SULIT 31t1 Bahasa Arab

31t1

Nama

:

Kertas Ogos 20r0

1

Kelas

:

Angka Giliran

2! iam 2'
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSA]TA PENILAIAN TENENGAH RENDAH (PMR} ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOI.AH TENENGAH TALAYSIA CAWANGAN PERLIS

BAHASA ARAB Kertas
1

Dua jam tiga Puluh minit

ffiTAs
ruang yang disediakan.

SoALAN lNl SEHINGGA DIBERITAHU
Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Bahagian
t

1) Tulis nama,kelas dan angka giliran anda pada

2) Kertas soalan ini mengandungi4 bahagian' Jawab semua bahagian. 3) Bahaglan I
I

Soalan
1

Markah Penuh
2A

Markah dioeroleh

mengnndungi 2 soalan, iawab satu

2 3

20 20
10

coalan aahafa. Bahagian

t/

mengandungi 2
l-)

soalan, jawab semua goalan. Bahagian

g

4
5

mengandungi 3 soaliln, iawab somua

10
10 10

coelan.Bahagian, mengandungi 4 pillhan
taiuk,pilih aatu taiuk eahaia. Kesemuanya tuiuh soalan megtl d[awab.
4) Jawapan hendaklah dilulis pada ruang jawapan yang disedikan di dalam kertas soalan ini' 5) Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada iengawas peperiksaan pada akhir pperiksaan'

e

6
7

J
JUMI-AH

I

20

100

Kertas soalan ini

mffiEungi

1s halaman bercetak dan

t halaman tidak bercetak
SULIT

Llhat sebelah

g1tl

@2010 Hak CiPta PKPSMPS

a

t

"f"-'
.*;jr ij.r ;,r J-iJ JIF ;c ,,--i

(

ie;r

y .1

J;lt Jtlr
1fy

,W_/t a
:

z>,a"*dt

qt*)tpr

J:* C Cflr- ;f '

(r f cii

\r*it

q

u-llt ( JJ*)lJl

rJlJ**-Jt

- {*l'*-jt I .,.roL*:; J oye 6*,;& d
irt'rlAJl

- ;i*YJt -

I.

f -!*l q-f : c/.,J'll .r,l-r

.Y

(

grj- ry,;()J* a

€t,i ) .iilt i) Jyss'.:.,U$t
t

.r
,.atrr*,)t 'n-p .t

t-t

o..\iJ.+

- J?J* )

( lldJl

-

irjJl

-

a

ttrlJt

) .a#rirtl ;rr;,t1,*t ;:11;
oja

.lUtJoJt , o

(

"!J^

-

oULr

-

) .g:.rtt d J^',
)1.;r!r

,.r}{,.U|

(

Jtt,

! * Jtir u -Fb

,fr ,F: *,

i"iilr.V

31U @ PKPSM Cawangan Perlis

suur

(,J- *-

Jl

tt;.rfit

dJ+l !.u*

g

tl .11

\Y

( dLlt'{

- ,rJ4h *

tt',ti) Lf .}l

,L!!r
3L^

(;-p

L5r*l

- ;rc dr-l - ,k r-i ) ti

\( .\o

(f -liU*d/l )f t;rLr*d q)bclq-trll eul*q sEty't

llrt (./)
.:i$ $*il
.)i 4ri

€ly
g' f-r l3 r .a-rlr u."t-rlr
I c.

C

;f,r* $ ;.c: '1lo irf
rS,*.)
/ o L

glr ( rS.# - ,:;;i -

-or' ,f-

i.l t:.rl

\ t-

t. (.)9-'-.-,il\

r-, .i/ti--J
"!J^

.--Llt ,S jt L'-?l ..i ul:tll u-{}.Il JIL]t;:s*)i, J^--. Jl telf

)

"t-p ,-P ,tl

t'k.iul

JJ or,-, 1,i (

ti - *li; - rF; I
(o"ro

Jss-* cJl Jl L^t;i t .U)t

* r$ -

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SULIT

( i+.lr
.a,1-,;iJl ,_H U i'.r'.-aJl

Y

,;

gtCt

Jlll

a{b)t .,t+-tr *;yt .rUtpt }t,.t 1iy ofit

,f st-{ i l: c^ii:; g ;r"ufj

-ri-,':

J:+ e

./l:* * *t

1rf ,*il ,r*rl

1r;Y
( ..,,Jr I Ct

l'# I €1 t.rlr bU,-(\)
+ri.ir
1vy

l,frlt ) LA ijfd _
", I t, c.

( ;'i.-.i; I

ti

c- ! r.

