You are on page 1of 20

Te-am Găsit Cuprins

Eşti căutat, o Doamne, de-atâta omenire,
Să vadă, să audă cum dulce glăsuieşti;
Dar nu Te află atâţia din cei în rătăcire,
Că nu Te caută unde cu-adevărat Tu eşti.
3 Editorial
Fortăreaţa deschisă – Editorii
Şi eu Te căutasem să-Ţi văd fiinţa sfântă!
Am vrut să-Ţi văd în vise sublimele-Şi splendori.
M-am tot rugat cu-ardoare să-ţi văd cald fata-Ţi blândă,
Dar Te-am căutat zadarnic, prin visele din zori. 4 Doctrine biblice
Planul lui Dumnezeu cu Israel –
Simion Buzduga
Doar Cartea Sfânt-a Vieţii, mi-a dat a ei povaţă,
Călcând pe urma-i sacră cu drag Te-am regăsit,
În cei flămânzi de pâine sau părăsiţi în viaţă,
În cei străini, ce-n lume cu trudă-au pribegit.
8 Înţelepciune pentru înţelepţi

Un bumerang spiritual – Iosif Anca
De-atunci, Te văd întruna, în cei închişi în temniţi,
În cei bolnavi şi singuri, în cei mai dezbrăcaţi...
Te văd în suferinţă, în cei din persecuţii, 9 Închinători în duh şi-n adevăr
În cei loviţi de soartă, de ceruri însetaţi. „Când va veni El...” Ioan 16:8-11 – Marin Pintilie

Te-aud în glas de trâmbiţi, când sună larg străjerul,
Te văd în vestitorii sfinţirii în popor.
Dar parcă rar, de-o vreme, Te văd în caracterul,
10 Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm

Scrisoarea a XXV-a – Zaharia Bica
Celor ce Te declară ca Domn al vieţii lor

Sunt plin de fericire să ştiu că-n toţi aceia
Ce-n sfântă pocăinţă, Te au ca Sfânt Păstor, 12 Statutul spiritual şi moral al creştinului
Şi-s mai plin de speranţă să ştiu c-odată, Doamne, Păcatul reţelelor sociale virtuale – Iosif Anca
Mă vei chema la dreapta să-Ţi fiu moştenitor.

Simion Buzduga
16 Principii sfinte
Fondurile necesare editării şi distribuirii re- Managementul timpului din perspectivă
vistei „Dragoste pentru Adevăr”, provin din creştină – Daniel Grigoriciuc
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care do-
resc să sprijine această lucrare pot face
depuneri în contul Asociaţiei Creştine de cari-
tate Gosen 2511.1-1584.1/ROL COD IBAN: 18 Experienţe
RO91RNCB1200000015840001 sau 2511.1-1584.2/ Minunea zidirii unei case – O. L.
EUR, COD IBAN: RO64RNCB1200000015840002
deschis la BCR, Arad, care are ca obiect de ac-
tivitate doar educaţia creştină.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul de redacţie
ISSN: 1841-1185
Fortăreaţa deschisă
Am folosit un termen militar – fortăreaţă – pentru că adunărilor de pocăiţi (folosind termenul biblic şi popular),
starea spirituală a bisericii în lume este descrisă foarte viu, „s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru
prin război. Domnul Hristos a spus-o direct: „Să nu credeţi osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în
că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc desfrânare harul Dumnezeului nostru...” (Iuda 1:4). Despre
pacea, ci sabia” (Matei 10:34). El, Marele păstor al oilor, aceştia este scris clar să nu fie acceptaţi în fortăreaţă: „să
ne-a aşezat în staulul lui, un fort unde suntem „păziţi de nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: «Bun venit!»” (2 Ioan
puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata 1:10). Realitatea de pe teren însă dovedeşte că suntem
să fie descoperită în vremurile de apoi!” (1 Petru 1:5). Însă o foarte „politicoşi” şi primim tot felul de „îngeri”, fără să ştim,
fortăreaţă deschisă, un staul fără portar, înseamnă o pradă nu doar cine sunt ei, ci şi ce efecte va lăsa trecerea lor prin
sigură pentru duşman. adunările sau casele noastre. Astăzi, mijloacele tehnologice
Vă propunem stimaţi cititori, să observăm împreună, ne permit accesul în diferite adunări cu program „online”,
situaţia fortăreţei, a adunărilor noastre, unde se află dar şi accesul lor în casele şi vieţile noastre. Astfel fortăreaţa
familiile noastre, poporul Domnului. Potrivit instrucţiunilor şi trebuie să se apere nu numai împotriva trupelor inamice de
consemnului militar, noi nu trebuie să avem absolut nimic la sol, ci şi împotriva forţelor aviatice, ale căror efective au
de-a face cu Diavolul. Orice dialog sau colaborare cu el, se sporit substanţial.
va sfârşi cu un atac prin surprindere sau o atragere în cursă, Cazul colaborării dintre Iosafat, un rege evlavios,
aşa cum s-a întâmplat cu Adam şi Eva, situaţie descrisă dintr-o ţară binecuvântată de Domnul şi Ahab, un „evreu”
foarte plastic în termeni militari, de Jonh Bunyan în cartea încuscrit, la rândul lui cu lumea, a condus la cucerirea
„Războiul sfânt”. Autorul evidenţia porţile cetăţii sufletului fortăreţei Ierusalimului şi „nelegiuita aceea de Atalia şi fiii
omenesc prin cele cinci simţuri, pentru că duşmanul atacă ei au pustiit Casa lui Dumnezeu şi au întrebuinţat în slujba
prin natura noastră umană, foarte sensibilă la provocările Baalilor toate lucrurile închinate Casei Domnului” (2 Cronici
ispitelor, după căderea în păcat. Prin poarta ochilor se 24:7). Ei au intrat printr-o fortăreaţă deschisă, nu au cucerit
strecoară poate cel mai uşor soldaţii lumii, încorporaţi în oraşul lui Dumnezeu cu forţa. Recent, într-o vedenie, se
armata Diavolului. Apostolul Ioan identifica acest conflict şi vedeau o mulţime de oameni care veneau îmbrăcaţi imoral,
modul în care putem să fim biruitori: „Vă scriu, părinţilor, ..., cu haine cumpărate din Piaţa creştină şi intrau în toate
tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. ...Nu iubiţi lumea, nici adunările unde nu erau portari. După ei, ridicate din adânc,
lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea intrau duhuri de curvie, care vor face prăpăd prin familii. Oare
Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii când ne vom trezi din somnul nevegherii şi ne vom posta
pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la la porţi şi pe foişoarele fortăreţei? Unde-i Fineas şi sabia
Tatăl, ci din lume” (1 Ioan 2:13-16). Vrăjmaşul ne întâmpină lui, căci în condiţiile actuale, nu-i suficient ca Moise şi toată
cu iubire! Aici trebuie sporită vigilenţa, pentru că în faţa unui adunarea să plângă. „Domnul i-a zis lui Moise: „Strânge
prieten se deschid porţile larg şi este poftit la masă, dar pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi
se va întâmpla ca şi în cazul edomiţilor şi a invitaţilor lor înaintea Domnului în faţa soarelui... Fineas, fiul lui Eleazar,
ismaeliţi: „Cei ce mâncau din pâinea ta ţi-au întins curse pe fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat
care nu le-ai băgat de seamă!” (Obadia 1:7) o suliţă în mână... Şi a încetat astfel urgia care izbucnise
Noi, creştinii, trebuie să fim conştienţi că prin împăcarea printre copiii lui Israel... Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
cu Dumnezeu, zidul păcatului ce ne despărţea a fost «Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia
îndepărtat şi tot prin Domnul Hristos, s-a demolat zidul dintre Mea de la copiii lui Israel, prin râvna pe care a avut-o pentru
evrei şi neamuri. „Căci El este pacea noastră, care din doi a Mine în mijlocul lor; şi n-am nimicit, în mânia Mea, pe copiii
făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea ...şi lui Israel... De aceea să spui că închei cu el un legământ de
a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin pace»” (Numeri 25:4-12).
cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia” (Efeseni 2:14-16). Dar Editorii
tocmai pietrele acestui zid trebuie folosite în a ridica un zid
puternic între noi şi Diavolul, separându-ne de întreg domeniul
său din lume. De aceea, este scris: „să ne păzim neîntinaţi
de lume” (Iacov 1:27), căci „prietenia lumii este vrăjmăşie cu
Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaş cu Dumnezeu” (Iacov 4:4).
Atenţie însă, la abordarea relaţiilor
ecumenice în interiorul creştinismului!
În zilele noastre, problema nu se mai
pune numai în a fi reticienţi faţă de
alte denominaţii, căci, chiar în sânul
3
„La început era Cuvântul...”
(Ioan 1:1)
„Cuvântul Tău este adevărul.”
(Ioan 17:17)

Există opinii divergente explică în ultimii aproape 2000 de în Biserică. Poporul lui Dumnezeu, ca
privind statutul lui Israel, dar cel ani. Biserica se deosebeşte de Israel şi trupul lui Hristos, este unul singur.2
mai des întâlnim două dintre ele: prin caracteristicile legămintelor A fost profeţită şi înţeleasă de evreii
Biserica se deosebeşte de Israel care fac ca cele două entităţi să fie credincioşi, includerea neamurilor
sau Biserica a luat locul Israelului inconfundabile. Astfel în ce priveşte în poporul lui Dumnezeu: „Astfel, El
în planul lui Dumnezeu. naşterea: Israelul ia fiinţă în mod ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci
Cei care cred că Biserica se fizic. Promisiunile pe care le face şi dintre neamuri, după cum zice în
deosebeşte de Israel arată că Dumnezeu Israelului sunt de ordin Osea: Voi numi «popor al meu», pe
sunt diferite ca identitate, deoarece fizic, bunăstarea, iar ca moştenire cel ce nu era popor al meu, şi «prea
Israelul este considerat ca fiind aleasa îi dă Canaanul (Isaia 11; 35; 65). iubită», pe cea care nu era prea
(soţia) lui Dumnezeu (Isaia 54:5-6; Descendenţii lui Israel intră în sânul iubită. Şi acolo unde li se zicea: «Voi
Osea 2:2), iar Biserica este aleasa, naşterii prin circumcizie, iar ca religie nu sunteţi poporul Meu”, vor fi numiţi
mireasa lui Hristos (Apocalipsa au slujbe preoţeşti la templu, jertfe fii ai Dumnezeului celui viu»”(Romani
19:7). Biserica este poporul lui de animale şi sărbătorile. Biserica 9:24-26). „...Căci nu toţi cei ce se
Dumnezeu, care se manifestă în are ca act de naştere Rusaliile – coboară din Israel, sunt Israel; şi, cu
cadrul Împărăţiei Sale, la fel ca pogorârea Duhului Sfânt. În Biserică toate că sunt sămânţa lui Avraam,
Israelul, dar ca o lucrare viitoare: „Eu se intră prin pocăinţă, naşterea din nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este
...voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18). nou, botez în apă (Fapte 2:38-39; scris: «În Isaac vei avea o sămânţă,
Ei afirmă că „Israelul lui Dumnezeu” Ioan 3:3-5). Tăierea împrejur este care-ţi va purta numele». Aceasta
(Galateni 6:16) nu este Biserica una a inimii, iar promisiunea făcută înseamnă că nu copiii trupeşti sunt
propriu-zisă, pentru că în toate cele de Dumnezeu este Împărăţia cerului copii ai lui Dumnezeu; ci copiii
65 de apariţii ale termenului Israel şi aşteptarea revenirii glorioase a făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă”
din Noul Testament se referă la evrei, Domnului Isus Hristos. (Romani 9:6-8). Aşadar, includerea în
iar cuvântul Biserică este folosit de Se pune întrebarea dacă noi, poporul lui Dumnezeu nu se bazează
114 ori, din care 90% se referă la o cei care facem parte din Biserică, pe identitate naţională.
adunare locală.1 Alte argumente sunt vom fi pentru totdeauna separaţi Unii dintre scriitorii Noului
desprinse din Romani 9-11, unde se de grupul credincioşilor din Vechiul Testament au considerat că unele
face o distincţie netă între Biserică Testament?” Teologul Millard J. promisiuni făcute Israelului literal s-au
şi Israel. În Romani 9:6-29, Pavel Erickson afirmă: „Dacă credincioşii împlinit în Israelul spiritual, Biserica.
prezintă analiza alegerii din trecut a din Noul Testament care alcătuiau Apostolul Petru citează mai multe
lui Israel şi faptul că Dumnezeu este adevăratul Israel, au fost mântuiţi versete pe care le aplică la Biserică
Suveran. El are milă de toată lumea asemenea nouă, pe baza vieţii şi (Fapte 2:17-21). Apostolul Pavel în
şi oferă îndurare atât faţă de Israel morţii răscumpărătoare a lui Hristos, Galateni 3:29 scrie: „ Si dacă sunteţi
cât şi faţă de neamuri. Dumnezeu atunci se prea poate ca ei să fie intraţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui
nu a decretat necredinţa lor, ci ei au prin evenimentul Rusaliilor în acelaşi Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”.
ales pentru ei respingerea lui Isus, trup din care fac parte credincioşii În Romani 11:15 el spune că dacă
a Evangheliei care oferă mântuirea nou-testamentali”. El concluzionează respingerea lui Israel a însemnat
prin har, prin credinţă. Aşa a avut că Israelul nu a fost succedat de reconcilierea lumii, primirea din nou

4 loc întoarcerea neamurilor şi aşa se Biserică; mai degrabă a fost inclus a israeliţilor va fi viaţă din morţi. Dar
Israelul va fi mântuit prin intrarea în Biserică, la fel ecumenic Vatican II se recunoaşte că începuturile
cum intră neamurile în planul lui Dumnezeu pentru credinţei şi ale alegerii Bisericii, se află la patriarhi,
Israel, pentru că nu este altă bază în care cineva să Moise şi la profeţi, că toţi creştinii sunt fiii lui Avraam
fie mântuit. Prin urmare, Biserica este noul Israel; după credinţă, că revelaţia Vechiului Testament s-a
ea ocupă în Noul Legământ, locul pe care Israel l-a primit prin poporul cu care Dumnezeu a făcut Vechiul
avut în Vechiul Legământ, dar pentru naţiunea lui Legământ, că se hrăneşte din măslinul cel bun în care
Israel există un viitor special, printr-o întoarcere în s-au altoit ramurile măslinului sălbatic al neamurilor, că
masă la Hristos şi prin intrarea în Biserică.3 iudeii şi păgânii sunt una întru El, împăcaţi prin Crucea
Teologia substituirii (Biserica a luat locul lui Hristos, pacea noastră. De asemenea, Biserica are
Israelului în planul lui Dumnezeu), a apărut încă în în faţa ochilor cuvintele apostolului Pavel care spune
secolul I al erei creştine, dar abia la sfârşitul secolului că cei din neamul lui „au înfierea, slava, legămintele,
al IV-lea a devenit poziţia oficială a bisericii de atunci. darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele,
Deşi Augustin a luptat împotriva acestui concept, patriarhii şi din care a ieşit după trup, Hristosul...”
scriind o lucrare intitulată „Statul lui Dumnezeu”, tot el (Romani 9:4-5). Evreii sunt iubiţi din pricina părinţilor
îşi revizuieşte doctrina cu privire la viitorul poporului lor, dar cu toate acestea „Biserica este noul popor a
evreu, susţinând eliminarea totală a Israelului din lui Dumnezeu”, totuşi evreii nu trebuie prezentaţi ca
istoria salvării4 şi abandonarea tuturor promisiunilor pe respinşi de Dumnezeu, nici ca blestemaţi, ca şi cum
care Dumnezeu le făcuse poporului evreu. acest lucru ar decurge din Sfânta Scriptură.8 Conform
Teoria înlocuirii este susţinută şi de unii teologi acestei expuneri, se recomandă transmiterea atât în
reformaţi, care consideră că Israelul literal este efectiv cateheză cât şi în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu,
înghiţit sau înlocuit de Biserică sau de Israelul spiritual.5 „în adevărul evanghelic şi cu spiritul lui Hristos”,
Baza de argumentare o constituie textele din Galateni condamnând orice fel de prigoană împotriva vreunui
6:16; 3:28-29. A fost teoria cea mai susţinută şi om; „deplângerile, prigonirile şi toate manifestările de
răspândită de-a lungul istoriei creştine. Teologii catolici antisemitism îndreptate în orice vremuri şi de către
vorbesc de două pregătiri ale poporului lui Dumnezeu: oricine împotriva evreilor”.9
una îndepărtată, care începe cu chemarea lui Teologia ortodoxă susţine aceleaşi concepte atunci
Avraam, căruia Dumnezeu îi făgăduieşte că va deveni când consideră ca fiind falsă credinţa iudaică cu privire la
părintele unui popor mare (Genesa 12:2). Pregătirea Împărăţia lui Mesia, care era unul pământesc „un Mesia
imediată, începe cu alegerea lui Israel ca popor al care să întemeieze o împărăţie lumească. Cum însă Isus
lui Dumnezeu. Dar, spun ei, profeţii acuză pe Israel Hristos spunea că Împărăţia Lui nu e din lumea aceasta,
că a rupt legământul şi s-a purtat ca o prostituată. Ei ei fură dezamăgiţi”.10 Acelaşi fapt îl confirmă un alt teolog,
vestesc un Legământ nou şi veşnic (Ieremia 31:31- atunci când spune: „În sfârşit Apostolul le descoperă
34), Legământul pe care l-a încheiat Hristos6. Biserica taina că necredinţa iudeilor nu va rămâne veşnică, ci
este prezentată ca fiind poporul lui Dumnezeu în Noul vor reveni la religia Mântuitorului după ce toţi păgânii vor
Legământ, care descoperă legătura sa cu poporul intra în Biserica Creştină. Aşa cum i-a miluit pe păgâni
evreu, căruia Dumnezeu i-a vorbit mai întâi şi care primindu-i în creştinism, uitând neascultarea de astăzi,
este un răspuns la revelaţia lui Dumnezeu în Vechiul Dumnezeu în mila Sa i-a lăsat pe toţi în neascultare,
Legământ7 (Romani 9:4-5), căci darurile şi chemarea când pe păgâni, când pe iudei, ca să-i miluiască pe toţi.
lui Dumnezeu sunt fără întoarcere. La Conciliul
(continuare în pagina următoare)
5
De aici se vede marea Sa înţelepciune, judecăţile Sale credincioşi şi neamuri care au răspuns la chemarea
nepătrunse şi ştiinţa Sa adâncă.”11 Evangheliei. A se crede altfel înseamnă a se reclădi
Teoriei înlocuirii Israelului literal cu Israelul zidul dărâmat prin moartea lui Isus Hristos (Efeseni
spiritual (Biserica) i se alătură şi teologia adventistă. 2:11‑16). În Biserica lui Hristos sunt cuprinşi atât
Aceasta afirmă împlinirea făgăduinţelor cu privire Israelul lui Dumnezeu cât şi neamurile care au
la binecuvântarea poporului evreu, care a avut ca o fost altoite în măslinul bun (Romani 11:17) şi care
răsplată a ascultării binecuvântarea, belşugul, dar împreună experimentează restaurarea spirituală
urmarea neascultării a fost risipirea, torturarea şi până la a doua venire: „...până la vremile aşezării
martirizarea poporului. Venirea la poporul Său al lui din nou a tuturor lucrurilor…” (Fapte 3:21).
Mesia a rezultat cu respingerea Sa (Ioan 1:11) şi Moşe Auman a studiat relaţiile evreo-creştine din
astfel conducătorii evrei au pecetluit soarta poporului perspectiva iudaismului. El spune că multe biserici
lor „Cupa nelegiuirii s-a umplut, Dumnezeu a făcut protestante, fundamentaliste prezbiteriene, luterane,
din Biserica Creştină, noul Său Israel, o împărăţie metodiste, episcopaliene au fost obligate să-şi
de preoţi care să ducă lumii Evanghelia dragostei şi revizuiască unele din dogmele şi părerile referitoare
a iertării (Daniel 9:23-27, Matei 23:37,39). În ochii lui la iudaism, şi, anume doctrina dezmoştenirii sau a
Dumnezeu, Biserica Sa este Israelul spiritual. Aceia substituirii, susţinând că binecuvântările lui Dumnezeu
care îl acceptă pe Hristos şi adevărul Său devin evrei, promise evreilor sunt valabile doar pentru creştini.
după făgăduinţa dată lui Avraam (Galateni 3:27-29).12 Evreii „nu rătăcesc pe pământ fără nici o direcţie şi nici
Pe baza teoriei înlocuirii Israelului natural cu nu au fost abandonaţi total de către Dumnezeu”.15
Israelul spiritual, pentru faptul că cel literal nu mai Teologia substituirii se loveşte de câteva
invoca folosirea Numelui divin, pe baza analizei realităţi care au putut fi observate de-a lungul
pasajului din Ieremia 31:31-34, martorii lui Iehova au istoriei poporului Israel, în profeţiile pe care le-a
concluzionat că „Noul Legământ nu are nici o legătură făcut Dumnezeu pentru acest popor, cât şi în
cu descendenţii naturali ai lui Israel, nici cu omenirea referirile pe care le fac scriitorii Noului Testament:
în general, ci (...) se limitează la Israelul spiritual. Ei au existenţa poporului evreu atât ca naţiune în statul
preferat să poarte numele lui Dumnezeu, pentru că au Israel, cât şi în diaspora, în pofida campaniilor de
înţeles că numai Israelul spiritual a fost inclus în Noul exterminare de-a lungul istoriei sale; existenţa unei
Legământ (Evrei 9:15, 12:22-24). rămăşiţe a lui Dumnezeu până în ziua de astăzi
Evreul Steve Wohlberg tratează statutul lui Israel (Romani 11:5); profeţiile făcute poporului Israel, prin
în planul de mântuire al lui Dumnezeu, iar când ajunge care Dumnezeu îi garantează restaurarea (Ezechiel
la întrebarea din Romani 11:1 dacă Dumnezeu a 36:37); recunoaşterea Israelului în Noul Testament.
lepădat pe poporul Său, răspunsul lui Pavel, spune Conform Legii lui Dumnezeu care se baza pe legile
cercetătorul amintit este categoric, nu. Nu, doar în ce expuse în Exodul 20:1-31:18, Legământul pe care El
priveşte rămăşiţa Israelului spiritual.13 De asemenea, îl face cu poporul Său în drum spre Canaan este unul
el arată că săptămâna a şaptezecea îşi găseşte condiţionat. Însă tot atât de adevărat este că Dumnezeu l-a
perfect împlinirea în Hristos (Daniel 9:24-27), pentru inclus pe Israel şi în legământul avraamic, care este unul
că profeţia cu privire la ea Îl are în centru pe Mesia şi necondiţionat. În ce priveşte Legământul condiţionat,
nu pe Antihrist. „Poporul unui domn” care va veni să Israelul a căzut, a dat faliment, însă n-a pierdut şi
nimicească cetatea şi Sfântul locaş se referă la romani a doua şansă oferită de legământul avraamic ale
sub prinţul Titus şi nu la Antihrist, iar legământul veşnic cărui elemente stipulează harul, fără niciun merit
făcut cu mulţi este făcut de Isus prin sângele Său performant din partea poporului Său. Dumnezeu
(Matei 26:28). Încetarea jertfei şi a darului de mâncare prezintă în mod concret promisiuni necondiţionate şi
la jumătatea săptămânii s-a făcut prin jertfa Sa, pentru extraordinare din care se pot observa clar revelaţiile
că jertfele de animale au încetat să aibă valoare, iar Sale divine asupra istoriei, pronunţându-se clar
venirea pe aripa urâciunilor idoleşti a celui ce pustieşte asupra alegerii unui neam în mod suveran. Din
s-a împlinit în anul 70 după Hristos în persoana lui legământ se poate observa cum emană dragostea,
Titus, ultimele cuvinte ale lui Isus au fost rostite în îndurarea şi mila Sa. „Relaţia lui Dumnezeu în baza
incinta celui de-al doilea Templu: „Iată că vi se lasă harului este o relaţie Tată – copil. Indiferent ce face
casa pustie” (Matei 23:38)14. Referindu-se la Romani copilul, Tatăl îi păstrează calitatea de copil, chiar dacă
11:26 „Tot Israelul va fi mântuit”, Wohlberg respinge îi administrează cele mai severe pedepse când acesta
ideea că este vorba de Israelul după trup care va fi greşeşte grav”.16 El nu l-a respins niciodată total, datorită
mântuit, întrucât contextul descoperă în mod clar că dragostei Sale speciale. Încă de pe vremea apostolilor

6 „tot Israelul” din versetul 26 este o grupă unită de iudei şi până astăzi, Dumnezeu nu va fi lipsit de o mărturie de
credinţă evreiască. Alegerea Sa suverană se împlineşte, creştinii trebuie să o facă evreilor, e necesar uneori să
se dovedeşte, indiferent de circumstanţe, bineînţeles, se manifeste şi prin recunoştinţă faţă de Dumnezeu
fără a fi excluse consecinţele de rigoare. Această teorie pentru binecuvântările duhovniceşti de care au parte
a dublului legământ este susţinută de apostolul Pavel neamurile prin evrei. Derek Prince crede că „pentru
în Romani 11:29, care spune că darurile lui Dumnezeu a dezlega de peste evrei efectele tristelor experienţe
pentru mântuire sunt neschimbătoare, sau tradus mai din trecut (acte de nedreptate, cruzime şi barbarie) va
corect, sunt irevocabile. fi nevoie de mai mult decât de tratate şi slujbe „Va fi
Existenţa celor două entităţi separate, neamurile nevoie de fapte atât individuale cât şi colective”19: „Căci
şi Israelul, au fost profeţite în Noul Testament de cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o
Simeon care a exclamat mânat de Duhul: „Acum strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, care
slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne după sunt în Ierusalim. Negreşit, au avut bunătatea; dar era
cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă neamurile au
pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de
lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti”
tău Israel” (Luca 2:27-32) . (Romani 15:26,27).
În concluzie, apostolul Pavel prezintă dovada Fie ca fiecare creştin să exclame împreună cu
teologică cu privire la alegerea suverană a lui Dumnezeu Apostolul Pavel: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi
şi predestinare. El prezintă argumentele istorice cu ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile
privire la suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea pentru Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” (Romani 11:33).
mântuire, prin har. Inclusiv rămăşiţa credincioasă Darurile lui Dumnezeu sunt irevocabile, El are îndurare
nu a fost aleasă pe baza meritelor deosebite, ci mai de toţi, iar în ce priveşte destinul neamului omenesc,
degrabă pe baza alegerii lui Dumnezeu. Astfel explică Dumnezeu are ultimul cuvânt.
faptul că Israelul nu este lepădat complet (Romani Simion Buzduga
11:1). Prin aceleaşi principii de alegere suverană au
fost incluse şi neamurile. Mântuirea este lucrarea lui
Dumnezeu care a fost iniţiată înainte de veşnicii şi a
Note de subsol
fost aplicată atât Israelului cât şi neamurilor. Meditând
la planul de mântuire al lui Dumnezeu, nu poţi decât 1 Dick Iverson, Bill Scheidler, O teologie autentică pentru o
să fii copleşit de incomparabila superioritate a felului Biserică puternică, Bucureşti, Ed. Stephanus, 1995, p. 21.
Său de gândire, a maiestăţii Sale Suverane, care te 2 Millard J. Erickson, Teologia creştină, Oradea, Editura Cartea
Creştină, 1998, vol. III, p. 227.
împinge la adorare. 3 Ibidem, pag. 222.
Evreii au avut prioritate în ce priveşte vestirea 4 Thomas S. McCall, Israelul şi Biserica – deosebiri - Stiri din
Evangheliei (Romani 1:16; 2:9) şi de aceea Biserica Israel, Elveţia, Dubendorf, mai 2005.
5 Louis Berkof, Sistematic Theology, Eerdmans, Grand Rapids,
trebuie să ştie că fiind tratată preferenţial astăzi, nu 1953, p. 570-571.
trebuie să se mândrească de acest lucru. Chiar dacă 6 Catehismul Bisericii Catolice, partea I, Bucureşti,
astăzi rămăşiţa Israelului care face parte din Biserică, Arhiepiscopia Romano-Catolică, 1993, p. 175-176.
7 Ibidem, p. 193.
care crede în Mesia este minoritară, Biserica compusă
8 Conciliul Ecumenic Vatican - II -, NYIREGYHAZA, Editat de
predominant dintre neamuri ar trebui să-şi amintească Organizaţia Catolică Internaţională de ajutorare „Kirche in Not”,
de originea ei evreiască. Astăzi sunt zeci de mii de evrei 1990, p. 202-203.
9 Ibidem, p. 203.
care L-au recunoscut pe Domnul Isus ca Mesia, atât
10 Prof. N. Chiţescu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreuţă,
în Statele Unite, în Canada, Australia şi în multe alte Teologia dogmatică şi simbolică, Cluj-Napoca, Ediţia a II-a,
ţări.17 Dr. Gerşon Nerel estima în anul 2003 aproximativ 2005, p. 315,
5000 de evrei mesianici în Israel, răspândiţi în 90 de 11 Prof. Pr. Ioan Constantinescu, Studiul al Noului Testament,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici Ortodoxe,
grupuri mesianice în toată ţara.18 2002, p. 209.
Oricâte păreri distincte cu privire la mântuirea 12 Mark Finley, Să studiem împreună, Bucureşti, 1998, p. 173.
Israelului ar fi, există o singură cale spre Dumnezeu 13 Steve Wohlberg, Renaşterea Statului Israel, Bucureşti,
Editura Viaţă şi Sănătate, 2003, p. 25, 26.
(Ioan 14:6). Nu există mântuire fără Hristos (Fapte 14 Ibidem, p. 33.
4:12), de aceea indiferent de felul cum s-ar forţa 15 Moşe Auman, Conflict and Connection: The Jewish,
lucrurile de către unii teologi, dacă Israelul ar fi fost Christian-Israel Triangle, Ghefen Books, 2003.
16 Paul Dan, Români pentru România, p. 179.
o entitate distinctă de Biserică, Domnul Hristos n-ar fi 17 Pierre Despagne, Israel, p. 183.
venit la ai Săi, ci la neamuri (Ioan 1:11,12). 18 Gerşon Nerel, Ştiri din Israel, Pfaffikon, iunie 2003, p. 21.
Creştinii trebuie să dovedească o prietenie reală 19 Derek Prince, Datoria noastră faţă de Israel, Braşov, Editura

7
Nehemia, Dunamis, an II, numărul 7, p. 9.
şi jertfitoare faţă de Israel. Trezirea la gelozie pe care
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Poruncile Tale mă fac mai înţelept...,
căci totdeauna le am cu mine.”
(Psalmul 119:98)

„Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea
rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără
prihană moştenesc fericirea” (Proverbe 28:10).

În plan spiritual, oamenii au nevoie de orientare, vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea
iar lumina şi indicatoarele vizibile sau acustice au rolul Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără
direcţionării pe „calea cea bună”. Însă nu toate fiinţele de foc,... Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de
din jurul nostru sunt bine intenţionate, unii chiar îşi la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,  când va veni, în
propun să-i inducă în eroare pe semenii lor, să-i ducă ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire
pe „calea cea rea”. În aceste condiţii vom observa, în în toţi cei ce vor fi crezut...” (2 Tesaloniceni 1:6-10).
cele ce urmează, efectul de bumerang al acţiunilor lor. Concret, în vremea noastră, sunt mulţi care se
Cei care sunt iniţiatori ai unor lucrări, în cazul adresează adunărilor de credincioşi, prin mesaje
nostru, de natură spirituală, cei ce promovează o rătăcitoare. Predicatori, proroci şi cântăreţi, care privesc
doctrină religioasă, au un efect mai mare sau mai mic spre interese personale, de la slavă deşartă la câştiguri
asupra maselor de credincioşi, căci toţi învăţătorii nasc materiale, influenţaţi de lumea din jur, compromit
ucenici şi orice teorie are adepţi. Apostolul Pavel avertiza lucrarea sfântă şi duc poporul pe calea cea largă, care
într-o scrisoare pastorală: „Dar oamenii răi şi înşelători este „calea cea rea”. În adunări sunt mulţi care vor fi
vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor înşelaţi, aşa cum prevestea Domnul Hristos (Matei 24),
amăgi şi pe ei înşişi” (Timotei 3:13). Asistăm, aşadar, la dar s-o ştie toţi, „oamenii fără prihană” – credincioşii
un efect dublu, amplificat şi total al răului: autoînşelarea cu inimă sinceră, care se tem de Domnul şi păzesc
mentorilor şi seducerea celor de curând iniţiaţi. Pavel Cuvântul Lui, au călăuzirea Duhului Sfânt şi nu pot fi
exemplifica şi explica: „...cuvântul lor va roade ca induşi în eroare. Ei au lumină şi har de la Domnul şi
gangrena... s-au abătut de la adevăr... şi răstoarnă îşi vor da seama când o învăţătură, o prorocie şi chiar
credinţa unora. (dar tot el îşi exprima satisfacţia limitării o minune este opera Diavolului. Culmea acestor stări
efectelor lor negative, când a adăugat)  Totuşi temelia este dată de faptul că cei ce acceptă în mod deliberat
tare a lui Dumnezeu stă nezguduită...!” (2 Timotei păcatul, chiar dacă o fac la început într-un mod ce le dă
2:17‑19). Aceasta este constatarea înţeleptului: în timp impresia că libertăţile lor nu sunt probleme mântuitoare,
ce se aşteaptă ca „oamenii fără prihană” să cadă în ci ţin de încredinţări ce permit de fapt trăirea după firea
groapa înşelătorilor, la gura gropii se schimbă „destinul”, pământească, ajung treptat să comită, să accepte stări
iar „oamenii fără prihană moştenesc fericirea”. vinovate, ce îi conduc în prădăd şi pierzare „...şi se vor
Atenţionarea din scrisoarea lui Iuda, dovedită cu amăgi şi pe ei înşişi” (2 Timotei 3:13). Acestor „stele
exemple din cer şi de pe pământ, îi demască pe cei ce rătăcitoare,... le este păstrată negura întunericului
intenţionează sub diferite forme şi interese să rătăcească pentru vecie” (Iuda 1:13).
pe credincioşi: „Sunt nişte stânci ascunse la mesele Viitorul va dovedi cât este de neprihănit fiecare şi
voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine ce intenţii are; dreptatea lui Dumnezeu va şti pe cine să
împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori lase să trăiască şi pe cine să osândească, „...va veni
fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse
tomnatici fără rod, de două ori morţi, desrădăcinaţi; nişte în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci,
valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor...” fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu” (1 Corinteni
(Iuda 1:12-13). Caracterizarea este foarte dură, dar ce-ar 4:5). Concluzia şi aplicaţia prezentului, trebuie să fie
putea descrie mai real întunericul în care vor intra pentru o profundă cercetare personală, la care conştiinţa şi
eternitate, prin uşa gropii pe care au săpat-o pentru alţii, lumina Duhului Sfânt pot observa orice vinovăţie, fie
fără nicio sfială. Rătăcirea se face de regulă prin înşelare, în lipsa sfinţeniei – risc să fim rătăciţi, fie într-o slujire
dar poate fi efectuată şi prin forţă, cum s-a întâmplat în distructivă – risc să sfârşim în groapă. Să fim atenţi! Să
cazul adversarilor lui Daniel, care şi-au găsit sfârşitul ne ferim „de orice se pare rău” (1 Tesaloniceni 5:22),
vremelnic tot în groapa pregătită pentru alţii (Daniel 6). pentru a avea siguranţa fericirii, nu riscul gropii.
Dumnezeu veghează, deopotrivă, ca cei răi să fie pedepsiţi Iosif Anca
____________________
şi cei credincioşi să fie salvaţi, după cum scria apostolul 1
Armă de lemn îndoit în formă de unghi obtuz, folosită de populaţia

8
Pavel: „Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea băştinaşă a Australiei, care, datorită formei sale şi a felului în care
întristare celor ce vă întristează  şi să vă dea odihnă atât este aruncată, revine la locul de aruncare dacă n-a atins ţinta.
Închinători în duh şi-n adevăr
„...astfel de închinători
doreşte şi Tatăl”
(Ioan 4:23)

Coborârea Duhului Sfânt avea să împlinească „...în ce priveşte neprihănirea , fiindcă Mă duc
această promisiune pe care Isus a făcut-o ucenicilor la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea”. (versetul 10). Dacă
Săi înainte de patima Sa, promisiune care era o moartea Domnului a rezolvat problema vinovăţiei noastre
binecuvântată mângâiere pentru inimile lor tulburate şi în ce priveşte păcatul, învierea şi înălţarea Lui, vin să
întristate. Îi aştepta o viaţă şi o slujbă pentru care, doar împlinească acum nevoia noastră de îndreptăţire, „El,
resursele proprii i-ar fi dus la faliment încă de la primii (Isus) …a fost dat (la moarte) din pricina fărădelegilor
paşi, căci cunoştinţele şi elocvenţa erau insuficiente. noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi
De-a lungul istoriei, propovăduirea Evangheliei a întâlnit neprihăniţi” (Romani 4:25). În baza propriei Sale jertfe,
sisteme ideologice mult mai sofisticate, oratori mult mai Isus este acum în cer, încununat cu slavă şi cu cinste,
talentaţi şi discursuri mult mai convingătoare. În contrast fiind un Mare Preot milos, pentru toţi cei ce-L cred şi se
cu toate acestea, apostolul Pavel le scria corintenilor: „... bizuiesc pe mijlocirea Lui înaintea lui Dumnezeu. „El a fost
învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile făcut de Dumnezeu, pentru noi, înţelepciune, neprihănire,
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată sfinţire şi răscumpărare” (1 Corinteni 1:30), „pentru ca în
de Duhul şi de putere; pentru ca credinţa voastră să fie vremea de acum să-şi arate neprihănirea Lui, în aşa fel
întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:4-5). Aşadar, bine a zis pe cel ce crede în Isus” (Romani 3:21-26) . Corectă şi
Mântuitorul: „Vă este de folos să mă duc; căci dacă nu bună era dorinţa lui Pavel exprimată în Epistola către
Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă Filipeni 3.9: „Şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a
duc, vi-l voi trimite” (Ioan 16:7). „Şi când va veni El, va mea pe care mi-o dă Legea , ci aceea care se capătă prin
dovedi lumea vinovată...” (Ioan 16:8): credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu
„În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în prin credinţă”.
Mine” (versetul 9). Scopul propovăduirii Evangheliei era „...în ce priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul
şi este acela de a-i salva pe oameni din robia păcatului. lumii acesteia este judecat” (versetul 11). Când
Dar pentru a-i smulge din lanţurile robiei, e nevoie, în Domnul Isus a murit pe cruce, Satan a fost înfrânt şi
primul rând, ca ei, păcătoşii, să fie convinşi de gravitatea condamnat definitiv. Murea răstignit, Omul pe care el,
păcatului, a vinovăţiei şi a osândei ce planează asupra diavolul, n-a reuşit să-L prindă cu nici o ispită şi totuşi
lor, pe de o parte şi pe de alta, să fie convinşi de faptul că murea, în ciuda ultimelor provocări adresate prin agenţii
Isus este soluţia salvatoare, pentru mântuirea fiecăruia săi: „Mântuieşte‑te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui
care crede. Respingerea lui Hristos prin necredinţă Dumnezeu, coboară-te de pe cruce!” (Matei 27:40) Isus
înseamnă respingerea iubirii, a adevărului, a vieţii; ştia că prin moarte avea „să nimicească pe cel ce are
înseamnă respingerea întregului plan de mântuire, puterea morţii, adică pe diavolul” (Evrei 2:14) şi toate
alcătuit de Dumnezeu pentru noi. Isus le-a spus iudeilor: domniile şi stăpânirile întunericului (Coloseni 2:15).
„Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este Fie ca Biserica vremurilor noastre să trăiască şi să
aceasta: Să credeţi în Acela pe care L-a trimis El” (Ioan slujească în puterea şi sub călăuzirea Duhului Sfânt,
6.28-29). De aceea şi Evanghelia are ca element central pentru ca mărturia ei în lume să fie le fel de puternică şi
persoana Domnului Isus. „Ea, (Evanghelia) priveşte pe convingătoare, iar biruinţa asupra domniilor întunericului
Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte să fie deplină şi strălucită, ca a Aceluia ce îi este Cap,
trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere Mântuitor şi Domn. Să fim şi noi între cei despre care
că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică a scris Ioan: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin
pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul cuvântul mărturisirii lor” (Apocalipsa 12:11).
şi apostolia să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea

9
credinţei pe toate neamurile” (Romani 1:3-5). Marin Pintilie
Scrisoarea a XXV-a
De ce te-ai mirat atât de mult în ultima scrisoare, fapt important trebuie să remarc aici şi anume că, de
cu privire la înţeleaptă alegere făcută de tânărul rege când se vinde această „marfă” în iarmaroacele lumii,
Solomon, în acea noapte când Dumnezeu i-a făcut nimeni nu l-a văzut pe Patron şi nici nu sunt curioşi
propunerea: „Cere ce vrei să-ţi dau?” (1 Împăraţi 3:5). Nu fiindcă „marfa” se dă din mână în mână până la ultimul
era cazul, dacă te-ai fi gândit că în şcoala profetului Natan, cumpărător. Şi mie mi se pare normal aşa, adică de ce
a învăţat cum să-şi organizeze viaţa în conformitate cu să se intereseze cineva de începuturile lumii, sau cine
principiile Legii Domnului şi cum să aşeze valorile într-o a iniţiat acest comerţ devenit global, din moment ce
ierarhie corectă. A învăţat, de asemeni, că înţelepciunea aproapele, cel din proximitatea lui, şi-a făcut rost de
este bunul cel mai de preţ pe care trebuie să-l caute omul o porţie suficientă de nebunie încât îi poate da şi fără
până la sfârşitul vieţii, indiferent de poziţia socială, chiar ca măsura care a rămas să se împuţineze cu ceva
şi ajuns pe un scaun de domnie şi poate cu atât mai mult, (Proverbe 9:18).
fiindcă aşa cum îţi scriam într-o scrisoare, dacă mândria Aşadar, în inima tânărului rege evreu, crezul cu
este mama tuturor păcatelor, dimpotrivă, înţelepciunea privire la foloasele înţelepciunii a fost aşezat la vreme
este mama tuturor darurilor bune, rădăcina oricărui fruct potrivită, a fost obiectul rugăciunilor lui, pentru ca mai
dulce. Nimic nu străluceşte fără mijlocirea luminii, tot aşa apoi să-şi conducă o bună parte din viaţă în lumina
niciunul din bunurile vieţii acesteia nu are valoare fără acestui crez, al cărui ecou este uşor de regăsit în
înţelepciune, numai că la ea nu se ajunge atât de uşor atâtea texte din cartea pe care o cercetezi, bunăoară
cum cred leneşii sau cei care nu şi-o doresc, cât şi-o cum ar fi acesta: „Înţelepciunea este un izvor de
închipuiesc. Într-o viaţă trebuie să cheltuieşti zile şi nopţi viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor
şi, de asemeni, multă trudă ca să o dobândeşti. Chiar este nebunia lor” (Proverbe 16:22). Cred că înţelegi
dacă este gratuită şi se oferă oricui cu generozitate acum de ce pe înălţimea Gabaonului, în noaptea
totuşi nu este ieftină (Proverbe 2:1-5). Şi de asemeni, aceea la care te-ai referit, Solomon a cerut Domnului
nici nu se împrumută şi dacă s-ar vinde ar găsi oare înţelepciune, căci numai ea, înţelepciunea, sporeşte
cumpărători? Nu cred că ar fi prea mulţi. viaţa nu numai în „ani, ci şi în „calitate”.
Cât despre nebunie, ce să mai vorbim? Toţi o Cerând înţelepciune, regele a cerut de fapt tot ce
vând şi toţi o cumpără, toţi sunt în acelaşi timp şi clienţi ţine de foloasele pe care le aduce înţelepciunea. Aşa
şi negustori, se vinde cu amănuntul, dar şi cu ridicata, se înţeleg cuvintele lui Dumnezeu: „Mai mult, îţi voi da
după necesităţile fiecăruia şi e un paradox că, de şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă...” (1 Împăraţi 3:13).
când este bietul om pe pământ, comerţul acesta n-a Dacă este vorba de ani, ştiu că-ţi vine greu să crezi
fost în declin în ciuda faptului că istoria a dovedit că asta, dar te rog citeşte fără grabă aceste versete pe
profiturile au fost mult mai mici şi de scurtă durată, pe care ţi le scriu în şir unele după altele.
când despre pagube, oare le va putea evalua cineva – „Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale”
vreodată? La această „marfă” atât de râvnită „cozile” (Proverbe 3:2);
sunt interminabile, dar stocurile sunt suficiente ca să – „Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele şi anii
ajungă până se va sfârşi istoria actuală. Şi să nu fi vieţii tale se vor înmulţi” (Proverbe 4:10);
surprins dacă vei vedea femei, bărbaţi, bătrâni şi tineri, – „Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână, căci ea
chiar şi copii, ba şi oameni de seamă şi chiar din cei este viaţa ta” (Proverbe 4:13);
credincioşi şi aceştia nu sunt puţini, stând cu răbdare, – „Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor
la rând, ore, zile, ani şi chiar o viaţă întreagă să-şi mări anii vieţii tale” (Proverbe 9:11).
primească porţia de nebunie pe care şi-o doresc. Un Având în vedere, pe de-o parte, că viaţa este un

Am învăţat să învăţăm şi
învăţând ne învăţăm
„Să ascultăm, deci, încheierea
tuturor învăţăturilor:
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte
poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om”.

10 (Eclesiastul 12:13)
dar primit prin părinţi, iar pe de altă parte că ni se prescriu Să adaug acum şi foloasele pentru viaţă a unei
legi şi porunci din partea Creatorului nostru, înţelegem vorbiri înţelepte, vorbire care trebuie să fie proprie celui
că de calitatea şi longevitatea ei suntem responsabili. credincios şi în care doresc să te întăreşti şi mai mult:
Viaţa deci, este un miracol biologic, dar odată exprimată – Proverbe 12:14: „Prin rodul gurii te saturi de
într-o fiinţă umană, această viaţă trebuie clădită şi bunătăţi...”;
întreţinută de către fiecare. – Proverbe 13:2: „...prin rodul gurii ai parte de bine”;
Dacă ea ar depinde în întregime şi direct numai – Proverbe 14:1: „Cine îşi păzeşte gura îşi
de Dumnezeu, ce raţiune ar mai avea legile şi poruncile păzeşte sufletul...”;
privitoare la viaţa care intră în responsabilitatea fiecărui – Proverbe 14:3: „...pe înţelepţi îi păzesc buzele lor”;
om, precum cele privitoare la hrană, sau legile sanitare, – Proverbe 15:1: „Un răspuns blând potoleşte mânia”;
aşa cum le găsim scrise în Scriptură, sau cele cu caracter – Proverbe 15:4a: „Limba dulce este un pom de viaţă”;
strict medical? Şi la urma urmei, care înţelepciune este – Proverbe 20:25: „Este o cursă pentru om să facă
„izvor de viaţă” dacă nu aceste porunci? în pripă o făgăduinţă...”;
În cartea pe care o studiezi acum, la capitolul 17 şi Cât despre foloasele unei bune făptuiri în
versetul 24, poţi citi cuvintele: „Înţelepciunea este în faţa toată vremea, versetele de mai jos sunt destul de
omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul convingătoare:
pământului”. – „...dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi”
Aşadar, Dumnezeul nostru care ne iubeşte, El care (Proverbe 14:21);
ne doreşte viaţa, ar fi putut să nu facă asta, adică să nu – „Cine acoperă o greşeală caută dragostea...”
ne pună înţelepciunea la îndemână, ba chiar „în faţă”? (Proverbe 17:9);
Dacă a făcut să ţâşnească un izvor lângă roaba Agar, – „Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce
pentru a-i astâmpăra setea, de ce n-ar face asta când este bine...” (Proverbe 21:15);
este vorba de setea cea duhovnicească, care odată – „Omul milostiv va fi binecuvântat...” (Proverbe 22:9);
astâmpărată dă viaţă veşnică? Această înţelepciune – „Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine
deci, este cuprinsă în Cărţile Sale Sfinte pe care le să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea. Căci
avem, prin harul Lui, la îndemână şi „ea este mai de făcând astfel, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui şi
preţ decât mărgăritarele” (Proverbe 8:11). Domnul îţi va răsplăti.” (Proverbe 25:21-22);
Numai că nebunul de azi, e mai nebun decât cel de Ce zici de aceste texte pe care le-am selectat pentru
ieri, căci dacă cel dintâi căuta înţelepciunea la marginea tine? Te ştiu cu o minte ascuţită şi am încredinţarea că
pământului, cel de azi o caută la marginea cerului. Nu în scrisoarea viitoare o să-mi replici că dacă aşa stau
exagerez dacă mă gândesc, câţi oameni în fiecare lucrurile şi dacă această conduită este proprie doar celor
dimineaţă cumpără ziarul pentru a căuta înţelepciunea credincioşi, atunci toţi aceştia ar trebui să fie un neam
dătătoare de viaţă, în stele şi în minciunile zodiacului! de longevivi precum au fost patriarhii din vechime, însă
Acum dacă tot am început să reflectez pe marginea lucrurile nu stau tocmai aşa. Mai mult, îmi vei spune tu,
acestui subiect vreau să-ţi spun că înţelepciunea cea nici chiar autorul cărţii Proverbele, nu s-a bucurat de o
bună afectează viaţa ca şi nebunia de altfel, dar nu viaţă lungă, din moment ce a încheiat socotelile domniei
într-un mod miraculos cum le place unora să creadă, la cca. 57 de ani şi nici alţii pe care îi ştim din Biblie nu au
ci oarecum raţional. Ce vreau să-ţi spun de fapt? trăit foarte mult. Şi atunci ce valoare mai are scrisoarea
Înţelepciunea afectează individul la cele trei nivele ale ta? Nu cumva îmi pot trăi viaţa la întâmplare, adică după
fiinţei, dacă le pot numi aşa, şi anume: gândirea, rostirea bunul meu plac dacă tot una e...?
şi făptuirea. La urma urmei, toată Biblia afirmă că viaţa Poate am greşit scriind astfel şi anticipând o
îşi are rădăcinile aici, adică în modul cum gândim, cum posibilă dificultate ce s-ar fi putut naşte în mintea ta,
vorbim şi ce făptuim. citind această scrisoare, dar sigur nu greşesc cu
Biblia şi îndeosebi cartea Proverbele, o carte atât propoziţiile prin care pun pecete scrisorii. Cum încă eşti
de dragă ţie, subliniază cu accent foloasele gândirii destul de tânăr şi nu poţi înţelege atât cât doreşti, atunci
pozitive, o gândire sănătoasă formată prin Cuvântul lui crede atât cât citeşti în Cuvântul lui Dumnezeu, aplică
Dumnezeu, iată câteva texte: principiile recomandate de Duhul Sfânt în propria ta
– „O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţa...” viaţă şi nu încerca să le judeci prin experienţa altuia, ci
(Proverbe 13:15); numai prin a ta, atât cât este. Tu nu eşti un „altul” şi apoi
– „Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa...” (Proverbe 14:1); chiar dacă nu vei trăi mult, aşa cum ştiu că-ţi doreşti,
– „...un om priceput merge pe drumul cel drept” vei trăi o viaţă de înaltă calitate morală, care te va face
(Proverbe 15:21); fericit. Şi la urma urmei, mai bine o fericire scurtă şi de
– „...cine păstrează priceperea găseşte fericirea” preţ, decât o viaţă lungă, dar vrednică de dispreţ, că
(Proverbe 19:8); vorba Eclesiastului: „...mai mult face un câine viu decât
– „Omul chibzuit vede nenorocirea şi se un leu mort” (Eclesesiastul 9:4).
ascunde...” (Proverbe 22:3); Cu bine!
– „Dar celor ce judecă drept le merge bine şi o Zaharia Bica
mare binecuvântare vine peste ei” (Proverbe 24:25);
(continuarea în pagina 17)
11
Dacă în perioada Vechiului Testament, problema numărul unu între capetele de acuzare a Israelului a fost
idolatria, situaţia s-a schimbat în perioada venirii Domnului Hristos, când o ipocrizie religioasă tradiţională era
vinovăţia principală a evreilor. În perioada prezentă, există o problemă inedită, dar nu mai puţin periculoasă şi
vinovată, legată de tehnologia ultimelor decenii. Numărul utilizatorilor de internet din Romania este de aproximativ
opt milioane, dar el creşte vertiginos. Un studiu indică foarte clar că parinţii subestimează perioada de timp pe care copiii
lor o petrec pe internet (65% dintre copii au afirmat că petrec on-line 3-4 ore zilnic; 45% dintre copii au accesat site-uri cu
caracter pornografic, intenţionat sau din întâmplare; 50% au accesat site-uri cu caracter violent; 85% discută cu persoane
necunoscute pe internet şi 45% din ei au primit propuneri de a se întâlni cu aceste persoane în viaţa reală, dar numai
aproximativ jumătate dintre părinţi ştiu toate acestea şi au dat răspunsuri similare - (www.zf.ro/.../upc-romania). Potrivit altui
studiu realizat de Intuitext împreună cu Itsy Bitsy FM, în 2008, „63,5% dintre copiii sub 14 ani, accesează zilnic calculatorul,
iar aproximativ 59% dintre ei intră în fiecare zi pe Internet, pentru a vizita pagini web şi pentru a se juca, de regulă, jocuri
violente. Cifrele cercetării sunt îngrijoratoare, deoarece mulţi copiii mai mici de trei ani intră zilnic pe Internet, iar copiii cu
vârstă între 7 si 10 ani, navighează frecvent în spaţiul virtual” (www.strategic.ro/pr/prima-biblioteca-itsy-bitsy.html).
Din nefericire, pentru foarte mulţi copii, spaţiul virtual este din ce în ce mai la îndemână decât cel real. Navigarea pe internet,
atât de accesibilă astăzi, poate fi comparată cu o plimbare printr-un oraş necunoscut. Site-urile sunt cartiere, hackerii sunt hoţi,
soft-urile antivirus sunt poliţiştii, viruşii sunt arme. Copiii, dar şi oamenii maturi îşi petrec din ce în ce mai mult timp pe reţelele
sociale (Hi 5, Facebook, Faceparty, Twitter, MySpace). Prin aceste locaţii pot scrie şi împărtăşi cu cunoscuţii sau necunoscuţii
din lumea întreagă şi pot posta poze şi imagini, fără nicio restricţie. Copiii, adolescenţii şi tinerii sunt cei care reprezintă interfaţa
acestei revoluţii tehnologice, fiind mai receptivi la mijloacele de comunicare modernă şi determinaţi de motive emoţionale, care ţin
de înclinaţiile naturale ale vârstei şi contextul social al unui mediu familial grevat de o puternică criză morală. Mulţi părinţi nu sunt
conştienţi de pericolele utilizării internetului şi nu ştiu cum să le facă faţă şi cum să procedeze în relaţie cu copiii lor.
Unii cred că doar interzicându-le copiilor accesul la calculator, acasă, rezolvă problema, dar timpul petrecut în compania
colegilor, în societate şi chiar utilizarea unui telefon mobil permite uşor accesul la spaţiul virtual. Alţii sunt conştienţi
că educaţia în familie şi o relaţie bazată pe dragoste cu o comunicare eficientă este soluţia cea mai potrivită. În fond,
problema este de natură spirituală, de aceea în primul rând părinţii, prin familie şi concertat la nivel de adunare, trebuie
să lupte cu forţele întunericului care au dezlănţuit armaghedonul apocaliptic.
Problemele şi pericolele reţelelor sociale sunt foarte grave prin hărţuirea şi abuzul prin agresiune verbală, calomniere
şi furtul de date, prin preluarea unor poze sau date personale şi postarea lor pe alte site-uri, în contexte negative. Cei
mai vulnerabili sunt adolescenti şi tinerii, în special fetele. 65% dintre internauţii adolescenţi şi 75% dintre tineri între 18
şi 24 de ani şi-au postat profilul pe un site de acest tip. Astfel, 21% dintre fete şi 28% dintre băieţi, s-au expus riscului de
a întâlni un pedofil, ascuns în spatele aşa-zişilor „prieteni internauţi”. Statisticile arată că majoritatea ignoră avertizările
legate de pericolele la care se expun la aceste „şezători on-line”, la care se adaugă lipsa de conştienţă şi capacitate de
operativitate a părinţilor. Răufăcătorii reuşesc să intre în conturi, pozând în prieteni ai utilizatorului, trimiţând apoi spamuri
care direcţionează spre site-uri care fură informaţiile personale şi răspândesc viruşii spre alte PC-uri.
Toate acestea sunt păcate vechi în forme noi. Psalmistul Asaf scria cu trei mii de ani în urmă: „Stai şi vorbeşti împotriva
fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale” (Psalmul 50:20), iar Solomon explică „dulceaţa” acestei îndeletniciri: „Cuvintele
clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor” (Proverbe 26:22); „Aşa este omul care înşeală pe
aproapele său şi apoi zice: «Am vrut doar să glumesc!»” (Proverbe 26:19). Dumnezeu, prin Scripturi, condamnă ferm orice
înjosire sau înşelare a aproapelui, ceea ce trebuie să decidem şi noi în lumea reală şi cea virtuală, ca David care s-a angajat
în eliminarea acestui flagel: „Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce cleveteşte în
ascuns pe aproapele său, îl voi nimici;...Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu
va sta înaintea mea. În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stîrpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce
săvârşesc nelegiuirea” (Psalmul 101:4-8).

12
O altă latură negativă sunt provocările care degradant şi abuziv. Studii efectuate în diverse ţări arată
îndeamnă la ură şi violenţă, ce permit acţiuni specifice că tot mai mulţi copii sunt expuşi la imagini şi mesaje
filmelor şi jocurilor virtuale, prin faptul că intră în contact sexuale, iar unii primesc solicitări agresive cu caracter
cu abuzatori, persoane întâlnite în chat-rooms (discuţii sexual, sau chiar bani şi cadouri, în scopul obţinerii de
on-line între mai mulţi utilizatori) sau prin schimbul de favoruri sexuale. Copii şi adolescenţi sunt provocaţi la
mesaje, care pot exploata naivitatea copiilor şi conduc întâlniri în vederea intreţinerii de raporturi sexuale în
la comiterea de abuzuri sau infracţiuni. Hackerii pot viaţa reală sau pe internet (sex virtual – o experienţa
afecta computerele prin viruşi care transmit şi obţin ale cărei urmări în plan psihologic şi spiritual sunt încă
informaţii fără acceptul utilizatorului şi apoi sunt vândute necunoscute, dar cu siguranţă vor afecta dezvoltarea
„profesioniştilor”. Astfel, hoţii pot „intra” să afle statutul acelei fiinţe). Au fost situaţii când computerele au fost
social al celui pe care urmează să îl jefuiască şi pot afla infectate de viruşi ce a început să trimită fotografii
activităţile şi locaţiile membrilor familiei. „Imprudenţa pornografice pe conturile Facebook ale colegilor sau
naivă a celor care comunică orice fel de date personale, prietenilor. Astfel se promovează narcisismul, mai ales
a devenit un mediu propice şi pentru terorişti, care în cazul adolescenţilor, pentru a-şi „vinde” cât mai bine
strâng informaţii despre «ţinte»”, nota cotidianul The imaginea, dar răscumpărarea este adesea imposibilă.
Independent. Există o inundare cu materialele cu un Înţeleptul Solomon afirma categoric: „Căci
conţinut ilegal şi ameninţător prin comentarii postate buzele femeii străine strecoară miere şi cerul gurii ei este
pe pagini web, blogguri şi în cadrul discuţiilor de grup mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară
virtual. Adesea persoane necunoscute, le spun în special ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele
copiilor că îi urmăresc şi că le vor face rău. Uneori sunt ei pogoară la moarte, paşii ei dau în locuinţa morţilor.
păcăleli, dar copiii au exprimat şi sentimente de teamă şi Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile
răzbunare. Jumătate dintre băieţii şi 35% dintre fetele, care ei şi nu ştie unde merge” (Proverbe 5:1-6). Apoi arată
au răspuns la un chestionar, au primit mesaje jignitoare posibilitatea împlinirii prin viaţa de familie şi exclude
sau ofensatoare. Cei mai mulţi (70% dintre băieţi şi 80% ca lipsită de necesitate şi valoare orice prietenie
dintre fete) se simt deranjaţi de aceste mesaje. Totuşi, extraconjugală: „Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele
doar o mică parte (mai puţin de 15%) apelează la adulţi puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi
pentru sfaturi sau ajutor. să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte?... Izvorul tău să
„Atenţie însă... grooming-ul (ademenirea sau fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
manipularea unui minor în scopul stabilirii unei legături Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul
emoţionale cu acesta, pentru a-i reduce inhibiţiile şi de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea
pentru a-l face să se apropie de hărţuitor) este unul ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai
dintre cele mai grave riscuri, atunci când ne referim îmbrăţişa sînul unei necunoscute?” (Proverbe 5:15-20).
la utilizarea internetului de către copii. Şi încrederea Va fi suficient sfatul unui om care a cunoscut atât
se poate dezvolta rapid în mediul on-line, sub masca binele cât şi răul relaţiilor sociale? Solomon a fost „muşcat”
anonimatului. Grooming-ul asupra copiilor este folosit de multitudinea relaţiilor, specifice şi perioadei noastre
pentru a-i ademeni la activităţi ilegale ce ţin de exploatare globalizate: „Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o
sexuală, prostituţie, pedofilie sau pornografie infantilă. lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. Ele te
Agresorii on-line, caută copii prin intermediul internetului vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei
şi dezvoltă cu aceştia relaţii online - le acordă minorilor străine. N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu
o atenţie sporită, fac cu ei schimburi de muzică, sunt la te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie
curent cu hobby-urile lor şi simpatizează cu eventualele curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată
probleme specifice vârstei. Se poate ajunge până de pâine şi femeia măritată întinde o cursă unui suflet
la prezentarea unor clipuri sau imagini pornografice scump. Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă
copilului, în speranţa de a-l determina să accepte astfel hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără
de acte. Unii agresori intreprind demersuri de a se întâlni să-i ardă picioarele?” (Proverbe 6:23-28).
cu copii racolaţi în acest mod” (www.safernet.ro). Cartea Proverbele descrie un episod de seducere
Agresivitatea este specifică Diavolului, în schimb, şi urmările lui nebănuite; scena seamănă perfect cu
învăţătura biblică evidenţiază blândeţea ca o trăsătură situaţia din reţelele sociale virtuale: „Era în amurg,
obligatorie a creştinului, în manifestările intelectuale seara, în noaptea neagră şi întunecoasă. Şi, iată că, i-a
şi practice: „Blîndeţea voastră să fie cunoscută de toţi alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima
oamenii” (Filipeni 4:4); „Înţelepciunea care vine de şireată. Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i
sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de puteau sta acasă: când în uliţă, când în pieţe, pe la toate
înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără colţurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi
părtinire, nefăţarnică” (Iacov 3:17). cu o faţă fără ruşine...Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a
Poate cel mai puternic motiv ce ar trebui să atras cu buzele ei ademenitoare. De odată a început să
determine pe cei implicaţi, să renunţe la reţelele sociale meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca
virtuale este pornografia proliferată din ce în ce mai continuarea în pagina următoare

13
un cerb care aleargă spre cursă,ca pasărea care dă buzna că socializarea directă, faţă în faţă, are anumite efecte
în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi asupra organismului, pe care nu le pot genera contactele
străpunge ficatul” (Proverbe 7:9-23). electronice”(www.Frontnews.ro/social-si-economic).
Cum să ne protejăm familia şi în prim-plan copiii, Internetul pare o junglă neexplorată şi fascinantă, dar
de aceste atacuri demonice? Cel mai simplu este în care ne îndepărtează în sălbăticie, reducând capacitatea
condiţia acceptării comune a neutilizării internetului. Astfel umană la instincte animalice: sex şi violenţă. Tehnologia
am apreciat hotărârea unui liceu cu bune rezultate la reţelelor sociale ne introduce într-un complex robotic ce
învăţătură şi cunoscut prin disciplina internă, care anunţa distruge lumea adevărată şi provoacă deziluzii şi decepţii
la o şedinţă cu părinţii că elevii nu vor primi teme la care nebănuite. Comunicarea socială este o nevoie umană, a
să le fie necesar internetul, tocmai pentru a veni în ajutorul omului creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu,
generaţiei în formare. Dacă există nevoia „absolută” de căci „nu este bine ca omul să fie singur” (Geneza 2:18),
computer, acesta trebuie să stea la vedere, unde poate fi dar atunci Dumnezeu s-a referit la familie, nu la reţelele
supravegheat în permanenţă - nu în „camere particulare”. sociale care blochează relaţiile familiale dintre soţi şi dintre
Copilul lăsat nesupravegheat în casă, cu acces la internet, părinţi şi copii, în favoarea unor relaţii cu necunoscuţi lipsiţi
va intra din întâmplare sau intenţionat pe reţele sociale şi de dragostea naturală, ce încearcă să manipuleze în mod
sub identităţi obişnuite se pot ascunde cei mai înfricoşători egoist dorinţa umană de socializare. Dumnezeu ne-a
oameni. Un copil trebuie ferit total de pornografie, căci destinat să trăim în colectivităţi, dar Satan a folosit nevoia
pierderea inocenţei va da naştere la pofte vinovate, care îi de comunicare a omului, în schimbul unor promisiuni
pot afecta întreg viitorul, iar răufăcătorii, pot trimite un virus irealizabile. Un profil în reţea fie că expune date reale,
capabil să controleze de la distanţă calculatorul. Astfel, un codificate sau incorecte are efecte negative, creând o lume
hoţ îţi poate citi e-mailurile, îţi poate afla parolele, îţi poate paralelă, care prin dependenţă îşi cere dreptul la viaţă, iar
activa în absenţa ta, camera web şi poate afla dacă cineva copilul, tânărul sau chiar un om mai în vârstă va fi nevoit
se află în casă, acţionând în consecinţă. să se rupă adesea de realitate şi să se transpună cel puţin
Unii cred că prin internet pot să fie prieteni cu toată în parte în noua lume virtuală. Unii au realizat că n-au avut
lumea, dar lucrurile nu funcţionează chiar aşa. Realitatea nimic de câştigat în noua lume paralelă şi au încercat să
cercetată dovedeşte că un om normal, poate avea evadeze, ceea ce nu este chiar uşor, atât din punct de vedere
aproximativ 150 de prieteni (numărul lui Dunbar - limita psihologic cât şi tehnic, prin faptul că datele stocate pot
cognitivă de indivizi cu care o persoană poate intreţine rămâne în reţea, căci administratorii de reţele au constatat
relaţii stabile). La capitolul acesta, Biblia este din nou că acţiunea le-ar aduce pierderi financiare, hotărând să
actuală: „Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea blocheze IP-urile şi site-urilor implicate în retragere. Este o
lui...” (Proverbe 18:24); „Mai bine o mustrare pe faţă decât o situaţie asemănătoare implicării în ocultism, când „oamenii
prietenie ascunsă” (Proverbe 27:5); „Nu părăsi pe prietenul obiect” au devenit dependenţi de un medium irezistibil.
tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui Dependenţa de internet este la fel de puternică, prin
tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât efectele psihologice şi chiar biologice, ca dependenţa
un frate departe” (Proverbe 27:10). Concluzia se impune de droguri. Viaţa unui dependent de calculator sau
singură: Prieteniile sănătoase se formează la nivelul internet se învârte în jurul unui monitor şi a unei tastaturi.
comunităţii locale şi într-un număr practic, dar fără Centrul universului e calculatorul. „Cei dependenţi petrec
imixtiunea în problemele intime ale celorlalţi. ore în şir în faţa computerului, îşi neglijează activităţile de
„Şeful Google, Eric Schmidt, crede că tinerii de azi vor zi cu zi, ajung să nu mai mănânce normal, dorm puţin şi
fi nevoiţi la un moment dat, să-şi schimbe numele, pentru sunt permanent extenuaţi. La nivel cerebral, dependenţa
a scăpa de trecutul lor din mediul on-line, pe reţelele de influentează sistemul de recompensă: atunci când
socializare. „Sute de milioane de utilizatori din întreaga primeşti ceva care provoacă plăcere, se declansează
lume, divulgă din ce în ce mai multe informaţii personale, neuromediatori în anumită cantitate, care te fac să te
fără să-şi dea seama de consecinţele pe care acest lucru simţi bine. Dacă nu se mai întâmplă acest proces, nu mai
le poate avea”, a declarat Schmidt, citat de The Press simţi plăcere şi devii agitat, irascibil, frustrat, precizează
Association. Dr. Aric Sigman a lansat un avertisment pe medicul specialist Simona Druga. Izolarea, ignorarea
baza unui studiu, arătând că lipsa unei socializări „reale”, prietenilor şi a familiei, neglijarea activităţilor zilnice şi
poate avea consecinţe biologice, asupra internauţilor. a responsabilitaţilor, nerespectarea orelor de masă şi
Cercetătorul a adăugat ca lipsa contactelor directe, duc la nepăsarea faţă de propria sănătate, evitarea oricărei
alterarea genelor şi afectează reacţiile imunitare, la nivel activităţi în ideea de a petrece tot mai mult timp on-line
hormonal. În acelaşi timp, acest fenomen „paralizează o sunt semne care ar trebui să îngrijoreze. Dependenţa se
parte dintre activitaţile mentale şi creşte riscul apariţiei instalează treptat, odată cu creşterea timpului acordat
demenţei, afecţiunilor cardiace şi a anumitor forme de computerului. Tot în cazul copiilor, absenţa părinţilor din
cancer”. Dr. Sigman considera că site-urile, care sunt viaţa lor cotidiană poate reprezenta un motiv suficient de
făcute pentru facilitatrea socializării, nu fac altceva decât retragere în lumea virtuală. Odată cu izolarea de familie
să izoleze individul de lumea exterioară. El a explicat şi prieteni, persoanei dependente îi este tot mai greu să

14
se adapteze la situaţii din viaţa reală şi să socializeze. venituri anuale de 1 miliard de dolari, site-ul postând
Copiii, mai ales, pot împrumuta modele de comportament numai în primele trei luni ale acestui an, 176 de miliarde
iresponsabile”(www.benessere.ro/Reportaj/1583/ de mesaje publicitare. Facebook exploatează imensa
Jocul-cu-destinul-Capcanele-lumii-virtuale-html) dorinţă de cunoaştere care caracterizează fiinţa umană,
Noi oamenii, avem nevoie de relaţii naturale care poate fi atât inocentă, cât şi vinovată. Faptul că la
interumane, dar şi de o relaţie spirituală, iar un click distanţă se află o altă persoană, cu profilul ei
Diavolul încearcă să ne amăgească prin intermediul format din preferinţe diverse (ce muzică îi place, ce cărţi
tehnologiei, pentru a acoperi dimensiunea spirituală citeşte, ce seriale urmăreşte), dar, mai important, statutul
ce trebuie împlinită prin părtăşia noastră cu ei sentimental (este atrasă de bărbaţi sau de femei, cu
Dumnezeu. Pentru a intra în reţeaua divină, trebuie toate combinaţiile posibile) care poate determina şi forma
să fim conectaţi la ea, însă numai Dumnezeu ne poate gradul de interes pe care cineva îl poate avea faţă de
accepta în „lista lui de prieteni”, după care putem altcineva, dar şi fotografiile personale, reprezintă atuuri
accesa şi noi oricând serviciul, intrând în dialog cu El de socializare. Pe de altă parte, niciunul dintre participanţi
în rugăciune. Împărtăşeşte cu El problemele tale, nu la acest imens joc global nu este nevinovat. Fiecare are
cu cei de pe Hi 5 sau Facebook, care nu te pot ajuta un interes, fie de natură sentimentalo-erotică (precum
cu nimic, căci sunt în cel mai bun caz creştini tot atât căutarea unui/or partener/e), fie de natură profesională
de fireşti ca şi tine, sau chiar infractori nebănuiţi! sau din dorinţa de a promova ceva (idei) sau pe cineva
Prin Internet, mulţi sunt ispitiţi să-şi povestească necazul (de obicei pe sine). La o simplă căutare pe Google a
sau supărarea, dar adevăraţii consilieri nu sunt în reţele cuvintelor facebook scandal, se afişează nu mai puţin de
sociale virtuale, care cauzează efecte dezastruoase prin 14 milioane şi jumătate de referinţe. Aceasta dovedeşte
degradarea vieţii morale şi divorţuri familiale. Persoanele un singur lucru: uneltele de care dispune omul pot deveni
cunoscute on-line, sunt provocate fie datorită nevoii din ce în ce mai sofisticate, însă setea de scandal şi bârfă
naturale de relaţionare, fie unor planuri obscure, să se rămâne aceeaşi” (www.revista22.ro).
întâlnească în mod real. Oferte diverse, de la ideea unui Am intitulat acest articol „Păcatul...” nu păcatele,
câştig rapid, prin afaceri economice, fie prin agenţii de nu pentru că ar fi un singur păcat, căci reţelele sociale
fotomodele (pentru fete) sunt provocări adesea irezistibile, virtuale produc multe păcate, ci pentru a evidenţia că
în condiţiile dependenţei de internet, sau a unor nevoi orice participare la ele este păcat: mai mic sau mai
neîmplinite. Seducerea este uşor de realizat pentru că mare, mai degrabă sau mai târziu, direct sau indirect
intervine un fenomen legat de viteza şi mărimea fluxului – MARE PĂCAT! Scopul acestui apel este ieşirea totală
de informaţie pe care un utilizator îl recepţionează. Cu din aceste forme de manifestări interactive bazate pe
cât viteza şi volumul cresc, utilizatorii nu mai au timp să „pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii”
interpreteze logic faptele expuse, astfel că le consideră (1 Ioan 2:16). Apostolul Ioan scria unor oameni biruitori
adevărate. „Recent un păstor din New Jersey, SUA a ai lumii şi celui ce o guvernează – Diavolul. Dacă articolul
cerut celor implicaţi în slujire să-şi şteargă conturile de acesta vă găseşte în afara capcanelor, am venit la timp,
pe Facebook, sau să renunţe la slujire, datorită marelui pentru a le marca mai evident. Dacă aţi fost prinşi în ispita
număr de probleme familiale, prin relaţii virtuale cu foşti şi păcatul acestor reţele, eliberaţi-vă singuri sau cerând
iubiţi sau iubite” (www.radioelim.ro). ajutor prin mărturisire, chiar dacă vi se pare că nu sunt
„Mulţi oameni vor să fie prezenţi peste tot, tentaţia păcate ci numai piedici, oricum trebuie date la o parte. Cu
omului către omniscienţă fiind egalată doar de cea către siguranţă timpul petrecut on-line şi o pagină pe Facebook
ubicuitate. Epidemia acestor reţele este contagioasă şi a sau Hi 5 cu „n” ferestre ce vă provoacă în permanenţă
fost determinată de imensul succes al Facebook. Ridicolul la noi imagini şi relaţii din ce în ce mai provocatoare,
istoriei continuă, căci unii dependenţi de Facebook au nu pot fi decât dăunătoare. Dincolo de lipsa gramaticii
decretat ziua de 31 mai 2010 drept QuitFacebook Day, limbii române (care lipseşte în majoritatea cazurilor) şi
în care toţi cei care doreau să părăsească reţeaua de pierderea timpului pentru învăţătură, muncă sau odihnă,
socializare erau încurajaţi să-şi găsească curajul pentru reţelele sociale induc către o idolatrie a eului, a „făpturii în
a o face. Iniţiatorii acestui gest de frondă au fondat chiar locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!” (Romani
şi un site care a produs 34.062 de abandonări, o simplă 1:25). Rezultatul apare notat foarte clar în continuare, iar
picătură de apă în vastul ocean format din cei 500 de acum poate fi constatat cu tristeţe, de cel ce cunoaşte pe
milioane de utilizatori. Axioma, precum că naivitatea este Dumnezeu şi valorile sfinte: „Astfel au ajuns plini de ori
cea mai sigură sursă de îmbogăţire este veche, însă ce fel de nelegiuire...” (Romani 1:29).
în noua societate informaţională ea şi-a găsit o nouă Acum şi aici, cu „slove mari” (după cum obişnuia
aplicabilitate prin cei care donează identităţile lor eterice. apostolul Pavel) „vă îndemnăm” şi „vă poruncim”:
Nu degeaba denumirea perfect aleasă pentru acest imens „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi
Internet este World Wide Web, termen greu traductibil, deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba
care ar însemna o pânză cu acoperire universală. Anumiţi încă mai de grabă osîndiţi-le” (Efeseni 5:10-11).
analişti estimează că societatea Facebook ar genera

15
Iosif Anca
„Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele şi o
lumină pe cărarea mea”.
(Psalmul 119:105)

Managementul timpului din perspectivă creştină
– reflecţii –
Termenul „timp”: Pentru mine, noţiunea de „timp” relaţionarea socială şi consolidarea familială. În mod
este influenţată de faptul că o privesc din perspectiva evident, este cazul să identificăm valorile la care aderăm.
Bibliei. Timpul din viaţa unui om este o anticameră În funcţie de acestea, vom stabili obiective rezonabile şi
a veşniciei, atunci când scurgerea timpului nu va limite temporale pentru realizarea lor. Trebuie să avem
mai exista. Acum însă, timpul este asemenea unui demnitatea şi înţelepciunea de a spune „nu”, în anumite
patrimoniu oferit de Dumnezeu, prin intermediul căruia, situaţii, deoarece avem deja anumite activităţi în vizor.
ne influenţăm propria eternitate. Dacă vom folosi bine În fine, se cade să facem evaluări juste. Retrospectiva
timpul, vom avea o veşnicie frumoasă şi îmbelşugată. este absolut necesară.
Dacă-l utilizăm mai ineficient, atunci vom avea o Organizarea timpului: Nu există reţete magice.
veşnicie mai săracă. Dacă-l folosim total greşit, vom Un creştin este, mai întâi de toate, un om. Aşadar,
avea parte de o veşnicie cruntă. A ne pierde timpul, are nevoie, de odihnă. Apoi, este nevoie de muncă
înseamnă a ne pierde, practic, viaţa. Pierderea vremii încadrată temporal pentru întreţinerea sa şi, eventual,
este cheltuiala cea mai păgubitoare şi extravagantă, a familiei. Restul de timp trebuie folosit pentru familie,
din câte există, deoarece, odată pierdută, este pierdută gospodărie şi slujire creştină, inclusiv participarea
pentru totdeauna. la serviciile bisericii. Timpul pe care-l putem folosi
Priorităţi în investirea timpului: Prioritatea priorităţilor pentru a investi în eternitate, reprezintă mai cu seamă
este să te menţii într-o relaţie corectă şi permanentă cu această ultimă treime din cele 24 de ore zilnice. Asta,
Cel care este în afara timpului. Asta înseamnă să cultivi dacă cineva lucrează doar 8 ore. Dacă lucrează mai
o relaţie tot mai strânsă cu Dumnezeu prin rugăciune şi mult, 10 sau 12 ore zilnic, acest timp alocat familiei
cunoaşterea Lui prin intermediul Scripturii, înţelese cu şi domeniului strict spiritual se subţiază foarte mult şi
ajutorul Duhului. Cine ar şti oare mai bine, cum trebuie presupune o gestionare extrem de atentă. Aici este
folosit timpul decât Cel care ne-a dăruit timpul? necesar să decidem ce este urgent şi ce este important.
A folosi aproape tot timpul liber doar pentru activităţi De aceea este nevoie de planificare riguroasă pentru
de destindere, pentru plimbări şi întâlniri cu amicii este acest interval.
înţelept. De aceea, participarea la activităţi sociale, la Timpul liber: Nu numai că este necesar, dar
întâlniri cu caracter evanghelistic, la repetiţii muzicale, este chiar obligatoriu. Mântuitorul i-a chemat într-o
la întâlniri de rugăciune sau de părtăşie, denotă o împrejurare pe ucenicii săi deoparteşi i-a îndemnat
înţelegere corectă a îndemnului paulin de a răscumpăra să se odihnească puţin. Chiar El a dormit în corabie.

16 vremea. Nu trebuie neglijată nici dezvoltarea intelectuală, Dumnezeu ne-a structurat astfel, încât să avem nevoie
de odihnă şi de recreere. Dacă nu ţinem cont de acest 80% din rezultate. Nu este cazul, ca cineva să se simtă
aspect, vom deveni ineficienţi în orice activitate. Unii văduvit de timp. Timpul puţin poate fi folosit extrem de
devin epave prematur, pentru că nu mai au resurse eficient. Oamenii înţelepţi folosesc puţin timp pentru a
interioare şi fizice pentru activitatea în care au fost realiza lucruri mari, iar unii care dispun de timp suficient
implicaţi. Avertizez însă, că este nevoie de echilibru îl pierd pe nimicuri. Personal, am sesizat că oamenii
duhovnicesc. Unii pedalează excesiv în direcţia relaxării, suprasolicitaţi sunt cei care sunt dispuşi să-şi asume
a concediilor exotice, a week-end-urilor reconfortante şi de multe ori şi sarcinile celor care au tot timpul din
devin astfel nişte creştini foarte comozi, fapt incompatibil lume. Pericolul este în dreptul celui cu un singur talant,
cu principiile Scripturii. Nu-mi imaginez creştinii aplecaţi nu cu mai mulţi! Recomand celor hiper-ocupaţi, să-şi
doar spre divertisment, relaxare şi fără inimă, atunci folosească timpul de dimineaţă devreme pentru părtăşia
când se face apel la participarea pentru o noapte de zilnică cu Dumnezeu, pentru că seara nu vor mai fi în
rugăciune, un priveghi sau o înmormântare. stare. Să-şi folosească timpul în care călătoresc cu
Beneficiile timpului organizat: Cineva ilustra maşina sau cu autobuzul, pentru a se hrăni spiritual,
modul corect de administrare a timpului prin ascultând Biblia în format audio sau predici şi muzică
introducerea într-un borcan mare, a două-trei pietre creştină în vederea consolidării credinţei personale.
de dimensiuni considerabile. După aceea, mai adăuga Verificarea adresei de mail pe telefon este o facilitate
câteva pietricele şi, la final, umplea restul de spaţiu cu actuală, care nu te mai leagă de un birou, nici măcar
nisip fin. Morala era că dacă introduci iniţial obiectivele de un computer portabil. Mulţi citesc şi în metrou şi în
majore în timpul vieţii şi apoi pe cele care sunt mai autobuz; alţii… niciodată.
puţin importante, vei reuşi să te mai ocupi şi de alte Timpul pierdut: Un mare mâncător al timpului este
detalii, dar dacă viaţa nu gravitează în jurul unor televizorul şi internetul, care captivează mai cu seamă
obiective semnificative, vei ajunge să te preocupi de tinerii, dar nu numai. Un alt hoţ al timpului este determinat
mărunţişuri, pierzând din vedere tocmai ceea ce este şi de spiritul consumerist al vremii. Astfel, pentru unii,
extrem de important. Beneficiul major pe care-l are shoppingul a devenit un mod de viaţă. Pentru alţii,
o persoană bine organizată, este acela că va putea întâlnirile prea lungi şi prea dese cu prieteni la o pizza,
acţiona nedeviat de la obiectivele prestabilite. în care se discută doar flecării şi chestiuni inconsistente,
Controlul asupra timpului face diferenţa dintre devin modalităţi constante de pierdere de vreme.
succes şi eşec. Oamenii care nu se organizează nu vor Criterii de selecţie a activităţilor, în timp util: Este şi
avea parte de mari realizări. Ierusalimul post-exilic, a fost o chestiune de călăuzire divină, dar se impune să existe
refăcut în doar 52 de zile datorită unei bune organizări şi un discernământ cultivat în timp, pe baza experienţei.
pe vremea lui Neemia, deşi au trecut ani destui de Depinde de la caz la caz. Nu pot să dau un răspuns
la întoarcerea din captivitatea babiloniană. O citire simplist. Totuşi, trebuie evaluate implicaţiile unei alegeri
ordonată a Bibliei va conduce la o finalizare a acesteia sau a alteia.
garantată, pe când o abordare haotică nu va conduce la Planificarea timpului pentru (ne)familişti: Viaţa
citirea ei integrală. Etapizarea pe termene de realizare de nefamilist este mult mai lipsită de complexitate,
a activităţii din gospodărie, conduce la realizări certe. O decât cea a unui familist. De aceea, cel necăsătorit
planificare a fiecărei zile, a fiecărei săptămâni sau luni, poate folosi timpul la maximum, fără a fi responsabil
te va ajuta să acţionezi ordonat şi focalizat, urmărind direct faţă de o familie. Timpul propice pentru formarea
realizări notabile. profesională şi învăţarea unor limbi străine este cel
Monotonie şi rutină: Nu te plictiseşti niciodată dacă dinainte de căsătorie. După aceea, va fi mult mai
faci toate lucrurile organizat. Se plictisesc cei care nu greu. Nu vei învăţa să cânţi la un instrument legănând
fac nimic sau care fac ceva fără scop. Oamenii, care copiii tăi. Timpul pierdut este pierdut pentru totdeauna.
urmăresc mereu realizarea unor obiective în limite de De aceea, se impune folosirea profitabilă a timpului
timp prestabilite, acţionează contra cronometru şi n-au copilăriei, adolescenţei şi tinereţii.
timp să se lovească de banal. A fi mereu în priză şi a trece Când devii familist, va trebui să foloseşti timpul
de la o activitate la alta, care figurează pe agendă, nu-ţi pentru cei din casa ta. Vei munci mai mult, vei dormi mai
permite să mai ai parte de monotonie. Cineva a scris puţin, vei deveni mai responsabil în cele administrative.
următoarele: „pe lista lucrurilor de realizat era… nimic. Asta cere timp. Nu vei mai citi ca înainte, nu vei mai reuşi
Am lucrat toată ziua şi sunt numai pe la jumătate…”. să participi la toate conferinţele. Vor fi piedici mereu.
Supraaglomerarea timpului: Principiul Pareto, Dar, vă asigur, nu există timp mai plăcut, din perspectivă
care mai este cunoscut şi ca regula 20-80, spune că în umană, decât acela petrecut împreună cu familia.
mod normal, 20% din timp este folosit pentru a obţine
Daniel Grigoriciuc
17
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care
Experienţe v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu
băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire
şi urmaţi-le credinţa!”
Evrei 13:7

În Biblie citim că moaşele evreilor „se temuseră de În vremea aceea critică, m-a sunat cineva cu o
Dumnezeu” şi au lăsat copiii de parte bărbătească să ofertă de serviciu: „Am un contract pentru a transporta
trăiască, iar drept răsplată „Dumnezeu le-a făcut case” sucuri la magazinele din zone rurale, dar trebuie să
(Exodul 1). Nu ştiu exact cum se explică aceasta, dar ducem şi bere!” Am refuzat. Câteva zile mai târziu am
pot să spun că Dumnezeu s-a implicat 100% în zidirea avut o descoperire prin fratele C. „În scurtă vreme vei
casei mele. De aceea mă simt dator să-L slăvesc şi să trece un prag şi vei şti ce ai de făcut” Totuşi eu încă mai
spun şi altora felul în care El mi-a purtat de grijă. Poate speram să găsesc un serviciu bun sau să deschid o
sunt şi alţii care îşi fac probleme pentru viitorul familiilor afacere în care să lucrez cu un camion.
lor şi au nevoie să cunoască experienţa binecuvântării Într-o zi m-a sunat o cunoştinţă să mă duc să‑mi
casei mele. aduc lemne de foc de la o fabrică ce se demola. M-am
După ce m-am căsătorit, am stat un timp într-un bucurat, şi a doua zi seara, când mi le-au adus acasă,
apartament, apoi prin ajutorul şi călăuzirea Domnului, a venit şi patronul acelei lucrări şi văzând casa şi
am cumpărat o casă mai veche, dar cu teren, unde locul liber din faţa ei, omul acela necunoscut de mine
puteam să mă extind sau chiar să construiesc altă casă. până atunci, mi-a zis: „Nu-ţi trebuie şi cărămida din
A fost un schimb bun, la banii de care am dispus. Era demolări, căci este foarte bună, pentru a-ţi face casă?”
o necesitate, întrucât aveam deja mai mulţi copii şi ne Mi-a venit să zâmbesc. Eu voiam să-mi construiesc
gândeam la nevoile de viitor. În vremea aceea lucram o casă, dar aveam cu totul o altă înţelegere şi am
cu un camion mai vechi, având un SRL şi am încercat răspuns: „Deocamdată nu am posibilităţi” Deşi el mă
să iau un credit, căci cu toate economiile noastre nu văzuse doar de două zile a zis: „Eu îţi dau bani pentru
aveam capacitatea financiară să facem ceva, dar banca fundaţie, numai să te apuci”. Apoi a continuat spunând:
ne-a amânat într-un mod neobişnuit. „Vino mâine cu ajutoare pentru a-ţi selecta cărămida”.
În perioada aceea de aşteptare, Domnul ne-a Aşa am început construcţia casei în luna iunie 2007.
vorbit printr-un mesaj profetic în adunare astfel: „Vei Împreună cu câţiva băieţi de la adunare, am început să
sta în faţa unei uşi cu cheia în mână şi nu vei şti ce alegem şi să curăţăm cărămidă, ceea ce era foarte uşor.
să faci. Intră!”. Au fost şi alte mesaje care prevesteau Cărămida era foarte bună, dar construcţia fiind veche,
ajutorul şi binecuvântarea Domnului. Toate acestea îmi mortarul se desprindea foarte uşor de pe ea. Aşa am
întăreau convingerea că voi primi un credit, îmi voi mări adunat în câteva zile, şapte maşini de cărămidă, pe
afacerea şi în timp voi reuşi să-mi extind casa sau chiar care acel om mi-a adus-o acasă. Într-o zi, tot el mi-a
să fac alta nouă. Credeam că niciodată nu voi accepta zis: „Ţi-am pregătit şi o maşină de coarne, pe care nu
să fiu ajutat, ci prin potenţial propriu voi face ceva. Am le-am putut vinde. Tu ai nevoie de ele”. Apoi mi-a mai
discutat cu soţia şi am zis: „Eu vreau să muncesc, fără dat câteva maşini de piatră de codru şi alte camioane
să mă ajute alţii” Dar alta era voia Domnului. În plus am de scândură şi lemne necesare, între care şi grinzi bune
încercat să vând camionul vechi, dar nici aceasta nu pentru construcţie. După ce a terminat acea lucrare,
reuşeam. Parcă totul era blocat, pentru că nu găseam binefăcătorul meu s-a mutat în altă parte, căci nu era
nici de lucru şi ce era mai grav, nu mai aveam bani din zona noastră şi nu ştiu unde este.
pentru nevoile familiei. Unii mă îndemnau: „Du-te în Văzând minunea aceasta, prietenul meu care mă
străinătate, la lucru, ca şi alţii” Însă eu credeam că nu sunase pentru lemnele de foc a zis: „Eu fac proiectul
aceasta era voia Domnului pentru mine. pentru casă”. Astfel am început să sap la fundaţie şi au

18
venit mai mulţi fraţi din adunare, în special tineri, care judeca greşit aceste acţiuni, căci şi mie mi-ar fi părut
m-au ajutat la lucru. În mintea mea m-am gândit că prea de tot altădată, dar acum nu-mi rămâne decît să
voi face fundaţia, voi depozita cărămida deasupra şi slăvesc pe Domnul, să-I slujesc şi să fiu gata să ajut şi
peste câţiva ani, când voi avea posibilităţi voi conţinua eu pe alţii când au nevoie, cu tot ce pot.
construcţia casei. Dar n-am apucat să o stivuiesc, că a Trebuie să precizez, că Dumnezeu se ocupa
venit cineva şi a zis: „Mi-au rămas 80 m² de ţiglă şi nu efectiv de noi, căci pe fondul acestor binecuvântări
mi-o ia înapoi, eu ţi-o dau ţie”. În paralel am mai primit materiale, am trecut printr-un cuptor de boală, care îmi
şi alte sume mai mici de bani şi în septembrie m-am permitea numai la limită să lucrez. Dar acest fapt a făcut
apucat să zidesc. Un frate ce vorbise pentru familiile ca împreună cu unii mai apropiaţi să stăm în post şi
ce erau în construcţie cu casele în vremea aceea, la o rugăciune. Împreună cu alţii, constatam că Dumnezeu
biserică română din diaspora a sosit cu banii într-o zi are în vedere în primul rând creşterea noastră spirituală,
limită, când ar fi trebuit să întrerup şantierul. Aş putea pe fondul împlinirii nevoilor materiale.
spune că zeci de oameni au fost implicaţi să mă ajute După un timp de aşteptare, Domnul a vorbit că a
fără să ştie unii de alţii. pregătit o altă uşă de binecuvântare pentru noi. În scurtă
Într-o zi se opreşte cineva la poartă şi zice: vreme m-am angajat la un patron, de la care am comandat
„N-ai nevoie de un palet de ciment?” I-am răspuns: geamurile de la parter, pe care să le plătesc în rate, dar
„Bineînţeles că am nevoie”. „Atunci îţi dau doi”, mi-a zis el mi le-a dat fără bani şi tot el mi-a procurat cazanul de
el. Îmi amintesc faptul că la începutul construcţiei într-o încălzire. În interior am fost ajutat de un frate care m-a
seară, meseriaşii au făcut lista cu necesarul urgent de învăţat şi pe mine unele lucrări de construcţie şi cât am
materiale, dintre care unele erau de trebuinţă a doua zi avut timp, am lucrat împreună întruna. Printre altele, vă
dimineaţa. Eu am plecat la repetiţiile de cor bărbătesc relatez o experienţă pe care şi copiii au apreciat-o în mod
şi la sfârşit s-a apropiat de mine un alt frate din cor, aparte: zugrăvisem o cameră şi nu după multă vreme
punându-mi ceva în buzunar şi zicând: „Nişte bani am primit o canapea care se asorta perfect la culoarea
pentru casă”. Când am ajuns acasă, după ce am dus camerei. O altă experienţă interesantă a avut-o un frate
cu maşina pe unii fraţi ce au fost şi ei la repetiţie, m-am care lucra la finisaje. Când s-a dus la magazin pentru
uitat şi am constatat privind printre lacrimi, că erau 1700 a cumpăra materialele necesare, a cerut o reducere şi
RON, exact cât scria totalul pe lista de necesar. A doua i s-a oferit iniţial 10 %. Fratele a mai întrebat o dată,
zi am cumpărat fierul necesar, spre mirarea unora din spunând că este pentru o familie cu copii mai mulţi şi
cei ce lucrau. patronul a acortat o reducere de 50 %.
Au mai fost multe astfel de acţiuni, pe care le-am Cu lucrările la construcţia casei noastre, a fost
notat cu soţia şi care se pot verifica. De exemplu, un frate ca şi cu norul deasupra taberei poporului Israel: când
dintr-o altă adunare a vorbit cu un alt frate, aducând în aveam fonduri înaintam, când se terminau, stăteam pe
discuţie construcţia casei noastre şi a primit urgent de la el loc. Toate au fost un lanţ de minuni, care ne-au format
2000 RON. Minunea a fost că altădată fratele l-a abordat spiritual pe noi şi au fost experienţe de bază pentru toată
pentru alte nevoi şi respectivul nu a avut posibilitate familia noastră. Dacă cineva primeşte o casă în numele
şi deschiderea necesară. Acum parcă sponsorii erau Domnului sau o mare moştenire de la ceva rudenii, este
înţeleşi. Un altul mi-a dăruit 200 EUR, spunând: „Am o mare binecuvântare, dar totul se petrece odată. În
ceva pus deoparte, pentru Domnul”. Alţii cu alte sume şi cazul nostru a durat luni şi ani, în care am văzut Mâna
ce era interesant, banii veneau eşalonat ca la subvenţii, Domnului, aproape zi de zi, în paralel cu încercările de
toate precedate de rugăciune şi împletite cu alte „bucurii” boală, prin care am putut să experimentăm trăirea prin
ale unor încercări, de care a avut parte familia noastră în credinţă. Eu cred în continuare că fiecare om trebuie să
vremea aceea, fie noi părinţii, fie cu copiii. muncească, ceea ce fac cu toată puterea mea şi acum,
Minunile au fost prezente în tot acest context. dar s-a dovedit încă o dată că Dumnezeu poartă de
În timp ce eu le vedeam zi de zi pe şantier, soţia grijă copiilor Săi. Slăvit să fie Domnul!
experimenta altele la capitolul bucătărie, pentru a putea O. L.
pregăti masa, atât pentru familie cât şi pentru cei care
veneau să ne ajute la lucru. Toate acestea ne-au ajutat
ca până iarna, să ridicăm casa în roşu. Unii poate vor

1. În ce măsură şi cine este responsabil să se intereseze de raportarea creştinului la tot
ce este nou, în domeniul religios, filozofic, medical sau tehnic? Ce opţiuni are fiecare, în
participarea sau respingerea selectivă a lucrurilor care intră în conflict cu Adevărul şi voia lui
Dumnezeu?
2. Ce atitudine practică este indicată pentru comunitatea de credincioşi, referitor la problemele
naţiunii Israel? Cunoaştem istoria relaţiilor dintre Biserica creştină şi evrei?
3. Care sunt efectele de transmitere genetică sau spirituală de la o generaţie la alta, în cazul
celor credincioşi? Dar efectele din perioada când nu eram întorşi la Dumnezeu?
Editorii
SFATURI ÎNŢELEPTE
Dacă întâlneşti un om care este de acord cu tine Înţelepciunea adevărată este să ajungi să priveşti
întotdeauna, trebuie să fii cu ochii pe el, viaţa din punctul de vedere al lui Dumnezeu.
căci s-ar putea să te mintă şi în alte privinţe.
Nimic nu este mai dăunător decât un dascăl
A fi înţelept nu înseamnă întotdeauna să ştii care dă în acelaşi timp
ce trebuie să spui; un sfat bun şi un exemplu personal prost.
cel puţin tot de atâtea ori înseamnă să ştii
ce nu trebuie să spui! Singura persoană din lume care nu poate fi
Înţeleptul gândeşte în tăcere, ajutată nici cu cel mai înţelept sfat,
prostul vorbeşte fără să gândească. este aceea care dă întotdeauna vina pe alţii.

Fii mai deştept decât ceilalţi dacă poţi şi Există două căi sigure spre dezastru: să asculţi de
dacă trebuie, dar nu le-o spune! toată lumea şi să nu asculţi de nimeni.

Înţelepciune este să ştii ce să faci; Cel ce-ţi cere părerea prea des umblă de obicei
pricepere este să ştii cum s-o faci; după laude, nu după sfaturi şi înţelepciune.
iar virtute este atunci când te apuci de lucru.
O sperietură bună realizează mai mult decât
Adevărata înţelepciune înseamnă a ştii ce să faci, 100 de sfaturi.
cum să faci, când să faci şi, mai ales, ce să nu faci!
Fii înţelept! Dă sfaturi cu reţinere.
Adevărata înteligenţă este mult mai mult decât o Nu semăna cu cel care toarnă apă în sticla din
acumulare de cunoştinţe. care n-a scos dopul.
Ea este măsurată în felul creator în care poate Nu contează câte sfaturi dai, ci
folosi cunoştinţele acumulate. câte sfaturi îţi sunt primite.
Unul care gândeşte încet, dar care ştie să ajungă
la nişte concluzii proprii folositoare, este cu Sfaturile sunt ca ciupercile, cresc peste tot,
mult mai inteligent decât acele „enciclopedii dar cele rele îţi pot fi fatale.
ambulante” care plutesc în derivă pe marea vieţii.
Se cere mult mai multă înţelepciune ca să accepţi
Necazul cu o sumedenie de oameni este un sfat decât ca să-l dai altora.
că sunt interesaţi mai mult
de viteza cu care înaintează, Majoritatea oamenilor care vin să-ţi ceară un sfat,
decât de direcţia în care se duc. doresc să le întăreşti convingerile,
nu să le şi schimbi.
Un înţelept a răspuns unuia care l-a întrebat cum
de a ajuns să ştie atâtea lucruri: Dăm sfaturi cu grămada,
„Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că nu dar nu primim decât cu... bucata!
ştiu şi să pun întrebări”.
Filozofia fără „înţelepciunea de sus” este un studiu
De multe ori „darul tăcerii” este la fel de care-i ajută pe oameni să se exprime într-un stil
duhovnicesc ca şi „darul limbilor”. elegant despre lucruri ireale, pentru ca apoi să fie
nefericiţi într-un mod emancipat.
O dovadă de înţelepciune este şi să fii ignorant în
lucrurile care nu merită să le ţii minte.

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:

Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080