ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ(Δ1)/3β

ΣΚ 20-2

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2017
ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο Σελίδα
1. Γενικά 1
2. Ευθύνες Διοικήσεων και Βαθμοφόρων 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

3. Οργάνωση Συγκροτημάτων – Στρατοπέδων 2
4. Οργάνωση Μονάδων 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΑΔΑΣ)

5. Γενικές Διατάξεις 3
6. Λειτουργία Συγκροτήματος – Μονάδας 6
7. Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ) Μονάδας – Συγκροτήματος - Μονάδας 9
8. Επιστράτευση 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ- ΜΕ)

9. Γενικές Διατάξεις 11
10. Καθήκοντα - Ευθύνες 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

11. 1ο Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο 13
12. 2ο Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο 15
13. 3ο Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο 18
14. 4ο Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο 20
15. Γραφείο Υγιεινής – Ασφάλειας (ΓΥΑ) ή Τμήμα Υγιεινής – 23
Ασφάλειας (ΤΥΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

16. Γενικές Διατάξεις 24
-2-

Άρθρο Σελίδα

17. Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) και Προϊστάμενος 24
Εφοδιασμού - Διαχειρίσεων (ΠΕΔ)
18. Διαχειριστής Χρηματικού 27
19. Γενικός Διαχειριστής Υλικού (ΓΔΥ) 28
20. Διαχειριστής Τεχνικού Υλικού 29
21. Διαχειριστής Εφοδίων (Τροφίμων – Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών) 29
22. Διαχειριστής Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ)

23. Υπασπιστής 31
24. Ανθυπασπιστής - Υπαξιωματικός Διοίκησης 32
25. Ιατρός 33
26. Αξιωματικός Διαβιβάσεων 36
27. Αξιωματικός Επιστράτευσης 37
28. Διοικητής Διμοιρίας – Ουλαμού ή Ομάδας Μεταφορών και Αξιω- 38
ματικός ή Υπαξιωματικός Κίνησης
29. Διοικητής Διμοιρίας - Ουλαμού ή Ομάδος Συντήρησης – Τεχνικός 38
Υπασπιστής
30. Ανθυπασπιστής Μονάδας 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

31. Γενικές Διατάξεις 41
32. Αξιωματικός Τυποποίησης – Αξιολόγησης (Τ-Α) Μονάδας – Ανε- 41
ξάρτητης Υπομονάδας
33. Αξιωματικός Σωματικής Αγωγής (ΑΣΑ) 42
34. Αξιωματικός Διοικητικών εξετάσεων 43
35. Αξιωματικός Οπλισμού και Βολής 43
36. Αξιωματικός Έργων 44
37. Επόπτης Συντήρησης Κτιρίων 44
38. Αξιωματικός Πυρασφάλειας 44
39. Αξιωματικός Πρόληψης Ατυχημάτων Μονάδας (ΑΠΑΜ) 45
40. Αξιωματικός Ασφάλειας Πληροφορικής Μονάδας 46
41. Aξιωματικός Εφαρμογής Προγράμματος ΑΟΑΡ (Army Oil 47
Analysis Program)
42. Αξιωματικός Διερεύνησης Ατυχήματος Εδάφους ΣΞ (Μονάδες ΣΞ) 48
- Αεροπορικού Ατυχήματος Α/Φ- Ε/Π – ΜΕΑ (Μονάδες ΑΣ – ΜΕΑ)
43. Τεχνικός Ασφαλείας 48
44. Επιτροπή για το συσσίτιο 49
45. Επόπτης Αγοράς Ειδών Τροφίμων από το Εμπόριο 50
46. Αξιωματικός Υπεύθυνος για το Συσσίτιο 51
-3-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο Σελίδα

47. Επόπτης Επιφυλακής – Ασφαλείας 51
48. Λοιπά Όργανα Υπηρεσίας Συγκροτήματος 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

49. Γενικές Διατάξεις 53
50. Λοχαγός Εβδομάδας 54
51. Ανθυπασπιστής Εβδομάδας 56
52. Αξιωματικός Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης Μονάδας (ΑΥΔΜ) 57
53. Βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης (ΒΑΥΔΜ) 60
54. Πλήρωμα Επιφυλακής Α/Φ – Ε/Π 61
55. Γραφέας Υπηρεσίας 61
56. Διαβιβαστής Υπηρεσίας 61
57. Νοσοκόμος Υπηρεσίας 62
58. Οδηγός ή Οδηγοί Υπηρεσίας 63
59. Μάγειρας ή Μάγειρες Υπηρεσίας 63
60. Άλλα Όργανα Υπηρεσίας 64

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

61. Γενικές Διατάξεις 66
62. Οργάνωση και Λειτουργία Υπομονάδας 67
63. Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ) Υπομονάδας 70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

64. Γενικές Διατάξεις 72
65. Υποδιοικητής Υπομονάδας 73
66. Αξιωματικός Διοικητής Διμοιρίας - Ουλαμού 74
67. Αξιωματικός Υπεύθυνος για το Συσσίτιο 76
68. Αξιωματικός Οπλισμού και Βολής 77
69. Αξιωματικός Διανομών και Ιματισμού 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ
70. Γενικές Διατάξεις 78
71. Αξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας 78
-4-

Άρθρο Σελίδα

72. Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας 80

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ
73. Γενικές Διατάξεις 83
74. Τηρούμενα Βιβλία 84
75. Διεξαγωγή Υπηρεσίας 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
76. Γενικές Διατάξεις 86
77. Βοηθός Διοικητή Διμοιρίας - Ουλαμού 87
78. Διοικητής Ομάδας - Αρχηγός Στοιχείου 88
79. Θαλαμάρχης 89
80. Σιτιστής 91
81. Συσσιτιάρχης 91
82. Διοικητής Ομάδας Συντήρησης 93
83. Υπαξιωματικός Κίνησης 93
84. Υπαξιωματικός Διαβιβάσεων 94
85. Ταχυδρόμος 94
86. Υπαξιωματικός Επόπτης Μαγειρείων - Εστιατορίων 95
87. Υπαξιωματικός Επόπτης ΚΨΜ 96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΚΑΝΕΙΣ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

88. Γενικά Καθήκοντα και Υποχρεώσεις 96
89. Υποδεκανείς 97
90. Θαλαμοφύλακας Κτιριοφύλακας 97
91. Οπλίτης Αστυνομίας Μονάδας 99
92. Αποθηκάριος 100
93. Τεχνικός Αποθηκάριος 100
94. Οδηγός Οχήματος 101

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΦΡΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
95. Γενικές Διατάξεις 103
-5-

Άρθρο Σελίδα
96. Καθήκοντα Αρχιφύλακα Φυλακίου Στρατοπέδου 104
97. Καθήκοντα Σκοπών-Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων - 105
Συνοδών (ΣΕΣ-Σ)
98. Φρουρά Κεντρικής Πύλης Στρατοπέδου 106
99. Χειριστής Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας (ΗΣΑ) 109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

100. Γενικές Διατάξεις 110
101. Αξιωματικός Επιφυλακής 110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

102. Γενικές Διατάξεις 111
103. Πρωινό Πρόσκληση 112
104. Νυκτερινό Πρόσκληση 112
105. Γενικές Προσκλήσεις 113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

106. Γενικές Διατάξεις 115
107. Ημερήσια Αναφορά Υπομονάδας 116
108. Αναφορά Μονάδας 117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

109. Γενικές Διατάξεις 118
110. Τάξη στους θαλάμους 118
111. Διευθέτηση Δημοσίων Ειδών 120
112. Τάξη στους Όρχους Οχημάτων –Αρμάτων – Πυροβόλων Μη 121
χανημάτων
113. Τάξη σε Αποθήκες, Μαγειρεία, ΚΨΜ, Εστιατόρια, Γραφεία 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

114. Γενικά 123
115. Ισχύς του Παρόντος Κανονισμού 124

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

«1» Βιβλιάριο Διοικητού
«2» Βιβλίο Κωλυομένων και Απόντων
-6-

«3» Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών
«4» Βιβλίο Ασθενών Οπλιτών
«5» Βιβλίο Ποινών
«6» Έλεγχος Υπηρεσίας
«7» Δελτίο Πρόσκλησης
«8» Κατάσταση Ημερήσιας Αναφοράς Υπομονάδας
«9» Κατάσταση Ημερήσιας Αναφοράς Μονάδας
«10» Δελτίο Θέσης
«11» Διευθέτηση Κλίνης
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Α/Α ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
(α) (β) (γ)
1 ΑΔΕ Απλή Διοικητική Εξέταση
2 ΑΔΦ Ανώτατος Διοικητής Φρουράς
3 ΑΚΕΝΕΦ Ακτινολογικό Κέντρο Επιθεώρησης Φυματίωσης
4 AM Αστυνομία Μονάδας
5 ΑΝΑΠΕΚ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
6 ΑΠΑΜ Αξιωματικός Πρόληψης Ατυχημάτων Μονάδος
7 ΑΠΕ Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους
8 ΑΣ Αποστολή Συμπλήρωσης- Αεροπορία Στρατού
9 ΑΣΑ Αξιωματικός Σωματικής Αγωγής
10 ΑΥΔΜ Αξιωματικός Υπηρεσίας Διανυκτέρευσης Μονάδας
11 Α/Φ Αεροσκάφος
12 ΑΦΕ Ατομικός Φάκελος Εκπαίδευσης
13 ΑΦΟ Ατομικός Φάκελος Οπλίτη
14 ΒΑΥΔΜ Βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας Διανυκτέρευσης Μονάδας
15 ΒΕΕ Βεβαίωση Εργασιακής Εμπειρίας
16 ΒΟΕ Βασικές Οδηγίες Επιχειρήσεων
17 ΒΟΕΕ Βασικές Οδηγίες Επιχειρήσεων Ειρήνης
18 ΓΑΠΕ Γραφείο Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους
19 ΓΔΥ Γενικός Διαχειριστής Υλικού - Γενική Διαχείριση Υλικού
20 ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
21 ΓΕΠ Γραφείο Έρευνας Πληροφορικής
22 ΓΕΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού
23 ΓΟΕ Γενικές Οδηγίες Εκπαίδευσης
24 ΓΣΝ Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
25 ΓΥΑ Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας
26 ΔΒ Διαβιβάσεις
27 Δγή Διαταγή
28 ΔΕΑ Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
29 ΔΔΜ Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας
30 ΔΚΣΑ Διακλαδικός Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας
31 ΔΜ Διοικητική Μέριμνα
32 ΔΟΕ Διοικητικές Οδηγίες Επιστράτευσης
33 ΔΟΡ Διεύθυνση Οργάνωσης
34 Δρία Διμοιρία
35 ΔΤΔ Διεύθυνση Ταχυδρομικού
36 ΔΥΕΟ Δίκτυο Υπογείων Επικοινωνιών Οχύρωσης
37 ΕΑ Εκστρατεύουσα Αρχή – Ελληνική Ακτοφυλακή
38 ΕΑΑ Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών
39 ΕΓ Επιτελικό Γραφείο
40 ΕΔ Ένοπλες Δυνάμεις
41 ΕΔΕ Ένορκη Διοικητική Εξέταση
42 ΕΕ Εγχειρίδιο Εκστρατείας
43 ΕΕΑΣ Επόπτης Επιφυλακής – Ασφαλείας Στρατοπέδου
44 ΕΚΑ Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας
-2-

(α) (β) (γ)
45 ΕΛ.ΑΣ Ελληνική Αστυνομία
46 ΕΛΔΑΠ Ελεγκτήριο Δαπανών
47 ΕΜ Επιστρατεύουσα –όμενη Μονάδα
48 ΕΜΘ Εθελοντής Μακράς Θητείας
49 Ε/Π Ελικόπτερο
50 ΕΟΕ Ειδικές Οδηγίες Εκπαίδευσης
51 ΕΟΥ Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
52 ΕΠ.ΟΠ. Επαγγελματίας Οπλίτης
53 ΕΣΣ Ειδικό Στρατιωτικό Συμβούλιο
54 ΕΣΣΟ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών
55 ΕΥΣ Ελεγκτήριο Υλικών Στρατού
56 ΗΔ Ημερήσια Διαταγή
57 Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
58 ΗΣΑ Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
59 Κ.Α Κέντρο Αντιστάσεων
60 ΚΕΠΙΚ Κέντρο Επικοινωνιών
61 ΚΙΧΝΕ Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας
62 ΚΟΚ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
63 ΚΦΥ Κατάσταση Φορτώσεως Υλικού
64 ΚΨΜ Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος
65 ΛΔ Λόχος Διοίκησης
66 ΛΣ Λιμενικό Σώμα
67 ΜΔ Μόνιμη Διαταγή
68 ΜΕ Μονάδα Επιστράτευσης
69 ΜΕΑ Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος
70 ΜΟ Μέσος Όρος
71 ΝΔ Νομοθετικό Διάταγμα
72 Ν/Π Ναρκοπέδιο
73 Ν/Σ Νεοσύλλεκτος
74 Ο-Σ Όπλο – Σώμα
75 ΠαΔ Πάγια Διαταγή
76 ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα
77 ΠΕΔ Προϊστάμενος Εφοδιασμού – Διαχείρισης
78 ΠΟΥ Πίνακας Οργάνωσης και Υλικού
79 ΠΣ Πυροσβεστικό Σώμα
80 ΠΣΕΑ Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης
81 ΠΩΥΕ Προγράμματα Ωρών Υπηρεσίας Εκπαίδευσης
82 ΣΑ Σχολή Αξιωματικών
83 ΣΥ Στρατολογική Υπηρεσία
84 ΣΔΗΜ Στρατιωτικά Δημοσιεύματα
85 ΣΕΗΠΠΕΠ Συγκρότημα Επικοινωνιών – Ηλεκτρονικού Πολέμου –
Πληροφορικής Επιτήρησης
86 ΣΕΣ-Σ Στοιχεία Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων – Συνοδών
87 ΣΚ Στρατιωτικός Κανονισμός
88 ΣΜΥ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
89 ΣΞ Στρατός Ξηράς
-3-

(α) (β) (γ)
90 ΣΠΕΝ Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
91 ΣΠΚ Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
92 ΣΣ Σπουδαστικό Συμβούλιο
93 ΣΣΕ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
94 ΣΤΕΠ Σταθμός Επανακτησίμων
95 ΣΥΑ Σύστημα Υποβολής Αναφορών – Στόχοι Υψηλής Αξίας
96 Τ-Α Τυποποίηση - Αξιολόγηση
97 ΤΑΑΣ Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατεύματος
98 ΤΑΜΣ Τακτική Άσκηση μετά Στρατεύματος
99 ΤΕ Τεχνικό Εγχειρίδιο
100 ΤΕΟ Τάγμα Εκπαίδευσης Οπλιτών
101 ΤΟΔΒ Τεχνικές Οδηγίες Διαβιβάσεων
102 Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
103 ΤΥΑ Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας
104 ΤΥΕΘ Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής
105 ΤΧΕ Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα
106 ΥΓ Υγειονομικό
107 ΥΕΑ Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός
108 ΥΠ Υλικού Πολέμου
109 ΥΠΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
110 Υ/Χ Ύποπτος Χώρος
111 ΦΜ Φύλλο Μετάβασης
112 ΦΠ Φύλλο Πορείας
113 ΧΒΡΠ Χημικός Βιολογικός Ραδιολογικός Πόλεμος
114 ΧΕΠ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής
115 AOAP Army Oil Analysis Program
116 CFE Conventional forces in Europe
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Αυτός που καταχώρισε την
α/α Αριθμός και ημερομηνία
Καταχωρίσεως τροποποίηση
Τροποπ Διαταγής
Τροποποίησης Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κάνετε μεταβολές στον κανονισμό αυτό κατόπιν Δγής του ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β.

2. Στη θέση κάθε μεταβολής και στη στήλη α/α αναγράψτε το κεφαλαίο «Τ» και
τον α/α της τροποποιήσεως (π.χ.Τ1, Τ2 κοκ).

3. Καταχωρίστε στον παραπάνω Πίνακα κάθε διαταγή που επιφέρει μεταβολή
στον κανονισμό αυτό, σε επιβεβαίωση ότι έγινε η διόρθωση.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ(Δ1)/3β
Φ.073.114/2/485813
Σ.99

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Κύρωση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Στρατεύματος
(ΣΚ 5-2/2017)»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφος 1ι του Ν.2292/1995
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

γ. Την υπ΄ αριθ. Φ.010/163897/Σ.1258/12 Μαρ 2002/Απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής
Άμυνας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ΓΕΕΘΑ,
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ».

δ. Την υπ΄ αριθ. 22 Απόφαση της 3ης Συνεδρίασης/17 Φεβ
2017 του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο Μόνο

Κυρώνεται ο «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Στρατεύματος»
(ΣΚ 5-2), του οποίου το κείμενο έχει όπως παρακάτω :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕIΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1
Γενικά

1. Ο παρών Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Στρατεύματος,
αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία των Συγκροτημάτων, Μονάδων και
Ανεξάρτητων Υπομονάδων.

2. Η οργάνωση και λειτoυργία των Στρατηγείων, των Σχηματισμών και του
ΓΕΣ, καθορίζονται λεπτομερώς στους σχετικούς κανονισμούς.

3. Η οργάvωση και λειτουργία ορισμένων Μονάδων, λόγω της φύσης της
αποστολής τους, καθορίζεται λεπτομερώς στους προβλεπόμενους οργανισμούς
τους, οι οποίοι εκδίδονται από το ΓΕΣ/ΔΟΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία ΥΠΕΘΑ, Έλεγχος των ΕΔ και άλλες
διατάξεις».

4. Ουδεμία διάκριση υφίσταται, ως προς την ανάθεση των καθηκόντων και
των ευθυνών μεταξύ:

α. Μοvίμων και Εφέδρων Αξιωματικών. Οι Ειδικής Μονιμότητας
Αξιωματικοί, θεωρούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού, ως Μόνιμοι Αξιωματικοί.

β. Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό ή τους ισχύoντες ΠΟΥ των
Συγκροτημάτων, των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων, προβλέπονται:

α. Ανώτεροι Αξιωματικοί, τα καθήκοντα αυτών είναι δυνατόν να
ανατεθούν μέσω της ΗΔ σε κατώτερους Αξιωματικούς.

β. Κατώτεροι Αξιωματικοί, τα καθήκοντα αυτών είναι δυνατόν να
ανατεθούν μέσω της Ημερήσιας Διαταγής (ΗΔ) σε Ανθυπασπιστές και Δόκιμους
Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ).

γ. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, τα καθήκοντα αυτών είναι δυνατόν να
ανατεθούν μέσω της ΗΔ σε ΕΜΘ και ΕΠΟΠ.
-2-

Άρθρο 2
Ευθύνες Διοικήσεων και Βαθμοφόρων

1. Οι Διοικητές των Σχηματισμών, εξασφαλίζουν την πλήρη, και ακριβή
εκτέλεση όλων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

2. Ιδιαίτερα επιβλέπουν όπως κάθε βαθμοφόρος διατηρεί την πρωτοβουλία
και υπέχει την ευθύνη των ανατιθεμένων σ΄ αυτόν καθηκόντων και αποφεύγουν να
επεμβαίνουν στα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας των υφισταμένων Διοικήσεων.

3. Η καθοδήγηση των διοικήσεων πραγματοποιείται με κατευθύνσεις και ο
έλεγχος ασκείται με περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, οι οποίες παρέχουν τη
δυνατότητα εξακρίβωσης του επιπέδου διοίκησης από τα παρουσιαζόμενα
αποτελέσματα.

4. Καθήκον κάθε βαθμοφόρου είναι η ανάληψη ευθυνών και ανάπτυξη
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των ανατιθέμενων έργων από τους προϊσταμένους
του.

5. Οι Διοικητές των Συγκροτημάτων και Μονάδων είναι υπεύθυνοι για την
ακριβή και πιστή εφαρμογή όλων των καθοριζομένων στον παρόντα Κανονισμό.

6. Προγενέστερες διατάξεις οι οποίες αντιβαίνουν με τα οριζόμενα στον
παρόντα Κανονισμό, καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 3
Οργάνωση Συγκροτημάτων – Στρατοπέδων

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1. Το Συγκρότημα, είναι σύνολο Μονάδων του ιδίου Όπλου ή Σώματος ή
διαφορετικών Σωμάτων, οι οποίες υπάγονται σε ενιαία Διοίκηση.

2. Βασικό Συγκρότημα είναι το Σύνταγμα (για το Πεζικό και τις Ειδικές
Δυνάμεις), η Διοίκηση Πυροβολικού (για το Πυροβολικό), η Διοίκηση Μηχανικού
(για το Μηχανικό), το ΣΕΗΠΠΕΠ (για τις ΔΒ) και η Αποθήκη Βάσης (για το Σώμα
Υλικού Πολέμου).

3. Η γενική οργάνωση του Συγκροτήματος, περιλαμβάvει τη Διοίκηση, το
Επιτελείο, μία Υπομονάδα Διοίκησης και αριθμό Μονάδων του ίδιου Όπλου,
Σώματος ή διαφορετικών Σωμάτων. Λεπτομερής διάρθρωση του Συγκροτήματος,
καθορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ).

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

4. Τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία των
Στρατοπέδων, ρυθμίζονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας
-3-

των Στρατευμάτων. Τα θέματα ασφαλείας, υπηρεσίας και λοιπά θέματα,
ρυθμίζονται με διαταγές του Στρατοπεδάρχη, οι οποίες στηρίζονται:

α. Στους ισχύοντες Στρατιωτικούς Κανονισμούς (ΣΚ) και διαταγές
των προϊσταμένων κλιμακίων.

β. Στις τοπικές συνθήκες.

γ. Στο μέγεθος του Στρατοπέδου και στο είδος των Μονάδων, οι
οποίες στρατωνίζονται σ΄ αυτό.

Άρθρο 4
Οργάνωση Μονάδων

1. Η λεπτομερής οργάνωση και σύνθεση κάθε κατηγορίας Μονάδων,
καθορίζεται από τους ισχύοντες ΠΟΥ, οι οποίοι εκδίδονται από το ΓΕΣ/ΔΟΡ.

2. Η βασική Μονάδα περιλαμβάνει τη Διοίκηση, το Επιτελείο, μία
Υπομονάδα Διοίκησης και αριθμό Υπομονάδων.

3. Το Επιτελείο της Moνάδας περιλαμβάνει αξιωματικούς, οι οποίοι
βοηθούν τον Διοικητή στην άσκηση της Διοίκησης, υπάγεται απ’ ευθείας στη
Διοίκηση και περιλαμβάνει 4 βασικά Γραφεία, δηλαδή 1ο , 2ο , 3ο και 4ο Γραφείο.

4. Η Υπομονάδα Διοίκησης, περιλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό και
τα μέσα, για την επιτυχή ενάσκηση της Διοίκησης από το Διοικητή και την
εξασφάλιση της ΔΜ της Moνάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΑΔΑΣ)

Άρθρο 5
Γενικές Διατάξεις

1. Πρωτεύον καθήκον του Διοικητή, είναι η προπαρασκευή της Moνάδας
του για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και η διατήρησή της σε υψηλό βαθμό
ετοιμότητας.

2. Ευθύνεται με τη λήψη μέτρων για την εν γένει στρατιωτική αγωγή και
εκπαίδευση, το ηθικό, την πειθαρχία και ασφάλεια της Moνάδας, την ευταξία,
υγεία, καθώς και το κανονικό της στολής του προσωπικού της. Η ενημέρωση του
στρατεύματος, η οποία διεγείρει το εθνικό αίσθημα, την αγάπη και αφοσίωση για
την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, πρέπει να αποτελεί το διαρκές μέλημα του
Διοικητή, ο οποίος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη εξύψωση του εθνικού
φρονήματος του προσωπικού της Moνάδας.

3. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία πνεύματος Μονάδας, η
ύπαρξη του οποίου συμβάλλει στην εν γένει απόδοση της Μονάδας.

4. Mεριμvά για την αξιοποίηση των αξιωματικών, υπαξιωματικών και
-4-

οπλιτών της Μονάδας του και επιπλέον για:

α. Την εξύψωση του ηθικού τους.

β. Την απόλυτη προσήλωση στο στρατιωτικό όρκο, τα εθνικά ιδεώδη
και το καθήκον.

γ. Την πλήρη γνώση των συναφών νόμων και κανονισμών.

δ. Την άριστη επαγγελματική κατάρτιση και σωματική ικανότητα.

ε. Τη συνεχή βελτίωση των ηγετικών τους προσόντων, για να
καταστούν ικανοί ηγήτορες.

στ. Την ενότητα και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και
αλληλεγγύης μεταξύ τους.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τα προβλήματα του προσωπικού της Μονάδας και τα επιλύει με
δικαιοσύνη και εντός των κειμένων νόμων και διαταγών. Ούτε η άκρα αυστηρότητα
και οι υπερβολές, ούτε και η επιείκεια και έλλειψη αντικειμενικότητας συντελούν
στην εξύψωση και διατήρηση υψηλού ηθικού στη Μονάδα.

6. Εκτελεί ή εντέλλεται την εκτέλεση κάθε οριζομένου από το Σύνταγμα,
τους νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και τους κανονισμούς, ή
διατασσομένου από τα προϊστάμενα κλιμάκια, υπό τη Διοίκηση των οποίων
υπάγεται η Μονάδα του. Επαγρυπvεί για την πιστή και έγκαιρη εκτέλεση των
διαταγών του από τους υφισταμένους του, παρέχει την προβλεπόμενη σε αυτούς
εξουσία και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία τους, για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

7. Η Διοίκησή του καθίσταται αισθητή στους υφισταμένους του από τις
διαταγές και οδηγίες του, καθώς και από την παρακολούθηση της έγκαιρης
εκτέλεσής τους και όχι από τις συνεχείς και άμεσες παρεμβάσεις.

8. Απαιτεί την παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες, αναφορές κ.λπ., των
προβλεπομένων από τον παρόντα Κανονισμό και αποφεύγει με αυτόν τον τρόπο
την άσκοπη καταπόνηση του προσωπικού.

9. Εφαρμόζει τις διαταγές του οικείου Φρουράρχου της φρουράς, στην
οποία εδρεύει η Μονάδα του, σε ότι αφορούν στη γενική υπηρεσία και ευταξία
στην φρουρά, καθώς και τις διαταγές του οικείου Στρατοπεδάρχη, σε ότι αφορά το
Στρατόπεδο. Οι μεταξύ τους σχέσεις ρυθμίζονται με λεπτομέρεια στον Κανονισμό
Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων.

10. Επιβλέπει για την εφαρμογή του Προγράμματος Ωρών Υπηρεσίας και
Εκπαίδευσης (ΠΩΥΕ).

11. Οργανώνει, διευθύνει και επιβλέπει την εκπαίδευση της Μονάδας του,
σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες των προϊστάμενων κλιμακίων. Δύναται να
-5-

τροποποιεί, προσαρμόζει ή να διαμορφώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
/συντήρησης, στο πλαίσιο της αποστολής, της επιχειρησιακής ετοιμότητας, των
κατευθύνσεων και διαταγών, καθώς επίσης και των τιθέμενων από την υπηρεσία
στόχων. Δίνει ιδιαίτερη, προσοχή και βαρύτητα στην καθολική άθληση του
προσωπικού της Μονάδας του και την ανάπτυξη της συλλογικότητας και του
πνεύματος Μονάδας.

12. Είναι επιφορτισμένος με την οικονομική μέριμνα της Μονάδας του και
διαθέτει ως κύρια και άμεσα όργανα τον Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ)
και τον Προϊστάμενο Εφοδιασμού - Διαχειρίσεων (ΠΕΔ).

13. Εγκαθιστά τη Μονάδα του στις διατιθέμενες από το προϊστάμενο
κλιμάκιο εγκαταστάσεις. Για οποιαδήποτε μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης
των διατεθέντων στη Μονάδα του οικημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων, αιτείται
την έγκριση του προϊσταμένου κλιμακίου.

14. Επισκέπτεται τους νοσηλευόμενους στο αναρρωτήριο ή νοσοκομείο
αξιωματικούς και οπλίτες της Μονάδας του, εφ’ όσον το νοσοκομείο εδρεύει στη
Φρουρά, αλλιώς εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία ή αιτείται την άδεια να επισκεφθεί
τους εκτός έδρας της Μονάδας νοσηλευόμενους.

15. Μεριμνά ώστε η εμφάνιση του προσωπικού να είναι σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαταγές.

16. Γενικά επιβλέπει το σύνολο των υπηρεσιών, δίνει τις προβλεπόμενες
διαταγές και αφήνει στους υφισταμένους του τη φροντίδα για τις λεπτομέρειες της
εκτέλεσής τους.

17. Ο Διοικητής πρέπει να είναι η καταφυγή και το στήριγμα όλων, χωρίς
ωστόσο να παρακάμπτεται η ιεραρχική επίλυση των θεμάτων του προσωπικού.

18. Βοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων τoυ από Επιτελείο. Σ΄ αυτό
αναθέτει καθήκοντα κάτω από την άμεση επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχό
του.

19. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους νόμους, κανονισμούς και διαταγές
βιβλία, πίνακες και λοιπά έντυπα της αρμοδιότητάς του.

20. Μεριμνά για τη σχεδίαση, συντονισμό και επίβλεψη της συντήρηση του
πάσης φύσης υλικού της Μονάδας του. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στην
ελαχιστοποίηση του ποσοστού ακινησίας του κύριου υλικού του.

21. Ελέγχει την οργάνωση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας της
Μονάδας του, όπως καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.

22. Ο Διοικητής δύναται να απευθύνεται, κατά την κρίση του, στο αρμόδιο
Γραφείο Νομικών Συμβούλων, για την εν γένει παροχή νομικής υποστήριξης.

23. Ο Διοικητής υπέχει:

α. Διοικητική (πειθαρχική) ευθύνη για ότι πράττει ή παραλείπει να
πράξει η Μονάδα ή το Συγκρότημα που διοικεί, εφόσον υφίσταται προς τούτο
-6-

νομική του υποχρέωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και
διαταγές, και ήταν αντικειμενικώς ικανός σε θέση να το πράξει.

β. Αστική ευθύνη κατά τα οριζόμενα σε ειδικότερα νομοθετήματα,
όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, εφόσον επιπρόσθετα οι κατά παράβαση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες συνδέονται
αιτιωδώς με το τυχόν ζημιογόνο αποτέλεσμα που προκλήθηκε από αυτές.

Άρθρο 6
Λειτουργία Συγκροτήματος – Μονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Η σύνθεση, βάσει του ισχύoντα ΠΟΥ (Συγκροτήματος ή Μονάδας),
καθορίζεται με την ΗΔ. Οποιαδήποτε μεταβολή του προσωπικού και ανάθεση
καθηκόντων, διατάσσεται ή κοινοποιείται μέσω της ΗΔ, προς κατοχύρωση κατά
νόμο, των συμφερόντων της υπηρεσίας και του προσωπικού. Με την ΗΔ:

α. Ρυθμίζεται γενικά η λειτουργία του Συγκροτήματος ή της Μονάδας.

β. Διατάσσεται η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπομονάδες, τα
γραφεία και τις διάφορες υπηρεσίες και ορίζονται ο Υποδιοικητής της Μονάδας, οι
διοικητές των υπομονάδων, οι αξιωματικοί τους, οι διευθυντές των ΕΓ ή γραφείων,
οι βοηθοί τους και τα διάφορα άλλα όργανα.

γ. Ονομάζονται οι υποδεκανείς (οπλίτες θητείας που διακρίθηκαν για
εξαίρετες πράξεις, υψηλό ενδιαφέρον για τη στρατιωτική υπηρεσία, κ.λπ.) από το
Διοικητή του αμέσως προϊσταμένου κλιμακίου της Μονάδας, κατόπιν πρότασης
του Διοικητή της Μονάδας.

δ. Κοινοποιούνται οι προαγωγές, οι ποινές των οπλιτών, οι ηθικές
αμοιβές και οι λoιπές προβλεπόμενες μεταβολές του προσωπικού.

ε. Ορίζονται τα όργανα υπηρεσίας.

στ. Ρυθμίζονται θέματα οικονομικής φύσης, βάσει της παρεχόμενης
εκάστοτε δικαιοδοσίας στο Διοικητή, υπό των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και
διαταγών.

2. Ο Διοικητής εκδίδει προφορικές διαταγές μέσω του Υποδιοικητή του ή
αυτοπροσώπως, στην περίπτωση δε αυτή ο λαμβάνων τη διαταγή, οφείλει να
ενημερώνει ιεραρχικά τον Υποδιοικητή.

3. Ο Διοικητής τηρεί τα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών στα
συγκροτήματα και στις μονάδες και στις ανεξάρτητες υπομονάδες όλων των
στελεχών και συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης ή ικανότητας αυτών, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διαταγές.

4. Ο Διοικητής αναφέρει αμέσως για θάνατο ή ατύχημα αξιωματικού ή
οπλίτη και ενημερώνει αμέσως τους οικείους του (πλησιέστερο συγγενή),
ενεργώντας βάσει των υφισταμένων διαταγών.
-7-

ΣΥΝΤΑΞΕIΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

5. Ο Διοικητής της Μονάδας παρίσταται στις προβλεπόμενες από το
ΠΩΥΕ γενικές προσκλήσεις της Μονάδας του και στις επιθεωρήσεις
επιχειρησιακής αξιολόγησης. Επωφελείται των προσκλήσεων αυτών για την
παροχή οδηγιών, επίλυση διαφόρων προβλημάτων, εκτέλεση σύντομων
διδασκαλιών γενικού περιεχομένου και την ενημέρωση του προσωπικού της
Μονάδας του.

6. Η πρωινή προσευχή, η έπαρση της σημαίας και ο αγιασμός από τον
ιερέα, καθορίζονται με διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων.

7. Ο Διοικητής έχει καθήκον να επιθεωρεί τις μονάδες ή υπομονάδες που
υπάγονται στην Διοίκησή του, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και ισχύοντες
κανονισμούς, για έλεγχο κάθε ζητήματος, σχετικά με το ηθικό, την πειθαρχία, την
εκπαίδευση, το υλικό, τη ΔΜ, καθώς και την εν γένει διεξαγωγή της υπηρεσίας και
εφαρμογή των διατάξεων των νόμων και κανονισμών.

8. Η επιθεώρηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο απόλυτα αντικειμενικό.
Ο επιθεωρών Διοικητής, ενεργεί κατά τρόπο συμβουλευτικό και με πνεύμα
συνεργασίας με τον επιθεωρούμενο, για τη βελτίωση της κατάστασης, για την
οποία πρέπει να αποβλέπουν και οι δύο.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

9. Ο Διοικητής της Μονάδας, πέρα από τις προβλεπόμενες στις ΓΟΕ
εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις, διατάσσει περιοδικά και διοικητικές συγκεντρώσεις
αξιωματικών της Μονάδας του, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

10. Οι συγκεντρώσεις αυτές γίνονται σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο και οι
λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Διοικητή.

11. Κάθε συγκέντρωση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των
ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης, να είναι βραχείας διαρκείας και να
προετοιμάζεται πλήρως από τον Διοικητή.

12. Όποτε κρίνει αναγκαίο, ο Διοικητής του Συγκροτήματος, διατάσει
συγκέντρωση αξιωματικών των μονάδων του και μεριμνά για τη μεταφορά των
αξιωματικών στην έδρα του Συγκροτήματος.

ΨYXAΓΩΓΙΑ - AΘΛHTlΣMOΣ

13. Ο Διοικητής επωφελείται κάθε ευκαιρίας, για την ψυχαγωγία του
προσωπικού της Μονάδας του και κατόπιν συνεργασίας με τα προϊστάμενα
κλιμάκια, οργανώνει ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις.

14. Κατά τις διάφορες τελετές, ο Διοικητής καταβάλλει προσπάθεια για την
εξύψωση του ηθικού του προσωπικού της Μονάδας του και για την άψογη
συμμετοχή και εκτέλεση των καθοριζομένων από το οικείο πρόγραμμα.
-8-

15. Ο Διοικητής καταβάλλει προσπάθεια για την εξασφάλιση ευχάριστης και
ωφέλιμης απασχόλησης του προσωπικού του, κατά τις ελεύθερες ώρες.
Ενδιαφέρεται για την:

α. Ανάπτυξη του αθλητισμού και του αγωνιστικού πνεύματος, τη
δημιουργία αθλητικών ομάδων και εγκαταστάσεων και τον εφοδιασμό με αθλητικά
είδη.
β. Ίδρυση βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με ωφέλιμα βιβλία.
γ. Καλή λειτουργία του ΚΨΜ και την ύπαρξη σε αυτό, όλων των
απαραίτητων ειδών.
δ. Ίδρυση αιθουσών διαδικτύου (ΙΝΤΕRΝΕΤ).
ε. Ίδρυση αιθουσών παρακολούθησης ταινιών κινηματογράφου.
στ. Δημιουργία ψυχαγωγικών συνεστιάσεων στελεχών και οπλιτών.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

16. Ο Διοικητής μεριμνά ιδιαίτερα για την υγεία του προσωπικού.

17. Λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής, κατόπιν προτάσεων του
ιατρού, του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΓΥΑ) ή του Τμήματος Υγιεινής και
Ασφάλειας (ΤΥΑ) και των σχετικών εντολών του προϊσταμένου κλιμακίου.

18. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, σε περίπτωση ασθενείας μεταβαίνει
στη πλησιέστερη Στρατιωτική υγειονομική αρχή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης
τέτοιας, σε αντίστοιχη Δημόσια και ενημερώνει παράλληλα τη Μονάδα. Σε
περίπτωση αδυναμίας μετάβασης αναφέρει στη Μονάδα του, για λήψη από τη
Διοίκηση μέτρων, ανάλογα με τις δυνατότητές της.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ

19. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κάλυψη έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπορούν άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή
μετάθεση. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του
απεσπασμένου, ενώ η διάρκειά της καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους,
κανονισμούς και διαταγές.

20. Διάθεση είναι η απασχόληση προσωπικού σε διαφορετική Μονάδα ή
Συγκρότημα από αυτή, όπου έχει τοποθετηθεί ή μετατεθεί, στις περιπτώσεις που
οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή
απόσπαση. Με την διάθεση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του
διατιθέμενου, ενώ η διάρκειά της καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους,
κανονισμούς και διαταγές.

21. Προσωπικό οποιασδήποτε Μονάδας αποσπάται σε άλλη Μονάδα ή
Συγκρότημα, όπως καθορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας στο Στρατό (ΣΚ
20-1), κατόπιν διαταγής του προϊσταμένου αρμοδίου κλιμακίου για ορισμένο
-9-

χρονικό διάστημα, για εκτέλεση υπηρεσίας, εκπαίδευσης, ή πάσης φύσης άλλης
δραστηριότητας.

22. Στη διαταγή απόσπασης που εκδίδεται, καθορίζεται το προσωπικό, η
Μονάδα απ’ όπου αποσπάται, η Αρχή στην οποία αποσπάται, ο σκοπός, η
διάρκεια απόσπασης, η προσκόλληση για μισθοτροφοδοσία και άλλα θέματα.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΑΔΑΣ)

23. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δεν δύναται να απουσιάζουν
συγχρόνως με άδεια.

24. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητού, μέχρι 1 μήνα, τον αντικαθιστά ο
Υποδιοικητής και αν αυτός απουσιάζει για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους και κατόπιν
έγκρισης του προϊστάμενου Συγκροτήματος - Σχηματισμού, τον αναπληρώνει ο
αμέσως αρχαιότερος Αξιωματικός.

25. Κάθε φορά που ο Διοικητής πρόκειται να απουσιάσει πέραν του μήνα
και έως 3 μήνες, τότε γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Διοικητή στον
Υποδιοικητή ή σε άλλο αξιωματικό με διαταγή του ΓΕΣ.

26. Αν όμως η έξοδος του Διοικητού είναι οριστική, ή η απουσία του
πρόκειται να διαρκέσει πλέον των 3 μηνών, για οποιαδήποτε αιτία, η διοίκηση
αναλαμβάνεται από άλλο αξιωματικό, ο οποίος τοποθετείται για το σκοπό αυτό με
διαταγή του ΓΕΣ.

Άρθρο 7
Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ) Συγκροτήματος - Μονάδας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Διοικητής είναι το κύριο και υπεύθυνο όργανο για την άσκηση της ΔΜ
στη Μονάδα, διευθύνει την οικονομική υπηρεσία αυτής και συμμορφώνεται
ακριβώς με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές καθορίζονται στους ισχύοντες
νόμους, κανονισμούς και διαταγές.

2. Προβλέπει τις ανάγκες της Μονάδας και φροντίζει για την έγκαιρη
ικανοποίησή τους, εκδίδει διαταγές εντός των ορίων της οικονομικής του
αρμοδιότητας ή αιτείται την έγκριση του προϊσταμένου κλιμακίου και παρέχει τα
αναγκαία μέσα στους υφισταμένους του, για την εκτέλεση της αποστολής τους.

3. Ασκεί την προβλεπόμενη οικονομική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, από
τις διατάξεις περί οικονομικής μέριμνας του Στρατού, της ισχύουσας νομοθεσίας
και των ειδικών οικονομικών κανονισμών, για την έγκαιρη ικανοποίηση των
αναγκών της Μονάδας.

4. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των διαχειρίσεων –
γραφείων – τμημάτων που χειρίζονται θέματα οικονομικής φύσης, όπως οι
σχετικές με αυτό διαταγές καθορίζουν. Ομοίως μεριμνά για την ασφάλεια των
αποθηκών γενικά.
-10-

5. Αν κατόπιν εξέτασης, διαπιστωθεί χρηματικό έλλειμμα, λαμβάνει τα
ανάλογα μέτρα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τους ειδικούς Κανονισμούς και
αναφέρει αμέσως στο προϊστάμενο κλιμάκιο.

6. Ενημερώνεται επί των λεπτομερειών της ΔΜ και βεβαιώνεται για την
διασφάλιση των συμφερόντων της υπηρεσίας και των ατόμων.

7. Μεριμνά ώστε οι εκδιδόμενες διαταγές επί αντικειμένων οικονομικής
μέριμνας να είναι εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

8. Ο Διοικητής έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραπάνω
παραγράφους και υπέχει διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες, όπως αυτές
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και οικονομικής
μέριμνας των ΕΔ (άρθρα 61, 67, 69 - 71 του ΝΔ 721/1970).

ΣΥΣΣΙΤΙΟ

9. Ο Διοικητής έχει την επίβλεψη του συσσιτίου της Μονάδας, ρυθμίζει τα
σχετικά με τη σίτιση του προσωπικού, σύμφωνα προς τις γενικές περί αυτού
οδηγίες και ανάλογα των τοπικών περιστάσεων ενημερώνει τον προϊστάμενο
Σχηματισμό ή Συγκρότημα, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στον εφοδιασμό
της.

10. Ο Διοικητής ελέγχει, επικυρώνει με την υπογραφή του το υποβαλλόμενο
από την επιτροπή συσσιτίου μηνιαίο πρόγραμμα.

11. Το εφόδιο του συσσιτίου, ανάλογα με την κατηγορία του οπλίτη, ορίζεται
με διαταγή του ΓΕΕΘΑ.

12. Επιβλέπει την κανονική διαχείριση των χρημάτων του συσσιτίου, ώστε
το διατιθέμενο κατά μήνα χρηματικό ποσό για τη βελτίωση συσσιτίου, να
καταναλώνεται κατ' αρχήν μέσα στο μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τα διατιθέμενα από
την υπηρεσία εφόδια, για την παρασκευή του συσσιτίου του προσωπικού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

13. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για την έκδοση διαταγών για την άριστη
συντήρηση και κατάσταση του οπλισμού, του πάσης φύσης υλικού, καθώς και των
εγκαταστάσεων της Μονάδας του.

14. Με τους αξιωματικούς του Συγκροτήματος ή της Μονάδας, ελέγχει και
διαπιστώνει το βαθμό συντήρησης υλικού και εγκαταστάσεων, καθώς και αν
εφαρμόζονται κανονικά, οι σχετικές διαταγές και οδηγίες.

15. Λαμβάνει υπόψη τα εκδιδόμενα κάθε φορά εγχειρίδια συντήρησης και
τις πρoτάσεις των υπευθύνων αξιωματικών της Μονάδας του και καθορίζει τα
ενδεικνυόμενα μέτρα, για την όσο το δυνατόν καλύτερη συντήρηση.
-11-

16. Ενεργεί κανονικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στα όπλα και υλικά που
ευρίσκονται είτε στις αποθήκες, είτε είναι χρεωμένα στο προσωπικό και υποβάλλει
σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές. Τα αποτελέσματα
των επιθεωρήσεων, τα ληφθέντα μέτρα και οι δοθείσες διαταγές και οδηγίες,
αναγράφονται στο βιβλίο επιθεώρησης κάθε Υπoμoνάδας ή οργάνου της
Moνάδας.

17. Mεριμνά με τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα για κάθε είδος οπλισμού ή
υλικού το οποίο υπέστη βλάβη ή πρέπει να αντικατασταθεί, να αποσταλεί για
ταχεία επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων
κανονισμών, διαταγών και οδηγιών, έτσι ώστε πάντοτε ο οπλισμός και το υλικό να
λειτουργεί και να είναι πλήρες.

Άρθρο 8
Επιστράτευση

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

1. Παρακoλoυθεί τη συγκρότηση, προπαρασκευή και ενεργοποίηση των
Αποστολών Συμπλήρωσης (ΑΣ) των μονάδων του Συγκροτήματος.

2. Ελέγχει την ετοιμότητα των ΑΣ των μονάδων του, από άποψης
οργάνωσης, υλικού και σχεδίων.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

3. Ελέγχει τη συγκρότηση, οργάνωση και ενεργοποίηση της ΑΣ της
Moνάδας του, για την οποία είναι υπεύθυνος ο Υποδιοικητής της Μονάδας.

4. Επιβλέπει για την κατάρτιση των προβλεπομένων σχεδίων, πινάκων,
καταστάσεων και λοιπών εντύπων, για τη συμπλήρωση του Φακέλου Διοίκησης
της ΑΣ.

5. Ελέγχει την πληρότητα, εναποθήκευση, ταξινόμηση, συντήρηση και
ασφάλεια των υλικών επιστράτευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ- ΜΕ)

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις

1. Ο Υποδιοικητής είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβoυλος του Διοικητού,
πρέπει ανά πάσα στιγμή, να είναι έτοιμος να αναλάβει χωρίς να διαταραχθεί ούτε
στο ελάχιστο, η κανονική λειτουργία της Μονάδας ή του Συγκροτήματος, τα
καθήκοντα του Διοικητού, εφ' όσον ανακύψει ανάγκη.

2. Αντικαθιστά το Διοικητή όταν απουσιάζει. Μεταβιβάζει τις ληφθείσες
διαταγές και επιβλέπει για την εκτέλεσή τους. Όταν κρίνεται αναγκαία η έκδοση
προφορικών διαταγών, αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις και
οδηγίες του Διοικητού.
-12-

3. Ενημερώνεται, τόσο από το Διοικητή, όποτε παρίσταται ανάγκη, όσο και
από το Επιτελείo, για κάθε θέμα το οποίον αφορά στη λειτουργία της και
μονογράφει όλη την αλληλογραφία.

4. Ευθύνεται έναντι του Διοικητού για την ομαλή λειτουργία και συντονισμό
του Επιτελείου, την ασφάλεια και τη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητού και τις διαταγές των προϊσταμένων
κλιμακίων.

