je Resulullah savs rekao:Nije sušna godina da na vas ne padne kiša. Rekao je: Potom su sa izvora zahvaćali malo po malo vode.248 Prenosi se od Enesa r.hadis br. ” Kada smo došli do te rijeke zatekli smo dvije osobe.a.v..a.a. ” (Muslim.s.. a potom je Allahov Poslanik.122 uspjeti doći a već će se preobraziti u rijeku. s.nego će izdržati samo kuće od drveta. 15/40-41) 47. ih je pitao: ”Jeste li išta uzimali od vode ?” Odgovorili su: da. ako ti Allah podari dug život.s.a.ništa Ga ne čini nemoćnim.7554 Musned Ahmeda 3/140 250 Muslim. Prenosi se od Ebu Hurejre r. dok se nije sakupilo malo više vode. rekao: ”Bojim se o Mu’azu. Rekao je: Allahov Poslanik. s.249 Ako je kiša uzrok rasta biljaka. dok se sve osobe nisu napile. Allahov Poslanik. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Kijametski dan dok ljude ne pogodi sveobuhvatna kiša od koje neće ništa iz zemlje niknuti. s. Izobilje kiše a manjak biljaka Prenosi se od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok zemlju ne zahvati kiša pred kojom neće izdržati kuće od ilovače. Kitabul fiten ve ešretu ssa’a 18/30 ..v. ili je rekao obilnom rijekom .a.v.

2.Resulullah savs je obavijestio o vodi koja će se povući sa brda zlata. a nafta se dobija iz mnogobrojnih mora i dijelova zemlje. 49.123 48. zbog slijedećeg: 1.U drugim rivajetima čak se zabranjuje onom ko prisustvuje ovom blagu da od njega uzme bilo šta. a nafta u stvarnosti nije zlato. a prenosi se tako od Ebu Ka'ba: Ljudi će se razilaziti u sticanju (traženju) dunjaluka.U tekstu hadisa stoji: brdo od zlata.Čuo sam Resululllaha savs da je rekao: Još malo pa će se Eufrat povući sa brda zlata .Resulullah savs posebno ističe Eufrat od drugih mora i rijeka. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok se Eufrat ne povuče sa brda zlata. ko bude tome prisutan neka od njega ne uzme ništa.»251 Brdom zlata se ne misli na naftu ili crni petrol kao što to smatra Ebu Ubejje u svom komentaru na Ibn Kasimovo djelo En Nihaje.Resulullah savs je obavijestio o sukobu oko ovog blaga.13/78 Muslim.252 Onaj ko smatra da se ovim hadisom misli na naftu obavezuje ga mišljenje da je zabranjeno uzeti bilo šta od nafte. svaki od njih će tada reći:»Da mi je da budem onaj koji će ostati živ. a nafta se crpi mašinama iz duboke unutrašnjosti zemlje. brda koje će ljudi vidjeti. od stotine će biti ubijeno devedeset devet. brda zbog kojeg će se ljudi međusobno ubijati.Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom 251 252 Buhari . zna se da je zlato poznata ruda. 3. 4. Hafiz Ibn Hadžer smatra smutnju i međusobno ubijanje razlogom zabrane uzimanja bilo čega od tog brda.Nije se desilo da su se ljudi sukobili prilikom pronalaska nafte u Eufratu ili drugdje.Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata Prenosi se od Ebu Hurejre r. a to niko ne kaže. el fiten vel melahim.a. 18/19 .

13/81-82 . 3/83-84. Tako će butine obavijestiti čovjeka o djelima njegove porodice u toku njegovog odsustvovanja. Progovoriće pojedini dijelovi čovjeka. Još malo pa čovjek neće izaći i vratiti se kući a da mu papuče i bič ne kažu šta je njegova porodica radila u njegovom odsustvu.a čovjek je bio jedan od židova-.pr.Obavijestiće čovjeka o onome što se desilo u njegovom odsustvu. čovjek sav u čudu ode Poslaniku. kaza mu šta se dogodilo. tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša. Čoban ga je slijedio i otrgnuo ovcu od njega.hadis br. se spominje priča do riječi Resulullaha savs: Istinu je rekao.Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja) Prenosi Ebu Hurejre r.8049 255 Musned Ahmeda.254 U Ahmedovoj predaji od Ebu Seida El Hudrija r. Musned Ahmeda. Čovjek reče:-Tako mi Allaha.koji vas je precizno obavijestio o onom što je bilo i što će biti poslije vas .256 Od njega se prenosi da je Resulullah savs rekao: Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. a Poslanik mu povjerova i reče: Doista je to predznak Sudnjeg dana.a. Potom se vuk popeo na obližnje brdašce. 15/202-203. nisam vidio vuka da govori do danas. op.255 50. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura čovjeka govoreći: Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.124 Od predznaka Sudnjeg dana je i razgovor zvijeri sa čovjekom. neće nastupiti Sudnji dan dok zvijeri ne propričaju sa ljudima. U hadisu Ebu Hurejre stoji : Napao je vuk stado i uzeo jednu ovcu. 256 Buhari.a. grad Poslanika. razgovor predmeta sa čovjekom. Čudniji od toga je dolazak čovjeka u palmovik između dva izgorjela kamenjara253. dok krajevi biča i kaiši papuča i butine ne kažu čovjeku šta je radila njegova porodica. neće otići (nestati) dunjaluk sve dok čovjek prolazeći pored kabura ne zadrži se dugo pred 253 254 Misli se na Medinu. sjeo na stražnje šape pa rekao: -Otrgnuo si mi nafaku kojom me Allah opskrbio.

odgovori on. 7/284-285.258 51. Amr mu reče: Pazi šta pričaš. Ibn Mes'ud r.kupio bi je. Džabir upita: A zbog čega? Zbog siline patnje i tereta. kao što je rečeno . Priželjkivanje smrti će doći sa mnoštvom smutnje.a. 6/418 ili Feth.125 tim kaburom i ne kaže: Kamo sreće da sam ja na mjestu stanovnika ovog kabura.259 257 258 Fejdul Kadir. Dovoljno je da se to obistini u pojedinim djelovima u nekom vremenu. Njegova priroda se uznemiri dok gleda mrtvace i kabure. 18/22 . Samo će biti nesretan (i iskušan). 259 Muslim.izmjenom šerijata. Odgovori Resulullah savs. promjenom cjelokupnog stanja (hala). Samoća kabura i zabranjeno priželjkivanje smrti mu je prihvatljivije od žestine nesreće i iskušenja. Taberani u Evsetu.Ovaj život u kojem nema dobra Kad bi se smrt prodavala kupi je. Njegova narav bježi od pomisli za žudnjom o smrti. Hafiz Iraki kaže: Ne mora to biti u svakom mjestu.Ovo i ako se nije desilo. niti kod svih ljudi.A neće biti dužan. bez sumnje će se desiti.je rekao: Doći će vrijeme u kojem kad bi neko od vas našao smrt na prodaju . Pričam ono što sam čuo od Resulullaha. niti u svakom vremenu. reče: Čuo sam Resulullaha savs da je rekao: Nastupiće Sudnji dan a Rimljani će biti najmnogobrojniji. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana El Mustevrid el Kurešij kod Amr bin Asa r. Tako Huzejfe r.a. vidi Medžmeu zzevaid. a priželjkivanje smrti pored kabura je znak o neredu toga doba koji se spustio na ljude.a. prenosi hadis u kojem Resulullah savs kaže: Doći će vrijeme u kome će ljudi priželjkivati Dedžala. Ovaj hadis ima za cilj obavijestiti o onome što će biti a ne nametnuti šerijatski propis. 13/75-76.257 Nagovijestio je Božiji Poslanik savs ljudima žestinu i patnju zbog koje će priželjkivati dolazak Dedžala. Čovjek ne čezne za smrću.

11/347 262 Muslim. potom protiv Perzije pa će je Allah otvorit. Četvrtog dana će im se priključiti ostatak muslimana. 18/26 . Stotinu potomaka jednog oca će se prebrojavati a naći će samo jednog preživjelog. potom protiv Vizantije pa će je Allah otvorit. pa je spomenuo: Potom će nastupiti primirje između vas i Rimljana260. Potom ruku usmjeri u pravcu Šama i reče: Neprijatelj se sakuplja protiv muslimana a i muslimani se skupljaju protiv njih.Biće to sukob žestokih razmjera. došao je čovjek i neuobičajeno povikao: O Abdullah bin Mes'ude. krenuće. Kojem plijenu poslije toga će se radovati i kome će miraz podijeliti?Dok budu u takvom stanju čuće za veću nesreću od te. U tom sukobu će čak i ptice mrtve padati.Bez pobjednika i bez jedinice. komentatori hadisa kažu da se misli na Rimljane. Povratka bez pobjede nema. Da.126 Avf bin Malik el Ešdže'i prenosi da mu je Resulullah rekao:Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana . doći će protiv vas pod osamdeset bajraka. Muslimani će isturiti svoje jedinice smrti. zapamtio sam od njega četvero: Borićete se protiv Džezire (arapskog poluotoka op.. 261 Buhari. poslaće deset konjanika u izvidnicu. a plijenu se ne bude imao ko radovati. Boriće se dok se noć ne ispriječi između njih. Boriće se do noći. potom protiv Dedždžala pa ćete ga svladat. Biće pobijeni u neviđenoj ili do tada nezapamćenoj bici. Allah će učiniti nevjernike poraženim.-odgovori.262 Opis borbe muslimana i Rimljana se bilježi u hadisu Jusejr bin Džabira: Uskovitlao se crveni vjetar Kufom. Rimljani?-upita. Zatim će muslimani isturiti drugu jedinicu smrti.”sinovi žutih” . nećemo vidjeti Dedždžala prije nego li pokorimo Rimljane..261 Džabir bin Semure prenosi od Nefi'a bin Utbeta: Bili smo sa Resulullahom savs . Resulullah savs 260 U hadisu stoji “benu asfer”. Hoćeš reći. ovo je Kijamet! Abdullah se ispravi iz naslona i reče: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne dođe vrijeme u kome se miraz neće dijeliti.pr. vidi Feth 6/678 op.pr. ispod svakog bajraka dvanaest hiljada. Borba bez Pobjednika i bez jedinice.) pa će je Allah otvorit. povratka bez pobjede nema..pa će oni prekršiti taj dogovor.. Glasnik donese vijest: Dedždžal vam je kod porodica! Pobacaće ono što je u njihovim rukama. Zatim Nefi'a reče Džabiru: Džabire.

ne ostavljamo svoju braću. Tako u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre Resul savs kaže: Neće nastupiti Sudnji dan dok Rimljani ne dođu u El E'amak i Dabik264. blizu Halepa.) 265 Fethul Bari. Dok budu dijelili plijen. a pred njih izađe vojska medinska od najboljih stanovnika zemlje toga vremena. 18/24-25 Gradovi u Siriji.265 52. Trećina će poginuti i biće najbolji šehidi kod Allaha.a. ne znamo da su se borili na kopnu u tolikom broju. a to će biti dezinformacija. 6/278 . Kad se poredaju u redove Rimljani će reći: Ne miješajte se između nas i onih koje ste zarobili od nas (a sad su muslimani). Ibn Munir kaže: Priča o Rimljanima do danas nije upotpunjena. vidi Muslim 18/21 (op. Upućuju na to hadisi. Kada dođu u Šam pojaviće se.263 Ovaj rat će se desiti u Šamu. Ta priča je od događaja koji se još nisu dogodili. Biće to najbolji konjanici ili od najboljiih konjanika na zemlji toga dana. Trećina će biti poražena i njima Allah nikad neće oprostiti. Dok se budu spremali za borbu popunjavajući redove. Muslimani će odgovoriti: Tako nam Allaha. A trećina će pobijediti i nikad više neće biti iskušani.-pa će se sukobiti. počeće namaz i sići će Isa sin Merjemin Ebu Derda r. uprkos brojnosti neprijatelja.pr. raduje nagovještajem mnogobrojnosti muslimanske vojske. imena njihovih očeva i boju njihovih konja. upućuje na konačnu pobjedu mu'mina .Muslimani će pobijediti Rimljane i to će biti uvod u osvajanje Carigrada. sablji obješenih na masline.127 reče: Doista znam njihova imena. jednog od najboljih gradova Šama. prenosi da je Resul savs rekao: Doista će zborno mjesto muslimana na dan pokolja biti u dolini El Guta u blizini grada zvanog Damask . prije pojave Dedždžala. Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa) 263 264 Muslim. U njoj je radosna vijest i opomena. na kraju vremena. Osvojiće Carigrad. među njima će šejtan povikati: Zaista je Mesih kod vaših porodica.

Sevr.. Allah će im ga otvoriti bez borbe.spustiće se. jedan od ravija kaže: Nisam siguran da li je to polovica koja je u moru.Neće nastupiti Sudnji dan dok sedamdeset hiljada sinova Ishakovih ne krenu na njega.od potomaka Ishakovih. Nejasnoća je u tome kako će Carigrad osvojiti oni?! Kadija 'Ijad smatra da u većini Muslimovih zbirki stoji .od potomaka Ismailovih. Dok budu dijelili plijen glasnik će povikati: Dedždžal se pojavio! Ostaviće sve i vratiće se. Reći će: La ilahe illellahu Allahu ekber a polovica toga grada će pasti . Hadisi upućuju na to da . Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah savs rekao: Jeste li čuli za grad čija je jedna polovina na kopnu a druga u moru? -Jesmo Božiji Poslaniče. zatim će reći drugi put: La ilahe illellahu Allahu ekber pa će im se otvoriti . Kad stignu . neće se boriti oružjem niti strijelu odapeti.od strane muslimana. ući će u njega.266 Javlja se nejasnoća u hadisu kod riječi: Krenuće na njega sedamdeset hiljada sinova Ishakovih .128 Od predznaka je i osvojenje grada Carigrada. njihovo oružje će biti tekbir (Allahu ekber) i tehlil (la ilahe illellah).s. Porijeklo vode od 'Ajsa sina Ishakova sina Allahovog prijatelja Ibrahima a. kao što je rečeno u prethodnom hadisu: Krenuće sedamdeset hiljada sinova Ishakovih.na to upućuje smisao hadisa jer se misli na arape!!! Hafiz Ibn Kesir smatra da hadis upućuje na to kako će Rimljani primiti islam na kraju vremena pa će možda Carigrad osvojiti skupina njih. 18/43-44 . Amr bin As mu reče: Pazi šta 266 267 Muslim.prije pojave Dedždžala. 18/43-44 Nevevijev komentar Muslima.će osvojenje biti poslije sukoba sa Rimljanima u velikom pokolju i pobjede muslimana nad njima.kad se zna da su Rimljani potomci Ishakovi. zatim kaže: Neki kažu poznato i zapamćeno je . tada će muslimani krenuti prema Carigradu.267Obrazlaže to pohvalom njima u hadisu Mustevrida el Kurešija koji kaže: Čuo sam Resulullaha savs koji kaže: Nastupiće Sudnji dan a Rimljani će biti najmnogobrojniji narod. .

Muavija r. odgovori on.268 Smatram dokazom da će Rimljani primiti islam na kraju vremena prethodni hadis Ebu Hurejre o sukobu sa Rimljanima kada Rimljani rekoše muslimanima: Pustite nas da se borimo protiv onih koje ste zarobili od nas. a peta odlika je lijepa sve to ih štiti od nepravde vladara.270 Međutim.129 pričaš. dobri su prema siromašnim. Nevevi kaže: Ova praksa je prisutna u našem vremenu. Hvala Allahu na pojavi i veličini islama. A sama činjenica da je većina muslimanske vojske od bivših nevjernika nije čudna. Potom Tirmizi kaže: Mahmud veli (misli se na Gejlana šejha Tirmizijinog)-: Ovaj hadis je garib (neobičan). Takvih je u našem vremenu puno. brzi u osvješćivanju poslije nesreće.a. a muslimani će reći: Tako nam Allaha mi ne napuštamo našu braću. Carigrad je grad Rimljana. . Osvojenje Carigrada bez borbe se još nije desilo. siročadi i slabimma. brzo se vraćaju nakon uzmicaja. 18/22 Nevevijev komentar Muslima. je slao vojsku na Carigrad pod vodstvom 268 269 Nevevijev komentar Muslima. 18/21 270 Džamiu Ttirmizi.a. nikome ga ne ostavljamo. biće osvojen sa pojavom Dedždžala. Allahu hvala zarobljavaju nevjernike. a Allah opet najbolje zna. Neki će biti ubijeni. na hiljade zarobljenih odjednom. drugi će primiti islam i biti u sastavu muslimanskih snaga koje će osvojiti Carigrad. 6/498 . a muslimani su to odbili obrazlažući to time da onaj ko prihvati islam biva našom braćom. Amr reče: Možda to obrazlažeš time što posjeduju četiri odlike: blagi u smutnji.Pričam ono što sam čuo od Resulullaha savs. bilježi riječi: Osvojenje Carigrada je sa Sudnjim danom. tačno je da Carigrad nije osvojen u doba ashaba. U prilog tvrdnji da će potomci Ishaka osvojiti Carigrad je i podatak da će broj vojnika Rimljana dostići milion. a Carigrad je osvojen u vrijeme nekih od ashaba Resulullahovih savs.269 Dakle Rimljani su tražili od muslimana da ih ostave da se bore protiv onih koji su ranije bili zarobljeni pa su primili islam. Tirmizi od Enes bin Malika r. čak većina islamskih vojnika u Šamu i Misiru su bivši zarobljenici koji danas.

vodiće ljude svojim štapom. onako kako nas je o tome obradovao Resulullah savs. ali se uspio nagoditi sa stanovnicima Carigrada da u njemu sagrade mesdžid. To će nastupiti sa promjenom vremena. hadis br. Osim toga Carigrad je izašao iz ruku muslimana onog dana kad je turska vlada proglasila neislamsku vladu. Danas je on u rukama nevjernika i biće osvojen zadnjim osvajanjem onako kako je o tome obavijesrio Iskreni savs. Allahovim neprijateljima i počela suditi turskim zakonom neznabožačkim. 271 272 En Nihaje fil fiten vel melahim. nevjerničkim. 13/76. A vratiće se islamsko osvajanje ovog grada.9395. Ljudi će mu se pokorno odazvati.130 njegovog sina Jezida.272 53. Osvajanje Carigrada radošću nagoviještenoj u hadisu će se dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti koju zna samo Allah Uzvišeni i to će biti istinsko osvajanje kada se muslimani vrate vjeri od koje su se okrenuli.273 Kurtubi veli: Riječi . Bilježi Ahmed i dva šejha od Ebu Hurejre r.a. kada je ratifikovala ugovore sa nevjernicima. 18/36 . 2/256 273 Musned Ahmeda. nevjersku (laičku). stoga ga Imam Buhari spominje u poglavlju promjena vremena.271 Osvajanje Carigrada od strane turaka također je bilo sa borbom. Potom ga je opsjedao Mesleme bin Abdul Melik i također ga nije osvojio. Dolazak Kahtanca Na kraju vremena će se pojaviti čovjekiz plemena Kahtan. 18/103. 1/62 Hašijetu Umdetu ttefsir an ibn Kesir. ali ga nisu osvojili.Buhari. njihovoj povodljivosti i slaganju sa njim. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne izađe čovjek iz plemena Kahtan.je metafora o životu ljudi. inšaallah. Muslim. Što se tiče osvajanja turaka koje je bilo prije našeg vremena ono je uvod velikog osvajanja.vodiće ljude svojim štapom. vojsku u kojoj je bio i Ebu Ejjub el Ensari.

Hemedan i drugi.276 Negiranje Muavije je došlo iz bojazni od nečije pomisli o tome kako je hilafet dozvoljen drugima. ustao je. 18/36 . zvaće ga Džehdžah. Muavija nije negirao dolazak Kahtanca. 16/156. hadisbr.a. Kahtanac je dobar čovjek.sve dok Kurejšije budu privrženi vjeri. Dobro se čuvajte želja koje zavode one koji ih govore. 6/532-533 277 Musned Ahmeda. pa je oslabila njihova vlast i prešla drugima. To potvrđuje predaja Ibn Hadžera od Nu'ajm binhamade da on jakom predajom prenosi od Abdullah bin Amra da je spomenuo halife a potom: i čovjek iz plemena Kahtan.8346. Muslim. vođenje ljudi štapom je metafora pokornosti njemu i njegovoj zapovijedi. Oni su vaše neznalice. mimo Kurejšija. da je Resulullah savs rekao: Neće nestati noći ni dana dok ne zavlada jedan od robova. naljutio se Muavija r. svi su dobri. Kende.277 274 275 Et Tezkire.275 Kada je Abdullah bin Amr bin el As r. Samo se riječi Kurtubija o njegovoj grubosti ne odnose na sve ljude. I tako će biti dok Kurejšije budu vjeri privrženi. Ko se usprotivi tome Allah će ga na lice oborit. Sudi pravedno. zahvalio se Allahu onako kako Mu dolikuje i rekao: Obaviješten sam da neki od vas kazuju riječi kojih nema ni u Kur'anu niti u eseru Resulullaha savs.274 Smatram da je to tako. 6/535 276 Buhari. Ovaj Kahtanac nije El Džehdžah. Kahtanac je slobodan iz plemena Kahtan kojem pripadaju stanovnici Jemena iz plemena Hamir. A El Džehdžah vodi porijeklo od roblja.131 Svakako da i samo spominjanje štapa upućuje na njegovu grubost i žestinu prema njima. 635str. a ako je ne budu uspostavljali. gube pravo vlasti. nego samo na griješnike. Ja sam čuo Resulullaha savs kako kaže: Doista vlast pripada Kurejšu. Ljudi su se pokoravali Kurejšijama dok nije oslabila privrženost Kurejšija vjeri. U hadisu Muavije stoji: . U prilog tome je i predaja Ahmeda od Ebu Hurejre r. govorio da će Kahtanac biti kralj.a.. Također i predaja dobrog seneda od Ibn Abbasa: I čovjek iz plemena Kahtan. U tome im niko ravan nije. Tako se i dogodilo.a. Fethul bari.

š. ..132 54. Imam Ahmed bilježi od Semure bin Džunduba dugačak hadis koji je izgovorio Resulullah savs na hutbi onoga dana kad je nastupilo pomračenje sunca. iza mene je Židov.s. ili je rekao . dođi i ubij ga. Židovi će se sakriti iza kamenja i drveća pa će kamen i drvo progovoriti: O muslimanu. Muslimani su se borili protiv Židova još u doba Resulullaha savs. ili je rekao .a. ili je rekao: O muslimanu ovo je Židov. Zatim će Allah dž. Božiji Poslanik je nagovijestio borbu muslimana protiv Židova kada se pojavi Dedždžal i siđe Isa a. Dođi i ubij ga. uništiti Dedždžala i njegovu vojsku. 12/92 .čak će korijen. Kaže: To će biti tako. dođi i ubij ga. Jedino 278 Muslim.temelj zida. a Hasan el Ešjeb kaže: Korijen drveta. dozivati. ili je rekao: Ovo je kafir..278 Međutim taj sukob nije bio od predznaka Sudnjeg dana o kojim govore hadisi.. Sukob u kojem će drvo i kamen progovoriti: O muslimanu.s.reći: O mu'mine. bićete zatečeni zamršenošću tih stvari. Razlog borbe će biti to da će Židovi biti vojska Dedždžalova. Borba protiv Židova Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Pitaćete se međusobno: Da li je vaš poslanik spomenuo nešto od toga? Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre r.. Pobijedili su ih i protjerali sa arapskog poluotoka slijedeći riječi Resulullaha savs: Sigurno ću protjerati Židove i kršćane sa arapskog otoka i na njemu neće ostati niko osim muslimana. Ovdje iza mene je Židov. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne zarate sa Židovima i muslimani će ih poraziti.muslimani. o Allahov robe. njima će se suprotstaviti vojska Isa a. Potrešće ih žestok potres. o Allahov robe.(u njemu je spomenuo Dedždžala ) i rekao: Mumini će se okepiti u Bejtul Makdesu.

s.1363. će tada reći: Iman je udarac za tebe. Govor predmeta se spominje i u Kur'anu. iza njih će biti Dedždžal a sa njim sedamdeset hiljada Židova. Kada ga Dedždžal pogleda počeće se topiti kao što se so topi u vodi. obdario je darom govora i nas. 21.op. 18/44-45 Sunen Ibn Madže. svi naoružani kratkim sabljama.133 drvo el Garkad neće govoriti jer je to drvo Židova. ni životinja. Također samo izuzimanje gorušice (garkad) iz predmeta koji obaviještavaju o Židovima./ Ali riječi Uzvišenog: I ne postoji ništa što Ga ne veliča.: Otvorite vrata! Pa će otvoriti./Sura Fussilet. hvaleći Ga.:Održao je Resulullah savs hutbu. Tako će Allah dž. jer da se htjela metafora onda ovo izuzimanje ne bi imalo značenje. zatim silazak Isa a. 2/1359.s. ni zid./Sura Al Isra. Bilježe se riječi Ebu Umame el Bahilija r. 279 280 Buhari. 6/103. kao što to tvrde neki učenjaci. Neće ostati ništa od onoga što je Allah stvorio za šta će se Židov sakriti a da ne progovori Allahovom dozvolom. Jedino će Garkad (gorušica)šutjeti jer je to njihovo drvo. pa će ga stići kod Istočnih vrata (Babu Lludd eš Šerkij) i ubiti ga. 44.š. kao naprimjer u riječima Uzvišenog: Allah koji je dao sposobnost govora svakom biću. spomenuo njegov dolazak.279 Ovako bilježi Muslim. poraziti Židove. To je stoga što je priča predmeta čvrsta u brojnim hadisima koji ne govore samo o borbi protiv Židova. Ni kamen. Doista ne postoji dokaz koji nas obavezuje da izraz posmatramo izvan njegove zbilje (pravog značenja). Već sam o tome zasebno govorio jer je i to od predznaka Sudnjeg dana. jasno upućuje da je riječ o stvarnom govoru. da ga ubije.pr.). Muslim. ali vi ne razumijete veličanje njihovo. nećeš me preteći u njemu. odgovoriće (kože. Ako će predmeti tada progovoriti onda nema potrebe govor kamena i drveta posmatrati u prenesenom značenju. pa je rekao: Reći će Isa a. 4077 . hadis br. zatim će se udaljiti bježeći.280 U hadisu se jasno ukazuje na govor predmeta. Isa a.s. Iz konteksta hadisa da se naslutiti da je govor kamena i drveta zbilja.a. (bilo bi beznačajno)./. ni drvo. Upozorio nas je na njega. većina rečenog je bilo o Dedždžalu.

55.a. 281 Muslim.281 Kadija 'Ijad ovo čišćenje posmatra u vremenu Resulullaha savs jer hidžru i boravak u Medini nije mogao učiniti niko osim čvrstog vjernika. Bodrio je na to i obavijestio da niko neće napustiti Medinu zato što mu se u njoj ne sviđa a da ga Allah dž. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša niko je neće napustiti prezirući je a da ga Allah neće zamijeniti boljim od njega. Doista je Medina poput mjeha koji odvaja nečistoću. neće u njoj zamijeniti sa boljim od njega. da je Resulullah savs rekao: Doći će vrijeme kada će čovjek pozvati amidžiće i rođake govoreći: Dođite u izobilje. Obavijestio je da će od predznaka Sudnjeg dana biti pročišćenje Medine od njenih pokvarenjaka.134 Ako bismo pak uzeli govor predmeta u prenesenom značenju onda borba protiv Židova ne bi bila čudo na kraju vramena. koji su najgori ljudi. a ne o metafori. a licemjeri i neznalice nisu mogli izdržati žestinu nedaće u njoj. Ako pomno proučimo hadis uočićemo čuđenje koje će se dogoditi na kraju vremena i biti od predznaka Sudnjeg dana. dođite u izobilje. a o kojima se ne spominje ono što bi upućivalo na skrivanje i govor predmeta. o Židovskoj nemoći da se odbrane od muslimana. Njihov poraz od muslimana bi bio kao poraz svih drugih nevjernika pred muslimanima. tako da ne mogu računati ni na nagradu u tome. a Medina im je bolja kad bi samo znali. Sve to upućuje na stvarnost govora predmeta u borbi protiv Židova. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena Podsticao je Božiji Poslanik savs stanovanje u Medini. 9/153 . Bilježi Imam Muslim od Ebu Hurejre r.š. Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se Medina ne očisti od pokvarenjaka kao što mjeh čisti jalovinu od željeza. kao što kovački mijeh čisti jalovinu željeza.

U nju neće niko ulaziti osim zvijeri .a. životinje i ptice.Vrijeme Resulullaha savs potvrđujući to slučajem beduina zabilježenog u Buhariji od Džabira r. 285 Fethul Bari.Drugo vrijeme je vrijeme Dedždžala kao što Buharija bilježi hadis Enes ibn Malika r.285 Što se tiče potpunog odlaska ljudi iz Medine to će se desiti na kraju vremena. dokazujući to riječima Uzvišenog: A ima ih i među stanovnicima Medine koji su u licemjerstvu spretni. Ići će dok ne stignu do posljednje padine. 101. odvaja prljavštinu a ostavlja ljepotu. Ići će u Medinu goneći ovce a u Medini će naći divljinu. a izbor kadije 'Ijada mu se čini malo mogućim.282 . Ammar i druga najbolja stvorenja. Zubejr. Mnogo je vrijednih ashaba koji su napustili Medinu poslije smrti Resulullaha savs kao Muaz ibn Džebel. U hadisu Ebu Hurejre r. Alija. Ebu Ubejde. Hafiz Ibn Hadžer spominje mogućnost događanja u oba vremena: .a. Sve to ukazuje da se hadisom željelo istaći određeno vrijeme i ljudi nad drugima. nevaljalac.a. 5/89-90 . Potom je došao sutradan i rekao: Istjeraj me iz Medine! Poslanik to odbi tri puta i reče: Medina je poput mjeha. 4/88 286 Buhari. te spominje mogućnost ovog događaja u različitim vremenskim razdobljima.š.286 282 283 Buhari. u kojem je Resulullah savs spomenuo Dedždžala i rekao: Potom će se Medina sa svojim stanovništvom tri puta zatresti pa će Allah dž. Tu će pasti na lica.135 Nevevi to smješta u vrijeme Dedždžala. 4/96 Buhari.misli se na grabljivice. Zadnji će u njoj ostati dva čobana iz plemena Muzejna. Talha. stoji: Čuo sam Božijeg Poslanika savs kad je rekao: Napustiće te Medinu u dobru u kojem je bila. 4/95 284 Sura Et Tevba. iz nje izvesti svakog nevjernika i licemjera283 Što sa pak tiče perioda između ta dva vremena ovaj hadis se ne odnosi na njega.284 a licemjer je bez sumnje. Ibn Mes'ud. :Došao je beduin Poslaniku savs i dao prisegu za islam. pred sami početak Sudnjeg dana.

136 Imam Malik bilježi hadis Ebu Hurejre r.s. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika 287 288 El Muveta.288 Zatim je spomenuo hadis Džabira r.a. 4/89-90 ..290 Sve ovo upućuje na to da će potpuno napuštanje Medine biti na kraju vremena. –Potom Ibn Hadžer kaže: Ovo se sigurno još nije dogodilo.s. sigurno će poniženi stanovnici Medinu ostaviti četrdeset godina grabljivicama.291 znači: napuštenom od ljudi ili nastenjenom zvijerima. ptica i grabljivica. a Allah dž. pticama i zvijerima. Potvrđuje to i hadis Ebu Hurejre r.a. tjerajući ovce.a.124 290 Fethul Bari. i to će biti posljednji predznak Sudnjeg dana i prvi znak početka Smaka svijeta jer poslije ovog predznaka nema ništa osim Smaka. Nakon izlaska Dedždžala i spuštanja Isa sina Merjeminog a. odgovori on.opet. da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Putovaće konjanik do obronaka Medine a zatim će reći: U ovom gradu je nekada bilo mnogo muslimana. 1/124. 2/888 En Nihaje. u kojem Resulullah savs kaže: Sigurno ćete ostaviti Medinu sa najljepšim što je u njoj pa će ući pas ili vuk i mokriti na zid mesdžida ili na minber. zna najbolje. Moguće je da se to dogodi sa pojavom vatre koja će tjerati ljude.:Posljednji koji će ostati u njoj su dva čobana iz Muzejne. Upitaše: Allahov Poslaniče.š. 56. hadis br. željeće Medinu. zatim će se srušiti poslije toga. čiji će biti plodovi toga vremena? Zvijeri.: Prenio mi je Omer bin Hattab r. el fiten vel melahim. takva će biti i u vremenu Isa a.287 Ibn Kesir kaže: svrha hadisa je ukazati na to da će Medina ostati čitava u danima Dedždžala.289 Ibn Hadžer kaže: Prenosi Omer bin Šubbe sahih predaju od Avf bin Malika u kojoj stoji: Ušao je Resulullah savs u mesdžid pa nas je pogledao i rekao: Allaha mi. a naći će je divljom. ne umre i ne bude pokopan u njoj.a. sve dok Isa a.s. 1/158 289 Musned Ahmeda. 4/90 291 Buhari.

2/193 . prihvatiće ih ispod pazuha. Čak i kad bi se neko od vas sakrio u pećinu vjetar bi u nju prodro i dušu mu uzeo. 6/417 295 Muslim.. Također će se dogoditi ovaj vjetar poslije izlaska sunca sa zapada. poslije pojave životinje i ostalih velikih predznaka Sudnjeg dana. iz pravca Šama poslati hladan vjetar od kojeg niko na zemlji u čijem srcu bude trun imana neće preživjeti. U podužem hadisu Nevvas bin Sem'ana o Dedždžalu. U opisu ovog vjetra stoji kako je on mekši od svile. Ovaj hadis nije u suprotnosti sa hadisom: Skupina mog umeta se neće prestati boriti na istini i biti superiorna do Sudnjeg dana295. uzeće dušu svakog mu'mina i muslimana. Zatim će Allah dž. ili sa predajom: Jasni na Istini. tražiće Dedždžala.š. Allah. Bilježi Muslim od Abdullah bin Amra r. Ostaće samo nevaljali ljudi.a.137 Od predznaka Sudnjeg dana je i slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika pa neće na zemlji ostati niko ko će govoriti: Allah. Možda je to Allahova počast prema njegovim robovima vjernicima u vremenu prepunom kušnje i zla. Potom će proći sedam godina a između dvojice neće biti zlobe. Nad takvim će nastupiti Sudnji dan 292.s. Nad takvim će nastupiti Kataklizma. 18/75-76 294 Fejdul Kadir. naći ga i uništiti. 18/70 Muslim..š.293 Hadisi upućuju na to da će se ovaj vjetar dogoditi poslije silaska Isa a. Je'džudžu i Me'džudžu stoji: Allah će poslati lijep vjetar.s. neće im škoditi 292 293 Muslim. silasku Isa a.294 Stoga je njegova pojava vrlo blizu pojavi Sudnjeg dana. ostaće samo zli ljudi koji će se uskomešati poput magaraca. ubistva Dedždžala i uništenja Je'džudža i Me'džudža. da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se Dedždžal (pa je spomenuo hadis i u njemu:)Allah dž.će poslati Isaa sina Merjemina koji će biti isti Urve bin Mes'ud.

