KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM Ustaz Mohd Bakir Haji Mansor

PENGENALAN Konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan dan kewangan Islam telah ditukar namanya kepada Kontrakkontrak Dalam Perbankan dan Kewangan Islam. Ia ditukar setelah menerima kritikan dari OIC. Menurut OIC, konsep dan prinsip tidak wujud, yang ada hanyalah kontrak. OIC menegaskan lagi, istilah konsep dan prinsip tidak konkrit tetapi yang konkritnya adalah kontrak. Kesemua kontrak-kontrak dalam perbankan dan kewangan Islam terdapat dalam kitab-kitab feqah dan telah dipersetujui oleh para ulamak. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud: Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahawa urusan jualbeli pada umumnya adalah harus. Terdapat juga beberapa hadis lain yang menunjukkan jualbeli ini harus tetapi di dalam muamalat Islam terdapat banyak kontrak. Kebanyakan kontrak-kontrak yang diamalkan sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w., terlibat dengan perkara-perkara yang tidak direstui oleh Islam. Oleh itu kebanyakan akad-akad pada masa itu dibatalkan. Lebih kurang 15 hingga 20 akad sahaja kemudiannya telah dikenal pasti akadnya sah, harus dan halal untuk diamalkan. Walau bagaimanapun akad yang harus diamalkan ini tidak menjadi sah secara automatik. Oleh itu, untuk memastikan akad-akad yang harus ini menjadi sah, akad-akad ini mestilah cukup rukun-rukun dan

b) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam.t. Pada umumya. babi. tahi. Perkara yang najis jika terlibat dengan perniagaan maka hukumnya haram dan tidak sah. atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadat. Perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada Islam. penindasan. Contoh: terdapat barang tertentu yang dibuat untuk menyembah selain dari Allah s. Contoh: bangkai. maka apa yang perlu dilakukan adalah dengan membuang lima perkara yang membatalkan sesuatu akad terlebih dahulu. Maka adalah menjadi suatu kewajipan bagi umat Islam untuk memastikan kontrak-kontrak ini halal untuk diamalkan iaitu dengan membuang akad-akad yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Perkara yang tidak jelas akan membatalkan akad. c) Gharar. kencing. Di dalam Islam barang ini tidak najis tetapi tidak bermanfaat. PERKARA-PERKARA YANG DILARANG DALAM ISLAM Untuk mengamalkan kontrak-kontrak dalam Islam. anjing.w. khianat dan aktiviti jualbeli pada waktu yang sepatutnya beribadat. Gharar adalah suatu perkara yang tidak jelas. arak. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut: a) Membuat dan menjual barang-barang yang najis. amalannya adalah tidak sah. Kesemua ulamak bersepakat bahawa di .syarat-syaratnya. dalam muamalat perkara yang perlu dihindarkan adalah seperti penipuan.

Sekiranya pembeli menerima juga maka jualbeli tersebut adalah tidak sah. iaitu. Contoh: Peniaga menjual pisang embun kepada pembeli. Maka ini adalah gharar yasir yang sah dalam Islam. Ia timbul dari tiga perkara yang disenaraikan di bawah: i) Barang tidak ada Ini berlaku sama ada penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui sama ada barang tersebut ada atau sebaliknya.dalam semua akad jualbeli yang diamalkan dalam kehidupan harian. Oleh itu para ulamak berusaha untuk menentukan apakah jenis gharar yang membatalkan akad. Selepas kajian dilaksanakan. Pembeli tidak tahu sama ada pisang yang dibeli itu elok atau tidak dan tekstur pisang-pisang tersebut juga tidak sama antara sebiji dengan sebiji yang lain. . ii) Barangnya ada tetapi tidak dapat diserahkan. Jika terdapat gharar ini dalam muamalat maka muamalat tersebut adalah sah di sisi Islam. 2) Gharar Yasir Gharar yasir tidak membatalkan akad. Pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut. Gharar ini membatalkan akad. gharar terbahagi kepada dua. 1) Gharar Fahish Gharar fahish adalah gharar yang serius. terdapatnya unsur gharar. Atau iii) Barang boleh diserah tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Contoh: Barang cagaran dijual kepada orang lain sedangkan ia masih dimiliki oleh pemilik barang atau pemilik barang menjualkan barang kepada pembeli tetapi barang tersebut tidak dapat diserahkan kerana masih disimpan oleh pemegang cagar. maka hukumnya adalah tidak sah.

1) Riba Duyun Iaitu riba pinjam-meminjam yang timbul dari pinjaman wang. . garam juga termasuk gula dan ubat-ubatan. ii) Riba Jahiliyah Tidak ada janji atau syarat yang dibuat oleh pemiutang mahupun penghutang tetapi apabila penghutang gagal menjelaskan pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya menjelaskan suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi. sekoi. iaitu medium pertukaran di mana dalam Islamnya yang asal mengikut jenis barang ialah emas dan perak termasuk matawang. Bahan ribawi terbahagi kepada dua. Dalam istilah feqah bahan-bahan ini disebut bahan ribawi. Riba buyu khusus untuk bahanbahan tertentu sahaja. 2) Riba Buyu Riba ini timbul apabila berlakunya pertukaran antara dua bahan ribawi dalam kategori yang sama jika tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Pada ketika ini riba ini disamakan dengan kad kredit. Apabila pinjaman diberi. Riba duyun ini pula terbahagi kepada dua iaitu: i) Riba Qardh (Riba pinjaman) Riba Qardh timbul apabila faedah bagi pinjaman wang telah ditetapkan daripada mula lagi oleh pemiutang (creditor). semasa akad dibuat penghutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih semasa dia menjelaskan hutang tersebut. Riba ini juga wujud sekiranya. buah-buahan. daging. pemiutang mensyaratkan supaya penghutang (debtor) membayar lebih dari pinjaman pokok. Riba terbahagi kepada dua.d) Riba Riba bermaksud lebihan.semua jenis makanan mengikut klasifikasi seperti gandum. Hukumnya adalah haram dan tidak sah. iaitu. Kedua. beras. sayuran.

Apabila 10 kilogram beras Basmathi ditukar dengan 15 kilogram beras A1 maka perbezaan yang 5 kilogram itulah riba Fadhl. dengan syarat penyerahannya mesti berlaku serentak. Sekiranya bahan-bahan ini ditukar dengan bahan selainnya maka tidak menjadi riba. Maka adalah haram dan tidak sah hukumnya. Bagaimana riba fadhl berlaku dapat dilihat melalui contoh berikutnya. Pengimport membeli daging dari Australia maka bank boleh membiayai dengan bayarannya dibuat secara tangguh. apa saja bahan makanan jika dibayar dengan wang maka tiada lagi larangan dalam Islam.Riba buyu terbahagi dua. Kesimpulannya. jualbeli secara tangguh boleh diamalkan. Jika serahan dibuat pada waktu yang lain maka akan menjadi riba Nasiaah. Misalnya dalam aktiviti eksport dan import. Jika tukaran hendak dilakukan sesama sendiri maka timbangan atau jumlahnya mestilah sama dan penyerahan juga perlu berlaku serentak iaitu pada masa yang sama. Hukumnya haram dan berdosa. beras ditukar dengan beras dan ayam dengan ayam. Sekiranya sama pada timbangan tetapi penyerahannya tidak serentak maka ini adalah riba Nasiaah. i) Riba Fadhl ii) Riba Nasiaah Kedua-dua jenis riba ini terlibat dengan bahan-bahan ribawi. Contoh berikutnya. Maka boleh ditukarkan 10 mayam emas dengan RM340. Jika ditukar bahan ribawi ini sesama sendiri tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan maka ia akan menjadi riba. Di dalam sistem perbankan. . iaitu. Misalnya. RM380 atau RM400. wang dan emas berada dalam kategori yang sama tetapi berlainan jenis.

1) Jualan tunai (cash sales) i) Jualan tunai ii) Tukaran wang asing iii) Tukaran antara bahan ribawi dari klasifikasi yang berbeza tapi dalam yang sama. MUAMALAT DALAM ISLAM Setelah dibuang semua perkara-perkara yang dilarang iaitu yang lima di atas maka berikut adalah tiga kategori muamalat yang sah dan halal untuk diamalkan.d) Perjudian Perjudian bukannya spekulasi. 2) Jualan harga tangguh (deffered payment sales) i) Bai al-Murabahah (cost plus) ii) Bai al-salam . a) Akad-akad jualbeli (Trading Contracts) b) Akad-akad pembentukan modal (Contracts of Profit Sharing) c) Akad-akad sokongan (Supporting Contracts) a) Akad-akad jualbeli Berikut adalah beberapa transaksi biasa yang digunakan secara menyeluruh. contohnya emas dengan wang. Hukumnya adalah haram serta membatalkan akad. Perjudian ialah apabila ditetapkan aset sebagai sekuriti untuk mendapatkan sesuatu dan sekiranya apa yang dikehendaki itu tidak berjaya diperolehi maka aset yang diletakkan sebagai sekuriti itu akan hilang. Spekulasi tidak haram kerana tiada barang sebagai taruhan. gandum dengan minyak sawit.

iii) Bai al-Istisna (sale by order) iv) Al-Bai Bithaman Ajil (deferred payment sale) v) Bai al-Istijrar (supply or whole sale financing) vi) Bai al-Inah vii) Bai al-Dayn (debt trading) viii) Al-Ijarah (leasing) ix) Al-kiraa wal-Iqtinaa (leasing then purchase) x) Al-Qardh al-Hasan (benevolent loan) b) Akad-akad pembentukan modal 1) Al-Musyarakah (joint venture profit sharing) 2) Al-Mudharabah (trustee profit sharing) 3) Al-Muzaraah (leasing of land for agriculture) 4) Al-Musaqat (watering of orchard) Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah boleh diaplikasikan untuk semua jenis perniagaan. Akad-akad tersebut adalah: 1) Al-Rahnu (mortgage) 2) Al-Kafalah (guarantee) 3) Al-Wakalah (agency) 4) Al-Wadiah (safe custody) 5) Al-Hiwalah (transfer of debt) 6) Al-Ibraa (rebate) RUKUN-RUKUN DAN SYARATSYARAT Untuk menjadikan suatu kontrak itu sah maka suatu kontrak itu perlu cukup rukun-rukunnya dan setiap rukun itu perlu . c) Akad-akad sokongan Syariah juga membenarkan akad-akad sokongan bagi memudahkan urusan perniagaan dan pergerakan modal. Manakala Al-Muzaraah dan AlMusaqat tidak diamalkan kerana ada banyak khilaf dari para ulamak.

Art. i) In definite and decisive language and absolute. buy. such as sell. ii) The acceptance must agree with the offer. He has no right to separate either the price or the subject matter of the sale. 169 : For the offer and acceptance the past tense is generally used.memenuhi syarat-syaratnya. . such as I will take. and if the future is meant. But a sale is concluded by an imperative which of necessity indicates the present. 177 : If one of the contracting parties make an offer for something in any manner whatsoever. Art. iii) The contract must be made at the one and the same meeting. the sale is not completed. the other party must make the acceptance of it. 171 : A sale is not concluded by words in the future tense. so as exactly to correspond with the offer. 170 : By aourist tense like Alirim and Satarim if the present tense is meant. Art. Mjl. I will sell which mean merely a promise. 172 : A sale is also not concluded by words in the imperatives tense. Art. Art. Rukun-rukun jualbeli: a) Akad b) Barang c) Harga d) Dua pihak yang berakad Rukun-rukun dan syarat-syarat di bawah berdasarkan pada Majelle code of Islamic Law following the Hanafite school : a) Akad Jualan 1) Akad : Penerimaan dan penawaran. the sale is concluded.

Art. Art. 201 : The thing sold becomes known by a description of its qualities and state. 185 : On new offer being made before acceptance.(Mjl. (Mjl. the offer becomes void. 183 : After the offer and before the acceptance. 365 : In order that a sale may be nafiz. (Mjl. vi) The thing sold must be owned by the seller. the fist offer becomes void. 198 : It is necessary that the delivery of the thing sold be possible). It is necessary that the thing sold should be known to the buyer. Art. and consideration is paid to the second offer). if one of the two parties gives an indication of dissent. 199 : It is necessary that the thing sold should be : mal mutaqawwim. 127 : Mal mutaqawwim is a thing the benefit of which is permissible by law to enjoy). it is a . 177 : The existence of the thing sold is necessary).200 . Art. 126 : Mal is a thing which naturally is desired by man. 2) Barang i) It must exist (Mjl. v) The thing sold must be known. Art. Art. and there is no longer room for an acceptance. and iv) It must be of pure substance. and can be stored for times of necessity. (Mjl. Art. whether by word or act. Art. which will distinguish it from other things). (Mjl. iii) The thing sold must be of value. Art. Art. ii) The thing sold must be capable of being delivered.

from reasonable persons. should emanate from intelligent persons. Art. Art. they must not be bankrupts and prodigals (safih). and that there should be no right in any one else). 957 : Infants. 361 : In the making of the sale. that the essence of the contract. ii) The two parties to the contract must not be prohibited from dealing with their property ie. Art. which admits of the consequences of a sale. . 238 : It is necessary that the price should be known. (Mjl. 3) Harga It must be known in currency and the absolute amount.condition that the seller should be the owner of the property sold. Art. or agent. on the application of his creditors. 4) Dua pihak yang berakad i) The two parties to the contract must be capable of taking responsibility. (Mjl. that is to say. Art. 958 : A person who is prodigal can be prohibited by the judge. (Mjl. 239 : The knowledge of the price comes by a statement of its description and amount if it does not come by seeing it when it is shown). or natural or appointed guardian of the owner of the property. Art. who possess judgement. there is a condition. can be prohibited from dealing with his property by the judge). 237 : It is necessary that the price should be named at the time of the sale. and that they should attach to a subject of sale. madman and people of unsound mind are of themselves prohibited from dealing with their property). Art. 959 : A debtor also.

But if the person compelled give his consent after the compulsion has ceased. 949 : Ikrah is of two sorts. and a purchase. The first sort is Ikrah mulgi. maka jenis kegunaan perlu diketahui.penerimaan mesti selari dengan tawaran.sama seperti penjual dan pembeli 3) Aset .iii) There is no coercion or compulsion exerted on either of the two parties to the contract.jangkamasa sewaan diketahui. Art. in that case thay are held good). Jika kegunaan aset itu lebih dari satu. . . . and an admission.milik pemberi sewa 4) Sewa . (Mjl.boleh dinilai . . and a letting. and a conveyance.Mendapat keizinan . which is by a hard blow. 6) Akad . Art. It leads to destruction of life in loss of a limb or one of them.Bukan untuk menghasilkan barang.sama seperti penjual dan pembeli 2) Penyewa (lessee) . are not held good. This causes only grief and pain. It is compulsion which is by things like a blow or imprisonment. b) Akad Sewaan Rukun-rukun dan syarat-syarat bagi kontrak sewa seperti berikut: 1) Pemberi sewa (lessor) . It is the compulsion. 1006 : When they (transactions) take place in consequence of compulsion which is taken into consideration.Bahasa yang mudah dan boleh difahami. and a compromise about property. and a postponement of a debt and causing of a right of preemption to cease. an exchange of property.diketahui 5) Kegunaan . whether the compulsion be mulgi or ghair mulgi. The second sort is Ikrah ghair mulgi.pemberi sewa berkuasa untuk menggunakan dan menyewa aset.

Penawaran dan penerimaan dilakukan serentak. c) Bai Al-Inah Perlu ada dua akad yang berbeza. Aset mestilah bukan dari bahan ribawi kerana kesemua bayaran dibuat dengan menggunakan wang. Kedua akad tersebut perlu ada rukun-rukunnya dan setiap rukun tersebut perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. akad jualan dari bank kepada pelanggan di atas terma bayaran tangguh. 1) Pemberi pinjaman tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan di dalam akad yang dibuat. iaitu. Keduanya akad untuk membeli semula barang tersebut oleh bank dari pelanggan secara tunai. e) Al-Qardh al-Hasan Dalam al-Qardh al-Hasan dua perkara berikut tidak boleh dilanggar. 2) Peminjam tidak boleh berjanji dalam akad yang dibuat untuk membayar sebarang bayaran tambahan. Perniagaan hutang ini mestilah dalam bentuk tunai. f) Al-Mudharabah . d) Bai Al-Dayn Hutang yang wujud mestilah melalui akad jualan secara tangguh sama ada jualan barang atau perkhidmatan. Pertama. Barang tersebut mesti diserahkan.. jika perkhidmatan perlu diberi.

(sama seperti pembeli dan penjual) 3) Modal .bukan hutang . baki itu akan diserah kembali kepada penggadai. Sekuriti tersebut dalam bentuk: 1) Al-Rahnu (Mortgage).jumlah yang tepat . dan 2) Al-Kafalah (guarantee) Antara ciri-ciri Al-Rahnu adalah : i) Penjualan harta cagaran adalah tidak sah. . 6) Akad .Rukun-rukun dan syarat-syarat al-Mudharabah adalah seperti berikut: 1) Pemilik modal .diuruskan oleh pengusaha sahaja 5) Untung/Rugi .dari pemilik modal sahaja 4) Perniagaan .mestilah halal . ii) Harta cagaran boleh dijual dengan arahan dari mahkamah untuk membayar hutang yang telah dibuat.keuntungan mesti dibahagikan mengikut perjanjian.(sama seperti sewaan) Ciri-ciri lain adalah berdasarkan kepercayaan pemilik modal kepada pengusaha.dibayar kepada pengusaha .wang sahaja . Modal tidak boleh digunakan untuk overhead dan keuntungan kasar yang diperolehi dikongsi bersama. g) Sekuriti Syariah membenarkan pemilik hutang untuk meminta sekuriti daripada penghutang.(sama seperti pembeli dan penjual) 2) Pengusaha . Jika terdapat baki dari jualan harta cagaran tersebut.

iii) Tidak mengenakan sebarang yuran. Jika pemegang amanah itu gagal menjalankan tanggungjawabnya maka al-Wadiah Yad Amanah akan bertukar menjadi al-Wadiah Yad Dhamanah di mana dia perlu memulangkan barang tersebut kepada pemiliknya sekiranya barang itu hilang atau musnah. dan 2) Apabila Ibraa diberi dan diterima adalah tidak sah dan . j) Al-Hiwalah Dalam al-Hiwalah hutang perlu dipindahkan dalam jumlah penuh dan pada tarikh matang k) Al-Ibraa Dua ciri penting al-Ibraa adalah: 1) Jumlah al-Ibraa mesti diketahui dan terperinci.h) Al-Wakalah Dalam al-Wakalah seseorang wakil itu perlu menyatakan jumlah pokok di dalam transaksi-transaksi berikut: 1) Al-Hibah 2) Pinjaman 3) Jualan harga tangguh 4) Al-Wadiah 5) Al-Rahnu 6) Al-Musyarakah 7) Al-Mudharabah i) Al-Wadiah Terdapat 2 bentuk al-Wadiah: 1) Al-Wadiah Yad Amanah (Trustee Safe Custody) 2) Al-Wadiah Yad Dhamanah (Guaranteed Safe Custody) Di bawah al-Wadiah Yad Amanah pemegang amanah perlu menjaga barang tersebut dari: i) Barang / wang tersebut tidak bercampur aduk. ii) Tidak menggunakan barang tersebut.

