You are on page 1of 10

Anex laordinulministruluieducaieinaionale nr./...........

2017

METODOLOGIE CADRU PRIVIND REGLEMENTAREA UTILIZRII AUXILIARELOR


DIDACTICE N UNITILE DE NVMNT PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I

Art. 1Prezentametodologiereglementeazcadrul general alaprobriiauxiliarelordidactice, de


ctreMinisterulEducaieiNaionale, denumitncontinuare MEN, nscopulutilizriiacestoranunitile
de nvmntpreuniversitar.

Art. 2 (1) Pentrureglementareautilizrii la nivelulunitilor de nvmntpreuniversitar se


definetetermenul de Auxiliaredidactice ca fiindmateriale-suport elaborate
nsprijinulprofesorilori al elevilor, pentruimplementareaadecvatieficient a curriculumului
national. Aceastcategorie de auxiliarepoate include: culegeri de texte / cntece, culegeri de
exerciii / probleme, culegeri de teste / itemi de evaluare, pachete de fie de
activitateindependent, caiete de munc / activitateindependent etc., care pot fi prezentaten
format tipriti/saun format electronic / digital.
(2)Variantele/modelele de subiecte,itemiicuprini de acestea, precumibaremele de evaluarei
de
notareelaboratepentrutoateexameneleiconcursurilenaionale/olimpiade,ncoordonareaCentrului
Naional de EvaluareiExaminare, denumitncontinuare CNEE,nu pot fi
preluatenlucrridestinatecomercializrii.

Art. 3Prinprezentametodologiese reglementeaz:


a) diferenierea ntre auxiliarele pentru care este necesar solicitarea aprobrii prin ordin al
ministrului i cele pentru care este necesar solicitarea avizrii de ctre Secretarul de Stat;
b) constituirea comisiilor de aprobare / avizare;
c) procedura de aprobare, respectiv cea de avizare;
d) criteriile de conformitate pe care trebuie s le respecte auxiliarele didactice pentru a fi
aprobate / avizate;
e) calendarul de aprobare / avizare, care este comunicat anual.

Art. 4(1) Auxiliareledidacticeutilizatenunitile de nvmntpreuniversitar se aprobprinordin al


ministruluieducaieinaionale, nconformitate cu alin. (1) alart. 69 din LegeaEducaieiNaionalenr.
1/ 2011, cu modificrileicompletrileulterioare.

(2) Auxiliareledidactice care au fostrealizatencadrulproiectelor cu finanareeuropean, al celor


cu finanareinternaionalsauncadrulaltorproiectestrategice se supununeiproceduri de
avizareprindecizie a Secretarului de Stat cu atribuiindomeniu;

(3) Prinexcepie de la alin. (1) i (2),


ncazulinstrumentelordestinatedezvoltriicompetenelorelevilor, elaborate de ctreinstituii,
societitiinificerecunoscute la nivelnaionaliinternaionali / saupublicate de edituri de
prestigiunaional iinternaional (de ex. Academia Romn, Academia Oamenilor de tiin,

Pag. 1 din 10
ConsiliulBritanic, Institutul Cervantes, InstitutulGoethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.),
pentruutilizareaextins, la clas,estenecesaracordul MEN, conform Anexei3;

(4) MEN prin CNEE, efectueazverificareacriteriilor de conformitateipropunepentruaprobare,


anual, ndousesiuni, listaauxiliarelordidacticedisponibilepentruutilizareansistemul de
nvmntpreuniversitar.

Art. 5 Solicitantul aprobrii sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit n
continuare solicitant, poate fi autor, editor, productor, comerciant / furnizor autorizat sau alte
instituii recunoscute, care au ca obiect de activitate nvmntul/ educaia/ formarea i
colaboreaz cu cadre didactice i specialiti n domeniul la care face referire auxiliarul.

Art. 6 Auxiliarele didactice supuse aprobrii / avizrii trebuie s vizeze n mod explicit formarea
competenelor generale i / sau a celor specifice ale elevilor i s corespund cerinelor
curriculumului naional i programelor pentru olimpiadele colare, aprobate prin ordin al
ministrului, n vigoare.

Art. 7Auxiliareledidacticedepusepentruaprobare / avizaretrebuiesspecificenivelul (de ex.: grupa


/ clasa / vrsta/ formaiunea de studiucreiai se adreseaz etc.) is se adresezen mod explicit
tipurilor de activitididactice (de ex.: activitiremediale, activitipentruelevi cu
cerineeducaionalespeciale, activitipentruelevicapabili de performanetc), altoractiviti care
vizeazdezvoltareacompetenelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc., conform
Anexei2.

Art. 8 (1) Auxiliareledidacticepropusepentruaprobare / avizare se depun la sediul CNEE


pesuport electronic (CD, DVD) n format PDF, mpreun cu anexele 1 i 2, completate.

(2) Pentruobinereaacordului MEN prevzut laalin. (3) al art. 4,solicitaniicompleteazformularele


din anexele1i 3, care se depun la sediul CNEE.

(3) Pentruanulcolar 2017-2018, solicitrile de aprobare/avizare a auxiliarelordidactice se


depunntermen de 10 zile de la data intrriinvigoare a prezenteimetodologii.

CAPITOLUL II
Comisiile de aprobare / avizare

Art. 9 Comisiile de aprobare / avizare sunt constituite prin decizia Directorului General al CNEE.

Art. 10 (1) Comisiile de aprobare / avizareaauxiliarelordidactice se constituiepeniveluri de


nvmnt/discipline/domenii de pregtire/activiti educative.
(2) Comisiile de aprobare / avizare au ncomponenurmtoarelecategorii de personal:
inspectoriispecialiti din MinisterulEducaieiNaionale, Institutul de tiinte ale Educaiei (ISE),
CentrulNaional de EvaluareiExaminare, CentrulNaional de Dezvoltare
anvmntuluiProfesionaliTehnic (CNDIPT),inspectoricolari din cadrulinspectoratelecolare,

Pag. 2 din 10
precumicadre didactice care fac parte din ComisiileNaionale de Specialitatesaualte cadre
didactice cu experienndomeniu, propuse de ctrereprezentaniai MEN/inspectorate
colarejudeene(ISJ)/al municipiuluiBucureti (ISMB), la solicitarea CNEE.
Art. 11 (1) Comisia de aprobare / avizare are urmtoareastructur:
a) preedinte: reprezentant al MEN
b) vicepreedinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT
c) 3 membri: cadre didacticecomponente ale ComisiilorNaionale de Specialitate, cadre
didacticei/sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ;
d) secretar reprezentant al CNEE.
(2) nsituaian care existauxiliaredidactice elaborate nlimba de predare a
minoritilornaionale, ceitreimembriaiComisiei de aprobare / avizaretrebuies
fiecunosctoriailimbiimaterne respective.
(3) Membriicomisiei de aprobare/ avizaresemneazunangajamentprin care declarc nu se
afln conflict de intereseinicinincompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din
anexa5.

Art. 12Comisia de aprobare / avizare are urmtoareleatribuii:


a) elaboreaz procedura de lucru a comisiei;
b) realizeaz verificarea criteriilor de conformitate n cazul solicitrilor supuse aprobrii /
avizrii. Durata desfurrii acestei etape este de 30 de zile lucrtoare de la ncheierea
perioadei prevzute n calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitrilor, cu excepia
primei sesiuni de aprobare / avizare, cnd va fi de 60 de zile lucrtoare;
c) ntocmete documentaia n vederea aprobrii prin ordin al ministrului educaieinaionale sau
a obinerii avizului secretarului de stat pentru nvmntul preuniversitar.

Art. 13 Membrilor comisiei de aprobare / avizare li se elibereaz, de ctre CNEE, adeverine


care specificndeplinirea atribuiilor n cadrul comisiei.

Art. 14 MEN, prin CNEE elaboreaz o proceduroperaionalprin care se


stabilescanual:modalitatea de aprobare / avizareaauxiliarelordidactice, documentelentocmite ca
urmare a evaluriiicalendarulactivitilor.

Art. 15 Pentrufiecareauxiliarpentru care se solicitaprobare/ aviz, CNEE


percepeuntarifstabilitprinordinal ministruluieducaieinaionale.

CAPITOLUL III

DISPOZIII FINALE

Art. 16 Modalitatea de utilizarenunitile de nvmnt, nprocesulinstructiv-educativ,


aauxiliareloraprobateprinordin al ministruluieducaieinaionale/avizateprindeciziaSecretarului de
Stat pentrunvmntulpreuniversitar se reglementeazprinRegulamentul-Cadru de
organizareifuncionare a unitilor de nvmntpreuniversitar.

Pag. 3 din 10
Art. 17Aprobareaprinordin al ministruluieducaieinaionale/ avizareaprindecizie a Secretarului de
Stat aauxiliarelordidacticeutilizatenunitile de nvmntpreuniversitarinceteazefectele la
momentulcompletrii / revizuirii / modificriiCurriculumuluiNaionalcorespunztor.

Art. 18. Anexelenr. 1- 5 fac parte integrant din prezentametodologie-cadru.

Pag. 4 din 10
Anexa1 la metodologia-cadru

SOLICITARE DE APROBARE / AVIZARE

Subsemnatul/a..legitimat/ cu C.I./ B.I. seria ..


nr. . ncalitate de .. al . cu
sediuln
..v solicit
aprobarea / avizareaauxiliarului didactic cu titlul:

Menionezcauxiliarul didactic propusestenconformitate cu


prevederileprogrameicolare, irespecttoatereglementrilelegalenvigoare.

Data Semntura

Pag. 5 din 10
Anexa2 lametodologia-cadru

Datele de identificare ale auxiliarului didactic

pentruaprobare / avizare

1. Denumirea auxiliarului1...............................................................
2. Tipul2...................................................................................................
3. Forma de prezentare3..............................................................................
4. Curriculumul naional4..........................................................................
5. Discipline la care poate fi aplicat5...............................................................
6. Aria curricular6.....................................................................................
7. Nivelul la care poate fi aplicat7...............................................
8. Grupul int cruia i se adreseaz8............................................................
9. Autorii i editura/productorul/comerciantul9................................................
10. Principalele caracteristici ale auxiliarului10

Data Semntura

1 se vaprecizatitlul / denumireaauxiliarului;
2 se vaprecizacategoriadin care face parte auxiliarul;
3sevaprecizasuportulfizic al auxiliarului (hrtie / tiprit, CD, DVD etc.);
4 se vaprecizacurriculumulnaionalaprobatprinordin al ministrului, care a stat la bazaelaborriiirealizriiauxiliarului;

5 se vaprecizadenumireacomplet a disciplineisaudisciplinelor de studiu la care poate fi folositauxiliarulpropus;


6 se vorpreciza aria sauariilecurricularecorespunztoaredisciplinelor la care poate fi utilizat;
7se vaprecizanivelulformaiunii de studiu / grupei / clasei /claselorsauvrstacopiilor din nvmntulprecolar / al elevilor din

nvmntul general cruia / crora li se adreseazauxiliarul;


8 sevor face precizrilereferitoare la grupulintdeoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unulsaumaimultecategorii de

grupuriint cum ar fi: precolarisauelevi, cadre didactice (instrument de lucrupentruelev/demonstraiiefectuate de profesor etc.);
9 se vorprecizanumeleautoriloriediturii/productorului/comerciantului;
10sevorprecizaprincipalelecaracteristici constructive, funcionalei de exploatare ale auxiliarului didactic propus.

Pag. 6 din 10
Anexa3 lametodologia-cadru

FORMULAR PENTRU OBINEREA ACORDULUI MinisteruluiEducaieiNaionale

Subsemnatul/a..legitimat/ cu C.I./ B.I. seria ..


nr. . ncalitate de .. al . cu
sediuln.
..v solicit
acordulnvedereautilizriiextinsenunitile de nvmntpreuniversitar a (denumirea
publicaiei)

editat / reeditat la
(denumireaediturii)

nanul

Data Semntura

Pag. 7 din 10
Anexa4 la metodologia-cadru

CRITERII DE CONFORMITATE ALE AUXILIARELOR DIDACTICE

CRITERII DE CONFORMITATE Conform/ Argumente/


Neconform Exemple
1.Auxiliarul didactic are caracter etic, moral i nediscriminatoriu:
respect principiile care nu fac nicio deosebire de ras,
naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri,
gen, orientare sexual, vrst, handicap, boal cronic,
infectare HIV, apartenen la o categorie defavorizat.
2.Auxiliarul didactic conine informaii care nu aduc atingere
identitii i valorilor naionale, nu conine elemente rasiste,
xenofobe sau de promovare a ideologiei naionalist-extremiste.
3.Contribuie la formarea i dezvoltarea competenelor din
programa colar permind nelegerea /consolidarea /
recapitularea/aprofundarea/ extinderea coninuturilor.
4.Respectlogicaintern a disciplinei / disciplinelor
/ariilorcurriculare.
5.Respectcorectitudineatiinific a coninuturilor, n acord cu
programa / curriculumul, precum i formularea clar, complet i
corect a cerinelor activitilor propuse.
6.Valorific i dezvolt achiziiile anterioare ale elevilor.
7.Permite formarea de deprinderi i abiliti corespunztoare
ciclului curricular n care se afl elevii / precolarii, dup caz.
8.Auxiliarul 8.1. interactivitatea;
didactic 8.2 relaionarea cu alte domenii ale
faciliteaz: cunoaterii, deschiderea spre alte discipline i
domenii;
8.3 nvarea activ prin: rezolvarea de
exerciii i probleme, teme de reflecie, aplicaii
etc.;
8.4 autoevaluarea.
9.Conine teste i/sau itemi de evaluare i soluii de rezolvare De ex.: Nu
(dup caz) saudescriptori de performan(dup caz). este cazul
10.Conine teme care s permit transferul cunotinelor n viaa
cotidian.
11.ncurajeaz gndirea creativ, perspectivele comparative,
spiritul critic i flexibil (dup caz).
12.Modul de exprimare este corect i coerent i se raporteaz la
specificul disciplinei / disciplinelor / ariilor curriculare.
13.Exist un organizator la nceputul
secvenelor/capitolelor/temelor.
14.Materialul documentar i materialul grafic sunt variate i

Pag. 8 din 10
atractive.
15.Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vrstei elevilor i
exigenelor didactice ale disciplinei/ disciplinelor/ ariilor
curriculare.

Pag. 9 din 10
Anexa 5 la metodologia-cadru

ANGAJAMENT

Subsemnatul/a, _________________________________________________,
domiciliat/n ___________________________, posesor/are al/a B.I./C.I. seria _______ nr.
________________, eliberat de __________________, la data de ______________, codul
numeric personal ___________________________, numr telefon ________________, n
calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumitn
continuare Comisie,

declar pe propria rspundere c nu voi divulga sub nicio form informaii legate de
procesul de verificare a criteriilor de conformitate n cazul solicitrilor provind auxiliarele
didactice supuse aprobrii / avizrii, informaii de natur s atrag avantaje necuvenite din
activitatea pe care o desfor sau s aduc prejudicii imaginii Ministerului Educaiei
Naionale/Centrului Naional de Evaluare i Examinare.

Sunt de acord s-mi ndeplinesc toate sarcinile de lucru prevzute de Metodologia


Cadru privind reglementarea utilizrii auxiliarelor didactice n unitile de nvmnt
preuniversitar a crui anex este prezentul angajament, respectnd termenele stabilite i m
angajez c nu voi face publice detalii asupra activitii desfurate n cadrul procesului de
verificare a criteriilor de conformitate n cazul solicitrilor provind auxiliarele didactice supuse
aprobrii / avizrii.

Sunt de acord s-mi asum responsabilitatea pentru calitatea activitii desfurate i


declar c am luat la cunotin faptul c sunt obligat s pstrez confidenialitatea lucrrilor
Comisiei, pnn momentul n care sunt fcute publice de ctre CNEE.

Declar c NU am rude sau afini pn la gradul IV nici n cadrul editurii al crei auxiliar
didactic este evaluat de Comisie i nici dintre autorii auxiliarului didactic propus.

Declar c NU am participat la activiti n vederea elaborrii/proiectrii/editrii auxiliarelor


didactice analizate, n calitate de referent tiinific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor,
coordonator coninut tiinific.

n caz contrar, m voi supune rigorilor Art. 326 (falsul n declaraii) din Noul Cod Penal al
Romniei. Sunt contient/ c, n cazul n care voi nclca prevederile normative privind
protecia informaiilor clasificate, voi rspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material,
civil ori penal, n raport cu natura i gravitatea faptei.

Data, Semntura,

................................. (Nume, prenumei semnatura)

Pag. 10 din 10