Kuću neće skrnaviti niko osim njen stanovnik.300Kada to učine snaći će ih propast.Potom će doći Abesinci i 296 297 Muslim. poslati vjetar iz Jemena mekši od svile.razvaliće Kabu kamen po kamen.š.š. se kaže kako je Resulullah savs rekao: Doista će Allah dž. A Allahov emr znači puhanje tog vjetra. 2. 2/132 300 Fethul bari. sve dok ne dođe Allahov emr a oni takvi.Zatim će se pojaviti čovjek iz Habeša(Abesinije)zvani Zu Suvajkaten(Vlasnik dviju cjevančica).a.297 U hadisu Abdullah bin Amra stoji kako će se ovaj vjetar pojaviti iz Šama.kad je rekao:Daće prisegu islamu između Rukna i Mekamu Ibrahima.3/462 .To će se dogoditi na kraju vremena.Allah. Bilježi Imam Ahmed od Seid ibn Sem'ana da je čuo Ebu Hurejru r.Moguće je da će početak tog vjetra biti iz jednog od ova dva mjesta.pokrasti njene nakite i zguliti njen ogrtač. 13/65 Muslim. kao što smo spomenuli.299 57. najbolje zna.kada na zemlji neće ostati niko ko će govoriti Allah.kako priča Ebu Katade r.Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe Neće oskrnaviti Zabranjenu kuću niko osim njen stanovnik. 2/132 299 Nevevijev komentar Muslima.da je čuo Resulullaha savs.138 oni što ih napuste. zatim će se sustići i tu se proširiti.a njeni stanovnici su muslimani.Moguće je da se radi o dva vjetra: iz Šama i iz Jemena. A u hadisu Ebu Hurejre r. A Allah dž.298 Odgovor je moguć na jedan od dva načina: 1.296 Misli se na to kako će ostati na Istini sve dok ih ovaj blagi povjetarac ne usmrti pred sami Kijamet.Zbog toga se nakon ovog rušenja Kaba nikad više neće sagraditi.pa kad je oskrnave ne pitaj o uništenim arapima.a. Neće ostaviti nikoga ko u srcu bude imao koliko trun imana a da ga ne usmrti.a.kako o tome govore vjerodostojni hadisi. 2/132 298 Muslim.

15/35 Suvejka je deminutiv za potkoljenicu ili cjevanicu.12/14-15.306 Ako bi se reklo da su ovi hadisi oprečni riječima Uzvišenog: Zar ne vidite da smo Harem svetim i bezbjednim učinili. šepav.139 potpuno je razrušiti i nikada više sagrađena neće biti.Oni su ti koji će odnijeti njeno blago.opljačkaće njeno blago i strgnuti njen ogrtač.302iz Habeša. a ona tada nije bila kibla.a. uoči Sudnjeg dana. 301 302 Musned Ahmedov. Stoga u Ahmedovoj predaji od Seid bin Sem'ana stoji: nikad više nakon toga neće biti popravljena.304 Također Imam Ahmed i Buharija bilježe od Ibn Abbasa r.307 da je Allah dž. . Kako će onda njome zavladati Habešije nakon što je postala kibla svih muslimana?! Odgovor na ovakve pretpostavke je: rušenje Kabe će se desiti na kraju vremena.iskrivljenih zglobova. 3/315-316.a. kad na zemlji ne ostane niko ko govori Allah. 15/227. da je Resulullah savs rekao: Na kraju vremena će se pojaviti Zu Suvejkatejn na Kabi prenosilac kaže: Smatram da je Resulullah savs rekao: i mislim da će je srušiti. 67. hadis 8080.301 Prenosi se od Abdullah ibn Omera da je čuo Resulullaha savs kad je rekao:Srušiće Kabu Zu Suvejkatejn.18/103. zaštitio Meku od slonova i onemogućio njihove vlasnike da sruše Kabu. To je. 306 Musned Ahmeda.305 Bilježi Imam Ahmed od Ebu Hurejre r.hadis 7053 304 Musned Ahmedov.udaraće po Kabi njegovim pojasom i krampom. hadis 2010.Kao da gledam u njega:ćelav sprijeda.303 Bilježi Ahmed i Dva šejha(Buharija i Muslim) od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Srušiće Kabu zu Suvejkatejn iz Habeša. Allah. kako je Resulullah savs rekao: Kao da ga gledam: crn. dakle. 307 Sura El Ankebut.deminativ zato što je potkoljenica besinca oštra I duga 303 Musned ahmedov. bezbijedan Harem dok ga ne oskrnave njegovi stanovnici. ruši je kamen po kamen (misli se na Kabu) .hadis 9394 305 Musned Ahmeda.š.

pa se desilo onako kako je to nagovijestio Resulullah savs i to će se sigurno desiti na kraju vremena. Najžešći se svakako dogodio u doba Karamita.140 U ajetu nema dokaza za trajnu sigurnost Harema koja se spominje u ajetu. iščupali Crni kamen (hadžerul esved). 3/461-462 . Nakon toga se Kaba neće ponovo osposobiti. Pobili su mnogo muslimana.308 DRUGI DIO VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA Predgovor Prva studija: Mehdija Druga studija: Dedždžal Prevarant Treća studija: Silazak Isa a. odnijeli ga u njihovo mjesto prebivališta i nakon dugo vremena ga vratili. onda kada na zemlji ne bude bilo nijednog muslimana. Rat u Meki se događao nekoliko puta. Uprkos svemu tome što se desilo nije bilo suprotno plemenitom ajetu jer su to učinili muslimani i oni koji pripadaju njima.s. Četvrta studija: Je'džudž i Me'džudž Peta studija: Tri pomračenja Šesta studija: Duhan (dim) Sedma studija: Izlazak sunca sa zapada Osma studija: Dabbe (životinja) Deveta studija: Vatra koja tjera ljude 308 Fethul Bari. u četvrtom hidžretskom stoljeću. To je identično predaji Imam Ahmeda da zabranjeni Harem neće oskrnaviti niko osim sami muslimani.

Oni se spominju u hadisima zajedno bez redoslijeda. Vezani su veznikom vav (‫ )و‬a on ne obavezuje redoslijed. Tekstovi u redoslijedu se razlikuju jedan od drugog. Njihovo spominjanje po redu ne obavezuje i njihovo događanje po spomenutom redoslijedu.141 PREDGOVOR PRVO: Redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana Nisam našao jasan tekst koji bi precizirao redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. .

Bilježi muslim od Ebu Hurejre r. spuštanje Isaa sina Merjeminog.309 Muslim bilježi ovaj hadis od Huzejfe bin Usejda sa drugom izjavom u kojoj stoji: Doista Sudnji dan neće nastupiti dok se ne desi deset znakova: pomračenje sa istoka.a. 18/27-28. Dedždžal. 18/28-29. ili životinja ili ono što se tiče posebno vas311 ili ono što se tiče svih vas. Dim. a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom mahšeru ( okupljanju )..312 Muslim bilježi ovaj hadis od Ebu Hurejre ali i sa drugim riječima: Požurite sa poslovima prije nego se dogodi šestoro: Dedždžal i duhan (dim) i životinja iz zemlje i izlazak sunca sa zapada i ono što se tiče svih vas i ono što se tiče isključivi svakog pojedinca. pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku. ili Dim. da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego se dogodi šestoro: izlazak sunca sa zapada. U drugoj predaji stoji: A deseti je silazak Isaa sina Merjeminog.a.142 Kako bi to bilo jasnije navešću primjer nekih od tih hadisa koji spominju sve velike predznake Sudnjeg dana ili neke od njih: 1. Je'džudž i Me'džudž. Rekao je: Čega se sjećate? Odgovorili smo: Sudnjeg dana. Dedždžala. Vidi Muslim 18/87.pr. sa Nevevijevim komentarom Muslim.) 312 Muslim. sa Nevevijevim komentarom 311 U komentaru Muslima stoji: … I kaže Hišam: ono što se tiče posebno vas je smrt.313 309 310 Muslim.pa je spomenuo: Dim.310 Ovo je jedan hadis od istog prenosioca ( ravije ) u kojem se redoslijed razlikuje. životinja iz zemlje. 18/87 sa Nevevijevim komentarom 313 Isti izvor. (op. izlazak sunca sa zapada i vatra iz dubine Adena koja će goniti ljude.Bilježi Imam Ahmed od Huzejfe bin Usejd el Gaffarija r. da je rekao: Došao nam je Resulullah savs a mi smo se prisjećali. izlazak sunca sa zapada. Rekao je: Doista neće nastupiti dok ne vidite prije njega deset znakova. a ono što se tiče svih vas je Kijamet. tri pomračenja: pomračenje sa istoka. . 2. ili Dedždžal. pomračenje sa zapada. pomračenje na Arapskom poluotoku. Je'džudž i Me'džudž. životinju.

Tako se prvo spominje izlazak Dedždžala pred ljude.s. Tako Ahmed i Muslim bilježe od Ebu Zurre: Sjedili su kod Mervan bin Hakema trojica muslimana. Čuo sam Resulullaha savs da je rekao: Doista je prvi predznak izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje na ljude u jutarnjem vremenu.s. zatim pojava Je'džudža i Me'džudža u vremenu Isa a.mislim da će se prvo desiti izlazak sunca sa zapada. pa i pored toga postoji oprečnost među ulemom koji je prvi i to još od vremena ashaba r. a ni jedan od njih ne upućuje na redoslijed. spojio je Hafiz Ibn Hadžer između početka sa Dedždžalom i početka sa izlaskom sunca sa zapada. Ovo je Muslimova verzija. (‫-) و‬i. je ta da je pojava Dedždžala prvi veliki znak koji će najaviti promjenu cjelokupnog stanja na većini zemlje.A izlazak sunca sa zapada je prvi veliki znak koji će najaviti promjene u višem (nebeskom) svijetu. Imam Ahmed dodaje u svojoj predaji: Rekao je Abdullah . na osnovu ukupnih predaja.314 Da. hadis 6881 . neposredno poslije toga će se dogoditi i drugo. u nekim da je posljednji taj i taj. Ono što je moguće je spoznaja nekih od predznaka putem događanja jednih neposredno nakon drugih kao što se spominje u nekim predajama. Takav je i hadis Nevvas bin Sem'ana kojeg ćemo spomenuti kasnije inšaallah.143 I ovaj hadis je također još jedan hadis od istog prenosioca sa različitm redoslijedom predznaka. i spominjanje njegove dove za njihovo uništenje. zatim silazak Isa a. 11/110-111.s. To će se završiti smrću Isa a. pa kaže: Ono što preovladava. Također se spominje u pojedinim predajama da je prvi predznak taj i taj.a. a sve to će kulminirati 314 Musned Ahmeda. kao i sa različitim veznikom (‫-) او‬ili. Koje god od ovo dvoje se prije dogodi.rekao: To što je rekao Mervan nije ništa.a čitao je knjige. pa su ga čuli kako veli da je prvi znak pojava Dedždžala.a. Na to je Abdullah bin Omer r. koji će ga ubiti. u tom hadisu se spominju neki znakovi po redoslijedu događanja.

Pojava Dedždžala.Od prvih je: Dedždžal. doista oni iako će se pojaviti prije izlaska sunca sa zapada i prije životinje oni su ipak ljudi.316 Komentar Ibn Hadžera je superiorniji stoga što pojava Dedždžala u smislu ljudskog bića nije znak.s. 1/164-168 317 Fethul Bari. izlaska sunca sa zapada koji su neuobičajeni.315 Hafiz Ibn Kesir smatra da je izlazak životinje prvi veliki neuobičajeni znak zemlje. Od drugih je: dim.317 Ovo je globalan redoslijed uzet iz jedne od skupine ajeta koji govore o njima. pa će izaći životinja koja će raspoznavati vjernike od nevjernika upotpunjavajući tako zatvaranje vrata pokajanja. . sa neba.s. Ova njegova podjela je dobra i precizna. stoga je on prvi znak nebesa. Dedždžal je. njihov primjer je normalna pojava za razliku od pojave životinje. u stvari. razlikuje vjernika od nevjernika je događaj stran uobičajenim normama. Doista ako izdvojimo 315 316 Fethul Bari. Možda se pojava životinje dogodi onog dana kada sunce izađe sa zapada. silazak Isa a. Je'džudž i Me'džudž i pomračenje. Ljudsko biće a pored toga moćno da naredi nebesima kišu od koje će zemlja izniknut. biće s kojim je toliko i toliko onoga što nije uobičajeno. iako mi se čini da Tibi vidi redoslijed znakova shodno onome kako je spomenuo u svakoj skupini. A što se tiče izlaska sunca sa zapada. kao što će o tome biti riječi prilikom spominjanja Dedždžala. nego je čudno stanje u kojem se on pojavljuje. izlazak Je'džudža i Me'džudža. prvi neuobičajeni znak zemlje.144 Sudnjim danom. 11/352-353 . silazak Isaa a. A prvi znak početka Smaka ja vatra koja će tjerati ljude. 11/353 En Nihaje. Njihova vidljivost. Doista životinja koja razgovara sa ljudima. Potom kaže: Mudrost je u tome da se sa izlaskom sunca sa zapada zatvaraju vrata pokajanja (tevbe). to je događaj vrlo očit. Tibi kaže: Znakovi su predznaci Sudnjeg dana koji ukazuju na njegovu blizinu i dešavanje. pojava životinje i vatra koja tjera ljude. izlazak sunca sa zapada.

U redoslijedu velikih predznaka Sudnjeg dana sam slijedio Tibijev redoslijed događanja jer mi se čini najtačnijim . Prije spominjanja ovih deset velikih predznaka Sudnjeg dana govorio sam o Mehdiji jer će im on prethoditi. Prepoznaće nevjernike od vjernika. DRUGO: Neposredno smjenjivanje velikih predznaka jednih za drugim Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana odmah će ga slijediti drugi. Posljednja će biti vatra koja će ljude tjerati. Predznaci druge skupine upućuju na nastupanje Sudnjeg dana.a Allah dž. Pojaviće se životinja koja će raspoznavati ljude. nije desilo raspoznavanje vjernika od nevjernika. Dodao im je pomračenje što im svakako i odgovara. Prethodno sam spomenuo da predznaci iz prve skupine su poredani prema dešavanju. i klanjati za njim.145 predznake prve skupine o vrlo skorom Smaku vijeta.s.š. najbolje zna.a. Još se. On je taj oko koga će se okupiti vjernici u borbi protiv Dedždžala. Ljudi će se jasno raspoznavati na vjernike i nevjernike. da je Resulullah savs rekao: Dolaziće predznaci jedan za drugim kao biseri nanizani. dakle. poput bisera na ogrlici.potom će sići Isa a. biće blaga prema vjernicima a uništavaće nevjernike. o čemu ćemo inšaallah govoriti. Potom će izaći sunce sa zapada i vrata pokajanja će se zaključati. Taberani u Evsatu bilježi od Ebu Hurejre r. kao što će sa pojavom dima vjernike zahvatiti oblik prehlade a nevjernici će napuhani biti. ono bi sadržavalo u sebi buđenje ljudi da se pokaju i vrate svom Gospodaru.318 318 Medžme’a zzevaid. o čemu ćemo kasnije govoriti. Nevjernicima tada njihov iman neće koristiti a ni pokajanje onima koji se budu kajali. 7/331 .

š. obećao. pa pojava Je'džudža i Me'džudža i Isaova a. kad nit pukne biseri se brzo raspu. kad konac pukne raspu se jedan za drugim. dova protiv njih pa će ih Allah dž. Njihov primjer je primjer ogrlice prekinute niti. pojava životinje. noću ili danju. Između smrti Isa a. a Allah dž. da ga ubije. potpomoći svoju vjeru. reći: Po onome što mi je Allah dž.s. Plodovi zemlje će bujati a kiša padati.š. i Sudnjeg dana će se dogoditi neki od velikih predznaka kao što su: izlazak sunca sa zapada. a tako je i kod Ahmeda. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom.s. Čini mi se. Vladaće sedam godina.s.146 Ahmed bilježi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah savs rekao: Predznaci su biseri nanizani na koncu. Našao sam potvrdu onom što sam rekao u riječima Ibn Hadžera: Utvrđeno je da su veliki predznaci poput niti konca. imaće se neograničeni imetak.ako tako bude. a Allah dž. dima. vatre koja će tjerati ljude. njena porodica ne zna kad će biti iznenađeni njenim porodom. Ummet će živjeti u blagostanju kakvom nikad ranije nije živio. Ovom u prilog je i već spomenuto o velikim predznacima Sudnjeg dana kako će se u vrlo kratkom vremenskom razdoblju smjenjivati pa će prvi od njih poslije Mehdije biti Dedždžal.319 Ovo je dokaz vrlo velike blizine Sudnjeg dana. 5/189-190. hadis 3556 Fethul Bari. da je ovdje riječ o velikim predznacima Sudnjeg dana. doista je sad Sudnji dan kao trudnica koja je prenijela preko roka. najbolje zna.s. uništiti a Isa a. Hadis jasno ukazuje na jako veliku blizinu njihovog događanja. 319 320 Musned Ahmeda.š. najbolje zna. pa silazak Isa a.š.š. 13/77 . Sve to će se dogoditi u vrlo kratkom periodu uoči samog Sudnjeg dana.320 Prva studija: Mehdija Na kraju vremena će se pojaviti čovjek iz Ehlul bejta (porodice Poslanikove savs) sa kojim će Allah dž.

Oni čekaju njegov dolazak na kraju vremena.322 Spominje se u njegovom opisu: Proćelava čela. potom neće pripasti nijednom od njih.323 Mjesto pojavljivanja Pojaviće se sa istoka. kćerke Resulullahove savs. Za njega će se boriti sinovi trojice halifa. Doista će to biti Allahov halifa Mehdija. dokaz velike zaostalosti. Porijeklo će voditi iz potomstva Fatime r.a. povijena nosa. 1/29 323 En Nihaje fi garibil hadis. veli: Pomenuto blago u ovom kontekstu je blago Kabe. Nikakvog 321 322 En Nihaje. 1/13 Isti izvor. kako je Resulullah savs rekao: Boriće se za vaše blago trojica. nagovor šejtana. 1/290 324 Sunen ibn Madže.147 Ibn Kesir kaže: Plodova u tom vremenu će biti mnogo. vladaće osvajač. pa je rekao:) pa kada ga vidite dajte mu prisegu. Bilježi se u hadisu Sevbana r.. 2/1367 . usjeva u izobilju. To će se dogoditi na kraju vremena prije pojave Mehdije. Zatim će se pojaviti crni bajraci iz pravca istoka. imetka puno. Ibn Kesir o Mehdiji kaže: Mehdija je Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Haseni r.321 Njegovo ime i opis Ovaj čovjek će se zvati kao i Resulullah savs.a..(potom je spomenuo nešto što nisam zapamtio. vjera će biti postojna. tvrdeći da je on sada tamo. Učinite to makar klizeći po snijegu.a. Doista je ovo vrsta buncanja. pa će vas nezapamćeno pobiti. Allah mu se smilovao. Doći će iz istočnih zemalja a ne iz Sevdab Samra kako to pretpostavljaju neupućene Šije. neprijatelj ponižen a dobra u njegovom vremenu neprestana. svi sinovi halifini.324 Ibn Kesir. a i otac će mu se zvati kao i otac Poslanika savs tako da će mu biti ime Muhammed ili Ahmed sin Abdullahov. odnosno od sina Hasan bin Alija.

umnožiće se stoka. Uspostavljaće njegovu vladavinu. Njihovi bajraci će također biti crni. Čovjek upita: Kako pravo? Jednako među ljudima. Također od Ebu Seid el Hudrija se prenosi da je Resulullah savs rekao: Obradovaće vas Mehdija. uzvisiće se ummet. 29/30 Mustedrekul Hakim.crni orao. Neki od njih kao jasan tekst o Mehdiji a neki kao spomen njegovih određenih svojstava. Allah će ga napojiti kišom. Poznato je da je i zastava Resulullaha savs bila crna i zvala se El Ukab . Sa njim će biti zadovoljni stanovnici i nebesa i zemlje. živjeće sedam ili osam (misli se na godine). Narediće glasniku da poviče: Treba li kome šta od imetka!? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka. Ovdje ću spomenuti neke od tih hadisa kao dovoljnu potvrdu dolaska Mehdije na kraju vremena kao jednog od predznaka Sudnjeg dana: 1. pa će mu reći: Idi kod čuvara blaga! Reći će čuvaru: Mehdija ti naređuje da mi dadneš blaga. ispravnom rezonu niti u analogiji.326 2. 4/557-558 . i jačati njegove temelje. Dalje kaže: Podržavaće ga i pomagati ljudi istoka.Od Ebu Seid el Hudrija r. Sunnetu. Biće poslan u vremenu velikih raskola i zemljotresa. okružiti ih pravdom.325 Dokazi iz Sunneta o njegovom dolasku Zabilježeni su vjerodostojni hadisi o njegovom dolasku. Do riječi: Želi se reći da će hvaljeni i obećani Mehdija na kraju vremena se pojaviti sa istoka. Ispuniće zemlju poštenjem i pravdom kao što je bila ispunjena zlom i nepravdom. Ispuniće Allah srca ummeta Muhammedovog savs bogatstvom.a.148 dokaza ili argumenta o ovakvim tvrdnjama ne nalazimo u Kur'anu.Čuvar će mu reći: Požuri! Kad uzme čisto zlato pokajaće se i reći: Bio sam 325 326 En Nihaje. Imetak će pravo dijeliti. zemlja će dati plodove a imetak samo dobro. kao što na to upućuju određeni hadisi. odgovori. da će mu pristupiti kod Kabe. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija.

proćelava čela. 3/37 Musned Ahmeda. nakon što nije bio takvim. Od Džabira r. 11/375. hadis 4265 331 Sunen Ebi Davud.334 327 328 Musned Ahmeda. prenosi da je Resulullah savs rekao: Neće otići ili neće završiti dunjaluk dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog potomstva.Prenoi se od Ebu Seid el Hudrija r.a se prenosi da je Resulullah savs rekao: Doći će Isa sin Merjemin. 6/17 334 Sunen Ebi Davud. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Od nas je onaj za kojim će klanjati Isa sin Merjemin.328 Ibn Kesir kaže: Allah će mu oprostiti. njihov vođa Mehdija će reći: De. Tako će biti sedam ili osam ili devet godina. iskrivljenog nosa. 2/58.149 najpohlepniji iz ummeta Muhammeda savs. se prenosi kako je Resulullah savs rekao: Mehdija je iz naše porodice.a. Ispuniće zemlju dobrom i pravdom kao što je bila puna zla i nepravde. 2/1368 332 El Menarul Munif.s će reći: Ne. Zar meni nije dovoljno ono što i njima!? Vratiće blago ali ga niko neće htjeti i reći će mu se: Mi nikad ne uzimamo ono što smo dali.a.Od Alije r.331 6.329 4. Od Ebu Seid el Hudrija r. vi ste vođe jedni drugima. Nakon toga u životu više neće biti dobra. 1/29 330 Sunen Ebi Davud.a. A u drugoj predaji stoji : Njegovo ime će biti isto kao i moje a i ime njegovog oca će biti isto kao ime mog oca. 147-148 333 Fejdul Kadir. 11/373. da je Resulullah savs rekao: Mehdija je od mene.a. Allah će mu dati boljitak u jednoj noći. Sunen Ibn Madže. Ime će mu se podudarati sa mojim imenom. 11/370 . od djece Fatimine. Abdullah ibn Mes'ud r. 3.333 8. pomoći ga.330 5. klanjaj nam! Isa a.332 7. nadahnuti i voditi. hadis 645 329 En Nihaje. vladaće sedam godina.327 U rečenom je dokaz da će se nakon smrti Mehdije pojaviti veliko zlo i iskušenje. Od Ummu Seleme se prenosi da je čula Resulullaha savs kad je rekao: Mehdija je iz moje porodice. time je Allah počastio ovaj ummet.

klanjaj nam. Od Džabira r. 335 336 Buharija. Od hadisa koji upućuju na to je i hadis koji bilježi Haris ibn Ebi Usame od Džabira r. Od Ebu Hurejre se bilježi da je Resulullah savs rekao: Kako li će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a predvodnik vaš bude jedan od vas. Iako se u hadisu ne imenuje Mehdija. 2/193-194 337 Muslim.. . A sunet komentariše jedan drugog.s. se prenosi da je čuo Resulullaha savs: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana. Pa će mu reći: Ne.a. zaista su jedni od vas vođe drugima. 18/38-39 338 Spomenuli smo izvor ovog hadisa.a.a.150 Neki od hadisa iz Dva sahiha (Buharija i Muslim) o Mehdiji 1. te njegov zahtjev Isau a. DRUGO: Prisustvo njihovog vođe na namazu i njegovo predvođenje tog namaza kao imam.335 2. zabilježeni u Dva sahiha upućuju na slijedeće: PRVO: Prilikom silaska Isaa sina Merjemina na zemlju muslimanima će upravljati jedan od njih (muslimana). hadisi ukazuju na svojstva dobrog čovjeka i imama muslimana toga vremena.. zvani Mehdija..336 3. da je Resulullah savs rekao: Sići će Isa sin Merjemin i reći će mu njihov vođa Mehdija . Od Džabira r. da im klanja kao imam.s.338 To upućuje da je spomenuti vođa u Muslimovom Sahihu koji traži od Isaa a. jedan od prenosilaca hadisa veli: Rekao sam Ubu Nedri i Ebu Alau : Šta mislite je li to Omer ibn Abdulaziz? Rekli su: Ne.a. Pa reče: Sići će Isa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Biće na kraju mog ummeta čovjek koji će dijeliti nebrojeno blago. U Sunenima i Musnedima je komentar hadisa Dva sahiha i dokaz da se taj dobri čovjek zove: Muhammed sin Abdullahov.337 Ovi hadisi. Džabir r. To je Allahova počast prema ovom ummetu. on je Mehdija. da im kao imam klanja upućuje na ispravnost ovog vođe i njegovu upućenost. 6/491 Muslim.

s.s. Učenjak Muhammed es Sefarini kaže: Brojne su predaje o Mehdijinom dolasku. predvodiće ovaj umet u namazu a za njim će klanjati Isa a. raširile se među učenjacima suneta i ubrajaju se u jedno od ubjeđenja (akida). Potom kaže: Saznao si da hadisi o postojanju i dolasku Mehdije na kraju vremenu dostižu stepen prenesenog tevatura (neupitnosti). a potom rekao: Ne spominje se u njemu Mehdija. i pomoći mu u ubistvu Dedždžala. ali ovaj i drugi hadisi se mogu odnositi jedino na Mehdiju Očekivanog. Od njih je i Mehdija. Potom je spomenuo skupinu hadisa o Mehdiji kao i imena pojedinih ashaba koji ih bilježe. zaključio ga hadisom Džabira r. ispuniće zemlju pravdom.Muhammed el Berezendži u svom djelu El Iša'a li ešrati ssema' kaže: Treće poglavlje o velikim predznacima Sudnjeg dana i neposrednim nagovještajima Sudnjeg dana je opširno. u Muslimovom Sahihu.pr. onih poslije njih. Ovdje ću spomenuti neka od njihovih mišljenja: 1. Hafiz Ebul Hasen el Abiri kaže: Izobilje vijesti su izrečene o Mehdiji od Resulullaha savs: potjecaće iz njegove porodice. i one zajedno čine nepobitnu znanstvenu cjelinu. on je prvi od njih. 175-176 Mutevatir hadisi su hadisi koje prenosi skupina prenosilaca od skupine prenosilaca u svakoj generaciji (op. Te predaje su dostigle stepen tevatura.151 Šejh Sadik Hasan u svom djelu El Iza'a je spomenuo veliki broj hadisa o Mehdiji. Zapravo. 3.a. gotovo ne možemo ni pobrojati. 2. i na to upućuju mnogi spomenuti dokazi. tabi'ina.339 Tevatur340 hadisa o Mehdiji Ono što sam prethodno spomenuo od hadisa o Mehdiji i ono što nisam spomenuo iz bojazni od preopširnosti upućuje na očitu neupitnost ovih hadisa o čemu jasno govore pojedini imami i ulema. Vjerovati u dolazak Mehdije je obaveza 339 340 Akidetu Ehli Sunneti vel eseri fil Mehdil Muntazari. pa kaže: Brojne su predaje od ashaba.) . Znaj da spomenute hadise o njemu. Biće potomak Poslanika savs i od djece Fatimine r. vladaće sedam godina.a. Negirati ga nema nikakvog značenja. sići će Isa a. uprkos razlikama u predajama.

Sujuti je napisao djelo: El Urful Verdij fi Ahbaril Mehdi. Zabilježeni su u Sunenima.uprlos različitosti u predajama. Nema sumnje da se radi o tevaturu.A što se tiče predaja od ashaba o Mehdiji i njih je također mnogo i imaju propis ref'a(uzdizanje predaje do Poslanika savs.342 6. najpoznatija od njih su slijedeća: 1. Spominje Hafiz ibn Kesir u svom djelu En Nihaje el Fitenu vel Melahimu da je posebno djelo napisao o Mehdiji. koji je štampan u djelu El Hulva lil Fetava.Džemal Hafiz Ebu Bekr ibn Ebi Hejseme.Sadik Hasan kaže:Hadisa o Mehdiji ima mnogo.Neki od njih su sahih ili hasen ili slabi ili izmišljeni. Učenjaci koji su napisali knjige o Mehdiji Pored poznatih hadiskih djela kao što su četiri Sunena. Haris ibn Ebi Usame. Ševkani kaže:Hadisa o dolasku Mehdije Očekivanog ima pedeset. 2/84 El Iza’a.152 (vadžib) kao što je to utvrđeno kod učenih i zapisano u ubjeđenju Ehli sunneta.341 4.Stručnjaci su složni da se i za manji broj hadisa o nečemu kaže o tevaturu. Oni dostižu stepen tevatura. Mustedreka Hakimovog. Ebu Ja'le. 3. hadisi o Mehdiji. Musannefa ibn Ebi Šejbe. grupa alima je napisala posebna djela o Mehdiji.Muhammed ibn Dža'fer el Kitabi kaže: Rezultat svega je u tome da su hadisi o Mehdiji Očekivanom mutevatir kao i predaje o Dedždžalu i silasku Isaa sina Merjeminog. U tim djelima je spomenut veliki broj predaja o njemu. Musneda Ahmeda. kao što spominje Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi. Mu'adžemima. 113/114 . Sahiha ibn Huzajme i drugih napisanih djela u kojima se spominju hadisi o Mehdiji. prenoseći to od Es Suhejlija.) A zna se da u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad(mišljenje)o ashaba o tome. 341 342 Levamiul envaril behijje. 2. Bezzara. Musnedima. 5.

Hadise o Mehdiji opisuju proturiječnošću i nepostojanošću. Oni koji negiraju hadise o Mehdiji i odgovor njima Ranije sam spomenuo skupinu vjerodostojnih hadisa koji nepobitno upućuju na pojavu Mehdije na kraju vremena.Ali el Mutteki el Hindi je napisao posebnu studiju o Mehdiji. El Mer'i ibn Jusuf el Hanbeli je napisao djelo: Fevaidul Fikr fi Zuhuril Muntazar. Iako Ibn Haldun nije kompetentan za ovu oblast u ocjeni slabosti ili jačine hadisa. 7. Prenio sam riječi uleme koji kao potvrdu tevaturu hadisa o Mehdiji. Mehdije. 9.344 343 344 Vidi djelo: El Iša’a li ešrati ssa’a.343 5. Odbacio je mnoge predaje: Ovo je grupa hadisa koje su zabilježili imami Sunneta o Mehdiji i njegovom dolasku na kraju vremena a ti hadisi . kao i neka pisana djela o tome. Pojedini od ovih pisaca su pod uticajem onog što se pročulo od historičara Ibn Halduna o slabosti hadisa o Mehdiji. 8. Ibn Hadžer el Mekki je napisao djelo koje je nazvao: El Kavlul Muhtesar fi Alamatil Mehdil Muntazar. 6. Mukaddimetut Tarih ibn Haldun. Ševkani je napisao: Et Tevdihu fi Tevaturi ma dža'e fil Mehdil Muntazari ved Dedždžali vel Mesih. vladara pravednog i imama pravičnog. Mehdija. 121. nije ništa drugo do izmišljena Šijska legenda koja se kasnije uvukla u Sunijske knjige.kao što si vidio . 1/574 . Siddik Hasen kaže: Učenjak Muhammed ibn Ismail.153 4.Mula Ali el Kari je napisao djelo: El Mešrebul Verdi fi Mezhebil Mehdi.nisu čvrsti pred kritikom osim malo ili manje od malo njih. jemenski emir (vladar) je sakupio neoborive hadise koji govore o dolasku Mehdije iz potomstva Muhammeda savs na kraju vremena. Ono što istinski žalosti je grupa pisaca koji su se pojavili u savremenom dobu a koji niječu dolazak Mehdije. po njima.

346 Potom je spomenuo po njegovim pretpostavkama. 5/197-198 Tefsirul Menar. Stoga Dva šejha nijednu predaju o njemu ne bilježe u Dva Sahiha. pomirenje među predajama je lakše. a Allah dž.kao obrazac drugima koji također poriču hadise o Mehdiji: Kaže.154 Kažemo: Kad bi samo jedan hadis bio vjerodostojan.. Pravdao ga je mogućim greškama onih koji su prepisivali njegovo djelo. Možda je i pročitao i znao ali je htio oslabiti te hadise povodeći se za političkim mišljenjem svoga vremena. a kamo li ako se radi o hadisima tačnim i brojnim (tevatur). primjer kontradiktornosti hadisa o Mehdiji a od najpoznatijih su: Najpoznatije predaje kod Sunija o njegovom imenu i imenu njegovog oca kažu da se zove Muhammed ibn Abdullah a u predaji: Ahmed ibn Abdullah. Allah mu se smilovao. bio bi dovoljan neoboriv dokaz o Mehdiji.347 Kaže: Poznatog je porijekla: od Alije. Očekivani.345 Potom je pojasnio da su pisanja Ibn Halduna o Mehdiji prepuna grešaka o imenima ljudi i spominjanju mahana. šejh Ahmed eš Šakir kaže: Doista Ibn Haldun nije dobro proučio pravilo učenjaka hadisa: ravija je pouzdan dok se ne dokaže suprotno. a time sumnja u njih očitija. Odgovarajući Ibn Haldunu. da je živ i boravi na brdu Ridva .. mada je više onih koji je negiraju. ili ga korigovali. 9/501 . Kajsanije tvrde da je Mehdija ustvari Muhammed ibn el Hanefi. Ti hadisi su bili najveći povod nereda i kušnje islamskih naroda.. od djece Hasanove a po nekim predajama od djece Husejnove shodno 345 346 Iz komentara Ahmed Šakira na Musned Imam Ahmeda. Postojan. od Fatime.Što se tiče oprečnosti u hadisima o Mehdiji ona je jača i jasnija.najbolje zna. 9/499 347 Tefsirul Menar. jer da je to pročitao i razumio ne bi rekao to što je rekao.. U želji da bude kratko. ovdje ću spomenuti ono što je rekao Šejh Muhammed Rešid Rida o Mehdiji.š. Šije Imamije su jednoglasni da je riječ o Muhammed ibn Hasan el Askeriju a oni su jedanaesti i dvanaesti njihovi imami nepogrješivi kojima su dali nadimak: Nepobitan dokaz.

9/502 Tefsirul Menar. Ibn Kesir kaže: Buharija i Muslim se nisu držali obaveze da sve što smatraju vjerodostojnim od Sunneta i zapišu. čuvanja ove vjere. Verifikovali su hadise kojih nema u njihovim knjigama. imena njegovog oca. krivog prepisivanja besposličara.toga ima. Tako je Allah dž. iskrivljenja rušitelja. 9/501-504 .348 Potom spominje mnoštvo Israilijata koji su ušli u hadiska djela: Dosita je pristrasnost Aliji. A što se tiče tvrdnje kako Dva šejha ne bilježe nijedan hadis o Mehdiji.349 Na ono što je rekao Šejh Rešid Rida se odgovara riječima: Predaje o pojavi Mehdije su vjerodostojne i mutevatir. odgovarako: Ne nalazi se sav Sunnet zapisan samo kod Dva šejha. pomoći vjeru i proširiti pravednost na sve svjetove. Perziji dala veliki doprinos izmišljanju ovih hadisa. pojasnili slabe ravije.155 mišljenju Šija Imamija. kako bi se oni oslonili na leđa Mehdiji sa kojim će Allah dž. Musnedima. Naprotiv navode se brojni vjerodostojni hadisi u drugim djelima: Sunenima.š. postoje i brojni hadisi jasni da je od djece Abbasove. tako da čak nijedan inovator i lažac nije ostao a da na njeg nisu ukazali.ali hadiski učenjaci su objasnili nevjerodostojno od drugog napisali djela o apokrifnim hadisima.š. Mu'džemima. To je od Allahovog dž. nego u Sunenima i drugdje. odredili precizna pravila u sudu o ljudima.š. imena. Židovi i Perzijanci su plasirali ove predaje sa ciljem omamljivanja muslimana. Abbasu. spomenuo sam skupinu hadisa i učenjaka koji jasno kažu o njihovoj tačnosti i brojnosti. Ako bi čovjek odredio ličnost za 348 349 Tefsirul Menar. kao što bilježi Tirmizija i drugi od Buharije da je rekao o vjerodostojnosti mnogih hadisa koji se ne nalaze kod njega. Pa kada bi i bilo tu i tamo izmišljenih predaja o Mehdiji pristrasnosti radi to nas doista ne obavezuje da ostavljamo ono što je vjerodostojno o tome: spominjanje njegovog opisa. Svaka skupina tvrdi da će poticati od njih. A što se tiče navodnih Israilijata i Šijskih izmišljotina i pristrasnosti u hadisima . sačuvao Sunnet od igre podrugljivaca.