5. Ευθύνεται ομοίως έναντι του Διοικητού, για κάθε θέμα στρατολογίας και
επιστράτευσης καθώς και για τη συγκρότηση, οργάνωση και ενεργοποίηση της
ΑΣ.

6. Eπιβλέπει την εκπαίδευση (Επόπτης εκπαίδευσης) και λεπτoμερώς τη
ΔΜ της Μονάδας και έχει την εποπτεία του αναρρωτηρίου, του ΚΨΜ, των όρχων,
των μαγειρείων, των εστιατορίων, του ταχυδρομείου, των σχολείων που
λειτουργούν στη Μονάδα, της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού της.

7. Εφ' όσον του ανατεθούν καθήκοντα ΕΟΥ και ΠΕΔ, εκτελεί όλα αυτά
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, κανονισμών και διαταγών.

8. Τυγχάνει πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής του συσσιτίου της Μονάδας,
εφόσον το πρόγραμμα συσσιτίου δε συντάσσεται κατά φρουρά ή κατά
Στρατόπεδο, αλλά από τη Μονάδα (άρθρο 44).
Άρθρο 10
Καθήκοντα - Ευθύνες

1. Ενημέρωση απόντα Διοικητή

Όταν απουσιάζει ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής τον ενημερώνει, εφ' όσον
υπάρχει για αυτό δυνατότητα, για κάθε σοβαρό θέμα, για τη διατήρηση του
πνεύματος της Μονάδας.

2. Βιβλία Ελεγχόμενα από τον Υποδιοικητή

α. Ο Υποδιοικητής επιβλέπει την τήρηση και ενημέρωση των
τηρούμενων, από το Συγκρότημα ή Μονάδα, διοικητικών και οικονομικών βιβλίων
και καταστάσεων.
β. Όλα τα παραπάνω βιβλία σελιδοποιούμενα, αριθμούμενα και
σφραγιζόμενα, καθώς και οι σχετικές διαταγές και οδηγίες που τα καθορίζουν,
υπογράφονται από τον Υποδιοικητή, εκτός από εκείνα που μονογράφονται από
τους διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών του προϊσταμένου κλιμακίου.

γ. Επιβλέπει, την τήρηση των βιβλίων, τη σύνταξη των εγγράφων, τη
διεξαγωγή της αλληλογραφίας σε φυσική μορφή ή με μέσα Τεχνολογίας
Πληροφορικής – Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την τήρηση και εκκαθάριση των αρχείων
από τη Γραμματεία, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις ισχύουσες διαταγές.

3. Στρατολογία

Ο Υποδιοικητής της Μονάδας παρακολουθεί και ελέγχει τη
-13-

στρατολογική υπηρεσία και τυγχάνει Επόπτης Στρατολογίας.

4. Επιστράτευση

Επιβλέπει, εφόσον αυτός δεν έχει ορισθεί ως Αξιωματικός
Επιστράτευσης της Μονάδας, τον Αξιωματικό Επιστράτευσης στην εκτέλεση των
καθηκόντων του, καθώς και αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 27 του παρόντος
κανονισμού.

5. Περίπτωση απουσίας

α. Όταν απουσιάζει από τη Μονάδα μέχρι 1 μήνα, δεν
αντικαθίσταται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό της Μονάδας και
όλες τις αρμοδιότητές του τις αναλαμβάνει ο Διοικητής του.

β. Όταν απουσιάζει από τη Μονάδα για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από 1 μήνα, ως Υποδιοικητής ορίζεται δια της ΗΔ ο αμέσως
αρχαιότερος Αξιωματικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Άρθρο 11
ο
1 Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο
ΓΕΝΙΚΑ

1. Χειρίζεται όλα τα σχετικά με το προσωπικό, ζητήματα.

2. Ο Διευθυντής του 1ου ΕΓ ή Αξιωματικός 1ου Γραφείου βοηθείται στην
εκτέλεση των καθηκόντων του από βοηθούς ή βοηθό Αξιωματικό, σύμφωνα με τον
ισχύοντα ΠΟΥ. Σε αυτούς αναθέτει ορισμένα καθήκοντα κάτω από την επίβλεψη,
παρακολούθηση και κατεύθυνσή του.

3. Στο 1ο ΕΓ – Γραφείο υπάγεται η Γραμματεία ή το αρμόδιο όργανο
γραμματειακής υποστήριξης και ο Αξιωματικός Στρατολογίας, σύμφωνα με τον
ισχύοντα ΠΟΥ.

4. Γενικά ευθύνεται, για τα αναφερόμενα στις παρακάτω παραγράφους,
θέματα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Παρακολουθεί τη δύναμη του Συγκροτήματος ή της Μονάδας. Χειρίζεται
τα υπηρεσιακά και ατομικά θέματα του στρατιωτικού και μη προσωπικού (πάσης
φύσης άδειες απουσίας, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, προαγωγές, αποσπάσεις,
φύλλα πορείας, ηθικές αμοιβές, απολύσεις, ποινές, ορκωμοσίες κ.λπ.).

6. Ενημερώνει πλήρως τα τηρούμενα βιβλία και καταχωρεί σ΄ αυτά όλες
τις μεταβολές του προσωπικού. Προβαίνει στις πρoβλεπόμενες ενέργειες, για την
ενημέρωση των μεταβολών του προσωπικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Για το λόγο αυτό συντάσσει και υποβάλλει καταστάσεις δύναμης,
-14-

εκθέσεις, δελτία και αναφορές.

7. Xειρίζεται τα σχετικά θέματα με την πειθαρχία, τάξη, εφαρμογή των
Νόμων, Κανονισμών και διατάξεων, οι οποίες αφορούν στο διοικητικό και
πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού.

8. Xειρίζεται θέματα σχετικά με:

α. Την εσωτερική λειτουργία του Επιτελείου.

β. Απώλειες προσωπικού (Νεκροί-Τραυματίες-Αναπληρώσεις).
γ. Τις εκλογές.
δ. Το πολιτικό προσωπικό.
ε. Τις καταστάσεις επιβίβασης.
στ. Τις Δικαστικές – Διοικητικές πράξεις.
ζ. Τη μέριμνα προσωπικού.

9. Μελετά και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση,
εξύψωση και τόνωση του ηθικού του προσωπικού της Μονάδας.

10. Μεριμνά για τη ρύθμιση των λεπτομερειών σε περίπτωση ατυχήματος,
σε συνεργασία με τον Ιατρό και το Διευθυντή του 4ου ΕΓ ή Αξιωματικό 4ου
Γραφείου.

11. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους νόμους, κανονισμούς και διαταγές
μητρώα, βιβλία, κανονισμούς, καταστάσεις και ατομικά έγγραφα του προσωπικού
του Συγκροτήματος ή της Μονάδας του, καθώς και τους επιστρατευτικούς φακέ-
λους τύπου «γ».

12. Ευθύνεται για τη σύνταξη και τήρηση των σχεδίων της αρμοδιότητάς
του.

13. Συντάσσει και τηρεί την ΗΔ της Μονάδας, η οποία συμπληρώνεται με
την προσκόμιση των ημερήσιων καταστάσεων αναφορών των υπομονάδων της.

14. Ευθύνεται για την οργάνωση και λειτουργία της ταχυδρομικής
υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς του Ταχυδρομικού
Σώματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

15. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας σε
φυσική μορφή ή με μέσα ΤΠΕ, την τήρηση και εκκαθάριση των αρχείων, και της
σφραγίδας, σύμφωνα με το Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας
(ΔΚΣΑ), τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας (ΕΚΑ) και τις λοιπές κανονιστικές
διατάξεις ενώ επιπλέον ευθύνεται και για την τήρηση των σχετικών πινάκων και
βιβλίων (ΗΔ, διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων, ευρετήρια αρχείου, κ.λπ.) για τη Μονάδα και τις
-15-

υπομονάδες της. Το αρχείο πρέπει να τηρείται συγκεντρωμένο σε συγκεκριμένο
χώρο. Επιπρόσθετα ευθύνεται για τη τήρηση του πρωτοκόλλου της Μονάδας και
των σχεδίων εγγράφων.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

16. Ο Αξιωματικός Στρατολογίας ευθύνεται για τη στρατολογική
παρακολούθηση των εκπληρούντων τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, την
τήρηση και ενημέρωση των ατομικών τους εγγράφων, τη γνωστοποίηση όπου
προβλέπεται των στρατολογικών τους μεταβολών και τη διεκπεραίωση της
στρατολογικής φύσης αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Περί
Στρατολογίας των Ελλήνων», συναφών νόμων και κανονισμών καθώς και τις
διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων.

17. Ο Αξιωματικός Στρατολογίας βοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων
του από βοηθό Αξιωματικό ή μόνιμο Υπαξιωματικό και βοηθούς γραφείς εφόσον
προβλέπεται στον οικείο ΠΟΥ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας άνω του
ενός μήνα, αναπληρώνεται από άλλον Αξιωματικό, ο οποίος ορίζεται με την ΗΔ.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι κατώτεροι αξιωματικοί δεν επαρκούν, ιδιαίτερα
σε μονάδες – ανεξάρτητες υπομονάδες και υπηρεσίες με χαμηλή επάνδρωση σε
αξιωματικούς, ορίζεται από το Διοικητή της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας -
Υπηρεσίας και κατάλληλος Ανθυπασπιστής ή μόνιμος Υπαξιωματικός, κατόπιν
πρότασης της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας - Υπηρεσίας και έγκρισης
του προϊσταμένου Σχηματισμού.

18. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων:
α. Βιβλίο Αλφαβητικού Δυναμολογίου.
β. Βιβλίο Αποφάσεων Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (μόνο για
τις Μονάδες Κατάταξης, στις οποίες λειτουργεί ΕΣΣ).
γ. Φάκελο Αντιγράφων Ημερήσιων Διαταγών Μονάδας.
δ. Βιβλίο Απωλειών.

Άρθρο 12
ο
2 Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο

ΓΕΝΙΚΑ

1. Xειρίζεται όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τις πληροφορίες γενικά και
ειδικότερα με εκείνες οι οποίες αφορούν στον εχθρό, στο έδαφος και στις καιρικές
συνθήκες, καθώς και στην ασφάλεια του Συγκροτήματος, της Μονάδας, και της
Ανεξάρτητης Υπομονάδας. Επιπλέον χειρίζεται και τα θέματα εθιμοτυπίας –
δημοσίων σχέσεων.

2. Για την ανάθεση των καθηκόντων πληροφοριών στους αξιωματικούς,
απαιτείται έγκριση των προϊστάμενων κλιμακίων, όπως καθορίζουν οι σχετικές
διαταγές.
-16-

3. Ο Διευθυντής του 2ου ΕΓ ή Αξιωματικός 2ου Γραφείου βοηθείται στην
εκτέλεση των καθηκόντων τoυ, από βοηθούς αξιωματικούς – μόνιμους υπαξιωμα-
τικούς, σύμφωνα με τον ισχύoντα ΠΟΥ. Σε αυτούς αναθέτει συγκεκριμένα
καθήκοντα κάτω από την επίβλεψη, παρακολούθηση και κατεύθυνσή του.

4. Δεδομένου ότι η αναζήτηση των πληροφοριών και η διεύθυνση των
επιχειρήσεων είναι στενά συνδεδεμένα, το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το 3 ο
ΕΓ ή Γραφείο.

5. Αvαζητεί, συλλέγει, επεξεργάζεται και εκμεταλλεύεται τις λαμβανόμενες
πληροφορίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά Εγχειρίδια Πληροφοριών.

6. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου καθoρίζονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια
και κανονισμούς πληροφοριών και ασφάλειας, καθώς και τον Κανονισμό
Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων.

7. Γενικά ευθύνεται, για τα αναφερόμενα στις παρακάτω παραγράφους,
θέματα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

8. Xειρίζεται τα θέματα στρατιωτικής ασφάλειας, λαμβάνει προληπτικά και
διορθωτικά μέτρα αποβλέποντας στην ασφάλεια πληροφοριών, προσωπικού και
υλικού – εγκαταστάσεων, εντοπίζει τυχόν κενά στο υπάρχον σύστημα ασφαλείας,
τα οποία θέτει υπ΄ όψη του Διοικητού.

9. Ενεργεί ως σύνδεσμoς με τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα με την
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ), το Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ – ΕΑ) για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην ασφάλεια
και εντός των πλαισίων της νομοθεσίας, βάσει των σχετικών με αυτό διαταγών ή
εντολών των προϊσταμένων κλιμακίων.

10. Κατανέμει στα όργανα του Συγκροτήματος - Moνάδας την ευθύνη
πληροφοριών και ασφάλειας και συντονίζει τις ενέργειές τους, για την εκπλήρωση
της αποστολής τους.

11. Eυθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού στις πληροφορίες,
βάσει των σχετικών διαταγών και εντολών των προϊσταμένων κλιμακίων.

12. Ευθύνεται για τη λειτουργία σχολείων για την εκπαίδευση των οργάνων
προκάλυψης που αναλαμβάνουν καθήκοντα παρατηρητών, περιπόλων, ενεδρών
κ.λπ., σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διαταγές των
προϊσταμένων κλιμακίων.

13. Ενημερώνει το χάρτη και το ημερολόγιο πληροφοριών σ΄ ότι αφορά
στον εχθρό και χειρίζεται θέματα αιχμαλώτων και αυτομόλων, όπως προβλέπουν
οι σχετικές διαταγές και οδηγίες.

14. Επιβλέπει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας των κρυπτογραφικών
μέσων, κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί τα υψηλής διαβάθμισης έγγραφα και
ευθύνεται για τη φύλαξη του σχετικού υλικού.
-17-

15. Eυθύνεται για το χειρισμό εγγράφων και θεμάτων αρμοδιότητας του,
καθώς και για την πρωτοκόλληση και την τήρηση του συνόλου των σχεδίων
εγγράφων της Μονάδος, βαθμού ασφάλειας ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και άνω, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

16. Xειρίζεται τα θέματα επιτήρησης επ΄ ωφελεία του Συγκροτήματος ή
Moνάδας, κάθε φορά που απαιτείται, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

17. Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Moνάδας με τους απαραίτητους χάρτες
και αεροφωτογραφίες.

18. Ενημερώνεται από τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πληροφορικής για την
τήρηση των κανόνων χειρισμού – ασφάλειας των Η/Υ του Συγκροτήματος ή της
Μονάδας και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ασφαλείας.

19. Ευθύνεται για τον έλεγχο της χρήσης των κινητών τηλεφώνων του
προσωπικού.

20. Ευθύνεται για τη σύνταξη και τήρηση των σχεδίων της αρμοδιότητάς
του.

21. Ευθύνεται για την κατανομή των υπηρεσιών της Μονάδας –
Συγκροτήματος. Με βάση το Σχέδιο Ασφαλείας, συντάσσει τις αντίστοιχες
καταστάσεις υπηρεσιών και παραδίδει αυτές στον Αξιωματικό Υπηρεσίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

22. Ευθύνεται έναντι του Διοικητού, για τη διεξαγωγή της ενημέρωσης του
προσωπικού του Συγκρoτήματος ή της Moνάδας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Διοικητού και των προϊσταμένων κλιμακίων.

23. Συγκεντρώνει, ταξινομεί και χειρίζεται γενικά το πάσης φύσης
ενημερωτικό υλικό.

24. Βοηθά τoυς διοικητές των υπομoνάδων στο έργο της ενημέρωσης των
τμημάτων τους, με την παροχή επίκαιρου ενημερωτικού υλικού και συμβουλών για
την καλύτερη διεξαγωγή αυτής.

25. Μεριμνά για την ανάρτηση φωτογραφιών από εκπαιδευτικές και άλλες
δραστηριότητες του Συγκροτήματος ή της Μονάδας σε κατάλληλους πίνακες
ενημέρωσης – δραστηριοτήτων.

26. Επιλέγει από τις συγκεντρωθείσες πληροφορίες του Γραφείου, εκείνες
οι οποίες προσφέρονται για την ενημέρωση του προσωπικού και προβαίνει στην
έγκαιρη εκμετάλλευσή τους.

27. Επιβλέπει την καλή λειτουργία της βιβλιοθήκης της Μονάδας σε
συνεργασία με το 3ο Γραφείο. Φροντίζει για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με
νέα βιβλία και την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην
-18-

ορθή χρήση του διαδικτύου στις αίθουσες Η/Υ, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση
διαρροής πληροφοριών.

28. Εισηγείται στον Διοικητή, σε συνεργασία με το 1ο ΕΓ ή Γραφείο, μέτρα
για την εξύψωση του ηθικού και τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης του
προσωπικού.

29. Μεριμνά για την εξασφάλιση και εκπλήρωση των θρησκευτικών
καθηκόντων του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

30. Μεριμνά για την ψυχαγωγία του προσωπικού, με τον εφοδιασμό και την
προβολή κινηματογραφικών ταινιών, οπτικών δίσκων ψυχαγωγικού και
ενημερωτικού περιεχομένου.

31. Εισηγείται βάσει των ισχυουσών διατάξεων στον Διοικητή τη συμβολή
του Συντάγματος ή της Μονάδας στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς,
αποσκοπώντας διαμέσου της παροχής βοήθειας στο τοπικό πληθυσμό (εκτέλεση
μικρών κοινωφελών έργων, ενεργή συμμετοχή σε εκδηλώσεις των τοπικών
φορέων, πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων, κ.λπ.), τη δημιουργία
πνεύματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης του κοινού με το Στρατό.

32. Εισηγείται, βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διαταγών των προϊσταμένων
κλιμακίων, για την αποστολή στα αντίστοιχα ΕΓ ή διευθύνσεις των προϊσταμένων
κλιμακίων, επίκαιρων κειμένων και φωτογραφιών από τις δραστηριότητες του
Συγκροτήματος ή της Μονάδας.

Άρθρο 13
ο
3 Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο

ΓΕΝΙΚΑ

1. Χειρίζεται όλα τα ζητήματα τα σχετικά με την οργάνωση, εκπαίδευση και
επιχειρήσεις σε καιρό πολέμου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους ισχύοντες
κανονισμούς και ειδικές διαταγές.

2. Συνεργάζεται στενά με τα λοιπά ΕΓ ή Γραφεία, προς υποβοήθηση του
Διοικητού για την εκπλήρωση της αποστολής του Συγκρoτήματoς ή της Μονάδας.

3. Ο Διευθυντής του 3ου ΕΓ ή Αξιωματικός 3ου Γραφείου βοηθείται στην
εκτέλεση των καθηκόντων τoυ, από βοηθούς αξιωματικούς – μόνιμους
υπαξιωματικούς, σύμφωνα με τον ισχύoντα ΠΟΥ. Σε αυτούς αναθέτει
συγκεκριμένα καθήκοντα κάτω από την επίβλεψη, παρακολούθηση και
κατεύθυνσή του.

4. Γενικά ευθύνεται, για τα αναφερόμενα στις παρακάτω παραγράφους,
θέματα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Eυθύνεται για τη σύνταξη και έγκριση των :
α. Σχεδίων – Μνημονίων Επιχειρήσεων.
-19-

β. Σχεδίων - Διαταγών Τακτικών Κινήσεων.
γ. Σχεδίων Συναγερμού και Ετοιμότητας.
δ. Σχεδίων Φόρτωσης.
ε. Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Πυρασφαλείας.
στ. Βασικές Οδηγίες Επιχειρήσεων (ΒΟΕ) - Βασικές Οδηγίες
Επιχειρήσεων Ειρήνης (ΒΟΕΕ).

στ. Πάσης φύσης διαταγών, οι οποίες έχουν σχέση, με τη διάταξη του
Συγκροτήματος ή της Μονάδας, τις τακτικές κινήσεις τμημάτων, κ.λπ.

6. Χειρίζεται τα θέματα αεροπορικής υποστήριξης, πληροφοριακών και
ψυχολογικών επιχειρήσεων του Συγκροτήματος ή της Moνάδας, σύμφωνα με τους
στρατιωτικούς κανονισμούς - εγχειρίδια.

7. Τηρεί το ημερολόγιο του Συγκροτήματος ή της Moνάδας, καθώς και τα
λοιπά προβλεπόμενα βιβλία και πίνακες βάσει των ισχυουσών διαταγών.

8. Έχει την ευθύνη για τα θέματα οργάνωσης εδάφους.

9. Συντάσσει τα προγράμματα εκπαίδευσης Αξιωματικών - Οπλιτών,
ειδικής εκπαίδευσης οπλιτών [Σχολείο Προκεχωρημένης εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ), ελεύθερου σκοπευτή, ειδικοτήτων, κ.λπ.] και τις οδηγίες
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητού και τις σχετικές διαταγές
των προϊσταμένων κλιμακίων.

10. Οργανώνει τακτικές ασκήσεις με ή χωρίς το στράτευμα, βάσει των
οδηγιών του Διοικητού και διαταγών των προϊσταμένων κλιμακίων.

11. Επιλέγει και εισηγείται την κατανομή των περιοχών εκπαίδευσης,
πεδίων βολής και των εκπαιδευτικών μέσων και βοηθημάτων.

12. Οργανώνει και επιβλέπει τη λειτουργία των σχολείων του Συγκροτήματος
ή της Moνάδας, καθώς και των αθλητικών της ομάδων.

13. Προπαρασκευάζει και επιβλέπει τις εκπαιδευτικές δοκιμασίες –
αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις.

14. Συντάσσει εκθέσεις επιθεωρήσεων, απολογισμούς εκπαίδευσης και
πάσης φύσης σχετικές αναφορές.

15. Οργανώνει και επιβλέπει τα μέτρα ασφαλείας κατά τις βολές και
ασκήσεις με πραγματικά πυρά και ενεργεί για την ενημέρωση των κατοίκων της
περιοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

16. Xειρίζεται τα θέματα πυρομαχικών εκπαίδευσης και επιλαμβάνεται των
αναγομένων σ’ αυτά ζητημάτων, ήτοι παρακολούθηση, διακίνηση, εκλογή χώρων
αποθήκευσης, ασφαλείας, κ.λπ.

17. Μελετά την οργάνωση του Συγκροτήματος ή της Μονάδας και καταρτίζει
-20-

προτάσεις περί τροποποίησης του ισχύοντος ΠΟΥ, τόσο από πλευράς
προσωπικού, όσο και υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

18. Χειρίζεται τα πάσης φύσης εκπαιδευτικά - αθλητικά μέσα και υλικά του
Συγκροτήματος ή της Μονάδας, καθώς και τα ΣΔΗΜ.

19. Χειρίζεται και τηρεί τις Τεχνικές Οδηγίες Διαβιβάσεων (ΤΟΔΒ).

20. Τηρεί τα προβλεπόμενα σχέδια.

21. Χειρίζεται τα θέματα ΧΒΡΠ, αξιολογήσεων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στη συνθήκη CFE, καθώς και των στοιχείων των φακέλων των Κέντρων
Αντιστάσεων (Κ.Α).

22. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην προστασία δυνάμεων για την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και
το υλικό και την επαύξηση της επιβιωσιμότητας του Συγκροτήματος ή της Moνάδας
και εισηγείται στον Διοικητή την επαύξηση του επιπέδου προστασίας Δυνάμεων,
εάν αυτό επιβάλλεται από την επικρατούσα επιχειρησιακή κατάσταση.

23. Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης στη σωματική
αγωγή του προσωπικού.

24. Επιβλέπει το επίπεδο της εκπαίδευσης των στελεχών της Μονάδας, μέσω
του Αξιωματικού Τυποποίησης – Αξιολόγησης (Αξιωματικού Τ – Α) αυτής,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον ΣΚ 112-1.

25. Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής
ετοιμότητας.

26. Τηρεί συνεχώς ενημερωμένες τις καταστάσεις των εμπλεκομένων με τα
τμήματα επιφυλακής.

27. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των προβλέψεων της διαχείρισης του
πεδίου μάχης κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

28. Παρακολουθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, τα ζητήματα στην
ΠΕ του που αφορούν σε άρση Ναρκοπεδίων (Ν/Π), έρευνα και εκκαθάριση
Ύποπτων Χώρων (Υ/Χ) και εξουδετέρωσης – καταστροφής Εκρηκτικών
Μηχανημάτων/Μηχανισμών – Πυρομαχικών (ΕΜ/Μ-Π).

29. Συντάσσει και παραδίδει τις Βεβαιώσεις Εργασιακής Εμπειρίας (ΒΕΕ)
στους δικαιούμενους απολυόμενους οπλίτες της Μονάδας και την ορθή τήρηση
των προβλεπόμενων βιβλίων.

Άρθρο 14
ο
4 Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) ή Γραφείο

ΓΕΝΙΚΑ

1. Χειρίζεται όλα τα ζητήματα, που έχουν σχέση με τις ανάγκες του
Συγκροτήματος ή της Moνάδας, σε υλικά και εφόδια πάσης φύσης, την υγιεινή, τις
-21-

μεταφορές, τις κατασκευές και τη ΔΜ γενικά.

2. Ο Διευθυντής του 4ου ΕΓ ή Γραφείου, ασκεί τα καθήκοvτα του επιτελούς
εφοδιασμού του Συγκροτήματος ή της Movάδας.

3. Ο Διευθυντής του ΕΓ ή Γραφείου βοηθείται στην εκτέλεση των
καθηκόντων του, από βοηθούς αξιωματικούς – μόνιμους υπαξιωματικούς,
σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΟΥ. Σε αυτούς αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα
κάτω από την επίβλεψη, παρακολούθηση και κατεύθυνσή του.

4. Ειδικότερα ευθύνεται για τα αναφερόμενα στις παρακάτω παραγράφους,
θέματα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει τα ζητήματα εφοδιασμού, διακομιδών,
μεταφορών και συντήρησης.

6. Ρυθμίζει με τους αρμόδιους αξιωματικούς, τα σχετικά θέματα για τον
εφοδιασμό του Συγκροτήματος ή της Moνάδας με υλικά και εφόδια όλων των
κλάσεων.

7. Επιβλέπει την αποθήκευση, διανομή και συντήρηση των υλικών και
εφοδίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

8. Ελέγχει τις κινήσεις των μεταφορικών της Μονάδας και τα κατανέμει
σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή και διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων.

9. Επιβλέπει όλα τα θέματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια του
προσωπικού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με τον
Ιατρό και το ΤΥΑ ή ΓΥΑ.

10. Ευθύνεται για τη σύνταξη και έγκριση των:

α. Σχεδίων ή διαταγών ΔΜ.

β. Σχεδίων εκτάκτων αναγκών αρμοδιότητας ΔΜ (ΠΣΕΑ).

11. Εισηγείται τη λήψη μέτρων ασφάλειας των εγκαταστάσεων ΔΜ και
συνεργάζεται με το 2ο ΕΓ ή Γραφείο.

12. Ρυθμίζει τη λειτουργία των ΚΨΜ, λουτρών, καθώς και τη διαδικασία
πλύσης λινοστολής των οπλιτών.

13. Xειρίζεται τα θέματα στρατωνισμού και εγκαταστάσεων, καθώς και των
πάσης φύσης δαπανών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητού και διαταγές των
πρoϊσταμένων κλιμακίων.

14. Επιλαμβάνεται των διοικητικών και τεχνικών επιθεωρήσεων της Μονάδας.
-22-

15. Επιβλέπει για την ακριβή τήρηση των οικονομικών βιβλίων και
εντύπων, από τα αρμόδια όργανα.

16. Μεριμνά για τη διάθεση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων για την
μεταφορά του ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους ισχύοντες
Κανονισμούς και διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων.

17. Xειρίζεται τα θέματα επιτάξεων, μισθώσεων και απαλλοτριώσεων
ακινήτων.

18. Χειρίζεται και παρακολουθεί τα ελεγχόμενα υλικά, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στον ΣΚ 220-1.

19. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους Νόμους, Κανονισμούς και διαταγές,
βιβλία, πίνακες, επιτελικούς πίνακες και λοιπά έντυπα της αρμοδιότητάς του.

20. Παρακολουθεί το σχέδιο επιστράτευσης και την επισκευή και
ανακατασκευή του κυρίου υλικού.

21. Χειρίζεται τα θέματα πυρομαχικών ΒΦ (πλην εκπαίδευσης) και
επιλαμβάνεται των αναγομένων σε αυτά ζητημάτων, όπως παρακολούθηση,
διακίνηση, εκλογή χώρων εναποθήκευσης, ασφάλειας πυρομαχικών σε
συντονισμό με το 2ο ΕΓ ή Γρ.

22. Χειρίζεται τα θέματα τροφίμων, καυσίμων και ελαιολιπαντικών και
επιλαμβάνεται των αναγομένων σε αυτά ζητημάτων, όπως παρακολούθηση,
διακίνηση, εκλογή χώρων αποθήκευσης.

23. Χειρίζεται θέματα σχετικά με τις Καταστάσεις Φόρτωσης Υλικών (ΚΦΥ).

24. Χειρίζεται θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και
αναπτύσσει στο πλαίσιο των διαταγών της ιεραρχίας δράσεις, προς απόκτηση του
επιθυμητού βαθμού περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.

25. Χειρίζεται θέματα που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιδράσεις από
τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος ή της Μονάδας και ενημερώνει το
προσωπικό του, επί θεμάτων πρόληψης της ρύπανσης και προστασίας του
περιβάλλοντος.

26. Παρακολουθεί και ελέγχει την αποκατάσταση παρατηρήσεων των
περιβαλλοντικών ελέγχων.

27. Παρακολουθεί την κατανάλωση σε νερό, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο
θέρμανσης και φυσικό αέριο, εισηγούμενος όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενώ
παράλληλα ενημερώνει το προσωπικό σε θέματα που αφορούν στην
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

28. Μεριμνά για την ετήσια υγειονομική εξέταση του μόνιμου στρατιωτικού
προσωπικού.
-23-

Άρθρο 15
Γραφείο Υγιεινής – Ασφάλειας (ΓΥΑ) ή Τμήμα Υγιεινής – Ασφάλειας (ΤΥΑ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Έχει ως πρωταρχικό καθήκον, την εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών
Συστήματος Υγιεινής και Ασφαλείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Διοίκησης.
2. Βοηθείται, στην εκτέλεση των καθηκόντων τoυ, από βοηθούς
αξιωματικούς - μόνιμους υπαξιωματικούς , σύμφωνα με τον ΠΟΥ και τις εκάστοτε
ισχύουσες διαταγές. Σε αυτούς αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα κάτω από την
επίβλεψη, παρακολούθηση και κατεύθυνσή του.

3. Καθήκοντα Αξιωματικού ΓΥΑ ή ΤΥΑ ανατίθενται σε κατάλληλο Αξιωματικό
του Συγκροτήματος ή της Μονάδας, ή σε άλλο Μόνιμο Υπαξιωματικό, εφ’ όσον το
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, χωρίς να απαλλάσσεται των λοιπών καθηκόντων του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Παρακολουθεί, όλες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες, με σκοπό
την αναζήτηση και τον εντοπισμό επικίνδυνων περιοχών, καθώς και ενδεχομένων
αιτίων πρόκλησης ατυχημάτων, ώστε να προλαμβάνονται τα πάσης φύσης
ατυχήματα.

5. Εισηγείται στη Διοίκηση, τροποποιήσεις επί των διαδικασιών και
μεθόδων εκπαίδευσης, συντήρησης και λοιπών δραστηριοτήτων με σκοπό την
εξάλειψη των εγκυμονούντων κινδύνων.

6. Γνωρίζει την επιχειρησιακή δραστηριότητα του Συγκροτήματος ή της
Μονάδας, συμμετέχοντας σε αυτή, παρακολουθώντας στενά το έργο και τα
προβλήματά, με τη φυσική παρουσία του ιδίου ή του βοηθού του.

7. Παρακολουθεί, την τήρηση των θεσμικών κειμένων και των διαταγών οι
οποίες αφορούν στην ασφάλεια εδάφους, απ' όλο το προσωπικό και επεμβαίνει
(όπου απαιτείται), για την πιστή εφαρμογή τους.

8. Τηρεί ενημερωμένα και θεωρημένα τα βιβλία αρμοδιότητας του, όπως
αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Μεριμνά, για την αναφορά των ατυχημάτων εδάφους.

10. Ειδικά για τις Μονάδες και Συγκροτήματα ΑΣ – ΜΕΑ, λειτουργεί το
αντίστοιχο Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) το οποίο εκτός από
τα παραπάνω καθήκοντα και ευθύνες, παρακολουθεί την τήρηση των διαταγών
οι οποίες αφορούν την Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), απ' όλο το
προσωπικό και επεμβαίνει (όπου απαιτείται), για την πιστή εφαρμογή τους καθώς
επίσης μεριμνά εκτός από τα ατυχήματα εδάφους και για την αναφορά και τη
διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων.
-24-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 16
Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε όργανο στο οποίο ανατέθηκε μόνιμα ή πρόσκαιρα, κατόπιν
διαταγής αρμοδίως εκδοθείσας ή ακόμη και δίχως την έκδοση διαταγής, η
διαχείριση χρημάτων, υλικών, εφοδίων, εγκαταστάσεων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων καθίσταται δημόσιος υπόλογος και υπέχει τις
ευθύνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού,
της νομοθεσίας περί οικονομικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΔ 721/
1970), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής Γενικών, Ειδικών Κανονισμών και
κανονιστικών αποφάσεων.

2. Τις παραπάνω ευθύνες υπέχουν όλα τα όργανα της Μονάδας ήτοι:

α. Το προσωπικό που κατέχει τη στρατιωτική ιδιότητα.

β. Το πολιτικό προσωπικό της στρατιωτικής υπηρεσίας.

3. Για την απόδοση ευθυνών, τον τρόπο και τον καταλογισμό των
οργάνων των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται
από τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και οικονομικής μέριμνας των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 17
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ)
και Προϊστάμενος Εφοδιασμού - Διαχειρίσεων (ΠΕΔ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο ΕΟΥ και ΠΕΔ είναι ο κύριος βοηθός του Διοικητού και το υπεύθυνο
όργανο της Μονάδας στα θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας.

2. Καθήκοντα ΕΟΥ και ΠΕΔ ανατίθενται κατ' αρχήν στον Υποδιοικητή του
Συγκροτήματος ή της Μονάδας, ή σε άλλο μόνιμο Αξιωματικό, εφ’ όσον το
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, χωρίς ν’ απαλλάσσεται των λοιπών καθηκόντων του.

3. Ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Στις Μονάδες ή Ανεξάρτητες Υπομονάδες στις οποίες δεν προβλέπεται
Υποδιοικητής, τα καθήκοντα ΕΟΥ και ΠΕΔ, δύναται να ανατεθούν σε άλλο μόνιμο
αξιωματικό, σε αντίθετη περίπτωση, να ασκούνται από το Διοικητή αυτής.

5. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία της Οικονομικής και Διοικητικής
Μέριμνας της Μονάδας, τόσο στα κύρια οικονομικά όργανα, όσο και επί παντός
προσώπου, το οποίο διαχειρίζεται χρήματα, υλικά ή εφόδια του δημοσίου.
-25-

6. Καθοδηγεί όλα αυτά τα όργανα και επιβλέπει την τήρηση των
ισχυόντων οικονομικών και λογιστικών κανόνων. Ειδικότερα παρακολουθεί την
εκτέλεση όλων των οικονομικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν στην
προπαρασκευή της επιστράτευσης.

7. Λαμβάνει γνώση σ’ όλα τα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία αφορούν
στην οικονομική και διαχειριστική υπηρεσία της Μονάδας και επιβλέπει για την
τέλεια και ακριβή επίλυση των σχετικών ζητημάτων.

8. Μονογράφει απαραιτήτως όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, πριν
ενημερωθεί ενυπόγραφα ο Διοικητής.

9. Αναφέρει στον Διοικητή υποχρεωτικά και αμέσως για κάθε
δυσλειτουργία στην οικονομική Υπηρεσία της Μονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

10. Μεριμνά για την εξασφάλιση του χρηματικού εφοδιασμού της Μονάδας.
Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύνες του, περιλαμβάνονται στις εκάστοτε
ισχύουσες οικονομικές διατάξεις.

11. Ιδιαίτερα μεριμνά για την εξακρίβωση του υπολοίπου ταμείου.

12. Επιβλέπει για την έγκαιρη και ακριβή σύνταξη των δικαιολογητικών των
δαπανών της Μονάδας.

13. Πρoσυπογράφει όλα τα δικαιολογητικά και αποδείξεις σχετικές με
χρηματικές δοσοληψίες.

14. Ελέγχει όλα τα στοιχεία της λογιστικής υπηρεσίας τακτικά, και έκτακτα
όποτε κρίνει σκόπιμο, βεβαιώνει την ακρίβεια των εγγραφών και ελέγχει την
ύπαρξη του υπολοίπου του ταμείου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται.

15. Ελέγχει τις ενεργούμενες χρηματικές δοσοληψίες.

16. Επιβλέπει και εποπτεύει τις Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις εξυπηρέτησης
προσωπικού αρμοδιότητας της Μονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ

17. Επιβλέπει ώστε η συντήρηση των αποθηκευμένων υλικών και εφοδίων,
να ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές και οδηγίες.

18. Λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις αποθήκες υλικού επιστράτευσης, όπου
πρέπει να ταξινομείται, διατηρείται και συντηρείται το υλικό, σε άριστη πάντοτε
κατάσταση.

19. Επιθεωρεί τις αποθήκες και βεβαιώνεται για τη συντήρηση, εξασφάλιση
και ύπαρξη των υλικών και εφοδίων. Ενεργεί καταμετρήσεις στα υλικά και εφόδια,
όταν κρίνει σκόπιμο ή κατά τις οριζόμενες από τους οικείους κανονισμούς ή
διαταγές περιόδους, μετά από έγκριση του Διοικητή.
-26-

20. Επιθεωρεί τα λογιστικά βιβλία των διαχειρίσεων και βεβαιώνεται για την
ενημερότητα των σχετικών εγγράφων και των στοιχείων απόδοσης λογαριασμού.

21. Παρακολουθεί την διενέργεια των διαφόρων προμηθειών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ

22. Επιβλέπει αν διεξάγεται κανονικά, ταχέως και σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, η οικονομική και λογιστική υπηρεσία των υπομονάδων.

23. Ελέγχει στην Υπομονάδα κάθε πρόσωπο, το οποίο διαχειρίζεται
χρήματα, υλικά ή εφόδια της Υπομονάδας.

24. Παρακολουθεί και ελέγχει το συσσίτιο των οπλιτών και ιδιαιτέρως αν και
κατά πόσο οι αγοραζόμενες από το εμπόριο ποσότητες και τα παραλαμβανόμενα
από τις αποθήκες εφόδια, είναι ανάλογα με τον αριθμό συσσιτούντων κάθε
τμήματος και η ποιότητά τους είναι η προβλεπόμενη από τους οικείους
κανονισμούς και διαταγές.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔ ΜΟΝΑΔΑΣ

25. Ο ΕΟΥ και ΠΕΔ, ευθύνεται κατά τα καθοριζόμενα στο παρόν, εφ’ όσον
οι πράξεις ή οι παραλείψεις του, εμπίπτουν σε κάποιες από τις αναφερόμενες σ’
αυτό περιπτώσεις.

26. Ειδικότερα ευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τους
διαχειριστές χρηματικού, υλικού και εφοδίων, γενικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Όποτε, προκύψει ζημιά στο δημόσιο από παράλειψη των
καθηκόντων του.
β. Για τις μη κανονικές πληρωμές, τις οποίες ενέκρινε με την
υπογραφή του.
γ. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης της απόδοσης κρατήσεων υπέρ
τρίτων.
δ. Για κάθε μέτρο το οποίο αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις, το
οποίο διατάχθηκε από αυτόν και εφ’ όσον προέκυψαν υλικές ζημίες, στο δημόσιο.
ε. Για κάθε ζήτημα, στο οποίο καθορίζεται ευθύνη του, από τους
κανονισμούς ή διαταγές.

27. Έχει διοικητική ευθύνη για τις παραπάνω παραλείψεις, καθώς και για
κάθε δυσλειτουργία την οποία δέχθηκε ή παρέλειψε να την γνωστοποιήσει στον
Διοικητή της Μονάδας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

28. Όταν ο ΕΟΥ και ΠΕΔ απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά, μέχρι 1 μήνα,
τον αναπληρώνει ο Διοικητής. Όταν παρατείνεται η απουσία του, ορίζεται άλλος
Αξιωματικός, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμος, αλλιώς την υπηρεσία του Επόπτη
-27-

συνεχίζει ο Διοικητής.

29. Σε περίπτωση οριστικής αντικατάστασης του ΕΟΥ και ΠΕΔ, ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις ειδικές διαταγές και Κανονισμούς.

30. Ο ΕΟΥ και ΠΕΔ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί
από Αξιωματικό, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα διαχειριστή χρηματικού, υλικού ή
εφοδίων της Μονάδας.

Άρθρο 18
Διαχειριστής Χρηματικού

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Διαχειριστής χρηματικού, ορίζεται από το Διοικητή του Συγκροτήματος
ή της Μονάδας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα καθήκοντα του
Διαχειριστή χρηματικού ανατίθενται συνήθως σε μόνιμο κατώτερο Αξιωματικό.
Επιτρέπεται η ανάθεση των εν λόγω καθηκόντων και σε έφεδρους αξιωματικούς,
ΔΕΑ, ανθυπασπιστές ή μόνιμους υπαξιωματικούς, από το βαθμό του Λοχία και
άνω και σε μόνιμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ, με τις προϋποθέσεις του ΝΔ
721/1970, εφόσον ειδικές συνθήκες της Μονάδας το επιβάλλουν και οι χρηματικές
δοσοληψίες της Διαχείρισης Χρηματικού είναι περιορισμένες.

2. Εκτελεί την υπηρεσία του ως άμεσος δημόσιος υπόλογος και
εποπτεύεται από τον Διοικητή, τον ΕΟΥ και ΠΕΔ και ενεργεί κάθε δοσοληψία μετά
από έγκριση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Τα κύρια καθήκοντά του είναι:

α. Εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της Μονάδας.
β. Η έγκαιρη σύνταξη των προβλεπομένων δικαιολογητικών οριστικών
εξόδων της Μονάδας.

γ. Η απόδοση λογαριασμού της διαχείρισής του.

δ. Η απόδοση των υπέρ τρίτων δικαιωμάτων.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων με πλήρη τάξη, ακρίβεια και
ενημερότητα, βάσει των Κανονισμών για τη διαχείριση χρηματικού.

4. Ειδικότερα εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των
ειδικών Κανονισμών, με κύριο μέλημα την απρόσκοπτη εξασφάλιση των παροχών
σε χρήμα του προσωπικού και των πάσης φύσης απαιτητών.

5. Ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων του δημοσίου, οφείλει να
αιτείται τη διάθεση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας του ταμείου από τη Διοίκηση
και να λαμβάνει ο ίδιος μέτρα ασφαλείας του χρηματοκιβωτίου και των στοιχείων
της διαχείρισης του.
-28-

6. Ενεργεί την αλληλογραφία στα ζητήματα της αρμοδιότητάς του.

7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νόμοι, ΠΔ, κανονισμοί ή διαταγές
προϊσταμένων κλιμακίων, ρυθμίζουν θέματα οικονομικής αρμοδιότητας, από τα
οποία απορρέει ευθύνη των διαχειριστών χρηματικού, οι κατά παρέκκλιση αυτών
εντολές του Διοικητού ή του ΕΟΥ και ΠΕΔ, οι οποίες απορρέουν από κάποια
έκτακτη ανάγκη ή γεγονός, πρέπει να δίδονται πάντοτε εγγράφως.

8. Όλες οι πληρωμές, διενεργούνται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που
έχει ορίσει ο Διοικητής και σύμφωνα με τις διαταγές των προϊσταμένων.

9. Τηρεί το ένα από τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και το άλλο τηρεί ο
ΕΟΥ, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα και εφ’ όσον υφίστανται δύο διαφορετικά
κλειδιά για το ίδιο χρηματοκιβώτιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

10. Όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και
οικονομικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΔ 721/1970, άρθρα 67, 70 - 72
του ΝΔ 721/1970).

Άρθρο 19
Γενικός Διαχειριστής Υλικού (ΓΔΥ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στην υπηρεσία Διαχείρισης Υλικού της Μονάδας, ορίζεται με την ΗΔ
της, Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή Μόνιμος Υπαξιωματικός ή Μόνιμος ή
κατάλληλος έκτακτος επί συμβάσει ή ημερομίσθιος υπάλληλος, όπως προβλέπεται
από τον οικείο ΠΟΥ και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Εκτελεί την υπηρεσία του ως άμεσος υπόλογος και εποπτεύεται από το
Διοικητή και τον ΕΟΥ – ΠΕΔ. Ευθύνεται γενικά για τον εφοδιασμό και διανομή στις
Υπομονάδες του προβλεπόμενου από τον ΠΟΥ και των διαταγών υλικού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Διαχειρίζεται, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον λογιστικό σύστημα, κάθε
υλικό της αρμοδιότητάς του, τα πυρομαχικά και τα εκρηκτικά της Μονάδας, ως
υπόλογος στο δημόσιο, στο οποίο αποδίδει λογαριασμό στο τέλος κάθε έτους ή
στην περίπτωση παράδοσης της διαχείρισης.

4. Τηρεί τα καθοριζόμενα από τους οικείους Κανονισμούς και διαταγές,
βιβλία και έντυπα.

5. Μεριμνά για την άμεση επιστροφή και παράδοση αρμοδίως, κάθε
πλεονάζοντος ή μη προβλεπόμενου από τον ισχύοντα ΠΟΥ και τις διαταγές του
προϊσταμένου κλιμακίου, υλικού της Μονάδας.
-29-

6. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή για:
α. Τον έγκαιρο εφοδιασμό της Μονάδας, με το προβλεπόμενο κύριο,
βασικό και ειδικό υλικό, το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε ΠΟΥ και των
διαταγών του προϊσταμένου κλιμακίου.
β. Την καλή συντήρηση του οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενου ή
αποθηκευμένου υλικού της Μονάδας, με ιδιαίτερη μέριμνα για το υλικό
επιστράτευσης.
γ. Τη διεξαγωγή της σχετικής με την αρμοδιότητά του αλληλογραφίας.
δ. Τη διανομή στις Υπομονάδες των προβλεπομένων υλικών από τους
Πίνακες Σύνθεσης.

7. Μεριμνά για την πληρότητα, συντήρηση, αποθήκευση και ταξινόμηση
των υλικών επιστράτευσης.

8. Ο Γενικός Διαχειριστής Υλικού δύναται να εκτελεί και τα καθήκοντα τoυ
διαχειριστή εφοδίων και καυσίμων, εφ' όσον προβλέπεται από τον ΠΟΥ της
Μονάδας.

ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

9. Ο Γενικός Διαχειριστής Υλικού της Μονάδας υπέχει διοικητική και αστική
ευθύνη για κάθε θετική ζημία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 20
Διαχειριστής Τεχνικού Υλικού

1. Σε όποιες Μονάδες προβλέπεται από τους ισχύοντες ΠΟΥ η ύπαρξη
διαχείρισης τεχνικού υλικού, επί πλέον της διαχείρισης υλικού της Μονάδας,
ορίζεται με την ΗΔ, Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή Μόνιμος Υπαξιωματικός
Διαχειριστής του τεχνικού υλικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Διαχειρίζεται, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον λογιστικό σύστημα, όλο
το τεχνικό υλικό Μονάδας, το οποίο έχει χρεωθεί ως δημόσιος υπόλογος και
αποδίδει λογαριασμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ή σε οποιαδήποτε
περίπτωση παράδοσης της διαχείρισης.

