You are on page 1of 22

2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

2000 TÖØ TIEÁNG ANH THOÂNG DUÏNG

a/an (det) moät addition (n) söï theâm agreement (n) söï taùn
able (a) coù theå vaøo/tính coäng thaønh
ability (n) khaû naêng additional (a) theâm vaøo ahead (adv) phía tröôùc
about (adv) khoaûng chöøng address (n) ñòa chæ aid (n) söï vieän trôï
about (prep) veà address (v) ñeà ñòa chæ/goïi aid (v) vieän trôï
above (prep) phía treân (teân/chöùc töôùc) aim (n) muïc ñích
absence (n) söï vaéng maët administration (n) söï aim (v) nhaém (ñích)
absent (a) vaéng maët quaûn trò air (n) khoâng khí
absolutely(adv)hoaøn toaøn admit (v) thöøa nhaän aircraft (n) maùy bay
academic (a) (thuoäc) nhaø adopt (v) nhaän laøm con all (adv/det) taát caû
tröôøng nuoâi allow (v) cho pheùp
accept (v) chaáp nhaän adoption (n) nghóa döôõng almost (adv) haàu nhö
acception(n)söï chaáp nhaän adult (n) ngöôøi tröôûng alone (a) coâ ñoäc
access (n) ñöôøng vaøo thaønh alone (adv) chæ 1 mình
accident(n) tai naïn advance (n) söï tieán boä/caûi along (prep) doïc theo
accompany (v) hoä toáng tieán already (adv) ñaõ roài
according to (prep) theo advantage (n) thuaän lôïi alright (adv) ñöôïc
account (n) taøi khoaûn advice (n) lôøi khuyeân also (adv) cuõng vaäy
account (v) coi nhö advise (v) khuyeân alternative (a) thay theá
achieve (v) ñaït ñöôïc affair (n) vuï vieäc alternative (n) söï choïn
achievement (n) thaønh affect (v) taùc ñoäng löïa giöõa nhieàu khaû naêng
töïu afford (v) ñuû khaû naêng although (conj) maëc duø
acid (n) axít afraid (a) sôï always (adv) luoân luoân
acquire (v) thu ñöôïc after (prep/conj) sau (khi) among (prep) ôû giöõa
across (prep) beân kia afternoon (n) buoåi chieàu (trong soá)
act (n) haønh vi afterward(s)(adv) sau naøy amongst (prep)= among
act(v)haønh ñoäng/ñoùng vai again (adv) laëp laïi amount (n) soá löôïng
action (n) haønh ñoäng against (prep) choáng laïi analyse (v) phaân tích
active (a) nhanh nheïn age (n) tuoåi analysis (n) söï phaân tích
activity (n) söï hoaït ñoäng agency (n) cô quan ancient (a) xöa, coå
actual (a) thöïc söï, thöïc teá agent (n) taùc nhaân and (conj) vaø
actually (adv) thaät söï ago (adv) tröôùc ñaây animal (n) ñoäng vaät
add (v) theâm vaøo/coäng agree (v) ñoàng yù announce (v) tuyeân boá

Học, học nữa, học mãi!!! Trang 1


2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

annual (a) haøng naêm around(adv) khaép nôi attractive(a) quyeán ruõ
another (det) theâm (ngöôøi around(prep) ñoù audience(n) khaùn giaû
hoaëc vaät) nöõa ñaây/voøng quanh author(n) taùc giaû
answer (n) caâu traû lôøi arrange(v) saép ñaët, thu authority(n) quyeàn theá
answer (v) traû lôøi xeáp available(a) saün saøng
any (det) baát kyø arrangement(n) söï saép average(a) trung bình
anybody (pron) baát kyø ai xeáp avoid (v) traùnh
anyone (pron)=anybody arrive(v) ñeán award(n) phaàn thöôûng
anything (pron) baát cöù vaät art(n) ngheä thuaät award(v) taëng thöôûng
gì article(n) baøi baùo aware(a) coù yù thöùc
anyway (adv) duø sao artist(n) ngheä só, hoïa só away (adv) rôøi xa
apart (adv) rieâng ra as(adv) nhö laø baby(n) treû sô sinh
apparent (a) roõ raøng, hieån as(conj) bôûi vì back(adv) ñaèng sau
nhieân as(prep) nhö laø back(n) caùi löng
apparently (adv) hình nhö ask(v) hoûi background(n) neàn taûng
appeal (n) söï keâu goïi aspect(n) phöông dieän bad(a) xaáu
appeal (v) keâu goïi assess(v) ñaùnh giaù bag(n) tuùi xaùch
appear (v) xuaát hieän assessment (n) söï ñaùnh balance(n) caùi caân/söï
appearance (n) söï xuaát giaù caân baèng
hieän asset(n) taøi saûn ball(n) quaû boùng
application (n) söï öùng associate(v) lieân keát band(n) ban (nhaïc)
duïng association (n) söï lieân bank(n) bôø soâng/ngaân
apply (v) öùng duïng keát/hieäp hoäi haøng
appoint (v) boå nhieäm assume(v) tieâu thuï bar(n) quaùn röôïu
appointment (n) söï boå assumption (n) söï tieâu thuï base(v) döïa/caên cöù vaøo
nhieäm at (prep) ôû/vaøo luùc basic(a) caên baûn
approach (n) söï laïi gaàn atmosphere(n) khí quyeån basis(n) neàn taûng, cô sôû
approach (v) ñeán gaàn attach(v) gaén, daùn battle(n) cuoäc chieán
appropriate (a) thích hôïp attack(n) söï taán coâng be(v) thì, laø
approve (v) chaáp thuaän attack(v) taán coâng bear(v) sinh/mang/chòu
area (n) khu vực/dieän tích attempt(n) söï coá gaéng ñöïng
argue (v) tranh luaän attempt(v) coá gaéng beat(v) ñaùnh ñaäp
argument(n) sự tranh luận attend(v) chuù yù beautiful(a) ñeïp
arise(v) naûy sinh attention(n) söï chuù yù because(conj) bôûi vì
arm (n) caùnh tay attitude(n) quan ñieåm become(v) trôû neân
army (n) quaân ñoäi attract(v) thu huùt bed(n) caùi giöôøng
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 2
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

bedroom(n) buoàng nguû blow(v) thoåi busy(a) baän roän


before(adv) töø tröôùc tôùi blue(a/n) maøu xanh but(conj) nhöng
giôø board(n) caùi baûng buy(v) mua
before(conj) tröôùc khi boat(n) taøu thuyeàn by(prep) baèng/bôûi/ôû gaàn
before(prep) tröôùc khi body(n) thaân theå cabinet(n) tuû(coù
begin (v) baét ñaàu bone(n) xöông ngaên)/noäi caùc
beginning(n) phaàn ñaàu book(n) quyeån saùch call(n) tieáng/cuoäc goïi
behave (v) ñoái xöû border(n) bieân giôùi call(v) goïi (ñieän)
behaviour(n) caùch öùng xöû border(v) tieáp giaùp campaign(n) chieán dòch
behind(prep) ôû ñaèng sau both(adv) caû hai can(modal) coù theå
belief(n) loøng tin both(det) caû hai candidate(n) ngöôøi öùng
believe(v) tin töôûng bottle(n) chai, loï cöû
belong(v) thuoäc veà(ai) bottom(n) phaàn ñaùy capable(a) coù khaû naêng
below(adv) ôû phía döôùi box(n) caùi hoäp capacity(n) söùc
below(prep) ôû döôùi boy(n) con trai chöùa/coâng suaát
beneath(prep) ôû döôùi brain(n) ñaàu oùc capital(n) thuû ñoâ/voán
benefit(n) lôïi ích branch(n) caønh caây/chi car(n) xe hôi
beside(prep) beân caïnh nhaùnh card(n) theû/thieáp
best(adv) toát nhaát break(v) laøm gaõy/vôõ care(n) söï chaêm soùc
better(adv) toát hôn breath(n) hôi thôû care(v) chaêm soùc
between(prep) ôû giöõa breathe(v) thôû career(n) söï nghieäp
beyond(prep) ôû beân bridge(n) caây caàu careful(a) chu ñaùo, caån
kia/qua khoûi brief(a) vaén taét thaän
big(a) to,lôùn bright(a)thoâng minh carefully(adv) caån thaän
bill(n) hoùa ñôn bring(v) mang carry(v) mang, vaùc
bind(v) troùi buoäc broad (a) roäng, meânh case(n) caûnh ngoä/tröôøng
bird(n) con chim moâng hôïp
birth(n) söï ra ñôøi brother(n) anh(em) trai cash(n) tieàn maët
birth-control(n)sinh ñeû coù budget(n) ngaân saùch cat(n) con meøo
keá hoaïch build(v) xaây döïng catch(v) baét
birthmark(n) veát bôùt building(n) coâng trình/toøa category(n) haïng, loaïi
bit(n) mieáng nhaø cause(n) nguyeân nhaân
black(a/n) maøu ñen burn(v) ñoát chaùy cause(v) gaây ra
block(n) khoái lôùn bus(n) xe buyùt cell(n) teá baøo
blood(n) maùu business(n) vieäc kinh central(a) trung taâm
bloody(a) coù maùu doanh centre(n) trung taâm
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 3
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

