You are on page 1of 20

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah yang memberikan pemahaman


mendalam untuk para ulama sehingga mereka dapat
menyampaikan ilmu yang sangat banyak dan panjang dalam
rangkaian kata yang padat dan penuh mana.
Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Saw, para
keluarga dan shahabat beliau sekalian. Kepada Ulama
Mutaqaddimin, Ulama Muutaakhiriin dan Ulama-ulama yang
mutabah hingga akhir zaman.
Khazanah kitab kuning merupakan barang antik yang
sangat bernilai harganya dan semakin lama semakin mahal pula
harganya karena ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan
karya besar para Al-Ulama Ash-Shalihiin Al-Amillin Al-Mukhlishin,
membahas segala persoaalan keagamaan yang merupakan
kebutuhan umat sepanjang zaman.
Dalam kitab kuning terdapat istilah-istilah penting yang
digunakan secara turun temurun dari masa kemasa sehingga
dibutuhkan pemahaman tentang pengertian dan maksud dari
masing-masing istilah tersebut bagi siapa saja yang ingin
mendalami kitab kuning.
Buku kecil ini menjelaskan sebagian kecil yang istilah-istilah
tersebut yang menurut penulis mesti dipahami oleh para pemula
dalam belajar mengkaji kitab kuning khususnya istilah-istilah
dalam Fiqh as-Syafiiyyah. Penulis merangkum istilah-istilah
tersebut dari kitab-kitab para ulama untuk memudahkan dalam
memurajaah ketika diperlukan dan memudahkan pemahamannya
bagi mereka yang belum mampu mengkajinya secara langsung
dari kitab-kitab berbahasa Arab, karena dalam buku ini istilah-
istilah itu penulis jelaskan secara ringkas dalam bahasa Indonesia.
Tentu buku ini sangat jauh dari kesempurnaan dan sangat
banyak kekurangannya. Penulis sangat mengharapkan kepada
siapa saja yang mendapatkan kekeliruan yang fatal dalam buku ini
agar meluruskannya dan memberi tahukan kepada penulis agar
dapat memperbaikinnya sebagai mana mestinya demi kebaikan
kita bersama.
Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi penulis
sendiri dan siapa saja yang membacanya.
Semoga pembaca bersedia mendoakan penulis agar
termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan
kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat.
Semoga kita semua diberikan pemahaman yang
benar dalam Aqidah dan Amaliah sebagai mana
diwariskan oleh para Ulama dalam kitab-kitab mereka.
Semoga kita diberikan pemahaman mendalam
tentang ilmu agama sehingga tidak tergelincir dalam
kesesatan.
Semoga kita semua menjadi penghuni surga di Alam
Baqa.

Matangkuli, 10 Maret 2015

ABI SULTHAN
(Tgk. Taufiq Yacob, S. Pd. I.)
ISTILAH-ISTILAH IMAM AN-NAWAWI
1
: Pendapat Imam as-SyafiI yang kuat dan lawannya juga
kuat tapi di bawah tingkatan Al-Azhar.

Istilah al-Azhar menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas ada khilaf yaitu terdapat dua
pendapat Imam Asy-AsyafiI atau lebih dalam masalah
tersebut.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Azhar.
c. Muqabil dari al-Azhar juga kuat. (boleh diamalkan untuk
amal lii an-Nafsih. Untuk fatwa dan yang behubungan
dengan publik mesti diambil pendapat al-Azhar.)
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah al-Azhar dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 395 masalah.

: Pendapat Imam as-SyafiI yang kuat dan lawannya sangat


lemah.

Istilah al-Masyhur menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas ada khilaf yaitu terdapat dua
pendapat Imam Asy-AsyafiI atau lebih dalam masalah
tersebut.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Masyhur.
c. Muqabil dari al-Masyhur lemah tidak boleh diamalkan.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah al-Masyhur dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 23 masalah.
: Pendapat Ashab al-Wujuh yang kuat dan lawannya juga
kuat tapi dibawah tingkatan al-Ashah.
Istilah al-Ashah menunjukkan:
a. Dalam masalah yang dibahas ada khilaf yaitu terdapat dua 2
pendapat Ashhab al-Wujuh atau lebih dalam masalah
tersebut, baik berasal dari satu orang maupun dari orang
yang berbeda.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Ashah.
c. Muqabil dari al-Ashah juga kuat. (boleh diamalkan untuk
amal lii an-Nafsih. Untuk fatwa dan yang behubungan
dengan publik mesti diambil pendapat al-Ashhah.)
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah al-Ashah dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah sekitar 1038 masalah.

: Pendapat Ashab al-Wujuh yang kuat dan lawannya sangat


lemah.

Istilah as-Shahih menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas ada khilaf yaitu terdapat dua
pendapat Ashhab al-Wujuh atau lebih dalam masalah
tersebut, baik berasal dari satu orang maupun dari orang
yang berbeda.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan as-Shahih.
c. Muqabil dari as-Shahih lemah, tidak boleh diamalkan.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah As-Shahih dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 176 masalah.

: Pendapat Imam As-SyafiI setelah pergi ke Mesir.


Istilah al-Jadiid menunjukkan:
3 a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
Imam As-SyifiI sebelum beliau pergi ke Mesir dan setelah
beliau pergi ke Mesir.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Jadiid.
c. Muqabil dari pendapat al-Jadiid adalah pendapat al-Qadiim,
tidak boleh diamalkan kecuali yang ditarjihkan bahwa
pendapat al-Qadiim itu kuat dalam masalah tersebut.
Pendapat al-Qadim yang ditarjihkan kuat berjumlah 18
masalah.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah al-Jadiid dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah Sekitar 75 masalah.

: Pendapat Imam As-SyafiI sebelum pergi ke Mesir.

Istilah al-Qadiim menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
Imam As-SyifiI sebelum beliau pergi ke Mesir dan setelah
beliau pergi ke Mesir.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Jadiid.
c. Muqabil dari pendapat al-Qadiim adalah pendapat al-Jadiid.
Masalah yang diistilahkan dengan al-Qadiim dalam kitab Minhaaj
at-Thaalibiin berjumlah 28 masalah.
:
4
a. Perbedaan pendapat Shahbat Imam as-SyafiI dalam
menghikayahkan pendapat Imam as-SyafiI. Sebahagian
Shahabat mengatakan dalam masalah itu Imam SyafiI
hanya ada satu pendapat (Thariq al-Qatha). Sebahagian yang
lain menyatakan dalam masalah itu Imam As-SyafiI
memiliki lebih dari satu pendapat (Thariq al-Khilaf).
b. Perbedaan pendapat ulama sesudah Ashhab al-Wujuh dalam
menghikayahkan pendapat Ashhab al-Wujuh. Sebahagian
mengatakan dalam masalah itu Ashhab al-Wujuh tidak
berbeda pendapaat (Thariq al-Qatha). sebahagian yang lain
mengatakan dalam masalah itu Ashhab al-Wujuh berbeda
pendapat (Thariq al-Khilaf).

Thariq al-Qatha : Kelompok yang menyatakan tidak ada khilaf.


Thariq al-Khilaf : Kelompok yang menyatakan ada khilaf, salah
satu isinya sama dengan isi Thariq al-Qatha
diistilahkan dengan Thariq Khilaf yang muwafiq
bagi Thariq al-Qatha, yang lain berbeda dengan
isi Thariq al-Qatha diistilahkan dengan Thariq
Khilaf yang mukhalif bagi Thariq al-Qatha).

Tabel al-Mazhab

Masaalah

Thariq al-Qatha Thariq al-Khilaf

Haram Haram Makruh


Yang ditarjihkan sebagai al-Mazhab adalah isi dari Thariq al-Qatha
atau isi dari Thariq al-Khilaf yang sama dengan isi Thariq al-Qatha
5
atau isi dari Thariq al-Khilaf yang berbeda dengan isi Thariq al-
Qatha. Ketiga isi thuruq diatas memiliki potensi yang sama untuk
menjadi al-Mazhab.
Istilah al-Mazhab menunjukkan:
a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
murid Imam Asy-SyafiI dalam menghikayahkan pendapat
imam As-SyafiI atau terdapat perbedaan pendapat murid
Ashhab al-Wujuh dalam menghikayahkan pendapat Ashhab
al-Wujuh.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Mazhab.
c. Muqabil dari al-Mazhab adalah pendapat lemah, tidak boleh
diamalkan.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah al-Mazhab dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 87 masalah.

: Pendepat Imam As-SyafiI satu-satunya yang muqabilnya


adalah hasil perbandingan para Ashhab al-Wujuh terhadap
an-Nash Imam As-SyafiI dalam masalah lain yang mirip
dengan An-Nash dalam masalah tersebut.

Tabel an-Nash

An-Nash I An-Nash II

Haram Makruh

Qaul al-Mukharraj I Qaul al-Mukharraj II

Makruh Haram
Pendapat makruh dalam Qaul al-Mukharraj I adalah hasil
perbandingan (Takrij) Ashhab al-Wujuh terhadap an-Nash II. 6
Pendapat haram dalam Qaul al-Mukharraj II adalah hasil
perbandingan Ashhab al-Wujuh terhadap an-Nash I.

Istilah an-Nash menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
yaitu ada Qaul al-Mukharraj yang menjadi muqabil an-Nash.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan an-Nash.
c. Muqabil dari an-Nash adalah pendapat lemah, tidak boleh
diamalkan dan tidak boleh dibangsakan kepada Imam As-
Syafii.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah An-Nash dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 16 masalah.

: Pendapat yang kuat menurut Imam An-Nawawi baik


pendapat itu An-Nash Imam As-SyafiI atau Qaul Imam
As-SyafiI atau pendapat Ashhab al-Wujuh.

Istilah al-Manshus menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
baik Al-Aqwal (beberapa Qaul) maupun Al-Awjah (beberapa
Wajah).
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah pendapat yang
diistilahkan dengan al-Manshus.
c. Muqabil dari al-Manshus adalah pendapat lemah, tidak
boleh diamalkan.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah Al-Manshus dalam kitab
Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 13 masalah.
: Pendapat Ashhab al-Wujuh yang lemah. Muqabilnya
7
bisa jadi Ashah atau Shahih.

Istilah Fii Wajh Kaza menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
Ashhab al-Wujuh, minimal ada tiga pendapat.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah muqabil dari Fii Wajh
Kaza.
c. Muqabil dari Fii Wajh Kaza adalah Al-Ashah atau As-Shahih
dan muqabil inilah yang wajib diamalkan.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah Fii Wajh Kaza dalam
kitab Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 27 masalah.

: Ada dua pendapat Ashhab al-Wujuh dalam masalah yang


sedang dibahas.

Istilah al-Wajhain menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
Ashhab al-Wujuh dan jumlah pendapatnya hanya dua.
b. Yang kuat dalam masalah itu adalah al-Ashah atau As-
Shahih.
c. Muqabil pendapat Dhaif dari masing-masing dua wajh ini
adalah Al-Ashah atau As-Shahih.
Masalah dengan Istilah al-Wajhain dalam kitab Minhaaj at-
Thaalibiin berjumlah 7 masalah.

: Ada perbedaan pendapat dalam masalah yang


dibahas, tapi tidak bisa dipastikan apakah
khilafnya Qaul atau Wajh.

Istilah Fii Qauin Auw Fii Wajhin menunjukkan:


a. Dalam masalah yang dibahas terdapat perbedaan pendapat
tapi diragukan apakah khilafnya antar aqwal atau antar 8
awjah.
b. Qaulin atau Wajhin itu adalah pendapat yang lemah.
Muqabilnya Al-Azhar atau al-Masyhur bila Qaulin dan Al-
Ashah atau As-Shahih bila Wajhin.
Masalah yang ditarjihkan dengan istilah Fii Qauin Auw Fii
Wajhin dalam kitab Minhaaj at-Thaalibiin berjumlah 3 masalah.

/ : Sesudahnya ada khilaf

Istilah Kaza / Wa Kaza dalam kitab Minhaaj at-Thaalibiin


terdapat pada 393 tempat.

) ( :

Tambahan Imam An-Nawawi terhadap isi al-Muharrar dalam


kitab Minhaj at-Thalibin adalah 182 tambahan. Sekitar 50 tambahan
merupakan protes atas tarjih Imam Ar-RafiI dan sisanya sekitar
132 murni tambahan beliau tanpa unsur protes.

Ada beberapa tempat yang ditambah satu lafadh atau dua


lafadh dalam Minhaj At-Thalibiin tanpa diawali dengan dan
tanpa diakhiri dengan .
ISYARAH-ISYARAH YANG SERING DIGUNAKAN
DALAM FIQH MAZHAB AS-SYAFII
9

:
Bila diithlaqkan dalam fiqh As-Syafiiyah maksudnya adalah:
Imam Haramain Al-Juwainy, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf,
wafat pada tahun 478 H.

Bila diithlaqkan dalam Ushul Al-Fiqh maksudnya adalah:


Imam Ar-Raazi (Fakhruddin, Muhammad bin Umar bin Husain ar-
Raazi)

:
Bila diithlaqkan dalam kitab Mutaqaddimiin As-Syafiiyah
maksudnya adalah:
Al-Qaadhi Abu Haamid al-Marwazi pengarang kitab al-Jaami dan
kitab Syarh Mukhtasar al-Muzani.

Bila diithlaqkan dalam fiqh As-Syafiiyah maksudnya adalah:


Al-Qaadhi Husain Abu Ali Muhamad bin Ahmad Al-Marwazy,
wafat pada tahun 462 H.

Bila diithlaqkan dalam kitab Hadis maksudnya adalah:


Al-Qadhi Iyadh bin Musa bin Iyadh Al-Yahshubi Wafat tahun
544. H.

Bila diithlaqkan dalam kitab Tafsir maksudnya adalah:


Al-Qadhi Nashiruddin Abdullah bin Umar Al-Baidhawi.

Bila diithlaqkan dalam kitab Ushul al-Fiqh dan kitab Tauhid


maksudnya adalah:
Al-Qadhi Abubakar Muhammad bin Thaib bin Muhammad bin
Jafar Al-Baghwi.
10

:
Bila diithlaqkan dalam kitab fiqh as-Syafiiyyah maksudnya
adalah:
1. Al-Mawardi (Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardy,
wafat pada tahun 450 H).
2. Ar-Ruyani (Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad Ar-Ruyani,
wafat pada tahun 501 H).

:
Bila diithlaqkan untuk kalangan Shahabat Rasul maksudnya
adalah:
Saidini Abubakar As-Shiddiq dan Saidina Umar bin al-Khattab.

Bila diithlaqkan untuk Muhaddisiin maksudnya adalah:


1. Imam al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
2. Imam Muslim, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi
An-Naishaburi.

Bila diithlaqkan untuk Fuqaha as-Syafiiyyah maksudnya adalah:


1. Imam Ar-RaafiI (Abdul Karim Muhammad bin Abdul
Karim Ar-Raafi, Abu Qosim Al-Quzuwainy, wafat pada
tahun 634 H).
2. Imam An-Nawawi (Yahya bin Syarf Abu Zakaria An-
Nawawy, wafat pada tahun 677 H).
:
Bila diithlaqkan dalam Fiqh As-Syafiiyyah maksudnya adalah:
1. Imam Ar-Rafii
2. Imam An-Nawawy
11
3. Imam Taqiyuddin, Ali bin Abdu Al-Kaafi As-Subki, wafat
pada tahun 756 H.

/ :
Bila diithlaqkan dalam Fiqh As-Syafiiyyah maksudnya adalah:
Imam Jalaluddin al-Mahalli, Al-Jalal Muhamad bin Ahmad bin
Ibrahim Al-Mahally, wafat apada tahun 864 H.
Dalam ( ) jika disebutkan ( )maka yang dimaksud
adalah Muhammad bin Abdul Munim Al-Qahiry Syamsuddin,
wafat pada tahun 889 H.

: Pensyarah Kitab mana saja, baik Minhaj At-thalibin atau


bukan.

:
Bila diithlaqkan dalam fiqh as-Syafiiyah maksudnya adalah:
Syeikh Zakaria al-Anshary (Syeikh Zakaria bin Muhammad bin
Ahmad Al-Anshary wafat pada tahun 926 H).

:
Bila diithlaqkan oleh Khatib As-Syarbaini dan Ibnu Hajar al-
Haitami maksudnya adalah:
Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari.

Bila diithlaqkan oleh Al-Malibari dalam Fath al-Muin maksudnya


adalah:
Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami.
Bila diithlaqkan oleh Al-Jamal dalam Hasyiyahnya Alaa Fath Al-
Wahab maksudnya adalah: 12
Syeikh Athiyah Al-Ajhuri.

Bila diithlaqkan oleh Al-Bujarimi dalam Hasyiahnya Alaa Fath Al-


Wahab maksudnya adalah:
Syeikh Muhammad Al-Asymawi.

:
Bila diithlaqkan oleh Al-Jamal Ar-Ramli maksudnya adalah:
Syikhul Islam Zakaria Al-Anshari.
Khatib As-Syarbaini sering menggunakan istilah ( )untuk
menyebut gurunya Syeikh Muhammad Ar-Ramli.

:
Bila diithlaqkan oleh Al-Malibari dalam Fath al-Muin maksudnya
adalah:
Syikhul Islam Zakaria Al-Anshari.

:
Al-Mutaqaddimiin dalam Istilah Fuqaha As-Syifiiyah adalah:
Para Ulama yang hidup dalam Qurun yang keempat Hijriyah
(tahun 400. H). Mereka ada para Ashhab Al-Wujuh.

: Mereka adalah para ulama yang hidup sesudah abad


keempat Hijriyah.
:
13 Ashal Ar-Raudhah adalah kitab Fath Al-Aziz Syarh Al-Wajiz
(Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali, Fath Al-Aziz, juga dikenal
dengan nama Syarh Al-Kabiir adalah karangan Imam Ar-Rafii).
Kitab Fath Al-Aziz diringkas oleh Imam An-Nawawi dengan nama
Raudhah at-Thalibiin wa Umdah al-Muftiin (Ar-Raudhah). Dalam kitab
Ar-Raudhah ini Imam An-Nawawi menambah beberapa masalah
yang tidak terdapat di dalam Fath al-Aziz dan tambahan ini dikenal
dengan nama Zawaid Ar-Raudhah.
Bila disebutkan Ashal Ar-Raudhah dalam kitab ulama Asy-
Syafiiyah, yang mereka maksudkan adalah kitab Ar-Raudhah
karangan Imam An-Nawawi yang merupakan Ikhtishar dari kitab
Fath al-Aziz (tidak termasuk tambahan imam An-Nawawi di
dalamnya).

: Bila disebutkan Zawaid Ar-Raudhah, maksudnya


adalah tambahan Imam An-Nawawi dalam kitab
Ar-Raudhah.

: Bila disebutkan Ar-Raudhah, maksudnya adalah kitab Ar-


Raudhah termasuk tambahan Imam An-Nawawi di
dalamnya).

: Bila disebutkan Ar-Raudhah wa Ashliha, maksudnya


adalah makna yang terkandung dalam Ibarat
Imam An-Nawawi dalam Ar-Raudhah sama dengan
makna Ibarat Fath al-Aziz.
: Bila disebutkan Ar-Raudhah ka Ashliha, maksudnya
adalah makna yang terkandung dalam Ibarat 14
Imam An-Nawawi dalam Ar-Raudhah sedikit
berbeda dengan makna Ibarat Fath Al-Aziz.

:
Istilah ini menunjukkan bahwa pendapat itu dinukilkan dari
Ulama yang masih hidup. Mereka tidak menyebutkan nama ulama
yang dimaksud karena ada kemungkinan ulama itu meralat
pendapatnya. Bila dinukilkan pendapat ulama yang telah
meninggal biasanya langsung disebut namanya karena tidak
mungkin ulama tersebut merealat pendapatnya.

: Memakai lafadh pada bukan mana Ashli (sama seperti


Majaz) tanpa memperhatikan alaqah dan qarinah, tapi
hanya berpegang pada yang maruf.

URUTAN PENDAPAT MUTAMAD


Para Ulama Besar Mutaakhiriin dalam mazhab As-SyafiI
telah sepakat bahwa pendapat yang mutamad dalam mazhab As-
SyafiI adalah yang disepakati oleh Syaikhani (Imam An-Nawawi
dan Imam Ar-Rafii).
Bila keduanya berbeda maka yang mutamad adalah
pendapat yang ditarjikan oleh Imam An-Nawawi.
Bila terdapat pendapat yang ditarjikan oleh Imam Ar-RafiI
dan tidak ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi maka yang
mutamad adalah pendapat yang ditarjihkan oleh Ar-Rafii.
Urutan di atas berlaku selama ulama mutaakkhirin tidak
sepakat bahwa perkataan keduanya adalah kesilapan. Bila mereka
telah sepakat bahwa itu adalah kesilapan maka yang mutamad
adalah apa yang sampaikan oleh ulama mutaakhiriin.
URUTAN KITAB-KITAB MUTAMAD IMAM AN-NAWAWI
15 Bila terdapat perbedaan dalam kitab-kitab Imam An-
Nawawi maka harus didahulukan dengan urutan berikut:
1. At-Tahqiq Syarh At-Tambih
2. Al-Majmu Syarh Al-Muhazab
3. At-Tanqih Syarh Wasith
4. Raudhah At-Thalibiin Wa Umdah Al-Muftii Mukhtasar Fath
Al-Aziz.
5. Minhaj At-Thalibiin Wa Umdah Al-Muftiin Mukhtasar Al-
Muharrar.
6. Fatawa Imam An-Nawawi (Al-Masail Al-Mantsurah)
7. Syarh Muslim
8. Tashhih At-Tambih
9. Nuqat At-Tambih
Bila tidak terdapat dalam kitab-kitab As-Syaikhaini, yang
menjadi pegangan selanjutnya pendapat yang disepakati oleh Ibnu
Hajar al-Haitami dalam Tufhah al-Muhtaj, Jamal Ar-Ramli dalam
Nihayah al-Muhtaj, Zakaria Al-Anshari dan Khatib As-Syarbaini
dalam Mughni al-Muhtaj.
Bila terdapat perbedaan antara dalam kitab-kitab tersebut maka
pengangannya adalah pendapat Ibnu Hajar dan Jamal Ar-Ramli
khususnya dalam kitab Tufhah al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj dan
umumnya dalam kitab-kitab yang lain karang keduanya.
Bila terjadi perbedaan antar Ibnu Hajar dalam Tufhah al-Muhtaj
dan Jamal Ar-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj, para ulama sesudah
keduanya berbeda pendapat, yaitu:
Didahulukan pendapat Ibnu Hajar
Didahulukan pendapat Jamal Ar-Ramli
Boleh dipilih salah satu dari keduanya
URUTAN MUTAMAD KITAB-KITAB
IBNU HAJAR AL-HAITAMI 16
1. Tufhah al-Muhtaj
2. Fath al-Jawad Alaa Al-Irsyad
3. Al-Imdad Alaa Al-Irsyad
4. Al-Iab Syarh Al-Ubab
5. Fataawaa Ibnu Hajar Al-Haitami

URUTAN MUTAMAD KITAB-KITAB JAMAL AR-RAMLI


Syeikh al-Kurdi mengatakan, dalam masalah yang berbeda
antara kitab Nihayah al-Muhtaj dan Syarh Al-Idhah karangan Jamal
Ar-Ramli yang mutamad adalah isi kitab Syarh Al-Idhah karena
kitab Syarh Al-Idhah merupakan kitab baru beliau.

SINGKATAN NAMA-NAMA ULAMA


Syihb ad-Dn Ahmad bin Hamzah ( ar-Ramly al-Kabr )
Syams ad-Dn Muhammad bin Ahmad ( ar-Ramly As-
Saghr 919 - 1004 H. ).
Ibn Hajar al-Haitamy ( 909 - 973 H. )
Al-Khathb as-Syirbny ( - 977 H. ).
Nr ad-Dn 'Ali az-Zaydy / az-Ziydy ( - 1024 H.).
/
Syihb ad-Din bin Qsm al-Abdy ( 964 - 922 / 994 H.)

Nashr ad-Dn Manshr at-Thablawy ( - 1014 H.).
Ab Abdillh Muhammad bin Abd ad-Daim Al-
Barmawy. ( 763 - 831 H.).
Al-Baijury ( 1198 - 1277 H.).
Al- 'Allmah 'Athiyyatullh bin Athiyah al-Burhn ( -
190 H.).
Asy-Syamsu Muhammad bin Slim al-Hafnawy ( 1101 -
17 1181 H.).
/ Abdullh bin Hijz bin Ibrhm as-Syarqawy( 1150 - 1226
/ 1227 H.).
/
Nr ad-Dn 'Ali bin Ibrhm al-Halaby ( 975 - 1044 H.).

'Ali Syibramalisy; Nr ad-Dn Ab Dliy' 'Ali bin 'Ali (
997 - 1087 H.).
Syihb ad-Din Ahmad bin Salmah al-Qulyby (... - 069
H.)
Sulthn bin Ahmad al-Mazkhi ( 985 - 1075 H.).
Muhammad al-'Inni ( ... - 1098 H.).
Sulaimn bin Muhammad bin 'Umar al- Bujairamy.
Syamsu Muhammad Syaubary al-Khadry (977 - 1069 H.)
Hasan bin 'Ali Ahmad al-Mudbiry ( - 1170 H.).
/
Abd al-Hamid; asy-Syekh Abd al-Hamid ad-Daghistny.

Muhammad bin Manshr al-Ithfihy al-Mishry.
As-Sayyid bin Abdullh bin 'Umar al-Alawy ( 1209 - 1265
H.).
Asy-Syekh Muhammad bin Sulaimn al-Kurdy ( -
1194 H.).
AL-MARAAJI
18
Jalaluddin Al-Mahalli, Kanz ar-Raaghibin, dicetak bersama
Hasyiyatani, (Bairut: Darr al-Fikr, 1995).

Qulyubi dan Umairah, Hasyiyatani Qulyubi wa Umairah, dicetak


bersama Kanz Ar-Raaghibiin, (Bairut: Darr al-Fikr, 1995).

Khatib As-Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj, (Daar Al-Kutub Al-


Ilmiyah, 1994).

Jamal Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, (Bairut: Darr al-Fikr, 1984).

Ibnu Hajar Al-Haitami, Tufhah Al-Muhtaj, (Mesir: Al-Maktabah At-


Tijariyyah Al-Kubra, 1983.

Abdul Qadir Al-Indonesii, Al-Khazain As-Saniyah Min Masyaahir


Al-Kutub Al-Fiqhiyah, (, 2004).

Syeikh Al-Alaawi, Fawaid al-Makkiyah, (Bairut: Daar Al-Basyar Al-


Islamiyyah, 2004).

Muhammad Ibrahim Al Hafnawi, Al-Fath Al-Mubin fi Hilli Rumuz


wa Mushthalahat Al-Fuqaha wa Al-Ushuliyyin, (Daar As-
Salam, 2009).

Al-Faqih Sayyed Ahmad Miiqary Syamilah al-Ahdal, Sulam al-


Mutaallim al-Muhtaj ila Marifah Rumuz al-Minhaj, (Riyadh:
Dr al-Minhaj, 1997)

Maryam Saleh al-Dzafiri, Musthalahat al-Madzhib al-fiqhiyyah wa


Asrr al-Fiqh al-Marmuz,(Beirut: Ibn Hazm, 19980)

Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Fawaaid Al-Madaniyyah Fii Maa


Yuftaa Bii Qaulihi Min Aimmah As-Syafiyyah, (Libanon:
Nuur As-Saabah, 2011).