You are on page 1of 4

Na osnovu lana 109 Zakona o visokom obrazovanju (Slubeni list CG br.

44/14, 47/15, 40/16 i 42/17), l. 131 i 132 Opteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
(Slubeni list RCG br. 64/02, 31/05, 49/07 i Slubeni list CG, br. 45/10, 45/11,
39/13, 44/13 i 47/17), l. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, nainu, uslovima i visini
naknade za ostvarivanje prava na smjetaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i
participaciju prevoza (Slubeni list RCG, broj 12/07, Slubeni list CG, br. 25/11,
54/11, 39/15, 64/15 i 42/16) i l. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i nainu prijema
uenika u domove uenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (Slubeni list
RCG, broj 56/03 i Slubeni list CG, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete
raspisuje

KONKURS

ZA PRIJEM UENIKA I STUDENATA U


DOMOVE UENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI
ZA KOLSKU 2017/2018. GODINU

1. USLOVI KONKURSA

Pravo uea na Konkursu imaju uenici koji se koluju van mjesta stanovanja, koji
su prvi put upisani u odreeni razred u tekuoj kolskoj godini, kao i studenti koji se
koluju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajue godine
studija i nijesu mijenjali studijski program, i uenici koji pohaaju neku od srednjih kola u
Crnoj Gori.
Ukoliko nakon raspodjele mjesta u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na
smjetaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih
magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, koluju se van mjesta
stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajue godine studija i nijesu
mijenjali studijski program.

2. KRITERIJUMI

2.1 Kriterijumi za prijem uenika u dom


Uenici i studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova, a rangiranje se vri
na osnovu dostavljene dokumentacije.
Ako je broj prijavljenih uenika vei od broja raspoloivih mjesta, izbor se vri
prema sljedeim kriterijumima:
Ul. Vaka urovia b. b. 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 410 100; fax: (+382) 20 410 101
Web: www.mps.gov.me , e-mail: mps@mps.gov.me
- uspjeh uenika u prethodnom kolovanju i
- udaljenost mjesta prebivalita uenika od kole.
U sluaju jednakog broja bodova, prednost imaju uenici koji imaju vei broj
bodova na osnovu uspjeha.
Uenik sa posebnim obrazovnim potrebama ostvaruje pravo na smjetaj u domu
uz uvaavanje njegovih posebnih potreba.
Uenici mogu boraviti u domu u periodu nastave u skladu sa kolskim kalendarom.

2.2 Kriterijumi za prijem studenata u dom


Kada vei broj studenata od broja predvienog za prijem u dom ostvari isti broj
bodova, prednost u rangiranju do broja predvienog za prijem ima student:
- koji je ostvario vei broj ECTS kredita i
- koji ima vei index uspjeha.
Dom u okviru svojih smjetajnih kapaciteta namjenski opredjeljuje do 5%
kapaciteta za smjetaj studenata iz najosjetljivijih grupa stanovnitva i korisnicima
materijalnog obezbjeenja po propisima o socijalnoj zatiti.
Studenti iz osjetljivih drutvenih grupa, osim navedenih dokumenata podnose
dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osjetljivoj drutvenoj grupi.

3. POTREBNA DOKUMENTA ZA UENIKE

3.1 Uz prijavu za smjetaj u dom, uenik dostavlja:


- Ovjerenu kopiju svjedoanstva iz VIII i IX razreda osnovne kole (za uenike I
razreda srednje kole), odnosno ovjerenu kopiju svjedoanstva iz prethodne
godine kolovanja (za uenike II, III i IV razreda srednje kole);
- Ovjerene kopije diploma i ostalih dokaza o osvojenim nagradama u domu ili van
doma;
- Potvrdu o mjestu prebivalita i
- Uvjerenje da je roditelj, odnosno staratelj kandidata primalac materijalnog
obezbjeenja po propisima o socijalnoj zatiti.

Dokumenta za uenike se podnose na adrese domova.

3.2 Uenici prilikom useljenja u dom prilau:


- Uput za smjetaj i
- Potvrdu nadlene zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora, da je uenik
sposoban za kolektivni ivot u domu.

Rang lista uenika koji su ostvarili pravo na smjetaj i ishranu u domu objavljuje se
na oglasnim tablama i na internet stranici doma.
Ukoliko je uenik nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru
doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.

3.3 Rok za podnoenje dokumenata za uenike je od 14. do 25. avgusta 2017.


godine.

3.4 Broj raspoloivih mjesta za smjetaj uenika u domove u Crnoj Gori:

www.gov.me
Dom uenika u Podgorici, Ul. Svetozara Markovia br. 86, raspolae sa 160
mjesta);
Dom uenika u Kotoru, Dobrota b.b., raspolae sa 50 mjesta;
Dom uenika u Nikiu, Ul. Danila Bojovia b.b., raspolae sa 44 mjesta;
Dom uenika Bar raspolae sa 110 mjesta;
Dom uenika Pluine raspolae sa 89 mjesta;
Dom uenika Cetinje, raspolae sa 15 mjesta i
Dom uenika Berane raspolae sa 100 mjesta.

4. POTREBNA DOKUMENTA ZA STUDENTE

Uz prijavu za prijem u dom studenti I godine studija treba da dostave:


- Ovjerenu kopiju svjedoanstva III i IV razreda srednje kole;
- Ovjerenu kopiju Diplome Lua ili njoj ekvivalentne diplome;
- Ovjerenu kopiju Diplome o poloenom eksternom maturskom, odnosno
strunom ispitu;
- Potvrdu o redovnom upisu na studijski program;
- Potvrdu o mjestu prebivalita i
- Uvjerenje o dravljanstvu ili kopiju biometrijske line karte.

Studenti II, III, IV, V i VI godine studija, dostavljaju:


- Uvjerenje o poloenim ispitima iz prethodne studijske godine (2016/17. godina);
- Potvrdu o studiranju;
- Potvrdu o mjestu prebivalita;
- Kopiju indeksa i
- Uvjerenje o dravljanstvu ili kopiju biometrijske line karte.

5. ROKOVI ZA PODNOENJE DOKUMENATA

5.1 Od 28. avgusta do 15. septembra 2017. godine, za studente I godine studija,
na adresu:

- Stari studentski dom, Ul. Svetozara Markovia br. 86, Podgorica


- Dom uenika i studenata u Kotoru, Dobrota b. b.
- Dom uenika i studenata u Nikiu, Ul. Danila Bojovia b. b.
- Dom uenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoeva b.b.

5.2 Od 11. do 29. septembra 2017. godine, za studente II, III, IV, V i VI godine
studija, na adresu:

- Stari studentski dom u Podgorici, Ul. Svetozara Markovia br. 86


- Dom uenika i studenata u Kotoru, Dobrota b.b.
- Dom uenika i studenata u Nikiu, Ul. Danila Bojovia b.b.
- Dom uenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoeva b.b.

5.3 Broj raspoloivih mjesta za smjetaj studenata u domove u Crnoj Gori:

www.gov.me
- Dom studenata u Podgorici raspolae sa 1.032 mjesta;
- Novi studentski dom u Podgorici raspolae sa 400 mjesta;
- Dom studenata u Nikiu raspolae sa 250 mjesta;
- Novi studentski dom u Nikiu sa 260 mjesta;
- Dom studenata u Kotoru raspolae sa 200 mjesta i
- Dom studenata na Cetinju raspolae sa 80 mjesta.

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na smjetaj i ishranu u domu objavljuje
se na oglasnim tablama i na internet stranici doma.
Ukoliko je student nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru
doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.
Useljavanje studenata vri nadlena sluba doma.

Studenti prilikom useljenja u dom prilau:


- Uput za smjetaj;
- Potvrdu nadlene zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora, da je
student sposoban za kolektivni ivot u domu;
- Kopiju indeksa;
- Kopiju biometrijske line karte;
- Ovjerenu izjavu o preuzimanju duga i
- Potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenta i uprave doma.

Tekst Konkursa nalazi se na internet stanici Ministarstva prosvjete


(www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi).

www.gov.me