Također. Dozivajući ga viču da izađe: O Pomagaču! Izađi naš Pomagaču! Potom se vraćaju skrhanih želja. Nakon toga ga oko nije vidjelo i nema nikakve vijesti niti traga o njemu. Ovakvi su postali sramota i ruglo potomaka Ademovih. Potom Mehdiji ne treba niko da ga doziva. o žalosti Vaš razum je prekrila prašina i doista ste Udvostručili vratove i obmanu. Šijske izmišljotine i nebuloze ne smiju biti stub odbacivanja pomenutog i tačnog od Resulullaha savs. Ljudi će ga poznati po znakovima koji će upućivati na njega. a vjerodostojni hadisi nemaju nikakve oprečnosti u sebi. To su oni i njihov Mehdija! Dobro neko reče: Kolika je žalost za Serdab da je rodila onog Kome vi govorite svojim neznanjem. razlike među Šijama nisu validne. I oni ga svaki dan čekaju!! Na vratima Serdaba čeka osedlan konj. 152-152 . podsmijeh svih razumnih. Očekivani. A oprečnost predaja je rezultat patvorenih hadisa. Allah dž. Allahu hvala. neispunjenih. Prisutan je u pojedinim oblastima. to ne bi rezultiralo nijekanjem onog Mehdije nagoviještenog u vjerodostojnim hadisima.š. će ga pokazati kad bude htio. Pravedni sud je Kur'an i Sahih hadis.350 Hadis: Nema Mehdije osim Isaa sina Merjeminog. i odgovor na njega Neki od onih koji negiraju hadise o Mehdiji se brane hadisom koga bilježi Ibn Madže i Hakim od ibn Enesa da je 350 El Menarul Munif. Ušao je u brdo Serdab Samra prije više od pesto godina. zapečatiće svemir. Učenjak Ibnul Kajjim o Mehdiji kaže: Šije Imamije kažu četvrto mišljenje. Naslijediće štap. potomak Husejna sina Alijinog a ne potomak Hasanov.156 Mehdiju a to bilo suprotno vjerodostojnim hadisima o tome. a to je: On je Muhammed bin Hasan el Askeri. Nevidljiv.

2/157 355 Tehzibul Kemal fi esmair ridžal. a nije hadis koji bi trebalo uzimati. Ali postoje prenosioci koji ovaj hadis prenose od njega a on od Eban ibn Ebi Ajaša a ovaj od Hasana Basrija (mursel hadis. prije njegove pojave.ne doseže do Resulullaha savs). I nema Mehdije osim Isaa sina Merjemina.Zehebi. kojeg je uabilježio Ibn Madže. a Junus od Šafije353 O njemu Hafiz Ibn Hadžer kaže: Nepoznat. A Ebu Abdillah el Hakim kaže: Nepoznat. što je izvjesnije a Allah zna najbolje ili poslije njegovog silaska. Rekao sam . škrtost kod ljudi. 2/1340-1341 Mizanul I’atidal. Bilježi ga i Ibn Madže od Junusa a on od Šafije a ovaj od čovjeka iz Jemena zvanog Muhammed ibn Halid el Džundij a on od onoga od koga nije dozvoljeno prenositi.354 Ibn Kesir se razlikuje po ovom pitanju pa kaže: Ovo je poznati (mešhur ) hadis od Muhammed ibn Halida el Džundija es Sem'anija el Muezzina.352 Šejhul islam Ibn Tejmije veli: Ovo je slab hadis. Koristili su ga Ebu Muhammed ibn Velid el Bagdadi i drugi. Kaže se i da ga Šafija nije čuo od Džundija. se čini oprečnim hadisima koje smo spomenuli kao potvrdu postojanja Mehdije mimo Isa a. Ovaj hadis. I to se ne nalazi u Šafijinom Musnedu. Smatram da je Junus ibn Abdile'ala povjerljiv i ne može se degradirati na onovu sna.351 Odgovara im se da je ovaj hadis slab (daif) jer je riječ o Muhammed ibn Halid Džundiju.157 Resulullah savs rekao: Neprestano će se povećavati žestina i odstupanje u dunjaluku. Nije on nepoznat kako to tvrdi Hakim. 3/535 353 Minhadžus Sunnetin Nebevijeti. 4/211 354 Takribut Tezhib.hadis: Nema Mehdije osim Isaa sina Merjemina je nepriznat hadis. O njemu Zehebi kaže: Kaže El Ezdi: Nepriznatog hadisa. Sponinje naš šejh u djelu Tehzib355 da su neki vidjeli Šafiju u snu kako im govori: Slagao je na mene Junus ibn Abdile'ala es Sudfi. Šafijinog učitelja od koga hadise prenosi nekoliko prenosilaca. Sudnji dan će se dogoditi nad najgorim ljudima. na prvi pogled. 351 352 Sunen Ibn Madže. 3/1193-1194 .s. nego se od Ibn Me'ina bilježi da ga je ocijenio povjerljivim. nije to hadis od mene.

s. a Allah dž. najbolje zna. 356 En Nihaje.158 Međutim. Smatram: Pretpostavka njegove utemeljenosti ne umanjuje snagu hadisa o postojanju Mehdije. 1/32 . znače: Nema potpunog.s.356 Ebu Abdillah el Kurtubi kaže: Moguće je da riječi: Nema Mehdije osim Isaa a. Želi se reći da je prvi istinski Mehdija Isa a.š. a to ne spriječava postojanje još jednog Mehdije. kad dobro razmislimo. i time bi se pomirile predaje i uklonila kontradiktornost. nepogriješivog Mehdije osim Isaa.opet. najbolje zna.. hadisa koji su tačnijeg seneda od ovog o kojem se ulema razišla u njegovoj utemeljenosti.š. a Allah dž. nema tu nikakve suprotnosti.

A osnova riječi je u značenju: Mješanje.357 Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog.U množini se kaže « dedždžalun». u obliku nepravilne množine. Dedžžal je: lažac. 18/16 359 Et Tezkire. jedan nasuprot drugom: Tako je Isa a.359 357 358 Et Tezkire. riječ u augmentativu na oblik « fe'aal «. Tertibul Kamus.rast rastinja i druge neprirodnosti. kada je katranom prekriju. oživljava mrtvog-Allahovom dž. Prvo mišljenje je jače jer se u hadisu kaže: Doista je Dedždžal pobrisanog oka. kao i za lažljivog prevaranta. odnosno onaj ko puno laže i obmanjuje. 4/239 Muslim. 679. Kaže se «dedžele» kada se pomiješa i prikazuje. Nazvan je Dedždžal Mesihom jer mu je jedno oko «memsuhatun» pobrisano. liječi slijepog i gubavog. smutljivac i nadnaravan. Je stvorio dva Mesiha.358 Značenje riječi Dedždžal A riječ Dedždžal je izvedena od: katranom namazati devu. š.je Mesih stranputice. dok je Mesih Dedždžal pokvareni lažac.š. Tako Mesih Isa sin Merjemin je iskreni. Kurtubi spominje da riječ Dedždžal ima deset upotreba u jeziku. dozvolom. 658 .s. ili zato što će zemlju pobrisati za četrdeset dana. a Malik je rekao «dedžadžile».159 DRUGA STUDIJA:Dedždžal Mesih Značenje riječi El Mesih Ebu Abdullah el Kurtubi spominje dvadesettri izvedenice ovog korjena riječi a autor El Kamusa pedest značenja. Mesih upute. A Dedždžal .Allah ga prokleo. Allah dž. Iskušaće ljude onim što mu je dato od znakova kao što su: spuštanje kiše.

čovjek iz plemena Huza'a. 11/236-237 Buhari. Između očiju će mu pisati «kaf. 13/90 . Od tih svojstava je : čovjek.160 Izraz Dedždžal je postao simbolom jednookog Mesiha lažljivca. ili zato što se pokriva brojnošću svoje skupine. Molim od Allaha sigurnost za nas. pobrisanog desnog oka. poput je bobe koja pluta po površini. potom Dedždžala. Ima mnogo svojstava rečenih u hadisima kako bi se ljudi upoznali i upozorili na njegovo zlo. pa kad se izgovori Dedždžal isključivo se misli na to značenje. Dedždžal je nazvan Dedždžalom jer on istinu prekriva neistinom.361 360 361 Lisanul Areb. Spomenuću nekoliko vjerodostojnih hadisa u kojima se spominju neke od nabrojanih osobina. ra. potomak Ademov. I oni su dokaz pojave Dedždžala: 1. fa. mlad. kovrčave kose. prikazivanje i pretvaranje. Neće zavarati nikoga osim neznalicu (džahila) koji je još prije stradao.a. nizak.. Kada se pojavi prepoznaće ga istinski vjernici.. i ko zna i ko ne zna čitati.s. neće imati djece. kad ono ogroman čovjek.. oko mu je poput bobe koja pluta po površini. pa je. Osobine Dedždžala i zabilježeni hadisi o njemu Dedždžal je čovjek. širokih prsa.(pa je spomenuo kako je vidio Isa a. najbolje zna.ćorav.rekao:) . neće biti njime iskušani. Ova svojstva ga razlikuju od drugih ljudi. kovrdžave kose.. To oko nit je istureno nit je udubljeno. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaspao sam obilazeći Kabu . Od njegovih svojstava je i neplodnost.Od Ibn Omera r. hodaće primičući prste a odmičući pete. što znači kafir (nevjernik). crven.kefere» nepovezanim slovima. nego će ga znati po opisu koji nam je prenio Iskreni savs. njemu najsličniji čovjek je Ibn Kutn. Pročitaće ih svako od vjernika. opisujući ga. ili zato što ljudima prekriva svoje nevjerovanje. širokog čela. A njegovo lijevo oko je prekriveno gustom koprenom..360A Allah dž. rekoše: To je Dedždžal.š. crven.

161

2.Od Ibn Omera r.a. se prenosi da je Resulullah savs spomenuo Dedždžala pa rekao: Doista Allah nije ćorav. Nije li Mesih Dedždžal ćorav u desno oko koje je poput plutajuće bobe na površini.362 3. U hadisu Nevas bin Sem'ana stoji da je Resulullah savs opisao Dedždžala: On je mladić, jako kovrčave kose, ugašenog oka, kao da ga poredim sa Abdulizzom Ibn Kutnom.363 4.Ubade bin Samit prenosi da je Resulullah savs rekao: Doista je Mesih Dedždžal čovjek, nizak, proćelav, šepav, ćorav, pobrisanog oka koje niti je istureno niti udubljeno. Ako vam se pričini, znajte da vaš Gospodar nije ćorav.364 5.Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah savs rekao: A što se tiče Mesiha zablude on je ćorav u jedno oko, visokog čela, širokih prsa, gubav.365 6.Husejfe r.a. prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, nakostriješene kose.366 7.Enes r.a. prenosi da je Resulullah savs rekao: Između očiju će mu biti napisano kafir (nevjernik).367 A u drugoj predaji stoji: biće pravilno poredana slova: ke, fe, re, pročitaće ih svaki musliman.368 A u predaji Huzejfinoj stoji: pročitaće ih svaki mu'min, bio pismen ili nepismen. Ovaj natpis će biti stvaran i vidljiv. Nema nejasnoće u tome da ga neki ljudi vide a neki ne vide, niti da ga čita nepismen. To stoga što vizuelnu moć stvara Allah dž.š. kako hoće i kad hoće. Taj natpis će vidjeti vjernik svojim okom makar i ne znao čitat, a neće ga vidjeti nevjernik makar znao čitati, isto kao što vjernik vidi Allahove znakove koje nevjernik ne vidi. Tako će Allah dž.š. podariti mogućnost čovjeku bez učenja jer će to biti u vrijeme natprirodnosti.369
362 363

Buhari, 13/90 Muslim, 18/65 364 Sunen Ebi Davud, 11/443 365 Nihaje fi garibil hadis, 2/126 366 Muslim, 18/60-61 367 Buhari, 13/91 368 Muslim, 18/95 369 Fethul Bari, 13/100

162

Nevevi veli: Tačno je ono na čemu su učenjaci, a to je da će ovaj natpis biti stvaran i vidljiv. Allah ga je učinio znakom i jednim od nepobitnih dokaza o njegovom nevjerstvu, laži i pokvarenosti. Predočiće ga svakom muslimanu, pismenom ili nepismenom, a sakriće ga od onog kome je htio nesreću i kušnju, a u svemu tome nema oprečnosti.370 8.Od njegovih svojstava je i ono što se bilježi u hadisu Fatime bint Kajs r.a. u priči o Džesasi u kojoj Temim r.a. kaže: Brzo smo krenuli dok nismo ušli u kuću, kad u njoj najveći i najčvršći čovjek koga smo ikad vidjeli.371 9.Imran bin Husajn prenosi da je čuo Resulullaha savs da kaže: Između stvaranja Adema i Sudnjeg dana nije stvoren veći čovjek od Dedždžala.372 10.A što se tiče Dedždžalove neplodnosti, bilježi se od Ebu Seid el Hudrija da mu je rekao Ebu Sajjad: Zar nisi čuo Resulullaha savs kako kaže: Doista neće imati potomaka? Naravno da sam čuo - reče.373 Primjetno je da u spomenutim predajama nekad lijevo a nekad desno oko je opisano ćoravošću, a sve predaje su vjerodostojne, te tu postoji nejasnoća. Hafiz Ibn Hadžer smatra da je hadis Ibn Omera u Dva sahiha o ćoravosti desnog oka prioritetniji od predaje Muslima o ćoravosti lijevog oka, jer je usaglašenost o tačnosti jača od neusaglašenosti.374 Kadi 'Ijad smatra kako su mu oba oka oštećena. Sve predaje su vjerodostojne. Desno oko je slijepo i pobrisano kao što stoji u Hadisu Ibn Omera r.a. a na lijevom oku je gusta koprena, tj. I ono je oštećeno. Tako su oba oka ćorava, jedno je slijepo a drugo dobro oštećeno. O ovom sublimiranju predaja Nevevi kaže: Ovo je vrhunac ljepote.375
370 371

Nevevijev komentar na Muslimov Sahih, 18/60 Muslim, 18/81 372 Muslim, 18/86-87 373 Muslim, 18/50 374 Fethul Bari, 13/97 375 Nevevijev komentar Muslima, 2/235

163

I to je ono što Ebu Abdullah el Kurtubi smatra ispravnim.376 Da li je Dedždžal živ? I da li je postojao u doba Allahovog Poslanika savs? Prije nego odgovorimo na ova dva pitanja neophodno je poznavati Ibn Sajjada. Je li on Dedždžal ili je to neko drugi? A ako je neko drugi mimo njega Dedždžal hoće li se pojaviti prije iskušenja Dedždžala ili ne? Prije nego odgovorimo na ova pitanja upoznajmo se sa Ibn Sajjadom. Ibn Sajjad Zove se Safi, a kažu i Abdullah, sin Sajjadov ili Saidov. 377Bio je jedan od Židova Medine, neki pak kažu da je bio od Ensarija. Bio je mlad kad je Allahov Poslanik savs došao u Medinu. Ibn Kesir spominje da je primio islam i da je njegov sin Umara bio prvakom tabi'ina od kojeg su prenosili hadise Imam Malik i drugi.378 Njegovu biografiju bilježi Zehebi u djelu Tedžridu esma'is sahabe, u kojem kaže: Abdullah Ibn Sajjad, spominje ga Ibn Šahin i kaže: On je sin Saidov, otac mu je bio Židov, rodio mu se Abdullah ćorav i osunećen, za njega se kaže da je Dedždžal, potom je prihvatio islam i on je tabi'in, jedan od prenosilaca hadisa.379 Spominje ga i Hafiz Ibn Hadžer u djelu El Isabe, navodeći ono što je rekao Zehebi kaže: Od njegove djece je Umara ibn Abdullah ibn Sajjad. Bio je među najboljim muslimanima, iz društva Se'id ibn Musejjiba. Od njega su prenosili hadise Imam Malik i drugi. Zatim je spomenuo nekoliko hadisa o Ibn Sajjadu koje ćemo navesti kasnije. Potom veli: Općenito govoreći, neutemeljno ga je ubrajati u ashabe, jer da je ashab sigurno ne bi bio Dedždžal zato što će
376 377

Et Tezkire, 663 Fethul Bari, 3/220, 6/164 378 En Nihaje, 1/128 379 Tedridžu esma’is sahabe, 1/319, br.3366

164

Dedždžal umrijeti kao kafir. A ako je to neko drugi onda on nije bio musliman kad ga je Resulullah savs sreo.380 A ako je poslije toga primio islam, onda je on tabi'in prenosilac hadisa kako tvrdi Zehebi. Ibn Hadžer u djelu Tehzibut tehzib o Umaru ibn Sajjadu kaže: Umara ibn Abdullah ibn Sajjad el Ensari Ebu Ejjub el Medeni prenosio je hadise od Džabir ibn Abdullaha, Seid ibn Musejjiba i Ata' ibn Jesara, a od njega su prenosili hadise: Dahhak ibn Usman el Huzami, Malik ibn Enes i drugi. Ibn Me'in i Nesa'i kažu: povjerljiv. A Ebu Hatem: dobrog hadisa. Ibn Se'ad kaže: Bio je povjerljiv, malo je hadisa prenio. Imam Malik nikome nad njim nije davao prednost u hadisu. Govorili su: Mi smo potomci Ušejhab ibn Nedždžara pa su ih naslijedili Benu Nedždžar a danas su saveznici Benu Malik ibn Nedždžara, a nije poznato njihovo porijeklo.381 Stanje Ibn Sajjada Ibn Sajjad je bio varalica. Ponekad je gatao pa pogađao i lagao. O njemu se pričalo među ljudima, pričalo se da je Dedždžal o čemu ćemo govoriti kada bude riječ o tome kako ga je Resulullah savs iskušao. Poslanikov savs ispit za Ibn Sajjada Kad se među ljudima pročuo slučaj ibn Sajjada, kako je upravo on Dedždžal, Allahov Poslanik savs je htio da se pobliže upozna s tim, da objelodani njegovo stanje. Otišao je do njega sakriven kako ga Ibn Sajjad ne bi primjetio nadajući se da će čuti nešto od njega. Uputio mu je nekoliko pitanja koja su otkrila njegovu zbilju. U hadisu Ibn Omera r.a. stoji kako je Omer r.a. u društvu Poslanika savs i skupine sunarodnjaka se uputio Ibn Sajjadu. Našli su ga kako se igra sa djecom u blizini tvrđave Ibn Mugale. Bio je blizu punoljetnosti. Nije ih primjetio dok ga Resulullah
380 381

El Isabe fi temjizis sahabe, 3/133, br.6609 Tehzibut tehzib, 7/418, br.681

165

savs ne udari po ruci i reče mu: Svjedočiš li da sam ja Allahov Poslanik? Ibn Sajjad ga je gledao pa reče: Svjedočim da si Poslanik nepismenim. Onda Ibn Sajjad reče Poslaniku savs: Svjedočiš li ti da sam ja Allahov Poslanik? Pa je odbio to posvjedočiti i reče: Ja vjerujem u Allaha i Njegovog Poslanika. Upita ga : Šta vidiš? Ibn Sajjad reče: Dolazi mi iskren i lažac. Poslanik mu reče: Pomiješalo ti se. Potom mu Poslanik savs reče: Nešto sam sačuvao, sakrio za tebe!? Ibn Sajjad reče: To je dim. Poslanik reče: Odstupi, nećeš povratiti moć. Omer r.a. reče: Dopusti mi Allahov Poslaniče da ga udarim sabljom po vratu. Resulullah savs odgovori: Ako je on taj ti nad njim moći nemaš, a ako nije, čemu onda njegovo ubistvo.382 U predaji se bilježi kako ga je Resulullah savs upitao: Šta vidiš? Vidim prijestolje (arš) na vodi - reče. To je šejtanovo prijestolje na moru, reče mu Poslanik. Šta još vidiš? Vidim iskrene i lažljive ili lažljive i iskrene. Poslanik savs reče: Ostavite ga, pomiješalo mu se.383 Ibn Omer kaže: Potom je Resulullah savs otišao sa Ubej ibn Ka'bom do palmovika u kojem je boravio Ibn Sajjad. Želio je čuti nešto od Ibn Sajjada prije nego li ga on primijeti. Resulullah savs ga ugleda naslonjenog na pokrivač, majka vidje Poslanika naslonjenog na palmu pa reče: Sa'fe, a tako se zvao Ibn Sajjad, eno Muhammeda savs. Ibn Sajjad se uznemiri a Resulullah savs reče: Da sam ga ostavio, obznanio bi se.384 Ebu Zerr r.a. priča: Resulullah savs me poslao njegovoj majci da je pitam koliko ga je u trudnoći nosila? Pitao sam je i rekla je dvanaest mjeseci. Potom me poslao da je pitam o njegovom prvom plaču prilikom poroda. Pitao sam je i rekla je da je to bio plač kao plač djeteta od mjesec dana. Potom Resulullah savs reče: Nešto sam ti sklonuo, sakrio. Dio lobanje crvenkasto - bijele ovce i dim. Kaže: Htjede reći duhan ( dim) pa ne možede pa reče: Duh, duh (dim).385 Tako ga ispita Resulullah savs kako bi se upoznao sa stvernošću oko Ibn Sajjada.
382 383

Buhari, 3/318 Muslim, 18/49-50 384 Buhari, 3/318 385 Musned Ahmeda, 5/148

390 Da li je Ibn Sajjad Veliki Dadždžal? Spomenuli smo govoreći o stanju Ibn Sajjada i ispiti Resulullahovom savs ono što upućuje na suzdržanost Božijeg Poslanika po pitanju Ibn Sajjada. Bilo je još ashaba. Kao što se bilježi od Džabira .387 Ibn Kesir kaže: Doista se Ibn Sajjad služio metodom gatara. 7/234 389 Sunen Ebi Davud. 11/476 390 Fethul bari. kako su mu otkrili lice i klanjali mu dženazu. Ibn Omera i Ebu Zerra. 10 Musned Ahmeda. 9/139 hadis 6360 388 Ibn Kesirov tefsir. neka je Allah njima zadovoljan. Muhammed ibn el Munkadir prenosi hadis i kaže: Vidio sam Džabir ibn Abdullaha kako se Allahom kune da je Ibn Sajjad Dedždžal. Upitao sam ga: Allahom se kuneš?! Odgovorio je: 386 387 Sura Ed Duhan. se zaklinjao pred Poslanikom savs kako je Ibn Sajjad Dedždžal a Resulullah savs to nije nijekao.386 U predaji Ibn Omera kod Imam Ahmeda se spominje:Sakrio sam ti nešto.388 Njegova smrt Prenosi se od Ibn Džabira da je rekao: Izgubili smo Ibn Sajjada na dan Harre. koji su se također zaklinjali kako je Ibn Sajjad Dedždžal. Omer r. nećeš preći svoju granicu.166 Ovdje se riječju duhan (dim) aludira na Kur'anske riječi: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. Tada je Resulullah savs otkrio istinu da je to šejtanskog posla pa mu reče: Propao si. a smatrao je slabim mišljenje kako je on umro u Medini.389 Ibn Hadžer je verifikovao ovu predaju. 13/328 . jezikom džina koji rasčlanjuju riječi zato je rekao: duh odnosno duhan. Objava (vahj) nije potvrdila da se radi o Dedždžalu niti je to opovrgla. a sakrio mu je: dan kada će vidjeti prema nebu vidljiv dim.a.

pa mu Ibn Omer reče riječi koje ga žestoko naljutiše te se u srdžbi napuha i napuni ulicu.167 Zaista sam čuo Omera kako se u isto kune pred Poslanikom a on mu to nije negirao.a. Pravdao se time kako su osobine Dedždžala koje je spomenuo Resulullah savs ne slažu sa njegovim.393 Od Nafi'a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Sreo sam ga dva puta. 13/223 Sunen Ebi Davud. 391 392 Buhari. potom smo se razišli. toga ne sjećam. To ga je jako uznemiravalo.) ispričati joj šta se dogodilo a ona mi reče: Šta si ti od njega htio? Zar ne znaš da je rečeno: Prvo sa čime će se pojaviti ljudima je srdžba koja će ga naljutiti.394 Ibn Sajjad je čuo ono što ljudi govore o njemu. Od Nafi'a se prenosi: Susreo se Ibn Omer sa Ibn Sajjadom na jednoj od medinskih ulica.392 Od Zejd ibn Vehaba se prenosi da je Ebu Zerr rekao: Deset puta da se zakunem kako je Ubn Sajjad Dedždžal. Rekao sam mu: Ne znaš. reče. Upitao sam ga: Kada ti se desilo to sa okom? Ne znam. tako nešto tvrdite i danas. Otišao sam kod Majke pravovjernih (sestre Hafse r. 11/483 393 Muslim. Prvi puta sam neke ljude upitao: Kažete da je ovo on? Rekoše: Ne tako nam Allaha. 18/57-58 . tako mi Allaha. Neki od mojih prijatelja tvrde kako sam ga udarao štapom dok ga nisam polomio ali se ja. tako mi Allaha da je Ibn Sajjad Dedždžal. Popričao je sa nama. Branio se govoreči kako on nije Dedždžal.391 Od Nafi'a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Ne sumnjam.draže mi je nego da se zakunem da nije. 18/57 394 Muslim. reče. Rekao sam: Lažete mi tako mi Allaha neki od vas su mi rekli da on neće umrijeti dok ne bude imao najviše imetka i djece. Potom je zarevao kao nejžešći magarac kojeg sam čuo. a u tvojoj je glavi!? Da je Allah htio stvorio bi ga na ovom tvom štapu. Dođe Ibn Omer kod Hafse koja je već čula vijest pa mu reče: Allah ti se smilovao! Šta si htio od Ibn Sajjada!? Zar ne znaš da je Resulullah savs rekao: Doista će se pojaviti iz srdžbe koja će ga naljutiti. Zatim sam ga sreo drugi puta a oko mu se već bilo pomjerilo.

Pa mi reče: O Ebu Seide. ako neki ljudi ne poznaju hadis Resulullaha savs vi Ensarije ga sigurno znate.397 Pojedina ulema je u nedoumici oko Ibn Sajjada.odgovori. Potom pomuze ovcu donese mlijeko u velikom loncu i reče: Pij. Rekoh mu: Vrućine su velike. Rekoh mu: Teško tebi ostatak dana!395 U drugoj predaji stoji da je Ibn Sajjad rekao: Tako mi Allaha znam gdje je Dedždžal sad. Potom mi reče: Tako mi Allaha ja znam ko je Dedždžal i poznato mi je njegovo rođenje. Pitali su ga: Da li bi ti bilo drago da si ti taj čovjek(Dedždžal)? Kad bi mi se ponudilo na bih se bunio . a i pojedini učenjaci kao što je Ibn Kesir. koje sam. 13/326 . Došli smo u jednu kuću ljudi se raziđoše a ja ostah sam sa njim. Potkrepljuju to zakletvama pojedinih ashaba. kao što smo spomenuli digađaje Ibn Omera i Ebu Seida sa njim. Znam mu oca i majku. Jedni kažu: On je Dedždžal.rekoh.396 Spominju se i druge predaje o Ibn Sajjadu. A ustvari mrzio sam da pijem iz njegove ruke ili da uzmem iz njegove ruke. Zar ti nisi među najboljim poznavaocima hadisa Resulullaha savs? Zar Resulullah savs nije rekao: On je kafir? A ja sam musliman! Zar Resulullah savs nije rekao: On neće imati djece? A ja ostavih dijete u Medini! Zar Resulullah savs nije rekao: Neće ući ni u Meku ni u Medinu? A ja idem iz Medine prema Meki. 1/128. Prestrašio sam se od njega i od onog što ljudi govore o njemu. Ebu Seid! Velika je vrućina. Ibn Hadžer i drugi ih odbacuju zbog slabosti lanca prenosilaca. Fethul Bari. 18/51-52 Muslim. prebacim ga preko drveta i objesim se zbog onoga što ljudi govore o meni.168 U hadisu kojeg prenosi Ebu Seid el Hudri se kaže: Krenuli smo na hadž ili umru a sa nama i Ibn Said. On to i učini. 18/51 397 En Nihaje. 395 396 Muslim. poželim da uzmem uže. nejasan im je njegov slučaj. kad bi svoje stvari stavio pod ono drvo. i znam gdje je on sad. plašeći se preopširnosti izostavio. O Ebu Seide. Donese i stavi svoj prtljag pored mog. Ebu Seid reče: Umalo da mu nađem opravdanje. a mlijeko je toplo .

klanjala sa Resulullahom savs u safu žena neposredno iza leđa muškaraca. tu ih dočeka zvijer.A šta je to Džessasa? . ispričaj mi.Narode. Potvrđuju to riječima Temim ed Darija. zavezanih ruku na vratu. U kojoj zatekosmo najvećeg čovjeka na svijetu. Kad je Resulullah savs završio namaz sjeo je na mimber i smiješeći se reče: Neka svako ostane na mjestu gdje je klanjao. Ispričao mi je potpuno isto ono što sam vam kazao o Dedždžalu. Kad nam je rekla čovjek otišli smo od nje misleći kako je ona šejtan. ali kažite vi meni ko ste vi? . idite do one kuće u njoj je čovjek koji vam silno želi reći vijesti.Teško tebi! Šta si ti ?! -Ja sam Džessasa. potom su pristali na jednom ostrvu pred zalazak sunca. Okupio sam vas jer je Temim ed Dari bio kršćanin pa je dao prisegu (bej'at) i postao musliman.koja je bila od prvih muhadžira.Rekoše joj: .sestru Dahhak ibn Kajsa .Ša'ab ibn Hemedana da je on pitao Fatimu bint Kajs .reče. Požurili smo u kuću. o boravku kod Ibn Um Mektuma a potom je rekla: Kad mi je istekao iddet čula sam Poslanikovog glasnika kako poziva: Okupite se na zajedničkom namazu! Otišla sam u mesdžid. Između stopala i koljena mu je bilo željezo. Rekli smo mu: . Okovanog u lance. Pričao mi je da se ukrcao na brod sa trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzame. rekoše. . Od gustine njene dlake se nije znalo gdje joj je glava a gdje stražnji dio.169 Drugi smatraju kako on nije Dedždžal. Prije nego navedem mišljenja ovih dviju grupa spomenuću hadis Temima u njegovoj cjelosti: Muslim bilježi od Amir ibn Šerahil eš Šabija . i rekao joj: Ispričaj mi hadis koji si čula od Resulullaha savs i nemoj ga prenositi ni od kog drugog osim direktno od Resulullaha savs. Tako mi Allaha nisam vas sakupio ni da vas obradujem ni da vas prepadnem. Ako hoćeš učiniću to . Ispričala je priču o rastanku sa svojim mužem. Znate li zašto sam vas okupio? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.Teško tebi! Šta si ti?! . Naravno. Valovi su se poigravali sa njima mjesec dana.Možete saznati o meni.

iznenadilo nas je uzburkano. Kažite mi o Poslaniku nepismenih. došao u Medinu. To je sigurno dobro za njih. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me . Jesu li se Arapi borili protiv njega? Jesu.dočeka nas dlakava zvijer kojoj se ne zna gdje joj je glava a gdje rep. Pobjedio ih je i pokorni su mu. Još malo pa neće imati plodova.pristadosmo na ovom ostrvu. znači.Neka ga slijede. I tako je bilo.još malo pa će mi se dozvoliti da izađem pa ću se pojaviti. ukrcali smo se na lađu. One su za mene zabranjene.Upitasmo a šta je to Džasasa?Idite onom čovjeku u onoj kući on vas silno očekuje.Recite mi o izvoru Zuger. Šta te o njemu zanima? Ima li vode na izvoru?Navodnjavaju li se biljke izvorskom vodom? Da.ima mnogo vode i navodnjavaju njome biljke. Još malo pa će presušiti.reče.valovi se igraše sa nama mjesec dana.Kažite mi o jezeru taberijje? Štate o njemu zanima? Ima li u njemu vode? Mnogo je vode u njemu.170 - - - Mi smo Arapi. I šta je uradio sa njima.šta radi? Pojavio se u Mekki.Rekosmo joj:Teško tebi!Šta si ti?Džasasa.požurili smo tebi.Reći ću vam o sebi:Doista sam ja Mesih.nismo sigurni da ono nije bio šejtan. Obavjestite me o palmoviku? O čemu se ti raspituješ? Pitam vas za palme. Neće ostati nijedno selo a da ne stignem u njega za četrdeset noći osim u Mekku i Tajjibu. Da.da li imaju plodove? Da. Ići ću zemljom.

13/328 400 Et Tezkire. na osnovu spomenutog. A što se tiče njegovih argumenata kako je on musliman a Dedždžal kafir. ovo je Tajjiba .400 A Nevevi veli: Učenjaci kažu kako je njegov slučaj diskutabilan. Mekki i Medini. 18/78-83 Fethul Bari. Doista me iznenadilo kazivanje Temimovo koje je identično onome što sam vam govorio o Dedždžalu. iz pravca istoka (pokazivao je rukom na istok). ali nema sumnje u to kako je on jedan od Dedždžala. iz pravca istoka. Zar vam nisam ovo već ispričao? Jesi. Na svakom prilazu će stajati meleki koji će ih čuvati. Pored Fatime bint Kajs prenose ga još i Ebu Hurejre.: Ako je on taj ti ga nećeš moći uništiti.171 melek sa oštrom sabljom i otjerati. Nije isključena mogućnost da bude na ostrvu u tom vremenu. Aiša i Džabir r. ovo je Tajjiba. ne nego iz pravca istoka. Fatima kaže: Resulullah savs je rekao udarajući vrhom štapa: Ovo je Tajjiba. Ulema kaže: Iz hadisa je jasno da Resulullah savs nije dobio vahj (objavu) o tome da li je on Dedždžal ili neko drugi. a nije tako. kako Dedždžal neće ući u Mekku i Medinu a on ide iz Medine u pravcu 398 399 Muslim. a među ashabima u drugom vremenu.399 Mišljenja učenjaka o Ibn Sajjadu Ebu Abdullah el Kurtubi kaže: Ispravno je da je Ibn Sajjad Dedždžal.usamljen.odnosno Medina. rekoše ljudi. stoga Resulullah savs nije kategorički tvrdio ili opovrgao Ibn Sajjada ili nekog drugog kao Dedždžala. da li je on poznati Mesih Dedždžal ili nije. Zato on kaže Omeru r.398 Ibn Hadžer kaže: Nekima se čini da je hadis Fatime bint Kajs garib . kako Dedždžal neće a on ima potomke. Fatima reče: Ovo sam zapamtila od Resulullaha savs. 702 . Nije li on u morima Šama ili Jemena. Ibn Sajjad je posjedovao moguće sličnosti.a. Obaviješten je samo o njegovim osobinama.a.

A Ševkani kaže: Ljudi su se oko Ibn Sajjada žestoko podvojili. tako da je o njemu svašta kazano. Ono što mi izgleda očitim je i to da je i Ševkani sa onima koji smatraju Ibn Sajjada Velikim Dedždžalom.a. š. džihada. Nejasan im je. da mu ne bi bilo mrsko kad bi bio Dedždžal. Njegove sličnosti sa jednim od Dedždžala je i u riječima upućenim Allahovom Poslaniku savs: Svjedočiš li ti da sam ja Allahov Poslanik? Njegove tvrdnje da mu dolazi iskreni i neiskreni.401 Jasno je iz Nevevijevih riječi kako on Ibn Sajjada smatra Dedždžalom. da se zaklinje.172 Mekke. Iz hadisa se vidi kako se i sam Resulullah savs dvoumio u tome je li ili nije on Dedždžal. znam gdje će se roditi i gdje je on sad! Kao i njegova napuhanost kad je ispunio ulicu. u tvojo je glavi. 401 402 Nevevijev komentar Muslima. hadždža. Lažeš. a kad je saznao nije zabranjivao Omeru r. reče. A što se tiče njegovog islama. Kad sam ga ugledao rekao sam mu: Zaklinjem te Allahom kad ti je oko ugašeno? Ne znam Milostivog mi. Ono što također upućuje kako je upravo on Dedždžal je i ono što bilježi Abdurrezzak sahih predajom od Ibn Omera: Susreo sam se sa Ibn Sajjadom jednog dana. Oko mu je već bilo pokrenuto kao u magarca. DRUGI: Arapi ponekad prenesu govor u formi sumnje iako sam govor ne podrazumijeva sumnju. napuštanja onog što je bio . to sve nija validan dokaz. obavijestio kako je on Dedždžal. 18/46-47 Nejlul Evtar. da on poznaje mjesto Dedždžalovog boravka govoreći: Znam ga . Potra ga i zareva tri puta. 7/230-231 . a sa njim je bio jedan Židov. Na to njegovo dvoumljenje se može odgovoriti na dva načina: PRVI: Dvoumio se prije nego ga je Allah dž. da vidi prijestolje na vodi. jer Resulullah savs je naglasio njegova svojstva u vremenu njegove smutnje i pojave na zemlji.to nije jasan dokaz kako on nije Dedždžal.402 Sličnu predaju smo već spomenuli kod Muslima.

