You are on page 1of 2

Acta fundacional de lassociaci

Dades de la reuni
Data Hora Lloc

Dades de les persones assistents1


Nom i cognoms Major dedat DNI/NIF/NIE Nacionalitat
s no
Localitat Carrer Nmero Pis Porta

Nom i cognoms Major dedat DNI/NIF/NIE Nacionalitat


s no
Localitat Carrer Nmero Pis Porta

Nom i cognoms Major dedat DNI/NIF/NIE Nacionalitat


s no
Localitat Carrer Nmero Pis Porta

Nom i cognoms Major dedat DNI/NIF/NIE Nacionalitat


s no
Localitat Carrer Nmero Pis Porta

Nom i cognoms Major dedat DNI/NIF/NIE Nacionalitat


s no
Localitat Carrer Nmero Pis Porta

Acords

1. Es constitueix lentitat denominada2 Associaci nom de l'associaci.


2. Saproven els estatuts pels quals sha de regir.
3. Selegeix la Junta Directiva amb la composici segent:3

Nom i cognoms, president/a


Nom i cognoms, secretari/ria
Nom i cognoms, tresorer/a
Nom i cognoms,
,
,

Signatures4

1. De tots els socis fundadors, que han de ser tres com a mnim, se nhan de fer constar totes les dades que es demanen a continuaci. Aix mateix,
cal adjuntar a aquesta acta el document acreditatiu de la identitat de cadascun.
2. La denominaci ha de contenir la paraula associaci i sha dexpressar exactament igual que als estatuts. Quan es tracti duna associaci juvenil,
shan dincloure en la denominaci les paraules juvenil o de joves.
3. Si a ms dels tres crrecs que sespecifiquen se nhan elegit daltres, es poden fer constar a continuaci.
4. Aquest document ha danar signat per tots els socis fundadors.

En compliment de la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal, sinforma que les
dades personals facilitades sintegraran en un fitxer del Departament de Justcia de la Generalitat de Catalunya anomenat registre
dentitats, amb la finalitat dexercir el registrament i control de les entitats jurdiques sobre les quals t competncia la Generalitat.

Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentaci daquesta sollicitud constitueix
un consentiment per tractar les dades que cont.

Lrgan administratiu responsable daquest fitxer s la Secretaria General de Justcia. Es poden exercir els drets daccs,
rectificaci, cancellaci i oposici enviant una sollicitud acompanyada amb una cpia dun document identificatiu vlid, per
qualsevol mitj que deixi constncia del seu enviament i recepci, a la seu de lrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010
Barcelona, o b trametent una sollicitud amb signatura electrnica certificada per una entitat reconeguda a ladrea
justicia@gencat.cat.
J-DE10909A