century(n) theá kyû claim(n) söï ñoøi hoûi commerce(n)thöông


certain(a) chaéc chaén claim(v) ñoøi hoûi maïi
certainly(adv) taát nhieân class(n) lôùp hoïc commercial(a) (thuoäc)
chain(n) daây xích clean(a) saïch seõ thöông maïi
chair(n) caùi gheá clean(v) lau chuøi commission(n)nhieäm vuï
chairman(n) chuû tòch clear(a) saùng suûa commit(v) cam keát
challenge(n)söï thaùch thöùc clear(v) laøm saïch commitment(n) lôøi cam
chance(n) cô hoäi clearly(adv) roõ raøng keát
change(n) söï thay ñoåi client(n) khaùch haøng/thaân committee(n) uûy ban
change(v) thay ñoåi chuû common(a) phoå bieán
channel(n) eo bieån climb(v) leo treøo communication(n) söï
chapter(n) chöông close(a) gaàn/thaân thieát giao tieáp/söï thoâng tin
character(n) tính neát/nhaân close(adv) gaàn community(n) coäng
vaät close(v) ñoùng ñoàng
characteristic(n) ñaëc closely(adv) 1 caùch thaân company(n) coâng ty
ñieåm maät compare(v) so saùnh
charge(n) nhieäm vuï/tieàn cloth(n) vaûi comparison(n) söï so
phaûi traû clothes(n) quaàn aùo saùnh
charge(v) tính giaù club(n) caâu laïc boä compete(v) caïnh tranh
cheap(a) reû tieàn coal(n) than ñaù competition(n) söï caïnh
check(v) kieåm tra code(n) boä luaät/maõ soá tranh
chemical(a) (thuoäc) hoùa coffee(n) caø pheâ complete(a) hoaøn toaøn
hoïc cold(a) laïnh complete(v) hoaøn thaønh
chemical(n) hoùa chaát colleague(n) ñoàng nghieäp completely(adv) troïn
chief(a) chuû yeáu, chính collect(v) söu taàm veïn
child(n) ñöùa beù collection(n) söï söu complex(a) phöùc taïp
choice(n) söï löïa choïn taàm/boä söu taäp component(n)thaønh
choose(v) choïn löïa college(n) tröôøng ñaïi hoïc, phaàn
church(n) nhaø thôø cao ñaúng computer(n) maùy vi tính
circle(n) ñöôøng troøn colour(n) maøu saéc concentrate(v) taäp trung
circle(v) khoanh troøn combination(n) söï keát concentration(n) söï taäp
circumstance(n) hoaøn hôïp trung
caûnh, tình huoáng combine(v) keát hôïp concept(n) khaùi nieäm
citizen(n) coâng daân come(v) ñeán concern(n) söï lo laéng,
city(n) thaønh phoá comment(n) lôøi bình luaän baên khoaên
civil(a) (thuoäc) coâng daân comment(v) bình luaän
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 4
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

concern(v) laøm baên contact(n) söï lieân heä county(n) haït, tænh
khoaên contact(v) lieân laïc vôùi (Anh)
concerned(a) coù lieân contain(v) chöùa ñöïng,bao couple(n) caëp, ñoâi
quan, dính líu goàm course(n) khoùa hoïc
conclude(v) keát luaän content(n)noäi dung court(n) toøa aùn
conclusion(n) söï/phaàn keát content(a) haøi loøng cover(n) voû boïc, bìa
luaän content(n) söï haøi loøng cover(v) bao phuû
condition(n) ñieàu kieän context(n) ngöõ/boái caûnh create(v) saùng taïo
conduct(v) höôùng continue(v) tieáp tuïc creation(n) söï saùng taïo
daãn/tieán haønh continuation(n)söï tieáp tuïc credit(n) tín duïng
conference(n) hoäi nghò contract(n) hôïp ñoàng crime(n) toäi aùc
confidence(n) söï tin caäy contrast(n) söï töông phaûn criminal(a) thuoäc troïng
confident(a) tin töôûng contrastive(a) töông phaûn toäi
confirm(v) xaùc nhaän contribute(v) ñoùng goùp criminal(n)keû phaïm toäi
conflict(n) söï xung ñoät contribution(n) söï ñoùng crisis(n) söï khuûng hoaûng
congress(n) quoác hoäi goùp criterion(n) tieâu chuaån
(Hoa Kyø) control(n)söï ñieàu critical(a) chæ trích
connect(v) lieân keát khieån,kieåm soaùt criticism(n) söï pheâ bình
connection(n) söï lieân keát control(v)ñieàu criticize(v)pheâ bình
consequence(n) haäu quaû khieån,kieåm soaùt cross(v) vöôït qua
conservative(a) baûo thuû convention(n) tuïc leä, qui crowd(n) ñaùm ñoâng
consider(v) xem xeùt, xem öôùc, hieäp ñònh cry(v)khoùc, keâu gaøo
nhö conversation(n) cuoäc noùi cultural(a) (thuoäc) vaên
considerable(a) ñaùng keå chuyeän hoùa
consideration(n) söï caân copy(n) baûn sao culture(n) vaên hoùa
nhaéc corner(n) goùc cup(n) taùch, cheùn
consist(v) goàm coù corporate(a) (thuoäc) ñoaøn current(a) hieän thôøi
constant(a) kieân ñònh, baát theå/taäp theå current(n) doøng(nöôùc)
bieán correct(a) chính xaùc,ñuùng currently(adv) hieän thôøi
construct(v) xaây döïng cost(n) giaù trò curriculum(n) chöông
construction(n) söï xaây cost(v) trò giaù trình giaûng daïy
döïng could(modal) coù theå customer(n) khaùch haøng
consume(v)tieâu thuï council(n) hoäi ñoàng cut(n) veát ñöùt
consumer(n) ngöôøi tieâu count(v) ñeám cut(v) caét
duøng country(n) quoác gia, queâ damage(n) söï hö haïi
consumption(n)söï tieâu thuï höông damage(v) laøm hö haïi
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 5
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

danger(n) söï nguy hieåm democracy(n)daân chuû direction(n) phöông


dangerous(a) nguy hieåm demonstrate(v) chöùng höôùng
dark(a) toái taêm minh directly(adv) tröïc tieáp
data(n) döõ lieäu deny(v) töø choái, phaûn ñoái director(n) giaùm ñoác
date(n) ngaøy thaùng/cuoäc department (n) khoa, ban disappear(v) bieán maát
heïn hoø depend(v) phuï thuoäc discipline(n) kyû luaät
date(v) ñeà ngaøy deputy(n) nghò só/ngöôøi discover(v) khaùm phaù ra
thaùng/heïn hoø phoù discuss(v) thaûo luaän
daughter(n) con gaùi derive(v) baét nguoàn töø discussion(n) söï thaûo
day(n) ngaøy describe(v) mieâu taû luaän
dead(a) cheát description(n) söï mieâu taû disease(n) beänh taät
deal(n) nhieàu design(n) baûn thieát keá display(n) söï tröng baøy
deal with (v) ñoái phoù, giaûi design(v) thieát keá display(v) tröng baøy
quyeát designer (n) nhaø thieát keá distance(n) khoaûng
death(n) caùi cheát desire(n) söï khao khaùt caùch
debate(n) cuoäc tranh luaän desk(n) baøn giaáy distinction(n) neùt ñaëc
debt(n) moùn nôï despite(prep) maëc duøs bieät
decade(n) thaäp kyû destroy(v) taøn phaù distribution (n) söï phaân
decide(v) quyeát ñònh detail(n) chi tieát phaùt
decision(n) söï quyeát ñònh detailed(a) coù chi tieát district(n) huyeän
declare(v) tuyeân boá determination(n) söï quyeát divide(v) chia
deep(a) saâu taâm division(n) söï phaân chia
defence(n) söï che chôû determine(v) quyeát taâm do(v) laøm
defend(v)che chôû, baûo veä develop(v) phaùt trieån doctor(n) baùc só
defendant(n) bò caùo development(n) söï phaùt document(n) taøi lieäu
define(v) ñònh nghóa trieån dog(n) con choù
definition(n) lôøi ñònh device(n) thieát bò domestic(a) (thuoäc) gia
nghóa die(v) cheát ñình
degree(n) ñoä(nhieät)/möùc difference(n) söï khaùc door(n) cöûa ra vaøo
ñoä nhau double(a) gaáp ñoâi
deliver(v) phaân phaùt different(a) khaùc doubt(n) söï nghi ngôø
delivery(n)söï phaân phaùt difficult(a) khoù khaên doubt(v) nghi ngôø
demand(n) söï yeâu caàu difficulty(n) söï khoù khaên doubtful(a) ñaùng nghi
demand(v) yeâu caàu dinner(n) böõa toái down(adv/prep) xuoáng
democratic(a) (thuoäc)daân direct(a) tröïc tieáp draw(v) veõ
chuû direct(v) höôùng daãn drawing(n) böùc veõ
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 6
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

dream(n) giaác mô effectively(adv) 1 caùch engineering(n) ngheà kyõ


dream (v) mô hieäu quaû sö
dress(n) aùo ñaàm effectiveness(n) tính hieäu enjoy(v) thích
dress(v) aên maëc quaû enough(adv) ñuû
drink(n) thöùc uoáng effort(n) söï coá gaéng ensure(v) baûo ñaûm
drink(v) uoáng egg(n) tröùng enter(v) ñi vaøo
drive(n) cuoäc chaïy xe either(adv) caùi naøy hay enterprise(n) doanh
drive(v) laùi xe caùi kia (trong 2 caùi) nghieäp
driver(n) ngöôøi laùi xe elderly(a) giaø, lôùn tuoåi entire(a) toaøn boä
drop(v) rôi xuoáng elect (v) baàu choïn entirely(adv) toaøn veïn
drug(n) thuoác/ma tuùy election(n) söï baàu cöû entitle(v) ñaët teân, ñaàu
dry(a) khoâ, raùo element(n) yeáu toá ñeà (cho saùch…)
during(prep) trong luùc else(adv) khaùc nöõa entry(n) loái ñi vaøo
duty(n) traùch nhieäm elsewhere(adv) ôû 1 nôi environment(n) moâi
each(det) moãi naøo khaùc tröôøng
ear(n) tai emerge(v) noåi leân environmental(a) veà
early(a) sôùm emphasis(n) söï nhaán moâi tröôøng
early(adv) sôùm maïnh equal(a) ngang, baèng
earn(v) kieám ñöôïc emphasize(v) nhaán maïnh equally(adv) ngang
earth(n) traùi ñaát employ(v) thueâ(ai laøm gì) nhau
easily(adv)1 caùch deã employee(n) ngöôøi laøm equip (v) trang bò
daøng coâng equipment(n) söï trang
east(n) mieàn ñoâng employer(n) ngöôøi chuû bò/thieát bò
easy(a) deã daøng employment(n) söï söû error(n) söï sai laàm/loãi
eat(v) aên duïng escape(v) troán thoaùt
economical(a) tieát kieäm empty(a) troáng roãng especially(adv) nhaát laø
economic(a)(thuoäc) kinh enable(v) laøm cho coù khaû essential(a) thieát yeáu
teá naêng establish(v) thaønh laäp
economy(n) neàn kinh teá encourage(v) khuyeán establishment(n) söï
edge(n) bìa röøng khích thaønh laäp
editor(n) bieân taäp vieân end(n) söï keát thuùc estate(n) baát ñoäng saûn
education(n) söï giaùo duïc end(v) keát thuùc estimate(v) öôùc löôïng
educational(a) (thuoäc) enemy(n) keû thuø even(adv) ngay caû
giaùo duïc energy(n) naêng evening(n) buoåi chieàu
effect(n) keát quaû löôïng/nghò löïc event(n) söï kieän
effective(a) coù hieäu quaû engine(n) ñoäng cô
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 7
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

eventually(adv) cuoái experience(n) kinh far(a) xa xoâi


cuøng nghieäm far(adv) xa, nhieàu
ever(adv) maõi maõi experience (v) traûi qua farm(n) trang traïi
every(det) moãi experiment (n) cuoäc thí farmer(n) noâng daân
everybody(pron) moãi nghieäm fashion(n) thôøi trang
ngöôøi expert(n) chuyeân gia fast(a) khoâng phai
everyone(pron) moïi explain(v) giaûi thích fast(adv) beàn vöõng
ngöôøi explanation(n) söï giaûi father(n) cha
everything(pron) moïi vaät thích favour(n) söï quyù meán
evidence(n) nhaân chöùng explore(v) thaêm doø fear(n) söï sôï haõi
exactly(adv) moät caùch express(v) baøi toû fear(v) sôï
chính xaùc expression(n) söï bieåu loä feature(n) ñieåm ñaëc
examination(n) söï khaùm extend(v) duoãi thaúng tröng
xeùt extent(n) phaïm vi fee(n) tieàn thöôûng
examine(v) khaùm xeùt external(a) beân ngoaøi feel(v) caûm thaáy
example(n) thí duï extra(a) theâm feeling(n) söï baét maïch
excellent(a) öu tuù extremely(adv) cöïc ñoä female(a) caùi, maùi
except(conj) loaïi tröø eye(n) maét few(det) soá ít
exchange(v) trao ñoåi face(n) maët few(n) vaøi
exchange(n) vaät trao ñoåi face(v) ñöông ñaàu field(n) ñoàng
executive(n) uûy vieân ban facility(n) tính deã daõi fight(v) chieán ñaáu
chaáp haønh fact(n) söï vieäc figure(n) hình minh hoïa
exercise(n) baøi taäp factor(n) nhaân toá file(n) söï maøi giuõa
exercise(v) laøm baøi taäp factory(n) nhaø maùy fill(v) laáp kín
exhibition(n) cuoäc trieån fail(v) thieáu soùt film(n) phim
laõm failure(n) söï thieáu soùt final(a) quyeát ñònh
exist (v) toàn taïi fair(a) hôïp lyù finally(adv) döùt khoaùt
existence(n) söï toàn taïi fairly(adv) thuoäc veà coâng finance(n) taøi chính
existing(a) thuoäc veà hieän baèng financial(a) (thuoäc) taøi
taïi faith(n) söï tin töôûng chính
expect(v) mong chôø faithful(a) trung thaønh find(v) tìm kieám
expectation(n) söï mong fall(n) söï ngaõ finding(n) söï phaùt minh
ñôïi fall(v) söï suïp ñoå fine(a) nguyeân chaát
expenditure(n) phí toån familiar(a) thaân thuoäc finger(n) ngoùn tay
expense(n) söï tieâu family(n) gia ñình finish(v) keát thuùc
expensive(a) ñaét tieàn famous(a) noåi tieáng fire(n) löûa
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 8
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

firm(n) coâng ty fresh(a) töôi gold(n) vaøng


first(a) thöùc nhaát friend(n) baïn good(a) toát
fish(n) con caù from(prep) döïa vaøo good(n) lôïi ích
fit(v) vöøa front(a) ñaèng tröôùc government(n) chính
fix(v) söûa chöõa front(n) maët traän phuû
flat(n) taàng, daõy phoøng fruit(n) quaû grant(n) trôï caáp
flight(n) söï truy ñuoåi fuel(n) nhieân lieäu grant(v) ban(cho)
floor(n) taàng(nhaø) full(a) traøn treà great(a) vó ñaïi
flow(n) söï chaûy traøn fully(adv) ñaày ñuû green(a) xanh laù caây
flower(n) hoa function(n) chöùc naêng grey(a) xaùm
fly(v) bay fund(n) kho, quyõ ground(n) maët ñaát
focus(v) laøm noåi fun(n) troø ñuøa group(n) nhoùm
follow(v) ñi theo sau funny(a) buoàn cöôøi grow(v) moïc, lôùn leân
following(a) sau ñaây further(adv) xa hôn nöõa growing(a) ñang lôùn leân
food(n) thöùc aên future(a) töông lai growth(n) söï lôùn maïnh
foot(n) baøn chaân future(n) töông lai guest(n) khaùch troï
football(n) moân boùng ñaù gain(v) ñaït tôùi guide(n) ngöôøi höôùng
for(conj) bôûi vì game(n) troø chôi daãn
for(prep) uûng hoä garden(n) coâng vieân gun(n) suùng
force(n) quyeàn löïc gas(n) hôi ñoát hair(n) toùc
force(v) eùp buoäc gate(n) coång half(det) phaân nöûa
foreign(a) (thuoäc) nöôùc gather(v) thu thaäp half(n) phaân nöõa
ngoaøi general(a) toång hôïp hall(n) hoäi tröôøng
forest(n) röøng general(n) caùi toång quaùt hand(n) tay
forget(v) queân generally(adv) noùi chung hand(v) chuyeån giao
form(n) hình thöùc generate(v) phaùt ra handle(v) caàm
form(v) taïo thaønh generation(n) theá heä hang(v) treo
formal(a) baûn chaát gentleman(n) ngöôøi quyù happen(v) xaûy ra
former(det) xöa phaùi happy(a) vui veû
forward(adv) veà töông lai get(v) laáy ñöôïc hard(a) cöùng
found(v) naáu chaûy girl(n) con gaùi hard(adv) gay go
foundation(n) söï thaønh give(v) cho hardly(adv) khaéc nghieät
laäp glass(n) kính hate(v) caêm thuø
free(a) töï do go(v) ñi have(v) coù, duøng
freedom(n) söï töï do goal(n) baøn thaéng he(pron) anh aáy
frequently(adv) nhieàu laàn god(n) thöôïng ñeá head(n) caùi ñaàu
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 9
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

head(v) laøm ñaàu horse(n) ngöïa impression(n) aán töôïng


health(n) söùc khoûe hospital(n) beänh vieän improve(v) caûi thieän
hear(v) nghe hot(a) noùng böùc improvement(n) söï caûi
heart(n) taám loøng hotel(n) khaùch saïn thieän
heat(n) hôi noùng hour(n) 1 giôø in(adv) ôû trong
heavily(adv) naëng neà house(n) nhaø in(prep) ôû, taïi
heavy(a) naëng household(n) hoä gia ñình incident(n) söï kieän
hell(n) ñòa nguïc housing(n) chuoàng include(v) keå caû
help(n) söï giuùp ñôõ how(adv) bao nhieâu including(prep) bao
help(v) giuùp ñôõ however(adv) duø nhö theá gaàm caû
hence(adv) do ñoù naøo income(n) thu nhaäp
her(det) coâ aáy huge(a) khoång loà increase(n) söï taêng
her(pron) coâ aáy human(a) coù tính ngöôøi theâm
here(adv) nôi ñaây human(n) con ngöôøi increase(v) taêng leân
herself(pron) chính coâ ta hurt(v) laøm ñau increased(a) söï taêng leân
hide(v) che giaáu husband(n) ngöôøi choàng increasingly(adv) caøng
high(a) cao I(pron) toâi, tôù ngaøy caøng taêng
high(adv) maïnh meõ idea(n) quan nieäm indeed(adv) thöïc vaäy
highly(adv) heát söùc identify(v) nhaän ra independent(a) khoâng
hill(n) ñoài if(conj) neáu phuï thuoäc
him(pron) anh aáy ignore(v) baùc boû index (n) ngoùn troû
himself(pron) chính anh illustrate(v) minh hoïa indicate(v) bieåu loä
aáy image(n) hình aûnh individual(a) caù nhaân
his(det) cuûa anh aáy imagine(v) töôûng töôïng individual(n) caù nhaân
his(pron) immediate(a) tröïc tieáp industrial(a) (thuoäc)
historical(a) (thuoäc) lòch immediately(adv) ngay coâng nghieäp
söû laäp töùc industry(n) coâng nghieäp
history(n) lòch söû impact(n) söï va chaïm influence(n) aûnh höôûng
hit(v) ñuïng implication(n) söï loâi keùo influence(v) aûnh höôûng
hold(v) caàm, giöõ imply(v) yù noùi ñeán
hole(n) caùi hang importance(n) söï quan inform(v) baùo tin
holiday(n) ngaøy nghæ troïng information(n) thoâng tin
home(adv) veà nhaø important(a) quan troïng initial(a) ban ñaàu
home(n) nhaø impose(v) aùp ñaët initiative(n) söï khôûi ñaàu
hope(n) nguoàn hy voïng impossible(a) khoâng thích injury(n) moái haïi
hope(v) hy voïng hôïp inside(adv) ôû trong
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 10
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

inside(prep) ôû phía trong item(n) tieát muïc last(v) keùo daøi


insist(v) nhaán maïnh its(det) cuûa caùi ñoù late(a) treã
instance(n) ví duï itself(pron) chính noù late(adv) treã
instead(adv) thay vì job(n) coâng vieäc later(adv) veà sau
institute(n) hoïc vieän join(v) keát hôïp latter(det) sau cuøng
institution(n) söï thaønh laäp joint(a) chung laugh(v) cöôøi vui
instruction(n) kieán thöùc journey(n) cuoäc haønh launch(v) phoùng
instrument(n) duïng cuï trình law(n) phaùp luaät
insurance(n) tieàn baûo judge(n) quan toøa lawyer(n) luaät sö
hieåm judge(v) xeùt xöû lay(v) boá trí
intend(v) coù yù muoán jump(v) nhaûy qua lead(n) chì
intention(n) muïc ñích just(adv) ñuùng lead(v) laõnh ñaïo
interest(n) söï quan taâm justice(n) coâng lyù leader(n) laõnh tuï
interested(a) coù quan taâm keep(v) tuaân theo leadership(n) söï laõnh
interesting(a) haáp daãn key(a) then choát ñaïo
internal(a) noäi boä key(n) chìa khoùa leading(a) höôùng daãn
international(a) quoác teá kid(n) con deâ non leaf(n) laù caây
interpretation(n) söï giaûi kill(v) gieát cheát league(n) lieân minh
thích kind(a) töû teá lean(v) döïa
interview(n) cuoäc phoûng kind(n) loaøi, gioáng learn(v) hoïc
vaán king(n) quoác vöông least(adv) toái thieåu
into(prep) vaøo trong kitchen(n) nhaø beáp leave(v) boû ñi
introduce(v) giôùi thieäu knee(n) ñaàu goái left(a) traùi
introduction(n) söï giôùi know(v) hieåu bieát leg(n) chaân
thieäu knowledge(n) söï hieåu legal(a) hôïp phaùp
investigate (v) ñieàu tra bieát legislation(n) söï ban
investigation(n) söï ñieàu labour(a) lao ñoäng haønh phaùp luaät
tra labour(n) taàng lôùp lao length(n) ñoä daøi
investment (n) voán ñaàu tö ñoäng less(adv) nhoû hôn
invite(v) ñeà nghò lack(n) söï thieáu less(det) bôùt ñi
involve(v) laøm lieân luïy lady(n) vôï let(v) cho pheùp
iron(n) saét land(n) ñaát letter(n) thö tín
island(n) hoøn ñaûo language(n) ngoân ngöõ level(n) trình ñoä
issue(n) söï phaùt ra large(a) roäng, lôùn liability(n) traùch nhieäm
issue(v) thoaùt ra largely(adv) phong phuù phaùp lyù
it(pron) caùi ñoù last(a) sau cuøng liberal(a) roäng raõi
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 11
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

library(n) thö vieän lot(n) vieäc ruùt thaêm match(v) ñoái choïi
lie(v) noùi doái love(n) tình yeâu material(n) vaät chaát
life(n) söï soáng love(v) yeâu matter(n) chaát, vaät chaát
lift(v) giöông cao lovely(a) ñaùng yeâu matter(v) tính chaát quan
light(a) saùng suûa low(a) thaáp, beù troïng
light(n) ñeøn lunch(n) böõa aên tröa may(modal) coù theå
like(prep) gioáng nhö machine(n) maùy moùc maybe(adv) coù theå
like(v) thích magazine(n) taïp chí me(pron) toâi, tôù
likely(a) coù leõ thaät main(a) chuû yeáu meal(n) böõa aên
likely(adv) coù khaû naêng mainly(adv) phaàn lôùn mean(v) nghóa laø
limit(n) söï giôùi haïn maintain(v) duy trì, baûo meaning(n) yù nghóa
limit(v) giôùi haïn veä means(n) cuûa caûi
limited(a) coù haïn cheá major(a) troïng ñaïi meanwhile(adv) trong
line(n) daây majority(n) ña soá luùc ñoù
link(n) maét xích make (v) cheá taïo measure(n) söï ño löôøng
link(v) lieân keát male(a) ñöïc, troáng measure(v) ño löôøng
lip(n) moâi male(n) con trai mechanism (n) cô caáu
list(n) danh saùch man(n) ñaøn oâng media(n) phöông tieän
listen(v) nghe manage(v) quaûn lyù truyeàn thoâng
literature(n) vaên chöông management(n) söï quaûn medical(a) (thuoäc) y hoïc
little(a) nhoû beù lyù meet(v) gaëp
little(adv) moät chuùt manager(n) ngöôøi quaûn lyù meeting(n) cuoäc mítting
little(det) chaúng bao manner(n) kieåu, caùch member(n) boä phaän
nhieâu many (det) nhieàu membership(n) soá hoäi
live(v) soáng map(n) baûn ñoà vieân
living(a) ñang soáng mark(n) nhaõn hieäu memory(n) trí nhôù
loan(n) söï vay nôï mark(v) ñaùnh daáu mental(a) (thuoäc) taâm
local(a) ñòa phöông market(n) chôï thaàn
location(n) vò trí market(v) baùn ôû chôï mention(v) ñeà caäp
long(a) daøi marriage(n) hoân nhaân merely(adv) ñôn thuaàn
long(adv) laâu, suoát married(a) coù choàng(vôï) message(n) thö tín
look(n) neùt maët marry(v) laáy(ai)laøm vôï metal(n) kim loaïi
look(v) nhìn mass(n) khoái, ñoáng method(n) phöông phaùp
lord(n) chuùa teå master(n) chuû middle(n) thaét löng
lose(v) thaát laïc master(v) laøm chuû might(modal) coù theå
loss(n) söï thua thieät match(n) cuoäc thi ñaáu mile(n) daëm, lyù
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 12
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

military(a) löïc löôïng vuõ music(n) aâm nhaïc no(det) khoâng


trang must(modal) phaûi nobody(pron) khoâng ai
military(n) binh lính my(det) cuûa toâi nod(v) ñoàng yù
milk(n) söõa myself(pron) chính toâi noise(n) oàn aøo
mind(n) taâm trí name (n) teân none(pron) khoâng vaät gì
mind(v) löu yù name (v) ñaët teân no one(pron) khoâng
mine(n) moû narrow(a) chaät heïp ngöôøi naøo
minister(n) boä tröôûng nation(n) daân toäc nor(conj) cuõng khoâng
ministry(n) Boä national(a) (thuoäc) daân normal(a) thoâng thöôøng
minute(n) phuùt toäc normally(adv) nhö
miss(v) tröôït, cheäch natural(a) (thuoäc) töï thöôøng leä
mistake(n) loãi laàm nhieân north(n) phía baéc
model(n) kieåu, maãu nature(n) thieân nhieân northern(a) baéc
modern(a) hieän ñaïi near(prep) gaàn nose(n) muõi
module(n) ñôn vò ño nearly(adv) gaàn nhö not(adv) khoâng
moment(n) choác, laùt necessarily(adv) taát yeáu note(n) lôøi ghi
money(n) tieàn necessary(a) caàn thieát note(v) ghi nhôù
month(n) thaùng neck(n) coå nothing(pron) khoâng gì
more(adv) hôn need(n) caàn thieát notice(n) lôøi baùo tröôùc
more(det) nhieàu hôn need(v) caàn, muoán notice(v) ñeå yù
morning(n) buoåi saùng negotiation(n) söï thöông notion(n) khaùi nieäm
most(adv) nhaát löôïng now(adv) baây giôø
most(det) phaàn lôùn neighbour(n) haøng xoùm nuclear(a) (thuoäc) haït
mother(n) meï neither(adv) cuõng khoâng nhaân
motion(n) söï vaän ñoäng network(n) maïng löôùi number(n) con soá
motor(n) ñoäng cô oâ toâ never(adv) khoâng bao giôø nurse(n) yù taù
mountain(n) nuùi nevertheless(adv) tuy object(n) ñoà vaät
mouth(n) mieäng nhieân objective(n) muïc tieâu
move (n) söï di chuyeån new(a) môùi observation(n) söï quan
move (v) di chuyeån news(n) tin töùc saùt
movement (n) söï vaän newspaper(n) baùo observe(v) theo doõi
ñoäng next(adv) tieáp obtain(v) giaønh ñöôïc
much(adv) nhieàu next(det) sau ñoù obvious(a) roõ raøng
much(det) phaàn nhieàu nice(a) thuù vò obviously(adv) hieån
murder(n) vuï aùn maïng night(n) ñeâm, toái nhieân
museum(n) nhaø baûo taøng no(adv) khoâng occasion(n) dòp
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 13
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

occur(v) xaûy ra order (v) ra leänh park(n) coâng vieân


odd(a) kyø quaëc ordinary(a) thoâng thöôøng parliament(n) quoác hoäi
of(prep) cuûa organisation(n) part(n) boä phaän
off(adv) taét organise(v) thaønh laäp particular(a) rieâng bieät
off(prep) khoûi organization(n) söï toå chöùc particularly (adv) moät
offence(n) söï vi phaïm origin(n) nguoàn goác caùch ñaëc bieät
offer(n) söï traû giaù original(a) (thuoäc) nguoàn partly(adv) ñeán chöøng
offer(v) bieáu, taëng goác möïc naøo ñoù
office(n) chöùc vuï other(a) khaùc partner(n) coäng söï
officer(n) só quan other(n) party(n) buoåi tieäc
official(a) (thuoäc) chính other(pron) pass(v) ñi qua
quyeàn otherwise(adv) caùch khaùc passage(n) söï troâi qua
official(n) vieân chöùc ought (modal) phaûi past(a) quaù khöù
often(adv) thöôøng our(det) cuûa chuùng ta past(n) dó vaõng
oil(n) daàu ourselves(pron) chính past(prep) quaù, muoän
okay(adv) ñoàng yù chuùng toâi path(n) ñöôøng moøn
old(a) giaø out(adv) ngoaøi patient(n) beänh nhaân
on(adv) tieáp tuïc outcome(n) haäu quaû pattern(n) göông maãu
on(prep) ôû treân output(n) saûn löôïng pay(n) tieàn löông
once(adv) chæ 1 laàn outside(adv) ôû phía ngoaøi pay(v) traû (tieàn löông)
once(conj) ngay khi outside(prep) ra ngoaøi payment(n) tieàn boài
one(pron) moät over(adv) qua, sang thöôøng
only(a) duy nhaát over(prep) heát peace(n) hoøa bình
only(adv) tröø ra overall(a) toaøn boä pension(n) tieàn trôï caáp
onto(prep) leân treân own(det) cuûa rieâng mình people(n) quoác gia, daân
open(a) môû own(v) sôû höõu toäc
open(v) môû, baét ñaàu owner(n) chuû nhaân per(prep) cho moãi
operate(v) hoaït ñoäng package(n) goùi ñoà percent(n) phaàn traêm
operation(n) caùch hoaït page(n) trang(giaáy) perfect(a) hoaøn toaøn
ñoäng pain(n) söï ñau ñôùn perform(v) thi haønh
opinion(n) quan ñieåm paint(v) sôn, queùt sôn performance(n) söï thi
opportunity (n) cô hoäi painting(n) hoäi hoïa haønh
opposition(n) söï choáng laïi pair(n) ñoâi, caëp perhaps(adv) coù leõ
option(n) söï löïa choïn panel(n) Panoâ period(n) thôøi kyø
or(conj) hoaëc paper (n) giaáy permanent(a) vónh cöûu
order (n) baäc, loaïi parent(n) cha, meï person(n) ngöôøi
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 14
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

personal(a) caù nhaân poor(a) ngheøo priority(n) quyeàn öu tieân


persuade(v) thuyeát phuïc popular(a) phoå bieán prison(n) nhaø tuø
phase(n) tuaàn traêng population(n) daân cö prisoner(n) tuø nhaân
phone(n) ñieän thoaïi position(n) vò trí private(a) caù nhaân,
photograph (n) böùc aûnh positive(a) xaùc thöïc rieâng
physical(a) (thuoäc) vaät possibility(n) söï coù theå probably(adv) haàu nhö
chaát possible(a) coù theå thöïc chaéc chaén
pick(v) hieän ñöôïc problem(n) vaàn ñeà
picture(n) böùc tranh possibly(adv) coù leõ, coù procedure(n) thuû tuïc
piece(n) maûnh, maãu theå process(n) quaù trình
place(n) ñòa ñieåm post(n) coät truï produce(v) trình ra
place(v) ñaët, ñeå potential(a) tieàm naêng product(n) saûn phaåm
plan(n) döï ñònh potential(n) khaû naêng production(n) söï saûn
plan(v) döï kieán pound(n) xuaát
planning(n) söï laäp keá power(n) naêng löïc professional(a) nhaø
hoaïch powerful(a) huøng maïnh ngheà
plant(n) thöïc vaät practical(a) thöïc haønh profit (n) thuaän lôïi
plastic(n) chaát deûo practice(n) thöïc tieãn program(n) chöông trình
plate(n) taám kim loaïi prefer(v) thích caùi gì programme(n) chöông
play(n) söï vui chôi (prep)are(v) thì, laø trình
play(v) chôi presence(n) söï hieän dieän progress(n) söï ñi leân
player(n) ngöôøi chôi present(a) hieän dieän project(n) ñeà aùn
please(adv) laøm haøi loøng present(n) hieän taïi promise(v) heïn öôùc
pleasure(n) nieàm vui present(v) ñöa ra promote(v) thaêng chöùc
thích president(n) hieäu tröôûng proper(a) thích ñaùng
plenty(pron) söï dö thöøa press(n) söï neùn properly(adv) hôïp thöùc
plus(prep) coäng vôùi press(v) eùp property(n) hoaøn toaøn
pocket(n) tuùi pressure(n) aùp suaát thích ñaùng
point(n) ñaàu nhoïn pretty(adv) khaù proportion(n) söï caân ñoái
point(v) chæ troû prevent(v) ngaên chaën proposal(n) söï ñeà xuaát
police(n) caûnh saùt previous(a) öu tieân propose(v) ñeà xuaát
policy(n) chính saùch previously(adv) tröôùc ñaây prospect(n) vieãn töôûng
political(a) veà chính phuû price(n) giaù protect(v) phoøng ngöøa
politics(n) hoaït ñoäng primary(a) nguyeân thuûy protection(n) söï baûo veä
chính trò prime(a) öu tuù prove(v) chöùng minh
pool(n) vuõng nöôùc principle(n) nguoàn goác provide(v) cung caáp
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 15
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

provided(conj) mieãn laø ready (a) saün saøng regulation(n) söï ñieàu
provision(n) söï döï phoøng real(a) thöïc teá chænh
pub(n) quaùn röôïu realise(v) thöïc hieän reject(v) loaïi ra
public(a) coâng coäng reality(n) söï thöïc relate(v) keå laïi
public(n) coâng chuùng realize(v) thöïc hieän relation(n) söï keå laïi
publication (n) söï coâng boá really(adv) thaät, thöïc ra relationship(n) moái
publish(v) coâng boá reason(n) lyù do quan heä
pull(v) loâi, keùo reasonable (a) bieát leõ relative(a) coù lieân quan
pupil(n) hoïc troø phaûi relatively(adv) coù quan
purpose(n) muïc ñích recall (v) goïi veà heä(ho haøng…)
push(v) thuùc ñaåy receive(v) nhaän, tieáp ñoùn release(n) söï giaûi thoaùt
put(v) ñaët, ñeå recent(a) môùi xaûy ra release(v) tha
quality(n) giaù trò recently(adv) môùi xaûy ra relevant(a) thích ñaùng
quarter(n) moät phaàn tö recognise(v) coâng nhaän relief (n) söï ñeàn buø
question(n) caâu hoûi recognition (n) söï coâng religion(n) toân giaùo
question(v) hoûi nhaän religious(a) (thuoäc) toân
quick (a) nhanh recognize(v) coâng nhaän giaùo
quickly(adv) nhanh choùng recommend(v) giôùi thieäu rely(v) tin
quiet(a) yeân laëng record(n) hoà sô, bieân baûn remain(v) coøn laïi
quite(adv) record(v) ghi cheùp remember(v) nhôù
race(n) cuoäc ñua recover(v) thu laïi remind(v) nhaéc nhôû
radio(n) rañioâ red(a) maøu ñoû remove(v) thaùo ra
railway(n) ñöôøng saét reduce(v) giaûm bôùt laïi repeat(v) nhaéc laïi
rain(n) côn möa reduction(n) söï thu nhoû replace(v) thay theá
raise(v) naâng leân refer (v) tham khaûo reply(v) traû lôøi
range (n) phaïm vi reference(n) söï tham report(n) baûn baùo caùo
rapidly(adv) moät caùch khaûo report(v) baùo caùo
mau leï reflect(v) phaûn xaï represent(v) ñaïi dieän
rare(a) hieám, loaõng reform(n) söï caûi caùch representation(n) söï ñaïi
rate(n) tyû leä refuse(v) naáu chaûy laïi dieän
rather(adv) thaø…hôn regard(v) ñeå yù representative(n) ngöôøi
reach (v) vôùi tôùi region(n) vuøng, mieàn ñaïi dieän
reaction(n) dò öùng regional(a) (thuoäc) vuøng, request(n) lôøi thænh caàu
read(v) ñoïc mieàn require(v) ñoøi hoûi
reader(n) ñoäc giaû regular(a) bình thöôøng requirement(n) nhu caàu
reading(n) söï xem
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 16
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

research(n) söï nghieân cöùu roll(v) laên secondary(a) thöù hai


resource(n) thuø ñoaïn roof(n) maùi nhaø secretary(n) thö kyù
respect(n) moái quan heä room(n) phoøng section(n) tieát dieän
respond(v) phaûn öùng laïi round(adv) quanh sector(n) khu vöïc
response(n) söï traû lôøi round(prep) xung quanh secure(v) cuûng coá
responsibility(n) traùch route(n) tuyeán ñöôøng security(n) söï an toaøn
nhieäm row(n) söï cheøo thuyeàn see(v) thaáy, xem
responsible (a) coù traùch royal(a) (thuoäc) hoaøng seek(v) theo ñuoåi
nhieäm gia seem(v) döôøng nhö
rest(n) söï nghæ ngôi rule(n) quy taéc select(v) löïa choïn
rest(v) nghæ ngôi run(n) cuoäc ñi daïo selection(n) söï löïa choïn
restaurant(n) nhaø haøng run(v) chaïy sell(v) baùn reû
result (n) keát quaû rural(a) noâng thoân send(v) göûi
result (v) ñöa ñeán keát quaû safe(a) an toaøn senior(a) thaâm nieân
laø safety(n) söï an toaøn sense(n) giaùc quan
retain(v) giöõ, caàm laïi sale(n) söï baùn haøng sentence(n) lôøi tuyeân aùn
return(n) söï trôû laïi same(det) ñeàu ñeàu separate(a) rieâng reõ
return(v) trôû laïi sample(n) maãu haøng separate(v) phaân ra
reveal(v) phaùt giaùc satisfy(v) ñaùp öùng sequence(n) söï noái tieáp
revenue(n) thu nhaäp save(v) cöùu nguy series(n) loaït, ñôït
review(n) söï xem xeùt laïi say(v) noùi serious(a) nghieâm trang
revolution(n) voøng (tua) scale(n) vaûy(caù…) seriously(adv) ñöùng ñaén
rich(a) giaøu coù scene(n) hieän tröôøng servant(n) ngöôøi haàu
ride(v) cöõa ngöïa scheme(n) söï phoái hôïp serve(v) phuïc vuï
right(a) thaúng, toát school(n) tröôøng hoïc service(n) söï phuïc vuï
right(adv) ngay thaúng science(n) khoa hoïc session(n) phieân hoïp
right(n) ñieàu toát scientific(a) coù kyõ thuaät set(n) taäp hôïp
ring(n) chieác nhaãn scientist(n) nhaø khoa hoïc set(v) oån ñònh
ring(v) ñeo nhaãn score(v) soá ñieåm settle(v) giaûi quyeát
rise(n) söï taêng leân screen(n) taám chaén settlement(n) söï giaûi
rise(v) vöôït leân sea(n) bieån quyeát
risk(n) söï nguy hieåm search(n) söï tieàm kieám several(det) khaùc nhau
river(n) doøng soâng search(v) luïc soaùt severe(a) nghieâm khaéc
road(n) con ñöôøng season(n) muøa sex(n) giôùi tính
rock(n) ñaù seat(n) choã ngoài sexual(a) (thuoäc) giôùi
role(n) vai troø second(n) vaät thöù hai tính
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 17
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

shake(v) laéc, lay ñoäng sister(n) chò, em gaùi somewhat(adv) goïi laø
shall(modal) seõ sit(v) ngoài somewhere(adv) ôû nôi
shape(n) hình thöùc site(n) nôi, choã naøo ñoù
share(n) löôõi caøy situation(n) vò trí son(n) con trai
share(v) phaân chia size(n) kích côõ song(n) tieáng haùt
she(pron) chò aáy, coâ aáy skill(n) söï kheùo leùo soon(adv) sôùm
sheet(n) khaên traûi giöôøng skin(n) da sorry(a) ñaùng buoàn
ship(n) taøu thuûy sky(n) trôøi, thieân ñöôøng sort(n) thöù, haïng
shoe(n) giaøy sleep(v) nguû sound(n) aâm thanh
shoot(v) vuït qua slightly(adv) khoâng ñaùng sound(v) keâu
shop(n) cöûa haøng keå source(n) nguoàn soáng
short(a) ngaén slip(v) troâi qua south(n) mieàn Nam
shot(n) vieân ñaïn slow(a) chaäm chaïp southern(a) höôùng nam
should(modal) neân slowly(adv) chaäm space (n) khoâng gian
shoulder(n) vai small(a) nhoû speak(v) noùi
shout(v) reo hoø smile(n) nuï cöôøi speaker(n) ngöôøi noùi
show(n) cuoäc bieåu dieãn smile(v) mæm cöôøi special(a) ñaëc bieät
show(v) trình dieãn so(adv) cuõng vaäy species(n) hình thai
shut(v) ñoùng, kheùp so(conj) vì theá specific(a) döùt khoaùt
side(n) maët phaúng social(a) coù tính chaát xaõ speech(n) khaû naêng noùi
sight(n) thò löïc hoäi speed(n) söï mau leï
sign(n) daáu hieäu society(n) xaõ hoäi spend(v) tieâu xaøi
sign(v) ñaùnh daáu soft(a) meàm, deõo spirit(n) tinh thaàn
signal(n) tín hieäu software(n) boä nhu lieäu sport(n) theå thao
significance(n)söï quan soil(n) ñaát spot(n) nôi, choán
troïng soldier(n) lính spread(v) traûi, caêng
significant(a) ñaày yù nghóa solicitor(n) coá vaán phaùp spring(n) söï nhaûy
silence(n) tính traàm laëng luaät staff(n) gaäy
similar(a) töông töï solution(n) dung dòch stage(n) saân khaáu
simple(a) ñôn giaûn some (det) moät vaøi stand(v) ñöùng
simply(adv) chæ laø somebody(pron) ai ñoù standard(a) tieâu chuaån
since(conj) someone(pron) moät ngöôøi standard(n) trình ñoä
since(prep) töø khi naøo ñoù star(n) ngoâi sao
sing(v) haùt something(pron) ñieàu gì star(v)
single(a) ñôn ñoäc ñoù start(n) luùc baét ñaàu
sir(n) thöa ngaøi sometimes(adv) ñoâi khi start(v) baét ñaàu
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 18
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

state(n) ñaïi vò success(n) söï thaønh coâng tea(n) traø


state(v) tuyeân boá successful(a) coù keát quaû teach(v) daïy
statement(n) lôøi tuyeân boá such(det) teacher(n) giaùo vieân
station(n) traïm, ñoàn suddenly(adv) baát thình teaching(n) ngheà daïy
status (n) ñòa vò lình team(n) coã(ngöïa..)
stay(v) ôû laïi suffer(v) chòu, bò tear(n) côn giaän döõ
steal(v) aên caép sufficient(a) coù khaû naêng technical(a) chuyeân
step(n) naác thang suggest(v) gôïi yù moân
step(v) khieâu vuõ suggestion(n) söï gôïi yù technique(n) kyõ xaûo
stick(v) caém, ñaâm suitable(a) phuø hôïp technology(n) kyõ thuaät
still(adv) vaãn coøn sum(n) toång soá telephone(n) ñieän thoaïi
stock(n) kho döï tröõ summer(n) muøa heø television(n) truyeàn
stone(n) ñaù quyù sun(n) maët trôøi hình
stop(v) döøng laïi supply(n) söï cung caáp tell(v) noùi
store(n) söï doài daøo supply(v) cung caáp temperature(n) nhieät ñoä
story(n) coát truyeän support(n) söï uûng hoä tend(v) troâng nom
straight(adv) thaúng support(v) khuyeán khích term(n) giôùi haïn
strange(a) xa laï suppose(v) giaû söû terms (n) ñieàu khoaûn
strategy(n) chieám löôïc sure(a) chaéc chaén terrible(a) khuûng khieáp
street (n) ñöôøng phoá surely(adv) nhaát ñònh roài test(n) söï thöû thaùch
strength(n) söùc maïnh surface(n) beà maët test(v) thöû thaùch
strike (n) cuoäc ñình coâng surprise(n) söï baát ngôø text(n) ñoaïn trích
strike (v) ñaùnh, ñaäp surround(v) bao vaây than(conj) so vôùi
strong(a) beàn, vöõng survey(n) söï nghieân cöùu thank(v) caùm ôn
strongly(adv) beàn, vöõng survive(v) soáng laâu hôn thanks(n) lôùi caùm ôn
structure(n) caáu truùc switch(v) ñaùnh baèng gaäy that(conj) giaù maø
student(n) hoïc sinh, sinh system(n) heä thoáng that(det) aáy, ñoù
vieân table(n) caùi baøn the(det) caùi, con
studio(n) xöôûng veõ take(v) caàm, naém theatre(n) saân khaáu
study(n) söï hoïc taäp talk(n) cuoäc troø chuyeän their(det) cuûa chuùng
study(v) hoïc talk(v) noùi chuyeän them(pron) chuùng noù
stuff(n) chaát tall(a) cao theme(n) ñeà taøi
style(n) phong caùch tape(n) daây, baêng themselves(pron) chính
subject(n) chuû ñeà target(n) muïc tieâu hoï
substantial(a) thaät, coù thaät task(n) nhieäm vuï then(adv) luùc ñoù
succeed(v) keá tieáp tax(n) thueá cöôùc theory(n) hoïc thuyeát
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 19
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

there(adv) ôû ñoù top(a) cao nhaát try(v) coá gaéng


there(pron) taïi nôi ñoù top(n) ñænh turn(n) voøng quay
therefore(adv) bôûi vaäy total(a) toång coäng turn(v) quay
these(det) caùi naøy total(n) toång soá twice(adv) gaáp hai
they(pron) hoï totally(adv) hoaøn toaøn type(n) kieåu maãu
thin(a) gaày touch(n) xuùc giaùc typical(a) ñaëc tröng
thing (n) ñoà duøng touch(v) sôø moù unable(a) baát taøi
think(v) suy nghó tour(n) cuoäc ñi chôi under(adv) ôû döôùi
this(det) ñaây laø towards(prep) theo höôùng under(prep) döôùi
those(det) nhöõng caùi ñoù town(n) thò traán understand (v) hieåu
though(adv) tuy nhieân track(n) daáu, veát understanding(n) söï
though(conj) duø cho trade(n) maäu dòch hieåu bieát
thought(n) söï suy nghó tradition(n) söï truyeàn undertake(v) ñònh laøm
threat(n) söï ñe doïa mieäng unemployment(n) söï
threaten(v) ñe doïa traditional(a) theo truyeàn thaát nghieäp
through(adv) qua thoáng unfortunately(adv) baát
through(prep) xuyeân qua traffic(n) giao thoâng haïnh
throughout(prep) töø ñaàu train(n) xe löûa union (n) söï hôïp nhaát
ñeán cuoái train(v) reøn luyeän unit(n) ñôn vò
throw(v) neùm, vöùt training(n) söï ñaøo taïo united(a) lieân keát
thus(adv) nhö vaäy transfer(n) söï di chuyeån university(n) tröôøng ñaïi
ticket (n) nhaõn transfer(v) dôøi hoïc
time(n) thôøi gian transport(n) phöông tieän unless(conj) neáu khoâng
tiny(a) nhoû xíu travel(v) ñi du lòch unlikely(a) khoâng chaéc
title(n) nhan ñeà treat(v) xem nhö until(conj) cho ñeán khi
to(adv) vaøo, laïi treatment(n) söï ñoái xöû until(prep) cho ñeán khi
to infinitive-marker treaty(n) hieäp öôùc up(adv) ôû treân
to(prep) ñeán, tôùi tree(n) caây up(prep) ngöôïc leân
today (adv) hoâm nay trend(n) khuynh höôùng upon(prep) vaøo luùc
together(adv) ñoàng thôøi trial(n) ñieàu thöû thaùch upper(a) treân cao
tomorrow(adv) ngaøy mai trip(n) cuoäc ñi chôi urban(a) thaønh thò
tone(n) tieáng(nhaïc) troop(n) ñoaøn, ñaøn us(pron) chuùng ta
tonight(adv) ñeâm nay trouble(n) söï phieàn haø use(n) söï duøng
too(adv) cuõng true(a) chaân chính use(v) duøng
tool(n) duïng cuï trust(n) söï tín nhieäm used(a) thöôøng duøng
tooth(n) raêng truth(n) söï thaät, leõ phaûi used(modal)
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 20
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

useful(a) coù ích want(v) muoán whilst(conj) trong khi


user(n) ngöôøi duøng war(n) söï caõi coï maø
usual(a) thoâng thöôøng warm(a) aám aùp white(a) traéng
usually(adv) thöôøng warn(v)caûnh caùo who(pron) ai
thöôøng wash(v) röûa, giaët whole(a) troïn veïn
value(n) giaù trò watch(v) xem whole(n) toaøn boä
variation(n) söï bieán ñoåi water(n) nöôùc whom(pron) ai, ngöôøi
variety(n) söï ña daïng wave(n) laøn soùng naøo
various(a) khaùc nhau way(n) ñoaïn ñöôøng whose(pron) cuûa ai
vary(v) thay ñoåi we(pron) chuùng toâi why(adv) taïi sao
vast(a) meânh moâng weak(a) yeáu ôùt wide(a) roäng lôùn
vehicle(n) phöông tieän weapon(n) vuõ khí widely(adv) khaép nôi
version(n) baûn kòch wear(v) mang, ñeo wife(n) vôï
very(a) thöïc söï weather(n) thôøi tieát wild(a) daïi, hoang
very(adv) raát week(n) tuaàn leã will(modal) seõ
via(prep) ñi qua weekend(n) cuoái tuaàn will(n) nguyeän voïng
victim(n) naïn nhaân weight(n) caân naëng win(v) thaéng
victory(n) thaéng lôïi welcome(v) hoan ngheânh wind(n) gioù
video(n) truyeàn hình welfare(n) phuùc lôïi window(n) cöûa soå
view(n) caûnh well(adv) toát, gioûi wine(n) röôïu vang
village(n) laøng xaõ west(n) höôùng taây wing(n) phi ñoäi
violence(n) söï döõ doäi western(a) (thuoäc) phía winner(n) ngöôøi thaéng
vision(n) ñieàu mô thaáy taây cuoäc
visit(n) söï tham quan what(det) gì, caùi gì winter(n) muøa ñoâng
visit(v) thaêm whatever(det) duø theá naøo wish(v) hy voïng
visitor(n) khaùch when(adv) khi naøo with(prep) vôùi
vital(a) (thuoäc) söï soáng when(conj) khi, luùc withdraw(v) ruùt lui
voice(n) tieáng where(adv) ñaâu, ôû ñaâu within(prep) beân trong
volume(n) aâm löôïng where(conj) trong ñoù without(prep) ôû ngoaøi
vote(n) laù phieáu whereas(conj) nhöng traùi woman(n) ñaøn baø
vote(v) boû phieáu laïi wonder(v) ngaïc nhieân
wage(n) tieàn löông whether(conj) coù…chaêng wonderful(a) caûnh ñeïp
wait(v) chôø ñôïi which(det) caùi naøo, ngöôøi wood(n) goã, cuûi
walk(n) söï daïo chôi naøo word(n) lôøi noi
walk(v) ñi boä while(conj) trong khi work(n) coâng vieäc
wall(n) töôøng while(n) luùc, choát, laùt work(v) laøm vieäc
Học, học nữa, học mãi!!! Trang 21
2000 từ tiếng Anh thông dụng Nguyễn ðặng Hoàng Duy

worker(n) coâng nhaân writer(n) taùc giaû you(pron) anh, chò, oâng,
working(a) lao ñoäng writing(n) kieåu vieát baø…
works(n) söï laøm vieäc wrong(a) khoâng ñuùng young(a) treû
world(n) theá giôùi yard(n) saân your(det) cuûa anh, chò…
worry(v) quaáy raày year(n) naêm yourself(pron) chính
worth(prep) ñaùng giaù yesterday(adv) hoâm qua anh
would(modal) seõ yet(adv) coøn, chöa youth(n) tuoåi treû
write(v) vieát

Haõy vaøo http://vihocsinhthanyeu.tk ñeå tham khaûo


theâm taøi lieäu hoïc taäp tieáng Anh.

Học, học nữa, học mãi!!! Trang 22