You are on page 1of 20

Viaţa

Viaţa-i un urcuş pe coamă
Cuprins
Ce la bătrâneţi coboară…
Ieşi din leagăn, fugi la joacă 3 Editorial
Şi copilăria zboară… Reorganizare sau reformă! – Editorii

Ieşi din bănci, închegi căminul
Şi vin puii-n cuib pe rând; 4 Închinători în duh şi-n adevăr
Fericit absorbi seninul Vremea căutării – Marin Pintilie
Şi împingi la car, trudind.

Ţeluri, vise, zbor de fluturi, 5 Închinători în duh şi-n adevăr

Le doreşti toate-n urmaşi… Proba de foc a suferinţei – Nelu Popa
Zboară puii ca de vulturi,
Munţii sunt tot mai golaşi.
6 Principii sfinte
Dumnezeu n-a lepădat niciodată pe poporul
Urci,cobori… dar întrebarea
Său, Israel – Simion Buzduga
Cea mai mare, tu, ţi-ai pus?
Ţi-ai asigurat salvarea
Care-i prin Domnul Isus?
8 Doctrine biblice
Alimente “curate” şi “necurate” (partea a II-a)
- Iosif Anca
Stai din zbuciumu-alergarii
Uită-te : unde sfârşeşti? 10 Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
Unde-i capătul cărării, Scrisoarea a XXI-a – Zaharia Bica
În Şeol sau slăvi cereşti?

Îţi doresc din răsputere: 12 Familia - cuibul credinţei

Fii urmaş al Lui Hristos Problematica socio-economică a familiei
S-apuci prima înviere - creştine (partea a II-a)- Nicolae Cosma
Cea din Cortul Luminos.
Restul, nu e de folos! 15 Înţelepciune pentru înţelepţi
Cine este prins şi cine scapă? - Iosif Anca
Simion Buzduga

Fondurile necesare editării şi distribuirii revistei
17 Statutul moral şi spiritual al creştinului

„Dragoste pentru Adevăr”, provin din donaţii din ţară Legea desăvârşirii - Adrian Bălău
şi străinătate. Cei care doresc să sprijine această lu-
crare pot face depuneri în contul Asociaţiei Creştine
de caritate Gosen 2511.1-1584.1/ROL COD IBAN: 18 Experienţe
RO91RNCB1200000015840001 sau 2511.1-1584.2/
Rugăciuni ascultate – I.D.C.
EUR, COD IBAN: RO64RNCB1200000015840002 de-
Mărturia creştină – J. Z.
schis la BCR, Arad, care are ca obiect de activitate
doar educaţia creştină.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul de redacţie

ISSN: 1841-1185
Reorganizare sau reformă!
Cineva a ajuns într-o localitate, unde căuta o a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3:8-14). Cazul
adunare, dar, neştiind adresa, a întrebat pe doi cetăţeni Iosia este relevant, pentru că timp de patru ani a căutat
de pe stradă, pe baza motivelor pentru care s-a dus pe Dumnezeu, apoi a beneficiat de auzirea adevărului
acolo: „Unde a avut loc o trezire spirituală, în oraşul biblic şi a unui mesaj profetic autentic, în concordanţă
dumneavoastră?” Cei doi, fiind credincioşi au răspuns: cu cele scrise. Atunci a pornit cea mai curată reformă
„Aici”, arătând cu mâna spre inimile lor! Ne-am amintit din istoria împăraţilor (2 Cronici 34-35).
acest caz, acum când aproape tot mai mulţi, sub diverse 3. Umblarea cu Dumnezeu – părtăşia
forme, vorbesc despre nevoia unei treziri spirituale în zilnică prin rugăciune, cercetarea Scripturilor şi
România. Dar adesea reforma spirituală se confundă cu acceptarea trăirii sub călăuzirea Duhului Sfânt, aşa
reforma instituţiilor şi organizaţiilor din care facem parte. cum au „umblat” Enoh, Noe şi alţi oameni temători de
O adevărată reformă poate reforma şi o organizaţie, Dumnezeu. „Şi noi, deci, fiindcă suntem înconjuraţi cu
dar niciodată o reformă a organizaţiei, fără o mişcare un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice
a Duhului nu poate duce la o reformă spirituală. piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să
Organele unui om mort nu sunt bune pentru un alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte”
transplant, după cum nici o îmbălsămare nu ajută cu (Evrei 12:1). În acest mod este binevenită provocarea
nimic, decât în plan sentimental şi cultural. Noi avem celor din familiile noastre, a prietenilor şi colegilor
nevoie de o înviere, căci de resuscitări este prea noştri, pentru un timp special dedicat adunărilor sfinte
târziu. Aceasta însă, nu o poate face prin propriile puteri şi răspândirii adevărurilor sfinte.
conducerea centrală, regională sau locală. Ea este însă Pe fondul acestor dorinţe practice de reformă,
posibilă şi de dorit, dar numai Dumnezeu o poate realiza. se poate aştepta trezirea spirituală, pe care o produce
Bineînţeles, noi nu trebuie să stăm pasivi, aşteptând Dumnezeu. El doreşte, în râvna Sa şi în conformitate
minunea şi, cu atât mai grav, să fim inconştienţi de nevoia cu planurile Sale, să lucreze cu putere, astfel, nu El, ci
urgentă de viaţă spirituală. În acest scop propunem, fără noi avem nevoie să ne racordăm la sursa Vieţii şi să
a ne întrece măsura şi fără a avea un mandat special din beneficiem de energiile ei, de aceea să ne rugăm ca
partea lui Dumnezeu, doar pe baza chemării generale la profetul, care inspirat scria: „Priveşte din cer şi vezi, din
slujire în „dragoste pentru adevăr”: locuinţa Ta cea Sfântă şi slăvită: unde este rîvna şi puterea
1. Recunoaşterea stărilor de păcat pe care le- Ta? Fiorul inimii Tale şi îndurările Tale nu se mai arată
am acceptat în viaţa proprie şi l-am tolerat în mod faţă de mine! ...Pentru ce, Doamne, ne laşi să rătăcim de
vinovat în viaţa celor pentru care suntem responsabili la căile Tale, şi ne împietreşti inima ca să nu ne temem
înaintea lui Dumnezeu. Identificarea lor se face prin de Tine? Întoarce-Te, din dragoste pentru robii Tăi, ...Am
cercetare sinceră, pe baza sesizărilor conştiinţei şi a ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu,
luminii Scripturilor, pentru care putem să cerem şi ajutorul şi peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău... O!
unor oameni mai maturi spiritual şi cu viaţa curată. de ai despica cerurile şi Te-ai pogorî, s-ar topi munţii
„Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte ...” (Ieremia înaintea Ta,...cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a
3:13), striga cu durere Domnul către poporul Său. auzit vorbindu-se, şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul
2. Căutarea cu inimă curată – sinceră a lui aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu în afară de Tine să
Dumnezeu, dorinţa profundă de a-L cunoaşte pe El fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.
şi voia Lui, fără a ne mulţumi cu o condiţie spirituală Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea,
obişnuită, tradiţională. Apostolul Pavel scria, referitor celor ce umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte de Tine.
la evoluţia lui spirituală trecută, prezentă şi viitoare: „Ba Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi
încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, veşnic sau putem fi mântuiţi?” (Isaia 63:15-64:5)
faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos
Isus, .... să fiu găsit în El.... Şi să-L cunosc pe El şi Editorii
puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă
fac asemenea cu moartea Lui; ...; dar alerg înainte,
căutând să-l apuc, întrucît şi eu am fost
apucat de Hristos Isus...; dar fac un
singur lucru: uitând ce este în urma
mea, şi aruncându-mă spre ce este
înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti

3
„La început era Cuvântul...”
(Ioan 1:1)
Vremea căutării
„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi” (Isaia 55:6)

Încă din fragedă copilărie graţie acestui pas al credinţei, citim mai departe, parcă văzându-l şi auzindu-l pe
dobândim, într-o proporţie crescândă, apostolul Pavel adresându-se atenienilor: El (Dumnezeu), a făcut ca toţi oamenii
înţelegerea faptului că viaţa noastră ieşiţi dintr-unul singur să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite
este o trecere printr-o succesiune de vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se
seri şi dimineţi, de toamne şi primăveri, silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi (Fapte
însumate şi definite printr-o singură 17: 26-27). Aşadar, timpul dăruit nouă e timpul căutării, al acelei căutări care are
noţiune: TIMPUL. Treptat, pe măsură toate şansele reuşitei, iar reuşita înseamnă găsirea şi cunoaşterea lui Dumnezeu:
ce creştem, începem să realizăm că „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-l, câtă vreme este aproape”
scurgerea timpului lasă urme în viaţa şi (Isaia 55:6). Versetul ne determină să înţelegem că a-L căuta pe Dumnezeu este o
fiinţa noastră, ceea ce naşte şi dezvoltă poruncă ce nu admite nici comentarii, nici amânare. Distanţa uriaşă dintre gândurile
în fiecare din noi, conştiinţa faptului că lui Dumnezeu şi gândurile noastre, dintre căile lui Dumnezeu şi căile noastre,
suntem trecători; că timpul se scurge evidenţiată în continuarea textului, vine să sporească acest imperativ. Sunt oameni
de fapt, în defavoarea noastră. care încearcă să se ascundă în spatele ignoranţei, închipuindu-şi că astfel, vor fi
Puşi în faţa acestei crude realităţi, absolviţi de responsabilitate. Nimic mai fals: „Voi nimici...voi nimici cu desăvârşire...
exclamăm şi noi ca psalmistul: Toate pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El” zice Dumnezeu prin glasul
zilele noastre pier de urgia Ta, vedem altui profet (Ţefania 1:6).
cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieţii Te îndemn deci, să pui capăt ignoranţei şi nepăsării care te-au alimentat cu
noastre se ridică la şaptezeci de ani şi speranţe deşarte şi să faci acum primul pas pe drumul căutării lui Dumnezeu: Întreabă!
pentru cei mai tari la optzeci de ani; şi ...Întreabă pe tatăl tău şi te va învăţa, pe bătrânii tăi, şi îţi vor spune (Deuteronom
lucrul cu care se mândreşte omul în 32:7). Întreabă dobitoacele şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune. Vorbeşte
timpul lor nu este decât trudă şi durere, pământului şi te va învăţa şi peştii mării îţi vor povesti. Cine nu vede în toate acestea
căci trece iute şi noi zburăm. (Psalmul dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri. (Iov 12:7-9) Este important
90:9-10). Nu cred că este cineva care să interesul tău, şi chiar dacă nimeni nu-ţi vede frământarea lăuntrică, să ştii că „Domnul
nu fi tras această dureroasă concluzie se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul.. care
într-un moment de cumpănă sau o clipă să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu” (Psalmul 14:2). A întreba - e uneori un act de
de răgaz. curaj şi de smerenie. Îndrăzneşte! Nu te lăsa copleşit de ruşine când rostul întrebării
„Ce facem mai departe, cum este găsirea lui Dumnezeu. Când un copil şi-a pierdut mama, el nu se sfieşte să întrebe,
găsim leacul care să dea gust, sens să strige, să plângă, până când nu se simte cuprins de braţele ei. Fii asemenea lui, nu
şi o finalitate strălucită vieţii noastre?” la minte, ci la orgoliu şi la răutate. Întreabă, roagă-te, citeşte Scriptura, priveşte creaţia
Răspunsul există; leacul, de asemenea. şi răspunsul nu va întârzia.
Numai că cei mai mulţi încearcă să-l Dar nu e suficient doar să întrebi; profetul Ieremia spunea celor din generaţia lui:
găsească, îngropându-se în tumultul „...Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea
şi deşertăciunea lucrurilor materiale bună; umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” (Ieremia 6:16) Dacă
sau în bucuria plăcerilor de o clipă ale ai găsit calea care duce la viaţă nu înseamnă că ai şi parcurs-o. Porneşte, umblă
păcatului. Alţii, mai puţini la număr, pe ea! „Intraţi pe poarta cea strâmtă! Căci largă este poarta şi lată este calea care
sfidând curentul general de opinie, duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă
iau în serios milenarul este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă
apel: Căutaţi în cartea şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14). Un
Domnului şi citiţi! lucru nu trebuie uitat: Înainte de a porni noi în
(Isaia 34.16). Şi, căutarea Lui, a pornit El în căutarea noastră.
În multe ocazii, Mântuitorul a spus: „...Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască ce
era pierdut” (Matei 18:11; Luca 19:10) Când
două fiinţe se caută cu insistenţă, e imposibil
să nu se întâlnească.

„...astfel de
închinători doreşte
şi Tatăl”
(Ioan 4:23)

4
Proba de foc a suferinţei
Cuvintele profeţilor amintiţi,
adresate evreilor şi cuvintele lui Pavel,
adresate atenienilor, ne spun la unison
că şansele găsirii lui Dumnezeu ne
aparţin acum. Vremea acestei sfinte „...nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru...”
căutări nu trebuie irosită: „...adu‑ţi (1 Petru 4:12)
aminte de Făcătorul tău în zilele „Pedepseşte-mă, Doamne, dar cu măsură şi nu în mânia Ta,
tinereţii tale...” ne îndeamnă înţeleptul ca să nu mă nimiceşti!”
(Eclesiastul 12:1). Cu cât trec anii,
urcuşul acestei căutări e tot mai greu,
(Ieremia 10:24)
iar şansele se împuţinează. Dacă eşti
tânăr, grăbeşte-te; dacă nu mai eşti Cuvântul lui Dumnezeu arată că „în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să
tânăr, grăbeşte-te mai tare! Ai pierdut intrăm prim multe necazuri” (Fapte 14:22), dar chiar dacă ne confruntăm cu:
deja prea mult timp. Consacră-ţi viaţa ispite, boli şi greutăţi, avem de la Domnul promisiunea biruinţei împotriva forţelor
unui singur scop: cunoaşterea Lui, răului: „...cei chemaţi, aleşi şi credincioşi cari sunt cu El, deasemenea vor birui”
simţind, trăind şi rostind ca psalmistul: (Apocalipsa 17:14). Călătorind spre Patria cerească, avem de traversat prin:
„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul I. Pustiul lumii (Psalmul 107)
meu, pe Tine te caut!” (Psalmul 63:1). Asemenea copiilor din Israel, răscumpăraţi de Domnul din toate ţările,
Iar El ne va răspunde: „Voi... care pribegaeu prin pustie, sufereau de foame şi sete, le plângea sufletul în
Mă veţi căuta şi mă veţi găsi, dacă
ei (Psalmul 107:2-5) dar, ajunşi la strâmtorare, s-au rugat Domnului, care i-a
Mă veţi căuta din toată inima. Mă voi
călăuzit şi i-a izbăvit (v. 6-7) şi noi (noul Israel), suntem hărţuiţi în lume de
lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul...”
cerinţe multiple, termene-limită, împovăraţi de obligaţii felurite, atacaţi de boli
(Ieremia 29:12-14). Viaţa are sens,
şi măcinaţi de stres, avem salvare şi rezolvare sigură în braţele Domnului
conţinut şi frumuseţe numai în relaţie
(Psalmul 105:4; Ioan 16:33). Dar creştinii lumeşti, modelaţi de o societate
cu El. A-L căuta pentru a-L găsi, sau
coruptă şi întinată (Iacov 1:27; Proverbe 13:13), a căror imagine despre
a-L căuta pentru a-L cunoaşte. Iată
Dumnezeu este adaptată la gustul şi orientarea lumii de azi (1 Ioan 2:15),
rostul vieţii. Purtând povara tristeţii, a
când „Oamenii l-au făcut pe Dumnezeu după chipul şi asemănarea lor”, pierd
fricii şi a îndoielii, femeile au pornit spre
bătălia cu duşmanii (2 Petru 2:1) care strecoară pe furiş erezii nimicitoare,
mormântul unde fusese îngropat Isus
prin care întinează şi pe alţi neveghetori (Iacov 1:27), fiind o sursă de ispită şi
cel răstignit. Şi totuşi nimic nu le-a oprit
pentru cei credincioşi.
pe drumul smeritei lor căutări până când
Faptul că ne confruntăm cu pustiul lumii în interiorul zidurilor Bisericii
îngerul le-a întâmpinat cu cuvintele:
„Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe
(Fapte 20:29-30; Filipeni 3:17-18; Apocalipsa 3:17), iar predicarea modernă
Isus care a fost răstignit! Nu este aici; a
care urmăreşte succesul nu accentuează „răstignirea firii pământeşti
înviat... (Matei 28:5-6). Şi dacă ucenicii împreună cu patimile şi poftele ei” (Galateni 5:24), ci doar dă unele
şi celelalte femei s-au întors şi au plecat redicţionări în viaţă, pentru a accepta chemarea şi a înmulţi numărul de
de la mormânt, Maria Magdalena a membrii, dă temei concepţiei că trăim în epoca post-creştină. Pentru a traversa
continuat să plângă, să întrebe şi să şi înainta în aceste conjucturi grele, trebuie să medităm mai mult la minunile
aştepte. Ea şi-a continuat căutarea, Domnului din trecut (1 Cronici 16:12) şi să realizăm că Dumnzeu ne provoacă
chiar şi atunci când Isus cel înviat a prin situaţii grele pentru a ne întări credinţa şi a persevera până la biruinţă (Iov
întrebat-o: „«De ce plângi? Pe cine 5:9; Psalmul 78:25; Psalmul 32:7-8).
cauţi?» Ea a crezut că este grădinarul şi II. Valea plângerii (Psalmul 23:4)
i-a zis: «Domnule, dacă l-ai luat, spune- Nu cu mult timp în urmă, am căzut bolnav şi am ajuns pe un pat de spital.
mi unde L-ai pus şi mă voi duce să-L Un doctor competent stătea în faţa mea, lângă mine era soţia, iar în urma
iau»” (Ioan 20:15). Ce exemplu strălucit, efectuării analizelor, diagnosticul stabilit era descurajator (chiar dacă a fost
vrednic de a fi urmat de fiecare din noi; comunicat cu mult tact). Pe lângă chinul cauzat de boală, eram ţintuit pe pat,
şi ce final fericit! Cine poate cântări legat în lanţurile perfuziilor, medicamentelor şi injecţiilor. Sufletul se dezgustatse
bucuria din inima Magdalenei! Ea a fost de orice hrană şi eram lângă porţile morţii (Psalmul 107:18) ajunsesem într-o
cea mai insistentă în căutarea ei, şi a situaţie grea, care pur şi simplu sfida puterea mea de înţelegere. Mi-am făcut o
fost prima care L-a văzut pe Domnul cercetare personală în vederea observării unor abateri, am iertat pe unii care mă
înviat, şi prima care a dus vestea nedreptăţiseră anterior, apoi m-am rugat Domnului pentru vindecare (Psalmul
învierii Lui. Acum cunoaştem în parte, 34:5). Am înţeles că Domnul m-a provocat prin această boală să înţeleg că
dar, când nu vom mai spune: astfel a viaţa de credinţă presupune situaţii neaşteptate, luptă, şocuri, greutăţi mari care
fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă, trebuie depăşite. Am căutat răspuns la unele întrebări importante cum ar fi:
când ne vom deştepta, în dimineaţa Dacă n-am trece niciodată prin foc, cum am scăpa de zgura din noi? Dacă n-am
glorioasei noastre învieri, atunci vom fi suferi deloc, cum am putea preţui suferinţa Domnului nostru? (1 Petru 4:1-2).
ca El pentru că îl vom vedea aşa cum Realizăm apoi prin boală trăsătura centrală a existenţei umane: suntem
este, atunci vom cunoaşte deplin, după căzuţi, imperfecţi, limitaţi, iar corpurile noastre cedează. Un frate ajuns într-o
cum am fost şi noi cunoscuţi pe deplin. situaţie limită prin valea plângerii, era nespus de bucuros. Asistenta medicală
l-a întrebat de ce era bucuros. Sunt la câteva bătăi de inimă de Domnul

5
Marin Pintilie
(continuarea în pagina 14)
„Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele şi o
lumină pe cărarea mea”.
(Psalmul 119:105)

Dumnezeu n-a lepădat niciodată
pe poporul Său, Israel
Avraam este primul evreu, iar Israel, după cum este de asemenea brăzdată de numeroase văi, cea mai
se ştie, este poporul care s-a format ca naţiune din cunoscută fiind valea Iordanului; apoi întâlnim podişul
descendenţii lui Avraam pe linia Isaac-Iacov. Avraam a Hauran şi numeroase deşerturi cum ar fi: Betsaida,
trăit în Ur din Caldeea, astăzi modernul Tell el-Magayyar Ierihonului, Iudeii, En Ghedi, Zih, Maon şi Beer Şeba3.
localizat la 14,5 km vest de Nasiriyeh de pe Eufrat în Flora este specifică zonei mediteraneene cu 2250 de
sudul Irakului1. Dumnezeu îl cheamă din Mesopotamia specii de plante, iar flora cultivată este caracterizată de
şi-i cere să se stabilească în Canaan. A fost un act cereale, zarzavaturi, flori ca de altfel şi pomi fructiferi.
de curaj deosebit faptul că Avraam a ascultat glasul Fauna cuprinde atât animale sălbatice cât şi domestice
Domnului, plecând din Caldeea cale de aproximativ şi păsări. În ţară se întâlnesc reptile şi peşti din locurile
2260 de km. În această chemare, Dumnezeu îi face şi apele specifice în care trăiesc.
trei promisiuni: „Voi face din tine un neam mare, şi te Dumnezeu a condus întotdeauna poporul
voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o Israel spre şi în ţara promisă, cu o mână puternică.
binecuvântare. Voi binecuvânta cei ce te vor binecuvânta Atunci când se părea că nu mai exista nici o speranţă,
şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile aşa cum s-a întâmplat când au fost în robia egipteană,
pământului vor fi binecuvântate în tine”(Geneza 12:2-3). puternicul lui Israel a intervenit pentru că veghea asupra
Pe vremea lui David când s-a consolidat supremaţia Legământului făcut cu Avraam. În legământ era promisă
israelită în Canaan, graniţele ţării se mărgineau la vest Ţara Canaan. Erau trecute deja patru veacuri care au
cu Egiptul şi Marea Mediterană, la sud până la Golful fost profeţite că Israel va fi rob într-o ţară străină, când
Aqaba, iar la nord până la Cursul superior al râului Dumnezeu l-a chemat pe Moise pentru a fi conducătorul
Eufrat. În acest teritoriu întâlnim o climă mediteraneană şi legiuitorul poporului Său în drumul spre Canaan. Când
cu tendinţe spre subtropicală. Deşi anul este împărţit în a sunat gongul împlinirii profeţiei, în câteva săptămâni,
patru anotimpuri, ele sunt diferite ca durată. Vara este cel Dumnezeu a distrus agricultura, sănătatea şi armata
mai cald, cu temperaturi de peste 300 C, iarna este blândă, egiptenilor, în timp ce poporul eliberat intona cântarea
îngheţurile fiind rare. Primăvara şi toamna sunt cele mai biruinţei pe ţărmul mării. Pe vremea judecătorilor,
scurte – câte o lună şi jumătate fiecare; vara şi iarna de fiecare dată când poporul aluneca în apostazie,
au 5 luni respectiv 3-4 luni fiecare. Ploile sunt absente Dumnezeu sancţiona poporul, îl pedepsea, îl disciplina,
din mai până în octombrie2. Relieful este caracterizat de dar îi trimitea şi câte un eliberator. Apoi, când au fost
5 zone geografice: Câmpia Maritimă (ţărmul de vest al deportaţi în captivitatea babiloneană, Ieremia a profeţit
Mării Mediterane) care este tăiată de muntele Carmel că după 70 de ani de robie, vor fi eliberaţi (Ieremia
ce intră până în mare; Şefelahul sau ţinutul deluros ce 25:11), pentru că Dumnezeu avea planul Său cu privire
se întinde între Câmpia Maritimă şi munţi; Şirul muntos la Odrasla care avea să iasă din tulpina lui, Vlăstarul
care străbate Ţara Sfântă de la nord până la sud; Valea care va da din rădăcina lui. Când s-au împlinit cei 70 de
Iordanului care ţine de la Muntele Hermon din nord până ani de robie, într-o singură noapte, Imperiul babilonian a
la Marea Moartă şi chiar până la braţul de răsărit al Mării căzut în mâinile medo-persane, pentru că Cir, Persanul
Roşii; Platoul de răsărit este situat la est de Iordan, are avea nobila menire de4 a elibera poporul, care avea
o cotă mai ridicată decât ţinutul din vestul Iordanului şi să reconstruiască Templul şi Ierusalimul (Isaia 44:28;
care scade treptat spre deşertul Arabiei. Deşi este mică, 45:1-8). Rând pe rând, Israel a dăinuit sub cele patru
Ţara Sfântă are ieşire la mare atât în partea de vest imperii mondiale, datorită alegerii lui, datorită faptului
(Marea Mediterană), cât şi la sud (Marea Roşie), în sud- că sunt israeliţi iubiţi din pricina părinţilor lor (Romani
estul ţării se află Marea Moartă, iar în partea de nord se 11:28b) şi din pricina rugăciunii care a fost ascultată de
află Marea Galileii. De asemenea, întâlnim un lac – Hule Dumnezeu, când Daniel s-a rugat pentru întoarcerea din
situat în nordul ţării şi golfurile: Haifa, Eilat şi Slomo. captivitate şi reconstruirea Ierusalimului (Daniel 9:24‑27).
Apele curgătoare sunt: Iordan, Arnon, Orontes, Chison, Întoarcerea din captivitatea babiloniană a început pe
Iarkon, Iaboc, Iarmuc, Farah, Cherit şi Chedronul. Ţara vremea lui Zorobabel, atunci când au revenit 50000 de
1 Samuel J. Schultz, O privire de ansamblu a Vechiului
Testament 3 Ţara Sfântă, Geografie şi istorie biblică, Emil Bulgăr, Bu-

6 2 Emil Bulgăr, A. Negoiţă, Ţara Sfântă, Bucureşti, 1981, pag
49
curesti, Editura Victoria 94, 1994, pag. 127, 153-177
4 Henry Halley, Manual Biblic, pag. 344
oameni care au reclădit Templul în anul 516 î. Hr.5, exact şi acolo Mă voi judeca faţă în faţă cu voi... Voi deosebi
la 70 de ani (Ieremia 15:12). Zidurile au fost reclădite dintre voi pe cei îndărătnici şi pe cei ce nu-Mi sunt
după 445 î. Hr, pe vremea lui Neemia. Templul a fost din credincioşi; îi voi scoate din ţara în care sunt străini, dar
nou renovat şi extins, dându-i-se o altă înfăţişare mai nu vor merge iarăşi în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt
târziu, pe vremea lui Irod care a iniţiat reclădirea, astfel Domnul” (Ezechiel 20:34-38).
încât în Talmud se spunea „Cine nu a văzut clădirea lui Încă din secolul al XIX-lea, importante personalităţi
Irod, nu a văzut niciodată ceva frumos6”. evreieşti şi creştine propagă ideea întoarcerii poporului
Dacă în Cortul Întâlnirii şi în primul Templu s-a evreu în Palestina, care a fost sub dominaţie romană,
semnalat prezenţa slavei Domnului, în al doilea Templu persană, arabă, turcă şi britanică, atunci când generalul
ea n-a mai fost prezentă. Slava Domnului (shekinah) Allenby a cucerit Ierusalimul în 19179. Un rol important în
s-a înălţat şi a plecat din cetatea Ierusalim, motivul acest sens l-a avut sionistul Theodor Herzl, evreu, care
fiind acelaşi: respingerea voii şi sfinţeniei lui Dumnezeu a scris cartea „Statul evreu” în 1896 şi care pleacă în
(Ezechiel 11:23; 11:9). În urma respingerii mântuirii Israel împreună cu evrei est-europeni care sunt printre
adusă de Domnul Isus, Templul a fost distrus şi evreii au care se stabilesc în Israel şi care întemeiază aşezările
fost deportaţi în Egipt, în Imperiul roman şi pretutindeni Roş Pina şi Schavei Zion. Printre invitaţi îi are şi pe
(Romani 11:22). În această perioadă de aproape 19 sioniştii creştini proeminenţi: pastorul William Hecler,
secole, evreii au cunoscut şi au experimentat profeţiile Henri Dunant şi pastorul luteran Johann Leptus. Între
biblice care au vorbit de consecinţele nerespectării Legii anii 1882-1904 mai mult de 25 000 de evrei emigrează
lui Dumnezeu (Deuteronom 28:15-68), vărsarea sângelui în Israel. Evreii din Moineşti, din România emigrează
profeţilor (Matei 23:36). Acestea s-au materializat în printre primii.
deportarea în Egipt după anii 70 d. Hr. (Deuteronom Primul război mondial a pregătit o ţară prin lordul
28:68), împrăştierea printre toate neamurile (Deuteronom Balfour, ministru de externe britanic. Al doilea război
4:27). A fost profeţit până şi ceea ce aveau să spună mondial a pregătit un popor datorită planului diabolic de
călăilor (Ieremia 50:7). În această perioadă ei au exterminare a evreilor pregătit de Hitler. În anul 1948 pe
experimentat cu adevărat asprimea lui Dumnezeu prin data de 14 mai a fost declarată ziua de independenţă
fel de fel de persecuţii şi au fost ucişi pentru acuzaţia a Israelului, sub conducerea lui David Ben Gurion. Din
de aşa zis deicid (omorâtori de Dumnezeu). Sub acest momentul respectiv, a început o emigraţie majoră a
pretext, au fost masacraţi de cruciaţi atât în Ţara Sfântă evreilor împrăştiaţi în toată lumea şi astfel ţara care a
cât şi în Europa de Vest. Sub acelaşi pretext au fost fost aproape două milenii părăsită (Levitic 26:43‑45) a
persecutaţi de aşa-zişii creştini şi în alte perioade ale început să fie iar locuită. Cei smulşi din ţară au ajuns
erei creştine. Au fost expulzaţi din Anglia în anul 1290, din nou să se întoarcă (Deuteronom 28:63-68). Ţara
din Franţa în anul 1306, iar în Spania au fost alungaţi care era un deşert imens (Isaia 6:12-13) a început
peste 300 000, sub ameninţarea cu moartea. Au fost să înflorească şi să fie din nou locuită. Deşi au trecut
ucişi atât în Renania în anul 1096, în Franken, Baern şi în aproape 3500 de ani de când Dumnezeu le-a promis
Austria în anul 1298, apoi au fost ucişi în Polonia, în total binecuvântările de care vor avea parte dacă vor asculta
aproape 600 000. Sub pretextul că ar fi pricinuit apariţia de El şi deşi nu toţi cei ce fac parte din poporul ales, aleg
epidemiei (ciuma neagră) au fost omorâţi peste un milion să asculte de Dumnezeu, din pricina alegerii lor şi din
în anul 1396. Doar în anul 1791, Revoluţia franceză pricina părinţilor lor ei sunt iubiţi şi astăzi. Promisiunile
suprimă prima dată legile excepţionale îndreptate contra de binecuvântare din Deuteronom 28:1-14 sunt realităţi
evreilor7. A urmat apoi unul din cele mai mari genociduri în Israelul de astăzi. „Domnul te va copleşi cu bunătăţi,
ale omenirii în „explozia de rasism antisemit care a înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul
mers până la exterminarea a şase milioane de evrei în pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor
Germania8”, în lagărele de exterminare de la: Auschwitz, tăi că ţi-o va da. Domnul îţi va deschide comoara Lui cea
Treblinka, Belzec, Majdanek, Dachau, Sobibor, Chelmo, bună, cerul ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să
Mathausen etc. binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut
Deşi ţara a rămas pustie, aşa cum s-a profeţit în multor neamuri dar tu nu vei lua cu împrumut” Emigranţii
Deuteronom 29:22-25; Zaharia 7:14; Isaia 6:11-12; 5:6, sosiţi au pus bazele dezvoltării satelor agricole. „Cel puţin
profetul Ezechiel primeşte profeţia reîntoarcerii lor: „Vă 500 de sate agricole au fost întemeiate după 194810”.
voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi strânge din S-a dezvoltat nu doar agricultura prin irigaţiile din deşert,
ţările în care v-am risipit, cu mână tare şi cu braţ întins ci şi comerţul şi turismul. Au fost plantate păduri întregi.
şi vărsându-Mi urgia. Vă voi aduce în pustia popoarelor Zone întinse din Israel sunt plantate cu livezi de citrice,
bananieri, viţă de vie. Dealurile sunt acoperite de păduri
5 Halley prezintă în Dicţionarul Biblic, Editura Door of Hope de pini, eucalipţi, rodii, tamarisc, salcâmi. S-au construit
perioada de reconstruire a templului între 536-516 î. Hr., iar oraşe noi şi porturi. Se exploatează zăcăminte de gaze
după Horia Matei în micul dicţionar al lumii antice, Bucureşti, naturale, petrol, cupru. Industria chimică cunoaşte o
Editura Albatros, 1986, prezintă reconstrucţia Ierusalimului, deosebită dezvoltare, datorită şi zăcămintelor care se
a zidurilor lui, către anii 450 î. Hr.
extrag din Marea Moartă. De asemenea, s-au dezvoltat
6 Dr. Alfred Hârlăoanu, Istoria universală a poporului evreu,
Bucureşti, Editura Zarkony ltd. 1992, pag. 297
comunicaţiile. S-au construit şosele, poduri, autostrăzi,
7 Rene Pache, A doua venire, Oradea, Casa Literaturii 9 John Walvoord, Armaghedon, Petrolul şi criza din Orientul
Creştine, 1994, pag. 244 Mijlociu, Editura Agape, 1996, pag. 63

7
8 Pierre Despagne, Israel, marea întoarcere în Ţara Sfântă, 10 Ţara Sfântă, pag. 58
Editura Agape, 1995, pag. 44 (continuarea în pagina 14
„Cuvântul Tău este adevărul.”
(Ioan 17:17)

A LIMENTE
„CU RATE” Ş I
„NECURATE”
(PARTEA A ii-A)

B. Învăţătura şi practica apostolilor despre alimentele Numele Domnului nostru Isus Hristos. Am trimis dar pe
„curate” şi „necurate” Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi
lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să
1. Învăţătura apostolilor nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea
Ucenicilor nu le-a fost uşor să înţeleagă învăţătura ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor,
profundă a Învăţătorului lor, de aceea adesea Îi cereau de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de
explicaţii, iar uneori, efectiv nu înţelegeau, urmând ca care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi»”
mai târziu, după primirea Sfântului Duh, care avea să-i (Fapte 15:23-29). Deci problema păzirii legii lui Moise,
călăuzească în tot adevărul, să priceapă toate lucrurile. La cu toate rânduielile ei, a fost restrânsă, formulându-
sfârşitul misiunii publice, înainte de patimile Sale, Domnul se nişte criterii pe care apostolul neamurilor, în primul
le-a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le rând, îşi va formula apoi explicaţiile sale, răspunzând
puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, întrebărilor celor ce interferau cu regulile evreieşti, biblice
are să vă călăuzească în tot adevărul;...” (Ioan 16:12-13). sau tradiţionale. Rămâneau interzise doar pângăririle
Apostolul Petru nu a consumat alimente considerate idolilor, care compromiteau imaginea creştinului şi ce-i
necurate de Lege. El a mărturisit mai târziu, exprimându-şi mai grav, îl puneau în legătură cu spectrul demonic,
dezgustul în faţa „meniului” necurat din viziunea de la Iope. în cazul deschiderii spirituale către acel mediu. Alte
„Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am restricţii făceau referire la dobitoacele sugrumate şi la
mâncat ceva spurcat sau necurat” (Fapte 10:14). El a rămas sânge. Evident, lista nu cuprindea nicio evidenţă despre
apostolul iudeilor (Galateni 2:8), mediu în care n-a fost nevoit animalele curate sau necurate şi cu atât mai puţin despre
să-şi încalce regulile poporului său. Din relatarea şi apărarea alimentele curate sau necurate pe baza spălărilor sau
apostolului Petru se poate înţelege, prin prisma vedeniei, că tangenţierilor cu materiale sau fiinţe socotite necurate.
separarea curat/necurat a căpătat un aspect alegoric, urmând Apostolul Pavel se ocupă de problema în discuţie în
ca şi acest concept să fie restructurat, din moment ce i s-a cele două scrisori, păstrate, din cele adresate corintenilor.
spus lui Petru. „Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: «Ce a Astfel, el soluţionează disputa referitoare la consumul cărnii
curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat»” (Fapte 10:15). (în primul rând), provenită de la templele păgâne. Probabil
Evreii ar fi trebuit să-şi amintească din istoria lor şi carnea vândută direct de la temple sau în piaţă, era mai
referinţele profetice, în special ale lui Ezechiel, că şi ei ieftină şi uneori se oferea gratis. El scria: „Dar nu toţi au
fuseseră necuraţi, dar au beneficiat de harul alegerii lui cunoştinţa aceasta. Ci unii, fiind obişnuiţi până acum cu
Yahve. Apostolul Pavel, ca unul care a primit dreptul de-a idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; şi cugetul
întregi Cuvântul lui Dumnezeu (Coloseni 1:26), adică a scrie lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe
interpretări corecte ale Legii pe care a învăţat-o atât de bine noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câştigăm nimic dacă mâncăm
încă din copilărie (Galateni 1:14), a prezentat mai pe larg din ea, şi nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luaţi seama
doctrina alimentelor „curate” şi „necurate” în Noul Legământ. însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o
Explicaţia lui are la bază doctrina mântuirii, care deşi este piatră de poticnire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva
prezentă prin legământ şi făgăduinţe, la poporul evreu pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într-un templu
(Romani 9:4-5), urma să fie adusă la „cunoştinţa tuturor de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să
neamurilor ca să asculte de credinţă” (Romani 16:26). mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Şi astfel, el, care este
În acest cadru lărgit, problema alimentaţiei trebuie slab, va pieri din pricina acestei cunoştinţe a ta: el, fratele,
tratată în concordanţă cu voia lui Dumnezeu. O primă pentru care a murit Hristos! Dacă păcătuiţi astfel împotriva
lămurire de bază, după mai multe dispute locale între fraţilor, şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui
echipele de misionari şi iudaizatori a fost elaborată la Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu
Conciliu apostolilor şi prezbiterilor de la Ierusalim. Iată să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu
cuprinsul hotărâri lor: „Şi au scris astfel prin ei: «Apostolii, fac pe fratele meu să păcătuiască” (1 Corinteni 8:7-13).
prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre neamuri, care sunt în El arată clar că în mod intrinsec, niciun aliment comestibil
Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune! Fiindcă am auzit nu este necurat: „Căci orice făptură a lui Dumnezeu este
că unii, plecaţi dintre noi, fără vreo însărcinare din partea bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri”
noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor, şi v-au zdruncinat (1 Timotei 4:4 ). Dar apostolul recomandă abstinenţa de
sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; la procurarea sau chiar consumul de carne care a trecut
noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, printr-o filieră idolatră, motivată de slăbiciunea noilor
am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem convertiţi, stări care-i puteau provoca la întinarea spiritului,

8
la voi, împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, ceea ce era o gravă vinovăţie şi pentru unii şi pentru alţii,
oamenii aceştia, care şi-au pus în joc viaţa pentru un păcat împotriva lui Hristos.
Apostolul Pavel introduce un principiu al legii fi determinant într-o lege a credinţei urmată de fapte, nu a
slobozeniei, cu aplicabilitate generală în epoca harului. faptelor ce nu pot genera credinţa (Coloseni 2:20-23).
Enunţul are o cheie de exprimare: „toate, dar nu toate/
nimic”. „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt 2. Practica apostolilor şi a credincioşilor din Biserica Primară
de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu Se observă o perpetuare a sistemului din Vechiul
trebuie să pună stăpânire pe mine” (1 Corinteni 6:12). „Toate Testament în mediile creştine evreieşti şi odată cu misiunea
lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate printre neamuri, în special prin apostolul Pavel, o practică
lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (1 Corinteni liberă, diferită, în funcţie de cultura şi posibilităţile materiale şi
10:23). Părintele spiritual al celor din Ahaia, doreşte ca ei să economice, ale celor ce formau adunarea. Această diferenţă
depăşească starea de copilărie (1 Corinteni 3:1-3) şi să-şi lase devenea ispititoare şi polemică la interferenţa sau posibilele
cugetul luminat de Sfântul Duh. El afirmă clar: „Să mâncaţi duplicităţi în succesiunea trecerii prin cele două medii. Un
din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina asemenea caz este prezentat de apostolul Pavel În scrierile
cugetului. Căci «al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde sale: „Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă
el». Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă în faţă, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea
duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile; dar când
ceva din pricina cugetului” (1 Corinteni 10:25-27). Deci, toate au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi
sunt permise spre a se consuma, neexistând nicio restricţie de împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi
categoria „curat” (sfânt), ,,necurat” (profan). Aceasta face parte Iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei
din libertatea creştină. El precizează însă clar (2 Corinteni lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul
3:17), că libertatea obţinută de oameni în Noul Legământ nu Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: «Dacă tu, care
este una arbitrară sau egoistă, ci slobozenia Duhului, adică eşti iudeu, trăieşti ca neamurile şi nu ca iudeii, cum sileşti
a dragostei, a altruismului. În acest sens el scrie: „Nimeni pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?»” (Galateni 2:11-14).
să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia” Temeiul legal al apostolului Pavel, care a considerat necesar
(1 Corinteni 10:24). Şi apoi explică: „Dar dacă vă spune să-l mustre pe apostolul Petru a fost: „... ştim că omul nu este
cineva: «Lucrul acesta a fost jertfit idolilor», să nu mâncaţi, socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în
din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi
«al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el». Vorbesc neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii;
aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii”
fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, (Galateni 2:15-16). Rezultă că iudeii aveau practici dobândite
aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru, prin naştere şi educaţie (mediu), dar aceasta nu le conferea
pentru care mulţumesc? Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că drept la mântuire, pentru că edictul Legii cu toate aspectele
faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. Să lui era invalid şi depăşit în epoca credinţei.
nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, Când Evanghelia a ajuns în Europa, în Filipi, la scurt
nici pentru Biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc şi eu timp, Pavel şi Sila au ajuns în închisoare, unde în urma unei
în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al intervenţii supranaturale au fost invitaţi în casa comandantului
celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi” (1 Corinteni 10:28-33). penitenciarului, unde au servit masa cu libertate (Fapte 16:34).
Acelaşi subiect este abordat într-o altă ordine de idei Însă când marele apostol s-a întors la Ierusalim, după a treia
când scrie: „Aşadar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea călătorie misionară, a fost îndemnat să ţină cont că problema
şi zidirea noastră. Să nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui trasată în Conciliu, la care el participase tot la Ierusalim, nu a
Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a fost rezolvată. „...Apoi i-au zis: «Vezi, frate, câte mii de iudei
mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege. Dar ei au
de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii, care trăiesc printre
vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău neamuri, să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii
un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredinţarea împrejur, şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de
pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că
Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine” ai venit. Deci, fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi,
(Romani 14:19-22). Din cele prezentate, se poate înţelege, că care au făcut o juruinţă. Ia-i cu tine, curăţă-te împreună cu
educaţia creştină şi cadrul sau contextul de caz, determină ei şi cheltuieşte tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel
acţiunile libertăţii care impun restricţii bazate pe cu totul alte vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au
criterii decât cele legiferate în Vechiul Testament. auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială
Într-o altă confruntare cu gnosticii şi susţinătorii şi păzeşti Legea. Cu privire la neamurile, care au crezut,
vechiului sistem, al legii jertfelor şi ceremoniilor, erau două noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de
extreme, una de sorginte greacă, raţionalistă cu accent lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi
sapienţial şi alta de natură evreiască, bazată pe Lege. Pavel de curvie». Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţit,
afirma pentru primii: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul
cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, zilelor curăţirii când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei”
după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos” (Fapte 21:19-26). Totuşi, personal cred că slujirea sub orice
(Coloseni 2:8) şi pentru ceilalţi: „Dacă aţi murit împreună cu formă într-un templu aparţinând unui legământ anulat, nu se
Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi justifică (Evrei 8:6-7).
cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:
„Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!” Toate aceste lucruri, III. Concluzii
care pier o dată cu întrebuinţarea lor, şi sunt întemeiate pe Dacă în Vechiul Testament, într-un cadru bine determinat
porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de şi cu un scop pedagogic, curăţia şi necurăţia asociau într-o
înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime simbioză elementul spiritual cu cel fizic, în Noul Testament, în
faţă de trup, dar nu sunt de nici un preţ împotriva gâdilării
firii pământeşti” Ascetismul are rolul lui ajutător, dar nu poate (continuarea în pagina 16)
9
Scrisoarea a XXI - a
„Un sol rău cade în nenorocire, le de mai multe ori, iar de nu vei bine semnificaţia cuvântului „sol”?
dar un sol credincios aduce putea pricepe nici atunci, mergi la Cred că nu este de prisos să notez
tămăduire” (Proverbe 13:17). cineva mai înţelept, mergi la dascăl, întâi câteva versete din Proverbele:
Aşadar, acesta este textul cu care, împărtăşeşte-i nelămurirea ta, arată „Şi-a trimis slujnicele şi striga de pe
după cum mi-ai scris, petreci de multă râvnă. Şi dacă Dumnezeu te va vârful înălţimilor cetăţii: «Cine este
câteva zile bune frământându-l vedea că ai atâta osârdie, nu va trece prost să vină încoace»; Celor lipsiţi de
în fel şi chip, convins fiind că cu vederea privegherea şi grija ta, pricepere le zice: «Veniţi de mâncaţi
dacă ai putea săpa mai adânc în iar de nu o fi om care să te înveţe din pâinea mea şi beţi din vinul pe
conţinutul lui osteneala ţi-ar fi cu ceea ce vrei să afli, îţi va descoperi care i-am amestecat»” (Proverbe
prisosinţă răsplătită de adevărurile El negreşit. Adu-ţi aminte de famenul 9:3-5). Aş zice că un sol în înţelesul
despecetluite. Ai înţeles că trebuie împărătesei etiopienilor care, fiind general este acea persoană, care
osteneală în iubire pentru „... barbar şi prins de nenumărate griji este împuternicită de o altă persoană,
prinderea înţelesului unei pilde şi împresurat din toate părţile de fie un rege, un guvern sau chiar
sau a unui cuvânt adânc, înţelesul multe treburi, nu înţelegea ce citea Dumnezeu de a transmite un mesaj,
cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor însă totuşi citea aşa, stând în car, a face o alianţă sau a duce tratative
lor cu tâlc” (Proverbe 1:6). iar dacă arăta râvnă pe drum, în numele celui care l-a împuternicit
Chiar în aceste zile când am gândeşte-te cum petrecea acasă. pentru aceasta. În limbajul Scripturii
primit scrisoarea de la tine citeam Dacă nu suferea să rămână fără el mai poate fi numit şi „apostol sau
cu încântare câteva omilii rostite citire în timpul călătoriei cu cât mai „trimis”. Bunăoară, scriind fraţilor din
de Sfântul Ioan Gură de Aur la mult atunci când stătea în casă? Corint, apostolul Pavel se numea pe
Parabola săracului Lazăr şi a Dacă n-a încetat a citi atunci când sine şi întreaga echipă apostolică „...
bogatului nemilostiv, în care marele nu înţelegea cele citite, cu cât mai trimişi, împuterniciţi ai lui Hristos...”
predicator striga împotriva celor care mult după ce a aflat înţelesul lor?” (2 Corinteni 5:20).
din comoditate nu citeau Biblia şi se Ţi-am scris cu îndrăzneală Nu mai zăbovesc întrucât
străduiau şi mai puţin s-o înţeleagă. aceste texte, ştiind că îţi vor face aceste amănunte le poţi şi tu culege
Din aceste omilii îţi trimit şi ţie un mare plăcere întrucât exală acele de ici de colo, dar aş vrea să-ţi
buchet de gânduri duhovniceşti arome duhovniceşti ale primelor înlătur nedumerirea cu privire la
legate tocmai de sârguinţa ce veacuri creştine, dar te voi ajuta să textul cu care am început scrisoarea
trebuie să o avem în a citi Sfânta vezi că exigenţele de acum când este şi să-ţi arăt că, prin înţelesul lui
Scriptură şi a o înţelege: „....Deci vorba de citirea Scripturii şi aflarea spiritual, textul îşi merită locui în
spusa „nu înţeleg” e o şmecherie tâlcului lor sunt de fapt exigenţele acest compendiu de înţelepciune
şi o făţărnicie, o născocire pentru de la început. Aşadar putem afirma, care este cartea Proverbele. Deci
acoperit lenea. Nu înţelegi cele dragul meu, că credinţa noastră este când citim cuvintele: „un sol rău”
scrise? Dar cum o să poţi înţelege conformă nu numai cu Scriptura, ci sau „un sol credincios” ni se atrage
vreodată, dacă nu arunci nici o şi cu tradiţia. Acum dacă ar fi să mă atenţia că e primejdios să ne
privire peste ele? Ia cartea în mâini: întorc la textul pe care mi l-ai indicat lăsăm ispitiţi să punem accentul în
citeşte întreaga istorisire, păstrează aş spune că fiecare dintre noi, într-un primul rând pe calitatea mesajului
în minte ceea ce pricepi, iar locurile fel sau altul, suntem nişte purtători şi în al doilea rând pe identitatea
greu de înţeles şi nedesluşite citeşte- de solii. Dar cum aş putea defini mai morală a mesagerului după cum

Am învăţat să învăţăm şi
învăţând ne învăţăm
„Să ascultăm, deci, încheierea
tuturor învăţăturilor:
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte
poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om”.

10 (Eclesiastul 12:13)
este scris: „Cel ce trimite o solie printr~un nebun îşi taie vorbeşte textul cu care te frămânţi ar fi o persoană
singur picioarele şi bea nedreptatea” (Proverbe 26:6). specială. Tu poţi fi acel sol, credinţa ta fermă în Dumnezeu
Aici accentul nu se pune pe calitatea soliei, ci pe a celui îţi conferă în mod implicit această calitate. De fapt nici nu
ce duce solia deoarece valoarea unei solii fie că avem în poţi fi un credincios adevărat fără să fii un sol care duci
vedere conţinutul ei informaţional, fie forţa ei spirituală, vestea bună şi altora. De altfel în limbajul cărţii Proverbele,
determinativă, stă în relaţie nemijlocită cu caracterul dacă eşti o „slugă” în serviciul înţelepciunii, tu eşti chiar
celui care duce solia. Căci la Dumnezeu orice solie îşi „solul” ei pentru a duce Evanghelia în Imperiul Nebuniei.
împrumută forţa ei spirituală şi din ceea ce este cel care o Dar fiindcă suntem în cartea Proverbele adaug atenţiei
transmite aşa cum apele minerale sunt de fapt ape ce-şi tale şi alte texte din această carte pe care o cercetezi cu
adaugă şi proprietăţile minerale ale straturilor de pământ hărnicie, texte care vorbesc despre conţinutul şi formele
pe care le străbat, sau aşa cum lumina colorată ce cade adesea diversificate ale soliei pe care trebuie să o duci spre
pe dalele catedralelor este de fapt lumina albă a soarelui alţii „Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni...”
ce-şi împrumută culorile de la vitralii. Dacă tu crezi că poţi (Proverbe 10:21) sau „Cel neprihănit arată prietenului
despărţi calitatea mesajului de ceea ce este mesagerul său calea cea bună...” (Proverbe 12:26) sau „învăţătura
te înşeli. Întotdeauna mesajul adevărat, mesajui întreg, înţeleptului este un izvor de viaţă ca să abată pe om din
mesajul forţă este mesajul la care se adaugă nemijlocit cursele morţii” (Proverbe 13:14).
calitatea morală a mesagerului. De ce crezi că apostolul Nu pot să mă opresc fără a-ţi transmite unul dintre
Pavel vorbind despre solia lui pentru oameni scria: „... cele mai drăgălaşe versete din această carte care
vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu...”? sugerează că oricine poate duce solia Domnului fără
(2 Corinteni 2:17). Repet că trebuie să ştii că această nici cea mai elementară pregătire teologică „O privire
curăţie de inimă amplifică forţa de convingere pe care o prietenoasă înveseleşte inima” (Proverbe 15:30). Ce
exprimă mesajul sau cel puţin îl păstrează nealterat. De zici, mai rămâne vreo scuză pentru leneşi, pentru cei
aceea îţi spun răspicat şi cu acest prilej: fii un om curat care spun că nu au chemarea de a predica din moment
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor! Gândeşte- ce asta se poate face uneori chiar şi cu ochii fără nici un
te bine la acest verset pe care ţi-l scriu şi mai ales ai în cuvânt? Ştiu că-ţi place uneori să faci caz de alegerea ta şi
vedere a doua parte a lui: „Cine are o inimă înţeleaptă este nu-i rău lucrul acesta, dar străduieşte-te tot atât de mult să-ţi
numit priceput şi dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa” (Prov. iei în serios responsabilităţile ce decurg de aici, potrivit cu
16:21). Oare tăria mesajului apostolic ar fi fost aceeaşi afirmaţiile apostolului Petru: „Voi sunteţi o seminţie aleasă,
dacă l-ar fi rostit să zicem, aceia despre care apostolul o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
scria că „...mintea şi cugetul le sunt spurcate...” (Tit 1:16) Dumnezeu şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi
sau „...stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa” puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric fa
(2  Timotei 3:8)? Categoric, nu! Dacă oamenii sunt atenţi lumina sa minunată” (1 Petru 2:9).
să aleagă cu mare grijă pentru anumite misiuni oameni de Şi dacă tot m-ai întrebat în scrisoarea ta ce am mai
calitate morală, cu atât mai mult Dumnezeu. Ce ţi-am scris citit în ultimul timp te rog să mă crezi că m-am abandonat
până aici îşi găseşte o puternică confirmare în episodul într-un fel literaturii, unei literaturi în care un scriitor drag
povestit de Moise în cartea Numeri la capitolul 13. mie încă din tinereţe îşi redescoperă cu o rară sensibilitate
Întreaga adunare a lui Israel a hotărât să fie ales un şi o extremă fineţe copilăria. M-am regăsit în totalitate
grup de bărbaţi, unul din fiecare seminţie a lui Israel pentru a în această carte, mi-am retrăit şi eu oarecum anii duşi ai
fi trimişi ca un fel de avangardă în Ţara Canaanului, pentru a copilăriei mele, m-am refăcut sufleteşte. Este vorba de
aduna cât mai multe informaţii cu privire la ţară, informaţii care, cartea Amintirile, a scriitorului Ion Agârbiceanu, pe care
socotea Moise, vor încuraja poporul adesea descumpănit în ţi-o recomand şi ţie. Mai lasă câteodată studiile tale
a o cuceri cu şi mai multă râvnă. Şi pentru ca mărturia lor să care ştiu că te obosesc şi caută-ţi lecturi reconfortante,
fie în afara oricăror bănuieli n-au fost aleşi doar doi bărbaţi dar pentru scurtă durată, numai atât cât este nevoie, apoi
după cum cerea Legea lui Dumnezeu (Deuteronom 19:15), întoarce-te la munca ta. Nu uit să-ţi adaug după dorinţă
ci de şase ori mai mulţi. Cu toate că această hotărâre s-a şi cel mai frumos pasaj din înfloritele pagini în care am
făcut prin sfatul celor mulţi, iar cei aleşi erau oameni cu poziţii petrecut „...Şi niciodată în toate furtunile vieţii, nu m-am
proeminente în structurile de conducere, un fapt care era cel simţit singur, niciodată nu am ştiut ce este urâtul sau
mai important şi de care depindea succesul misiunii lor cu plictiseala. Nesfârşite sunt posibilităţile duhului omenesc. E
toate consecinţele ce decurgeau din aceasta, n-a putut fi pus de-ajuns să deschizi ochii, să tragi cu urechea, să miroşi
în evidenţă atunci, ci mai târziu când nu se mai putea face în vânt, pentru a te deştepta. Vin şi te împresoară din
nimic: starea inimii lor. Ceea ce s-a întâmplat în popor după toate părţile închipuiri, gânduri, dorinţe, se înfiripă hotărâri;
întoarcerea lor arată limpede că valoarea alegerii lor depindea cutreieri pământul şi cerul, lumea întreagă. Toate se apropie
direct de această stare a inimii, precum şi mesajul pe care l-au de tine ca fiinţe vii şi vreau să vorbească cu tine. Un veac
adus celor ce-l aşteptau. De aceea la plecare Moise Ie-a spus nu ajunge să vorbeşti cu toate, să le asculţi pe toate...
accentuând: „Fiţi cu inimă...” (Numeri 13:20). Dar repede s-a Cum mai poate rămâne vreme pentru urât? Nesecate roiuri
dovedit că precum le-a fost inima aşa le-a fost şi solia adusă de întrebări şi gânduri, din tine şi din lume, zumzăie în
în urma cercetării ţării promise. Sunt sugestive în acest context suflet. Ce minunate fereşti ne-a dat Dumnezeu: simţurile
cuvintele lui Caleb, unul dintre cei doisprezece bărbaţi, cuvinte noastre! Şi ce ochean puternic: inteligenţa noastră! Şi ce
spuse lui Iosua cu ocazia împărţirii ţării Canaanului: „Eram fermecătoare vioară: inima noastră...”
în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis Moise, robul Ce să-ţi scriu în încheiere? N-am alt îndemn decât
Domnului, din Cades Barnea, ca să iscodesc ţara şi i-am adus acela că dacă prin cele câteva zeci de rânduri m-am făcut
ştiri după cum îmi spunea inima mea curată” (losua 14:7). învăţătorul tău, tot mai rămâne loc pentru nedumeriri, or, până
Cu toate cele spuse n-aş vrea să încolţească în ele te cearcă e semn că te afli în plin urcuş duhovnicesc.
mintea ta cu nici un chip ideea că „solul” despre care Rămâi sănătos!
Zaharia Bica
11
FAMILIA, CUIBUL CREDINŢEI
„Învaţă pe copil calea
pe care trebuie s-o urmeze,
şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
(Proverbe 22:6)

Problematica
socio-economică
a familiei creştine
(partea A II-A)

II. Mijloacele economice ale activitatea economică, ce asigură întreţinerea vieţii: „Căci, când eram la voi, vă
familiei creştine spuneam lămurit: «Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce»... Îndemnăm
pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce
Deşi viaţa familiei creştine pune pâinea lucrând în linişte” (2 Tesaloniceni 3:10-12).
accentul pe cele duhovniceşti, ea trebuie Un credincios adevărat, care munceşte pentru casa lui, în primul rând, va
să   se întreţină şi material. Cele materiale da dovadă de curăţie în credinciosie atât faţă de stat şi agenţi economici cât şi
nu pot fi lăsate „nefăcute”, căci suportul faţă de cei cu care îşi împarte veniturile: familie, adunare, săraci, după cum arăta
vieţii spirituale este trupul, care are nevoie şi apostolul Pavel: „...ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur,
de hrană şi îmbrăcăminte. Orice om raţional în curăţie de inimă, ca de Hristos. ...Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu
este de acord cu interdependenţa spiritual- oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul,
material, dar problemele apar în procesul după binele pe care-l va fi făcut” (Efeseni 6:5-8).   „Sfătuieşte pe robi (angajaţi)
de obţinere şi folosire a bunurilor materiale, să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă
pentru a nu vicia prioritatea spirituală şi a vorba,  să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie,
nu afecta scopul vieţii: căutarea Împărăţiei ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu,...” (Tit 2:9-10). La acest capitol
lui Dumnezeu (Matei 6:33). În contextul se şi încadrează un patronaj corect, conform Coloseni 4:1 – „Stăpânilor, daţi robilor
realităţilor prezente, pentru a putea oferi voştri ce le datoraţi, şi ce li se cuvine..” şi o muncă de conducere şi supraveghere,
copiilor noştri pâinea cea de toate zilele cu frică de Dumnezeu şi fără „ameninţări” (Efeseni 6:9).
şi totodată „pâinea vieţii”, trebuie avute în Toate cele de mai sus au valoare maximă pentru cel care înţelege că „...
vedere următoarele aspecte fundamentale: evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic
în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.   Dacă avem, deci, cu
1. Curăţia mijloacelor economice ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se
Pentru a nu ne întina cu câştiguri îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi
nedrepte, în funcţie de natura activităţilor vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare” (1 Timotei 6:6-8).
noastre economice, avem suficiente De aceea este scris în continuare: „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să
referinţe biblice, care ne recomandă:  „Să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în
n-ai în casă două feluri de efă, una mare şi Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.
alta mică. Ci să ai o greutate adevărată şi Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă
dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă... împreună cu alţii,  aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară
Căci oricine face aceste lucruri, oricine o bună temelie ca să apuce adevărata viaţă” (1 Timotei 6:17-19). Cei care nu
săvârşeşte o nedreptate, este o urâciune înţeleg vremea şi judecata, cad sub incidenţa blestemului din Iacov 5:1-6.  
înaintea Domnului...” (Deuteronom 24:14- Pentru diferite nevoi familiale pot fi acceptate  şi unele donaţii  îndreptăţite,
16); „Cântarul şi cumpăna dreaptă vin dar nu „câştigul unei curve, nici preţul unui cîine, ...căci şi unul şi altul sunt o
de la Domnul; toate greutăţile de cântărit urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău” (Deuteronom 23:18). 
sunt lucrarea Lui” (Proverbe 16:11); „Să
nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a 2. Simplitatea mijloacelor economice
fost poruncit să luaţi” (Luca 3:13). Pentru Prin acţiunile noastre ilicite sau extravagante şi luxoase, putem confisca
aceasta munca trebuie să fie cu efort, după timpul şi bunurile oferite de Dumnezeu, dar ne vom compromite mărturia. De
cum i-a fost poruncit omului de la început: aceea, se impune o raportare simplă şi economică la tot ceea ce ne înconjoară,
„Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el de la oameni la bunuri şi servicii, care ne va proteja de risipă. „Aveţi aceleaşi
în toate zilele vieţii tale” (Geneza 3:17). simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele

12 Apostolul Pavel scria foarte clar despre smerite” (Romani 12:16). „Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în
ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni toate cheltuielile ei, de la spaţiile necesare la
în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, publicaţiile oferite, sau cheltuieli de transport
care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o împreună cu diverse lucrări de caritate
mulţime de chinuri.  Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută aferente propovăduirii sunt o permanenţă a
neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţa” (1 Timotei activităţilor adunării. Gazduirea de oaspeţi
6:9-11).  Nu se poate să avem comoara în valori spirituale – în cer şi că fim în scop misionar, este o altă lucrare cu
preocupaţi în prim plan de cele pământeşti. Ele sunt necesare, de aceea şi aplicabilitate specific familială, după cum este
Dumnezeu ni le dă (pe deasupra), dar nu pentru a fi o ispită pentru noi sau scris: „Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi,
pentru alţii şi nici un prilej pentru Mamona, ca să ne lege de strălucirea acestei căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe
lumi trecătoare.          îngeri” (Evrei 13:2).
Milostenia şi ajutorarea săracilor,
3. Corectitudinea faţă de stat  şi terţi ce nu vor lipsi niciodată (Ioan 12:8), sunt
Este scris  „Oricine să fie supus stăpânirilor ... căci nu este stăpânire care alte acţiuni cu caracter permanent, ce
să nu vină de la Dumnezeu....  Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. ...Daţi trebuie să fie efectuate cu o regularitate
tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, şi normalitate ce elimină orice prezentare
daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea” specială. Domnul a spus: „Luaţi seama
(Romani 13:1-7). Într-un caz concret, chiar dacă ispititor, Domnul a afirmat un să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră
mare adevăr: „Daţi, deci, Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei;
al lui Dumnezeu!” (Matei 22:21), principiu valabil şi în România, unde tradiţia altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl
nedreptăţii, evaziunii şi înşelăciunii sunt greu de reformat. Totuşi, la nivel de vostru care este în ceruri. ...Ci tu, când
familie se poate face ordine şi cu siguranţă Dumnezeu nu va râmâne indiferent, faci milostenie,... să fie făcută în ascuns;
ci va binecuvânta puţinul celui neprihănit. şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va
răsplăti” (Matei 6:1-4). Prioritate au săracii
4. Datoria economică faţă de familie dintre sfinti - „Aşa dar, cât avem prilej, să
Fiecare membru al familiei este dator înaintea lui Dumnezeu faţă de facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în
înaintaşi şi urmaşi, aşa cum spunea cineva: „Îmi împart câştigul în trei; o parte credinţă” (Galateni 6:10). Aşa a învăţat
o folosesc cu soţia, o parte o dau să-mi plătesc datoriile (pentru îngrijirea şi practicat apostolul Pavel, ca în cazul
părinţilor), iar o parte o dau împrumut (copiilor, care va trebui să mă îngrijească prezentat în Romani 15:25-27: „Acum
la bătrâneţe). Iată câteva „articole” dintr-o epistolă pastorală, în atenţia mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare
familiştilor dar şi a adunării, pe această temă: „Dacă o văduvă are copii sau sfinţilor.   Căci cei din Macedonia şi Ahaia
nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi întâi faţă de cei din au avut bunătatea să facă o strângere
casa lor şi să răsplătească ostenelile părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii,
înaintea lui Dumnezeu.... Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de cei care sunt în Ierusalim.   Negreşit, au avut
din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. O bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei;
văduvă, ... trebuie ...; să fie cunoscută pentru faptele ei bune; să fi crescut copii, pentru că, dacă neamurile au avut parte de
să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe binecuvântările lor duhovniceşti, este de
cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. ... Vreau, deci, ca văduvele datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor
tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu pământeşti”. O categorie ce „obligă” familia
dea potrivnicului nici un prilej de ocară,...  Dacă vreun credincios, fie bărbat, creştină la ajutor regulat sunt familiile din
fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, şi să nu fie împovărată cu ele care lipsesc cei care ar fi putut să le asigure
Biserica, ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve” (1Timotei 5:4-16). suportul material; „Religiunea curată şi
Cazul din 2 Samuel 9, în care David  răsplăteşte iubirea lui Ionatan prin îngrjirea neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl
orfanului Mefiboset este grăitor. Porunca generală a iubirii, asociată cu „prima nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe
poruncă” a familiei – cinstirea părinţilor (Exodul 20:12), oferă un cadru sigur văduve în necazurile lor ...” (Iacov 1:27).
pentru toate persoanele din casă, în orice circumstanţe ale vieţii. Să nu uităm şi de vrăjmaşii unilaterali
– cei care ne urăsc sau ne fac rău, din
5. „Partea Domnului” pricina credinţei noastre în Dumnezeu, sau
Susţinerea bisericii (lucrării) locale sau de misiune şi a săracilor este pur şi simplu din pornirea lor răutăcioasă,
o altă prioritate a familiei. Cei din adunarea de la Ierusalim au avut următorul demonică, aplicând sfatul biblic: „Dimpotrivă:
model:  „Căci nu era nici unul printre ei, care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să
ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute  şi-l puneau la mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci
picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie” (Fapte dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni
4:34-36). Într-un caz, Domnul Hristos a folosit pacheţelul cu mâncare al unui aprinşi pe capul lui” (Romani12:20).
copil, pentru a face o minune (Ioan 6:9). În vremea noastră am auzit multe minuni Susţinerea   slujitorilor consacraţi,
în domeniul material, ce au a face cu nevoile familiilor şi „partea Domnului”. ce are origini în Lege, şi profeţi (caz Elisei
Există o multitudine de necesităţi materiale cu scop spiritual, la care contribuţia şi familia din Sunem -2 Impăraţi 4 :8-10)
familiilor este binevenită în orice vreme şi cu orice sumă. Astfel, construirea primeşte noi valenţe în învăţătura şi practica
unor localuri pentru întruniri sfinte - case de adunare, nu catedrale costisitoare, Domnului Hristos, care a fost susţinut
dar nu mai prejos decât casele noastre, va dovedi ataşamentul fiecăruia pentru material de cei cu teamă de Dumnezeu şi
Casa Domnului, ai cărei membrii suntem de drept şi de fapt. Contribuţia evreilor inimă bună pentru slujire. Iată un caz: „El le-a
la construcţia Cortului sacru din pustie (Exodul 25 :1-9), a lui David, în special răspuns: «Duceţi-vă în cetate la cutare om
pentru Templul de la Ierusalim (2 Samuel 7; 1 Cronici 29), dar şi lipsa de pasiune şi spuneţi-i: «Învăţătorul zice: „Vremea Mea
a iudeilor întorşi din robie, pentru reconstrucţia Templului, în raport cu profeţiile lui
Hagai şi Zaharia, arată aşteptările divine pentru popoprul Său. Evanghelizarea, cu (continuarea în pagina 16) 13
Continuare de articole
„...dacă s-ar fi scris cu deamăruntul,
cred că nici chiar în lumea aceasta
n-ar fi putut încăpea”
(Ioan 21:25)

(continuare din pagina 5) (continuare din pagina 7)

Proba de foc Dumnezeu n-a lepădat niciodată pe
a suferintei poporul Său, Israel
Isus, a fost răspunsul credinciosului. În volumul căi ferate, aeroporturi. Armata Israelului este una dintre cele mai
„Porumbiţe albe”, poetul Costache Ioanid scria puternice din lume. Populaţia Israelului este de peste 7 milioane
„Căci piatra cea de sus e-n rai/Iar pietrele de jos de locuitori, dintre care arabi reprezintă 19 % 11.
sunt daltă”. În spital, am observat deznădejdea Prima binecuvântare şi cea mai mare venită prin de
unor bolnavi care nu-L cunoşteau pe Domnul, poporul evreu, în ce priveşte dezvoltarea societăţii umane
povara care apăsa pe umerii celor din familia este în Isus Hristos, cel care s-a întrupat în poporul ales de
mea şi m-am hotărât să nu privesc la greutăţi Dumnezeu. Binecuvântările care decurg din lucrarea Sa
şi împrejurări, ci la Domnul şi Cuvântul Său, de de mântuire sunt incontestabile şi desigur cele mai mari şi
unde am primit un răspuns consemnat în Isaia inegalabile. A doua contribuţie majoră este desigur Legea lui
51:14. Adevărul Scripturii ne ajută să rezistăm Dumnezeu dată prin Moise care a fost baza după care s-au
în încercările şi furtunile vieţii. inspirat legislaţiile multor ţări şi care reprezintă cele mai
III. Graţiile temniţei (Fapte 16:23-25) înalte standarde morale, pentru sănătatea şi menţinerea rasei
Ajunşi în Macedonia, ca urmare a unei umane12. Fostul Şef Rabin al României, dr. Moses Rosen afirma:
vedenii dumnezeieşti, Pavel şi Sila au avut la „Biblia aparţine acum unei mari părţi din lume. Dar noi am scris-o.
Filipi, un timp de activitate misonară rodnică Noi avem copyright-ul13”. Suficienţa Bibliei peste veacuri a fost
(Fapte 16:9-18) apoi, urmare a unui incident cu decisivă, astfel încât noţiunea de civilizaţie, iudeo-creştină este
stăpânii roabei cu duh de ghicire, situaţiue în o realitate evidentă pe aproape toate continentele. „Evreii au dat
care apostolul Pavel a procedat corect (Fapte mari gânditori, poeţi, artişti: Spinoza, Meyerbeer, D’israeli, Heine,
16:18-23) ajung după gratiile temniţei. Cu hainele Martin Buber etc.14”.
smulse de pe ei, bătuţi cu nuiele şi cu picioarele Iată câteva contribuţii majore ale acestui popor, în diferite
domenii: Medicină15. testul Wassermann pentru detectarea sifilisului;
în butuci, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări
digitalis – medicamentul pentru inimă descoperit de dr. Juslin
de laudă lui Dumnzeu (Fapte 16:22-25). Cineva
pentru insuficienţă cardiacă; insulina – descoperită de dr. Minofschi
spunea, că atunci când Dumnezeu promite
pentru diabet; clorhidratul – descoperit de dr. Sifreich – colică;
robilor Săi siguranţa zilei de mâine, El pune în
vitaminele – descoperite de dr. Funk – subnutriţie; streptomicina
inima lor gândul veşniciei, nădejdea că această
– descoperită de dr. Woronan – paralizia infatilă; vaccinul polia pe
călătorie a vieţii continuă şi după ce sfârşim zilele
cale orală – descoperit de dr. Sabin şi Jonas Salk – tuberculoză;
de pe pământ. Cei doi misionari umiliţi, nu aleg
Electronică: Israelul este lider mondial în hightech16, iar în robotică
autocompătimirea, ci investesc cu entuziasm
este campion mondial; Muzica: Mahler17, Ravel, Felix Mendelson
timpul lor în rugăciune şi laudă. Acţionând prin Bartholdy. Iehudy Menuhin a fost considerat cel mai bun violonist
credinţă, lucrurile încep să se mişte (Psalmul al timpului său. Iar dintre dirijorii: Daniel Barenboim, Leonard
98:4; 2 Cronici 20:22; Fapte 16:26). Secretul Berenstein, Zubin Mehta, iar Yay Greenberg este considerat un
planării deasupra circumstanţelor ostile ale vieţii, nou Mozart17. Fizică: Albert Einstein a revoluţionat ştiinţa în urma
este umblarea cu Dumnzeu (Psalmul 89:15). descoperirii teoriei relativităţii E=mc2. Căci lui Dumnezeu nu-i pare
Dumnezeu i-a eliberat şi l-a mântuit pe temnicer rău de darurile date nici de chemarea făcută (Romani 11:29). Nivelul
şi pe cei din casa lui. (Fapte 16:26-34). de trai este de asemenea ridicat, Israelul situându-se pe locul 23
Noi nu avem prea multe lucruri de oferit lui din 177 de state18. Aproximativ 33% din deţinătorii premiului Nobel
Dumnezeu. Lauda, mulţumirea şi rugăciunea din istorie sunt evrei19.
sunt jertfele cuvenite Domnului, din partea (va urma)
celor răscumpăraţi pe care i-a izbăvit Domnul Simion Buzduga
din mâna vrăjmaşului (Psalmul 107:1-3). Aflat
pe patul spitalului, în nopţi de suferinţă, am 11 Ştiri din Israel, Elveţia, Beth Shalom – Vereon, Eicholzstrasse 38,
simţit siguranţă în mâna lui Dumnezeu, trăind 2004 - iunie
momente minunate cu Domnul în mulţumire, 12 ��������������������
Paul A. Pomerville, Galateni şi Romani, pag. 183
13 �����������
Moses Rosen, Arhitectul propriei sale veşnicii, Caiet cultural, Reali-
laudă şi închinare. Chiar dacă suntem trecători
tatea evreească, pag 209
în această lume, prin ajutorul şi mângâierile 14 ����������������
Gustave le Bon, Rolul evreilor în civilizaţie, Filipeştii de Pădure,
inegalabile ale Duhul Sfânt, putem depăşi orice Antet XX Press, pag. 92
piedică (Evrei 12:1-2), încercarea sau necazul şi 15 Strigătul de la Miezul Nopţii, ianuarie 2006, pag. 11,12
să ajungem cu bine la limanul dorit. Domnul să 16 Op. cit., ianuarie 2006, pag. 12
te ajute şi pe tine! 17 Ştiri din Israel, februarie 2005, pag. 21
18 Strigătul de la miezul nopţii, noiembrie 2005, pag. 19

14 Nelu Popa 19 ������������
Iosif Sava, Muzicanţi pe acoperiş, Bucureşti, Editura Hasefer, 1995
pag 13-15, 245
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Poruncile Tale mă fac mai înţelept...,
căci totdeauna le am cu mine.”
(Psalmul 119:98)

Cine este prins şi cine scapă?
„În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc.” (Proverbe 12:13)
„Gura nebunului îi aduce pieirea şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet.” (Proverbe 18:7)
Este cunoscut faptul că păcatul este o urmare a ispitei, iar „păcătuirea cu buzele” este foarte frecventă,
pentru că este foarte uşor să greşeşti în vorbire. „Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi
poate să-şi ţină în frâu tot trupul” (Iacov 3:2). Înţeleptul arată şi prin alte proverbe ce „cursă primejdioasă” este
ispita vorbirii greşite, care poate să cauzeze mari probleme. „Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!” (Iacov
3:5): „gura nebunului este o pieire apropiată” (10:14); „cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui”
(13:3); „Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri” (21:23). În aceste condiţii fii
atent: „Nu lăsa gura să te bage în păcat şi nu zice: «M-am pripit»...” (Eclesiastul 5:6). Cele menţionate până
aici nu necesită multe explicaţii, căci orice om raţional înţelege ce simplu se poate păcătui în vorbire, chiar şi
fără o provocare specială, dar dacă se întrebuinţează un şiretlic.
Solomon, prin acest proverb, dezvăluie mai mult decât atât, când scrie: „dar cel neprihănit scapă din
bucluc” . Primejdia şi pieirea cauzate de ispită şi păcatul cu gura pot fi evitate şi înlăturate de cel „neprihănit” .
Dându-şi seama de acest pericol, David zicea: „Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba;
îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea” (Psalmul 39:1). Înseamnă că pe anumite căi se poate
pune cu siguranţă frâu mobilităţii noastre sufleteşti, atunci când cel rău insistă cu înşelătorie să ne provoace
la păcat. În primul rând prin faptul că viaţa lui este o ferire permanentă de rău, de păcat. Omul este fericit
pentru că: „nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul
celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca
un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce
începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:1-3). În continuare este arătată soarta celor ce îşi permit diferite păcate
în viaţa lor: „Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu
pot ţinea capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi” (v. 4-5). Psalmistul încheie
cu o concluzie clară, identificând cele două ipostaze ce diferenţiază oamenii şi în raport cu ispita vorbirii
necontrolate şi vinovate: „Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire”
(v. 6). Iată cum şi de ce „gura nebunului (care nu trăieşte cu frică de Domnul) îi aduce pieirea şi buzele îi sunt
o cursă pentru suflet”.
În al doilea rând, „cel neprihănit scapă” prin harul călăuzirii divine, de care beneficiază omul care
trăieşte o viaţă curată, ordonată şi sub îndemnurile Duhului Sfânt: „Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El
păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel
neprihănit şi bucuria pentru cei cu inima curată” (Psalmul 97:10-11). „Celui fără prihană îi răsare o lumină în
întuneric” (Psalmul 112:4). Dumnezeu poate interveni în orice situaţie, oricât ar fi de critică, dar tot El permite
pedepsirea celor vinovaţi. „Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui”
(Proverbe 5:22) .
Un domeniu foarte important este căsătoria, despre care tot Solomon scria: „Şi am găsit că mai amară
decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâni sunt nişte lanţuri; cel plăcut lui
Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea” (Eclesiastul 7:26). Cine poate cunoaşte realitatea
ascunsă a unui tânăr sau tinere, care vorbeşte fromos şi promite multe, dar care ulterior poate deveni un
partener dificil şi greu de acceptat şi suportat? Slavă Domnului că „cel plăcut lui Dumnezeu scapă”!
Principiul acestui proverb este valabil şi în alte domenii ale vieţii, după cum s-a întâmplat în următorul
caz: Un frate credincios a fost oprit de miliţie (pe vremea comunistă), în timp ce transporta un grup de fraţi
la o evanghelizare şi ameninţat cu o amendă foarte mare. Sub presiunea momentului, el le-a promis o sumă
de bani, pentru a nu fi amendat. Drept urmare, miliţianul i-a deschis proces penal pentru dare de mită. Cazul
a ajuns la tribunal, dar când au aflat că are o familie săracă şi vreo cincisprezece copii, autorităţile au decis
să-l achite. Trebuia doar ca el să-şi shimbe declaraţia si să scrie că el a scos banii să plătească amenda, nu
să-i dea mită. Dar, spre surprinderea tuturor, el nu a vrut să mintă, argumentând: „Destul m-a păcălit Diavolul,
atunci pe loc. Nu mai vreau să apelez la metodele lui pentru a scăpa. Mă rog Domnului să mă ierte şi să
mă scape”. Ceea ce s-a şi întâmplat, căci după câteva amânări ale procesului, s-a dat o graţiere şi fratele a
scăpat. El a scăpat (în parte) şi în prima fază, după ce au aflat că este un om serios şi muncitor, dar a fost
scăpat definitiv, prin intervenţia Domnului. Slăvit să-I fie Numele!
Iosif Anca
15
Continuare de articole
„...dacă s-ar fi scris cu deamăruntul,
cred că nici chiar în lumea aceasta
n-ar fi putut încăpea”
(Ioan 21:25)

(continuare din pagina 9) (continuare din pagina 11)

A L IM EN T E „C U R AT E” ŞI
Problematica
„N EC U R AT E”
socio-economică
Biserica Primară, cele două ipostaze primesc o altă valoare de factură
a familiei creştine
substanţială. „Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, (partea A II-A)
închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită. Astfel, Legea
ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin
credinţă” (Galateni 3:23-24). Chiar dacă există situaţii circumstanţiale este aproape; voi face Paştele cu ucenicii Mei în casa
ce modifică termenii problemei, fondul este acelaşi: „Nu înţelegeţi ta». Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit
că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în Paştele” (Matei 26:18-19).  Domnul a spus ucenicilor,
hazna? Dar, ce iese din gură, vine din inimă şi aceea spurcă pe om” referitor la lucrarea de misiune: „Să nu luaţi nici aur, nici
(Matei 15:17-18). argint, nici aramă în brâiele voastre,  nici traistă pentru
În Noul Testament nu apare nicăieri expresia necurat, necurăţie drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci
determinată de factori naturali, ceea ce evident nu respinge igiena vrednic este lucrătorul de hrana lui.  În orice cetate sau
alimentară şi legile sanitare, ci doar de factori spirituali. Astfel necurăţia sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să
(akatharsia – păcate sexuale, fapte rele, ură, incluzând gânduri şi pofte rămâneţi la el până veţi pleca” (Matei10:9-11).
ale inimi, pervertirea personalităţii, murdărie fizică şi materială) nu ţinea Apostolul Pavel, care făcea totul pentru
de consumarea unor alimente provenite din animale necurate sau din Evanghelie a muncit cu mâinile lui în Corint, „  Dar
atingerea lor de trupuri sau obiecte întinate (necurate). când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a
Odată cu trecerea, extinderea legământului la toate naţiunile, dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus
numai sângele care avea de-a face cu momentul sacrificiului (jertfei) este Hristosul” (Fapte 18:5). Mai târziu scria el celor
era interzis. Astfel, reguli din categoria intangibilităţii fizice „nu lua” (nu din Macedonia: „Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la
cumpăra), „nu gusta” (nu consuma), „nu atinge” (păstrează distanţă) strâmtorarea mea.   Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la
şi-au pierdut aplicabilitatea. „Aceste reguli din Vechiul Testament începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia,
aveau menirea să educe poporul Israel, pentru a le trezi oamenilor nici o Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte
conştiinţa pentru curăţia înaintea lui Dumnezeu. Dacă avem o inimă „darea” şi „primirea” în afară de voi. Căci mi-aţi trimis
curată atunci scopul educaţiei urmărit în Vechiul Testament este atins.
în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru
Aplicarea exterioară a acestor reguli nu mai este valabilă” 1
nevoile mele.  Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă,
Noul cadru însă nu permite pe criterii de lepădare de sine, prin
umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru”
puterea iubirii creştine, activată de Duhul Sfânt şi prin capacitatea
(Filipeni 4:14-17). Aceste referinţe arată fără echivoc
înfrânării, trăirea în mod hazardat, fără reguli de sănătate spirituală
faptul că adevăraţii slujitori ai lui Hristos, ce trebuie
şi fizică. Adesea recomandările medicale vin să confirme ceea ce a
sprijiniţi material, nu sunt profitori, ci este în folosul
afirmat Dumnezeu de la început, cât şi selecţia animalelor în vederea
consumului lor. O minte sănătoasă şi un trup sănătos au de-a face şi cu tuturor să fie ajuţaţi. Tot Pavel scria cu privire la alţii:
evitarea unor alimente nesănătoase, ceea ce cred că poate fi „dictat” în „Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă
modul cel mai înţelept de o călăuzire în tot adevărul. O gândire hristică, de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor.  Trebuie
pentru viaţa de familie: „...dar dela început nu a fost aşa” (Matei 19:8), ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte
poate fi aplicată şi în regimul alimentar, amintindu‑ne de Geneza 1:29, bune, pentru nevoile grabnice şi să nu stea neroditori”
când „Dumnezeu a zis: «Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă (Tit 3 :13,14). În epistola pastorală, către Timotei este
şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom care are în el rod cu legiferat încă o dată sprijinul material al lucrătorilor
sămânţă: aceasta să fie hrana voastră»”. În grădina Edenului (Plăcere) lui Hristos: „  Presbiterii care cârmuiesc bine, să fie
omul a fost vegetarian, însă condiţiile de viaţă (cazul potopului) sau învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se
de ordin socio–economic (sărăcie, sclavie) permit diferite îngăduinţe. ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o
Accentul însă cade pe păstrarea purităţii spirituale, singurul domeniu dau altora.  Căci Scriptura zice: «Să nu legi gura boului
care poate să producă vreo necurăţie de ordin fizic. „Deci, fiindcă avem când treieră bucate»; şi: «Vrednic este lucrătorul de
astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune plata lui»” (1Timotei5:17-18).
a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt în frică de Cele prezentate sunt imperative ce privesc
Dumnezeu” (2 Corinteni 7:1). orice familie creştină, părinţi şi copii deopotrivă, dar
În aceste condiţii, pentru cei din Biserică, alimentele sunt absolut numai un nivel de spiritualitate în creştere va permite
curate în mod intrinsec şi pot fi administrate, consumate, fără nicio şi implementa aceste principii. În aceste condiţii, se
oprire. Aceasta nu anulează recomandarea: ,,Bine este să nu mănânci cere o colaborare eficientă între cele două instituţii
carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fundamentale de origine divină: familia şi adunarea,
fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire” (Romani care prin unirea eforturilor, vor contribui la realizarea şi
14:21), însă preocuparea creştină se concentrează în persoana instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu în coordonatele
Domnului Isus Hristos, cel care a făcut curăţirea cerului şi a pământului desăvârşirii gândite în planul veşnic al divinităţii, când
şi o va desăvârşi în ziua parusiei Sale. cele două entităţi spirituale structurale şi operative vor
Iosif Anca forma simbioza „cortului lui Dumnezeu”.

16 1 Gerhard Maier, Comentariu biblic – Matei, vol 1-2, p. 520
Nicolae Cosma
Legea de s ă v â r ş ir ii
( a p l ic aţ ie în do meniu l mater ial)

Există domenii în care Dumnezeu, prin Scripturi, strângeţi comori pe pământ... ci strângeţi‑vă în cer,... Pentru
prezintă cerinţe care „poticnesc” pe mulţi oameni. Un caz că unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră... ”
este prezentat în Matei 19:16-17 „Atunci s-a apropiat de ( Matei 6:19-21); „Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi‑vă
Isus un om şi I-a zis: «Învăţătorule, ce bine să fac, ca să rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată
am viaţă veşnică?» El i-a răspuns: «De ce mă întrebi: «Ce în ceruri...” (Luca 12:33). Să ne amintim că cei din Biserica
bine?» Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, primară au aplicat aceste principii; „îşi vindeau ogoarele şi
păzeşte poruncile” Tânărul a răspuns că toate poruncile le-a averile...” (Fapte 2:45); „Mulţimea celor care crezuseră erau
păzit cu grijă din tinereţea lui şi a întrebat ce-i mai lipseşte, o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale
iar Domnul i-a zis: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te de lui, ci aveau toate de obşte” (Fapte 4:32).
vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi Pentru a înţelege şi lăsa să se realizeze în noi
vino, şi urmează‑Mă”. Răspunsul Domnului l-a „întristat de desăvârşirea este necesară nu puţină credinţă, care schimbă
tot” (Marcu 10:22) şi i-a pus în uimire pe ucenici, care au zis: imaginea acestei lumi trecătoare cu slava împărăţiei veşnice,
„Cine poate atunci să fie mântuit?” (Matei 19:25). la care ne-a chemat Domnul Hristos, dar „...este învederat
Acest cuvânt este o piatră de moară pentru căci «cel neprihănit prin credinţă va trăi»” (Galateni 3:11).
promotorii şi adepţii „Evangheliei prosperităţii”, care „Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea
răstălmăcesc adevărul (acestei relatări) de la cuvântul împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin
„vinde” până la cuvântul „urechile acului”. Cei care sunt dragoste” (Galateni 5:6). Dăruirea şi slujirea dragostei sunt
afectaţi de dorinţa materialismului asociază propăşirea o necesitate şi o binecuvântare, în orice condiţii, iar iubirea

“Iar tu, om al lui Dumnezeu,...
caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostrea, răbdarea şi blândeţea.
Luptă‑te lupta cea bună a credinţei,
apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat...”
materială cu binecuvântarea, dar este scris că Dumnezeu dă de bani şi alte feţe ale egocentrismului sunt dovezi ale
binecuvântări materiale celor buni şi celor răi (Matei 5:45). apartenenţei la sistemul acestei lumi, guvernat de Mamona.
Acest subiect solicită un răspuns la întrebarea: „Poate un „Negreşit evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig,
bogat să fie desăvârşit?” Dar cu ce scop doreşti să fii mai căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm
bogat? Gândul ne duce la Avraam, Isaac şi Iacov care au fost cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim,
foarte bogaţi. Nu-l uităm nici pe Iov cu care Dumnezeu s-a şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi deajuns. Cei ce vor să
lăudat şi după vremea de încercare i-a dat mai multe bogăţii se îmbogăţească cad în ispită, în laţ şi în multe pofte
ca înainte. Faptul că ei au fost lăudaţi pentru credinţa lor, nesăbuite şi vătămătoare care cufundă pe oameni în
este una dintre pietrele de temelie ale celor materialişti. Însă prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina
Domnul Isus a spus: „...Avraam a săltat de bucurie că are să tuturor relelor, şi unii care au umblat după ea au rătăcit de
vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat” (Ioan 8:56), dar alţii la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
la întâlnirea cu El rămân tot întristaţi ca tânărul bogat. Aceşti Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută
bogaţi din Vechiul Testament doreau o patrie mai bună, adică neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostrea, răbdarea şi
o patrie cerească, pregătită şi oferită prin jertfirea Domnului. blândeţea. Luptă‑te lupta cea bună a credinţei, apucă
El este „...bogăţia slavei, tainei acesteia între neamuri: viaţa veşnică la care ai fost chemat...” (1 Timotei 6:6-11).
Hristos în voi, nădejdea slavei (de aceea apostolul Pavel Dar în vremuri speciale, aceste adevăruri se impun cu atât
scria în continuare) Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe mai mult: „Iată ce vreau să vă spun, fraţilor: de acum vremea
orice om şi învăţăm pe orice om, în toată înţelepciunea, ca să s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să
înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus” (Coloseni fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge;
1:27-28). Iată aşadar obiectivul nostru, sub asistenţa harului cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără,
binecuvântat, căci Domnul Isus a spus: „...La oameni lucrul ca şi cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta,
acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece”
sunt cu putinţă” (Matei 19:26). (1 Corinteni 7:29-31).
Dar în drumul spre desăvârşire, mulţi oscilăm În concluzie, să nu uităm: „Nici o slugă nu poate sluji
ca şi galatenii şi nimicim doar ce-i prost şi nebăgat în la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt;
seamă, ca Saul. Astfel ne gândim că apostolul Pavel i-a scris sau va ţinea la unul şi va nesocoti pe celălalt: nu puteţi sluji
lui Timotei să îndemne pe bogaţii veacului acestuia doar să şi lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Luca 16:13) „Voi dar fiţi
nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în bogăţii (1 Timotei desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este
6:17), iar lui Zacheu, Domnul nu i-a cerut să-şi vândă avuţia. desăvârşit” (Matei 5:48).
Aşa este, dar Zacheu a împlinit ceea ce Domnul a zis: „Nu vă Adrian Bălău
17
„Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta…
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise
toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de-a fi fost vreuna din ele”
(Psalmul 139:14-16).

În
casa părinţilor mei, se făceau multe şi va fi examinată. Analizele şi investigaţiile au dovedit
rugăciuni, atât la nivelul familiei, cât şi însănătoşirea ei şi medicii au trimis-o acasă, cerându-i
cu grupurile de fraţi ce veneau la noi să revină la control după două luni. La timpul programat
şi Dumnezeu a rezolvat multe situaţii grele din familiile părinţii mei s-au dus la Cluj şi fiindcă vindecarea era o
celor credincioşi. Voi relata în continuare felul în care realitate medicii l-au întrebat pe tatăl meu dacă nu cumva
Domnul a ascultat rugăciunile noastre, în special cele au folosit ceva medicamente speciale din străinătate. Iar el
ale tatălui meu: le-a spus că Dumnezeu i-a vindecat soţia. În final medicii
Înainte de naşterea mea a fost o descoperire, au recunoscut că se petrecuse un fenomen supranatural
pentru mama mea, referitoare la un fiu ce urma să-l nască şi au făcut referire la puterea lui Dumnezeului.
şi care va purta numele Ioan, amintind că Domnul avea După o vreme pe mine au început să mă doară
de făcut o lucrare cu el. Ulterior sub influenţa unui vecin picioarele din ce în ce mai tare, fiind cuprins de o boală
tata mi-a pus şi numele Daniel, fapt care a fost catalogat care-mi consuma măduva şi totodata-mi distrugea
de Dumnezeu o formă de neascultare. M-am născut sistemul osos al membrelor inferioare. Am ajuns la spital
sănătos, dar când aveam cinci ani, a fost o altă prorocie, iar în urma investigaţiilor, medicii au propus să-mi fie
în care Dumnezeu i-a vorbit tatălui meu că Satana amputate picioarele pentru a nu-mi fi afectat tot corpul.
complotează împotriva familiei lui. A fost descoperit că, Fiindcă părinţii mei au refuzat, am fost dat acasă iar
printre alte nenorociri, eu şi mama mea, urma să fim familia noastră şi fraţii de la adunare au început să se
loviţi cu boală, dar i s-a făgăduit că Dumnezeu îi va veni roage pentru mine. Tatăl meu m-a dus pe la mai mulţi fraţi
în ajutor. şi la adunări din diferite localităţi, dar starea sănătăţii mele
Întâi s-a îmbolnăvit mama mea şi în scurt timp se înrăutăţea treptat şi eu am ajuns să am dureri mari şi
a ajuns la un spital oncologic în Cluj, într-o stare foarte să nu-mi mai pot folosi picioarele. În zilele acelea a fost
avansată de cancer. Am început să ne rugăm cu stăruinţă o descoperit printr-un proroc că Domnul mă va vindeca
pentru vindecarea ei. În acest timp a fost o vedenie la rugăciunea tatălui meu şi sub mâinile lui. Părinţi mei
în care se arăta că ea va fi vindecată prin rugăciunile mi-au spus că Domnul mă va face sănătos, de aceea mă
tatălui meu. Într-o după masă în timp ce tatăl meu se rugam şi eu ca un copil şi întrebam mereu: „Când vine
ruga acasă stăruitor, mama s-a ridicat din pat din salonul Domnul Isus să mă vindece?”
de spital şi a ieşit pe hol. Când a întâlnit-o doctorul de Într-o zi din luna iulie a anului 1977 când mama
gardă a rămas surprins văzând-o umblând, dar ea era plecată din localitate, am rugat pe tatăl meu să mă
cu bucurie a exclamat: „Dumnezeu m-a vindecat”. scoată afară în curte, pentru că mă plictiseam să stau
Medicul a fost neîncrezator şi i-a spus să stea liniştită singur în casă. Tata m-a luat în braţe, dar când m-a pus

18
la pat, până a doua zi când va veni medicul de secţie
pe scări pentru a închide uşa, m-au apucat nişte
dureri mari şi am început să plâng. Atunci tatăl meu,
Mărturia creştină
fiind foarte zdrobit în suflet din pricina suferinţelor
mele, m-a luat din nou în braţe şi mi-a spus că mă
„De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, Îl
duce înapoi în casă, ca să se roage pentru mine. voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei
M-a aşezat pe pat, a îngenunchiat şi a început să 10:32).
se roage cu lacrimi, cu încredinţarea că Domnul Era prin anul 1976 când m-am mutat în oraşul B M, să mă
angajez la Confecţii, deoarece în anul acela s-a deschis fabrica
îi va asculta rugăciunea. Nu ştiu câtă vreme s-a şi au angajat foarte multe femei, ca în urmă să facă un curs de
rugat, dar la un moment dat a spus: „În numele calificare timp de o lună. Cam la trei săptămâni după ce am
Domnului Isus Hristos: scoală-te şi umblă!” În clipa început cursurile, într-o zi, la ora de utilaje, a intrat profesorul
aceea a avut loc minunea şi eu m-am ridicat şi am în clasă cam distrat, deschizând subiectul despre pocăiţi, şi
aducând o hulă foarte mare asupra copiilor Domnului.
început să umblu pe picioarele mele fără nici o În această situaţie, fără să stau pe gânduri, m-am ridicat
problemă. Am ieşit în curte alergând dintr-o parte în în picioare şi cu o notă de supărare în glas, i-am zis: „Domnule
alta, bucurându-mă că pot să-mi folosesc din nou profesor, cum puteţi spune aşa urâte lucruri şi totodată
picioarele. În timp ce mă jucam m-a zărit un vecin neadevărate la o clasă de elevi?” Profesorul s-a uitat lung la
mine şi apoi mi-a zis: „Nu cumva eşti şi dumneata printre ei?”
necredincios, care a rămas şocat şi m-a întrebat: Atunci, cu o îndrăzneală care nu mă caracteriza, i-am zis: “Da,
„Ce s-a întâmplat cu tine, cum poţi să umbli?” Eu am eu sunt pocăită, dar aşa ceva nu s-a întâmplat niciodată între
răspuns cu simplitate: „M-a vindecat Dumnezeu!” noi şi nici nu se va întâmpla, deoarece pocăiţii au un moral
ridicat”. Profesorul nu a mai zis nimic, continuând ora. Când
Abia aşteptam să vină acasă mama şi fraţii mei
am ieşit în pauză, câteva fete care şi ele erau credincioase,
care erau la şcoală, să vadă şi ei minunea. În m-au înconjurat şi m-au dojenit pentru că am vorbit aşa cu
vremea aceea s-a scris despre acest caz în ziarul profesorul, dar eu le-am zis: „Eu am vorbit doar în dreptul
local, dar mai ales familia şi fraţii care s-au rugat au meu şi de dragul Domnului suport orice consecinţe”.
După  o săptămână, am terminat şcoala şi ne-au dus în
avut o mare bucurie, în urma minunii realizate de
fabrică, urmând să ne repartizeze în sectoare. Nu voi uita
Domnul pentru mine şi părinţii mei. niciodată ziua aceea. După ce am intrat pe poarta fabricii,
După aceea am mai avut o problemă cu m-am aflat cu profesorul de utilaje lângă mine. M-a atenţionat
o pagubă materială, care a fost vestită prin Duhul si cu un glas care suna deosebit, mi-a zis: „Fetiţo, curajul tău
m-a uimit! Cât timp voi fi eu în fabrica aceasta, ţie ţi se va
Sfânt în acelaşi mesaj profetic în care s-a spus rezolva orice”. Apoi a intrebat: „Tu ştii cine sunt eu în fabrică?”
despre boala şi vindecarea mea. Dumnezeu a Eu nu i-am răspuns. Atunci el mi-a zis că este şeful CTC-ului
intervenit şi n-a îngăduit aceea pagubă mare pe fabrică. Am rămas uimită şi am văzut mâna Domnului în
pentru familia noastră săracă. Peste toate pot să toate. El era un om de temut şi rău din fire, dar Domnul mi-a
făcut mare trecere înaintea lui. Eu primeam cele mai bune faze
mărturisesc marea îndurare a Domnului, de aceea si câştigam un salar foarte bun, cum doar minerii câştigau în
îi cânt cu bucurie toată viaţa, acesta este darul acea vreme.
meu. Slăvit să fie Domnul! E atât de frumos să nu ne lepădăm de Domnul orice ar
I.D.C. veni, fiindcă cu El suntem mai mult decât biruitori…

J. Z.

ÎNTREBĂRI
1. Câtă preocupare trebuie să avem pentru profeţiile apocaliptice, în condiţiile aparent contradictorii
prezentate în Fapte 1:6-8; Apocalipsa 1:1-3? Care sunt avantajele şi/sau dezavantajele acceptării
uneia sau alteia dintre interpretările escatologice?
2. Câtă implicare socială, prin acţiuni filantropice sau educative, se impune pentru o adunare locală?
Care sunt dimensiunile/limitele relaţiilor familiilor creştine cu celelelte familii cu care interacţionează
în plan profesional, şcolar, etc?
3. Care este temeiul biblic şi criteriile după care o adunare locală îşi alege tipul de conducere:
episcopal, congregaţionalist sau prezbiterian? Este recomandat acelaşi mod de organizare într-o
adunare începătoare şi una cu un mare potenţial de slujire locală şi de misiune?
BISERICA

Biserica creştină este singura instituţie din lume în care intri numai dacă recunoşti
că eşti total nevrednic să faci parte dintre membrii ei.

Când ai întâlnit ultima oară un critic înfocat al Bisericii, care să încerce din toată inima lui să o facă mai bună?

Unul din lucrurile greşite cu privire la Biserică este faptul că ea se concentrează prea mult asupra a ceea ce
este încă nedesăvârşit în viaţa ei, uitând să se entuziasmeze de măreţia destinului şi lucrării ei.

Biserica ar trebui să fie o echipă activă de oameni iubitori, ocupaţi cu mântuirea lor şi a celor din jur,
nu o „galerie” de suporteri care să stea în tribună.

O intelectualitate care întoarce spatele Bisericii şi o Biserica timidă, care nu-şi onorează autoritatea (crezând
de cuviinţă s-o împartă cu „cultura, cu „ştiinţa” şi cu puterea seculară) – iată criza prin care trecem.

Nu te plânge prea mult că stai într-o Biserică plină de oameni cu lipsuri.
Gândeşte-te ce singur te-ai simţi într-una „perfectă”!

În ultimii ani, biserica a avut prea multe celebrităţi şi prea puţini slujitori,
prea mulţi oameni cu pieptul plin de medalii, dar fără cicatrici.

Calul nu poate da cu copita şi să tragă la căruţă în acelaşi timp.
Această afirmaţie este valabilă pentru oricare membru al Bisericii.
Oricine poate iubi Biserica ideală. Proba de încercare însă este dacă o putem iubi pe cea reală.

După ce am parcurs lectura unui curs de „Istoria Bisericii”, am ajuns să cred că Domnul Isus va spune la marea
judecată: „Voi v-aţi zidit bisericile voastre în timp ce Eu singur zideam Biserica Mea”.

Orice Biserică este în pericolul de a cădea sub dominaţia umană a „specialiştilor” în lucrurile sfinte. Teologia îi
„te-ologeşte” pe unii şi îi impiedică să mai păşească normal printre ceilalţi creştini.
Fiecare lucrător creştin ar trebui să-şi răspundă sincer la următoarea întrebare: „Dacă cineva mi-ar da câte o
mie de euro pentru fiecare suflet pe care încerc să-l aduc la Christos aş fi mai activ decât sunt astăzi?”

Dumnezeu spune acum şi aici Bisericii: „Du-te!” şi lumii „Veniţi!”, dar la judecată va inversa ordinea şi va spune
Bisericii: „Veniţi!”, iar celor din lume: „Plecaţi de la Mine, blestemaţilor!...”.

Când Biserica nu-i mai caută pe cei pierduţi ... este pierdută.

Dă-mi voie să te întreb confidenţial: „Este cineva astăzi în Biserică pentru că l-ai invitat tu?”

Lumina care străbate până departe, străluceşte cel mai puternic în imediata ei apropiere. Oricum, nu există
suficient întuneric în tot universul ca să biruiască lumina unei singure candele.

„Meseria mea”, a spus William Carrey, „este să extind Împărăţia lui Dumnezeu.
Repar pantofi doar ca să-mi acopăr cheltuielile”.
.
Uneori mă tem că noi nu le-am explicat oamenilor suficient de bine Evanghelia
ca s-o refuze, iar ceea ce au acceptat ei nu este „evanghelie”. (John MacArthur)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:

Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080