S;; | 3*., )
',1

.0f.-4.J1

'"t

! .. {l-

l)t

(r)
+* (r)

eit:z; I Pl I _lb;J ) .is;ilr

t,e, il t,e. ., "r), ',t I I

itl"rlt
,F

Qy I rj* li,,: l. r'#,i
1

ry+:i

l,

) (o)
J-)} +tt { trl
(v)

;:*Lr I

rlir

I 'nt;,r

>

.d,t,

(e

I "o*fr I '*4r
(

).;u'ys, yf',,';}:;ar
illlr

1n;

Li') 'G$*i ')Jo / ou' I

(q)

(b'p l'JF lipy ti:r

-

F,*i {(r,)

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SULIT

.Ult

.pt

4 ;r1,>-,lr or.b*!r e- (..,)

o_&.t-, yrrlt / lr.r .*3trr;

g y#t*s'"n*
1.r,1\1

qk+Fl ,ri ,l>t"+ rltJi

[9.,, r ]
.rs+l;: ,) itV
LJtLjt C4

(y)

[6rt]

[-frl]
.rlb.r\,|

*y

,) o:b-,i

JL .^

<t)

lrrrl
..r-!t f1'. rt.rtil-pYt Jr.r;lt ,;.,lj"alJt aza- (oy

lrrvl

31U

@ PKPSM

Gwangan Perlis

SUTIT

illl

?

6*'
I

-lt r I f ,, -t f--"J"J-a ,J k+.+ eJ*.")l f

*l

+

( *a.lr

Y

.;

d.,JtCt

Jrlr

n4t r.1," i;r .:,;-&-t-r g f ;Jrr- q\-r dr,r*-f .tt: pJ;i,.: oylr ,l;yy 6tr

.k-l; *Jt eii-,!t ;." .-*f

i

rr'-

ri.,

*;tiia,fu:r$. **)r,'asr
Y,\.rt;tf
Lat,;;r
y")-A cr 3yb:yr

* \f

*'sr

jil'

1i';t

ppr
,

t^ltie v,,

.yt_;->r.

Au r;;, &,,rt fri Jl a'j{.,t$t'1*',
g;l.*r;j

.t,rt,

it"* o, .
uirilr
Ll,L..o

r

i;rr
.

Xy rl-1.. l'r? rrlt 1'g1
:er$'6(,1',a
lJ I

1,.

*vflrs.$'1, ,e?Gi W+.q u;r- JrJ J \)2

-io . .4I-4-*

-.o, -t,., -& ,,1 L.ewt, 9F,.4 ei. e

o

r

t'..

t.

r . I c , l$J .tj|J,t^--.. .1ta a'jrrut ,rUi

c i,,',..

+rntirrlsr-

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SUTIT

Ltrirr
tsJL".:ll -,' i., Ji*py;Il €.,'.olat
zz c

i;r
,

l.

fi"J f'ru

ftg,

f

..t..

t ct

).C CJ

d ol )v'

n"..ot7

,', lr t't'

sst-

t^iL.,o q, ,

djk'rtl-r,,, a'rfi'1
.>b">u.

f:A, Jya'; rrt,'*

e{-) o, , ,

.*')t; lt' ti

-* ?:\t il.tr)t,rt"irt'+';

'hiv.dr J,s';'t

Llg; 1, ,

itlt ijlt
.

t{.o

V, ,

,

.i .,1, -rtrr,.o.. , , ,'ttt)t *pr du"ut ffi;'f*lt

ldrrl
Idr,
v]

f.r-*-il l-L+J L-*

y

U

(l

[{rvl

f *-,r.rlt ..f d-$-,L:lt ,;Jt+ *:,. (r

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SUTTT

Iofrrv]

f bt.f JI .!t alu- i."U nf

1t

[.frrr]

! gL*t/ d ufru*l

Lrrr,

pr

,fu!lCu (o

[^{,,

tl
v
J

f

.:JUJi

ftl

,J

.lySrtJt

\,i4

C.*l

Jl t.t

Idr,

f if-Jt oJ+-l JfJlilt ,e;, tit,. qV

[6r, r I
[d"^ r

f .lZJ

aJ(J -r:trlt

t

(A

J

€a

Ll* rr.i\l l, (t

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

'UUT

9

( ia.rr t .) gUt

Jly'l

.W Ct iir-,!r ,f *l f +! oj,n [;r .U-&t, g Yd/lrr *tF d/r^t tltr p;U;i-: oll+r Oi-"fl elt

l*llr ; ,#,'.lrr:q!, *?t;; i#l',rri>t*trj,>.Jrti) A llt .'ikts er:6;r't#iv-;,
,67ti.dr
.-i^r
!t..41 r.r, lrl ,O4.*l . .' t f.

:fut'*r'Jtt ,t$t yk C'fut'#)'+,

.u)e,*t3 !.1

'u

*S
6.

:.'

""ii+' slivr 'J.t'r' 'Vtt i;,1)t *L
': {:!tt|ytt

Jf

i"r

t"

*+\t

"t

r{t ;*t ,t-', ,+''}() ,z+lt': }:tr', ,:r:).^'Jrg g>rrlr ,Yl-t
: ur

**t

pxilt ,jQjirtlJ .t4*tv

p

: +/flr Q , u'siJ;r Stt-,5, - Yii :Apvri .guir L-+is-at, * i:i*ts .i.*'i{r j ;rirr)r pW; i.r'# ,i;r; i *rf,;;r ,s;
t y+'st i:r,.#- iqJt W .i:t;.;,'r'*i.ts,
t.t!'-.7t,t'

.n.f,l' ,6.J,l"a ,>srLtj

it3lr ,,6r

ai-#, r
ailihr
":

.1U4r

'1

t\tr

s

ai.#r

taa

: t.dt zL)ht j ,L'r,5t
', ,i3):4r ixilr

,Y..;"-)t

- tg
?s+*'.
.ittt

*u&t

: lrr?'y 3rir icyr if.il

!s ,t' *, ,ja, ,f -*

,*r"sr

u.{t .;;.tlt : *r"*t io4r;:r{.$k |k -,3.Uyr iqrr ,L{o ef; .i;r:l v't:Hi tQi ;'ti';i,Jrr ri-rii; ai t:',,14!.;. t eu J.,qr't l;;t'

31\1O

PKPSM Cawangan Perlis

SULIT

t^0

.l)[e!l

"I,L: 1t;t

fit

q

t

lrrvl
fp)teYl #US...t

i, (y

Isrtl
fa:ixl fJ.di:*'
{""r

(f

Idrvj
fJJ'{

lLlt

"f

tir;

trt,

({,

Ir",v]
9l=:L*;Yr

;t+t fJ,is -i*f

1o

IrrvJ

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

S{,,UT

11

flll

Critalr ,f *\

r*iJl 1r" d

1.6++

1eb;r \.).raSt Jty't
: ,JL t-" L,y'l iilJ! t*ntj, i;l.r '.:Lr

:+.f.rbr f tr: o1!: I ,ftp €U rflr*, g ir4(irt ,-ty

.cju

e yg ,l.;tf u+.rL y ,!"5 it*9t

1l

.5.,f "ii.2: r-lf ,t_F y+l d3ry' (Y

.t \S urlK oeltJ

;i

u;a,

;ia;t

1r

.t'|-,'t'.,1b r:.r)\-,

jia;l (t

.it*^.f a-*-f (o

3tU

O

PKPSM f,awangan Perlis

sgttT

72

( gh.P \
: k.i

';

urrLJt

Jtlt

r*ftpt tl gtJ(Jt pl"r*:-t1 i;Yt .rt r,t', f i+ J.* .rA Jf : ;Il:: c^itr; & oK +F*.t-1l$ t1'l5j 6|f,,t- o1!: eL./r, ,fr*lir.r!t y' t+
(% fut
45Yo
4$a/o

*,0)

t rtCtl &rl3* +\*i

35%
3OYo

25% 20%
tSYo

ta%
5%
OYo

JI^AJ

.rtl

qrt+-i

,er

dlr

Jrj"yl

(t
(o

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SUUT

I5

(sb.rr t.)ELJI Jtlt
: VYt

:-jrt ,f 6t-f rp ;"r-t, il* 0f
: 0.2!: -o-.K ik*,fU

li iL

\+

(\

(\

(r

(t

(o

gfV 0

PKPSM Cawangan Perlis

SUUT

14
|lfi

'r( i*-rr

l.) etJt JtSJt

te & ! a..c i.r-t, ili,.-SlJ i;yt .rtor*'-Jl ,.f tJ'-lJ byy -*l ,Fti -fL lt.:.:cutfj t. *i-l: Ltf d.r* jiut ,,}; olr.:.,3(aty Yd.1*u -ri_p;L q$
LJf t.
r;L.i5
,,--rAlt

a;titt

l-,, ( \
qt

ur-;-:X
l.\-./\ ^LJl

-ti,.

ort

,ijl

rf

Jt
I f- .-b Jl

,,Jtb q t

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SULIT

15

I{ERTAS SOALAIY TAMAT

31U

@ PKPSM Cawangan Perlis

SUITT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful