You are on page 1of 34
PODKARPACKI WOJEWODZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO Rzeszow, 12-10-2017 r, Znak pisma: SK.1331.6.2017 Redakeja portalu 'Zalgze w gminie Osiek Jasielski" W odpowiedzi na zapytanie publiczne z dnia 29.09.2017r. w sprawie wyplat nagréd dla pracownik6w tutejszego inspektoratu o nastepujacej tresci; ,Proszg 0 przestanie listy imion i nazwisk pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (wraz z Oddziatem w Krosnie oraz w Jaroslawiu), ktérzy w 2016 i w 2017 roku otrzymali nagrode/nagrody oraz wysokosé tej nagrody/tych nagréd w odniesieniu do kazdego z nagrodzonych pracownikw oraz informacji o tym, jakie konkretne osiagnigcia w pracy zawodowej stanowily podstawe przymania tej nagrody/tych nagrod — w odniesieniu do kazdego pracownika. Aktuainosé danych powinna byé potwierdzona na dzief merytoryezne}_i_peinej, zgodnej z wnioskiem_odpowiedzi na wniosek, a nie tylko aktualna na dzien wniosku, Zatem, im pOéniejsza z Paristwa strony odpowiedd, tym wigkszq ozeSé roku 2017 powinna obeimowaé” Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Transportu Drogowego udziela informacji publiczne} Podstawowym kryterium przyznania nagrody w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rreszowie jest rzetelna, terminowa iefektywna praca zawodowa. Wysokosé nagrody jest zrémicowana, ustalana indywidualnie dla kazdego pracownika i uzalediona od samodzielnosei i zaangazowania pracownika. Nagrody sq przyznane pracownikom, ktérzy poprzez wzorowe wypelnianie swoich obowiazkéw, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajnoSci oraz jakosci przyczyniaja sig szezegdlnie do efektywnego wykonywania zadai urzedu. Przyznawanie nagréd pracownikom odbywa sig W oparciu o nastepujace kryteria: szezegéIne osiagnigcia w pracy zawodowej, worowe i sumienne wypetnianie obowiazkéw stuzbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadai, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie je} wydajnosci oraz. jakosci, doskonalenie sposobu wykonywania pracy, zachowanie zgodne z Kodeksem Etyki Stuz>y Cywilne} rozwijanie wlasnej wiedzy i umiejetnosci zawodowych, ranga wykonywanych zadafi, opinia praetozonego — umiejetnosé wspétpracy, zdolnosé do pracy pod presjq czasu, zaangazowanie, inigjatywa, samodzielnosé Nagrody uznaniowe maja charakter _motywacyjny i sq przyznawane z uwzglednieniem w szereg6inosei: osiqgania przez pracownika wybitnych wynikow w zakresie realizacji powierzonych zadah, wystepowania przez pracownika z inicjatywami usprawniajacymi organizacje pracy na wlasnym stanowisku oraz funkejonowanie komérki organizacyjne}, coceny wykonywanych zadait i stopnia realizacji zaangazowania pracownika w realizacje czynnos Nagrode przyznaje sig w celu wyréénienia pracownika za zaangazowanie oraz osiagnigcia w pracy zawodowej, a w szezegslnosci: realizacje zadaf priorytetowych urzedu ~ Ramowy Plan Kontroli, - ojeudaak inapelorat Transport Drogowegow Reesowis, 35103 Revscbw, wl Hanasiewicsa 21 Tel 17 850-86: Fax 17 850-4677, worw.wid reescom pl mall: witd@witd eszow pl stopien obcigzenia praca, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadai, umiejetnosé rozwigzywania skomplikowanych problemow, kreatywnosé, myslenie strategiczne i skutecznosé w dzialaniu, inicjatywe i samodzielnosé w realizacji zadat, dyspozyeyjnosé i wykonywanie zadai szezegélnie waznych dla urzedu, udziat w pracach legislacyjnych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych realizowaniem dodatkowych zadait nie wynikajacych z zakresu obowiazk6w, wérozeniem nowych rozwigzaii usprawniajacych organizacje pracy, reprezentowaniem urzedu na zewngtrz. Przy przyznawaniu nagréd i ustalaniu ich wysokosei zostaly wzigte pod uwage w szezegélnosci: zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadaf, efekty wykonywane} pracy i znaczny wktad w realizacje zadah planowych, zaangazowanie Ww — nowe —zadania_ i stosowanie—nowatorskich —rozwigzafi_ na stanowisku pracy, wykonywanie zadah szezegéinie trudnych i skomplikowanych lub okresowo zwigkszonych, wyréaniajace sie osiagnigcia w pracy Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Transportu Drogowego jako szef jednostki ma obowigzek zachowaé obiektywizm w ocenie pracy poszezegélnych pracownikéw w tym inspektoréw, kt6rych zadaniem podczas wykonywania czynnosei sluzbowych jest m.in. poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym czy ujednolicenie norm socjalnych kierowo6w. Prey realizacj¢ zadait priorytetowych urzedu — Ramowy Plan Kontroli, pod uwage brane sq dane statystyczne, ktore sq praedmiotem analizy. Jezeli pracownik w tym inspektor transportu drogowego nie osiqga standardéw obowigzujacych w urzedzie jak réwniez znaczaco odbiega od poziomu pracy pozostatych pracownikow WITD w Rzeszowie w takich zakresach jak; ilosci kontroli preypadajaca na jednego inspektora czy ilosci wazonych pojazdéw, ktére sq realizowane dla praeciwdzialania degradacji drég, jak réwniez umiejemosci ujawniania uchybien wystepujacych w przewozach drogowych. Taka postawa pracownika przeklada sig na Srednig pozycje catego inspektoratu w odniesieniu do innych WITD. Dla zobrazowania niestandardowe} sytuacji nalezy przytoczyé jeden z obiektywnych elementéw oceny pracy inspektora. Srednia ilosé prowadzonych w 2017r postepowan administracyjnych ksztaltuje sig na poziomie 27 wszezetych postepowai, bedacych konsekwencjq ujawnionych przez inspektora nieprawidtowosci. Sa pracownicy, ktérzy nie byli w stanie ujawnié, a co za tym idzie przeprowadzié wlasciwego postepowania nawet wobec 10 kontrolowanych podmiotow przy Srednigj ilosci kontroli na poziomie 280. Obowiazkiem pracodawcy jest nagradzaé pracownikSw, Ktérzy maja wysoka wiedze, angaiuja sig w prace i potrafig climinowaé wystepujace w przewozach drogowych uchybienia czego dowodem sq prowadzone przez nich postepowania administraeyjne na poziomie 82 ujawnionych naruszef przy 403 kontrolach czy 74 prowadzonych spraw przy 325 skontrolowanych pojazdach oraz sq tacy, ktOrzy na 234 kontrole byli w stanie tylko 1 raz ujawnié naruszenie i praeprowadzié postepowanie wyjasniajqce, w analizowanym okresie 8 miesigcy biezacego roku. Informujge o tym, jakie konkretne osiggnigcia w pracy zawodowej stanowily podstawe prayznania nagréd wiasciwym staje sig wskazanie powodow, dla kt6rych nagroda nie zostata przyznana bowiem te dwa czynnil co wykazano powyzej W zakresie wniosku 0 przedstawienie imiennych list os6b wraz z podaniem kwot nagréd informujemy, iz Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Transportu Drogowego podziela poglad zawarty w — odpowiedi _podsekretarzstanu. = W~—-Ministerstwie —Spraw — Wewnetrznych i Administracji Pana Sebastiana Chwalek z dnia 18 maja 2016r. Ponizej przytaczamy pelny tekst; Odpowied# na interpelacje nr 2576 ww sprawie publikowania przez wszystkie jednostki administracji publiczne) wyczerpujacych danych © przyznawanych pracownikom tych jednostek nagrodach - w ramach zasady udostepniania informacji publicznej Odpowiadajacy: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji Sebastian Chwatek Warszawa, 18-05-2016 Wojewedek Inspektorat Transport Drogowaga w Reascowie, 35-103 Rees wl. Hanasewiexa 71 Tel 17 850-4671, Fax 17 850-467, wew.wtdrcescow pl email, witd@witdrzessow pl Nae PAs: SK.1331.62017 2233 Szanowny Panie Marszalku, nna wstepie nalezy wskazaé, 2¢ postulowany przez Pana Posta obowiqzek publikowania przez jednostki organizacyjne administracji publiczne} szczegstowych danych 0 przyznawanych pracownikom tych Jednostek nagrodach, w tym uzasadnienia prayznania nagrdd poszezegdinym pracownikom, odniesiony zostal do wszystkich jednostek administracji publiczme}. Podniesione w wystapieniu zagadnienie dotyczy zatem szeroko rozumianej administracji publicznej, zaréwno paristwowej (Ww tym tych jednostek organizacyinych, w ktérych pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzedniczych ‘tworza korpus sluzby cywilne} oraz innych urzed6w paristwowych), jak i samorzadowej. W odniesieniu do administracji paristwowej ustawodawea - w przypadku zaréwno pracownikéw tworzacych korpus stuzby cywilnej, jak i pracownikéw pozostalych urzed6w paristwowych - przewidziat obligatoryjne tworzenie funduszu nagréd. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 sluzbie cywilnej (tj: Dz. U. 2.2014 r., poz. 1111 z pédn. zm.) ezlonkom korpust sluzby eywilne} za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowe} mozna przyznaé nagrode ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagréd w stuzbie cywilne} (pray ezym fundusz ten, wynoszacy w mys art. 93 ust. 2 ustawy 0 slietbie cywilnej 3% planowanych wynagrodze osobowych, pozostaje w dyspozyeji dyrektorsw generalnych urzedéw, ktorzy moga go podwyészaé w ramach posiadanych srodkéw na wynagrodzenia), Analogicznie, w myS1 art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. 0 pracownikach urzedéw paristwowych (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 269 z péén. zm.) w urzedach pafstwowych tworzy sig zakladowy fundusz nagréd wynoszacy 8,5% funduszu plac. Ponadto, w art. 24 ust. 2 ustawy 0 pracownikach urzedéw paristwowych upowatniono Rade Ministrow do wydania rozporzadzenia Przewidujacego utworzenie dodatkowego funduszu nagréd dla urzednikéw patistwowych, z Przeznaczeniem na nagrody za szczegdine osiggnigcia w pracy zawodowej, w wysokosci 3% planowanych wynagrodzei osobowych pozostajacych w dyspozycji kierownikow urzedéw. Aktualnie ‘ww, dodatkowy fundusz nagrod funkejonuje w oparciu o przepisy § 10 wydanego na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy 0 pracownikach wzedéw paristwowych rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 lutezo 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikéw niebgdgcych czlonkami Korpusu slutby cywilnej zatrudnionych w urzedach administracji raqdowej i pracownikbw innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 z poan. zm.), zwanego dale} ,rozporzqdzeniem”. Praywolany § 10 ust. 1 rozporzadzenia przewiduje bowiem utworzenie dia pracownikow urzedéw paiistwowych (niebedacych czionkami korpusu stuzby cywilne)) funduszu nagréd, z przeznaczeniem na nagrody za szczegélne osiagnigcia w pracy zawodowej. Wysokosé ww. funduszu nagréd wynosi 3% planowanych wynagrodzei ‘osobowych, przy ezym fundusz. ten pozostaje w dyspozyeji Kierownik6w urzed6w lub jednostek i - w mysl § 10 ust. 2 rozporzadzenia - moze byé podwyzszany przez kierownikéw w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia, Ustawodawea przewiduje zatem mozliwoSé przyznawania_nagréd__pracownikom _jednostek organizacyjnych administracji paristwowej za szczegdine osiggniecia w pracy zawodowej. Powyzsze dotyezy takze pracownikéw samorzadowych. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z poén. zm.) pracownikowi samorzqdowemu zatrudnionemu na podstawie powotania (co dotyezy zastepeow wojta, burmistrza lub prezydenta miasta, a takze skarbnikow gmin, powiatow i wojewdztw) lub umowy 0 prace mozna prayznaé nagrode za szczegélne osiggnigcia w pracy zawodowej. Tym samym. pracownicy samorzadowi, podobnie jak pracownicy administracji pafistwowe} (j. zarwno ezlonkowie korpusu. shizby cywilnej, jak i inni pracownicy urzedéw paristwowych), moga otrzymywaé nagrody ,.za szczegdlne osiggnigcia w pracy zawodowej”, przy czym w przypadku samorzadowych jednostek organizacyjnych nie przewidziano tworzenia funduszu nagréd, Jednoczesnie nalezy zauwazyé, 2e w przepisach ww. ustaw, pomimo wskazania, ze pracownicy paristwowych i samorzadowych jednostek organizacyjnych moga otrzymywaé nagrody za ,szczegine osiggnigcia w pracy zawodowej”, nie przewidziano obowigzku publikowania informacji_o przyznanych nagrodach, ich wysokosei i osobach, ktére je otrzymaty, a takze uzasadnienia ich przyznania. Przedmiotowy obowiazek nie zostat takze przewidziany w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 1, 0 dostepie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z péén. zm.), zwanej dale} nustawg”. W art. 6 ust. 1 ustawy wskazano przykiadowo rodzaje informacji publiczne} podlegajace) udostepnicniu, zaé art. 8 ust. 3 ustawy okresla — poprzez odestanie do art. 6 ust. I ustawy — rodzaje Wojew&ieh Tnspekora Transport Drogowegaw Reezowie , 35-108 Reb, wl, Hanasiowicws 27 Tel. 17 8506-71, Fax 17 850-46.77, wes reso pl, email: wid@itdee2oW pl ZNAK PISA: SK. 1331.62017 3233 informacji publicznej, ktSre podlegaja obowiazkowemu udostep: Publicznej (BIP). W art. 6 ust. 1 ustawy nie zostaly jednak wymienione informacje dotyczace wysokosei wynagrodzefi pracownikéw zatrudnionych w jednostkach obowiazanych do udostepniania informacji publiczne} oraz otrzymywanych przez nich nagréd, co skutkuje brakiem regulacji, kt6ra wprowadzalaby obowigzek publikowania przez. poszezegIne jednostki organizacyjne administragji publiczne} informacji dotyczqcej wynagrodzeh pracownikéw oraz otrzymywanych przez tychze pracownikéw nagréd. Z wwagi na brak w analizowanych wyzej przepisach regulacji przewidujace] obowigzek publikowania przez poszczegdlne jednostki organizacyjne administracji publiczne} informacji 0 nagrodach przyznanych pracownikom tych jednostek, ich wysokosci i osobach, kt6re je otrzymaly, oraz 0 okoliczosciach uzasadniajgcych ich przyznanie, zasadnym jest rozwazenic dopuszczalnosei wprowadzenia takich przepiséw, w szczegdlnosci zas ich zgodnosci ze standardem konstytueyjnym. Konstytucja Reeczypospolitej Polskiej (RP) z dnia 2 kwietnia 1997 r. gwarantuje obywatelom prawo do informacji publiczne}. W mys art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatelowi przysluguje prawo do uzyskiwania informacji 0 dzialalnosci organéw wladzy publiczne} oraz oséb pelnigeych funkcj publiczne (w tym takze informacji o dziatalnosci organdw samorzadu gospodarczego i zawodowego, a takze innych os6b oraz. jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonujq one zadania wladzy publicznej i gospodaruja mieniem komunalnym lub majatkiem Skarbu Pafistwa). W awiazku z ww. postanowieniami Konstytucji RP oraz ustawy wymaga rozwazenia, czy informacje dotyczace wynagrodzen pracownikéw zarswno paristwowych, jak i samorzadowych jednostek organizacyjnych oraz przyzmawanych im nagréd stanowia informacje publiczng. W mysl art. 1 ust. 1 ustawy informacja publiczng - w rozumieniu ustawy - jest kazda informacja 0 sprawach publicznych. Nie wydaje sig, aby informacja taka byta informacja o wysokosci wynagrodzenia przystugujacego danemu pracownikowi, gdyz dotyezy ona samej osoby pracownika, nie zas dziatalnosci zatrudniajqce} g0 jednostki organizacyjnej. Pojecie , informacja publiczna” obejmuje jednak informacje dotyczace wydatkowania przez organ administracji publiczne} Srodkéw publicznych, w tym réwniez srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia pracownik6w dane} pafistwowej lub samorzqdowe| jednostki organizacyjnej. Informacja publiczna, jak podkresla Naczelny Sqd Administracyjny (NSA), .nie jest bowiem 10, jakie wynagrodzenie otrzymuje konkreina osoba, ale kwota wydawana na utrzymanie danego etatu ze srodkéw publicenych” (por. wyroki NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt | OSK 695/14 oraz sygn. akt | OSK 796/14) Stanowig zatem informacje publiczna dane dotyezace kwot wydawanych ze srodk6w publicznych na uutraymanie poszezegdInych etat6w w dane} paristwowej lub samorzadowej jednostce organizacyjne}, a takée dotyczace uszeregowanych wysokosci wynagrodzefi na poszczegéInych rodzajach stano oraz Sredniej wysokoéci wynagrodzenia na ww. rodzajach stanowisk W zwigzku x faktem, ze nagrody (premie) stanowig dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, zasadnym pozostaje uznanie za informacje publiczng takze danych dotyczacych wysokosci nagréd przyznawanych pracownikom zatrudnionym na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz warunkow przyznawania nagréd. Jakkolwiek informacja powyzsza pozostaje w Scislym zwigzku z osobq pracownika, ma ona réwniez zasadnicze zaczenie w kontekScie stosowanych w dane} jednostce organizacyjnej zasad gospodarowania srodkami publicznymi, tym bardziej, ze - jak wskazano wyze} - ustawodawea wyrainie przewiduje mozliwoSé przyznawania nagrod pracownikom patistwowych i samorzadowych jednostek organizacyjnych, a w preypadku administracji pafstwowe} wprost przewiduje tworzenie funduszu nagréd. Informacja ta, mimo Ze ma w pewnym zakresie charakter prywatny, pozostaje zarazem informacja o sprawach publicznych (dotyczacych gospodarowania Srodkami publicznymi), jest zatem informacja publiczna. Powyzsze nie oznacza jednak, 2e informacja ta podlega zawsze udostepnieniu. Nawet bowiem wskazaé, 2¢ przepisy art. 61 Konstytueji RP dopuszezajq mozliwosé wprowadzania ograniczeh prawa obywatela do informacji. Z jednej strony art. 61 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje bowiem kazdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o dziatalnosci organéw wladzy publicznej oraz os6b pelnigeych funkeje publiczne, ktéremu to przepisowi odpowiada art. 2 ust. 1 ustawy (majgcy nawet szetsze zastosowanie, bo zapewniajacy kazdemu, a wigc nie tylko obywatelom, prawo dostepu do informacji publicznej). Preywolany art. 61 ust. 3 Konstytucji RP dopuszeza jednak, z drugiej strony, wprowadzanie ograniczen prawa obywatela do informagji, przy czym - z uwagi na treéé art. 31 ust. 3 Konstytueji RP - ograniczenia takie moga byé wprowadzone jedynie na mocy ustawy, a przy tym, W niu Ww Biuletynie Informagji Wojew dil Tnspeliorat Transport Drogowego w Rosszowie 35-103 Rees, wl. Hanasewieza 71 Tal. 17 850046-71, Fax 17 850-46-77, www td resco pl, eal witdwitdesow pl ‘2NAK ISM: SK.1331,6.2017 s233 myél art. 61 ust. 3 Konstyrueji RP, wylacznie ze wzgledu na okreélone w ustawach ochrong wolnosei i praw innych os6b i podmiotéw gospodarczych oraz ochrone porzadku publicznego, bezpieczeristwa lub waznego interesu gospodarczego paristwa. Nalezy wskazaé, ze ze wzgledu na ochrong porzadku publicznego, bezpieczeristwa lub waznego interesu gospodarezego paristwa w art. $ ust. | ustawy przewidziano ograniczenie prawa do informa publicznej w zakresie dotyezacym ochrony informacji niejawnych oraz. innych tajemmic ustawowo chronionych. Niezaleznie od powyészego, art. 61 ust. 3 Konstytueji RP przewiduje motliwosé wprowadzenia ograniczenia z uwagi na okreslong ustawowo ochrong wolnosei i praw innych oséb i podmiotow gospodarczych, wsrdd ktérych zasadnicze znaczenie ma prawo do prywatnosci. Nalezy bowiem wskazaé, Ze art. 47 Konstytucji RP gwarantuje kazdemu prawo do ochrony prawnej Zycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swym Zyciu osobistym (prawo to okresla sig zbiorezo ,prawem do prywatnosci”). Prawo do prywatnosci nalezy zatem, podobnie jak prawo dostepu do informacji publicznej. do praw gwarantowanych konstytucyjnie, co oznacza, ze W przypadku informacji dotyezacych okolicznosci bedgcych na pograniczu publicznej i prywatne} Sci jednostki dochodzié moze do koligji ww. wartosci konstytucyjnych. Ustrojodawea, z uwagi na istotne zaczenie praw i wolnosci jednostki, w tym zwlaszcza prawa do prywatnosci, dopuscit mozliwosé wprowadzenia ograniczen prawa do informacji publiczne). Ograniczenia takie, ego w art. 61 ust. 3 Konstytueji RP wymogu ich wprowadzenia z uwagi na ochrong raw innych osdb i podmiotéw gospodarezych, muszq zarazem spelniaé wymogi okreslone wart, 31 ust. 3 Konstytucji RP, tj. moga byé wprowadzone tylko na mocy ustawy oraz muszq spelniag wymég koniecznosei w demokratycznym paristwie i proporejonalnosci.. Z_ ww. wagled6w ustawodawea w art. 5 ust. 2 ustawy praewidziat ograniczenie prawa do informacji publiczne| z uwagi na prywatnoSé osoby fizycznej lub tajemnice przedsiebiorey (tajemnica przedsigbiorcy nie jest wprawdzie prawem konstytucyjnym, jednakze gwarantowana jest szeregiem przepis6w ustawowych, co pozostaje w zgodzie z art. 61 ust. 3 Konstytueji RP, ktory dopuszeza wprowadzanie ograniczef prawa do informacji publicznej z uwagi na ochrone wolnosci i praw innych ‘086b okrestong w przepisach ustawowych). Wskazane ograniczenie prawa do informacji publiczne} nie dotyezy jednak sytuacji, gdy dana osoba fizyezna lub dany przedsigbiorca rezygnuja z przyshugujacego im prawa. Niezaleznie od powy2szego, przewidziane w art. 5 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy ograniczenie prawa dostepu do informacji publicznej z uwagi na prywatnosé osoby fizycznej nie dotyezy tych informacji o ‘osobach petnigeych funkeje publiczne, ktére maja zwiqzek z petnieniem powyzszych funkeji, w tym takée 0 warunkach powierzenia i wykonywania funkcji (art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy).W wyroku. z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. akt K 17/05) Trybunal Konstytucyjny (TK) uznal powyzsze rozwigzania za zgodne zaréwno z art. 47 Konstytueji RP (gwarantujacym prawo do prywatnosci), jak i zart. 61 ust. 3 Konstytueji RP (okreslajacym zasady wprowadzania ograniczef prawa do informagji publicznej), uznajac, 2¢ w sposdb wlasciwy reguluja one przypadki kolizji konstytucyjnych praw do Prywatnosci i do informacji publiczne}. Trybunat podkreslit bowiem, ze ,kolizja praw i zasad na poziomie konstytucyinym nie moze prowadzié w ostatecznym wyniku do peinej eliminacji jednego z raw pozostajqcych w konflikcie. Problemem wymagajacym rozstrzygnigcia jest zawsze w takim wypadku znalezienie pewnego punktu rownowagi, balansu dla wartosci chronionych przez Konstytucje i wyznaczenie obszaru stosowania kazdego z tych praw” (por. pkt 5.2 uzasadnienia wyroku TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05). TK uanal za zgodne z Konstytuciq RP rozwiqzanie praewidujace, z jednej strony, ograniczenie prawa do informacji publiczne} z uwagi na ochrone prawa do prywatnosci osoby fizycznej, z drugie} zas wylaczajace to ograniczenie w odniesieniu do tych informacji o osobach petnigcych funkeje publiczne, ktére maja zwigzek z pelnieniem tych funkeji. Trybunat podkreslil bowiem, ze rozwigzanie to, chronige prawo do prywatnosci, ,adpowiada co do zasady przyjgtemu wyiej zalozeniu co do koniecznosei przestrzegania jawnosci zycia publicznego, zwiqzanej przede wszystkim = fuunkcjonowaniem organéw wladzy publiczne)”. Nie ulega bowiem watpliwosci, 2¢ ,osoba kandydujqca do peinienia funkeji publicznej, godzié sig musi z takim usprawiedliwionym zainteresowaniem opinii publicznej, wyrazajgcym sie migdzy innymi wolg uzyskania jak najszerszego zakresu informacji o je) zyciu (réwnie? prywatnym) i przesziosci" (por. wyroki TK z dnia 21 paédzi 1998 r., sygn. akt K 24/98 oraz dnia 20 marca 2006 r., sya. WojewdiEl Tnapekonal Transport Drogowagaw Rascals, 38-103 Ress, wl. Hanasiewioss 1 Tel, 7830-46-71, Fax 17 850-4677, nw. oeseow pl mail: witd@vitd eezow: pl {NA PISA: SK.1331.62017 sie5233 akt K 17/05), Zarazem jednak okrestone w art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy zawezenie zawartego Ww art. 5 ust. 2 2d, | ustawy ograniczenia prawa do informacji publicznej musi (..) mwzgledniaé konieczny zwigzek Funkcjonalny istniejacy migdzy rodzajem informacji dotyczacych danej osoby i jej zachowaniem jako pelnigce) funkeje publiceng. Jedynie pray takim zalozeniu jest moiliwe zachowanie odpowiedniej, proporcjonalne} réwnowagi miedzy wchodzacymi w konflikt wartosciami: jawnosciq informacji ublicznej a prywatnosciq osoby peiniacej funkeje publiczng” (por. wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05). Powyzsze uwagi maja istotne zaczenie przy analizie zgodnosci z Konstytucig RP ewentualnych regulacji wprowadzajacych obowiazek publikowania przez poszezegélne jednostki organizacyjne adiinistracji publiczne} informacji 0 nagrodach przyznanych pracownikom tych jednostek, ich wysokosei i osobach, ktére je otrzymaly, oraz 0 okolicznosciach uzasadniajgcych ich przyznanie. Nalezy podkreslié, 2e postulowany w wystapieniu Pana Posta obowiqzek publikowania ww. informacji, dotyczytby ich publikacji w BIP. Informacje takie, w zakresie, w jakim nie sq objgte ‘ograniczeniami wynikajacymi z art. 5 ust. 2 ustawy (fj. z uwagi na prawo do prywatnosci), podlegaia ww istotnym zakresie - pomimo braku obowiazku publikowania ich w BIP - udostgpnieniu na wniosek zainteresowanego podmiotu stosownie do art. 10 ust. I ustawy (zgodnie z ktérym informacje publiczne nieudostgpnione w BIP lub centralnym repozytorium, udostepniane sq na wniosek). Ewentualna zmiana moglaby zatem dotyczyé wprowadzenia obowigzku publikacji ww. informacji w BIP. Przy wprowadzaniu przedmiotowego obowigzku nalezy jednak mieé na uwadze, Ze prawo do informacji publiczne} obejmuje - zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP - prawo do informacji o dziatalnosci organéw wladzy publiczne} oraz os6b pelnigcych funkeje publiczne. Pojecie ,,osoby pelniqce funkcje publicene", KiGre stanowi zarazem preestanke zawezajgca ograniczenie prawa do informacji publicznej z uwagi na prywatnosé osoby fizycznej, a tym samym przestanke ograniczenia zawartego w art. 47 Konstytucji RP prawa do prywatnosci z uwagi na jawnoss i transparentnosé Zycia Publicznego, nie obejmuje bowiem - co nalezy podkreslié - wszystkich oséb zatrudnionych w paitstwowych lub samorzadowych jednostkach organizacyjnych. Dokonujgc analizy ww. pojecia, TK podkresla, Ze badajge, ezy dana osoba pelni funkeje publiczna, nalezy sprawdzié, ,czy okresfona ‘osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nalozone na te instytucje zadanie publiczne. Chodzi zatem 0 podmioty, kiérym preysluguje co najmniej waski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicene”. Omawiane pojgcie obejmuje wige ,fakie stanowiska i funkcje, Kt6rych sprawowanie jest réwnoznaczne 2 podejmowaniem dzialai vplywajacy ‘bezposrednio na sytuacie prawng innych oséb lub Igczy si¢ co najmniej z preygotowywaniem decyz dotvezacych innych podmiotéw”. Natomiast zakresem funkeji publiczne} nie sq objete ,fakie stanowiska, chocby pelnione w ramach organéw wladzy publiczne}, ktére maja charakter uslugowy lub techniceny”. Powy2sze oznacza, 2e nie kaédy (...) pracownik takiej instytucji (§. instytucji publicznej) bedzie tym funkcjonariuszem, ktérego sfera chronionej prywatnosci moze byé zawezona z perspektywy uzasadnionego interesu os6b trzecich, realizujgcego sie w ramach prawa do informacji” (por. pkt 5.3.2 wzasadnienia wyroku TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05). Nie adda osoba zatrudniona w pafistwowej lub samorzadowej jednostce organizacyjnej jest zatem ‘soba pelnigca funkeje publiczne w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 2 ustawy. Pojecie to obejmuje bowiem wylgcznie osoby zatrudnione na takich stanowiskach lub pelnigce takie funkcje, ktorych sprawowanie wiaze sig z wydawaniem lub co najmniej przygotowywaniem decy: dotyczacych innych podmiotéw badz podejmowaniem innych dziata wplywajacych bezposrednio na sytuacje prawna jednostek. Tym samym ze wzgledu na ww. zakres uzytego w art. 61 ust. | Konstytucji RP pojgcia ,,osoby pelnigce funkcje publicene” (oraz. z uwagi na wznane za 2godne 2 art. 47 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP rozwigzanie, ktérego istota jest zawezenie zawartego w art. 5 ust. 2 zd. 1 ustawy ograniczenia prawa do informacji publicane} 2 uwagi na prywatnosé osoby fizycznej, polegajgce na wylaczeniu stosowania ww. ograniczenia w stosunku do tych informacji o osobach pefnigcych funkcje publiczne, ktére maja zwiqzek z pelnieniem tych funkeji), nie wydaje sie dopuszczalne wprowadzenie obowigzku publikowania przez paiistwowe i samorzqdowe jednostki organizacyjne w BIP pelnego zestawienia wszystkich nagréd przyznanych pracownikom tych jednostek wraz ze wskazaniem ich wysokosci i ‘056b, ktére je otrzymaly oraz okolicznosci uzasadniajacych ich przyznanie. Powyészy obowiazek, z uwagi na Konieeznosé znalezienia réwnowagi w zakresie ochrony dwéch bedacych w kolizji praw Wale Tspettorat Transport Drogowego w Reesowie, 35-103 Resziw, ul. Hanaviewica 27 Tel 17 850-46-71, Fax 17 850-4877, wewswidrsescow pl, e-mail: widitd.esz pL 22NAK GMA: SK.1331.6.2017 s6233 konstytueyjnych, tj. prawa do informacji publicznej (art. 61 ust. 1 Konstytueji RP) oraz prawa do prywatnosei (art. 47 Konstytueji RP), nie moze bowiem automatycznie dotyezyé wszystkich os6b zatrudnionych w dane} pafistwowej lub samorzadowej jednostee organizacyjnej, ktore nagrody takie otrzymaly. Nie sposéb bowiem przyjaé, na co - jak juz wskazano powyzej - zwracat uwage TK, ze wszystkie ‘osoby zatrudnione w danej jednostce organizacyjnej zatrudnione sq na takich stanowiskach lub petniq takie funkeje, ktrych sprawowanie wiaze sig z wydawaniem lub co najmniej przygotowywaniem decyzji dotyezacych innych podmiot6w oraz podejmowaniem innych dzialai wplywajacych bezposrednio na sytuacje prawng jednostek, a zatem ze wszystkie te osoby naleza do kategorii oséb pelniqcych funkeje publiczne (co wigze sie z ograniczeniem ich prawa do prywatnosci). W konsekwencji, kazdorazowo niezbedne jest ustalenie, czy zajmowanie przez okreslona osobe danego stanowiska lub sprawowanie przez nia danej funkeji wide sie z wydawaniem (przygotowywaniem) takich decyzji lub podejmowaniem ww. dzialai. W zakresie tym konieczne jest, na co zwraca uwage TK w cytowanym wyroku z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. akt K 17/05), a 2a nim takze NSA w powolanych wyzej wyrokach z dnia 18 Tutego 2015 r. (sygn. akt I OSK 695/14 oraz I OSK 796/14), ,okreslenie zwigcku migdzy zyciem prywatnym takiej osoby, a dzialalnoscia publicang. Jego istnienie ornacza, 2e informacja powinna sig wigzaé 2 funkcjonowaniem instytucji, w szczegélnosci mogtaby mieé znaczenie dla uksztaltowania sie pogladu o sposobie jej funkejonowania.” Okolicznosé, czy dana osoba pelni funkejg publiczna, powinna byé zatem oceniana indywidualnie ({j ad casum). Tym samym ,w kazdym konkretnym przypadku nalezy wazyé obie chronione prawem wartosc?”, tj. prawo do informacji publicznej oraz. prawo do prywatnosci (por. wyroki NSA 7 dnia 18 Tutego 2015 1, sygn. akt I OSK 695/14 oraz I OSK 796/14). Trybunat podkresla pray tym, ze okreslajac relacie pomigdzy Zyciem prywatnym a zwiazanym z dziatainoscia publiczng ograniczeniem prawa do prywatnosci z uwagi na realizacje prawa do informacji publiczne}, ustawa musi postugiwaé sig zwrotem ogéInym i opisowym, a ocena istnienia zwigzku powinna byé dokonywana zawsze In concreto”. W kazdym przypadku musi bowiem istnieé ,wyraéne powigzanie okreslonych faktow 2 2ycia prywatnego z funkcjonowaniem osoby, ktérej dotyczg, w instytucji publicznej. Tylko wtedy wigc, Jesli ujawnione zdarzenia oddziatywuja na sfere publicznego funkcjonowania —podmiotu usprawiedliwiona bedzie ingerencja w sfere zycia prywatnego”. Z uwagi na zawarta w art. 47 Konstytueji RP gwarancjg prawa do prywatnosci ,wkraczanie w sfere prywatnosci, réwniez tam, gdzie w wyrazny sposéb styka sig ona ze sferq publiczng, musi byé dokonywane w spossb ostrozny i wywazony, z naledyiq oceng racji, ktére przemawiajq za takq ingerencjg”. Prawo do informacji publiczne} oraz prawo do prywatnosci sq bowiem ,(...) dobrami réwnorzednymi. Ograniczenia dotyczqce pewnych praw chronionych konstytucyjnie moga byé wprowadzane z uwagi na dobro wspéine”, jednak nie zawsze (...) dobro wspdine przewaza nad interesem indywidualnym” (por. wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05 oraz wytoki NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt OSK 695/14 oraz I OSK 796/14), Majge powyzsze na uwadze, w opinii Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji nie wydaje sig konstytucyjnie dopuszezalne prayjecie regulacji_przewidujace} obowiazek automatycznego publikowania przez paistwowe i samorzadowe jednostki organizacyjne w BIP petnego zestawienia wszystkich nagréd przyznanych pracownikom tych jednostek wraz ze wskazaniem ich wysokosei i oséb, Ktére je otrzymaly oraz okolicznosci uzasadniajacych ich przyznanie. Obowiazek taki nie wynika bowiem nawet z zawarte] w art. 61 ust. 1 Konstytugji RP tresci prawa do informagji publicznej, ktéry gwarantuje prawo do informacji 0 dziatalnosci, oprécz organéw wiadzy publiczne}, takze os6b pelnigcych funkeje publiczne. Wprawdzie przepis ten nie wyklucza przyjgcia na poziomie uustawowym szerszych gwaraneji prawa do informacji publicznej, jednakze rozwiazanie takie, stosowane automatyeznie, pozostaje w sprzecznosei z gwarantowanym art. 47 Konsiytucji RP prawem do prywatnosei w stosunku do tych os6b, Ktérych nie mozna zaliczyé do os6b pelniacych funkeje publicane. Nie jest natomiast wykluczone - w Swietle wzajemnych relacji migdzy prawem do informacji publiczne} a prawem do prywatnosci - przyjecie rozwiazania przewidujacego obowigzek publikowania informacji 0 przyznanych nagrodach na okreslonych rodzajach stanowisk. Nalezy bowiem uwzglednié, 22 zajmowanie stanowisk okreslonego szczebla (w tym zwlaszeza_ stanowisk kicrowniezych) zwykle wigze sie wydawaniem (przygotowywaniem) decyzji dotyezacych innych podmiotsw lub podejmowaniem innych dzialah wplywajacych bezposrednio na sytuacje prawng e Wojew3dcki inspektorat Transport Drogowego w Reescowle , 35-103 Rees=dw, ul. Hanasiewic=a 27 — Tel 17850-46-71, Fax 17 S50-46:7, wew.vitd seam pl email: witd itd rseszow pl _2NAK PISA: SK.1331.62017 str 7233 Jednostek. Nawet jednak w takim przypadku musi istnieé mechanizm pozwalajacy, podobnie jak w przypadku informacji udostepnianych (lub nie) na wniosek, na oceng, czy osoba zajmujaca dane stanowisko jest w istocie osobg pelnigca funkeje publiczna. Wskazane rozwigzanie, w odréznieniu od obowiazku publikacji pelnego zestawienia wszystkich nagréd prayznanych w danym okresie pracownikom okreslonej jednostki organizacyjnej, jest wigc dopuszezalne, jednakze - co nalezy podkreslié - z przepisow Konstytucji RP nie wynika obowiqzek jego wprowadzenia. Ustawodawea moze zatem zdecydowaé o tym, ze ww. informacje publikowane sq ‘wylacznie na wniosek zainteresowanego podmiotu. Reasumujac nalezy wskazaé, Ze w opinii Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, ocena zasadnosei wprowadzenia wskazanego rozwiqzania, z uwagi na fakt, iz podniesiony przez Pana Posta postulat odnosi sig réwniez do os6b bedgcych czlonkami korpusu stuzby cywilnej, nalezy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow i Szefa Stuzby Cywilne} Z powazaniem, MINISTER SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACSI up. Sebastian Chwalek Podsekretarz Stanu Naleay réwniez wskazaé, iz o ile informacje o pracowniku takie jak np. jego imig i nazwisko sq Scisle zwigzane zZyciem zawodowym pracownika, czyli zwykonywaniem przez niego obowigzk6w sluzbowych imoga byé wykorzystywane (udostepniane) przez pracodaweg nawet bez zgody pracownika, to juz informacje o wynagrodzeniu pracownika, jako nalezqce do kategorii débr osobistych, mogg byé udostepniane np. za jego zzoda, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wymaga, aby kazde przetwarzanie (w tym udostepnianie) danych odbywato sig na podstawie prawnej. Podstawy te wymienia w art. 23 ust. I= jesli chodzi o tzw. dane zwykte, jak np. imig, nazwisko, adres. Jedng znich jest istnienie szezegélnego przepisu prawa wymagajacego przetwarzania danych dla realizacji jakiegos uprawnienia lub spetnienia obowigzku (art. 23 ust. 1 pkt 2). Ponadto, zgodnie z tq ustawg administrator danych (jest nim np. pracodawea) przetwarzajacy dane powinien dolozyé szczegélnej starannosci w celu ochrony interes6w os6b, kt6rych dane dotycza, a w szczegélnosci jest obowiazany zapewnié, aby dane te byly zbierane dla oznaczonych, zgodnych zprawem celéw inie poddawane dalszemu_preetwarzaniu niezgodnemu ztymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celéw, w jakich sq przetwarzane ( art. 26 ust. 1 pkt 23). Pracodawea jako administrator danych osobowych pracownik6w jest zobligowany czuwaé nad bezpieczeiistwem tych danych, Ktére preetwarza w zwigzku zzatrudnieniem. A zatem udostepnianie danych dotyezacych pracownika winno odbywaé si¢ jedynie w oparciu o przepisy prawa, w skonkretyzowanym celu i zakresie. Sad Najwyzszy w wyroku zdnia 16 lipca 1993 r. (sygn. I PZP 28/93) podnidsl, ze cyt. .- Ujawnienie przez pracodawee bez zgody pracownika wysokosci jego wynagrodzenia za prace mot stanowié naruszenie dobra osobistego wrozumieniu art. 23 124 kodeksu cywilnego”. Z kolei w wyroku Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 listopada 2005 r. (sygn. VI SA/Wa 1080/2005) stanowi sig, iz ,Zgodnie zart. 51 ust. 1 Konstytueji RP nikt nie moze byé obowigzany inacze), niz na podstawie ustawy, do ujawniania informacji dotyezacych jego osoby. (...) Prawo do wynagrodzenia moze byé dobrem osobistym, ktére co do zasady zgodnie z przepisem art. 24 Kodeksu cywilnego pozostaje pod ochrong prawa cywilnego (...)”. Reasumujac powy2sze, informacje o pracowniku takie jak np. jego imig i nazwisko sq Scisle zwigzane zZyciem zawodowym pracownika iz wykonywaniem przez niego obowigzkow stuzbowych i w zwigzku z tym moga byé wykorzystywane (udostepniane) przez pracodawee nawet bez zgody pracownika, ktérego one dotycza. Informacje natomiast 0 jego wynagrodzeniu, jako nalezqce do kategorii débr osobistych, chronione sa przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks eywilny. Wobec wykazanych powy2ej watpliwosci interpretacyinych obowigzujgcych przepis6w prawa ww zakresie mozliwosci udostepnienia pelnej listy imion i nazwisk w odniesieniu do prayznanych nagréd pracownikom Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie Podkarpacl Wojewddski Inspektorat Transport Drogowego w Reescowie , 35-103 Reeszéw, wl. Hanasiewicza 27 Tel 17 830-46.1, Fax 17 850-4677, ww wit rescow pl, ema: witd@witdsessow pl {ZNaK risa: SK.1331.62017 208233 Wojewédzki Inspektor Transportu Drogowego przyjat stanowisko zawarte w wyroku sadu II 1415/16 - Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie; »Nie moze budzié watpliwosci, e w sytuacji, gdy Zadana informacja publiczna dotyczy nagrody otrzymanej przez konkretnego pracownika wskazanego z imienia i nazwiska, dochodzi do kolizji dwéch konstytucyjnych praw jednostki, tj. prawa do prywatnosei i prawa do informacji publiezne} W tej materii wypowiadal sig juz Trybunat Konstytucyjny, ktéry przyjal, mozliwosé ingerencji w prawo do prywatnosci ma znacznie szerszy zakres w stosunku do osdb peiniacych funkeje publiczne, niz. do pozostalych os6b. Trybunat nie wylacza jednak a priori ochrony prywatnosci oséb pelnigeych funkeje publiczne. Rozwazajac konstytucyjnosé wylaczenia, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy 0 dostepie do informaji publicznej, Trybunat wskazat, ze podstawowym problemem jest okreslenie zwigzku migdzy Zyciem prywatnym takiej osoby a dziatalnoscig publiczna. Jego istnienie oznacza, ze informacja powinna sig wigzaé z funkcjonowaniem instytucji, w szczegdlnosci moglaby mieé maczenie dla uksztaltowania sig pogladu o sposobie jej funkcjonowania. Wskazuje sig, 2e w kazdym konkretnym przypadku nalezy wazyé obie chronione prawem wartosci. Nie mozna przy tym przyjaé nieskrepowane} swobody interpretacyjnej. W kazdym wypadku musi istnieé wyrazne powigzanie okreslonych faktéw z Zycia prywatnego z funkejonowaniem osoby, ktérej dotyeza, w instytucji publicznej. Tylko wtedy wige, jesli ujawnione zdarzenia oddzialywajq na sferg publicznego funkejonowania podmiotu, usprawiedliwiona bedzie ingerencja w sfere Zycia prywatnego. Trybunat Konstytueyjny stoi jednoczesnie na stanowisku, ze wkraczanie w sfere prywatnoSci, rowniez tam, gdzie w wyraény sposdb styka sig ona ze sfere publiczna, musi byé dokonywane w sposdb ostrozny i wywazony, z nalezyta ocena racji, ktére przemawiaja za taka ingerencja. Mamy bowiem do czynienia z dobrami réwnorzgdnymi. Ograniczenia dotyczace pewnych praw chronionych konstytueyjnie moga byé wprowadzane z uwagi na dobro wspéine. Do praw takich, zdaniem Trybunatu, nalezy prawo do prywatnosci, Nie zawsze jednak dobro wspélne przewaza nad interesem indywidualnym (por. wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05, OTK-A 2006 r. Nr 3, poz. 30). W niektérych sytuacjach ustawodawea w przepisach szczegélInych nakazat wobec wybranych grup os6b - funkejonariuszy ujawnienie statusu materialnego poprzez. skladanie réznego rodzaju oswiadezes majatkowych. W zwiazku z tym w orzecznictwie sadowoadministracyjnym przyjmuje sig, Ze w stosunku do oséb nieobjetych obowiazkiem ujawniania swoich dochodéw prawodawea dopuszeza modliwosé ograniczefi wynikajacych chociazby z art. 5 ust. 2 ustawy 0 dostepie do informacji publicznej. Uwzgledniajae powyzsze uwagi, nalezy zatem wyodrebnié dwie grupy pracownikow, kt6rych sytuacia prawna w zakresie prawa do ochrony informacji o ich wynagrodzeniach jest rézna. Pierwsza grupa to pracownicy, ktory petnig funkeje publiczna i w stosunku do kt6rych wylgczona jest w tym zakresie ‘ochrona ich prywatnosci, jezeli zadana informacja pozostaje w zwiqzku z peiniona funkcja, 0 czym stanowi art. 5 ust. 2 wo.d.ip. Druga grupg stanowig natomiast pracownicy (...), ktérzy nie pelnig funkeji publicznej i wobec ktérych modliwe jest zastosowanie przepis6w chronigcych ich prawo do prywatnosci. Wobec tej grupy, rozwazajqe mozliwoSé udostepnienia informacji o nagrodach otrzymanych przez konkretnych pracownikéw, organ powinien kazdorazowo analizowaé, czy jest ona niezbedna z punktu widzenia celéw prawa do informacji publicznej, a takze czy nie narusza godnosci i intymnosci osoby, ktdrej taka informacja dotyezy. W nawiazaniu do powyzszego zaznaczyé nalezy, iz ustawa o dostepie do informacji publicznej nie definiuje pojecia "osoby pelniqcej funkeje publiczne". W orzecznictwie sqdowym przyjmuje sie, iz ‘soba petnigca funkcje publiczne i majqca zwigzek z pelnieniem takiej funkcji bedzie kazdy, kto peini funkeje w organach wiadzy publicznej lub te2.w strukturach jakichkolwiek os6b prawnych i jednostek organizacyjnych niemajgcych osobowosei prawnej, jezeli funkeja ta ma zwigzek z dysponowaniem majatkiem paiistwowym lub samorzadowym albo zarzadzaniem sprawami zwigzanymi 2 wykonywaniem swych zadah przez wladze publiczne, a takze inne podmioty, ktére te wladze realizuja lub gospodaruja mieniem komunalnym, lub majatkiem Skarbu Paristwa. Za petnigce funkcje publiczna uznaé nalezy osoby, ktére wykonuja powierzone im przez instytucje paristwowe lub samorzadowe zadania i przez to uzyskuja znaczny wplyw na tresé decyzji o charakterze ogélnospolecznym. Cecha wyréaniajaca takie osoby jest posiadanie okreslonego zakresu. uprawnieit pozwalajacych na ksztaltowanie tresci wykonywanych zadai w sferze publicznej. Wskazanie, czy mamy do czynienia z funkeja publiczna, powinno zatem odnosié sig do badania, czy okreslona osoba w ramach instytucji SA/Wa Wojen dash Ispekiarat Transport Drogowego w Revco 38-108 Rene, wl. Harasiowicsa 71 Tel. 17 830-4671, Fa 17 850-46-77, wwnwnrsescow pl, ema: wid@itdrzeszow pl {DxAK Pisa: SK.1331.62017 9233 publicznej realizuje w pewnym zakresie nalozone na te instytucje zadanie publiczne. Chodzi zatem poxmioty, ktérym przystuguje co najmniej waski zakres kompetencji decyzyine] w ramach instytu publiczne} (por. wyrok WSA w Gdarisku z 11 ezerwea 2014 r., sygn. akt Il SA/Gd 5/14; wyrok WSA ww Krakowie z 26 ezerwea 2014 r., sygn. akt Il SA/Kr 663/14; wyrok WSA w Bydgoszezy z 16 lipea 2014 r, sygn. akt I SA/Bd 395/14, dostepne w Centralne| Bazie Orzeczefi Sadéw Administracyjnych).” W niniejszej zas sprawie w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie poza Podkarpackim —Wojewédzkim Inspektorem Transportu. Drogowego oraz Zastepcq Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego osobami, ktorym przyshuguje co najmnic] waski zakres Kompetencji decyzyjne} w ramach instytucji publiczne) sa inspektorzy z Wydzialu Inspekeji oraz naczelnicy Wydziatu Inspekeji, Wydzialu Prawnego, Wydziatu Administracyjno-Technicznego i Wydziatu Finansowo-Ksiggowego. W odniesieniu do. wyzej wymienionych stanowisk podanie danych personalnych, moze byé dozwolone. Informujemy réwnieZ, iz w Wojewédzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie nie posiada oddziatow. Istnieja tylko oddziaty Wydziatu Inspekeji w Jarostawiu i Krosnie i ocena pracownikéw odbywa si¢ w odniesieniu do pracownikéw catego wydziatu, W zakresie zagadnienia zwigzanego x przekazaniem informacji o tym, jakie konkretne osiagnigcia w pracy zawodowej stanowily podstawe przyznania nageéd informujemy, iz w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie obowiazuja wewnetrene akty uuzgodnione z organizacjami zwigzkowymi pracownik6w okreslajgce przedmiotowg tematyke wa. Ktérych nagrody sa przyznawane a mianowicie; ZARZADZENIE NR 6 / 2016 PODKARPACKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO z dnia 9 sierpnia 2016 r. ww sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewddzkiego Inspektoratu. Transportu Drogowego w Rzeszowi Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 0 stuzbie cywilnej (Dz. U. 2 2014r,, poz. IIIT z péén, zm), § 10 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 tutego 2010r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikéw niebedacych czlonkami korpusu stuzby cywilnej zattudnionych w urzedach administracji rzgdowej i pracownik6w innych jednostek (Dz. U. z 2010r., Nr 27, poz. 134 z poén. zm.) w zwigzku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. 0 pracownikach urzedéw paiistwowych (Dz. U. z 2013r, poz. 269 z pdén. 2m.), a takze na podstawie § 9 pkt | lit. F oraz pkt 2 lit. i Regulaminu organizacyjnego Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu. Drogowego w —_Rzeszo stanowigcego zalgcznik do zarzadzeni Nr 15/2011 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 2/2012 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 marca 2012 r. oraz. zarzadzeniem Nr 8/2015 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 listopada 2015 r., zarzadza sig, co nastepuje: § 1. 1. Corocznie, w ramach planowanego funduszu wynagrodzeit osobowych (§ 4010, § 4020) pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zwanego dale] slnspektoratem”, tworzy sig 3 % fundusz nagréd z praeznaczeniem na nagrody za szczegélne osiggnigeia w pracy zawodowej pracownikéw Inspektoratu, zwanych dalej ,.pracownikami". 2. Wysokosei 3% funduszu nagrsd na dany rok kalendarzowy ustalona jest po wejéciu w zycie ustawy budzetowej na dany rok. 3. Podkarpacki Wojewédzki—Inspektor_‘Transportu Drogowego, zwany —dalej »Wojewédzkim Inspektorem", po zasiegnigciu opinii glownego ksiggowego _Inspektoratu, zwanego dale| ,glownym ksiggowym", w uzgodnieniu z zakladowg organizacja zwigzkowa dzialajaca w Inspektoracie, zwang dale} .zakladowa organizacja zwigzkowa” na posiedzeniu Zespotu konsultacyjno — doradczego pray Podkarpackim Wojewédzkim Inspektorze Transportu Drogowego powolanego zarzadzeniem Nr 3/2016 z dnia 20 maja 2016r., zwanego dalej ,.Zespotem”, ustala na poczatku kazdego roku budzetowego czgstotliwosé i terminy wyplaty nagréd dla pracownik6w w danym roku ‘Wojewédeki Inspekiorat Transport Drogowego w Reescowie , 35-103 Reeszéw, ul. Hanasiewicza 21 Tel 17 850.46.71, Fax 17 850-46-77, wn witdrceacow pl, email: witd@witdeszon pl ‘NK PISA: SK.1331.622017 0.10233 4, Fundusz nagréd, 0 ktérym mowa w ust. 1, pozostaje w dyspozyeji Wojewédzkiego Inspektora i moze byé przez _—niego.—podwyzszany = w_—ramach —posiadanych —_srodkow na wynagrodzenia, 5. “Glowny —ksiegowy _przedklada Wojewédzkiemu _—Inspektorowi —_przed _terminami, ‘© ktérych mowa w ust. 3 informacje o stopniu wykorzystania funduszu wynagrodzef osobowych oraz ‘w miesigcu grudniu danego roku 0 spodziewanych oszezednosciach w ramach tego funduszu 6. Informagje, o ktérych mowa w ust. 5 gléwny ksiggowy przekazuje rowniez zakladowej organizacji zwigzkowe}. § 2. 1. Nagroda moze byé przyznana pracownikowi za szczeg6lne osiagnigcia w pracy zawodowe} oraz wzorowe wykonywanie zadaii i obowiqzkéw na zajmowanym stanowisku sluzbowym, przejawiajace sig migdzy innymi w: samodzielnosci, inicjatywnosci i kreatywnosei; wnikliwym, wyezerpujacym i bezstronnym zatatwianiu spraw z zakresu zajmowanego stanowiska;, szezegélne} sprawnosei i odpowiedzialnosci pray wykonywaniu powierzonych obowiazk6w; aktywnosci w poszukiwaniu nierutynowych i nieschematycznych rozwiqzah powierzonych zadai; szczegélne} dbalosei o powierzone mienie; przestrzeganiu dyscypliny pracy i obowiazujacego w Inspektoracie regulaminu pracy. 2. Wojewédzki Inspektor, dokonujge podziatu nagrod, tak co do faktu ich przyznania jak i wysokosci, Jest zobowigzany do praestrzegania zasad niedyskryminacji i obiektywizmu oraz. stosowania zasad rownego traktowania w zatrudnieniu, okreslonych w ustawie z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy. § 3. Pracownikowi praechodzacemu na emeryturg lub rente z tytulu niezdolnosei do pracy Wojewédzki Inspektor moze preyznaé nagrode, majqc na uwadze caloksztalt osiggnies zawodowych pracownika, do wysokosei: Jednomiesigcznego, ostatnio pobranego przez pracownika wynagrodzenia, jezeli posiada co najmniej 10 - letni staz pracy w Inspektoracie; dwumiesiecznego, ostatnio pobieranego przez pracownika wynagrodzenia, jezeli posiada co najmniej 20 - letni staz pracy w Inspektoracie. § 4. 1. W terminach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 3, kierownicy poszezegétnych komérek corganizacyjnych w Inspektoracie praedstawiaja WojewSdzkiemu Inspektorowi propozyeje wysokosei nagréd dla podleglych pracownikOw. 2. Decyzje 0 przyznaniu nagrid i ich wysokoSci dla poszezegéInych pracownikéw podejmuje WojewSdzki Inspektor na posiedzeniu Zespolu. 3. Ze wagledu na wybitne osiggnigcia w pracy oraz w uznaniu za szczegdiny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadan, na wniosek kierownika komérki organizacyjne} lub z wlasnej inicjatywy WojewOdzki Inspektor moze - poza terminami ustalonymi zgodnie 2 § | ust. 3 - podjaé decyzje o prayznaniu indywidualne} nagrody pracownikowi lub grupie pracowniksw do wysokosci jednomiesigcznego, ostatnio pobranego przez danego pracownika wynagrodzenia brutto, nie wigce} niz 3000 zt brutto. Wojewddzki Inspektor informuje Zespst 0 przyznaniu indywidualnej nagrody na najblizszym posiedzeniu. § 5. 1. Gtowny ksiegowy przedklada Wojewédzkiemu Inspektorowi do 31 stycznia nastepnego roku informacje 0 wysokosci Srodkéw wydatkowanych na nagrody w poprzednim roku kalendarzowym. 2. Informacje, 0 ktorej mowa w ust. 1 gléwny ksiegowy przekazuje rowniez zakladowej organizacji awigzkowe}. § 6 niniejszego zarzqdzenia oraz wszelkie jego zmiany wymagaja uzgodnienia organizaciq zwigzkowa reprezentowang przez Przewodniczqcego zakiadowej organizacji zwiazkowe} i sq przedmiotem prac Zespotu. § 7. Zarzadzenie wehodzi w Zycie z dniem podpisania przez WojewOdzkiego Inspektora. § 8. Z dniem wejscia w 2ycie niniejszego zarzadzenia traci moc zarzadzenie Nr 8 / 2011 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 24 marca 2011 ww sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transport Drogowego W Rzeszowie. ZARZADZENIE Nr 7 / 2017 PODKARPACKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO z dnia 16 maja 2017 r, Wojew deh Inspettorat Transportu Drogowego w Reeszowie, 35-103 Rees, ul Hanasiewisa 21 Tel 17 830-46.71, Fax 17 850-46-77, wew:wiidrsescow pl. email: wikdwitdrsescov pl ‘xa isa: SK.1331.62017 sr 233 zmieniajace zarzadzenia w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 0 stuzbie cywilne} (Dz. U. z 2016r., poz. 1345 z péén, zm.), § 10 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikéw niebgdacych czlonkami korpusu sludby cywilnej zatrudnionych w urzedach administragji rzadowej i pracownikéw innych jednostek (Dz. U. 2 2010r., Nr 27, pox 134 =z péén zm) wawigeku zat, 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. 0 pracownikach urzed6w pafistwowych (Dz. U. 2 20/6r., poz. 1511 z péin zm), a takze na podstawie § 9 pkt I lit. f oraz pkt 2 lit. i Regulaminu organizacyjnego Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie stanowigcego zalacznik do zarzadzenia Nr 15/2011 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie z poéniejszymi zmianami zarzadza sig, co nastepuje: § 1. W zarzadzeniu nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z. dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wprowadza sig nastepujgce zmiany: = w § 4 dodaje sig ust. 4 w bramieniu: ~4. Kwota, 0 ktérej mowa w ust. 3 moze byé przez Wojewédzkiego Inspektora zwigkszona, po uzgodnieniu z Zespotem.” § 2. Zarzadzenie wehodzi w 2ycie z dniem podpisania przez Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Wedtug zasad i regul, 0 ktérych wspomniano na wstepie za realizacje zadaii w 2016r pracownikom Wojewédzkiego Inspektoratu. Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nastepujace nagrody; Rzesz6w, 2016-04-27 Sekretarka w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szczegéIny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadai w miesiqcu kwietniu 2016 roku przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysigc zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Tomasz Gierezak starszy specjalista w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transporty Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: dziewigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Mariusz Babiarz inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢za w wysokosci brutto slownie: tysiac dwiescie zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Robert Bolanowski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie ‘Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pieniezna w wysokosci brutto slownie: osiemset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Rafat Brzek mtods: Drogowego w Rzeszow' inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Wojewadcki inspektorat Transpartu Drogowego w Reescowie , 35-103 Reessdw, wl, Hanasiewicza 2) Tel 17 830-461, Fax 17 850-467, wwwswltdrcescow pl. email: witd@witdescow pl ZNAK PISA: SK.1331.62017 ei2233 Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: tysige zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Piotr Stawarz kontroler transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢zng w wysokosei brutto stownie: tysigc zlotych. Rresz6w, 2016-08-09 Pan Maciej Ciosek inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektora Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosei brutto stownie: tysiac dwiescie zlotych. Rzeszéw, 2016-08-09 Pan Sebastian Domo starszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayamano nagrode pienigzna w wysokosei brutto slownie: osiemset zlotych Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Arkadiusz Dubiel kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei_brutto stownie: tysige dwiescie zlotych. Rresz6w, 2016-08-09 Pan Piotr Dzi¢glewicz mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transport Drogowego z dhia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysige zlotych. Rzeszéw, 2016-08-09 Pan Pawel Helmrich inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewsdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosei brutto slownie: tysige sto ztotych. Rzeszéw, 2016-08-09 Pan Pawel Jakobsze starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewOdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzng w wysokosei_ brutto stownie: tysige zlotych. Transportu Wojewédcki Inspektorat Transport Drogowego w Reeszowie, 35-103 Rees=bw. ul. Hanasiewicsa 27 Tel 17850-8671, Fas 17 §30-46:7, new wil reece. pl e-mail: windvd rsescov.p “ZNAK PSMA: SK.1331.62017 13233 Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Robert Joniee mtodszy inspektor transportu drogowego w WojewOdzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysiac dwiescie zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Tomasz Kalamarz starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: tysiac dwiescie zlotych. Rzeszéw, 2016-08-09 Pan Krzysztof Kasperek mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: dziewigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Piotr Kielar mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewsdzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przymano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto slownie: tysigc sto zlotych. Rzeszw, 2016-08-09 Pan Janusz Koszuliiski starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto slownie: tysiae dwiescie zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Dariusz Kotliiski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto stownie: osiemset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Krzysztof Krzemitiski mlodszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto slownie: dziewigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Tadeusz Mik Naczelnik WI w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewOdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewddzkiego ~~ WojewédzkiInspekiorat Transportu Drogowego w Reescowie , 35-103 Reesciw, ul. Hanasiewicza 27 Tol 17 850-46-71, Fax 17 85046-77, www: itd resco pl, email: witd@witd eon pl ‘Nak ism: SK.1331.62017 14233 Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienig2ng w wysokosci brutto stownie: tysige dwiescie zlotych. Rzeszéw, 2016-08-09 Pani Katarzyna Obloza mlodszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora ‘Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysiae sto ztotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Pawet Owsiany inspektor transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienig2ng w wysokosci brutto slownie: tysiae zlotych. Raeszw, 2016-08-09 Pan Andrzej Siuta kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysige sto zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pani Anna Siwak mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzesz0 Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: tysige zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Jarostaw Skolik modszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienig2ng w wysokoSci_brutto slownie: tysige sto zlotych, Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Grzegorz Slowik mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysiae sto ziotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Pawet Stapor mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dhia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokoSci_brutto stownie: tysige zlotych. Wojewdei Inpektoral Transport Drogowego w Reeszowie, 35-103 Reessbw, ul. Hanase Tel 17 850-$6.71, Fax 17 850-4677, arw.vidrseszow pl, mall: witd@witdrseszow pl ‘Dxak SMa: SK.1331.62017 nt5233 Reeszbw, 2016-08-09 Pan Marek Swierad inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto slownie: tysige dwiescie zlotych, Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Marcin Swist inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow WojewSdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pieni¢zng w wysokosei brutto stownie: tysige ztotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Mariusz Wolan mtodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzqdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosci_brutto slownie: tysige dwiescie zlotych. Rezesz6w, 2016-08-09 Pan Gerard Worytiski Kierownik Oddzialu w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokosci_brutto slownie: tysige sto zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Eugeniusz Zajac inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu. Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysige zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Lukasz Zajdel Kierownik Oddzialu w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigzng w wysokosci_brutto slownie: tysige zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Bartosz. Zygarowicz mlodszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto : tysige zlotych. iw, 2016-08-09 Pan Tadeusz Tarnawski mtodszy inspektor transportu drogowego w Wojewddzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Wajewdzki Ingpetiorat Transportu Drogowego w Reeszowie , 35-103 Reeszéw, ul. Hanasiewicca 27 Tel 17 850-46-71, Fax 17 850-1672, wwnswldrcescon pl, eal, witdwithrcessow pl ‘DxAK Isa: SK.1331.62017 str 16233 Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transporta Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci_brutto slownie: tysigc zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Szymon Zolobajluk inspektor transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewsdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysiac zlotych. Rresz6w, 2016-08-09 Pan Andrzej Olejarz. starszy kontroler transport drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transporty Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokosei stownie: tysige dwiescie zlotych Rresz6w, 2016-08-09 Pan Tomasz. Balawender Gléwny Ksiegowy w Wojewddzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysigc dwiescie zlotych. Rzeszéw, 2016-08-09 Starszy specjalista w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzqdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: szeSéset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Informatyk w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysigc dwieScie zlotych. Rzesz6w, 2015-08-09 Starszy referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigéng w wysokosei brutto slownie: tysigc zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Pan Stanistaw Kozubal Naczelnik Wydzialu Administracyjno — Technicznego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewsdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosci brutto slownie: tysigc dwiescie zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Starszy referent w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Wejendaek nspeKorat Transport Drogowego w Resto 35-108 Reese, wl. Harasiowiewe 71 Tel 17 8501671, Fa 17 850.46.77, www td reso pl, e-mails wit reszow pl sak Psa: SK.1331.62017 swt 233 Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto slownie: dziewieéset zlotych. Rresz6w, 2016-08-09 Starszy specjalista w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: tysigc dwiescie zlotych. Rzesziw, 2016-08-09 Pani Malgorzata Swieboda Naczelnik wyiizialu prawnego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysige dwiegcie zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Inspektor w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigéna w wysokosci brutto slownie: dziewigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Starszy referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewOdzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratt: Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosci brutto slownie: siedemset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 robotnik transportowy w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow WojewOdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pieni¢éng w wysokosci brutto stownie: tysige zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 ekspert w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora ‘Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pieniging w wysokosci_brutto slownie: osiemset zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 starszy specjalista w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: tysiae sto zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 starszy operator urzadze praygotowywania danych w Wojewédzkim Inspektoracie Transporty Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew: Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokos referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Wajewdd:ki inspektorat Transport Drogowego w Reescowie 35-103 Reessdw, wl, Hanasiewicza 27 Tel 17 850-46.71, Fas 17 830-467, www ite roszow pl, email: witdwitd ress pl ZNAK PSMA: SK.1331.62017 in18233, Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: tysige sto zlotych. Rzesz6w, 2016-08-09 Sekretarka w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto Rzesz6w, 2016-08-09 referent prawny w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewsdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brurto slownie: tysigc sto zlotych, Rzeszéw, 19 -10-2016 r. Pan Robert Joniee miodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Reprezentowanie Wojewsdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w Finale Konkursu inspektor Transportu Drogowego 2016", w uznaniu za szczegélne osiggnigcia oraz zdobycie trzeciego micjsea_w konkursie "druzynowym, nna podstawie § 4 ust 3 zarzadzenie Nr 6 / 2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie prayanano nagrode pienigzng Ww wwysokosei brutto stownie: dwva tysiqce dwiescie zlotych. Rzesz6w, 19 -10-2016 r. Pan Marcin Swist inspektor transportu drogowego w Wojewddzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Reprezentowanie Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w Finale Konkursu ,.nspektor Transportu Drogowego 2016", w uznaniv za szezegélne osiggnigeia, zdobycie pierwszego miejsca_w klasyfikacji_indywidualne} w kategorii motocykl oraz trzeciego miejsca w konkursie druzynowym, na _podstawie § 4 ust 3 zarzadzenie Nr 6 / 2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przymano nagrodg pienigzna w wysokoSei brutto slownie: dwa tysigce dwiescie ziotych. Rzesz6w, 19 -10-2016 r. Referent w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie § 4 ust 3 zarzadzenie Nr 6 / 2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transport Drogowego w Rzeszowie, w uznaniu za zaangazowanie W wykonywanie powierzonych zadai prayzmano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: siedemset dwadziescia zlotych. Reeszéw, 2016-12-12 Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Jerzy Mika otrzymal za szezegélne osiggnigcia w pracy zawodowej, w II pétroczu 2016r., w tym, 2a = wspieranie dzialai Policji w celu zapewnienia bezpieczefistwa uczestnikom, biorgcym udzial w Swiatowych Dniach Miodziezy Krakow 2016 oraz. w trakcie spotkania prezydentéw paistw Grupy Wyszehradzkiej, + sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacja, preez pracownikéw WITD w Rzeszowie, -Ramowego planu kontroli Inspekeji Transport Drogowego na 2016 r.”, promowanie, poprzez udzial i wspétudziat w konferencjach, spotkaniach i seminariach, —zasad bezpiecznego ruchu drogowego i bezpiceznych zachowai uczestnik6w ruchu drogowego, w ramach Wojewaick TnspoKora Transporu Dropowago w Roaiowie 3-103 Reessiw. wl, Hanaviwicsa 27 Tel 17 850-46-71, Fax 17 §30-46.7, new viel oecow pl e-mail: witd wid raescov. pl 2NaK PUA: SK.1331.62017 or 19233, dwéch filaréw Narodowego Programu Bezpieezefistwa Ruchu Drogowego 2013-2010: .,bezpieczny ezlowiek” i ,bezpieczna predkosé”, - wspélprace, z innymi organami w wojewédztwie podkarpackim, w szezegéInosei z PIORIN i UKS, na rzecz. dzialafi kontrolnych i informacyjnych nagrode pienig2ng w wysokosci brutto stownie: pigé tysigcy pigéset zlotych. Rresréw, 2016-12-12 Zastepca Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pan Pawel Tworek otrzymal za wyniki w pracy zawodowe} w II pétroczu br., w tym za sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacja, przez Wydziat Inspekeji, ,Ramowego planu kontroli Inspekeji Transportu Drogowego na 2016 1.”, skutkujacego poprawa bezpieczeristwa w transporcie drogowym na terenie wojewsdztwa podkarpackiego oraz zaangazowanie w dzialania zwigzane z aktualizacja, obowiazujacych w WITD w Rzeszowie, procedur i uregulowan wewnetranych nagrode pieniezng w ‘wysokosci brutto stownie: eztery tysiace pigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Tomasz Gierezak starszy specjalista transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewOdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow WojewOdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce czterysta zlotych, Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Mariusz Babiarz. inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowi Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegdine osiagnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: trzy tysigce siedemset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Robert Bolanowski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie ‘Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegdine osiggnigcia w pracy zawodowej w I pélroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigznq w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce czterysta ztotych Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Rafat Braek mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoraci Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w Il pélroczu 2016r. przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce szeséset alotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Piotr Stawarz kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzqdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegdlne osiagnigcia w pracy zawodowej w I pétroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto stownie: tysigc siedemset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Maciej Ciosek inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Transportu Wojewdzki nspektorat Transportu Drogowego w Reescowie, 35-103 Reesctw, ul. Hanasiewicza 27 Tel 17 830-46.71, Fax 17 850-467, wo:wtd resco pl, eal: wid@witdsessow pl xa isa: SK.1331.62017 2020233, Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 zasad nagradzania pracownikiw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiagnigcia w pracy zawodowe) w II potroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto slownie: trzy tysigce siedemset ztotych. Reesz6w, 2016-12-27 Pan Sebastian Domof starszy kontroler transportu. drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegétne osiagnigcia w pracy zawodowej w II polroczu 2016r. przyznano nagrodg pieni¢zna w wysokosci brutto stownie: tysigc siedemset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Arkadiusz Dubicl kontroler transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegéIne osiagnigcia w pracy zawodowej w Il polroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: trzy tysigce dwiescie zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Piotr Dzieglewicz mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzqdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegélne osiggnigcia w pracy zawodowej w I] polroczu 2016r. przyznano nagrode pienigng w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce czterysta zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Pawel Helmrich inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektor Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewsdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiggnigcia w pracy zawodowej w Il polroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: trzy tysigce czlerysta zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Pawel Jakobsze starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegélne osiagnigcia w pracy zawodowej w Il polroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce czterysta zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Robert Joniec Kierownik Oddziatu WI w Jarostawiu w Wojewédzkit Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkicgo Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w Il pélroczu 2016r. preyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce dzicwigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Tomasz Kalamarz starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Inspektoracie Transportu Drogowego w ‘Wojewddski Inspekiorat Transport Drogowego w Rees=owie 35-103 Reeszdvw, ul. Hanasiewicea 21 Teh. 17 850-4671, Fax 17 5046.77, www wtd resco pl, email: wid tdrsescow pl 2NAK PISA: SK.1331.62017 sr 21233 Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiagnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto slownie: trzy tysigce zlotych, Rzeszéw, 2016-12-27 Pan Krzysztof Kasperek mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegdlne osiagnigcia w pracy zawodowej w II polroczu 2016r. przyznano nagrode pieni¢zig w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce szeséset alotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Piotr Kielar miodszy inspektor transportu drogowego w WojewSdzkim Inspektor Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiggnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. przyznano nagrodg pieniging w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce czterysta zlotych, Rzeszw, 2016-12-27 Pan Janusz Koszulifiski starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w IL pélroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce szeséset lotych. Rzeszéw, 2016-12-27 Pan Dariusz. Kotlifiski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w IT polroczu 2016r. przyznano nagrodg pieni¢ing w wysokosci brutto slownie: tysiac dziewigéset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Krzysztof Krzemitiski mlodszy kontroler transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w II polroczu 2016r. przyznajg Panu nagrode pienigzig w wysokosci brutto slownie: tysiqc siedemset zlotych, Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Tadeusz Mik Naczelnik WI w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegoine osiagnigcia w pracy zawodowej w II polroczu 2016r. przyznano nagrode pienig2na w wysokosci brutio stownie: trzy tysigce siedemset alotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pani Katarzyna Obloza mlodszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie ie Transportu WojewSaEh Inspektora Transports Drogowago w Reeizowie 33-103 Reezbw, wl Hanasiewiesa 21 Tel 17 850-4671, Fax 17 850-4677, wew.witdraescow pl, email: witd@vitdraetcow pl ‘nak isan: SK.1331.62017 5722233 Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora ‘Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegdine osiggnigcia w pracy zawodowej w IL pélroczu 2016t. przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: osiemset zlotych. Rzeszéw, 2016-12-27 Pan Pawet Owsiany inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegdIne osiggnigcia w pracy zawodowej w Il pélroczu 2016r. przyznano nagrode pieniezng w wysokosci brutto slownie: trzy tysiqce dwi zotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Andrzej Siuta kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow WojewSdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w IL pélroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: trzy tysiace siedemset Hlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pani Anna Siwak mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiagnigcia w pracy zawodowej w IT pélroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigana w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce dwiescie ztotych, Rresz6w, 2016-12-27 Pan Jarostaw Skolik Zastepea Naczelnika WI w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Reeszowie Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w Il potroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto stownie: trzy tysigce szeséset zlotych, Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Grzegorz Slowik mfodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzgdzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegélne osiagnigcia w pracy zawodowej w Il pélroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce ezterysta zhotych. Reesz6w, 2016-12-27 Pan Pawel Stapor mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow WojewSdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegélne osiagnigcia w pracy zawodowej w Il polroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce czterysta zlotych. Raeszbw, 2016-12-27 Pan Marek Swierad inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Wojew i Inpekiort Transports Drogowego w Rewssovie, 35-103 Re Tel 17 850-4671, Fax 17 850.46.77, ww wil roescow pl, e-mails wind rescow pl Nak Pisa: SK.1331,62017 s1r28233 ‘i Hanasiowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow WojewOdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegéine osiggnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto slownie: trzy tysiqce dwieseie alotych. Rzeszéw, 2016-12-27 Pan Marcin Swist inspektor transporty drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transport Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegélne osiagnigcia w pracy zawodowe} w IL polroczu 2016r. przyznano nagrode pieni¢zna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiqce czterysta Aotych. Rresz6w, 2016-12-27 Pan Mariusz Wolan inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzaizenia Ne 62016 Podkarpackiego Wojewsdzhiego Inspektora Trensportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegéine osiagnigcia w pracy zawodowej w Il pélroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: trzy tysigce czterysta zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Gerard Woryiiski specjalista transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora ‘Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiagnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce siedemset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Eugeniusz Zajac inspektor transportu drogowego w WojewSdzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegolne osiagnigcia w pracy zawodowej w II polroczu 2016r. przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto siownie: dwa tysiace czterysta ziotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Lukasz Zajdel Kierownik Odd: Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw WojewSdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegolne osiagnigcia w pracy zawodowej w IL polroczu 2016r. prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce czterysta zlotych, Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Bartosz Zygarowicz kontroler transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szczegotne osiagnigcia w pracy zawodowej w IL pélroczu 2016r. przymano nagrode pieni¢zna w wysokosci brutto slownie: tysigc siedemset zlotych. Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Tadeusz Tarnawski Drogowego w Rzeszowi fu WI w Krosnie w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu ispektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Wojewaieh Inspelorat Transport Drogowagaw Resszowie, 35-103 Rees wl anasiewieza 21 Tel, 17 §50-46:71, Fax 17850-4677, we sd oscow pl, email: wwitdreazow pl ‘Nak Pisa: SK.1331.62017 24233 Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkicgo Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegdIne osiggnigcia w pracy zawodowe} w Il polroczu 2016r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce czterysta zlotych, Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Szymon Zolobajluk starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora ‘Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegdlne osiagnigcia w pracy zawodowej w IL polroczt 2016r. przyznano nagrode pienigzma w wysokosei brutto stownie: dwa tysiqce czterysta zlotych, Rzesz6w, 2016-12-27 Pan Andrzej Olejarz,starszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Na podstawie zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, za szezegélne osiggnigcia w pracy zawodowej w I pélroczu 2016r. przyznano nagrodg pieni¢zng w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce szeséset ztotych, Wedlug zasad i regut, 0 ktérych wspomniano na wstgpie za realizacje zadai w 2017r pracownikom Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu. Drogowego w Rzeszowie przyznano nastepujace nagrody; Reeszéw, 17-05-2017. Pan Mariusz Wolan inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Na podstawie § 4 ust 3 i ust 4 zarzadzenia Nr 6 / 2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw WojewSdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transport Drogowego 2 dnia 16 maja 2017r., w ‘uznaniu za wyjatkowe zaangazowanie w wykonywanie obowiazkéw inspektora Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigana w wysokosci brutto slownie: pigé tysigey zlotych. Rueszéw, 04-07-2017 5. Pan Mariusz Babiarz inspektor transportu drogowezo w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szezegéIny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadai, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpac! Wojewédzkiego Inspektora Transporty Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce pigéset zlotych. Rresz6w, 04-07-2017 r. Pan Robert Bolanowski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewddzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szezegélny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadafi, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego 2 dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackicgo Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrode pieniggna w wysokosci brutto slownie: tysige pigéset zlotych. Rzeszow, 04-07-2017 r. Pan Maciej Ciosek inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie WojewGiER Inspoiorat Transport Drogowego w Ressowie 35-103 Ress, ul. anasowicsa 21 Tel 17 850-46-71, Fax 17 850-46-7, ww wid seco pl mall: witd Qld resco: pl 2xasc Pisa: SK.1331.62017 sin23.083 W uznaniu za szezeg6iny wktad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadai, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego 2 dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw WojewOdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce pigéset zotych, Rzeszow, 04-07-2017 r. Pan Arkadiusz. Dubiel Kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu, Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szezegéiny wkiad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadafi, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojeweédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017. prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysige pigéset zlotych. Rzeszw, 04-07-2017 r. Pan Pawet Helmrich i Drogowego w Rzeszowi W uznaniu za szczegélny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadaf, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrodg pienigzna w wysokoéci brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszow, 04-07-2017 r. Pan Pawel Jakobsze starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szezegéIny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadaf, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego 2 dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego x dnia 16 maja 2017r. prayznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Rresz6w, 04-07-2017 r. Pan Tomasz Katamarz starszy inspektor transportu drogowego w Wojewddzkim Inspektoracie ‘Transport Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szezegSIny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadafi, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewsdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Rzesz6w, 04-07-2017 r. Pan Krzysztof Kasperek mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie \W uznaniu za szezegéIny wktad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadaf, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transport. Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzgdzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewsdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrodg pieniezng w wysokosci brutto stownie: tysige pigéset zlotych. Rzesz6w, 04-07-2017 Pan Andrzej Olejarz. starszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie spektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Wajewdzki ngpektorat Transports Drogowego w Reessowie , 35-103 Reeszéw, ul. Hanasiewicca 2] Tel 17 850-46-71, Fax 17 850-4677, wew.witd resco pl. email: width ess pl Zune visen: SK.1331.62017 726233 W uznaniu za szezegéIny wktad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadari, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 ¢. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzgdzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. prayznano nagrodg pienie2na w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace pigéset zlotych. Rzesz6w, 04-07-2017 r. Pan Andrzej Siuta kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szczegélny wktad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadai, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego 2 dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce pigéset zlotych. Rzesz6w, 04-07-2017 r. Pani Anna Siwak mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szczegéIny wktad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadah, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojew5dzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: tysiac pigéset zlotych. Reesz6w, 04-07-2017 r. Pan Marek Swierad inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szozegéIny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadai, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikdw Wojewédzkiego Inspektoratu ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienionego zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transporti Drogowego z dnia 16 maja 2017r. przyznano nagrode pienieana w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce pigéset ztotych. Rzesz6w, 04-07-2017. referent w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szczegélny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadah zwiqzanych z organizacja i prowadzeniem Kancelarii Wydziatu Inspekcji, a w szezegélnoscipraejeciem i weryfikacja dokumentagji kontrolne} inspektordw Inspekeji Transportu Drogowego z lat 2015-2016, nna podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transport Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownikow Wojew6dzkiego Inspektoratu. ‘Transportu —Drogowego w_—Rzeszowie, —zmienionego —_zarzadzeniem Nr 7/2017. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 2017. przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto stownie: tysige pieéset zlotych. Rzeszw, 04-07-2017 r. ekspert w Wojewddzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie W uznaniu za szezegéIny wktad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadait zwigzanych z corganizacja i prowadzeniem Kancelarii Wydzialu Inspekcji, a w szezeg6lnosci przejeciem i weryfikacja dokumentacji kontrolnej inspektordw Inspekeji Transportu Drogowego z lat 2015-2016, na podstawie § 4 ust. 3 zarzadzenia Nr 6/2016 Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad nagradzania pracownik6w Wojewédzkiego Inspektoratu —Transportu. —Drogowego _w —Rzeszowie, _zmienionego __zarzadzeniem Nr 7/2017r. Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 maja 201". przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych Wojewadeki Inspektorat Transportu Drogowego w Rees=owie , 35-103 Rees=i, ul Hamasiewicxa 21 Tel 17 850-16-71, Fax 17 850-167, ww wid reeszow pl email wid wid seco pl ‘2c Pisa: SK.1331.62017 27233 Rzeszow, 06-09-2017 r. Pan Mariusz Babiarz inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 ~ lecia dzialalnosci Kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rreszw, 06-09-2017 r. Pan Robert Bolanowski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosei kontrolnej Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto slownie: dwa tysiace zlotych. Rzeszow, 06-09-2017 r. Pan Rafat Brzek mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszbw, 06-09-2017 r. Pan Maciej Ciosek inspektor transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto slownie: dwa tysiace zlotych. Rzeszw, 06-09-2017 r. Pan Sebastian Domoii starszy kontroler transportu drogowego w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontrolne| Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Arkadiusz Dubiel kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialalnosei kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego prayznano nagrodg pienigzna w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Piotr Dzigglewicz mtodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosei kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pieniezng w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzesz6w, 06-09-2017 r. Pan Tomasz Gierezak starszy specjalista transportu drogowego w Wojewddzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Reeszow, 06-09-2017 1. Pan Pawet Helmrich inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosei kontrolne| Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienig#ng w wysokosci brutto slownie: dwva tysiace zlotych. Rzesziw, 06-09-2017 r. Pan Pawel Jakobsze starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosei Kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigang w wysokosei brutto stownie: dwa tysiqce zlotych Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Robert Joniec Kierownik Oddzialu WI w Jarostawiu w Wojewédzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Rzeszowi Z okazji 15 - lecia di pienigzna w wysokos ialalnosci kontrolnej Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Tejon dER Telia Transport Brogowegow Recor 35.103 Rea ol Raasowiew 7) Tel 17850461, Fax? 80-46-72 writin pl mall widQidreeseoph Zn msn: SK.1931.62017 28233 Rzesz6w, 06-09-2017 r. Pan Tomasz Katamarz starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosei kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienig2na w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzesz6w, 06-09-2017 r. Pan Krzysztof Kasperek mtodszy inspektor transportu drogowego w Wojewodzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienig2ng w wysokosci brutto slownie: dwa tysigee zlotych. Rzeszw, 06-09-2017 r. Pan Piotr Kielar mlodszy inspektor transport drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolnej Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigee zlotych. Rzesz6w, 06-09-2017 r. Pan Janusz Koszulitiski starszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu. Drogowego przyznano nagrode picnigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Dariusz. Kotlitiski mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pieniezna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Krzysztof Krzemitiski mlodszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne] Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace ztotych. Rreszéw, 06-09-2017 r. Pan Tadeusz Mik Naczelnik Wydzialu Inspekeji w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolnej Inspekoji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce pigéset zlotych, Rzeszbw, 06-09-2017 r. Pan Andrzej Olejarz starszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszw, 06-09-2017 r. Pan Pawet Owsiany inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowi Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolnej Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce ztotych. Rzesz6w, 06-09-2017 r. Pan Andrzej Siuta kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolnej Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Reeszbw, 06-09-2017 r. Pani Anna Siwak mfodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédz! Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialalnosci kontrolne} Inspekji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych, Inspektoracie Transportu Wejew BIER Inspekorat Transport Drogowegow Reeazowie 35-103 Rezcbw, wl. Hanastowicwa Tel, 17 §50-16.71, Fax 17830-4677, wiw.witdeson pl, email: witd@vind oeszow- pl 2xak sa: SK.1331,62017 29233 Rzesz6w, 06-09-2017 r. Pan Jaroslaw Skolik Zastepca Naczelnika Wydziahu Inspekeji w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transport Drogowego przyznano nagrode pienigang w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace trzysta zlotych. Rzeszbw, 06-09-2017 r. Pan Grzegorz Stowik mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce zlotych, Rzesz6w, 06-09-2017 r Pan Piotr Stawarz kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatatnoSci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego prayznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Rzesziw, 06-09-2017 r. Pan Pawet Stapor mlodszy inspektor transportu drogowego w Wojewddzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszw, 06-09-2017 r. Pan Marek Swicrad inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 ~ lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzna w wysokosci brutto slownie: dwa tysiace zlotych, Rzesziw, 06-09-2017 r. Pan Marcin Swist inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszow' Z okazji 15 - lecia dziatalnoSci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigang w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszw, 06-09-2017 r. Pan Tadeusz Tamawski Kierownik Oddziatu WI w Krosnie w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 ~ lecia dzialalnosci Kontrolne Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigana w wysokosei brutto stownie: dwa tysiace zlotych, Rzeszw, 06-09-2017 r. Pan Mariusz Wolan inspektor transportu. drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontroine} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto stownie: dwa tysigce zlotych, Rresz6w, 06-09-2017 r. Pan Gerard Woryiiski specjalista transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 ~ lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Eugeniusz Zajge inspektor transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 ~ lecia dziatalnosci kontroine} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienig2ng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzesziw, 06-09-2017 r. Pan Lukasz Zajdel_mlodszy specjalista transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transport Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontroine} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Weojewédski Inspeltorat Transportu Drogowego w Rcescowie , 35-103 Rees=dw, ul. Hanasiewicsa 27 Tol 17 850-4671, Fax 17 8506-77, www witd resco pl, email: witd@witd eso pl ‘DNA PISMA: SK.1331,62017 2130233 Rzesz6w, 06-09-2017 Pan Bartosz Zygarowicz kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontroinej Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzng w wysokosci brutto stownie: dwa tysigee zlotych, Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Szymon Zotobajtuk starszy inspektor transportu drogowego w WojewOdzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialalnosci kontroine} Inspekeji Transportu Drogowego prayznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Reeszdw, 06-09-2017 r. Pan Mirostaw Malach mfodszy kontroler transportu drogowego w Wojewédzkim Inspektoracie ‘Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienig2ng w wysokosei brutto stownie: tysige zlotych. Reeszdw, 06-09-2017 r. referent prawny w Wojewdzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigee zlotyeh. Rzesz6w, 06-09-2017 starszy specjalista w Wojewédzkim Inspektoracie Tra Z okazji 15 - lecia dzialalnosci kontrolne} Inspekeji pieniezng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigee zlotych. Rzesziw, 06-09-2017 r Pani Malgorzata Swieboda Naczelnik Wydziatu Prawnego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pieniezna w wysokosci brutto slownie: dwa tysigee pigéset 2lotych, Rzeszéw, 06-09-2017 r. Pan Tomasz. Balawender Glowny Ksiggowy w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego W Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce pigéset ztotyeh, Reeszéw, 06-09-2017 r. starszy referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontroine} Inspekeji Transportu. Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszow, 06-09-2017 r. starszy referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontrone} Inspekeji Transportu. Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzesz6w, 06-09-2017 r. Inspektor w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontroine} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzng w wysokosci brutto stownie: dwa tysiqce zlotych, Rzesz6w, 06-09-2017 r. starszy referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatainosci Kontrolne} Inspekeji Transportu. Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysigce dwiescie zlotych. Reeszow, 06-09-2017 r. Pan Stanislaw Kozubal Naczelnik Wydziatu A-T w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 13 - lecia dzialalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu. Drogowego przyznano nagrode Pienig2ng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigee trzysta ziotych. tu Drogowego w Rzeszowie ‘ransportu. Drogowego przyznano ni —__WojewddskiInspeltorat Transport Drogowego w Reescowie 35-108 Reeszéw, ul. Hanasiewicsa 21 Tel 17 850-1671, Fax 17 85046.7, woew wt orzo pl, e-mail wits resco: pL Nak Pisa: SK.1331.62017 wr 31233 Rzeszw, 06-09-2017 r. Inspektor w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pieniggng w wysokosci brutto slownie: tysiac osiemset zlotych. Rzeszow, 06-09-2017 starszy specjalista w Wojewédzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigana w wysokosci brutto slownie: dwa tysiace pigéset zlotych. Rzeszow, 06-09-2017 r. starszy operator urzadzef przygotowania danych w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigana w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Rzeszw, 06-09-2017 r. Sckretarka w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci Kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto slownie: siedemset zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. robotnik transportowy w Wojew6dzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialainosei kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigzng w wysokosei brutto slownie: dwa tysigce zlotych. Rzeszéw, 06-09-2017 r. Referent w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dzialalnosei kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrodg pienigang w wysokosei brutto slownie: tysiac pigéset zlotych. Rzesz6w, 06-09-2017 r. Sekretarka w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontrolne} Inspekeji Transportu Drogowego przymano nagrode pieniezna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych Rzesw, 06-09-2017 r. Ekspert w Wojewsdzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie Z okazji 15 - lecia dziatalnosci kontroine} Inspekeji Transportu Drogowego przyznano nagrode pienigzna w wysokosci brutto stownie: dwa tysiace zlotych. Rzeszow, 20-09-2017 r. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Jerzy Mika otrzymat z okazji obchodéw 15 rocznicy funkcjonowania Inspekeji Transportu Drogowego, w uznaniu wzorowego wypelniania obowigzkéw stuzbowych na stanowisku Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w szczegdinosci za sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacja przez pracownikéw Wojewédzkiego Inspektoratu Transporty Drogowego w Rzeszowie statutowych zadati, nagrode pieniezna w wysokosci brutto slownie: osiem tysigcy zlotych, Zalozeniami. systemu motywacyjnego w Wojewédzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie jest nagradzanie pracownik6w, kt6rzy poprzez wzorowe wypelnianie swoich obowiazk6w, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajnoSci oraz jakoSci prayezyniaja sie szczegélnie do efektywnego wykonywania zadai’urzedu. Naczelnicy poszezegélnych komérek organizacyjnych Wojewédzkiego Inspektoratu Transport Drogowego w Rzeszowie sq obowiqzani weryfikowaé prace podleglych pracownikéw w zakresach wzorowego i sumiennego wypelniania obowiazkéw sluzbowych, sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadai, przejawiania inicjatywy w pracy i podnoszenia jej wydajnosci oraz jakosci, rozwijania wlasne} wiedzy i umiejetnosei zawodowych czy rangi wykonywanych zadai. Opinia bezposredniego practozonego wplywa na fakt przyznania i wysokosé przyznanej nagrody i staje sig przedmiotem posiedzenia prac Zespotu konsultacyjno ~ doradczego przy Podkarpackim Wojewodzkim Inspektorze Transportu Drogowego. Weojewbdh Inspeltorat Transportu DrogoweRo w Reeszowie , 35-103 Reeszbw, wl. Hanasiewicza 21 Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, wnswitdrescon pl, email: witd@witd eso. pl ‘DNA pis: SK.1331.62017 ar32233 Decyzje o prayznaniu nagréd i ich wysokosci dla poszezegélnych pracownikéw podejmuje Wojewédzki Inspektor na posiedzeniu Zespotu. Ze wagledu na wybitne osiagnigcia w pracy oraz w wznaniu 2a szczegdlny wklad i zaangazowanie w wykonywanie powierzonych zadaii, na wniosck kierownika komérki organizacyjne} lub z wlasnej inicjatywy Wojewédzki Inspektor moze podjaé decyzje o prayznaniu indywidualne} nagrody pracownikowi lub grupie pracownik6w do wysokosci jednomiesiecznego, ostatnio pobranego przez danego pracownika wynagrodzenia brutto, nie wigcej niz 3000 zi brutto. Wojewddzki Inspektor informuje Zespét 0 przyznaniu indywidualne| nagrody na najblizszym posiedzeniu. 4. Kwota, 0 ktérej mowa w ust. 3 moze byé przez Wojewddzkiego Inspektora zwigkszona, po uuzgodnieniu z Zespotem.” We powyészych kryteriéw nagrody przyznane przez Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspektora Transportu Drogowego dla najlepszego pracownika (inspektora) w 2016r byly wy2sze 0 14,5% od nagréd otrzymanych przez Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego. W 2017r do chwili sporzadzenia przedmiotowego wniosku nagrody przyznane przez Podkarpackiego WojewSdzkiego Inspektora Transportu Drogowego dla najlepszego pracownika (inspektora) sq nizsze © 143% od nagréd otrzymanych przez Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Transportu Drogowego. ‘WojewGER InspeKora Transport Drogowago w Reasowie, 3-103 Reem Hanasewicoa 37 Tel, 1850-46-71, Fax 17 850-4677, wwwwitdrsscow pl. email: wied@witdrescow pl ‘2xaK MSA: SK.1331,62017 033233