You are on page 1of 10

Detalyadong Banghay Aralin sa

Filipino 2

I. Layunin
Sa loob ng isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang:

II. Paksang Aralin


A. Paksa: Pagtukoy sa dinaramdam o mensahing ibig ipaalam ng mga hayop.
B. Sangunian: Landas sa Wika at Pagbasa pahina 9-12.
C. Kagamitan: Plaskard, mga larawan at libro
D. Pagpapahalaga: Pagunawa sa dinaramdam na mensahing nais iparating ng mga hayop sa tao.
E. Integrasyon: Science and Health at Values Education

III. Pamamaraan

Gawaing Pang-Guro Gawaing Pang-Magaaral


A. Panimulang Gawain
1. Pambungad na Panalangin
Bago po tayo magsimula sa ating aralin
magsitayo po muna tayo para sa ating
panalangin. Lahat ay tatayo at manalangin.
Sa ngalan ng ama ng anak.
Magandang umaga/hapon sainyong lahat.
2. Pagtala ng Liban Magandang umaga/hapon din po maam.
Ngayon naman leder pakitsek po kung
sinu-sinu ang mga liban para sa araw na
ito.
Leder ang magtsetsek ng attendance.
3. Pagtala ng Takdang-Aralin
Ngayon naman ay tingnan natin kung sinu-
sino ang nagsipag-gawa ng takdang aralin.
Mga leder pakiwasto naman po ng mga
takdang aralin ng inyong mga ka-grupo.

B. Balik-Aral Mga leder ang magwawasto ng takdng aralin.


Ngayon naman po bago tayo magsimula sa
ating bagong paksa balikan muna natin an
gating paksa kahapon.
Ganito ang gagawin natin hahatiin ko kayo
sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay
magbibigay ng pangalan ng hayop at ang
pangalawang grupo naman ang magbibigay
ng huni o tunog ng hayop.
Nauunawaan po ba ng lahat?
Unang Grupo.
a. baka
b. manok
c. baboy Opo maam.
d. kambing Pangalawang Grupo.
e. ibon Maa! maa!
Magaling mga bata, talagang alam na alam Tiktilaok!
na ninyo ang mga huni ng ibat-ibang Oink! oink!oink!
hayop. Meeeheeee! meeeheee!
Twit! Twit! Twit!
C. Pagganyak
Sinu-sino po ba sa inyo ang may
alagang hayop sa bahay?

Magaling!
Anu-ano naman po ang napapnsin ninyo Hahayaang magbahagi ng kwento ang mga
kung sila ay nagugutom? magaaral tungkol sa kanilang mga alagang
Magaling! hayop sa bahay.

D. Paglalahad ng Paksa
Ngayon naman alamin natin ang kahulugan Maam, kadalasan po ay maingay sila.
ng mga sumusunod na salita. At ito ay
ipapakita ko sa inyo sa papamagitan ng
mga larawan o aktwal na sitwasyon.
Tumingin at makinig kayo ng mabuti.
Maliwanag po ba?

1. bisiro 4. naligaw
2. nasalubong 5. naraanan
3. sariwa 6. damo
Opo.
E. Pagtalakay sa Paksa
Bakit kaya nawala si Bisiro? Lahat ay nagkatinginan at nakikinig sa
Para malaman natin ang sagot basahin ginagawa at sinasabi ng guro.
natin ang kwentong Naligaw si Bisiro.

Kailangan ko po ng isang magaaral na


siyang mangunguna sa pagbabasa dito sa
unahan.
Sino ang gusto?
Magaling halos lahat sainyo ang gusto
magbasa, ngunit isa lang po ang dapat
magbasa sa unahan. Mayroon pa naman po
kayong susunod na pagkakataon at
sisiguraduhin kung lahat kayo ay
mabibigyan ng pagkakataong magbasa dito Maam! Lahat ay nakataas ang kamay.
sa unahan.
Malinaw po ba mga bata?
Liza, ikaw ang magbasa.
Basahin mo nang malakas ang
kwentong Naligaw si Bisiro at May isang magaaral ang magbabasa ng
pagkatapos ay paguusapan natin ang kwento.
kwento.

Malinaw po ba?
Bago po ang lahat, ano po ba ang dapat Opo maam.
ninyong gawin diyan sa upuan habang may
nagbabasa sa unahan?
Magaling! Opo, Maam.
Handa na po ba kayo?
Opo.
Makinig nang mabuti.

Maam makikinig po ng mabuti.

Opo, handa na po.

Lahat ay makikinig.
Naligaw si Bisiro
Isang araw, kasama ng kanyang ina si Bisiro.
Naghahnap sila ng sariwang damo.

Maa! Maa! Maa! Ingay, maaari po bang


pumunta ako sa dako roon? Nakita ko po kasi
na sariwa ang damo roon, sabi ni Bisiro.
O sige Bisiro. Huwag ka lamang lalayo. Baka
maligaw ka, sabi nang kanyang ina.

Napunta si Bisiro sa lugar na maraming damo.


Napalayo siya sa kanyang ina.
Napunta si Bisiro sa lugar na hindi niya alam at
hindi na rin niya alam ang daan pauwi sa
kanyang ina.

Naku! Wala na si Inay. Naligaw na yata ako.


Maa! Maa! Maa! ani ni Bisiro.

Walang sumasagot sa kanya. Sa paglalakad,


nasalubong niya si Muning.

Ngiyaw! Ngiyaw! Ngiyaw! Kumusta ka? Tila


nagiisa ka kaibigang Bisiro?

Maa! Maa! Maa! Nawawala ako. Nakita mo


ba ang nanay ko?

Hindi, sige uuwi na ko. Baka kasi hinahanap


na ako ng nanay ko

Patuloy sa paglalakad si Bisiro. Nasalubong


niya si Bantay.

Kaw! Kaw! Kaw! nagiisa ka yata Bisiro?


Kumusta na? Matagal na tayong hinda
nagkikita.
Maa! Maa! Maa! Naligaw ako. Hindi ko na
alam ang pauwi sa amin! Tulungan mo ako.

Sige, sasamahan kita sa paguwi

Sa paglalakad ng dalawa, naraanan nila si


tsonggo.

kra! kra!kra! tela naligaw kayong dalawa.


Nakita mo ba ang nanay ko?
Sinamahan ko si Bisiro pauwi sa kanila
Maya-maya, narinig nila na may tumatawag
kay Bisiro.
Bisiro! Bisiro! Bisiro! Nasan ka?
Tuwang-tuwa na hinahanap ni Bisiro ang
naghahanap sa kanya.
Sumigaw siya ng malakas.

Maa! Maa! Maa! Narito ako


Magaling Liza,malinaw ang pagkakabigkas Nakita niya si Lito, ang nagaalaga sa kanya at
mo ng mga salita. tumuturing sa kanya ng kaibigan.
Oh! Naunawaan po ba ninyo ang kwento? Hay salamat! Nakita rin kita, Bisiro akala ko
mawawalan na ako ng matalik na kaibigan.
F. Pangwakas na Gawain Halika umuwi na tayo.

Sabihin ninyo kung ano ang damdaming


nais ipahayag ni Bisiro sa kanyang
tagapag-alaga. Opo.
Magaling!
Mahalaga ba si Bisiro sa
kanyang
taga-pagalaga? Maam, si Bisiro ay gustong magpasalamat sa
Bakit kaya mahalaga si Bisiro kanyang taga-pagalaga dahil hindi siya nito
kay pinabayaang mawala nang tuluyan.
Lito?

Nauunawaan ba ni Lito si Opo.


Bisiro?
Sa papaanong paraan? Dahil si Bisiro lamang ang tinuturing nitong
matalik na kaibigan.
Magaling. Opo.
Para sa inyong pangkatang-gawain. Dahil hindi nito pinabayaan na mawala si
Hahatiin ko kayo ulit sa dalawa. Ang Bisiro ng tuluyan.
unang pangkat ay magpapakita ng larawan
ng hayop. Ang pangalawang pangkat
naman ang magbibigay ng huni o tunog ng
hayop at pahuhulaan sa unang pangkat
kung anu ang nais ipahiwatig ng tunog ng
hayop.
Malinaw po ba mga bata?
At ako naman ang magtatala ng inyong
iskor.
Unang
Pangkat Opo, malinaw po.
1.

Pangalawang Pangkat
Nauuhaw
2.
Maa! Maa!

Nagugutom
3.

Meow! Meow! Meow!


Natutuwa/nagag
alak
4.

Oink! Oink! Oink!


Pagod na Meehee! Meehee! Meehee!
pagod

5.

Aaw! Aaw! Aaw!

Natatakot

Magaling!
Nagenjoy po Opo.
ba kayong
lahat?

Ngayon naman, ibigay ninyo ang


nararamdaman ng mga sumusunod na
hayop batay sa huni/tunog na ipinaririnig
nila. Opo, Maam.

Malinaw po ba mga bata?


Maam, maaring siya po ay nagugutom,
natatakot o nagbibigay po ng babala na
Unang hayop, asong mayroong tao sa labas ng bahay.
tumatahol.

Magaling mga bata! Maaaring ang ibon po ay Masaya at


nagaganyak sa kanyang mga inakay.
Ano naman ang ibig
ipahiwatig
ng ibong umaawit?
Maam, maaring siya po ay gutom
Magaling! At pagod sa maghapong araro sa bukid o kaya
naman po ay uhaw na uhaw.
Ano naman ang ibig
ipahiwatig
ng kalabaw na unga-ng-unga?

Opo.
Magaling!

Ngayon, alam na ninyo kung anu-


ano
ang ibig ipahiwatig ng mga huni
o
tunog ng mga hayop?
Sasagutin habang ginagawa ang huni o tunog
G. Paglalahat ng mga alam nilang hayop.
Anu-ano ang mga ibat-ibang huni o tunog
na nagagawa ng mga ibat-ibang hayop?

Sagutin ninyo ito ng ginagaya Maam kadalasan po ay nagugutom, Masaya,


natutuwa, natatakot o nagbibigay pa nang
ang huni o tunog ng ibat-ibang babala sa kanilang mga tagapag-alaga.
hayop.

Anu-ano naman ang kadalasang mensahe o


nararamdaman ng mga hayop?

Magaling mga bata!

H. Paglalapat
Pangkatang Gawain:

Mga bata, magkakaroon tayo ngayon ng


pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa
dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay
magbibigay ng pangalan ng hayop na nais Maliwanag po Maam.
nilang pabigyan ng huni o tunog sa
ikalawang pangkat.
At ang ikalawang pangkat ang magbibigay Lahat ay abala sa pangkatang gawaing ibinigay
ng tunog o huni ng hayop na ibibigay ng ng kanilang guro.
unang pangkat.

Maliwanag po ba ang lahat?

Magaling!

IV. Pagtataya

Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Tuwing umaga, naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. Ano ang dapat mong gawin?
a. bubugawin ang tandang
b. maghahanda sa pagpasok sa paaralan
c. kukunin at hihimasin

2. E-e-e-e-e-k! E-e-e-e-e-k! ang sabi nang baboy, ito ay;


a. inaantok
b. nagugutom
c. nasisiyahan

3. hoy! Baka! Bakit ka moo ng moo? Ito ay ______.


a. nasisiyahan
b. natutuwa
c. nauuhaw

4. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo na nasa loob ng kwadra. Ito ay _________.
a. nagagalit
b. nagugutom
c. nauuhaw

5. Meehee! Meehee! Kambing na nasa gitna ng gubat na malayo sa ilog, ito ay?
a. Natatakot
b. Nauuhaw
c. nagagalit

V. Takdang Aralin

Gayahin ang huni o tunog ng mga sumusunod na hayop at ipakita sa sunod na araw.
1. Manok na nangingitlog
2. Baboy na gutom na gutom
3. Mga palakang busog sa ulan at tubig
4. Huni ng ibong masayang umaawit
5. Unggoy na nagugutom