You are on page 1of 20

Cuprins

Psalmul lui Iov

Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie
în durerile cu care mă copleşeşte: că niciodată n-am călcat
poruncile Celui Sfânt. (Iov 6:10)
Iov a fost mai prudent în mijlocul arsurilor durerii, cum
Adam nu fusese sub umbrele răcoroase ale Paradisului. 3 Editorial
(Augustin) Dintre cuvintele Mântuitorului – Editorii
Slăbiciunea şi durerea m-au ajutat să învăţ cum să
mor; dar tot ele m-au învăţat cum să trăiesc; şi cum să
studiez. (Baxter)

„Când focul viu şi jaful izbesc în tot ce vezi,
4 Închinători în duh şi în adevăr

Când lasă-n urmă praful din turme şi cirezi, Lecțiile exodului – Simion Buzduga
Te mistuie Mânia; pârâşul, Lucifer,
Râzând, cu Bogăţia-şi ia zborul către cer;

Copiii când te lasă, adânc, în depărtări, 6 Doctrine biblice
Lumina-i fără casă şi noapte-i pe cărări,
Familia - un legământ sfânt partea a II-a –
Când tot e o pustie, pustiu îţi este tot,
Iosif Anca
Să vrei, Vremelniciei, nu poţi s-adaugi un cot,

Când Bucuria-i Jale, iar trupul, rană rea,
Sfâşietor, din Vale, te-ntuneci spre-orice stea, 10 Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
Pământul e-ntuneric şi cerul, colţ de chin - Scrisoarea a XLIV-a – Zaharia Bica
Înfiorări, eteric, tot vin... şi vin... şi vin...

...Cu ce rămâi din toate, Iov, tu, un condamnat,
Când soaţa strigă «Moarte!», căci eşti un lepădat?...”
12 Statutul moral şi spiritual al creştinului

„Cu Prietenul meu – Harul şi cu al Păcii Fiu. Smerenia - o condiție a mântuirii –
Cu Răscumpărătorul şi Domnul meu cel Viu!” Carol Szekely

***

„Dacă ţi-ai pus iubirea pe chipuri de pământ,
14 Experienţe

Secundele-s cerşirea, iar aurul ţi-e sfânt, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu –
Dacă zideşti altare-n grânare şi-n cămări, Bucur Tamara
De-aluneci în focare de oarbe depravări,

Când Uragan-Despotul, îşi va lua tribut
Din tot, prin tot şi totul, căci totul este lut,
16 Carte în serial

Ridicaţi-vă! Începe judecata! partea a III-a –
Dacă îţi este cârmă din praf, un pai şi-un spic
Ivan Petrovici Fedotov
Ce ţi-a rămas la urmă? Nimic, nimic, nimic!”

*** Fondurile necesare editării şi distribuirii re-

El, Dumnezeul Milei; El, Aurul de preţ, vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
Luceafăr, Fiul Zilei şi Soarele Măreţ, donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
El, Mielul, Salvatorul, Atotputernic, Scut, sprijine această lucrare pot depune bani în contul
El – Răscumpărătorul, iar eu, un fiu pierdut...!
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
Iar când în Dimineaţa-de-Apoi, voi învia, la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
Şi inima-mi, şi faţa, dori-vor Faţa Sa, 0303 1877 0001.
În lacrima curată, El va citi: Eu ştiu
Ce am ştiut odată... Că Domnul meu e Viu!” Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
(continuare în pagina 19)
Colectivul redacţiei

ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

Dintre cuvintele
mântuitorului
Cu siguranţă că vă sunt cunoscute unele din acest indicator de sens unic s-a oprit întrebător Nicodim,
cuvintele rostite de Domnul Isus Hristos care sună foarte dar orice altă variantă este „drum înfundat”. Iată de ce
radical. Să ne oprim şi să „reauzim” unele dintre ele: numai o transformare radicală şi o ascultare absolută pot
„Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în conferi ucenicului lui Hristos siguranţa ajungerii cu bine la
păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre ţinta promisă şi propusă. Orice lipsă de lepădare de sine
folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu‑ţi este fatală, potrivit altei exprimări la fel de neconcordantă
fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea cu mentalitatea omului firesc: „Cine îşi va păstra viaţa,
dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o
de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul va câştiga.” (Matei 10:39). Urmarea lui Hristos nu are
din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul opţiuni, nici nu lasă loc pentru alte pasiuni şi relaţii. Aşa
în gheenă.” (Matei 5:29-30). Aceste recomandări de se explică şi cuvintele: „Dacă vine cineva la Mine şi nu
autoflagelare au fost interpretate de unii figurativ, pentru urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii
a evita înţelesul lor categoric, dar contextul textului nu săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa,
ne permite o evadare în simbolisme. Deci, ce a avut nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:26); „Tot aşa, oricine
în vedere Marele Învăţător când le-a enunţat? Credem dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi
că mult mai natural din punct de vedere exegetic ucenicul Meu.” (Luca 14:33). În acest „punct de trecere
şi hermeneutic este să încadrăm aceste cuvinte în fără bagaje” s-a oprit tânărul bogat şi alţi bogaţi riscă
contextul explicării aprofundate a poruncii a şaptea: să-i împărtăşească soarta, căci Domnul a fost la fel de
„Să nu preacurveşti!”, dat fiind ordinea în care sunt infexibil când a afirmat: „«Vă mai spun iarăşi că este mai
amintite organele implicate în diverse faze de comitere uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să
a acestui păcat. De aici rezultând ideea că ar trebui intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.» Ucenicii, când
să fim foarte aspri cu trupul nostru (aşa cum proceda au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis:
apostolul Pavel în toate domeniile de manifestare fizică «Cine poate, atunci să fie mântuit?»” (Matei 19:24-25).
– 1 Corinteni 9:29), pentru a nu ne apropia de acest Atenţie aşadar şi la pericolele exterioare ale păcatului,
păcat al trupului. Acelaşi sens apare în Evrei 12:4 - „Voi prin persoane apropiate şi prin bunurile materiale pe care
nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva le posedăm sau le dorim. Uneori în viaţă lucrurile devin
păcatului”, ceea ce înseamnă că omul trebuie să fie atât de exclusive, ca în cazul unui naufragiu, când ai de
conştient de pericolul gheenei şi să se împotrivească ales între a păstra un obiect şi a-ţi salva viaţa.
păcatului cu toată puterea pentru că trupul îi este în Un alt domeniu în care Domnul a fost „brutal” cu
pericol de moarte, ceea ce în plan fizic, ştim cu toţii păcatul este cel referitor la pricinile de păcătuire, acele
că se poate ca din motive de afectare gravă a unui trambuline ale căderii multora. El a zis „Dar pentru
organ să fie amputat pentru a nu fi pusă în pericol viaţa oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi,
întregului trup. Să nu credeţi că se poate scuza cineva care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atîrne de
că nu a avut suficientă putere pentru a se împotrivi gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul
păcatelor trupului, pentru că prin răstingnirea împreună mării.” (Matei 18:6). Cu menţiunea că expresia folosită
cu Hristos „trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea pentru piatra de pedeapsă în manuscrisele greceşti
lui” (Romani 6:6). În concluzie, nu trebuie să-ţi chinui face referire nu la piatra de moară învârtită cu mâna,
trupul pentru păcate comise, ca în hinduism, ci să te ci la cea rotită cu asinul, textul devine şi mai acid, dar
opui oricărei ispite păcătoase, conştient că „păcatul nici moartea nu este mai aromată. În fapt, Domnul
odată făptuit aduce moartea” (Iacov 1:15). a fost atât de tranşant în ce priveşte pericolele
„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la declanşatoare de păcat, asupra cărora insistă şi
Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un
(continuare în pagina 19)
chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:3). La

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
3
Închinători în duh şi-n adevăr
„...fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl!” (Ioan 4:23b)

Lec țiile ex odul u i
partea a doua

Vărsatul negru lui Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:8); şi pe Nebucadneţar,
Într-un mod diferit de celelalte urgii, urgia a şasea împăratul multimilenar al Babilonului (Apocalipsa 20:10),
are o conotaţie eschatologică semnificativă. Ea apare în care asediază cetatea preaiubită (Apocalipsa 20:9). Toată
contextul eliberării poporului lui Dumnezeu de către Moise, această triadă va fi aruncată în „Marea Roşie” - iazul care
care este prototipul Domnului nostru Isus, eliberatorul arde cu foc şi pucioasă „şi vor fi munciţi zi şi noapte în
spiritual al poporului lui Dumnezeu atât din Egiptul vecii vecilor” (Apocalipsa 20:10b).
păcatului, cât şi din cel al lumii fizice pentru a-l transfera
în patria cerească. Prin vărsatul negru, ca de altfel prin Piatra şi focul
celelalte plăgi, Dumnezeu a atacat zeii Egiptului pentru a-şi Prin urgia a şaptea Dumnezeu i-a amintit lui Faraon
dovedi supremaţia şi pentru a le demonstra incapacitatea, că El este Cel ce are supremaţia peste tot pământul. Prin
inutilitatea şi înşelăciunea egiptenilor - alegerea unor zei decizia de a-l cruţa atât pe împărat cât şi pe cei ce urmau
falşi. Urgia o vizează pe zeiţa bolilor – Sekmet, pe zeul să aplice soluţia preventivă salvatoare din poporul său,
ciumelor – Sunu şi pe Isis - zeiţa vindecărilor. Oamenii şi a fost demonstrată clar Atotputernicia Sa, pentru a-şi
animalele sunt infectaţi de viruşii şi microbii care îşi află răspândi faima pe tot pământul. Şi nu doar puterea, ci
existenţa peste tot. Pătrunzând în organismele lor, erup şi mila, în acelaşi timp. Dumnezeu nu era indiferent de
din interior prin beşici fierbinţi care au dat naştere la nişte ceea ce se întâmpla. Faptul că plaga a fost anunţată,
bube. Lecţiile pe care ni le oferă aceste plăgi sunt foarte că oamenii au fost sfătuiţi să se pună la adăpost atât ei
importante şi pentru vremea noastră. Ele sunt rezultatul cât şi animalele demonstrează din plin empatia divină.
alegerii greşite a unor crezuri false. Spre exemplu: şi-au După refuzul lui faraon de a lăsa poporul să plece din
pus speranţa în Nil – iată-l lovit! Nilul devine urât mirositor robia cruntă, Domnul trece la acţiune. Au urmat tunete,
şi nu mai oferă viaţă şi nici hrană prin peşti, ci moarte. bombardamente de piatră şi foc peste ţara Egiptului.
Păcatele înfăptuite de egipteni şi legile emise de faraon Ravagiile produse au fost imense: animale şi oameni
se întorc asupra lor cu pedeapsă şi le aduc moartea atât ucişi, iarba distrusă, copacii frânţi. Diferenţa a constituit-o
lor cât şi preoţilor lor. (Exodul 9:11) Înainte să intre în ţara reacţia egiptenilor vizavi de soluţia divină. Unii s-au temut
promisă, Moise a avertizat poporul Vechiului Legământ de cuvântul Domnului şi şi-au salvat vieţile. Au intrat la
că în situaţia în care acesta nu va respecta cu stricteţe adăpost. Ceilalţi au plătit pentru neascultare. Ca urmare
toate legile şi poruncile lui Dumnezeu: „Domnul te va a rugii adresată lui Moise pentru încetarea urgiei, Faraon,
lovi cu o bubă rea la genunchi şi la coapse şi nu te vei obţine şi de data acesta clemenţă din partea Suveranului.
putea vindeca de ea, te va lovi de la talpa piciorului până Din nou plaga face diferenţă între poporul lui Dumnezeu
în creştetul capului.” (Deuteronom 28:35) O paralelă a din Gosen şi egipteni. Merită reţinut faptul că în Egipt au
acestei situaţii o găsim în primul potir din Apocalipsa 16. rămas în picioare : „grâul şi ovăzul (care) nu se stricaseră
Oamenii care şi-au declinat în mod benevol apartenenţa pentru că erau târzii” (Exodul 9:32). În concluzie, se ştie
la împărăţia fiarei, devin închinătorii acesteia. Acceptând că trăim zilele din urmă. Este limpede că peste cei ce nu
semnul ei pe frunte şi pe mână – raţiunea şi acţiunea în o să cadă focul Duhului Sfânt, pentru a-şi pune vieţile
ostilitate cu principiile Evangheliei şi legile morale ale lui sau familiile la adăpost există toate şansele să cadă în
Dumnezeu – ajung să plătească. Plata este inclusă în final focul judecăţii divine la descoperirea Domnului Isus:
păcatele care au cauzat-o. Aversiunea faţă de adevărul „Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare
biblic considerat „nelegitim” i-a impulsionat să primească celor ce vă întristează, şi să vă dea odihnă atât vouă, care
semnul de apartenenţă al zeului străin. Corupţia interioară sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului
erupe în exterior, generând într-o rană rea şi dureroasă, Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc,
prin care Dumnezeu la fel ca în urgia a zecea din Egiptul ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu
antic, loveşte în oamenii care sunt închinători ai fiarei, cei şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru
care au semnul ei pe frunte şi pe mână. Desigur că Domnul Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică,
Isus prin intervenţia Sa, îi va judeca atât pe faraonul – fiară de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va

4 (Apocalipsa19:20); pe omul fărădelegii, aşezat în Templul veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
este faptul că potopul din vremea lui Noe a ţinut tot cinci
luni. Dar în urma catastrofei produsă la scară planetară
s-au salvat doar opt suflete. Totuşi, aceste forţe demonice
au un teren de desfăşurare cu o misiune bine precizată,
pentru că li s-a zis: „să nu vatăme iarba pământului, nici
vreo verdeaţă nici vreun copac, ci numai pe oamenii care
n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu” (Apocalipsa
9:4). Am vrea să credem că doar o treime va fi distrusă
şi nu se va mai repeta istoria. În final, rămâne interesant
faptul că aceste lăcuste îşi află sfârşitul tot în Marea Roşie
– iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. (Exodul 10:19;
Iuda 1:6; Apocalipsa 20:10)

Întuneric de trei zile
Întrevederile dintre Moise şi Faraon erau de fapt un
schimb dur de replici. A noua plagă a adus un întuneric
privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut.” (1 Tesaloniceni beznă peste toată ţara Egiptului, dar nu şi peste Gosen.
1:6‑10) Ca o recenzie a ideilor expuse, am identificat noi Monarhul egiptean intră în panică. Îi cere lui Moise să plece,
adevăratul adăpost? Suntem deja la adăpostul aripilor Lui? însă fără turme. Probabil acestea constituiau un garant al
„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, întoarcerii evreilor înapoi sau le-a luat în calcul ca o pradă
care nu lipseşte niciodată în nevoi.” (Psalmul 46:1) bine cotată. Moise îi explică că tocmai acestea urmau să
fie oferite ca jertfă Domnului, care l-a împietrit din nou. Spre
Lăcustele finalul dialogului, împăratul egiptean îl somează pe Moise
Spre finalul timpului de judecată divină, pe faţa să nu-şi mai facă apariţia, ameninţându-l că, în caz contrar,
ţării Egiptului îşi fac apariţia lăcustele, aşa cum a fost va plăti cu moartea. În realitate, Dumnezeu l-a împietrit şi în
prevenit Faraon. Când Moise intermediază să aprobe acelaşi timp, a demascat încă o dată totala slăbiciune a lui
ieşirea poporului său din Egipt, Faraon acceptă doar Ra şi Horus - zei ai soarelui, dar şi a celor doi zei ai cerului:
plecarea bărbaţilor pentru a sluji Domnului - femeile Nat şi Hator. Aceştia s-au dovedit total neputincioşi şi total
şi copiii trebuiau să rămână. Ştia că datorită rămânerii fals cultul soarelui, alături de celelalte culte păgâne. Dacă ne
acestora, presiunea de întoarcere a bărbaţilor era mai raportăm la vremea de astăzi realizăm că întunericul gros,
mult ca sigură. Sunt absolut convins că sfetnicii şi-au bezna, negura – toate - simbolizează apogeul păcatului în
făcut datoria sau era chiar ideea împăratului inspirată vremea sfârşitului. Imoralitatea, răutatea, ura, confuzia, ating
de cel rău. Dumnezeu n-a aprobat şiretlicul faraonic. El cote alarmante. Astăzi ocultismul, spiritismul, persecuţia,
doreşte ca familia să rămână întregită, tot atât de mult crizele de tot felul, tulburările sociale, panica, invidia,
şi în lucrarea spirituală. Urmează declanşarea urgiei. lăcomia, sărăcia, războaiele au devenit fără precedent în
Ţara este invadată de lăcuste, care au produs pagube istoria omenirii. În bezna spirituală, mulţi bâjbâie şi caută
de proporţii fără precedent în istoria imperiului. În special calea spre Dumnezeu, prin întunericul acestui veac: „Şi dacă
au distrus tot ceea ce avea viaţă. Credem că au urmat Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru
procesiunile religioase. Intervine Serapis, Osiris, zeul cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă
roadelor şi al fertilităţii? Nicidecum! Sunt demascaţi în a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă
toată goliciunea, neputinţa şi ticăloşia lor. Deşi faraon era strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
gata să cedeze, s-a împotrivit in final, pentru că urmau chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:3b, 4) Iată, aceasta
încă două urgii. O lecţie usturătoare pentru cei ce resping este vremea de astăzi. Noaptea este tot mai întunecoasă.
voia lui Dumnezeu. Povestea lăcustelor nu s-a terminat. Când negura va atinge punctul culminant, gongul vremii va
O paralelă spirituală este întâlnită la judecata celei de a bate miezul nopţii: „La miezul nopţii, s-a auzit o strigare:
cincea trâmbiţe a cărţii Apocalipsa. Lăcustele - spiritele «Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6).
necurate - ies din Fântâna Adâncului, centrul de comandă
a stelelor căzute, în urma războiului din cer. Steaua Paştele şi moartea întâilor născuţi
căzută, Lucifer, a primit aprobarea să deschidă această Ca un ecou, urgia a zecea a străbătut veacurile şi
locuinţă a demonilor din văzduh (Efeseni 6:12). Înţepătura mileniile. De fapt toate urgiile au avut ca motivaţie sau
acestor spirite paralizează voinţa şi produce apoi chinul pretext, refuzul obstinat al egiptenilor de a-l recunoaşte pe
conştiinţei. Fumul care a iese din fântână are rolul de a Dumnezeul lui Israel: „Faraon a răspuns: «Cine este Domnul,
întuneca lumina cerească a lui Dumnezeu. Întunecând ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu
văzduhul, lărgesc astfel împărăţia lumii întunericului, cunosc pe Domnul şi nu voi lăsa pe Israel să plece»” (Exodul
în detrimentul luminii Soarelui care răsare din înălţime. 5:2). Totuşi urgia a zecea rămâne în conştiinţa comună a
(Luca 1:78) Pe fundalul ceţos şi întunecos se creează evreilor şi creştinilor, pentru că pe fundalul acesteia a luat
confuzie, amestec, încurcătură – un adevărat Babel contur Paştele evreiesc şi cel creştin - Domnul Isus: „căci
global. Lăcustele malefice înţeapă producând păcat, chin Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit” (1 Corinteni 5:7b). După
şi moarte şi au ca grup ţintă pe oamenii care n-au pecetea ce Moise l-a prevenit pe monarhul Egiptului de gravitatea şi
lui Dumnezeu. Acţiunea distrugătoare a acestora are o
(continuare în pagina 9)

5
perioadă determinată - de cinci luni. Demn de remarcat

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

FAMILIA - UN LEGĂMÂNT SFÂNT
Problemele familiei

Rezumatul părţii I Partea a II-a
Conceptul biblic al legământului
Relaţia soţ – soţie realizează, cu contribuţia Problemele familiei
divino‑umană, o unitate compusă, indestructibilă, Căsătoria este o binecuvântare sau un blestem,
definită prin cel mai sublim şi irevocabil angajament prin felul în care soţul şi soţia în primul rând, se
dintre fiinţele libere: legământul. Afectarea sau ruperea raportează la Dumnezeu, unul la celălalt, la ceilalţi
lui de una din părţi, sau de comun acord, implică membri ai familiei şi la activităţile vieţii. Totul depinde
compromiterea imaginii şi implicării divine. Familia de atitudinea celor angajaţi în acest proces prin care
se constituie într-o reflectare completă a naturii şi a apare viaţa. Familia este locul unde se scrie şi destinul.
caracteristicilor bărbatului şi ale femeii şi devine un singur Nu-i totuna să porneşti la drum în căsnicie cu un dar
trup prin unirea spirituală – dedicare pentru Dumnezeu de la Dumnezeu sau cu o pedespsă: „Cine găseşte o
în sfinţenie şi slujire şi unirea sufletească şi fizică. nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l
Scopul fundamental al familiei este subordonat împlinirii capătă de la Domnul.” (Proverbe 18:22) / „Şi am găsit
scopului divin pentru pământ şi Împărăţia lui Dumnezeu; că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă
asemănarea cu Dumnezeu – desăvârşirea. Familia are este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâni sunt nişte lanţuri;
un scop misionar în cunoaşterea lui Dumnezeu şi trăirea cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos
în aşteptarea realităţii Împărăţiei Sale. este prins de ea.” (Eclesiastul 7:26)
Dar pentru că nu în toate familiile lucrurile sunt
Dragostea divină – natura legământului întru totul în ordine, apar diferite probleme generatoare
În familie, atât soţul cât şi soţia, trebuie să se de conflict şi dezintegrare. Dintre acestea cele mai
dăruiască în dragoste necondiţionată. Natura (mediul) frecvente sunt:
propice familiei este dragostea - o dăruire reciprocă a) diferenţe temperamentale şi structurale
a soţilor şi împreună pentru copii. Ea este opusul În funcţie de asemănarea spirituală, intelectuală
primei legi a naturii păcătoase - egoismul. Naşterea şi fizică şi chiar materială a celor doi, există mai multe
copiilor marchează pentru toată viaţa familia. Ea este sau mai puţine diferenţe în gusturi, obiceiuri, pasiuni,
o lucrare naturală sub asistenţa divină, iar principiile prietenii, care trebuie recunoscute şi într-o primă fază
biblice care asigură o educaţie spirituală şi intelectual acceptate, căci un adult nu se schimbă uşor. În primul
- profesională reuşită sunt: fii un bun exemplu, învaţă, rând, trebuie admis faptul că fiecare poate greşi fără
porunceşte, mustră, sfătuieşte, posteşte şi roagă-te. să-şi dea seama, că unul din cei doi nu a fost educat
Comunicarea (a vorbi şi a asculta) este un element corect şi că modul de abordare a unei diferenţe trebuie
fundamental (sângele vieţii) al reuşitei unei familii. Ea să fie fără prejudecăţi: „Cine dispreţuieşte pe aproapele
este o exprimare a întregii fiinţe, este declaraţia de său face un păcat...” (Proverbe 14:21) „Omul socoteşte
dragoste completată cu o vorbire înţeleaptă şi dulce. că toate căile lui sunt fără prihană...” (Proverbe 21:2).
Pentru rezolvarea acestor neconcordanţe este necesar
Specificul implicării şi împlinirii soţilor un fond evlavios, care constă în aprecierea valorilor
prin legământul căsătoriei sfinte, nu a celor lumeşti: un om rugativ este mai valoros
Soţul trebuie şi poate fi împlinit prin soţie în domeniile decât un om harnic; o femeie cinstită preţuieşte mai mult
dorinţelor legitime masculine, între care următoarele decât una foarte inteligentă. „Ceeace face farmecul unui
sunt primordiale: fidelitate şi disponibilitate, asistenţă om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac
şi implicare, asigurarea serviciilor casnice, admiraţie şi decât nu mincinos.” (Proverbe 19:22) Fiecare trebuie să
respect. Soţia trebuie şi poate fi împlinită prin soţ în se lupte pentru desăvârşire, dobândind înţelepciunea
toate dorinţele ei feminine, între care următoarele sunt necesară vieţii de familist, prin a şti cum şi când trebuie
absolut necesare: afectivitate, conversaţie în sinceritate, abordate în discuţii diferenţele şi cât trebuie aşteptat până
asigurarea finanţelor, dedicare pentru copii. la realizarea unei relaţii familiale unite şi fericite: „Ascultă

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
în familie este pacea, de aceea: „Căci cine iubeşte viaţa
şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de la rău
şi buzele de la cuvinte înşelătoare. Să se depărteze de
rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.”
(1 Petru 3:10-11)
c) probleme economice şi financiare
Sărăcia sau bogăţia, lenea sau luxul, evaziunea
sau furtul, proiecte sau hazard – toate pot crea stări
şi fapte grave. Pentru prevenirea şi tratarea „bolilor
cauzate de bani este înţelept să aplicăm următoarele
principii de natură economico-financiară:
- fiţi harnici: „Cine lucrează cu o mână leneşă
sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.” (Proverbe
10:4); Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde
numai se vorbeşte, este lipsă.” (Proverbe 14:23)
- fiţi economi: „Nu fi printre cei ce beau vin, nici
sfaturile şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor!” printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi
(Proverbe 19:20) „Înţelepciunea omului chibzuit îl face să cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc...” (Proverbe
vadă pe ce cale să meargă... între cei fără prihană este 23:20-21); „Comori de preţ şi untdedelemn sunt în
bunăvoinţă.” (Proverbe 14:8-9) „Înţelepciunea face pe locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.”
om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile.” (Proverbe 21:20)
(Proverbe 19:11) - evitaţi împrumuturile bancare proprii şi
b) certuri de cuvinte garantarea împrumuturilor altora: „Nu fi printre cei
Supărări şi discuţii contradictorii (slăbiciuni ale nervilor ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
şi ale limbii) pot apărea zilnic prin mici neascultări, omisiuni, Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se
cheltuirea banilor şi a timpului sau a altor evenimente ce ia patul de sub tine?” ( Proverbe 22:26-27)
compun viaţa de familie: „... cine se aprinde iute, face - fiţi mulţumitori: „Să nu fiţi iubitori de bani.
multe prostii.” (Proverbe 14:29); „Omul neastâmpărat Mulţămiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: «Nicidecum
stârneşte certuri...” (Proverbe 16:28), dar „acolo unde n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.» Aşa
este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de că putem zice plini de încredere: «Domnul este ajutorul
fapte rele” (Iacov 3:16) şi în condiţii de gâlceavă, omului meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul»?”
îi vine să plece de acasă, dar aceasta este abandon, nu (Evrei 13:5-6)
performanţă (Proverbe 21:9, 19). Împăcarea cere o bună O viaţă normală de familie, în plan material,
dispoziţie (calm), stăpânirea nervilor şi a sentimentelor. pentru care nu numai cartea Proverbele, ci întreaga
Cu înţelepciunea, care se cere „de la Dumnezeu, care dă Biblie are multe sfaturi, se bazează pe planificări şi
tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată” eforturi înţelepte, dar cu încrederea în binecuvântările
(Iacov 1:5), se poate rezolva orice conflict. Fiecare trebuie Tatălui ceresc, stare dobândită prin rugăciuni şi o viaţă
să se întrebe: „Cine dintre voi este înţelept şi priceput? sfântă: „Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri, înainte de
Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu a muri! Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul
blândeţea înţelepciunii! Dar dacă aveţi în inima voastră mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi
pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă
nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu lepăd de Tine şi să zic: «Cine este Domnul?» Sau ca
vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. nu cumva în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele
Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi Dumnezeului Meu.” (Proverbe 30:7-9)
pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare d) probleme de natură sexuală
şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada Lipsa împlinirii reciproce prin despărţiri (lipsa
neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.” părtăşiei sufleteşti şi fizice), refuz din diferite motive:
(Iacov 3:13-18). Pentru cei credincioşi, dragostea oferită teamă de sarcină, boală, abstinenţă unilaterală,
prin Duhul, îi capacitează pe soţi cu puteri supranaturale, alte ispite sau nepotriviri fizice sau procedurale pot
care cei păcătoşi nu le au chiar dacă se iubesc, nu au cauza un divorţ emoţional şi se constituie în ispite ale
puterea să treacă uşor peste orice evenimente: „Cine curviei, care în lumea zilelor nostre sunt o provocare
nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că fără precedent, căci niciodată în istorie, sexul în afara
Dumnezeu este dragoste... Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a familiei nu a fost atât de mediatizat prin imagini video
iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe de la desenele animate pentru copii la alte bestialităţi
alţii... dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în ale pornografiei, această armă sadică, care ca şi
noi şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.” (1 Ioan tortura fizică forţează limitele fiinţei umane. Imaginea
4:8-12). Dragostea face ca diferenţele masculin / feminin coruperii unui neiniţiat de către o femeie imorală, ce
sau părerile contradictorii să fie reduse şi uşor de suportat avea un soţ plecat fără „bună învoială”, prezintă atât
şi viaţa în doi să fie frumoasă: „Ura stârneşte certuri, dar distrugerea unei familii existente cât şi compromiterea
dragostea acopere toate greşelile.” (Proverbe 10:12)
(continuare în pagina următoare)
7
Dovada păstrării sau redobândirii stării normale de lucruri

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

unei familii încă neformate. Iată titlurile primului şi se uită la nici un preţ de răscumpărare şi nu se lasă
ultimului episod din acest film păcătos „(Vino, să ne înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.” (Proverbe
îmbătăm de dragoste - primul) ...(drumul care pogoară 6:34-35). Soluţionarea acestui gen de probleme
spre locaşurile morţii - ultimul)” (Proverbe 7:18‑27). se efectuează printr-o purtare atentă, dar liberă a
În acest mediu afectat de păcatele trupului care partenerului, iar la cel ispitit prin absenţa bănuielilor,
contribuie mult la dezintegrarea familiilor, trebuie să se reproşurilor şi slujirea în dragoste, iar la nevoie să se
insiste pe dimensiunea sufletească a relaţiei soţ soţie, apeleze la slujitorii bisericii pentru rugăciune şi sfătuire,
completată cu unirea sexuală, în dimensiunea naturală pentru a se putea trăi în condiţii de încredere reciprocă,
- „întrebuinţarea firească” (Romani 1:26-27). Singurele ceea ce este de dorit pentru orice familist (Proverbe
limitări „sănătoase” sunt de ordin fizic-natural, (Leviticul 31:10-12, 29).
15) sau spiritual – volitiv: angajamente comune g) divorţ şi recăsătorire
de dedicare spirituală cu „postul şi cu rugăciunea” În perioada mandatului Legii lui Moise, divorţul
(1  Corinteni 7:5). Prevenirea sau revenirea la şi recăsătorirea au fost permise în anumite condiţii
normalitate se face prin comunicare sinceră (Genesa (Deuteronom 22; 24), ca şi poligamia, dar prin învăţătura
30:16), o deschidere în dragoste: „fii îmbătat tot timpul Domnul Isus Hristos, în noile condiţii de viaţă, ele nu
de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea mai sunt opţiuni pentru cel credincios, cărora apostolul
ei!” (Proverbe 5:19). Accentele dragostei prezentate Pavel le scria: „Celor căsătoriţi, le poruncesc nu eu, ci
în Cântarea Cântărilor sunt binevenite în familie şi Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă
total interzise în afara ei. Un alt aspect important este este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace
lepădarea de sine – împlinirea celuilalt, în special când cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.”
este ispitit (1 Corinteni 7:3-4). Scopul relaţiilor fizice (1 Corinteni 7:10-11). Movaţiile de fond ale faptului că
nu este plăcerea poftelor trupului ci unitatea, care Domnul urăşte „despărţirea în căsătorie” (Maleahi 2:16)
corespunde realizării planului şi scopului divin de la sunt explicate de acelaşi profet prin apostazia poporului
procreare la desăvârşire şi oferă celor doi o plăcere şi (Maleahi 2:10-16), realitate surprinsă şi de Domnul
satisfacţie întreagă: spirituală, sufletească şi fizică Isus care a spus: „Din pricina împietririi inimii voastre
e) probleme cu ceilalţi membri ai familiei v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul
Cei doi (soţ, soţie) sunt legaţi de două familii mari, lumii «Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte
din care provin şi urmează prin copii să se încuscrească femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe
cu alte familii – un câmp de probleme legate de discuţii mama sa şi se va lipi de nevastă-sa. Şi cei doi vor fi un
simple, probleme materiale, religioase etc. O bună singur trup.» Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.
convieţuire cu rudeniile are la bază unitatea celor Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”
doi, de aceea nimeni (părinţi, copii) să nu ia locul (Marcu 10:5-9). Permisiunea 1 Corinteni 7:10‑15 priveşte
partenerului. Soţul trebuie să fie pentru soţie mai de numai posibilitatea rămânerii singur a celui credincios,
preţ „decât zece fii” (1 Samuel 1:8), iar soţia pentru soţ, din vina celui necredincios ce nu acceptă să trăiască
ce are „mai scump în ochi” (Ezechiel 24:16). Părinţii împreună cu el, nu şi dreptul de recăsătorire, că aceasta
trebuie lăsaţi la căsătorie, iar copiii te lasă la rândul ar contrazice afirmaţiile anterioare ale apostolului şi
lor (Genesa 2:24), ceea ce înseamnă realizarea unor implicit vorbele Domnului care a zis: „Oricine îşi lasă
relaţii diferite cu fiecare dintre membrii familiei. Celelalte nevasta şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte faţă
persoane din familia mare au locul lor şi drepturile lor, de ea; şi dacă o nevastă îşi lasă bărbatul şi ia pe altul
fără a fi afectată relaţia de bază: soţ-soţie (Exodul de bărbat, preacurveşte.” (Marcu 10:11-12). Cea mai
20:12; 1 Timotei 5:4). Nimeni nu trebuie neglijat, dar „îngustă” şi mai „înaltă” interpretare a celor scrise, nu
diferă gradul de relaţie cu implicările aferente. „Dacă acceptă divorţul în mod bilateral, nici recăsătorirea,
nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de cei decât la moartea partenerului. Sunt situaţii când cineva
din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău poate ajunge în postură neplăcută, nedorită, să fie
decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8). Exemplele părăsit de soţ, soţie, dar nicidecum nu are dreptul să
biblice de relaţionare cu socrii, adesea punctul critic al intenteze sau să accepte divorţul. Sfatul Mântuitorului
problemelor, pot fi urmate cu succes: Moise în relaţia pentru stări „limită” este cel din Matei 19:12: „…sunt
cu Ietro şi Rut cu Naomi, în condiţii favorabile sau David fameni (care practică abstinenţa sexuală), care singuri
cu Saul în condiţii nefavorabile. s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate
f) gelozii să primească lucrul acesta, să-l primească”. Înţelegerea
Teama de infidelitate, trădare, abandonare, conceptului de legământ şi slujirea în dragoste
neîncredere, apare pe baza unor stări sufleteşti şi fizice, permanentizează pentru toată viaţa legătura căsătoriei
de mediu sau absolut imaginare, diferenţe de apetit „Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul
sexual, duh de gelozie sau alte lucruri care afectează ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul,
familia, motiv pentru care în Israel exista o procedură este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când
legală de rezolvare a cazurilor de gelozie (Numeri îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema
5:11‑31). Problema devine gravă, căci „Căci gelozia preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată

8
înfurie pe un bărbat şi n-are milă în ziua răzbunării; nu de Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
după altul.” (Romani 7:2-3). O conceptualizare corectă a (continuare din pagina 5)

L ec ț i i l e ex od u l u i
noţiunii de legământ şi o natură duhovniceasacă a celui
credincios vor determina eliminarea opţiunii de divorţ şi
recăsătorire, căci odată negat principiul permanenţei
familiei, se pierd şi ultimele şanse de păstrare a unirii
familiale, ceea ce nefericeşte în primul rând pe cei doi, consecinţa refuzului de a lăsa poporul evreu să plece din
apoi pe părinţii lor, dacă mai sunt în viaţă, şi pe copiii lor, Egipt, Moise îi prezintă în detalii modul cum va decurge ultima
rupând mai mult decât o simplă legătură. urgie, lucru care s-a desfăşurat cu o precizie mai mult decât
milimetrică. În perioada premergătoare, Domnul expune
Concluzii explicit sărbătoarea izbăvirii Sale: ieşirea din Egipt - Paştele
Familia este cea mai importantă şi mai minunată - pesah (lb. ebraică), care se traduce: trece peste; pe lângă;
relaţie dintre oameni, dar şi cea mai încercată, trece mai departe. Moartea întâilor născuţi a fost îndreptată
fiind deopotrivă valabile avertizarea şi observaţia împotriva tuturor zeilor Egiptului (Exodul 12:12) şi a produs
înţeleptului: „Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa un bocet de nedescris în toate casele egiptenilor: „Faraon
celui neprihănit şi nu-i tulbura odihna. Căci cel neprihănit s-a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui şi toţi egiptenii; şi au
de şapte ori cade şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc fost mari ţipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un
în nenorocire.” (Proverbe 24:15-16) Fiecare familie, mort” (Exodul 12:30). Aceasta însemna pierderea liniei de
fiecare soţ / soţie mai poate să-şi îmbunătăţească moştenitori care duceau mai departe numele familiei şi încă
(desăvârşească) purtarea: „Dă înţeleptului şi se va face o dată zdruncinarea crezului religiei lor. Din nou conturul
şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit şi va învăţa şi bocetelor descriu o paralelă eschatologică. Tânguirile iau
mai mult!” (Proverbe 9:9) asemenea proporţii, pe care le întâlnim doar la căderea
Conflictele deschise sau tensiunile interioare (de Babilonului: „Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au
orice natură) distrug familia, luând pacea, puterea de îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica
muncă, dragostea, bucuria, încrederea în Domnul şi chinului ei. Vor plânge, se vor tângui şi vor zice: «Vai! vai!
în partener şi se instalează: mânia, dezamăgirea, ura, Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire,
gândul despărţirii, acuze pentru Dumnezeu, afectând cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu
toţi membrii şi mediul din jur (Romani 1:21-31). pietre scumpe şi cu mărgăritare! Atâtea bogăţii într-un ceas
Revenirea la normalitate în vederea atingerii scopului s-au prăpădit!» Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe
pentru care a fost concepută familia: desăvârşirea, mare, marinarii şi toţi cei ce câştigă din mare, stăteau departe
trebuie să aibă la bază convingeri ferme şi principii şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau: «Care cetate era ca
statornice (Exodul 20:1-17; Coloseni 3:17- 4:5; cetatea cea mare?» Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau,
2 Timotei 3:10-17). Întotdeauna răul trebuie biruit prin se tânguiau, ţipau şi ziceau: «Vai! Vai! Cetatea cea mare, al
bine: „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. ...Nu te lăsa cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau
biruit de rău...” (Romani 12:17-21 şi nebunia păcatului corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într‑un pustiu!»”
prin neprihănirea înţelepciunii: „Prin înţelepciune se (Apocalipsa 18:15-19). Pe lângă comemorarea ieşirii din
înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; prin ştiinţă Egipt, Paştele mai are o conotaţie mesianică. Mielul de
se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi Paşte îl prefigurează pe Isus. Nimicitorul trecea mai departe,
plăcute.” (Proverbe 24:3-4) după ce observa sângele mielului sacrificat, uns pe cadranul
Totul se rezolvă, în familie, când dragostea revine, uşii evreilor. În liturghia iudaică, haggada, există o expresie
pentru că ea are multe calităţi sfinte cuprinse între prima de o profundă speranţă mesianică pentru Israel: „La anul,
(răbdarea) şi ultima (sacrificiul suprem) care păstrează în Ierusalim” (leşanaa habaa biruşalaym). Ea este plină de
totul pentru a nu se pierde niciuna din ele: „Dragostea semnificaţie şi pentru creştini atunci când se împărtăşesc
este îndelung răbdătoare... sufere totul.” (1 Corinteni din Cina Domnului. Apostolul Pavel a primit de la Domnul
13:4-7). Când soţul învaţă să iubească după modelul Isus atunci când spune: „Pentru că, ori de câte ori mâncaţi
desăvârşit: „cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea
Sine pentru ea” (Efeseni 5:25) şi soţia a învăţat „să-şi Domnului, până va veni El” (1 Corinteni 11:26). Speranţa
iubească bărbaţii şi copiii” (Tit 2:4), legământul căsniciei creştină izvorăşte din gura Domnului Isus: „Adevărat vă spun
este mereu înnoit şi înnobilat. Însă întotdeauna este că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în
necesară iertarea ce readuce iubirea, în familie mai mult ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Marcu
ca în adunare sau societate: „Îngăduiţi-vă unii pe alţii, 14:25) Fie ca cei ce prăznuiesc Paştele Nou testamentar
şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă să se asigure că sunt în picioare, (Luca 21:36) că au
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” încălţăminte în picioare – râvna Evangheliei păcii, că mantia
(Coloseni 3:13). Fără iertare familia nu este familie, dar neprihănirii este la mijloc încinsă cu adevărul (Luca 12:35) şi
nici mântuirea nu este mântuire (Proverbe 17:9; 19:11; să se asigure că în mână au toiagul autorităţii Cuvântului lui
Isaia 43:25; Matei 6:12, 14-15; Efeseni 4:32). Dumnezeu, iar uşiorii şi pragul de sus al uşii este însemnat cu
Fie sfaturile sfinte ale Scripturilor acceptate de sângele Domnului Isus. Într-o astfel de ipostază Nimicitorul
toate familiile care au probleme, pentru a se dovedi va trece mai departe în noaptea exodului spre Canaanul
valoarea principiilor divine şi frumuseţea vieţii de ceresc, Ţara Făgăduinţei.
familie, viaţă la care ne-am angajat prin legământul
dragostei sfinte. Simion Buzduga

9
Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
„Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om”.(Eclesiastul 12:13)

S crisoar ea a X L I V - a
Mi-ai scris că ai început să proroceşti, chiar dacă refer aici la vise, vedenii, grai viu etc. Mi-a atras atenţia
ai o oarecare teamă, totuşi nu mă poţi împiedeca să nu insistenţa ta asupra ultimei posibilităţi numită acolo:
mă mir şi să nu exclam: „Şi Saul este între prooroci!” O „Impresii lăuntrice sau convingeri interioare”, mai ales
oarecare teama care te cuprinde, aşa cum te-ai exprimat că mai devreme ai citat din acelaşi articol fraza: „În
în scrisoare, nu numai că este semnificativă, dar mă ce priveşte primirea mesajului de către om (evident
încurajează şi mai mult să-ţi scriu în nădejdea că te vei mesajul profetic), lucrurile se petrec dincolo de calităţile
lecui nu de teamă în primul rând, ci de îndrăzneala de sufleteşti înnăscute ale proorocului sau de cele care se
a te încolona în rândul prorocilor. Ştiu că voi invocaţi în dobândesc prin educaţie”. Aici sunt de acord cu tine,
favoarea voastră Libertatea Duhului. Asta mă bucură, dar nu mai departe. Niciodată impresiile şi convingerile
dar înainte de orice, hai să-ţi spun o poveste! interioare spontane, indiferent cât sunt de accentuate,
Un personaj faimos, cu nume mare şi trecere în nu pot fi sursa profeţiei. Ele pot naşte un mesaj, dar el
alte vremi, a aflat din stânga şi dreapta că în ultima exprimă omul şi nu pe Domnul care este dincolo de ele.
vreme Uşierii bisericilor neoprotestante au început Impresiile sau convingerile interioare pe care le poate
să‑şi schimbe mutra aia de dogmă sclerotică şi să gusta cineva la rugăciune pot fi negative, iar mesajul
arate mai multă bunăvoinţă străinilor. Aşa că a pornit să să fie exact invers, adică pozitiv.
verifice zvonurile ce i-au ajuns la urechi, poposind pe Similar s-a întâmplat cu profetul lona, care ostil
la uşile lăcaşurilor de rugăciune. E drept că unii Uşieri ninivitenilor (gândeşte-te că Ninive era capitala Asiriei)
s-au arătat nepoliticoşi vârându-i sub nas insignele trebuie să rostească pentru ei un mesaj salvator. De
lor mari, atârnate pe piept, în dreptul inimii, dar mare asemeni, impresiile lăuntrice pot fi profund pozitive,
i-a fost mirarea când s-a văzut totuşi primit în multe iar mesajul să fie contrariu, aşa încât ele nu numai
locuri, chiar cu mare bunăvoinţă şi cinste. Numai că că nu sunt sursă a mesajului profetic, dar sunt chiar
de la o vreme a băgat de seamă cu neplăcere că un spulberate de acesta.
alt personaj venerabil, cu nume şi mai faimos, se ţinea Ai în vedere aici pe profetul Natan, care în faţa
scai după el peste tot. Oriunde poposea şi acesta din dorinţei regelui David de a construi un Templu pentru
urmă era prezent, aşa că o dată n-a mai putut răbda şi Domnul, răspunde aproape jubilând: „Du-te şi fă tot
i s-a adresat cu obidă: ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine”. Numai că în
– Tu ştii cine sunt eu? De ce mă incomodezi şi te noaptea imediat următoare, mesajul profetic dă peste
ţii de urmele mele peste tot? cap toate socotelile inimii celor doi: „Du-te şi spune
– Evident, a răspuns acesta cu blândeţe şi robului meu David: Aşa vorbeşte Domnul „Oare tu îmi
zâmbind, ştiu cine eşti. Tu eşti Libertatea Duhului. vei zidi o casă ca să locuiesc în ea?” (2 Samuel 7:3-5).
– Şi Tu? Interdicţia divină este limpede.
– Eu sunt... BIBLIA şi nu sunt aici ca să te În acelaşi timp s-ar putea ca un anume mesaj,
incomodez, ci ca să te păzesc. care se naşte dintr-o fermă încredinţare interioara,
Din clipa aceea cele două personaje s-au decis că să fie jumătate adevărat, jumătate fals, precum
nu pot supravieţui decât împreună, într-o lume evident încurajarea aproape profetică rostită pentru David de
religioasă, dar tiranizată de dogme, fanatisme şi istorie. bunul său prieten, Ionatan: „Nu te teme de nimic, căci
Te rog, dragă frate, nu trece uşor peste povestea mâna tatălui meu Saul nu te va atinge Tu vei domni
mea. In ultima discuţie avută, oarecum în pripă, în peste Israel şi eu voi fi al doilea după tine; Tatăl meu
după-masa aceea, pe marginea articolului de fond, ştie şi el bine lucrul acesta (1 Samuel 23:17).
„îndrăzneşte să ai viaţă prin Duhul” {Gazeta sep 2005, Deci teme-te şi încetează să mai proroceşti
an. II. nr. 60) am analizat modalităţile sensibile indicate adăpându-te pe tine şi pe alţii cu minciunile pe care
în acel articol, pe care le alege duhul profetic pentru le furnizează impresiile. Ele nu sunt decât reacţii

10
a se exprima, majoritatea bine argumentate biblic. Mă de ordin senzorial, cognitiv şi emoţional, surse

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
• „Cel rău este doborât de răutatea lui..” (Proverbe
14:32).
Nu vreau să zâmbeşti, dar ca să poată cineva să
sape o groapă potrivită pentru altcineva, sau să aleagă
o piatra suficient de puternică pentru a fi sigur că-l
striveşte, trebuie să purceadă la o trudă grea ce îi cere
vreme şi răbdare ca să nu dea greş. Mai întâi trebuie
să-şi măsoare victima cu grijă. Aşadar, dacă vrea să-i
sape o groapă trebuie să-i ştie cât mai exact măsura, iar
dacă vrea să-l dărâme cu un bolovan, trebuie să-i ştie
poziţia în care se află. Pentru asta trebuie să facă paşi
moi spre el, să se apropie cu vorbe linguşitoare pentru
a-i câştiga cât mai mult încrederea, ştiind că numai aşa
îi poate pregăti capcana: „Cine linguşeşte pe aproapele
său îi întinde un laţ sub paşii lui” (Proverbe 29:5).
inepuizabile de altfel, ale tuturor iluziilor, scrânciob Dacă tot a venit vorba despre linguşitori, în mintea
în care se leagănă atâţia creştini azi. mea, frate dragă, imaginii linguşitorului i se asociază
Trebuie să ştii, de asemeni, că impresiile, cel aproape de la sine cea a ţânţarului. Să-ţi explic:
mult, pot însoţi profetul în manifestarea darului Uneori în înserările albastre şi calde de vară, îmi place
profetic, în sensul că mesajul poate fi accentuat să întârzii pe malurile iazurilor aşteptând peştele şi
prin vărsarea de lacrimi, bucurie, mânie etc, dar nu pândind neliniştea plutei încremenită pe luciul vânăt al
mai mult. apei. Ţânţarul devine agresiv odată cu amurgul, singura
Acum, dacă la începutul acestei scrisori m-am insectă care se apropie cântând ca să-şi vâre otrava
mirat de atitudinea ta, faptul că nu conteneşti a citi sub pielea mea şi să-mi sugă sângele... Un cântec
Sfintele Carţi mă bucură, gândindu-mă că astfel subţire, mai subţire decât firul legat de vârful undiţei şi
te vei însănătoşi deplin şi grabnic. De aceea nu te poate chiar decât trompa cu care mă va înţepa.
compătimesc deloc pentru sfâşierea ta interioară Cam aşa este linguşitorul, îşi ascunde otrava
pe care ţi-o dă conştiinţa diferenţei evidente, dintre sub cântecul ce îl picură în urechile celui de care se
ceea ce se numeşte lucrarea Duhului Sfânt, în care apropie. N-ai auzit niciodată un astfel de cântec? Aş fi
tu eşti implicat, şi Adevărul curat al Bibliei, pe care-l curios să ştiu care este raportul numeric dintre ţânţari şi
cercetezi fără odihnă. Sigur, cel din urmă va triumfa. linguşitori, dar îmi vine să cred că cei din urmă au fost
În bucuria mea sunt gata să-ţi răspund şi la totdeauna mai mulţi şi mai periculoşi, potrivit cu vorba
întrebarea aceasta „Ce trebuie să înţeleg mai pe înţeleaptă: ..Cel ce urăşte se preface cu buzele lui şi
larg din acest verset: „Cine sapă groapă altuia înăuntrul lui pregăteşte Înşelăciunea. Când iţi vorbeşte
cade el în ea şi piatra se întoarce peste cel ce o cu glas dulce nu-l crede căci şapte urâciuni sunt în
prăvăleşte” (Proverbe 26:27)? inima lui.” (Proverbe 26:24-25). Nădăjduiesc cu tărie
Frate dragă, cred că nu este nebunie mai să nu fii niciodată în numărul lor, nici măcar atâta timp
mare decât să crezi că răul zvârlit asupra cuiva cât se scurge între fulger şi tunet.
prin făptuire va zbura întocmai ca săgeata spre Apoi, pentru a fi sigur de reuşită, un astfel de
ţinta pe care o fixează arcaşul. O săgeată poate cioclu trebuie să se prefacă arătându-se în fapte cum
să atingă ţinta sau nu, ea însă nu se va întoarce nu este în gânduri. Se face că făptuieşte, dar mai
niciodată asupra arcaşului spre a-l răni, necum în degrabă gândeşte: „...mănâncă şi bea, îţi va zice el,
tolba lui. De asemeni, o piatră prăvălită la vale nu dar inima lui nu este cu tine Bucata pe care ai mâncat-o
se va întoarce la deal, lovind pe cel ce-a slobozit-o. o vei vărsa şi cuvintele plăcute pe care i le vei spune
Cu alte cuvinte: dacă vrei să sapi o groapă, tu sunt pierdute.” (Proverbe 23:7-8). Un astfel de monstru
trebuie să te cobori cel dintâi în ea, căci altfel n-o nu urmăreşte, de altfel, decât să descopere cât mai
poţi săpa. Dacă vrei să dai drumul unei pietre întâi multe slăbiciuni la cel de care se apropie, fiecare
tu trebuie să te opinteşti cu ea pentru a o urni. nouă descoperire producându-i o bucurie secretă şi
Numai cel ce este întâi atins de rău poate face rău răutăcioasă. „...cari se bucură să facă râul şi~şi pun
altuia şi numai cel ce face rău altuia va fi atins de plăcerea în răutate” (Proverbe 2 14). Nu greşesc dacă
rău a doua oară. Cred că aceste texte sfinte sunt afirm aici că slăbiciunile celuilalt, unele legitime, uneori
suficient de convingătoare: chiar şi calităţile, sunt praznicul omului nebun, căci
• „..,cei răi sunt prinşi de răutatea lor” (Proverbe această cunoaştere îl ajută să sape spornic groapa şi-i
11:6); oferă încredinţarea reuşitei.
• „...cine urmăreşte răul este atins de el” Gândeşte-te la Saul, regele lui Israel, un om
(Proverbe 11:27); atins de influenţa demonică, care voia fără un motiv
• „...răutatea aduce pierzarea păcătosului”
(continuare în pagina 13)

11
(Proverbe 13:6);

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Statutul spiritual şi moral al creştinului
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea
Fiinţei Lui...”(Evrei 1:3)

Smereni a
o condiție a m â nt u ir ii

„Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte” bună despre starea lor morală şi spirituală nici nu simt
(2 Samuel 22:28) nevoia de Salvator. Dumnezeu nu scapă din starea de
„Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit, care se păcat pe cei ce nu-i solicită mântuire. Dacă cineva este
încrede în numele Domnului.” inconştient de starea de pierzare, în care se găseşte, nu
(Ţefania 3:12) poate fi salvat. De aceea, evangheliştii vestesc simultan
pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Hristos, care
Smerenia este o stare sufletească, ce se distinge s-a dat drept jertfă pentru păcat.
prin lipsa de pretenţii la cinste, la avuţie, la putere, la Toţi cunoscătorii Scripturilor sunt de părere că
dominaţie, la glorie şi la alte vanităţi la care ne îmbie mândria este izvorul tuturor păcatelor mari. (Psalmul
diavolul şi lumea. Omul smerit se mulţumeşte cu puţin, 19:13) Mîndria a marcat şi căderea lui Satan, care la
putându-şi înfrâna poftele firii. început a fost un heruvim ocrotitor. (Isaia 14:12-15;
Această stare binecuvântată se datorează unui Ezechiel 28:11-17) Toţi îngâmfaţii şi toţi carieriştii,
duh smerit, spre care Domnul priveşte cu plăcere. (Isaia caracterizaţi prin revoltă faţă de ordinea stabilită de
57:15) Smerenia merge mână-n mână cu blândețea. Creator, sunt contaminaţi cu „un virus” de origine
Domnul Isus era blând şi smerit cu inima şi ne îndeamnă satanică. Iată de ce Dumnezeu le stă împotrivă.
să fim la fel. (Matei 11:29) Umblarea în smerenie se (Iacov 4:6)
datorează, psihic, conştiinţei slăbiciunii şi imperfecţiunii În multe cazuri, Dumnezeu găseşte diferite metode
personale, iar spiritual, fricii de Dumnezeu. Nimeni nu ca să smerească pe aleşii Săi în vederea primirii
se teme de Dumnezeu din aceia care nu-l cunosc pe Evangheliei. El permite în viaţa lor accidente, boli, crize
Cel Atotputernic. Cunoaşterea Domnului vine din citirea economice, izolare de prieteni şi de rude, pericole de
şi din auzirea cuvintelor Scripturilor. Cine ia seama la moarte şi crize sufleteşti. Când individul nu mai poate
lucrările Domnului conţinute în Biblie se vede pe sine nădăjdui în ajutorul oamenilor, primeşte cu bucurie
nespus de slab şi neputincios, un fir de praf sau un ajutorul lui Dumnezeu, ştiind că Isus este rezolvarea
vierme. Comparându-se cu Dumnezeu, care poate să tuturor necazurilor omeneşţi. Dumnezeu este un ajutor
facă tot ce doreşte în cer, pe pământ şi în ape, omul care niciodată nu lipseşte în nevoi. (Psalmul 46:1)
se umple de o frică benefică, care îl împiedică să-l Smeriţi de diferite dureri, boli şi vrăjmăşii, chemaţii şi
contrarieze pe Cel Veşnic. (Psalmul 135:6) Această aleşii se înclină spre pocăinţă şi spre credinţă.
frică sfântă care ne fereşte de păcate se adânceşte şi Chiar şi ateii pot fi smeriţi şi aduşi la cunoaşterea
mai mult, când ne gândim la ziua judecăţii de apoi, ziua lui Dumnezeu. Rezolvarea unor situaţii disperate prin
mâniei viitoare. minuni săvârşite în Numele lui Isus Hristos îi ruşinează
În relaţiile sale cu semenii, cel smerit nu caută pe atei şi-i face să capituleze în faţa Evangheliei.
să fie apreciat şi respectat, nu păgubeşte pe nimeni, Fratele Gulyas Ştefan a publicat în revista „Cuvântul
renunţă uşor la polemici, iartă dacă este jignit, este Adevărului” cazul unei fete gârbove din fosta Iugoslavie,
un agent al împăcării, evită compania celor orgolioşi. îndreptată de Domnul Isus într-o anumită zi, după o
În relaţiile sale cu Dumnezeu, smeritul se încrede în promisiune făcută anterior. În urma minunii, tatăl fetei,
puterea numelui Domnului şi nu-şi permite să calce în un ateu înrăit, s-a pocăit, iar fata a plecat misionară.
picioare Cuvîntul sfânt. În această lume ambiţioasă şi orgolioasă, smerenia
Lui Samuel i s-a descoperit că Domnul mântuieşte este un dar de nepreţuit. Toţi se avântă după vanităţi,
pe poporul care se smereşte înaintea Lui. Recunoaşterea care trec ca fumul şi uită de mântuirea sufletului, care stă
greşelilor proprii şi a faptelor nepotrivite pentru o la îndemâna celui smerit. Domnul Isus ne avertizează
fiinţă umană are drept sursă smerenia şi o judecată astfel: „Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea,
imparţială. Oricine se recunoaşte păcătos pierdut, în dacă şi-ar pierde sufletul?” (Matei 16:26)
oglinda Scripturilor, capătă har de la Domnul. Isus a
venit să mântuiască pe cei păcătoşi, nu pentru cei care Carol Szekely

12 se consideră neprihăniţi. Altminteri, cei ce au o părere

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 11)

şi nu raţiunii care în astfel de situaţii este imobilizată.
Astfel atunci când se întâmplă să o faci, refuzi de fapt
să fii întreg în ceea ce faci. Eşti pasiune, dar nu eşti
raţiune, dovadă că păcatul este fapta omului schilodit.
Defăimând şi clevetind pe toata lumea, la toată lumea,
te vei amăgi crezând că ea te consideră prieten, numai
că cel ce se vrea prieten cu toţi şi mai ales cu un astfel
de preţ nu este prieten cu nimeni, ajungând ca toţi să
se ferească de el.
• „Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar
nu da pe faţă taina altuia” (Proverbe 25:9);
Aici te sfătuiesc ca atunci când cineva îţi
temeinic, dar cu orice preţ, eliminarea fizică a tânărului încredinţează o taină, pecetluieşte-o cu lacătul tău, iar
David aflat la curtea lui. Dincolo de calităţile lui de în schimbul tainei şi al încrederii acordate, dă-i neapărat
cântăreţ neîntrecut la curtea regelui, Saul căuta febril la lui cheia s-o păstreze. Amarnic te vei înşela crezând
tânărul betleemit ceva care să-l facă să-i cadă în mână. că vei cumpăra bunăvoinţa celui căruia îi destăinuieşti
A descoperit că are trăsăturile unui adevărat războinic ce ţi s-a încredinţat, căci cel dintâi care se fereşte
şi n-a pregetat să-l aprecieze public, punându-l de un trădător este cel în favoarea căruia s-a făcut
conducătorul campaniilor militare împotriva filistenilor, trădarea. Aminteşte-ţi de ucenicul Domnului, Iuda, care
iar în taină îşi frământa mâinile de bucurie, în inimă trâdându‑şi Mântuitorul a devenit atât de respingător
zicându-şi rânjind: „Nu vreu să-mi pun mana pe el, celor în favoarea cărora a trădat, încât numai ştreangul
ci mâna filistenilor să fie asupra lui”. Apoi altă dată i s-a arătat binevoitor (Matei 27:4,5).
când află că Mical, fiica sa, s-a îndrăgostit de tânărul • „Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată
David şi că acesta o simpatiza timid, i-a fost suficient ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă
regelui pizmaş şi viclean, aşa că pe dată s-a bucurat împotriva aproapelui său” (Proverbe 25:18).
afişându‑şi bunăvoinţa şi satisfacţia între toţi curtenii, Ispita de a spune minciuni este mare, căci oamenii
gata de a i-o oferi de soţie numai că în sine-şi zicea: iubesc minciunile, mai ales dacă se spun despre
„I-o voi da ca să-i fie o cursă şi să cadă sub mâna persoane pe care nu le simpatizează. Mai degrabă
filistenilor.” (1 Samuel 18:7b, 21). sunt gata să primească o minciună care-i bucură, fie şi
Vezi, frate, cum cel ce sapă groapa altuia sau îşi religioasă şi oricât de mare, decât un adevăr oricât de
propune să prăvălească o piatră va avea grijă încă de mic, dar care le-ar produce întristare. Dacă minciuna
la început să rămâie în umbră, adică să se ascundă este buzdugan, sabie, săgeată ascuţită, atunci
sub masca onoarei şi bunăvoinţei în timp ce pe celălalt mincinosul este un ucigaş de-a binelea. Mincinosul
îl va destina gropii, bolovanilor şi compătimirii publice. ucide pe cel de lângă el şi se ucide pe sine, astfel că
Apreciez neliniştea ta când te întrebi dacă îmi vine să cred, frate, că un om cu limba tăiată e mai
vreodată ai săpat groapă cuiva sau ai azvârlit asupra valoros cu mult decât cel cu limba mincinoasă.
unei fiinţe o piatră, fie cât de mică. Eu nu pot să te scot
din această nedumerire, dar te pot invita să priveşti în P.S. Trebuie să recunosc, frate, că am fost uşor
marea Oglindă, ca să-ţi vezi chipul aşa cum n-ai dori grăbit când ţi-am scris, aşa că lipsa de coerenţă şi ordine
poate, dar te rog să nu trânteşti oglinda de pământ ca în idei îţi dă dreptul să mă critici, dar numai cu condiţia
prinţesa din poveste: să nu fi priceput câtuşi de puţin ce înseamnă să sapi
• „...cine răspândeşte bârfelile este un nebun” groapă altuia, să te opinteşti asupra altora cu bolovani;
(Proverbe 10:18); cine se coboară primul în groapă, lipsindu-i mila, la
• „Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor urmă va fi prăvălit cu sila; pe el îl va spulbera în final
fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi piatra dezlănţuită. Dacă însă ai înţeles atât acestea cât
(Proverbe 11:11); şi celelalte de la începutul scrisorii, înseamnă că rămâne
• „cine defăimă pe aproapele său este un om şi pentru tine loc de serioasă reflecţie duhovnicească.
fără minte” (Proverbe 11-12); Ca să nu cazi în groapa pe care poţi fi ispitit s-o sapi, te
• „Nu vorbi uşuratic împotriva aproapelui tău, ori ai sfătuiesc să cazi întâi pe gânduri.
vrea să înşeli cu buzele tale?” (Proverbe 24:28);
• „Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu Cu multă consideraţie!
te blesteme şi să te faci vinovat” (Proverbe 30:10).
Să ai mare grijă aici, căci totdeauna când Zaharia Bica
cleveteşti sau bârfeşti dai glas pasiunii, râului din inimă

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
13
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,... şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

„Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; de multe alte dăţi, când venea ea acasă de la serviciu
pe Tine Te voi înălţa! şi mă vedea cu faţa julită, cu capul spart sau cu alte
vânătăi, îi spuneam că am alergat şi am căzut cu toate
Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri
că nu era aşa şi ea îmi spunea: „Copil prost, tot timpul
minunate; faci aşa”, cu toate că nu era aşa, mi se strângea inima
planurile Tale făcute mai dinainte s-au de durere şi mă întrebam adeseori: „De ce trăiesc şi de
împlinit cu credincioşie.” ce cei care mi-au dat viaţa nu mă iubesc?”
(Isaia 25:1) Anii au trecut, am crescut şi la vârsta de 15 ani
am mers în oraşul Cahul, la şcoala de bucătar cofetar
Acesta este unul din versetele mele preferate numai ca să nu mai fiu acasă cu familia mea care nu
pentru că Dumnezeu a fost credincios în planurile Lui mă iubea şi nu le păsa de mine. În timpul acela acolo a
făcute cu privire la viaţa mea. Mă numesc Tamara şi venit un grup de misionari cu un program creştin. Acei
m-am născut într-o familie unde nu am fost dorită. Mama misionari erau foarte bucuroşi şi erau amabili. Eu când
mea s-a căsătorit foarte devreme şi nu cu unul dintre am văzut că îmi zâmbeau, am început să mă gândesc
cei mai buni băieţi. La scurt timp după nuntă, tatăl meu că ceva nu era în regulă cu mine pentru că în familia
a plecat în armată. Mama mea fiind însărcinată deja mea nu se zâmbea niciodată. Acei oameni m-au învăţat
în luna a şasea, mama ei îi spunea: „La ce îţi trebuie un verset din Biblie, pe care nu o să-l uit niciodată:
copilul acesta, omoară-l şi căsătoreşte-te cu altcineva. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Tamara că
La îndemnul ei, mama mea având 6 luni de sarcină s-a a dat pe singurul său Fiu ca Tamara să nu moară ci
suit în podul casei şi a sărit de acolo cu nădejdea că să aibă viaţă veşnică!” Pentru mine acest verset a fost
va pierde sarcina, dar nu a fost să fie aşa şi după 3 luni ceva care mi-a aprins inima şi mi-a deschis ochii să
m-am născut o copilă sănătoasă. văd că era cineva care mă iubea şi anume Isus Hristos
Viaţa mea grea a început când tatăl meu s-a întors care a murit pentru mine! Am fost copleşită şi la vârsta
din armată. Deseori auzeam părinţii mei certându-se de 16 ani mi-am predat viaţa Celui ce mă iubea, lui
între ei şi tatăl meu o acuza pe mama, spunându-i că Isus Hristos! Dumnezeu mi-a umplut inima cu pace cu
eu nu sunt copilul lui, cu toate că eram copilul lui şi eu bucurie şi acea frică că nimeni nu are nevoie de mine a
semăn cel mai mult cu el din cei 4 copii care suntem început puţin cu puţin să dispară din viaţa mea.
în familie. Ca şi copil nu-mi amintesc niciodată că am După ce m-am pocăit, am mers acasă plină de
fost ţinută în braţe de el sau măcar o dată să-mi fi spus bucurie să spun părinţilor mei că mi-am predat viaţa
că mă iubeşte. Îmi era foarte greu şi voiam să ştiu cum Domnului Isus Hristos, dar reacţia lor a fost şocantă
e să fii iubită şi acceptată în familia ta, dar eu nu am pentru mine. Ei mi-au spus: „Strângeţi hainele şi mergi
văzut aceste lucruri la părinţii mei. Tatăl meu era foarte unde te duc ochii, du-te la pocăiţii tăi că noi nu mai
agresiv, deseori o bătea pe mama mea şi o fugărea de avem nevoie de tine, că ne faci de râs”. Mi s-a strâns
acasă şi eu şi fratele meu mai mic trebuia să dormim inima în piept şi mi-am luat ce am mai avut şi am
pe unde nimeream. Tatăl meu mă bătea foarte des şi plecat în oraş, deşi nu aveam bani şi nu aveam unde
eu ca copil nu aveam voie să-i spun mamei mele ce s-a să stau. Un timp am rugat o bătrânică să mă lase să
întâmplat, că dacă afla luam şi mai multă bătaie. Odată, stau la ea, dar din cauză că nu aveam bani să plătesc
la vârsta de 10 ani, a venit acasa beat şi m-a bătut. chiria m-a dat afară şi ea. Îmi era foarte greu şi mă
M-a dus în grădină a dezlegat câinele de la legătoare rugam: „Doamne până nu te-am cunoscut am avut o
şi mi-a pus mie cureaua la gât şi m-a lăsat legată acolo. viaţa grea, nu am dragoste de la familia mea şi am fost
Un vecin a avut milă de mine şi m-a dezlegat, pentruca respinsă, te rog nu fă şi Tu acelaşi lucru, vezi că nu am
singură nu puteam. Altă dată la noi acasă s-a defectat unde merge”. Şi Dumnezeu a făcut o minune în acel
lumina în casă şi eu îi ţineam o lumânare să vadă unde oraş. Era o familie cu 8 copii, fratele Vasilii şi Maria
trebuia reparat, dar din cauza fricii care o aveam a Zaporojenco, erau din biserică penticostală pe care o
început să-mi tremure mâna şi s-a stins lumânarea. El frecventam, era o biserică mare, cu mulţi membri, dar
s-a enervat şi mi-a înfipt şurubelniţa în cap. A început ei au fost unicii care au fost sensibili şi m-au primit în
să-mi curgă sânge din rană şi atunci m-a scos afară, a familia lor, chiar dacă nu aveam nimic ce să le ofer.
scos o găleată de apă din fântână, era luna octombrie, Intr-o zi fratele Vasilii a spus surorii Maria: „Maria unde
mi-a turnat-o în cap şi m-a trimis să mă schimb cu alte o să mănânce 8 copii poate mânca şi al nouălea”.
haine. După aceea, a trebuit să vin înapoi la el să-l Niciodată nu o să uit cuvintele lui! Eu am început să
ajut, iar el mi-a apucat gâtul cu mâna şi mi-a spus că traiesc în această familie, care a avut mult de lucru cu
dacă spun la mama ce s-a întâmplat, mă omoară, de mine, să mă înveţe, să mă sfatuiască şi mai mult ca
aceea mi-a fost frică să-i spun mamei mele. Atunci şi atât să mă înveţe cum să-l iubesc pe Domnul Isus.
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
După ce m-am pocăit aveam o dorinţă mare să fac din multele minuni care le-a făcut El de-a lungul anilor
ceva pentru Dumnezeu pentru că atunci când realizezi în satul meu natal.
cât de mult a făcut El pentru noi nu poţi sta indiferent. Din cauză că tatăl meu folosea alcool, de multe
În martie 2002 am mers la Chişinău pentru cursuri ori era agresiv şi era periculos să mai facem întâlnirile
la organizaţia creştină Operaţiunea Mobilizatoare. la noi acasă. În sat era o grădiniţă veche şi am arendat
Slujeam acolo, totul era bine, aveam camera mea, acolo două camere mici şi ne întâlneam acolo pentru
comfort şi tot ce-şi dorea o tânără să fie fericită în programele cu copiii. Era un loc mic şi strâmt, iar eu cu
lucrare. Dar într-o zi s-a întâmplat ceva; Dumnezeu mi-a Tanea am început să ne rugăm ca Dumnezeu să ne
spus clar: „Tamara, Eu vreau ca tu să mergi în satul tău, dea un loc pentru biserică, pentru că unii din părinţii
acolo oamenii mor în păcat, şi să lucrezi pentru mine copiilor au început să vină la întâlnirile care le aveam,
acolo”. În acel timp la noi în sat nu erau pocăiţi, eu am ba chiar începusem să facem şi adunare cu mărturii în
fost prima persoană care m-am pocăit în sat. Unchiul acel timp. În sat era un om, avea o bucată de pământ pe
meu se pocăise în Rusia, dar a plecat în America în care voia să o vândă. Am mers la el şi am întrebat cu cât
1995. Eu am încercat să-l conving pe Dumnezeu şi să-i o vinde. El a spus că o vinde cu 3000 de euro. Desigur
spun: „Doamne trimite-mă în Africa, unde vrei, numai pentru noi era mult, dar după o săptămână de rugăciuni,
nu la mine în sat, acolo nimeni nu mă aşteaptă şi eu acel om ne-a vândut acel pământ numai cu 800 $.
nu voi putea face nimic.” După o săptămână de luptă Dumnezeu e bun şi face minuni şi lucrurile plănuite mai
şi frământare zi şi noapte, i-am spus lui Dumnezeu: dinainte le împlineşte cu credincioşie. În aprilie 2007
„Doamne: dacă vrei să merg, merg, dar cu cine şi cum am început construcţia la biserică, iar în vara anului
nu ştiu.” 2008 a fost deschiderea ei. Părinţii copiilor cu care am
După multe rugăciuni, am vorbit cu cea mai bună început lucrarea au început să se pocăiasca, împreună
prietenă a mea care se numea Tatiana (Tanea) şi era cu copiii mai mari cu care am început. Dumnezeu a
una din cei opt copii a familiei care m-au primit să binecuvântat biserica şi în prezent sunt 28 de membri,
locuiesc cu ei şi care m-au ajutat să-l cunosc pe Isus dar duminca vin în jur la 60-80 persoane. Cu biserica
mai mult. Am fost plină de bucurie când ea a fost de lucrăm în 5 sate de primprejur şi în fiecare zi 25 de
acord şi în septembrie 2003 am mers împreună în satul copii beneficiază de un prânz cald la biserică şi la 12
meu natal, Paicu, să facem lucrarea lui Dumnezeu. bătrâni le ducem în fiecare zi prânzul acasă. Din 12
Au fost multe piedici, multe greutăţi, dar Dumnezeu bătrâni 4 s-au pocăit şi au luat botezul.
era cu noi. Eu am plecat de la acea misiune creştină Dumnezeu a fost bun cu mine şi m-a ajutat. Din
şi împreună cu Tanea am mers în sat şi am început cauză că şi mama mea s-a pocăit, tatăl a alungat-o
să facem programe cu copiii care conţineau diverse de acasă, dar surorile mele şi fratele meu s-au pocăit
activităţi şi istorioare biblice. şi împreună slujim Domnului. Am marea bucurie că
Când am mers să începem lucrarea, am acum o lună, fratele meu a devenit diaconul bisericii.
împrumutat 300 $ de la acea organizaţie misionară cu Dumnezeu mai schimbă vieţi, noi trebuie să-L rugăm
gândul să întoarcem datoria în luna decembrie a acelui dar la rândul nostru să fim gata să plătim preţul slujirii.
an. La început ne adunam la casa părinţilor mei şi Tatăl meu încă este nepocăit, dar ne rugăm cu toată
acolo făceam întâlnirile cu copiii. Atunci mama mea s-a familia pentru el. Poate vă întrebaţi care este relaţia
apropiat de Dumnezeu şi chiar s-a pocăit, dar tatăl meu mea cu părinţii mei? Vreau să vă spun că i-am iertat şi-i
continua să facă multe probleme şi să fie un împotrivitor iubesc din toată inima.
aprig. Luna decembrie se apropia şi noi pregăteam un În prezent încă mai slujesc aici în satul meu natal,
program cu copiii. Cu patru zile înainte de program am Paicu, şi am o viziune şi o dorinţă mare pentru acei copii
spus copiilor următoarele cuvinte: „Copii, eu şi Tanea care au avut o copilărie ca a mea. Anul acesta, planificăm
vrem să vă cumpărăm cadouri, dar nu avem bani, să începem un nou proiect şi anume să construim o
haideţi să ne rugăm ca Domnul Isus să ne dea bani casă care să se numească Casa adăpostului, unde să
pentru acesta.” Copiii s-au rugat şi au spus simplu: putem în fiecare weekend, în fiecare vacanţă să luăm
„Doamne Isuse dă-le te rog bani lui Tanea şi Tamara copiii acolo, să poată primi dragoste, mâncare, grijă şi
să ne dea cadouri”. Două zile mai târziu am mers în mai mult ca atât, aceşti copii să poată şti că îi iubeşte
oraş să controlăm poşta electronică pentru că atunci Isus şi pe ei ca şi pe mine.
nu aveam în sat internet. Am mers în oraş, am deschis Vă rog din inima rugati-vă pentru noi!
poştă electronică şi acolo era un e mail de la o doamnă Dumnezeu să vă binecuvânteze!
din America: „Dragă Tanea şi Tamara de mult timp mă
rog pentru voi şi Dumnezeu mi-a pus pe inima să vă Cu mult drag, Bucur Tamara
trimit 600$, 300$ pentru datoria care aţi împrumutat de
la acea misiune creştină, 200$ să luaţi cadouri pentru
copii şi 100$ să vă luaţi şi vouă ceva.” Am rămas fără

15
cuvinte şi am spus: „Bun e Dumnezeu, asta este una

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,... şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

Ridicaţi - vă!
Î nce pe ju dec a ta! partea a III-a

ÎNCEPUTUL SLUJIRII Nu vedeai în acest om nimic plăcut: era micuţ,
şchiop de un picior, nu avea o vorbire aleasă, dar avea o
Datorită faptului că am umblat la biserica din Riga minte cu totul originală. Avea o memorie extraordinară,
şi am cunoscut Sfânta Scriptură, am fost primit ca puteai să-l numeşti o adevărată enciclopedie. Era
membru al bisericii baptiste din Moscova. Religia nu un adevărat penticostal botezat cu Duhul Sfânt. Cita
a fost interzisă oficial. Biserica baptistă din Moscova din Cuvânt fără să se uite în carte, el însuşi era o
era recunoscută oficial. În realitate biserica noastră Evanghelie. Când m-am întâlnit cu el, sufletele noastre
a fost controlată de organele KGB, ei stabileau cine au devenit una. Mi-a răspuns la toate întrebările pe
să fie conducătorii, verificau toate predicile, urmăreau care i le-am pus, arătându-mi profun­zimea Sfintelor
cine vine şi cine pleacă. Prezbiterul bisericii trebuia Scripturi. El mi-a explicat versetele pe care baptiştii
să raporteze starea spirituală a fiecărui membru al evitau să le discute.
bisericii. Acest lucru nu ne-a împiedicat să stăruim şi Înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt, eu am fost de
să primim Duhul Sfânt. câteva ori la stăruinţe, unde Duhul Sfânt se manifesta
Eu am fost un credincios sincer, deşi nu ştiam starea ca un foc şi creştinii se scăldau în harul Lui. Inima-mi
reală a bisericii; încercam mereu să fac comparaţie între spunea că aici sunt învăţătorii mei şi că învăţătura de
Biserica primară de pe vremea lui Ponţiu Pilat şi biserica aici este mai bună decât cea din Anglia. Acolo studenţii
în care eram membru. În sufletul meu am început să nu primeau diplome pe care le puteau pierde, iar aici
fiu de acord cu situaţia în care ne aflam. Dumnezeu mi-a dat adevă­rata diplomă, pe care o port
Organele KGB mă urmăreau pe mine în mod în inimă şi nimeni nu mi-o poate lua.
special, fapt de care m-am convins foarte repede. Ivan Sâzov nu a stat mult în Moscova, pe urmele
Într-o zi m-am dus la biserică şi l-am văzut la amvon lui erau deja duşmanii care l-au arestat şi l-au trimis
pe predicatorul Ilie Ivanov, care a fost botezat cu Duhul în Kazahstan, pentru 5 ani de zile. Acolo l-au pus la
Sfânt. Când m-am uitat la el, am avut o vedenie: amvonul muncă silnică în colhoz (CAP) pentru că ziceau: ştie
a dispărut, iar în aer se vedea capul şi mâna dreaptă a carte, nu minte, nu fură.
predicatorului, după aceea a dispărut şi mâna şi a rămas Dar nimeni nu poate să ţină apa cu mâna. Viaţa
doar capul. Din acel cap curgea Duhul Sfânt, care a mergea înainte şi Dumnezeu a rânduit ca în viaţa
trecut peste mine, ca un val. Marinarii cunosc această mea să apară alţi oameni. Sora mea s-a căsătorit cu
experienţă, dar aici am simţit aceasta într-un mod mult un fost coleg de-al meu din armată; el a devenit un
mai profund şi m-am simţit în siguranţă, lăsân-du-mă bun predicator şi dirijor de cor. Pentru credinţa lui în
dus de El. Acum înţeleg că atunci Duhul Sfânt S-a atins Isus Cristos, părinţii lui l-au renegat, dar în Domnul a
de mine şi duhul meu s-a bucurat. Predicatorul Ilie m-a dobândit o familie mai numeroasă. Şi el a fost închis
îndrăgit foarte mult şi, când biserica a trimis candidaţi pentru credinţa lui într-un lagăr. Ne povestea cum i-au
la Universitatea din Anglia, pentru a deveni predicatori, chinuit: când erau geruri foarte mari, au fost dezbrăcaţi
pe listă se afla şi numele meu. Dar KGB-ul nu a fost şi scoşi afară goi şi aruncau pe ei cu apă rece. Aşa îi
de acord şi m-a şters de pe listă. La Universitatea din ţineau câteva minute, iar după aceea le dădeau voie
Anglia au plecat doar oamenii KGB-ului, iar eu am fost să intre în baracă, şi aceasta se repeta de câteva ori
un străin pentru ei. Dumnezeu avea în vedere pentru pe noapte. În medicină această procedură se numeşte
mine altceva, iar eu am continuat să cresc spiritual în hipotermie. Astfel omul se îmbolnăveşte de TBC şi
această biserică. moare, fără a fi cineva vinovat, omul murind de boală.
În anul 1957 a revenit la Moscova un scump Dacă l-ar fi ţinut mai mult în frig, ar fi murit chiar atunci.
credincios în Domnul care a stat în închisoare: Ivan Dar nu s-a urmărit acest lucru, el trebuia să se lepede
Sâzov. Pentru Numele Domnului, el a stat în lagăr 10 de Dumnezeu şi să trăiască; atunci l-ar fi eliberat.
ani. În acest timp el şi-a pierdut nevasta. Ea l-a părăsit Aşa gândeau autorităţile. Numai că el nu s-a lepădat.
după ce a fost închis, nu i-a fost credin­cioasă. Deh, se Aceasta e marea problemă a persecutorilor; nu le iese.
întâmplă şi aşa ceva, din păcate. Dumnezeu l-a ferit şi de TBC. Slavă Lui!

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
ajuns să înţeleagă ce e important pentru el şi de ce are
nevoie. Curând după aceea, în urma rugăciunii fraţilor
din închisoare, a fost botezat cu Duhul Sfânt. S-a
însurat cu o soră credincioasă şi s-a stabilit lângă gara
Socolovka. La Socolovka am ajuns şi noi cu grupul
nostru de tineri şi, chiar la prima plecare pe genunchi,
Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Aceasta s-a
întâmplat în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1957.
Afară era foarte frig, iar la noi ardea focul spiritual.
S-ar putea spune că atunci a început organizarea
bisericii din Moscova, unificarea ei într-un tot unitar.
Până atunci adunările erau separate, de sine stătătoare.
Eu, împreună cu prezbiterul Alexei Frolov, am unificat
bisericile din toată regiunea Moscovei. Nu ne cuprindea
nicio casă de rugăciune, de aceea ne adunam în păduri.
Volodia, căci aşa îl chema pe cumnatul meu, Astfel Dumnezeu ne-a adunat pe toţi laolaltă.
avea probleme cu vederea, dar Dumnezeu i-a dăruit o Baptiştii au auzit că Domnul m-a botezat cu Duhul
percepţie spirituală foarte bună. Astfel, odată s-a ridicat Sfânt, au chemat-o pe mama şi au început să-i spună
brusc zicând să ne despărţim grabnic, deoarece vine că eu nu am Duhul Sfânt, că nu se ştie de ce duh sunt
miliţia. Abia am reuşit să ieşim în stradă, că a şi sosit călăuzit şi că sunt sortit pieirii. Mama, fiind membră
maşina miliţiei. Noi i-am văzut, dar ei nu ne-au acordat la ei, era legată sufleteşte de această confesiune. Ea
nicio atenţie. În ziua aceea am scăpat de amendă. În suferea foarte mult şi se ruga pentru mine în cămăruţă.
afara darurilor spirituale, Volodia cunoştea foarte bine În casa noastră nu mai era pace. Mama avea asupra
Vechiul Testament şi ştia să-1 tâlcuiască. mea putere de două ori, odată că era mama mea şi
Casa de rugăciune din Moscova în care ne adunam în al doilea rând că ea m-a adus la Domnul. Ce vrei
era din lemn şi avea două etaje. Când ne adunam pentru mai mult?, mă întreba ea; avem atâţia fraţi cu renume
slujbă, se cobora o aşa de mare putere a Duhului Sfânt, Karev, Ivanov Jidcov... drept, cine te crezi?
că vecinii băteau în pereţi şi se rugau de noi să încetăm Ah, Doamne, mă rugam eu, dă-mi răbdare şi
cu rugăciunile, se temeau că se va dărâma clădirea. smerenie. M-am hotărât s-o salvez pe mama, iar mama
Se împlineau cele scrise în Evanghelie: „După ce s-au a hotărât să mă salveze pe mine. Cei mai apropiaţi
rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi oameni s-au despărţit din punct de vedere spiritual.
s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Mama la un moment dat a început să se roage cam
Dumnezeu cu îndrăzneală” (Fapte 4:31). aşa: „Doamne, curmă viaţa fiului meu şi ia-l la Tine, ca
Dumnezeu m-a îndemnat să stărui după botezul să nu piară.” Nu după multă vreme m-am îmbolnăvit.
cu Duhul Sfânt. Eram împreună cu un grup de tineri Am fost grav bolnav, era să mor. La spital m-au pus
pe care Dumnezeu i-a pregătit pentru botezul cu Duhul deja pe coridor, aşteptând să mă sfârşesc. Nu-mi mai
Sfânt. Atunci a venit la noi, eliberat din închisoare, Vasili dădeau nici calmante. Nu mai e nicio speranţă, ziceau,
Reahovschi. Când s-a încorporat în armată, el era degeaba stricăm medicamentele. Fără ele va muri mai
credincios ortodox. Cât timp a fost în armată i-a criticat repede, nu vedeţi că aproape-i cadavru? Au aşteptat
pe tinerii care, întorcându-se din permisie, se lăudau 10 zile, dar au aşteptat degeaba. Eu nu aveam chef
cu modul în care le amăgeau pe fete şi după aceea să mor. Mă rugam Domnului şi ziceam: „împăratul
râdeau de ele. Le promiteau dragoste şi credincioşie, Ezechia s-a rugat să-i prelungeşti viaţa şi l-ai ascultat.
ca mai apoi să le părăsească, fără a le lăsa nici măcar Eu, dacă mor acum, cu ce mă înfăţişez înaintea Ta?
o adresă. Nici comandanţii lor nu erau mai buni. Pentru Sunt în mâinile Tale, dacă vrei să mor, voi muri, dar ai
critica lui, Vasili a primit 10 ani de detenţie, din care a putea să mă laşi în viaţă şi să-mi dai munca Ta. Eu mă
executat cinci ani, conform art. 58, alin. 10. voi strădui să împlinesc cu conştiinciozitate tot ce vei
Iată cum caracterizează Soljeniţîn acest articol zice.” În urma acestei rugăciuni, m-am făcut bine. Deci
în cartea sa „Arhipelagul Gulag”: „Renumitul art. 58 rugăciunea mamei nu a fost ascultată. Mama s-a gândit
conţine 14 puncte şi 4 subpuncte. Sute de mii de la acest lucru şi a tras concluziile corespunzătoare.
oameni au fost judecaţi după acest articol. Acest articol Peste câtva timp, Vladimir Bohun a venit să-i
atacă conştiinţa omului şi îi viza în mod deosebit pe viziteze pe toţi cei ce au fost botezaţi cu Duhul Sfânt
oamenii simpli. Dacă zicea cineva: „S-ar putea”, aceasta în prezenţa lui. Se simţea răspunzător pentru aceste
însemna „Cu siguranţă”. Punctul 10 din acest articol suflete. Învăţătorul e dator să vadă, să ştie cum şi-a
cuprindea aproape toate posibilităţile de condamnare însuşit elevul lecţia primită şi cum o pune în practică,
a unei persoane. Cine era condamnat în urma acestui iar dacă nu o face, e rău, e foarte rău.
articol rămânea şi fără drept de apărare.” Articolul 58 Într-o zi, vecina noastră, care şi ea a primit botezul
stătea la baza condamnării lui Vasili Reahovschi, care cu Duhul Sfânt, a chemat-o pe mama să vină să vadă
nu a vrut decât binele soldaţilor, el fiind om religios, a unde ne adunăm noi şi ce facem acolo. Mama a venit
vrut să-i salveze de iad. şi, când a început rugăciunea, şi mama s-a rugat
În lagăr, Vasili s-a întâlnit cu credincioşii botezaţi împreună cu noi. Deodată Duhul Sfânt a început să-i
cu Duhul Sfânt, a studiat cu ei Sfintele Scripturi şi a vorbească printr-un proroc în felul următor: „Fiica Mea,
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
17
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,... şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

tu te rogi pentru fiul tău, doreşti să-1 iau la Mine, ca să de credincioşi. Timpul trecea, eu studiam Cuvântul şi
nu piară, dar el este vasul Meu, prin care îmi împlinesc mă străduiam să-l împlinesc. Cel mai mult mi-a plăcut
lucrarea.” Mama a căzut cu faţa la pământ. Până atunci, faptul că Domnul Isus Cristos postea şi Se ruga în
nimeni nu a ştiut de rugăciunea ei, în afară de Domnul. singurătate pe Muntele Măslinilor. Am hotărât să fac şi
Astfel a revenit pacea în casa noastră. Nu peste mult eu la fel. Postul este o slujire deosebită. Prin post şi
timp mama a fost botezată şi ea cu Duhul Sfânt şi a rugăciune ies duhuri necurate din cei posedaţi. Când
frecventat împreună cu mine adunările penticostale. slujeam în acest mod Domnului, foarte des am fost
umplut de bucuria Duhului Sfânt. Am adunat tinerii
Am ajuns persecutat care au venit la credinţă şi ne duceam în pădure unde
stăruiam în rugăciuni şi cântam. A aflat despre acest
Râvna mea pentru Domnul creştea de la o luptă lucru prezbiterul bisericii, Alexei Carpov. M-au chemat
la alta; mergeam din biruinţă în biruinţă, prin rugăciuni în faţa comitetului şi mi-au spus că ceea ce fac este
pentru botezul cu Duhul Sfânt, prin predicarea împotriva legii şi că autorităţile au aflat de acţiunile
Cuvântului, prin tot felul de călătorii. Eu nu pierdeam mele şi au început să se neliniştească. Eu nu ştiam
nicio slujbă de închinare; ele aveau loc marţi, joi, că în biserica lor era un grup de oameni care erau
sâmbătă şi de trei ori în ziua de duminică. Focul Duhului botezaţi cu Duhul Sfânt. Ei ziceau că sunt penticostali
Sfânt ardea în mine, nu mă lăsa să stau fără să aduc [şi chiar erau], deşi aparţineau de biserica baptistă.
rod. Tot timpul căutam să fac ceva spre slava Domnului: După adunare, ei se strângeau pe la case şi se rugau
ajutam la construirea caselor, la săpat grădini, am vizitat în limbi prin Duhul Sfânt. Aceşti oameni se temeau că
bolnavi; şi cu cât lucram mai mult, cu atât Domnul mă eu prin purtarea mea o să le aduc neplăceri. „Doamne,
întărea mai mult. Ţin minte, cineva a pomenit odată la spune-mi ce să fac?” - acesta era principiul după care
adunare de un bătrân care a rămas singur acasă. Fiul trăiam eu. Ei însă aveau alt principiu - „Ascult şi mă
său plecase undeva la lucru şi bătrânul s-a îmbolnăvit. supun Cezarului, adică puterii.”
M-am dus cu fratele Nicolae să-l căutăm. Am găsit casa Cu locul de muncă am avut tot timpul probleme.
în care locuia, uşa era deschisă. Am intrat în casă. Nu Schimbam deseori locul de muncă. Era nevoie de
era nimeni. Am început să strigăm tare: muncitori şi mai ales de specialişti, dar eu nu-mi
– E cineva acasă? găseam locul. Mă dădeau afară de peste tot. Odată
Nu răspundea nimeni. Am observat că pe pat am fost angajat la o fabrică de asamblare a aparatelor
era o grămadă de haine de iarnă. Am dat hainele la de radio. Oamenii de acolo foarte repede au aflat că
o parte şi am dat de bătrânel. El s-a bucurat foarte eu sunt credincios. O lumină este pusă ca să lumineze
tare şi ne-a întrebat cine suntem. Noi ne-am prezentat tuturor, aşa zice Scriptura şi aşa s-a şi întâmplat.
şi am trecut la treabă. Era iarnă. În casă era frig ca – Vine un om tânăr, cu armata făcută la Marină!
afară. Am adus lemne, am aprins focul. Când am văzut Toţi au fost curioşi. Chiar de la început li s-a părut
că bătrânul îşi dă jos hainele mai groase de pe el, ceva ciudat. Omul acesta e altfel, nu bea, nu fumează.
am adus o covată, l-am pus pe bătrânel în covată şi – O fi bolnav? Dar nu pare. E puternic, ar duce pe
am început să-l spălăm. Nici nu ţinea minte de când doi în spate.
nu mai fusese spălat. L-am spălat, l-am îmbrăcat cu Şi, la Marină, bolnavii nu sunt primiţi. S-au interesat
haine curate, l-am tuns şi l-am bărbierit. De atunci, în şi au aflat că sunt credincios. Dintr-odată, colectivul
fiecare zi mergea cineva dintre noi să aibă grijă de el şi s-a împărţit în două, unii erau de partea mea [dar
bătrânul şi-a revenit. El tot ne întreba cine suntem. Noi erau puţini], ceilalţi erau împotrivă. Mai erau şi câţiva,
ziceam că suntem oameni obişnuiţi, doar că credem în oameni simpli, care nu erau nici pro, nici contra. Şefii
Dumnezeu şi facem ce spune El, dar el răspundea: erau împotriva mea. „Aveţi grijă”, ziceau ei, „radioul
– Nu, nu se poate, voi nu sunteţi oameni, voi reprezintă legătura cu întreaga lume.”
sunteţi îngeri... – Şi dacă-i spion? Nu degeaba se deosebeşte de
I-a fost bine cu noi, şi noi ne-am simţit bine cu el. toţi. Nici nu înjură.
Noi ştiam că trebuie să ne purtăm poverile unii altora. Au început să intre cu mine în discuţie şi în curând
Dar au aflat despre acest lucru cei de la partid şi ne-au în fabrică a apărut un grup de credincioşi. Erau colegii
dat la o parte. Au venit ei să-1 ajute pe bătrân. Grija mei de la locul de muncă. Ei mă întrebau, eu le explicam,
faţă de bătrâni se aprecia şi la ei, puteai primi laude, ba şi în cele din urmă s-au botezat. Colectivul m-a îndrăgit
chiar şi recompense. Au început să vină ei în fiecare şi s-au purtat frumos cu mine. Eu îi împrumutam cu bani,
zi, să aibă grijă de bătrân, ca să ne facă în ciudă. Au am fost alături de ei la greutăţi, dar nu şi la păcate. Când
vrut să demonstreze că ei nu sunt mai prejos decât noi, ştiam că vor să-şi cumpere vodcă, nu le dădeam bani.
creştinii. La început s-au ţinut de treabă, dar încetul cu Am aflat că m-au dat afară din biserica baptistă,
încetul, l-au abandonat. Curând după aceea, am auzit pentru că am fost botezat cu Duhul Sfânt. Cam în timpul
că bătrânul a murit. acela m-a chemat directorul. El a primit dispo­ziţie să
Eu am început să predic cu multă râvnă în facă cercetări vizavi de persoana lui Fedotov. M-a

18
localitatea Biriuliovo şi în scurt timp am ajuns la 50 chemat la el, a vrut să mă vadă şi să stăm de vorbă.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Era un om cult, avea pe piept insigna de deputat, ceea (continuarea din pagina 2)
ce însemna că în ochii autorităţilor era văzut bine, era
cineva. A încercat să mă convingă s-o las mai moale, Psalmul lui Iov
dar eu l-am înfruntat cu putere. Când şi-a dat seama că „Când diavolul te cerne şi te acuză greu,
nu merge, a schimbat subiectul. Când se topesc în bezne, şi zări, şi Dumnezeu,
– Uite ce e, zicea el. Au venit la mine nişte oameni Când Frica, Groaza, Chinul, se strâng în mii de uri
şi mi-au cerut să te dau afară. De aceea eu îţi propun Iar cei iubiţi sunt «crinul de sub dărâmături»,
să pleci de bunăvoie din fabrica mea. Eu m-am legat
de vorba lui, zicând: Când prietenii, cununa-ţi aduc de pe Calvar,
– Această fabrică este şi a mea, nu numai a Batjocura, Minciuna şi - Ocara le e far,
dumneavoastră. El şi-a dat seama de greşeala făcută Când binecuvântarea te-mbie spre blestem,
şi a zis: Boala – necruţătoarea, îţi roade-al vieţii ghem,
– Eu chiar te rog să pleci, deşi îmi dau seama c-ar
fi mai bine să fii ţinut într-un singur loc; că, dacă tu ajungi Erai «argintul-florii»; acum, un fir uscat.
în alt loc de muncă şi acolo vor apărea credincioşi. Şi te-au aflat fiorii; şi Pace n-ai aflat.
După această discuţie a urmat şedinţa la Te au legat duşmanii; dar tu nu i-ai legat.
care trebuiau să fie toţi prezenţi. Pe ordinea de zi: Ai dat cântar Durerii, iar ea, te-a măsurat...
Comportamentul sectantului Fedotov. Secretarul care
conducea şedinţa era un fost coleg de armată, dar aici Cu ce rămâi din toate, tu, sfântule cernit,
nu ţinea deloc cu mine. Au discutat multă vreme, dar nu Când Moartea cheamă moarte, şoptindu-ţi: «S-a
mi-au găsit nicio vină. Au supus la vot trimiterea mea sfârşit!»?...”
din fabrică. Muncitorii nu au ridicat mâinile, însă şefii,
da. S-a făcut linişte, nimeni nu spunea nimic. În cele din „Cu Domnul, Creatorul, ce-a dat şi a luat.
urmă, nu m-au dat afară, pentru că muncitorii nu au fost El, Răscumpărătorul, Cel Binecuvântat!
de acord. A mai trecut ceva timp şi iarăşi o şedinţă. Şuteu Fănel
Pe ordinea de zi: Problema sectantului Fedotov.
Prietenii mei mi-au povestit că în acest timp îi chemau (continuare din pagina 2)

Dintre cuvintele
separat pe fiecare la secretarul organizaţiei şi le făceau
educaţie ideologică, îi prelucrau. De exemplu, unuia
i-au spus:

mântuitorului
– Te-ai înscris pentru obţinerea unei locuinţe?
(– Da, răspundea omul.)
– Atunci de ce nu ai ridicat mâna ca să fie dat
afară Fedotov din fabrică?
Sau altuia: apostolul Pavel în scrisorile adresate corintenilor,
– Vrei un bilet de odihnă? încât s-ar părea că pronunţă o mai mare pedeapsă
– Da, de ce? ca cea din legea de pe Sinai. Trebuie să înţelegem
– Biletele se eliberează prin partid, iar tu nu că toate aceste cuvinte ale Mântuitorului nu permit
te‑ai ridicat împotriva lui Fedotov. Poţi să nu te ridici jocul cu păcatul, trasând o linie roşie la o distantă
împotriva lui, doar ridică ambele mâini când se va vota sigură faţă de păcat. Aceste principii sunt viaţă
şi vor fi numărate două persoane, ca fiind împotrivă şi pentru cei ce le înţeleg şi acum în postmodernismul
atunci biletul e asigurat. care permite mult mai mult decât s-a îngăduit în toată
Celui de-al treilea i-au spus cam aşa: istoria urmaşilor lui Hristos. Periculoase principii
– Ştim că ţi s-a căsătorit fiul şi vrei o locuinţă pentru se enunţă în vremea nostră, iată de ce părem poate
el; vom mai face o şedinţă unde se va vota să fie dat radicali prin ceea ce scriem uneori în revistă, dar
afară Fedotov. Obligatoriu să ridici mâna, să ştii că te voi am vrea să semănăm cu Învăţătorul nostru, care
urmări! Fiecare muncitor a trecut prin astfel de discuţii, iar a murit pentru păcatele nostre, care ne iartă şi ne
la a doua şedinţă au venit doi bărbaţi de la KGB, care s-au spune ca şi celor menţionaţi în evanghelii: „Du‑te
aşezat în spatele muncitorilor, forţându-i să acţioneze cum şi să nu mai păcătuieşti!”, ceea ce este posibil
voiau ei. Când a venit momentul votului, colegii au ridicat numai dacă respectăm şi aceste exprimări radicale,
mâinile şi am fost dat afară. Am mai lucrat câteva zile la dar binevenite, pentru a nu minimaliza puterea
fabrică... iar a doua zi după şedinţă, colegii mei nu au păcatului şi a fi prinşi în mrejile sale.
putut să mă privească în ochi, le-a fost ruşine. Locuinţele Să nu „îndulcim” otrava păcatului, ci să ne hrănim
promise nu au fost acordate, nici biletele de odihnă. Peste cu hrana de la masa Stăpânului nostru, căci cuvintele
câteva zile am fost chemat la director.
Lui sunt „duh şi viaţă” (Ioan 6:63); să nu ne apropiem de
gropile morţii, ci să ne păstrăm pe drumul împărătesc,
(va urma)
„pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El”
(Evrei 10:20), care merge drept înainte spre cetatea
Extras din cartea
Ridicaţi-vă! Începe judecata! cerească.

19
Ivan Petrovici Fedotov Editorii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Fii generos!
A dărui adesea înseamnă a învăţa [pe alţii] să facă la fel. Făcând o favoare unora vrednici, îi
îndatorezi pe toţi.

E de două ori bine primit darul oferit de la sine, unde e nevoie.
Binefacerea este mai bine investită acolo unde cel ce a primit-o şi-o aminteşte bine.

Cine nu ştie să împartă o binefacere nu e în drept să ceară una.

Generozitatea îţi pregăteşte sprijin de nădejde, căci bunătatea se socoteşte totdeauna
fericită, dar avarul este el însuşi cauza nefericirii sale.

Nenorocirea îţi arată dacă ai un prieten sau doar un nume. În zadar te rogi de cel incapabil de
milă.

Iubeşte-ţi tatăl, dacă e om drept; altminteri, suportă-l. Nimeni nu e bun, decât acela care e
bun faţă de toţi.

Generosul se gândeşte chiar şi la motivul de a dărui;
dar ce stare sufletească este aceea în care regreţi un bine făcut!

Bucură-te mai mult de binefacerile pe care le-ai împărţit decât din cele pe care le-ai primit.
Un suflet se poate numi generos atunci când îi face mai multă plăcere să dea decât să primească.

Generozitatea este o fericire de obşte.
Omul de treabă nu ştie comite nedreptate; să poţi face rău şi să nu vrei este o onoare.

Generozitatea este o mână de ajutor întinsă cu o iubire necondiţionată.

Generozitatea nu înseamnă să dai ceva de care tu nu mai ai nevoie,
ci să dai pentru că altul are mai multă nevoie decât tine.
Felul în care dăruim este adesea mai important decât ceea ce dăruim,
după cum nu este totuna să dai din surplus sau să dai din ultimele resurse.

„Jură-mi acum, aici, pe Numele lui Dumnezeu,
că nu mă vei înşela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoţii mei şi că vei
avea faţă de mine şi faţă de ţara în care locuieşti ca străin aceeaşi bunăvoinţă pe care o am
eu faţă de tine.” (Geneza 21:23)

„Seninătatea feţei împăratului este viaţa şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară.”
(Proverbe 16:15)

„Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”
(Evrei 13:16)
„Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după
dreptate! Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. El nu se teme
de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângîiată, n-are nici o
teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui. El este darnic,
dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.” (Psalmul 112:5-9)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080