Qardul Hasan walaupun tidak banyak. Menurut kontrak al-Qardhu al-Hasan. bank terpaksa mengambil sedikit caj perkhidmatan daripada pelanggan di atas khidmat yang diberikan dan kadar yang dikenakan adalah berpatutan. jika peminjam meminjam RM 5000. maka dia hanya perlu membayar sebanyak RM 5000 juga. Seminar yang diadakan di London menunjukkan AlQardul Hasan bukanlah merupakan produk jualan tetapi lebih kepada kebajikan masyarakat sosial dan merupakan tanggungjawab sebagai sesama Islam. ternyata terdapat beberapa perkhidmatan Bank Islam yang dijalankan menggunakan kontrak Al. Bank Islam tidak mengenakan sebarang tindakan .dilarang sama sekali bagi pihak yang memberi untuk memintanya kembali. 3. Setelah membuat beberapa kajian di Bank Islam.Qardul Hasan merupakan salah satu cara bank membuat kebajikan kepada umat Islam yang benar-benar memerlukan. ISU BERBANGKIT DALAM PERLAKSANAAN PERBANKAN ISLAM DARI ASPEK SYARIAH 1. Terdapat beberapa kriteria yang membolehkan pinjaman seumpama ini terutamanya kepada usahawan melalui benevolent fund iaitu Al-Qardhu al-Hasan. Pihak bank bercadang menggunakan kadar tetap (flat rate) berbanding menggunakan peratus kerana nilai komisen yang lebih rendah dan sama walaupun pinjamannya satu juta sekalipun. 2. Tidak ada bank yang menjalankan perniagaan yang tidak mendatangkan untung kepadanya tetapi Al. Contohnya. Namun begitu. caj yang dikenakan adalah sebanyak RM53. bank tidak mengambil sebarang pulangan terhadap pinjaman tersebut. Sebagai contoh. Memberi pinjaman kepada peminjam tanpa mengambil sebarang bayaran tambahan terutamanya kepada usahawan amat menguntungkan mereka. namun bayaran yang perlu dibayar ialah RM50 sahaja.

najis tidak dijual begitu sahaja sebaliknya diproses dan dijadikan amonia. muamalat Islam merupakan hukum yang lebih ringan berbanding dengan perkara-perkara ibadat dan rukun nikah. Islam tidak mengiktiraf penukaran emas mengikut penukaran emas yang dilakukan oleh orang-orang Islam dahulu yang kembali dari Mekah menukar emas 750 dalam 10 mayam dengan 10 mayam emas 916 adalah sah kerana sama kadar dan jumlahnya. Untuk mengelakkan sebarang masalah. Menurut Imam Syafie. najis tidak boleh diurusniagakan. Langkah ini diambil bertujuan untuk mengelakkan kegagalan membuat bayaran. Namun begitu. Di dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa emas yang hendak ditukar mestilah sama banyak dengan nilai emas yang akan ditukarkan dengan kadar dan jumlah yang sama. untuk tempoh kegagalan membuat bayaran yang melebihi 3 bulan. bank mengambil beberapa langkah bagi menangani masalah ini. Jika peminjam tidak membayar bayaran bulanan selama 1 atau 2 atau 3 bulan. 35 dan 32. dan cara ini diterima dan tidak melebihi industri perbankan walaupun kosnya tinggi. emas 9 atau emas 835 dan emas paun atau emas 780 di mana masing-masing berharga RM 39.terhadap peminjam yang tidak membayar hutang pinjaman kecuali membawa kes tersebut ke mahkamah. Antara langkah yang diambil termasuklah mengambil deposit daripada peminjam sebagai jaminan. Langkah lain ialah bank menaikkan lagi (mark up) supaya harga jualan menjadi lebih tinggi. Amonia merupakan campuran bersama dengan bahan kimia maka ia tidak lagi dikira sebagai najis. Dalam teknologi sains hari ini. Ini kerana terdapat 3 jenis emas yang berlainan iaitu emas 10 atau emas 916. tidak ramai yang menerima cara tersebut. Namun begitu. bank boleh mengambil duit deposit peminjam tersebut. Oleh itu. emas tersebut dijual dahulu dan wang daripada jualan emas tersebut boleh digunakan untuk . 5. 4. 6 bulan dan 12 bulan. Oleh itu pandangan mazhab Hanafi boleh diambil kira dengan syarat tidak boleh berbalik lagi kepada pandangan Imam Syafie khususnya mengenai urusniaga najis ini.

.membeli emas 916.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful