You are on page 1of 20

Ghetsimani

Cuprins
Din câte-au existat în lume
Grădini faimoase, cu renume,
N-au deţinut nici regi persani,
Grădină ca şi Ghetsimani. 3 Editorial
Literatura creștină – Editorii

Nu forma caracteriza
Secretul care-l deţinea,
Faimoasă însă a rămas 4 Închinători în duh şi în adevăr

Având celebrul ei popas. Petru, un om pregătit pentru slujbă –
Fănel Șuteu

Pe Muntele numit Măslin,
În zonă la Ierusalim, 6 Doctrine biblice
Intrat-a c-un înalt fior, Familia - un legământ sfânt – Iosif Anca
El, Mielul, Sfântul Sfinţilor.

Pământul desluşit mai sus 10 Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
A fost atins de El, Isus, Scrisoarea a XLIII-a – Zaharia Bica
Cu slujba Lui ca un pârjol
Printre localnici din Şeol.
12 Statutul moral şi spiritual al creştinului
În nopţi cu stele ce luceau Lecțiile exodului – Simion Buzduga
Ochii Lui paşnici lăcrimau,
Iar vântul care adia,
Mireasmă sfântă aducea.
15 Experienţe

Salvați de la accidente – I.A.
Se contopea în rugăciuni
Trăia-n intensităţi, minuni,
Nu înceta chiar de-nnopta,
Cu Tatăl falnic cuvânta. 16 Carte în serial

Ridicaţi-vă! Începe judecata! – Ivan Petrovici
Fedotov
Sub numele „altar ceresc”
Jertfitul Miel Dumnezeiesc Fondurile necesare editării şi distribuirii re-
Pentru al lumii greu păcat. vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
Fiorul greu de-L cuprindea, sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Şi mai fierbinte se ruga; Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
Şi-n agonie a păşit, la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
Răbdând convins, a reuşit. 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
(continuare în pagina 19)
Colectivul redacţiei

ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

Literatura creștină
În vreme de libertate religioasă şi posibilităţi nelimitate Trebuie ştiut faptul că autorul unei cărţi are acces
de a scrie, curge multă cerneală, chiar dacă nu se mai scrie unilateral şi nelimitat la mintea cititorului, de aceea este
cu cerneală. Scrierea în format electronic, alături de tipar, indicat să ne sfătuim cu creştini maturi atunci când alegem
a revoluţionat şi literatura religioasă. În multe biblioteci lectura unei cărţi. Este important să citim şi să studiem Biblia
personale s-au „mutat” diverse opinii şi orientări teologice şi în primul rând, pentru a putea găsi contraargumentele,
multiple imaginaţii despre viaţa terestră şi ceea ce se poate în cazul în care cartea cuprinde o abatere de la adevăr.
ascunde după moarte. Cât despre diversitatea textelor şi a Studierea neechilibrată, în care luăm cunoştinţă doar cu
postărilor audio sau video, în limba română sau alte limbi de un anume concept teologic, doar cu o anumită versiune a
circulaţie internaţională, cu texte subtitrate sau nu, este şi unui principiu, fără o dezbatere corectă, poate fi dăunătoare
mai greu să le fie făcută o evaluare generală şi cu atât mai chiar pentru cei ce sunt cu inima curată. De aici, sfatul
puţin exhaustivă. Ce se poate spune despre ce se scrie, este înţeleptului: „Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă
valabil şi pentru ceea ce se întâmplă în adunări, cu menţiunea ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.” (Proverbe 19:27)
că literele o iau înaintea paşilor umani, dar vor fi urmate cu Cu cărţile este ca şi în piaţa descrisă de Solomon, unde
siguranţă, mai întâi timid, apoi gălăgios şi în gloată. se aude deopotrivă strigarea înţelepciunii şi a nebuniei.
În vremea noastră, cel puţin în „zona protestantă”, Diferenţa dintre glasurile celor două e dată în prim-plan
lipsită de iconografia primelor veacuri şi imaginaţia de mai de faptul că înţelepciunea mustră orice abatere de la
târziu a Renaşterii, imaginile n-au avut un cuvânt greu în cărarea vieţii, iar nebunia permite orice cale, ascunzând
afirmarea teologică, dar niciodată ele n-au fost lipsite de însă finalul ei celui ce-l invită să păşească pe ea.
influenţă. Astfel, acum când imaginile naturale sau animate Poporul lui Dumnezeu a fost întotdeauna un popor cult,
sunt din ce în ce mai mult folosite, tot mai multe cărţi şi reviste pentru că Dumnezeu ne-a dat înţelepciune şi o carte redactată
sau pagini electronice „ascund” textul după diverse poze, de Duhul Sfânt – Scriptura, care ni-L prezintă pe Domnul Isus
care nu numai că uneori se suprapun textului, făcându-l mai Hristos, „în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii
puţin lizibil, dar sunt chiar în neconcordanţă cu el sau cu şi ale ştiinţei.” (Coloseni 2:3) De aceea, orice carte ce se
adevărul biblic. De exemplu, pe o pagină ce cuprindea un pretinde creştină trebuie să-I facă cinste Mântuitorului nostru
articol despre rugăciune, era o imagine a unei familii, în care şi să se înscrie în ordinea de idei a Bibliei. O carte este rea
femeia era îmbrăcată necuviincios, nefeminin şi, mai grav, dacă aduce noi revelaţii, ca şi în cazul unor pretinşi profeţi
stăteau în șezut la o masă, chipurile, se rugau, deducându‑se ai ultimelor două secole, sau încearcă să „compatibilizeze”
după poziţia mâinilor şi mimica feţei. Poate spune cineva că afirmarea minunilor din istoria Bibliei cu teoria evoluţionistă,
această imagine nu contează şi nu influenţează? potrivit părerii teologilor liberali şi dă dezlegări – libertăţi
Problema mai gravă aparține ilustraţiilor scrise luate pentru firea pământească, care nu are decât o singură şansă,
dintr-un episod de film sau dintr-o întâmplare de la o întrecere răstignirea – crucea: „nu purtaţi grijă de firea pământească,
sportivă. Ce rezultă de aici? Singurele experienţe sunt de ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:14) „Prea iubiţilor, vă
natură laică şi nu numai că supranaturalul lipseşte, lipseşte sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele
şi evlavia adevărată, rămânând doar o formă înşelătoare. firii pământeşti care se războiesc cu sufletul” (1 Petru 2:11).
Am scris într-un număr anterior despre două categorii de Tocmai aceste stări sunt legiferate prin ilustraţiile din cărţile
păcate acceptate în tot mai multe adunări: sportul şi cultura incriminate. Există şi cărţi care merită citite, cum aţi putut lua
nudistă, iar cele scrise în cărţi, în special având autori lumeşti cunoştinţă şi de cele două cărţi din care am publicat unele
din Occident, dezleagă fără nicio reţinere aceste activităţi, extrase în revista aceasta: Mesagerul cincizecimii şi Ridicaţi-
ajungându-se la punctul critic al păcatului, când nu mai este vă! Începe judecata! În scopul contracarării, acestui fenomen
condamnat, ci elogiat, sub imaginea înşelătoare a unei faze pentru cei ce vor să afle adevărul, tipărim şi noi revista
fair play sau imaginaţia unui regizor. Noi spunem membrilor Dragoste pentru Adevăr, pentru Scriptură şi recomandăm să
din adunările noastre să se ferească de plăcerile lumeşti şi nu rămână nimeni în urmă cu cititul Bibliei pentru a citi cărţi.
la uşa adunărilor noastre s-au instalat alte „amvoane”, de la Recomandăm de asemenea, să nu se facă studii după cărţi,
care se învaţă, prin cărţile vândute la aceste tarabe, un altfel ci după Biblie, iar dacă se foloseşte o schiţă sistematică, să se
de creştinism, secularizat, iar cei ce sunt încă în procesul analizeze subiectul cu tot ce spune Biblia în acea privinţă.
formării - „copii” în credinţă, îi vedem „plutind încoace şi încolo, Fie ca lecturile noastre să fie sfinte, dar pentru acestea
purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi trebuie autori sfinţi!
prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire.” (Efeseni 4:14)
Editorii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
3
Închinători în duh şi-n adevăr
„...fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl!” (Ioan 4:23b)

Petru, un om pregătit
pentru slujbă
Lacrimile lui Petru strălucesc peste negurile istoriei mai tare
decât toate minunile lui Iuda

Într-o zi, pe ţărmul unei ape, s-a oprit un Pescar în faţa de peşti! Dar Domnul S-a apropiat, proclamând încă o minune,
altuia. Pe Tiberiada pluteau pe atunci 330 de corăbii, după cea nevăzută: „Simone, vei fi pescar de oameni” (v.10). Și s-a
cum afirmă Josephus. Una dintre ele era corabia minunilor. împlinit! Era Simon pregătit pentru slujbă? Încă nu, dar era
Una din trei sute treizeci! Cineva a stat atunci pe ţărmul inimii pe drumul bun. A fost cercetată conștiința lui și s-a aruncat
lui Simon, deschizând „corola cu minuni” a Trandafirului din la picioarele lui Isus. El era acum Simon păcătosul! L-a atins
Saron și etalându-i petalele: minunea profeţirii, minunea puterea Duhului. A fost transformat. A lăsat totul. Și a plecat după
predicării şi minunea pescuirii. Pescarul Mare și-a aruncat Isus. A fost cea mai are minune! Noi greșim profund în domeniul
mreaja ţesută din funii de dragoste înspre pescarul mic și l-a miraculosului. Pentru că nu avem ochi interiori, nu suntem
chemat din barcă în Biserică, de la mare la mulţime, de la interesați de minunile dinlăuntru. Oamenii se îngrămădesc să
mreajă la misiune, de la focul răutăţii la focul Cincizecimii, „vadă”, să „audă”, să „simtă” ceva ieșit din comun. Excitarea
prin câteva minuni. simțurilor nu demonstrează neapărat prezența minunilor. Dacă
Ce este o minune? Un fapt istoric? Un monument? O ar apărea de nicăieri Cezar Borgia în fața unui laptop, actul
imposibilitate [posibilă]? Subscriu ideii lui C.S. Lewis care acesta nu-l va îndreptăți să considere microcalculatorul o
susține că „minunea centrală a creștinismului este Întruparea”, „minune”. În schimb pentru Cezar Ivănescu computerul portabil
iar celelalte minuni nu sunt decât pregătiri, manifestări sau va fi un accesoriu normal din scena secolului XXI.
rezultate ale acestui eveniment irepetabil și incredibil. Minunile, Trebuie acum să înțelegem ce înseamnă profeția.
spune Țuțea, depind de sfințenie. Geniile fac isprăvi, dar Cuvântul „profeție” este compus din pro-, „înainte” și un derivat
sfinții, minuni. Oamenii aleargă și azi după dumnezei străini al rădăcinii phanai, „a vorbi”. Profetul, așadar, pre-zice realități
și stranii. Unul dintre ei este Zeul Minune, Zeul Paranormal. de perspectivă care încă nu se pot demonstra. Dar el știe și
De aceea, un evanghelist al secolului XX a fost provocat să afirmă că ele se vor derula cu exactitate la timpul hotărât de
strige cu durere: „Uitați minunile! Trăiți sfințenia!” Este posibil Dumnezeu. Prorocia are o definiție puțin mai curioasă: cuvântul
să existe minuni fără sfințenie, însă sfințenie fără minuni nu. provine din particulele pro și orao, care semnifică faptul de a
Viața sfântă este în ea însăși o minune. Și acolo unde există pre-vedea viitorul, adică de „a vedea înainte”. Deci profetul și
sfințenie, apar minunile, așa cum apar florile sub mângâierea prorocul ne trimit la oameni care pre-zic și pre-văd evenimente
soarelui primăvara. Minunile din viața lui Simon s-au declanșat care preced istoria. În prezența unor astfel de oameni, nu ai
cu participarea Sfântului Sfinților: cum să te vezi mare. Ei au un Dumnezeu mare; și nu poți să te
vezi decât mic pe lângă El!

1.Minunea profeţirii (Luca 5:1-2)
Pregătirea pentru slujba Domnului trebuie să aibă un
Este prea târziu să revoluţionăm creştinismul nostru
infatuat prin predici. Avem nevoie de profeţi care să trezească
predicatorii. Minunea profeţirii trebuie să se dezlănţuie
caracter profetic: să impacteze conștiința. Or conștiința din nou la amvoanele Domnului, înainte de a se dezlănţui
nu poate fi atinsă fără puterea Duhului. Duhul, profeția și minunea profeţiilor apocaliptice peste lume. Vor trebui să
conștiința omului lucrează întotdeauna împreună. Profeția fără intre în rândul secerătorilor Împărăţiei focurile din altare şi
Duh sau fără conștiință devine falsă. Cum a apărut minunea lacrimile din odăiță, altfel focul veşnic şi lacrimile celor chinuiţi
profețirii în viața lui Simon? vor striga împotriva noastră. Amvoanele noastre ar trebui să
Marea Galileii avea rodul plăcut precum sunetul harpei. aibă cel puțin trei lucruri:
Cei din Capernaum (satul lui Naum) numeau Nazaretul,  un harometru, adică un fel de termometru spiritual
datorită frumuseţii şi fertilităţii lui, kinnor, „harpăˮ, Gan- care să-i indice predicatorului propria stare și pe
Asher, „Grădină Bogatăˮ şi Gan-Sur, „Prinţesa Grădinilorˮ. cea a poporului,
Un poet cânta marea cea fermecătoare: „Tainic ţărm de vis,  un ceas spiritual, adică un orologiu care să indice
/ Glorios  liman,/ Parcă  iar  se-aud / Simon  şi  Ioan.../ timpul critic în care ne aflăm și
Dintr‑un timp de mult apus, / Peste-al  apei  piept  răpus, /  un strigăt: „Așa vorbește Domnul!”
Parcă iar se‑arată paşii lui Isus...” (E.H. Swinstead). Avem nevoie de profeţi în generaţia noastră, asemenea
Pe malul apei, oamenii au văzut o minune împlinindu-se celor pe care nu i-am preţuit şi i-am pierdut: Tozer, Ravenhill,

4
sub ochii lor: „Aruncaţi-vă mrejile pentru pescuire”! Ce mulţime Wilkerson. Doamne, dăruiește-ne profeți de foc!

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
pentru a se apăra de păianjenii-tarantule, de aceea dansurile
lor se numeau tarantela. Creștinii trebuie să citească Scriptura,
pentru a se apăra de diavolul; trebuie să fie plini de puterea
Duhului, pentru a fi însoțiți în pustia ispitirii; iar pentru aceasta
trebuie să se roage, să se roage, să se roage, altfel diavolul va
dansa cu ei tontoroiul! Predicatorii al căror duh „profetic” este
condus de știri sunt lupi îmbrăcați în piei de oi. Feriți-vă de ei!
Cine nu are ungere la amvon să-și caute altă slujbă.
Predicarea zilelor noastre este o predicare slabă. Doar
aceia realizează minunea predicării la standardul ei biblic,
care în urmă, ajung la minuni. Şi ce minuni mai mari şi-ar dori
un predicator sincer, decât să obţină ce a realizat predicarea
lui Petru, Pavel, Whitefield sau Moody? Minuni înăuntru!
Minunile credinței! Măcar unu la sută din 500 sau 3000!

3.Minunea pescuirii (Luca 5:4-7)
2.Minunea predicării (Luca 5:1-3)
Pregătirea pentru slujbă trebuie să aibă caracter
Pregătirea pentru slujbă trebuie să aibă și caracter
didactic: să impulsioneze actul intelectual, moral, spiritual
apostolic: să impulsioneze voinţa. Iar voința poate fi atinsă sau fizic. Și fără puterea ascultării este imposibil să trăiești
numai prin puterea credinței. Unii Îl roagă pe Dumnezeu să minunea pescuirii. (1 Samuel 15:22) Calitatea care a adus
facă minuni, pentru că ar avea nevoie de întărirea credinței. colosala diferenţă între pescari a fost ascultarea. Ea a umplut
Însă, după cum afirma și Dostoievski, „nu credința se naște corabia lui Simon şi Andrei, în timp ce a doua, a lui Iacov şi
din minune, ci minunea din credință”. Ioan, a rămas goală; dar ascultarea adevărată „contagiază”
În acea zi marea tăcea fremătând lin... Auzea glasul în sensul bun: pescarii din cealaltă corabie, la un semn, au
dulce al Celui care a despărțit apele de ape. Pescarii, pe mal, venit și uluiți, și-au umplut ambarcațiunile, chiar i-a apucat
își spălau mrejele, care arătau ca „steagurile unei înfrângeri spaima (v.10a). Ce har! După o noapte de nesomn, Simon
veşnice”. Erau goale, murdare și rupte. N-au prins nimic. Însă şi Andrei au prins o aşa mulţime de peşti încât mrejele
acolo, pe ţărm, era Cuvântul. începeau să se rupă; Iacov şi Ioan – la fel! Atunci, Simon
După ce a terminat predicarea, Isus a zis lui Simon a zis Domnului: „Doamne, pleacă de la mine căci sunt
să iasă în larg cu corabia-amvon: „Depărteaz-o  la adânc, un om păcătos.” (v.8) Dar Domnul Isus i-a răspuns: „Nu te
şi aruncaţi-vă mrejile pentru pescuire” (v.4). Ce-i asta? O teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.” (v.10) Isus
nouă predică? Da. Puterea predicării abia acum se vede: ea putea să-i spună lucrul acesta fără să-l mai lase să trudească
trebuie să producă minuni. Simon I-a răspuns: „Învăţătorule, o noapte şi fără să mai trimită un om obosit în larg. De ce
toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar la nu l-a chemat de la mreajă, precum pe Levi, de la vamă?
Cuvântul Tău voi arunca mrejele” (v.5). Ce autoritate are Dar oare înţelegea Petru la fel de bine chemarea? În chip
propovăduirea cu ungere divină! Cum îl convinge pe om să tainic, mreaja Împărăţiei se desfăşura lângă mreaja sa... De
acţioneze! „Bietul om!”, îl vor fi compătimit oamenii pe Simon; fapt, cum ştim că au fost „prinşi” ucenicii, realizând apogeul
„după ce s-a trudit o noapte, stă, ascultă şi culmea! Nu cade minunii pescuirii? Răspunsul se află în versetul 11: „Au
în apele Galileii, vlăguit de oboseală şi adormit de predică. lăsat totul şi au mers după El”.
Primeşte o poruncă – a unei noi pescuiri şi o execută! Ciudat! Isus a ştiut că pescarii au lucrat toată noaptea şi n-au
Ce-o fi cu Simon?” O pregătire adevărată pentru slujbă trebuie prins nimic. Iar acum, Simon, în ciuda experienţei lui negative,
să cunoască puterea credinței. cu încredere în Cuvântul Domnului, a aruncat mrejele. Adică,
Predicarea are și trebuie să aibă asupra sa pecetea a ascultat. „Cum?”, ar fi putut întreba el; „eu, pescar cu
profeției. În latină praedicare comportă exact același sens ca experienţă, să ascult de Tine, un simplu tâmplar? Ce are a
cel al profeției: prae-, „înainte” și dicare, „a proclama”, „a spune”. face marea cu pădurea, corabia cu atelierul de tâmplărie sau
Aceste particule verbale trimit predicatorul înspre chemarea mreaja mea cu rindeaua Ta?” Dar nu! Simon şi-a respectat
profetică. Din secolul 14 cuvântul predicare a primit sensul de numele, ascultând.
„discurs enervant și plictisitor”, în vreme ce în vechea Romă Uneori Domnul îngăduie în viaţa noastră lucruri
însemna „a proclama public” o decizie imperială. Distingem asemănătoare cu cele prin care a trecut Simon: o experienţă
trei tipuri de predicatori ai generației noastre: mai puţin reuşită, pe care s-ar putea să o privim ca eşec, iar
 predicatorii de aur – predicatori-profeți, susținătorii după un timp să rămânem uimiţi de felul cum Domnul a lucrat
dorinței divine; şi să vedem că acolo a fost doar Mâna Lui! S-ar putea ca
 predicatorii de aramă – predicatori-proclamatori, această experienţă să aibă scopul de a ne aduce în acelaşi
susținătorii decretelor divine; punct în care a fost condus Simon: de a conştientiza că noi
 predicatorii de lemn-fân-trestie – predicatori- suntem păcătoşi, iar El este Stăpân şi face ce vrea: nu îţi
propagatori ai paraliziei spirituale. dă, chiar dacă „trudeşti toată noaptea”, sau îţi dă, chiar de la
Tu de care ești? Îmi pare rău pentru predicatorii care „prima aruncătură de mreajă”; diferenţa o face ascultarea! De
nu sunt profeți la amvoane și pentru profeții care nu sunt când ne întâlnim Învăţătorul, „ferice de noi” dacă facem tot ce
predicatori în familie. Vai de profeții care nu citesc Biblia și ne porunceşte!
de predicatorii care nu se roagă. Napolitanii dansau frenetic (continuare în pagina 9)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
5
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

FAMILIA - UN LEGĂMÂNT SFÂNT
Conceptul biblic al legământului (familial)

Prin creaţie, familia aparţine gândirii şi naturii (Maleahi 2:14); „...am făcut legământ cu tine, zice Domnul
divine: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, Dumnezeu şi ai fost a Mea.” (Ezechiel 16:8)
l-a făcut după chipul lui Dumnezeu” (Geneza 1:27a). Legământul este ceva care nu se poate uita,
Acest proiect cuprinde noţiuni clare despre structura şi dovadă permanenţa angajamentului divin pentru poporul
scopul pentru care a fost creată familia. Familia este Lui în toată istoria (Exodul 2:24; 6:5; Levitic 26:42‑45;
heterosexuală – „ parte bărbătească şi parte femeiască Deuteronom 4:31; Psalmul 106.45; Ieremia 50:5; Ezechiel
i-a făcut” (Geneza 1:27b); monogamă – „fiecare bărbat 16:60), deşi evreii au fost mereu necredincioşi legământului
să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul sfânt, făcându-se vinovaţi de încălcarea îndatoririlor ce
ei” (1 Corinteni 7:2) şi permanentă – „Din pricina împietririi decurgeau din el (Levitic 26:15; Deuteronom 4:23; 31:16,
inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; 20). „Sângele legământului” a indicat întotdeauna
dar de la început n-a fost aşa”(Matei 19:8). Cele dintâi solemnitatea relaţiei care se formează – ceva pe viaţă
cuvinte rostite de Creator, după crearea omului, şi pe moarte (Exodul 24:8; Zaharia 9:11; Matei 26:28;
evidenţiază necesitatea perpetuării speciei umane Evrei 9:20). A „pângări sângele legământului” (Evrei 10:29)
şi rolul educaţiei în dezvoltarea oricărei societăţi, este ceva de neiertat în relaţia cu Dumnezeu. Întotdeauna
prin familie: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul legământul vieţii de familie (pecetluit şi el cu sânge, cu
şi supuneţi-l; şi stăpâniţi... pe pământ” (Geneza 1:28). ocazia primei uniri fizice) este rupt doar de o persoană
În îndeplinirea acestei meniri, cu care „Dumnezeu i-a care a abandonat legământul cu Domnul: „care părăseşte
binecuvântat” pe protopărinţii noştri şi viaţa premaritală pe bărbatul tinereţei ei şi uită legământul Dumnezeului ei”
trebuie să cuprindă în prim-plan activităţi spirituale de (Proverbe 2:17); „pângărind astfel legământul” (Maleahi 2).
dedicare – formare a indivizilor aflaţi în procesul dobândirii Imposibilitatea ruperii legământului cu gabaoniţii, deşi
statutului de familist, lucrare la care Tatăl nostru ceresc aceşti canaaniţi nu au fost sinceri în declaraţiile lor
îşi aduce aportul. „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este (Iosua 9) a adus pedeapsă peste ţară (2 Samuel 21), fapt
bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit petrecut şi în cazul altor angajamente interumane călcate
pentru el»” (Geneza 2:18); „o nevastă bună... este un har (Ieremia 34), arată că un legământ încheiat nu mai permite
pe care-l capătă de la Domnul.” (Proverbe 18:22) revenirea la statutul anterior.
Scripturile sfinte afirmă prin gura lui Dumnezeu Tatăl: Căsătoria cu acea persoană de sex opus, cu care
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se ne unim în mod ireversibil prin legământ, ne determină
va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup (Geneza viaţa terestră şi chiar eternitatea. Alegerea prin experienţa
2:23) şi a Domnului Isus Hristos: „Dar de la începutul îndrăgostirii poartă în sânul ei accente şi amprente
lumii «Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte spirituale şi fizice. „Eu m-am îndrăgostit de tine” sună de
femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama fapt „m-am îndrăgostit pe mine”. „…Nu apucam să iubesc
sa şi se va lipi de nevastă-sa. Şi cei doi vor fi un singur şi deja îmi plăcea să fiu iubit…Căutam ceva să iubesc;
trup» Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, eram îndrăgostit de a fi iubit”1. Legătura iubirii conjugale
ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Marcu presupune acceptarea şi deschiderea reciprocă totală,
10:6-9), că relaţia soţ - soţie realizează, cu contribuţia adică pentru toată viaţa şi cuprinde toate domeniile ei.
divino-umană, o unitate compusă indestructibilă, Excepţie fac cei cu condiţii speciale: intelectuale, fizice,
definită prin cel mai sublim şi irevocabil angajament social-economice sau spirituale, care sunt chemaţi să fie
dintre fiinţele libere: legământul. Referinţele directe la celibatari. (Ieremia 16:1-4; Matei 19:12; Luca 16; Ioan 11;
relaţia de familie şi cele indirecte, dintre care relaţia dintre 1 Corinteni 7:7, 26).
Dumnezeu şi poporul Lui, este cea mai specifică, cele Când „se uneşte un tânăr cu o fecioară” (Isaia
două entităţi compuse: familia şi adunarea sfântă sunt 62:5), ceea ce urmează nu se rezumă la o pasiune
singurele forme de organizare care se constituie într‑un naturală, ci este o lucrare irevocabilă, marcată de
„singur trup” şi arată clar că relaţia de familie este un respect faţă de Dumnezeul creator, cu care cei doi
legământ: „Domnul a fost martor între tine şi nevasta din au încheiat un legământ. Astfel, prin rugăciunea şi
tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, cu toate că angajamentul căsătoriei Îi cerem lui Dumnezeu unirea şi

6 este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ!” binecuvântarea, nu doar Îl informăm să ia cunoştinţă de

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
realităţii Împărăţiei Sale. De aici decurge procrearea şi
educaţia copiilor şi apartenenţa la trupul (mai mare) –
Adunarea - „creşteţi, înmulţiţi-vă şi stăpâniţi pământul”
(Geneza 1:28). Ce se cere soţului cu privire la mântuirea
soţiei este ce lucrează Domnul pentru mireasa – soţia
Lui: „ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul
cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această
Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de
felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” (Efeseni 5.25‑26)
Familia şi adunarea, prin lucrătorii, ei se substituie,
se completează, în realizarea mântuirii, în procesul
naşterii şi creşterii spre desăvârşire, ceea ce înseamnă
îndeplinirea rolului primar al familie şi în egală măsură
scopul soteriologic şi escatologic, al Domnului, cu
Biserica Sa: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci;
pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru
alegerea noastră, căreia să-i confere statut şi favoare. desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru
Moralitatea şi sacralitatea în familie nu este doar o zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea
chestiune de ordin fizic, de aceea păcatul imoralităţii se credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea
poate consuma şi fără atingere fizică (Matei 5:27-28). de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos,
Problema alegerii partenerului – o decizie de o viaţă, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței
determinată pentru unii de atracţia plăcerii subiective a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea
frumuseţii, pentru cei credincioşi implică lucrarea divină staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind
de realizare a unei potriviri / completări, trebuie să se încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură,
realizeze potrivit principiilor de asociere, asemănare: prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele
„os din os, carne din carne”. de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să
Familia este un legământ conceput şi semnat creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este
de Dumnezeu, ceea ce-i oferă o sacralitate şi imagine Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns
infinită. Afectarea sau ruperea lui de una din părţi sau legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte
de comun acord, implică „compromiterea” imaginii creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei,
şi implicării divine. „Pentru că Domnul a fost martor şi se zideşte în dragoste” (Efeseni 4:11-16).
între tine şi nevasta din tinereţea ta,... cu care ai încheiat
legământ!... Luaţi seama, deci, în mintea voastră, şi nici
unul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! Dragostea divină – natura legământului
«Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul,
Dumnezeul lui Israel şi pe cel ce îşi acopere haina cu În familie, atât soţul cât şi soţia, trebuie să
silnicie, zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în se dăruiască în dragoste necondiţionată. Aceasta
mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!»” (Maleahi 2:14‑16). este diferenţa fundamentală dintre un legământ, în
Conştienţa unirii sacre face legitimă cererea familistă: concept biblic şi orice alt contract sau înţelegere
„Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul socială sau economică interumană. „Bărbaţilor,
tău; căci dragostea este tare ca moartea şi gelozia este iubiţi‑vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi
neînduplecată ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce
o flacără a Domnului” (Cântarea Cântărilor 8:6). a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt... Tot aşa
Familia se constituie într-o reflectare completă trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe
a naturii şi a caracteristicilor bărbatului şi ale femeii trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe
(1 Corinteni 11:8-11) şi devine un singur trup (Geneza sine însuşi” (Efeseni 5:25-28). Iubirea familială este
2:24) prin unirea spirituală – dedicare pentru Dumnezeu imperativă şi pentru femei, care trebuie „să-şi iubească
în sfinţenie şi slujire (1 Corinteni 7:35; Tit 2:1-5) şi unire bărbaţii şi copiii” (Tit 2:4). Un exemplu de ofertă
sufletească şi fizică Expresia biblică: „Adam a cunoscut unilaterală a dragostei, spre deosebire de un contract,
pe Eva” (Geneza 4:1) implică o rădăcină care înseamnă care are clauze reciproce, rezultă din angajamentul lui
„a se naşte împreună” (1 Corinteni 7:3-5; 6:15-20). Astfel, Rut, care pentru ea nu a cerut nimic, dar a fost gata să
dacă două fiinţe (bărbat şi femeie), născute din nou, îşi ofere totul pentru soacra ei: „Rut a răspuns: «Nu sta
lasă părinţii (devin independente) şi se dăruiesc reciproc, de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei
se lipesc ireversibil. În familie existenţa este „cu şi pentru merge tu voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi
celălalt”: „Ce îţi aparţine la fel de mult ca tu însuţi? Dar eu; poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va
ce îţi aparţine deopotrivă mai puţin decât aceasta dacă fi Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri şi eu şi
ceea ce eşti tu aparţine altcuiva?” 2 voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar
Scopul fundamental al familiei este subordonat nimic nu mă va despărţi de tine decât moartea!»” (Rut
împlinirii scopului divin pentru pământ şi Împărăţia 1:16-17). Ionatan, care a „a făcut legământ cu David,
lui Dumnezeu; asemănarea cu Dumnezeu – pentru că-l iubea ca pe sufletul lui” (1 Samuel  18:1-4
desăvârşirea. Familia are un scop misionar în
cunoaşterea lui Dumnezeu şi trăirea în aşteptarea (continuare în pagina următoare)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
7
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

este un alt exemplu de dragoste care se oferă, el o exprimare a întregii fiinţe, este declaraţia de dragoste
oferindu-i prietenului său, nu doar obiectele ce le avea completată cu o vorbire înţeleaptă: „Înţelepciunea este
la îndemână ci şi tronul al cărui moştenitor, de drept, un izvor de viaţă pentru cine o are” (Proverbe 16:22)
era el. Legământul are putere chiar când o parte nu-şi şi „dulce”: „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de
respectă în totul condiţiile, căci dragostea acţionează în miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase”
favoarea celuilalt (1 Petru 3:1-2; Coloseni 3:13-14), pe (Proverbe 16:24) Căsătoria, a cărei vreme prielnică,
când contractul este pentru o perioadă determinată şi cea mai naturală este tinereţea, trebuie să maturizeze
este valabil doar în condiţii de reciprocitate, altfel poate emoţia iubirii prin făgăduinţa şi angajamentul volitiv,
fi reziliat. „În concept şi stare nou-testamentală, iubirea căci iubirea este o muncă şi o îndatorire „cu orice preţ”.
conjugală este un nou legământ în Hristos; partenerul Pentru aceasta, este necesară o cunoaştere personală
de viaţă, cu toate valorile, dar şi slăbiciunile lui, merită şi permenentă a lui Dumnezeu – posibilă prin Duhul
fidelitatea. Destinul irevocabil al unirii în iubire este Sfânt care se sălăşluieşte în fiinţa credinciosului, chiar
datorat originii şi naturii legământului cu Dumnezeu, în trupul lui ce devine templu sfânt – care face ca toate
la care sunt părtaşi soţii creştini. În aceste condiţii, gândurile, vorbele şi acţiunile să fie o conlucrare între om
indiferent de starea şi atitudinea vreunuia dintre ei, şi divinitate în care se ţine cont de dimensiunea umană,
iubirea rămâne deschisă, oferindu-se în permanenţă dar în care călăuzirea Duhului găseşte întotdeauna
şi total, până la sacrificiu, până la moarte. De aici varianta optimă, în acord cu adevărul revelat, care
decurge convingerea teoretică, fermitatea practică în a devine normă de viaţă, în toate împrejurările (Efeseni
nu accepta divorţul, nici dacă cei doi soţi ar invoca cele 5:19; Coloseni 4:5-6; 1 Timotei 5:13; 1 Petru 3:7).
mai raţionale motive. Dacă Dumnezeu i-a unit, nici la
cererea lor, nu mai există posibilitatea ruperii legăturii Specificul implicării şi împlinirii soţilor
conjugale.”3 prin legământul căsătoriei
Natura (mediul) propice familiei este dragostea
- o dăruire reciprocă a soţilor şi împreună pentru Împlinirea reciprocă a nevoilor şi dorinţelor
copii. Ea este opusul primei legi a naturii păcătoase bărbatului şi ale femeii este o componentă ce rezultă
- egoismul. Astfel dragostea (soţului, soţiei) este / din înţelegerea planului divin pentru familie, căci
trebuie să fie: îndelung răbdătoare – până la moarte; Dumnezeu i-a motivat şi-i răsplăteşte pentru fiecare
plină de bunătate – nu se epuizează toată viaţa; nu slujbă. În familie, soţul şi soţia au idei proprii şi dorinţe
pizmuieşte – nu acceptă ura; nu se laudă – pe sine, ci pe specifice. Un soţ trebuie să fie şi poate fi „îndrăgostit
partener; nu se umflă de mândrie –admiră şi apreciază necurmat de dragostea ei (soţiei lui)” (Proverbe 5:19),
pe celălalt; nu se poartă necuviincios – este manierată; iar o soţie trebuie să găsească „odihnă... în casa unui
nu caută folosul său – este interesată de binele celuilalt; bărbat” (Rut 1:9)
nu se mânie – tratează totul cu blândeţea înţelepciunii;
nu se gândeşte la rău – nu este geloasă; nu se bucură Soţul trebuie şi poate fi împlinit prin soţie în domeniile
de nelegiuire – suferă când apare răul (păcatul); se dorinţelor legitime masculine, între care următoarele sunt
bucură de adevăr – îl iubeşte; acoperă totul – iartă şi primordiale:
uită; crede totul – are un optimism real; nădăjduieşte
totul – nu abandonează niciodată; suferă totul – moare
pentru celălalt. (1 Corinteni 13:1-7)
1. Fidelitate şi disponibilitate – o soţie a lui şi numai a
lui: „Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de
preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în
Naşterea copiilor marchează pentru toată viaţa ea şi nu duce lipsă de venituri” (Proverbe 31:10-11).
familia. Ea este o lucrare naturală sub asistenţa divină
(Geneza 1:22, 28). Practicile anticoncepţionale sunt
un act egoist şi lipsit de perspectiva eternă a vieţii.
2. Asistenţă şi implicare – o soţie de ajutor în toate
planurile personale şi familiale: „Domnul Dumnezeu
a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un
Educaţia este o continuitate a conceptualizării genetice ajutor potrivit pentru el” (Geneza 2:18).
şi de mediu familial şi trebuie să se facă potrivit cu
vârsta, pentru că, în primii ani, copiii trebuie instruiţi
prin informare şi constrângere formativă (Proverbe
3. Asigurarea serviciilor casnice – o soţie gospodină
este o adevărată carte de vizită a oricărei femei
(Proverbe 31:11-28); „să aibă copii, să fie gospodine la
4:3-4; 22:6, 15), iar apoi mai mult prin modele şi mediu casa lor...” (1 Timotei 5:14); „...să-şi vadă de treburile
de viaţă (Efeseni 6:1-4). Principiile biblice care asigură casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, ca să nu se
o educaţie spirituală şi intelectual - profesională reuşită vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu” (Tit 2:5).
sunt: învaţă (Deuteronom 6:6-9), porunceşte (Geneza
18:19), mustră (1 Samuel 2:23‑24), sfătuieşte (Proverbe
31:1-9), posteşte şi roagă-te (Iov 1:5; Matei 9:18), fii
4. Admiraţie şi respect – o soţie supusă, potrivit
hotărârii divine rostite Evei şi prin aceasta tuturor
femeilor: „dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar
un bun exemplu (Lois, Eunice, Pavel – Timotei). el va stăpâni peste tine” (Geneza 3:16); „...nevestelor,
Comunicarea (a vorbi şi a asculta) este un element fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri... sfintele femei, care
fundamental (sângele vieţii) al reuşitei unei familii: „Din nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;
rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei.”
se satură. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o (1 Petru 3:1-6)

8
iubeşte, îi va mânca roadele” (Proverbe 18:20-21). Ea este

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 5)
Soţia trebuie şi poate fi împlinită prin soţ în toate dorinţele

Petru, un om pregătit
ei feminine, între care următoarele sunt absolut necesare:

1. Afectivitate – un soţ aproape de ea, aşa cum îşi dorea
Lea, când a zis: „Domnul a văzut mâhnirea mea şi
acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit...
De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine...” pentru slujbă
(Genesa 29:32-34). Este o dorinţă legitimă: „Pune-mă
ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău...”
(Cântarea Cântărilor 8:6). Poate că ai eşuat într-un anumit domeniu al existenței

2. Conversaţie în sinceritate – un soţ ce o înţelege: tale, sau ai o amintire negativă când te gândeşti la un anume
„Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu lucru. El vrea să te ducă din nou unde ai eşuat, dar de data
înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca aceasta va fi ceva diferit: în corabie vine Isus şi la porunca
unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună Sa, „arunci mrejele”. Simon ştia că tocmai pe acel lac s-a
cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile trudit toată noaptea şi n-a prins nimic, dar acum s-a întâmplat
voastre” (1 Petru 3:7). Cuvintele rostite de Elcana către ceva diferit: s-a încrezut în Domnul şi a dovedit aceasta,
soţia lui, Ana, în momentele ei de întristare, explică ascultând: a aruncat mrejele, iar Domnul a făcut restul! El
rolul bărbatului în conversaţiile necesare feminităţii vine şi te surprinde: „mai ieşi o dată în larg! Mai pune o dată
(1 Samuel 1:7-8). mâna pe vâslă! Mai foloseşte o dată mreaja! De data asta

3. Asigurarea finanţelor – un soţ ce munceşte şi sunt Eu în corabia ta!” Aleluia!
îngrijeşte de familie: „Căci nimeni nu şi-a urât Întâlneşti mulți oameni în bisericile noastre – și toţi vor să
vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, facă ceva pentru Domnul. Ei nu înţeleg că nu au ce face pentru
ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare El; El îşi este Sieşi suficient. Dacă faci ceva, faci pentru tine şi
ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele pentru Trupul Domnului de pe pământ, Biserica! Însă nu uita:
Lui.” (Efeseni 5:25-30) Iacov era responsabil ca soţ şi calificativul maxim pentru a fi admis în slujbă este ascultarea!
tată când a zis: „Acum, când am să muncesc şi pentru Iată unde a greşit tânărul bogat, Iuda, Diotref şi alţii. Şi iată
casa mea?” (Geneza 30:30) unde a câştigat Petru, Andrei, Iacov, Ioan şi ceilalți. Vrei dar să

4. Dedicare pentru copii – un soţ tată, aşa cum explica
apostolul Pavel: „ca un tată cu copiii lui vă sfătuiam,
vă mângâiam şi vă adeveream” (1 Tesaloniceni 2:11) şi
asculţi? Latinescul auscultare implică faptul că ceea ce facem
este rezultatul a ceea ce auzim. De exemplu: medicul aude
prin stetoscop zgomotele unor organe interne ale bolnavului,
Solomon în cartea Proverbele. Un alt exemplu este Iosif, dar în același timp își exercită profesia. Formula ascultării
soţul Mariei; lui i s-a cerut să aibă grijă de deplasările ce este: auzire plus aplicare: „Cine are urechi să asculte ce zice
trebuiau făcute cu Pruncul Isus (Matei 2:13, 20). Bisericilor Duhul.” (Apocalipsa 1:7 etc.)
În vederea îndeplinirii rolurilor specifice în familie, Concluzionăm: un om chemat în slujba Domnului va
de soţ şi soţie, care sunt indispensabil complementare, avea asupra sa ungerea profetului, puterea propovăduitorului
în familia concepută de Dumnezeu, cu structură și rezultatele Marelui Pescar. El va avea o conștiință bună,
heterosexuală, înţelegerea de către soţ a dorinţelor o voință sfințită și activități ireproșabile. El va acționa prin
feminine, este o ofertă ce îşi găseşte resursele în natura Duhul, prin credință și prin ascultare. Fără călăuzirea Duhului
divină, iar subordonarea soţiei în raport cu scopul familiei profetic, fără focul vestitorului evanghelic, pescuirea sa va
este o înzestrare de natură hristică, după modelul jertfei rămâne stearpă sau va prejudicia lucrarea sfântă.
de sânge, din care naşte viaţa. Astfel. soţul are chemarea Doamne, mai vino încă o dată pe țărmul mării mele.
(datoria) iubirii cu scopul mântuirii şi al oferirii condiţiilor Adu cu Tine pe Marele Profet și fă-mi-L stăpân, iar trupul
celor mai bune de viaţă pentru soţie. Este ceea ce cred meu să fie Templul Său. Mai urcă în inima mea goală și
că ar fi trebuit să dorească Adam pentru Eva: revenirea fără rod, așa cum ai urcat în corabia din Ghenezaret. Mai
în rai şi oferirea unor condiţii cât mai uşoare în afara rostește-Ți Evanghelia înăuntru, Mare Predicator și inima
grădinii. (Efeseni 5:25-30) La fel, soţia este chemată mea va începe să ardă de dorul Tău. Și prinde-mă în
(e datoare) să se supună (să răspundă cu respect şi mreaja Ta iscusită, țesută din iubirea Tatălui, pe Golgota.
ascultare) soţului. Aşa a fost normal să dorească Eva Lovește‑mă cu iubirea Ta și rănește-mă. Atinge-mă cu
pentru Adam: să redevină soţul ei cum a fost înainte de Mâna Ta și mă vindecă. Lasă-mi rănile făcute de Tine; rănile
cădere şi să fie din nou împreună în Eden, dar aceasta făcute de Tine, Prietenul meu, îmi dovedesc credincioșia Ta.
nu se poate decât prin ascultare de Dumnezeu – Isus Vindecă-mi rănile făcute de mine. Nu vreau să vreau bogății.
Hristos - bărbat. Astfel orice femeie va fi un bun exemplu Sunt sărac; ce-mi lipsește dacă Te am? Dacă aș fi bogat, ce
pentru copii. (Efeseni 5:22-24; 1 Timotei 2:11-15) pot să am dacă nu Te am? Fă-mă profet, Doamne, profetul
generației mele. Îmbracă-mă în Duhul. Fă-mă predicator,
Iosif Anca Doamne, să fiu gura Domnului între frații Tăi. Îmbracă-mă
în credință. Dă-mi focul pur al serafimului și înțelepciunea
Note:
sfântă a heruvimului. Îmbracă-mă în ascultare. În mreaja
1 Sfântul Augustin, Confesiuni III 1.1.
dragostei Tale, fă-mă să fiu primul prins. Îți multumesc în
2 Sfântul Augustin, Comentariu la Evanghelia după Ioan, 29, 3
Numele lui Isus, și bazat pe caracterul Lui. Amin.
3 Antonio M. Sicari, Cateheză despre căsătorie, Editura Galaxia
Gutenberg, 2004
Fănel Şuteu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
9
Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
„Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om”.(Eclesiastul 12:13)

S c ris o are a a X L I I I - a
Te rog să mă ierţi, dar am zâmbit când am citit despre că avem amândoi în faţă un text ce pare o redută greu de
suferinţa ta, datorită absenţei unor texte călăuzitoare adus sub stăpânirea minţii „Nu răspunde nebunului după
în alegerea viitoarei soţii, alegere pe care ţi-o doresc nebunia iui, ca să nu semeni şi tu cu el. Răspunde însă
grabnică, ca să nu te primejduieşti. Am observat şi eu ia nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înţelept”
timpul potrivit această absentă a textelor biblice, care însa (Proverbe 26:4,5). Păstrează-ţi cuminţenia, nu te speria,
nu m-a frustrat nici atunci şi nici acum. cât mă face să-L câci nu-mi pare o înălţime pe care cu ajutorul înţelepciunii,
laud pe Dumnezeu care te-a înnobilat atât de mult încât să n-o putem lua în stăpânire şi să nu putem împlânta
ţi-a dat prilejul să-ţi alegi viitoarea soţie, nu răsfoind un drapelul înţelegerii pe creasta ei cea mai înaltă.
ghid cu multe prescripţiuni în care te-ai putea încurca, ci Mă bucur că ai ajuns cu citirea la capitolul acesta
înscrind aceste criterii ale alegeri în însuşi caracterul tău. al cărţii şi îmi scrii că de fiecare dată când o parcurgi
Aşa că, ori de câte ori adaugi noi trăsături duhovniceşti încetineşti pasul tot mai mult, obligat de comorile
caracterului tău creştin, tu de fapt îţi sporeşti şansele unei duhovniceşti peste care dai şi care te încarcă. Ştiam
alegeri reuşite, deoarece alegerea trebuie să se facă eu că aşa se va întâmpla, de aceea n-am încetat să te
pornind dinăuntru ca să fie şi a lui Dumnezeu. Cu aceste îndemn să stăruieşti în citire şi rugăciune. Ai observat
propoziţii, asupra cărora merita să meditezi dragă frate, că de 12 ori este pomenit cuvântul nebun sau nebunie
ţi-am spus totul despre felul cum m-am căsătorit eu şi în acest capitol? Observăm la timpul potrivit, dacă-ţi mai
despre cum trebuie să te căsătoreşti şi tu. aminteşti, că două trăsături de caracter sunt personificate
M-ai întrebat în scrisoarea ta dacă învelitoarea în cartea Proverbele iui Solomon, şi anume: înţelepciunea
capului, aşa cum apare în indicaţiile apostolului, este (capitolele 8-9) şi Nebunia (capitolul 9 versetele13-18).
numai un semn sau are o semnificaţie morală. La urma În ce priveşte înţelepciunea, vreau să adaug că nu
urmei, orice semn consacrat de Dumnezeu sau de este doar o trăsătură de caracter, ci potrivit comentariilor
oameni, este purtător de semnificaţie. timpurii făcute de Părinţii Bisericii, reprezintă un alt nume
Dragă frate, ca să nu lungesc vorba, pierzându-mă al Domnului Hristos, care este numit în Cărţile Sfinte
în tot felul de sofisme şi explicaţii stufoase aşa cum le înţelepciunea lui Dumnezeu.
place de obicei teologilor legate de anumiţi termeni ce Cât despre Nebunie, cred că ea se întrupează de
apar în enigmaticele capitole 11-14 din Epistola întâi către fiecare dată în cel ce este gata s-o exprime, indiferent
Corinteni, cum ar fi: profet, cap, învelitoare, dezvelit, tnvelit, cine ar fi. Cartea Proverbele ne asigura că dacă urmăm
chipul şi slava lui Dumnezeu, chipul şi slava bărbatului sfatul înţelepciunii, vom avea viaţă, adică „...ţi se vor
etc,... îţi spun că aceşti termeni nu creează nici un fel înmulţi zilele şi se vor mări anii vieţii tale” (Proverbe 9:11),
de dificultate. Ei se dezvăluie mai degrabă de la sine, Totodată ne şi avertizează că dacă ne deschidem urechile
dacă accepţi că din punct de vedere terminologic sau al la chemarea de sirenă a Nebuniei, vom sfârşi în moarte
semnificaţiilor trebuie să te plasezi într-un univers iudaic „...oaspeţii ei sunt în văile locuinţei morţilor” (Proverbe
ori de câte ori citeşti în Biblie. Prin urmare, învăţătura 9:18). Aş putea să spun aici că poarta de intrare în palatul
apostolului Pavel şi nu numai, nu este ecoul unei culturi ei cu oaspeţi e de fapt uşa mormântului.
oarecare, indiferent care ar fi aceasta, ci în mod limpede Îmi amintesc că, într-o discuţie pe care am avut-o
prelungirea şi ecoul limpede al Scripturilor ebraice. cu ceva timp în urmă, tu făceai observaţia că nu pot fi
Îţi mărturisesc că înainte ca să primesc scrisoarea de identificate în istorie multe momente când înţelepciunea
la tine, îmi propusesem să nu fac nimic, să nu mă gândesc s-a aflat pe înălţimile cetăţii, dar atunci când s-a întâmplat
la nimic câteva zile, să-mi slobod mintea din chingile să fie, nu i s-a dat drept de şedere permanent ci doar
disciplinei, în care de obicei o ţin, ştiind-o nărăvaşă. permis trecere cu scurte opriri (Proverbe 8:15,16).
Mi-am propus lecture uşoare, relaxante, dar care să-mi Nebunia nu numai că a fost primită cu multă curtoazie,
stimuleze închipuirea şi să mă îmbie la visare. Ar trebui dar a primit multe onoruri cu fel şi fel de festivităţi şi i s-au
să-mi fie frică de propria fantezie şi imaginaţie. Nici vorbă, ridicat monumente l-au fost concesionate ţinuturi întregi
frate, din moment ce m-am obişnuit atât de mult să-mi cu oameni cu tot, cu drept de stăpânire şi uzufruct pe toată
fie aripi cu care zbor adesea dincolo de orizontul lumii perioada vieţii ei, pe lângă drept de şedere permanent şi
acesteia. Scrisoarea ta, însă, mi-a risipit această tihnă încă de când s-au pus cetăţii primele pietre de temelie.
rechemându‑mă grabnic sub arme. Ai reuşit să mă convingi Ulterior a avut un cuvânt greu de spus în ctitoria şi
10 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
lui Dumnezeu, la anarhia valorilor, neascultarea şi
contestarea oricărei autorităţi, desfrânarea sub formele
cele mai rafinate şi în porţii mici pentru a se putea instala
fără remuşcări şi mari şocuri cultivarea lăcomiei, goana
neînfrânată după bani şi plăceri de tot felul, dorinţa
luciferică de autoritate asupra celuilalt, răzvrătirea
împotriva tuturor valorilor tradiţionale, preponderent
creştine, lipsa respectului faţă de părinţi şi faţă de
aproapele, violenţa, mânia, sexualitatea dusă până la
obsesie, refuzul obraznic de a gândi, de a reflecta, deşi
aceasta este trăsătura definitorie a fiinţei umane. Aşa că
până la a cădea într-o îndobitocire generală nu e decât un
pas. Mă întreb, frate, în acest vast imperiu al Nebuniei,
care este lumea aceasta, cine este scutit de atingerea ei,
pe cine nu întinează din moment ce e tot mai frecventă
chiar şi la serviciile noastre de închinare?
configurarea acestei Cetăţi. Spuneai tu atunci că muritorii Crede-mă că-mi este greaţă să mă duc cu această
i-au dat toate drepturile cetăţeneşti, dreptul de a alege radiografie mai departe, dar vreau să-ţi spun că a te
şi a fi aleasă. Când a câştigat primul mandat, a ajuns la crede la adăpost sigur de pângărirea Nebuniei, fie şi în
performanţe pe care nici un demnitar din lume nu Ie-a atins cea mai mică măsura, mi se pare tot nebunie amestecată
vreodată, adică să fie în aceiaşi timp şi în aceeaşi măsură cu trufie şi socotinţă prostească. Fiecare se naşte
în palat, dar şi în mijlocul cetăţenilor care au ales-o, aşa cu această predispoziţie agăţată de inimă precum o
că au îndrăgit-o şi mai mult. N-au ştiut bieţii de ei că nu o lipitoare (Proverbe 22:15). Aşa că este o iluzie să crezi
vor putea detrona nicicând şi chiar dacă şi-ar propune s-o că libertatea absolută aparţine acestei lumi. Prin urmare,
asasineze nu vor reuşi mare lucru, fiindcă ea moare cu nu este de mirat de ce chiar cei credincioşi pot fi prinşi în
fiecare ins, pentru a se naşte deodată cu următorul care capcanele ei pe neaşteptate, pentru scurtă vreme, căci
vine pe lume. Când au realizat acest fapt era prea târziu. într-o lume dominată de Nebunie şi în care nimeni nu i se
în final s-au potolit, n-au mai băgat-o în seamă, cu vremea poate sustrage în mod desăvârşit, este cu neputinţă să nu
pierzând-o din vedere până la a o tăgădui că ar mai fi fie atins măcar o dată de suflarea ei otrăvită. Dar cum e
printre ei. Aici aş vrea să adaug că, dacă înţelepciunea posibil ca cei credincioşi să dea uneori în nebunie, o să
e prezentă doar acolo unde este identificată, iubită şi mă întrebi? Ce fel de credincioşi sunt aceştia? Nu trebuie
acceptată, Nebunia, în schimb, proliferează şi se simte să te miri! Sunt totuşi credincioşi şi un semn că sunt este
în largul ei doar în spaţiul tăgăduirii. Aşa că nimeni să nu faptul că suportă mai uşor nebunia fiilor veacului acestuia
se mire că aici, în cetate, Nebunia se simte confortabil că (Proverbe 27:3). lubindu-i. în schimb propriile lor nebunii
doar e la ea acasă (Proverbe 9:13,14). le sunt poveri insuportabile de care grabnic se luptă să
În ce mă priveşte, cred că textul propus de tine are scape, cu plâns şi scârbe, cerând înţelepciunii iertare,
în vedere o dublă expresie a Nebuniei: la una trebuie să spre deosebire de ceilalţi cărora, dacă nebunia altora ii
răspundem, la alta nu. se pare de nesuportat, propriile lor nebunii nu numai că
Cea la care nu trebuie să răspundem cu nici un chip, nu le consideră ca atare, dar sunt de-a dreptul îndrăgostiţi
mi se pare că ţine mai degrabă de comportament şi aici de ele, căci „celor nebuni le este urât să se lase de rău”
notez câteva texte care-ţi vor spori înţelegerea: (Proverbe 13:19).
„Nebunul îndată îşi dă pe faţa mânia...” (Proverbe Cu toate acestea, nu dispera şi te sfătuiesc, dragă
12:16): frate, chiar dacă prin fire eşti înclinat să cercetezi cu mai
„Vorbele nebunului aduc ceartă şi gura lui înjură multă preocupare vieţile celorlalţi, asta fiind o plăcere
până stârneşte lovituri” (Proverbe 18:6); morbidă a celor mai mulţi oameni, decât propria-ţi
„...orice nebun se lasă stăpânit de aprindere” viaţă (mi-ai scris despre cutare şi cutare, nu le înşir aici
(Proverbe 20:3); numele), nu te pierde din vedere nici o clipă. Rămâi
„Nebunul îşi arată toată patimă ...” (Proverbe conştient că trăieşti într-o lume a dezechilibrelor de tot
29:11); felul, în care se pornesc uragane, vuiesc furtuni, ies apele
„Mai bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei, din albie semănând groază şi aducând spaime. Dacă nu
decât un nebun în timpul nebuniei lui” (Proverbe 17:12). te înfurii împotriva lor, ci încerci prin toate mijloacele să
Mi se pare, deşi nu sunt sigur, că îţi scriam într-o limitezi stricăciunile, tot aşa fă şi în faţa Nebuniei, care cu
altă scrisoare de două trăsături care configurează chipul obrăznicie îţi taie calea adesea. Nu-i răspunde la fel că nu
Nebuniei, şi anume gălăgia şi prostia (Proverbe 9:13). Cele cumva să devii obiectul ei.
două nu pot fi despărţite, căci unde este gălăgie este şi Chiar dacă uneori constaţi cu tulburare şi chiar cu
mullâ prostie şl chiar dacă tendinţa prostiei este de a se o uşoară deznădejde anumite derapaje morale în viaţa
ascunde, acolo unde s-a aciuat, gălăgia o dă de gol. Veacul ta, linişteşte-te din moment ce gândeşti şi simţi nebunia
acesta este doldora de prostie, o prostie cuibărită într-un ca pe un alt mod de viaţa, mod de viaţa care-ţi repugnă.
văd în care s-au vărsat toate veacurile, numai că gălăgia la Am înţeles toată spovedania ta, dar nu sunt de acord cu
care suntem martori în acest timp o dă în vileag. hotărârea ce mi-ai comunicat-o telefonic, de a abandona
Mă mir, frate dragă, că urechile multor credincioşi lucrarea de propovăduire a Evangheliei, lucrare în care
au surzit de-a binelea şi îi s-au lipit ochii, Gândeşte‑te la eşti implicat. Fiisigur! Eşti încă pe calea cea bună, din
libertinismul care a început să invadeze până şi Biserica
(continuare în pagina 14)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
11
Statutul spiritual şi moral al creştinului
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui...”(Evrei 1:3)

Le cțiile exodu l u i
Biblia ne aminteşte de cel puţin trei exoduri: Primul Nilului cu preferinţă copiii şi tinerii, însă fără să excludă
exod a fost cel al ieşirii poporului evreu din Egiptul şi celelalte categorii de vârstă. Este important de reţinut
antic. Al doilea exod are loc atunci când cineva se că doar apele dulci au devenit infectate, încât până şi
transferă din Egiptul lumii spirituale, adică din împărăţia egiptenilor le era greaţă să le bea. Cel mai trist este faptul
întunericului în Împărăţia Luminii: „El ne-a izbăvit de că această poluare are loc în apa râurilor şi a izvoarelor
sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Cuvântului, care trebuie să rămână curat şi limpede în
Fiului dragostei Lui, El ne-a izbăvit de sub puterea orice vreme. Realitatea dezvăluie un tablou sumbru: se
întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului moare din cauza poluării izvoarelor şi a râurilor, fenomen
dragostei Lui.” (Coloseni1:13) Al treilea exod va avea ce s-a manifestat constant de-a lungul istoriei creştine.
loc atunci când vom fi chemaţi să plecăm spre Canaanul Dacă urgia antică viza în mod clar moartea omului fizic,
ceresc, la revenirea Domnului Isus: „Şi după ce Mă voi plaga finală apocaliptică vizează nu atât moartea omului
duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua fizic, cât suprimarea purităţii, a duhovnicescului, prin
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3) moarte spirituală. Pelinul învăţăturilor amare şi mai ales
Există multe similtudini, deosebit de evidente între ceea otrăvite a adus şi aduce moarte, întâi prin efectele răului,
ce s-a întâmplat atunci şi ceea ce se întâmplă astăzi, apoi prin pedepsele divine: „Al treilea a vărsat potirul lui
în vremea de dinaintea revenirii Domnului Isus. Iată, în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge.
cât de mult se aseamănă urgiile de atunci cu ceea ce Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept eşti Tu,
înseamnă judecăţile peceţilor, trâmbiţelor, potirelor din Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai
cartea Apocalipsa. Vom începe cu cele premergătoare judecat în felul acesta. Fiindcă aceştia au vărsat sângele
exodului din Egiptul antic– cele zece urgii. sfinţilor şi al proorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi
sunt vrednici.” (Apocalipsa 16:4-6)
Apele Nilului transformate în sânge. N-a fost
greu de intuit pentru Satan că expira perioada prezisă de Broaştele. Una din urgiile cele mai grăitoare ale
Dumnezeu pentru robie, şi că urma să vină pe pământ Egiptului antic pentru vremea de azi este plaga broaştelor
Mesia, Izbăvitorul. A pus deja la cale un proiect de (Exodul 8:1-15) Se pare că de această plagă au avut
exterminare a copiilor de parte bărbătească. Simţea că parte şi cei din Gosenul robiei copiilor lui Israel. Făpturile
printre ei se afla şi Domnul Isus. Aşa că Nilul a trebuit acestea au împânzit uscatul, deşi râul mişuna de ele. Au
să înghită nesăţios atâţia copii care au sfârşit în el. început să intre în casele egiptenilor, în dormitoare, în
După cel puţin opt decenii, apele Nilului, al iazurilor, al paturi, cuptoare şi în bucătărie. Au început să se suie şi
bălţilor, din vasele de piatră şi de lemn devin sânge, ca pe faraon şi slujitorii lui. Vrăjitorii, în loc să le stopeze, au
urmare a judecăţii divine. De data aceasta, pier peştii, început să facă şi ei broaşte. Nu le-au exterminat, pentru
apele se împuţesc şi egiptenilor le vine greaţă să bea un că erau venerate ca zeităţi ale fertilităţii. Când Moise i-a
astfel de lichid. Sângele în Sfânta Scriptură simbolizează zis lui faraon să se roage lui Dumnezeu ca să scape
moartea, uciderea celor nevinovaţi: „Dacă varsă cineva de ele, acesta a zis: „Mâine!” Şi-a dorit încă o noapte
sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci cu broaşte. Acest tablou este izbitor de asemănător cu
Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Lui.” (Geneza războiul spiritual declanşat de duhurile care seamănă
9:6) Faptul acesta este cel mai bine ilustrat de profetul cu nişte broaşte şi care au ieşit din gura Triadei răului.
Ezechiel, când zice: „de aceea, pe viaţa Mea, zice Indiscutabil, au o parte aplicativă necesară omului
Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge, şi te va urmări modern, dar pe de altă parte, creează un consens general
sângele; fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te în mobilizarea pentru puternicul război spiritual, global, de
va urmări.” (Ezechiel 35:6) Iată că judecata care a pus răzvrătire împotriva Dumnezeului Cel Atotputernic în Ziua
la cale genocidul poporului evreu, atrage după ea o altă cea mare a Sa. Acest potir este izbitor de asemănător cu
judecată, cea a Domnului Dumnezeu şi care s-a putut broaştele zilelor noastre (făpturile tehnologice), întâlnite
vedea în acţiunile sale întreprinse asupra Egiptului. în case, odăi, dormitoare, bucătării dintre care unele se
Este important de reţinut că faraonul antihrist foloseşte urcă şi pe oameni. Cine are ochi de văzut să vadă şi cine
aceleaşi metode de exterminare. Numai că de data are urechi de auzit să audă!

12
aceasta a eliminat barierele de vârstă, înecând în canalele

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
inclusiv pe plan spiritual. De ce sunt periculoase? Pentru
că mediul din care se hrănesc, este aproape exclusiv
infect. Şi ele vin în casele noastre după ce mai întâi au
adunat mizerie de la tomberoanele de gunoi sau din alte
focare de infecţii. În felul acesta atât bacteriile, viruşii, cât
şi microbii sunt răspândiţi dintr-un mediu infect în altul de
către aceste muşte. Bolile provocate de ele cu ajutorul
suratelor acestora sunt nu doar molipsitoare, cât mai ales
mortale. Câtă diferenţă între aceste insecte şi albine, care
adună polen din floare în floare, adunând tot ce este mai
dulce şi mai bun din flori. Şi, tocmai uitam să te întreb: eşti
din familia muştelor sau a albinelor? Acţionezi precum o
albină, adică răspândeşti şi aduni miere, polen şi tot ce e
mai bun? Sau te hrăneşti din bucatele otrăvite, murdare şi
infecte ale clevetirii, invidiei, ca mai apoi să molipseşti şi să
Insectele: păduchii şi muştele. Dacă până la infectezi, ca o reacţie în lanţ, contaminat şi contaminând
această plagă poporul lui Israel aşezat în Gosen n-a fost la nivel şi proporţii epidemice? Oare mai poate fi pusă
scutit de sânge şi broaşte, începând cu cea a insectelor întrebarea dacă trăim poate şi noi o asemenea urgie?
(păduchii şi muştele), în mod categoric, Dumnezeu face
diferenţă între poporul său şi egipteni. Vrăjitorii n-au mai Ciuma vitelor. Deşi până la potop oamenii n-au
putut făuri aceste vietăţi ciudate. Pedeapsa lui Dumnezeu mâncat carne, omul a crescut vite, pentru că aceste
a fost deosebit de gravă. Epidemia provocată de aceste animale au fost şi sunt foarte folositoare omului. Mai
insecte a fost devastatoare pentru mediul fizic. În urma ales pentru muncile câmpului (arat, cărat), jertfe şi nu în
rugăciunilor lui Moise, în final, epidemia a fost eradicată. ultimul rând produsele pe care le obţine omul din lapte,
Mediul în care se dezvoltă aceste insecte este unul murdar, carne etc. Distrugerea şeptelului a fost o grea lovitură
o componentă care nu este caracteristică credincioşilor dată atât egiptenilor cât şi lui faraon. Crescătorii de vite
săi. Păduchii sunt insecte parazite care trăiesc pe corpul erau consideraţi oameni prosperi şi binecuvântaţi. Egiptul
unor oameni şi al unor animale. Sunt, de asemeni întâlniţi acelor ani cunoaşte o epidemie pe plan naţional, dar nu
pe frunzele şi tulpinile unor plante sau copaci. Mai trist e şi în Gosen, unde erau copiii lui Israel. Evreii n-au avut
că unii oameni care trăiesc pe spatele altora poartă acelaşi de suferit de pe urma acestei tragedii, căci „…n-a pierit
nume. Fenomenul acesta a avut conotaţii diferite de-a nici o vită din turmele copiilor lui Israel.” (Exodul 9:6b)
lungul timpului. Unii l-au numit noroc, alţii l-au considerat o În vremea lui Iosif, când a apărut o mare foamete în
binecuvântare. Cert este faptul că aceste fiinţe stânjenitoare Canaan şi în Egipt, prevestită de altfel de Dumnezeu lui
sunt concepute ca fiind deosebit de respingătoare pentru faraon (Geneza 47:13-26), atunci, vitele au constituit un
vremea noastră. Aceasta mai ales pentru pericolele pe mijloc de vânzare în schimbul supravieţuirii egiptenilor.
care le prezintă: înmulţire fulgerătoare, posibilitatea de a În preţul pâinii, pe care le-a oferit-o, Iosif, a retras tot
transmite rapid diferite boli, dintre care unele deosebit de argintul (banii), din mâinile egiptenilor. Apoi, le-a cerut
grave şi nu în ultimul rând, ruşinea pe care o poate avea proprietăţile: turmele de vite, cai, oi, boi şi măgari şi
o persoană, în momentul când este depistată cu aceşti le-a dat în schimb pâine, pentru subzistenţă. A urmat
paraziţi. Adesea îşi fac apariţia pe fruntea persoanelor, partea cea mai dificilă. S-au oferit să fie vânduţi atât ei
ştiut fiind faptul că în general acţionează în ascuns. cât şi pământurile lor. Iosif i-a cumpărat pentru faraon,
Este, desigur luat în calcul şi dezechilibrul pe care îl pot dar le-a pus nişte condiţii pe care le-au acceptat şi le-au
produce în organism, ca urmare a declanşării mâncărimii, respectat. În modul acesta au supravieţuit crizei, foametei
a secătuirii energiei, a sângelui, pe care îl sug cu lăcomie cumplite care a lovit toată ţara. Crize precum cea pe care
prin trompele pe care le au în dotare, prin creaţia cu care am descris-o, au mai fost de-a lungul vremii. Să fie oare
le-a înzestrat Dumnezeu. Profetul Osea, prin inspiraţie exclusă în final o criză de proporţii ca cea de pe vremea
divină, vede acest scenariu spiritualizat: „Nişte străini îi lui Iosif şi care să fie gestionată aproape la fel? Se va
mănâncă puterea şi el nu-şi dă seama, îl apucă bătrâneţea, repeta istoria? Când faraon a văzut că într-o singură zi a
şi el nu-şi dă seama” (Osea 7:9). Apoi, viruşii pe care îi dispărut întreg şeptelul, s-a împietrit şi n-a lăsat ca poporul
transmit de la o persoană la alta pot provoca adevărate lui Dumnezeu să plece şi să-I aducă jertfe, aşa cum i-a
epidemii prin intermediul bârfelor, minciunilor, defăimărilor, cerut Moise. Şi lucrul acesta a continuat să se repete,
necurăţiilor, al poftelor etc., care numai prin carantine deoarece El avea de gând să se facă simţit de faraon şi
spirituale pot eradica plaga. Muştele: otrăvitoare şi câineşti de egipteni. Urma ca faraon să fie atras şi provocat să-i
(Psalmul 78:45; 105:31) sunt tot atâtea acţiuni malefice urmărească prin Marea Roşie şi în final să sfârşească în
care acţionează la scară largă, prin dezastrele pe care le fundul mării, împreună cu egiptenii şi carele lor de luptă.
pot provoca. Acestea pot acţiona până şi asupra darurilor Când se va desfăşura al treilea exod, care va avea loc la
divine, alterându-le: „Muştele moarte strică şi acresc revenirea Domnului Isus, Apostolul Pavel ne spune că se
untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa, puţină nebunie va repeta scenariul: „Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit
biruie înţelepciunea şi slava.” (Eclesiastul 10:1) Problema pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l
care se pune este cum putem scăpa de aceste insecte va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” (2 Tesaloniceni 2:8)
care pot perturba liniştea, care pot provoca boli cumplite,
cum este ţânţarul anofel, care produce boala somnului, Simion Buzduga

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
13
Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
„Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om”.(Eclesiastul 12:13)

(continuare din pagina 11)

Sc r i soa r ea a XL II I - a
s-a substituit uşor gândirii sănătoase înşelând veac după
veac, năucind minţile oamenilor de-a lungul istoriei cu cele
mai sofisticate sisteme filozofice, politice, sociale sau de
altă natură. Aceste sisteme au derutat, inducând în eroare
moment ce armele-ţi zăngănesc dând semn că n-ai milioane de fiinţe umane, ucigând şi desfigurând naţiuni
abandonat lupta. Căci la urma urmei substanţa acestei N-am citit şi comentat împreună „Republica” lui Platon,
cerinţe biblice: „Nu răspunde nebunului după nebunia lui „Utopia” lui Thomas Morus, „Cetatea Soarelui”¨a poetului
ca să nu te asemeni şi tu cu el”, nu se află în primul rând captiv Thomaso Campanella sau „Gargantua şi Pantagruei’’
în actul formal al ascultării, ci în atitudinea inimii. Nebunul a lui Rabelais? Le-am parcurs ideile ce s-au întrupat în
se defineşte pe sine ca nebun, nu pentru că săvârşeşte zbuciumul Europei veacului al XVIII-lea şi al XlX-lea, până
nebunia, ci pentru că o face cu plăcere: la apogeul lor însângerat din Mein Kampf şi revoluţia
„Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul...” bolşevică cu pojarul ei prelungit, iar acum... Europa Unită,
(Proverbe10:23); o altă himeră, o aftă Fata Morgana, năluci spre care, din
„. .gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie” păcate, mulţi credincioşi privesc cu nădăjduire
(Proverbe15:14); La urma urmei, minciuni, vise din care umanitatea
„Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte,..” nu s-a dezmeticit se vede, idealuri de fum şi nălucire, care
(Proverbe 15:21/a). se vor realiza doar în „Cetatea Cucului din nouri” cum ar
Dimpotrivă, tu nu eşti un nebun, chiar dacă săvârşeşti zice comicul grec Aristofan. Ca şt credincios care trăieşti
nebunia (nu ştiu în ce formă), din moment ce te defineşti în această lume în care se intersectează atâtea idei, îmi
şi-n judecată şi-n simţiri potrivit enunţului, .,. pentru ce! seni că nu poţi rămâne indiferent, mai ales că Scriptura iţi
înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.”(Prov recomandă chiar să răspunzi nebunului după nebunia lui
15:14). Evident, pentru tine ea nu este un motiv de jubilaţie ca să nu se creadă înţelept... Ai vrea să scrii cărţi multe
şi nici nu poate fi cât timp te consideri creştin. Aşa că şi să strigi chiar împotriva acestei nebunii, chiar dacă
asemănarea sau diferenţa dintre tine şi cel nebun trebuie contemporanii te-ar situa printre nebunii lui Hristos Ai de
să se vadă dincolo de aparenţele după care judecă în fapt două opţiuni, fie le studiezi cu atenţie în continuare
general oamenii, aparenţe care înşală şi smintesc de cele sistemele filozofice spre a detecta la fiecare „călcâiul lui
mai multe ori. învaţă tu însuţi să priveşti şi să cauţi aceste Ahile” ca să-l poţi săgeta (dar câte vieţi îţi trebuie pentru
diferenţe acolo unde ele trebuie să fie. Străduieşte-te să asta?) ori fugi de confruntare şi aceasta este una din
vezi mai departe decât te duc privirile. modalităţile de a sfida aceste produse ale diavolului. Nu cred
Învaţă să te pocăieşti des, căci nebunia despre care însă că este păcat să nu respecţi această poruncă, adică
mi-ai scris nu are rădăcini adânci, prin urmare nu e cazul dacă nu poţi să răspunzi, să fugi. Sunt războaie pe care le
să disperi. Dacă vrei să-ţi păstrezi echilibrul lăuntric, fii câştigi dacă fugi de confruntare. Mi-ai scris că dacă refuzi
realist şi acceptă-te pe tine însuţi aşa cum eşti, dar cu angajarea, tu care ştii că eşti însoţit de Spiritul Domnului şi
hotărârea maturizării spirituale. Nu încerca să uneşti ceea părăseşti câmpul de luptă, te încearcă un fel de suferinţă
ce ţine de domeniul visurilor, cu realitatea verificată şi lăuntrică, sâcâitoare, greu de suportat, ai senzaţia că ai fost
verificabilă. Mi-ai scris că ţi-at propus „să străbaţi apele înfrânt. Dacă te laşi uşor antrenat în combaterea acestui
întunecate ale lumii acesteia precum o corabie”. Foarte tip de nebunie, ajungi uşor la ceartă, la grave tulburări
bine, numai ai grijă mare să nu te încredinţezi nimănui, sufleteşti, la deznădejde chiar, aşa că îţi este şi mai greu.
ascultând de îndrumările tuturor, cât încearcă să fii şi Te înţeleg! Sfatul meu este să alegi prima variantă, fugi şi
marinar şi cârmaci. încă grabnic. Suferinţa de care te plângi vine din orgoliul
Cealaltă formă de nebunie este mult mai rafinată tău rănit care n-a triumfat asupra adversarului. Poate ai
şt elegantă, deoarece a păşit în public întotdeauna luptat împotriva lui nu din milă, aşa cum s-ar fi cuvenit, câci
înveşmântată în straiele ideilor, cu grijă să fie la modă, „pedeapsa nebunilor este nebunia lor”(Proverbe 16:22),
plăcută şi seducătoare, straie croite de minţi abile şi cât din trufia de a-ţi dovedi superioritatea. Suferinţa ta este
adesea după tipare diabolice. Aceste veşminte cu care o dovadă limpede. Aşa că fugind, totuşi ai biruit, dacă nu
şi-a acoperit goliciunea, adică ideile, au putut fi la modă adversarul mai de departe, atunci pe cel mai de aproape,
sau demodate, după vreme, niciodată însă n-au murit. adică orgoliul propriu, care, rănit de fiecare dată, dacă nu
Cred că de aceea nu am identificat încă un cimitir al va muri, sigur va slăbi,
lor. Are totuşi un fe! de garderobă a ei, uriaşă cât istoria Cu încuviinţarea ta, dragă frate, mă opresc aici şi te
umanităţii şi pentru ca să nu fie jefuită de trenţele ei de sfătuiesc să trăieşti ca un înţelept în acest timp al smintelilor,
către vreun complot at celor înţelepţi, a pus acolo paznic nu te agăţa de toţi nebunii veacului acestuia în speranţa că-i
straşnic, Prostia, sora ei geamănă, cu toată cohorta ei de vei birui, stai în comuniune cu Înţelepciunea lui Dumnezeu,
progenituri. Aici îşi păstrează trenţele pe care noi le-am iar când îi întâlneşti, lasă-i să treacă mai departe. Dacă
admirat adesea scormonind prin istorie. totuşi vrei, înfruntă-i, dar nu prea des căci dacă mânuieşti o
Am constatat, dacă-ţi aminteşti, în toate discuţiile armă prea des, este adevărat că-ţi sporeşti abilitatea de a
noastre că Nebunia este extrem de longevivă şi dacă o folosi, dar o şi uzezi repede.
uneori s-a repliat, a făcut-o nu pentru a muri în tăcere,
cum s-au tot aşteptat zadarnic utopiştii, ci pentru a ataca Spor duhovnicesc!
cu şi mai muită înverşunare atunci când timpul istoric
a fost copt. Nu trebuie, prin urmare, să te miri dacă ea Zaharia Bica

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...
şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7)

S a l v aț i de l a
ac c i den te
Evenimente ca cele relatate în Biblie, când profeţii Ulterior m-am dus la un frate ce avea atelier de
avertizau poporul Domnului de planurile vrăjmaşilor şi tinichigerie pentru a-mi repara maşina. I-am lăsat o
biruinţe în urma postului şi a rugăciunii, au fost prezente parte din bani pentru materiale şi după câteva zile m-a
în toată istoria poporului lui Dumnezeu. Astfel de lucrări sunat să mă duc să o iau. L-am întrebat cât mai trebuie
poartă şi astăzi amprenta autorităţii divine peste o lume să-i dau pentru manoperă, la care el a zis: „Vedeţi că
aflată într-un conflict cosmic, al cărui deznodământ va banii pe care i-aţi lăsat sunt în bord, unde i-aţi pus şi nu
fi o dovadă a dreptei judecăţi divine împotriva răului şi vă costă absolut nimic”. Eu am răspuns: „Nu se poate,
o împlinire a dorinţei de bine a tuturor fiinţelor rămase hai să zici că mă laşi mai ieftin, dar nu pe gratis Eu
credincioase Domnului. am plătit şi altădată diferite lucrări efectuate”. Pentru
că el nu a acceptat nici după ce am insistat, mi-a venit
*** în minte mesajul profetic „despărţire fără întâlnire şi
Cu ocazia unei părtăşii de rugăciune, a fost un pagubă materială, dar Eu, Domnul, nu voi îngădui, de
mesaj profetic pentru familia noastră, în care eram data aceasta niciuna din ele”. Atunci i-am zis: „Iată frate
sesizaţi să intrăm înaintea Domnului în post şi rugăciune de ce nu poţi lua bani, pentru a se împlini acest mesaj.
pentru că diavolul ar vrea să dea o lovitură prin care să A fost o altă ocazie să mulţumim Domnului care ne
provoace „despărţire fără întâlnire şi pagubă materială, ocroteşte. Numele Lui să fie slăvit!
dar dacă ne vom face partea noastră de cercetare
şi stăruinţă, Domnul nu va îngădui, de data aceasta, ***
niciuna din ele”. Două săptămâni mai târziu mă aflam Era într-o iarnă, când, printr-un mesaj profetic,
la o rugăciune de ungere pentru un bolnav într-o familie am fost anunţaţi să intrăm în post şi rugăciune căci
şi printr-un păstor a fost următorul mesaj profetic pentru diavolul plănuieşte o lovitură în dreptul unuia dintre
mine: „Ascultă bărbatule, tu eşti persoana peste care copii. Îm amintesc că a urmat vacanţa de iarnă, în care
cel rău vrea să aducă un val care să-l acopere, dar am postit cu toată familia, fiecare după puterea lui. În
dacă vă veţi ruga în continuare, Eu, Domnul, voi pune următoarea săptămână, doi dintre copii, de şapte şi
o stâncă în calea valului şi doar stropii reci îi vei simţi”. șase ani se jucau afară, iar unul dintre ei a trecut din
Aproximativ două săptămâni mai târziu am plecat din balconul casei pe acoperişul casei mai vechi, pentru
România spre Austria. Eram singur în maşină şi fără a-şi lua o jucărie. De acolo, a alunecat şi după ce a
să fiu obosit, în Ungaria, am adormit la volan, ziua în parcurs vreo trei metri pe acoperişul lunecos, a căzut
jurul orei douăsprezece, moment în care m-am lovit de de la aproape trei metri, printre un gard de beton şi o
parapetul de pe mijlocul autostrăzii. Ajutorul Domnului ţeavă a unei cişmele pentru apă. A rupt doar mânerul
a fost dat de faptul că deşi am lovit uşor maşina, un de la acea ţeavă şi a ajuns ghemuit într-un postament
Wolsvagen Transporter, din faţă până în spate, nu m-am format dintr-o jantă de camion încadrată într-un beton
răsturnat şi nu am intrat în coliziune cu nicio maşină, unde curgea apa de la acea cişmea. Minunea a fost
drumul fiind liber în jurul meu. Am tras pe dreapta dată de faptul că nu a păţit absolut nimic, deși ar fi fost
speriat şi mi-am amintit de descoperirile prezentate. foarte uşor să lovească gardul de beton sau ţeava de
Domnul mi-a fost binevoitor şi în vama dintre Ungaria 3/4, sau chiar să se zdrobească de postamentul solid
şi Austria, poliţiştii nu au remarcat lovitura. pe care a căzut. Nicio zgârietură, nicio umflătură. Toţi
Ajuns în Austria am vopsit puţin cu un spray partea copiii au văzut ocrotirea Domnului, dar în mod deosebit
lovită, dar nu am spus nimic celor de acasă. Abia după noi, ca părinţi, şi acel copil am fost bucuroşi pentru că
câteva zile când m-am întors, am chemat soţia şi copiii Domnul a dat izbăvire în urma postului şi a rugăciunii.
în curte să le arat stropii reci – maşina zgâriată şi puţin Slăvit să fie Domnul!
îndoită. A fost o ocazie să mulţumim Domnului pentru
ocrotirea Lui şi să ne bucurăm de harul de a avea proroci I.A.
prin care planurile diavolului sunt demascate şi anihilate.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
15
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,... şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

Ridicaţi - vă!
Î nce pe ju dec a ta! partea a II-a

în mod obișnuit ținea trei ani, iar la Marină, cinci ani.
Războiul Acolo am făcut școala specială, am ajuns marinar și
membru al Comsomolului (un fel de UTC - Uniunea
De la apus se apropia o imensă furtună, uraganul Tineretului Comunist din România). Aici nu era ca în
morţii. Cuvintele sunt prea puţine ca să poţi descrie tabăra de pionieri, ci totul era hotărât dinainte ce şi
întreaga durere pricinuită de un război. Oricât te-ai cum trebuia să faci. Tu trebuia să ajungi ceea ce voiau
strădui să uiţi, amintirea lui persistă în inimă până la superiorii tăi. Tu erai doar un pion în marele mecanism.
sfârşitul zilelor tale. Ţi-au dat carnet, deci eşti comsomoleţ [membru al
În anul 1941 a început războiul cu Germania. Uniunii Tineretului Comunist], nu ai voie să hotărăşti,
Nu cu poporul german, ci cu structurile fasciste, care nici măcar să gândeşti, gândeşte partidul în locul tău.
aveau planul lor vizavi de viaţa oamenilor, cine şi cum Ce era partidul? Noi nu prea ştiam; credeam că
să trăiască. Evreilor, în mod categoric, li s-a luat dreptul este ceva mare, o noţiune abstractă. Cei de acolo
la viaţă. Pentru Rusia, războiul de independenţă a ţinut puteau să te primească sau să te dea afară, totul
cinci ani (pentru Germania, şapte ani) şi a luat cu el 50 depindea de felul cum erai văzut. Mai exista apoi şi
de milioane de vieţi omeneşti, aşa spun statisticile. În învăţământul politic. Aceasta însemna deja apropierea
realitate, au fost mult mai mulţi morţi. de miezul partidului. Puteai deja prinde ceva funcţii,
Pe străzi erau ţipete şi multe lacrimi. Bărbaţii privilegii, puteai să ajungi ca unul dintre ei.
erau duşi cu forţa pe front, pentru apărarea patriei. Dacă nu m-ar fi ales Domnul încă din pântecele
Tatăl meu vitreg, chiar din primele zile ale războiului, mamei mele, aş fi ajuns un activist de partid şi un luptător
a fost luat pe front, iar noi cu mama am rămas singuri. împotriva lui Dumnezeu şi aş fi pricinuit oamenilor mult
În piaţă, unde nu demult jucam fotbal, acum puteai rău. Voia Domnului a fost alta!
vedea pregătirea militară. Mama s-a îmbolnăvit grav şi medicii nu puteau
Când a început războiul, eu aveam 13 ani. Pentru a face nimic. Lângă noi s-a mutat o femeie tânără din
avea ce mânca, m-am dus să lucrez la fabrica de pâine, Siberia. Noua noastră vecină era o femeie foarte bună.
de unde plecase tatăl meu vitreg. El era un muncitor Ea ne-a ajutat în toate, chiar şi gătea pentru mama
harnic, de aceea directorul m-a primit imediat. mea bolnavă. Vecina era baptistă, pe ea a folosit-o
Aşa a vrut Dumnezeu, ca noi să nu murim de foame. Domnul pentru a-i arăta mamei calea adevărată. La
El S-a îngrijit de noi în acele vremuri grele, iar când nemţii adunare, Dumnezeu S-a atins de inima mamei şi ea
au intrat în Moscova, noi am plecat la ţară, la ai noştri. s-a pocăit de păcatele sale. Ea se ruga aşa de tare,
Curând am aflat că tatăl meu vitreg a dispărut fără urmă. că trebuiau să înceapă să cânte la orgă pentru a nu se
auzi strigătul mamei.
Tinerețea Eu nu ştiam nimic despre acest lucru. M-am ocupat
de sport şi timidul băieţaş s-a transformat într-un tânăr
Luna mai 1945 a adus o mare bucurie pentru toţi: puternic şi rezistent. Ştiam să mă bat, nu îndrăznea
victoria asupra Germaniei fasciste. Noi, ne-am întors nimeni să se lupte cu mine. Eu îi biruiam pe toţi, aveam
la Moscova, dar deja fară tată. Mama a ajuns iarăși prestigiu, autoritate şi mă ştiau toţi. Mă simţeam bine
văduvă, iar eu, la cei 16 ani, am luat locul tatălui să am şi eram mulţumit. Despre schimbările ce urmau să se
grijă de familie. întâmple în viaţa mea, habar nu aveam, vorba aceea:
Războiul s-a terminat, lăsând în urmă ruine, și „Omul propune, Dumnezeu dispune.“
scumpa noastră Rusie, pentru a nu știu câta oară, a Pentru că eram bun la lupte, m-au trimis la un
trebuit să-și vindece rănile. La locul meu de muncă, concurs din Sevastopol. Acolo aveau un luptător cu
pretențiile erau mari, nimănui nu-i păsa că eu sunt încă experienţă, dar eu trebuia să câştig. Toată Marina era
în creștere, trebuia să muncesc ca un om mare. cu ochii pe mine. Acest lucru parcă mi-a dat şi mai multă
În 1949 m-au luat în armată, la Marină, și am putere. Ne-am luptat trei runde, iar în a treia, l-am doborât.
devenit proprietatea statului sovietic. Serviciul militar,
16
Toți m-au felicitat, știind că au cu cine se mândri.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Am început să frecventez biserica din Riga,
strada Slocost, numărul 90. Când am mers prima dată
acolo, m-au înconjurat tinerii din biserică. Unul dintre
ei, Vladimir Lotoş, care era încorporat în armată ca
şi mine, m-a introdus în grupul de tineri din biserică.
Întâlnirile noastre se întăreau prin rugăciuni şi deseori,
după adunare, noi obişnuiam să povestim şi căutam să
avem părtăşii cât mai dese.
Înainte de a pleca în permisie, comandantul
nostru ne atenționa, spunând: Aveţi grijă, nu intraţi în
casele oamenilor! S-ar putea să nu fiţi în siguranţă.
S-ar putea ca oamenii necunoscători de Dumnezeu să
fie periculoşi, dar oamenii cu care mă întâlneam eu, cei
care îmi îndreptau paşii pe Calea lui Cristos, erau nişte
oameni sfinţi, care hrăneau pe toţi şi făceau bine la toţi
cei cu care intrau în contact.
În drum spre Moscova, am trecut pe acasă, unde Pe 13 septembrie 1954, am împlinit 25 de ani.
mama mi-a povestit cum ea a crezut în Domnul şi s-a Chiar în ziua aceea am fost lăsat la vatră. După adunare,
rugat de mine să vin curând acasă. După acea victorie, o soră mai în vârstă ne-a chemat la ea. Ea a pregătit
căpitanul mi-a dat permisie două săptămâni. Când am o masă în cinstea zilei mele de naştere. Noi ne-am
ajuns acasă, mama Şura, care era atât de slabă, că aş bucurat, ne-am rugat şi am cântat imnuri spre slava lui
fi putut-o ridica într-o singură mână, m-a rugat să vin cu Dumnezeu. Prima cântare care mi-a sensibilizat inima
ea la adunare, ca s-o ajut pe o soră bătrână, ducându-i a fost: „Dumnezeu, Mântuitorul meu“. Mai târziu am
acasă un sac de faină. Am fost de acord, voiam să car învăţat multe cântări, dar aceasta a rămas preferata
greutăţi, ca să nu-mi pierd antrenamentul. mea. Cuvintele acestei cântări erau cam aşa:
Aici, la adunare, am făcut cunoştinţă cu Tatăl meu Doamne, Mântuitorul meu,
ceresc, cu Dumnezeul care m-a creat, şi am crezut în Către Tine strig.
El. M-am predat Lui cu totul, fără să las nimic nepredat. Ascultă rugăciunea mea.
Da, eu sunt ostaş, voi apăra ţara, patria mea, însă La picioarele Tale sfinte îmi pun tot necazul
acum voi apăra Patria cerească, Ţara Tatălui meu. Şi toată greutatea mea.
Când am intrat în casa de rugăciune, care era aşa Dragostea Ta m-a găsit şi m-a ridicat,
micuţă, am simţit în inima mea că acela este poporul Ea mi-a spus: „Du-te!“
meu, că acolo este locul meu. M-am întors la Marină, Şi m-a pus să alerg spre bucurie veşnică,
dar eram deja un alt om, omul nou, întors cu faţa spre În inimă mi-a aprins un foc;
Dumnezeu. Eram credincios. Deci, când a apărut în Tu ai vorbit sufletului meu cu glas duios:
mine dorinţa de a ajuta oamenii necăjiţi? Nu ştiu, cred „Nu te teme de furtuni pe cale,
că o aveam dintotdeauna Tu nu vei merge singur.
Mereu alături voi fi Eu!
Eu – creștin Iar de vei plânge uneori
Şi-ţi va fi greu în lupte şi-n nevoi,
Am aflat adresa de la o casă de rugăciune din Eu voi veni, ţi-oi arăta
Riga. Acolo era trimis detaşamentul nostru. Cu carnetul Urmele Mele cu picuri de sânge
de comsomoleţ într-un buzunar şi cu Biblia în celălalt, Şi vei fi mângâiat.
îmi terminam al cincilea an de armată şi în anul 1954 Sau dacă-ţi vei pierde puterile
am fost lăsat la vatră. Prin întuneric şi necaz,
Pentru că m-am pocăit sincer şi L-am primit pe Pleacă-te în rugăciune înaintea Mea,
Domnul ca Stăpân al vieţii mele, eu am intrat în viaţa Eu calea îţi voi lumina
veşnică. Carnetul roşu l-am lichidat şi l-am înlocuit cu Ca să nu cazi în lupta grea
Sfânta Scriptură. Evanghelia a devenit puterea mea. Şi am să-ţi dau putere.“
Cei doi vulturi de pe spinarea mea şi-au luat zborul, Ce dulce răsună cuvintele Tale
au plecat în locuri pustii, nu mai reprezentau nimic În inima mea suferindă;
pentru mine. Eu doream să fiu acel măgăruş pe care Şi pacea domneşte în inima mea.
să Se aşeze Isus Cristos şi sa Se folosească de mine Iar duhul meu, Doamne, îţi cântă mereu:
în lucrarea Sa, după cum doreşte. „O, slavă în veci şi mărire!”
Ce mare bucurie! Ce libertate mi s-a deschis! Ce lumină Fratele Lotoş, de ziua mea, mi-a dăruit câteva
minunată! Lumina lui Isus Cristos a strălucit pe calea mea. versete din Biblie:
într-o biserică baptistă am auzit predicându-se Cuvântul - „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit
Vieţii, care are puterea şi tăria să spele şi să cureţe pe orice Domnul, Dumnezeul tău“ (Dt. 8:2).
om care crede în Isus Cristos. Acest Cuvânt m-a adus la - „Numai purtaţi-vă într-un chip vrednic de
pocăinţă, la o ruptură totala faţa de întuneric şi am ajuns să Evanghelia lui Cristos “ (Flp. 1:27).

17
fiu botezat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
(continuare în pagina următoare)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,... şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

- „Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ajutorul Domnului, pentru creşterea mea spirituală. Să
ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, nu uităm că eu abia mă ridicam în picioare şi Dumnezeu
fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care Se îngrijea de mine.
străluciţi ca nişte lumini în lume.“ (Filipeni 2:14-15) Câtă vreme acel marinar a fost pe flota noastră,
- „ Astfel, dar, după cum aţi primit pe Cristos Isus, ne-am întâlnit des, am citit din Scriptură, am comentat
Domnul, aşa să şi umblaţi în El... “ (Col. 2:6) texte din Biblie și ne-am rugat împreună, ca să înţelegem
Tot fratele Vladimir, de ziua mea, mi-a dat şi o poezie: corect Cuvântul Domnului. Într-o zi, s-a întâmplat ceva
Orişiunde fii creştin, neobişnuit; un marinar trebuia pedepsit pentru nu ştiu ce
Stai în adunare şi Domnu-ţi vorbeşte, faptă şi, pentru că eu eram cel mai puternic dintre toţi, au
Că El e Atotputernic şi sufletu-ţi zideşte; hotărât ca eu să-l însoţesc până la batalionul disciplinar.
Tu să nu uiţi că eşti creştin Tânărul respectiv s-a comportat normal, nu era
Și fii la toţi exemplu viu. nevoie de însoţitor, dar aşa era ordinul. După ce l-am
Ascultă de Cuvântul sfânt predat la batalionul disciplinar, am plecat la un hotel să
Şi laudă-L pe Domnu-n cânt. dormim. Ofiţerul cu care eram a plecat în oraş şi a stat
Să fii creştin adevărat; cam mult. Eu am citit puţin din Biblie apoi am ascuns-o
Mereu înconjurat de fraţi sub pernă şi am adormit.
Şi să-ţi dea Domnul mulţi copii. Dimineaţa când m-am trezit, Biblia era pe noptieră,
Acasă binecuvântat să fii, iar ofiţerul dormea. Totul a fost clar, ofiţerul a văzut
Să fii creştin la munca-n câmp, Biblia şi el a pus-o pe noptieră. Faptul că era deschisă
Pe drum, la şcoală, ori lucrând, însemna că el s-a uitat prin ea. Ofiţerul a fost secretarul
În fabrică sau şantier, de partid al detaşamentului nostru. Deci avea obligația
Tu împlineşte-ţi sfântul ţel, ca la următoarea şedinţă să clarifice această situaţie.
Asemănându-te cu El. Eu însă ştiam că mă simpatiza şi ţinea cu echipa
În tot ce faci, în tot ce spui, mea de fotbal, el fiind mare microbist. Dumnezeu aşa a
Fii credincios doar Domnului. lucrat că el n-a zis nimănui nimic despre acest incident.
Acest soldat creştin, Vladimir Lotoş, a rămas în Mulţi de pe flotă ştiau că sunt credincios, dar m-au lăsat
inima mea pentru totdeauna. El mi-a fost alături când să-mi termin serviciul. Aşa a fost voia Domnului. Se
făceam primii paşi pe calea lui Isus. Tot ce-mi spunea pare că nu eram încă pregătit pentru a fi încarcerat.
el, eu primeam cu bucurie şi mă sileam să împlinesc A mai fost un caz periculos, chiar înainte să mă
cu toată inima mea, cu tot sufletul meu şi cu toată eliberez. Au fost aduşi la noi câţiva oameni tineri din partea
puterea mea, pentru că aceste cuvinte erau din Sfânta vestică a Ucrainei. Unul dintre ei a scris într-o broşură
Scriptură. Şi azi îmi aduc cu plăcere aminte de poeziile un articol în care-l înjura pe Stalin. Trebuia neapărat
lui şi de versetele pe care mi le-a dat. pedepsit vinovatul care a lezat onoarea detaşamentului,
Când te va ajunge ispita dând dovadă de slabă pregătire politică şi arătând că
Şi ai să slăbeşti în lupta grea, lupta împotriva duşmanului poporului nu este la nivelul
Tu să nu cazi în deznădejde - dorit. M-au chemat pe mine prima dată, pentru că se ştia
Salvarea e rugăciunea. faptul că mama a primit botezul, dar secretarul de partid
Smereşte-te şi-n graba mare, iarăşi mi-a luat apărarea. Ca să vezi! Cel care trebuie
Aleargă la Domnul Isus. să te pedepsească te protejează - nimeni nu cunoaşte
Căci doar El singur te ajută, sufletul omului, în afară de Domnul. Cel rău m-a urmărit,
Dând pace, bucurii de sus. ca să-mi facă rău, dar, slăvit să fie Domnul, mâna Lui a
El îţi cunoaşte tot necazul, fost întotdeauna cu mine. Sunt convins că Domnul nu-l
El e alături ne-ncetat. va lăsa fără răsplată pe acel om, care și-a riscat însăşi
Când strigi, ascultă şi ajută, viaţa lui pentru a mă proteja.
El pe Satan l-a înfruntat!
Dumnezeu mă urmărea atent, în timpul serviciului Viața civilă
militar pe flotă. Într-o zi, în detaşamentul nostru a sosit
un marinar nou. L-au repartizat în secţia noastră. După eliberare, am început să mă bucur de viaţă.
Dimineaţa, în baie, el a zăbovit neobișnuit de mult; se Pentru mine totul a fost nou. Cei cinci ani de armată
spăla şi se tot ştergea cu prosopul. Mie mi-a venit în şi-au lăsat puternic amprenta asupra educaţiei mele. A
gând să-l întreb dacă nu cumva e creștin. El a răspuns fost o serioasă pregătire pentru viaţă. La 26 de ani deja
că da și mi-a spus: gândeşti ca un om matur. Astăzi majoratul se primeşte
– Eu am observat că tu semeni a creștin, tu chiar la 18 ani, dar de fapt încă eşti un copil. În Canada eşti
ești credincios? major la 21 ani. Deja ai mustaţă, însă ţigări sau băutură
Eu am răspuns: nu poţi cumpăra, trebuie să arăţi buletinul.
– Da. Sunt. Au început să mă urmărească kaghebiştii [securitatea
Aşa S-a îngrijit Domnul, ca eu să nu fiu singur pe de stat]. La început trimiteau la mine oameni cu propuneri

18
flotă Acest lucru a fost un cadou al sorţii sau, mai exact, măreţe, să devin sportiv de performanţă. M-au asigurat

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
că voi primi medalii de aur, că o să am slavă şi cinste. Însă ne-a dezamăgit, ne vede şi ne ascultă. În Luca 12:51‑53
eu, prin botez, am murit pentru lumea aceasta şi am înviat zice: „Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Eu
pentru lumea cerească. Eu I-am promis Domnului că Îi vă spun: nu, ci mai degrabă dezbinare?“ (vezi şi Mt.
voi sluji până la sfârşitul vieţii. Acum eu mă întăream în 10:34; Lc. 12:49; Mica 7:6; In. 7:43; 9:16; 10:19); „Căci,
Domnul prin mulţimea de fraţi şi surori cu care eram una. de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei
Am început să lucrez în via Domnului şi am dorit să merg vor fi dezbinaţi împotriva a doi, şi doi împotriva a trei“
alături de El până la capăt. (vezi şi Mt. 10:35); „Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului
Aş vrea să vă povestesc un pic despre rudele şi fiul împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei, şi fiica,
mele. Mama s-a născut într-o familie de ţărani, erau 16 împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii şi nora,
copii. Dintre cei rămaşi în viaţă, 4 băieţi şi 4 fete, toţi, împotriva soacrei“. Şi chiar aşa se şi întâmplă.
în afară de mama mea, au intrat în partid. Când mama
a devenit credincioasă, au început să se certe cu ea, Extras din cartea
deoarece ea le spunea că există Dumnezeu. Cel mai Ridicaţi-vă! Începe judecata!
mult le displăcea faptul că în lumina lui Isus Cristos, Ivan Petrovici Fedotov
faptele lor erau pline de păcat. Au început s-o urască,
nu o mai puteau suporta şi au ignorat-o. Rudele ei,
care erau membri de partid, s-au împotrivit şi faptului
ca eu şi fraţii mei s-o urmăm pe mama la credinţă. S-au
străduit să ne convingă că ceea ce făcea mama nu era (continuare din pagina 2)

Ghetsimani
bine şi o înjoseau. La atitudinea lor, mama le răspundea
scurt, cu blândeţe, aşa cum a învăţat-o Cristos. Astfel
ne-am despărţit de cei mai dragi oameni ai noştri. S-au
împlinit cuvintele lui Isus Cristos în viaţa noastră când
zicea arătând spre ucenicii Săi: „Apoi Şi-a întins mâna În ceasul-acela infernal
spre ucenicii Săi şi a zis: ‘Iată mama Mea şi fraţii Mei! Se dă un ordin colosal,
Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri
acela îmi este frate, soră şi mamă’“ (Mt. 12:49, 50).
Un mesager a apărut
Fratele mamei, Pavel, a fost ofiţer de flotă în Şi-nfrânt rămâne Beelzebul.
Oceanul Pacific, iar după armată a lucrat lângă
Moscova, ca secretar de partid. Într-o duminică, el şi
cu mătuşa Maria au venit la noi, iar noi, ca de obicei, Prin mărturia ce-o simţea
eram la adunare. Au fost nevoiţi să ne aştepte câteva Grădina toată strălucea.
ore. În acest timp, ei au stat de vorbă cu vecinii, au
consumat alcool şi s-au pregătit să se războiască cu
Privea tot Cerul către El
noi. O, ce a fost acolo! Oamenii beţi au multă putere Cum se lupta Emanuel.
şi puţin autocontrol. Am obosit să-i tot ascultăm şi i-am
zis mamei:
– Hai să ne punem pe genunchi şi să ne rugăm, Sosit-a ceasul stabilit
pentru că noi nu mai avem putere. L-au prins, apoi L-au răstignit,
Diavolul era acela care ne ataca prin ei şi când noi
am început să ne rugăm Domnului, unchiul Pavel pur
Dar biruinţa-n El creştea,
şi simplu a sărit peste noi şi a ieşit afară împreună cu Biserica şi-o câştiga.
mătuşa Maria, care şi ea era comunistă.
De atunci ei nu au mai pus piciorul în casa
noastră. Ultima întâlnire cu rudele noastre a fost acum A biruit în Ghetsimani,
30 de ani (1976), când a murit mătuşa Maria şi ne-au Chiar dacă L-au vândut pe bani.
chemat la înmormântare. Cu unchiul Pavel şi cu celălalt
unchi, Petru, ne-am întâlnit în lift. În perioada în care
Nu I-a păsat, ci a gustat
nu ne-am văzut, ne-am schimbat foarte mult, ei m-au Paharul greu cu-al meu păcat.
recunoscut doar atunci când le-am spus că am venit la
înmormântare.
Când am ajuns în casă, unchiul Pavel şi-a deschis Să-L preamărim pe-acest Viteaz
inima în faţa mea: Ce ne-a redat al Său extaz,
- Da, Vanea, voi ne-aţi înfrânt, a spus el. Partidul
e mort, puterea e moartă, toţi dumnezeii noştri sunt
Şi steagul fluturăm deplin
morţi. Dumnezeul căruia i-am slujit nici nu ne-a văzut, În Numele Lui Sfânt, Amin.
nici nu ne-a auzit vreodată.
Noi însă ne-am luptat pe cale, am rămas credincioşi
adevărului şi Dumnezeul nostru este veşnic. El a înviat Cornel David
19
din morţi şi nu mai moare niciodată. El niciodată nu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Fii prevăzător!
„Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă.” (Proverbe 14:8)

„Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.”
(Proverbe 14:15)

„Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi.”
(Proverbe 22:3)

Uită-te bine la tot ce ai putea pierde, ca nu cumva să regreţi în zadar.

Dacă nu îndepărtezi viciile prietenului, ţi le însuşeşti, de aceea caută-ţi prieteni de la care poţi
învăţa şi care ar putea să te ajute să te schimbi în bine. Alege-ţi prietenii după lungă socotinţă.

Precauţia este fiul cel mai mare al înţelepciunii. Prudența este arta de a controla riscul.
Tăcerea este sanctuarul prudenţei.

A primi un dar fără băgare de seamă înseamnă a-ţi vinde libertatea,
dar prudenţa nu cunoaşte înfrângere.

Faţă de neprevăzător, prea multă sinceritate e o prostie.
Fii prevăzător în orice împrejurare socotind după caracterul fiecăruia, faptele de care ar fi în stare.

Cui i se îngăduie mai mult decât i se cuvine, vrea mai mult decât i se îngăduie.

Războiul trebuie pregătit îndelung, ca să învingi repede.
Vitejia ostaşilor stă în chibzuinţa comandantului.

Prevederea este adesea o calitate a celor cu experienţă,
(şi) din acest motiv tinerii este bine să stea lângă cei bătrâni.

Din nenorocirea altuia, e bine să înveţi a te feri. Văzând viciul altuia, înţeleptul îndreaptă pe al său.
Cel în stare să-şi stăpânească un viciu, înseamnă că nu-l practică.

Clipele din urmă judecă totdeauna pe cele de dinainte.
Calculează bine adâncimea gropii înainte de a sări.

Privilegiul dobândit pe calea legii îţi dă mai multă satisfacţie.
Nu există nimic pe lume care să ceară mai multă prudenţă decât adevărul.
Greşeşte bolnavul care-şi lasă medicul ca moştenitor.

Cine se teme de toate capcanele nu cade în niciuna. Cel ce s-a ferit de pagubă rareori a suferit-o.
Ceea ce crezi că ai ocolit, adesea îţi răsare în faţă, dar temându-se necontenit,
înţeleptul se fereşte de rău.

Orice încerci, gândeşte-te unde ajungi. Trăieşte cu grijă, viaţa nu are roată de rezervă.

Dacă nu-l iei în seamă, faptul de temut te ia pe nepregătite.
Mai bine fă un gard la buza prăpastiei, decât un spital la poalele ei.
Prefer să par fricos decât imprudent. Cel prudent rar culege lauri, dar adeseori moare de bătrâneţe.

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080