You are on page 1of 20

Rugă

Nemărginitule… Suprem,
Eu sunt un vierme care gem
Cuprins
Înăbuşit precum un ghem.
Altaru-mi zace sfărâmat
Vasul apare fisurat
Iar duhu-i răscolit, pătat
3 Editorial
„Căci s-a părut nimerit... nouă” (Faptele
Nu mai deţin parfum ceresc Apostolilor 15:28) – Editorii
Simt că sunt slab, mă ofilesc.
Păşesc prin stratul îngheţat
Cu deznădejde confruntat
Căutând mantia de-mpărat. 4 Închinători în Duh şi în adevăr
Pregătit pentru slujbă – Fănel Şuteu
Nemărginitule... Sublim
Sunt bobul cel mărunt, infim.
Păşesc agale prin noroi,
Privesc spre viaţa cea de soi,
Ca cei săraci lipsiţi şi goi.
6 Doctrine biblice

Pierdui al mântuirii cânt Lucrarea Duhului Sfânt în planul veşnic al
lui Dumnezeu – Iosif Anca
Bătut de arşiţă şi vânt
Şi multe mă atestă frânt.
Lăsat-am al iubirii jar
Şi bâjbâiesc ca biet hoinar
Spre jertfa sacră din Calvar. 10 Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm

Scrisoarea a XXXV-a – Zaharia Bica
Nemărginitule… Divin
Nu mai deţin miros de crin,
Ci sunt de forma unui spin.
Mă zbat intens, din răsputeri, 13 Experienţe
Dar numai Tu îmi dai puteri Experienţe cu Domnul în Rusia: „Biblia
Să trec prin tot ce sunt dureri. furată” şi „Biserica din Evensk” – C. N.
Aud si vijelia rea
Pierd şi lumina de-a fi stea,
Mă-nvăluie şi noaptea grea.
Sunt disperat după-ajutor
17 Experienţe

Începutul prigoanei – Extras din Mesagerul
Nu pregeta, că o să mor Cincizecimii
De nu-mi deschizi al Tău izvor.

Nemărginitule… Adonai
Nu sunt mai mult decât un pai
S-a nimicit şi stinsul grai. Fondurile necesare editării si distribuirii re-
Mă ameninţă norii seci vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
Mă împresoară mii si zeci, donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
Vor să m-alunge pe poteci.
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Eu vin spre Tine şi păşesc
Lumina Ta să o zăresc, Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
Din zi în zi, mai mult să cresc. la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
Cuvântul să-mi fie turban, 0303 1877 0001.
Să m-odihnesc în al Tău har
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Să-Ţi văd frumosul Canaan.
Colectivul redacţiei
Cornel David
ISSN: 1841-1185
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)

„Căci s-a părut nimerit... nouă”
(Faptele Apostolilor 15:28)

Părerile bune ale oamenilor apar pe tot parcursul la Ierusalim (Fapte 15), iar în ceea ce priveşte vreo probemă
istoriei poporului lui Dumnezeu, ca o piedică în calea particulară îl întrebăm pe Domnul şi primim un răspuns clar
înţelegerii şi implementării voii lui Dumnezeu. Scopul nostru prin Duhul lui Dumnezeu, ca David, omul prieten cu profeţii
este să nu repetăm, pe cât se poate, greşelile trecutului, de Domnului. Cine ar avea îndrăzneala să afirme că de la
aceea vă îndemnăm: „Să nu vă potriviţi chipului veacului Conciliul ecumenic de la Niceea până la Conciliul Vatican
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca II sau alte reuniuni ecumenice sau denominaţionale,
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, de care este plină istoria, s-a procedat la fel. Evident că
plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2). Să ne amintim de nu, căci un consens între Capul Bisericii – Domnul Isus
Adam şi Eva, cărora li s-a părut nimerit să consume din Hristos şi organele pământeşti – conducătorii adunărilor,
pomul oprit: „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat în hotărâri teologice sau organizatorice, se realizează
şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă doar cu cei călăuziţi de acelaşi Duh, după cum spunea
cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat apostolul despre el şi ceilalţi apostoli, ce lucrau în alt câmp
şi bărbatului ei, care era lângă ea şi bărbatul a mâncat şi de misiune: „Astfel, deci, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim
el” (Geneza 3:6). De ce nu s-au consultat cu Dumnezeu? şi voi aşa aţi crezut” (1 Corinteni 15:11). Când adunarea
Pentru că ştiau că e de altă părere? generală, în cazul denominaţiilor congregaţionaliste sau
Peste generaţii, Moise este inspirat să scrie, în soborul clerical, în cele episcopale sau prezbiteriene,
cartea Geneza, despre patriarhul Avraam, care a acceptat nu acordă votul majoritar Domnului, ceea ce înseamnă
propunerea Sarei şi a avut un copil cu Agar, evident fără nici Stăpânului, comite eroarea absolută de a-l exclude pe Cel
o poruncă divină şi fără să întrebe pe Dumnezeu. Aşa li s-a ce trebuie să aibă drepturi totale asupra creaţiei Sale şi cu
părut lor că s-ar putea împlini promisiunea divină. Greşeala atât mai mult asupra celor răscumpăraţi. Să nu uităm că
i-a costat imediat prin atitudinea roabei şi a fiului ei, dar au diavolul şi toţi îngerii ce nu s-au subordonat voluntar voii
avut de plătit şi urmaşii lor, ca şi în cazul primei familii. lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită”, au fost
Peste alte sute de ani îl întâlnim pe Samuel în casa lui îndepărtaţi şi dovada greşelii lor fundamentale o constituie
Isai, care privind la Eliab i s-a părut că are în faţă noul rege răul care a fost instalat prin voia lor independentă şi în final,
şi a exclamat: „Negreşit, unsul Domnului este aici înaintea împotrivitoare voii divine.
Lui” (1 Samuel 16:7). Răspunsul Duhului Domnului a fost: Responsabilitatea nu este numai a liderilor religioşi
„Greşit, nu negreşit!” El însă nu a acţionat fără călăuzirea ci este o problemă cotidiană. Fiecare familie are de luat
Domnului şi astfel a aşteptat venirea lui David, care a decizii importante, pe care le poate lua, după părerea
fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar şi în vremea soţilor sau şi a altor membri din familie, fără să asculte cu
„unsului Dumnezeului lui Iacov... cântăreţului plăcut a lui sinceritate voia lui Dumnezeu. Să ne amintim de Anania
Israel” (2 Samuel 23:1) observăm ispita părerilor umane, şi Safira, care au lucrat de comun acord, dar în loc să
în dezacord cu voia şi planurile divine. Când a finalizat consulte Duhul lui Dumnezeu au încercat să-L mintă, fapt
cu succes campaniile militare, David, omul pasionat de pentru care au fost pedepsiţi pe loc (Fapte 5:1-10). Multe
Casa Domnului şi slujbele sfinte, a primit aviz favorabil din greşeli se comit pentru că ne socotim singuri înţelepţi,
partea profetului Natan la propunerea lui de a zidi Templul uitând sfatul dat de Solomon, care cu toată înţelepciunea
Domnului, dar nu şi din partea lui Dumnezeu, care şi-a lui a greşit şi el, cel mai mult în viaţa de familie, neţinând
motivat refuzul şi i-a descoperit un alt plan, mai bun, cont de cele scrise: „Încrede-te în Domnul din toată inima
pentru generaţia copiilor săi şi în perspectivă profetică. ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
David aici a fost atent şi a ascultat, dar altădată, când a (continuare în pagina 12)
fost ispitit să facă numărătoarea poporului, deşi alţii erau
de altă părere şi ar fi avut motive în plus să consulte pe
Domnul, aşa cum obişnuia, a fost încăpăţânat, a mers
neghiobeşte înainte şi a ajuns rău (Proverbe 19:2).
Ce bine este atunci când putem spune:
„Căci s-a părut nimerit Duhului
Sfânt şi nouă”, când consultăm voia lui
Dumnezeu potrivit Scripturilor, aşa cum
au procedat apostolii şi prezbiterii reuniţi
3
„La început era Cuvântul...”
(Ioan 1:1)
PREGĂTIT PENTRU SLUJBĂ
„Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos!” (Luca 5:8)
~ partea I ~

Am descoperit câteva minuni că Petru a fost primul predicator nou- cea mai multă credinţă – dar avea mai
care l-au abilitat pe un pescar testamentar. multă îndrăzneală decât credinţă!
galileean anonim pentru cea mai Citiţi din nou tot ce spune Aţi întâlnit vreun asemenea copil
măreaţă slujbă din Univers. Începută Noul Testament despre Petru şi veţi al lui Dumnezeu?
din genunchi, continuată pe genunchi, descoperi contradicţii bătătoare la Vă aduceţi aminte că Petru
slujba omului străpuns în inimă este ochi. Încă de la prima Sa întâlnire cu a fost atât de cutezător încât s-a
eo ipso (de la sine) o minune. Petru, Isus a spus: «Tu eşti Simon, grăbit să coboare din barcă şi a mers
Dar unde se ascunde secretul fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa efectiv pe apă, şi totuşi a avut atât de
care l-a propulsat pe obişnuitul Simon (care, tălmăcit, însemnează Petru)» puţină credinţă încât aceasta nu i-a
spre neobişnuitul Petru? Ce taină l-a (Ioan 1:42). Când l-a chemat pe Petru, putut susţine îndrăzneala. Aşa că s-a
transformat din pescar în păstor? Isus Însuşi i-a dat acest nume nou afundat, şi apoi, a trebuit ca Domnul
Cine l-a trimis din barcă în Biserică, care înseamnă stâncă, şi care este, să-Şi întindă mâna ca Petru să nu se
de la mare la mulţime, de la mreajă desigur, un lucru solid şi de neclintit. înece! Da, omul acesta, Petru, a fost
la misiune, de la focul răutăţii la focul Însă acest om – această „piatră” – a primul care L-a mărturisit pe Domnul
Cincizecimii? fost atât de oscilant încât s-a lepădat său, şi apoi primul care s-a lepădat
Misterul se afla cumva în omul - de Domnul său! A retezat urechea de El. A fost omul pe care Isus l-a
pescar? unui om în nerăbdarea lui de a-şi numit „fericit” şi puţin mai târziu l-a
Un autor creştin a găsit unele apăra Stăpânul; totuşi, după câteva numit „Satan”. Întâi, «Ferice de tine,
contradicţii în persoana lui Simon. ceasuri, a negat că L-ar fi întâlnit Simone...», şi apoi «Înapoia Mea,
Redăm mai jos sub formă de citat vreodată. /…/ Observ de asemenea, Satano...» (Matei 16:17,23)”.
portretul viitorului apostol Petru: „Din că Petru nu se dădea înapoi de a-L Ei? Secretul chemării unui ucenic
consemnarea Evangheliilor, se pare mustra pe Domnul şi Învăţătorul Lui. se află în el însuşi? Dacă „nimic bun
că Petru a fost printre primii care au El se ducea la Isus ca să-L mustre nu locuieşte” în noi, unde se află
devenit ucenici ai lui Ioan Botezătorul. de parcă ar fi fost egali. Dar în clipa totuşi taina chemării în slujbă?
A fost printre primii ucenici care s-au următoare, putea fi jos, pe genunchi, Pescarul mare a poposit pe
îndreptat către Isus atunci când Ioan într-o reverenţă tremurândă, strigând: ţărmul inimii pescarului mic, aruncând
Botezătorul a arătat înspre El şi a «Doamne, pleacă de la mine, căci în inima lui mreaja ţesută din funii de
spus: «Iată Mielul lui Dumnezeu sunt un om păcătos!» (Luca 5:8). dragoste. Iată misterul! Iată secretul!
care ridică păcatul lumii» (Ioan Acesta era Petru – mai îndrăzneţ Iată taina!
1:29). Petru a fost printre primii care decât orice alt apostol şi deseori, cu Marele Grădinar a deschis, sub
L-a văzut pe Domnul nostru după ce ochii uimiţi ai unui pescar, corola cu
El înviase dintre cei morţi. /.../ minuni ale Florii cereşti – înmiresmatul
De asemenea, amintiţi-vă Trandafir din Şir-Haşirim (Cântarea
Cântărilor 2:1). Iar minunile, grădini de
trandafiri înfloriţi sub Soarele arzător
al Galileii, au început să cânte una
câte una, precum păsările albe ale
răsăritului sub razele Soarelui Nepri­
hănirii: minunea profeţirii, mi­nu­nea
propovăduirii, minunea pescuirii,
minunea pecetluirii, minunea pre­
lu­­crării şi minunea proslăvirii.

4
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Totuşi, ce slujbă urma să pri­ primită direct şi personal de la Domnul apostol. Nu îmi vorbi ca şi cum ar mai
meas­că umilul pescar? Ce înseamnă (Luca 6:12); exista oameni de talia lui Petru sau
apostol? Termenul, care apare de  transmitere prin concretizare Pavel. Vremea lor a apus. Azi avem
79 de ori în Noul Testament, derivă – mărturie de prim rang a istoricităţii evanghelişti, păstori şi învăţători.
din apo - „departe” şi stellō - „a Persoanei divine („ce am văzut /…/, Prorocii? Subiect greu de discutat...
trimite”. Apostol înseamnă „un om ce am privit şi ce am pipăit...” – Apostolii? Subiect închis. Mie
«trimis departe»”. Un om chemat de 1 Ioan 1:1); vorbeşte-mi ca unui slujitor obişnuit.
Dumnezeu, împuternicit şi autorizat de  trimitere prin călăuzire în Apostolii erau slujitori neobişnuiţi.
Dumnezeu, apoi trimis de Dumnezeu. lucrarea de predicare, prin şi cu Minuni în carne şi oase. Despre ei ai
Domnul Însuşi a folosit forma verbală autoritatea lui Isus Cristos (Luca 9.2; vorbit mai sus; cu mine, subiectul nu
a termenului pentru a-Şi prezenta Marcu 16:15). are nici o legătură”.
misiunea: „Isus Cristos pe care [Tatăl] Au existat şase minuni prin care Şi totuşi are legătură! Macpher­
L-a trimis [apostellō]” (Ioan 17:3). viitorul apostol Petru a fost pregătit son spunea că lucrarea unui slujitor
Departe de Ţară, departe în ţară, pentru slujbă. De ce le-am numit (iar noi am pornit la drum în corabia
urmând să Se apropie tot mai mult minuni? Pentru că în sens larg, un lui Petru cu titlul Pregătit pentru
de Ţară, după ce Îşi va fi îndeplinit cu miracol reprezintă un fenomen-surpriză, slujbă) se desfăşoară ţinând cont de
drag lucrarea. Acesta era Isus. realizat de o fiinţă excepţională cu o cinci planuri desprinse din epistolă lui
Ah, dar să ai slujba lui Isus?! putere dintr-o sursă supranaturală, Pavel în care sunt enumerate slujbele
Chemat la o asemenea slujbă, într‑un loc şi la un timp anume. din cadrul lucrării creştine: „Şi El
apostolul ni se revelează în peisajul Iată coordonatele fiecărei minuni [Isus] a dat pe unii apostoli; pe alţii,
istorico-scriptural ca fiind: din viaţa lui Simon: prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe
 un om „trimis departe”, pre­ - „Pe când Se afla” = timpul; alţii păstori şi învăţători ” (Efeseni
cum un ambasador reprezentând - „lângă lac” = locul; 4.11). Dacă vrei să fii un bun ispravnic
interesele ţării sale; - „Cuvântul lui Dumnezeu” = al harului felurit al lui Dumnezeu
 un om „trimis departe”, precum sursa minunilor şi (1 Corinteni 4:1; 1 Petru 4:10), trebuie
un amiral care conduce o flotă în bătălia - „Isus” = Persoana (Luca 5:1,2). să ţii cont de următoarele caracteristici
navală; Ceea ce s-a petrecut acum ale slujitorului creştin:
 un om „trimis departe”, precum aproape 2000 de ani pe ţărmul unei 1. un apostol, trebuie să pro­
un document pecetluit însoţind o mare mări pitice având sub 1% din suprafaţa voace voinţa;
valoare; marilor lacuri mondiale (de. ex. 2. un profet, trebuie să cerceteze
 un om „trimis departe”, precum Victoria) a avut mare influenţă asupra conştiinţa;
un mesager cu autoritate delegată creştinismului de-a lungul celor două 3. un evanghelist, trebuie să
(2 Corinteni 8:23; Filipeni 2:25; Herodot milenii de istorie. Lucrarea de mai convingă inima;
1, 21, 5, 38); târziu a apostolului Petru, miile de inimi 4. un păstor, trebuie să se îngri­
 un om „trimis departe”, precum străpunse la Cincizecime, milioanele jească de suflet;
corăbiile lui Solomon după aurul din de vieţi transformate prin Evanghelie, 5. un învăţător, trebuie să infor­
Ofir (1 Împăraţi 9.26,27, Septuaginta); toate atârnau de nişte miracole meze mintea.
 un om „trimis departe”, precum realizate, într-o zi, pe ţărmul acestui Te-ai gândit la toate acestea?
cei unsprezece trimişi împuterniciţi de lac care semăna cu dealul Golgota prin De ce slujirea ta este atât de seacă?
Marele Apostol al mărturisirii lor, Isus cranio-morfismul său accentuat. Nu cumva eşti deficitar în vreunul
(Marcu 16:15; Evrei 3:1). De aceea, merită să privim mai cu din aceste domenii? „Toate acestea
Interesele? Proclamarea autori­ atenţie aceste şase petale parfumate sunt aspecte ale datoriei pe care o
tăţii Împăratului; trăirea unei vieţi care exală mireasma florilor de nard are slujitorul Cuvântului”. R.C. Gillies
sfinte şi câştigarea inimilor pentru sfinţit: minunea profeţirii, minunea spunea: „Primii apostoli erau oameni
Cer; războiul pentru suflete; la propovăduirii, minunea pescuirii, extraordinar de asemănători cu noi
marginea lumilor; contra demonilor; minunea pecetluirii, minunea înşine. Numai că ei se deosebeau [de
între Rai şi Iad; între neprihănire şi prelucrării şi minunea proslăvirii. noi – n.n.] prin aceasta: petrecuseră
nelegiuire; celor de pe marea de foc A şaptea petală a devenit chiar multă vreme în părtăşie intimă cu Isus,
şi celor din iazul de foc. Valoarea? Petru – minune în inima lui Cristos! şi ca urmare, atunci când vorbeau, cu
„...Cristos, în care sunt ascunse Căci lacrimile lui Petru strălucesc oricâtă modestie şi ezitare ar fi făcut-o,
toate comorile înţelepciunii şi ale peste negurile istoriei mai intens în spatele cuvintelor rostite de ei se
ştiinţei” (Coloseni 2.3). decât toate minunile lui Iuda. desfăşurau tunetele Tronului etern.
Oameni uluitori, apostolii respec­ Coborând în sfera practicării Oare tu şi cu mine, dacă vom adopta
tau cu credincioşie condiţiile speciale credinţei creştine, poate veţi protesta mijloace asemănătoare, nu vom
ale slujbei lor: zicând: „Dar ce au toate acestea cu ajunge la rezultate asemănătoare?

5
 transformare prin chemare mine? Eu nu sunt câtuşi de puţin un
(continuare în pagina 13)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
„Cuvântul Tău este adevărul.”
(Ioan 17:17)

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT
ÎN PLANUL VEŞNIC
AL LUI DUMNEZEU

(Partea a IX-a; ultima parte1)

l) Darul deosebirii duhurilor - diakrisis (lb. greacă - a distructive: ,,Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă
separa pe unul de altul, a distinge); cunoaşterea interioară sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” (Luca 9:56).
în a deosebi ce se află în spatele unor cuvinte şi fapte; În cartea Iov unde avem în acţiuni practice, dovada
cunoaşterea supranaturală a duhurilor (1 Corinteni 12:10). puterii şi forma acţiunilor diavolului, apare în discursul lui
Darul deosebirii duhurilor, este foarte necesar Elifaz, o referire la influenţele demonice, manifestate prin
datorită influenţelor celui rău în acţiunile umane gânduri, pe care el nu le-a identificat corect. O informaţie
în domeniul religios şi datorită imixiunii filozofice, demonică s-a strecurat în mintea interlocutorului lui Iov
care de fapt este tot o influenţă de natură spirituală. pentru a-l seduce şi intimida cu scop să păcătuiască:
Domnul Isus Hristos spunea: ,,Păziţi-vă de proroci ,,Un duh a trecut pe lângă mine… Şi am auzit un glas
mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar care şoptea încetişor: «Fi-va omul fără vină înaintea lui
pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori” (Matei 7:15). Cine Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?
ar putea să-şi dea seama după imaginea blănii, ce se Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă
ascunde printre „măruntaiele” ei, sau ce duh îl poartă pe găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi»” (Iov 4:15‑18).
un om care predică sau profeţeşte cu o vorbire „dulce” Unde scrie în Biblie că Dumnezeu este nemulţumit de
şi expresii biblice. Din discuţia purtată de Domnul cu activitatea îngerilor Săi? Dimpotrivă, în Psalmi este scris
ucenicii, pe tema identităţii Sale şi a planului mesianic că ei îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu şi sunt duhuri
se poate vedea cât de uşor poate fi un om înşelat (Matei slujitoare, dar diavolul minte.
16:14-17). Se observă o diferenţă fundamentală între Incidentul apostolului Petru, care a avut discernământ
părerile – cunoaşterea lui Petru şi respectiv a celorlalţi spiritual, identificând cu claritate intenţia duhului care era
oameni din popor, dar în discuţia, ce a urmat, după ce peste Simon, evidenţiază importanţa darului deosebirii
Domnul le prezintă ucenicilor scopul principal al prezenţei duhurilor în lucrarea misionară şi încadrarea slujitorilor
Sale pământeşti: răstignirea, moartea şi învierea în adunare: ,,Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba
glorioasă, ,,Petru L-a luat de o parte şi a început să-L aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui
mustre, zicând: «Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Dumnezeu. Pocăieşte-te dar de această răutate a ta, şi
Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!» Dar Isus S-a întors şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii
a zis lui Petru: «Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră tale, dacă este cu putinţă; căci văd că eşti plin de fiere
de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt amară şi în lanţurile fărădelegii” (Fapte 8:21-23).
gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor»” O altă caracteristică a deosebirii duhurilor este
(Matei 16:22‑23). Iată că Petru de data aceasta nu a mai faptul că acest dar se asociază cu puterea eliberării de
rămas sub influenţa Duhului lui Dumnezeu, ci a revenit la demoni. Altfel, nu ar fi un mare câştig să ştii că satana
părerile oamenilor, stare în care putea foarte uşor să fie s-a ascuns în cineva, dar să nu-l poţi îndepărta. Duhul
influenţat de diavolul. Din cazul prezentat în Luca 9:51- Sfânt nu doar deosebeşte natura unei lucrări, dar are
55, se poate observa cât de înşelător şi de subtil poate şi autoritate asupra tuturor duhurilor (Matei 12:22‑28).
să fie Satan: ,,...Isus... A trimis înainte nişte soli, care Domnul Isus Hristos citea cu o claritate desăvârşită ce
s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I era în inima oamenilor. El identifica duhurile pe nume
pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu L-au primit... şi poruncea apoi cu autoritate să elibereze oamenii
Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, (Marcu 5:8-9; 9:25). „Duhurile necurate, când Îl vedeau,
au zis: «Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: «Tu eşti Fiul lui
din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?» Isus S-a întors Dumnezeu». Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul
spre ei, i-a certat şi le-a zis: «Nu ştiţi de ce duh sunteţi să nu-L facă cunoscut” (Marcu 3:11-12). Dintr-un caz
însufleţiţi!»” Domnul le-a explicat ucenicilor gândirea prezentat în evanghelii şi explicaţiile Domnului, rezultă

6 divină salvatoare, în contrast cu scopurile demonice că identificarea şi eliberarea de demoni se realizează

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
prin puterea divină: „Doamne, ai milă de fiul meu, căci dracilor” (1 Timotei 4:1). ,,Arătarea (omului fărădelegii) lui
este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de
şi de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii Tăi semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii
şi n-au putut să-l vindece” (Matei 17:15-16). Ucenicii au pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit
întrebat de ce au fost în incapacitatea realizării acestei dragostea adevărului ca să fie mântuiţi” (2 Tesaloniceni
lucrări şi Domnul le-a răspuns: „Din pricina puţinei voastre 2:9-10). Imaginea împăraţilor Ahab şi Iosafat, reuniţi în
credinţe, le-a zis Isus. «Adevărat vă spun că, dacă aţi consiliu de război, motivaţi de sute de proroci, care în
avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui unanimitate promiteau victoria: „Suie-te şi Domnul îl va
acestuia: «Mută-te de aici colo» şi s-ar muta; nimic nu da în mâinile împăratului” (1 Regi 22:6), atrage atenţia
v-ar fi cu neputinţă. Dar acest soi de draci nu iese afară prin atitudinea rezervată a lui Iosafat, care cunoştea pe
decât cu rugăciune şi cu post»” (vers. 20-21). Domnul. El nu avea darul deosebirii duhurilor, dar Duhul
Pavel este într-o imagine de conflict spiritual în lui Dumnezeu care era în el îl făcea să nu aibă încredere
prima călătorie misionară, când a întâlnit un vrăjitor, care în acele sute de mesaje. La cererea lui a fost adus
se împotrivea înaintării Evangheliei ,,Atunci Saul, care se Mica, un profet ce vedea în lumea spirituală. Omul lui
mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat Dumnezeu ce avea acces la informaţii originale a zis cu
ţintă la el şi a zis: «Om plin de toată viclenia şi de toată încredere: „Ascultă dar cuvântul Domnului! Am văzut pe
răutatea, fiul dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu Domnul stând pe scaunul Lui de domnie şi toată oştirea
mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? cerurilor stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui. Şi
Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb Domnul a zis: «Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la
şi nu vei vedea soarele până la o vreme»” (Fapte 13:9‑11). Ramot din Galaad şi să piară acolo?» Şi au răspuns unul
El a identificat puterea diavolului care voia să înşele şi a într-un fel, altul într-altul. Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat
eliminat-o foarte autoritar. Într-un alt caz, în Filipi, când înaintea Domnului şi a zis: «Eu îl voi amăgi». Domnul i-a
un duh rău a încercat o imixtiune prin asociere paşnică în zis: «Cum?» «Voi ieşi» a răspuns el «şi voi fi un duh de
lucrarea sfântă „Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: minciună în gura tuturor prorocilor lui» Domnul a zis: «Îl
«În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea». Şi vei amăgi şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi, şi fă aşa!»” (1 Împăraţi
a ieşit chiar în ceasul acela”. Slăvit să fie Domnul pentru 22:19-22). Ahab nu şi-a dat seama de pericolul în care se
asemenea lucrări!” (Fapte 16:18). În aceste condiţii, este afla şi a mers la moarte.
de înţeles de ce în discuţia dintre un duh rău şi fiii lui
Sceva, demonul a afirmat: „Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel m) Darul limbilor - glossa (lb. greacă - limbă, limbaj);
îl ştiu; dar voi, cine sunteţi?” (Fapte 19:15-16). Duhurile vorbirea într-o limba neînvăţată în mod intelectual,
nu cedează decât în faţa unei autorităţi superioare, prin comunicarea unui mesaj divin către Dumnezeu sau
care sunt identificate şi eliminate. popor (1 Corinteni 12:10).
Iată ce scrie apostolul Ioan despre lucrarea Vorbirea în limbi este un fenomen supranatural
generală de deosebire a duhurilor: ,,Preaiubiţilor, să nu cu utilitate în vederea zidirii credincioşilor, de aceea
daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă suntem îndemnaţi să-l folosim într-un mod înţelept.
sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci Prima manifestare a vorbirii în limbi apare în Fapte 2,
mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după în ziua Cincizecimii, unde se vede clar utilitatea ei. Aici
aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a oamenii întrebau: ,,Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia
venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu din noi în limba noastră, în care ne-am născut?” (vers.
mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este 8), „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu” (vers. 11).
duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este Putem aprecia că vorbirea în alte limbi este un dar ce
în lume acum” (1 Ioan 4:1-3). Expresia: ,,Isus Hristos a se primeşte adesea în primele momente ale prezenţei
venit în trup” înseamnă mărturisirea întrupării Domnului Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului prin vorbirea în
Hristos venit să ridice păcatul lumii, jertfa şi înălţarea limbi a fost foarte evidentă în cazul trecerii Evangheliei
Sa la cer. Orice om care nu-L prezintă pe Isus în centrul la alte popoare. Trimiterea şi chemarea lui Petru în casa
lucrării şi nu-I dă toată slava Lui, fie el vindecător sau lui Corneliu, a fost determinată de vedenii, iar dovada
făcător de minuni, este suspect. Să fim atenţi pentru că de necontestat a oferirii Duhului lui Dumnezeu, peste
Scriptura afirmă că sunt hristoşi mincinoşi (Matei 24:24), cei ce au fost regeneraţi prin Cuvânt, s-a realizat şi
apostoli mincinoşi (2 Corinteni 11:13), evanghelişti cu prin manifestarea şi prin darului limbilor, ceea ce l-a
o altă Evanghelie (Galateni 1:6-7), păstori lupi răpitori determinat pe Petru să observe asemănarea cu ceea
(Fapte 20:29-30), proroci şi învăţători mincinoşi (2 Petru ce s-a întâmplat la Ierusalim de Cincizecime (Fapte
2:1). În contextul amăgirilor ultimelor bătălii spirituale 10:44-46). Dacă apostolul şi oamenii ce l-au însoţit şi‑au
trebuie să fim atenţi şi avem nevoie de „sondări” dat seama că oamenii din casa lui Corneliu măresc pe
profunde în spiritele oamenilor: ,,Duhul spune lămurit că, Dumnezeu, posibil să fi fost acolo o tălmăcire, sau o
în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca vorbire într-o limbă cunoscută, ca la Ierusalim. Apostolul

7
să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile
(continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Pavel aduce la cunoştinţa ucenicilor lui Ioan, lucrarea vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tălmăceşte aceste
Duhului Sfânt, despre care mentorul lor vorbise, iar ei au limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească”
acceptat-o imediat. Drept urmare „minunea” s-a produs (1 Corinteni 14:4-5). Dacă o persoană vorbeşte în adunare,
ca în celelalte cazuri. Vorbirea în alte limbi este asociată în alte limbi, care nu sunt traduse, este pentru ceilalţi ca
frecvent cu prorocia, pentru că ambele pot apărea, atunci şi un predicator care vorbeşte într-o limbă fără traducător.
când omul se umple de Duhul lui Dumnezeu: ,,Când au Dacă este interpretată vorbirea, dintr-odată capătă valoare
auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului şi potrivit conţinutului ceilalţi sunt încurajaţi sau sfătuiţi:
Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt ,,În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aş fi eu, dacă aş veni
S-a pogorât peste ei şi vorbeau în alte limbi, şi proroceau” la voi vorbind în alte limbi şi dacă cuvântul meu nu v-ar
(Fapte 19:5-6). aduce nici descoperire, nici cunoştinţă, nici prorocie, nici
Pe lângă cazurile prezentate în cartea Fapte, avem învăţătură?” (vers. 6). Fenomenul este explicat şi prin alte
şi alte explicaţii referitoare la darul limbilor în 1 Corinteni domenii de activitate: ,,Chiar şi lucrurile neînsufleţite, care
14: ,,În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu vorbeşte dau un sunet, fie un fluier sau o alăută: dacă nu dau sunete
oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege, şi, desluşite, cine va cunoaşte ce se cântă cu fluierul sau cu
cu duhul, el spune taine” (1 Corinteni 14:2). Corelat cu alăuta? Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va
cazurile din Fapte 2 şi 10, unde este scris că ei vorbeau pregăti de luptă? Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba
lucrurile minunate ale lui Dumnezeu şi-L măreau, rezultă o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci
că fără interpretare, nimeni nu-l înţelege pe cel ce parcă aţi vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume,
vorbeşte în limbi, cu excepţia situaţiilor în care există totuşi nici una din ele nu este fără sunete înţelese. Dar
între cei prezenţi oameni care cunosc pe cale naturală dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru
limba respectivă. Acele cuvinte sunt numite taine sau cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un străin pentru
lucruri minunate, în sensul că nu sunt cuvinte obişnuite mine” (vers. 7-11). Şi acest dar trebuie să se înscrie în
şi cu atât mai puţin fără sens. Apostolul Pavel aduce regula generală a funcţiei darurilor: mântuirea oamenilor,
un argument din Scripturi privitor la fenomenul vorbirii în diferite etape de dezvoltare spirituală şi proslăvirea lui
în alte limbi, ca semn: ,,În Lege este scris: «Voi vorbi Dumnezeu: ,,Altminteri, dacă aduci mulţumiri cu duhul,
norodului acestuia prin altă limbă şi prin buze străine; şi cum va răspunde «Amin» la mulţumirile, pe care le aduci
nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul». Prin urmare, tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui? Negreşit,
limbile sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru tu mulţumeşti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu
cei necredincioşi. Prorocia, dimpotrivă, este un semn rămâne zidit sufleteşte” (vers. 16-17).
nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi” Vorbirea în limbi poate fi practicată la rugăciunea
(1 Corinteni 14:21-22.). Aparent contextul pare controver­ individuală sau publică, în funcţie de utilitatea ei, după
sat prin semnele diferite în care se constituie vorbirea în cum se dă exemplu pe sine apostolul Pavel: ,,Mulţumesc
limbi şi prorocia, dar folosindu-ne de referinţa din Isaia lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât
înţelegem că vorbirea în limbi este un semn negativ – voi toţi. Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci
de condamnare pentru cei necredincioşi din poporul lui cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun
Dumnezeu, iar prorocia este un semn pozitiv pentru cei zece mii de cuvinte în altă limbă” (vers. 18-19). Cred
din afara poporului lui Dumnezeu, care intră în contact cu că în rugăciunile lui particulare, menţionate frecvent în
darurile Duhului. O altă sesizare în raport cu relaţia dintre epistole, folosea foarte mult aceste mijlociri şi laude pentru
cele două daruri apare în versetele 39 şi 40: ,,Astfel, deci, Dumnezeu. El este explicit şi categoric, atunci când scrie:
fraţilor, râvniţi după prorocire, fără să împiedicaţi vorbirea ,,Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci;
în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu iar la minte, fiţi oameni mari” (vers. 20); ,,Dacă sunt unii,
rânduială”. Deci, vorbirea în limbi are utilitatea ei şi nu care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi
poate fi suspendată de prorocie cu valoarea ei mai mare sau cel mult trei, fiecare la rând: şi unul să tălmăcească.
în adunare, cu condiţia respectării fiecărei lucrări într-o Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică
organigramă bazată pe înţelepciune şi dragoste, aflată şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu”
sub călăuzirea Duhului Sfânt. (vers. 27‑28). În concluzie, apostolul n-a avut o pledoarie
Problemele de ordin practic apar şi datorită împotriva vorbirii în alte limbi, ci a explicat cum trebuie
posibilităţii de uz frecvent şi de falsificare a acestui folosit cu randament timpul în părtăşiile frăţeşti.
dar, de aceea el operează într-un mod desăvârşit numai
cu darul interpretării limbilor. Apostolul recomandă n) Darul tălmăcirii limbilor – hermenia (lb. greacă
limitarea vorbirii în limbi în adunare, la o întrebuinţare – interpretare); abilitatea de cunoaştere supranaturală
particulară, în absenţa darului pereche – tălmăcirea a mesajului (cuvântului) celui ce vorbeşte în limbi
limbilor: „Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe (1 Corinteni 12:10).
sine însuşi… (El laudă pe Dumnezeu şi în duhul lui el se Tălmăcirea dă o valoare profetică, practică,
întăreşte) Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales vorbirii în alte limbi. Ea este un dar complementar.
8 să prorociţi. Cine proroceşte, este mai mare decât cine Ca şi alte daruri care se asociază, aceste două sunt

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
absolut complementare, iar părtăşia şi lucrarea sfântă este mai cu slavă decât cea a „slovei”, cu toată dăruirea
le poate încadra armonios pe toate: ,,Ce este de făcut şi bucuria, dar plini de o teamă sfântă, după îndemnul
atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din apostolului, care după ce prezintă doctrina mântuirii,
voi are o cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, face o provocare generală la slujire, către credincioşii
altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se din Roma: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui
facă spre zidirea sufletească” (1 Corinteni 14:26). O slujbă Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,
binecuvântată, o biserică bogată cu adevărat, nu ca cea din sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea
Laodicea, va avea şi acest dar necesar edificării spirituale voastră o slujbă duhovnicească... Deoarece avem felurite
a membrilor ei, cu condiţia administrării lui în acord cu daruri, după harul care ne-a fost dat...” (Romani 12:1-6).
alte lucrări şi într-o relaţionare înţeleaptă în comunitatea Dar cel mai important fenomen realizat de Duhul,
frăţească: ,,Dacă sunt unii, care vorbesc în altă limbă, să potrivit proiectului din eternitate, motiv pentru care şi
vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând: Domnul nostru Isus Hristos Şi-a dat viaţa pentru noi, va fi
şi unul să tălmăcească” (1 Corinteni 14:27) accederea noastră la slavă – la viaţa veşnică în prezenţa
Interpretarea limbilor este un dar ce trebuie cerut. lui Dumnezeu. Pentru aceasta suntem formaţi prin „legea
Iată ce scrie în 1 Corinteni 14:12-13 – „Tot aşa şi voi, Duhului de viaţă în Hristos Isus” (Romani 8:2), după ce
fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le am fost scoşi de sub condamnare. Duhul lui Dumnezeu
aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii. ne preia de la prima fază a convertirii până la înviere.
De aceea, cine vorbeşte în altă limbă, să se roage să Statutul şi realitatea noastră spirituală este minunată,
aibă şi darul s-o tălmăcească”. Există două posibilităţi: să de aceea, în condiţiile date, nu se mai pune problema
tălmăcească cel care vorbeşte în altă limbă, sau un altul. ascultării legaliste, ci a împlinirii voii lui Dumnezeu,
,,Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, care a devenit: „bună, plăcută şi desăvârşită”, fapt care
dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă nu suspendă ispitele sub impulsurile firii, dar oferă
voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta condiţii de control şi siguranţă: „Voi însă nu mai sunteţi
cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” (vers. 14-15). Altfel, pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu
nu există o utilitate pentru toată adunarea. Menţionarea locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui
folosirii darului şi imposibilitatea utilităţii singulare Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul
a vorbirii în limbi, certifică exemple necunoscute vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar
(1 Corinteni 12:10, 13). duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă
Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte
CONCLUZII. ÎNCHEIERE în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi
Toata lucrarea (opera), divină se realizeaza prin trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care
Duhul. Domnul Isus Hristos a citat din Scripturile sfinte, locuieşte în voi. Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic
care au fost „redactate” pentru dezvăluirea planului etern, firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei” (Romani
ceea ce-I revenea Lui, ca autor principal în această 8:9-12). În aceste condiţii, se aşteaptă „cu o dorinţă
măreaţă lucrare: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu”. Având „cele
că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm
tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.Căci în
robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să nădejdea aceasta am fost mântuiţi” (Romani 8:23-24). În
dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al aşteptare, beneficiem de asistenţa totală a Duhului, care
Domnului” (Luca 4:18-19). Ucenicii – urmaşii Domnului, „mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu” şi astfel
trebuiau să aştepte trimiterea „făgăduinţei” pentru intrarea „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
în lucrare, potrivit cu etapa aferentă generaţiei lor, pentru iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor ce sunt
efectuarea lucrării prin Duhul, care coordonează lucrarea chemaţi după planul Său” (Romani 8:26-28).
în Biserica Domnului Hristos, pe cele două componente Domnul să-Şi lase Duhul Său peste toţi şi să lucreze
prezente încă din perioada patriarhilor şi a poporului în toţi, iar noi să fim sensibili la vocea Lui călăuzitoare până
eliberat din Egipt: Cuvântul şi fenomenele supranaturale la îndeplinirea finală a planului divin de răscumpărare a
aferente: „...Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, creaţiei! AMIN!
puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt,
împărţite după voia Sa!” (Evrei 2:4). Nota
Potrivit chemării şi slujirii prin darurile Duhului, vor 1
Articolele ce sintetizează Lucrarea Duhului Sfânt în planul
urma răsplătirile în Împătăţia eternă, când se vor auzi veşnic al lui Dumnezeu, cele nouă părţi prezentate în această
cuvintele: „Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios...” revistă, se află şi pe www.dragostepentruadevar.ro, iar în vii-
(Luca 19:17). „Lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua torul apropiat, o lucrare mai vastă cu acelaşi titlu va putea fi
Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. comandadă pe adresele revistei.
Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia” (1 Corinteni
3:13). Aşadar să slujim Domnului, în slujba Duhului, care Iosif Anca 9
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
„Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor:
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om”.
(Eclesiastul 12:13)

Scrisoarea a XXXV-a
Am aflat, dragă frate, citindu-ţi ultima scrisoare, vechi şi consacrat, dar care nu sugerează o relaţie
că Duhul a început să sufle în comunitatea voastră, nu paternală între Dumnezeu şi cel apelat, cel credincios
prea numeroasă de altfel. Îmi scrii de vindecări care aşa cum s-ar cuveni între un tată şi-un fiu. Va fi cred şi un
s-au făcut prin puterea lui Dumnezeu, vindecări care au element de control al profeţiei veritabile, autentice.
activat credinţa multora într-o nouă şi acută conştiinţă Tot din cărţile lui Dumnezeu, mai poţi constata
a închinării... Fervoarea rugăciunilor a sporit, semn că citindu-le cu atenţie, că întotdeauna când Dumnezeu s-a
cei credincioşi se aruncă cu toată fiinţa în braţele lui adresat unui om sau unei colectivităţi umane, printr‑un
Dumnezeu, încredinţându-I-se Lui cu toate problemele lor profet, limbajul folosit sau imaginile date au fost absolut
ca şi cum ar depinde în totalitate de El, iar în ce priveşte lipsite de o ambiguitate ce ar fi făcut posibile mai
viaţa de făptuire a binelui ca rod al credinţei, aşa cum multe înţelesuri, uneori contradictorii, distrugând astfel
totul ar depinde numai de ei. Spiritul profetic adie peste responsabilitatea celor cărora le-a fost adresată profeţia.
tot mai mulţi, aşa încât la serviciile de închinare Duhul Dimpotrivă, cuvântul era clar pe măsura dorinţei lui
suflă încotro vrea şi-I auzi vuietul... Dumnezeu, ca omul să înţeleagă care este voia Lui. Spre
Este şi vremea după atâta preocupare pentru exemplificare, adu-ţi aminte doar de profeţia adresată
teologie, această inginerie sacră, prin care am trasat şi apostolului Pavel de către profetul Agab, pe când se afla
adâncit albii potrivite pentru ape în deşertul necunoaşterii în Cezareea (Fapte 21:10,11). Îţi spun toate acestea,
de Dumnezeu şi a indiferenţei, bântuit de suflarea stearpă fiindcă la mulţi din cei ce astăzi îşi spun profeţi, limbajul
şi arzătoare a atâtor dogme, să le lăsăm acum slobode să este unul ambiguu, care trebuie decriptat doar de către
curgă... Şi curg, îmi scrii tu... Mă bucur nespus aflând că iniţiaţi. La aceşti profeţi poţi să le întorci spatele fără să-ţi
profeţia prin Duhul câştigă teren la serviciile divine şi că faci reproşuri.
biserica se edifică sufleteşte, după cuvântul apostolului. De asemeni, în Scripturi nu găsim o modalitate
Tot mai mulţi stăruiesc după acest dar, îndrăznind în uniformă când este vorba de exercitarea darului profetic
virtutea făgăduinţelor Domnului să-l ceară, fie pentru a aşa cum vedem astăzi în unele grupuri de credincioşi care
se zidi sufleteşte pe ei înşişi, fie mai ales pentru zidirea pretind că ar fi în posesia darurilor duhovniceşti. Dacă
sufletească a comunităţii frăţeşti. Totodată îmi scrii şi în Biblie, darul profeţiei se exercită în toate condiţiile:
de darul limbilor. Îţi scriu că ceea ce se întâmplă la voi la rugăciune, la cântare, în timpul unei mese la care
trebuie să vă îngrijoreze, dar nu mai mult decât să vă participă mai mulţi sau mai puţini, în călătorie sau în alte
bucure. Nu mai mult, dar trebuie să fiţi cu ochii în patru, situaţii, adică fără a fi condiţionat de context, astăzi acest
căci răul adesea are cel mai puternic aliat în ignoranţa dar operează numai într-o ambianţă anume creată în
celor pe care îi pândeşte. Şi nici voi nu sunteţi scutiţi. Ar grupurile adunate pentru rugăciune. Faptul acesta trebuie
fi bine dacă ţi-ai putea procura scrierile lui Tertulian, din să-ţi dea de gândit şi să te facă circumspect.
perioada când era adeptul fervent al mişcării montaniste, Îţi mulţumesc, dragă frate, pentru salutul tău atât de
sau scrierile episcopului Priscilian, care a trăit în secolul semnificativ şi pe care ţi-l întorc conştient că-ţi este de
al patrulea şi a fost căpetenia unei mişcări carismatice folos pe cât ai fost tu, că-mi este mie de folos. Vreau să-ţi
deosebit de active în Peninsula Iberică. spun că încă din tinereţile mele, am învăţat acest text pe
În ce mă priveşte, te sfătuiesc să fii foarte atent ca dinafară alături de alte texte fundamentale din Scriptură
atât darul vorbirii în alte limbi, cât şi darul profetic să se şi mă întreb şi azi, după atâta vreme, cine l-a scris şi
prolifereze la grupurile de rugăciune şi închinare prin pentru cine? Poate nu asta este important acum, ci faptul
vocaţie şi nu prin imitaţie aşa cum s-a întâmplat de atâtea că textul e parte dintr-o carte inspirată de Dumnezeu, iar
ori în sânul mişcărilor carismatice de-a lungul istoriei, fapt eu ţi-l returnez acum, împreună cu un ghem de gânduri
ce le-a subminat din interior. înţelepte pe care le-am depănat din urzeala lui: „Pleacă-ţi
Acum, dacă Scriptura este pentru tine „dreptarul urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura
învăţăturii sănătoase”, când este vorba despre profeţia mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi înlăuntrul
prin Duhul, să iei seama la trei lucruri: tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ţi pui
Întotdeauna, sau de cele mai multe ori, în Sfânta încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu azi, da, pe
Scriptură, Dumnezeu Tatăl S-a adresat unui copil al Său tine. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi
şi nu numai, spunându-i pe nume. Acest adevăr tu poţi şi cugetări, ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte
să-l urmăreşti în toată Scriptura. Iată câteva exemple adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te
(Geneza 22:11; 46:2; Exodul 3:4; 1 Samuel 3:10). Să nu trimite?” (Proverbe 22:17-21).
accepţi uşor formulări clasice, de genul „suflete bărbat” Acest text te obligă acum la un popas aparte în
sau „suflete femeie” sau „suflete tânăr” sau altfel, apelative raport cu toate celelalte texte pe care le-am avut în vedere
10 reci şi convenţionale împrumutate dintr-un nomenclator până aici, texte care te-au instruit, adică te-au construit,

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
căci adevărata instrucţie este de fapt construcţie. „Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura ca să fii înţelept
Aşadar ai construit, ai zidit convingeri, ai luat hotărâri, ai pe viitor” (Proverbe 19:20);
început a făptui. Acum trebuie să te autoevaluezi şi să te
statorniceşti şi mai mult în aceste stări, întărindu-te prin 3. Încrede-te în Domnul!
continuă învăţare şi practicare a principiilor. Poţi observa Indiferent ce înveţi, finalitatea oricărei învăţături
că autorul acestor rânduri ce le‑am prins în formula trebuie să fie consolidarea credinţei în Dumnezeu şi o
de salut, autor ce mi-ar place să cred că a fost regele mai adâncă cunoaştere a Lui. Altfel, există riscul ca pe
Solomon, te îndeamnă să ai în vedere în toată vremea, nesimţite să te autoîndumnezeieşti excluzându-L pe
fie că studiezi cartea Proverbele, fie Scriptura sau altceva adevăratul Dumnezeu din viaţa ta şi din universul Lui.
de folos duhovnicesc, cel puţin patru principii: Dacă scopul învăţăturii nu este ascultarea de Dumnezeu
şi sporirea încrederii în El, atunci oferim această învăţătură
1. Ascultă cuvintele înţelepţilor! ca instrument în mâna Diavolului. Deci fără Dumnezeu,
Acum, dacă avem în vedere numai cartea aceasta înţelepciunea dobândită se transformă într-o sursă de
a înţelepciunii pe care tu o parcurgi cu nepotolită râvnă nefericire, ca de altfel toate darurile Lui. De aceea înţeleptul
după cum am înţeles din scrisorile tale, cuvintele pe care sfătuia constatând că: „Cine cugetă la Cuvântul Domnului
trebuie să le asculţi sunt cele rostite de: găseşte fericirea şi cine se încrede în Domnul este fericit”
a) părinţii care sunt cei dintâi dascăli: „Ascultă, (Proverbe 16:20);
fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei
tale” (Proverbe 1:8); 4. Vorbeşte şi altora despre Adevăr!
b) cărţile pe care le citeşti: „N-am aşternut eu oare Exprimarea este proprie doar vieţii, numai ea afirmă şi
în scris pentru tine sfaturi şi cugetări?” (Proverbe 22:20); se afirmă. Când Adevărul devine viaţă, el devine rostire ce
c) conştiinţa ta ctitorită de Adevăr: „În adevăr cei nu mai poate fi oprită. De fapt, orice cuvânt poate fi combătut
ce gândesc răul se rătăcesc dar cei ce gândesc binele cu un alt cuvânt, dar experienţa nu poate fi combătută cu
lucrează cu bunătate şi credincioşie” (Proverbe 14:22); nimic. Oare există o experienţă mai dulce şi mai greu de
„Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă...” stăpânit decât experienţa pe care o putem face cu Adevărul?
(Proverbe 15:28); Gândeşte-te la aceste versete:
d) prietenii buni care îţi sunt cei mai apropiaţi: • „Pe buzele omului priceput se află înţelep­ciunea...”
„Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de (Proverbe 10:13);
dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten” • „Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi
(Proverbe 27:9); oameni...” (Proverbe 10:21);
e) realitatea socială în care trăieşti: „Am trecut pe • „Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri
lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără minte. plăcute...” (Proverbe 10:32);
Şi era numai spini, acoperit de mărăcini şi zidul de piatră • „Limba dulce este un pom de viaţă...” (Proverbe
era prăbuşit. M-am uitat bine şi cu luare aminte şi am tras 15:4);
învăţătură din ce am văzut” (Proverbe 24:30-32); • „Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelep­ciunea
f) creaţia lui Dumnezeu, fie în întregul ei, fie în când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele
detaliu: „Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de Iul” (Proverbe 16:23);
seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te” (Proverbe 6:6); Mă gândesc să închei aici scrisoarea mea, rugându-
g) Dumnezeu Însuşi: „Căci Domnul dă înţelep­ciune te să nu oboseşti în căutarea adevărului, gândindu-te nu
şi din gura lui iese cunoştinţă şi pricepere” (Proverbe 2:6); cât de puţini sunt cei ce-L caută cât, mai degrabă, ce mulţi
sunt cei care preferă prostia şi minciuna. Să nu te foloseşti
2. Păstrează învăţătura în inimă! doar de urechi în căutarea adevărului, căci urechile care
După cum îţi scriam odată, dacă bine îmi amintesc, aud adesea tolerează, pe când raţiunea reţine şi grabnic
dacă un om harnic adună şi eu te socotesc între ei, cercetează. Nu deschide uşor unui adevăr care bate
numai înţeleptul ştie să păstreze şi să valorifice ceea ce stăruitor la porţile cugetului, căci sub chipul lui insistent
a adunat. Aşa este, şi se dovedeşte limpede din cartea poate fi prezent falsul. Adevărul căruia-i aparţine veşnicia
Proverbele unde verbul a păstra apare la imperativ. „Cine cea fără sfârşit nu se zoreşte, pe când minciuna căreia
capătă înţelepciune îşi iubeşte sufletul; cine păstrează istoria îi este măsurată se grăbeşte, deci ştiind acestea, fii
priceperea, găseşte fericirea” (Proverbe 19:8). Ştiu că în toate vegheator.
eşti între cei harnici, dar dacă eşti şi între cei înţelepţi nu În ce priveşte „mişcarea Duhului” din biserica
ştiu, rămâne să dovedeşti cu vremea. voastră, despre care mi-ai scris, vă sfătuiesc să nu o
De fapt, înţelepciunea nu se câştigă uşor, încurajaţi mai mult decât puteţi s-o supravegheaţi, căci
cunoştinţele de care avem atâta nevoie se adună bob cu nevegherea este poarta din dos a diavolului. În rest,
bob şi cu multă osteneală şi cheltuială de zile şi nopţi, bucuraţi-vă şi perseveraţi în ceea ce aţi început, fiindcă
apoi cugetând asupra lor devin ale noastre proprii şi doar atunci o biserică aduce tămăduire în lume când este
aducându-le în faptă ele se sapă adânc în fiinţă... Astfel mişcată de Duhul precum odinioară apele scăldătorii
este neapărat nevoie, acum la tinereţe, de multe caiete Betesda învălurate de îngerul Domnului.
pentru însemnări, pentru ca la bătrâneţe să poţi fi înţelept
fără însemnări, după cuvântul inspirat: „Cuvintele gurii Spor duhovnicesc!
unui om sunt ca nişte ape adânci, izvorul înţelepciunii
este ca un şivoi care curge întruna” (Proverbe 18:4) sau Zaharia Bica
11
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Continuare de articole
„...dacă s-ar fi scris cu deamăruntul,
cred că nici chiar în lumea aceasta
n-ar fi putut încăpea” Ioan 21:25)

(continuare din pagina 3)

„Căci s-a părut nimerit... nouă”
(Faptele Apostolilor 15:28)
Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi trăim ne coordonează principiile şi acţiunile, trebuie să
cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul ştim că mintea nu ne este înnoită şi suntem sub influenţă
şi abate-te de la rău!” (Proverbe 3:5-7). Respectarea malefică: „după mersul lumii acesteia, după domnul
Cuvântului asigură, în primul rând, împlinirea voii lui puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii
Dumnezeu, căci este scris:„Cuvântul Meu, care iese din neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam
gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii
voia Mea şi va împlini planurile Mele” (Isaia 55:11). pământeşti şi ale gândurilor noastre...” (Efeseni 2.2-3).
Greşelile care l-au „smerit” pe gloriosul rege evreu sunt A apela la sfatul Domnului, ceea ce se face prin rugăciunea
foarte vizibile, cercetând Legea dată prin Moise, iar cât unei inimi curate, lipsită de provocările egoiste şi influenţa
despre asocierea cu profeţii, mai puţine putem spune unor „oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul” (Iuda
despre Solomon. În perioada Bisericii lucrurile stau la fel; 1:19), nu este o problemă facultativă, care are de-a face
nevoia ascultării de cele scrise şi sfatul Domnului rămân doar cu optimizarea acţiunilor şi maximizarea profitului,
imperative, căci temelia este a apostolilor şi a prorocilor ci desemnează o viaţă cu sau fără Dumnezeu. A „ţine”
(de după înălţare – Efeseni 2:20; 4:9-12), aşa cum este pe Dumnezeu la distanţă înseamnă aproape de tabăra
uşor de observat din naraţiunile din cartea Fapte. celui rău, aşa cum se exprima şi apostolul Iacov: „Suflete
Pentru trăirea unei vieţi fără greşeli, care adesea prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu
costă o veşnicie, prin pierderea ei sau pierderea răsplătirilor Dumnezeu? ... Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura?
eterne, să nu uităm sfatul Scripturilor sfinte: „Luaţi seama, Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne
deci, voi care uitaţi pe Dumnezeu (neimplicându-l în vrea cu gelozie pentru Sine” (Iacov 4:4-5).
dezbaterile şi deciziile vieţii), ca nu cumva să vă sfâşii şi În finalul istoriei, când se va intra pe „sens unic”,
să nu fie nimeni (din cei pe care i-am consultat sau de care spre fericire sau spre chin, vom vedea că preselecţia
am ascultat) să vă scape. Cine aduce mulţumiri, ca jertfă spre pierzare s-a făcut atunci când noi eram „la volan”
(recunoscând înţelepciunea şi ajutorul divin), acela Mă şi am vrut să conducem fără instructor. Cei care vor
proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui (să nu i se ajunge în slavă vor recunoaşte călăuzirea binecuvântată
pară numai lui, ci să aibă şi avizul Duhului lui Dumnezeu a Duhului Sfânt, care conform promisiunii Domnului Isus
pentru deciziile vieţii), aceluia îi voi arăta mântuirea lui Hristos, a venit să ne asiste şi să asigure drumul spre
Dumnezeu (adică salvarea din orice problemă şi în final Împărăţia lui Dumnezeu: „Când va veni mângâietorul,
moştenirea eternităţii fericite cu Cel al cărui sfat l-am luat Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul;
în considerare întotdeauna)” (Psalmul 50:22-23). căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit,
Să ne obişnuim să consultăm voia Domnului, întâi şi vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). Duhul
în principiile vieţii sfinte: „Ţi s-a arătat, omule, ce este va opera în mintea noastră prin îndemnuri permanente,
bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci ce se constitue în „Legea Duhului de viaţă” (Romani 8) şi
dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul cârmuire, dacă îi permitem s-o facă (Galateni 5). Evidenţa
tău?” (Mica 6:8). Apoi să ştim că Dumnezeu, care este lucrării Duhului în noi se va vedea printr-o împlinire cu
implicat în viaţa păsărelelor de pe câmp, merită implicat bucurie a principiilor sfinte şi printr-o implicare pasionată
în toate problemele vieţii: activităţi profesionale, naşterea în lucrarea Domnului.
copiilor, practici bisericeşti etc. Dacă vrem ca Domnul să Fie ca fiecare dintre noi să putem spune mereu în
ne fie Mântuitor să-L acceptăm în toate prerogativele Lui, rugăciunile noastre, dar nu de pe buze ci cu o sinceritate
între care şi cea de Sfetnic: „Căci un Copil ni s-a născut, ardentă: „Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul
un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea
«Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, dreaptă!” (Psalmul 143:10)!
Domn al păcii»” (Isaia 9:6).
Dezbaterea de fond se derulează în mintea noastră, Editorii

12 acolo unde se iau deciziile. Dacă mentalitatea lumii în care

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 5)

PREGĂTIT PENTRU SLUJBĂ
A face aceasta constituie sarcina noastră. Predicatorul ca
apostol ar trebui să provoace voinţa”.
Mai sunt azi apostoli? Mulţi comentatori ai Bibliei răspund:
„Nu”. Dar totuşi mai există şi noi toţi suntem chemaţi să-L slujim
„cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea” noastră pe
„Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre“ (Evrei 3.1).
Şi ce slujbă mai înaltă există în Univers decât „să-L glorificăm pe
Dumnezeu şi să ne bucurăm de El pentru totdeauna”? Haideţi
să-L glorificăm şi să ne bucurăm de acest Om „trimis departe”,
care este groaza diavolului, frica demonilor, iubirea Tatălui,
încântarea îngerilor şi salvarea omului!
Şi cum să nu o facem, când Îl slujesc:
 Universul, – Cerurile spun slava lui Dumnezeu” (Psalmul
19:1),
 animalele, – Fiarele câmpului Mă vor slăvi” (Isaia 43:20),
 îngerii, – Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte...”
(Luca 2:14)
 oamenii sfinţi: Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor
mei... De aceea inima mi se bucură...” (Psalmul 16:8-9)?

Î
Oare n-ar trebui să ne aţintim privirile asupra Lui în adorare? n dată de 23 aprilie 2007, am plecat pentru prima
Şi cum am putea să-L glorificăm pe Marele nostru Apostol, dacă dată, cu un grup de fraţi din Biserica Penticostală
nu bucurându-ne de El în slujirea Lui? Betleem Londra, în Siberia Orientală, zona
Rugăciune: Vladivostok şi Nahotka. Vladivostokul se afla la
Oh, Doamne, numai prin Cuvântul Tău care dă atât voinţa 9582 km de Moscova. Este cel mai important oraş
port al Rusiei de la marea Japoniei. La 250 km de
cât şi înfăptuirea, aleargă oamenii în mreaja Evangheliei! Aşa am
Vladivostok se află oraşul Nahotka. Acest oraş era
venit şi eu la Tine, biet pescar, cu o casă cuprinsă de frigurile locul unde pe vremea Uniunii Sovietice se strângeau
necredinţei şi cu o barcă goală de binecuvântările făgăduinţei... deţinuţii politici pentru a fi apoi repartizaţi în închisorile
Crucea catargului meu zăcea frântă, pânzele mele stăteau din Siberia Orientală. Este ultima staţie a căii ferate
sfâşiate de durerea nereuşitelor şi căderilor repetate. Roada numită „transiberiana” de pe teritoriul Rusiei.
mării nu s-a atins de mreaja mea. Sfâşierile din adâncuri au tăiat În Nahotka există două biserici penticostale,
frânghiile şi au rupt nodurile. Pe ţărmul mării mele când soarele având în jur de 450-500 membri fiecare. Le-am
vizitat pe amândouă, am întâlnit fraţi sinceri care
a răsărit, mreaja nopţii a prins mreaja mea ruptă, cuprinzând în
Îl caută pe Domnul cu o inimă curată. În biserica
ea şi sufletul meu întristat. păstorită de fratele Nikolae Latkinova am avut o
De ce să-mi mai cârpesc mreaja, când mreaja nopţii m-a părtăşie minunată în prezenţa Duhului Sfânt, acolo
înhăţat? la capătul pământului, noi români, ei ruşi, Domnul
„Ce să facă, preamărite Doamne, ce să facă? Ce să facă ne-a cercetat într-un mod deosebit. Am descoperit
slujitorul Tău, chinuit de iubirea Ta şi aruncat departe de chipul că aveau cântări pe care le ştiam şi noi. Le-am
Tău? Mistuit caută să Te vadă pe Tine şi prea mult îi lipseşte cântat împreună, ei în limba rusă, iar noi în română
îl lăudăm pe Dumnezeu. Fratele Victor Şerban
chipul Tău. El râvneşte să răzbată la Tine şi de nerăzbătut este
care era cu noi şi fiind dirijorul corului bărbătesc în
locuirea Ta. Doreşte să Te găsească şi nu-Ţi găseşte locul”... Biserica Betleem din Londra, ajutat de fraţii Colea
A rătăcit cu corabia în largul mării, căutând pe Creatorul şi Andrusa, translatorii echipei de misiune, a reuşit
lui... Şi pentru că nici nu ştie ce să-Ţi ceară, vino Tu şi stai pe împreună cu corul fraţilor ruşi şi cu noi, românii, să
ţărmul inimii obositului pescar... Corabia i-o fă altar; catargul facă două cântări de cor cântate în ambele limbi.
Golgotei înalţă-l deasupra lui; pânzele din mormânt coboară-le, Când cântam spre slava Domnului aceste cântări
iar ale veşmântului învierii Tale înalţă-le. Şi spune-mi: „De acum mă gândeam ce frumos va fi în ziua când nu numai
din Rusia şi România, ci din toate popoarele de pe
încolo vei fi pescar de oameni”.
pământ vom cânta spre slava Domnului, în Raiul
Nu-mi doresc minuni. Cea mai mare minune este să Te
lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:9-10). La sfârşitul
găsesc pe Tine. Doar Tu poţi să-mi torni pe răni medicamentul acelei seri, un frate din oraşul Balşoi Kaminka ne-a
Sfintei Tale Prezenţe. Nu doresc să fiu apostol. Îmi ajunge să mărturisit felul în care s-a întors la Dumnezeu.
Te cunosc pe Tine. Să-mi fie luată şi pironită privirea la Marele Înainte de a se pocăi, el era un tânăr care consuma
Apostol şi Preot al credinţei mele. Şi Te voi iubi cum numai o foarte multe droguri. (Vreau să menţionez că în
inimă umană poate. În Numele Tău m-am rugat! Amin. toată Rusia tinerii se droghează foarte mult).
Fănel Şuteu (continuare în pagina următoare) 13
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Când a rămas odată fără bani, pentru droguri, a intrat mai Marea Ohotsk este îngheţată şi tot ce se transportă, se
noaptea într-o bibliotecă şi a furat câte cărţi a putut duce transportă cu avionul.
el în mâini. A mers în piaţă şi a început să vândă cărţile. Fratele Iura, ucraineanul, când a venit în 1997 a
Vindea cărţile şi cu banii obţinuţi cumpăra droguri. Într-o zi, predicat Evanghelia, şi rând pe rând, karechii au început
a mers în piaţă cu o carte, dar primul om care a luat-o în să se pocăiască. Prima care s-a pocăit a fost sora Ana,
mână, a deschis-o, s-a uitat puţin în ea, a închis-o repede, o femeie bolnavă de tuberculoză, iar Domnul într-un chip
i-a dat-o înapoi şi a plecat. La fel a făcut şi al doilea om şi al miraculos, după ungerea cu untdelemn, a vindecat-o.
treilea şi toată ziua aceea nu a putut să vândă cartea. Seara Aici cam 95% din oameni au tuberculoză. Tuberculoza se
când s-a dus acasă, supărat că nu şi-a vândut cartea, a manifestă în două faze: contagioasă şi atunci te izolează,
început să citească în ea să vadă ce fel de carte este. Era trimiţându-te în sanatorii speciale, sau necontagioasă şi eşti
Biblia. Ne spunea tânărul că nu a auzit în viaţa lui o cântare lăsat în familie, unde cei mai mulţi au tuberculoză în faza
de la adunare, nu a auzit nici o predică, nu a fost la biserică necontagioasă. Sora Ana avea tuberculoză contagioasă
niciodată în viaţă, dar din seara aceea a început să citească şi Domnul S-a îndurat de ea şi a vindecat-o. După ea s-a
Biblia cea furată şi a tot citit. Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat pocăit şi sora Nadia, care mai târziu s-a căsătorit cu fratele
în viaţa lui, nu s-a mai drogat pentru că a fost eliberat de Iura, ucraineanul. Şi în felul acesta s-a născut biserica din
puterea lui Dumezeu citind Cuvântul Domnului. Era lider de Evensk. Fratele Misa, un bărbat cam la 50 de ani, ne-a
tineret în biserica penticostală din oraşul Balşoi Kaminka, mărturisit cum s-a pocăit el. Toată viaţa lui a băut; acolo
de lângă Vladivostok. Totul a început de la Biblia pe care bărbaţii şi femeile care nu sunt pocăiţi beau foarte mult. Pe
el a furat-o. Cuvântul Domnului are putere să mântuiască Mişa l-a chemat pastorul Iura să asculte Evanghelia, dar i-a
pe oricine. Să citim, să citim şi să împlinim Cuvântul lui spus: „Eu sunt beat, nu pot veni şi şanse să mă prinzi treaz
Dumnezeu. nu prea sunt”. Iura l-a îndemnat să vină aşa beat. A mers şi
a ascultat 4 ore Evanghelia, apoi s-a dus acasă, s-a culcat şi
Biserica din Evensk s-a trezit un alt om. El niciodată nu stătea fără să bea ceva
În luna ianuarie 2009, după 3 ore de zbor de la Londra de cum se scula, dar de atunci trecuseră 4 ani şi el nu a mai
la Moscova, apoi 8 ore de zbor de la Moscova la Măgădan şi pus deloc alcool în gură. Slăvit să fie Dumnezeu!
încă 2 ore de la Măgădan la Evensk, am ajuns să ne întâlnim Despre un alt frate, Iura kareacul, ne povestea sora
cu fraţii karechi. Evensk-ul este un oraş cu o populaţie cam Nadia, soţia pastorului, cum s-a întors el la Domnul. Iura şi
de 1500 de oameni, pe malul Mării Ohotsk. În oraşul acesta, soţia lui aveau 5 copii şi beau foarte mult. Erau cunoscuţi în
în anul 1997 a venit fratele Iura din Ucraina să predice tot oraşul ca nişte oameni foarte beţivani. Sora Nadia mai
Cuvântul Domnului la nişte oameni care nu auziseră deloc mergea pe la ei ca să mai ia copiii pentru că erau flămânzi,
despre Dumnezeu. Oraşul Evensk este format din ruşi, nespălaţi şi stăteau dezbrăcaţi în frig. Îi lua pe la ea, le dădea
karechi şi eveni. Karechii şi evenii sunt băştinaşi, ei au fost să mănânce şi îi ducea înapoi acasă. Odată, când s-a dus
colonizaţi de ruşi. Pe timpul Uniunii Sovietice, în acest oraş după copii, s-a întâlnit cu femeia de la protecţia copilului, o
se afla o fabrică de peşte, mine de uraniu şi aur. Dar acum rusoaică, iar aceasta i-a spus: „Nadia, voi nu vă puteţi ruga
totul s-a închis şi oraşul arăta ca un oraş de după război. la voi la biserică pentru Iura şi soţia lui, Svetlana? Noi nu mai
Zăpadă au timp de 9 luni pe an, numai lunile iunie, iulie şi ştim ce să facem cu ei. Dumnezeul la care vă rugaţi voi să-i
august sunt fără zăpadă. Iarna, temperatura ajunge până facă şi pe ei să nu mai bea”. Sora Nadia, care nu era nici ea
spre -56-58ºC, iar vara +50ºC. Oamenii aceştia karechi sunt întoarsă de mult timp la Domnul şi nu cunoştea atunci prea
nişte oameni micuţi de statură, cu ochii ca mongolezii şi multe despre Domnul, i-a spus celei de la protecţia copilului:
foarte închişi la culoare. Se ocupă cu pescuitul şi cu vânatul „Pe aceştia nu-i poate întoarce Dumnezeu pentru că sunt
şi sunt foarte săraci. Aici nu creşte nimic din fructele şi prea beţivani, dar eu voi anunţa la adunare să ne rugăm
legumele cu care suntem noi obişnuiţi. Hrana lor este foarte pentru ei”. „A anunţat la adunare, s-au rugat pentru ei, iar
limitată, nu au niciodată două feluri de mâncare la masă. când noi am vizitat biserica, fratele Iura şi sora Svetlana
În oraş sunt trei magazine foarte mici, iar produsele sunt erau în adunare, pocăiţi. Fratele Iura este bătrânul adunării.
14 foarte scumpe deoarece din luna octombrie până în luna Slavă Domnului!

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,
Experienţe care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;...”
Evrei 13:7

Mai era în biserica din Evensk o altă soră Nadia, mai Un al doilea exemplu descrie minunea cumpărării unui
în vârstă, care înainte de a se pocăi a fost vrăjitoare. Ea tanc. Mijlocul de transport acolo este sania trasă de câini
ne-a povestit mai multe despre acest popor kareac. Ei sunt sau tancul. Mai sunt câteva maşini ruseşti, Ural, Kraz, dar
păgâni. Bătrânii şi vrăjitorii lor spun că după potop o cioară când este zăpadă mare maşinile nu mai merg. Fraţii aveau la
mare i-a făcut pe ei dintr-o răchită neagră şi pe oamenii albi biserică un tanc cumpărat de nişte misionari din Germania,
dintr-o răchită albă. Dumnezeul lor este o cioară la care ei dar era cumpărat la mâna a doua şi se tot strica. Chiar şi
se închină şi îi aduc jertfe câte un ren sau un câine. Când când am fost noi cu el s-a stricat. Iar la -50ºC să-l repari este
am vizitat-o pe sora Nadia în 2009 împreună cu fratele foarte greu. Fraţii ne-au rugat să le cumpărăm un tanc nou
Bolos Filip, diacon în Biserica Betleem din Londra, fratele ca de tanc vechi s-au săturat, că mai mult stă decât merge.
Colea translatorul şi fratele Saşa de la Magadan, ea era cu Era luna februarie 2009, în plină criză mondială. Le‑am
mâna în ghips. Am întrebat-o ce a păţit şi ne-a mărturisit explicat puţin cum stau lucrurile, dar ei nu ştiau nimic de
că în urmă cu câteva săptămâni, stând în casă, i-a venit o bănci, de faliment, de recesiune, n-au înţeles nimic. Atunci
mare poftă din partea celui rău să fumeze. Nu era întoarsă eu le-am spus să se roage Domnului. Ei au început să se
de mult timp la Domnul. Nu a rezistat acelei pofte, s-a roage Domnului să le dea un tanc nou. Un tanc nou costa
îmbrăcat şi a plecat la magazin să cumpere ţigări. Pe drum $45.000 (dolari americani) plus $5.000 să-l modifice şi încă
a alunecat, a căzut pe gheaţă şi şi-a rupt mâna aşa de tare $10.000 să-l aducă de la fabrică. Acolo tancul se cumpără
încât pentru ea, ca femeie bătrână, medicii au spus că nu din fabrica de tancuri, se ia armamentul de pe el şi se vinde
va mai putea să-şi folosească mâna deloc pentru tot restul la cei ce au nevoie de el în zonele nordice, unde nu se poate
vieţii. Sora Nadia a mărturisit păcatul ce a vrut să-l facă, fraţii merge decât cu tancul.
s-au rugat, i-au făcut ungerea, iar Domnul a făcut o minune. Eu mă gândeam că vin la Londra, fac apel la biserică
Mâna ei s-a vindecat complet; chiar doctorii au rămas uimiţi şi la alte biserici şi până la sfârşitul anului 2009 să strângem
de această minune şi au spus că numai Dumnezeu a putut banii. Dar mărturisesc că aveam puţină credinţă că se pot
face acest lucru. Aşa a eliberat-o Domnul pe sora Nadia strânge aceşti bani. Când ne-am întors la Londra, am
de duhul de fumat, a costat-o cam scump, dar este liberă. spus bisericii Betleem dorinţa fraţilor şi am anunţat pentru
Slavă Domnului! ultima duminica din lună martie 2009 o colectă pentru
Biserica este compusă cam din 40-50 de fraţi şi 30- această cauză. Să cumpărăm un tanc. Am făcut colecte
40 de copii. Dar ce am văzut la aceşti fraţi, au fost lucruri pentru multe cauze, dar niciodată nu m-am gândit că voi
care m-au impresionat foarte mult. Ei nu cunosc prea multă anunţa, ca pastor, că vom strânge bani să se cumpere un
teologie, nu au acces la alte traduceri ale Bibliei în engleză, tanc, care să ducă „soldaţii”, dar nu pe câmpul de luptă,
greacă etc. Dar au o credinţă copilărească. Ei citesc în ci pe câmpul de evanghelizare a oamenilor nepocăiţi.
Biblie în limba rusă că dacă ai credinţă cât un bob de muştar După colecta din data de 29.03.2009, de la programul
vei zice muntelui acestuia „«Ridică-te de aici şi aruncă-te în de dimineaţă şi de la cel de după-masă, s-au strâns de
mare» se va face” (Matei 21:21). Şi dacă aşa scrie, ei aşa la o biserică cu familii numeroase, cu oameni care nu
se cred. Iată două exemple: lucrau, într-o vreme de criză, suma de $50.000. S-a putut
Primul: în 2009 am fost la ei pentru o săptămână. cumpăra tancul. Dumnezeu a făcut o minune. M-am pocăit
Avionul de la Măgădan la Evensk zboară doar o dată pe de necredinţa mea înaintea Domnului. Am trimis banii la
săptămână, marţea. Noi urma să ne întoarcem la Măgădan fraţi şi am mai strâns şi pentru transport. De la uzina de
marţi dimineaţa. Duminică seara la adunare fraţii ne-au rugat tancuri din Khabarovsk s-a cumpărat un tanc nou-nouţ. De
să mai stăm o săptămână la ei. Le-am spus că trebuie să ne aici s-a dus pe vagon de cale ferată până la Nahotka, iar
întoarcem, că avem toate legăturile zborurilor până la Londra de la Nahotka s-a dus cu vaporul până la Evensk. Mare
şi nu puteam să le dăm peste cap. Ei s-au pus pe rugăciune le-a fost bucuria fraţilor din Evensk când în curtea bisericii
să bată vântul şi să ningă, ştiind că atunci avionul nu mai a intrat acest tanc. Slăvit să fie Dumnezeu!”
putea veni de la Măgădan şi, implicit, mai trebuia să stăm M-a impresionat foarte mult dorinţa lor de a
încă o săptămână. Dintr-o dată, duminica noapte spre luni, evangheliza tot neamul. După ce unul se pocăieşte, merge
s-a pornit un vânt că nu puteai ieşi afară din casă, te lua pe să propovăduiască la alţii Evanghelia cu multă râvnă, iar în
sus. Oraşul este pe malul mării şi nu opreste vântul deloc. satele de unde vin ei, au înfiinţat biserici. Satele se află la
Noi ne-am speriat de două lucruri: de credinţa mare a fraţilor depărtare mare unele de altele, dar aceasta nu-i împiedică
şi de faptul că nu mai puteam pleca. Am mers luni seara la să meargă să vorbească despre Dumnezeu.
adunare, ei erau bucuroşi că mai stăm o săptămână cu ei. Un alt lucru pe care l-am văzut la ei este durata
Le-am spus că trebuie să plecăm neapărat şi i-am rugat să programului din adunare. Noi ţineam cam 3 ore şi ei ne-au
nu se mai roage să bată vântul. Fratele Iura, bătrânul bisericii, întrebat dacă nu putem să ţinem mai mult programul. I-am
s-a ridicat în picioare şi ne-a întrebat în faţa adunării: „Fraţilor, întrebat cât vor să ţinem şi ne-au răspuns că măcar 6 ore.
ne promiteţi că mai veniţi la noi?” Iar noi i-am răspuns: „Da”. Şi asta timp de o săptămână, în fiecare zi... Doamne, dă-ne
Atunci el a spus adunării: „Să nu ne mai rugăm să bată vântul, şi nouă aceeaşi dorinţă de a sta în casa Ta!
să ne rugăm să poată pleca fraţii”. Marţi dimineaţa vântul nu
mai sufla şi avionul a venit, iar noi am plecat. Această minune C. N.
eu am trăit-o pe viu. Asta da credinţă!
15
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,
Experienţe care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;...”
Evrei 13:7

A
nul 1929 a fost numit de ideologii comunişti, anul marii judecaţi de cunoscutul „grupul celor trei“ (un grup de trei
cotituri. Într-o măsură, acest lucru a fost adevărat. În securişti), cu uşile închise. I.N.Koloskov a fost condamnat
acel an s-a început colectivizarea, care a rupt coloana la 10 ani, iar M.I.Zaharova la 5 ani de puşcărie. Toţi ceilalţi
vertebrală a fermierilor, nimicind clasa lor. Ţara care până la au fost condamnaţi la puşcărie, pe diferite perioade de timp.
revoluţie exporta foarte multe produse alimentare, a devenit Cei condamnaţi au fost trimişi la închisoarea din Iaroslavl şi
săracă, lipsa alimentelor devenind o problemă naţională. Din puşi în celule vecine. Câteodată se puteau vedea când erau
martie a acestui an, a fost lovită comunitatea creştinilor care scoşi pentru plimbare.
practicau abstinenţa totală de alcool şi care au primit învăţătura În 1932, lui Koloskov i-a fost suspendat dreptul de a fi
despre botezul prin Duhul Sfânt de la Ivan Voronaev. Conform vizitat de soţia şi fiul lui, iar apoi şi dreptul la corespondenţă.
deciziei autorităţilor sovietice din cartierul Baumanski, Casa de Koloskov a cerut procurorului puşcăriei să-i restituie aceste
Rugăciune, construită cu finanţele proprii, le-a fost confiscată puţine drepturi pe care le mai avea, dar a fost refuzat. În
de stat. Credincioşii au păstrat poze făcute la ultima Cină, semn de protest, Koloskov a anunţat greva foamei. A cincea
oficiată de către fratele Ivan Nicolaevici Koloskov. Poza arată zi, acest lucru a ajuns la urechile administraţiei puşcăriei şi
posterul pus pe peretele bisericii cu cuvintele lui Cristos: la unii deţinuţi. Paznicii l-au udat cu apă rece şi l-au pus în
„Intraţi pe poarta cea strâmtă“. Iar pe spatele pozei era scris: carceră rece şi umedă. Koloskov suferea de tuberculoză. El
„Adunarea extraordinară a creştinilor care practică abstinenţa a reuşit să transmită prin perete, folosind alfabetul Morse,
de alcool cu ocazia confiscării Casei lor de Rugăciune. 3 martie că „Generalul“ (aşa era poreclit cel mai nemilos paznic al
1929. Moscova“. puşcăriei) era să-l sugrume. Dimineaţa următoare Maria
I.N.Koloskov a scris multe rapoarte către organele Zaharova a auzit o voce slabă a lui Koloskov venită de la
centrale de conducere, care încă nu demult se purtau cu geamul de afară: „Sunt pe moarte“. Zaharova a început să
bunăvoinţă faţă de bisericile lor. Ataşa la acele scrisori, copii bată în uşă ca să cheme paznicul, dar nu a venit nimeni. În
notariale ale deciziilor Primăriei din Moscova din 1920, care aceeaşi seară, întorcându-se de la plimbarea zilnică, Maria a
spuneau: „Această adeverinţă este dată pentru a confirma văzut cum carcera era măturată de deţinuţii de serviciu. Unii
că comunitatea muncitoare „Viaţa fără alcool“, compusă din deţinuţi ascundeau de ea faptul morţii lui Koloskov, ştiind cât
muncitori, fermieri şi meşteşugari, care s-au hotărât să ducă de mult ţinea ea la pastorul ei. Fiul său a fost chemat de
o viaţă de abstinenţă faţă de consumul băuturilor alcoolice, administraţia puşcăriei şi i s-a spus de moartea tatălui lui.
este sub protecţia noastră directă. Orice măsuri luate faţă Când directorul închisorii a văzut câtă suferinţă i-a produs
de această comunitate, trebuie mai întâi aduse la cunoştinţa această veste, nu a putut să nu spună: „Nu mi-am putut
noastră şi aprobate de preşedintele Primăriei“. Nimic nu închipui că v-aţi iubit atât de mult tatăl, chiar dacă el era
ajuta. Koloskov, aducându-şi aminte că în timpul represaliilor inamicul poporului“. I s-au dat înapoi hainele tatălui. Cămaşa
ţariste împotriva duhoborilor şi a molocanilor, acestora li se lui avea o mare pată de sânge la piept. Maria Iakovlevna
permitea emigrarea în străinătate, a trimis cerere pentru Zaharova a supravieţuit lungilor ani de puşcărie. Dumnezeu
emigrare. Răspunsul la această cerere a fost un val de arestări a ajutat-o să rămână în viaţă şi să poată spune adevărul
printre membrii comunităţii respective. Toate rapoartele despre ultimele luni din viaţa lui Koloskov.
lui Koloskov i-au fost folosite pentru a-l acuza pe el şi pe Alexei Ivanovici Pantiliuşkin, a fost luat împreună cu toţi
colaboratorii lui. Însuşi Koloskov, secretara comunităţii Maria tinerii în timpul Cinei. I-au aruncat în dubă şi i-au dus direct la
Iakovlevna Zaharova şi mulţi alţii au încercat să fugă din ţară închisoare. Acest predicator a murit în spitalul închisorii din
prin Baku, dar au fost prinşi şi arestaţi. După ce au fost aduşi Iaroslavl. Un lucrător apropiat de Koloskov, Piotr Nikolaevici
la Moscova şi ţinuţi sub anchetă timp de şase luni, au fost Smirnov (condamnat în 1929) a fost ţinut în închisoarea

16
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
din Perm. De acolo, a fost trimis la Solovki, dar a murit pe i-a anatemizat pe adepţii mişcării. Ivan Koloskov şi Dmitri
drum de dizenterie. Această comunitate de credincioşi a Grigoriev au petrecut un an în puşcărie, până s-au făcut
fost exterminată complet. Toţi, fără excepţie au trecut prin toată investigaţiile şi s-a terminat procesul. La proces,
exiluri şi închisori, foarte puţini rămânând în viaţă. Rudele lor printre juraţi se aflau şi oameni cinstiţi, urmaşii ideilor lui
au trăit o viaţă plină de lipsuri şi suferinţe, purtând eticheta Tolstoi, în special domnul Malentovici, care a influenţat în
de „Rude ale inamicilor poporului“. Comunitatea întreagă, bine mersul procesului şi acuzaţiile au fost retrase. Koloskov
cândva foarte vie şi activă a fost nimicită, iar cei care au şi Grigoriev au fost eliberaţi. Din momentul acela, ei s-au
supravieţuit s-au împrăştiat prin alte biserici evanghelice. apropiat mult de ideile lui Tolstoi, ţinând legătura cu adepţii
Mişcarea credincioşilor abstinenţi de alcool a cunoscut lui. Totuşi, adversarii mişcării nu puneau armele jos şi
o răspândire foarte largă prin Rusia, la începutul secolului al procesele au continuat încă multă vreme. În arhive a fost
XX-lea şi a continuat să se dezvolte până la revoluţia din 1917. găsită o scrisoare a lui V.D.Bonci-Bruevici, care a luat poziţia
În esenţă această comunitate era o comunitate ortodoxă, dar de apărare faţă de gruparea luptătorilor împotriva alcoolului,
pe măsură ce ei luau decizia de a se abţine de la băuturi iar în timpul Sovietelor a fost numit „apărătorul sectanţilor“.
alcoolice, se apropiau tot mai mult de învăţătura evanghelică. Acea scrisoare adresată lui A.A.Şahmatov spune: „Dragă
Apariţia societăţii celor abstinenţi de alcool, este legată de Alexei Alexandrovici! Mă aflu acum la Vladimir, l Curtea
numele lui Ivan Ciurikov, care a lucrat un timp îndelungat la Judecătorească, în calitate de expert în problemele grupării
Sankt-Petersburg. Comunităţile celor care se abţineau de la celor care practică abstinenţa de alcool din Moscova.
băutură au început să se formeze în urma mişcării moraliste Procesul va mai dura încă două săptămâni“ (V.D.Bonci-
din sânul bisericii ortodoxe, începând cu anul 1904. Impulsul Bruevici. Opere alese ateiste. Moscova. Mîsli. 1973).
pentru aceasta a fost dat de societatea petersburgheză şi Ivan Nikolaevici Koloskov a fost nu numai un talentat
a altor oraşe, care s-a angajat în luptă împotriva decăderii predicator, dar şi un foarte bun organizator, care îmbina
morale şi cu precădere, împotriva beţiei. Luând exemplu înţelepciunea de sus cu activităţi practice. Comunitatea
de la alte ţări, unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost folosit ca lui acorda un mare ajutor celor care reuşeau să scape de
mijloc de lămurire a celor dependenţi de alcool, au încercat dependenţa de alcool, cumpărându-le unelte şi alte obiecte
să aplice aceeaşi metodă şi în Rusia. Primii convertiţi îşi pentru munca lor, ca să-şi poată câştiga pâinea. Astfel se
dedicau viaţa slujirii printre oamenii dependenţi de alcool şi organizau comune agricole, colonii pentru copii orfani şi oameni
duceau acolo vestea eliberării care poate fi dobândită în urma săraci, ateliere de încălţăminte, cantine vegetariene pentru
credinţei în Cristos. Aceşti oameni se considerau ortodocşi, şomeri în care se predica Evanghelia, campusuri, tipografii etc.
se închinau la icoane şi atârnau lângă icoane portretele În comunitate existau puncte de ajutor medical, unde împreună
împăraţilor ruşi. Dar, încetul cu încetul, adâncindu-se tot mai cu metodele tradiţionale medicale se foloseau rugăciunea şi
mult în Scripturi, au început să se îndepărteze de învăţătura ungerea cu ulei. Nu de puţine ori în aceste puncte medicale
ortodoxă, formând o grupare aparte. Primele comunităţi ale se întâmplau vindecări miraculoase. În cartea lui I. Elaşevici
celor ce propovăduiau abstinenţa de alcool, s-au format în „Adevărul despre I.Ciurikov şi adepţii lui“ (Moscova-Leningrad,
oraşele mari, precum Moscova, Sankt-Petersburg, Samara. 1930, p.46) se găseşte o mărturie a doctorului L.Trivus, care
Aceste oraşe, fiind mari centre industriale, creau un context spune despre Ciurikov: „Recunosc că sunt adevărate cazurile
propice pentru crimă, prostituţie şi alte vicii. Oamenii erau de vindecare de la dependenţa de alcool şi prostituţie, în urma
împinşi spre o viaţă mizerabilă şi mulţi îşi găseau refugiu stării lui de vorbă cu pacienţii“. Purtarea frumoasă a adepţilor
în băutură. Creştinii adevăraţi au început să caute soluţii abstinenţei de alcool era respectată de toţi. Comunitatea lor se
pentru această situaţie disperată, înţelegând că o adevărată asemăna cu Biserica Primară, având multe lucruri de obşte.
eliberare de dependenţa de alcool, poate să se producă doar În anul 1923 au fost fondate filiale ale acestei comunităţi la
într-un suflet născut din nou. Pavlov-Posad şi în alte localităţi din împrejurimile Moscovei.
Cei mai cunoscuţi luptători împotriva băuturii, din Pentru a vă face o idee de stilul predicării acestor credincioşi,
Moscova erau: Dmitri Grigoriev şi Ivan Nikolaevici Koloskov, vom prezenta un citat din predica lui I.N.Koloskov: „Mizeria
urmaşul lui I.Ciurikov. Împreună cu alţi adepţi ai mişcării, în care trăim este strigătoare la cer, iar unii mai adaugă la
aceştia mergeau la oamenii decăzuţi, prostituate şi beţivi, aceasta, oferind puţină vodcă, că va fi de folos. Au să ne ia şi
ducându‑le Vestea cea Bună, arătându-le scopul şi sensul ce ne-a mai rămas – mintea noastră, ca să devenim mai rău
vieţii. Aceste predici au ajutat mii de oameni să iasă din abisul decât animalele. Haideţi deci, să ne lăsăm de otrava aceasta,
dependenţei de alcool. Adunările lor creşteau. Adunarea din să nu ne mai otrăvim nici pe noi, nici pe alţii. Mintea noastră,
Sankt-Petersburg, condusă de I.Ciurikov număra peste 4000 acum bolnavă, se va
de membri. Comunitatea din Moscova, condusă de Koloskov, vindeca, şi vom învia
avea peste 1000 de membri. De multe ori în predicile lor, pentru o nouă viaţă,
adepţii abstinenţei de alcool acuzau de acest viciu, clerul gata pentru fapte
bisericii ortodoxe, aducând astfel asupra lor prigoană din bune“. (V.D.Bonci-
partea guvernului. În anul 1904, clericii ortodocşi au început Bruevici „Din lumea
un proces împotriva lui Koloskov. Procesul a fost ţinut la sectanţilor“ Gosizdat.
Vladimir. Ivan Nikolaevici a fost acuzat de „hlîstovstvo“, 1922, p.129).
profanare, orgii în timpul adunărilor, etc. Biserica ortodoxă

17
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
mâinile, unul din ei ţinând pistolul îndreptat spre el, pe când
un altul îl percheziţiona. Agenţii au cercetat cu atenţie toate
lucrurile noastre, au tăiat căptuşeala hainelor şi au rupt
saltelele de pe paturi. Toată mobila a fost întoarsă şi mutată
de la locul ei. Au fost confiscate câteva cutii mari pline cu
Învăţătura vie a Evangheliei despre credinţa salvatoare biblii, literatură religioasă şi corespondenţă personală. Mama
în Isus Cristos şi despre viaţa nouă şi plină de bucurie în stătea ca înlemnită, cu buzele tremurânde şi ochii plini de
puterea Duhului Sfânt, era exact ceea ce aveau nevoie să lacrimi. Timotei şi Nadejda au început să plângă. Mama
audă membrii acelei comunităţi. Deja în anul 1919 mulţi dintre speriată se mişca încet prin cameră adunând lucrurile tatei
membrii comunităţii care practicau abstinenţa de alcool, într-o sacoşă: un schimb de haine, o pătură, nişte mâncare.
precum şi alte grupuri ieşite din bisericile baptiste şi adventiste, Agenţii securităţii aşteptau sosirea dubei. În câteva minute
s-au adăugat la biserica în spiritul apostolic din Moscova. În tata urma să plece. Ne uitam la el ca pentru ultima dată,
anul 1920, toată comunitatea lui Koloskov a devenit parte a încercând să întipărim în memorie fiecare trăsătură a feţei
acestei ramuri a mişcării penticostale. Experienţa spirituală lui. Capul lui s-a aplecat înainte, pe faţa lui palida se citea
a acestei comunităţi este unică, deoarece într-o perioadă o istovire profundă. Colţurile gurii tremurau, am observat
scurtă de timp a parcurs un traseu lung spiritual, ajungând în atunci primele fire albe de păr. În aceste ultime zile împreună,
cele din urmă la adevărul învăţăturii evanghelice. tata a îmbătrânit mult. Sentimentul pierderii tatălui nostru
În 4 Ianuarie 1930, conducerea Uniunii Creştine de drag devenea tot mai greu de suportat, el însuşi evita să
Crez Evanghelic, a apucat să trimită în America vestea vorbească, de teamă să nu-şi piardă cumpătul. În sfârşit unul
despre primul martir al acestei comunităţi: „Vă informăm că dintre agenţi a spus: „Este timpul să plecăm“. Ne luam rămas
am primit urgent o telegramă din Moscova, de la soţia fratelui bun de la tata, ca şi cum îl trimiteam la moarte. El a sărutat
S. Alexiuk, cu ştirea despre moartea acestui frate. Nu avem mai întâi pe Timotei şi Nadejda, apoi pe ceilalţi copii, făcând
niciun detaliu cu privire la boala şi moartea lui. În urma lui a eforturi să nu plângă. Nu putea să spună nici un cuvânt.
rămas soţia şi copilul. Nu am primit alte veşti nici de la soţia A îmbrăţişat-o pe mama. Ne-a privit pentru ultima dată cu
lui. Evenimentul acesta ne-a adus multă întristare“. ochii plini de lacrimi şi a plecat. Sora mea cea mică Nadejda,
În 11 Ianuarie 1930, Ekaterina Voronaeva adresa striga: „Tată, tată, tată....“. Pentru o clipă tata s-a oprit, dar
următoare scrisoare fraţilor din America: „În ziua de 7 Ianuarie securistul i-a poruncit să meargă înainte. Mama a observat
a acestui an, au fost arestaţi de către organele securităţii, că tatăl şi-a uitat lucrurile şi a alergat să i le dea. I-a implorat
membrii Comitetului Uniunii. În timpul percheziţiei la sediul pe securişti să o lase să-l însoţească până la maşină. Inima
Uniunii, securiştii au confiscat corespondenţa şi bibliile. De tatălui era foarte grea. El vedea înainte doar închisoare,
asemenea, din cancelaria Uniunii au fost luate maşina de despărţire de cei dragi şi în cele din urmă moartea. Mama
scris şi literatura religioasă. Spre marea noastră întristare, mergea în spatele lui tăcută; dintr-odată viaţa ei a devenit
au fost arestaţi următorii fraţi: preşedintele Uniunii I.E. pustie: soţul i-a fost luat, iar în grija ei au rămas şase copii,
Voronaev, vicepreşedintele I.I. Riumşin, secretarul Uniunii cel mai mic dintre ei neîmplinind încă trei ani. Cum era
I.I. Lucineţ. Au fost arestaţi de asemenea, doi secretari de la posibil să treacă prin toate acestea! Totul părea ireal, şi-ar
editura revistei „Evanghelistul“, sora M. Saviţkaia, şi fratele fi dorit ca toate aceste evenimente să fi fost doar un coşmar
R.N. Kiselev, dirijorul corului E.I. Bezuglîi şi membrul comisiei din care s-a trezit, dar nu era aşa. Aici erau ofiţerii securităţii
de cenzori N.V. Pavlov. Ne pare foarte rău pentru tot ce s-a care duceau pe soţul ei, şi aceasta era realitatea. A venit
întâmplat, dar credem că voia sfântă a lui Dumnezeu este maşina, oamenii au poreclit aceste maşini „corbul negru“ şi
peste toate aceste evenimente“. ofiţerul a deschis uşa în faţa tatălui, făcându-i semn să intre.
Pavel Voronaev scrie despre aceste evenimente în Tata a îmbrăţişat-o pe mama pentru ultima dată, încercând
memoriile sale: „În acea perioadă toate bisericile CCE să o liniştească: „Fii tare, Katiuşa. Dumnezeu vă va purta
au fost închise, iar pastorii lor arestaţi. Unii dintre prietenii de grijă...du-te şi păzeşte-i pe copii. Totul o să fie bine...“
apropiaţi ai tatălui meu au fost arestaţi şi el simţea că în Vocea lui suna liniştitor şi sigur. Ea i-a răspuns cu un zâmbet.
câteva zile va urma şi el. Tata şi mama petreceau zile întregi Aplecându-se de pe treptele maşinii, tatăl a sărutat-o. Când
în rugăciune, rugându-l pe Dumnezeu să le dea curaj în faţa maşina a început să se îndepărteze, se crăpa deja de ziuă.
grelelor încercări ce urmau să vină. Până în ziua de azi îmi În primele trei luni tata a fost ţinut în penitenciarul
amintesc pe tatăl meu, stând pe genunchi şi ascunzându‑şi secret din Odessa. Nu avea voie să fie vizitat, nici nu avea
faţa în mâini, lacrimile şiroindu-i pe obraz, întregul trup drept la colet. Tata a fost tratat cu cruzime, fără nici o milă.
cutremurându-se de plâns. Îl implora pe Dumnezeu să-i Interogatorii în timpul nopţii, unele durau până la 18 ore.
dea curaj şi putere. „Doamne, Tu le ştii pe toate... dacă Securitatea încerca să-l forţeze să dea declaraţie că era
mai ai nevoie de mine... sunt gata... dă-mi curaj...“ Apoi s-a spion, aflat în slujba anticomuniştilor. La începutul celei de-a
întâmplat. Era o noapte rece de iarnă, dormeam cu toţii, era patra luni de arest, tata a fost transferat într-un alt penitenciar
după miezul nopţii, dintr-o dată am fost treziţi de o lovitură în de stat, lângă Odessa, unde a petrecut următoarele şapte
uşă şi o voce tare care striga: „Deschideţi în numele legii!“ luni. Aici aveam voie la o vizită scurtă, de 15 minute, o dată
Tata s-a îmbrăcat repede şi a deschis uşa. Erau agenţii pe lună şi posibilitatea de a-i aduce colet cu mâncare şi
securităţii. I-au spus că este arestat, i-au poruncit să ridice haine. Apoi a fost transferat la penitenciarul din Harkov, un

18
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
oraş aflat la aproximativ 300 de mile de Odessa, în partea braţele lui. S-au îmbrăţişat şi s-au sărutat. Inima fratelui
nordică a Ucrainei. În acest penitenciar a fost condamnat la meu plângea, văzând cât de tare s-a schimbat tata. Cândva
lagăr, în nordul Rusiei. Tata, împreună cu alţi cincizeci de un om puternic şi zdravăn, acuma era slab şi palid. S-au
condamnaţi, a fost pus într-un vagon de marfă şi trimis în aşezat şi au început să vorbească. I-a întrerupt sunetul
lagăr. Peste câteva luni am primit veste de la tata, din lagărul fluierului care însemna chemarea la masă. După mâncare
UFT-UZA de pe râul Vîcegda, care se afla la o distanţă de o tata trebuia să se întoarcă la lucru. La sfârşitul zilei tata s-a
mie cinci sute de mile de Odessa. întors de la lucru. I-a sugerat fratelui meu să facă o plimbare
Într-o zi am primit scrisoarea mult aşteptată de la tata. până la pădurea aflată la marginea lagărului. A scos de sub
El cerea să-i trimitem haine de iarnă şi mâncare. Am început braţ un Nou Testament şi a început să citească încet. Apoi
să ne gândim ce putem face, pentru că poşta nu primea au îngenuncheat amândoi şi au început să se roage. I-au
colete pentru aşa o destinaţie. Cineva trebuia să ducă acel mulţumit lui Dumnezeu pentru că l-a ajutat pe Piotr să ajungă
colet personal. Am hotărât că va merge fratele meu mai mic, până acolo şi pentru întâlnirea lor. Tata spunea că vine aici,
Piotr. Mama a pregătit pachetul cu ceai, conserve, pâine la marginea pădurii pentru părtăşie şi rugăciune ori de câte
uscată, carne sărată, medicamente şi haine. Multe alimente ori are posibilitatea. A doua zi, tata a primit o zi liberă. El
le-am primit de la prieteni. În sfârşit, toate au fost gata şi i-a arătat lui Piotr lagărul. Acesta avea câteva barăci, în
fratele meu a pornit la drum. A doua zi a ajuns la Moscova, fiecare locuiau câteva sute de deţinuţi. În total lagărul avea
unde trebuia să ia un tren şi să plece a doua zi dimineaţa. capacitatea de zece mii de persoane. În timpul vizitei fratelui
Petrecându-şi noaptea la nişte prieteni, i-a trimis tatălui o meu, tata lucra ca şi conţopist la depozitul lagărului. Toată
telegramă informându-l că e pe drum şi i-a sugerat să ceară baraca lui făcea parte din personalul lagărului – mecanici,
permisiunea pentru vizită. După patru zile de călătorie cu muncitori de la bucătărie, contabili, şefi de depozite, etc.
trenul, a ajuns la Kotlas. Ca să meargă mai departe trebuia să Aceşti deţinuţi aveau anumite privilegii faţă de ceilalţi – ziua
ia un vapor. Vaporul era plin până la refuz de deţinuţi, paznici lor de lucru era mai scurtă, de trei ori pe săptămână primeau
şi localnici. Intrând în vorbă cu un pasager, a aflat că acesta o hrană puţin mai bună. Tata, lucrând în birou nu era nevoit să
lucra ca mecanic auto şi de multe ori era chemat să repare petreacă zile întregi sub cerul liber. Acest lagăr era ca un mic
maşinile din lagăr. Spre uimirea lui, Piotr a descoperit că omul orăşel; cu propria centrală electrică, cantină, brutărie, atelier
respectiv îl cunoaşte pe tatăl lui. Au călătorit cu vaporul timp de lăcătuşerie, garaje, o pistă de aterizare, staţie radio, etc.
de trei zile, ajungând la Ust-Uma. Aici se afla biroul lagărului În timpul iernii pământul era acoperit de zăpadă şi gheaţă.
şi fratele meu a intrat acolo, interesându-se de permisiunea Deţinuţii erau îmbrăcaţi în zdrenţe, picioarele le erau învelite
pentru vizită, pe care a cerut-o tatăl lui. I s-a spus că o astfel cu cârpe. Înainte de plecare, fratele meu i-a dat tatălui ghetele
de permisiune încă n-a sosit, dar se poate face o cerere şi lui de piele, paltonul şi cămaşa, îmbrăcându-se cu hainele
răspunsul va veni în câteva zile. Întorcându-se de la birou, ponosite ale tatălui. Paltonul lui arăta puţin mai bine decât o
s-a întâlnit din nou cu acel mecanic auto şi i-a spus cauza cârpă. Ghetele lui erau aşa de distruse, încât a trebuit să le
întristării lui. Mecanicul l-a întrebat dacă ar risca să meargă lege de picioare cu o sfoară. Cele zece zile au trecut foarte
pe ascuns cu nişte maşini de marfă care pleacă spre lagăr în repede. Au plecat pentru ultima dată spre pădure pentru a
seara acelei zile. Unul din şoferi era prieten cu mecanicul şi se ruga împreună. Inima le era grea. Fratele meu a observat
acesta l-a rugat să-l ascundă pe fratele meu printre lucrurile lacrimile din ochii tatălui, dar acesta nu a plâns. Era greu
cu care era încărcată maşina. Odată cu lăsarea întunericului, să se abţină. Fratele meu simţea un nod în gât şi inima i se
Piotr s-a ascuns în maşină şi toate trei maşinile s-au pornit rupea de milă. Era aşa de necăjit şi nu ştia ce să facă. Faţa
la drum. La un moment dat maşinile au fost oprite de control, tatălui era palidă ca ceara, ochii îi sclipeau febril, mâinile îi
iar şoferii au fost întrebaţi ce anume transportă. Din fericire erau infectate din cauza lipsei de alimente. Arăta îmbătrânit
soldatul nu a verificat maşina, pentru că în acest caz fratele şi obosit. Ca de obicei, a citit un loc din Sfânta Scriptură cu o
meu ar fi fost descoperit. Spre dimineaţă erau deja în lagăr, voce înceată, lacrimile şiroindu-i pe obraji. Au îngenuncheat.
dar mai trebuia să parcurgă mulţi kilometri până să ajungă la Nemaiputând să se stăpânească, tata a început să plângă:
locul unde era tata. Şoferul lui Piotr a vorbit cu ceilalţi, care „Doamne, o Doamne, până când...până când...“ Fratele meu
aveau de mers mai departe şi unul din ei a consimţit să-l era cuprins de durere. A venit clipa despărţirii, care a fost
ducă pe Piotr în schimbul unei părţi din alimentele pe care le de nesuportat. S-a smuls din îmbrăţişarea tatălui şi a plecat
avea cu el. Din nou a trebuit să se ascundă printre mărfuri. fără să se uite înapoi, lăsând silueta singuratică a tatălui, cu
În sfârşit maşina a ajuns la capătul drumului. Mai departe lacrimile curgând pe obrajii istoviţi. Aceasta a fost ultima dată
trebuia să meargă pe jos, alăturându-se grupului de deţinuţi când şi-a văzut tatăl“.
care reparau legătura telefonică. Noaptea au făcut repede
o tabără şi au dormit chiar acolo, lângă drum. Dimineaţa, Mesagerul
unul din cei care făceau reparaţii, a auzit un mesaj transmis Cincizecimii,
în lagăr, care spunea că Piotr a primit permisiunea pentru Nikolai Usaci,
vizită. Acum putea să meargă înainte fără teama eventualelor Vladimir Tkacenko,
consecinţe cauzate de intrarea în lagăr fără permisiune. Editura Scriptum,
În sfârşit, după unsprezece zile de călătorie, Piotr Oradea (www.
se afla în baraca tatălui său. Fratele meu s-a aruncat în scriptum.ro)

19
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
PROBLEME ECONOMICE
Ne-am descurca mult mai bine dacă am avea mai puţini economişti şi mai mulţi oameni economi.
Cine cumpără ce n-are nevoie va ajunge curând să aibă nevoie de ceea ce nu poate cumpăra.
Dacă eşti patron, fă-te uneori că nu vezi; dacă eşti angajat, fă-te uneori că nu auzi.
Averea e întreagă dacă eşti mulţumit cu ceea ce ai.
O inimă lipsită de griji este mai preţioasă decât o pungă plină de bani.
Săracul are necazuri pentru că nu are bani... bogatul pentru că-i are.
Sărăciei îi lipsesc multe, zgârceniei – toate, dar cumpătarea este îndreptarea lipsurilor.
Nici sărăcia nu poate înjosi sufletele tari, nici bogăţia nu poate înălţa sufletele josnice.
La succes financiar nu se ajunge dacă economiseşti după ce ai făcut cheltuielile,
ci dacă faci cheltuielile după ce ai pus ceva deoparte. Banul economisit este de două ori câştigat.
Circumstanţele s-ar putea să te împiedice să acumulezi o avere mare,
dar în niciun caz nu te vor împiedica să-ţi formezi un caracter bun.
Cu necaz se dobândeşte averea şi cu necaz se păstrează,
iar un mormânt scump este imaginea unei averi prefăcute în piatră.
Dacă vreţi să vedeţi ce crede Dumnezeu despre bani trebuie doar să vă uitaţi la cei ce îi au.
Acela care pierde bani, pierde mult. Acela care pierde un prieten, pierde mult mai mult.
Acela care îşi pierde credinţa, pierde totul.
Banca este un loc în care ţi se împrumută o umbrelă când vremea este frumoasă şi
care îţi cere umbrela înapoi atunci când plouă.
Pentru omul liber, datoria bănească este o cumplită sclavie.
Să primeşti un împrumut pe care nu-l poţi înapoia înseamnă să furi.
Copilul acestui secol îmbibat de ambiţii, vrea ca averea să-i vină fără muncă,
gloria fără talent şi succesul fără strădanie.
Multe căi duc spre bogăţie şi cea mai mare parte din ele sunt murdare.

„Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta” (Proverbe 23:4).

„Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi
a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul” (Proverbe 22:1).

„Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite!”
(Proverbe 28:6)

„Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de argint şi cine iubeşte bogăţia multă,
nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune! (Eclesiastul 5:10).

„Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului!
Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului!” (Proverbe 16:16).

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080