3. Τα γενικά του καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ευθύνες, ως Διαχειριστής
Τεχνικού Υλικού, αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 21
Γενικός Διαχειριστής Εφοδίων (Τροφίμων – Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στην υπηρεσία της διαχείρισης των εφοδίων της Μονάδας, ορίζονται με
την ΗΔ, 2 αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές ή μόνιμοι υπαξιωματικοί, ως γενικοί
διαχειριστές τροφίμων και καυσίμων – ελαιολιπαντικών αντίστοιχα, όπως
-30-

προβλέπεται από τον ισχύοντα ΠΟΥ. Αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Εκτελούν την υπηρεσία τους, ως άμεσοι δημόσιοι υπόλογοι και
εκπαιδεύονται από το Διοικητή και τον ΕΟΥ – ΠΕΔ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ευθύνονται για:
α. Τον έγκαιρο εφοδιασμό της Μονάδας τους, με τρόφιμα,
πετρελαιολιπαντικά, καύσιμα και απολυμαντικά.

β. Τη διανομή των παραπάνω στις Υπομονάδες.

γ. Τη συντήρηση και εξασφάλισή τους.

δ. Τη χρέωση, σύνταξη δικαιολογητικών και απόδοση λογαριασμού,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Την τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων και παραστατικών της
αρμοδιότητάς τους.

4. Διαχειρίζονται τα εφόδια της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, περί λογιστικού συστήματoς και
αποδίδουν λογαριασμό εντός των καθορισμένων από τις σχετικές διατάξεις
χρονικών ορίων.

5. Μεριμνούν, ώστε τα παραληφθέντα εφόδια να:

α. Είναι ανάλογα της δύναμης και των προβλεπόμενων μέσων της
Μονάδας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κλίμακες.

β. Ευρίσκονται, στην προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις,
κατάσταση από πλευράς συντήρησης, με ιδιαίτερη μέριμνα στα πάσης φύσης
εφόδια επιστράτευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

6. Όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού και
προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 22
Διαχειριστής Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Όταν στη Μονάδα λειτουργεί ΚΨΜ, ένας κατώτερος Αξιωματικός ή
Ανθυπασπιστής ή μόνιμος Αρχιλοχίας, ορίζεται (με την ΗΔ), ως Διαχειριστής του.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να ανατεθούν καθήκοντα Διαχειριστή ΚΨΜ
σε έτερο Υπαξιωματικό ή κατάλληλο Μόνιμο Υπάλληλο του Κλάδου (ΔΕ)
-31-

Διοικητικού – Λογιστικού με 5ετή ευδόκιμη υπηρεσία, για χρονικό διάστημα μέχρι
δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του, καθορίζονται από τον εκάστοτε
σχετικό ισχύοντα Κανονισμό και τις εκδοθείσες για αυτό διαταγές των
προϊσταμένων κλιμακίων.

3. Ευθύνεται κυρίως για:

α. Τον εφοδιασμό του ΚΨΜ, από όλα τα αναγκαία είδη για τις ανάγκες
του προσωπικού, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμβάσεις.

β. Την άριστη ποιότητα των ειδών.

γ. Την άψογη εμφάνιση και καθαριότητα των ειδών και του ΚΨΜ.

δ. Τον εφοδιασμό του ΚΨΜ με τα απαραίτητα και εγκεκριμένα
ψυχαγωγικά παιχνίδια.

ε. Τη μελέτη και εισήγηση στο Διοικητή μέτρων που πρέπει να
ληφθούν, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, με τον καλύτερο και
οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

στ. Την τήρηση, ορθή συμπλήρωση και φύλαξη των προβλεπόμενων
βιβλίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

4. Εκτός από τις καθοριζόμενες στους σχετικούς κανονισμούς οικονομικές
ευθύνες, ισχύουν και τα καθορισθέντα στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ)

Άρθρο 23
Υπασπιστής

ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την ΗΔ της Μονάδας, ορίζεται ο Αξιωματικός 1ου Γρ. ή ο προβλε-
πόμενος από τον οικείο ΠΟΥ, ως Υπασπιστής της Μονάδας.

2. Υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητή για την εκπλήρωση των καθηκόντων
του και λαμβάνει διαταγές από αυτόν και τον Υποδιοικητή της Μονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Λεπτομέρειες των ευθυνών και καθηκόντων, περιλαμβάνονται στους
σχετικούς κανονισμούς.
-32-

Άρθρο 24
Ανθυπασπιστής - Υπαξιωματικός Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα καθήκοντα του Ανθυπασπιστή – Υπαξιωματικού Διοίκησης
ανατίθενται με την Ημερήσια Διαταγή του Συγκροτήματος, Μονάδας ή Ανεξάρτητης
Υπομονάδας στον πλέον άριστο και κατάλληλο Ανθυπασπιστή – Υπαξιωματικό
αυτής, κατά την κρίση του Διοικητή, λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια του ΓΕΣ.

2. Υπάγεται απ’ ευθείας στον Διοικητή για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του και λαμβάνει διαταγές από αυτόν και τον Υποδιοικητή.

3. Αποτελεί υπηρεσιακό και διοικητικό όργανο του Διοικητή, υπεύθυνο για
την μέριμνα των χαμηλόβαθμων στελεχών. Σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει
στο έργο και δεν υποκαθιστά τα όργανα και το λοιπό προσωπικό της Μονάδας και
δεν απαλλάσσεται των λοιπών καθηκόντων του.

4. Τα στελέχη που επιλέγονται για «Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί
Διοίκησης», τοποθετούνται, εφόσον είναι δυνατόν στα 1α ΕΓ- Γραφεία των
Συγκροτημάτων – Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων, μη απαλλασσόμενοι
των λοιπών καθηκόντων τους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Ενημερώνει ιεραρχικά για ζητήματα που απασχολούν τους
Υπαξιωματικούς της Μονάδας.

6. Υποβάλλει προτάσεις σε θέματα που αφορούν την μέριμνα προσωπικού,
την εκπαίδευση και την αξιοποίηση, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές και
επιχειρησιακές ανάγκες, των υπαξιωματικών της Μονάδας, έχοντας πλήρη γνώση
των νόμων που τους διέπουν (αξιολογήσεις, εξέλιξη, χρόνος διοίκησης, μεταθέσεις).

7. Συνεργάζεται και λαμβάνει οδηγίες από τον «Υπασπιστή Διοίκησης» του
Σχηματισμού, για θέματα αρμοδιότητάς του.

8. Παρακολουθεί την πρόοδο επίλυσης προσωπικών θεμάτων
υπαξιωματικών που έχουν υποβληθεί στην Ιεραρχία και ενημερώνει σχετικά τη
Διοίκηση.

9. Εξετάζει, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους, τις
υποβαλλόμενες αναφορές από υπαξιωματικούς για οποιοδήποτε θέμα
(υπηρεσιακό ή μη) και υποβάλλει την εισήγηση του ιεραρχικά αφού
προηγουμένως επικοινωνήσει με τους υποβάλλοντες την αναφορά.

10. Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση και
επιπλέον εξύψωση του ηθικού των υπαξιωματικών.

11. Εντοπίζει και αναφέρει έγκαιρα και ιεραρχικά συμπεριφορές που
απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα (περιορισμένη απόδοση, αδιαφορία, ποινές), τα οποία
-33-

οφείλονται σε οικογενειακά, κοινωνικά, ή οικονομικά προβλήματα και εισηγείται
μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

12. Παρευρίσκεται σε τελετές, εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που θα είναι
παρούσα η στρατιωτική ιεραρχία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητού.

13. Αποτελεί το σημείο επαφής με τους υπαξιωματικούς της Μονάδας για
οποιοδήποτε θέμα.

14. Λοιπές λεπτομέρειες επί των καθηκόντων – ευθυνών περιλαμβάνονται
στις σχετικές διαταγές.

Άρθρο 25
Ιατρός

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Ιατρός του Συγκροτήματoς ή της Μονάδας, είναι υπεύθυνος
σύμβουλος του Διοικητή, για κάθε θέμα που αφορά στην υγειονομική υπηρεσία
του Συγκροτήματος ή της Μονάδας. Ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ΣΚ, ΤΕ,
ΕΕ και διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Διευθύνει το αναρρωτήριο του Συγκρoτήματoς ή της Μονάδας και
εφαρμόζει τη θεραπευτική αγωγή, βάσει των επιστημονικών δεδομένων και των
ισχυόντων ΣΚ και των οδηγιών του προϊσταμένου υγειονομικού κλιμακίου.

3. Εισηγείται στο Διοικητή, για την εισαγωγή ή διακομιδή των ασθενών
στην οικεία νοσηλευτική Μονάδα ή στο προϊστάμενο Υγειονομικό Κλιμάκιο (ΤΥΕΘ
– ΚΙΧΝΕ – ΓΣΝ) αντίστοιχα, υπογράφει το προβλεπόμενο έντυπο εισιτηρίου ή
διακομιστηρίου και το προσκομίζει στο Διοικητή για θεώρηση. Ενημερώνει το
οικείο νοσηλευτικό κλιμάκιο για υποδοχή επείγοντος περιστατικού.

4. Παραπέμπει στις Υγειονομικές Επιτροπές (ΕΑ/Σχηματισμού) ασθενείς
της Μονάδας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο με σύνταξη ειδικής έκθεσης
(γνωμάτευσης).

5. Διεξάγει την εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα ΥΓ, σύμφωνα
με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ, τις τεχνικές οδηγίες και τις εκάστoτε διαταγές των προϊσταμένων
κλιμακίων. Παράλληλα διεξάγει την ενημέρωση όλου του στρατιωτικού
προσωπικού του Συγκροτήματος ή της Μονάδας, σύμφωνα με τα σχετικά
Εγχειρίδια Εκστρατείας (ΕΕ) και των μέσων που έχει στη διάθεσή του και δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα που αφορούν Α΄ Βοήθειες και προληπτική
ιατρική.

6. Μετέχει στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις του Συγκροτήματoς ή της
Μονάδας και τις ασκήσεις ΤΑΑΣ ή ΤΑΜΣ στις οποίες η Μονάδα λαμβάνει μέρος.

7. Παρακολουθεί τους δείκτες νοσηρότητας και σε περίπτωση αύξησης
αυτών ή εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος αναφέρει και εισηγείται
-34-

ταυτόχρονα στο Διοικητή Μονάδας τη λήψη των απαραίτητων για αντιμετώπιση
μέτρων.

8. Μεριμνά για τον εφοδιασμό του Συγκρoτήματoς ή της Moνάδας σε
φάρμακα και Υγειονομικό υλικό και επιβλέπει για την καλή χρήση και συντήρησή
τους.

9. Οφείλει συγχρόνως με την τοποθέτησή του στο Συγκρότημα ή την
Μονάδα, να παραλάβει και να ελέγξει τις συλλογές εκστρατείας, το υγειονομικό
υλικό (ελεγχόμενο και μη), το πάσης φύσης επιστημονικό υλικό, καθώς και το ΥΓ
υλικό της ΑΣ. Με τη αποχώρησή του παραδίδει στον αντικαταστάτη του με
πρωτόκολλο το παραπάνω υλικό.

10. Ο Ιατρός του Συγκροτήματος ή της Μονάδας, απαλλάσσεται των λοιπών
Υπηρεσιών, πλην αυτών που απορρέουν εκ των καθηκόντων του.

11. Ειδικότερα ο Ιατρός Συγκροτήματος ή Μονάδας, είναι υπεύθυνος για:

α. Την καθημερινή ιατρική εξέταση του προσωπικού σύμφωνα με το
ΠΩΥΕ και βάσει του βιβλίου ασθενών, το οποίο φέρνει ο Υπαξιωματικός
Υπηρεσίας, στο οποίο σημειώνει ιδιόχειρα για τον καθένα, εάν απαιτείται
παραπομπή στο νοσοκομείο ή εισαγωγή στο αναρρωτήριο ή ότι πρέπει να
παραμείνει ελεύθερος υπηρεσίας, ή ασκήσεων ή εάν είναι υγιής. Επιπλέον εξετάζει
αυτούς που επιστρέφουν από το νοσοκομείο, κανονική ή αναρρωτική άδεια, για να
διαπιστώσει την υγιεινή κατάσταση και αποκλεισμό μεταδοτικού νοσήματος.
β. Την επίσκεψη στην οικία (για στελέχη) ή στους θαλάμους (για τους
οπλίτες θητείας) των αδυνατούντων να προσέλθουν στο ιατρείο. Για την κατ’ οίκον
επίσκεψη, απαιτείται σημείωμα θεωρημένο από το Διοικητή .
γ. Τη γνωμάτευση προς τη Διοίκηση, για ασθενή που χρειάζεται
παραπομπή για ειδική εξέταση στο οικείο στρατιωτικό νοσοκομείο και σε έλλειψη
αυτού, σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως καθoρίζεται από τις εκάστοτε
διαταγές. Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται το καθορισμένο έντυπο.
δ. Την καθημερινή επίσκεψη και εξέταση των νοσηλευομένων στο
αναρρωτήριο, καθώς και τη συνοδεία και ενημέρωση του Διοικητή ή Υποδιοικητή,
όταν επισκέπτονται το αναρρωτήριο.
ε. Τη μηνιαία υγειονομική εξέταση της συνολικής δύναμης των
οπλιτών θητείας του Συγκροτήματος ή της Moνάδας. Για την εξέταση αυτή όλοι
προσέρχονται στο ιατρείο με την ευθύνη της Διοίκησης, σε καθορισμένες ημέρες,
κατόπιν πρότασης του Ιατρού. Το πόρισμα της εξέτασης αναγράφει ο Ιατρός στην
καρτέλα υγείας του οπλίτη και το υπογράφει. Επιπρόσθετα οι μάγειρες της
Μονάδας, λαμβάνουν παραπεμπτικό και υποβάλλονται κάθε 6 μήνες σε
προβλεπόμενες ειδικές εξετάσεις από προϊστάμενο Υγειονομικό Κλιμάκιο (ΤΥΕΘ –
ΚΙΧΝΕ – ΓΣΝ).
στ. Τη διενέργεια εμβολιασμών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και
διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων. Για την πραγματοποίηση μικροακτινογρά-
φησης θώρακος (σε συνεργασία με ειδικό υγειονομικό συνεργείο – ΑΚΕΝΕΦ)
καθώς και τον καθορισμό της ομάδας αίματος, των νεοσυλλέκτων. Την
-35-

καταχώρηση τους στους Ατομικούς Φακέλους των Οπλιτών (ΑΦΟ). Η Διοίκηση
παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση των
προαναφερθεισών εργασιών.
ζ. Τον έλεγχο, των προσκομιζομένων ατομικών φακέλων, των
νεοτοποθετημένων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών από άλλες Μονάδες, όσον
αφορά στην πληρότητα των διενεργηθέντων εμβολιασμών και λοιπών εξετάσεων
και ενεργεί για τη συμπλήρωσή τους σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης τους.
Επίσης για την πραγματοποίηση των επομένων δόσεων εμβολιασμού.
η. Την εκτέλεση της ετήσιας υγειοvoμικής εξέτασης, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό παραπομπής του μονίμου προσωπικού της Μονάδας, στα οικεία
στρατιωτικά ή πολιτικά νοσοκομεία και εγγραφή των αποτελεσμάτων στα ατομικά
δελτία υγείας αυτών.

θ. Την ενημέρωση του προσωπικού της Μονάδας για θέματα
αιμοδοσίας και την παραπομπή των εθελοντών αιμοδοτών στα στρατιωτικά ή
δημόσια νοσοκομεία.

ι. Την υποδοχή και λήψη συνεντεύξεων από το νεοτοποθετημένο
προσωπικό στη Μονάδα και την ενημέρωση του Διοικητού για τα αποτελέσματα.
12. Είναι αρμόδιος να γνωματεύει εάν:
α. Ασθενούντα στελέχη του Συγκροτήματος ή Moνάδας, μπορούν να
παραμένουν ελεύθεροι υπηρεσίας κατ’ ανώτατο όριο για 8 ημέρες.
β. Οπλίτες ασθενείς, μπορούν να παραμένουν ελεύθεροι υπηρεσίας
κατ’ ανώτατο όριο, για 4 ημέρες. Μετά τη λήξη των παραπάνω ημερών, ασθενείς
οι οποίοι δεν αποθεραπεύτηκαν, μπορούν να παραμείνουν στην παραπάνω
κατάσταση συνολικά μέχρι 8 ημέρες ή να εισαχθούν στο προϊστάμενο υγειονομικό
κλιμάκιο (ΣΤΕΠ - ΤΥΕΘ – ΚΙΧΝΕ – ΓΣΝ).
γ. Τις προαναφερθείσες γνωματεύσεις, τις εγκρίνει ο Διοικητής, ο
οποίος σε περίπτωση διαφωνίας, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, ή με αναφορά
του αιτείται την επέμβαση του οικείου Σχηματισμού, ο οποίος και εξετάζει το
ζήτημα με τον Αξιωματικό Υγειονομικού του Σχηματισμού ή το προϊστάμενο
υγειονομικό κλιμάκιο.

13. Είναι υπεύθυνος για την υγιεινή του Συγκρoτήματος ή Μονάδας, την
οποία σε συνεργασία με το ΓΥΑ ή ΤΥΑ εκτελεί όπως παρακάτω:
α. Προβαίνει σε τακτικές υγειονομικές επιθεωρήσεις όλων των χώρων
του Στρατοπέδου (θάλαμοι, μαγειρεία, λουτρά, αφοδευτήρια, κ.λπ.), για να
διαπιστώσει εάν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση
επιθεώρησης στο τηρούμενο βιβλίο, στην οποία περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις
και προτάσεις του. Επ’ αυτών η Διοίκηση λαμβάνει τις αποφάσεις της και εκδίδει
τις απαραίτητες διαταγές.
β. Ελέγχει από ποιοτικής πλευράς τα τρόφιμα και είναι σύμβουλος του
Διοικητή, για τη σύνταξη του προγράμματος συσσιτίου, καθώς και μέλος της
επιτροπής συσσιτίου. Έχει από υγειονομικής πλευράς, την εποπτεία των
μαγειρείων, επιθεωρεί τα σκεύη και το χώρο τους, αναρτά οδηγίες υγιεινής σ’ αυτό
-36-

και ελέγχει την ποιότητα του συσσιτίου. Σε περίπτωση ύπαρξης κτηνιάτρου, αυτός
φέρει την ευθύνη ελέγχου των τροφίμων.
γ. Ελέγχει ομοίως τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, τις δεξαμενές
αποθήκευσης και το δίκτυο διανομής νερού. Προβαίνει στη χλωρίωσή του, όποτε
είναι απαραίτητο, κατόπιν οδηγιών του αντίστοιχου υγειονομικού κλιμακίου του
οικείου Σχηματισμού.

14. Ενημερώνει για την πορεία της νόσου των νοσηλευομένων της
Μονάδας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Άρθρο 26
Αξιωματικός Διαβιβάσεων

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ως Αξιωματικός Διαβιβάσεων Μονάδας, στις περιπτώσεις που προβλέ-
πεται από τον ισχύοντα ΠΟΥ, ορίζεται, με την ΗΔ της Μονάδας, 1 κατώτερος
Αξιωματικός ή κατάλληλος Ανθυπασπιστής – μόνιμος Υπαξιωματικός της, ο
οποίος έχει εκπαιδευτεί στα αντικείμενα επικοινωνιών.

2. Διοικεί τη Διμοιρία ή τον Ουλαμό Διαβιβάσεων της Μονάδας και εκτελεί
ταυτόχρονα χρέη τεχνικού συμβoύλoυ του Διοικητή, για κάθε θέμα, το οποίο
αναφέρεται στις επικοινωνίες της Μονάδας και στα θέματα ασφάλειας
επικοινωνιών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ενημερώνεται για τις παρούσες ή σχεδιασμένες ενέργειες της Μονάδας.
Ενεργεί βάσει των κατευθύνσεων του Διοικητή αυτής και των σχετικών οδηγιών και
διαταγών των προϊσταμένων κλιμακίων.
4. Οργανώνει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία του ΚΕΠΙΚ της
Μονάδας και την τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων και διαγραμμάτων
επικοινωνιών.

5. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Μονάδας, για την:

α. Οργάνωση, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση του
συστήματος επικοινωνιών και εξασφαλίζει την επικοινωνία με τις υπομονάδες και
διμοιρίες - ουλαμούς της Μονάδας και τις συνεργαζόμενες μονάδες με αυτή.

β. Ασφάλεια Διαβιβάσεων και την εφαρμογή των προβλεπομένων
διαδικασιών, των κανόνων εκμετάλλευσης, καθώς και τη χρήση των προβλεπομένων
κωδικών, στο σύνολο του προσωπικού της Μονάδας, το οποίο χειρίζεται τα μέσα
επικοινωνιών.

γ. Εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της Μονάδας στα
θέματα επικοινωνιών και στα μέσα επικοινωνιών που διαθέτει η Μονάδα.

δ. Τη συντήρηση σε υψηλό επίπεδο του υλικού τηλεπικοινωνίας, των
μέσων του τμήματός του και του υλικού τηλεπικοινωνίας των υφισταμένων
-37-

κλιμακίων της Μονάδας, το οποίο παρακολουθεί με επιθεωρήσεις, οι οποίες
διατάσσονται από το Διοικητή της Μονάδας και εκτελούνται βάσει των τεχνικών
οδηγιών συντήρησης των προϊσταμένων κλιμακίων.

6. Εισηγείται και προτείνει στο Διοικητή, αντικαταστάσεις ή συμπληρώσεις
του προσωπικού Διαβιβάσεων της Μονάδας.

7. Παρακoλoυθεί και ελέγχει την κανονική εκτέλεση - συντήρηση του
υλικού τηλεπικοινωνίας της Μονάδας, στην προβλεπόμενη από τους κανονισμούς
και ισχύουσες διαταγές έκταση. Μεριμνά για την άμεση προώθηση στα ανώτερα
κλιμάκια συντήρησης του υλικού, το οποίο πρέπει να επισκευασθεί.

8. Είναι υπεύθυνος για τις επικοινωνίες της Μονάδας – Ανεξάρτητης
Υπομονάδας του καθώς επίσης και για το ΔΥΕΟ στον τομέα ευθύνης που έχει
καθορισθεί.

9. Τηρεί πλήρως ενημερωμένα τα μητρώα των σταθμών ασυρμάτου,
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συσσωρευτών, τηλεφωνικών κέντρων, πινάκων,
καθώς και του λοιπού κυρίου υλικού τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαταγές και οδηγίες των προϊσταμένων κλιμακίων.

10. Όταν απουσιάζει προσωρινά ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο βοηθός
του εφ’ όσον πρoβλέπεται, ή άλλος Αξιωματικός, ο οποίος ορίζεται από το
Διοικητή της Μονάδας.

11. Σε όσες Μονάδες δεν προβλέπεται από τον ισχύοντα ΠΟΥ Αξιωματικός
Διαβιβάσεων, τα καθήκοντα του ανατίθενται σε Υπαξιωματικό Διαβιβάσεων.

Άρθρο 27
Αξιωματικός Επιστράτευσης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, τα καθήκοντα του Αξιωματικού Επιστράτευσης,
ανατίθενται στον Υποδιοικητή της. Όταν δεν έχει τοποθετηθεί Υποδιοικητής ή όταν
αυτός απουσιάζει, ορίζεται με την ΗΔ άλλος Αξιωματικός.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή για την εκτέλεση όλων των
προπαρασκευαστικών εργασιών επιστράτευσης της Αποστολής Συμπλήρωσης
(ΑΣ) της Μονάδας, βάσει των οδηγιών αυτού και των ισχυόντων εγγράφων,
σχεδίων και καταστάσεων περί επιστράτευσης, των προϊσταμένων κλιμακίων.

3. Ευθύνεται για την απρόσκοπτη ενεργοποίηση της ΑΣ, κατά την κήρυξη
της επιστράτευσης.

4. Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα σχετικά βιβλία επιστράτευσης της
Μονάδας, το φάκελο Διοίκησης της ΑΣ και χειρίζεται τη σχετική με τα θέματα
επιστράτευσης, αλληλογραφία.
-38-

5. Επιβλέπει την πληρότητα, αποθήκευση, ταξινόμηση και συντήρηση των
υλικών και εφοδίων επιστράτευσης και λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την
αποφυγή φθοράς, κλοπής ή καταστροφής τους από πυρκαϊα ή άλλη αιτία.

6. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύνες αυτού, αναφέρονται στις
Οδηγίες Επιστράτευσης των προϊσταμένων κλιμακίων.

Άρθρο 28
Διοικητής Διμοιρίας – Ουλαμού ή Ομάδας
Μεταφορών και Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Κίνησης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ένας από τους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, κατάλληλος μόνιμος
υπαξιωματικός, της Μονάδας, ορίζεται με την ΗΔ, ως Αξιωματικός Κίνησης
Μονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Διευθύνει το Γραφείο Κίνησης της Μονάδας και βοηθείται από το
γραφέα οπλίτη, εφ’ όσον προβλέπεται από τον ισχύοντα ΠΟΥ.

3. Eυθύνεται για την εκπαίδευση του υφισταμένου του προσωπικού, βάσει
των κατευθύνσεων και οδηγιών της Διοίκησης της Μονάδας. Εισηγείται την καλή
χρησιμοποίηση και διάθεση των μέσων, συντονίζει τις κινήσεις και πραγματοποιεί
αυτές με τον κατά το δυνατό οικονομικότερο τρόπο, ενώ εισηγείται για τη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας των μέσων, προς αποφυγή φθορών, από
καιρικές συνθήκες και λοιπούς παράγοντες.

4. Παρέχει στους οδηγούς των διατιθεμένων μέσων και στους επικεφαλής
των διαφόρων αποστολών, τις αναγκαίες οδηγίες και υπενθυμίζει συγχρόνως τις
σχετικές διαταγές, οι οποίες αφορούν στην εκτέλεση της αποστολής τους.

5. Εξασφαλίζει την καθορισμένη συντήρηση των μέσων της Μονάδας και
τηρεί την εκάστοτε σειρά επιθεώρησης αυτών, σε συντονισμό με τον Τεχνικό
Υπασπιστή.

6. Οι λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στα καθήκοντα και στις
υποχρεώσεις του, καθορίζονται στο σχετικό κανονισμό (ΣΚ 20-50).

Άρθρο 29
Διοικητής Διμοιρίας - Ουλαμού ή Ομάδας Συντήρησης - Τεχνικός Υπασπιστής

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Διοικητής Διμοιρίας – Ουλαμού ή Ομάδας Συντήρησης, είναι
Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός τεχνικός, μόνιμος ή εθελοντής, ο
οποίος έχει εκπαιδευτεί στη συντήρηση του τεχνικού υλικού της Μονάδας, στη
συντήρηση 1ου και 2ου κλιμακίου του οπλισμού, των μέσων και του υλικού
τηλεπικοινωνίας της Μονάδας. Σε όσες Μονάδες προβλέπεται Τεχνικός
-39-

Υπασπιστής, ορίζεται με την ΗΔ της Μονάδας ο Διοικητής Διμοιρίας – Ουλαμού
Συντήρησης.

2. Ανήκει οργανικά στην Υπομονάδα Διοίκησης της Μονάδας. Η υπαγωγή
του καθoρίζεται από τη Μονάδα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα ΠΟΥ.

3. Διοικεί τη Διμοιρία – Ουλαμό ή Ομάδα Συντήρησης της Μονάδας, στην
οποία ανήκουν οι τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον εκάστοτε
ισχύοντα ΠΟΥ.

4. Ως προς το τεχνικό μέρος της υπηρεσίας τους, οι Διοικητές των
Διμοιριών – Ουλαμών ή Ομάδων Συντήρησης, παρακολουθούνται από τα αρμόδια
όργανα τεχνικού του οικείου Σχηματισμού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Ευθύνεται για τη συντήρηση του τεχνικού υλικού της Μονάδας, καθώς
και την επισκευή αυτού και συμμορφώνεται απόλυτα με τα καθοριζόμενα από τους
ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εγχειρίδια, διαταγές ή οδηγίες των
προϊσταμένων κλιμακίων και της Μονάδας.

6. Είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Διοικητή και ρυθμίζει τη συντήρηση στις
υπομονάδες και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των επισκευών γενικώς και
συντήρησης των μέσων 2ου Κλιμακίου.

7. Βοηθά τον Αξιωματικό εκπαίδευσης στη σύνταξη και εφαρμογή των
προγραμμάτων μηχανοδήγησης.

8. Τηρεί και συντάσσει τα καθοριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες
διαταγές και εγκυκλίους, βιβλία, έντυπα, καταστάσεις, πίνακες, εκθέσεις, κ.λπ.

9. Μεριμνά για την πληρότητα του τεχνικού εξοπλισμού της Μονάδας
(όργανα και εργαλεία), τα οποία διατηρεί πάντοτε σε άριστη κατάσταση και σε
απόλυτη τάξη.

10. Τηρεί όλα τα πρoβλεπόμεvα, βάσει κανονισμών ή διαταγών, αποθέματα
ανταλλακτικών υλικού και φροντίζει ανελλιπώς για την άριστη κατάσταση και
αντικατάστασή τους.

11. Επιβλέπει το τεχνικό προσωπικό της Μονάδας, το οποίο κατανέμει
ανάλογα με την ειδικότητα και ικανότητά του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του.

12. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και ευταξία των διατιθεμένων
χώρων στη Διμοιρία - Ουλαμό ή Ομάδα Συντήρησης (γραφείο, αποθήκη,
υπόστεγα, κ.λπ.), υποβάλλει προτάσεις για την καταλληλότητα, επάρκεια και
συντήρηση των παραπάνω χώρων.

13. Εκτελεί τις προβλεπόμενες από τους ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς,
επιθεωρήσεις τεχνικού υλικού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις.
-40-

14. Ενημερώνεται επί των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων
προϊσταμένων κλιμακίων και υποβάλλει στο Διοικητή έκθεση για τη συντήρηση και
την κατάσταση του τεχνικού υλικού.

15. Αναφέρει στο Διοικητή της Moνάδας, κάθε αδικαιολόγητη βλάβη ή
φθορά τεχνικού υλικού και προτείνει τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών μέτρων, για
την επανόρθωση και γενικά πρόληψη των βλαβών καθώς και την ύπαρξη
υπευθύνου για τις βλάβες.

16. Παρευρίσκεται κατά την παράδοση ή παραλαβή του τεχνικού υλικού της
Μονάδας, το οποίο επιθεωρεί λεπτομερώς και αποφαίνεται για την καταλληλότητά
του.

17. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κίνησης της Moνάδας και είναι υπεύθυνος
για την τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού της Διμοιρίας - Ουλαμού ή Ομάδας
Συντήρησης.

18. Mεριμvά για την ασφάλεια του προσωπικού της Διμοιρίας - Ουλαμού ή
Ομάδας Συντήρησης, κατά τη χρησιμοποίηση των διαφόρων μηχανημάτων και
εργαλείων του τμήματός του από το προσωπικό του.

19. Μεριμνά, για την έγκαιρη αποστολή των προς επισκευή υλικών της
Μονάδας, στις Μονάδες ανωτέρω κλιμακίου επισκευής και την παραλαβή μετά την
επισκευή τους, αφού εξαντλήσει τα επισκευαστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του.

20. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στα καθήκοντα και τις ευθύνες του
Τεχνικού Υπασπιστή, αναγράφονται στο ΣΚ 230-3.

Άρθρο 30
Ανθυπασπιστής Μονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε όσες Μονάδες προβλέπεται από τον ΠΟΥ, Ανθυπασπιστής
Μονάδας, τοποθετείται στη θέση αυτή με την ΗΔ, ένας Ανθυπασπιστής ή μόνιμος
Υπαξιωματικός.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Διοικεί τη Διμοιρία - Ουλαμό ή Ομάδα - Στοιχείο Διοίκησης της
Μονάδας.

3. Eυθύνεται για την ασφάλεια του σταθμού Διοίκησης, βάσει των
υφισταμένων σχεδίων και διαταγών της Μονάδας.

4. Eυθύνεται έναντι του Διοικητή της Υπoμoνάδας Διοίκησης για όλα τα
ζητήματα, τα οποία αφορούν στην πειθαρχία, τάξη, εκπαίδευση και ΔΜ του
προσωπικού του τμήματός του.
-41-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 31
Γενικές Διατάξεις

1. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της υπηρεσίας και την εύρυθμη
λειτουργία της Moνάδας, ο Διοικητής αυτής, δύναται να αναθέτει στους
υφισταμένους του αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς με την HΔ,
ειδικά καθήκοντα.

2. Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, μόνιμοι - εθελοντές υπαξιωματικοί που
αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, τα εκτελούν παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα
που τους έχουν ανατεθεί στη Μονάδα.

3. Καθένα από τα παραπάνω ειδικά όργανα, ευθύνεται έναντι του Διοικητή
της Moνάδας, ή του εντεταλμένου γι’ αυτό οργάνου της, για κάθε σχετικό θέμα της
αρμοδιότητάς του. Εκτελεί την ειδική υπηρεσία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον
παρόντα Κανονισμό, καθώς και τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Διοικητή της
Μονάδας.

Άρθρο 32
Αξιωματικός Τυποποίησης –
Αξιολόγησης (Τ-Α) Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Επιλέγεται κατά προτεραιότητα από τους αρχαιότερους, ειδικευμένους,
ικανούς και πεπειραμένους αξιωματικούς στην εφαρμογή των διαδικασιών, από το
διατιθέμενο προσωπικό της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας και εγκρίνεται
από το Γραφείο Τ-Α του Σχηματισμού στον οποίο ανήκει η Μονάδα – Ανεξάρτητη
Υπομονάδα.

2. Υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητή Μονάδας – Ανεξάρτητης
Υπομονάδας. Παρακολουθεί την εφαρμογή των τυποποιημένων διαδικασιών από
το προσωπικό και εισηγείται στο Σχηματισμό, στον οποίο ανήκει, μέτρα για τη
βελτίωση αυτών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Εισηγείται στη Διοίκηση την παρακολούθηση της απαιτούμενης
επιπρόσθετης εκπαίδευσης (η οποία αναγράφεται και στο έντυπο αξιολογήσεων),
του προσωπικού που υστέρησε κατά την ετήσια ατομική αξιολόγηση.

4. Τηρεί αρχείο (πίνακα και σε ηλεκτρονική μορφή) στο οποίο αναγράφεται
ο βαθμός, τα ονοματεπώνυμα του αξιολογούμενου προσωπικού, η ημερομηνία
εξέτασης αυτού, και η τελική βαθμολογία (ΕΠΙΤΥΧΩΝ ή ΑΠΟΤΥΧΩΝ). Τηρεί
επίσης και ετήσιο έντυπο αποτελεσμάτων αξιολογήσεων.

5. Εισηγείται στη Διοίκηση τη σύγκληση σύσκεψης μία φορά το 6μηνο (ή
-42-

όποτε κρίνεται απαραίτητο) για μελέτη – ανάλυση των αδυναμιών - ελλείψεων του
προσωπικού. Στην υπόψη σύσκεψη συμμετέχουν:
α. Ο Διοικητής της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας, ως
πρόεδρος.

β. Ο Υποδιοικητής της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας.

γ. Ο Αξιωματικός 3ου Γραφείου της Μονάδας – Ανεξάρτητης
Υπομονάδας.

δ. Ο Αξιωματικός Τυποποίησης – Αξιολόγησης, ως μέλη.

6. Συμμετέχει στις συσκέψεις τυποποίησης – αξιολόγησης του
Σχηματισμού.

7. Βεβαιώνεται ότι όλο το προσωπικό έχει υποστεί τις προβλεπόμενες
τακτικές αξιολογήσεις 1 φορά ετησίως.

8. Σε περίπτωση απουσίας του για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών
από τη Μονάδα – Ανεξάρτητη Υπομονάδα, ορίζεται αντικαταστάτης.

9. Τηρεί σε αρχείο τις εκθέσεις των αξιολογήσεων του Σχηματισμού και
υλοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες για εξάλειψη των παρατηρήσεων που
σημειώθηκαν σ΄ αυτές.

10. Τηρεί τους Ατομικούς Φακέλους Εκπαίδευσης (ΑΦΕ) του προσωπικού
της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας, τους οποίους και ενημερώνει με τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Μεριμνά για την διακίνηση των ΑΦΕ, μαζί με τα
λοιπά ατομικά έγγραφα του προσωπικού κατά την μετάθεσή του.

11. Εκτελεί το έργο της αξιολόγησης για τη Μονάδα – Ανεξάρτητη
Υπομονάδα του, όπως αυτό καθορίζεται στον ΣΚ112-1.

Άρθρο 33
Αξιωματικός Σωματικής Αγωγής (ΑΣΑ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, ένας από τους αξιωματικούς της, ορίζεται με την ΗΔ
της Moνάδας, ως ΑΣΑ. Στο έργο του δύναται να βοηθείται από γυμναστή ή
κατάλληλο αθλητή.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ευθύνεται έvαvτι του Διοικητή της Moνάδας, για την πρoπαρασκευή των
εκπαιδευτών σωματικής αγωγής των Υπoμονάδων.

3. Παρέχει, βάσει των κατευθύνσεων του Διοικητή στους εκπαιδευτές της
σωματικής αγωγής των Υπομονάδων, τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες
για τη δημιουργία και ανάπτυξη αθλητικού και αγωνιστικού πνεύματος, σε όλο το
προσωπικό της Μονάδας, προς επαύξηση της μαχητικότητάς της.
-43-

4. Ευθύνεται για την οργάνωση και προπαρασκευή των ομάδων
αθλοπαιδιών και στίβου της Moνάδας, με τα οποία αντιπροσωπεύεται αυτή σε
εκάστοτε τελούμενους στρατιωτικούς αθλητικούς αγώvες.

5. Παρακολουθεί με τα υπεύθυνα όργανα, τη συντήρηση των αθλητικών
χώρων της Moνάδας, των αθλητικών οργάνων, καθώς και την κατάσταση των
αθλητικών ειδών και αναφέρει σχετικά κάθε βλάβη, φθορά ή ανάγκη
αντικατάστασης ή συμπλήρωσής τους στο 3ο Γραφείο της Μονάδας.

Άρθρο 34
Αξιωματικός Δικαστικών - Διοικητικών Εξετάσεων

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, ένας από τους αξιωματικούς ή ανθυπασπιστές
ορίζεται εκ περιτροπής με την ΗΔ της Moνάδας, ως Αξιωματικός Διοικητικών
Εξετάσεων. Πλέον τούτου, ο Διοικητής της Moνάδας, δύναται με διαταγή του, να
ορίσει οποιονδήποτε από τους υφισταμένους του αξιωματικούς, για τη διενέργεια
οποιασδήποτε Διοικητικής εξέτασης.

2. Ενεργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΣΠΚ και τα
καθοριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ΠαΔ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Moνάδας, για τη διενέργεια της
Προανάκρισης, Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) – Απλής Διοικητικής
Εξέτασης (ΑΔΕ), με κάθε δυνατή ταχύτητα και δεν παραλείπει οτιδήποτε, το οποίο
δύναται να συντελέσει στην διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της
αλήθειας. Τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του Αξιωματικού 1ου Γραφείου.

4. Λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν στα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού,
περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ΣΠΚ, τις ΠαΔ και τις οδηγίες των
προϊσταμένων κλιμακίων.

Άρθρο 35
Αξιωματικός Οπλισμού και Βολής

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, ένας από τους κατώτερους αξιωματικούς αυτής,
ορίζεται εκ περιτροπής με την ΗΔ της Μονάδας, ως Αξιωματικός Οπλισμού και
Βολής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Moνάδας, για την ασφάλεια και τη
συντήρηση του οπλισμού, τη διατήρηση των πεδίων βολής σε καλή κατάσταση και
την προπαρασκευή των προβλεπομένων βολών, βάσει των κατευθύνσεων του 3 ου
ΕΓ ή Γραφείου.
-44-

3. Τα καθήκοντά του καθορίζονται λεπτομερώς στους οικείους κανονισμούς,
στις επιθεωρήσεις του φορητού οπλισμού και στα σχετικά εγχειρίδια βολής.

Άρθρο 36
Αξιωματικός Έργων

1. Σε κάθε Μονάδα, όταν παρίσταται ανάγκη, ένας από τους αξιωματικούς
αυτής (πλήν του ΕΟΥ – ΠΕΔ και Διαχειριστή Χρηματικού) ορίζεται με την ΗΔ της
Μονάδας, ως αξιωματικός έργων.

2. Ευθύνεται για την εκτέλεση του ανατεθειμένου σ’ αυτόν έργου.

3. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στα καθήκοντα και τις ευθύνες του,
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων.

Άρθρο 37
Επόπτης Συντήρησης Κτιρίων

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, ένας κατώτερος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή
κατάλληλος μόνιμος Υπαξιωματικός, δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας,
ορίζεται με την ΗΔ της Μονάδας, ως Επόπτης Συντήρησης Κτιρίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ευθύνεται, έναντι του Διοικητή της Μονάδας, για τη συντήρηση και
γενικά παρακολούθηση των πάσης φύσης κτιριακών εγκαταστάσεων της
Μονάδας.

3. Αντλεί στοιχεία, για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων από
τις υποβαλλόμενες αναφορές των οργάνων υπηρεσίας της Μονάδας.

4. Χρεώνεται, βάσει πρακτικών στα οποία επισυνάπτονται αντίστοιχα
σχεδιαγράμματα, τα κτίρια της Μονάδας. Τηρεί και ενημερώνει τα σχεδιαγράμματα
των κτιριακών εγκαταστάσεων και συνεργάζεται γι΄ αυτό με το 4 ο Γραφείο.

5. Εκτελεί κατά συχνά χρονικά διαστήματα, επιθεώρηση των κτιρίων της
Μονάδας, καταγράφει κάθε διαπιστωθείσα βλάβη, φθορά ή έλλειψη αυτών και
αναφέρει σχετικά στον Υποδιοικητή της Μονάδας για τη θεραπεία αυτών,
ενημερώνοντας γι’ αυτό το 4ο Γραφείο και το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της
Μονάδας.

Άρθρο 38
Αξιωματικός Πυρασφάλειας
ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, ένας κατώτερος Αξιωματικός ή άλλος κατάλληλος
Ανθυπασπιστής κατά την κρίση του Διοικητή, ορίζεται με την ΗΔ της Moνάδας, ως
Αξιωματικός Πυρασφάλειας.
-45-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Moνάδας, για την πυρασφάλεια των
εγκαταστάσεων, τη συντήρηση του πάσης φύσης υλικού πυρασφάλειας και την
εκπαίδευση του προσωπικού πυρασφάλειας, αλλά και όλου του προσωπικού.

3. Τηρεί και ενημερώνει τις καταστάσεις του πρoσωπικού πυρασφάλειας.

4. Εκτελεί κατά συχνά χρονικά διαστήματα ασκήσεις πυρασφάλειας,
σύμφωνα με τις οδηγίες του 3ου ΕΓ ή Γραφείου και ελέγχει για τη ύπαρξη
πιστοποιητικών πυρασφαλείας των κτιρίων.

Άρθρο 39
Αξιωματικός Πρόληψης Ατυχημάτων Μονάδας (ΑΠΑΜ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, με την ΗΔ ορίζεται ένας κατώτερος Αξιωματικός ή ο
Αξιωματικός Υγιεινής και Ασφάλειας, ως ΑΠΑΜ.

2. Είναι σύμβουλος του Διοικητή σε θέματα ασφάλειας προσωπικού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ευθύνεται έναντι του Διοικητού της Μονάδας, για την ασφάλεια του
προσωπικού της από τροχαία και μη ατυχήματα, από τη χρήση των μέσων,
εργαλείων και εγκαταστάσεων της Μονάδας.

4. Τηρεί φάκελο με όλες τις εκδοθείσες κατά καιρούς διαταγές και οδηγίες
για θέματα πρόληψης ατυχημάτων.

5. Ελέγχει περιοδικά τις εγκαταστάσεις της Μονάδας και επεμβαίνει για την
επισκευή φθορών, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για το προσωπικό.

6. Προβαίνει σε ενημερωτικές διαλέξεις στο προσωπικό για τους κινδύνους
που εγκυμονεί η κάθε δραστηριότητα, καθώς και για τον τρόπο πρόληψης
ατυχημάτων.

7. Μεριμνά για την τοποθέτηση οδηγιών χρήσης σε κάθε μηχάνημα ή
εργαλείο το οποίο λειτουργεί εντός της Μονάδας, καθώς και για τον καθορισμό των
υπευθύνων χειριστών για το κάθε ένα.

8. Μεριμνά για την εκπαίδευση των χειριστών των μηχανημάτων –
εργαλείων, καθώς και για τον έλεγχο της καλής συντήρησής των.

9. Εισηγείται στο Διοικητή τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο κρίνει
απαραίτητο για την επαύξηση του επιπέδου ασφαλείας της Μονάδας.

10. Σε περίπτωση απουσίας του, αντικαθίσταται από άλλο κατάλληλο
Αξιωματικό της Μονάδας.
-46-

Άρθρο 40
Αξιωματικός Ασφάλειας Πληροφορικής Μονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1.---- Ως Αξιωματικός Ασφαλείας Πληροφορικής Συγκροτήματος, Μονάδας,
Ανεξάρτητης Υπομονάδας, ορίζεται με την ΗΔ, 1 Αξιωματικός ή κατάλληλος
μόνιμος Υπαξιωματικός, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στα αντικείμενα της
πληροφορικής.

2.---- Αποτελεί το σύμβουλο του Διοικητή σε θέματα πληροφορικής και
κυβερνοάμυνας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ–ΕΥΘΥΝΕΣ

3.---- Εφαρμόζει τα προβλεπόμενα, στον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας,
στους κανονισμούς ασφαλείας και τις διαταγές ασφαλείας,

4.---- Εκτελεί καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφαλείας Συστήματος (ΥΑΣ), Υπεύθυ-
νου Ασφαλείας Δικτύου (ΥΑΔ), Υπεύθυνου Ασφαλείας Τοποθεσίας (ΥΑΤ) και
Διαχειριστή Λειτουργίας (ΔΙΑΛ), σε όση έκταση είναι αυτό δυνατό σε σχέση με το
επίπεδο (Συγκρότημα, Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα) και τον υφιστάμενο
εξοπλισμό πληροφορικής και την δικτυακή υποδομή.

5.---- Πραγματοποιεί συνεχώς ελέγχους ασφαλείας των πληροφοριακών
συστημάτων, των αρχείων και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.

6.---- Εξασφαλίζει ότι, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για την λειτουργία του συστήματος τηρούνται σε πρόσφατα αντίγραφα ασφαλείας
και ότι είναι επαρκείς οι διαδικασίες επαναφοράς αρχείων του συστήματος σε
περίπτωση που αυτά χαθούν εξαιτίας κακών χειρισμών (εκουσίων ή ακουσίων).

7.---- Ελέγχει και επιβάλει τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων από την
Υπηρεσία λογισμικών και τεχνικών προτύπων ώστε να αξιοποιούνται οι
σύγχρονες τεχνολογίες.

8.---- Εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των συστημάτων
πληροφορικής χρησιμοποιώντας υλικό και λογισμικό σύμφωνα με τις ανάλογες
τεχνικές προδιαγραφές.

9.---- Ικανοποιεί τις ειδικές λειτουργικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις που
επιβάλλουν τα αυτοματοποιημένα πληροφοριακά συστήματα στρατιωτικών
εφαρμογών.

10. -- Καθιερώνει διαδικασίες ασφάλειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών,
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του τομέα ευθύνης του.

11. -- Παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού στα θέματα
ασφαλείας και την τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού.
-47-

12. -- Εισηγείται τροποποιήσεις σε υπάρχον υλικό και λογισμικό ή αγορά
νέων για την πλέον αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των πληροφοριακών
συστημάτων.

13. -- Επιμελείται την τεκμηρίωση του υλικού και προβαίνει σε τακτικούς
ελέγχους-καταμετρήσεις και ενημερώνει αρμοδίως τον προϊστάμενο του και το 2ο
ΕΓ ή Γραφείο του Συγκροτήματος, Μονάδας ή Ανεξάρτητης Υπομονάδας.

14. -- Συντάσσει ασφαλείς οδηγίες λειτουργίας των συστημάτων και
ενημερώνει το προσωπικό για τις ευθύνες ασφαλείας.

15. -- Διατηρεί καταστάσεις όλου του εξουσιοδοτούμενου προσωπικού το
οποίο λειτουργεί τα συστήματα και μεριμνά για τις αλλαγές εξουσιοδότησης.

16. -- Διατηρεί ενημερωμένο διάγραμμα των χωρών και του εξοπλισμού.

17. -- Επιτρέπει την επεξεργασία διαβαθμισμένων στοιχείων μόνο κατά τις
εργάσιμες ώρες και επιβλέπει τη διακοπή λειτουργίας των Η/Υ, μετά το πέρας της
ημερήσιας εργασίας.

18. -- Ενημερώνει το προσωπικό της Μονάδας για θέματα κυβερνοάμυνας.

17. -- Στo πλαίσιο της κυβερνοάμυνας:

------ α. Εντοπίζει και αξιολογεί περιστατικά προσβολής πληροφοριακών
συστημάτων στην υποδομή της Μονάδας του.

------ β. Αναφέρει ιεραρχικά τα περιστατικά προσβολής πληροφοριακών
συστημάτων για λήψη οδηγιών.

------ γ. Αντιμετωπίζει τα περιστατικά προσβολής και αποκαθιστά την
λειτουργία των συστημάτων.

------ δ. Εξαγάγει συμπεράσματα επί των περιστατικών προσβολής
πληροφοριακών.

Άρθρο 41
Αξιωματικός Εφαρμογής Προγράμματος ΑΟΑΡ (Army Oil Analysis Program)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα καθήκοντα του Αξιωματικού Εφαρμογής Προγράμματος ΑΟΑΡ
ορίζονται με την ΗΔ της Μονάδας σε Αξιωματικό, ή Ανθυπασπιστή ή μόνιμο
Υπαξιωματικό, καταρχήν τεχνικό.

2. Εισηγείται στη Διοίκηση τη λήψη μέτρων για την καλύτερη εφαρμογή
του προγράμματος.
-48-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ευθύνεται για τα παρακάτω:
α. Την ορθή και έγκαιρη λήψη δειγμάτων.
β. Τη σωστή συμπλήρωση των Αιτήσεων Ανάλυσης ορυκτελαίου, τη
σήμανση των δειγμάτων, την κανονική συσκευασία και την ταχεία προώθηση τους
στο ΤΑΟ/ΑΟΑΡ.
γ. Την πιστή εφαρμογή των υποδείξεων του ΤΑΟ/ΑΟΑΡ.
δ. Την πλήρη ενημέρωση του ΤΑΟ/ΑΟΑΡ (εγγράφως) επί των
αποτελεσμάτων των εκτάκτων επιθεωρήσεων των οχημάτων από το αρμόδιο
κλιμάκιο ΤΧ, οι οποίες εκτελούνται κατόπιν σχετικής υπόδειξης.

4. Εφαρμόζει πλήρως τα καθοριζόμενα στις ισχύουσες διαταγές των
προϊσταμένων κλιμακίων.

Άρθρο 42
Αξιωματικός Διερεύνησης Ατυχήματος Εδάφους ΣΞ
(Μονάδες ΣΞ) - Αεροπορικού Ατυχήματος Α/Φ - Ε/Π – ΜΕΑ (Μονάδες ΑΣ – ΜΕΑ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα, με την ΗΔ ορίζεται ένας κατώτερος Αξιωματικός, ως
Αξιωματικός Διερεύνησης Ατυχήματος Εδάφους και επιπλέον για τη Μονάδα ΑΣ –
ΜΕΑ ορίζεται Αξιωματικός Αεροπορικού Ατυχήματος Α/Φ – Ε/Π – ΜΕΑ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Γνωρίζει πλήρως τα καθοριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διερεύνη-
σης Ατυχημάτων ΣΞ - Αεροπορικών Ατυχημάτων και είναι συνεχώς ενήμερος για
τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες διερεύνησης.

3. Λαμβάνει μέρος στη διερεύνηση ενός ατυχήματος εδάφους –
αεροπορικού ατυχήματος, ως πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης και
ενεργεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων ΣΞ –
Αεροπορικών Ατυχημάτων.

4. Ευθύνεται, για την πραγματοποίηση πλήρους και αμερόληπτης
διερεύνησης, τηρώντας πιστά τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Διερεύνησης
Ατυχημάτων ΣΞ - Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Άρθρο 43
Τεχνικός Ασφαλείας
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ορίζεται από τον αρμόδιο Φορέα Υγιεινής και Ασφάλειας του
Σχηματισμού με καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως αυτά καθορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διαταγές.
-49-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Παρέχει στη Διοίκηση συμβουλές, πληροφορίες και εισηγείται
υποδείξεις γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια
και την πρόληψη των ατυχημάτων.

3. Εκτελεί τακτικές επιθεωρήσεις, τουλάχιστον μια φορά το κάθε εξάμηνο,
στους χώρους εργασίας, διαβίωσης και εκπαίδευσης.

4. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων,
πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και
μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων,
ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητή.

5. Επιβλέπει την ορθή χρήση - επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ).

6. Καταχωρεί γραπτώς τυχόν υποδείξεις, παρατηρήσεις και μη
συμμορφώσεις οι οποίες προκύπτουν και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε
επικαιροποιημένη «Γραπτή Εκτίμηση Επικινδυνότητας», στο «Βιβλίο Υποδείξεων
Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας» το οποίο τηρείται στο Γραφείο Υγιεινής
και Ασφάλειας της Μονάδας.
Άρθρο 44
Επιτροπή για το συσσίτιο
ΓΕΝΙΚΑ

1. Είναι μόνιμη και αποτελείται από τους :
α. Υποδιοικητή της Μονάδας, ως πρόεδρο.
β. Διοικητές των Υπομονάδων.
γ. Γενικό Διαχειριστή Εφοδίων (Γραμματέας).
δ. Ιατρό της Μονάδας, εφόσον υπάρχει.
ε. Πτυχιούχου διατροφολόγου, εφόσον υπάρχει.

2. Η επιτροπή για το συσσίτιο, δεν αναμιγνύεται στη διαχείριση ή τη
λογιστική τακτοποίηση των υπομονάδων.

3. Συνέρχεται μηνιαία μετά την έκδοση του προγράμματος συσσιτίου του
Σχηματισμού και κατόπιν πρότασης του Γενικού Διαχειριστή Εφοδίων προτείνεται
ο εμπλουτισμός του. Το πρόγραμμα τίθεται στην έγκριση του Διοικητή και στη
συνέχεια με μέριμνα του Διαχειριστή Εφοδίων, αναπαράγεται και διανέμεται στις
Υπομονάδες.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Η επί του συσσιτίου επιτροπή της Μονάδας είναι υπεύθυνη για την
-50-

υποβολή πρότασης εμπλουτισμού του προγράμματος συσσιτίου, σε συνεργασία
με τον Διαχειριστή Εφοδίων, μετά την έκδοσή του από τον Σχηματισμό.

5. Επιλαμβάνεται και εξετάζει με προσοχή τα τρόφιμα από το εμπόριο, για
τα οποία υφίσταται διαφωνία μεταξύ προμηθευτών και Αξιωματικού επί της
αγοράς αυτών και αναφέρει στο Διοικητή της Moνάδας, ο οποίος διατάσει
ανάλογα, αφού λάβει υπ΄ όψη του τους όρους των συμφωνιών.

6. Ο Ιατρός της Μονάδας, εφόσον υπάρχει, με την ιδιότητά του, ως μέλος
της επιτροπής, επιλαμβάνεται για τα αφορώντα στην υγιεινή παρασκευή του
συσσιτίου, αποτελεί δε τον ειδικό σύμβουλο της επιτροπής, προς εξασφάλιση
πληρότητας του συσσιτίου, από πλευράς θρεπτικών ουσιών. Εφόσον στη Μονάδα
υπηρετεί κτηνίατρος, αυτός επιλαμβάνεται του ελέγχου της ποιότητας και της
υγιεινής κατάστασης των τροφίμων και συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή του
συσσιτίου.

7. Η επιτροπή του συσσιτίoυ δύναται να συγκροτείται κατά φρουρά ή
Στρατόπεδο με ανάλογη συγκρότηση όπως της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου και σύμφωνα με διαταγή που εκδίδει ο ΑΔΦ ή ο Διοικητής του
Σχηματισμού – Συγκροτήματος.

Άρθρο 45
Επόπτης Αγοράς Ειδών Τροφίμων από το Εμπόριο

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ένας από τους κατώτερους αξιωματικούς ή μόνιμους υπαξιωματικούς
της Μονάδας, ορίζεται κάθε φορά, με την ΗΔ της Μονάδας, ως Επόπτης Αγοράς
Ειδών από το εμπόριο για την παρασκευή του συσσιτίου, εφόσον η Μονάδα δεν
δύναται να προμηθευτεί τα υπόψη είδη μέσω του τοπικού Στρατιωτικού
Πρατηρίου. Είναι δυνατόν να ορίζονται ένας ή περισσότεροι επόπτες αγοράς
αυτών κατά Στρατόπεδο με διαταγή του Στρατοπεδάρχη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Συγκεντρώνει σε καθορισμένο τόπο και χρόνο τους συσσιτιάρχες,
καθώς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, για την αγορά ειδών παρασκευής
του συσσιτίου από το εμπόριο.

3. Ελέγχει την ακρίβεια των οργάνων ζύγισης με τα οποία θα ζυγιστούν τα
τρόφιμα.

4. Επιβλέπει με την παρουσία του, για την υπογραφή του πρόχειρου βιβλίου
συσσιτίου, από τους μαγείρους και συσσιτιάρχες των οικείων Υπομονάδων για τα
υπό των προμηθευτών παραληφθέντα είδη τροφίμων έναντι του ποσού του οποίου
έλαβαν και βεβαιώνει ο ίδιος με την υπογραφή του, το ακριβές των εγγράφων, στο
κάτω μέρος κάθε σελίδας του βιβλίου. Ομοίως ελέγχει εάν έχουν επισυναφθεί οι
αντίστοιχες αποδείξεις στο πρόχειρο βιβλίο του συσσιτίου, σε Συγκροτήματα –
Μονάδες που δεν προμηθεύονται τα υπόψη είδη μέσω Στρατιωτικών Πρατηρίων.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον προμηθευτή, αναβάλλει την παραλαβή
των ειδών και αναφέρει αμέσως στον πρόεδρο της επιτροπής συσσιτίου.
-51-

Άρθρο 46
Αξιωματικός Υπεύθυνος για το Συσσίτιο

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο αρχαιότερος των Αξιωματικών Διμοιριών ή Ουλαμών ή και ο
Υποδιοικητής της Υπομονάδας Διοίκησης, ορίζεται με την ΗΔ της Μονάδας, ως
Αξιωματικός Υπεύθυνος του συσσιτίου. Αυτός έχει την άμεση επιτήρηση του
συσσιτίου αυτής.

2. Όταν δεν υφίσταται επιτροπή του συσσιτίου, ο Αξιωματικός του
συσσιτίου της Μονάδας, εξετάζει και βεβαιώνεται καθημερινά αν τηρήθηκαν οι
διαταγές του Διοικητή της Μονάδας, κατά την αγορά, παραλαβή και διανομή των
διαφόρων τροφίμων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Μονάδας, για την καλή και κανονική
παρασκευή του συσσιτίου και τη χρεοπίστωσή του όπως προβλέπεται.

4. Βεβαιώνεται καθημερινά αν ο σιτιστής αντιγράφει στο καθαρό βιβλίο του
συσσιτίου τις εγγεγραμμένες στο πρόχειρο βιβλίο συσσιτίου δαπάνες από το
συσσιτιάρχη.

5. Ελέγχει και μονογράφει καθημερινά το συντασσόμενο από το σιτιστή
δελτίο τροφίμων και έπειτα το υποβάλει στο Διοικητή της Μονάδας για έγκριση με
τις τυχόν παρατηρήσεις του.

6. Στο τέλος κάθε 10ημέρου και αφού εξετάσει και παραλάβει τις
αντιγραμμένες δαπάνες από το πρόχειρο βιβλίο στο καθαρό, το κλείνει και
βεβαιώνει την ακρίβεια με την υπογραφή του.

7. Μεταβαίνει καθημερινά στα μαγειρεία και βεβαιώνεται για την καλή
παρασκευή του συσσιτίου και την καλή κατάσταση του χρησιμοποιούμενου για
αυτό υλικού.

8. Κύριο μέλημά του είναι η καθαριότητα των μαγειρικών σκευών, ο
ιματισμός των μαγείρων και η κανονική κοπή των μερίδων, ώστε η διανομή να
είναι δίκαια, αναφέρει δε στον Υποδιοικητή της Μονάδας, κάθε ανάγκη των
μαγείρων και την κατάσταση των μαγειρείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 47
Επόπτης Επιφυλακής – Ασφαλείας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Όλοι οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί εκτός του Υποδιοικητή του
-52-

Συγκροτήματος, οι οποίοι υπηρετούν στο Επιτελείο Συγκροτήματος, ορίζονται
κατά σειρά στην υπηρεσία του Επόπτη Επιφυλακής – Ασφαλείας (ΕΕΑΣ), με την
ΗΔ του Συγκροτήματος. Δύναται ο Διοικητής του Συγκροτήματος να ορίσει και
άλλους μονίμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές της Διοίκησης του
Συγκροτήματος για την υπηρεσία αυτή και από τις υφιστάμενες Μονάδες, εφ' όσον
στρατωνίζονται στο ίδιο Στρατόπεδο, εκτός των Διοικητών Μονάδων επιπέδου
Τάγματος ή ισοδυνάμου Μονάδας και Ανεξάρτητης Υπομονάδας. Τα παραπάνω
ισχύουν και για τους Αξιωματικούς των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων,
οι οποίες στρατωνίζονται στο Στρατόπεδο και δεν υπάγονται διοικητικά στο
Διοικητή του Συγκροτήματος, ο οποίος δύναται να τους ορίσει στην υπηρεσία του
Επόπτη Επιφυλακής – Ασφαλείας.

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 24ωρη και η ώρα έναρξης και λήξης
καθορίζεται από το ισχύον Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαίδευσης
(ΠΩΥΕ). Αυτός δεν απαλλάσσεται των λοιπών καθηκόντων του, τα οποία εκτελεί
στο Συγκρότημα. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας δεν απομακρύνεται από το
Στρατόπεδο, διαμένει δε στο αρμόδιο γραφείο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Παραλαμβάνει από το -2ο Γραφείο του Στρατοπέδου το φάκελο του
ΕΕΑΣ, ο οποίος περιέχει τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 52 του
παρόντος κανονισμού.

4. Λαμβάνει τις καθορισμένες ώρες από τις διαταγές του Συγκροτήματος,
τηλεφωνικές αναφορές από τους ΑΥΔΜ των Μονάδων, για τα συμβάντα και την
κατάσταση στην περιοχή κάθε Μονάδας. Ομοίως ενεργεί τηλεφωνικούς ελέγχους,
για να διαπιστώσει ότι τα όργανα υπηρεσίας των Μονάδων βρίσκονται στις θέσεις
τους.

5. Επιβλέπει για την εκτέλεση από τις Μονάδες των ειδικών εντολών και
διαταγών, οι οποίες εκδόθηκαν από το Συγκρότημα ή τα προϊστάμενα κλιμάκια.

6. Αναπληρώνει το Διοικητή και το Επιτελείο του κατά τη διάρκεια της
απουσίας τους και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. Είναι υπεύθυνος
για την ασφάλεια του Στρατοπέδου του Συγκρoτήματoς και λαμβάνει τα απαραίτητα
μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές του Διοικητή αυτού.

7. Αναφέρει κάθε πρωί στο Διοικητή του Συγκροτήματος, για τα συμβάντα
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και υποβάλλει έγγραφη αναφορά.

8. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, λαμβάνει γνώση του περιεχομένου
και αν απαιτείται ενεργεί αναλόγως άμεσα, ενημερώνοντας τον Διευθυντή του
αρμόδιου ΕΓ και το Διοικητή του Συγκροτήματος. Παραλαμβάνει και χειρίζεται
προσωπικά την αλληλογραφία βαθμού «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και άνω.

9. Δεν δύναται να ανατίθενται καθήκοντα ΕΕΑΣ στους Αξιωματικούς και
Ανθυπασπιστές υπηρεσίας γραφείου και ελαφράς υπηρεσίας.
-53-

Άρθρο 48
Λοιπά Όργανα Υπηρεσίας Συγκροτήματος

1. Βάσει των υφισταμένων συνθηκών και αναγκών του Συγκρoτήματος,
καθορίζονται από το Διοικητή και τα λοιπά όργανα 24ώρου υπηρεσίας για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή της υπηρεσίας. Αυτά συνήθως είναι:
α. Ο βοηθός επόπτη επιφυλακής - ασφαλείας (Αξιωματικός ή
Υπαξιωματικός).
β. Ο γραφέας υπηρεσίας.
γ. Οι οδηγοί υπηρεσίας.

2. Τα καθήκοντα αυτών, είναι ανάλογα με τα καθήκοντα των αντιστοίχων
οργάνων της Μονάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 49
Γενικές Διατάξεις
1. Για την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας της Μονάδας και
την εύρυθμη λειτουργία της καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ορίζονται όργανα
υπηρεσίας από το Διοικητή, με την ΗΔ καθημερινά, λαμβάνοντας υπόψη την
αποστολή, τις ανάγκες της Μονάδας και το ποσοστό επάνδρωσης αυτής.

2. Η υπηρεσία των παραπάνω οργάνων είναι είτε εβδομαδιαία είτε 24ωρη.
Η έναρξη και λήξη της υπηρεσίας καθορίζεται από το εκάστοτε ισχύον ΠΩΥΕ.
Αντικατάσταση των οργάνων υπηρεσίας δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του
Διοικητή της Μονάδας.

3. Ως εβδομαδιαία όργανα υπηρεσίας Μονάδας, ορίζονται:

Ο Λοχαγός και ο Ανθυπασπιστής εβδομάδας.

4. Ως όργανα 24ωρου υπηρεσίας ορίζονται :
α. Ο ΑΥΔΜ.
β. Ο ΒΑΥΔΜ.
γ. Οι Αξιωματικοί ή ο Αξιωματικός επιφυλακής με ανάλογη δύναμη
(Υπομονάδας, Διμοιρίας - Ουλαμού ή Ομάδας - Στοιχείου, όπως καθορίζεται στο
Κεφάλαιο «ΙΗ» του παρόντος).

δ. Ο γραφέας υπηρεσίας.

ε. Οι διαβιβαστές υπηρεσίας.
στ. Ο νοσοκόμος υπηρεσίας.
ζ. Ο ηλεκτρολόγος υπηρεσίας.
-54-

η. Ο υδραυλικός υπηρεσίας.
θ. Ο οδηγός ή οδηγοί υπηρεσίας.
ι. Μάγειρας ή μάγειρες υπηρεσίας.
ια. Υπηρεσία ΗΣΑ.
ιβ. Πλήρωμα Επιφυλακής Α/Φ – Ε/Π (για τις Μονάδες ΑΣ).
ιγ. Πυροσβέστης – Διασώστης (στα αεροδρόμια ΑΣ).
ιδ. Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας (στα αεροδρόμια ΑΣ).

5. Εφ’ όσον η Μονάδα στρατωνίζεται στο ίδιο Στρατόπεδο με άλλες
Μονάδες, είναι δυνατόν να ορίζεται κατά Στρατόπεδο ηλεκτρολόγος, υδραυλικός,
νοσοκόμος και διαβιβαστής, με μέριμνα και ευθύνη του Στρατοπεδάρχη.

6. Εκτός των παραπάνω, είναι δυνατόν να ορισθούν κατά την κρίση του
Διοικητή της Μονάδας και άλλα όργανα υπηρεσίας, ανάλογα των τοπικών
συνθηκών, των αναγκών και της αποστολής της Μονάδας, (π.χ. Τεχνίτης
οχημάτων από τη Διμοιρία – Ουλαμό ή Ομάδα Συντήρησης, κ.λπ.).

7. Τα όργανα υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, φέρουν
την εκάστοτε καθοριζόμενη στολή υπηρεσίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο επίπεδο
προστασίας δύναμης. Ο Διοικητής της Μονάδας βάσει των ισχυουσών συνθηκών
και της αποστολής της Μονάδας, καθορίζει τα όργανα που θα απαλλάσσονται από
την εκπαίδευση.

8. Τη Διεύθυνση, επίβλεψη και έλεγχο των παραπάνω εβδομαδιαίων
οργάνων υπηρεσίας της Μονάδας και των Υπομονάδων της, έχει ο Λοχαγός
εβδομάδας.

Άρθρο 50
Λοχαγός Εβδομάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στην υπηρεσία του Λοχαγού Εβδομάδας, εναλλάσσονται, κατ’ αρχήν οι
Διοικητές των Υπομονάδων, οι οποίοι ορίζονται με την ΗΔ της Μονάδας. Δύναται
όμως να ανατίθενται τα καθήκοντα του Λοχαγού Εβδομάδας και σε λοιπούς
κατώτερους αξιωματικούς καθώς και στα όργανα ασφαλείας των Μονάδων
(ΑΥΔΜ), αναλόγως της επάνδρωσης και των ιδιαιτεροτήτων των Μονάδων, στις
παρακάτω περιπτώσεις:

α. Μονάδες Αρχικής Εκπαίδευσης

Το χρονικό διάστημα που δεν εκπαιδεύονται Ν/Σ οπλίτες.

β. Μονάδες Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης – Συντήρησης εκπαίδευσης
(1) Ενεργές – Ημιενεργές Μονάδες
Από την προσέλευση των στελεχών μέχρι την αναχώρησή
των, εναλλάσσονται καταρχήν οι Διοικητές των Υπομονάδων. Τις λοιπές ώρες και
-55-

τις αργίες από τα όργανα ασφαλείας (ΑΥΔΜ), εκτός των ημερών Τρίτης (όταν δεν
έχει νυκτερινή εκπαίδευση) και Πέμπτης.

(2) Μονάδες Ειδικής Συγκρότησης
Από τα όργανα ασφαλείας της Μονάδας.

2. Ο Λοχαγός εβδομάδας παραλαμβάνει από το 1ο Γραφείο, κατάσταση η
οποία περιέχει εντολές και διαταγές του Διοικητή της Μονάδας, η εκτέλεση των
οποίων απαιτεί ιδιαίτερη επίβλεψη, καθώς και πίνακα στον οποίο περιέχονται και
τα υπόλοιπα εβδομαδιαία όργανα της υπηρεσίας. Παρουσιάζεται στο Διοικητή και
Υποδιοικητή της Μονάδας για τη λήψη εντολών και διαταγών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ο Λοχαγός εβδομάδας επιβλέπει την εφαρμογή του καθημερινού
προγράμματος ωρών υπηρεσίας και την εκτέλεση των ειδικών εντολών και
διαταγών του Διοικητή. Αυτός δεν απαλλάσσεται από τα άλλα καθήκοντά του, τα
οποία του έχουν ανατεθεί στη Μονάδα.

4. Επιβλέπει τη σύνταξη ολόκληρης της Μονάδας, ή περισσοτέρων της
μιας Υπομονάδας, για την εκτέλεση κάποιας υπηρεσίας.

5. Λαμβάνει την αναφορά των προσκλήσεων, με τους Αξιωματικούς
υπηρεσίας των Υπομονάδων. Ενημερώνεται κάθε πρωί από τον Ανθυπασπιστή
εβδομάδας, για τις εντολές ή διαταγές που έχει δώσει ο Διοικητής σχετικά με την
εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας.

6. Επιθεωρεί κάθε μέρα τα προαύλια, τους διαδρόμους, τις σκάλες, τα
μαγειρεία, το φυλάκιο, τους όρχους, τις αποθήκες καυσίμων – πυρομαχικών –
οπλισμού - εκρηκτικών και επιστράτευσης και όλους γενικά τους κοινόχρηστους
χώρους.

7. Επιθεωρεί πριν την αναχώρησή τους, τα τμήματα με ειδικές υπηρεσίες
και αποστολές εκτός Μονάδας. Ομοίως επιθεωρεί αυτά κατά την επιστροφή τους,
εάν η απουσία τους παραταθεί περισσότερο από 24 ώρες.

8. Επιβλέπει όπως, οι Αξιωματικοί υπηρεσίας των Υπομονάδων,
επιθεωρούν τους εξοδούχους οπλίτες της Υπομονάδας τους, την καθοριζόμενη
από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης ώρα.

9. Εισέρχεται στους θαλάμους και το αναρρωτήριο, όποτε απουσιάζουν οι
Αξιωματικοί της οικείας Υπομονάδας και ο Ιατρός ή η εκεί παρουσία του
επιβάλλεται μετά από κάποιο συμβάν, το οποίο έχει επίπτωση στην ευταξία ή την
ασφάλεια του Στρατοπέδου.

10. Παραλαμβάνει από το 1ο Γραφείο, κατάσταση με τους τιμωρημένους
οπλίτες της Μονάδας.

12. Κατά την απουσία του από τη Μονάδα, αναπληρώνεται από τον ΑΥΔΜ.
-56-

Άρθρο 51
Ανθυπασπιστής Εβδομάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στην υπηρεσία του Ανθυπασπιστή Εβδομάδας, ορίζονται οι
υπηρετούντες στην Μονάδα ανθυπασπιστές και οι μόνιμοι υπαξιωματικοί.

2. Ο Ανθυπασπιστής εβδομάδας ενεργεί υπό τις άμεσες διαταγές του
Λοχαγού εβδομάδας και αναφέρει σ’ αυτόν την εκτέλεση των διαταγών.

3. Δύναται τα καθήκοντά του, να ανατίθενται στα όργανα ασφαλείας
Μονάδας (ΒΑΥΔΜ), στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 48, για το
Λοχαγό Εβδομάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Τηρεί κατάσταση των υπαξιωματικών οι οποίοι έχουν ορισθεί από την
Μονάδα, στις διάφορες ατομικές υπηρεσίες.

5. Παραλαμβάνει από το Λοχαγό εβδομάδας και φυλάσσει την αναφερόμενη
στο άρθρο 48 του παρόντος κατάσταση των εβδομαδιαίων οργάνων υπηρεσίας
της Μονάδας και Υπομονάδων.

6. Βοηθά το Λοχαγό εβδομάδας και κατά την απουσία αυτού, τον ΑΥΔΜ -
ΒΑΥΔΜ, στις λεπτομέρειες για την ευταξία και την από κοινού υπηρεσία των
Υπομονάδων, αλλά δεν αναμιγνύεται καθόλου σε θέματα εσωτερικής υπηρεσίας
αυτών.

7. Επιβλέπει, προσωπικά τους Υπαξιωματικούς Υπηρεσίας Υπομονάδων
σε ότι αφορά στην καθαριότητα, ευταξία και την από κοινού υπηρεσία των
Υπομονάδων.

8. Σε περίπτωση απουσίας των Αξιωματικών Υπηρεσίας Υπομονάδας,
μεταβαίνει στους θαλάμους αυτών και επεμβαίνει κάθε φορά που κάποιο συμβάν
επιβάλλει την παρουσία του και αφορά την ευταξία και ασφάλεια.

9. Παρευρίσκεται στις γενικές προσκλήσεις, και συντάξεις που καθορίζονται
από το ισχύον ΠΩΥΕ.

10. Παρευρίσκεται στην αναφορά της Μονάδας και εκτελεί τα καθοριζόμενα
στο Κεφάλαιο «ΙΘ», περί προσκλήσεων, του παρόντος Κανονισμού.

11. Τον Ανθυπασπιστή εβδομάδας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει άλλος Ανθυπασπιστής ή κατάλληλος Υπαξιωματικός, ο οποίος
ορίζεται από την Μονάδα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12. Σημάνσεις
Ο Ανθυπασπιστής εβδομάδας ελέγχει την έγκαιρη εκπομπή των
διαφόρων σημάνσεων, σύμφωνα με το ισχύον ΠΩΥΕ.
-57-

13. Προσκλήσεις
α. Λαμβάνει από τους Υπαξιωματικούς Υπηρεσίας Υπομονάδων,
προφορική αναφορά για το αποτέλεσμα της πρωινής πρόσκλησης και των
συμβάντων που παρουσιάσθηκαν κατά τη διάρκεια της νύκτας.
β. Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων στη διάρκεια της ημέρας,
συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

14. Καθαριότητα του Στρατοπέδου

Βεβαιώνεται για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του
Στρατοπέδου και επιλαμβάνεται της καθαριότητάς των, με τους οπλίτες των
υπομονάδων. Χρησιμοποιεί για την υπηρεσία αυτή κατ’ αρχήν τους τιμωρημένους
και άοπλους οπλίτες της Μονάδας.

15. Τιμωρημένοι και Ελεύθεροι Υπηρεσίας

Ο Ανθυπασπιστής διατάσει τους Υπαξιωματικούς Υπηρεσίας
Υπομονάδων, να εκτελούν ελέγχους των τιμωρημένων υπαξιωματικών και
οπλιτών, καθώς και των ελευθέρων υπηρεσίας οπλιτών.

16. Άτομα Ξένα προς την Υπηρεσία προσερχόμενα στο Στρατόπεδο

Τα παρουσιαζόμενα ξένα προς την υπηρεσία άτομα, κατά την απουσία
του Αξιωματικού πληροφοριών, αναμένουν στον καθορισμένο από την Μονάδα
χώρο, κατόπιν φροντίδας του αρχιφύλακα της φρουράς Πύλης. Αυτός αναφέρει
σχετικά, στον Ανθυπασπιστή εβδομάδας, τα ονοματεπώνυμα των επισκεπτών και
το λόγο της επισκέψεως. Ο Ανθυπασπιστής εβδομάδας αναφέρει αρμόδια στο
Λοχαγό εβδομάδας και στον ΑΥΔΜ.

17. Επιθεώρηση του Στρατοπέδου από ανώτερους Αξιωματικούς
Συνοδεύει το Διοικητή ή τον Υποδιοικητή της Μονάδας κατά την
επιθεώρηση του Στρατοπέδου.

Άρθρο 52
Αξιωματικός Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης Μονάδας (ΑΥΔΜ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στα καθήκοντα του ΑΥΔΜ ορίζονται κατά σειρά, με την ΗΔ, όλοι οι
κατώτεροι αξιωματικοί της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας. Σε περίπτωση
κατά την οποία οι κατώτεροι αξιωματικοί δεν επαρκούν, ιδιαίτερα σε Μονάδες και
Υπηρεσίες με χαμηλή επάνδρωση σε αξιωματικούς, ορίζονται από το Διοικητή της
Μονάδας - Ανεξάρτητης Υπομονάδας και κατάλληλοι ΔΕΑ – ανθυπασπιστές –
μόνιμοι υπαξιωματικοί, κατόπιν πρότασης της Μονάδας - Ανεξάρτητης
Υπομονάδας και έγκρισης του προϊσταμένου Σχηματισμού. Η διάρκεια της
υπηρεσίας αυτής είναι 24ωρη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 49 του παρόντος.

2. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του παραμένει στο Στρατόπεδο και δεν
απομακρύνεται από αυτό για οποιαδήποτε αιτία. Απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
-58-

εκπαίδευση λαμβάνει χώρα εκτός Στρατοπέδου. Αναπληρώνει το Λοχαγό
εβδομάδας κατά τη διάρκεια απουσίας του.

3. Αναπληρώνει το Διοικητή κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες αργίας
και είναι υπεύθυνος για την άμεση λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων σε κάθε
περίπτωση, μέχρι να έρθει ο Διοικητής ή ο Υποδιοικητής της Μονάδας ή οι
αρμόδιοι επιτελείς.

4. Παραλαμβάνει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 2 ο Γραφείο
της Μονάδας - Ανεξάρτητης Υπομονάδας και κατά τις αργίες από τον προκάτοχο
του τα παρακάτω:
α. Φάκελο καθηκόντων του.
β. Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των αξιωματικών της Μονάδας,
τις διευθύνσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.
γ. Φακέλους σχεδίων και ειδικές διαταγές, για την αντιμετώπιση
διαφόρων καταστάσεων.
δ. Πίνακα των οργάνων υπηρεσίας των Υπομονάδων και 24ώρου
υπηρεσίας της Μονάδας.
ε. Πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης.
στ. Τα συνθηματικά τηλεφωνικής αναγνώρισης και εφόδου.

ζ. Σχεδιάγραμμα του Στρατοπέδου.

η. Βιβλίο παραλαμβανόμενης αλληλογραφίας.

θ. Διακριτικά κλήσης.

ι. Μέσα κωδικογράφισης.

ια. Πίνακας με τους αριθμούς των ΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών του
προσωπικού της Μονάδας.

ιβ. Λοιπά έγγραφα από τη Μονάδα.

5. Από το 2ο Γραφείο παραλαμβάνει τις καταστάσεις των ειδικών οργάνων
υπηρεσίας της Μονάδας (διαβιβαστών – οδηγών οχημάτων, κ.λπ.).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

6. Ευθύνεται για την άμεση αντιμετώπιση όλων των παρουσιαζομένων
καταστάσεων, βάσει των οδηγιών και κατευθύνσεων του Διοικητή.

7. Ενημερώνει αμέσως το Διοικητή και τους αρμόδιους επιτελείς, για κάθε
γεγονός, το οποίο αφορά στην ασφάλεια της Μονάδας, την εφαρμογή σχεδίων,
την ανάθεση αποστολών και άλλων ζητημάτων της Μονάδας.

8. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της
-59-

υπηρεσίας του, λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των κατεπειγούσης φύσης
διαταγών και ενεργεί ανάλογα, σε περίπτωση δε ανάγκης ειδοποιεί τον αρμόδιο
επιτελή και το Διοικητή της Μονάδας. Παραλαμβάνει και χειρίζεται προσωπικά την
αλληλογραφία βαθμού «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και άνω.

9. Κάθε πρωί συντάσσει και υποβάλλει αναφορά στο Διοικητή της
Μονάδας για τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

10. Ευθύνεται για την έγκαιρη σύνταξη - επιθεώρηση των φρουρών, η
οποία γίνεται σε καθορισμένη ώρα από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και
εκπαίδευσης, την εγκατάσταση αυτών και την ανάληψη υπηρεσίας από όλα τα
όργανα 24ωρου υπηρεσίας της Μονάδας. Ομοίως ευθύνεται και για την ευταξία
των φυλακίων, του ΚΨΜ και την αφή και σβέση των φώτων.

11. Ευθύνεται για την αναπλήρωση του τμήματος επιφυλακής σε
περίπτωση διάθεσης του.

12. Ελέγχει τα μέτρα ασφάλειας των αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων
και λοιπών αποθηκών, υλικού και εφοδίων και διατάσσει τη λήψη κάθε μέτρου το
οποίο κρίνει αναγκαίο.

13. Ελέγχει εάν όλα τα πυροσβεστικά σημεία της Μονάδας είναι πλήρη και
σε καλή κατάσταση. Ομοίως ελέγχει την αφή και σβέση των καυστήρων κεντρικής
θέρμανσης και των θερμαστρών ή ψύξης των γραφείων, σύμφωνα με το
καθορισμένο ωράριο λειτουργίας τους.

14. Ενεργεί τη νυχτερινή πρόσκληση.

15. Ελέγχει την έγκαιρη είσοδο των οπλιτών στη Μονάδα και την έξοδό τους
μετά το εσπερινό προσκλητήριο. Ομοίως ελέγχει την έξοδο οχημάτων, υλικών,
κ.λπ., από τη Μονάδα. Ενεργεί αυτοπροσώπως και με το βοηθό του, έφοδο στους
σκοπούς, θαλαμοφύλακες και στο λοιπό σε υπηρεσία προσωπικό.

16. Παραδίδει στους αρχιφύλακες, περιπολάρχες και δεκανείς αλλαγής τα
συνθηματικά της ημέρας.

17. Εισέρχεται στους θαλάμους και στο αναρρωτήριο, κάθε φορά που
απουσιάζουν οι αξιωματικοί της οικείας Υπομονάδας και ο Ιατρός. Η παρουσία του
επιβάλλεται σε συμβάντα, τα οποία έχουν επίπτωση στην ευταξία και στην
ασφάλεια του Στρατοπέδου.

18. Ευθύνεται για την εκπομπή των σημάνσεων κατά τις ώρες απουσίας
του Ανθυπασπιστή Εβδομάδας.

19. Φυλάσσει τα κλειδιά των θαλάμων των Υπομονάδων, κάθε φορά που οι
θαλαμοφύλακες μεταβαίνουν στις ασκήσεις ή παρατάξεις εκτός Στρατοπέδου και
επιβλέπει την εξασφάλιση των θαλάμων. Ομοίως φυλάσσει τα κλειδιά των
μαγειρείων που τα παραδίδει ο Υπαξιωματικός επόπτης μαγειρείων, τα
εξασφαλίζει και τα επιστρέφει στον ίδιο σε καθορισμένη ώρα το πρωί της
επομένης. Επιβλέπει για την έγκαιρη έγερση των μαγείρων και την παρασκευή του
ροφήματος.
-60-

20. Απαγορεύει την είσοδο στη Μονάδα, σε άτομα ξένα προς την υπηρεσία
τις ώρες ανάπαυσης, καθώς και τις νυχτερινές ώρες, χωρίς την άδειά του. Στην
υποβαλλόμενη κάθε πρωί αναφορά συμβάντων, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
του, αναφέρει και τις χορηγηθείσες άδειες εισόδου (ονοματεπώνυμο, σκοπός
επίσκεψης, διάρκεια, κ.λπ.) στα προαναφερθέντα άτομα.

21. Παρευρίσκεται στις γενικές προσκλήσεις της Μονάδας. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης κατά την οποία απαιτείται γενική ή μερική πρόσκληση, ενεργεί
αυτήν και αναπτύσσει την απαιτούμενη πρωτοβουλία.

22. Ενημερώνει το Διοικητή της Μονάδας, για τα συμβάντα κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας του.

23. Ελέγχει την καλή λειτουργία των καμερών ασφαλείας όταν υφίστανται
και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

24. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη απομάκρυνση του ΑΥΔΜ και του βοηθού
του από το Γραφείο.

25. Δε δύναται να ανατίθενται καθήκοντα ΑΥΔΜ στους αξιωματικούς,
ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, υπηρεσίας γραφείου και ελαφράς υπηρεσίας.

Άρθρο 53
Βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης (ΒΑΥΔΜ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στα καθήκοντα του ΒΑΥΔΜ, ορίζονται κατά σειρά με την ΗΔ, όλοι οι
ΔΕΑ, Ανθυπασπιστές και οι μόνιμοι υπαξιωματικοί. Σε περίπτωση κατά την οποία
η δύναμη των παραπάνω δεν επαρκεί, ορίζονται κατά την κρίση του Διοικητή της
Μονάδας, κατάλληλοι στρατεύσιμοι δεκανείς, κατόπιν πρότασης της Μονάδας –
Ανεξάρτητης Υπομονάδας και έγκρισης του προϊστάμενου Σχηματισμού, για να
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός.

2. Η υπηρεσία του ΒΑΥΔΜ είναι 24ωρη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 49
του παρόντος.

3. Έχει ως προϊστάμενο κατά τη διεξαγωγή της υπηρεσίας του, τον ΑΥΔΜ.

4. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του παραμένει στο Στρατόπεδο και δεν
απομακρύνεται από αυτό για οποιαδήποτε αιτία. Απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
εκπαίδευση λαμβάνει χώρα εκτός Στρατοπέδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Αναπληρώνει τον Ανθυπασπιστή εβδομάδας της Μονάδας τις ώρες
κατά τις οποίες αυτός απομακρύνεται από το Στρατόπεδο.

6. Εκτελεί όλες τις εντολές και διαταγές του ΑΥΔΜ, του οποίου είναι
άμεσος βοηθός.
-61-

Άρθρο 54
Πλήρωμα Επιφυλακής Α/Φ – Ε/Π

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ως πλήρωμα επιφυλακής ορίζονται εκ περιτροπής, δια της Η.Δ της
Μονάδας, χειριστές Α/Φ – Ε/Π και Μηχανοσυνθέτες Α/Φ – Ε/Π, σε αριθμό ανάλογο
του μέσου και της επιχειρησιακής απαίτησης.

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 24ωρη, άρχεται και λήγει σύμφωνα με
τις σχετικές ρυθμιστικές διαταγές του οικείου Σχηματισμού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Όπως ορίζονται στα εκάστοτε Σχέδια και Διαταγές του οικείου
Σχηματισμού.

Άρθρο 55
Γραφέας Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι γραφείς της Μονάδας καθώς και λοιποί οπλίτες θητείας, ορίζονται εκ
περιτροπής με την ΗΔ, ως γραφείς υπηρεσίας.

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας των, είναι 24ωρη, αρχίζει δε και λήγει όπως
καθορίζεται στο άρθρο 49.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Τελεί υπό τις διαταγές του ΑΥΔΜ και απαλλάσσεται κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας του, των υπηρεσιών αόπλου στρατιώτη και της φρουράς.

4. Διεξάγει τη γραμματειακή υποστήριξη του ΑΥΔΜ, εφόσον έχει
εξουσιοδοτηθεί για χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων κατά τις μη εργάσιμες
ημέρες και ώρες, πλην αυτών βαθμού «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και άνω, που τα χειρίζεται
αποκλειστικά ο ΑΥΔΜ. Εκτελεί επιπλέον και τα καθήκοντα του αγγελιαφόρου.

5. Παρίσταται στην ημερήσια αναφορά της Μονάδας και συμμετέχει στην
εκπαίδευση, εκτός της νυκτερινής.

Άρθρο 56
Διαβιβαστής Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Προκειμένου να υπάρχει συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία και όταν
παρίσταται ανάγκη και ασύρματη ή ψηφιακή ή σε ειδικές περιπτώσεις και
δορυφορική επικοινωνία, οι χειριστές των αντίστοιχων μέσων επικοινωνιών της
Μονάδας, εναλλάσσονται στην υπηρεσία καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και
όλες τις ημέρες. Εφ’ όσον απαιτείται εξασφάλιση ταυτόχρονης επικοινωνίας,
-62-

ενσύρματης και ασύρματης, ορίζεται ανάλογο προσωπικό για τη λειτουργία αυτής
επί 24ωρου βάσης. Η ευθύνη ορισμού ανήκει στον Αξιωματικό Διαβιβάσεων της
Μονάδας, ο οποίος παραδίδει μέχρι την 12:00 ώρα καθημερινά σημείωμα στο 3 ο
Γραφείο της Μονάδας, στο οποίο αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των
διαβιβαστών 24ωρου υπηρεσίας. Στα Στρατόπεδα όπου εδρεύουν και άλλες
μονάδες και ανεξάρτητες υπομονάδες, η υπηρεσία δύναται να ορίζεται ανά
Στρατόπεδο, με ευθύνη του Στρατοπεδάρχη.

2. Οι εν υπηρεσία χειριστές των μέσων επικοινωνιών, επανδρώνουν τα
αντίστοιχα μέσα καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Τα λεπτομερή καθήκοντά τους καθορίζονται με διαταγές και οδηγίες της
Μονάδας.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί κάποια δυσλειτουργία κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, ειδοποιούν αμέσως τον ΑΥΔΜ και με μέριμνά του
ειδοποιείται ο Αξιωματικός Διαβιβάσεων της Μονάδας.

5. Ένας μόνο διαβιβαστής, από κάθε μέσο επικοινωνίας, απαλλάσσεται από
την ημερήσια αναφορά, των υπηρεσιών αόπλου στρατιώτη και της εκπαίδευσης
της Μονάδας.

Άρθρο 57
Νοσοκόμος Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Κατά την κρίση του Διοικητή και αναλόγως την επάνδρωση της
Μονάδας, ένας από τους νοσοκόμους της Μονάδας, ορίζεται κάθε μέρα με την ΗΔ,
ως νοσοκόμος υπηρεσίας. Στα Στρατόπεδα όπου εδρεύουν και άλλες Μονάδες και
Ανεξ. Υπομονάδες η υπηρεσία δύναται να ορίζεται ανά Στρατόπεδο, με ευθύνη
του Στρατοπεδάρχη.

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας του είναι 24ωρη, αρχίζει δε και λήγει
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 49 του παρόντος ΣΚ.

3. Ο νοσοκόμος υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, δεν
απομακρύνεται από το αναρρωτήριο της Μονάδας. Κύριο μέλημα αυτού αποτελεί
η περιποίηση των ασθενών της Μονάδας, βάση των οδηγιών και των
κατευθύνσεων του Ιατρού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Ευθύνεται να τηρεί το αναρρωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό.

5. Μεριμνά για το συσσίτιο των ασθενών οπλιτών, σύμφωνα πάντοτε με
τις οδηγίες του Ιατρού της Μονάδας.

6. Αναφέρει αμέσως στον ΑΥΔΜ, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
-63-

οποιουδήποτε ασθενούς, κατά τις ώρες ανάπαυσης ή νύχτας και παρέχει την
απαραίτητα περίθαλψη μέχρι την άφιξη του Ιατρού, ο οποίος ειδοποιείται από τον
ΑΥΔΜ.

7. Παρίσταται κατά την ημερήσια αναφορά της Μονάδας και απαλλάσσεται
των υπηρεσιών αόπλου στρατιώτη και της φρουράς.

Άρθρο 58
Οδηγός ή Οδηγοί Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ένας ή περισσότεροι από τους οδηγούς της Μονάδας, ανάλογα των
αναγκών ή της κατάστασης στην οποία διατελεί η Μονάδα, ορίζονται καθημερινά
από τον Αξιωματικό Κίνησης της Μονάδας, ως οδηγός ή οδηγοί υπηρεσίας. Ο
Αξιωματικός κίνησης υποχρεούται να παραδίνει μέχρι τη 12:00 ώρα καθημερινά,
σημείωμα στο 3ο Γραφείο της Μονάδας, στο οποίο αναφέρονται οι οδηγοί της
υπηρεσίας και οι αριθμοί των οχημάτων υπηρεσίας.

2. Οι οδηγοί υπηρεσίας παραμένουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σε
χώρο οριζόμενο από τη Μονάδα. Η υπηρεσία τους είναι 24ωρη, όπως καθορίζεται
στο άρθρο 49 του παρόντος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Είναι υπεύθυνοι να τηρούν τα οχήματά τους καθαρά και σε ετοιμότητα
για κίνηση, εφοδιασμένα πλήρως με καύσιμα και με κάθε απαραίτητο έγγραφο.

4. Απαλλάσσονται από κάθε άλλη υπηρεσία, η οποία τους στερεί τη
δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης ως οδηγοί υπηρεσίας.

5. Δεν απαλλάσσονται από την εκπαίδευση της Μονάδας.

6. Παρίστανται στην ημερήσια αναφορά της Μονάδας.

7. Λοιπά καθήκοντα και ευθύνες των οδηγών, όπως στο άρθρο 94.

Άρθρο 59
Μάγειρας ή Μάγειρες Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε όσες Μονάδες προβλέπονται από τον ΠΟΥ μάγειρες, ορίζονται με
την ΗΔ της Μονάδας Υπαξιωματικοί ή οπλίτες θητείας ειδικά εκπαιδευμένοι, ενώ 1
ή 2 από τους οπλίτες της Μονάδας, ορίζονται ως βοηθοί τους.

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας καθορίζεται 24ωρη. Αυτή αρχίζει και λήγει
όπως καθορίζεται και για τα υπόλοιπα όργανα 24ωρης υπηρεσίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
-64-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Παρευρίσκονται στην παραλαβή των τροφίμων, λαμβάνουν ακριβή
γνώση της ποσότητας των αγορασθέντων τροφίμων και υπογράφουν στο πρόχειρο
βιβλίο του συσσιτίου, βεβαιώνοντας έτσι την ακρίβεια των αναγραφομένων στο
βιβλίο.

5. Παρασκευάζουν με κάθε επιμέλεια το συσσίτιο του προσωπικού,
καταβάλλοντας κάθε δυνατή φροντίδα για την καθαριότητα και την καλή αυτού
παρασκευή και έχουν υπόψη τους ότι, κάθε εκ μέρους τους αμέλεια, η οποία έχει
επίπτωση στη μη καλή παρασκευή του φαγητού, όχι μόνο επισύρει ποινή αλλά
δύναται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των σιτιζομένων και να αποτελέσει αιτία
διενέργειας δικαστικής πράξης.

6. Μεριμνούν με τον επόπτη μαγειρείων, για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό με
την αναγκαία καύσιμη ύλη, καθώς και με νερό.

7. Καθήκον των μαγείρων πρωτίστως είναι η καθαριότητα του μαγειρείου
και των μαγειρικών σκευών γενικά.

8. Όσο διαρκεί η εργασία της παρασκευής του συσσιτίου και της
καθαριότητας του μαγειρείου και των μαγειρικών σκευών, οι μάγειροι φορούν
στολή εργασίας (ποδιά και κάλυμμα κεφαλής μαγείρου).

9. Οι μάγειροι εξαιρούνται των ασκήσεων και των παρατάξεων όταν η ώρα
αυτών συμπίπτει με την ώρα παρασκευής του συσσιτίου του προσωπικού.

10. Οι μάγειρες υποχρεούνται να διατηρούν τα μαλλιά και τα χέρια τους
καθαρά, τα δε νύχια τους βαθιά κομμένα, κατά δε τη διανομή του συσσιτίου, φο-
ρούν καθαρό χιτώνα κάλυμμα κεφαλής και γάντια μίας χρήσης. Οι μάγειρες, με την
παρουσίασή τους στη Μονάδα και κατόπιν περιοδικά, καθώς και βοηθοί τους,
μεταβαίνουν για υγειονομική εξέταση. Τα αποτελέσματα αυτής καταχωρούνται
στην τηρούμενη στα μαγειρεία ειδική κατάσταση.

11. Κατόπιν εξουσιοδότησης χειρίζονται αποκλειστικά τα ιδιαίτερης
επικινδυνότητας μηχανήματα (π.χ. κοπής κρέατος) και λαμβάνουν τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Άρθρο 60
Άλλα Όργανα Υπηρεσίας

1. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας και την κρίση του Διοικητή της,
ορίζονται και άλλα όργανα υπηρεσίας Μονάδας, όπως ηλεκτρολόγος υπηρεσίας,
υδραυλικός, τεχνίτης οχημάτων, επόπτης εστιατορίων, επόπτης ΚΨΜ, κ.λπ.

2. Τα καθήκοντα αυτών, καθορίζονται λεπτομερώς με διαταγές των
Μονάδων.

3. Η διάρκεια της υπηρεσίας των είναι 24ωρη, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 49 του παρόντος.
-65-

4. Δεν απαλλάσσονται των λοιπών υπηρεσιών.

5. Συμμετέχουν στην εκπαίδευση της Μονάδας και παρίστανται στην
ημερήσια αναφορά και στο προσκλητήριο του τμήματος επιφυλακής.

6. Για τις Μονάδες ΑΣ ορίζεται Πυροσβέστης – Διασώστης Υπηρεσίας ο
οποίος αποτελεί μέλος της Ομάδας Πυρόσβεσης και Διάσωσης που υποστηρίζει
κάθε αεροδρόμιο της ΑΣ και τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του Επόπτη Πτήσεων σε
κατάσταση άμεσης ετοιμότητας για επέμβαση, εφόσον απαιτηθεί.
-66-

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 61
Γενικές Διατάξεις

1. Πρωτεύον και θεμελιώδες καθήκον του Διοικητή της Υπομονάδας είναι
να εμπνεύσει και αναπτύξει το εθνικό αίσθημα του προσωπικού της Υπομονάδας
του, την αφοσίωσή τους στην Πατρίδα, τα αισθήματα για το καθήκον και την τιμή,
το ζήλο για την Υπηρεσία, καθώς και τις στρατιωτικές αρετές.

2. Ευθύνεται για την εν γένει στρατιωτική αγωγή, την τάξη, πειθαρχία και
εμφάνιση του προσωπικού της Υπομονάδας του. Λαμβάνει συνεχώς κάθε μέτρο
για την πρόληψη διάβρωσης του εθνικού φρονήματός τους.

3. Προσπαθεί να καθιστά το έργο των υφισταμένων του εύκολο με τις
οδηγίες, κατευθύνσεις και συμβουλές του, με τη δίκαια χρήση της εξουσίας του και
με το συνεχές ενδιαφέρον για αυτούς και μεριμνά για τη θεραπεία των αναγκών
τους.

4. Οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γνωρίσει το χαρακτήρα,
τη νοημοσύνη και την οικογενειακή κατάσταση των υφισταμένων του και να τους
μεταχειρίζεται πάντοτε με απόλυτη δικαιοσύνη, ώστε να αποκτήσει ψυχική επαφή
με αυτούς, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει σωστή Διοίκηση.

5. Καθοδηγεί τους υφισταμένους του αξιωματικούς κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, παραχωρεί σ’ αυτούς την απαιτούμενη πρωτοβουλία και τους
καθιστά υπεύθυνους για το έργο τους, προκειμένου να διεγείρει την άμιλλα αυτών,
παρέχει σε καθένα τα μέσα για την ανάπτυξη των καλών ιδιοτήτων του χαρακτήρα
τους και τους προετοιμάζει για τη Διοίκηση της Υπομονάδας.

6. Απαγορεύει στους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, μόνιμους υπαξιωματι-
κούς, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ της Υπομονάδας κάθε οικειότητα ή απότομη συμπεριφορά
στους υφισταμένους τους και απαγορεύει αυστηρότατα, οποιαδήποτε ύβρη ή τρόπο
περιφρονητικό προς αυτούς.

7. Ευθύνεται για την ταχεία και πιστή εφαρμογή κάθε διαταγής, ή σχεδίου
από το οποίο προβλέπεται συναγερμός ή οποιαδήποτε μετακίνηση της
Υπομονάδας του, ή ανάληψη από αυτήν τακτικού έργου, καθώς και για την πιστή
εφαρμογή των κανόνων και αρχών ασφάλειας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
σχετικό κανονισμό και στις ισχύουσες διαταγές. Για την εκπλήρωση του παραπάνω
έργου, οφείλει ο Διοικητής της Υπομονάδας να συνεργάζεται στενά με τους
αρμόδιους επιτελείς της Μονάδας.

8. Οργανώνει, διευθύνει, επιβλέπει ή ενεργεί την εκπαίδευση της
Υπομονάδας του με όλες τις λεπτομέρειες και συμμορφώνεται με τις διατάξεις των
οικείων κανονισμών και τις ειδικές οδηγίες των προϊσταμένων κλιμακίων.
-67-

9. Χρησιμοποιεί κατά την εκπαίδευση ή την υπηρεσία της Υπομονάδας
τους αξιωματικούς και τα λοιπά στελέχη, αξιοποιώντας τις ικανότητές τους.

10. Ευθύνεται για την κανονική λειτουργία κάθε οικονομικής υπηρεσίας της
Υπομονάδας του (χρηματικό, υλικό, εφόδια γενικώς, κ.λπ.), προβλέπει σχετικές
ανάγκες και ενεργεί για την ικανοποίηση αυτών. Επίσης ευθύνεται για την άριστη
κατάσταση και διατήρηση του πάσης φύσης υλικού της Υπομονάδας του.

11. Μεριμνά για την έγκαιρη διανομή στο προσωπικό του, των
αποστελλομένων επιστολών και των συστημένων αντικειμένων ή επιταγών.

12. Επισκέπτεται στο αναρρωτήριο ή νοσοκομείο τους νοσηλευόμενους
αξιωματικούς ή οπλίτες της Υπομονάδας του, εφ’ όσον το νοσοκομείο εδρεύει στη
Φρουρά, μεριμνά δε ώστε και οι υφιστάμενοι βαθμοφόροι του να κάνουν το ίδιο για
τους υφισταμένους τους.

13. Επιβλέπει ώστε η υπηρεσία να κατανέμεται δίκαια μεταξύ των οργάνων
Διμοιριών – Ουλαμών και μεταξύ του προσωπικού της Υπομονάδας και
βεβαιώνεται συνεχώς μετά από έλεγχο, για την κανονική λειτουργία των αρμοδίων
οργάνων.

14. Παρακολουθεί το υπαγόμενο στην Υπομονάδα του προσωπικό, από
στρατολογικής άποψης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

15. Λαμβάνει συνέντευξη από όλους και ειδικότερα για τους
νεοτοποθετημένους οπλίτες, εντός 24ώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή
της Μονάδας και αναφέρει ανάλογα.

Άρθρο 62
Οργάνωση και Λειτουργία Υπομονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Κάθε Υπομονάδα οργανώνεται, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΟΥ, σε
Δρίες ή Ουλαμούς, Ομάδες, κ.λπ., όπως καθορίζεται στο Γενικό Κανονισμό
Υπηρεσίας στο Στρατό (ΣΚ 20-1).

2. Τους Διοικητές των παραπάνω Διμοιριών - Ουλαμών, καθώς και τους
Ομαδάρχες και Αρχηγούς Στοιχείων της Υπομονάδας, ορίζει ο Διοικητής αυτής,
από τους τοποθετημένους Αξιωματικούς ή Υπαξιωματικούς, βάσει του σχετικού
ΠΟΥ και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Μονάδας. Η τοποθέτηση των
Οπλιτών σε κάθε Υπομονάδα, γίνεται με την ΗΔ της Μονάδας, βάσει των αναγκών
της και του ισχύοντος ΠΟΥ. Η τοποθέτησή τους στις Διμοιρίες - Ουλαμούς και
Ομάδες - Στοιχεία, γίνεται από το Διοικητή της οικείας Υπομονάδας.

3. Ο Διοικητής της Υπομονάδας μεριμνά να διατηρούνται, σε όλες τις
περιπτώσεις, οι οργανικοί δεσμοί των Διμοιριών - Ουλαμών και Ομάδων -
Στοιχείων αυτής και αποφεύγει τη συχνή ή χωρίς σοβαρό λόγο, αλλαγή των
επικεφαλής των διμοιριών - ουλαμών, ομάδων - στοιχείων, αξιωματικών ή
υπαξιωματικών.
-68-

4. Η οργάνωση της Υπομονάδας αποτελεί οδηγό για την κατανομή του
προσωπικού στους θαλάμους, την παρασκευή συσσιτίου, όταν παρασκευάζεται
αυτό χωριστά, τις διάφορες διανομές και τον καθορισμό των υπηρεσιών των
διμοιριών - ουλαμών.

5. Ο Διοικητής της Υπομονάδας ευθύνεται, έναντι του Διοικητή της οικείας
Μονάδας, για την έγκαιρη σύνταξη της Υπομονάδας του, τις καθορισμένες ώρες.
Λαμβάνει κάθε πρωί αναφορά της Υπομονάδας, ακροάται τις αιτήσεις του
προσωπικού, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από τον Αρχιλοχία στο βιβλίο
αιτήσεων και αναφορών και παρίσταται υποχρεωτικά στο προσκλητήριο της
Μονάδας.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

6. Αξιωματικοί και οπλίτες οι οποίοι τοποθετούνται ή επανέρχονται στην
Υπομονάδα, μετά από άδεια μεγαλύτερη του 24ωρου, ή από απόσπαση ή από
ΦΠ ή ΦΜ ή από το νοσοκομείο, καθώς και αυτοί που μετατίθενται ή
απομακρύνονται με άδεια πλέον του 24ώρου ή με οποιοδήποτε τρόπο
αποσπώνται ή λαμβάνουν ΦΠ ή ΦΜ, παρουσιάζονται υποχρεωτικά πριν την
ανάληψη οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προ της αναχώρησής τους, ενώπιον του
Διοικητού της Υπομονάδας, ο οποίος ελέγχει τα σχετικά διοικητικά ή διαχειριστικά
έγγραφα. Ο Διοικητής της Υπομονάδας ελέγχει επιπλέον την εμφάνιση, το
κανονικό της στολής, καθώς και την πληρότητα των φερομένων από αυτούς,
υλικών ή εφοδίων.

7. Επιβλέπει ώστε, κατά τις εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις, οι Διοικητές των
Διμοιριών - Ουλαμών, καθώς και οι Ομαδάρχες και Αρχηγοί Στοιχείων, να
επιθεωρούν και να ελέγχουν τα δημόσια είδη των υφισταμένων τους, να δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη και συντήρηση του οπλισμού τους και να τους
επιβάλουν να προτείνουν τις αναγκαίες αντικαταστάσεις, επισκευές και
συμπληρώσεις.

8. Ενεργεί καθημερινά γενική επιθεώρηση του προσωπικού, εγκαταστά-
σεων και υλικού και λεπτομερή επιθεώρηση τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.

9. Όταν η Διμοιρία ή Ουλαμός διαθέτει οχήματα, άρματα, πυροβόλα, ή
άλλο ειδικό υλικό, το οποίο απαιτεί πρόσθετη συντήρηση, ενεργεί, εκτός της
παραπάνω γενικής επιθεώρησης και ειδική σε άλλη ημέρα της εβδομάδας και
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές.

10. Υποβάλλει στο Διοικητή της Μονάδας κάθε αναφορά, την οποία αυτός
κρίνει σκόπιμη για την ασφάλεια, την εκπαίδευση, την τάξη, την πειθαρχία και τη
στολή του προσωπικού του. Αναφέρει επίσης, τις ποινές, τις οποίες επέβαλε στο
προσωπικό του, καθώς και κάθε τι που κρίνει αναγκαίο να γνωρίσει αμέσως η
Μονάδα του.

Τήρηση βιβλίων – φακέλων αλληλογραφίας

11. Ο Διοικητής της Υπομονάδας, εκτός των βιβλίων οικονομικής φύσης
-69-

που καθορίζονται από τους κανονισμούς, τηρεί με ευθύνη του τα εξής βιβλία,
φακέλους ή πίνακες:

α. Βιβλίο ΗΔ Υπομονάδας.
β. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
γ. Φακέλους προβλεπόμενους από το θεματολόγιο.
δ. Απόσπασμα ΠΟΥ της Μονάδας, για την ισχύουσα οργάνωση της
Υπομονάδας.
ε. Βιβλίο Κωλυομένων – Απόντων.
στ. Βιβλίο Ποινών.

ζ. Βιβλίο Ημερήσιας Αναφοράς Υπομονάδας.

η. Βιβλίο Ασθενών Αξιωματικών - Οπλιτών Υπομονάδας.

θ. Μερικό Μητρώο Οπλισμού Υπομονάδας.

ι. Τα ατομικά έγγραφα των υπαξιωματικών και όλα τα ατομικά έγγραφα
των στελεχών στις ανεξάρτητες υπομονάδες.

ια. Φάκελο συνεντεύξεων.
ιβ. Κάθε άλλο βιβλίο, φάκελο ή πίνακα που προβλέπεται από τις
ισχύουσες διαταγές (Όπως καταστάσεις Ελέγχου Υπηρεσιών Οπλιτών, Μητρώα
Παρακολούθησης - Λειτουργίας Κύριων και Ειδικών Υλικών της Υπομονάδας,
κ.λπ.).

12. Ο Διοικητής της Υπομονάδας τηρεί όλα τα βιβλία, φακέλους ή πίνακες
της Υπομονάδας μέσω των αρμόδιων οργάνων, εκτός του αποσπάσματος ΠΟΥ,
το οποίο τηρεί και χειρίζεται προσωπικά, εφ’ όσον φέρει βαθμό ασφαλείας
«ΑΠΟΡΡΗΤΟ». Επίσης χειρίζεται προσωπικά τα έγγραφα με βαθμό ασφαλείας
«ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και πάνω. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη διεξαγωγή της
αλληλογραφίας, καθώς και την τήρηση των καθοριζομένων κανόνων και αρχών
από τον αντίστοιχο Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας.

13. Τα τηρούμενα βιβλία από την Υπομονάδα πρέπει να σελιδοποιηθούν
και κυρωθούν με την υπογραφή του Διοικητή ή Υποδιοικητή της οικείας
Υπομονάδας.

14. Τα αντίγραφα του Δελτίου Ατομικού Φύλλου Ιματισμού (ΔΑΦΙ),
τηρούνται πάντοτε από το προσωπικό στο οποίο ανήκουν. Επιδίδονται στο
Διοικητή της Υπομονάδας μόνο όταν πρόκειται να τα ενημερώσει και τα επιστρέφει
αμέσως.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15. Ο Διοικητής Υπομονάδας ευθύνεται για την τήρηση όλων των
διατάξεων για την υγιεινή και απαιτεί να του αναφέρεται καθετί, που αποβλέπει
-70-

στην υγεία του προσωπικού του.

16. Επιβλέπει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ευπρεπή
εμφάνιση του προσωπικού.

17. Επιβλέπει ώστε η στολή του προσωπικού του να είναι καθαρή, σε καλή
κατάσταση, σιδερωμένη και να είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στους
σχετικούς κανονισμούς.

18. Μεριμνά κατά τη διανομή του ιματισμού στο προσωπικό του, να
χορηγείται στον καθένα στολή και υποδήματα προσαρμοσμένα στις σωματικές του
διαστάσεις.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

19. Κάθε φορά που ο Διοικητής της Υπομονάδας μετατίθεται, ο Διοικητής
της Μονάδας διατάσει έγκαιρα την κανονική παράδοση της Υπομονάδας σε άλλο
Αξιωματικό.

20. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30
ημερών, το Διοικητή της Υπομονάδας αναπληρώνει ο Υποδιοικητής ή εφόσον δεν
προβλέπεται, ο αρχαιότερος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής αυτής. Όταν υπερβαίνει
τις 30 ημέρες, παραδίδεται η Διοίκηση της Υπομονάδας, όπως παραπάνω
(παράγραφος 19).

21. Ο Αξιωματικός που αναπληρώνει το Διοικητή της Υπομονάδας,
συμπεριλαμβάνεται στη σειρά υπηρεσίας των Υπομονάδων για την εσωτερική
υπηρεσία της Μονάδας.

22. Ο Αξιωματικός που αναπληρώνει το Διοικητή της Υπομονάδας, όταν
απουσιάζει λιγότερο των 30 ημερών, απαλλάσσεται μόνο από τα καθήκοντα που
έχει στην Υπομονάδα.

Άρθρο 63
Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ) Υπομονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Υπομονάδα ενταγμένη σε Μονάδα Όπλου ή Σώματος, υπάγεται
κανονικά για κάθε θέμα ΔΜ στην οικεία Μονάδα και ακολουθεί κατ’ αναλογία το
ίδιο σύστημα ΔΜ με αυτήν, όπως αυτό καθορίζεται από τους ισχύοντες Νόμους,
Κανονισμούς και διαταγές.

2. Ο Διοικητής της Υπομονάδας μεριμνά ώστε οι υφιστάμενοί του
Αξιωματικοί και Οπλίτες, να είναι πάντοτε εφοδιασμένοι με τα προβλεπόμενα είδη
οπλισμού, ιματισμού, εξάρτησης, κλινοστρωμνής, κ.λπ., απαιτεί δε να λαμβάνουν
όλοι τα διάφορα δικαιούμενα είδη, εφόδια ή μισθό (για τους οπλίτες θητείας) και
βεβαιώνεται σχετικά γι΄ αυτό με τις εκάστοτε επιθεωρήσεις του.

3. Σε περίπτωση απόσπασης κάποιας Διμοιρίας – Ουλαμού της
Υπομονάδας, τα θέματα Διοικητικής Μέριμνας αντιμετωπίζονται από το Τμήμα στο
οποίο εντάχθηκε η αποσπασμένη Διμοιρία ή Ουλαμός.
-71-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

4. Ο Διοικητής της Υπομονάδας ως Μερικός Διαχειριστής Υλικού είναι
υπόλογος έναντι του Διοικητή της Μονάδας και του δημοσίου για όλα τα
οικονομικά ζητήματα (χρηματικά – υλικά – εφόδια, κ.λπ.), σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαταγές και Κανονισμούς.

5. Είναι αρμόδιος για τον κανονικό ανεφοδιασμό της Υπομονάδας του με
υλικό, σύμφωνα με την συγκεκριμένη στάθμη αποθεμάτων ή κλιμάκων ή
πραγματικών αναγκών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μονάδας του ή του
προϊσταμένου του (για τις Ανεξάρτητες Υπομονάδες) και στο πλαίσιο των σχετικών
διαταγών προϊστάμενου Σχηματισμού.

6. Μεριμνά για την κανονική παραλαβή, εναποθήκευση, συντήρηση και
κανονική χορήγηση του υλικού για τις ανάγκες της Υπομονάδας του.

7. Αναφέρει στη Γενική Διαχείριση Υλικού, τις ανάγκες της Υπομονάδας
του σε ότι αφορά στη χορήγηση, ανταλλαγή ή επιστροφή υλικών.

8. Ενημερώνει τα δικαιολογητικά δοσοληψιών μετά από κάθε δοσοληψία
της διαχείρισης του.

9. Συντάσσει και υποβάλει στον Γενικό Διαχειριστή Υλικού όλα γενικά τα
πρωτόκολλα ανάλωσης του μήνα για το αναλώσιμο υλικό.

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ

10. Υπογράφει τα δελτία δοσοληψιών, από τη Γενική Διαχείριση Υλικού,
των ειδών ιματισμού, οπλισμού, εξάρτυσης, κλινοστρωμνής, κ.λπ., παρίσταται δε
κατά την παραλαβή των ειδών αυτών για να διαπιστώσει την καλή κατάσταση και
την κανονικότητα της κατασκευής τους. Στην παραπάνω υπηρεσία δύναται να
αντικατασταθεί και από άλλους αξιωματικούς της Υπομονάδας.

11. Μεριμνά ώστε τα είδη οπλισμού, ιματισμού, εξάρτησης, κλινοστρωμνής
κ.λπ., τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό της Υπομονάδας, να εγγράφονται
παρουσία αυτών στα σχετικά παραστατικά, ώστε να μπορούν να βεβαιώνονται για
την ακρίβεια των εγγράφων αυτών.

12. Επιθεωρεί μετά από κάθε διανομή υλικού, η οποία δεν έγινε παρουσία
του, το προσωπικό που παρέλαβαν τα υλικά, καθώς και το υλικό που παρελήφθη.

13. Αναφέρει άμεσα στη Μονάδα περιπτώσεις απώλειας ή αδικαιολόγητης
φθοράς οποιουδήποτε είδους οπλισμού ή υλικού, προκειμένου να διενεργηθεί η
κατά περίπτωση προβλεπόμενη δικαστική πράξη για την διαπίστωση των αιτίων –
υπευθύνων και τον καταλογισμό του υλικού.

14. Προωθεί στη Διμοιρία - Ουλαμό ή Ομάδα συντήρησης τα είδη τα οποία
έχουν ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης και ακολουθεί την εκάστοτε καθοριζόμενη
διαδικασία για κάθε υλικό.

15. Επιβλέπει ώστε να τηρείται κανονικά η διαδικασία παράδοσης των
-72-

δημοσίων ειδών, των οπλιτών που απεβίωσαν, λιποτάκτησαν, εισήχθησαν σε
νοσοκομείο, κ.λπ., σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς.

16. Ενεργεί τακτικά έλεγχο, για να βεβαιωθεί εάν τα παραληφθέντα ή
επιστρεφόμενα από την Υπομονάδα υλικά, καταχωρήθηκαν κανονικά και είναι
υπεύθυνος για την έγκαιρη παραλαβή και παράδοση του υλικού, σύμφωνα με τις
διαταγές της Μονάδας.

17. Μεριμνά για την άμεση εκκένωση της Υπομονάδας του από άχρηστο
υλικό που έχει προκύψει όπως και την επιστροφή τυχόν πλεονάζοντος εύχρηστου
υλικού.

18. Μεριμνά για την άμεση προώθηση κάθε επισκευάσιμου υλικού, του
οποίου η επισκευή του δεν είναι δυνατή με τα μέσα της Υπομονάδας.

19. Ενεργεί κατά την εβδομαδιαία επιθεώρηση λεπτομερή έλεγχο όλων των
δημοσίων ειδών, τα οποία είναι χρεωμένα στο προσωπικό της Υπομονάδας,
προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά τους ή έχουν χαθεί ή είναι φθαρμένα
και ενεργεί για την αντικατάστασή τους.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
20. Λαμβάνει πάντοτε τα αναγκαία μέτρα καθαριότητας, συντήρησης και
διαφύλαξης του οπλισμού της Υπομονάδας, καθώς και όλου του λοιπού υλικού
της και ενεργεί, εκτός των τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων ή ελέγχων, για να
διαπιστώσει το βαθμό συντήρησης, πληρότητας και λειτουργικότητας του
οπλισμού και των λοιπών υλικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 64
Γενικές Διατάξεις

1. Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και κατάλληλοι μόνιμοι υπαξιωματικοί
της Υπομονάδας, χρησιμοποιούνται από το Διοικητή της, τόσο ως Διοικητές των
διμοιριών, ουλαμών, ομάδων κ.λπ. της Υπομονάδας, όσο και ως αξιωματικοί
ειδικών καθηκόντων ή αξιωματικοί υπηρεσίας σ΄ αυτή.

2. Ως ειδικά καθήκοντα των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και μονίμων
Υπαξιωματικών της Υπομονάδας, καθορίζονται αυτά του Αξιωματικού Οπλισμού και
Βολής, και του Υπαξιωματικού Διανομών και Ιματισμού.

3. Τα ειδικά καθήκοντα, καθώς και αυτά των αξιωματικών υπηρεσίας,
εκτελούν οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί της
Υπομονάδας, παράλληλα με τα καθήκοντα των, ως διοικητών διμοιριών -
ουλαμών και ομαδαρχών - αρχηγών στοιχείων.

4. Στα καθήκοντα Αξιωματικού υπηρεσίας εναλλάσσονται οι αξιωματικοί,
ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί της Υπομονάδας κατά σειρά και κατά
χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
-73-

5. αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί της Υπομονάδας,
επιφορτισμένοι με την εκτέλεση καθηκόντων οικονομικής φύσης, καθίσταται
δημόσιοι υπόλογοι και υπέχουν διοικητικές (πειθαρχικός έλεγχος), αστικές
(χρηματικές) και ποινικές ευθύνες, εφόσον από τις πράξεις ή παραλείψεις τους
προήλθε ζημιά στο δημόσιο. Επίσης υπέχουν ευθύνη αποκατάστασης της
προκληθείσας ζημίας.

6. Πέραν των ανατιθεμένων από την Υπομονάδα καθηκόντων, στους
αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς αυτής, είναι δυνατόν
να τους ανατεθούν ειδικά καθήκοντα και από το Διοικητή της Μονάδας.

7. Ομοίως ορίζονται ως όργανα της Μονάδας και της Φρουράς.

Άρθρο 65
Υποδιοικητής Υπομονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Καθήκοντα Υποδιοικητή Υπομονάδας ανατίθενται στον αρχαιότερο από
τους αξιωματικούς της Υπομονάδας, με την ΗΔ της Υπομονάδας, ή ελλείψει
αξιωματικών, σε Ανθυπασπιστή, ή μόνιμο Υπαξιωματικό, εφ’ όσον προβλέπεται
από τον ισχύοντα ΠΟΥ.

2. Αντικαθιστά τον απουσιάζοντα για οποιοδήποτε λόγο, Διοικητή της
Υπομονάδας.

3. Ο Υποδιοικητής της Υπομονάδας βοηθά το Διοικητή κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του, επιβλέπει στην εκτέλεση των διαταγών που έχουν δοθεί, σε
ότι αφορά στη Διοίκηση και εκπαίδευση της Υπομονάδας, δίνει οδηγίες στους
Διοικητές Διμοιριών, Ουλαμών, Ομάδων, κ.λπ., καθώς και στα όργανα της
Υπομονάδας, για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς του και ενημερώνει σχετικά το
Διοικητή της Υπομονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Υπομoνάδας για κάθε ζήτημα ΔM
αυτής και επιβλέπει τη συντήρηση του οπλισμού και λoιπού υλικού της, την
τήρηση των λογιστικών και διοικητικών βιβλίων της, καθώς και την ευταξία,
καθαριότητα και συντήρηση όλων των χώρων ευθύνης της Υπομονάδας.

5. Μεριμνά για την ατομική και ομαδική υγιεινή του προσωπικού της
Υπομονάδας, πάντοτε σε συνεργασία με τον Ιατρό της Μονάδας.

6. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων, τη σύνταξη των εγγράφων, τη
διεξαγωγή της αλληλογραφίας σε φυσική μορφή ή με μέσα ΤΠΕ και την τήρηση και
εκκαθάριση των αρχείων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις εκάστοτε
ισχύουσες διαταγές.

7. Όταν απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών,
αναπληρώνεται με την ΗΔ της Υπομονάδας, από τον αρχαιότερο από τους
-74-

Αξιωματικούς της Υπομονάδας, ο οποίος όμως δεν απαλλάσσεται από τα λοιπά
καθήκοντά του στην Υπομονάδα.

Άρθρο 66
Αξιωματικός Διοικητής Διμοιρίας - Ουλαμού

ΓΕΝΙΚΑ

1. Καθήκοντα Αξιωματικού Διοικητού Διμοιρίας Ουλαμού στην
Υπομονάδα, ανατίθενται στους υπολοχαγούς, Ανθυπολοχαγούς, Ανθυπασπιστές,
ΔΕΑ και μόνιμους υπαξιωματικούς της με την ΗΔ της. Κατά την τοποθέτηση των
παραπάνω στην Υπομονάδα, τις διμοιρίες - ουλαμούς της, λαμβάνεται υπ’ όψη
από τη Μονάδα και Υπομονάδα, ο βαθμός και η σειρά αρχαιότητας, όπως και οι
ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Διοικεί τη Διμοιρία ή Ουλαμό κάτω από την άμεση επίβλεψη του
Διοικητή της Υπομονάδας, στον οποίο είναι υπεύθυνος για την πιστή, ακριβή και
λεπτομερή εκτέλεση κάθε διαταγής της Μονάδας ή της Υπομονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Ευθύνεται για τη βελτίωση του ηθικού του προσωπικού του και για την
εν γένει στρατιωτική αγωγή του.

4. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να γνωρίσει εξ ολοκλήρου το
χαρακτήρα, τη νοημοσύνη, την οικογενειακή κατάσταση και γενικά τις ανάγκες των
υφισταμένων του και ιδιαίτερα των οπλιτών θητείας, τους οποίους συνεχώς
καθοδηγεί και επιβλέπει.

5. Διατηρεί την τάξη και την πειθαρχία στη Διμοιρία ή Ουλαμό του,
διεγείρει την άμιλλα μεταξύ των υφισταμένων του, αναπτύσσει το ζήλο τους στην
υπηρεσία, καθώς και το πνεύμα Μονάδας και έχει ως απαράβατους κανόνες της
διοίκησης του, την αμεροληψία και τη δικαιοσύνη.

6. Ενεργεί αυτοπροσώπως ή με τους υπαξιωματικούς την εκπαίδευση της
Διμοιρίας ή Ουλαμού του και συμμορφώνεται με τις διατάξεις των κανονισμών και
τις ειδικές οδηγίες της Μονάδας.

7. Επισκέπτεται τους νοσηλευόμενους οπλίτες του στο αναρρωτήριο ή το
νοσοκομείο, εφ’ όσον το νοσοκομείο εδρεύει στη Φρουρά, μεριμνά δε όπως οι
υφιστάμενοί του βαθμοφόροι κάνουν το ίδιο, για τους υφισταμένους τους.

8. Ο Αξιωματικός Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού είναι υπεύθυνος έναντι
του Διοικητή της Υπομονάδας, για την έγκαιρη σύνταξη της Διμοιρίας ή Ουλαμού
κατά την πρωινή πρόσκληση και αναφορά, καθώς επίσης και σε καθορισμένες
ώρες για εκπαίδευση ή υπηρεσία της Υπομονάδας.

9. Επιθεωρεί κάθε μέρα τη Διμοιρία ή Ουλαμό και ενημερώνεται από τον
βοηθό του για κάθε μεταβολή, επιβληθείσα ποινή, χορηγηθείσα άδεια, στο
προσωπικό της Διμοιρίας ή Ουλαμού του, καθώς και για τα αποτελέσματα της
ιατρικής επίσκεψης.
-75-

10. Ενεργεί έλεγχο της πληρότητας οπλισμού της Διμοιρίας του καθημερινά
και 1 φορά τουλάχιστον την εβδομάδα γενική επιθεώρηση και έλεγχο της
πληρότητας, της κατάστασης, του βαθμού συντήρησης και της καθαριότητας του
υλικού της Διμοιρίας ή Ουλαμού του, του οπλισμού, καθώς και των δημοσίων ειδών
του προσωπικού του και δίνει ιδιαίτερη έμφαση, στην καθαριότητα και άριστη
συντήρηση του οπλισμού. Διαπιστώνει κατά τις παραπάνω επιθεωρήσεις και
μεριμνά για τις ανάγκες αντικατάστασης, συμπλήρωσης και επισκευής του
οπλισμού, υλικού και ιματισμού της Διμοιρίας ή Ουλαμού του και παραδίδει για
αυτό συγκεντρωτική κατάσταση στο Διοικητή της Υπομονάδας.

11. Βεβαιώνεται κατά την εβδομαδιαία επιθεώρηση, για την:

α. Καθαριότητα και ευταξία όλων των χρησιμοποιούμενων χώρων
από τη Διμοιρία ή Ουλαμό του.

β. Έγκαιρη, ακριβή και ορθή εκτέλεση των διαταχθέντων επισκευών.

12. Όταν η Διμοιρία ή Ουλαμός διαθέτει οχήματα, άρματα, πυροβόλα, ή
άλλο ειδικό υλικό, το οποίο απαιτεί πρόσθετη συντήρηση, ενεργεί, εκτός της
παραπάνω γενικής επιθεώρησης και ειδική σε άλλη ήμέρα της εβδομάδας και
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές.

13. Πριν την αναχώρηση και μετά την επάνοδο οπλίτη, στην Υπομονάδα
από την οποία απουσίαζε περισσότερο του 24ωρου, ο Αξιωματικός Διοικητής
Διμοιρίας ή Ουλαμού, επιθεωρεί λεπτομερώς τα διατιθέμενα είδη και ιδίως εκείνα
τα οποία είχε μαζί του κατά την απουσία του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

14. Οργανώνει λεπτομερώς την εκπαίδευση της Διμοιρίας ή Ουλαμού,
προετοιμάζει αυτοπροσώπως από την προηγούμενη τους εκπαιδευτές σε όλα τα
αντικείμενα της εκπαίδευσης και επιβλέπει ταυτόχρονα για τη συγκέντρωση και
κατανομή όλου του εκπαιδευτικού υλικού.

15. Ενεργεί όλες τις διδασκαλίες και ασκήσεις, οι οποίες καθορίζονται στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης και βοηθείται από τους Υπαξιωματικούς της Διμοιρίας ή
Ουλαμού του, όταν το είδος της εκπαίδευσης το απαιτεί.

16. Eυθύνεται για την καθολική άθληση και την ανάπτυξη αθλητικού
πνεύματος στη Διμοιρία ή Ουλαμό του, ασκεί αυτοπροσώπως το προσωπικό του
στις αθλοπαιδιές και γενικά σε κάθε προβλεπόμενη άθληση. Ομοίως τους ασκεί στη
σωματική αγωγή, εφ’ όσον δεν υπάρχει κατάλληλος Υπαξιωματικός ή έχει
διαταχθεί από τη Μονάδα.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

17. Τηρεί ο ίδιος βιβλιάριο (Υπόδειγμα 1) του προσωπικού της Διμοιρίας ή
Ουλαμού του, στο οποίο αναγράφει λεπτομερώς κάθε παρατήρηση, για την
εμφάνιση, διαγωγή, επίδοση και χαρακτήρα τους. Το βιβλιάριο αυτό το φέρει
-76-

πάντοτε μαζί του, το οποίο θέτει κατά συχνά διαστήματα υπ’ όψη του Διοικητή της
Υπομονάδας.

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

18. Ευθύνεται για την τήρηση στη Διμοιρία ή Ουλαμό του όλων των
διατάξεων που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα.

19. Επιβλέπει ομοίως το κανονικό της στολής των Οπλιτών της Διμοιρίας ή
Ουλαμού του και εισηγείται ενδεχομένως για την αντικατάσταση ή
αναπροσαρμογή της.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ΔΜ)

20. Παρίσταται κατά τη διανομή των ατομικών ειδών και ιματισμού στους
υφισταμένους του. Επιβλέπει για την προσαρμογή της στολής και διαπιστώνει αν
τα χορηγούμενα είδη, είναι τα προβλεπόμενα.

21. Διαπιστώνει στο πάσης φύσης υλικό, τις φθορές ή απώλειες, ιδίως μετά
την επιστροφή του προσωπικού από ασκήσεις και βολές.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ

22. Ο Αξιωματικός Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού όταν απουσιάζει ή
οπωσδήποτε κωλύεται, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών,
αντικαθίσταται από άλλο Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή ή κατάλληλο μόνιμο
Υπαξιωματικό της Υπομονάδας, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητή αυτής. Εάν
απουσιάζει για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών αναπληρώνεται από
τον αρχαιότερο Ομαδάρχη (Βοηθό Διμοιρίτη – Ουλαμαγού).

Άρθρο 67
Αξιωματικός Υπεύθυνος για το Συσσίτιο

1. Ο αρχαιότερος των αξιωματικών διμοιριών ή ουλαμών ή και ο
Υποδιοικητής της Υπομονάδας, ορίζεται με την ΗΔ της Υπομονάδας, ως
Αξιωματικός του Συσσιτίου. Αυτός έχει την άμεση επιτήρηση του συσσιτίου αυτής.

2. Όταν δεν υφίσταται επιτροπή του συσσιτίου, ο Αξιωματικός του
Συσσιτίου της Υπομονάδας εξετάζει και βεβαιώνεται καθημερινά αν τηρήθηκαν οι
διαταγές του Διοικητή της Υπομονάδας, κατά την αγορά, παραλαβή και διανομή
των διαφόρων τροφίμων.

3. Ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Υπομονάδας, για την καλή και
κανονική παρασκευή του συσσιτίου και τη διανομή του όπως προβλέπεται.

4. Βεβαιώνεται για την καλή παρασκευή του συσσιτίου και την καλή
κατάσταση του χρησιμοποιουμένου για αυτό υλικού.

5. Κύριο μέλημά του είναι η καθαριότητα των μαγειρικών σκευών, ο
ιματισμός των μαγείρων και η κανονική κοπή των μερίδων, ώστε η διανομή να
-77-

είναι δίκαια, αναφέρει δε στο Διοικητή της Υπομονάδας, κάθε ανάγκη των
μαγείρων και την κατάσταση των μαγειρείων.

Άρθρο 68
Αξιωματικός Οπλισμού και Βολής

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Υπομονάδα ένας από τους Αξιωματικούς της, ορίζεται με την
ΗΔ της, ως Αξιωματικός Οπλισμού και Βολής. Κύριο μέλημά του είναι η ασφάλεια
του οπλισμού και προετοιμασία - εκτέλεση των βολών της Υπομονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Για την εκπλήρωση του παραπάνω έργου, ο Αξιωματικός Οπλισμού και
Βολής ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Υπομονάδας για την:

α. Ασφάλεια του οπλισμού της Υπομονάδας.

β. Διακίνηση του οπλισμού του προσωπικού στην αποθήκη οπλισμού
της Υπομονάδας ή Μονάδας.
γ. Προετοιμασία των επιθεωρήσεων οπλισμού της Υπομονάδας.
δ. Προετοιμασία και συγκέντρωση του αναγκαίου οπλισμού,
πυρομαχικών, στόχων και λοιπών υλικών βολής.
ε. Παραλαβή και προετοιμασία των πεδίων βολής, καθώς και τη
λήψη μέτρων ασφάλειας.
στ. Εξασφάλιση ενδεχομένως, μέσων κίνησης της Υπομονάδας.
ζ. Κάθαρση και συντήρηση του οπλισμού στο πεδίο βολής.
η. Συλλογή καλύκων και υλικών συσκευασίας πυρομαχικών.
θ. Εξασφάλιση των απαραίτητων επικοινωνιών εκτέλεσης της βολής.
ι. Καθαριότητα του πεδίου βολής μετά το πέρας της βολής από την
Υπομονάδα.
ια. Καθημερινή χρέωση του οπλισμού της Υπομονάδας στο θαλαμο-
φύλακα - κτιριοφύλακα και συντάσσει τις αντίστοιχες καταστάσεις οπλισμού,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαταγές.

Άρθρο 69
Αξιωματικός Διανομών και Ιματισμού

ΓΕΝΙΚΑ

1. Καθήκοντα Αξιωματικού Διανομών και Ιματισμού στην Υπομονάδα,
ανατίθενται με την ΗΔ αυτής, σε έναν από αξιωματικούς ή τον Υποδιοικητή της.
-78-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Εποπτεύει τις πάσης φύσης διανομές και χορηγήσεις στο προσωπικό
της Υπομονάδας, τις οποίες προετοιμάζει έγκαιρα και λεπτομερώς.

3. Ευθύνεται για τη συγκέντρωση, αποστολή, παραλαβή και διανομή μετά
την πλύση της λινοστολής των οπλιτών της Υπομονάδας, βάσει των ισχυουσών
διαταγών και οδηγιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 70
Γενικές Διατάξεις

1. Για την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας των Υπομονάδων,
ορίζονται για κάθε 1 από αυτές, με την ΗΔ της Υπομονάδας, εβδομαδιαία όργανα
υπηρεσίας.

2. Ως εβδομαδιαία όργανα υπηρεσίας Υπομονάδας ορίζονται:

α. Ένας κατώτερος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής, ως Αξιωματικός
Υπηρεσίας Υπομονάδας και εφόσον ο αριθμός τους δεν επαρκεί, δύναται να
χρησιμοποιηθούν και μόνιμοι υπαξιωματικοί διμοιριών ή ουλαμών.

β. Ένας εκ των λοιπών υπαξιωματικών κάθε Υπομονάδας, ως
Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας.

3. Η υπηρεσία των παραπάνω οργάνων είναι εβδομαδιαία, αρχίζει δε και
λήγει, σύμφωνα με το ισχύον ΠΩΥΕ.

4. Τα όργανα της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους,
φέρουν την προβλεπόμενη στολή υπηρεσίας.

5. Δεν απαλλάσσονται των θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων.

6. Αντικατάσταση των οργάνων εβδομαδιαίας υπηρεσίας δεν επιτρέπεται,
χωρίς την έγκριση του Διοικητή της Υπομονάδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης
ειδοποιείται σχετικά ο Λοχαγός της εβδομάδας.

Άρθρο 71
Αξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Υπομονάδας έχουν κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους, ως άμεσο προϊστάμενο το Λοχαγό Εβδομάδας της Μονάδας,
αλλά εξαρτώνται ως προς την εσωτερική υπηρεσία των Υπομονάδων τους από
τους διοικητές των υπομονάδων και έχουν ως άμεσο και διαρκή βοηθό του τον
Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας της οικείας Υπομονάδας.

2. Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας επιβλέπει την ακριβή εκτέλεση
-79-

των καθηκόντων του Αρχιλοχία και οργάνων υπηρεσίας της εβδομάδας, μεριμνά για
την τήρηση των δοθεισών διαταγών και οδηγιών και απαιτεί, όπως ο Αρχιλοχίας
και ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας της Υπομονάδας, αναφέρουν σ’ αυτόν
λεπτομερώς κάθε αίτηση, μεταβολή, τιμωρία, χορηγούμενη άδεια ή ενεργούμενη
διανομή στην Υπομονάδα, καθώς και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ιατρού.

3. Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας όταν φθάσει το πρωί στην
Υπομονάδα, λαμβάνει αναφορά από τον Αρχιλοχία ή τον Υπαξιωματικό
Υπηρεσίας Υπομονάδας για τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

4. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται, μετά από διαταγή του
Διοικητή της Υπoμoνάδας, από τον Αξιωματικό υπηρεσίας της επομένης εβδομάδας
της Υπομονάδας ή τον Αρχιλοχία αυτής.

5. Δύναται τα καθήκοντά του, να ανατίθενται στα όργανα ασφαλείας
Μονάδας (ΑΥΔΜ - ΒΑΥΔΜ), στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 50, για
το Λοχαγό Εβδομάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΕΥΘΥΝΕΣ

6. Σύνταξη Υπομονάδας – Προσκλήσεις – Συσσίτιο – Αναφορά – Λουτρά
– Ψυχαγωγία.
α. Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας παρίσταται σε όλες τις
συντάξεις της Υπομονάδας, επιβλέπει τον κανονικό σχηματισμό της και επιβλέπει
την εκτέλεση των προσκλήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο
Αρχιλοχίας υποχρεούται να αναφέρει σ’ αυτόν για κάθε συμβάν από την
προηγούμενη σύνταξη.
β. Παρευρίσκεται στη γενική ημερήσια σύνταξη της Υπομονάδας και
διατάσσει την εκτέλεση από τον Αρχιλοχία, των καθοριζομένων στο άρθρο 102 του
παρόντα κανονισμού.
γ. Παρίσταται στη σύνταξη του εν υπηρεσία προσωπικού της
φρουράς, καθώς και σε κάθε άλλη ένοπλη σύνταξή του, το οποίο και επιθεωρεί.
δ. Αναφέρει στο Διοικητή της Υπομονάδας, με την άφιξή του στο
Στρατόπεδο για τον αριθμό του παρόντος προσωπικού, καθώς και όλες τις
λεπτομέρειες για την υπηρεσία της Υπομονάδας.
ε. Παρίσταται στη διανομή του ροφήματος, του μεσημβρινού και
εφόσον παρευρίσκεται στο Στρατόπεδο και επιβλέπει την έγκαιρη και εξ’ ίσου
διανομή του.
στ. Επιβλέπει την καθαριότητα και την τάξη στους όρχους οχημάτων,
την τήρηση των διατάξεων πυρασφάλειας, την εργασία συντήρησης και τον
εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα και νερό.

7. Ασθενείς

α. Ελέγχει, ώστε ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας της Υπομονάδας να
οδηγεί, την καθορισμένη ώρα τους ασθενείς στην ημερήσια επίσκεψη στον Ιατρό.
-80-

β. Όταν η κατάσταση κάποιου ασθενή απαιτεί άμεση φροντίδα,
διατάσσει να ειδοποιηθεί αμέσως ο Ιατρός.

γ. Ελέγχει την εκτέλεση, από τα αρμόδια όργανα της Υπομονάδας,
των εντολών του Ιατρού για κάθε ασθενή.

8. Είδη Απόντων και Νεοτοποθετημένων

Παρίσταται κατά την παραλαβή των δημοσίων ειδών των εκτάκτως
απόντων, από το σιτιστή ή κατά την απουσία του, από τον αποθηκάριο και τη
φύλαξή τους στην αποθήκη της Υπομονάδας, καθώς και τόσο κατά την παράδοση
των ατομικών ειδών από τους νεοτοποθετημένους, όσο και κατά την παραλαβή
τους.

9. Επιθεώρηση Εξόδου Οπλιτών

α. Τις εργάσιμες ημέρες και κατά την καθορισμένη από το ΠΩΥΕ,
συντάσσει τους οπλίτες που δικαιούνται έξοδο να εξέλθουν από το Στρατόπεδο και
τους επιθεωρεί.
β. Οι Οπλίτες δύνανται να εξέρχονται και να εισέρχονται στο
Στρατόπεδο με ευπρεπή πολιτική ενδυμασία.
γ. Η επιθεώρηση περιορίζεται στο κανονικό της στολής ή της
πολιτικής περιβολής. Ομοίως ελέγχει εάν η στολή ή η πολιτική περιβολή είναι
καθαρή και σιδερωμένη, τα υποδήματα καθαρά και σε καλή κατάσταση και εάν
είναι ξυρισμένοι και καθαροί από πάσης πλευράς.

10. Καθαριότητα Θαλάμων και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων.

Επιβλέπει την ακριβή εκτέλεση των διατάξεων των Κανονισμών, όσον
αφορά στον αερισμό και την καθαριότητα των θαλάμων, διαδρόμων, τουαλετών
και λοιπών κοινόχρηστων χώρων της Υπομονάδας και βεβαιώνεται, εάν
καθαρίζονται με την απαιτούμενη επιμέλεια.

Άρθρο 72
Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι υπαξιωματικοί Υπηρεσίας Υπομονάδας εναλλάσσονται στην
εβδομαδιαία υπηρεσία τους και ορίζονται εκ περιτροπής από το Διοικητή της. Σε
περίπτωση που δεν επαρκούν, δύναται να ορίζονται και κατάλληλοι υποδεκανείς ή
οπλίτες.

2. Ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας τελεί υπό τις διαταγές του
Αξιωματικού Υπηρεσίας Υπομονάδας και του Αρχιλοχία Υπομονάδας, τον οποίο
αναπληρώνει κατά την έξοδό του από το Στρατόπεδο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Επιβλέπει για την εκτέλεση των λεπτομερειών που αφορούν στην
-81-

υπηρεσία, στην ευταξία και πειθαρχία.

4. Αναφέρει προσωπικά στον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Αρχιλοχία
Υπομονάδας, οτιδήποτε αφορά στην υπηρεσία, τους πληροφορεί δε και για το
αποτέλεσμα της ιατρικής επίσκεψης.

5. Λαμβάνει από τον Αρχιλοχία σημείωση της διατεταγμένης υπηρεσίας
και τα ονόματα του προσωπικού που είναι ορισμένοι σε διάφορες υπηρεσίες.

6. Κατά τις ώρες του συσσιτίου διατάσσει το προσωπικό της υπηρεσίας, να
μεταφέρουν το συσσίτιο στους νοσηλευμένους στο αναρρωτήριο. Γι’ αυτό παραδίδει
στο Συσσιτιάρχη ονομαστική κατάσταση των δικαιολογημένων απόντων.

7. Ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας, που διαθέτει οχήματα πάσης
φύσης, βοηθούν τον Αξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας, για τον εφοδιασμό των
οχημάτων της Υπομονάδας με καύσιμα, κ.λπ.

8. Ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας απομακρύνεται από το
Στρατόπεδο μόνο κατόπιν αδείας, την έγκριση της οποίας αιτείται από τον
Αξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας και κατά τις ώρες απουσίας αυτού από τον
ΑΥΔΜ και αναπληρώνεται από κατάλληλο υπαξιωματικό ή οπλίτη με μέριμνα του
Αξιωματικού Υπηρεσίας της εβδομάδος ή του ΑΥΔΜ. Κατά την αναχώρηση και
επάνοδο στο Στρατόπεδο, παρουσιάζεται πάντοτε στον Αξιωματικό υπηρεσίας της
εβδομάδας της Υπομονάδας και κατά τις ώρες απουσίας του στον ΑΥΔΜ. Όποτε
έχει ανάγκη, για οποιαδήποτε αιτία να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αιτείται την άδεια από το Διοικητή της Υπομονάδας, οπότε και αντικαθίσταται από
το Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας της επομένης εβδομάδας.

9. Προσκλήσεις
α. Ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας παρίσταται σε όλες τις
προσκλήσεις της Υπομονάδας.
β. Κατά την πρωινή πρόσκληση, αναφέρει στον Αρχιλοχία και στον
Αξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας για τα γεγονότα της νύχτας και παραδίδει σ΄
αυτούς σημειώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα των ασθενών,
που δεν μπορούν να προσέλθουν στο Ιατρείο για εξέταση. Μετά μεταβαίνει στον
Ανθυπασπιστή εβδομάδας και του αναφέρει σχετικά με την πρόσκληση.
γ. Εκτελεί το απογευματινό προσκλητήριο και συμμορφώνεται με τις
διατάξεις του παρόντα κανονισμού, που αφορούν στις προσκλήσεις.
δ. Κατόπιν διαταγής του Ανθυπασπιστή εβδομάδας, εκτελεί εντός της
ημέρας, προσκλήσεις των τιμωρημένων Οπλιτών, καθώς και των ελεύθερων
υπηρεσίας.

10. Ιατρική Επίσκεψη
α. Πριν την ημερήσια επίσκεψη στον Ιατρό, λαμβάνει από τον
Αρχιλοχία της Υπομονάδας το βιβλίο ασθενών Οπλιτών (Υπόδειγμα 4), οδηγεί
στον γιατρό όλους τους ασθενείς οπλίτες που μπορούν να βαδίσουν και είναι
καταχωρημένοι σ΄ αυτό και δίνει στον Ιατρό σημείωμα με τους θαλάμους που
-82-

θαλαμίζονται οι ασθενείς που δεν μπορούν να προσέλθουν σ΄ αυτόν.
β. Συνοδεύει τον Ιατρό, όταν μεταβαίνει στους θαλάμους για επίσκεψη
των αδυνατούντων να βαδίσουν ασθενών και έπειτα αναφέρει στον Αρχιλοχία και
προσκομίζει το βιβλίο ασθενών στο Διοικητή της Υπομονάδας για ενημέρωση και
υπογραφή.

11. Παράδοση των Επιστολών και Ειδοποιητηρίων Ταχυδρόμου

Παραλαμβάνει από το ταχυδρομείο της Μονάδας τις επιστολές και τα
ειδοποιητήρια ταχυδρομείου για δέματα των οπλιτών της Υπομονάδας, τα οποία και
παραδίδει στους ενδιαφερόμενους. Αναφέρει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας
Υπομονάδας για τη διανομή.

12. Συντάξεις
α. Μετά τη γενική ημερήσια σύνταξη της Υπομονάδας, λαμβάνει
σημείωμα με το καθορισμένο προσωπικό σε διάφορες υπηρεσίες.
β. Βοηθά τον Αρχιλοχία σε κάθε σύνταξη του προσωπικού της
Υπομονάδας.
γ. Κατά την επιθεώρηση του προσωπικού που έχουν ορισθεί σε
οποιαδήποτε υπηρεσία, τάσσεται στα δεξιά τους και επί του αυτού ζυγού.
δ. Παραδίδει στον ΑΥΔΜ ή στον Ανθυπασπιστή της εβδομάδας το
προσωπικό που είναι ορισμένο για υπηρεσία φρουράς.

13. Διατάσσει, εφόσον παρίσταται, την εκτέλεση της εσπερινής
πρόσκλησης. Μετά διατάσσει την εκφώνηση της νυχτερινής προσευχής. Οι
Οπλίτες αποκαλύπτονται και προσεύχονται ακούγοντας την προσευχή που
απαγγέλλεται από Οπλίτη ορισμένου από το θαλαμάρχη (άρθρο 101 του
παρόντος).

14. Αφού περατωθεί η προσευχή, αποδεσμεύει την Υπομονάδα, υπογράφει
το δελτίο πρόσκλησης και το υποβάλλει στον ΑΥΔΜ.

15. Καθαριότητα του Στρατοπέδου

Μεριμνά ώστε οι σκάλες, οι τουαλέτες, οι διάδρομοι και όλοι οι κοινό-
χρηστοι χώροι της Υπομονάδας, να καθαρίζονται καθημερινά, καθώς και ο χώρος
γύρω από την Υπομονάδα να τηρείται πάντοτε καθαρός.
-83-

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 73
Γενικές Διατάξεις

1. Στα καθήκοντα του Αρχιλοχία Υπομονάδας να ορίζεται ο αρχαιότερος
Υπαξιωματικός της Υπομονάδας, ή άλλος κατάλληλος Υπαξιωματικός διά της ΗΔ
της Υπομονάδας, μη απαλλασσόμενων λοιπών υποχρεώσεων και υπηρεσιών
ασφαλείας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ο Αρχιλοχίας της Υπομονάδας ασκεί άμεση και συνεχή επίβλεψη, σε
όλους τους Υπαξιωματικούς, υποδεκανείς και στρατιώτες της Υπομονάδας.
Καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να εντοπίσει προσωπικό το οποίο
χρήζει ιδιαίτερη φροντίδα, λόγω προσωπικών ή άλλων προβλημάτων και να
ενημερώσει τους Αξιωματικούς της Υπομονάδας. Φέρεται προς αυτούς με όλη την
απαιτούμενη επιείκεια ή αυστηρότητα, ανάλογα με την ηλικία και το χαρακτήρα
τους.

3. Διατάσσει τους οπλίτες της Υπομονάδας σε καθετί που αφορά στην
υπηρεσία, στη στολή, στην πειθαρχία και στην εκπαίδευση.

4. Χρησιμοποιείται από το Διοικητή της Υπομονάδας για όλα τα θέματα
που αφορούν στην υπηρεσία και στην εκπαίδευση.

5. Επιφορτίζεται με το ορισμό, σε διάφορες υπηρεσίες ένοπλες και μη του
προσωπικού της Υπομονάδας και επιτρέπει την αλλαγή της σειράς στην υπηρεσία
μεταξύ του προσωπικού, κατόπιν αίτησης τους. Υποβάλλει την αιτούμενη αλλαγή
για έγκριση στο Διοικητή της Υπομονάδας.

6. Παραδίδει στον Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας σημείωμα της
διατεταγμένης υπηρεσίας και των ονομάτων, του ορισθέντος προσωπικού, για να
την κοινοποιήσει κατά τη διανομή τoυ συσσιτίου.

7. Συνεργάζεται στενά με το σιτιστή σε ότι αφορά στη δύναμη της
Υπομονάδας και τον ενημερώνει αμέσως για κάθε μεταβολή αυτής. Κάθε διαφορά
που τυχόν προκύψει επιλύεται από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας και
εάν ανακύψει ανάγκη, από το Διοικητή της Υπομονάδας.

8. Τηρεί το βιβλίο HΔ της Υπομονάδας, για τους Αξιωματικούς και τους
Οπλίτες της.

9. Είναι άμεσος βοηθός του Αξιωματικού Υπηρεσίας Υπομονάδας σε όλα τα
θέματα, σχετικά με την υπηρεσία και ως εκ τούτου επιβλέπει την ακριβή εκτέλεση
των καθηκόντων του Υπαξιωματικού Υπηρεσίας Υπομονάδας.
-84-

10. Επιβλέπει την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και του χώρου
που στρατωνίζεται η Υπομονάδα.

Άρθρο 74
Τηρούμενα Βιβλία

1. Εκτός από το βιβλίο ΗΔ της Υπομονάδας, των φακέλων ΗΔ της
Moνάδας, τηρεί ο Αρχιλοχίας υπό την ευθύνη του Διοικητή της Υπομονάδας, το
βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και τους φακέλους αλληλογραφίας.

2. Τηρεί με προσοχή και με δική του ευθύνη, κατόπιν συνεχούς
επιτήρησης από το Διοικητή της Υπομονάδας, τα παρακάτω:
α. Βιβλίο Κωλυομένων και Απόντων (Υπόδειγμα 2).
β. Βιβλίο Αίτησης και Αναφορών ( » 3).
γ. Βιβλίο Ασθενών ( » 4).
δ. Βιβλίο Ποινών ( » 5).
ε. Αριθμητικό Δυναμολόγιο της Υπομονάδας.
στ. Έλεγχο Υπηρεσίας (Υπόδειγμα 6).

ζ. Βιβλίο Βολών ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ.
η. Προγραμματισμός αδειών μονίμου και στρατευσίμου προσωπικού.

θ. Βιβλιάριο Οπλιτών Υπομονάδας όμοιο με του Διοικητού
Υπομονάδας.
ι. Φάκελο Συνεντεύξεων.

ια. Οτιδήποτε επιπλέον καθορίζεται από τις διατάξεις των οικείων
Κανονισμών.

3. Τα βιβλία και οι ΗΔ των Ανεξάρτητων ή απομακρυσμένων υπομονάδων
ή υπομονάδων σε περίοδο επιχειρήσεων τηρούνται στο αρχείο και παραδίδονται
στην ΥΣΑ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. Τα βιβλία και οι Ημερήσιες
Καταστάσεις Αναφορών των υπομονάδων των Μονάδων του Στρατού
εκκαθαρίζονται και καταστρέφονται, σύμφωνα με το Διακλαδικό Κανονισμό
Στρατιωτικής Αλληλογραφίας.

Άρθρο 75
Διεξαγωγή Υπηρεσίας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

1. Ο Αρχιλοχίας εγγράφει στο βιβλίο αιτήσεων και αναφορών (Υπόδειγμα
3) όλες τις αιτήσεις και αναφορές των οπλιτών θητείας. Επίσης γράφει τις
σημειώσεις που του παραδίδουν οι θαλαμάρχες για την απώλεια ή φθορά των
-85-

ειδών που ευρίσκονται στο θάλαμο και ενημερώνει για αυτά τους Διμοιρίτες -
Ουλαμαγούς. Καταχωρεί για την ημέρα εκείνη, τη δύναμη της Υπομονάδας
αναλυτικά, τον αριθμό των συσσιτούντων, το συσσίτιο της ημέρας και τις
επιβληθείσες ποινές στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

2. Το βιβλίο των αιτήσεων και αναφορών τηρείται και φυλάσσεται από τον
Αρχιλοχία μέχρι εξάντλησης του. Μετά τη συμπλήρωσή του εφαρμόζονται τα
καθοριζόμενα στις σχετικές διατάξεις «Περί Στρατιωτικών Αρχείων».

3. Η μη εγγραφή των αιτήσεων ή των σημειώσεων του θαλαμάρχη στο
βιβλίο αιτήσεων και αναφορών, επισύρει βαρύτατη ποινή στον Αρχιλοχία.

ΟΠΛΙΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

4. Μετά την εκτέλεση της πρωινής πρόσκλησης, λαμβάνει από τον
Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας τα ονόματα των ασθενών που είναι στο
θάλαμο και σημειώνει τον αριθμό του θαλάμου στον οποίο είναι οι οπλίτες, οι οποίοι
αδυνατούν να προσέλθουν για εξέταση στον Ιατρό, (Υπόδειγμα 4). Στο βιβλίο αυτό
γράφει επιπλέον τα ονόματα των εξερχόμενων από την προηγούμενη από το
νοσοκομείο ή το αναρρωτήριο και αυτών που επέστρεψαν από κανονική απουσία
ή αναρρωτική άδεια.

5. Παραδίδει το βιβλίο αυτό στον Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας,
ο οποίος το επιστρέφει σε αυτόν μετά την επίσκεψη. Το βιβλίο αυτό οφείλει ο
αρχιλοχίας να το παρουσιάζει κάθε μέρα στο Διοικητή της Υπομονάδας και στον
Αξιωματικό Υπηρεσίας της εβδομάδας.

6. Όταν απουσιάζει ο Αξιωματικός Υπηρεσίας της Υπομονάδας, αναφέρει
στον ΑΥΔΜ, κάθε έκτακτη ασθένεια οπλίτη της Υπομονάδας του, για να
ειδοποιηθεί εφόσον κρίνεται αναγκαίο ο Ιατρός.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

7. Ο Αρχιλοχίας της Υπομονάδας, ενημερώνεται κάθε πρωί από το
Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας και τους θαλαμάρχες, για κάθε συμβάν
κατά τη διάρκεια της νύχτας και ιδίως την ώρα επανόδου των απόντων από την
νυκτερινή πρόσκληση στο Στρατόπεδο και ενημερώνει τον Αξιωματικό Υπηρεσίας
Υπομονάδας, όταν αφιχθεί σ΄ αυτό. Παρίσταται κατά την πρωινή πρόσκληση στο
θάλαμο, ενημερώνεται επί των αποτελεσμάτων της πρωινής επιθεώρησης από
τους Επιλοχίες – βοηθούς Διμοιριών - θαλάμων και αναφέρει για όλα αυτά στον
παριστάμενο Αξιωματικό Υπηρεσίας.

8. Συντάσσει κάθε πρωί την Υπομονάδα στο χώρο σύνταξης και
αναφορών, διατάσσει να γίνει η αναφορά, λαμβάνει αναφορά από τους επιλοχίες –
βοηθούς διμοιριών - ουλαμών, συντάσσει τους αναφερομένους και αυτούς που
υπέβαλαν διάφορες αιτήσεις και αναφέρει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας
Υπομονάδας. Συνοδεύει το Διοικητή της Υπομονάδας κατά την επιθεώρηση, καθώς
και κατά τη λήψη της αναφοράς της Υπομονάδας και καταχωρεί στο βιβλίο
αιτήσεων και αναφορών τις αποφάσεις του Διοικητή της Υπομονάδας.
-86-

9. Αμέσως μετά την αναφορά, υποβάλλει την ημερήσια κατάσταση
(Υπόδειγμα 8), στον Ανθυπασπιστή εβδομάδας της Μονάδας, με όλα τα σχετικά
έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά. Αντίγραφο αυτής υποβάλλει στο Διοικητή της
Υπομονάδας ως μνημόνιο της κατάστασης της Υπομονάδας.

10. Τις παραπάνω υποβληθείσες αιτήσεις των οπλιτών τις καταχωρεί
αμέσως στο βιβλίο αιτήσεων και αναφορών, το οποίο παρουσιάζει το πρωί της
επομένης στο Διοικητή της Υπομονάδας.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

11. Συντάσσει το προσωπικό που έχει ορισθεί στην υπηρεσία της φρουράς
ή σε άλλη ένοπλη υπηρεσία ως οργανικό τμήμα και το παραδίδει στον
Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας. Κοινοποιεί τις διαταγές και αποφάσεις της
Διοίκησης της Μονάδας, του Φρουραρχείου και του Διοικητή της Υπομονάδας και
ορίζει το απαιτούμενο προσωπικό στις διάφορες υπηρεσίες.

12. Συντάσσει την Υπομονάδα σε όλες τις προβλεπόμενες συγκεντρώσεις
από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

13. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει προσωρινά ο Αρχιλοχίας της Υπομονάδας,
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο μόνιμο Υπαξιωματικό της, ο οποίος
καθίσταται υπεύθυνος έναντι του Διοικητή της, για την υπηρεσία γενικά του
Αρχιλοχία και δεν απαλλάσσεται της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και της Φρουράς.

14. Εάν η απουσία του Αρχιλοχία, πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες
από 30 ημέρες, ορίζεται από το Διοικητή της Υπομονάδας άλλος Αρχιλοχίας, ή
ένας από τους αρχαιότερους Επιλοχίες αυτής, ο οποίος δύναται να εκτελέσει τα
καθήκοντα αυτά, φροντίζοντας να μην διαταραχθεί η αρχαιότητα των επιλοχιών
της Υπομονάδας.

15. Κατά την απομάκρυνση από το Στρατόπεδο, ο Αρχιλοχίας
αναπληρώνεται από το Υπαξιωματικό Υπηρεσίας Υπομονάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Άρθρο 76
Γενικές Διατάξεις

ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ - ΛΟΧΙΕΣ

1. Σε κάθε Υπομονάδα οι Υπαξιωματικοί ορίζονται:
α. Ως βοηθοί των Διμοιριών - Ουλαμών.
β. Ως Ομαδάρχες – Αρχηγοί Στοιχείων, αλλά και ως θαλαμάρχες.

2. Ορίζοvται εκ περιτροπής στην Υπομονάδα σε διάφορες υπηρεσίες.
-87-

3. Είναι υπεύθυνοι, έναντι των αξιωματικών της Υπομονάδας και του
Αρχιλοχία, για την ακριβή εκτέλεση των διαταγών και την τήρηση της ευταξίας.

ΔΕΚΑΝΕΙΣ

4. Οι δεκανείς ορίζονται για την εσωτερική υπηρεσία, ως ομαδάρχες –
αρχηγοί στοιχείων ή ως βοηθοί συσσιτιαρχών και θαλαμαρχών. Εναλλάσσονται
μεταξύ τους στις υπηρεσίες της Υπομονάδας. Εναλλάσσονται επίσης και στις
ειδικές υπηρεσίες της Μονάδας.

5. Οι δεκανείς οφείλουν να δίνουν στους υποδεκανείς και στρατιώτες το
παράδειγμα καλής διαγωγής, υπακοής προς τους ανωτέρους και ακριβής
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

6. Επιβλέπουν τα αφορώντα στην ευταξία και στην ησυχία εντός του
Στρατοπέδου και είναι επιφορτισμένοι με καθετί που αποβλέπει στο κανονικό της
στολής και στην πειθαρχία του προσωπικού.

7. Οφείλουν να χειρίζονται, με σεβασμό τους υφισταμένους του και ποτέ
όμως να μη λησμονούν, ότι το καταλληλότερο μέσο για την επιβολή σεβασμού και
υπακοής από τους υφισταμένους τους, είναι το παράδειγμα, η αποφυγή κάθε
οικειότητας και η σταθερή μεν, αλλά όχι απότομη συμπεριφορά τους.

Άρθρο 77
Βοηθός Διοικητή Διμοιρίας - Ουλαμού

1. Ορίζεται από το Διοικητή της Υπομονάδας, ο αρχαιότερος
Υπαξιωματικός κάθε Διμοιρίας ή Ουλαμού και είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή
του.

2. Επιβλέπει με την καθοδήγηση του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού, ότι
αφορά στην αγωγή και εκπαίδευση του προσωπικού της Διμοιρίας ή Ουλαμού.

3. Βεβαιώνεται αν τηρούνται, οι εκδοθείσες από το Διοικητή της Διμοιρίας
ή Ουλαμού, εντολές για την εκπαίδευση, ευπρέπεια των θαλάμων, καλή
συντήρηση των όπλων και λοιπών ειδών και την υγιεινή του προσωπικού.

4. Όταν η Υπομονάδα πρόκειται να συνταχθεί, επιβλέπει για την ταχεία
έξοδο του προσωπικού της Διμοιρίας ή Ουλαμού από τους θαλάμους τους.

5. Παρίσταται στη σύνταξη ολοκλήρου ή μέρους της Διμοιρίας ή Ουλαμού.
Παίρνει αναφορά από τους ομαδάρχες - αρχηγούς στοιχείων, κατά την πρωινή και
νυκτερινή πρόσκληση και αναφέρει το αποτέλεσμα στον Αρχιλοχία.

6. Αναφέρει προφορικά στο Διοικητή της Διμοιρίας ή Ουλαμού, κατά την
προσέλευσή του στο Στρατόπεδο για κάθε μεταβολή του προσωπικού της
Διμοιρίας ή Ουλαμού, τιμωρία, χορηγηθείσα άδεια, διαμονή, καθώς και κάθε
απώλεια ή φθορά και τις απαιτούμενες επισκευές αυτών.

7. Αναπληρώνει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Διοικητή της
Διμοιρίας ή Ουλαμού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
-88-

8. Όταν ο βοηθός του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού απουσιάζει,
αναπληρώνεται από τον αμέσως αρχαιότερο Επιλοχία ή Λοχία, Ομαδάρχη ή
Αρχηγό Στοιχείου, ο οποίος δεν απαλλάσσεται από τα λοιπά καθήκοντά του. Τηρεί
βιβλιάριο του προσωπικού της Διμοιρίας ή Ουλαμού, όμοιο με το τηρούμενο από
το Διοικητή του.

Άρθρο 78
Διοικητής Ομάδας – Αρχηγός Στοιχείου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

1. Διοικεί την Ομάδα ή Στοιχείο, υπό την άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση
του Διοικητή Διμοιρίας - Ουλαμού και του βοηθού του. Ευθύνεται για την αγωγή
και εκπαίδευση του προσωπικού της Ομάδας ή Στοιχείου, καθώς και για την
καθορισμένη τάξη, εμφάνιση και καθαριότητά τους. Επιβλέπει για την καθαριότητα
και ευπρέπεια των θαλάμων και την άριστη κατάσταση - συντήρηση του οπλισμού
και των λοιπών ειδών της Ομάδας ή Στοιχείου.

2. Καθοδηγεί και επιβλέπει τους υφισταμένους του στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

3. Τηρεί βιβλιάριο Ομάδας ή Στοιχείου (Υπόδειγμα 1) όμοιο με αυτό που
τηρείται από τον Αξιωματικό Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού. Το βιβλιάριο αυτό
ελέγχεται συνεχώς από το Διοικητή της Διμοιρίας ή Ουλαμού.

4. Όταν ο ομαδάρχης ή αρχηγός στοιχείου απουσιάζει, αναπληρώνεται
από τον αμέσως νεώτερο ή κατώτερό του.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΘΑΛΑΜΩΝ

5. Βεβαιώνεται για την ακριβή τήρηση των εντολών που αφορούν στην
υγιεινή του προσωπικού.

6. Βεβαιώνεται κάθε φορά, εάν ο θάλαμος ή οι θάλαμοι, στους οποίους
διαμένει ή ομάδα ή το στοιχείο, τηρούνται πάντοτε καθαροί και αερίζονται καλά.
Επιβλέπει τη διατήρηση των αναρτημένων πινάκων, οδηγιών και πινακίδων μέσα
στους θαλάμους, καθώς και για την ομοιόμορφη διευθέτηση των διαφόρων ειδών.

7. Απαιτεί, όπως όλα τα είδη των θαλάμων, ο οπλισμός, όλα γενικά τα
δημόσια είδη, τα εφόδια και οι εγκαταστάσεις, να τηρούνται καθαρά και σε καλή
κατάσταση και πάντοτε τα ελέγχει καθημερινά, λεπτομερώς δε τουλάχιστο 1 φορά
την εβδομάδα.

8. Επιβλέπει όπως, τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα να καθαρίζονται
επιμελώς όλα τα είδη, καθώς και τα κλινoσκεπάσματα να πλένονται τακτικώς και να
αερίζονται επαρκώς.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

9. Μεταβαίνει κάθε φορά, που η Υπομονάδα πρόκειται να συνταχθεί στους
θαλάμους της ομάδας ή του στοιχείου του και επιβλέπει την ταχεία προετοιμασία
των οπλιτών για έξοδο.
-89-

10. Ενεργεί την πρωινή και νυκτερινή πρόσκληση στην ομάδα ή στοιχείο
του και αναφέρει το αποτέλεσμα αυτής στο βοηθό Διοικητή Διμοιρίας - Ουλαμού ή
Υπαξιωματικό υπηρεσίας Υπομονάδας.

11. Παρίσταται στη σύνταξη ολόκληρης της ομάδας ή στοιχείου ή μέρος
αυτού.

12. Αναφέρει προφορικά στο βοηθό Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού, κάθε
μεταβολή του προσωπικού της ομάδας ή στοιχείου του, τιμωρία, χορηγηθείσα
άδεια, ασθένεια, γενόμενη διανομή, καθώς και κάθε απώλεια ή φθορά
οποιουδήποτε είδους αυτών και τις απαιτούμενες επισκευές των.

Άρθρο 79
Θαλαμάρχης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Διοικητής Ομάδος ή Στοιχείου, είναι και θαλαμάρχης και εάν
συνθαλαμίζεται με 2 ή περισσότερες ομάδες ή στοιχεία, θαλαμάρχης ορίζεται ο
αρχαιότερος από τους Υπαξιωματικούς αυτών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ο θαλαμάρχης παραλαμβάνει από το σιτιστή το θάλαμο με όλα τα είδη
στρατωνισμού του, τα οποία αναγράφονται σε μία κατάσταση, υπογεγραμμένη
από αυτόν, για τη βεβαίωση παραλαβής των εν λόγω ειδών και θεωρείται από το
Διοικητή της Υπομονάδας.

ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

3. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και συντήρηση των θαλάμων και
των ειδών στρατωνισμού. Οφείλει, αμέσως μετά την πρωινή πρόσκληση, να
επιθεωρεί το θάλαμο και τα είδη στρατωνισμού και να τα παραδίδει κάθε φορά στο
προσωπικό που αναλαμβάνουν την υπηρεσία του θαλαμοφύλακα.

4. Υποβάλλει κάθε πρωί στον Αρχιλοχία σημείωμα στο οποίο γράφει τις
τυχόν ελλείψεις ή φθορές που παρατηρήθηκαν από την πρωινή επιθεώρηση,
καθώς και τους υπευθύνους αυτών. Ο μη συμμορφούμενος με την παραπάνω
διάταξη θαλαμάρχης, εκτός της ποινής που επισύρει η παράλειψη αυτή, υπέχει και
οικονομική ευθύνη, η οποία καταλογίζεται σε βάρος του, για κάθε φθορά που έγινε
στο θάλαμο και στα είδη στρατωνισμού, από την ημερομηνία της τελευταίας
σημείωσης που παρέδωσε στον αρχιλοχία.

5. Έχει υπό τις άμεσες διαταγές του, τους θαλαμοφύλακες του θαλάμου.

6. Επιβλέπει ώστε όλο το προσωπικό να ξαπλώνει με τη σήμανση του
σιωπητηρίου και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού στο θάλαμό του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ

7. Επιβλέπει κατά την ώρα του εγερτηρίου, όλοι να εγερθούν και να
-90-

ξεστρώσουν τα κρεβάτια τους για να αερισθούν καθώς και να ανοίξουν τα
παράθυρα, για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

8. Αναφέρει στον Αρχιλοχία για τα γεγονότα που συνέβησαν στο θάλαμο
τη νύχτα.

ΕΥΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ

9. Περιστέλλει οτιδήποτε γίνεται ή λέγεται κατά παράβαση της
οφειλόμενης ευταξίας. Προτρέπει όσους διαταράσσουν την κοινή ησυχία μετά το
σιωπητήριο, να ησυχάζουν, διαφορετικά αναφέρει για αυτό στον ΑΥΔΜ.

10. Φροντίζει, ώστε οι θάλαμοι να αερίζονται καλά και να διατηρούνται
διαρκώς καθαροί, ενώ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα προβαίνει σε γενική
καθαριότητα αυτών και των ειδών τους.

11. Aπαγορεύει τη διατήρηση ζώων στο θάλαμο. Απαγορεύει σ’ όλους να
καπνίζουν μέσα στους θαλάμους ή να τρώνε στα κρεβάτια τους, να μπαίνουν σε
αυτούς με τα άρβυλα λερωμένα, να τινάζουν τα ρούχα ή τα κλινοσκεπάσματά τους
μέσα στους θαλάμους και να χρησιμοποιούν αυτά για να σκουπίζουν τα χέρια τους
ή τα άρβυλα. Ομοίως απαγορεύει τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών και την
ανάγνωση εντύπων άσεμνου περιεχομένου.

12. Απαγορεύει στο προσωπικό να πλένεται στους θαλάμους ή να
ξαπλώνει στα κρεβάτια του με τα άρβυλα. Eπιβλέπει ώστε να μην τοποθετεί είδη
κάτω από τα κλινοσκεπάσματα, τα κρεβάτια ή τα μαξιλάρια.

13. Κάθε μέρα βεβαιώνεται αν τα πυροσβεστικά σημεία είναι πλήρη και
διατάσσει τη σβέση των περιττών φώτων μετά το σιωπητήριο.

14. Βεβαιώνεται αν κάποιος οπλίτης εξήλθε από το Στρατόπεδο χωρίς
άδεια μετά το σιωπητήριο και το αναφέρει αμέσως στο Υπαξιωματικό Υπηρεσίας
Υπομονάδας, την δε επομένη στο βοηθό Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού.

15. Εάν, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες κάποιος οπλίτης
αρρωστήσει, αναφέρει αμέσως στον ΑΥΔΜ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ

16. Κάθε φορά που εισέρχεται στο θάλαμο Αξιωματικός, διατάσσει
«προσοχή». Με το παράγγελμα αυτό άπαντες στέκονται σε στάση προσοχής,
μέχρι ότου ο Αξιωματικός εξέλθει από το θάλαμο, ή να δοθεί το παράγγελμα
«ανάπαυση».

17. Αν υπάρχουν στο θάλαμο ένοπλοι οπλίτες, στέκονται με το όπλο παρά
πόδα.

18. Όταν στο θάλαμο βρίσκεται ανώτερος, η προσφώνηση των
παραγγελμάτων γίνεται από αυτόν.
-91-

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

19. Σε περίπτωση απουσίας του θαλαμάρχη οι αρμοδιότητες και ευθύνες
αυτού μεταβιβάζονται στον αρχαιότερο του θαλάμου.

Άρθρο 80
Σιτιστής

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ως σιτιστής, ορίζεται με την ΗΔ της Υπομονάδας, κατάλληλος μόνιμος
υπαξιωματικός ή οπλίτης ειδικά εκπαιδευμένος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητή της Υπομονάδας για:

α. Τον πλήρη και έγκαιρο εφοδιασμό της Υπομονάδας με υλικά και
εφόδια, καθώς και για την κανονική κατανομή και διάθεση αυτών στην
Υπομονάδα.
β. Την κανονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και εντύπων και
γενικά την κανονική διεξαγωγή της λογιστικής και διαχειριστικής υπηρεσίας της
Υπομονάδας.

3. Διαχειρίζεται υλικά και εφόδια και για το λόγο αυτό καθίσταται δημόσιος
υπόλογος και υπέχει διοικητικές (πειθαρχικός έλεγχος), αστικές (χρηματικές) και
ποινικές ευθύνες (άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του), εφόσον από τις πράξεις
ή παραλείψεις του προήλθε ζημιά στο δημόσιο.

4. Συνεργάζεται στενά με τον Αρχιλοχία Υπομονάδας, σε ότι αφορά στη
δύναμη της Υπομονάδας, ενημερώνεται από αυτόν και ενεργεί τις προβλεπόμενες
ενέργειες που απορρέουν εκ της αρμοδιότητάς τoυ.

5. Λοιπά καθήκοντα του σιτιστή, καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς.

Άρθρο 81
Συσσιτιάρχης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα ή Υπομονάδα, η οποία ευθύνεται για την παρασκευή
του συσσιτίου του προσωπικού της, ορίζεται από το Διοικητή αυτής, με την ΗΔ
ένας κατάλληλος μόνιμος Υπαξιωματικός ή οπλίτης ως συσσιτιάρχης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Ο συσσιτιάρχης επιφορτίζεται με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν
στην προετοιμασία – παρασκευή του συσσιτίου της Μονάδας και αποτελεί τον άμεσο
βοηθό του Διαχειριστή Τροφίμων της Μονάδας. Βοηθείται στο έργο του από τους
μαγείρους, τους οποίους έχει υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχό του.
-92-

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΦΟΔΙΩΝ - ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3. Μεριμνά για την παραλαβή των αναγκαίων για την παρασκευή του
συσσιτίου τροφίμων από το Στρατιωτικό Πρατήριο (ΣΠ) του Σχηματισμού, για τα
είδη που αγοράζονται από το εμπόριο, ή από το ανεφοδιαστικό όργανο, για εκείνα
που χορηγούνται από την Υπηρεσία.

4. Πριν την μετάβασή του για την παραλαβή των τροφίμων, παραλαμβάνει
από τον διαχειριστή τροφίμων τα σχετικά παραστατικά έγγραφα και συνοδεύεται
από ένα μάγειρα.

5. Παρίσταται στις ζυγίσεις, βεβαιώνεται εάν οι αιτηθείσες ποσότητες που
χορηγήθηκαν από το ανεφοδιαστικό όργανο ή παραδόθηκαν από το ΣΠ έχουν
όπως στις υποβληθείσες από τη Μονάδα αιτήσεις και είναι καλής ποιότητας. Για
την επιβεβαίωση των παραπάνω, υπογράφουν στο πρόχειρο βιβλίο συσσιτίου, ο
διαχειριστής τροφίμων, ο συσσιτιάρχης και ο μάγειρας.

6. Για τα εφόδια εκείνα που παραδίδονται από τους προμηθευτές στο
Στρατόπεδο, παραλαμβάνει από αυτούς παραστατικά μεταφοράς των εφοδίων τα
οποία παραδίδει στο Στρατιωτικό Πρατήριο για την εξόφληση των προμηθευτών.

7. Οποιοδήποτε δώρο ή αθέμιτη συμφωνία μεταξύ των προμηθευτών και
του συσσιτιάρχη, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο συσσιτιάρχη και δύναται να
αποτελέσει αιτία διενέργειας δικαστικής πράξης.

8. Απαγορεύεται η διόρθωση ή απόξεση εγγραφών στο πρόχειρο
συσσιτίου από οποιονδήποτε. Εσφαλμένες εγγραφές διαγράφονται παρουσία του
Διαχειριστή Τροφίμων, του Συσσιτιάρχη και του Μάγειρα. Όλοι οι ανωτέρω
μονογράφουν παραπλεύρως της διαγραφής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

9. Ο Συσσιτιάρχης έχει την επίβλεψη των μαγειρείων, των ερμαρίων εντός
των οποίων φυλάσσονται τα σκεύη, είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα αυτών,
του προσωπικού μαγειρείου και των μαγειρικών σκευών και του ιματισμού που
χρησιμοποιείται από αυτό.

10. Γνωρίζει ότι κάθε εκ μέρους του αμέλεια η οποία έχει επιπτώσεις στην
καλή παρασκευή και διάθεση του συσσιτίου, όχι μόνο επισύρει τον πειθαρχικό του
έλεγχο, αλλά δύναται να αποτελέσει αιτία διενέργειας δικαστικής πράξης εφόσον
διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη σπατάλη των εφοδίων της υπηρεσίας ή ακόμα τέθηκε
σε κίνδυνο η ζωή των σιτιζομένων.

11. Επιβλέπει την ορθή διάθεση των εφοδίων για την παρασκευή του
συσσιτίου, απαγορεύοντας τη διάθεση αυτών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

12. Ευθύνεται και επιβλέπει να αερίζονται τα μαγειρεία συνέχεια και να
τηρούνται εντελώς καθαρά και γενικά μεριμνά για την καθαριότητα και τήρηση των
προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής.

13. Μεριμνά για την έγκαιρη έγερση των μαγείρων και προετοιμασία του
-93-

συσσιτίου για την παράθεσή του στον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα ωρών
υπηρεσίας και εκπαίδευσης χρόνο.

14. Μεριμνά για την εξασφάλιση, προ της διανομής του συσσιτίου, και
διατήρηση θερμού του φαγητού του προσωπικού, το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία
και πρόκειται να σιτιστεί σε μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, σε
συνεργασία με τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Υπομονάδας ή τους Υπαξιω-
ματικούς Υπηρεσίας των Υπομονάδων.

15. Δεν επιτρέπει την είσοδο στα μαγειρεία, εκτός των ωρών της διανομής
του συσσιτίου, όταν αυτό λαμβάνει χώρα εντός του χώρου των μαγειρείων, παρά
μόνον στα όργανα ασφαλείας της Μονάδας και στους Υπαξιωματικούς υπηρεσίας
των Υπομονάδων.

Άρθρο 82
Διοικητής Ομάδας Συντήρησης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε όσες ανεξάρτητες υπομονάδες προβλέπεται, από τον ΠΟΥ, Ομάδα
Συντήρησης, τοποθετείται με την ΗΔ της Υπομονάδας, ένας Αξιωματικός ή
Ανθυπασπιστής ή κατάλληλος μόνιμος Υπαξιωματικός ως Διοικητής, σύμφωνα με
τον ισχύοντα ΠΟΥ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Διοικεί την Ομάδα Συντήρησης της Υπομονάδας και ευθύνεται έναντι
του Διοικητή αυτής για την επισκευή και συντήρηση 2ου κλιμακίου του τεχνικού
υλικού της Υπομονάδας.

3. Τα καθήκοντά του είναι τα ίδια με αυτά του Διοικητή Διμοιρίας - Ουλαμού
Συντήρησης της Μονάδας, όπως καθορίζονται στο σχετικό κανονισμό (ΣΚ 230-3).

Άρθρο 83
Υπαξιωματικός Κίνησης

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε όσες Υπομονάδες πρoβλέπεται, από τον ΠΟΥ, Υπαξιωματικός
Κίνησης, ορίζεται στη θέση αυτή, με την ΗΔ της Μονάδας, ένας κατάλληλος
μόνιμος Υπαξιωματικός.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Μερινά για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας κίνησης των οχημάτων
της Υπομονάδας και επιβλέπει τη συντήρηση 1ου κλιμακίου, συνεργαζόμενος
στενά με το Διοικητή της Διμοιρίας – Ουλαμού ή Ομάδας Συντήρησης της
Μονάδας, καθώς και με τον Αξιωματικό Κίνησης αυτής.

3. Τα καθήκοντά του γενικά είναι τα ίδια με αυτά του Δρίτη – Ουλαμαγού
-94-

της Διμοιρίας Μεταφορών και Αξιωματικού Κίνησης της Μονάδας και καθορίζονται
στο σχετικό κανονισμό (ΣΚ 20-50).

Άρθρο 84
Υπαξιωματικός Διαβιβάσεων

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε όσες Υπομονάδες πρoβλέπεται από τον ΠΟΥ, Υπαξιωματικός
Διαβιβάσεων, ορίζεται με την ΗΔ της Μονάδας, ένας κατάλληλος μόνιμος
Υπαξιωματικός.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος στις διαβιβάσεις, ευθύνεται απέναντι
στο Διοικητή της Υπομονάδας για την οργάνωση, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και
συντήρηση του συστήματος επικοινωνιών της Υπομονάδας.

3. Τα καθήκοντά του γενικά είναι τα ίδια με αυτά του Διοικητή Διμοιρίας ή
Ουλαμού Διαβιβάσεων της Μονάδας.

Άρθρο 85
Ταχυδρόμος

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ένας κατάλληλος οπλίτης επιλέγεται από τη Διοίκηση της Μονάδας για
την εκτέλεση των καθηκόντων του στρατιωτικού ταχυδρόμου.

2. Ορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση από το Διοικητή, συμπληρωμένη
σε 2 αντίτυπα από τα οποία το ένα φέρει μαζί του κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας του, για να το επιδεικνύει σε τυχών έλεγχο των αρμοδίων οργάνων
τάξης και ασφαλείας, και το άλλο κατατίθεται στο στρατιωτικό ταχυδρομείο.

3. Ο ταχυδρόμος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, υπάγεται στις
άμεσες διαταγές του 1ου Γραφείου και της Γραμματείας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Όλα τα προς αποστολή ταχυδρομικά αντικείμενα της Μονάδας και τα
προσωπικά των υπηρετούντων σε αυτήν αξιωματικών και οπλιτών, τα παραδίδει
καθημερινά σε καθορισμένη ώρα στο στρατιωτικό ταχυδρομείο.

5. Παραλαμβάνει καθημερινά από το στρατιωτικό ταχυδρομείο όλα τα
προοριζόμενα προς τη Μονάδα ταχυδρομικά αντικείμενα (επιστολές, δέματα,
επιταγές), τα οποία παραδίδει προσωπικά στους δικαιούχους, παρουσία του
Αξιωματικού 1ου Γραφείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή του ΑΥΔΜ κατά
τις μη εργάσιμες.

6. Τηρεί επακριβώς τις διατάξεις των οικείων κανονισμών και τις διαταγές
-95-

της ΔΤΔ/ΓΕΣ και του Σχηματισμού περί λειτουργίας της ταχυδρομικής υπηρεσίας,
οι οποίοι αναφέρονται στο χειρισμό των επιταγών και των συστημένων επιστολών.

7. Ευθύνεται για κάθε καθυστέρηση, παραβίαση, απώλεια, πλαστογραφία,
υπεξαίρεση και αντικανονική επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων που
διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε παραβίαση του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και της
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ που αφορούν στις ταχυδρομικές συναλλαγές του προσωπικού της
Μονάδας.

8. Λεπτομέρειες που αφορούν στα καθήκοντα και τις ευθύνες του
στρατιωτικού ταχυδρόμου Μονάδας, καθορίζονται στον ΣΚ 38-2.

Άρθρο 86
Υπαξιωματικός Επόπτης Μαγειρείων - Εστιατορίων

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα ένας από τους Υπαξιωματικούς της ορίζεται εκ
περιτροπής με την ΗΔ, ως Υπαξιωματικός Επόπτης Μαγειρείων - Εστιατορίων.

2. Η υπηρεσία του, κατ’ αρχήν είναι εβδομαδιαία και αρχίζει κάθε
Παρασκευή, πριν την ημερήσια αναφορά της Μονάδας.

3. Υπάγεται υπό τις άμεσες διαταγές του Λοχαγού Εβδομάδας και εκτελεί
την υπηρεσία του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις
κατευθύνσεις του Υποδιοικητή της Μονάδας.

4. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, παρευρίσκεται στα μαγειρεία -
εστιατόρια της Μονάδας και απαλλάσσεται της εκπαίδευσης και κάθε άλλης
υπηρεσίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Επιβλέπει τα μαγειρεία - εστιατόρια της Μονάδας και τυγχάνει
υπεύθυνος για την καθαριότητά τους, των μαγειρικών σκευών, ειδών εστίασης,
των μαγείρων και εστιατόρων.

6. Μεριμνά, για την καλή και έγκαιρη παρασκευή του συσσιτίου.

7. Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των μαγειρείων -
εστιατορίων και για τον εφοδιασμό τους με την απαραίτητη καύσιμη ύλη και αιτείται
από τον Ανθυπασπιστή της εβδομάδας, τη διάθεση προσωπικού και μέσων, με
τον οποίο συνεργάζεται στενά για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην καθαριότητα
των μαγειρείων - εστιατορίων της Μονάδας.

8. Απαγορεύει την είσοδο οποιουδήποτε στα μαγειρεία - εστιατόρια, ο
οποίος δεν έχει υπηρεσία.

9. Κλειδώνει τα μαγειρεία – εστιατόρια κάθε βράδυ, μετά την καθαριότητα
των μαγειρικών σκευών – ειδών εστίασης και παραδίδει τα κλειδιά στον ΑΥΔΜ.

10. Αναφέρει αμέσως κάθε δυσλειτουργία που παρουσιάζεται στα μαγειρεία
- εστιατόρια και στις εγκαταστάσεις αυτών για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτής.
-96-

11. Επιβλέπει ότι η χρήση των ιδιαίτερης επικινδυνότητας μηχανημάτων (π.χ.
κοπής κρέατος) διενεργείται μόνο από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο προσωπικό
και εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Άρθρο 87
Υπαξιωματικός Επόπτης ΚΨΜ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα ένας από τους υπαξιωματικούς της ορίζεται εκ
περιτροπής με την ΗΔ, ως Υπαξιωματικός Επόπτης ΚΨΜ.

2. Η υπηρεσία του, κατ’ αρχήν είναι εβδομαδιαία και αρχίζει κάθε
Παρασκευή, πριν την ημερήσια αναφορά της Μονάδας.

3. Υπάγεται υπό τις άμεσες διαταγές του Λοχαγού Εβδομάδας και εκτελεί
την υπηρεσία του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις
κατευθύνσεις του Υποδιοικητή της Μονάδας.

4. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, παρευρίσκεται στο χώρο του ΚΨΜ
της Μονάδας και απαλλάσσεται της εκπαίδευσης και κάθε άλλης υπηρεσίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Επιβλέπει το χώρο του ΚΨΜ της Μονάδας και τυγχάνει υπεύθυνος για
την καθαριότητά τους, τη λειτουργία των οπτικοακουστικά μέσα (ΤV, VIDEO, DVD,
κ.λπ.).

6. Μεριμνά, για την ευταξία του χώρου και την ομαλή λειτουργία των
πωλητηρίων ειδών ΚΨΜ.

7. Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων και για τον εφοδιασμό
του ΚΨΜ με τα προβλεπόμενα είδη και αιτείται από τον Ανθυπασπιστή της
εβδομάδας, τη διάθεση προσωπικού και μέσων, με τον οποίο συνεργάζεται στενά
για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην ευταξία του χώρου.

8. Απαγορεύει την είσοδο οποιουδήποτε στα πωλητήρια ΚΨΜ.

9. Κλειδώνει το χώρο του ΚΨΜ κάθε βράδυ, μετά την καθαριότητα και
παραδίδει τα κλειδιά στον ΑΥΔΜ.

10. Αναφέρει αμέσως κάθε δυσλειτουργία που παρουσιάζεται στα
μηχανήματα – ηλεκτρικές συσκευές και στις εγκαταστάσεις για την έγκαιρη
αντιμετώπισή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΚΑΝΕΙΣ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Άρθρο 88
Γενικά Καθήκοντα και Υποχρεώσεις

1. Το πρώτιστο και ιερότερο καθήκον του στρατιώτη είναι, το να φυλάσσει
-97-

απαράβατα τον όρκο τον οποίο έδωσε, ως εχέγγυο πίστης και αφοσίωσης προς
την Πατρίδα.

2. Τηρώντας τον όρκο του εκπληρώνει επακριβώς τα καθήκοντά του,
σύμφωνα με τις διαταγές των ανωτέρων του και την υποσχεθείσα πίστη και
υπακοή στην Πατρίδα, το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

3. Για να εκπληρώνει σωστά τα καθήκοντά του, οφείλει να γνωρίζει ποια
είναι καθώς και τον τρόπο της εκπλήρωσής των.

4. Οι προϊστάμενοί του είναι επιφορτισμένοι συνεχώς να διδάσκουν σ’
αυτόν όχι μόνο τα καθήκοντά του, αλλά και κάθε τι που απαιτείται για την ακριβή
εκπλήρωση αυτών.

5. Οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μάθει τα καθήκοντά του
γενικά, να υπακούει χωρίς δισταγμό και με προθυμία στις διαταγές των ανωτέρων
του.

6. Κάθε στρατιώτης οφείλει, αγάπη, σεβασμό και υπακοή στους ανωτέρους
του. Αγαπά τους συναδέλφους του, μετά των οποίων πρέπει να διατηρεί άριστες
σχέσεις και να συνδέεται με αισθήματα αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και ομαδικού
πνεύματος.

Άρθρο 89
Υποδεκανείς

1. Οι οπλίτες θητείας ονομάζονται υποδεκανείς από το Διοικητή του
αμέσως προϊσταμένου κλιμακίου, κατόπιν πρότασης των οικείων Μονάδων ή
ανεξαρτήτων υπομονάδων.

2. Οι υποδεκανείς επιλέγονται από τους οπλίτες θητείας, οι οποίοι έχουν -
ολοκληρώσει την εκπαίδευση στην ειδικότητα και την επιχειρησιακή εκπαίδευση
της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας και διακρίνονται κυρίως για την
επιδεξιότητά τους στη βολή, τις στρατιωτικές αρετές, τη διαγωγή και την ευπρέπεια
της στολής. Εξαίρεση γίνεται μόνο σε πράξεις ανδρείας, ως αμοιβή.

3. Όταν απουσιάζουν οι υπαξιωματικοί, ασκούν διοίκηση στους
στρατιώτες στην υπηρεσία της φρουράς και τις λοιπές υπηρεσίες.

Άρθρο 90
Θαλαμοφύλακας - Κτιριοφύλακας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ορίζονται καθημερινά υπηρεσία από τον Αρχιλοχία ως θαλαμοφύλακες
ή κτιριοφύλακες σύμφωνα με τον προγραμματισμό υπηρεσιών.

2. Η υπηρεσία των θαλαμοφυλάκων - κτιριοφυλάκων αρχίζει από το
μεσημέρι κάθε μέρας και τελειώνει την ίδια ώρα της επομένης.

3. Το προσωπικό που αναλαμβάνει την υπηρεσία του θαλαμοφύλακα ή
κτιριοφύλακα, παραλαμβάνει από τους προκατόχους τους, τα υπάρχοντα στο
-98-

θάλαμο ή το κτίριο υλικά, καθώς επίσης και τους θαλάμους καθαρούς με όλα τα
υλικά αυτών σε καθορισμένη τάξη.

4. Οι αναλαμβάνοντες υπηρεσία θαλαμοφύλακες - κτιριοφύλακες
παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Οπλισμού της Υπομονάδας το σύνολο του
οπλισμού που είναι χρεωμένο στο προσωπικό της Υπομονάδας, καθώς και τα
προβλεπόμενα βιβλία παρακολούθησης και διακίνησης, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαταγές.

5. Την τάξη και την καθαριότητα διατηρούν καθ’ όλο το διάστημα της
υπηρεσίας τους. Η καθαριότητα του θαλάμου και των ειδών στρατωνισμού που
βρίσκονται σε αυτό είναι έργο των θαλαμοφυλάκων - κτιριοφυλάκων, ενεργούν δε
αυτή με την άμεση επίβλεψη του οικείου θαλαμάρχη, υπό τις διαταγές και την
επιτήρηση του οποίου διατελούν.

6. Όταν εκτελεί τα καθήκοντά του παραδίδει τα κλειδιά ασφαλείας του
ατομικού του οπλισμού στον ΑΥΔΜ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

7. Απαγορεύουν να εξέλθει από το θάλαμο κάθε είδος υλικού του οποίου η
εκτός του Στρατοπέδου χρήση είναι απαγορευμένη, προκειμένου δε να εξέλθει
κάποιο, ζητούν την άδεια του Θαλαμάρχη ή του Υπαξιωματικού Υπηρεσίας της
Υπομονάδας.

8. Σε κανένα δεν επιτρέπουν να ανοίγει τους σάκους ή να παίρνει
οποιοδήποτε είδος, το οποίο ανήκει σε απόντα από το θάλαμο οπλίτη, ή που
αναπαύεται. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί αιτία διενέργειας δικαστικής
πράξης.

9. Επαγρυπνούν για να μην προξενώνται από το προσωπικό φθορές στο
θάλαμο ή θραύσεις τζαμιών, καθόσον κάθε φθορά ή θραύση της οποίας δεν
καταγγέλθηκε ο υπεύθυνος, τον καθιστά πλήρως υπεύθυνο και υπόλογο έναντι
του Διοικητή της Υπομονάδας.

10. Αναφέρουν στο θαλαμάρχη για καθένα που καπνίζει ή θορυβεί στον
θάλαμο ή προβαίνει σε απαγορευμένες πράξεις, επίσης και για κάθε μη
συμμορφούμενο με τις διατάξεις του παρόντα Κανονισμού.

11. Δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση από το θάλαμο αυτών που είναι
τιμωρημένοι, καθώς και αυτών που έχουν κριθεί από τον Ιατρό ελεύθεροι
υπηρεσίας ή ασκήσεων, σε περίπτωση δε ανυπακοής, αναφέρουν αμέσως αυτό
στο θαλαμάρχη και τον Υπαξιωματικό υπηρεσίας Υπομονάδας.

12. Οι θαλαμοφύλακες - κτιριοφύλακες δεν απομακρύνονται από το θάλαμο
την ώρα της υπηρεσίας τους.

13. Κατά τις ασκήσεις και τις παρατάξεις, ο ένας από τους θαλαμοφύλακες
κάθε θαλάμου, ορισμένος από τον θαλαμάρχη, μένει στο θάλαμο, οι δε άλλοι
ακολουθούν την Υπομονάδα. Όταν η εξασφάλιση του υπάρχοντος υλικού σε
διάφορους θαλάμους είναι δυνατή είτε με το να κλειδωθούν οι πόρτες των
θαλάμων είτε να κλειδωθεί η εξωτερική πόρτα του οικήματος της Υπομονάδας,
-99-

τότε οι πόρτες κλειδώνονται και τα κλειδιά παραδίδονται στον ΑΥΔΜ ή τον
Ανθυπασπιστή της εβδομάδας, στον οποίο ανατέθηκε η επίβλεψη αυτών των
οικημάτων και όλοι οι θαλαμοφύλακες μεταβαίνουν στις ασκήσεις ή στην
παράταξη.

14. Από το σιωπητήριο μέχρι το εγερτήριο, ένας από τους θαλαμοφύλακες -
κτιριοφύλακες αγρυπνεί μέσα στο θάλαμο ή στο κτίριο και εναλλάσσεται με τους
άλλους που έχουν ορισθεί από τον Αρχιλοχία. Η εναλλαγή αυτή εκτελείται
σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφαλείας της Μονάδας.

15. Με το σιωπητήριο, ο θαλαμοφύλακας απαγορεύει την είσοδο ή παραμονή
στο θάλαμο καθενός που δεν ανήκει σ’ αυτόν, χωρίς υπηρεσιακό λόγο.

16. Δεν επιτρέπει στους θαλαμιζόμενους να συνομιλούν ή λαμβάνουν
μπάνιο μετά το σιωπητήριο ή να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους και να
πηγαίνουν σε κρεβάτια άλλων, προλαμβάνοντας έτσι κάθε ενδεχόμενη κλοπή.

17. Αναφέρει στο θαλαμάρχη, την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας,
οιουδήποτε υπαξιωματικού, υποδεκανέα ή στρατιώτη, ο οποίος δεν επανέρχεται
έγκαιρα και παρέχει εξ αιτίας της βραδύτητας αυτής, υποψία απομάκρυνσης από
το Στρατόπεδο.

18. Αφυπνίζει τους μάγειρες και τον Συσσιτιάρχη την καθορισμένη ώρα, για
την παρασκευή του πρωινού ροφήματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ομοίως
αφυπνίζει τους οπλίτες που έχουν υπηρεσία.

19. Συμπληρώνει και υπογράφει τα βιβλία χρέωσης και διακίνησης
οπλισμού.

20. Σε περίπτωση οιουδήποτε έκτακτου συμβάντος ή σήμανσης συναγερμού,
ειδοποιεί το θαλαμάρχη.

21. Καθήκον επίσης των θαλαμοφυλάκων - κτιριοφυλάκων είναι ο έλεγχος
της πληρότητας των πυροσβεστικών σημείων, η διατήρηση της θέρμανσης, καθώς
και η σβέση των φώτων τις καθορισμένες από το πρόγραμμα ώρες.

22. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, φέρει την προβλεπόμενη στολή
υπηρεσίας με εξάρτηση.

Άρθρο 91
Οπλίτης Αστυνομίας Μονάδας

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε κάθε Μονάδα αριθμός οπλιτών ειδικά εκπαιδευμένων, αναλαμβάνει
καθήκοντα οργάνων Αστυνομίας Μονάδας (ΑΜ).

2. Οπλίτης της ΑΜ είναι το όργανο της διοίκησης, υπό τον Αξιωματικό του
ου
2 Γραφείου, μέσω του οποίου η Διοίκηση, ελέγχει και εξασφαλίζει εντός της
Μονάδας, την τάξη, πειθαρχία και συμπεριφορά του προσωπικού, καθώς και την
ασφάλεια της Μονάδας.
-100-

3. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

4. Απαγορεύει την είσοδο μικροπωλητών στο Στρατόπεδο, καθώς και την
είσοδο πολιτών χωρίς άδεια.

5. Συμβάλλει στον έλεγχο της κυκλοφορίας των οχημάτων της Μονάδας,
κατά την είσοδο και έξοδο αυτών του Στρατοπέδου, καθώς επίσης και κατά τις
διάφορες μετακινήσεις της Μονάδας.

6. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντά του, καθορίζονται με ειδικές διαταγές
της Μονάδας, βάσει των υφισταμένων συνθηκών και των σχετικών διαταγών των
προϊσταμένων κλιμακίων.

Άρθρο 92
Αποθηκάριος

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ως αποθηκάριος ορίζεται κατάλληλος μόνιμος υπαξιωματικός ή οπλίτης
της Μονάδας, ο οποίος έχει πιθανόν ειδική εκπαίδευση και γνωρίζει τους όρους
καλής εναποθήκευσης, συντήρησης των υλικών και εφοδίων, καθώς και στοιχεία
του ισχύοντος λογιστικού συστήματος δοσοληψιών αποθήκης, μη
απαλλασσόμενου λοιπών υποχρεώσεων και υπηρεσιών.

2. Ο αποθηκάριος ενεργεί κάθε αποθήκευση, συντήρηση και δοσοληψία
των υλικών της αποθήκης της δχσεως υλικού της Μονάδας ή Υπομονάδας, με την
επίβλεψη και τις οδηγίες του Διαχειριστή Υλικού της Μονάδας ή του σιτιστή της
Υπομονάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ

3. Συντάσσει και τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και έντυπα της αποθήκης.

4. Ευθύνεται, για κάθε απώλεια ή φθορά υλικών της αποθήκης, η οποία
προήλθε από αμέλειά του .

5. Ευθύνεται για την τάξη, καθαριότητα, ενημερότητα και ασφάλεια των
αποθηκών.

Άρθρο 93
Τεχνικός Αποθηκάριος

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σε όσες Μονάδες προβλέπεται από τον ΠΟΥ, ορίζεται με την ΗΔ της
Υπομονάδας ως Τεχνικός Αποθηκάριος, κατάλληλος μόνιμος υπαξιωματικός ή
οπλίτης ειδικά εκπαιδευμένος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητή της Υπομονάδας για τα παρακάτω:
-101-

α. Τον πλήρη και έγκαιρο εφοδιασμό της Υπομονάδας με υλικά και
εφόδια Τεχνικής Διαχείρισης, καθώς και για την κανονική κατανομή και διάθεση
αυτών στην Υπομονάδα.
β. Την τήρηση σταθερής κλίμακας ανταλλακτικών και εργαλείων, την
έγκαιρη επιστροφή των αχρήστων και την αναπλήρωση των χαμένων ή
αχρηστευθέντων.
γ. Την κανονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και εντύπων και
γενικά την κανονική διεξαγωγή της λογιστικής και διαχειριστικής υπηρεσίας της
Υπομονάδας που αφορά στο τεχνικό υλικό.

3. Διαχειρίζεται τεχνικά υλικά και εφόδια και για το λόγο αυτό καθίσταται
δημόσιος υπόλογος και υπέχει διοικητικές (πειθαρχικός έλεγχος), αστικές
(χρηματικές) και ποινικές ευθύνες (άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του), εφόσον
από τις πράξεις ή παραλείψεις του προήλθε ζημιά στο δημόσιο.

4. Συνεργάζεται στενά με τον Αρχιλοχία της Υπομονάδας, σε ότι αφορά
στη δύναμη της Υπομονάδας, ενημερώνεται από αυτόν και ενεργεί τις
προβλεπόμενες ενέργειες που απορρέουν εκ της αρμοδιότητάς τoυ.

5. Λοιπά καθήκοντα του Τεχνικού Αποθηκάριου, καθορίζονται στους
σχετικούς κανονισμούς.

Άρθρο 94
Οδηγός Οχήματος

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο οδηγός οχήματος οφείλει να έχει ανά πάσα στιγμή το όχημά του
έτοιμο για κίνηση και να εκτελεί, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, την
συντήρηση αυτού.

2. Οφείλει να γνωρίζει την κατάσταση του οχήματος και τις βλάβες του, τις
οποίες πρέπει να αναφέρει έγκαιρα για διόρθωση και πρόληψη σοβαρότερων
αυτών.

3. Ευθύνεται για την κανονική οδήγηση του οχήματος, βάσει του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

4. Οφείλει να θυμάται πάντοτε ότι, από την προσωπική του φροντίδα για
την καλή συντήρηση και λειτουργία του οχήματός του, εξαρτάται η ζωή του, καθώς
και η ζωή του επιβαίνοντος σε αυτό προσωπικού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

5. Καθημερινά και πριν της εκκίνησης, εκτελεί την συντήρηση προ της
αποστολής και ελέγχει την ύπαρξη των αναγκαίων, για την εκτέλεση της αποστολής
του, (καύσιμα, ορυκτέλαια, νερό, διαρροές, κ.λπ.) κυρίως δε, την καλή λειτουργία
του κινητήρα, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης.

6. Διατηρεί σε καλή κατάσταση και φέρει πάντοτε μαζί του συμπληρωμένα
-102-

όλα τα προβλεπόμενα από την υπηρεσία έντυπα και βιβλία.

7. Εκτελεί τους προβλεπόμενους ελέγχους και την επιβαλλόμενη
συντήρηση κατά τις στάσεις και μετά το πέρας κάθε αποστολής.

8. Απαγορεύεται να καπνίζει και να ομιλεί στο κινητό τηλέφωνο κατά τον
ανεφοδιασμό, συντήρηση και οδήγηση του οχήματος.

9. Όταν επιστρέφει στο Στρατόπεδο, εκτελεί τα οριζόμενα από το σχετικό
Κανονισμό και αναφέρει κάθε δυσλειτουργία του οχήματος, την οποία αντελήφθη
κατά τη διάρκεια της κίνησης.

10. Ο οδηγός του οχήματος απαγορεύεται να εγκαταλείψει το όχημα όταν
βρίσκεται εκτός Στρατοπέδου.
-103-

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΦΡΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ

Άρθρο 95
Γενικές Διατάξεις

1. Σε κάθε Στρατόπεδο εγκαθίσταται φρουρά Στρατοπέδου, η δύναμη της
οποίας καθορίζεται από το σχέδιο ασφαλείας, ανάλογα με το μέγεθος του
Στρατοπέδου και των υφισταμένων συνθηκών ασφαλείας. Σε Στρατόπεδα που
έχουν διατεθεί για υψηλή φύλαξη - φρούρηση των Στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Στοιχεία Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων - Συνοδών (ΣΕΣ-Σ), εκχωρούνται
τομείς φύλαξης σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ασφαλείας κάθε Στρατοπέδου.

2. Όταν σ΄ ένα Στρατόπεδο στρατωνίζονται πολλές Μονάδες, η ευθύνη
φρούρησης καθορίζεται από το Στρατοπεδάρχη με το σχέδιο ασφαλείας του
Στρατοπέδου.

3. Η φρουρά του Στρατοπέδου καθώς και άπαντες οι οριζόμενοι οπλίτες
στην ένοπλη ή άοπλη υπηρεσία, διατίθενται από το σύνολο των Μονάδων -
Ανεξάρτητων Υπομονάδων του Στρατοπέδου. Ορίζονται δε με το Σχέδιο
Ασφαλείας του Στρατοπέδου και τις ΗΔ των Μονάδων - Ανεξάρτητων
Υπομονάδων.

4. Εάν οι συνθήκες και η αποστολή της Μονάδας δεν επιτρέπουν τα
παραπάνω καθοριζόμενα, τότε ο τρόπος διεξαγωγής της υπηρεσίας της φρουράς
Στρατοπέδου (καθορισμός προσωπικού, υπεύθυνες προς διάθεση Υπομονάδες,
χρόνος εναλλαγής, κ.λπ.) και λοιπών υπηρεσιών της Μονάδας, ρυθμίζονται με
Μόνιμες Διαταγές (ΜΔ).

5. Οι έγγραφες ή μόνιμες εντολές και οδηγίες προς τη φρουρά,
καθορίζονται από το Στρατοπεδάρχη και βρίσκονται αναρτημένες σε κάθε φυλάκιο
ή σκοπιά. Η φρουρά λαμβάνει ομοίως έκτακτες προφορικές εντολές από το
Στρατοπεδάρχη, είτε απ‘ ευθείας, είτε από τον ΑΥΔΜ.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η δύναμη του προσωπικού της Μονάδας
δεν επαρκεί για την υπηρεσία της φρουράς Στρατοπέδου (ΣΥ, ΛΑΦ, κ.λπ.), ο
Διοικητής της αιτείται από το Φρούραρχο ή τον AΔΦ τη διάθεση καθημερινά της
απαιτούμενης δύναμης για τη συμπλήρωση της φρουράς. Στην περίπτωση αυτή η
φρουρά παίρνει έγγραφες διαταγές ή εντολές από το Διοικητή ή Διευθυντή της
Μονάδας στην οποία διατίθεται και προφορικές από τον Υποδιοικητή ή τον ΑΥΔΜ.

7. Την καθορισμένη ώρα από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και
εκπαίδευσης, ο ΑΥΔΜ διατάζει την σήμανση του σαλπίσματος προς σύνταξη της
φρουράς του Στρατοπέδου. Τα όργανα υπηρεσίας του 24ώρου, εκτός του
τηλεφωνητή, του χειριστή των ΗΣΑ και των λοιπών ευρισκόμενων σε υπηρεσία
κατά την ώρα εκείνη, συντάσσονται σε καθορισμένο χώρο, για να επιθεωρηθούν
-104-

από τον ΑΥΔΜ ή από τον ΕΕΑΣ, μαζί με το τμήμα επιφυλακής, όπως καθορίζεται
στον παρόντα Κανονισμό.

8. Η επιθεώρηση αφορά στον έλεγχο παρουσίας των ορισθέντων στην
υπηρεσία ασφαλείας, στο κανονικό του οπλισμού και της στολής, στον έλεγχο
γνώσης της αποστολής της φρουράς για την οποία προορίζονται και για τα
συγκεκριμένα καθήκοντα για τα οποία έχουν ορισθεί, καθώς επίσης και για να
δοθούν τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες ή εντολές.

9. Μετά την επιθεώρηση της φρουράς, οι αξιωματικοί υπηρεσίας
Υπομονάδας της εβδομάδος και οι υπαξιωματικοί υπηρεσίας των υπομονάδων οι
οποίοι οδήγησαν τους εν υπηρεσία, αποσύρονται κατόπιν διαταγής του ΕΕΑΣ. Στη
φρουρά τα συνθηματικά δίνονται στον Αρχιφύλακα σε ώρα καθορισμένη από τον
ΑΥΔΜ ή τον ΕΕΑΣ και όχι αργότερα από τη νυχτερινή πρόσκληση.

10. Οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας
Στρατευμάτων εφαρμόζονται και στη φρουρά του Στρατοπέδου.

Άρθρο 96
Καθήκοντα Αρχιφύλακα Φυλακίου Στρατοπέδου

1. Για κάθε φρουρά φυλακίου του Στρατοπέδου ορίζεται ένας Αρχιφύλακας,
ο οποίος ευθύνεται για την:

α. Εκπλήρωση της καθoρισμένης αποστολής του φυλακίου.

β. Ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του Υπαξιωματικού Αλλαγής
και των σκοπών.

γ. Καθαριότητα του φυλακίου και του χώρου γύρω από αυτό.

δ. Αφή των καθορισμένων φώτων ασφαλείας στη ζώνη ευθύνης του
και τη διατήρησή τους σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη σβέση την
καθορισμένη ώρα.

ε. Ενέργεια εφόδων στις σκοπιές του Στρατοπέδου για τον έλεγχο των
καθηκόντων των σκοπών, σε καθορισμένες ώρες από τον ΑΥΔΜ ή τον ΕΕΑΣ.

2. Ο Αρχιφύλακας Φυλακίου Στρατοπέδου παρίσταται σε όλες τις
προσκλήσεις της φρουράς.

3. Εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας διαπιστώσει ότι προσωπικό του
φυλακίου έχει ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας, αναφέρει αμέσως στον ΑΥΔΜ ή
τον ΕΕΑΣ, για περαιτέρω ενέργειες.

4. Διανέμει κάθε βράδυ τα βιβλία εφόδου στις σκοπιές και τα συγκεντρώνει
το πρωί της επομένης, αφού ελέγξει προηγουμένως την καλή κατάσταση τους.
Επιμελείται για την ύπαρξη στις σκοπιές 24ώρου υπηρεσίας, των βιβλίων εφόδου
και για τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που
-105-

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου αντί βιβλίων εφόδου, με την ανάληψη
της υπηρεσίας του ελέγχει τη λειτουργικότητα αυτών.

5. Αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας, ο Αρχιφύλακας Φυλακίου
Στρατοπέδου επιθεωρεί και ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση :

α. Το φυλάκιο και οι εγκαταστάσεις αυτού, (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό,
επικοινωνίες, κ.λπ.), έπιπλα και λοιπά αντικείμενα.
β. Οι σκοπιές και οι τυχόν υπάρχουσες εγκαταστάσεις αυτών.
γ. Οι φανοί θυέλλης.
δ. Τα προβλεπόμενα φώτα ασφαλείας του Στρατοπέδου στη ζώνη
ευθύνης του.
ε. Οι εγκαταστάσεις εντός της ζώνης ευθύνης του.
στ. Οδηγίες οργάνων είτε εντός του φυλακίου είτε στις σκοπιές.

6. Αναφέρει για τα αποτελέσματα της παραπάνω επιθεώρησης και ελέγχου
στον ΑΥΔΜ ή του ΕΕΑΣ και τα αναγράφει στο τηρούμενο βιβλίο συμβάντων.

7. Παραλαμβάνει σε καθορισμένη ώρα από τον ΑΥΔΜ ή τον ΕΕΑΣ, τα
συνθηματικά.

8. Τηρεί στο φυλάκιο και σε κατάλληλη θέση, πίνακα εντολών του
φυλακίου.

9. Τηρεί το βιβλίο συμβάντων του φυλακίου, στο οποίο καταχωρούνται οι
εκτελούμενοι έφοδοι ή περιπολίες, οι ειδικές εντολές οι οποίες δόθηκαν από τους
αρμόδιους Αξιωματικούς, καθώς και όλα τα συμβάντα, τα οποία πρέπει να
μνημονευθούν στην ημερήσια αναφορά.

10. Το βιβλίο συμβάντων υπογράφεται κάθε πρωί από τον Αρχιφύλακα
Φυλακίου Στρατοπέδου, το προσκομίζει στον ΑΥΔΜ, ο οποίος αφού το ελέγξει,
υπογράφει και το υποβάλλει στον ΕΕΑΣ.

Άρθρο 97
Καθήκοντα Σκοπών - Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων - Συνοδών (ΣΕΣ-Σ)

1. Οι σκοποί της φρουράς Στρατοπέδου εγκαθίστανται και εκτελούν
υπηρεσία είτε κατά την διάρκεια της νύχτας μόνο, είτε όλο το 24ωρο στους
στρατιωτικούς χώρους επιπέδου ασφαλείας «1».

2. Όσα αφορούν στα καθήκοντα σκοπών κεντρικής πύλης καθορίζονται
στο άρθρο 96 του παρόντος Κανονισμού.

3. Οι σκοποί γενικά, περιλαμβανομένων και τα Στοιχεία Στρατιωτικών
Εκπαιδευμένων Σκύλων - Συνοδών (ΣΕΣ-Σ), εκτελούν την υπηρεσία τους σύμφωνα
με τον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων και βάση των εκδιδόμενων
ειδικών εντολών.
-106-

4. Τα Στοιχεία Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων - Συνοδών
εγκαθίστανται και εκτελούν υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύκτας.

5. Η αποστολή των Στοιχείων ΣΕΣ-Σ, είναι η φρούρηση των στρατιωτικών
εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας των Μονάδων, με την
αξιοποίηση των ανεπτυγμένων αισθήσεων του σκύλου (όσφρηση, ακοή), για την
αποτελεσματικότερη φρούρηση ευαίσθητων περιοχών.

Άρθρο 98
Φρουρά Κεντρικής Πύλης Στρατοπέδου

1. Στους στρατιωτικούς χώρους λειτουργεί μια κύρια πύλη για την είσοδο –
έξοδο του προσωπικού και των οχημάτων. Εναλλακτικές πύλες είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται σε περιόδους αιχμής κίνησης ή κίνησης βαρέων οχημάτων,
αρμάτων, κ.λπ. για περιορισμένο χρόνο. Το προσωπικό που εγκαθίσταται για
φρουρά στην Κύρια πύλη εισόδου και εξόδου του Στρατοπέδου, καλείται Φρουρά
Κεντρικής Πύλης Στρατοπέδου.

2. Η Φρουρά Κεντρικής Πύλης δύναται να είναι μειωμένης δύναμης κατά
την διάρκεια της ημέρας παραμένοντος οπωσδήποτε σ’ αυτήν του αξιωματικού και
του Βοηθού Αξιωματικού Κεντρικής Πύλης και αριθμού οπλιτών Αστυνομίας
Μονάδας. Ενισχύεται κατά τη νύχτα, βάσει των εκάστοτε διαταγών του οικείου
Σχηματισμού και του Σχεδίου Ασφαλείας του Στρατοπέδου.

3. Η Φρουρά Κεντρικής Πύλης συνδέεται πάντοτε με τηλέφωνο απ’
ευθείας ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου με το σύνολο των υπομονάδων,
γραφείων ή τμημάτων της Μονάδας και του Στρατοπέδου, καθώς και κατά τις μη
εργάσιμες ώρες με τον ΑΥΔΜ και τον ΕΕΑΣ.

4. Το προσωπικό ασφαλείας της κεντρικής πύλης διανυκτερεύει σε ειδικό
προς τούτο χώρο στο φυλάκιο της πύλης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, διαφορετικά
στον πλησιέστερο προς αυτή θάλαμο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

5. Γενικά

α. Ο Αξιωματικός κεντρικής πύλης ευθύνεται για τον έλεγχο του
εισερχόμενου και εξερχόμενου προσωπικού και οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια
της υπηρεσίας του. Προς τούτο υποβοηθείται στο έργο του από το Βοηθό
Αξιωματικού Κεντρικής Πύλης.

β. Είναι υπεύθυνος για την ευταξία της κεντρικής πύλης και των
εγκαταστάσεων αυτής, καθώς και για την καλή κατάσταση και λειτουργικότητα των
υλικών.

γ. Με την ανάληψη της υπηρεσίας προβαίνει στον έλεγχο των
εγκαταστάσεων – υλικών και στην καταμέτρηση των ευρισκόμενων στην πύλη
πυρομαχικών ασφαλείας.
-107-

δ. Μεριμνά με την ανάληψη της υπηρεσίας του, για την εκπαίδευση
της Φρουράς Κεντρικής Πύλης όσον αφορά τις ενέργειες του προσωπικού αυτής
σε περίπτωση συναγερμού ή ασύμμετρης προσβολής.

ε. Την προβλεπόμενη από το Σχέδιο Ασφαλείας Στρατοπέδου ή
Μονάδας κλειδώνει την κεντρική πύλη και τα κλειδιά τηρούνται από τον ίδιο ή το
βοηθό του.

στ. Με το πέρας της υπηρεσίας του συντάσσει και υποβάλλει στον
ΕΕΑΣ του Στρατοπέδου ή στον ΑΥΔΜ αναφορά συμβάντων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφαλείας του στρατοπέδου.

6. Έξοδος – Είσοδος Οπλιτών

α. Ο Αξιωματικός κεντρικής πύλης απαγορεύει την έξοδο από το
Στρατόπεδο κάθε οπλίτη θητείας ο οποίος, μετά την επιθεώρηση από τους
αξιωματικούς υπηρεσίας Υπομονάδων δεν φέρει την προβλεπόμενη στολή ή
ευπρεπή πολιτική περιβολή.

β. Απαγορεύει την έξοδο μόνιμου προσωπικού κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες χωρίς υπηρεσιακό σημείωμα εξόδου υπογεγραμμένο από το
Στρατοπεδάρχη ή το Διοικητή Μονάδας.

γ. Σημειώνει στην υποβαλλόμενη αναφορά του το πρωί της επόμενης
ημέρας τα στοιχεία των επανελθόντων οπλιτών, που υπέπεσαν σε πειθαρχικά
παραπτώματα κατά την έξοδο, αφού αναφέρει πρώτα σχετικά στον Αξιωματικό
Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης Μονάδας ή στον Επόπτη Επιφυλακής – Ασφαλείας
Στρατοπέδου. Η παράλειψη του καθήκοντος αυτού επισύρει τον πειθαρχικό του
έλεγχο.

δ. Ελέγχει τα δέματα των εισερχομένων οπλιτών και απαγορεύει την
είσοδο εντός του στρατοπέδου κάθε οπλίτη εφοδιασμένου με οινοπνευματώδη
ποτά ή άλλα απαγορευμένα είδη.

ε. Μεριμνά ώστε οι μετά το εσπερινό προσκλητήριο επανερχόμενοι
στο στρατόπεδο οπλίτες οιουδήποτε βαθμού, να παρουσιάζονται στον Αξιωματικό
Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης Μονάδας. Οι φέροντες σχετικό φύλλο άδειας το
παραδίδουν σε αυτόν.

7. Έξοδος – είσοδος Οχημάτων
α. Απαγορεύει την έξοδο των οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με τα
προβλεπόμενα έγγραφα.
β. Ομοίως ελέγχει την εμφάνιση και το φορτίο του οχήματος εάν είναι
αυτό που αναγράφεται στη διαταγή κίνησης και εάν το επιβαίνον προσωπικό στο
όχημα είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια.
γ. Απαγορεύει την είσοδο στο Στρατόπεδο σε οχήματα που δεν
ανήκουν στη Μονάδα, χωρίς την άδεια του Αξιωματικού 2ου Γραφείου του
Στρατοπέδου και σε περίπτωση απουσίας του, του ΑΥΔΜ ή του ΕΕΑΣ.
-108-

δ. Κατά την είσοδο οχημάτων της Μονάδας στο Στρατόπεδο μετά το
εσπερινό προσκλητήριο, ελέγχει το λόγο καθυστέρησης και αναφέρει αμέσως στον
ΑΥΔΜ από τον οποίο παίρνει διαταγές. Ομοίως ελέγχει το φορτίο και τους
επιβάτες του.

8. Έξοδος Υλικού από τη Μονάδα
α. Απαγορεύει την έξοδο υλικού από τη Μονάδα από το στρατιωτικό
ή πολιτικό προσωπικό, χωρίς έγγραφη άδεια του Διοικητή της οικείας Υπομονάδας
για το στρατιωτικό προσωπικό ή των αρμόδιων γραφείων της Μονάδας ή του
Στρατοπέδου για το πολιτικό προσωπικό.
β. Για το εξερχόμενο υλικό από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας
(Διαχειριστής εφοδίων, υλικών, σιτιστής, κ.λπ.), εφαρμόζει τα καθοριζόμενα στις
ισχύουσες διαταγές της Μονάδας ή του Στρατοπέδου.

9. Άτομα Ξένα προς την Υπηρεσία Προσερχόμενα στο Στρατόπεδο
α. Συγκεντρώνει τα παρουσιαζόμενα ξένα προς την υπηρεσία άτομα
τα οποία επιθυμούν να εισέλθουν στο Στρατόπεδο, σε καθορισμένο από την
Μονάδα χώρο και ειδοποιεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αντίστοιχο
Γραφείο ή Τμήμα που επιθυμούν να επισκεφτούν, καθώς και τον λόγο της
επίσκεψης, ενώ κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες τον Αξιωματικό Υπηρεσίας
– Διανυκτέρευσης της Μονάδας. Εν συνεχεία τα οδηγεί συνοδεία Οπλίτη
Αστυνομίας Μονάδας στον προορισμό τους.
β. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί η είσοδος των ξένων προς την
υπηρεσία ατόμων στο Στρατόπεδο, ελέγχει την ταυτότητά τους και τη σχετική
άδεια εισόδου και στη συνέχεια τα οδηγεί με έναν από τους οπλίτες της Μονάδας,
στον προορισμό τους βάσει της άδειας εισόδου, συμμορφούμενος πλήρως με τις
εκδοθείσες διαταγές για το θέμα αυτό.
γ. Σε όσες μονάδες, λόγω αποστολής, η είσοδος πολιτών και γενικώς
ατόμων ξένων στην υπηρεσία είναι ελεύθερη κάθε μέρα ή σε ορισμένες ημέρες και
ώρες, ενεργεί βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διαταγών.
δ. Σε κάθε περίπτωση καταχωρεί τα στοιχεία των επισκεπτών στο
τηρούμενο προς τούτο βιβλίο.

10. Βιβλία – Πίνακες

Ευθύνεται για την τήρηση και κανονική συμπλήρωση από τον ίδιο ή των
οργάνων του φυλακίου των παρακάτω βιβλίων:
α. Βιβλίο εφόδου.
β. Βιβλίο επισκεπτών με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα
πατρός, έτος – τόπος γέννησης, επάγγελμα, τόπος – διεύθυνση κατοικίας,
εθνικότητα, αριθμός ταυτότητας, γραφείο ή χώρο επίσκεψης, σκοπός επίσκεψης,
ώρα εισόδου, ώρα εξόδου).
γ. Αλφαβητικό ευρετήριο επισκεπτών κεντρικής πύλης.
-109-

δ. Βιβλίο ελέγχου κίνησης οχημάτων κεντρικής πύλης Στρατοπέδου
με πλήρη στοιχεία (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο οδηγού, τύπος-αριθμός
οχήματος, Μονάδα που ανήκει, διαταγή κίνησης, σκοπός κίνησης, ώρα εισόδου –
εξόδου).
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή έντυπο, που καθορίζεται από το Σχέδιο
Ασφαλείας του Στρατοπέδου ή ειδικές οδηγίες του προϊσταμένου Σχηματισμού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

11. Απαγορεύουν κατά τις ώρες υπηρεσίας και εκπαίδευσης την έξοδο
οπλιτών χωρίς έγγραφη άδεια ή υπηρεσιακό σημείωμα.

12. Απαγορεύουν την έξοδο κάθε ιδιώτη ή στρατιωτικού προσωπικού
εξερχόμενου με δέμα ή όπλο χωρίς προηγούμενη έγκριση του Αξιωματικού
Κεντρικής Πύλης.

13. Απαγορεύουν την έξοδο και την είσοδο οχημάτων χωρίς την έγκριση
του Αξιωματικού Κεντρικής Πύλης.

14. Απαγορεύουν την είσοδο στο Στρατόπεδο κάθε ξένου προς την
υπηρεσία ατόμου, ιδιώτη ή στρατιωτικού προσωπικού άλλης Μονάδας, χωρίς την
έγκριση του Αξιωματικού Κεντρικής Πύλης.

15. Κατά τα λοιπά συμμορφώνονται με τα καθορισμένα στον Κανονισμό
Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων και τις ισχύουσες διαταγές.

Άρθρο 99
Χειριστής Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας (ΗΣΑ)

1. Στην υπηρεσία του χειριστή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας
(ΗΣΑ), ορίζονται διά της Ημερησίας Διαταγής της Μονάδας καταρχήν μόνιμοι και
ΕΜΘ υπαξιωματικοί ή ΕΠΟΠ και εφόσον δεν επαρκούν κατάλληλοι οπλίτες
θητείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές.

2. Η υπηρεσία του ΗΣΑ είναι 24ωρη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 49 του
παρόντος.

3. Παρακολουθούν τους καλυπτόμενους από το ΗΣΑ χώρους και περιοχές
του Στρατοπέδου.

4. Έχουν ως προϊστάμενο τον ΑΥΔΜ ή τον ΕΕΑΣ, εφόσον στο ίδιο
Στρατόπεδο στρατωνίζονται περισσότερες της μιας Μονάδες.

5. Αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης
εγκαταστάσεων ή εισόδου στο Στρατόπεδο ατόμων ξένων προς την υπηρεσία
στον ΕΕΑΣ ή στον ΑΥΔΜ κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο 2 ο
Γραφείο του Στρατοπέδου ή της Μονάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Επιβλέπουν την καλή λειτουργία του ΗΣΑ, λαμβάνοντας όλα τα
καθοριζόμενα από τις σχετικές διαταγές και εγχειρίδια χρήσης μέτρα. Επεμβαίνουν
-110-

άμεσα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων αρμοδιότητάς τους και αναφέρουν στο
2ο Γραφείο του Στρατοπέδου ή της Μονάδας δυσλειτουργίες που απαιτούν την
επέμβαση ειδικευμένου προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον
ΕΕΑΣ ή στον ΑΥΔΜ κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

7. Μεριμνούν για την εξασφάλιση αδιάλειπτης επικοινωνίας με τα περίπολα
του Στρατοπέδου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η άμεση διαβίβαση εντολών
και πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

Άρθρο 100
Γενικές Διατάξεις

1. Σε κάθε Μονάδα ορίζεται με την ΗΔ, δύναμη επιφυλακής. Η δύναμη
αυτή καθορίζεται από το Διοικητή της Μονάδας, ανάλογα με τις υφιστάμενες
τοπικές συνθήκες ασφάλειας και σύμφωνα με τις διαταγές των προϊσταμένων
κλιμακίων.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν ολόκληρη η Μονάδα να τελεί
σε επιφυλακή, κατόπιν διαταγής των προϊσταμένων κλιμακίων.

3. Με το τμήμα επιφυλακής καθορίζεται από το Διοικητή της Μονάδας, να
παραμένει ανάλογος αριθμός οχημάτων με τους οδηγούς τους (πέρα των
οχημάτων 24ώρου υπηρεσίας), οι απαιτούμενοι διαβιβαστές για την εξασφάλιση
συνδέσμου με τη Μονάδα και ο απαιτούμενος αριθμός νοσοκόμων από τη
Διμοιρία – Ουλαμό Υγειονομικού. Εκτός των παραπάνω καθορίζεται προσωπικό
και από άλλες ειδικές Δρίες – Ουλαμούς της Μονάδας, εφόσον υπάρχει ανάγκη.

4. Η Υπομονάδα ή το τμήμα επιφυλακής, καθώς και το ορισμένο από τους
παραπάνω στην παράγραφο 3 προσωπικό, συντάσσονται για επιθεώρηση μαζί με
τη φρουρά της Μονάδας και φέρουν την αυτή στολή.

5. Στους υπαξιωματικούς και στρατιώτες της επιφυλακής, δεν επιτρέπεται
να απομακρύνονται από το Στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους
χωρίς την άδεια του Διοικητή της Μονάδας και χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου και
ικανού αντικαταστάτη στα συγκεκριμένα καθήκοντα επιφυλακής.

6. Στους αξιωματικούς, επιτρέπεται η απομάκρυνση από το Στρατόπεδο,
κατόπιν άδειας του Διοικητού της Μονάδας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες
σχετικές διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων.

Άρθρο 101
Αξιωματικός Επιφυλακής

ΓΕΝΙΚΑ

1. Αξιωματικός επιφυλακής είναι ο Διοικητής του αντιστοίχου τμήματος, το
οποίο έχει ορισθεί με την ΗΔ της Μονάδας, ως δύναμη επιφυλακής. Σε περίπτωση
κατά την οποία ως δύναμη επιφυλακής ορίζεται Υπομονάδα, παραμένουν σε
επιφυλακή όλοι οι αξιωματικοί και βαθμοφόροι αυτής.
-111-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

2. Επιθεωρεί και ελέγχει τη δύναμη επιφυλακής της Μονάδας.

3. Τηρεί κατάσταση του προσωπικού της δύναμης επιφυλακής και ελέγχει
περιοδικά την παρουσία τους, καθώς και το κανονικό της στολής.

4. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, και ανάλογα το επίπεδο
επιφυλακής καταλύει στο Στρατόπεδο ή στην οικία του με ετοιμότητα άμεσης
προσέλευσης στη Μονάδα όταν απαιτηθεί.

5. Δεν απαλλάσσεται των θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων της
Μονάδας.

6. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή της δύναμης
επιφυλακής, καθώς και την πιστή εκτέλεση των διαταγών του Διοικητή της Μονάδας,
σε περίπτωση συναγερμού. Ομοίως ευθύνεται για την ασφαλή τήρηση των
προβλεπομένων, βάσει υφισταμένων διαταγών της Μονάδας, πυρομαχικών της
δύναμης επιφυλακής.

7. Σε περιπτώσεις Μονάδων χαμηλής επάνδρωσης, είναι δυνατόν μέρος
του προσωπικού επιφυλακής να είναι κοινό με αυτό της φρουράς του
Στρατοπέδου, κατόπιν έγκρισης του Σχηματισμού που ανήκει η Μονάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Άρθρο 102
Γενικές Διατάξεις

1. Κανονικά καθημερινά εκτελούνται 2 προσκλήσεις:

α. Η πρωινή πρόσκληση μετά το εγερτήριο, καταρχήν εντός των
θαλάμων.

β. Η νυκτερινή πρόσκληση πριν το σιωπητήριο εντός των θαλάμων.

2. Εκτός των 2 αυτών κανονικών προσκλήσεων, σε κάθε σύνταξη
ολόκληρης της Μονάδας ή μέρους αυτής, γίνεται πρόσκληση της παραταχθείσας
δύναμης.

3. Μετά τη νυκτερινή πρόσκληση, εάν κάποιο γεγονός απαιτεί την εκτέλεση
έκτακτης πρόσκλησης, αυτή εκτελείται με διαταγή του ΑΥΔΜ και μετά από έγκριση
του Διοικητή της Μονάδας.

4. Οι ώρες της πρωινής και νυκτερινής πρόσκλησης, καθορίζονται από το
πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης.

5. Όλες οι σημάνσεις που αφορούν στις συντάξεις και προσκλήσεις
εκπέμπονται έγκαιρα.
-112-

Άρθρο 103
Πρωινή Πρόσκληση

1. Η Πρωινή Πρόσκληση εκτελείται μετά τη διανομή του πρωινού ροφήματος.
Την ορισμένη ώρα ο Ανθυπασπιστής της εβδομάδας διατάσσει την εκπομπή της
προβλεπόμενης σήμανσης της πρόσκλησης.

2. Με τη σήμανση αυτή οι οπλίτες τάσσονται σε γραμμή μπροστά από τα
κρεβάτια τους. Οι ομαδάρχες – αρχηγοί στοιχείων εκτελούν την πρόσκληση των
ομάδων – στοιχείων τους και αναφέρουν στο Βοηθό Διοικητή Διμοιρίας –
Ουλαμού.

3. Οι βοηθοί αναφέρουν το αποτέλεσμα της πρόσκλησης στον Αρχιλοχία, ο
οποίος αναφέρει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας και στο Διοικητή της Υπομονάδας.
Συγχρόνως ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας, λαμβάνει από τον Αρχιλοχία το δελτίο
πρωινής πρόσκλησης (Υπόδειγμα 7), μεταβαίνει στον Ανθυπασπιστή της
εβδομάδας και αναφέρει το αποτέλεσμα.

4. Οι προσωρινές απουσίες από αυτό το προσκλητήριο, υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Διοικητού της Υπομονάδας, ο οποίος ελέγχει τους απουσιάζοντες.

5. Ο Ανθυπασπιστής της εβδομάδας συντάσσει συγκεντρωτικό δελτίο
πρωινής πρόσκλησης (Υπόδειγμα 7), το οποίο και υποβάλλει στο Λοχαγό της
εβδομάδας.

6. Το αποτέλεσμα του ο Λοχαγός της εβδομάδας, το υποβάλλει στον
Υποδιοικητή, σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης της
Μονάδας.

Άρθρο 104
Νυκτερινή Πρόσκληση

1. Η Νυκτερινή Πρόσκληση ενεργείται με καθορισμένη σήμανση η οποία
εκπέμπεται, κατόπιν διαταγής του ΑΥΔΜ.

2. Με τη σήμανση αυτή το προσωπικό τάσσονται μπροστά από το κρεβάτι
τους.

3. Η Νυκτερινή Πρόσκληση εκτελείται όπως και η πρωινή, με μέριμνα και
ευθύνη του Υπαξιωματικού Υπηρεσίας Υπομονάδας, εφ’ όσον για οποιοδήποτε
λόγο απουσιάζει ο Αρχιλοχίας.

4. Οι ομαδάρχες - αρχηγοί στοιχείων επί πλέον σημειώνουν τα
ονοματεπώνυμα των απόντων και συγκεντρώνουν τις τυχόν αιτήσεις και αναφορές
των οπλιτών των ομάδων – στοιχείων και υποβάλλουν όλα αυτά στο βοηθό, ο
οποίος αφού τα ελέγξει τα υποβάλλει στον Αρχιλοχία.

5. Μετά από αυτά ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας της Υπομονάδας,
διατάσσει την εκφώνηση της νυκτερινής προσευχής. Το προσωπικό
-113-

αποκαλύπτεται, προσεύχεται απαγγέλλοντας την παρακάτω προσευχή από
οπλίτη που όρισε ο θαλαμάρχης.

«Δέσποτα Παντοκράτωρ ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της
ημέρας ταύτης πρόσδεξαι και τας εσπερινάς ημών δεήσεις και κατάπεμψον το
πλήθος του Ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου. Τοίχισον ημάς τοις
Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία Σου, φρούρησον ημάς τη
δυνάμει Σου, φύλαξον υπό την σκέπην Σου τον Στρατόν και άπαν το Ελληνικό
Έθνος, παράσχου δε ημίν και την επερχομένη νύκτα ειρηνικήν και αναμάρτητον
ως και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείαις της υπεραγίας ημών
Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Αμήν».

6. Κατόπιν ο Αρχιλοχίας ή ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Υπομονάδας,
συντάσσει και υπογράφει το δελτίο νυκτερινής πρόσκλησης (Υπόδειγμα 7). Όσοι
δεν επιθυμούν λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων τη συμμετοχή τους στην
προσευχή, παραμένουν εντός του τμήματος σε στάση προσοχής επιδεικνύοντας
το δέοντα σεβασμό στην διαδικασία.

7. Ο Αρχιλοχίας συνοδευόμενος από τον Υπαξιωματικό υπηρεσίας της
Υπομονάδας, προσέρχεται στο χώρο αναφοράς και υποβάλλει το δελτίο
προσκλητηρίου στο ΒΑΥΔΜ, ο οποίος συντάσσει το γενικό δελτίο πρόσκλησης και
το υποβάλλει στον ΑΥΔΜ.

8. Ο ΒΑΥΔΜ στη συνέχεια παρατάσσει τα όργανα, λαμβάνει αναφορά και
αναφέρει το αποτέλεσμα στον ΑΥΔΜ.

9. Τα μερικά δελτία των Υπομονάδων τα κρατάει ο ΒΑΥΔΜ και τα
παραδίδει το πρωί στον Ανθυπασπιστή της εβδομάδας για να ελέγξει την ώρα
επανόδου των εξερχόμενων οπλιτών μετά το νυχτερινό προσκλητήριο, στο βιβλίο
εξερχόμενων.

10. Από το σιωπητήριο μέχρι το εγερτήριο, απαγορεύεται οποιαδήποτε
σήμανση εκτός των περιπτώσεων του συναγερμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στο Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων.

Άρθρο 105
Γενικές Προσκλήσεις

1. Σε κάθε σύνταξη, ολόκληρης της Μονάδας ή μέρους αυτής, ενεργείται
πρόσκληση.

2. Ο Λοχαγός της εβδομάδας επιβλέπει τη σήμανση της πρόσκλησης στην
ορισμένη ώρα, οι δε υπομονάδες συντάσσονται από τους αΑξιωματικούς
υπηρεσίας εβδομάδας.

3. Η πρόσκληση ενεργείται, όπως καθορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

4. Ο Αρχιλοχίας της Υπομονάδας διατάσσει «προσκλητήριο - αναφορά».
-114-

Με το παράγγελμα αυτό οι ομαδάρχες – αρχηγοί στοιχείων ενεργούν
προσκλητήριο των ομάδων – στοιχείων τους και αναφέρουν το αποτέλεσμα στο
βοηθό του Διοικητή Διμοιρίας – Ουλαμού. Κατόπιν οι βοηθοί και ο Υπαξιωματικός
Υπηρεσίας Υπομονάδας προσέρχονται για να υποβάλλουν το αποτέλεσμα του
προσκλητηρίου στον Αρχιλοχία. Τάσσονται για αυτό στη γραμμή κατά την
αριθμητική σειρά των διμοιριών – ουλαμών και στο τέλος τάσσεται ο
Υπαξιωματικός υπηρεσίας Υπομονάδας. Ο Αρχιλοχίας διατάσσει «Προσοχή» και
λαμβάνει αναφορά, το αποτέλεσμά της το υποβάλλει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας
της Υπομονάδας και αυτός στο Διοικητή της.

5. Στο τέλος του προσκλητηρίου των υπομονάδων, οι αξιωματικοί
υπηρεσίας της Υπομονάδας, οι αρχιλοχίες και ο Ανθυπασπιστής της Εβδομάδας
προσέρχονται στο Λοχαγό Εβδομάδας. Οι αξιωματικοί της εβδομάδας τάσσονται
στη γραμμή κατά αριθμητική τάξη των οικείων υπομονάδων, έχοντας πίσω τους
οικείους αρχιλοχίες και στη συνέχεια ο Ανθυπασπιστής Εβδομάδας.
6. Ο Λοχαγός Εβδομάδας διατάσσει «Προσοχή», λαμβάνει το αποτέλεσμα
του προσκλητηρίου από τους αξιωματικούς υπηρεσίας υπομονάδων προφορικά,
εάν δεν απουσιάζει κάποιος και εγγράφως εάν κάποιος απουσιάζει και αναφέρει στον
Υποδιοικητή και αυτός στο Διοικητή. Μετά την ανακοίνωση τυχόν διαταγών, ο
Λοχαγός Εβδομάδας διαλύει τη γραμμή της αναφοράς. Για τις γενικές
προσκλήσεις κατά Υπομονάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού.

7. Γενική πρόσκληση υπομονάδων γίνεται υποχρεωτικά κάθε πρωί πριν
την έναρξη των ασκήσεων σε προκαθορισμένο χώρο. Κατά το προσκλητήριο αυτό
κάθε Υπομονάδα αναγιγνώσκει το Ιστορικό Επετειολόγιο της ημέρας και στη
συνέχεια λέει την πρωινή προσευχή όπως παρακάτω:

α. Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός κ.λπ. (τρις).

β. Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς.
Αγιασθήτω το όνομά σου.
Ελθέτω η βασιλεία σου.
Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν
τοις οφειλέτες ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς
από του πονηρού.

γ. Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός
ημών, ελέησον και σώσον ημάς Αμήν.

δ. Όσοι δεν επιθυμούν λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων τη
συμμετοχή τους στην προσευχή, παραμένουν εντός του τμήματος σε στάση
προσοχής επιδεικνύοντας το δέοντα σεβασμό στη διαδικασία.

8. Γενική πρόσκληση Μονάδας, γίνεται την καθορισμένη, από το
πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης, ημέρα.
-115-

9. Σε περίπτωση που στο ίδιο Στρατόπεδο στρατωνίζονται περισσότερες
από 1 Μονάδες με ΜΔ του Συγκροτήματος, καθορίζονται η συχνότητα και οι
λοιπές λεπτομέρειες της γενικής πρόσκλησης του Συγκροτήματος ή των μονάδων
και ανεξάρτητων υπομονάδων του Στρατοπέδου, οι οποίες δεν υπάγονται διοικητικά
στο Συγκρότημα.

10. Σε όλες τις γενικές προσκλήσεις οι Αξιωματικοί και οι υπόλοιποι
βαθμοφόροι, τάσσονται σε καθορισμένες από τους οικείους κανονισμούς θέσεις.

11. Κάθε φορά που πρόκειται να συνταχθούν διάφορες υπομονάδες για
εκτέλεση υπηρεσίας από κοινού, συντάσσονται από τους αρχιλοχίες των
υπομονάδων, κατόπιν διαταγής του Λοχαγού Εβδομάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 106
Γενικές Διατάξεις

1. Όλοι οι οπλίτες θητείας της Υπομονάδας, υποβάλλουν προφορικά, κατά
την πρωινή επιθεώρηση, τις αιτήσεις τους στον Ομαδάρχη Αρχηγό στοιχείου, ο
οποίος τις σημειώνει σε έγγραφο μαζί με τις δικές του αιτήσεις και τις υποβάλλει
στο Βοηθό Διοικητή Διμοιρίας – Ουλαμού και αυτός στον Αρχιλοχία. Ο Αρχιλοχίας
τις καταχωρεί στο βιβλίο αιτήσεων και αναφορών της Υπομονάδας, μαζί με τις
δικές του αιτήσεις. Μετά την ημερήσια αναφορά της Υπομονάδας, αντιγράφει στην
ημερήσια κατάσταση εκείνες από τις αιτήσεις και αναφορές, οι οποίες εκφεύγουν
της δικαιοδοσίας της Υπομονάδας και πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα για τα
περαιτέρω.
2. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της Υπομονάδας υποβάλλει κατ’
αρχήν προφορικά τις αιτήσεις του στον ιεραρχικά προϊστάμενό τους για ζητήματα
που μπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο της Δριας ή της Υπομονάδας, πλην
σοβαρών ζητημάτων (π.χ. παράπονα). Για τα λοιπά ζητήματα υποβάλλει τις
αιτήσεις του εγγράφως και ιεραρχικά στο Διοικητή της Υπομονάδας και αυτός με
την εισήγησή του, τις υποβάλλει στη Μονάδα.

3. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του επιτελείου της Μονάδας,
υποβάλλει κατ’ αρχήν προφορικά τις αιτήσεις τους στον Υποδιοικητή αυτής για
ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο του επιτελείου πλην σοβαρών
ζητημάτων (π.χ. παράπονα). Για τα λοιπά ζητήματα υποβάλλει τις αιτήσεις του
εγγράφως στο Διοικητή της Μονάδας.

4. Οι Διοικητές των Υπομονάδων, υποβάλλουν στη Μονάδα, βάσει των
καθορισμένων στο Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, τις
έγγραφες αναφορές τους για υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία αφορούν στην
υπηρεσία τους στην Υπομονάδα.

5. Οι Διοικητές των Υπομονάδων, για υπηρεσιακά ζητήματα των
Υπομονάδων τους, δύναται να απευθύνονται εγγράφως ή προφορικά, απ’ ευθείας
στις άλλες Υπομονάδες της Μονάδας που ανήκουν.
-116-

6. Ο Διοικητής της Μονάδας διατάσσει να παρουσιάζονται κατά την ώρα
της αναφοράς, οι οπλίτες οι οποίοι υπέπεσαν στο παράπτωμα της αυθαίρετης
απουσίας και στα λοιπά πειθαρχικά παραπτώματα. Αυτός αναλύει το σοβαρό
πειθαρχικό παράπτωμα, τους συμβουλεύει, επιπλήττει ή τιμωρεί, ανάλογα με το
παράπτωμα και τους ενημερώνει για τα αυστηρά μέτρα που θα λάβει εάν το
επαναλάβουν. Κατά την αναφορά παρουσιάζονται και οι οπλίτες που απαιτείται να
παρουσιασθούν ή που αιτήθηκαν να παρουσιασθούν ιεραρχικά ή έκρινε ο
Διοικητής της Υπομονάδας τους ότι πρέπει να παρουσιασθούν.

7. Ο Διοικητής της Μονάδας αναφέρει στο προϊστάμενό του κλιμάκιο για
οποιαδήποτε ζήτημα απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.
Ο τρόπος της αλληλογραφίας, καθορίζεται στον ισχύοντα Διακλαδικό Κανονισμό
Στρατιωτικής Αλληλογραφίας.

Άρθρο 107
Ημερήσια Αναφορά Υπομονάδας

1. Η Ημερήσια Αναφορά της Υπομονάδας γίνεται κάθε πρωί και με τη
διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 105.

2. Το πρωί που προσέρχεται ο Διοικητής της Υπομονάδας στο γραφείο
του, ο Αρχιλοχίας του υποβάλλει το βιβλίο αιτήσεων και αναφορών της
Υπομονάδας, καθώς και την ημερήσια κατάσταση αναφοράς της (Υπόδειγμα 8).

3. Κατά τη σύνταξη για αναφορά της Υπομονάδας, παρευρίσκονται όλοι οι
αξιωματικοί της Υπομονάδας, καθώς και ο Αρχιλοχίας, ο Σιτιστής και όλα γενικά τα
όργανα της Υπομονάδας. Οι αξιωματικοί διμοιριών - ουλαμών τάσσονται προ των
διμοιριών τους ή ουλαμών. Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας της Υπομονάδας διατάσσει
μέσω του Αρχιλοχία να παρουσιασθούν σε αυτόν, οι οπλίτες που υπέβαλλαν αίτηση
ή είναι αναφερόμενοι, οι οποίοι παρατάσσονται σε 1 γραμμή, με επικεφαλή τον
Υπαξιωματικό υπηρεσίας Υπομονάδας. Στο τέλος των παραπάνω ο Αξιωματικός
υπηρεσίας της Υπομονάδας, αναφέρει στον Υποδιοικητή της Υπομονάδας, εφ’
όσον προβλέπεται και υπηρετεί, τη δύναμη της Υπομονάδας και τον αριθμό των
παρόντων στην αναφορά. Ο Διοικητής της Υπομονάδας, ο οποίος έχει λάβει
γνώση, μελετώντας το βιβλίο αιτήσεων και αναφορών μεταβαίνει στην αναφορά.
Στο Διοικητή αναφέρει ο Υποδιοικητής και όταν απουσιάζει, αναφέρει ο
Αξιωματικός Υπηρεσίας της Υπομονάδας, αφού πρώτα έχει διατάξει «Προσοχή».

4. Ο Διοικητής της Υπομονάδας, ακούει από τους αναφερόμενους
οπλίτες, τις αιτήσεις τους, παράπονα, παραπτώματα, κ.λπ. και αποφαίνεται
ανάλογα επ’ αυτών.

5. Οι παρευρισκόμενοι αξιωματικοί, ο Αρχιλοχίας και ο Σιτιστής, δίνουν
κάθε σχετική πληροφορία για κάθε οπλίτη.

6. Ο Αρχιλοχίας της Υπομονάδας παρακολουθεί το Διοικητή της
Υπομονάδας και σημειώνει στο βιβλίο αιτήσεων και αναφορών τις αποφάσεις του.

7. Με το τέλος της αναφοράς και την αποδέσμευση της Υπομονάδας, ο
Διοικητής αποσύρεται στο γραφείο του και διατάσσει τον Αρχιλοχία να αντιγράψει
-117-

από το βιβλίο αιτήσεων και αναφορών τις αποφάσεις του στην ημερήσια
κατάσταση αναφοράς της Υπομονάδας και αφού την υπογράψει την παραδίδει
στον Αρχιλοχία. Η ημερήσια κατάσταση αναφοράς της Υπομονάδας, υποβάλλεται
από τον Αρχιλοχία στον Ανθυπασπιστή της εβδομάδος.

8. Σε μερικές από τις υποβληθείσες αιτήσεις αναφορών ή παραπόνων,
δύναται να απαιτείται απόφαση του Διοικητή της Μονάδας ή οποιασδήποτε άλλης
αρχής. Σε αυτή την περίπτωση ο Διοικητής Υπομονάδας και ανάλογα με το είδος
της αίτησης, διατάσσει να παρουσιασθεί ο υπεύθυνος οπλίτης στην αναφορά
Μονάδας ή να συνταχθεί ειδική αναφορά στην οποία να έχει επισυναφθεί
αντίγραφο φύλλου μητρώου, εφόσον αυτή σχετίζεται με τον τόπο καταγωγής, την
ηλικία, την εποχή κατάταξης και τη διαγωγή του.

9. Ο Διοικητής Υπομονάδας, δύναται να απαλλάξει οποιοδήποτε από το
προσωπικό αυτής, από την παρουσία του στην ημερήσια αναφορά, λόγω
υπηρεσιακών αναγκών, εκτός εάν διαφορετικά έχει διατάξει ο Διοικητής της
Μονάδας.

Άρθρο 108
Αναφορά Μονάδας

1. Η αναφορά της Μονάδας γίνεται σε καθορισμένες από το πρόγραμμα
ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης ημέρες και σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο
άρθρο 103 διαδικασία.

2. Το πρωί που προσέρχεται ο Διοικητής της Μονάδας στο γραφείο του,
το 1ο Γραφείο του υποβάλλει κατάσταση ημερήσιας αναφοράς Μονάδας, όπως
στο Υπόδειγμα 9.

3. Οι οπλίτες που παρουσιάζονται στην αναφορά, για οποιοδήποτε λόγο,
τάσσονται στην κατάλληλη θέση, κατά την αριθμητική σειρά των Υπομονάδων, με
επικεφαλή των Αρχιλοχία της Υπομονάδας που ανήκουν.

4. Ο Διοικητής της Μονάδας αφού τους ακροαστεί, αποφασίζει σχετικά. Οι
οπλίτες παρουσιάζονται, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων –
Παρατάξεων - Παρελάσεων και αναφέρουν οι ίδιοι το λόγο παρουσίασης τους
σαφώς και σύντομα.

5. Το 1ο Γραφείο της Μονάδας σημειώνει τις αποφάσεις του Διοικητή, τις
οποίες κοινοποιεί με την ΗΔ της Μονάδας.

6. Στη γενική πρόσκληση και αναφορά της Μονάδας που ακολουθεί,
παρευρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και οπλίτες της Μονάδας. Στη
διάρκεια της αναφοράς ο Διοικητής της Μονάδας εκτός του ότι επιλύει διάφορα
ζητήματα, αποφασίζει επί των αιτήσεων και παραπτωμάτων των οπλιτών, δράττεται
της ευκαιρίας και συμβουλεύει, δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για να τονώσει και
εξυψώσει το ηθικό του προσωπικού και αναπτύξει το πνεύμα της Μονάδας.

7. Οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ παρουσιάζονται για
αναφορά στο γραφείο του Διοικητή και σε καθορισμένη ώρα, συνοδευόμενοι από
τον Διοικητή της Υπομονάδας.
-118-

8. Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές παρουσιάζονται στο Διοικητή της
Μονάδας, για να λάβουν συμπληρωματικά στοιχεία για τις αιτήσεις τους, στο
γραφείο του με τον Αξιωματικό του 1ου Γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 109
Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε στρατιωτικός οιουδήποτε βαθμού είναι υπεύθυνος για τη
διατήρηση σε καλή κατάσταση, πληρότητα και λειτουργία κάθε είδους οπλισμού ή
υλικού, το οποίο του έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία, για υπηρεσιακή χρήση.
Κάνει χρήση όλων των μέσων καθαριότητας και συντήρησης για κάθε είδος
οπλισμού ή υλικού και συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις για τη
συντήρησή του.

2. Εκτός από τις προβλεπόμενες ώρες καθαριότητας και επιθεώρησης του
οπλισμού και του τεχνικού υλικού, μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ενεργείται
λεπτομερής και επιμελημένη καθαριότητα και μετά από αυτή ακολουθεί
επιθεώρηση από τους οικείους βαθμοφόρους.

3. Κάθε φθορά και βλάβη αναφέρεται ιεραρχικά και χωρίς καθυστέρηση.

4. Όλοι οι στρατιωτικοί, ανεξαρτήτως βαθμού, ευθύνονται για την
καθαριότητα όλων των χώρων του Στρατοπέδου, την τάξη, ευπρέπεια και
καθαριότητα των θαλάμων και λοιπών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 110
Τάξη στους θαλάμους

1. Καθορίζεται η παρακάτω τάξη για ομοιομορφία στους θαλάμους:

α. Στο πάνω μέρος και στην ανατολική πλευρά ή γωνία κάθε θαλάμου,
τοποθετείται εικονοστάσι με ηλεκτρικό καντήλι.

β. Τα κρεβάτια πρέπει να τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή με το ένα
κλινοσκέπασμα να περιβάλλει το στρώμα κατά μήκος του με μορφή φακέλου
(Υπόδειγμα 11).

2. Απαγορεύεται η διατήρηση μέσα στους θαλάμους ζώων και πτηνών.

3. Οι παρακάτω πίνακες και κατάλογοι πρέπει να αναρτώνται κατ’ αρχήν
στους θαλάμους των οπλιτών:

α. Στο εξωτερικό μέρος της πόρτας κάθε θαλάμου πίνακας, στον
οποίο φαίνονται η Μονάδα, η Υπομονάδα, το όνομα του Διοικητή Υπομονάδας και
-119-

τμήματος και του Θαλαμάρχη, στο εσωτερικό μέρος της πίνακας στον οποίο
περιλαμβάνονται ονομαστικά το προσωπικό του θαλάμου.

β. Εντός των θαλάμων ή προθαλάμων σε κατάλληλη θέση, η οποία
καθορίζεται από τη Μονάδα:

(1) Πίνακας στον οποίο φαίνονται τα ονόματα των μαχών, στις
οποίες έλαβε μέρος η Μονάδα.

(2) Πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα
των αξιωματικών, υπαξιωματικών και των οπλιτών της Υπομονάδας των, από της
συγκρότησης της Μονάδας, που έπεσαν κατά τις διάφορες μάχες, το μέρος που έλαβε
χώρα η μάχη και η χρονολογία αυτής.

(3) Πίνακας στον οποίο περιέχονται τα ονοματεπώνυμα της
Ιεραρχίας.

(4) Περιληπτικός αλφαβητικός πίνακας των στρατιωτικών
εγκλημάτων.

(5) Αντίγραφα των διατάξεων για το χαιρετισμό κατωτέρων στους
ανωτέρους, των καθηκόντων του Θαλαμάρχη και θαλαμοφυλάκων, των γενικών
εντολών της φρουράς του Στρατοπέδου, καθώς και της υγιεινής του προσωπικού.

(6) Αντίγραφο της διδασκαλίας για τη συντήρηση του οπλισμού
και του τεχνικού υλικού.

(7) Οδηγίες για τη διευθέτηση των ειδών σε σάκο.

(8) Σχέδιο τάξης κατά την οποία τα διάφορα είδη πρέπει να
εκτίθενται κατά τις λεπτομερείς επιθεωρήσεις.
(9) Πίνακας με τις ημερήσιες υπηρεσίες, το μηνιαίο έλεγχο
υπηρεσίας και τον προγραμματισμό αδειών.
(10) Πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται τα υπάρχοντα στο
θάλαμο είδη στρατωνισμού.
(11) Κλίμακες τροφίμων τα οποία δικαιούται κάθε Οπλίτης
ημερησίως.
(12) Ιδιαίτερες διατάξεις και διαταγές για την περίπτωση
συναγερμού.
(13) Πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται ο όρκος και η
προσευχή.

(14) Πίνακας του θαλαμιζόμενου προσωπικού.
(15) Πίνακες χρέωσης οπλισμού, απόντος οπλισμού.
(16) Οδηγίες των επιβαλλομένων από το νόμο υποχρεώσεων
στους εφέδρους.
-120-

(17) Επιπλέον καθορίζεται από τις εκάστοτε διαταγές.

4. Όλα αυτά παραδίδονται στο Θαλαμάρχη, ο οποίος ευθύνεται μαζί με
τους θαλαμοφύλακες - κτιριοφύλακες για κάθε απώλεια ή φθορά.

5. Γενικά η ευθύνη καθαριότητας και ευταξίας των θαλάμων αποτελεί
ευθύνη των θαλαμιζομένων.

6. Η λεπτομερής θέση και ο τρόπος διευθέτησης των δημοσίων ειδών του
Οπλίτη στο θάλαμο, καθορίζονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 111
Διευθέτηση Δημοσίων Ειδών

ΓΕΝΙΚΑ

1. Για αμφότερες τις περιπτώσεις, ύπαρξης μονού ή διπλού κρεβατιού στις
Μονάδες, η κλινοστρωμνή διευθετείται όπως ακολούθως:
α. Το στρώμα καλύπτεται από 1 κλινοσκέπασμα.
β. Τα 2 κλινοσκεπάσματα διπλώνονται κατά τα 2/3 του πλάτους του
στρώματος και τοποθετούνται στο πάνω μέρος του κρεβατιού.
γ. Το μαξιλάρι τοποθετείται μέσα στο πάνω κλινοσκέπασμα.

δ. Το δελτίο θέσης εντός πλαισίου πλαστικό (Υπόδειγμα 10), τίθεται
κατακόρυφα στο δεξί τμήμα του κρεβατιού και στο μέρος των ποδιών του.

2. Ο ατομικός οπλισμός, τίθεται μόνο στους οπλοβαστούς κατά θάλαμο ή
οργανικό τμήμα, ανάλογα.

3. Τα άρβυλα, εφόσον υπάρχουν αρβυλοθήκες κατά θάλαμο,
τοποθετούνται εκεί, αλλιώς τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο εκτός των θαλάμων.

4. Η πολιτική περιβολή των οπλιτών φυλάσσεται μέσα σε πολιτικούς
σάκους ταξιδίου σε ιδιαίτερο χώρο ανά Υπομονάδα ή μικρότερο οργανικό τμήμα
όπου είναι δυνατόν.

ΘΑΛΑΜΟΣ

5. Το προσόψιο διπλωμένο τίθεται στο πάνω κλινοσκέπασμα στο εμπρός
μέρος (Υπόδειγμα 11).

6. Το κράνος τοποθετείται στα κλινοσκεπάσματα και κάτω από αυτό η
εξάρτηση.

7. Λοιπά είδη ιματισμού – εξάρτησης – στρατωνισμού σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαταγές λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κατασκευής των
θαλάμων.
-121-

ΔΙΑΦΟΡΑ

8. Γενικά, ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες στρατωνισμού, ευθύνη
των αντιστοίχων διοικήσεων είναι να επιδιώκεται κατά κανόνα η ομοιομορφία
στους θαλάμους, κτίριο ή Υπομονάδα.

9. Στις περιπτώσεις που διατίθενται ατομικοί φοριαμοί, το τζάκετ, η στολή
εξόδου και τα είδη ατομικής καθαριότητας, τακτοποιούνται μέσα σ΄ αυτούς.

Άρθρο 112
Τάξη στους Όρχους Οχημάτων – Αρμάτων - Πυροβόλων –- Μηχανημάτων

1. Για την ομοιομορφία, τάξη και ευπρέπεια στους όρχους, απαιτείται
όπως:
α. Τα οχήματα, ΤΘ, Α/Κ, μηχανήματα Μηχανικού, πυροβόλα και
λοιπά μέσα, τοποθετούνται στους όρχους κατά οργανικά τμήματα σε μία σειρά έτσι
ώστε να διευκολύνεται η ταχεία έξοδος αυτών.
β. Τα κιβώτια των εργαλείων είναι κλειδωμένα, τα δε οχήματα,
μηχανήματα και πυροβόλα, καλυμμένα με τα αδιάβροχα καλύμματά τους.
γ. Οι κάδοι απορριμμάτων και τα λοιπά είδη καθαριότητας,
τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση μέσα στην αποθήκη του όρχου.

δ. Τα πυροσβεστικά σημεία τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στους όρχους βυτιοφόρων ή
δοχείων με καύσιμη ύλη και πυρομαχικών πάσης φύσης. Τα οχήματα καυσίμων
σταθμεύουν σε καθορισμένο χώρο και τα πυρομαχικά ασφαλίζονται στις αποθήκες
πυρομαχικών ή σε οχήματα μάχης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

3. Γενικά το σύνολο των μέσων θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να
βρίσκονται κάτω από υπόστεγα (εφόσον υπάρχουν) και να προστατεύονται έναντι
των καιρικών συνθηκών. Τα κλειδιά να τηρούνται σε κλειδοθήκες με μέριμνα του
Γραφείου Κίνησης της Μονάδας ή των Υπομονάδων εφόσον προβλέπονται τέτοια,
πλην των κλειδιών των μέσων των Τμημάτων Επιφυλακής που πρέπει να
τηρούνται εντός σφραγισμένων φακέλων στο Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας
- Διανυκτέρευσης της Μονάδας.

Άρθρο 113
Τάξη σε Αποθήκες, Μαγειρεία, ΚΨΜ, Εστιατόρια, Γραφεία

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

1. Οι αποθήκες πρέπει να είναι πάντοτε καθαρές και τα αποθηκευμένα σε
αυτές είδη, τακτοποιημένα με τάξη και ακρίβεια, με μέριμνα των υπευθύνων
οργάνων.

2. Πρέπει να αναρτώνται πινακίδες στις οποίες να φαίνεται η ποσότητα
των εναποθηκευμένων ειδών και να καταγράφονται στο βιβλίο αποθήκης
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.
-122-

3. Στο εξωτερικό της πόρτας κάθε αποθήκης, πρέπει να αναρτάται
πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το είδος αυτής (πχ «ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ»).

4. Όλα τα αποθηκευμένα είδη πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένα πάνω
σε υποθέματα και όχι να τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο.

5. Με μέριμνα των υπεύθυνων οργάνων, οι αποθήκες πρέπει να αερίζονται
καθημερινά.

6. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να καταβάλλεται στις αποθήκες που είναι
αποθηκευμένα τα υλικά και εφόδια της ΑΣ της Μονάδας.

7. Τα πυροσβεστικά σημεία πρέπει να βρίσκονται κοντά σε αποθήκες,
πάντοτε πλήρη και σε καλή κατάσταση.

8. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων
εναποθήκευσης, ασφάλειας και βασικού ελέγχου των αποθηκών πυρομαχικών,
εκρηκτικών υλών, καυσίμων και υλικού επιστράτευσης.

MΑΓΕΙΡΕΙΑ

9. Η τάξη, ευπρέπεια και καθαριότητα των μαγειρικών σκευών, των
τραπεζιών και του δαπέδου των μαγειρείων, πρέπει να είναι το αντικείμενο της
συνεχούς μέριμνας των βαθμοφόρων, των υπευθύνων για την επίβλεψη των
μαγειρείων και των οργάνων υπηρεσίας της Μονάδας και των υπομονάδων.

10. Στα μαγειρεία πρέπει να αναρτώνται τα παρακάτω:

α. Πρόγραμμα συσσιτίου εβδομάδας.

β. Κλίμακα δικαιουμένων τροφίμων κατά Οπλίτη.

γ. Πίνακας υγιεινής κατάστασης προσωπικού μαγειρείων.

δ. Πίνακας του συσσιτίου και του αριθμού των συσσιτούντων της
ημέρας.

ε. Πίνακας μαγειρικών σκευών και επίπλων.
στ. Οδηγίες – κατευθύνσεις Ιεραρχίας για τη λειτουργία των
μαγειρείων.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΨΜ - ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

11. Η καθαριότητα, τάξη, ευπρέπεια, κ.λπ. των εστιατορίων, ΚΨΜ και των
λοιπών κοινόχρηστων χώρων, πρέπει να αποτελεί συνεχή μέριμνα όλων των
υπευθύνων της Μονάδας.

12. Προς επίτευξη των παραπάνω, να ορίζεται ένας κατάλληλος
Υπαξιωματικός με την ΗΔ της Μονάδας ως Επόπτης Εστιατορίων και ένας ως
-123-

Επόπτης ΚΨΜ, καθώς και 2 έως 3 οπλίτες θητείας, ως βοηθοί αυτού. Τα όργανα
αυτά θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν την κατάσταση των εστιατορίων.

13. Στα εστιατόρια - ΚΨΜ αναρτάται εικόνα του Μυστικού Δείπνου και
εικόνες ή πίνακες με Ελληνικά τοπία και επιπλέον υφίστανται οπτικοακουστικά
μέσα (ΤV, VIDEO, DVD, κ.λπ.).

14. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, να ορίζεται ένας κατάλληλος
Υπαξιωματικός με την ΗΔ της Υπομονάδας για κάθε χώρο, σύμφωνα με το
σχεδιάγραμμα κατανομής χώρων της Μονάδας.

ΓΡΑΦΕΙΑ

15. Τα χρησιμοποιούμενα γραφεία πρέπει πάντοτε να διακρίνονται για την
καθαριότητα, την τάξη και την ευπρέπεια.

16. Με μέριμνα του εργαζόμενου προσωπικού, ενεργείται η καθαριότητα
και επισκευή αυτών, καθώς και των υπαρχόντων επίπλων.

17. Με την απομάκρυνση του εργαζόμενου προσωπικού, κλειδώνονται και
τα κλειδιά παραδίδονται στον αρμόδιο Αξιωματικό ή τοποθετούνται στην
κλειδοθήκη, η οποία βρίσκεται στο γραφείο του ΕΕΑΣ ή ΑΥΔΜ.

18. Τα υπεύθυνα όργανα για τη λειτουργία κάθε Γραφείου, λαμβάνουν όλα
τα ενδεικνυόμενα από σχετικές διαταγές μέτρα ασφαλείας εγγράφων.

19. Στα γραφεία αναρτώνται μόνο οι επιτρεπόμενοι από σχετικές διαταγές
πίνακες, εικόνες, χάρτες, διαγράμματα, κ.λπ., μέσα σε πλαίσια και με απόλυτη
τάξη, τοποθετούμενοι σε κατάλληλα σημεία.

20. Πριν την απομάκρυνση του προσωπικού από το γραφείο, ενεργείται
έλεγχος, σε ότι αφορά την καλή ασφάλιση των φωριαμών, των Η/Υ ή των
σκληρών τους δίσκων, εφόσον είναι αποσπώμενοι, συρταριών, παραθύρων, τη
σβέση φώτων και θερμαντικών ή κλιματιστικών μέσων και υπογράφει στο
πιστοποιητικό ελέγχου ασφαλείας γραφείου.

21. Στο πίσω μέρος της πόρτας κάθε γραφείου να τοποθετείται
πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής των υλικών που δεν μεταφέρονται στον
συναγερμό.

22. Σε κάθε γραφείο πρέπει να υπάρχει λυχνία ή φανός ή ηλεκτρικός φανός
για το ενδεχόμενο διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 114
Γενικά

1. Όλοι οι διοικητές – διευθυντές σε όλη την κλίμακα της Ιεραρχίας του ΣΞ,
είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση των διατάξεών του.
-124-

2. Διαταγές ή οδηγίες που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού, πρέπει να διέπονται από το πνεύμα και το σκοπό αυτών.

3. Οι Μονάδες και τα Συγκροτήματα ειδικής σύνθεσης (στρατιωτικά
εργοστάσια, νοσοκομεία, κ.λπ.) που διαθέτουν εγκεκριμένο Κανονισμό Οργάνωσης
και Λειτουργίας δεν ακολουθούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

4. Για τις Ανεξάρτητες Υπομονάδες ισχύουν τα καθοριζόμενα στον παρόντα
κανονισμό για το επίπεδο της Μονάδας σε όση έκταση τους αφορά.

5. Ο Διοικητής δύναται να ορίζει ειδικά καθήκοντα σε αξιωματικούς,
μόνιμους υπαξιωματικούς και οπλίτες (π.χ. Αξιωματικός Ελέγχου Οπλισμού,
Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας, Πυροσβέστης – Διασώστης
Υπηρεσίας, κ.λπ), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαταγές.

6. Οι Διοικήσεις των Μειζόνων Διοικήσεων – Μειζόνων Σχηματισμών
δύναται να ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην κατάργηση οργάνων ή τη
συγχώνευση καθηκόντων από όργανα του παρόντος κανονισμού λόγω χαμηλής
επάνδρωσης των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων.

Άρθρο 115
Ισχύς του Παρόντος Κανονισμού

1. Η ισχύς του οργανισμού αυτού αρχίζει με τη κύρωσή του. Αυτός δεν θα
δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.1α΄
του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/2006).

2. Από έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού, καταργείται ο ταυτάριθμος
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων (ΣΚ 20-2/1980), που
κυρώθηκε με την Φ. 073.2/21/195764/Σ.847/2 Ιουν 1980/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β.

3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται ή αντιβαίνει στις διατάξεις
του Κανονισμού αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται,
εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του
Κανονισμού αυτού, ότι οι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ».
17
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής
Ακριβές Αντίγραφο Αρχηγός

Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Αραμπατζής
Τμηματάρχης ΓΕΣ/ΔΟΡ(Δ1)/3ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
«1» Βιβλιάριο Διοικητού
«2» Βιβλίο Κωλυομένων και Απόντων
«3» Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών
«4» Βιβλίο Ασθενών Οπλιτών
«5» Βιβλίο Ποινών
-125-

«7» Δελτίο Πρόσκλησης
«8» Κατάσταση Ημερήσιας Αναφοράς Υπομονάδας
«9» Κατάσταση Ημερήσιας Αναφοράς Μονάδας
«10» Δελτίο Θέσης
«11» Διευθέτηση Κλίνης
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

……..…………………………(α)
……………….……………….(β)
…………………………………(γ)
.…….…………………….....(δ)

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΚΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………
ΒΑΘΜΟΣ – ΟΠΛΟ ……………………………………………...

(α) Μονάδα
(β) Υπομονάδα
(γ) Διμοιρία – Ουλαμός
(δ) Ομάδα – Στοιχείο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Τόπος Οικογενειακή
Στρατιωτική
Καταγωγής και Υγιεινή Επίδοση Γενικές
α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΤΗ Διαγωγή Αθλητική
Τόπος Οικονομική Κατάσταση στην Βολή Μεταβολές
Επίδοση
Διαμονής Κατάσταση
Βαθμός …………………….. Καταγωγής Οικογενειακή
Ονοματεπώνυμο……………
Όνομα Πατρός………………
ΕΣΣΟ ……ΣΑ……………….
Ειδικότητα …………………..
Γραμματικές Γνώσεις ……...
Επάγγελμα………………….
Αριθ. Όπλου………………..
Υπηρ. Που εκτελεί………….
Χρόνος Υπηρετήσεως……..
Χρόνος Κατατάξεως……….. Διαμονής Οικονομική

Βαθμός …………………….. Καταγωγής Οικογενειακή
Ονοματεπώνυμο……………
Όνομα Πατρός………………
ΕΣΣΟ ……ΣΑ……………….
Ειδικότητα …………………..
Γραμματικές Γνώσεις ……...
Επάγγελμα………………….
Αριθ. Όπλου………………..
Υπηρ. Που εκτελεί………….
Χρόνος Υπηρετήσεως……..
Χρόνος Κατατάξεως……….. Διαμονής Οικονομική
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

……..…………………………(α)
……………….……………….(β)

ΒΙΒΛΙΟ
ΚΩΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΩΝ

(α) Μονάδα
(β) Υπομονάδα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ε.Σ.Σ.Ο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΤΗ
ΑΠΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗ-
A/A ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΗΣΕΙΣ
ΣΓ ΣΑ ΣΚ ΗΜΕΡ. ΜΗΝ. ΗΜΕΡ. ΜΗΝ.
ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

……...…………………………(α)
…………….……………….(β)

ΒΙΒΛΙΟ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

(α) Μονάδα
(β) Υπομονάδα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
α/α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4

……..…………………………(α)
……………….……………….(β)

ΒΙΒΛΙΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

(α) Μονάδα
(β) Υποµονάδα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
OΝΟΜΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
α/α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΤΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5

……..…………………………(α)
……………….……………… (β)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΙΝΩΝ

(α) Μονάδα
(β) Υποµονάδα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
Αριθµός Μητρώου

Αύξων Αριθµός ∆ιάρκεια Έναρξη Λήξη

Όνοµα Πατρός
Ποινής Ποινής Ποινής
Βαθµός Από ποιον
Κλάση

Είδος Αιτιολογικό

Ηµεροµ.

Ηµεροµ.

Ηµεροµ.
Ονοµατεπώνυµο επιβλήθηκε

Μήνας

Μήνας

Μήνας
Έτος

Έτος
Ποινής της ποινής
η ποινή
EΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΜΟΝΑ∆Α
ΥΠΟΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΕΓΧΟΣ
υπηρεσίας κατά τον µήνα……………. ……….. του έτους
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Μητρώου

Αύξοντας
Αριθµός

Αριθµός

Βαθµός
α/α

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7
……………………………………….(α)
…….…………………………………(β)
∆ΕΛΤΙΟ
(γ) ………………………ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της…………………….

Αδικαιολογήτως
Βαθµός ∆ύναµη Κωλυόµενοι Παρατηρήσεις (δ)

Προσκολυµ.

Υπηρεσία

Παρόντες
Οργανική

∆ιάφορες

∆ιαν/σης
Απόντες

Απόντες
Φρουρά

Σύνολο
Σύνολο

Άδειες
Ειδική

Άδεια
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΘΣΤΕΣ

ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ

ΛΟΧΙΕΣ

∆ΕΚΑΝΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Τόπος …………….2…….
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -Ο-
(α) Μονάδα
(β) Υποµονάδα/Τµήµα ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ………………...
(γ) Πρωινής ή Νυχτερινής
(δ) Συµβάντα-αδικαιολογήτως απόντες ονοµαστικώς
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 8
……………………………………….(α)
……………………….. .……………(β)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ …………………………………….της…………..……2….

∆ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ

Προβλέπονται από τη σύνθεση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ

Μισθοτροφοδοτηθέντες την
∆ιαθέσιµοι για εκπαίδευση
1
ΒΑΘΜΟΣ 2

Αναρρωτικές Άδειες
3

Κανονικές Άδειες
Προσκολληµένοι 4

Φύλλα Πορείας
Αποσπασµένοι
Τοποθετηµένοι

Ειδικές Άδειες

προηγούµενη
5

Εκπαίδευση
Νοσοκοµεία
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
6
7
∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
Ταγµατάρχες 1
Λοχαγοί 2
Υπολοχαγοί 3
Ανθυπολοχαγοί 4
Ανθυπασπιστές 5
∆ΕΑ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΚΩΝ 7
Αρχιλοχίες ΠΡΟΣΚΟΛΗΘΗΚΑΝ
Επιλοχίες 1
Λοχίας 2
∆εκανείς 3
Στρατιώτες 4
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΤΩΝ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7
8
Τόπος……………………………………2.... 9
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΟΧΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Προς Σε οχήµατα Σε άνδρες
Επισκευή

Προβλέπονται

Σε κίνηση
Ζηµιές

ατυχήµατος
συντήρηση
Είδος Φρουράς Είδη Οχηµάτων

βλαβών ή
Στρατιώτες

Λόγω

Μερικές
Για

Ολικές
Σύνολο
Υπξκοί
Αξκοί

Νυχτοφρουρές ¼ τόνων
24ωρες ¾ τόνων
Πέραν 24ώρου 2 ½ τόνων
Σύνολο Ειδικά
Σύνολο
Όργανα Υπηρεσίας Π.Μ. Πρόγραµµα Εκπαιδεύσεως Μ.Μ.
Αξκοί
Υπξκοί
Στρατιώτες

Συσσίτιο Οπλιτών
Ρόφηµα Αιτήσεις Αναφορές (γ) Αποφάσεις ∆ιοικητή (γ)

Γεύµα

∆είπνο

Βραδ. Ρόφηµα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Μονάδα
(β) Υποµονάδα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 9
ΜΟΝΑ∆Α……………………

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ηµερήσιας αναφοράς…………………………………..της…………………201…

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μισθοτροφοδοτηθέντες την
∆ιαθέσιµοι για εκπαίδευση
Προβλέπονται από τη ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ
1

Αναρρωτικές Άδειες
2

Κανονικές Άδειες
Προσκολληµένοι
3

Φύλλα Πορείας
Αποσπασµένοι
Τοποθετηµένοι

Ειδικές Άδειες

προηγούµενη
4

Εκπαίδευση
Νοσοκοµεία
5

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
σύνθεση

6
7
∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
Ταγµατάρχες 1
Λοχαγοί 2
Υπολοχαγοί 3
Ανθυπολοχαγοί 4
Ανθυπασπιστές 5
∆ΕΑ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΚΩΝ 7
Αρχιλοχίες ΠΡΟΣΚΟΛΗΘΗΚΑΝ
Επιλοχίες 1
Λοχίες 2
∆εκανείς 3
Στρατιώτες 4
5
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΤΩΝ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7
8
Τόπος……………………………2.... 9
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Προς Σε οχήµατα Σε άνδρες
Επισκευή

Προβλέπονται

Σε κίνηση
Ζηµιές

ατυχήµατος
συντήρηση
Είδος Φρουράς Είδη Οχηµάτων

βλαβών ή
Στρατιώτες

Λόγω

Μερικές
Για

Ολικές
Σύνολο
Υπξκοί
Αξκοί

Νυχτοφρουρές ¼ τόνων
24ωρες ¾ τόνων
Πέραν 24ώρου 2 ½ τόνων
Σύνολο Ειδικά
Σύνολο
Όργανα Υπηρεσίας Π.Μ. Πρόγραµµα Εκπαιδεύσεως Μ.Μ.
Αξκοί
Υπξκοί
Στρατιώτες

Συσσίτιο Οπλιτών
Ρόφηµα
Γεύµα

∆είπνο

Βραδ. Ρόφηµα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10

……..…………………………(α)
……………….……………….(β)

ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ :…………………………………………………..

ΕΠΩΝYΜΟ :…………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ :…………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………..

ΕΣΣΟ …………… ΣΑ…………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :…………………………………………………..

ΑΡΙΘ. ΟΠΛΟΥ :………………………………………………….

(α) Μονάδα
(β) Υπομονάδα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΝΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΕΝΤΟΝΙ
ΚΑΤΩ ΣΕΝΤΟΝΙ
ΕΠΑΝΩ ΣΕΝΤΟΝΙ

ΠΡΟΣΟΨΙΟ
ΣΕΝΤΟΝΙ

Related Interests