Došao sam do Židova koji su se igrali i veselili. 11/476 . pa je slijedio ono što je čuo od Omera r. Čak i nakon konstatacije kako je on primio islam. reče.: Umro je Ibn Sajjad na dan Harre. Rekao sam mu : On je umro. okovanog u lancima na ostrvu koji se raspituje o Poslaniku savs je li se ili nije pojavio?! Stoga je preče pretpostaviti kako ipak nisu čuli Temimovu predaju. potom Ibn Ebi Seleme kaže: U ovom hadisu ima nešto što nisam zapamtio. kao što to bilježi Ebu Davud u priči o Džessasi i Dedždžalu kao i Temim. moguće je da je to učinio prije nego je čuo Temimovu priču. u društvu Poslanika savs. više se nije zaklinjao pomenutom zakletvom.173 Bejheki spominjući Temimovu predaju kaže: U njoj se vidi da je Veliki Dedždžal koji će se pojaviti na kraju vremena neko drugi mimo Ibn Sajjada. Objediniti to dvoje je jako teško. On je ušao u Medinu. a nakon što je čuo za nju. Čini se kako oni koji odlučno tvrde kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal nisu čuli Temimovu predaju. rekao sam. i većina ih se već pojavila. 13/326-327 Sunen Ebi Davud. Jer kako zamisliti dječaka pred punoljetstvom u doba Resulullaha savs sa kojim se Poslanik sreo i pitao ga. A Ibn Sajjad je samo jedan u nizu lažljivih Dedždžala o kojima je Resulullah savs obavijestio.a. Ibn Hadžer kaže: Zabilježio je Ebu Nuajm el Asbehani u djelu Tarihul Asbehan ono što podržava Ibn Sajjada kao Dedždžala.a. ušao u Medinu i umro. On je musliman.a.a.403 Smatram: Džabir je jedan od prenosilaca Temimove predaje. Tako navodi od Šubejl ibn Urza a on od Hasan ibn Abdurrahmana a on od svog oca da je rekao: Kad smo osvojili Asbehan između naše vojske i Židova je bile razdaljina koju smo mi prelazili. Neka je i u Medinu ušao. 403 404 Fethul Bari.404 Džabir je uporan u tvrdnji kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal. A Omer r. Džabir je svjedočio kako je Dedždžal Ibn Sajjad. starca. je prisustvovao Omerovoj zakletvi kod Resulullaha savs. Spomenuli smo vjerodostojnu predaju od Džabira r. Iako je umro.. Džabir r. Iako je primio islam.

a.407 Ibn Kesir kaže: Misli se na to kako Ibn Sajjad definitivno nije Dedždžal koji će se pojaviti na kraju vremena zbog hadisa Fatime bint Kajs koji je konačan sud o ovome. sljedbenika šejtanovih. Moguće je sublimirati ove predaje time kako je Hasanov otac pričao o onome što je bilo poslije osvajanja Asbehana za ovaj vremenski period. 3/327-328 Fethul Bari. klanjao sabah. i svako od njih je utemeljeno svojim dokazom. odnosno: Bio sam i hodao po Asbehanu pa se desila priča o Ibn Sajjadu.bude prešućen. 77 408 En Nihaje. 1/70 . Ona su. i bitke na Harri je oko četrdeset godina. Zato mu je otišao da ga iskuša.405 Ibn Hadžer kaže: Ne može se uskladiti Džabirova predaja po kojoj je Ibn Sajjad umro na dan Harre sa predajom Hasan ibn Abdurrahmana zato što je osvajanje Asbehana bilo u doba Omera r. kao što to bilježi Ebu Nuajm u svojoj Historiji.174 Upitao sam jednog poznanika među njima o razlogu veselja. kao što vidiš. a između ubistva Omera r. Reče: Naš kralj sa kojim ćemo pobijediti Arape nam dolazi. Ušao je u Medinu i nije se pojavio do dana današnjeg. kako je Resulullah savs bio suzdržan dok mu nije postalo jasno da on nije Dedždžal.a.408 Ovo su neka od mišljenja učenih ljudi o Ibn Sajjadu. A Ibn 405 406 Fethul Bari. a kad se razvidnilo ugledah čovjeka kako tetura iz pravca vojnika. Čovjeka sa ukrasom na glavi oko kojeg Židovi igraju i vesele se.406 Šejhul islam Ibn Tejmije spominje kako je slučaj Ibn Sajjada bio nejasan pojedinim ashabima. Pogledao sam bolje i vidio Ibn Sajjada. 13/328 407 El Furkanu bejne evlijaillahi ve bejne evlijaiššejtan. Prespavao sam kod poznanika na krovu. Tako da odgovor: Kad smo osvojili Asbehan . Tako se osvajanje Asbehana i dolazak Ibn Sajjada nisu desili u isto vrijeme. međusobno oprečna. Stoga je Hafiz Ibn Hadžer trudeći se da pomiri različite hadise rekao: Najbliža mogućnost pomirenja između hadisa Temima i toga kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal je ta da je stvarni Dedždžal onaj koga je Temim vidio okovanog. nego jedan od gatara.

sad je došlo vrijeme da se ozbiljno pozabavimo hadisom.410 To je ono što šejh Ebu Ubejje kaže u komentaru na spomenute hadis o Ibn Sajjadu!! Odgovara mu se kako su spomenuti hadisi o Ibn Sajadu vjerodostojno zabilježeni u hadiskim zbirkama.kao što je rečeno.a Poslanik savs nije radio niti govorio osim ono što je najbolje i srž istine.1/104 411 En Nihaje. 13/328 En Nihaje. Allah dž. je njegovu laž i neispravnost učinio jasnom Resulullahu savs i muslimanima. U hadisima o Ibn Sajjadu nema onog što je suprotno duhu hadisa ili biti istine. 1/88 . Ništa nije mislio tom riječju. Ponekad u komentarima hadisa o Ibn Sajjadu kaže: Istina je da je Ibn Sajjad izgovarao riječi bez značenja kao što je običaj gatara.š. spomenuo samo Džabirov hadis od Ibn Omera o Ibn Sajjadu a prešutio je i nije zabilježio hadis Fatime bint Kajs u Temimovoj predaji. On je opaki gatar varalica. Zbog velike zbrke oko toga Buharija je slijedio metod pretežnijeg mišljenja. 409 410 Fethul Bari. Ebu Ubejje pobija sam sebe u govoru.Također moramo prenositi lanac prenosilaca kako bi se naše shvatanje islama spasilo nepravde i grešaka. Ibn Sajjad je. Dva Sahiha i drugim.svrhom i krajnjim ciljem. bio je jedan od Dedždžala.411 Ovdje priznaje kako je Ibn Sajjad opaki gatar varalica! Kako jednom može biti izmišljotina a drugi put gatar! Nema sumnje da Ebu Ubejje pobija sam sebe svojim govorom.175 Sajjad je šejtan u liku Dedždžala toga vremena koji se uputio prema Asbehanu tu se pritajio sa sebi sličnim do vremena koje je Allah odredio da se u njemu pojavi.409 Ibn Sajjad je istina a ne iluzija(legenda) Ebu Ubejje tvdi kako je: ličnost Ibn Sajjada iluzija nastala u pojedinim glavama.njegovim značenjem. priča živjela u pojedinim knjigama pripisana Poslaniku. diskutabilan među muslimanima.

6/181 . nema zapreke da Resulullah savs ponudi islam maloljetniku. slao djecu kao poslanike. Poslanik savs je samo želio provjeriti stanje Ibn Sajjada.radilo se o dječaku koji je posjedovao moć raspoznavanja stvari .413 412 413 En Nihaje. Osim toga.. Ako je to što smo spomenuli bila namjera onda ne čudi što je Resulullah stao da vidi njegov odgovor iz kojeg je postalo jasno kako je on jedan od Dedždžala. je li on stvarni Dedždžal ili ne. a o Ibn Sajjadu mu nije došla objava pa je Resulullah savs smatrao da ono što otkriva njegovu dedžalštinu . niti da je Allah dž.176 Onaj ko pomno prati komentare Ebu Ubejje na knjigu: En Nihaje.bez dokaza ili nepobitnog stava o tačnosti.. Kao i druga pitanja koja mu je postavio Resulullah savs. Ebu Ubejje je potpuni sud prepustio svom dragom razumu o hadisima koje prenosi Ibn Kesir. uočiće čuda. Medinom se pročulo kako je on Dedždžal na kojeg je upozorio Resulullah savs. dok mu nije rekao: Ja sam nešto za tebe sakrio. Buharija bilježi priču Ibn Sajjada pod naslovom: Poglavlje kako ponuditi islam maloljetnoj osobi. Ono što on smatra ispravnim i prihvati to je istina. od Hafiza Ibn Kesira. el fitenu vel melahimu.412 Odgovara mu se na ove riječi: Niko nije rekao da je maloljetnik mukellef.su riječi: Svjedočiš li da sam ja Allahov poslanik . a sve drugo komentira suprotno hadisima ili sudi o vjerodostojnim hadisima kao apokrifnim .š. Nije se ovim riječima željela dječakova odgovornost islamom nego stvarno stanje Ibn Sajjada. Ebu Ubejje o hadisima Ibn Sajjada kaže: Da li je dječak odgovoran (mukellef) za svoja djela? I da li bi Poslanik ovim tvrdnjama poklanjao toliko pažnje da stane kod njega i pita ga ovo pitanje? Je li razumno da čeka dok mu ovaj ne odgovori? Da li je prihvatljivo da mu dozvoli odgovor u kojem za sebe tvrdi poslanstvo i objavu? Je li to Allah slao djecu kao poslanike? Pitanja su koja navodimo onim kojima je razum blokiran pred razboritim i zdravim razmišljanjem. 1/104 Buhari.

š. 83 . 3. Dozvoli mi da ga pogubim. A Ibn Hadžer kaže: To je tako (muteajjin).Ibn Sajjad je tada bio mali.416 Kadija 'Ijad je izabrao ovaj odgovor.kaže: Zar ne vidiš da mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju. ovaj odgovor jača predaja koju od Ibn Omera bilježi Buharija o odlasku Resulullaha savs Ibn Sajjadu u kojoj stoji: Dok ga ne nađe kako se igra sa djecom kod tvrđave Benu Megale.s.414 Ovako su odgovorili Hattabij i Begavij.Postoji treći odgovor koji je spomenuo Hafiz Ibn Hadžer: Ibn Sajjad nije jasno tvrdio da je on poslanik nego je zamislio kako tvrdi da ima objavu. 6/174 416 Buhari. A ako on nije taj nemaš pravo ubiti čovjeka sa kojim mi imamo ugovor. 24/64-65 Fethul Bari. a on mu odgovori: Ako je on taj. A između njih i Poslanika je postojao ugovor o primirju nakon što je Poslanik stigao u Medinu.415 2. potom će hodati zemljom.a.Ibn Sajjad je bio jedan od medinskih Židova ili jedan od njihovih saveznika. Allah dž. nego Isa sin Merjemin a. od Židova Asbahana. U prilog tome je i ono što bilježi Ahmed od Džabira u priči o dolasku Poslanika savs kod Ibn Sajjada i riječima Omera r. Allahov Poslaniče. ti nisi njegov ubica (sahib). Tvrditi da imaš objavu ne znači tvrditi i da si poslanik. Neće ostaviti niti jedno 414 415 El fethur rebbanijj. a Ibn Sajjad je tada bio blizu punoljetstva. ugovor u kojem je potpisano međusobno nenapadanje i da oni ostanu u svojoj vjeri. 6/172 417 Sura Merjem.417 Mjesto pojavljivanja Dedždžala Doći će iz pravca isotka iz mjesta Horasan. još uvijek maloljetan.177 A to što Poslanik nije kaznio Ibn Sajjada iako je tvrdio za sebe poslanstvo je ustvari sumnja prisutna kod Ebu Ubejje rezultirana nepoznavanjem mišljenja uleme koji su na nju odgovorili sa više odgovora od kojih spominjemo: 1.

420 A Ibn Kesir kaže: Početak pojavljivanja će biti iz Asbehana iz mjesta zvanog Jehudijje (Židovsko). hodaću zemljom. O tome postoje vjerodostojni hadisi. Na svakom prilazu će stajati melek koji će ih čuvati. Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa.419 Ibn Hadžer kaže: A što se tiče mjesta iz kojeg će se pojaviti to će sigurno biti sa istoka. U hadisu Fatime bint Kajs stoji da je Dedždžal rekao: Izaći ću. ne nego je u pravcu istoka. 18/83 El fethur rebbanijj. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me melek sa oštrom sabljom i otjerati od njih.178 mjesto a da u njega ne uđe. Mesdžidun Nebavi u Medini. Od Enesa r. 24/73 420 Fethul Bari. on je u pravcu istoka (i pokaza rukom prema istoku). osim Mekke i Tajjibe. osim Mekke i Medine. Pouzdano se zna da Dedždžal neće ući u četiri mesdžida: Mesdžidul Haram u Mekki.a. 1/128 422 Tajjiba je Medina. sa njim će biti sedamdeset hiljada židova. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal će se pojaviti iz asbehanskih židova. A u ostala mjesta će jedno po jedno ulaziti. Bilježi Imam Ahmed od Džunade ibn Ebi Umejje el Ezdija: Otišli smo ja i jedan od ensarija kod jednog od Resulullahovih savs ashaba i rekli mu: Kaži nam šta si od Resulullaha savs čuo 418 419 Muslim. U spomenutom hadisu Fatime bint Kajs Resulullah savs o Dedždžalu kaže: Nije li on u moru Šama ili Jemena. neće ostati nijedno mjesto a da u njega ne uđem u periodu od četrdeset noći.418 Ebu Bekr es Siddik prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal će se pojaviti na istoku iz mjesta zvanog Horasan. 422one su mi zabranjene.421 Dedždžal neće ući u Mekku niti u Medinu Dedždžalu je zabranjen ulaz u Mekku i Medinu kad se pojavi na kraju vremena. 13/91 421 En Nihaje. . U njih neće moći ući jer će ih meleki čuvati.

A Allah najbolje zna. 26/76 Nevevijev komentar Muslima.. 2/234. (spomenuo je hadis i rekao): zaista će on boraviti na zemlji četrdeste sabaha. mješavina rasa. 6/488 425 Muslim. niskog čovjeka. 6/604 . da je Resulullah savs rekao: Slijediće Dedždžala sedamdeset hiljada asbehanskih židova kao predvodnica.425 A u Ahmedovoj predaji sedamdeset hiljada Tidžanaca. Najvećim dijelom pustinjaci (seljaci) i žene.a.428 A što se tiče toga da će najveći broj njegovih sljedbenika biti od beduina (seljaka) to je stoga što je neznanje uglavnom sa njima. nearapi i tatari. neće se približiti četirima mesdžidima: Mesdžidul Harem u Mekki. pa upita ko je on. krivih noseva. Fethul Bari. Mesdžidun Nebevi u Medini. sitnih očiju.179 o Dedždžalu . doći će na svaki izvor.: Slijediće ga narod lica poput iskovanih štitova.. Bilježi Muslim od Enes ibn Malika r.a. 18/85-86 426 El fethur rebbanijj. Rekoše mu da je on Mesih Dedždžal.424 Dedždžalovi sljedbenici Većina Dedždžalovih sljedbenika su Židovi. ćoravog desnog oka. Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa. 24/73 427 En Nihaje. Ibn Kesir kaže: Očito je. a Allah najbolje zna.423 Ašto se tiče predaje u Dva sahiha po kojoj je Resulullah savs vidio kovrdžavog.426 A u spomenutom hadisu Ebu Bekra r.427 Smatram da se to odnosi na nearape (e'adžem) opisane u hadisu Ebu Hurejre: Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite sa Havzom i Keramom od nearapa: Crvenih lica. da se misli na turke. lica poput iskovanih štitova. Odgovor je kako se radi o zabrani ulaska Dedždžala u Meku i Medinu onda kad se pojavi ne kraju vremena. obuće od dlake. Dedždžalove pomoćnike. naslonjenog na čovjekovo rame kako tavafi oko Kabe. 1/117 428 Buhari. Bilježi se u podužem hadisu Ebu Umame u kojem Resulullah savs kaže: Od smutnje Dedždžala će biti i njegove 423 424 El fethur rebbanijj.

7/190. 431 Musned Ahmeda.18/61 . Njegov džennet je vatra a njegova vatra je džennet. tetke i svezati je konopcima plašeći se da ne izađu pred njega.. neka se sagne. imaće dvije rijeke koje teku.432 Također Muslim od Huzjfe bilježi da je Resulullah savs rekao: Znam ja šta će imati Dedždžal. slijedi ga. 18/60-61 433 Muslim.430Najviše će pred njega izaći žena. narediće nebu kišu pa će pasti. to je zaista hladna voda. kćerke. prodrma glavom i napije se. O svemu tome govore vjerodostojni hadisi od kojih je i onaj koji bilježi Muslim od Huzejfe r.a. Sa njim će biti rijeka vode. slijediće ga zemaljske riznice. sa njim je džennet i džehennem. putovaće zemljom strahovitom brzinom poput kišnog oblaka nošenog vjetrom. da je Resulullah savs rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko.a. njihovo stanje je gore od stanja beduina zbog brzine potpadanja pod razne uticaje i zbog neznanja. zaista je on tvoj Gospodar.433 429 430 Sunen Ibn Madže. i druga neprirodna dešavanja. pa do dana Sudnjega.429 A žene.431 Dedždžalovo iskušenje (fitnet) Iskušenje zvano Dedždžal je najveće iskušenje od vremena kad je Allah dž. jednu bijelu a drugu rasplamsanu. Ko ugleda jednu od njih neka uđe u onu koju vidi kao vatru.180 riječi čobanima: Ako ti oživim oca i majku. hoćeš li posvjedočiti da sam ti ja Gospodar? Hoću. Čak će čovjek otići kod supruge. Spominje se da će sa njim biti džennet i vatra. reći će. Dva šejtana će se pojaviti u liku njegovog oca i majke i reći: Sine. sestre.2/1359-1363 Dolina između Medine i Taifa. hadis 5353 432 Muslim. stvorio Adema a. se kaže: Doći će Dedždžal u dolinu žabokračine zvanu Merkanat. a zemlji bilje pa će niknuti. kovrdžave kose. U hadisu Ibn Omera r.s.. brdo hljeba. To stoga što će mu Allah dati veličanstvenu moć nadnaravnosti koja će zapanjiti i zateći razum.š. majke. njegova vatra je džennet a njegov džennet je vatra.

181 U hadisu Nevvas ibn Sem'ana u kojem se spominje Dedždžal. udariće ga sabljom i prepoloviti na dva dijela. u kojoj Resulullah savs o Dedždžalu kaže: Od njegove smutnje je i to da će reći beduinima (seljacima): Kada bih oživio tvog oca i majku bi li posvjedočio da sam ti ja gospodar? Svakako da bih.434 U Buharijinoj predaji od Ebu Seid el Hudrija r. reče. 13/101 436 Već smo spomenuli izvor. stoji da je ovaj čovjek kojeg će Dedždžal pogubiti od najboljih ili najbolji čovjek.435 Spomenuli smo predaju Ibn Madže od Ebu Umame el Bahilija r. dan kao mjesec. 434 435 Muslim. zaista je on tvoj gospodar. 18/65-66 Buhari.436 Molimo Allaha dž.a. vratiće im se stoka sa ispaše na kraju dana nahranjena i sa mnogo mlijeka.a. a ostali dani poput naših dana. se prenosi da su ashabi rekli: Allahov Poslaniče. Dedždžal će htjeti da ga ponovo ubije. Pa će dva šejtana u liku oca i majke progovoriti: O sinko moj. i utječemo mu se da nas sačuva od iskušenja. Potom će pozvati mladića punog mladalačke snage. ali neće to moći učiniti. sad mi je još jasnije ko si ti. Doći će pred Dedždžala iz Poslanikovog grada. . Onda će ga ponovo pozvati a on će doći ozarena i nasmijana lica. rekoše. Doći će među narod. Pa ga ubi a potom oživi a čovjek mu reče: Tako mi Allaha. da nas pomogne. Medine i reći mu: Svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nas je obavijestio Resulullah savs. koliko će boraviti na zemlji? Četrdeset dana: dan kao godina. pozvati ih i oni će mu povjerovati i odazvati mu se. odgovori. narediće nebesima i kiša će pasti.š. slijedi ga. dan kao sedmica. narediće zemlji i niknuće bilje. Potom će doći narodu i pozvati ih a oni će odbiti njegov poziv pa će on otići od njih. Postaće siromašni bez igdje ičega. Proći će pored ruševine pa će joj reći: Izbaci svoju riznicu blaga pa će ga blago slijediti kao pčele roj. Rekoše: Kojom brzinom će se kretati zemljom? Poput kišnog oblaka nošenog vjetrom. Dedždžal će reći: Kad bih ubio a potom oživio ovog čovjeka da li biste sumnjali u mene? Ne bismo.

439 Odgovaramo na ove tvrdnje kako su hadisi jasni u tome da je Dedždžal čovjek tijelom i dušom. Spomenuli smo vezu između tih predaja. Pogledaj šta Šejh Ebu Ubejje kaže u komentaru hadisa o Dedždžalu: Razlike u predajama o mjestu i vremenu pojave Dedždžala. 3/317 Sura El Isra’. U predajama nema razlika niti kontradiktornosti. 1/115 .š. zaista. pojasnio sam kako će se Dedždžal pojaviti iz Asbehana iz pravca Horasana. nestaje. ni o mjestu pojavljivanja niti o vremenu dolaska. a sve to je iz pravca istoka.182 Odgovor onima koji negiraju pojavu Dedždžala Ono što smo spomenuli nedvojbeno ukazuje na pojavu Dedždžala na kraju vremena.. On je stvarni čovjek. To je trajalo sve dok njegova snaga ne prestane a njegova žeravica se ugasi snagom istine. Allahovom riječju: Laž. obmane i laži. onda u predajama nema oprečnosti.438 On također veli: Nije li preče da se Dedždžal razumijeva kao simbol zla. Ipak Šejh Muhammed Abduhu Dedždžala smatra simbolom izmišljotine. Spomenuo sam mišljenja učenjaka o tome. Ako je to jasno. Ne postoji dokaz kako je on simbol izmišljotine. zbunjenosti i gnusne laži . će mu dati šta bude htio od nesvakidašnjih velikih mogućnosti. obmane i sramote. Ovakva tumačenja su odstupanja od jasnih hadisa bez bilo kakve utemeljenosti. pojasnio sam šta je rečeno o Ibn Sajjadu i da li je on ili neko drugi Dedždžal.437u tome ga je slijedio Šejh Ebu Ubejje smatrajući Dedždžala simbolom slabosti i neistine a ne stvarnim čovjekom. Nema ničega što bi zahtijevalo ono čemu su njih dvojica otišla posebno ne sa svim onim osobinama na koje su upozorili hadisi koji bez 437 438 Vidi Tefsirul Menar. Allah dž. 81 439 En Nihaje. o tome da li je on Ibn Sajjad ili nije upućuju na to da se sa Dedždžalom željelo ukazati na rasprostranjenost i moć zla u mnogim mjestima na način koji je doprinijeo uspostavi i širenju smutnje u određenom vremenu..

1/223 442 En Nihaje.183 nepotrebnog izlaska iz okvira upućuju da se radi o čovjeku od krvi i mesa. One su stvarnost a nikako iluzija ili izmišljotina kao što to tvrde pojedini učenjaci. 1/89 Musned Ahmeda. traženje zaštite od njegove smutnje i vijesti o njegovoj propasti. što sve skupa nepobitno ukazuje kako je on stvarna ličnost. šefa'at. niko od vas neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre . spomenuli smo neke od njegovih natprirodnosti. 1/120 .440 On ovdje smatra Dedždžala stvarnim čovjekom koji tvrdi kako je on božanstvo i priziva srdžbu i prokletstvo nad njim. Dedždžalove natprirodnosti su stvarnost Govoreći o njegovim iskušenjima. Volio bih da se na one koji negiraju pojavu Dedždžala ne odnose Resulullahove savs riječi: Zaista će poslije vas biti ljudi koji će negirati kamenovanje (redžm).441 Spomenućemo natprirodnost Dedždžala.442 440 441 En Nihaje. Također od učitelja mu'tezila Ebu Ali el Džubbaija prenosi riječi: Nije dozvoljeno da to bude stvarnost jer bi se time mu'džize čarobnjaka izjednačile sa mu'džizama poslanika. nego je on samo simbol zla i iskušenja!! Nema sumnje da je ovo njegovo negiranje samog sebe. Allah ga groznim učinio i upotpunio sviju srdžbu i prokletstvo nad njim. pročitaće ga svako ko prezire njegova djela ili pročitaće ga svaki mu'min. Pored toga Ebu Ubejje pobija sam sebe komentarišući u Ibn Kesirovom djelu El fitenu vel melahimu Poslanikove riječi: Između očiju će mu pisati kafir. Dedždžala. kaburski azab i narod koji će izaći iz vatre nakon što odgori.Ebu Ubejje to komentira ovako: Ovo jasno ukazuje na Dedždžalovu laž u pripisivanju božanstva sebi. Ibn Kesir prenosi od Ibn Hazma i Tahavije kako su oni rekli da ono što je sa Dedždžalom nije stvarno. Ili Poslanikove riječi: Zapamtite dobro. a na drugom mjestu negira mogućnost Dedždžala kao čovjeka.

koja je suprotna predaji Dva sahiha od Mugire ibn Šu'abe: Niko nije pitao Resulullaha savs o Dedždžalu ono što sam ga ja pitao. 18/74 .444 Od onih koji negiraju natprirodnost Dedždžala je i Ebu Ubejje koji u komentaru hadisa o tome kaže: Hoće li zastati pred ovim velikim iskušenjem velika većina ljudi.š.. Tvrdio je kako je to oprečno Allahovim dž.š.š. beznačajno. Do riječi: Zaista ono što mu je pripisano od natprirodnosti je suprotno Allahovim zakonitostima stvaranja. blaži i milostiviji prema svojim robovima i ne bi dozvolio ovakvu tiraniju iskušenja nad njima pred kojim ne bi odolio osim onoga ko je obdaren neograničenom čvrstinom vjerovanja i ubjeđenja. Zaista je Dedždžal. zakonitostima stvaranja.184 Poslije njih se pojavio Rešid Rida i negirao Dedždžalovu natprirodnost. 13/89 . Jasno je kako je Uzvišeni Allah dž. pa mi reče: Šta te muči kod njega? Rekao sam: Kažu da će imati brdo hljeba i rijeku vode? To je sve kod Allaha dž. 9/490 Buhari. Ove oprečne i suprotstavljene predaje ne ograničavaju ove nepobitne Kur'anske tekstove.š. džennet i džehennem . Tako govoreći o hadisima o Dedždžalu veli: Ono što je spomenuto od natprirodnosti potpuno sliči najvećim znakovima kojima je Allah pomogao najodabranije poslanike (ulul azm) ili ih čak i nadmašuje i time bacaju sumnju na njih kao što o tome kažu pojedini filozofi a muhaddisi to smatraju njihovom novotarijom. nebitan kod Allaha da bi 443 444 Tefsirul menar. rijeke vode i meda. Muslim. bilo koji Dedždžal. Pa kako će onda dati Dedždžalu veće mu'džize u zavođenju ogromne većine njegovih robova!? Od tih predaja je i to kako će on za samo četrdeset dana zavladati zemljom osim Mekke i Medine. Usmrti pa oživi.443 Kao primjer kontradiktornosti hadisa o Dedždžalu navodi da u pojedinim predajama .A da ih potom Allah baci u džehennem zbog toga što su njime iskušani?? Zaista je Allah dž. Kur'an nedvojbeno kaže kako u Allahovim zakonitostima nema odstupanja niti promjena.se spominje brdo hljeba. dao poslanicima ove mu'džize da bi uputili njegova stvorenja shodno prednosti oprosta nad srdžbom. javno pred ljudima.. reče.kao što smo spomenuli .

2.Zabilježeni hadisi o natprirodnosti Dedždžala su stabilni i vjerodostojni. A nije rekao: Ti si nam rekao tako i tako. posebno kad je dat jasan znak njegove prevare i kufra koji će pročitati svaki pismeni i nepismeni musliman. izmišljotina.da ništa od toga neće biti sa njim.a. 13/93 . Nije dozvoljeno odbaciti ih ili ih komentirati nevedenim sumnjam.Ako se složimo da je hadis onakav kako se čini onda su riječi Resulullaha savs izrečene prije nego je Poslaniku objavljeno o njegovim natprirodnostima. Tako da nema nikave oprečnosti između Mugirinog hadisa i hadisa o Dedždžalu.to znači: beznačajno je to što je Allah dž. Fethul Bari.š.određenjem iskušenje i ispit za robove. nego se želi reći kako je to sve beznačajno da bi se zbog toga povjerovalo Dedždžalu.446 kao što smo spomenuli govoreći o njegovim svojstvima.. potresnim za vjerovanje i vjeru u srcima većine svijeta. 3. Potom je došla objava i pojasnila znakove Dedždžalove natprirodnosti. dao Dedždžalu od natprirodnosti kojima odvodi u zabludu nevjernike ili sije sumnju u srca vjernika nego time povećava vjerovanje onih koji su vjernici a sumnju onih čija su srca bolesna. To je poput riječi onog kojeg ubije Dedždžal: Nikad mi nije bilo jasnije ko si ti. Ako se tome doda još mnoštvo toga što upućuje na njegovu ograničenost.185 mu On dao monopol nad stvorenjima i pojačao ga ovim zapanjujuće razornim oružjem.š.Natprirodnost Dedždžalova je stvarnost a nikako iluzija. Ne želi se riječima: To je sve kod Allaha beznačajno . 18/74.. Ove natprirodnosti su Allahovim dž. A ono što je za primjer naveo Rešid Rida od Mugire u Dva sahiha i da je to navodno suprotno hadisima o Dedždžalu odgovaramo Poslanikovim savs riječima: To je sve kod Allaha beznačajno .445 Odgovor ovakvim je sažet u slijedećem: 1. Nemoguće je poistovijetiti stanje 445 446 En Nihaje. Dokaz tome su Mugirine riječi Poslaniku: Kažu sa njim je . 1/118 Nevevijev komentar na Muslima. U njima nema kontradiktornosti i među njima nema oprečnosti.

Nigdje se ne spominje kako će Dedždžal tvrditi za sebe da je poslanik. smatram pogodnom prenijeti neka od mišljenja uvaženih učenjaka o utemeljenosti Dedždžalovih natprirodnosti. koje su zbilja i koje je dao Allah dž.186 Dedždžala sa stanjem poslanika. 5. vrijeme nestanka uobičajenog.Ako bismo se pomirili kako su Dedždžalove natprirodnosti suprotstavljene Allahovim zakonitostima rekli bismo: Zaista je Dedždžalovo vrijeme. naređenje nebesima kiše koja će 447 Vidi Fethul Bari. 13/105 . njegov džennet i vatra. dvije rijeke. Ako se njegov dolazak desi u vremenu iskušenja koje je htio Allah dž.š. Allah mu se smilovao.Doista ono što je dato Dedždžalu nije u suprotnosti sa Allahovim suprotnostima. nego će tvrditi da je božanstvo. 6. onda se ne kaže: Zaista je Allah milostiviji od toga da svoje robove iskuša Dedždžalovom nesvakidašnošću. mogućim ovladavanje zemljom za četrdeset dana je neutemeljeno. kao kušnju i ispit svojim robovima: Kadija 'Ijad. U Muslimovoj predaji se bilježi kako će neki Dedždžalovi dani biti poput godine. o tome da je on čovjek kojim je Allah iskušao svoje robove. Desiće se veličanstvene stvari kao uvod u kataklizmu svijeta.. kao Rešid Rida. ispita i patnje.Smatrati . drugi poput mjeseca ili sedmica . On je najmilostiviji i najznaniji ali Njegovom mudrošću iskušava svoje robove nakon što ih je opmenuo i upozorio na njega.š. nestanak dunjaluka i neposrednu blizinu Smaka svijeta. Kada bismo bukvalno shvatili riječi Rešid Rida osporili bismo mu'džize poslanika jer su i one suprotne Allahovim zakonitostima. Ono što se kaže o mu'džizama poslanika i kako one nisu suprotstavljene Allahovim zakonitostima se potpuno isto odnosi i na natprirodnosti date Dedždžalu kao metod iskušenja. Nakon ovoga. jer su dokazi suprotni tome. kako smo to već spomimjali. slijeđenje bogatstva zemlje. kaže: Hadisi koje je spomenuo Meslim i drugi o Dedždžalu su neoboriv dokaz sljedbenika istine o njegovom postojanju.. podario mu stvari od Allahove moći kao: oživljavanje onog kojeg ubije pojava cvijeća i ljepote dunjaluka.447 4.

nego tvrdi da je božanstvo.pojasnili su njegovu manjkavost i dokaze njegove neispravnosti.niti prevareni onim što je kod njega.nemoć u otklanjanju bolesti oka.njegova brzina hodanja zemljom-sve to neće ostaviti prostora slabima da razmisle o njemu.uklanjanje potvrde nevjerovanja između dva oka.Otuda će mu onaj što ga je ubio reći:Ovo mi je samo povećalo moje znanje o tebi.š.18/58-59. kao što smo spomenuli.448 Hafiz Ibn Kesir kaže: Zaista će Allah dž. On ne poziva poslanstvo kako bi te neprirodnosti bile dokaz njegove istinitosti.razum postane nemoćan.mu'atezila i drugih koji smatraju da postoji ali samo kao izmišljotina i iluzija koja nema stvarmosti. porašće žitarice kojima će se hraniti njihova stoka i oni.š. A oni koji slijede uputu neće biti zadivljeni njime.za razliku onih koji su ga zanijekali od haridžija. Iskušenje pred kojim zastaje pamet.Fethul Bari.povjerovaće mu samo slabići kako bi postigli ono što im treba. šerijatskog prava i diskutanata.jer je njegovo iskušenje veliko.alejhimus selam. Ubiće ga Isa a.a u toj tvrdnji je očiti lažac.187 pasti ili zemlji koja će probujati .plašeći se njegovog zlostavljanja. Zato što će prepoznati znakove njegove laži i onog što već znaju o njemu. Prestaće njegovo stanje. Potom će ga Allah učiniti nemoćnim pa neće moći ubiti onog čovjeka niti bilo koga drugog.13/105 .njegovom postanku i manjkavostima.džehmija. Dokazi njegovog postanka i manjkavosti. onima kojimu se odazovu pašće kiša. moći i htijenjem.s. Ovo je pravac (mezheb) svih učenjaka hadisa. Upravo stoga svi poslanici su upozoravali na njegovo iskušenje.tragajući za zalogajem kruha.sve to će se dogoditi Allahovom dž.tvrdeći kako bi njegovo postojanje ukinulo mu'džize poslanika. Dedždžalom iskušati svoje robove time što će mu dati od očitih natprirodnosti njegovog vremena. Povjerovaće mu onaj ko u ovakvoj situaciji povjeruje. Stoka će im se vratiti uhranjena i 448 Nevevijev komentar Muslima. a Allah će učiniti postojnim one koji vjeruju. Ovo je njihova zajednička greška. Zbog toga i sličnog.Uz to..

Kad pozove ljude tvrdiće kako je on njihovo božanstvo. Sve to je zastrašujuće. pa de bar skloni to što ti piše među očima.451 Zaštita od Dedždžalovog iskušenja Poslanik savs je usmjerio ummet onom što će ih sačuvati od iskušenja Dedždžala Mesiha.sve to je kušnja od Allaha dž.š. džennet i vatra.188 sa puno mlijeka. pomanjkanje imetka. davanje izobilja onom ko mu povjeruje i uskraćivanje onom ko ga u laž ugoni. 13/103 451 Fethul Bari. 449 450 En Nihaje. i ispit na kojem će propasti sumnjičavi a spasiti se ubijeđeni. Ostavio je svom ummetu jasan i vidljiv put. 1/121 Fethul Bari. oskudica. 13/103 . Sve to nije izmišljotina nego stvarnost sa kojom će Allah dž. A one koji mu se ne odazovu zadesiće ih suša.450 A Ibn Arebi kaže: Ono što će se pojaviti od znakova Dedždžala: spuštanje kiše. slijeđenje riznica zemlje. Nije ostavio dobro a da nije na njega ukazao niti je ostavio zlo a da nas nije na njega upozorio. rijeke koje teku . života i usjeva. Ubiće tog mladića a potom ga oživjeti. Zato je Resulullah savs rekao: Nema iskušenja većeg od onog zvanog Dedždžal. Uznevjerovaće sumnjičavi a povećati iman postojnim vjernicima.449 A Hafiz Ibn Hadžer kaže: U Dedždžalu je jasan dokaz za onog ko razumije njegovu laž jer je on vlasnik mahana i vidljiv je trag njegovog stvaranja kao što je ćoravost njegovog oka. Riznice zemlje će ići za njim kao pčele za rojem.š. put čija je noć jasna kao dan i sa kojeg ne skrene niko osim onog ko je propao. Odvešće u zabludu mnoge a njime će mnogi biti i upućeni. glad.Ako budeš tvrdio kako Gospodar ne mijenja u sebi ništa. uginuće stoke. Ne može od sebe samog otkloniti manjkavost! Najmanje što se tada može reći je: O ti koji tvrdiš kako si stvorio nebesa i zemlju! Oblikuj sebe i otkloni bolest. Najgore što može pomisliti razuman čovjek je kako božanstvo nije jednako ili bolje od drugih stvorenja. iskušati svoje robobe na kraju vremena.

Neka svako zna da je Dedždžal čovjek koji jede i pije a Allah je uzvišen od toga. od tih pet stvari je i . da nas sačuva i podari nam utočište: 1. 2/317 Buhari. pojaviti baš u ovom ummetu jer je on posljednji ummet a Muhammed savs Pečat poslanika.. da je Resulullah savs rekao: Kada neko od vas.189 Od onoga na šta nas ja upozorio je i iskušenje Dedždžala Mesiha jer je to najveća smutnja sa kojom će se sresti njegov ummet do Sudnjeg dana.453 Reći «dunjaluk» a misliti na Dedždžala je jasan pokazatelj kako je Dedždžal najveće moguće iskušenje na dunjaluku. učeći Ettehijatu. On će se.Čvrsto pridržavanje islama. 2.: Zaista je Resulullah savs učio dovu u namazu: Gospodaru moj. utječem Ti se od kaburskih patnji i od iskušenja Dedždžala Mesiha ..a. prouči šehadet neka traži zaštitu od četvero.a. bez ikakve sumnje. Allah dž. neka kaže: Gospodaru. mu je pojasnio mnoga svojstva Dedždžala kako bi upozorio svoj ummet. Dedždžal je ćorav a Allah dž.. 11/179 . i od Tebe tražim zaštitu od kušnje dunjaluka (misli se na kušnju Dedždžala).452 Buhari bilježi od Mus'aba koji kaže da je Sa'ad naređivao pet stvari koje je čuo od Poslanika savs kako ih naređuje. zaista kod Tebe 452 453 Buhari. 11/174 454 Fethul Bari.š. nije i niko neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre a Dedždžala će vidjeti ljudi kad se pojavi.Stalno tražiti utočište od Dedždžalovog fitneluka a posebno to činiti u namazu o čemu postoje brojni vjerodostojni hadisi: Hadis kojeg bilježe Dva šejha i Nesa'i od Resulullahove supruge r. oni koji su mu povjerovali i oni koji su ga zanijekali.š. Ovo su samo neke od smjernica Poslanikovih kojima je Mustafa savs usmjeravao svoj ummet kako bi se spasio od ovog strašnog iskušenja od kojeg i mi molimo Uzvišenog Allaha dž. naoružavanje oružjem imana poznavanjem Njegovih imena i svojstava u kojim nema Njemu sličnih. Svaki poslanik je upozoravao svoj ummet na ćoravog Dedždžala a Muhammed savs je posebno povećao opomenu i upozorenje.454 Muslim bilježi od Ebu Hurejre r.š..

Božiji Poslanik savs je naredio učenje sure Kehf pred Dedždžalom a u nekim predajama kraj sure Kehf. žena. Muslim veli: Šu'abe kaže: Sa kraja sure Kehf a Hemam kaže: Sa početka sure Kehf.Učiti napamet ajete iz sure Kehf. iskušenja. sunnet je postao kao novotarija a novotarija šerijat koji se slijedi. 6/92-93 461 Sura El Kehf.460 Nevevi kaže: Razlog tome je mnoštvo čuda i znakova na početku sure Kehf. spominje se da će prethoditi njegovoj pojavi zaborav njegovog spominjanja sa mimbera. Od zabilježenih hadisa o tome je i hadis Muslima od Nevvas ibn Sem'ana: . muškaraca . 18/65 460 Muslim.. odnosno prvih i zadnjih deset ajeta. kušnje oživljenja i smrti i od zla iskušenja Dedždžala Mesiha..458 3. Sefarini kaže: Neophodno je da svaki alim usadi hadise o Dedždžalu u srca djece. ko od vas doživi njegov dolazak neka mu prouči početak sure Kehf. pa ko dobro razmisli o njima neće biti zaveden Dedždžalom. Riječi Uzvišenog: Zar nevjernici misle da pored Mene za bogove mogu uzimati robove moje.459 Muslim također bilježi od Derda'a r.a. a mi snage ni moći nemamo osim kod Allaha Uzvišenog. 7/335 458 Levamiul envaril behijje. da je Resulullah savs rekao: Ko napamet nauči prvih deset ajeta sure Kehf sačuvao se Dedždžalovog iskušenja. 101 .. 5/89 457 Medžmeu zzevaid ve menbeul fevaid. a također i kraj sure Kehf kao npr..455 A imam Tavus je zahtijevao od svog sina da ponovi namaz ako ne bi proučio ovu dovu.461 455 456 Muslim. 2/106-107 459 Muslim.190 tražim utočište od džehennemske kazne. 5/87 Muslim.456 Ovo je dokaz velike želje prvih muslimana da svoju djecu nauče ovoj vrijednoj dovi.457 Do njegovih riječi: Posebno u ovom vremenu prepunom fitneluka. kaburske patnje. vremenu u kojem su iščezli znakovi sunneta.

razgovoru Musa a. Ahmed. puhanje u sur. Tako mi Allaha čovjek će misliti o sebi da je mu'min ali će početi slijediti Dedždžala zbog sumnji koje će on ubaciti. za naredbu o 462 463 Mustedrekul Hakim. 4/531 . Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će mu Allah dž. da nas i sve muslimane sačuva njegovih spletki. Svaki musliman bi trebao se dobro potruditi u učenju ove sure. da je Resulullah savs rekao: Zaista onaj ko petkom prouči suru Kehf.s.191 Svakako je ovo posebnost sure Kehf u kojoj su preneseni hadisi u kojima se podstiče na njeno učenje. Molimo Uzvišenog Allaha dž. spomenu Zul Karnejna. 11/242. za upozoravanje svih poslanika na Dedždžala. gradnji ogromnog zida u zaštiti od Je'džudža i Me'džudža potvrda proživljenja i mahšera.462 Nema sumnje da je sura Kehf vrlo važna zbog veličanstvenih ajeta o stanovnicima pećine.463 Kur'an spominje Dedždžala Ulema se interesovala o mudrosti (hikmetu) nespominjanja Dedždžala u Kur'anu kad se zna za njegovu veliku smutnju.š.š. Hakim bilježi od Ebu Seid el Hudrija r. objašnjenje o propalim djelima i onima koji su mislili da su na Uputi a ustvari su bili u zabludi i slijepilu.a. Doći će čovjeku koji će misliti o sebi kako je on velikog i čvrstog imana pa će ga prevariti i on će ga slijediti. Najbolje mjesto stanovanja su Mekka i Medina za koje smo rekli da Dedždžal neće u njih ući. Ebu Davud i Hakim bilježe od Ebu Dehma'a da je čuo Imran ibn Husajna kako kazuje hadis Resulullahov: Ko čuje za Dedždžala neka bježi od njega. 2/368 El fethu rrebanijj.Bijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. njenom pamćenju i ponavljanju a posebno u najboljem danu u kojem je sunce zasjalo. 24/74. Sunen Ebi Davud. Mustedrekul Hakim.u danu džume namaza. 4. i Hidra. posebno petkom. dati kako bi njima ljude iskušao. ona mu osvijetli ono što je između dva petka.

Ponudili su neke od mogućih odgovora: 1. ili ako nije.s. 13/92 . a apsolutno znanje pripada samo Allahu dž. izlazak sunca sa istoka. izlazak sunca sa zapada. je najbolji odgovor i dio je onog što je Resulullah savs uzeo u obavezu da pojasni. Ebul Alije kaže: Šta ima veće od stvaranja Dedždžala kojeg veličaju židovi. ako prije nije vjerovao. Veličanstvenog i Uzvišenog od bilo kakve manjkavosti. ili ako nije. ako je utemeljeno. Dedždžal. kakvo dobro uradio. 8/449 466 Sura Gafir. 158 Muslim. 15/325 468 Fethul Bari. 3.Kur'an nije spomenuo Dedždžala omalovažavajući ga i potcjenjujući.467 Ibn Hadžer kaže: Ovo. kao vjernik kakvo dobro uradio .. ukazavši na njegovu opasnost i iskušenje kao što smo već spominjali. 57 467 Kurtubijev Tefsir.. životinja iz zemlje. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati.s. Zbog toga je njegov slučaj bezvrijedan da bi ga On spomenuo. Zadovoljilo se spominjanjem Mesiha upute nad spominjanjem Mesiha zablude.465 2. Tvrdnjom kako je on božanstvo a ustvari je čovjek čije stanje je potpuno različito stanju Gospodara Savršenog.466Ljudskim rodom se misli na Dedždžala samo se općenitošću mislilo na djelimičnost. Muslim i Tirmizi bilježe od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Troje kad se pojavi nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 2/195 . će ubiti Dedždžala. a običaj kod arapa je da se spomene jedna od suprotnosti a izostavi druga.š.192 traženju zaštite od njega u namazu. Spominje se u riječima Uzvišenog: Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog.Kur'an spominje silazak Isa a. 464 465 Sura El En’am.468 4.464 Ovi predznaci su: Dedždžal..Spomenut je u kontekstu ajeta u kojima se kaže: Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu. ako prije nije vjerovao. životinja (dabbe) spomenuti u tefsirima ovog ajeta. kao vjernik. ali uz sve to poslanici su upozorili na njega. Džamiu Ttirmizi. a Isa a.

s. možda je prvi odgovor najbliži. 15/155 471 Fethul Bari.469 Ponekad se nešto izostavi zbog očite jasnoće baš kao što je Resulullah savs u samrtničkoj bolesti izostavio imenovati Ebu Bekra r. očita prezrenost.470 Ibn Hadžer spominje kako je pitanje o nespominjanju Dedždžala u Kur'anu i dalje aktuelno. njegovo iskušenje će biti sveopće. Od njega se neće spasiti osim mala manjina vjernika.. A Dedždžal će se dogoditi na kraju vremena.471 Toliko o tome.š. Dedždžal će zavladati cijelom zemljom osim Mekke i Medine. Spomenut je kao opomena i pouka ljudima. Nije spomenut zbog ispita ljudima a i samo prizivanje božanstva za sebe je očita i jasna obmana. 13/91-92 .š.s. može mu se reći: Slučaj Faraona je bio i nestao. Stoga Allah dž. izostavlja njegovo spominjanje jer zna da Njegovim vjernim robovima neće to promaći i da će ih samo pojačati imanom i predanošću Allahu i Njegovom Poslaniku. Mnoštvo svjetine će ga slijediti. kod Istočne munare u Damasku. spomenuo Je'džudža i Me'džudža čije je iskušenje slično i srodno Dedždžalovom. tako bi Dedždžal indirektno bio spomenut u kontekstu određenih predznaka Sudnjeg dana a tu indirektnost je pojasnio Resulullah savs. najbolje zna.193 Ako bi se ovom neko suprotstavio tvrdnjom kako je Kur'an spomenuo Faraona koji je također tvrdio da je božanstvo. Dedždžal je jasna manjkavost. a opet Allah dž. halifom zbog očite veličine i vrijednosti Ebu Bekra kod ashaba i zbog hadisa: Allah i vjernici odbijaju bilo koga osim Ebu Bekra. Tada će se pojaviti Isa a.š. baš kao što će mladić kojeg Dedždžal ubije reći: Tako mi Allaha. danas mi je još jasnije ko si ti.O tome govore vjerodostojni hadisi. Za njim će ići 469 470 Buhari.a. 13/101 Muslim. Dedždžalova propast Dedždžalova smrt će biti u rukama Mesiha Isa'a sina Merjemina a. Pogotovo zato što je Allah dž. manji i nebitan za mjesto koje poziva.

šta vas spriječava da izađete protiv poganog lašca? Reći će: Ovaj čovjek je džin. mu'mini.18/67-68 . 1/128-129 Muslim.s. i ubistvu Dedždžala. Pridružiće mu se vjernici i ubijati ih sve dok drvo i kamen ne progovore: O muslimanu. U vremenu silaska Isa a.473 Ahmed i Tirmizi bilježe od Medžmea ibn Džarija el Ensarija: Čuo sam Resulullaha savs kad je rekao:Sin Merjemin će ubiti Dedždžala na ulazu u mjesto Ludd. će na mjestu umrijeti. Doći će do njega i ubiti ga.tražiće ga i uništiti. Pratiće ga. ono je doista drvo židova.s. Dedždžal će ići prema Bejtul Makdesu. će ga susresti na ulazu u mjesto zvano Ludd. Muslim bilježi poduži hadis od Nevas ibn Sem'ana r. o Allahov robe.194 Allahovi robovi..s. će mu reći: Imam za tebe udarac koji neću propustiti.s. Kad ih Lažov ugleda istopiće se poput soli u vodi. o silasku Isaa a. evo židova iza mene.s. udariti ga kopljem.472 Spomenuću nekoliko hadisa o propasti dedždžala i njegovih sljedbenika: Muslim bilježi od abdullah ibn Omera r. Vodiće ih prema lažljivcu Dedždžalu. osim drveta garkad. Kad ga Dedždžal ugleda topiće se kao što se so topi a Isa a.a.474 Imam Ahmed bilježi od Džabir ibn Abdullaha da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se Dedždžal u vremenu odsutnosti vjere i odstupanja od znanja .. Krenuće za njim pa će vidjeti da je to Isa a.. Reći će mu: Naprijed! Neka prođe vaš imam i neka vam klanja.tražiće Dedžddžala dok ga ne nađe na ulazu u mjesto Ludd paće ga tu i ubiti. Čak će i drvo i kamen 472 473 En Nihaje. da je Resulullah savs rekao: U mom ummetu će se pojaviti Dedždžal.. Začuće se ikamet za namaz. dođi i ubij ga.18/75-76 474 Muslim. potom će sići Isa sin Merjemin i u praskozorje pozvati ljude: O ljudi. poraziti njegove sljedbenike. reći će. Isa a.pa će Allah poslati Isaa sina Merjeminog koji je poput Urvet ibn Mes'uda.a. Kad klanjaju sabah izaći će protiv Dedždžala.u kojem resulullah savs kaže:Svaki nevjernik koji osjeti miris Isaa a.s.

mu'mina. 24/85-86 . i Njegove riječi . evo židova! Niko od Dedždžalovih sljedbenika neće preživjeti.š.završit će se i njegov strašni fitneluk. će one koje su vjerovali spasiti njegovog zla i zla njegovih sljedbenika uz pomoć Nadahnutog od Allaha dž.š. 475 El fethu rrebbanijj.Allah ga prokleo.195 progovoriti: O dušo od Allaha.Isaa sina Merjemina i njegovih pomagača. Allah dž. A Allahu pripada svako dobro i hvala.475 Sa njegovim ubistvom .

Musaa i Ibrahima.mahnuo je njome kao da je tek oprana. kovrdžave kose. pala na pleća.478 Dva sahiha bilježe od Abdullah ibn Omera da je resulullah savs rekao: Kod Kabe sam vidio najljepšeg crnomanjastog čovjeka kojeg možeš vidjeti. crven.476 Buharija bilježi od Ibn Abbasa da je Resulullah savs rekao: Vidio sam Isaa. ni visok ni nizak..s. Prije nego počnemo govoriti o silasku Isaa sina Merjeminog a.a. kovrdžave kose. da je Resulullah savs rekao: U noći Isra'a sam sreo Musa a. 6/477 478 Muslim.s. širokih prsa.. lijepo bi bilo upoznati se sa njegovim osobinama spomenutim u tekstovima šerijata.. crven. Kažu da se na njega misli u riječima Uzvišenog: Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen nekom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada. najsličniji mu je Urvet ibn Mes'ud es Sekafi.Kad ga je pogodila njihova strijela rečeno mu je:Šta ima u tvojoj krvi? Počast kojom me je počastio Uzvišeni Allah I šehadet kojim me je podario. O njemu je Resulullah savs rekao:Njegov primjer je kao primjer čovjeka iz sure Jasin:Pozivao je svoj narod Allahu pa su ga ubili. I nije u meni ništa drugo nego je bilo u šehidima koji su poginuli sa Poslanikom prije nego je otišao od vas. širokih prsa. Zabilježeni hadisi su slijedeći: Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre r.477 A Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kurejšije su me pitali o .2/237/238. Muslim..Riječ je o uzoritom ashabu Ebu Mes’ud Urvet ibn Mes’ud ibn Mu’atad ibn Malik es Sekafiju..oslanjao se na 476 477 Buhari.(sura Zuhruf. Bio je omiljen I poštovan među svojim narodom u Taifu.Prihvatio je islam nakon što je poslanik savs napustio Taif. Imao je značajnu ulogu u ugovoru na Hudejbiji. srednjeg rasta..31) Vidi El Isabe fi temjizis sahabe.2/477-478 . Isa je crven. Kad ih je pozvao u islam-ubili su ga. 6/476.s.divne kose koja je skoro mu uši prekrila. valovita. . 2/232 Buhari. kose vlažne kao da je iz vode izašao.196 TREĆE POGLAVLJE Silazak Isa a. Svojstva Isa alejhi sselam U predajama se kaže da je on čovjek srednjeg rasta. vidio sam Isaa sina Merjeminog kako stoji i klanja. i sreo sam Isaa . kosa mu skoro prekriva uši.

Muslim. Sići će na zemlju kod Bijele munare u istočnom Damasku u Siriji. A što se tiče predaje o pravoj kosi.481 Objediniti predaje po kojima se kaže kako je Isa a. će poslati Isa a. stavljenih dlanova na krila dva meleka. Upitao sam: Ko je to? Rečeno mi je Isa sin Merjemin. crven a po drugim crn.480 Muslim također od Ibn Omera bilježi da je Resulullah savs rekao: Ugledah crnomanjastog čovjeka . Svaki nevjernik koji samo osjeti miris njegovog udisaja će umrijeti. a zna se da je prava kosa suprotna kovrdžavoj moguće je te predaje objediniti na način da je njegova kosa prava a kovrdžavost je u tijelu. 6/477.482 Posebnost njegovog silaska Nakon pojave Dedždžala i njegovog nereda na zemlji Allah dž. 6/486 . Njegov silazak će biti među spašenu grupu koja će se boriti za Istinu okupljena u namjeri da se bori protiv Dedždžala.197 dvojicu ljudi dok je tavafio.š.. 2/236 482 Fethul Bari.s. 6/477 481 Muslim. a u drugoj o kovrdžavoj kosi. obučen u dva mirisna dijela odjeće.a. Sići će u vrijeme početka namaza i klanjaće za vođom te skupine. odnosno da je lijepo građen i popunjen. A što se tiče Ibn Omerovog negiranja crvenila Isaovog a. ono je oprečno onome što su drugi zapamtili kao Ebu Hurejre i Ibn Abbas r. začešljane kose. Dozvoljeno je da njegovo crnilo bude čisto.479 Buharija bilježi od Ibn Omera da je rekao: Tako mi Allaha.s. 2/233 Buhari. kako je po jednim predajama prave kose a po drugima kovrdžave. 479 480 Buhari..(potom je spomenuo identičnu predaju prethodnoj). Kad sagne glavu otisne se kapljica a kad je podigne zasija poput bisera.s. Poslanik nije rekao da je Isa crven.s. je moguće na slijedeći način: crvenilo i crnilo ne isključuje jedno drugo. crvene boje. Njegov udisaj završava tamo gdje završava njegov kraj. kako je Isa a.

18/67-68 485 Sura Zuhruf. kaže: A kad je narodu tvom kao primjer naveden sin Merjemin. iz Allahove počasti prema ovom ummetu. En Nihaje.484 Dokaz njegovog. 57-61 .Uzvišeni Allah dž.Resulullah savs kaže: Kada Allah pošalje Isaa sina Merjemina sići će kod Bijele munare u istočnom Damasku.. Tražiće Dedždžala da ga ubije. Tebi je proučen. a na kraju ajeta se kaže: I doista je on predznak za Smak svijeta . 2/193-194 .483 U hadisu Nevvas ibn Sem'ana se spominje pojava Dedždžala potom silazak Isa a.s. između dva mirišljava platna. U drugoj predaji stoji: Vi ste jedni drugima vođe. 1/144-145 Muslim.. alejhi sselam. na kraju vremena je utemeljen Kur'anom i Sunnetom i to je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Nema u Damasku munare poznate kao Istočna osim one koja se nalazi pored Emevijske džamije u Damasku sa istoka. silaska Silazak Isa a. sačuvao. 483 484 Muslim.. kad sagne glavu kapljica se otisne a kad je podigne zasija poput bisera.. To je najnormalnije i vrlo moguće jer će sići a čuće se ikamet za namaz. Naći će ga na kapiji mjesta zvanog Ludd i ubiće ga.š. odjednom su oni. dlanova stavljenih na krila dva meleka. Svaki nevjernik koji osjeti njegov miris će umrijeti.š. do riječi: i doista je on predznak za Smak svijeta.s. potraće njihova lica i govoriti im o stepenima za njih pripremljenih u džennetu. a)Dokazi njegovog silaska iz Kur'ana: 1.s. Vođa muslimana će mu reći: O Nadahnuti od Allaha. Potom će Isa sin Merjemin doći kod naroda kojeg je Allah dž.odnosno silazak Isa a..s.485 Ovi ajeti su objavljeni o Isa a. čini se da je to ono upamćeno i preneseno .198 Ibn Kesir kaže: Najčešće mišljenje o mjestu njegovog silaska je Bijela munara u istočnom Damasku. U nekim knjigama sam našao da je to Bijela munara istočno od damaske džamije. prođi naprijed! On će mu reći: Ti prođi. zbog toga zagalamili .

liječenja slijepih i gluhih i drugih bolesnika.... A nisu ga ni ubili ni raspeli. 2. jer je o njemu riječ u ajetima.Sve to je potpuno suprotno brojnim mutevatir hadisima koji govore o silasku Isa a. hadis br. 157-159 490 Sura Alu Imran. Šejhul islam Ibn Tejmije odgovarajući na postavljeno mu pitanje o smrti i uzdignuću Isa a. dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti. da je komentirajući ovaj ajet rekao: To je pojavljivanje Isaa sina Merjemina prije Smaka svijeta. Na to upućuje drugi kirajet « ve innehu le alemun li ssa'a» sa fethom na harfu ajn i harfu lam. 7/222 489 Sura En Nisa’.kao što je I uzdignut dušom I tijelom.486 Imam Ahmed bilježi od Ibn Abasa r. znak i nagovještaj Smaka svijeta. A još dalje od toga je mišljenje pojedine uleme kako se zamjenica «ve innehu» vraća na Kur'ani Kerim. alejhis selam. 55 491 Istinskim I stvarnim spuštanjem a ne kako neki misle metaforičkim spuštanjem I vladavinom kroz formu pobjede njegovog duha I tajne njegovog poziva ljudima u kojem će nadvladati praštanje. 16/105. kad bude umirao. Tefsirut Taberi. već im se pričinilo . Mudžahida i drugih učenjaka tefsira..s.s.Riječi Uzvišenog Allaha: I zbog riječi njihovih: Mi smo ubili Isaa sina Merjemina.š.željeni ciljevi šerijata bez stvarnog pridržavanja naređenog. neće u njega onako kako treba povjerovati.do riječi Uzvišenog: I nema nijednog sljedbenika knjige koji.mir.199 prije Kijameta je predznak Smaka svijeta. 25/90-91 Musned Ahmeda.a.490 Ovaj ajet dokazuje kako će među sljedbenicima knjige biti onih koji će do kraja vremena vjerovati u Isa a.s. 4/329. tj. Allahova poslanoka .s. a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. A ovaj kirajet se prenosi od Ibn Abbasa. ljubav. kaže: Hvala Allahu dž.Isa 486 487 Tefsirul Kurtubi. odnosno do njegovog silaska491a prije njegove smrti onako kako o tome govore brojni mutevatir hadisi. 2921 488 Tefsir Ibn Kesir. . od oživljavanja mrtvih.488 Dalekim mu se činilo kako se ajetom mislilo na ono što je dato Isau a.489 Ovi ajeti pored toga što ukazuju na to kako židovi nisu ni ubili ni raspeli Isaa sina Merjemina nego ga je Allah sebi podigao na nebesa kao što je u Njegovim riječima: I kada Allah reče: O Isa.s. dušom I tijelom.487 Hafiz Ibn Kesir kaže: Ispravno je to da se lična zamjenica trećeg lica jednine (damir) vraća na Isaa a.

one nisu dokaz kako se time nije željela smrt. oni su sami o tome u sumnji bili. Kaže se ščepao sam račun onda kad ga naplatim. Tada u tome ne bi bilo nikakve posebnosti.. Također i riječi Uzvišenog: I spasiću te od nevjernika . Da se željela njegova smrt bilo bi rečeno: Nisu ga ni ubili niti raspeli. ubiće Dedždžala. ubiće svinju i propisaće džizju 492(porez za nemuslimane) i bilježi se o njemu da će se spustiti kod Bijele munare u istočnom Damasku. Stoga ulema kaže: Dušu ću ti uzeti .494On vas noću uspavljuje. a kad bude proživljen ustaće iz kabura. 3/317 Sura En Nisa’.jer da je njegova duša napustila njegovo tijelo ono bi bilo poput tijela svih poslanika ili vjernika. jer da se htjela smrt Isa a.držaću je ili: uzeću ti dušu i tijelo. a i onih koji spavaju. dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika . samo su nagađali. Allah dž.. a sigurno ga nisu ubili. u drugom ajetu kaže: A nisu ga ni ubili ni raspeli. 157 494 Sura Ez Zumer.s. A što se tiče riječi Uzvišenog: O Isa.495A kada nekom od vas smrt dođe. 42 495 Sura El En’am. a zna i šta ste preko dana griješili. već im se pričinilo. Slomiće krst. Oni koji su se u mišljenju o njemu razilazili. 60 496 Sura El En’am. pravedan vladar i ispravan vođa.493 Pa riječi: Nego ga je Allah sebi uzdigao .s. je živ.496497 492 493 Vidi Tefsirul menar. 61 497 Medžmeul fetava. o tome nisu ništa pouzdano znali.pojašnjavaju kako je on uzdignut tijelom i dušom kao što se bilježi u Sahihu da će biti spušten tijelom i dušom. Onaj čija se duša rastala od njegovog tijela neće sići njegovo tijelo sa nebesa.znači . zaista Allah uzima vaše duše i uzdiže ih na nebesa. bi bio poput svih drugih vjernika. 4/322-323 .š. Zabilježeno je u Sahihu da je Resulullah savs rekao: Sići će među vas Isa sin Merjamin.200 a. Moguće je da se u ajetu misli na san kao u riječima Uzvišenog: Allah uzima duše u času njihove smrti. nego je umro . izaslanici Naši mu bez oklijevanja dušu uzmu.

Allah dž.498 Ibn Kesir kaže: Ovaj sened je ispravan i vjerodostojan.500 Bilježi se od Hasan el Basrije da je rekao: Prije smrti Isaove.on je sada živ kod Allaha.s.kad bude umirao.6/21 501 Tefsirut Taberi.s.6/492 500 Tefsirut Taberi. 498 499 Tefsirut Taberi. sići će pred Sudnji dan i o tome govore brojni.502 Spominje se od Ibn Abbasa i drugih da se zamjenica «on» u riječima: prije njegove smrti (kable mevtihi) odnosi na sljedbenike knjige i rekli: Kad bi to bilo tačno ne bi bilo oprečno onom što smo rekli ali je po značenju i po predaji tačno ono što smo rekli. mutevatir. 2/415 .rekao:Prije smrti Isaa sina Merjemina.a kada se pojavi svi će u njega povjerovati.1/18 502 Tefsir Ibn Kesir. Ajetima se željelo negirati ono što su tvdrili židovi kako su oni ubili i raspeli Isaa a. Ibn Džerir kaže: Pričao nam je Ibn Beššar kako mu je prenio Sufjan od Ibn Husajna a ovaj od Seid ibn Džubejra a on od Ibn Abbasa da je o ajetu: I nema nijednog sljedbenika knjige koji.š.neće u njega onako kako treba povjerovati . da su ubili njemu sličnog a da toga nisu ni svjesni.Fethul Bari. hadisi. Tako mi Allaha.s. a to prihvatili neuki kršćani.499 Potom Ibn Džerir navodi mišljenja uleme o ovom ajetu pa kaže: Najispravnije mišljenj je: I nema nijednog sljedbenika knjige a da neće povjerovati u Isaa a.š.kad bude umirao. Potom je Isa a. nego smo to spomenuli kako bismo pojasnili da je uzdignuće bilo tijelom i dušom.:I nema nijednog sljedbenika knjige koji. ih je obavijestio kako to nije istina.s.da je on sada živ na nebesima i da će sići na kraju vremena a u njega će vjerovati prisutni sljedbenici knjige kako o tome kaže Allah dž. prije smrti Isaa a. uzdignut i ostao je živ.501 Ibn Kesir kaže: Nema sumnje da je ono što je Ibn Džerir rekao tačno.6/18 En Nihaje.s.201 Nije namjera ove studije govoriti o uzdignuću Isaa a.neće u njega onako kako treba povjerovati. da im se pričinilo.1/131.

reći će. kako je čuo Resulullaha savs da je rekao: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti na istini i biće jasni do Sudnjeg dana. kada bude umirao. prekinuti ratove. a na Sudnjem danu će on protiv njih svjedočiti.503 Ovo je komentar Ebu Hurejre r. Imetka će biti na pretek toliko da ga neće imati ko uzeti. Allahove milosti prema ovom ummetu radi. 2/193 505 Muslim. Zatim Ebu Hurejre kaže: Ako hoćete učite: A nema nijednog sljedbenika knjige koji. još samo malo pa će među vas sići sin Merjemin. vi ste jedni drugima vođe. Samo jedna sedžda će biti vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. neće u njega onako kako treba povjerovati. 2/189-191 Buhari. Spomenuo sam neke od njih a ovdje ću spomenuti samo pojedine plašeći se preopširnosti: 1.s.a. majke su im različite a vjera jedna. kojem će njihov imam reći: Klanjaj nam kao imam! Ne. Pa će sići Isa sin Merjemin a. slomiće krst. 6/490-491. o čemu smo već govorili.504 3.Hadis kojeg bilježe Dva šejha od Ebu Hurejre r. Muslim. 2.202 b)Dokazi iz sunneta o silasku Isa a. ovog ajeta o sljedbenicima knjige koji će vjerovati u Isa a. 18/27-28 . Muslim bilježi od Džabira r. prije njegove smrti. odnosno kada siđe na kraju vremena. 6/491. ubiti svinju.Također Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kako će vam biti kada sin Merjemin bude spušten među vas a vaš imam bude jedan od vas.a.a.506 5.s. Ja sam najpreči Isau sinu Merjeminom jer između mene i 503 504 Buhari. Muslim. su mnogobrojni i mutevatir.s.s. da je Resulullah savs rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša.505 4.Već smo spomenuli hadis Huzejfe ibn Usejda kada smo govorili o velikim predznacima Sudnjeg dana u kojem se kaže: I silazak Isaa sina Merjemina a.Imam Ahmed bilježi od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik savs rekao: Poslanici su braća. pravedni vladar. 2/193-194 506 Muslim.

mutevatir?! Ovdje ću spomenuti neka od tih mišljenja: Ibn Džerir et Taberi nakon spominjanja razilaženja oko smrti Isa a. U poglavlju ove studije sam prethodno pojasnio kako smo dužni vjerovati u ahad vjerodostojan i utemeljen hadis.s. 2/406 Vidi djelo Fetava. Oni koji to osporavaju nemaju validnog dokaza za to. Allah mu se smilovao. Oni se nalaze u Sahihima. 4/100. su mutevatir Prethodno sam spomenuo neke hadise o silasku Isa a. uzdignut tijelom. Oni nedvojbeno i precizno upućuju na utemeljenost silaska Isa a.s. Ibn Tejmije. Medžmeul fetava Ibn Tejmije. kaže: Najpreče mišljenje o tome za nas je ono koje kaže: Ja te uzimam sa zemlje i uzdižem te Sebi.Ibn Kesira I dr. h. 3/291. Tefsirul Kurtubi. 3/291 . Tefsir Ibn Kesir. Pitanje uzdignuća Isa a.509 Potom je naveo nekoliko hadisa o njegovom silasku. On će sigurno doći! Pa kad ga ugledate.58-82 od Šejh Muhammed Šeltuta. 2/405. god. On.s. Kurtubija. a iz bojazni od preopširnosti neću spomenuti sve hadise o tome. osmo izdanje Daruš šerka 1395. Kako bi mogli to reći kad je ulema jasno kazala da su hadisi o silasku Isa a. Musnedima i drugim pisanim zbirkama Sunneta.s. 509 Tefsirut Taberi. Zbog mnoštva (tevatura) hadisa o tome gdje Resulullah savs kaže: Sići će Isa sin Merjemin pa će ubiti Dedždžala. time bismo odbacili mnoge hadise Resulullaha savs i ono što je on rekao bi bila igra bez značenja. str.508zato što čvrsti hadisi obavezuju vjerovanje u njih i u ono o čemu nas je obavijestio Najiskreniji savs. prepoznajte ga.507 Hadisi o silasku Isa a. Kada bismo rekli: ahad hadis nije validan dokaz.s. također negira njegov dolazak na kraju vremena. negira one koji tvrde kako je Isa a. I ne prihvata hadise zabilježene o tome tvrdeći kako oni nisu validni jer je riječ o ahad hadisima. Bilo da tvrde kako su to ahad hadisi koji ne mogu biti neoboriv dokaz ili da kažu kako njegov silazak nije sastavni dio vjerovanja (akide) muslimana u koji se mora vjerovati.s.s.Vidi: Tefsirut Taberi. da li se desilo tijelom ili dušom je diskutabilno među muslimanima ali je istina kako je uzdignuće bilo I tijelom I dušom I to je mišljenje većine mufessira poput Taberija.203 njega nije bilo poslanika. I nije nam dozvoljeno odbaciti njegove riječi zato jer su ahad. 4/322-323. na kraju vremena. Sunenima. 507 508 Musned Ahmeda.

hasen. Ishak ibn Rahivejha.s. Tu su i mišljenja ashaba koji imaju hukm ref'a (seneda do Poslanika) jer je poznato kako u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad ashaba. je preneseno od mnoštva ashaba.s.511 I veli: Nema nikakve sumnje u tevatur toga. Ibn Hibbana. Musannefa.. Muslima. Dvadeset pet ashaba od kojih više od trideset tabi'ina prenose te hadise a još veći broj ih prenosi od tabi'ina . i tako redom dok ih imami hadisa nisu zapisali u svoja djela bilo da se radi o Musnedima poput: Musned Tajalisija.510 Potom je spomenuo osamnaest hadisa koji govore o tome.. Tabekata. u nekima se spominje Očekivani. Ebu Ja'la. Mu'adžema. Ebu Avane. imama.204 Ibn Kesir kaže: Brojni su hadisi Resulullaha savs u kojima on nagovještava silazak Isa a. Među njima su i hadisi o Dedždžalu . Ne može ga nijekati niko osim glupih neznalica poput Kadijanija i onih koji idu njihovim putem jer su hadisi preneseni na način grupa prenosilaca jedne generacije od grupe prenosilaca starije generacije (to je tevatur) sve dok nisu smješteni u hadiske zbirke prenesene do nas i usmenim putem. El Gumari kaže: Mišljenje o silasku Isa a. uleme svih pravaca (mezheba) sve do našeg vremena. generacija od generacije.s. Bilježe ih i autori Džami'a. Mu'džiza. prije Kijameta kao pravednog imama i umjerenog vođu. tabi'ina. 5 . Hakima. Ibn Huzejme. Gariba. Bezzara.512 Potom spominje ashabe koji prenose te hadise. Ahmed ibn Hanbela. Ismailija. ili o Sahihima poput: Buharije. 510 511 Tefsir Ibn Kesir. Ševkani ih spominje dvadeset devet bilo da su sahih. Siddik Hasan kaže: Mnogo je hadisa i silasku Isa a. Edžza'a. Sunena. Daja'ul Makdesija i drugih. Osman ibn Ebi Šejbe. Potom je naveo te hadise i rekao: Sve što smo spomenuli dovodi do granice tevatura i to nije skriveno onima koji dobro poznaju ovu materiju. daif i mundžebir. 7/223 Akidetu ehlil islam fi nuzuli Isa alejhis selam.. tradicionalnih tefsira.. Melahima. 12 512 Akidetu ehlil islam fi nuzuli Isa alejhis selam.

uoči samog Smaka svijeta. Komentator ebu Davudovog sunena u svom djelu Avnul Me'abud kaže: Nema nikakve sumnje u vijesti od Resulullaha savs o silasku Isaa sina Merjeminog sa neba u potpunom ljudskom liku. o vjeri i ubjeđenju (akidi). na kraju vremena nije sporan kod muslimana zbog vjerodostojnih predaja od Resulullaha savs o tome.514 A u komentaru Ahmedovog Musneda kaže: Poigravali su se reformatori ili nadriučenjaci ovog vremena u kojem živimo sa ovim očitim i jasnim hadisima o silasku Isaa sina Merjeminog na kraju vremena.s.s. baš onako kako o njima svjedoče eksperti ove nauke poput Hafiz Ibn Hadžera. Ne vjeruje ko to zaniječe. 565 . Ti hadisi zajedno čine neoborivu činjenicu koja je nužnost vjerovanja.516 513 514 Avnul Me’abud. 11/457 Hašijetu Tefsirit Taberi. je i Šejh Muhammed Enver Šah el Kašmiri u djelu Et Tasrih bima tevatere fi nuzulil Mesih. To je nužnost vjerovanja.205 Od onih koji su sakupili hadise o silasku Isa a.s. mutevatir. U njih se mora vjerovati. posebno ako je riječ.prije kraja dunjalučkog života.tako da njihovo nijekanje ili odstupanje u komentaru ne znači ništa.12/257 516 Hašijetu šerhil akidetit Tahavijeti.515 Šejh Muhammed Nasiruddin el Albani kaže: Znaj da su hadisi o Dedždžalu i silasku Isa a. I to je pravac(mezheb) Ehli sunneta. Nema među njima onih koji znaju slijediti njihov put a kada bi to znali našli bi ih mutevatirom. kao ovdje. gdje je spomenuo više od sedamdeset hadisa. 6/460 515 Hašijetul Musnedil Imam Ahmed. Ponekad su ih prekriveno i indirektno nijekali a ponekad jasno i otvoreno ih nijekali. Vrlo je žalosno što se oni koji nisu specijalizirali ovu nauku usuđuju govoriti o njoj. Nemoj da te zavedu oni koji tvrde kako su to ahad hadisi jer su takvi istinske neznalice ove nauke.ne vjeruju u gajb(nevidljivo) ili skoro da ne vjeruju. To su činili zato što-u suštini.513 Šejh Ahmed Šakir kaže: Silazak Isa a.

ono što je objavljeno od Allaha dž. 1/345-348 519 Šerhul akidetit Tahavijje. Ne postoji razumska niti šerijatska zapreka koja bi ih osporila pa je nužna njihova utemeljenost.. ostavljanje novotarija jer je svaka novotarija zabluda. Imam Ahmed ibn Hanbel. 1/241-243 Mekalatul islamijjine vehtilaful musalline.Allah ga učinio ružnim. A 517 518 Tabekatul hanabile. vjerovati da će to biti i da će sići Isa a. 18/75 .520 Šejhul islam Ibn Tejmije kaže: Mesih alejhis selam između svih ostalih poslanika će sigurno sići na zemlju kao što o tome svjedoče brojni vjerodostojni hadisi. Allah mu se smilovao.. u pojuvu Dedždžala i silazak sa neba Isaa sina Merjemina.519 Kadija 'Ijad veli: Silazak Isa a. 564 520 Komentar Muslimovog sahiha.s.517 Ebul Hasan el Eš'ari. striktno slijeđenje njih..518 Tahavija kaže: I vjerujemo u predznake Sudnjeg dana. Zato je on na drugom nebu iako je odabraniji od Jusufa.. i njegovo pogubljenje Dedždžala je istina i tačno kod sljedbenika Sunneta i vjerodostojnih hadisa o tome. i ubiti ga na kapiji Ludda. ubraja dio uleme e temelje ubjeđenja Ehli suneta.s. poslanike. Idrisa i Haruna alejhimus selam jer on želi sići ne zemlju prije Sudnjeg dana.s. Na kraju kaže: O svemu što smo spomenuli kažemo: To je naš put.s.š. meleke. o temeljima ubjeđenja sljedbenika hadisa i Sunneta kaže: Vjerovanje u Allaha. kaže: Temelji sljedbenika Sunneta kod nas su: čvrsto se držati onog na čemu su bili ashabi Allahovog Poslanika savs. i što su pouzdani prenijeli od Resulullaha savs ne odbacujući ništa od toga . Allah mu se smilovao. . Potom je spomenuo nekoliko temelja ubjeđenja sljedbenika Sunneta pa kaže: Vjerovati kako će se varalica Dedždžal pojaviti. između očiju će mu pisati kafir.206 Silazak Isa a. knjige. za razliku od drugih. kako će on sići da bi ubio Dedždžala . i vjerovati u dolazak Dedždžala i da će ga ubiti Isa a.

pomagača . poselamio se sa njim i on će posljednji od ashaba umrijeti. i on ojača. što smo pojasnili govoreći o borbi protiv židova. a ne neko drugi od poslanika. Imam Malik. je ashab i poslanik.s.524 Ibn Kesir kaže: Istinu su rekli o tome. Zaista je ovaj ummet veličan u prijašnjim knjigama i prenesenim vijestima.s. 7/343 525 Tefsir Ibn Kesir. Ovim će Allah dž. je u Indžilu nagovijestio vrijednost ummeta Muhameda savs. Allah mu se smilovao. kaže: A u Indžilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti. 7/343 526 Tedžridu esmais sahabe. 4/329 523 Sura El Feth.s. je molio Allaha dž. i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača. vidio je Resulullaha savs u noći Isra'a.522 2. O ovom oni imaju nekoliko mišljenja: 1. je na prvom nebu jer se njemu pokazuju duše njegovih potomaka.š. 29 524 Tefsir Ibn Kesir.521 Mudrost u silasku Isa a.apostola) po onome što je došlo do nas. Hafiz Ibn Hadžer ovo mišljenje smatra prečim od drugih. mimo drugih Pojedini učenjaci su pokušali shvatiti željenu mudrost silaska Isaa sina Merjaminog na kraju vremena. Isa a.526 521 522 Medžmeul fetava.523Isa a. da i njega učini od njih pa Allah primi njegovu dovu i ostavi ga dok ne siđe na kraju vremena kao obnovitelj islama. 4/329 Fethul Bari. je rekao: Doprla je do mene vijest kako su kršćani kad bi ugledali nekog od ashaba koji su osvojili Šam govorili: Tako nam Allaha oni su bolji od havarijuna (Isaovih a.s. 1/432 .s.š. kaže: Isa sin Merjemin a. O tome Uzvišeni Allah dž. će ih pobiti i ubiće njihovog vođu Dedždžala. u svom djelu Tedžridu esmais sahabe.207 Adem a.s.525 Imam Ez Zehebi opisujući Isa a.s..Odgovor židovima na njihovu tvrdnju da su oni ubili Isaa sina Merjeminog. obistiniti njihovu laž i upravo on.š. Isa a.s. I zašto baš on.

208 3. Resulullah savs je njemu najpreči i najbliži. Tefsir Ibn Kesira.s. biti jedan od vladara ovog ummeta.528 A u hadisu stoji: Rekli su: Allahov Poslaniče. Rekao sam (riječ je o Velid ibn Muslimu) Ibn Ebi Zi'bu: pričao nam je Evzai a on od Zuhrija a ovaj od Nafia a on od Ebu Hurejre: A imam bude jedan od vas. Ibn Ebi Zi'b je upitao: Znaš 527 528 Buhari. 6/477-478. jer nema poslanika poslije Muhameda savs. kaže: I da vam donese radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. 4/128 I 5/262 .s. i biće jedan od njegovih sljedbenika savs.š. tako da će Isa a. da je Resulullah savs rekao: Kako će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a džemat bude predvodio jedan od vas.Zaista će silazak Isa a. Zaista on neće doći sa novim šerijatom jer je Dini .s. je donio radosnu vijest o dolasku Resulullaha savs poslije njega. 6. 8/136.s.529 Zakon po kojem će suditi Isa alejhis selam Sudiće Isa a. po šerijatu Muhameda a. Allah dž. 25/119 Sura Es Saff.s.s. Neće biti dokinut (derogiran). obavijesti nas o sebi? Rekao je: Da.š. o tome Uzvišeni Allah dž.islam pečat vjera i trajan do Sudnjeg dana. ubiti. 529 Tehzibus sireti Ibn Hišam. 5.Njegova posebnost u spomenutim stvarima je zbog riječi Resulullaha savs: Ja sam preči Isau sinu Merjeminu jer između mene i njega nije bilo poslanika. U vrijeme silaska Isa a. Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. Njegov silazak će se podudariti sa pojavom Dedždžala pa će ga Isa a. 45. Musned Ahmeda. će uništiti sve pozive osim islama. ubiti svinju i odrediti im džizju (porez). 4.527 Da. obznaniće se njihova laž o neistinitom pozivu.a. Isa a. ja sam poziv Ibrahima i radosna vijest moga brata Isaa. Pozivao je ljude da mu vjeruju i da povjeruju u njega. Slomiće krst.Pojaviće se kako bi u laž utjerao kršćane. Muslim. Stvorenju od prašine ne dolikuje ništa drugo nego prašina.s. obnovitelj islama. sa nebesa biti kraj edžela (smrtnog časa) kako bi bio pokopan.

potrebnom znanju za suđenje ljudima po ovom zakonu.s.534 Ako je to tako onda nije dozvoljeno pretpostavljati kako će Isa a. 677-678 . 3/387. i zbog riječi Resulullaha savs: Poslije mene nema poslanika533 ili: Ja sam posljednji. reče! Vodiće vas Knjigom vašeg Gospodara Uzvišenog i Sunnetom Vašeg Resula savs. Također smo govorili o njegovoj borbi protiv nevjernika i sljedbenika Dedždžala. Dokinuti sud po šerijatu nije dozvoljeno jer će dunjaluka biti dok bude šerijatskih obaveza (teklifa) i dok na zemlji ne bude onih koji će govoriti: Allah. nego onog momenta kad siđe biće jedan od sljedbenika Muhameda savs.š. 8/640-641 535 Musned Ahmeda. sići sa novim šerijatom različitim od šerijata Muhameda savs. 13/334.š. 533 Muslim. onako kako je o tome Resulullah savs obavijestio Omera r. 2/193 Muslim. Sići će Isa sin Merjemin a.535Sići će a već će na nebesima biti podučen od Allaha dž. 15/104 534 Buhari. 10/313-314 536 Et Tezkire. reći će.40.209 li čime će vas voditi? Reci mi. pečat poslanika.s. Vijernici će se okupiti oko njega i tražiti da im presudi u sporovima. 530 531 Muslim. Fethul Bari. prestati šerijatske obaveze (teklif) jer bi u suprotnom Isa bio poslanik toga vremena koji bi im donosio naredbe od Allaha dž.a: Kad bi Musa bio živ ne bi imao druge mogućnosti nego da me slijedi. njegov hadž i džihad protiv nevjernika. Zaista ste vi jedni drugim vođe iz Allahove počasti prema ovom ummetu.s. Allah. pa će mu reći njihov vođa: Klanjaj nam.536 Ono što upućuje na ostanak šerijatskih obaveza je i namaz Isa a. 2/193-194 532 Sura Ahzab. Ne.s. Musannef Abdurrezaka. sa muslimanima.531 Kurtubi kaže: Pojedini smatraju kako će sa silaskom Isa a. O njegovom namazu smo već govorili u hadisima o tome.530 Džabir ibn Abdullah prenosi kako je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Neće se prestati skupina iz mog umeta boriti na istini prepoznatljivi do Sudnjeg dana. a to se ne prihvata zbog riječi Uzvišenog: I pečat poslanika532.

Ljudi će jesti sa stabla jednog nara (šipka) i svi će sjesti u hlad tog drveta. Opraće zemlju koja će biti poput ogledala. nego je džizju utemeljio naš Poslanik savs koji nam je to pojasnio riječima: Tako mi Allaha . pa će Allah u njegovo vrijeme uništiti Mesiha Dedždžala.538 Pojava sigurnosti i blagostanja u njegovo vrijeme. nakon njegovog silaska je vrijeme sigurnosti. pojava Je'džudža i Me'džudža. će poslati obilnu kišu.s. sići će Isa sin Merjemin i biće pravedan vladar.210 A kad je riječ o njegovom hadžu Muslim bilježi od Hanzale el Eslemija kako je čuo Ebu Hurejru r. mira i blagostanja. Ja sam najpreči Isa a.. 537 538 Muslim. da prenosi hadis Resulullaha savs: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. a mlijeko jedne ovce za jednu familiju..s. sin Merjemin će u mjestu Revha zanijetiti hadž ili umru ili oboje. nestaće sporova. 18/63-70 .s. ubiti svinju i odrediti džizju. Deva će dati dovoljno mlijeka za veliki broj ljudi.s. Mlijeko će biti blagoslovljeno.a. U podužem hadisu Nevas ibn Sem'ana u kojem je spomenut Dedždžal.537 Što se tiče određivanja džizje (poreza po glavi nevjernika) iako je on utvrđen prije njegovog silaska. zemlja će iznjedriti bogatstvo plodova i raskoši. Mlijeko jedne krave će biti dovoljno za čitavo pleme. zato što između mene i njega nije bilo poslanika. mržnje i zavidnosti. imetka će biti na pretek.539 Ahmed bilježi od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Poslanici su braća po allatu (različitih majki a istog oca) majke su im različite a vjera im je jedna.. silazak Isaa a.š. 8/234 Muslim. alejhis selam Vrijeme Isa a. Slomiće krst. 2/292 539 Muslim. to nije dokidanje ranijeg zakona od strane Isa a. Potom će reći zemlji: Bujaj plodovima. Zaista će on sići . vrati blagodatima. njegova dova protiv njih i njihovo uništenje Resulullah savs kaže: Zatim će Allah poslati kišu pred kojom će nestati kuće od drveta i gline. Allah dž.

543 A Kadija 'Ijad smatra kako je značenje ovih riječi: neće se tražiti zekat na njih jer neće biti onih koji bi primili zekat. tigrovi sa kravama. stoji: Pa će Allah poslati Isaa sina Merjemina . Ovo je slično riječima Uzvišenog: I kad steone kamile bez pastira ostanu..211 Zemljom će zavladati mir.541 Nevevi kaže: To znači da ljudima neće trebati deva. 543 Nevevijev komentar Muslima. 4. Neće im trebati zbog velike svijesti o blizini Kijameta. Sigurno će prestati pakost. bilježi se u pojedinim predajama kako će boraviti sedam godina a u drugim četrdeset godina.a.. 18/75-76 .542 Znači: niko ih neće tražiti i voditi računa o njima. 2/192 545 Muslim. vladar pravedni . U predaji Imam Muslima od Abdullah ibn Amra r.544 Vrijeme koje će živjeti nakon silaska i njegove smrti Što se tiče vremena Isaa a.. Nestaće neprijateljstva među dvojicom ljudi. 2/192 544 Nevevijev komentar Muslima. I sigurno ćete biti pozivani da uzmete šta želite od imetka ali ga niko neće uzeti. zatim će ostati među ljudima sedam godina. zaista će sići Isa sin Merjemin. zato što je ona najvrijednija kod ljudi i najdragocjenija kod arapa. međusobna mržnja i zavist.545 540 541 Musned Ahmeda. neće željeti da je posjeduju jer je ionako imetka previše a jako malo želja. Čak će lavovi pasti sa devama. na zemlji nakon silaska. Ovdje je spomenut «kalas» mlada deva. vukovi sa ovcama a djeca će se igrati sa zmijama koje im neće nauditi. 2/406 Muslim.s. i zaista če odrediti džizju i sigurno ćete nezainteresovani ostaviti mladu devu bez čobana. Zatim će Allah poslati hladan vjetar iz pravca Šama od kojeg na zemlji neće ostati živ niko u čijem srcu bude trun dobra ili imana. 2/192 542 Sura Et Tekvir.. A Nevevi negira ovo mišljenje.540 Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Tako mi Allaha.

š.212 A u predaji Imam Ahmeda i Ebu Davuda: Boraviće na zemlji četrdeset godina. Tada bi to bio dodatak na vrijeme provedeno na zemlji prije njegovog uzdignuća na nebesa jer je on tada imao trideset tri godine. 2/406 En Nihaje. Tu postoji nejasnoća. 1/146 . Potom će umrijeti i muslimani će mu dženazu klanjati. Osim ako se predaja od sedam godina ne odnosi na period nakon silaska.547 A Allah dž. najbolje zna. što se najčešće spominje kao njegova tadašnja starosna dob. 546 547 Musned Ahmeda.546 Oba ova rivajeta su vjerodostojna.

Većina uleme (džumhur) je pročitala Jedžidž i Medžudž bez hemzeta tako da su dva elifa višak.š.s. Kažu: Me'džudž je izvedenica iz « madž» kad se poremeti. I ovo je suprotno merfu 548 549 Sura El Kehf. A u Asimovom kirajetu se nalazi hemze sa sakinom. tako što je Adem imao poluciju u snu pa se njegovo sjeme pomiješalo sa zemljom od čega Allah dž. Njihovo porijeklo je ljudsko. stvori Je'džudža i Me'džudža. Je'džudž i Me'džudž su dvije nearapske imenice. 1/152-153 . Neki pak smatraju iz « edž» brzina neprijatelja. A neki kažu: arapske. Ovo se naravno odnosi na izvedenice iz arapskog jezika.me'džudž ili na oblik «fa'ul». Fetava Imam En Nevevi. 116-117.213 ČETVRTA STUDIJA: JE'DŽUDŽ I ME'DŽUDŽ Njihovo porijeklo Prije nego počnemo govoriti o pojavi Je'džudža i Me'džudža smatram pogodnim ukazati na njihovo porijeklo i značenje riječi (Je'džudž) i (Me'džudž). Pojedini učenjaci kažu: Oni su potomstvo Ademovo a ne Havino 549. Po tome bi izvedenice bile iz « edždžetin naru edžidžen» kad se rasplamsa. O ovome ne postoji dokaz niti je preneseno od onoga od koga se mora uzeti mišljenje. od Adema i Have a. izgorjela od soli. Fethul Bari. a osnova riječi je (jedžedže) i (medžedže). One su na oblik « jef'ul» .550 Ibn Džerir kaže: Nisam vidio nikog od prvih muslimana da tako nešto tvrdi osim Ka'bul Ahbara. Potvrda njihovom korijenu od madž u značenju poremećaj su riječi Uzvišenog: I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugim.je'džudž i « mef'ul» . Ili iz riječi « udžadž « voda žestokog saliniteta.548 A to će se desiti prilikom njihovog izlaska iz zida. 99. A ako ih smatramo stranim izrazima onda one nemaju izvedenice jer se strani izrazi ne izvode iz arapskog jezika. 13/107 550 En Nihaje. Sve što smo spomenuli o njihovim izvedenicama odgovara njihovom stanju.

reče: O Ademe! Odgovori: Odazivam Ti se radostan. vidjećeš ljude kao pijane a pijani neće biti nego će Allahova kazna biti žestoka. misija vatre.s. a Jafis je iz potomstva Nuha a. Medžmeuz zevaid. je i ono što bilježi Buharija od Ebu Seid el Hudrija r. A vi nećete prestati boriti se protiv neprijatelja sve dok ne dođe Je'džudž i Me'džudž: širokih lica. dobro je u Tvojim rukama.214 hadisu: Zaista su oni iz potomstva Nuhova. malehnih očiju.555 Imam Ahmed bilježi od Ibn Harmele a on od njegove tetke: Održao je Resulullah savs hutbu. 4/490. širokih lica.552 Ono što upućuje da su oni iz potomstva Adema a. pa je rekao: Vi govorite: Nema više neprijateljstva.553 Od Abdullah ibn Amra se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaista su Je'džudž i Me'džudž potomci Ademovi.551 Je'džudž i Me'džudž su potomci Jafis Ebu Turka. Pa će mu reći: Pusti vojsku (misiju) vatre. prsta nateknutog od ujeda škorpije. 1/154 556 Musned Ahmeda. Upitaše: Ko je od nas taj jedan? Reče: Budite obradovani! Od vas je jedan a od Je'džudža i Me'džudža hiljada. upitaće. Od svake hiljade devetsto devedeset devet.š. 5/271 . sitnih očiju.554 Njihovo svojstvo Od njihovih svojstava shodno hadisima je sličnost njihovim precima gatamskim mongolima: sitnih očiju. mongolske konstrukcije i boje. 6/382 554 Minhatul me’abudi fi tertibi musnedi Tajalisi. A šta je to. Nijedan od njih neće umrijeti a da ne ostavi hiljadu i više potomaka iza sebe. 1/154 553 Buhari. I zaista kada budu poslani ljudima uništiće im živote. 8/6 555 En Nihaje. riđokosi. Malo dijete će tada osijediti a svaka trudnica plod pobaciti. crvene kose sa teških i visokih predjela zemlje. lica poput iskovanih štitova. da je Resulullah savs rekao: Allah dž. A nema sumnje da je Nuh od potomstva Havinog.s. 13/107 En Nihaje.a.556 551 552 Fethul Bari. poput štitova iskovanih. Mustedrekul Hakim. 2/219.

govoriti kada bude riječ o njihovom izlasku. govoreći o Zul Karnejnu kaže: I on opet pođe.558 2. Nema snage da se ubije jedan od njih.Vrsta omotanih prostrtih ušiju. 13/107 Sura El Enbija’. Naredio mu je da skloni vjernike sa njegovog puta pa će im reći: Sklonite se u pećine. 2. Ono što je došlo u tim vijestima jesu tri grupe njih: 1. Teško nama. 96-97.s. samo vi pomozite meni što više možete. Teško je povjerovati kako će biti visoki pedalj ili dva.215 Ibn Hadžer spominje neke vijesti o njihovim svojstvima ali su te predaje slabe. Bilježi se također da će biti visoki pedalj . tada će se pogledi nevjernika ukočiti. Nego. mi ćemo te nagraditi.Je'džudži Me'džudž čine nered po zemlji. O Zul Karnejne . inšaallah. U hadisu Nevas ibn Sem'ana se spominje kako je Allah dž.Uzvišeni Allah dž.š. i ja ću između vas i njih zid 557 558 Fethul Bari. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. dolazak Je'džudža i Me'džudža. a) Dokazi iz Kur'ani Kerima: 1. da nema načina ubiti jednog od njih. Na to upućuje Kur'an i Sunnet. 3. najviše tri pedlja. mi smo prema ovome ravnodušni bili.I kad se otvore Je'džudž i Me'džudž i kad se budu niz sve strmine žurno spuštali i približi se istinita prijetnja. objavio Isau a. O čemu ćemo.557 Ono na što upućuju vjerodostojne predaje je to da je riječ o jakim ljudima. nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao.dva. Dokazi dolaska Je'džudža i Me'džudža Dolazak Je'džudža i Me'džudža na kraju vremena je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. . Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao . mi smo sami sebi nepravdu učinili.Vrsta visoka četiri lakta i široka četiri lakta. Kad stiže između dvije planine.š.rekoše oni .reče on.Vrsta poput vrlo visokog drveća.

zar ćemo biti uništeni a među nama bude dobrih? Da.559 Ovi ajeti ukazuju na to kako je Allah dž. Niko ih od ljudi neće moći zaustaviti. i ljudi. Zatalasaće ljudima šireći nered zemljom. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu ni da ga prokopaju.: Zaista sam Ja izveo moje robove od kojih se niko od vas ne može odbraniti. skloni moje robove u goru (brdo)! Pa će Allah 559 560 Sura El Kehf. od Zejneb bint Džahš da je Resulullah savs jednog dana došao uznemiren kod nje govoreći: Nema drugog božanstva osim Allaha.216 podići. popustiće ovaj zid.: Allah dž. Muslim.Hadis zabilježen u Dva sahiha od Ummu Habibe bint Ebi Sufjan. Zejneb bint Džahš kaže: Rekla sam: Allahov Poslaniče. Je'džudž i Me'džudž će izaći zapanjujućom brzinom. Tefsir Ibn Kesir. kralja pravednog u gradnji veličanstvenog zida brane između Je'džudža i Me'džudža. reče. I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. naroda pokvarenog na zemlji. ako bude mnogo pokvarenosti.a. Danas je Je'džudžu i Me'džudžu otvorena brana ovoliko ( zaokružio je palcem i kažiprstom). 11/341-342 561 Buhari. 16/15-27. u ogromnom broju. 6/381 I 13/106 . Neke sam već spomenuo a neke ću ovdje spomenuti: 1. a prijetnja Gospodara mog će se sigurno ispuniti. Ovo je blagodat Gospodara moga! reče on. 18/2-4 . 92-99.561 2. rušenja dunjaluka i početka Kijameta560 kao što ćemo spomenuti u vjerodostojnim hadisima. Kad nastupi vrijeme određeno i Kijamet se primakne. Ovo je znak skorog puhanja u sur.s.š. 5/191-196 I 5/366-367.Hadis Nevas ibn Sem'ana r. Tefsirul Kurtubi. reče: Pušite! A kad ga usija. teško arapima od zla koje se približilo. On će ga sa zemljom sravniti. A kada se prijetnja Gospodara mog ispuni. da. pa ćemo ih sve sakupiti. Donesite mi velike komade gvožđa! I kad on izravna dvije strane brda.š. potčinio Zul Karnejna. b)Dokazi iz Sunneta Čistog: Mnogo je hadisa o Je'džudžu i Me'džudžu i dosežu stepen tevatura po značenju. reče: Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. I puhnuće se u rog. Et Taberi. je objavio Isa a.

pa će On poslati crve u vratove robova od kojih će svi kao jedan pomrijeti.š.s. Dočekaće ih Je'džudž i Me'džudž koji će sa svih strana ići žurno. pa će kišu s neba spustiti koja će ih odnijeti i pobacati njihova tijela u more.. potom su vratili priču Isau a. 4/189-190. Musned Ahmeda. Pa će proćo pored jezera zvanog Taberijje i popiće ono što bude u njemu.565 Ebu Hurejre r. 5/20-21. 18/68-69 Muslim. hajde da pobijemo i one na nebesima! Odapeće svoje strijele prema nebu a Allah dž..a. poslati Je'džudža i Me'džudža i oni će iz svih krajeva žurno dolaziti. o predznacima Sudnjeg dana se spominje: Je'džudž i Me'džudž. 18/27 565 Mustedrekul Hakim. pa su se prisjećali Sudnjeg dana . prenosi od Resulullaha savs: (pa je spomenuo hadis i u njemu): Izaći će pred ljude tražeći vodu od njih a oni će bježati pred njima.s.hadis:3556.. hadis:4712.563 3.š.. i oni će pomrijeti. Neće naći ni koliko pedalj zemlje a da ne zaudara na njihovu masnoću i smrad.s. 4/488-489.. pa će reći: Pobili smo sve što je na zemlji.U hadisu Huzejfe ibn Usejda r.š. Musaom i Isaom a. Albani za ovaj hadis kaže: Daif (slab) vidi Daifu džami’is sagir. Preklinjaće me pa ću zamoliti Allaha dž. u Bejtul Makdesu.562Hadis bilježi Muslim a u drugoj predaji dodaje poslije riječi: Nekad je ovdje bila voda. i njegove prijatelje na zemlju. . Preklinjaće me pa ću zamoliti Allaha dž.š. Allahov poslanik Isa i njegovi prijatelji će moliti Allaha dž. Zemlja će se ušćutiti njihovim smradom. 18/70-71 564 Muslim. Potom će spustiti Allahovog poslanika Isa a. će ih vratiti premazane krvlju.š.217 dž. Od Abdullah ibn Mes'uda se prenosi kako se Resulullah savs u noći Isra'a susreo sa Ibrahimom. Neće proći pored vode a da je ne popiju niti pored nečega a da nered ne učine.s.a.š. Moliće Allaha dž. Isa a. (spomenuo je ubistvo Dedždžala) pa rekao: Zatim će se ljudi vratiti svojim mjestima. .564 4. Odapeće strijele u nebo pa će 562 563 Muslim. Posljednji među njima će reći: Nekad je ovdje bilo vode. potom će ići dok ne dođu do brda Hamer. i njegovi prijatelji će biti okruženi tako dugo dok glava jednog vola ne bude vrijedila koliko vaših stotinu dinara današnjih. pa će im poslati dugovrate ptice koje će ih odnijeti i baciti gdje Allah bude htio.

218 im se vratiti umazane krvlju. Vidjeli su ostatke mlijeka i meda na tamošnjoj kuli. Vidjeli su mnoge strahote i čuda. Visok je i istaknut. 5/191-192 . A što se tiče mjesta njegove gradnje. Kur'an to spominje u riječima: O Zulkarnejne. Zatim su se nakon odsustvovanja više od dvije godine vratili svojim kućama. Tako mi Onog u čijoj je ruci duša Muhammeda. i ja ću između vas i njih zid podići. Ne može se ni njemu ni onome što je oko njega prići od brda. poslati crve u njihove vratove koji će ih uništiti. uhranjene i pune od njihovog mesa.570 566 567 Sunenut Tirmizi.567 To je ono što je rečeno o gradnji zida. Čuvaju ga stražari kraljevski. 8/597-599 Sure El Kehf.566 Je'džudžov i Me'džudžov zid Zulkarnejn je sagradio zid kao branu od Je'džudža i Me'džudža i njihovih susjeda koji su od njega pomoć zatražili.š. od kralja do kralja dok nisu stigli do zida. Išli su iz mjesta u mjesto. Vidjeli su na njemu ogromna vrata zaključana velikim katancima. Tako je halifa Vasik poslao nekoliko vojskovođa sa vojskom da tragaju za zidom.samo vi pomozite meni što više možete. 568 Zbog riječi Uzvišenog: I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi.95. 568 Tefsir Ibn Kesir. Pokušavali su pojedini vladari i historičari da tačno saznaju gdje je to mjesto. rekoše oni. Nego.pouzdano se zna da je na istoku. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. reče on. 570 Tefsir Ibn Kesir. zaista će životinje postati ugojene.5/191 569 Sura El Kehf.Je'džudž i Me'džudž čine nered po zemlji. Vidjeli su njegovu građevinu od gvožđa i čelika.94. Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao.90.569 Precizno se ne zna gdje je to mjesto. precizno otkriju njegovu lokaciju i o tome ga obavijeste kad se vrate. Reći će: Našom snagom i veličinom savladasmo stanovnike zemlje i pobijedismo onog ko je na nebesima! Zatim će Allah dž. mi ćemo te nagraditi.

Imam Buhari kaže: Rekao ječovjek Poslaniku savs: Vidio sam zid od hladnog čelika. i ono što se nalazi u vjerodostojnim hadisima a to je: Zid Je'džudža i Me'džudža postoji dok ne dođe određeno vrijeme u kojem će popustiti pa će Je'džudž i Me'džudž izaći. Poslanik reče: Baš si ga vidio!?571 Sejjid Kutub kaže: Otkriven je zid nedaleko od grada Tirmiz. Početkom 15. a nije to Zul Karnejnov zid.Zatim kaže: I kad on izravna dvije strane brda. To je učinio velikim komadima gvožđa koje je zalio vrelim čelikom i napravi postojan zid. moguće je kako je to zid koga je sagradio Zul Karnejn. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: Kad stiže između dvije planine. a prijetnja Gospodara mog će se sigurno ispuniti. pa ćemo ih sve sakupiti. i nije spomenuo lanac prenosilaca tako da Allah zna kolika je njena tačnost.š. A kad se prijetnja Gospodara mog ispuni On će ga sa zemljom sravniti. A «seddan» su dvije planine. To će se desiti pred sami Smak svijeta. Dovoljno mi je ono o čemu nas je obavijestio Mudri Allah dž.š. vidi djelo: Ešratus sa’a ve esraruha od Muhammed Selame Džabira. Allah mu se smilovao. O tome Allah dž. 75 573 Sura El Kehf.573 Ono što ukazuje na to da ovaj zid postoji i kako nije sravnjen sa zemljom je predaja Ebu Hurejre od Resulullaha savs 571 572 Buhari.. Prethodni ajeti upućuju na to da se ovaj zid nalazi između dva brda . 98-99 . Također ga spominje i španski historičar Klovingo u svom putovanju godine 1403. zid poznat kao: Željezna kapija.. I puhnuće se u rog.219 Ovu priču je zabilježio Ibn Kesir. kaže: Ovo je blagodat Gospodara mog! reče on. Isto tako. stoljeća prošao je pored njega njemački naučnik Sildberger i zapisao ga u svojoj knjizi.jedna naspram drugoj.572 Smatram: Moguće je kako je pomenuti zid ustvari zidina grada Tirmiz koju spominje Jakut el Hamevi u: Mu'adžemul buldani.6/381.4/2293. nije cilj ove studije precizno određivanje mjesta tog zida. Tefsir Zilal. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. i kaže: Zid u gradu Željezna kapija se nalazi na putu Semerkanda i Indije .

tatara .inšaallah. Kao da su oni Je'džudž i Me'džudž ili njihova prethodnica. Reći će jedan od njih: Vratite se.s.576 Pojava Tatara se dogodila u doba Kurtubija koji je čuo o njima. Od muslimana ih ne može odvratiti niko osim Allaha dž. sutra ćete ga prokopati inšaallah . kako je mali dio toga zida otvoren i kako se Resulullah savs od toga uznemirio.220 o tome zidu: Kopaju ga svaki dan sve dok ga gotovo ne prokopaju. o čemu smo već govorili. posmatrano sa pozicije vjerovatnoće a ne čvrstog ubjeđenja. Ibn Madže i Hakim a već smo spominjali izvore ovog hadisa. pa će ih Allah dž.su u današnjem vremenu nastali narodi (ummeti) koje ne može pobrojati niko osim Allaha dž.a to je pojava Je'džudža i Me'džudža na kraju vremena.574 Bilježi se u Dva sahiha.i uništiti a potom ih baciti u more tako da će ljudi i naselja odahnuti od njih. Tražiće vode a ljudi će bježati pred njima. Ali ono što je od velikih predznaka Sudnjeg dana .š. još se nije dogodilo jer vjerodostojni hadisi upućuju na njihov dolazak poslije Isa a. u dovi. I sve tako dok ne dođe njihovo vrijeme i Allah dž. te ih je na osnovu toga smatrao Je'džudžom i Me'džudžom ili njihovom prethodnicom. Doći će sutradan i naći ga onakvim kakvim su ga ostavili. da su oni Tatari koji su se pojavili u sedmom hidžretskom stoljeću.š. koji će moliti Allaha dž. 4/2293-2294 576 Tefsirul Kurtubi. ih htjedne poslati na ljude. da se Allahovo obećanje o sravnjivanju sa zemljom tog zida već ostvarilo i da se Je'džudž i Me'džudž već pojavio. Sejjid Kutub smatra.š.š. Fi zilalil Kur'an. da ih uništi. 11/58 .Tada jedan od njih kaže:Vratite se.575 O tim Tatarima Kurtubi kaže: Od njih .i zatraži pomoć riječima . uništili islamske državice i sijali svakojaki nered zemljom.š. 574 575 Bilježi ga Tirmizi. sutra ćete ga prokopat! Pa ga Allah vrati čvršćeg nego što je bio. pa će ga prokopati i izaći na ljude. njihovim iskušenjima i ubistvima.

578 Tri pomračenja koja su predznaci Sudnjeg dana se spominju u kontekstu hadisa o velikim predznacima Sudnjeg dana.580 Jesu li se već desila ova pomračenja? Ova tri pomračenja se još nisu dogodila kao ni ostali veliki predznaci Sudnjeg dana. 577 578 Vidi:Tertibul kamusil muhit.. 2/55. pomračenje na zapadu i pomračenje na Arapskom poluotoku. 579 Muslim.221 PETA STUDIJA: TRI POMRAČENJA Značenje riječi (hasef) . Rekla sam: Allahov Poslaniče. 49 . pomračenje na zapadu i pomračenje na Arapskom poluotoku. zar će se zemlja pomračiti a na njoj bude dobrih ljudi? Poslanik savs joj reče: Kada većina njenog stanovništva bude pokvarena. Lisanul areb. 8/11 581 Vidi El Iša'a.. 9/67 Sura El Kasas.pomračenje Kaže se (hasefel mekan. Iako pojedini učenjaci smatraju kako su se oni već dogodili poput Šerif el Berzendžija581ipak je tačno kako se ništa od njih još nije dogodilo nego su se desila određena pomračenja u različitim mjestima sa različitim vremenskim periodima a to je dio malih predznaka Sudnjeg dana. kao što to prenosi El Hejsemi u Medžmeuz zevaid. jahsifu husufen) kada nešto ode u zemlju i nestane u njoj.579 2. 18/27-28 580 Bilježi ga Taberani u Evsatu.577U tom značenju su i riječi Uzvišenog: I Mi smo i njega i dvorce njegove u zemlju utjerali. 81.Od Huzejfe ibn Usejda se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaista Sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite deset predznaka . i tri pomračenja: pomračenje na istoku. Dokazi iz Sunneta Čistog o pojavi pomračenja: 1.Ummu Selame kaže: Čula sam Resulullaha savs kako kaže: Poslije mene će biti pomračenje na istoku.

Ibn Hadžer kaže: Već su se dogodila određena pomračenja u pojedinim mjestima. 13/84 . 582 Fethul Bari. Moguće je da se sa tri pomračenja mislilo na pomračenje prostorno većeg obima od uobičajenog.222 A što se tiče ova tri pomračenja ona će biti velika i sveopća za mnoga mjesta istoka. zapada i Arapskog poluotoka. A Allah najbolje zna.š.582 U prilog rečenom je i ono što je zabilježeno u hadisima o tome kako će se tri pomračenja dogoditi onda kada se poveća pokvarenost među ljudima i kada se među ljudima proširi nepokornost prema Allahu dž.

Ibn Mes'ud r. reče: KO nešto zna nek to kaže.585 Kaže. 17/143. Muslim. 587 Buhari. Nevevijev komentar Muslima. 16/130. 7/233 586 Luzum je ono što je kazano u riječima Uzvišenog: A pošto ste vi poricali. 16/131.š. 8/571. 7/235-236 585 Tefsiru Taberi.223 ŠESTA STUDIJA: DIM (DUHAN) Pojava dima na kraju vremena je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojem govori Kur'an i Sunnet. 6/143 i 5/305. Tefsir Ibn Kesir.š. 15/111-113.š. Zaista je od učenosti kada ne znaš reći: Ne znam. da li je on jedan od znakova koje očekujemo . a ko ne zna neka kaže: Allah najbolje zna. Rimljani. 17/143 .587 Kada je čovjek iz plemena Kende govoreći o dimu rekao: Zaista će se pojaviti dim na dan Kijameta i uzeti sluh i vid munafika .584 O značenju ovog dima. Tefsir Ibn Kesir.583 Znači: Sačekaj Muhammede sa ovim nevjernicima dan kad će se nebom pojaviti vidljiv i jasan dim koji će ljude prekriti.o tome postoje dva mišljenja uleme: PRVO: Ovaj dim je pogodio Kurejšije u vremenu teškoće i gladi kad je Resulullah savs uputio dovu Allahu dž. Zaista Allah dž. nasilje. o tome da li se on već dogodio. Tada će im se reći: «Ovo je neizdrživa patnja» glasom punim prezira i ruganja. protiv njih nakon što su odbili da mu se odazovu pa su nebo vidjeli poput dima. radijallahu anhu: Petero se već dogodilo: luzum586. Tefsirul Kurtubi. To je ono što se dogodilo nevjernicima na dan Bedra od pogibije ili zarobljeništva. Vidi: Tefsir Ibn Kesir. neminovno vas čeka patnja (Sura El Furkan. 77) znači: Biće neminovna kazna koja će ih uništiti kao posljedica njihovog poricanja Istine.: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti: »Ovo je neizdrživa patnja». Dokazi njegove pojave a)dokazi iz Kur'ani Kerima: Riječi Uzvišenog Allaha dž. Ovo je mišljenje Abdullah ibn Mes'uda koga je slijedila grupa prvih muslimana. 10-11 Tefsirul Kurtubi.a. Ili će oni to reći jedni drugima. mjesec i dim. kaže svom Poslaniku: 583 584 Sura Ed Duhan.

znalca ummeta. Ne zaspah do zore. Zašto.589 Ovo mišljenje je prioritetnije kod Taberija koji kaže: Zato što je Allah dž. Njegove riječi Poslaniku: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim 590– su izrečene u kontekstu o nevjernicima Kurejša kao Njegov prijekor njima za širk koji čine.. 592 Tefsirut Taberi.. Ako se tome dodaju merfu hadisi u sahihima kao i hasen i drugi hadisi . pojedinih ashaba i tabi'ina.š.) pa pomislih kako dim (duhan) kuca na vrata.593 Ibn Kesir kaže: Ovaj lanac prenosilaca je tačan sve do Ibn Abbasa .pr. Dogodiće se pred sami Sudnji dan. dok ih ne zadesi Njegova srdžba. 8-9. pomozi me nad njima sa sedam godina kao sedam Jusufovih godina.zaprijetio mušricima Kurejša sa dimom.592 DRUGO: Ovaj dim je od onih predznaka koje očekujemo i koji se još nisu dogodili. govoreći: I drugog boga osim Njega nema. 25/114 593 Tefsirut Taberi. 86 Buhari. Muslim.. I to je mišljenje svih ashaba i tabi'ina. U toma je prijetnja mušricima. sve to je dovoljan 588 589 Sura Sad. 10 591 Sura Ed Duhan. Zavladala je suša koja ih je gotovo uništila. Ibn Džerir et Taberi bilježi od Ibn Ebi Hatema a ovaj od Abdullah ibn Ebi Mukile da je rekao: Rano ujutro sam otišao kod Ibn Abbasa pa mi reče: Cijelu noć.a to je naređenje njemu da bude strpljiv . poznavaoca značenja Kur'ana.224 Reci: Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam od onih koji se pretvaraju. Ovo je mišljenje Ibn Abbasa.591 Potom se obraća Poslaniku riječima: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim . Između zemlje i nebesa su vidjeli nešto kao dim. On život i smrt daje Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih. 8/511 i 8/571. do pred zoru misam zaspao. Jeli su lešinu i kosti.588Zaista su Kurejšije sporo prihvatali islam pa je Poslanik savs uputio dovu protiv njih: Gospodaru. 25/114 . op. 17/140-141 590 Sura Ed Duhan. Priličnije je da ta prijetnja izrečena njima bude provedena na njima nego da se odlaže za neke druge mušrike.. pitao sam? Reče: Kažu kako se pojavila zvijezda zvana Zu zenb (griješnica.

otkloni patnje od nas.a. nećeš preći svoju granicu! Resulullah savs mu je sakrio: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. A ono sa čime je Ibn Mes'ud r. 18/47-49. sigurno.594 Zabilježeno je u Dva sahiha kako je Resulullah savs rekao Ibn Sajjadu: Nešto sam za tebe sakrio.znači: sve ih obuhvatiti i zadesiti.da se i otkloni. 9/136-139 hadis br. 1/172 . To je ono što se podrazumijeva u Kur'anskim riječima: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim . pa se oni vrate svom načinu življenja. Također i riječi: Koji će ljude prekriti . mi ćemo. A onaj koji se desio je ono što su 594 595 Tefsir Ibn Kesir. prokomentarisao ovaj ajet je priviđenje koje su Kurejšije vidjele kao posljedicu gladi i iscrplenosti.225 i jasan argument kako je dim jedan od predznaka koje očekujemo.595 Iz ovog se vidi kako je Dim od predznaka koje pratimo i očekujemo. A također i vjerodostojni hadisi spominju kako je Dim jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana.596 Nema zapreke ni u tome da kad se pojavi ovaj predznak kažu: Gospodaru naš. Zaista je Ibn Sajjad jedan od medinskih židova a ova priča se desila nakon Poslanikove savs hidžre u Medinu Munevveru. o čemu ćemo kasnije govoriti. jer je riječ o blizini Kijameta. 3660 596 En Nihaje. A da se to odnosilo na nestvarno priviđenje stanovnika mnogobožačke Mekke ne bi bilo rečeno: Koji će ljude prekriti. jedan se pojavio. Pojedini učenjaci nastoje spojiti ove predaje time što tvrde: kako je riječ o dva Dima. 6/517-520. a predaja čiji lanac prenosilaca doseže do Poslanika je preča od bilo koje predaje zaustavljene kod ashaba. Ono sa čime je Ibn Mes'ud prokomentarisao ovaj ajet je njegov govor. reče. vjerovati . Muslim. Odstupi. Tirmizi. 3/218. To je duh (dim). Musned Ahmeda.znači: jasan i uočljiv dim koga će svako vidjeti. 7/235 Buhari. drugi još nije pojaviće se na kraju vremena.

597 Ibn Džerir kaže: Nema ničeg ružnog u tome da se Allahova prijetnja obistinila nad nevjernicima Kurejša i da će se obistiniti nad nevjernicima poslije njih Dimom koji je Resulullah savs nagovijestio kao dolazeći dim koji će se dogoditi. Dedždžal. 18/87 600 Muslim. 7/235. O ovom hadisu Ibn Kesir kaže: Njegov lanac prenosilaca je dobar. a nevjerniku će uši popucati. Kurtubi kaže: Mudžahid veli: Ibn Mes'ud je govorio: Postoje dva Dima. Vjernik će od njega osjetiti nešto poput prehlade.U Huzejfinom hadisu o velikim predznacima Sudnjeg dana se spominje: Dim.š. vidi: Fethul Bari.599 2. 20/114. Hadis koji se prenosi od Abdullah ibn Mes'uda kao i drugi hadisi su vjerodostojni i izrekao ih je Resulullah savs.. 655 Tefsirut Taberi. Tefsir Ibn Kesir. jedan se desio a drugi će ispuniti prostor između nebesa i zemlje. 18/27-28 601 Tefsirut Taberi. 25/114-115 599 Muslim. Bilježi Muslim od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego nastupi šestero: .Ibn Džerir et Taberi bilježi od Ebu Malik el Eš'arija da je Resulullah savs rekao: Zaista vas je Allah dž. Dim.598 b) Dokazi iz Sunneta Čistog Spomenuli smo neke od hadisa o pojavi Dima na kraju vremena. .. taj dim nije bio stvarni dim koji će se dogoditi zajedno sa ostalim velikim predznacima Sudnjeg dana.601 597 598 Et Tezkire. međutim mnoštvo i sličnost ovih hadisa ukazuju na njihovu vjerovatnu utemeljenost (asl). Ovdje ću navesti još neke: 1. opomenuo sa tri stvari: Dim od kojeg će mu'min osjećati nešto poput prehlade a kafira će napuhati tako da će mu od njega uši popucati.600 3. Ibn Hadžer spominje Tebarijevu predaju od Ebu Malika i Ibn Omera pa kaže: Sened ova dva hadisa je vrlo slab. 8/573.226 Kurejšije vidjele u obliku dima.

tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 8/96-102. Tefsir Kurtubi.603 Taberi nakon što je spomenuo mišljenja mufessira o ovom ajetu kaže: Najtačnije mišljenje je ono koje je očito u predajama Resulullaha savs kad je on komentirajući ovaj ajet rekao: To je onda kad sunce izađe sa zapada. 2/182 606 Buhari.misli na izlazak sunca sa zapada i to je mišljenje većine komentatora Kur'ana. ako prije nije vjerovao ili ako nije.606 2. kao vjernik. 7/145 i Ithaful džema'a.Buhari bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudmji dan dok se ne sukobe dvije skupine . i u njemu): dok sunce ne izađe sa 602 603 Sura El En'am. Tefsir Ibn Kesir. 2/149 . kao vjernik. kakvo dobro uradio. 3/366-381. Vidi: Tefsirut Taberi. Kad izađe i ljudi ga ugledaju svi će povjerovati ali. Muslim. 8/103 605 Tefsiruš Ševkani. kakvo dobro uradio. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati.605 b)Dokazi iz Sunneta Čistog Mnogo je hadisa o izlasku sunca sa zapada.604 Ševkani veli: Kad bi Poslanikov komentar ovog ajeta bio vjerodostojan onda se on ne bi dovodio u pitanje nego bi bilo obaveza dati mu prednost i postupati po njemu.602 Vjerodostojni hadisi ukazuju na to da se: nekim predznacima . 2/315-316. ako prije nije vjerovao ili ako nije. evo nekih od njih: 1.Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Neće nastipiti Sudnji dan dok sunce ne izađe sa zapada. Dokazi njegovog dešavanja: a)Dokazi iz Kur'ani Kerima: Onog dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu...227 SEDMA STUDIJA: IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA Izlazak sunca sa zapada je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana zasnovan na Kur'anu i Sunnetu. 604 Tefsirut Taberi. (potom je spomenuo hadis. 11/352. 158.

.608 4. i izađi sa zapada pa će izaći sa zapada.609 5. Zatim će žuriti i ljudima će se to činiti normalnim sve dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom. rekoše. pa ranim jutrom se vrati i izađe sa svog izlazišta.610 6.Imam Ahmed i Muslim bilježe da je Abdullah ibn Amr rekao: Zapamtio sam od Resulullaha savs hadis koji nisam zaboravio.. 18/87 609 Muslim. hadis 6881. 11/110-111. Ostane u tom položaju dok mu se ne kaže: Podigni se. Pa će mu se reći: Podigni se. Potom Resulullah savs reče:Znate li kada će se to dogoditi? Onda kada čovjeku neće biti od koristi . kao vjernik. Rešid Rida tvrdi kako je tekst (metn) ovog hadisa od najvećih nejasnoća.Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego nastupi šestero: Izlazak sunca sa zapada. ali tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati.Od Ebu Zerr'a se prenosi kako je Resulullah savs jednog dana rekao: Znate li vi kuda ide ovo sunce?Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Muslim. vrati se odakle si došlo. uradio. 18/27-28 610 Musned Ahmeda. Zaista ono žuri dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne mu na sedždu.Već smo spomenuli hadis Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana.611 Rasprava sa Rešid Ridaom koji odbacuje hadis Ebu Zerr'a o sedždi koju čini sunce Spominjući prethodni hadis Ebu Zerr'a. 2/195-196. kakvo dobro uradio. 8/541 i 13/404 . čuo sam ga kad je rekao: Prvi predznak koji će se pojaviti je izlazak sunca sa zapada. 18/77-78 611 Muslim.228 zapada. u kojem se kaže: Izlazak sunca sa zapada. Buhari. Zatim ide žurno dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne mu na sedždu. A o 607 608 Buhari. ako prije nije vjerovao ili ako nije. Ostane u tom položaju dok mu se na kaže: Podigni se i vrati odakle si i došlo pa se ranim jutrom vrati i izađe sa svog izlazišta.607 3. 13/81-82 Muslim.

Uzvišeni Allah dž. kaže: Kad stiže do mjesta gdje 612 Tefsirul menar. velikani koji su vjerovali ono što je tačno utvrđeno da potiče od Resulullaha savs. Ne niječemo ga niti znamo njegovu kakvoću jer naš razum ga ne obuhvata.229 njegovom senedu kaže: Ovaj hadis bilježe Dva šejha od Ibrahim ibn Jezida ibn Šerik et Tejmija a on od Ebu Zerr'a koji je po ocjeni grupe učenjaka lažac (mudellis).?!612 Tako kaže Rešid Rida.kaže: Mi ne negiramo mogućnost da njegovo odredište bude pod Aršom. Ebu Sulejman el Hatabi o Poslanikovim riječima: njegovo odredište je pod Aršom . koji se nisu pretvarali da znaju ono što ne znaju. Darekutni veli: Nije slušao od Hafse niti od Aiše i nije živio u njihovo doba. pa je moguće da taj od koga on prenosi ne bude povjerljiv. Ako se ovakve greške nalaze u Dva sahiha i Sunenima sa mogućnošću ulaska israilijata i moguće greške prilikom prenošenja značenja a ne teksta hadisa. One su uvreda pouzdanih hadisa i ubacivanje sumnje u njihovu vjerodostojnost. nego su slijedili ono što se činilo tačnim i jasnim u hadisu. Spominju se i druge predaje u smislu on od ovog a ovaj od onog (anan). posebno ono što je zabilježeno u Dva sahiha oko čije prihvatljivosti hadisa se ummet složio. Potom o sedždi sunca pod Aršom kaže: U ovom je vijest o sedždi sunca pod Aršom i nije nemoguće da to i učini onda kad se u svom kretanju približi Aršu i da se ponaša onako kako je i stvoreno. ako je to slučaj sa njima pa šta je tek sa onima što su ostavili nezabilježenim Dva šejha ili autori Sunena. Allah mu se smilovao!! Ove njegove riječi su jako opasne.š. 8/211-212 . Ibn Medini kaže: Nije slušao od Alije niti od Ibn Abbasa i to spominje u djelu: Tehzibut tehzib. Odredište koje mi ne poznajemo i ne vidimo nego smo putem gajba obaviješteni o njemu. Kamo sreće da je on bacio pogled na sened ovog hadisa i o navodnoj nejasnosti njegovog teksta slijedio ono što su rekli njegovi učeni prethodnici. Imam Ahmed o njemu kaže: Nije sreo Ebu Zerr'a.

drage volje ili na silu. A što se tiče njegovog bagatelisanja seneda ovog hadisa to je čist previd. A Ebu Ibrahim je: Jezid ibn Šerik et Tejmi. 5/398 617 Fethul Bari. Na ono što je spomenuo o nepouzdanosti Ibrahim ibn Jezida et Tejmija. I sve. Allah mu se smilovao .616 Ibn Hadžer kaže: Tekst hadisa ukazuje kako je boravište sunca na njegovom odredištu svakog dana i noći ustvari njegovo stalno kretanje koje je u hadisu nazvano žurnim (bil džerijj) a Allah najbolje zna. Ibn Mes'uda i drugih ashaba r. nego što je kao u Buhariji i Muslimu .617 Bilo kako bilo.predaja Ibrahim ibn Jezida et Tejmija od njegovog oca a on od Ebu Zerr'a.š.U lancu prenosilaca se ne kaže kako hadis prenosi Ibrahim ibn Jezid et Tejmi od Ebu Zerr'a. Ibn Hibban. Od njega 613 614 Sura El Kehf. sve čini sedždu. zbog Njegove veličine i moći.230 sunce zalazi učini mu se kao da zalazi u jedan mutni izvor.kao što to tvrdi Rešid Rida. 85. a od njega su prenosili njegov sin Ibrahim. Ibrahim En Neha'i i drugi. na sebi svojstven način.š.a. Ebu Zerr'a. Hadis je seneda spojenog pouzdanim prenosiocima. Njemu čini sedždu. 8/542 . prenio je hadise od Omera. stvorio u njemu.te da ga je ulema prihvatila pojasnivši njegovo značenje. a njegov put ka Aršu gdje čini sedždu je poslije zalaska. O njegovoj pouzdanosti svjedoče Ibn Mein. nije riječ ovdje o odredištu sunca niti o njegovoj sedždi. 15/95-96 615 Nevevijev komentar Muslima. Ibn Saad. Hafsu ni Aiši. nego sam želio pojasniti kako u tekstu hadisa Ebu Zerr'a r..a. 613 To je kraj onog što oko vidi prilikom zalaska.615 Ibn Kesir veli: Allahu dž. nema nejasnoće . Alije. Ibn Hadžer.614 Nevevi kaže: Sedžda sunca se dešava putem sposobnosti i znanja koje je Uzvišeni Allah dž. kako nije sreo Ebu Zerr'a. te kako nije ni živio u njihovom vremenu se odgovara na slijedeći način: 1. Šerhus sunneti lil begavi. 2/197 616 Tefsir Ibn Kesir.

š. Ali im vjerovanje njihovo.620 Neprihvatanje imana i tevbe nakon izlaska sunca sa zapada Kad sunce izađe sa zapada neće biti primljen iman onoga ko do tada nije vjerovao kao što neće biti primljeno ni pokajanje griješnika. o kojima Allah dž. 11/337 Muslim. a odričemo se onih koje smo Mu ravnim smatrali. pričao nam je Junus od Ibrahima ibn Jezida et Tejmija da je on čuo od svog oca a ovaj od Ebu Zerr'a.231 je grupa prenosila hadise. prilikom izlaska sunca sa zapada. onda se njegova predaja prihvata. zbog toga što će tada svaka strast nestati iz srca a tjelesna snaga će se otupiti. niti 618 619 Vidi Tehzibut tehzib. 84-85.621 Kurtubi kaže: Učeni vele: Nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će vjerovati tada. 2/195 620 Vidi: Tejsiru mustalehil hadis.. . ne bi nimalo bilo od koristi. Njihov slučaj je poput onih koji dožive Allahovu kaznu. u Njega Jedinog. U njima neće biti onoga što pospješuje nepokornost prema Allahu dž.i tada bi nevjernici stradali. onda bi govorili: Mi vjerujemo u Allaha. kao što je to utvrđeno pravilima nauke o terminologiji hadisa. O njemu Ebu Musa El Medini kaže: Za njega kažu da je zapamtio predislamsko (džahilijetsko) doba.Ibrahim ibn Jezid jasno kaže kako je on hadise čuo od svog oca Jezida. će biti u stanju iščekivanja smrti. Tako u predaji Muslima stoji: . To stoga što je izlazak sunca sa zapada veliki predznak kojeg će vidjeti svi koji budu tada živjeli. zbog jake svijesti o blizini Sudnjeg dana.š. Činjenice će postati očite i vidjeće strahotu pred kojom će pogeti vratove potvrđujući i vjerujući u Allaha i Njegove znakove.. 83 621 Sura el Gafir.618 2. .kaže: A kad bi kaznu Našu doživjeli. kad bi kaznu Našu doživjeli. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove koji su bili i nestali. Svi ljudi.619 Ako pouzdani prenosilac jasno naglasi kako je čuo.

ajet. 1/170. Neće ih Zaključati dok sunce ne izađe iz pravca tih vrata.. a ako je bio prevrtljiv pa toga dana izjavi tevbu. hadis 6160.biće primljeno vjerovanje nevjernika i pokajanje griješnika..625 I kaže alejhis selam: Allah dž. 706. 5/251. svako srce će biti zapečaćeno sa onim što je u njemu i ljudima će biti dovoljno ono što su učinili. ako prije nije vjerovao ili ako nije. Ko se u takvom stanju pokaje neće mu tevba biti primljena kao ni onom kome je smrt već nastupila. A kad izađe. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. kakvo dobro uradio. 625 Musned Ahmeda. 8/63 628 Musned Ahmeda.š. a ako period nakon izlaska sunca sa zapada bude dug i generacije to zaborave . Tirmizi kaže: Ovaj hadis je hasen sahih. Tefsir Ibn Kesir. 158. kaže: Onog dana kad neki predznaci Gospodara tvoga dođu.626 Dio uleme smatra627kako tevba neće biti primljena nevjernicima koji dožive izlazak sunca sa zapada. hadis 1671. 9/17-18.š. . kao vjernik. Tefsirul Elusi. 3/369.š. 3/371 624 Sura el En'am. 3/133-134.628odnosno dok duša ne dođe na vrh grla. Ibn Kesir kaže: Sened ovog hadisa je dobar i jak: En Nihaje. zaista Uzvišeni Allah dž. prima pokajanje sve dok mu duša u grkljan ne dođe ( hata jugargar). tada mu ona neće biti primljena. 7/146 Tefsir Ibn Kesir.623 To je ono što je zabilježeno u Kur'ani Kerimu i vjerodostojnim hadisima. To stoga što upravo tada svaki čovjek vidi 622 623 Et tezkire. Zato su riječi Uzvišenog: Onoga dana kada neki predznaci Gospodara tvoga dođu. Široka su sedamdeset godina hoda. 706. A Hejsemi kaže: Ahmedovi ljudi su povjerljivi – Medžmeuz zevaid.232 snage koja je pokreće. je na zapadu stvorio vrata tevbe. A onaj ko prije toga bude vjerovao ako je bio ispravan u svom djelovanju biće u velikom dobru. Tefsirul Kurtubi. nijedmon čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati . A Ibn Kesir kaže: Nesai kaže kako je ovaj hadis sahih.622 Ibn Kesir kaže: Ako nevjernik izrazi vjerovanje toga dana ono neće biti primljeno od njega. Kurtubi kaže: Zaista Allah dž. 627 Vidi Et tezkire.624 A Resulullah savs kaže: Neće prestati hidžra sve dok tevba bude primljena a tevba će biti primana sve dok sunce ne izađe sa zapada. 626 Tuhfetul ahvezi 9/517-518.

Njegovo znanje o Allahu. 632 Tefsirut Taberi. 11/355 .629 Ovom u prilog je i predaja: Zaista je suncu i mjesecu nakon toga data svjetlost. Ovo podržava i Taberijeva predaja od Aiše r. 7/146-147. Potpuno isti njemu je onaj ko vidi izlazak sunca sa zapada pa se zbog toga njegova tevba ne prihvata dokle god bude živ. Njegovom Poslaniku. Fethul Bari.631 Prvim predznakom se ovdje misli na izlazak sunca sa zapada. A Allah najbolje zna. Njegovoj prijetnji je postalo nužnost.233 svoje mjesto u džennetu ili mjesto u džehenemu. Ibn Hadžer kaže: Sened mu je ispravan. Ko prihvati islam ili se pokaje u tom vremenu . A o predznacima koji će se dogoditi prije Izlaska hadisi govore kao o vremenu u kojem će se prihvatiti pokajanje i vjerovanje.630 Odgovor na sve ovo je: Tekstovi ukazuju na to kako se pokajanje neće prihvatiti nakon izlaska sunca sa zapada.a. Ako bi nakon toga dunjalučkih dana bilo mnogo i ovaj veliki događaj pao u zaborav osim u posebnim prilikama . da nevjernicima neće biti primljen njihov islam. Također Ibn Džerir et Taberi bilježi od Abdullah ibn Mes'uda da je rekao: Pokajanje je moguće sve dok sunce ne izađe sa zapada. Od Imran ibn Husajna se prenosi da je rekao: Neće nastupiti Izlazak dok se ne desi jak glas (sajhatun) od kojeg će pomrijeti mnogo ljudi. pa će izlaziti i zalaziti ljudima. 631 Tefsirut Taberi.632 629 630 Tefsirul Kurtubi.to bi bilo primljeno od njega. 706. Et Tezkire. Et Tezkire. koja kaže: Kad se dogodi prvi predznak pobacaju se pera. pozatvaraju se meleki čuvari. 8/101. 705-706. I ono što se prenosi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah savs rekao: Ostaće ljudi nakon izlaska sunca sa zapada stotinu dvadeset godina. 8/103.onaj ko bi u tom vremenu primio islam ili se pokajao . Tekstovi ne razlikuju one koji su doživjeli i one koji nisu to doživjeli. 11/355. Ibn Hadžer kaže: Sened mu je dobar.to mu neće biti primljeno a ko se nakon toga pokaje pokajanje će mu biti primljeno. Iako je mevkuf (zastao kod ashaba) on ima propis ref'a (do Poslanika) – Fethul Bari. a tijela će svjedočiti o djelima.

a. A hadis Imran ibn Husajna: Nema osnova.š..»636 633 634 Muslim.Kurtubi mu ne spominje sened.. Riječ je o hadisu Abdullah ibn Amra r.234 Imam Muslim bilježi od Ebu Musa el Eš'arija r. 17/76 Fethul Bari. potom kaže: Ove predaje jačaju jedna drugu i slažu se u tome kako se vrata pokajanja zaključavaju sa pojavom sunca sa zapada i nakon toga neće biti otključana. Hafiz spominje kako o ovom pitanju postoji tekst . 11/354 636 Fethul Bari. u kojem se spominje izlazak sunca sa zapada.a..634 A na ono što Kurtubi uzima kao dokaz se odgovara: Ibn Hadžer o hadisu Abdullah ibn Amra kaže: Njegova spojenost do Poslanika nije pouzdana. nakon toga. A ako pretpostavimo utemeljenost seneda onda njihovo vraćanje u stanje u kojem su bili ne dokazuje kako su vrata tevbe po drugi put otvorena.635 Kad je riječ o hadisu: Zaista je suncu i mjesecu nakon toga data svjetlost . To se ne odnosi samo na dan Izlaska. .sudija ovog spora. 13/88 Hafiz spominje kako ga bilježi Taberani i Hakim.. ja sam ga tražio u Hakimovom Mustedreku ali ga nisam našao.633 Ibn Hadžer spominje mnogo hadisa o vijestima koje upućuju na to kako su vrata tevbe zaključana do Sudnjeg dana. nego na sve vrijeme. do Kijameta. noću pruža svoju ruku oprosta griješnicima dana a danju pruža svoju ruku griješnicima noći i tako sve dok sunce ne izađe sa zapada.. ajet. 11/354-355 635 Fethul Bari. da je Resulullah savs rekao: Allah dž. i u njemu: Od tada pa sve do Kijametskog dana «nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao .

Allah će im izvesti iz zemlje životinju koja će ljudima pričati o tome. 13/234. razvratu. kaže: Dolazak kazne će biti smrću učenih. Abdullah ibn Mes'ud r. Rekoše: Ako će ovaj Kur'an biti dignut šta je sa onim što je u prsima ljudi? Reče: Omrknuće takvi noću a osvanuti prazni. zasnovan na Kur'anu i Sunnetu.638 Učenjaci kažu da riječi Uzvišenog: Dođe vrijeme da oni budu kažnjeni .znače: izvršenje prijetnje nad njima će biti neminovno zbog njihove ustrajnosti u nepokornosti. U nepokornosti će dostići granicu kada im savjest više neće koristiti a od zalutalosti ih neće odvratiti nikakva opomena. kaže: Kad postanu takvi izvešćemo im životinju iz zemlje koja će im pričati i koja razumije . zbog neproučavanja tih ajeta i suđenja po njima. Vidi Tefsir Ibn Kesir. To će se dogoditi onda kada dođe vrijeme da ljudi budu kažnjeni.235 OSMA STUDIJA: ŽIVOTINJA (Ed Dabbetu) Pojava životinje iz zemlje na kraju vremena je predznak blizine Kijameta.a. zaboraviće čak i La ilahe illellah. Zadesiće ih stanje džahilijeta i njegovih obilježja. grijehu.639 637 638 Sura En Neml. okretanju glave od Allahovih ajeta. 6/220 639 Tefsirul Kurtubi.š. Uzvišeni Allah dž. njihovim napuštanjem Allahovih naređenja.kako bi ljudi znali da je to predznak od Allaha dž.a uobičajeno je da životinja ne priča i ne razumije . promjenom istinite vjere. Dogodiće se sa neredom ljudi. 82.š. nestankom znanja i dizanjem Kur'ana. Dokazi njenog pojavljivanja a) Dokazi iz Kur'ani Kerima: Riječi Uzvišenog: I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni. Potom kaže: Učite što više Kur'an prije nego što bude dignut.637 Ovaj plemeniti ajet spominje izlazak životinje. . Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.

Albani kaže: Hadis je sahih.Spominjali smo hadis Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana u kojem je spomenuta životinja. Dedždžal i životinja iz zemlje. hadis 322.642 5. 4. Vidi : Sahihul džamiis sagir.Imam Ahmed i Tirmizi bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Izaći će životinja sa Musaovim štapom i Sulejmanovim prstenom i žigosaće nevjernika . 643 Muslim. reći će.641 3. Mustedrekul Hakim. životinja iz zemlje.640 2. Sunenut Turmizi. . 7924. 5/268. 9/44. Bilo koji od ova dva predznaka da se prvi dogodi neposredno poslije njega će uslijediti drugi. 2/195 Muslim..Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. kaže: Hadis hasen.On bilježi od Abdullah ibn Amra da je rekao: Zapamtio sam hadis od Resulullaha savs kad je rekao: Zaista je prvi predznak koji će se pojaviti: izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje pred ljude u jutarnjem vremenu. 18/781 644 Musned Ahmeda. 15/79-82. hadis.643 6. 4/485-486.Imam Ahmed bilježi od Ebu Umame hadis koji on prenosi od Resulullaha savs: Izaći će životinja koja će ljude po nosevima žigosati pa će ih biti mnogo takvih među vama sve dok čovjek ne kupi devu pa ga upitaju: Od koga si je kupio? Od jednog griješnika. hadis 2924 i Silsiletul ehadisis sahiha. a u predaji životinja iz zemlje. da je Resulullah savs rekao: Troje kad izađe tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati.a.236 b) Dokazi iz Sunneta čistog: 1. a parnuće lice vjernika sa štapom.sa prstenom. Hejsemi kaže: Njegovi ljudi su ljudi sahiha osim Amr ibn Abdurrahmana ibn Atijje a i on je povjerljiv – Medžmeuz Zevaid. da je Resulullah savs rekao: Požurite sa činjenjem dobrih djela prije šestoro: . kao vjernik. tako da će ljudi sjesti za sofru pa će jedan reći: O mu'mine! A drugi: O kafire!644 640 641 Muslim. Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. 8/6. 18/77-78 642 Musned Ahmeda..Ifan (jedan od prenosilaca hadisa) kaže: Nos nevjernika .a. kakvo dobro uradio: izlazak sunca sa zapada. 3/37. 1/3/31. ako prije nije vjerovao ili ako nije.

pr. 13/25 646 Minhatul Me'abud Tertibu Musnedit Tajalisi. neće pasti travu nego će rikati između Rukna i Mekama. Komentirajuću Musned Ahmeda.koji se upotrebljava samo za devu. hadis 783 kaže: Ali ibn Zejd je: ibn Džed'an. Mustedrekul Hakim. Evo nekih mišljenja uleme o tome: PRVO: Kurtubi kaže: Prvo je mišljenje kako je ona mladunče Salihove deve.rikati . 4/484 – kaže: Ovaj hadis je ispravnog seneda.646(pred Kabom. 2/220-221. Također u pojedinim hadiskim zbirkama se kaže « tednu « približiti se. Zatim kaže: Lijepo neko reče: Spomeni izlazak mladunčeta Salihove deve Zabilježiće svakoga nevjerovanjem ili vjerovanjem. Tirmizi mu je prihvatao hadise. najjasniji je hadis o životinji iz zemlje ali ga njih Dvojica nisu zabilježili.a..645 Ovo mišljenje podržava ono što se bilježi Ebu Davud et Tajalisi od Huzejfe ibn Usejd el Gafarija.237 Od koje vrste životinja je Životinja iz zemlje Učenjaci su se razišli u određivanju vrste životinje iz zemlje. 645 Tefsirul Kurtubi. Mladunče deve je nakon ubistva majke pobjeglo. A šejh Ahmed Šakir ga smatra pouzdanim. op. 8/7. To je najtačnije mišljenje. Pećina mu se otvorila i ono uđe u nju i u njoj će boraviti sve dok ne dobije Allahovu dozvolu da iz nje izađe. Albani kaže:Daif u djelu Daiful džamiis sagir. 4/343-344 pripisujući ga Tajalisiju sa izrazom «tez'ak» umjestu «tergu». A Zehebi u djelu: Zejlul Mustedrek kaže: Ahmed ga je ostavio. a Allah najbolje zna.647 Diskutabilno je Kurtubijevo davanje prednosti ovom hadisu u čijem senedu je napušten čovjek (metruk).).. Medžmeuz zevaid. Ibn Mu'in kaže: Nema tu nikakve slabosti. Ovaj hadis bilježi hafiz Ibn Hadžer u djelu El metalibul alije. Vidi Tehzibut tehzib. Kažem: Hadis je: daif jer je u senedu Tajalisija i Hakima Talha ibn Amr el Hadremi. DRUGO:Ta životinja je Džessasa. koji kaže: Spomenuo je Resulullah savs Životinju . 702 . već smo rekli da je pouzdan iako su se o njemu razišli on je pouzdan. Osnova njegovog dokaza je riječ « tergu» .narasti kao u Hakimovom Mustedreku. Hejsemi kaže: Bilježi ga Taberani a u njemu je Talha ibn Amr koji je ostavljen (metruk). 2/122. 5/23-24. hadis 3412. 647 Et Tezkire. i « terbu» . spomenuta u hadisu Temim ed Darija r. 3/26. u priči o Dedždžalu. Razlog slabosti je Ali ibn Zejd ibn Džed'an koji je po njemu slab.

Da je životinja čovjek koji raspravlja sa sljedbenicima novotarije onda u tome ne bi bilo neprirodnosti i to ne bi bio jedan od deset velikih predznaka Sudnjeg dana. rekla je. One ranjavaju i ubijaju a upravo to su 648 Nevevijev komentar Muslima. Ovo mišljenje Kurtubi649 pripisuje Ibn Abbasu r. TREĆE: To je zmija okačena na zid Kabe koju je El Ikab strgao kad su Kurejšije htjele sagraditi Kabu. Nije riječ ni o kakvoj čudnovatoj i neuobičajenoj životinji. Također ono što znamo o životinji o kojoj govorimo je njena brutalnost i ponižavanje ljudi zbog njihovog nijekanja Allahovih ajeta što nam pojašnjava kako je riječ o nekoj drugoj životinji a ne o Džessasi.648 U hadisu nema onog što ukazuje na to kako je Džessasa ustvari životinja koja će se pojaviti na kraju vremena. 320 – od Muhammed Fadil Šerif et Taklavija. 4/121. prenoseći ga iz djela En Nikaš ne spominjući mu lanac prenosilaca. a Allah najbolje zna. ČETVRTO: Životinja (dabbetun) je insan koji će polemisati sa sljedbenicima novotarije i kufra ne bi li prestali. i El akide er ruknul evel fil islam. Kako učenog i vođu (imama) nazivati životinjom?!650 PETO: Dabbetun je zbirna imenica651 za sve što puže zemljom. 173. 649 Tefsirul Kurtubi. pa će svako propasti ili biti spašen nakon što je upoznat sa Istinom. Spominje se kako je sreo životinju guste dlake i pitao je: Šta si ti? Ja sam Džessasa. 18/28 Od onih koji smatraju da je ta životinja Džessasa je i Bejdavi u svom Tefsiru. 13/236 650 Tefsirul Kurtubi.238 Ovo mišljenje se veže za Abdullah ibn Amra ibn el Asa. 177. . Možda se mislilo na bakterije koje opasno razaraju ljudsko tijelo i zdravlje. 13/236-237 651 Ovo mišljenje spominje Berzendži u djelu El Iša'a. Nazvana je Džessasom jer je krijumčarila vijesti o Dedždžalu. Ovo mišljenje spominje Kurtubi ali ga odbacuje. Vidi El Iza'a. Također samo odstupanje u nazivu čovjeka učenog i priznatog diskutanta sa ljudima nije primjereno riječniku ljudi niti poštivanju učenih. pripisujući ga Tefsiru Ibn Alana – Dijaus sebil – ali ovo mišljenje nije zasnovano na valjanom dokazu.a. Također ga prenosi i Ševkani u svom djelu.

1/190-199 Vidi Ithaful džema'a. 13/235-236. Ne pribjegavamo prenesenom značenju osim onda kada stvarno moramo. tako da Allah dž. i drugo što smo već spominjali. Allahov Poslanik savs govoreći o njoj spominje kako će je ljudi vidjeti i sa njom Musaov štap i Sulejmanov prsten . Jezik stanja je mnogo rječitiji od jezika riječi.. 4/151-153. . Ovo je mišljenje Ebu Ubejje u njegovom komentaru Ibn Kesirovog djela En Nihaje.653 a životinja koja je predznak Sudnjeg dana se još nije pojavila.Parnuće lice vjernika a opečatiti nos nevjernika. En Nihaje. el fitenu vel melahimu. 6/220223. Tefsiruš Ševkani. 1/162-163. 2/146-147. Evo nekih od djela koja to spominju: Tefsirul Kurtubi. Tefsir Ibn Kesir. c)ova životinja će žigosati ljudska lica kufrom i imanom.najbolje zna. Tuhfetul ahvezi. El Iša'a.239 riječi opomene za ljude.š. 2/306-307 654 Pojedini komentatori Kur'ana spominju mnoga svojstva ove životinje kao i pojedina djela o predznacima Sudnjeg dana. Također. 174-175. d)čini se kako ga je na ovo mišljenje podstaklo ono što je o životinji spomenuto u mnogim različitim djelima654 ali Allahova moć je neograničena i ono što je tačno od Resulullaha savs nužno mu se predati. Kad bi oni samo imali srca koja shvaćaju vratili bi se Allahu.. Nakon istraživanja ove teme nisam naišao na podršku ovom mišljenju od bilo kojeg alima. Tezkire. Levamiul envar. usjeve i životinje. 699. U hadisima se spominje kako će se upravo ova dva predznaka dogoditi neposredno jedan poslije drugog. svojoj vjeri i priznali bi očit dokaz. U arapskom jeziku jedno od značenja govora ( teklim) je i ranjavanje (tedžrih). Ona je natprirodna baš kao i izlazak sunca sa zapada. 6/413-414. b)bakterije se uglavnom ne vide golim okom a za životinju niko ne kaže da će biti nevidljiva. Posebno to ne činimo ako je njegovo mišljenje suprotno mišljenju komentatora Kur'ana koji kažu da je ona suprotno onom što su ljudi navikli. a bakterije ne rade ništa od toga. Resulullah savs kaže: Prvi predznak će biti izlazak sunca sa zapada a 652 653 En Nihaje. šta spriječava razumijevanje riječi onako kako je to uobičajeno. 652 Ovo mišljenje je daleko od tačnog zbog slijedećeg: a)bakterije su od davnina prisutne kao i bolesti koje razaraju ljudska tijela.

655 Nužno je vjerovati kako će Allah dž. Njen govor će im biti jasan dokaz kako su. 15/82 . Kada životinja izađe ljudi će shvatiti kako je to jasna natprirodna opomena o blizini Sudnjeg dana. Brojni hadisi u Sahihima i drugim zbirkama govore o životinji kao predznaku koji će se pojaviti na kraju vremena. Spominjanje životinje u suri En Neml jača mišljenje kako je riječ o životinji koja ima moć govora sa ljudima. zaslužili ispunjenje prijetnje. oni ne mogu vjerovati u ono u šta mi vjerujemo niti to mogu jasno poreći. Allah mu se smilovao. Bilo koji da se dogodi prije. raspravljaju i petljaju a zatim izokreću smisao riječi od njenog ispravnog značenja čineći ih tako sličnijim znakovima nego onom što oni poriču i kriju duboko u sebi. nevjernici idolopokloničke raskalašene Evrope.656 Ahmed Šakir. pripadnici islama u kojima se proširila nevaljalost govora i mišljenja. zbog njihovog poricanja Allahovih znakova.š. ne žele preći granicu materije koju su im zacrtali njihovi učitelji i uzori.pa zašto bi sve to ostavili. drugi će uslijediti neposredno poslije njega. 18/77-78 Vidi Fi zilalil Kur'an. džina i Sulejmana a.240 životinja će se pojaviti ujutro. kaže: Ajet je jasan.. Prije toga nisu vjerovali u Allahove ajete niti u Obećani dan. Spominjanje životinje je došlo u odgovarajućoj harmoniji sa surom.dostavljača Objave i komentatora Knjige . Zabilježene su i brojne vijesti koje nisu direktno vezane za Resulullaha savs .657 Mjesto izlaska Životinje 655 656 Muslim. na kraju vremena ljudima poslati životinju iz zemlje koja će razgovarati sa njima. Ali naši pojedini savremenici. U ovoj suri se spominje razgovor između insekata.. otpadnici od svih ljudi i vjera.s. ptica. 5/2667 657 Komentar na Musned Ahmeda. riječ je o arapskoj imenici (dabbetun) čije je značenje poznato i jasno u arapskom jeziku i nema nikakve potrebe za odstupanjem u značenju . ne žele vjerovati u gajb (nevidljivo). nego samo umotavaju govor.

Izaći će iz Mekke Mukerreme. 662 Sura En Neml. 8/7-8 660 Hakim bilježi od Huzejfe ibn Usejda kako će biti tri izlaska. utisnuće mu pečat na nos.. . 8/7-8 Medžmeuz zevaid. a već smo spominjali izvore ovog hadisa. 82.658 Ibn Ujejne kaže: Izaći će kada imam krene na zajednički namaz da im saopšti kako životinja još nije izašla. iz najvećeg mesdžida. potom u pojedinim selima a onda u Mesdžidul Haremu.241 Postoje različita mišljenja u preciziranju mjesta izlaska životinje. 661 Vidi Et Tezkire. O značenju plemenitog ajeta: Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći .660 Postoje druga mišljenja koja nisam spomenuo. Taberani i Hakim također od Huzejfe bilježe: Zaista će životinja tri puta izaći: na krajnjem Jemenu. Što se tiče vjernika zabilježiće im lica tako da će svijetliti. 176-177. Allah nas toga sačuvao.. I to će biti znak njihovog imana. Jednom će izaći u pojedinim pustinjskim predjelima pa će se pritajiti. 4/484-485. potom spominje hadis u cjelosti pa kaže: Ovaj hadis ispunjava uslove Dva šejha ali ga nisu zabilježili. Levamiul envar. A nevjernik. I to će biti znak njegovog nevjerovanja. Ali u senedu ovog hadisa je Talha ibn Amr el Hadremij. Ovom u prilog je i Taberanijeva predaja u Evsatu od Huzejfe ibn Usejda .u kojoj stoji: Izaći će životinja iz najvećeg mesdžida. 697-698. evo nekih: 1.Biće tri izlaska životinje.659 2. između Hadžerul Esveda i vrata Benu Mahzuma.661a Allah najbolje zna o tome. ljudi će biti pred Mesdžidom. 2/144-146. Većina ih smatra kako će izlazak biti iz Mekanskog Harema. 662i o značenju ovog govora postoji više mišljenja mufessira: 658 659 Medžmeuz zevaid.koju smatram direktnom od Resulullaha savs . zemlja će se zatresti i pojaviće se pred njima. potom u blizini Mekke a onda iz Mesdžidul Harema. El Iša'a. Posao Životinje Kada izađe ova životinja žigosaće vjernike i nevjernike. Zehebi je istog mišljenja u djelu: Telhisul Mustedrek.

4/152 667 Tefsirut Taberi. To je kiraet svih učenjaka Kofe i pojedinih učenjaka Basre. 2. A kiraet većine učenjaka Hidžaza. 6/220. potvrđuje to kiraet: « teklimehum» . 1/237. razgovarati sa njima. 20/16. tj. 4/152. Bilježi ga Ahmed a izvor smo već spomenuli. znači: razgovaraće i žigosati.rana. u kojem Resulullah savs kaže: Izaći će životinja koja će ih žigosati po njihovim nosovima.242 1. Na ovo značenje upućuje i kiraet Ubej ibn Ka'ab: « tunebbiuhum» obavijestiće ih. Ovo je po kiraetu sa fethom «enne» što znači: obavijestiće ih kako ljudi u dokaze Allahove nisu uvjereni.Raniće ih. Tefsirul Kurtubi.koja znači «džerh» . a Allah najbolje zna. 665 Tefsir Ibn Kesir.663 O ovom mišljenju svjedoči i hadis Ebu Umame r. Tefsiruš Ševkani.od riječi « kelm» .667 663 664 Vidi Tefsirul Kurtubi. 20/16 .666 Ibn Džerir kaže: Tačno je to kako su ova dva kiraeta sličnog značenja rasprostranjena u krajevima islamskog svijeta. 6/220 666 Vidi Tefsirut Taberi.a. 13/237-238. Basre i Šama je sa kesrom «inne» kao nona misao u govoru (isti'naf) pa bi značenje bilo: Pričaće im ono što će ih rastužiti .665 A govor koji će im životinja reći je: Zaista ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. Tefsiruš Ševkani. Tefsir Ibn Kesir.Govoriće im govorom. Ovaj kiraet je prenesen od ibn Abbasa što znači: Obilježiće ih žigosanjem.664 Od Ibn Abbasa se bilježi da je rekao: Sve će raditi. Ibn Kesir kaže: Ovo je lijep govor u kojem nema sukobljavanja.o ništavnosti svih vjera osim islama.

Također u predaji od Huzejfe r.Imam Buhari bilježi od Enesa r.U hadisu Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana Resulullah savs kaže: Posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će ljude tjerati ka njihovom mjestu okupljanja (mahšeru). 672 Buhari. Ahmed Šakir kaže: Sahih. Ujedno su oni i dokaz njenog pojavljivanja: 1.669 2. hadis 3329 .a.670 3. hadis.a. Vidi Sahihul džami'is sagir. Evo nekih hadisa koji preciziraju mjesto pojavljivanja vatre. Tirmizi. 7/133. 3603.243 DEVETA STUDIJA: Vatra koja će sakupiti ljude Od predznaka je i pojava velike vatre. 5146. kako je Abdullah ibn Selam prilikom prihvatanja islama Poslaniku postavio nekoliko pitanja od kojih je i: Koji je prvi predznak Sudnjeg dana? Poslanik savs mu reče: Što se tiče prvog predznaka Sudnjeg dana on je vatra sa istoka prema zapadu. 18/27-29 670 Muslim.672 Predaje po kojima je vatra posljednji veliki predznak Sudnjeg dana i predaje po kojima je to prvi veliki predznak Sudnjeg dana je moguće objediniti na slijedeći način: Posljednji je ako ga posmatramo u kontekstu predznaka spomenutih u 668 Aden je poznati jemenski grad na jugu Arapskog pluotoka. 6/362. Mjesto njenog pojavljivanja Pojedine predaje govore o tome kako će se ova vatra pojaviti iz Jemena. 18/27-29 671 Musned Ahmeda. 669 Muslim. Albani kaže: Sahih.671 4. 6/463-464 sa Tuhfetul Ahvezijem. 3/203. Bilježi ga Muslim. na obali Hadremevtskog mora – danas poznatije kao Arapsko more.Imam Ahmed i Tirmizi bilježe od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se vatra iz Hadremevta ili iz Hadremevtskog mora prije Sudnjeg dana i sakupiće ljude na jednom mjestu. nedaleko od Adena668 ili po drugim predajama iz Hadremevtskog mora. stoji: Vatra nedaleko od Adena koja će ljude tjerati. To je posljednji veliki predznak i prvi nagovještaj početka Sudnjeg dana. hadis.

Riječi: Sakupiće ljude sa istoka prema zapadu .znače: Općim sakupljanjem a ne znače striktno istok i zapad.674 2. a prvi je predznak ako ga posmatramo kao nešto poslije čega nema više ničeg dunjalučkog. Pojaviće se u blizini Adena a potom zahvatiti čitavu zemlju. sitih i obučenih jahača..a. Trojica na devi .Kad se vatra proširi sakupiće prvo stanovnike istoka. Spomenućemo kasnije hadis: Dvojica na devi. 13/82 675 Fethul Bari. 11/378-379 .Predaje je moguće uskladiti time da pojavljivanje vatre iz blizine Adena ne isključuje sakupljanje ljudi sa istoka prema zapadu. To zlo će se širiti poput vatre. A vatra koja se spominje u hadisu Huzejfe i u hadisu Ibn Omera je istinska vatra. Tome u prilog je i činjenica da fitneti uvijek dolaze sa istoka. smjenjujući se na jednoj devi. Početak će joj biti na istoku kojeg će gotovo čitavog uništiti. Način njenog sakupljanja ljudi Kad se pojavi ova strašna vatra iz pravca Jemena tjeraće ljude prema Zemlji okupljanja (erdul mahšer).675 A Allah najbolje zna. A što se tiče njenog konačnog cilja na zapadu on je tamo zato što je Šam u odnosu na istok zapadno.a. dok nije rekao: desetorica će 673 674 Fethul Bari. Tjeraće ljude iz pravca istoka ka Šamu i Egiptu koji se nalaze na zapadu kao što se to već dešavalo nekoliko puta počev od Džingis kana pa na ovamo. nego će odmah po prestanku ovog predznaka uslijediti puhanje u Sur.. 13/82 Fethul Bari.Moguće je da je spomenuta vatra u hadisu Enesa r.673 A što se tiče predaja po kojima će se vatra pojaviti iz Jemena ili sa istoka prema zapadu. DRUGA: vrsta onih koji će ići čas pješice a čas jašući. Sakupljenih će biti tri vrste: PRVA: vrsta dobrovoljaca. za razliku od svega drugog spomenutog u Huzejfinom hadisu poslije kojih će ostati nešto od dunjalučkih stvari. mogući odgovori su: 1.244 hadisu Huzejfe r. u stvari smutnja koja će prouzrokovati neviđeno zlo. 3.

hadis 6522. po trojica na devi.677 3.Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Ljudi će biti sakupljeni u tri skupine: dobrovoljci. 4/116-117. Ono što je zabilježeno o načinu sakupljanja ljudi ovom vatrom je slijedeće: 1. 4/564.678 Zemlja okupljanja 676 677 Buhari. u njemu je Velid ibn Džem'a za kojeg Ibn Muin i Adželi kažu da je povjerljiv. Svi koji padnu ili zaostanu će biti njeni.Prenosi se od Huzejfe ibn Usejda kako je Ebu Zerr ustao i rekao: O sljedbenici Gafara. Tjeraće ih kao što se tjera svezana deva. Sunenun Nesai. omrknuti gdje oni omrknu. Imam Ahmed i Ebu Davud o njemu kažu: U redu je. 5/164-165. Hakim veli: Ovaj hadis je sahih od Velid ibn Džem'a ali ga Dva šejha nisu zabilježila. 4/337. Vidi: Mizanul i'tidal.676 2.245 se smjenjivati jašući jednu devu. Zehebi u svom Telhisul Mustedreku Kaže: Od Velida Muslim bilježi sličan hadis a na njega se poziva i Nesai. Mustedrekul Hakim. Smatram: Ljudi u Nesaijevom senedu su pouzdani. Čak će čovjek davati predivnu bašču za staru iscrpljenu devu ali je neće moći naći. zaista je Najiskreniji savs rekao: Ljudi će biti sakupljeni u tri skupine: skupina jahača sitih i obučenih. 11/377. A Ebu Hatem: Ispravnog hadisa. Zanoćiće tamo gdje oni zanoće i odmarati gdje oni odmaraju. ponekad pomješa. 8/12 678 Musned Ahmeda. Ibn Hadžer kaže: Vrlo iskren.Od Abdullah ibn Omera se prenosi da je Resulullah savs rekao: Biće poslana vatra na stanovnike istoka koja će ih sakupiti na zapadu. zanoćiti gdje oni zanoće. Razlog tome će biti manjak prevoznih sredstava toga vremena. Medžmeuz zevaid. Muslim. skupina pješaka žurnih i skupina koje će meleki vući za njihova lica i sakupiti ih u vatri. TREĆA: vrsta koju će vatra sakupljati okruživši ih sa svih strana i tjerajući ih prema Zemlji okupljanja. kažite i nemojte se razilaziti. osvanuti gdje oni osvanu. Onoga ko zaostane vatra će progutati. po četvorica na devi. Neko od prisutnih reče: Ove dvije skupine su nam poznate a šta je sa žurnim pješacima? Reče: Allah će poslati bolest od koje neće ostati jahalica. preplašeni po dvojica na devi. 11/138-139. . po desetorica na devi a ostale će sakupiti vatra koja će odmarati tamo gdje oni odmaraju. Tehzibut tehzib. 2/333. Takribut tehzib. 17/194-195 Bilježi ga Taberani u Kebiru i Evsatu sa povjerljivim ljudima.

Vidi Fethul Bari. odmarati kada budu odmarali a progutaće svakog ko zaostane. Allahova duša prezrijeti. Fethul Bari.Imam Ahmed bilježi od Hakim ibn Muavija el Behzija a on od svog oca . hadis 2465 u Avnul Me'abudu. pješice i na licima. 11/99. 11/380.s. Ahmed Šakir kaže: sahih. sakupiće ih vatra sa majmunima i svinjama. Zemlja će ih izbaciti. od njegovog djeda: Rekao sam: Allahov Poslaniče.Od Ibn Omera se bilježi o pojavi vatre slijedeće: Rekli smo: Allahov Poslaniče šta nam naređuješ? Reče: Držite se Šama. (tri puta) jašući. Na zemlji neće biti osim zlih stanovnika. Tefsir Ibn Kesir. od njegovog oca. 6/434-435. Hafiz Ibn Hadžer kaže: Bilježi ga Ahmed sa urednim senedom. 8/84-85 . Resulullah savs im tada reče: Izađite! Gdje. 4/446-447 681 Tirmizi. i kaže: Ovaj hadis je: hasen sahih.680 3. ovdje će biti sakupljeni ljudi. gdje mi naređuješ? Reče: Ovamo (i pokaza rukom u pravcu Šama). Za obe predaje Ibn Hadžer kaže: Bilježi ih Tirmizi i Nesai sa jakim senedom. 7/158.682 Ibn Hadžer kaže u Tefsiru Ibn Ujejne od Ibn Abbasa se kaže: Ko sumnja da je sakupljanje (mahšer) ovdje . izvore smo već spominjali. hadis u kojem Resulullah savs kaže: Ovdje će biti sakupljeni ljudi. činio hidžru. 11/380. Sunen Ebu Davud. ljudi će ići mjestu gdje je Ibrahim a..znači u Šamu neka pročita početak sure El Hašr. 683 Fethul Bari.681 4. 682 Musned Ahmeda. Prenoći će sa njima kada budu prenoćili. Musned Ahmeda. A u Tirmizijevoj predaji od Behz ibn Hakima. upitaše? U zemlju okupljanja. reče. Ibn Ebi Bekir kaže: Rukom je pokazao na Šam i rekao: Tamo će biti sakupljeni..683 Razlog zbog kojeg je Šam zemlja okupljanja je u tome što će sigurnost i vjerovanje u vremenu iskušenja na kraju vremena biti u Šamu.246 Ljudi će se sakupiti u Šamu i to je zemlja okupljanja. 11/380. o čemu postoje vjerodostojni hadisi: 1. O vrijednosti Šama i podsticanju nastanjivanja u njemu govore vjerodostojni hadisi: 679 680 Bilježi ga Imam Ahmed i Tirmizi.Imam Ahmed i Ebu Davud bilježe od Abdullah ibn Amra da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Nastupiće hidžra nakon hidžre.679 2.

s. Hadis je sahih. 685 Fethul Bari.687 Već smo spominjali kako će silazak Isa a.684 Taberani od Abdullah ibn Havale bilježi da je Resulullah savs rekao: U noći isra'a sam vidio bijeli stub poput zastave kako ga meleki nose pa upitah: Šta je to što nosite? Rekoše: Stub Knjige.. on je Allahu najdraži dio zemlje i u njemu će sakupiti najbolji dio Njegovih robova. naređeno nam je da ga ostavimo u Šamu.a.pa gdje je tu. hadis 3553. na kraju vremena biti u Šamu i kako će u njemu biti okupljanje vjernika za borbu protiv Dedždžala. Ibn Havale reče: Allahov Poslaniče predloži mi jednu ako to doživim. da je Resulullah savs rekao: Stvari će se odvijati tako da ćete biti vojska ustrojena: vojska u Šamu. 687 Buhari. 1/257 . učini nam blagoslovljenim naš Šam. Učini nam blagoslovljen i naš Jemen. 12/403. Gospodaru naš.247 Od tih hadisa je i onaj koji bilježi Imam Ahmed od Ebu Derda'a da je Resulullah savs rekao: Dok sam spavao ugledah stub Knjige naslonjen pod mojom glavom. Pomislih kako je nestvaran pa ga pogledah a on ode prema Šamu. Ebu Ubejje negira mogućnost da Šam bude zemlja okupljanja i kaže: Ne postoji dokaz iz Kur'ana i Sunneta ili idžma'a o preciziranju zemlje okupljanja.685 Ebu Davud bilježi od Abdullah ibn Havale r. 7/160-161. naprotiv u Kur'anu je ono što to pobija u riječima Uzvišenog: Na dan kad zemlja bude zamjenjena drugom zemljom. Šam?!689 684 Musned Ahmeda.688. Ibn Hadžer kaže: Bilježe ga Ahmed. hadis 2466. Reče: Drži se Šama. Hafiz kaže: Njegov sened je hasen.686 Božiji Poslanik je u dovi molio za bereket Šama kao što se bilježi u Sahihu od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Gospodaru naš. Nije li iman u Šamu kad nastupe iskušenja. dakle. 5/198-199. Taberani . sened mu je ispravan vidi Fethul Bari.. 686 Sunen Ebu Davud. 48. 689 En Nihaje. Ja'kub Ibn Sufjan . Zaista mi je Allah garantovao za Šam i njegove stanovnike. 3/214-215. 13/45 688 Sura Ibrahim. A ako to ne prihvatite držite se Jemena i pijte sa svog pojilišta. 12/402-403. Vidi: Sahihul džami'is sagir. vojska u Jemenu i vojska u Iraku.

Sakupljanje ostalih kako je spomenuto i njihovo tjeranje u pravcu Šama pod budnim praćenjem od strane vatre je mišljenje koje nema potvrdu u neupitnim dokazima (tevkif). Kurtubi spominje da je značenje riječi (hašr) . Ibn Kesir. 2. izuzev ako postoji dokaz o suprotnom. na što upućuju i tekstovi koje sam ranije podastro. Što se tiče onih na dunjaluku: PRVI je progon Benu Nadira u Šam.248 Odgovara se postojanjem brojnih dokaza o Šamu kao zemlji okupljanja koje smo već spominjali. 198-199. i da postoje četiri okupljanja: dva na dunjaluku i dva na ahiretu. vatrom spomenutom u hadisima. Ovo okupljanje (hašr) će biti na dunjaluku Okupljanje pomenuto u hadisima će biti na dunjaluku. Ibn Hadžer. Ne misli se na okupljanje nakon proživljenja iz kabura.690 Okupljanjem se misli na okupljanje na dunjaluku i o tome postoji konsenzus (idžma) uleme o čemu svjedoči Kurtubi. Ono što ga je navelo na ovakvo mišljenje je njegovo ubjeđenje kako će okupljanje ( mahšer) biti na ahiretu a ne na dunjaluku. DRUGI je okupljanje ljudi pred Sudnji dan u Šamu. Vidi El minhadžu fi šu'abil iman. 1/442 . 18/2-3 ili Et Tezkire. Nije 690 691 Vidi Tefsirul Kurtubi.sakupljanje (džem'). Pojedini učenjaci poput Gazalija i Halimija smatraju kako ovo okupljanje neće biti na dunjaluku nego na ahiretu. Sad ću pojasniti da će ono biti na dunjaluku onako kako na to upućuju vjerodostojni tekstovi. 3. navodeći kao potvrdu tome slijedeće: 1.Podjela u hadisu je neodrživa sa okupljanjem u Šamu jer muhadžir mora biti dobrovoljac ili preplašeni ili mješavina tog dvoga.Kad se kaže hašr (okupljanje) u šerijatu se misli na okupljanje iz kabura.691 Ibn Hadžer spominje kako pojedini komentatori Mesabiha smatraju da je riječ o okupljanju nakon proživljenja iz kabura.

kojeg bilježi Bejheki drugim senedima od Ali ibn Zejda a on od Evs ibn Ebi Evsa a on od Ebu Hurejre se kaže: Trojica jašući na životinji.694 Nevevi kaže: Ulema veli: ovo okupljanje će biti na kraju dunjaluka. A oni koji budu oklijevali smjenjivaće se jašući na jednoj jahalici i oni su druga skupina.Podjela u suri Vaki'a ne obavezuje da bude spomenuta podjela u hadisu.a. uzvišenja i trnja. U pojedinim hasen hadisima od Ebu Hurejre r. Jedan hadis pojašnjava drugi.Iz hadisa je očito kako se vatrom ne misli na ahiretsku vatru nego na vatru koja će se pojaviti na dunjaluku. 694 Fethul Bari. uzvisinu i trnje. trojica koračajući pješice i trojica na licima. 11/381. 4. 11/380-381 . hadis 7632. pred samo puhanje u Sur. Zemlja stajanja na Sudnjem danu će biti ravna. Vidi Fethul Bari.692 Odgovor na ono sa čime oni to dokazuju bi bio sažet u slijedećem: 1. vidi Fethul Bari. Spomenuto u hadisu je namjera spašavanja od iskušenja pa ko iskoristi priliku imaće dovoljno jahalica i opskrbe žudeći za onim što ga očekuje a plešeći se onog što ostavlja. 692 693 Sura El Vaki'a 7. 16/365. 3. uoči samog Sudnjeg dana.249 na nama presuda o dominaciji vatre na dunjaluku nad nesretnicima bez posjedovanja neupitnih dokaza. 11/380.o čijoj pouzdanosti postoje različita mišljenja. Treća su oni koje vatra bude sakupljala a meleki vukli.Postoje dokazi koji govore o okupljanju na dunjaluku. nanosa.Hadis koji oni uzimaju kao dokaz je zabilježen od Ali ibn Zejda . Musned Ahmeda. 4. El Husejni Abdurrahman Hašim i spominje mu sened kao dobar. Međutim hafiz Ibn Hadžer predaju Ali ibn Zejd el Džed'ana smatra slabom. već smo spomenuli hadise o tome. komentar Ahmeda Šakira kojeg je upotponio dr. Taj hadis nije suprotan hadisima koji pojašnjavaju kako će okupljanje biti na dunjaluku. 2. Ova podjela je u skladu sa podjelom u suri El Vaki'a: Vas će tri vrste ljudi biti. Allahov Poslanik je upozorio na nju i spomenuo način na koji će djelovati u već navedenim hadisima. Oni su prva skupina u hadisu. U Ahmedovoj predaji693spomenutog hadisa Ali ibn Zejda se kaže kako će oni: licima svojim ukloniti svaku neravninu. bez krivine.

A što se tiče ahiretskog okupljanja u hadisima se bilježi kako će svi ljudi. u kojoj će biti uništeni oni koji kasne pred vatrom..699 Ovo jasno upućuje na to da će okupljanje biti na dunjaluku prije Sudnjeg dana. biti goli. Allahov prijatelj. osunećeni i bez ikakvih fizičkih mahana sakupljeni.zemlju Šama .698 Ibn Hadžer kaže: Otkud onima koji će biti nakon smrti potpuno goli proživljeni.nakon spominjanja zabilježenih hadisa o vatri.. piće. 698 Buhari 11/377 699 Fethul Bari 11/382 . jela. Kad bi to bilo nakon drugog puhanja u Sur onda ne bi bilo smrti. «onako kako smo prvi put iz ništa stvorili»697a prvi čovjek koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a. pića niti oblačenja na javnom mjestu stajanja (aresat). sve ovo ukazuje kako će se to dogoditi na kraju vremena u kojem je jelo. zanoćiće. vjernici i nevjernici. 695 696 Nevevijev komentar Muslima 17/194-195 En Nihaje 1/320-321 697 Sura El Enbija' 104. jahanje na kupljenoj jahalici i drugo.696 U Sahihu od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: Ustao je pred nas Allahov Poslanik savs i rekao: Zaista ćete vi biti sakupljeni potpuno goli i osunećeni.s. osvanuti i omrknuti sa njima. a Allah najbolje zna.250 Dokaz tome su riječi Resulullaha savs: Ostale će sakupiti vatra.. otkud njima bašče sa kojima bi kupovali iznurene deve. kupljene jahalice. Ko smatra suprotno tome taj je otišao pored istine.695 Hafiz Ibn Kesir . odmarati. pojašnjavajući kako će ovo okupljanje biti na dunjaluku kaže: Ovi tekstovi ukazuju na to da je ovo okupljanje prisutnih na kraju dunjalučkog vremena sa svih predjela zemlje na mjesto okupljanja .

osim rijetko. 9.Ono što je pouzdano od Resulullaha savs . već dogodili.Nije svaki predznak Sudnjeg dana nešto što je zabranjeno. 7.Znanje o Sudnjem danu je nešto što samo Allah dž. Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana za njim će uslijediti drugi poput bisera na puknutoj ogrlici. 11. Vjerovanje (akaid) se zasniva na vjerodostojnoj informaciji pa makar bila i ahad.251 ZAKLJUČAK Sastojao bi se u najvažnijim rezultatima do kojih se došlo u ovoj studiji. . obavezujući. 10.nužno je vjerovanje i prihvatanje toga. 4.Vjerovati u predznake Sudnjeg dana je sastavni dio vjerovanja u gajb bez čega bi vjerovanje muslimana bilo nepotpuno.Do sada se nije pojavio nijedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. 12. Predznaci Sudnjeg dana su se većinom obistinili.Ne postoji pouzdan i vjerodostojan hadis o tačnom preciziranju trajanja dunjaluka.Mali predznaci Sudnjeg dana su se. 5.Cilj pojavljivanja svih malih predznaka je potvrda i obistinjenje tih predznaka tako da se neće. 2. To nije uspio saznati ni blizak melek niti poslani Poslanik. Obavijestio je o onom što će se dogoditi i to se obistinilo. Nije dozvoljeno to odbaciti. a oni su: 1.bilo da je riječ o mutevatir ili ahad hadisu .Vjerovanje u predznake Sudnjeg dana je sastavni dio vjerovanja u Sudnji dan. Oni podrazumijevaju ono što je zabranjeno. dogoditi nešto slično njima.š. 8. 3.Ono što se događa od predznaka Sudnjeg dana je mu'džiza Allahovog Poslanika i znak njegovog poslanstva. izuzev malo njih. zna. dozvoljeno dobro ili loše. 6.Resulullah savs je obavijestio svoj umet o onom što je bilo i onom što će biti dok ne nastupi Sudnji dan.

Ovo okupljanje (hašr) će biti na dunjaluku prije Sudnjeg dana. njegovu časnu porodicu i ashabe. To je poput znakova smrti očitih na samrti. neka je hvala Allahu dž.š. Molimo Allaha dž. a kad izađe vrata su do Sudnjeg dana zaključana.Vrata tevbe su otvorena sve dok sunce ne izađe sa zapada.Sudnji dan će nastupiti samo na lošim ljudima.Sami izlazak sunca sa zapada nije Sudnji dan. 15. 14. a Allah o svemu najbolje zna.Pojava mnogih predznaka Sudnjeg dana je dokaz propasti ovog svijeta i da mu se kraj približio. nego će nakon toga biti još dunjalučkih stvari poput kupoprodaje i sl. 16. Gospodaru svih svjetova i neka je Allahov salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda savs. Posljednji veliki predznak Sudnjeg dana je izlazak vatre koja će ljude sakupiti u zemlji Šama. da nas sačuva. .252 13. 17.š.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful