You are on page 1of 161

'!

Y;S60

11i11

/[/('

'Ze

1,

i'
.,
------- - ---- --------------------------

Margarita G6rrissen
RosaHa de Rsler 7
7
8
o
o

\'\
li
l2

Wydawnictwo lektorklett
Pozna 2003

5
Wydawnictwo LektorKlett
ul. Polska 114
60-401 Pozna
tel. 061 849 62 Ol
Kilka slw wstpu .... .. ...... . ... .... 5 Zaimki zwrotne ... ... ...... ........... 72
Miejsce zaimkw w zdaniu . ... . .. .. 72
Tytu oryginafu: PONS Grammatik Spanisch im Griff 1erminy gramatyczne ..... .. .. 6
Test 4 ..... ..... .. .. ..... ...... . .. .. 75
. PONS Basisworrschatz Spanisch im Griff Rzeczownik .......... ............................ .... 7
Projekt okadki: Jerzy Nawrot Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownikw 11 Czas teraniejszy (Presente) .... .. ...... 78
Rysunki: Uta Guins Rzeczowniki zoone ..... . ...... . .... 13 Czasowniki regularne .. .<~.. ...... .... 78
Rzeczownik w zdaniu . . . . . 14 Czasowniki nieregularne .. ... ............. 80
'
7/'Ze
Rodzajnik .. ... . .. . ... . .. .. 15 Zastosowanie czasu teraniejszego .... .. 86
Rodzajnik okrelony . ...... . .... 15 Czasowniki zwrotne .. .. ........ ..... . 87
(t Rodzajnik nieokrelony . . . . 19
Czasowniki czce si z celownikiem 89 :zJ'
Rodzajnik nijaki Io . 20
Test 5 .. ... . .... ..... .. . . .... . 9 l c1''
111.i!? 1:\ Przymiotnik .. . ... . .. .. . ... . 22
Preterito perfecto (czas przeszy
Zgodno przymiotnika z rzeczownikiem 22
l '( } llodwj icr\ski przymiotnikw . . 2.1
dokonany zoony) ...... ..... ... ..... . 94 go
Liczb:1 mnoga przymiotnikw . 24 Tworzenie czasu jirelrilo jler(ecfo . ... 94 :h
Miejsce przymiotnika w zdaniu . 26 Tworzenie form /1r1r1ici/1io j1e1fc110
(imiesowu biernego) ... ...... . 94
Formy skrcone przymiotnikw . 27
Kilim przymiotnikw w zdaniu ............ 28 Zastosowanie .... ... .... ... . . .. .. . 95
Stopniowanie przymiotnikw .. .. .. . 29 Preterito imperfecto (czas przeszy
'fost l . .. ....... ........ . .... . 33 niedokonany) ... . .... .. ....... ... .. 96
Przyswek ... ...... ........ .. ....... ....... 37 Tworzenie czasu jlrelrilo i111jle1fec10 .. 96
~li,'.'.. : . . J Przyswki o formie sraej . . . . 37 Zasrnsowanie ...... .. .. . 97
Przyswki sposobu z kot1cwk -111e11/e . 38 Preterito indefinido (czas przeszy
Przymiotnik w fimkcji przyswka .. ..... 39 dokonany) ....... .... ................. . ... 98
Miejsce przyslwka w zdaniu .. ........ . 40 Tworzenie czasu hidefi11ido ...... ....... . 98
Wyraenia przyswkowe ... ..... ..... 42 Zasrosowanie ........ . ... ... ........ .. l02
Srnpniowanie przyswkw z ui.yciem 111rf.1,
l/Je!IOJ, frlll, /r/11/0 ... ..... ........... .... ... 42 Preterito indefinido i inne czasy ..... .. 'I04
lnt!eji'i1ido czy l111jle1jec10? .......... .... . l 04
~ ~i:n~t Klctt :'erlag GmbH, Stuttgart 2000 'ICst 2 ... .. . . . .... . . .. 47
Pretrito j1erfec10 czy !ndefi11ido? . .. ..... l 06
~ Ernst Klct.t Sprachen GmbH, Stuttgart 2002 Zaimki dzierawcze .. .. ... ... .. . 49
dla wydania polskiciro W l Formy nieakcentowane ...... ............. . 49 Preterito pluscuamperfecto
"' yc awnICtwo LektorKlett, Poznai1 2003 Formy akcentowane ........ .... .. . 50 (czas zaprzeszy) . ..... ........... ...... ... 106
Zaimki wskazujce . .... . .... ... .. . 52 'l\vorzenie czasu jlrctfri10 j1/mmr1111/m/crlo l 07
ISBN 83-88894-83-8 Zastosowanie .. . ....... . .. . . l 07
Zaimki nieokrelone .... . .. ..... .... 53 Test 6 ... ... ......... . 108
Test.~ .. .. .. ..... ... . ....... ........ 59
Thimacz~nie: Ewa Bal'tkowiak Zaimki osobowe ..... . ... .... ... 62
Wyraanie najbliszej przyszoci ........ '11 O
Redakcja serii: Robert Kuc Formy ... .. ........... . ... . l 10
Zaimki osobowe w fi.111kcji podmiotu ..... 62
Zastosowanie . ... . . ..... l l O
Redakcja tomu: Joanna Roszak Z;1imki akcentowane po przyimkach .. 65
Skad i amanie: Leszek Jalrnbowski Zaimki dopclnienia bliszego .. ... .. 66 Futuro simple (czas przyszy
Druk: Drukarnia Mo i I:uczak l)o. . Zaimki dopenienia dalszego . . 69 niedokonany) ...... ... ... ... ......... .. 1 11
Wf
yc arne. I ' mM Podwojenie zaimkw dopenienia 1worzc:nic czasu/i1111ro sim/1/e ... . ...... 11 l
bliszego i dalszegu . . 7l Zastosowanie . ... . ... .. .... . 112
: i\

s
Zdanie pytajce ... .. ... .......... .. ... 165
Futuro perfecto (czas przyszy zoony
Pytania bez zaimka pytajcego . .... . .. 165
dokonany) ...................... ......... ........ 113
Pytania z zaimkiem pytajcym .. .... 165
Tworzenie czasu futuro perfocro . .......... 113
Zastosowanie .... ............. . ..... ... . 113 Zdanie wzgldne ........... .......... .. .171
Z;1imki wzgldne ... . ... ... ... 17 l Grrtmc1tykrt jzykct hiszj)(l!Jskiego z l'wiczellic1111i" to ksika, ktrfrct jlomoe ci w jlrzyswrde11i11
Konstrukcja estar + gerunciio wyraajca Zdanie wzgldne z q11c . .. ... . l 71 11ct}111c111iejszych illfor111f!lji, jH1wt1frkr1ch i r'wicze11i11oj1c11wwt1nego11Mferi<1/11. Net jJew1101hcict!by.fjloz11c1l'
trwanie czynnoci . .. .. .. .. 114 Zdanie wzgldne z q11ie11 .. ........ .... 172 hiszj)(f1/skrt grr111wtyk nie jH1fwicr1jrfC nrt to zbyt wiele czrt.fll, et wtem jlotrzeb11jesz i11for111mji dobrze
Pormy .................................................. . 114 oj1rctcowcmej, zwizlej i wycze1j11t}r;cej.
Zdanie wzgli;dne z doili le ........ ...... . l 73
Zasrosowanie .............. ....................... 114
Zdanie wzgldne z el q11e, lr1 q11c, Gdy zr111wttasz, e ciqgle !!NISZ tmd11oci z 11iekt1fri1111i zctgc1d11ie11ic1111i (njl. tyj)(tllli zdt11i, s!ow11ictwe111,
'l\vorzenie gcrundio (imieslowu nie-
/11J q11e, fr1s CJllC .. ... ....... .. .. ... .. [7:) ocl111ic111q czy ko1iaftokrtmi) 1110esz swrfj jlroh!e111 rozwiqzctl' w 111ictr szyhko i gm11tow11ie. Wystc1rczy
odmiennego) ......................................... 115
Zdanie wzgldne z cl 1.wtl, lrt (ftr1!, oclnct!er' orljJllloied11iq stron w ksictce i j111swkm' orljJOwiedzi 11r1 sw1de jlytttnie - 11ctsw Grcmtaty/:w"
Tryb warunkowy: condicional imperfecto 117 los mrde.r, f(f.f (!1t1fes .... ....... ................ . l 7li
Tworzenie trybu warunkowego ............... I l 7 j1rojH11111je ci jmJste etc1jly jJrou!t!dzqce clo rozwiqzc111ic1 twoich klojiot1fw zjzykiem hiszjlct1iski111.
Zdanie wzgldne z /11 q11e i Io Cttfll ....... ... 17 lt
Zastosowanie .................................. l lll Dmgrt czfl' ksirtki j10.{wi1!co11c1 jest 11c111ce slow11ictwt1; Z/Ntjdziesz 1t1111 krtkie i11for111mje z dc111ego
Zdanie wzgldne z (!/)'li, myt1, c11yos, mym 17 5
Tryb warunkowy: conciicional perfecto 119 zrtkres11 orr:tz kilkrt l!rb kilkc111r1cie 11roz11/(/ico11ych /ll!icze1! ore1z testy sjmnodzrtjqce ojlr111owc111ie wikszych
Zdania warunkowe . ... ... .... 176
1worzenie trybu warunkowego ............... 119 Zdania warunkowe rzeczywiste ... . ..... 17 6 j}(lrtii 111C1teria!11.
Zastosowanie ..................................... .. 1.20 Zdania warunkowe moliwe
Tryb rozkazujcy (imperativo) . '120 i nierzeczywiste . .. .... .... .. .. ... . .. 177
Formy twierdzce .................................. 120 Mowa zalena ... . .... .. ... .. . '178 Korzystcmie z Grr1111rtlJ ki}!!Z)'kfl hiszj)(t1/skiego z l'wiczenic1111i" 1tlrttllli ri system grc1ficznych symboli:
1

Formy przeczce ............ .................. 173 -. Mowa zalena: zdanie glwne w czasie /1resc11te,
Tryb rozkazujcy i zaimki osobowe ........ 124 jmtrito /1e1fecto, amditim1<d 'Ti1 moesz UJzirfi' }lot! !11ji j1oszczegrf!11e zjcttl!i.rkd j{!Z.J'lwwe. Zobrtczysz
Zastosowanie ......................................... 125 lub ji1t1tro ........ ........ ..... .. ... . .. i 7B /1rzyk/cf(!oll!e zdrt11ir1, w kt1!1J1ch J!rdmvict si rlcmy j1rohle111 grct11Mtycz11y.
lcst 7 .................................................... 1.27 Pytania w mowie zalenej ..... .. .... .. 178
\V rrtzie tl!r[tjiliwo.(ci 111r1sz ohok /10/rkie t!t1111c1cze11ie.
Subjuntivo (tryb czcy) .................. .131 Tryb rozkazujcy w mowie zalenej . .. .. 179
Prcseute de s11bj1111tivo ..................... ......... l 3 l Mowa zalena: zdanie gwne w l!!rlejh1ir/11,
/111/mjecto lub Pl11s(f111111/1er(iYt11 .. ...... .. ... 17') 1i1 wajdziesz reg11!y lqcze11ir1 zrt sobq jHJszczegl11ych ll!J'J<1z1fw, 11by otrzym({/
Prcterito /1e1jecto de .mhj1111tivo .................... 138
l111jie1fecto de .f!lbj1111ti110 ............................. l 39 Test 10 .... . ........ . ...... . ....... .. ... IBI jJojlrrtllillr[ ,,11klr1dcmk"jzykowrf. W tc1helt1ch znctjdziesz jJodstttwowe formy
Preterito j1h1smt1111/1e1fecto de .wbj11111ivo ........ 142 Przyimki .. ... . .. ... ... ... 184 i kr!licwki, et sj1oglqdctjqc !7ct j1rzyklc1dy szybko ojN11111jesz zasc1r61. tworze11it1
Nastpstwo czasow l . . ............. ili'
' w Stlijltll/1110 .J Przyimek rt ... .. ... l81i i 11ycia tych(rm11.
Test8 ... ........ .. .. ..... .. .. . ......... 1115 Przyimek de .. . .. .. .. I HS
Przyimek e11 ..... .... ... ........ ......... lH7 Nie 111t1 reg11! hez U~)ije[tkrflll, ct!e nie 111c1rtUJ si. '.l)1111 Zl/(li:zkie111 11jlr1trz11110
Zastosowanie ser, estar i hay.. .. . 148
Przyimek /}{/rfl .. .. . l gg
11rt}wtt11iejsze z 11idJ, et czctsem tctke o.rtrzee11ic1, ktrfre jlozwolq ci 1111ik11r1r'
Bezokolicznik (infinitivo) ..... .............. i 53 Przyimek/Hl/" ........ .... ... ... .......... 1B9
Formy ........................... ........ ......... . 15) 11iektri1ch czsto jlojiel11irmych blcdw.
liczebniki ..... ...... ... . ... .. ......... '191
Zastosowanie .. ..... .. .. . ....... I 5:) Liczebniki glwne . ...... ................... 191
Forma zloona bezokolicznika ... . ..... 155 Okrelenia iloci .. .. .... . ........ . l 93 .fe.11i d;cesz jlrze!201w/ si, czy wszystko dobrze zroz11111irild orctz lf(fhrm'
Strona bierna (voz pasiva) .... ............ 'l 56 Liczebniki porzwlkmvc . ... . .. .......... 193 sjm1w11oki tl! jlosh1giwcmi11 si jzykiem, wykonctj wszysth,ie r'wicze11ir1
Strona bierna z ser . .. . . .. 156 Godziny .. . .. . .. ...... . .. :!24 i rozwiq testy. Kl11cz 11r1 k{)}/m ksiki jH1zwoli ci ocmi/swrde m11iejt11oki.
Strona bierna z cJ/(/r .... ... ..... .. . 157 Spjniki .. . .. .... ...... ... .. .. 195
Test 9 . .... . .... .... .... ...... ..... ....... 158 Spjniki wsprzdne ....... ... .. ... . l95 'Tim 2:11ru:zch or!Jy!r1 do iml)'th rozdzirtlrfw 11r1szej Grrmtrttyki", 0111dwi,-t)tzqd1
Przeczenie . ....... ................................ 161 Spjniki podrzdne .... .. ....... .. . .... 196 zrtgc1d11ieuie jiokrew11e.
Przeczenie z uyciem 110 . ... ...... .... . 161 CZ 2
Podwjne przeczenie ... ..... .. . .... . 162 Nauka sownictwa w wiczeniach.. i99
Klucz do wicze z czci 1 .. .. .. 301
Szyk zdania. ... .. . ..... . .. ..... .164 Powodzmic1!
Klucz do wicze z czci 2 .. ... .......... 303
Zdanie twierdz<icc . ... .... ............... 164
Zdanie podrzdne ... .... .... ...... ..... 165 Sowniczek ... ....... ..................... .. 308

5
4
' 1

Rodzaj rzeczownikw
Jzyk hiszpal'lski Jzyk /10/ski Jzyk hiszpa!'lski ]zyk/10Mi

adjetivo jJrzy111iot11ik participia perfecta imiesltfw biemy


El libro esta en la mesa. Ksiqkct jest net stole.
adverbia jlrzyslwek voz pasiva slro11c1 biemrt
~1cusativo biemih (prerrito) perfocto czr1s /Jrzeszly
objeto directo d1Jj;e/11ieuie blisze rloko//(/11)' zloo11y el sombrero la chaqueta W jzyk11 hiszpa1/skim rzeczowniki wyst}J11jq w.
articulo rodzclj11ik pronombre personal zrti111eh osobowy el hotel laoficina rodzajlf mskim llfb eilskim; 11ie met rzeczownikw
dativo relou!/Jik pl ural liczbct 11/1/ogct rodzaj11 nijctkiego . .'.
objeto in<lirecto dojJe!11ie11ie dri!rze pluscuamperfecto . czt1s zrt/Jrzeszly
pronombre cemostrativo zdimeh wshr1zttjq1y pronombre posesivo zr1i111ek dzierawczy
fomenino eftshi (rodzclj) preclicado orzeczmic Rodzaj rzeczownikw w jzyk11 hiszpaskim czsto nie oclpowictda ich rodzctjowi wjzyk11 polskim.
futuro czcts j;rzyszly prcposicin jlrzyi111ek ll7r111e jest wic, ctby 11czc1c .ri rzeczownikw, zawsze pamita o rodzajnik1t!
futuro perfocto (Z(/S jll'ZJ'SZI)' doko11c111y prcscme cz,1.r terc1i.niejszy
gcnitivo dojlel11icrcz pronombrc 2r1i111ck el caf k({UJ({ la oficina bi11ro
,, gnero rodzC1j verbo rcflexivo czmownik zwrotny el sol s!oce la luna ksiyc
gerundia i111ieslrfw czy1111y pronombre rcflexivo zr1i111ek zwrotny
verbo auxiiar cwsow11ik jJosilkowy pronombre rclativo zaimek wzgldny
indefiniclo cZCIS j1rzesz!y doko11cmy singular liczbd jlojerlynczct
imperativo !1J1b rozkrmtjqry sujcto jHJc/111iol Rzeczowniki rodzaju mskiego
imperfecta czcts jJrzesz!y pronombre sujero zr1i111eh /;or/miot11
niedoko11t111y susramivo rzeczownik
inclicativo superla[ivo .rlo/;ie1/ ;1rtjwyszy elchico chloj}(tk - Rzeczowniki zc1ko1iczone 11a -o sq net ogl roc!zttj11
llJ'b OZ11rtj1111tjq1)'
infinitivo bezokolicwik tiempo czas el libro ksiqkct mskiego. Wikszo rzeczoumikw rorlzaj11 mskie
pronombrc interrogativa zt1imek jlytctjqo1 pronombre inclcfiniclo Mi111ek 11ieokre.{/011y elhijo syn go naley do tej wialnie gmpy.
nlimero carclinal liczeb11ih g!1fu111y verbo czr1so11111ik el dormitorio sypialnict
comparativo stojJieil wyszy prescntc continuo czr1s temi11iejszy

\,.;~A.'>'
condicional 11;1b wc1m11kowy llwrtjr/l)' Uwctgct! Istniejq jer!nctk wyjc[tki: niektrfre czc1sow11iki zctkoczrme net -o sq roclzctjtt ie11skiego.
oracin condicional ulemie UJC111111kowe vocal sr1111ogloskc1 W poclcmych po11iej przyklctdctch rzeczow11iki la foto i !et moto nie sq wyjqtkm11i, stanowirt /
conjugacin ko11i11gelljr1, od111ic111r1 bowiem formy skrcone od rzeczoumik6w zc1k01iczonJ'lV w rzeczywistoki tllt -a:
conjuncin .1j11fj11ik
subjuntivo t1)'b lqczr;r)' la foto (fotograffa) zdjcie la moto (motociceta) motor
consoname ' .1jllg!oskc1 amano rkct a radio rctdio
masculina mski (roclzrlj)
verbo moda! Czrl.f{/({)//ik ll!Od(/l//y cl cache Sc/Jlll!lhrfd Rodzrt}N mskiego sq te czsto rzeczow11iki:
futuro prximo 11ctjb!iszc1 {lrzysz!o.u' elavin SttlllOfot - zc1k01icz1me lid -e /11/; sj;/glosk
ncgacin jlrzccze11ie el viaje jJodr
nominativo 111ic111ow11ik el hotel hotel
nlim ero liczbr1
objeto doj;e/nimie el elfa rlzie1iel mapa J!lctjM
pronombre de objcto zc1i111ek doj;e/11ie11iC1 - niektre rzeczoumiki zc1k01iczom iw -a; do tej
el tranvia trcumwtj el sofa sofit, kcmt1jJCt gmjJy zct!iczctjq si rrfwnie rzeczowniki z koit-
nlimero orclinal !icze!mik jlor.zrtdkowy
el problema j;roblem el clima kfi1J1C1t cwkq-ma
6
7
elDanubio D1111t1j - nr1zwy rzek i 1111frz
Como el aguila blanca es rara, las aguilas blancas Poniewr1 biedy orze! :wystp1tje rzc1dko,
elAmazonas il111r1zonkrt
estan protegiclas. bict!e orfy sqjJocl ochronq.
el Caribe Morze Kr1rr1ibskie
el Mediterraneo Morze nfdzie111ne Las hadas siempre ayudan en los cuentos y asf \J7 b3)_kctch wrki zmusze jJOlllctgctjq -
el hacla buena salva muchas veces a la princesa. dobrr1 1;;;(fkr1 ~;sto rc1t11je ksiniczk.
el amarillo kolor rf!ty - 11r1zwy kolorrfw i liczby
l el verde kolor zielony Kiedy jedndk rzeczownik u1czynr1 si net 11iec1kcentowrme a l11b ha, jest jJojJrzeclzony roclzctjnikiem e1/ski111 lr1:
el lila kolor liliowy
II elocho OStel/I
i,De qu co lor es la aceituna?
Jc1hiego kolom jest oliwhrt?
il
tl La aceituna puecle ser vercle o negra.
Il
Rzeczownold roolzajllll eskiego Oliwkc1111oe by zielo11r1 lttb cwrnrt.
IJ
I.
Rodzaju eskiego s: La haciencla cle don Pedro, i, es ta ce rea de aquf?

f,~ lachica
la mesa
dziewczy11r1
strfl
- w wikszoki jJrzypr1dk1fw rzeczow11iki
zr1ko17czo11e l/rt -a
Czy mrtjqtek don Pedra jest 11ieclr1!eko?
Sf, esd. cerca.
lasopa ZlljJcl \VikszoH rzeczownikrfw rodzr1j11 Trik, jest blisko.
laplaya ji/c1r1 e1/skiego nrt!ey do tej wlrdnie gm/JY.
Rodzaj rzeczownikw okre~ajcyd1 osoby i profesje
lanoche I/OC - niektrfre rzeczowniki zr1k011czo11e 11r1 -e Mi tfo es ingeniero y mi di!. es secretari;t. Mj w1tjek jest inynierem, r1 111ojc1 ciocirt
la parte cz.rl.' l11b .#(~!osk1! jest sekretctrkq.
la llave hlt1cz Roclzrtj rzeczownikw oz1lftczctjqlych nazwy
la catedral kcttedrrt osb i zc1worlw okrelc1111y w triki sc1111
sj;osb, jrtk roc/Z({.j i1111ych rzeczownikw.
la habitacin jl{)kj - rzeczowniki zr1ko1/czone nr1 -cirfn,
-sirfn, -dad, -ttul i -ttd cl niiio dziecho (chloj;iec) Rzeczowniki, ktrych formrt 111skc1 zr1ko1i-
laciuclad 111imto
la nina dziecko (r!zie111czy11kt1) czo11e1 jest lld -o, tworzq rodzctj e11sh.i jlrzez
la libertad wol110.fi'
cl hijo S)'ll zm11ir111 ko11cwki 11c1-t1.
la nacionaliclad 11rt rodowo.1'i'
la hija crkc1
ladecisin deqzjr1
el camarero ke!11er
lasalud zdrowie kel11erkd
la camarera
rns una b o una p? Tb !item b czy p? - llttZW)' liter
el profesor 11cmczycie! Gdy for111c1 mshrt rzeczow11ikr1 Zdho1/czo11c1
A mi me parccc que Malaga es muy tristica. - 11r1zwy kmjrfw, 111ir1st i wysjJ wlc.017czo11e la profesora nrmczycielka jest 11r1 -or, fo1w eilskq tworzymy j1rzez
ll'fyr/ctje 111i sic, e Mr1/c1grtjl!st br1rrlzo t11r)1stycz11y111111if1ste111. 11tt -rt; jHJzosl ale sq w wikszo.1'1:i rodutj11 cl trabajador jm1coumik dodcmie kmicwki -ri.
mskiego.
la trabajaclora jmtCOUIJliCcl
Yo me voy a la India y al Japn.
)ddf! rlo for/ii i do]fljH111ii. szef, kierownik
el jefe 117 11r1zu1cnh 1mfb i zcnvorlrfw, ktr)11.h fom1tt
Fuerteventura es muy bonita. la jefo szefo111t11kieroumiczkct 111skr1
zako1/czo11c1 jest net -e, form e1/skq
F11erte/!e11t1m1 jest bcmlzo lclflnt1. el depencliente sj11zedr1wcct lworzy111yj;rzez zc1micm ko1/c1fwki 11c1-rt.
la clepenclienta .1j;rzedc1wczy11i
,/,'-.. Rzeczowniki rodzc~tl .e1/skiego1 ktre zr1c~y11rtJrt si.11r1 dkce'.1t.01~r11'.e tt/11~ ht1, Scf li! ~i~zbie jl{)jedynczej
el presiclente jmzyclent, j;rzewodniczql)'
\\] / j1oj1rzedzo11e rodwpu/:mm mskim el, choc zctchow11jrf rodzclj zemh1. 117 !tczlm 11111og1e; rzeczow11tk1 te
la presiclenta jmzydmt (kobietct), jmewoclniczqm
cJl/ wystjJ11jrz j11 z rodzrtj11ikie111 e1/sh.i111 lcts.
l
9
f') Niektre rzeczowniki zctkmiczone net -nte ma}Cf takq smnq form w rodzctj11 mskim i e1/skim, np: el
!/ mnante/ la mnante (kochcmek/ kochcmkct), el estttrlicmte/ !tt est11rliante (st!fdent/s111clentka).
~
En esta ciudad hay mucha genre, muchas calles, 1J7 tym miecie jest d11o !!Idzi, d11o 1dic, dlfo
Niektre rzeczowniki mctjq tctkq sa111q for-
muchos coches y muchos autobuses. sr1111och11dw i chto c111tob11SUJ.
m w ob11 roclzrtjach. Do tej grttfJY ut!iczajq
Este alo no voy de vacaciones. 1J7 tym rok11 nic jc1d va we1kc1cje.
si:

1J7jzyk11 hiszj}{/skim, jJodobnie jctk w polskim, ist11iejc1: rzeczowniki, ktre wyst/J11jr{ tylko w liczbie
.~'~
el estudiante st11cle11t - niektre rzeczowniki zr1k111icz11ne net
la estudiante st11C!entkr1 -nte j1ojedy11czej !ttb tylko w liczbie 11111ogiej. Uczqc si, U!ctrto zumicii' 11r1 nie szczeglnq 11wctg, jJ011iewc1
str//JOU!iq one sU!oi.rte wyjqtki.
el participante 11czest11ik
Niektrire rzeczoumiki wy.rt/mjq tylko w liczbiejJojedy11czej, 11j1.:
la participante 1tczestniczkr1
la gen te /J1dzie
el rnrista f 111J'Sfrl - rzeczowniki zr1k01icz11J1e 11c1 -ista bme wyst/111jq ty/Iw w liczbie nmogiej, 11jJ.:
la turista t111ystkr1 las vacaciones wctkrllje, 11rlop
las gafas ok1t!c1ry
el periodista clziennikc1rz las tijeras noyczki
la periodista clzien11ike1rkrt los pantalones spodnie
Jctk wir!rti' w jmyklr1clr1ch'. niektrire rzeczowniki wyst/m)rtce wylqcz11ie UJ liczbie 11111ogiej, jJokiJ'Wctjrf si
el colega kolegrt - rzeczowniki zc1ho1ic.ume iw -a
z polskimi. Nie jest to jedm1k zmc1clr1, dlatego 11a!ey zivrr1m/ net nie szczeg!11q 11U1ag.
la colega koleankrt

Tworzenie liczby mnogiej:


el gufa przeworl11ik - nfumie rzeczouJJ1i!ii, J,trfre 11ie clrtjq si
la gufa
el joven
jlrzewoclniczkrt
miody chlojJttk
jmyj1orzqdk11wr1/t!o cld11ej gmjJ)'
Liczba j1ojedyncut Liczba mnoga
chlopcy
- Je.11i rzeczownik w liczbie pojec6111czej
zr1kmiczo11y jest 1}(/ sttmog/osk, liczb a
(-!>
/"-.

el chico eh/opiec - los chicos


la joven 111!0&1 clziewczyJ1r1 el elfa dzie1i ~-> los dias dni 11111ogr1 tworzymy przez c!odrmie-s.
la chica clziewczynr1 ~ las chicas dziewczyny
el padre o;aec Niektrfre rzeczowniId ojJis11jqce osoby i pro- la llave k!ttcz - las llaves kl11cze
la madre 11/cttkrt fesje 111ctjq Zlfjlelnic rrf11e okreJ1e11ic1 d!ct
el hombre 111zczyz11r1 frm roclzrtj11111shiego i e1ishicg11. Liczba pojedyncut Liczba mnogtt - Rzeczowniki zc1k01iczo11e w liczbie poje-
la mujer kobietrt el hotel hotel _, los hoteles hotele dynczej 11t1 splglosk !ttb akce111owrme
el rey krrfl el seiior jJrtll -; los se11ores -ftworzq liab 11111ogq przez dodcmie k01i-
la reina krrf!011Jt1 jJr11111U1ie/ criwki -es.
el actor ttkt~r 111r1l11nk01vie/jJrnistwo
la actriz aktorkd el esquf nctrtct - los esquires narty
la ciudad
la mujer
111iasto
kobietr1
-
~>
las ciudades 111ic1stt1
las mujeres kobiety

Liczbtt j1ojedyncza Liczba mnoga - Jeli rzeczownik w liczbie pojedynczej


el pez 1ybr1 _, los peces 1yby zr1ko1iczo11y jest 11c1 -z, kmicrfwkct ta jest
otra vez ;eszcze raz otras veces jeszcze kilka w liczbie mnogiej zmtjJowc111c1 kocwkc1:
razy -ces.

10 11
Liczbtt jJojedyncza Liczbtt mnoga - Rzeczowniki zc1ko11czo11e w liczbie f11de-
el avin .rr1J11o!ot -> los aviones .rctmo!oty dynczej 11c1 .rj1lglosk i r1kce11towc111e
el aleman Niemiec -> los alemanes Niemcy grctficznie 11r1 oste1t11iq .ry!c1b, w liczbie
la habitacin j;okj -> las habitaciones j1okoje mnogiej tmcq ten e1kce11t.
En este proyecro pilota los jvenes fabrican utensilios \V' tym dofwic1dcwl11ym jlrojekcie modzie (..~ . .~""
de cocina, como sacacorchos y abrelatas, a partir j1rod11k1rje 11ttrzdzic1 k11chenne, tctkie jctk 'K/
el autob(1s mttobm _, los autobuses ct11tobmy
de materiales reciclados. korkocictgi i otwierctcze do j1mzek, z 111c1te-
ritt!rfw wtrfmyth.
Liczbtt jJojedyncza Liczbtt mnogtt - RzeczoUJ11iki zt1ko1/czo11e w liczbie j1oie-
el examen egze1111i11 _, los examenes egzc1111i11y dynczej 11r1 -n i c1kcentoUJrt11e 11t1 jlrzed-
la joven rlziewczynct _, las jvenes dziewczyny ostc1t11ir{: sylctb, otrzy11111jq w liczbie lf/ jzyk11 hiszjJt11/shi111 istnieje kilkrt 111o
J1111ogiej rtkcen/ grctficzny nctd tq .1ylc1bcf. liwofci tworzenirt rzeczownik6111 zoonych:

el cumpleafios 1trodzi11y (jedne) Is111iejcf 11r1 j1rzyklc1d jednowyrctzowe rze-


Liczba jJojedyncza Liczbtt mnoga - Rzeczowniki, ktrfre w liczbie fHdedynczej
los cumpleafios 111wlzi11y (kilka) czou!/liki zloo11e. Jeli w liczbie j1ojedy11czej
el lunes j1011iedzictlek - los lunes jJ011iedzie1lki ko1lczct si I/et -s jJO 11iec1kce11towc111ej
el paraguas jlctrc1.ro! .rq one zr1k01/czo11e 11c1 -s, w liczbie mnogiei nie
.rrtmoglo.rce, j1ozostcrjc{: 11ieztr1ienio11e w licz-
bie mnogiej. los paraguas flrtrctso!e z111ienirrJrtfr111y.
el abrelatas otwierrtcz do jJ11szek
El viernes que viene voy a ir a Salamanca. \V' jirzy.rz!y jJiqtek ztt111ierzc1111 jechct( clo Sctlr1111r111ki. los abrelatas otwiemcze do j1J1.rzek
Normalmente rengo libre los sabados. Zflzwyczcrj 11M111 wolne soboty. cl lavavajillas z111ywc1rkc1
los lavavajillas Zlll)'llltlrki
Szczeglne przypadki liczby mnogiej rzeczownikw
cl coche cama wc1go11 S)jlictlny Nie!<Jrfre rzeczow11ihi zlorme sklc1dcrj si
okrelajcych osoby i profesje
los coches cama wrtgony SJj1ictl11e z clwrfch 11c1.rf(1J11je{cyih /10 .rabie rzeczou!/likrfw.
Liczb 11mogq lrtkich rzeczownik6w two-
. ~/.."'-. Tienen ustedes hijos, set'iores Reja? 1\!Jrtcie jM1is11110 dzieci, jlt11ls1wo Reja? la palabra clavc slowo-k!11cz
,\_ r;,,} sfow<1-k/;1cze rzymy, j;odcrjcfC liczb 1111wgrf j1ierw.rzego
' / Si, tenemos un hijo y una hija. 'fctk, 1ilrtlll)' sy11r1 i afrh. las palabras clave
cz/01111, czyli j1ierw.rzego z rzeczow11ikw.
Liczbtt }HUUO'llCZrt Liczhct j10jecf;v11czct Liczba 1111111g(1
rodzt1j mski rodzctj efiski roclze1j 111,ski. el regalo de Navidad j1reze11t gwic1zdkowy 1Vihszo.1'C rzeczoumikrfw zloo11yd1 lworzy111y
cl sefior la sefiora los seiiores los regalos de Navidad jlreze11ty gwiflulhowe jedMk jlrzy 11yci11 jmyi111kc1 de.
/lltll jlttlli /k1110111ie/111alo11kowie//}{!1/stwo
el libro de cocina krictkd k11chr1 rskct Liczb(! 11111ogq tworzy111;'j1odr1jc/C liczb 11mogc/
cl hijo la hija los hijos los libros de cocina hsiqki h1chc1rshie /1ierw.rugo rzeczow11iht1.
S)'ll crfrkr1 synowie/c/zieci
la profesora de ingles i/i:ll!CZ)'Cie/k,1 r111gie!rhiego
el padre la madrc los padres
las profcsoras de ingles 11c111czycielhi c111gie!rhiego
O/Cll!( 111c1thr1 ojcowie/ rodzice
cl hcrmano la hcrmana los herrnanos la llave de casa kl!tcz orf r/011111
bm! siostm brr1cirl/rorlze1ist1110 las llaves de casa kl1m;e od c/011111
el profesor la profesora los profesores
llrl!ICZ)'Cf llttl/CZ.J'cielkrt llrll/CZ,}'ciefc (lll(!CZ.J'lli) la ciudacl industrial mimto /1rze111y.rlowe Porloh11iejc1h wjzyk11 jio!rhim, i.rt11iejt/ 1t1he
11(//lczycie/e i 11c111czycielki las ciudades industrials midslrt jirze111ys!owe rzeczoumihi zloi.011e, sl<.lr1dr1irfce .ri z n;e-
la habitacin individual /10/e,rij jer/1100.robowy czou!/lihct i J1rzy111iot11il;c1.
Jeti< widru'w /1rzyhlt/cl{/d1, stoso111c111e w liczbie m11ogiei okrd!enirt o.rb i zrtwoclrfw 111r1irf t11trrj kilkd z11r1cze1/.
" las habitaciones inclividuales j1okrde jer/1100.robowc Liczh 11111ogc/ takich rzazow11ikw tworzy-
Z kontekst/I zr/({11ic111111si111y wic wy11111ioskowc11~ czy chodzi oki/ket osrfb rodzrrj11 111shicgo, czy te t~ilhrt osrfb
el colcgio privaclo szlwlrt /ll)'l(J(t/ 11r1 my, /1odc1jqc liczb 11111op,r1 zrmfumo rzeczow-
rorlzr1j11111shiego i e1i.rkiego. .

12
I los colegios privados szkolyjJJJ'l/J(t/11e nihct, jrtl<. i j1rzy111iot11ihr1.

13
I\
La hermana de mi amiga lee siempre cuentos a los Siostrrt 111ojej /1rzyjr1ci1flki zc1wsze czytct Conoccs a un buen dentista? Ziwsz jctkiego.{ dobrego dentyst?
niiios. Por eso los niilos uieren mucho a la dziecio111 bajki. Dlatego dzieci brmlzo kochct- Si, el dcntista de mi barrio es muy bueno. Tt1k, dentystct z mojej dzielnicy jest brmlzo
chica. jf{ t dzicwczy11. dob1)'.

IV jzyk11 hisz/1miskim, i11c1czej ni w /10!- lDnde hay un banco?


IV jzyk11 ht:rzjJt11iski111 wystjJttjq dwc1 tyj1y
ski111, rzeczownik j}(}ZOJ!rtje zrm;sze triki smn, Gdzie jest (jr1kis) brmk? rodzr1jnikr1: okrd!ony i nieokrdlony.
11iezr1le11ie od roli, J~ikq jJelni w zrlcmi11. El Banco de Comercio est{t alii.
Rodzctjnik slr1wicmy jest wwsze jirzed
Brmk Hrmcl!owy jest ftl/11. rzeczownikiem - rodzctjnik okref!ony /1rzed
~) Kto? El vecino es mi tfo Mirmow11ik jest Zct1'r1ze111 /1or!miotem zdrmirt. j,Dnde hay una farrnacia? rzeczoumikt1111i, ktre byly j11 wcze.{niej
h' SqsiC1djest moim uJ11jkiem. Gr/zie jest (jakt1s) c1j;tekc1? wsjlo111i11cme !11b z11tt11e s Zttrumo osobie
Co? La casaes grande. La Farmacia de la Cruz esta por auf. mwicej, jr1k i rozmwcy Rodzajnik nieo-

Dom jest d11y. ilj1tekr1 Lrt Ftt1wr1cir1 de lr1 Cmz" jest t11trtj. kref!ony - jlrzed rzeczow11ikt1111i, o kt1flych
lDnde hay restaurantes y tiendas?
w.rjJ1n11it1t1111y /10 mz pierwszy l11b kiedy
Czyj? El coche del vecino es un Seat. Przy11r1le110.{t' wyrttcmct jest w jzyk11 Gdzie sq (jt1kies) restc111rr11je i skle/1y? chodzi o dowol11q, bliej 11ieokref!onq osob
SmnochM sqsictdct to seat. hisz/}{11/skim /1rzy /1omo1y konstrukcji: Los restaurantes y las tiendas estfo en la plaza. l!tb rzecz. W liczbie mnogiej rodzrtjnik 11ie-
jlrzyi111ek de + rzeczow11ik. Restr11m1cje i sk!ej1y sq 11c1 jJlctm. okreflo11y z reg11!y uie jest 11ywr111y.

C.?
o. Voy a comprar un libro. Biernik wyst/mje 11a ogl bez /1rzyi111ka. Rodwj11ik 11ieokre.{fony jlosir1de1 formy: 1m, mw, unos, unm.
Zctmierzc1111 k11jJiksik. Kiedy jednak chodzi o osoby !11b dokadnie Rodzctj11ik okreflony jlosir1dr1 formy: el, lrt, los, lt1s.
Kogo? l Yes al vecino? zdefiniot/J(t11e zwierzta, jest 011 /1ojnzedzo11y Pctmitctj, e /1rzed rzeczownikrrrni rodzct}!! e1iskiego w liczbie j;ojedynczej, kt1fre zaczyurtjq si

11/'idzisz sqsiadct? jnzyi111kie111 a. r1kcento11Jr111y111 a illb ha, stt11oir1111y rodzrtj11ik 1m !11b el.
No, no Io veo, veo solameme a su perro. En vcrano me gusta el agua minera bien frfa para beber.
Nie, 11iewidz go, widz tylko jego jJsct. Lr1te1111!1bi pi zi11111q wod miuerctlnq.

Tengo un hambrc trcmenda.


:~
~ \ Istniejq jeduak wyjqtki od tej zmc1dy. Po czr1sow11ike1ch tener (miel), bmctll' (swkt11J i necesitctr jestem strc1sz11ie g!odt1y/-11r1.
~/ (j1otrzebowr1t') 11ie stc1wic11r1y/1rzyi111krt umoet, gdy chodzi oosob !11b konkretne zwierz.
Tengo muchas amigas.
i\1Ir1111 wiele ko!ermek/j;rzyjtlli/ek.
lNecesitais una secretaria?
r-orrmy
Potrzeb11jecie sekretrtrki?
. . RodzrtJ)11~ski Rotlzr!f eski Rodzctj11ik 11kre.{/011y rodzrtj11 mskiego w liczbie
Sf, ya estamos buscando una secretaria para nuestra sucursal en Toledo. Liczba /1q/ddyncz.r1 cl coche la casa /1ojedy11czej brzmi el, w liczbie 11111ogiej los. Rodzctj-
Tak, j11 swke1my sekretctrki do nmzego ocldzir11!1 w Tledo. Liczb,ii t1111gt1 las casas nik okreflo11y rodzctj11 e1iskieg11 w liczbie /1ojedy11czej
los coches
brzmi !c1, 11t1/omit1s/ w lit:zbie 1111111"~iej lt1s.
~ Ko11m? Pedro siempre da flores a su novia. Celownik zr1wsze wyst/111je z j;rzyi111kie111 a.
~/ Pedro zrtwsze drtje kwir1ty swojej 11arzeczonej. Voy dcl trabajo dircctamcntc al curso de cspanol. Roclzctjnik okref!o11y rodMj11 mskiego lqczy si
Id/jad z jm11y bez/1ofred11io 11r1 km:r jzykr1 z jwzyi111km11i a orrtz de, 1worzr11for111y sknfco11e:
hiszj}(lliskiego. tt + e/ -i> t1!
de+ e/ _.,. del
14
15
Zastosowanie iQu pena! No hablo ingls y tampoco ~{aleman. Por suerte hay tambin libros n espafiol.
Pienso que voy a--
estudiar aleman pronto. <Jj'T~ I,/','/
}etket szkodct! Nie 111wi po emgielsklf, nie z11e1111 te niemieckiego. Net szczcie sq te ksiqki j;o hiszj){l1}sk1r.
Roclzrtjnik okre.flony jest 11ywc111y: 1VIyl, e wkrtce zetcznsi 11czy 11ie111ieckiego.

El cochc azul es <le la chica polaca. - gdy 1111fwi111y o osobflch !11b rzecZr1ch, ktre
El amarillo le gusta mucho. - j;rzed 11c1zwt1mi kolorw
(Ten) Niebieski srtmochd 11et!ey do (tej) dziewczyny z sq je1s110 zclefiniowcme i z11e111e zemfumo
Bcmlzo !Nbi ty.
Polski. osobie mwicej, jctk i rozmwcy
Los yiernes li ego a la ofici na a las. nueve cle la mafiana. - jnzecl konkretnymi !11b stctlymi dcttttmi,
El presi<lente abre la sesin. - gdy 111owc1 jest o jedynej osobie l11b rzeczy,
W jJiqtkiprzychodz do biff ret odziewiqtej rcmo. jnzy ozne1czc111i11 godzin i jJ(Jr dnirt
Prezydent otwierrt sesj. ktrfm moe wchodzi w gr llfb gdy 1mfwimy
Dnde es ta el musco de arte? oosobie l!tb rzeczy m1ikct!nej Este trabajo es para la scmana que vicne. Tengo que
Gdzie wrtjd11je si 1111tze11111 sztltki? entregarlo el lunes por la tarde.
Trt jmmt jest 11r1 jlrzyszly tyclzie1i. M11sz Jet oddtt

El desempleo es un problema serio. - gdy 1110UJ11ny o rzeczC1ch l!1b jJOjcic1ch w jloniedzictlek jlo jlo/J1d11i1r.
Bezrobocie to j;owetny proble111. c1bstrctkl)'j11ych El mes prximo voy al pueblo concle estuve el verano
pasaclo.
Las Hamas son animales sudamericanos. - gcly mwimy o osobie lt1b rzeczy oglnie, W jmyszly111 miesiqmjc1cl do wioski, w kflfrej by!e111/-!C1m
Lr1111y to zwierztct jJ0!1td11iowor1111erykmlskie. UJ znc1cze11i1t gc1t1mkowy111 !1rbjr1ko oj;rzed- zeszego lr1tc1.
stc1wiciel11jr1kiejgmj;y Visit a la familia el ano pasaclo.
Oclwiedzi!e111/-!ttm rodzin w zeszym rokit.
El Misisipi es un rio importantc de los Estados U nidos. - przed 11r1zwcur1i rzek, mrz, jJt1sm grfrskich,
Missisipi to t1kt11c1 rzekrt w Stcmrtch Zjednoczonych. ocecnufw orttz jn2ecl 11r1zwr1111i 11iekt1ych
Po czr1sownik11 ser rodzrtjnik jest oj111szczrt11y:
(El) Per1, (el) Ecuador, (el) Paraguay, (el) Uruguay, krrtjw
Mafiana es viernes.
(la) Argentina y (el) Brasil son pafses }11tro jest jliqtek.
latinoamericanos mientras que (el) Canada y (los)
Roclzrtjnikct 11ie sfc1wir1111y rrfui//ie }med 11c1zwc1111i jirfr roktt, ktre 11ie s doklad11ie okre.f/011e l!1b wyst/m}Cf
Estacos Unicos pcrteneccn a Amrica dcl Norrc.
w jlolqcze11il1 z jirzyiwkiew en.
Pem, Ekwc1clo1; Prtrttgwctj, Umgwctj, Arge11ty11c1
Przed 11c1zwc1mi miesicy z reg1tly nie 11yw({ si roclzrtj11ikc11 z wyjr[!kiem syt11ctcji, kiedJ' jlo 11r1zwie miesiqcet
i Brctzylict to krctje jJol!1cl11iowoC1merykt11iskie, podczrts
wyst/mjq okreflenirt jltlsctdo, /1r.ximo 1 q11e vieue itp.
gdy Kcmr1de1 i Stcmy Zjednoczone net!eq do Ameryki
P!flnomej.
En invierno quiero ir a Chile. Creo que voy en ciciembre. Diciembre es un mes muy bonito.
El Vistula 1Vis!t1 Zi111q chcjech({{c/o Chile. Myf!, e jlojc1cl UJ gmd11i11. Gmdzie1I to hcmlzo /({(lll)' 111iesiqc.
el Sahara Stthctr<t
El Pacifico Pmyfik
Pcrcln, ew\ el set'ior Martinez? rodzrtjnik okre.f!ony wystjl!tje rrfwmez
los Pirincos Pireneje
Przeprc1szr11111 czy jest jJtm 1vfctrtl11ez? jlrzecl tyt11/c1111i, okre.f!mirtmi seiio1; se-
El ingls es una lcngua muy litil. - j;rzecl 11r1zwc11nijzykw No, el doctor Martinez ya no trabaja en esta oficina. 1iorct, se1ioritct orctz j;rzed okrele11itt111i
1litgielski to bcmlzo 1tytecwy jzyk. Nie, doktor Mc1rtl11ez j11 nie jmtcttje w ty111 bimze. pokre1vie1lsttvr1.
La maclre cle Lola es mi maclrina.
M({tket Loli jest 111ojc{ 11/(ttkq chrzestnq.
UUJctgrt! Po czc1soumikc1ch hctblar (mwi{), wher (wiedziel~ 11111ie), est11diar (stNdiowru.~ 11czy{ si)
i ttj1render (11c11rczyhi) orctz /JO jmyimkC1ch en i rle nc1zw11jzykrfwwystflldrt bez rorlzttj11ikc1:

I 16 17
Tu hermana estudia matematicas todo el tiempo, zwykle j10 j1rzymiot11ik11 todo, tot/a,
Kiedy jednak seiim; seiiortt, seiiorita, tyt11! !t1b okreflenie pokrewie1i.rtwct wystp11je w zwrocie bezj1orednim,
lverdad? todos i todm.
rodzctjnikjest opwzczcmy.
Buenos cfas, sefioritaLpez.
Twojr1 siostrrt m!y CZ({S st11di1tje matemcttyk, prrtwdrt?
Dzie1i dobry, j1a11110 Lj1ez. Pobre, es que su profesor hace examenes todos los dias.
Bied11rt, jej profesor kadego dnict robi sjmnvdzirmy.
Tfo Pepe, ique gusto!
Wttjk11 Pej1e, co za przyjemno! Pero toca la clasc es igual, tocas las chicas cstucian
asf.
Hola, doctor Pereca. Cmo esd.?
Dzie1i dob1y, doktorze Pereda.jaksij1cm mieUJa? /Ile ccilfl h!c1.w jest tc1kc1 sm11e1, wszystkie dzieUJczy11y
st11di11}rt w te11 sjJOSb.
Rodzctjnik nie jest 11ywa11y rrfumie przed don i do1ia.
Dona Lola es mi tfa. Zwr 111/lrtg, e przed okre.11eniami rodkrft.v lrrt11.rjH1rt11 j1oj1rzedz1111y111i j1rzyi111kie111 en nie sloS11je111y rodzrtj-
Pcmi Lo!rt to J11ojc1 ciotka. 11ihct.
Perdone, idnde esta el museo de arte? - czsto z czm11UJ11ih.ie111 estar (Vas en autoblis al trabajo?
Prze/m1szrt111 gdzie jest 11111ze11m szt11ki?
1
.Jedzisz do /mil)' rt11tob11Se111?

<'.Os gusta la musica latinoamericana? - po czc1sow11ikmh gustm; interesar


Podobct si wam 11111zykc1 lC1tynoame1)'kaskc1? i encantar
Si, a mi me encanta la mlisica boliviana.
Tak, bardzo lubi 11mzyk boliwijskrf. formy
Pues a mi me interesa el tango argentino.
/I jet interesttj si trmgiem c1rgentyskim. Rodwjmski :. Rorlzc'.f eiiski Rodzrtjnik nieokrelony rodzrtj11111skieg11 w liczbie
Lic~bt1.jHJjec~~11czr1 un coche una casa j11ljecryl/lczej brzJ11i 1111, w liczbie mnogiej - unos.
Pablo toea la guitarra y juega al fUtbol. Liczbct v1111igr( i unos coches unas casas
Rodzctj11ik nieokrelony rodzrtj11 eskiego brzmi
- jio czmoumikmh tocar ijttgcir
UJ liczbie /wjerry1nczej una, w liczbie 1111111giej
Pablo gra Jlrl gitarze i gm w j1ilk 11o11q.
-1mr1s.

Mi hija Claudia tiene el pelo castano y los ojos - czsto /111czt1sow11ik11 te11er w j10/qczeni11
negros. z opise111 '/l~)'glqd11 ze11JJ1trwego. Zastosowanie
Mojr1 afrkrt Klct11dir1 met kasztrmowe wosy i czame oczy. Roclzttjnik 11ieokre/!011yjesl 11ywr111y UJ licz-
bie jJ11jed)111czej:
Me voy et po ner el vestido negro. -przed 11r1zwm11i 11bm1/ i czki cirtlr1
Zrto czctmq s11kienk. w miejsce zr1i111k1fw dzierttwczycb Quiero comprar un coche peque11o para ir a mi pueblo. - gdy J111fwi111y o bliej nieokrdlonej osobie
Me duele el estmago. En mi pueblo hay un bar nuevo que se llama "Paco". !11b rzeczy, l11b gdy ll'.r/10111i11rtJ11)' o niej /10
Boli mnie brwcb. Chc k11j1il' mctly srt111och1fd, eby j1ojechrn' do 1111ijego l'C!Z j1ie1wszy.
mic1.rteczka. U7 J1111i111 J11iasteczk11 jest 11owy bc11; ktr)'
Tiene que torcer primero a la derecha y despus a la - UJ lliekt1f1J1ch wyrc1e11ir1ch 11t1zywr1 .ri Pc1co".
izquierda.
M11si j1c111/prmi skrci 11C1jj1ierw w jmtwo. et 11c1stjmie
Perdn, drny una farmacia por aqui? - asto /10 f11m1ie czt1sow11ik11wej hrtJI
w lewo.
Przej1rr1szm11, czy jest 111 gdzie.( UJ j1ob!i11 C!flteka?
Hoy hay polio a la francesa y polio al ajillo.
Dzi J1trt111y
k11rcze1kc1 j10 frcmmsk11 i kNrczC1kc1 w sosie
czos11koW)'J11.

18 19
Rodzrtjnik nieokrelony jest 11ywt1ny UJ licz- Roclzctjnik Io jest 11ywcmy:
bie 11111ogiej:
Lo facil del espat'iol es la pronunciacin. - do tworzenict rzeczownikw od innych (~'
En Murcia viven unos buenos amigos mfos. gdy 111ivi111y o/1eumej bliej 11ieokrdlonej To, co jest !cttwe w jzyk11 hiszjlct.rki111 to wymowrt. wyrctzw ~/
W M11rcji mieszkrt kilk11111oich dobrych jlrzyjr1cil. liczbie osrfb !11b rzeczy. Unos 1 muts Sf, en francs no es Jo mismo.
tlmnctczymy UJUJCZfls jflko kilk11, Tctk, w j1rzyjlc1clk11 frc111mskiego 11ie jest trik Jfl/Jto.
ki/ket", jlflm, jJctr"
Lo primero es buscar un hotel.
La ciudad cle Mxico tiene unos 20 millones cle
Po jlierw.rze trzebct jlo.rwkai' hotelu.
gdy j1odctjemy liczb o.rb !11b rzeczy
habitantes. UJ j1rzyblimi11. Unos i 1mas tl1m1c1czymy - w z11c1czeni11 ,Jctk, jctk brtrdzo" w komtm-
Mir1sto Meksyk met oko/o 2 O111ilio11rfUJ 111 ie.rzkcuicrfUJ. Me sorprencle Io inteligente que eres y Io bien que
wwczas jrdw UJ jlrzyblieni11", oko/o",
.rrtbe.r crm!tn: kcji Io + jlrzy111iot11ik ljmy.r!wek) +
mniej wicej" q11e
Zrtskctkttje 11111ie1 jak bctrdzo jeste.f i11telige11t11y/-11t1 i jak
dobrze 111niesz jJiewrn'.

Rodzctjnik 11ieokrdlo11y nie UJyst/11tje: A Io mejor no tcrminaremos por Io pronto. - w wyrctenirtch


Byt' moe 11ct rctzie nie sko1iczymy.
Queremos comprar coches pequefios. gdy mwimy o kilk11 bliej 11ieokre.{/1mych A Io lejos se podia ver un barco.
Chcemy k11j1ii' 111e1/e sctmochody. o.robrtch l!tb rzeczrtch Z drtlct widrti' by/o .rtcttek.
lHay coches baratos aqui?
Czy .ft{ t11tctj tcmie sct111ochody? Por favor, envienos los datos Jo mas pronto posible. - w komtmkcji Io nuls/ menos + jmy-
Prosz jlrzesl1u' i/Clm dr111e 11rtj.rzybciej. .rlrfwek + posible w z11tCtczeni11 11ctjbc1r-
i,Tienes coche?
- gdy 111UJi111y oczym.{bftrdzo og1fl11ie dziej/11rtj11111iej + jJrzyslwek -1- jrtk to
Mct.rz .rcmtochd?
moliwe"jctk to moliwe
No, no necesito coche.
Nie, 11ie /HJtrzeb1tj St1111ochod11. No me gusta Io del viaje con mis paclres. Es que Io - z jJJzyimkiem de + rzeczownik, bez-
de visitar muscos con ellos es clemasiaclo. Y tli, okolicznik l11b jmy.rlrfwek w znc1czeni11
Camarero, iotra botella de medio litro! - jlrzed otro i medio ~aclncle vas? j10111ysl", idert'', to", to, co" Komtmkcji
Kelr1e1; jeszcze jedncf /Hfl!itrowcf b11telk! N ie jiorlobrt mi si jJomys! wyjrtzd11 z rodzicctmi. Io de t1ywm11y 111wiqc o zncmej syt11r1cji
Oc!wieclzcmie z 11imi 11111zew to diet 11111ie za wiele. Jl ty, l!tb I/Cl Z/}(111)' tell/Cit
iQu suerte!
w zdcmictch wykrzyknikowych i j1ylrt- dok4cljedziesz?
Crf zrt szczliwy trttf!
nic1ch z 11ycie111 kon.rtmkcji que -1- rze- Nada, Io de siempre, al lago con mis abuelos.
i,Qu tren has tornado hoy? czownik. Cif, robi to, co zctw.rze: jctd llctdjezioro z clzir1dkct1J1i .
.fdki111 /H1ciqgiem dzisictj jechctld/-lrt.f?
iLo que clices es increible! - w jJolqcze11i11 z q11e + czc1sow11ik w znct-
To, co mwisz, jest 11iewirtrygoc/ne! cze11i11 (to), co".
Dcmc Io que ticne y digame toclo Io que sabe.
Prosz clr1i' 111i to, co /1r111/f!ct11i met i jlowiedziei' wszystko,
co jlrm/j1cmi wie.
Poniewa w jzyk1t hiszjlctskim nie met rzeczownikw roclzrtj11 nijctkiego, rodzrtjnik nijctki 11ie jest
.rkomj1!ikowctnym jJrob!emem grctmcttycznym. Uywcmy jest tylko w kilk11 jlrZJ'flctdkctch.

,2Q 21
La chaqucta es banca y los pantalon es y los zapatos Zmcrcly te 11ie tdegctjq zmicmie, gdy
tambin son blancos. j10111iclzy
rzeczownikiem rt jlrzy111iot11ikiem
(Conoces a un escritor latinoamcricano? Z11r1sz jr1kiego jlol11r/11iowor1111e1J'k(//lskiego j1isarw? Mmyncrrket jest biet!c1, sjloclnie i b11ty rUJnie sq biet!e. wystj11tjq czersoUJniki tetkie jrtk ser, estetr
SI, conozco al cscritor colombiano Garda 1;1k, z11rm1 kohtmbij.rkiego jli.rr1rzr1 Garci Pero la blusa, la falda y los calcetines son negros. CZJ' /Jarecer.
Marquez.
Sus novelas me parecen cxcclcntcs.
Marq11ezrt.
Uwactm, e jego j1owieki Sc/ fwiet11e.
------
Jl le bl11zkct, .rjllfclniCtt i skmt;etki SC{ czarne.

Pero, (no son diffciles sus libros? Ale czy jego ksiqJ?i nie sq tmdue?
Bueno, si, a veces son complicados. Crf, f(!k, czmr1mi Stf skomj1likowr111e.

Tworzenie form rorlzetj1t e11skiego j1rzy-


111iotnikw:

rodzaj mski rodzclj e/iski - jeli jJl'Z)'llliotnik w rodZC1j11 mpki111


Juan es un chico boliviano guapo e Przymiot11ik towt1rzyszy ZrlZl/J)'CZrtj rzeczownikowi, un chico guapo una chica guapa zako11czo11y jest 11ct -o, form e17skq
inteligente. Lleva una chaqueta blanca, ojlis11je1cgo 1!1b clojJelnirtjqc. Przy111lo't11ik zgadza si lrrdny chloj1c1k !adnct dziewczyna tworzymyjlrzez z11ticr11 kmfrwki 11e1 -a.
unos pantalones blancos y zapatos blancos. w liczbie i roclzrtj11 z rzeczow11ikie111, kt1y oj1is1tje. un pueblo tranquilo una ciuclad tranquila Do tej gmjly nrtley 11ctjwikszet liczbe1
}tltlJ/ jestchloj1rtkie111 z Boliwii, ktIJ' jest Zgodno.{ jllzy111iot11ikr1 W)'Sfjlllje 11iezale11ie od /my111iot11ikw.
s/1okoj11er UJioskct .rjJokoj11e mit1Sto
jlrzystojny i i11telige11t11y. Nosi birllq 111my11rt1#, jego 111iej.rrrt w zrlr111i11. un hotel pequei'io una casa pequefia
biale sjlodnie i birt!e b11ty.
111ctly hotel 111ctly dom

rodwj eski rodzaj mski roclzclj ef1ski - przymiotniki zr1ko1iczone 11r1 -dor, -an,
Jeli rzeczownik jest rodzt1j11 e1iskiego, 11ywc1111y
liczba jlojedy11czr1 la chaqueta blanca un chico trabajador una chicatra bajaclora -in orttz -n tworzct.for111 e11skq jJrzez
e1iskiej fom1y }1l'Z)'llliot11ikr1 w liczbie j1ojedy11czei
liczbrt 11mogr1 jm1coUJity dJloj1crk jJrr1cowitt1 clziewczy11tt dodrmie kmlcrfwki -et:
las chaquetas blancas i 111110giej.
un chi co 1holgaz{ln. una chica holgazana -dor - -dora
rodzaj mski }d!i rzeczow11ik jest rodzctj11 mskiego, 11ywct111y le11iwy chlopcrk leniwct rlziewczy11r1 -tin ... -cma
!iczbr1 j1ojedy11czr1
_,
el zapato blanco mskiej /omlJ' }1l'Z)'illiot11ikct w liczbie j1ojedy11czej un perro pcquei'ifn una pcrra pequei'iina -tn -U/Cl
liczba 11mogr1 los zapatos blancos i 11111ogiej. 111ale1lki piesek
un gato clormiln
111et!e1ikrt .wczkrr
una gata clormilona
-n
- -ona

Ana lleva un sombrero y un vestido blancos. }e.{/i /1rzy111iot11ik oj1i.wje ki!kr1 rzerzo11JJ1ihw 1!1biqcy .rj)[fcJ.or- 1!1biqCt1 .rjJtt kotkr1
/lnr111osi czr1r11y kc1/1el!1sz i cum1q .wkie11k. rodzrtj11 111shego, 11)'lo;1111y jim11y mskiej jJ1'Z)'-
Juan llcva chaqueta y corbata blancas. 111iot11ikr1wliczbie1111//Jgiej. rodzaj mski roclzc~j eski - 111'.i'zystkie 11111e przymiotniki, ktre
}11c111 110.ri biet!q 111r11y11ell'k i birt!y krm11t:1t. je.(/i /11'Z)'llliot11ik ojli.wje ki/k,1 rzeczoumik1fw un fina! fcliz una vicla feliz zrtk111/czo11e sq llrt sjJlglosk !t1h -e, 111rtjrf
rodzctj11 e1iskieg11, 11ywr1111y formy e1iskiej /11'Z)'- szczliwy koniec szczfliwe ycie tr1kq setllltf jim11 rllrt rodzctj11 111(~.rkiego
111iotnikrt w !iczbie11mogiej.
un ejercicio facil una leccin fiicil i eiiskiego.
lrttwe {wiczenie IC1tUJrt lekcjr1
Juan leva chaqueta, pantalones y zapatos ]d!i j1l'Zy111iot11ik oj1i.wje k:ilhrt rzeczow11ikw
blancos. o rrf11ych r11dzetjC1ch, 11zywct111y 111rskiej formy un dfa agraclable una tarde agradable
j1rzy111iot11ikr1. przyjemny dzieii jwzyje11111y wiecz1fr
un peridico arabe una revista arabe
rtrctbshct 8ttzetcr r1re1b.rkie rzetsoj1is1110
22
23
A"' Przymiotniki ojJis1tjc;ce jJochodzenie lttb IJCtrodowo.f rwnie zgt1dzctjq si w liczbie i rodzrtj1t z rzeczow-
\~/) 11ikie111, do ktrego si od11oszq. ]efli for111t1 mskt1 zctkmlczo11ct jest net s/Hflglosk, form eilskq tworzymy el ejercicio facil los ejcrcicios faciles ]e.fli jJrzymiotnik ko1iczy si net sj1lglosk,
jmez doc/ewie kOJlcwki -a: lc1twe c'wiczenie lcttwe /wiczenie1 w liczbie mnogiej dodetje111y kr11/crfwk -es.
la leccin cificil las lecciones dificiles IV j1rzy111iot11ike1ch wkoczonych na -an
el vinofrances frrmmskiewino - la cancin francesa /rcmc1tsket j1iose11kc1 tmd11a lekljct t mclne leklje i -es w liczbie mnogiej z11ike1 dodatkowo
el idiom a catalfo jzyk kr1trtlo1iski ... la crema catalana kcrtc1l1111ski krem el peridico cspafiol los pcriclicos cspafioles C1kce11 tg rctficzny.
el libro espafiol hiszj1t11lskct ksiqkt1 - la cocina espafiola hisz/1miske1 k1tchnie1 hiszjJc11iskc1 gazeta hisz/1miskie gctzety
el chico ancaluz /lmlt1htzyjczyk (chloj1r1k) - la chica ancaluza /lnclc1!ttzyjkc1 (clziewczynct) el libro portugus los libros portugueses
jJort11gctlskc1 ksiqke1 jJort11getlskie ksiqki
rodzc~j mski rodz/ eski - jJrzymiotniki zc1ko1iczo11e m1 -a, -istt1, los platos catalanes
el platocatalan
el cochc belga la fabrica elga -i orctz -tt mctjq tctkcf scm1q kocrfwk j1otra1w1 kC1tct!111iskct j1otrmuy katctlo1iskie
belgijski Stl!llochcl be!gijskct fc1brykct w rodzc1j1t mskim i alski111.
el vestico lila la blusa lila Nieves es feliz. Przymiotniki zctkmlczone ne1 -z w liczbie
!iliowrt s11kie11kct !iliowr1 b!ttzkt1 Nieves jest szcz.fliwe1. mnogiej zmienittjrf t ko1/c6wk net -ces.
el hombre optimista la mujer optimista Enrique y Nieves son felices.
ojJty111istycwy 11tczyznt1 oj1ty111istycznct kobietc1 Enriqm i Nieues SCf szcz.fliwi.
el embajacor israelf la embajacora israelf
izrt1e!ski ttmbc1sc1clor izrt1e!skct jJani c1mbe1se1clor el cleportista iranf los deportisras iranfes .Je.fli j1rzy111iotnik w liczbie pojedynczej
el icioma hind la religin hinc(1 irc11iski .1j1ortowiec irc11ISlJ' sjJortowq zc1ko1iczo11y jest net c1kce11towcme -i lub -11,
hinclttski jzyk hinrll!Skct religict la ciudad hinc las ciuclaces hincues liczb 11mogq tworzymy j1rzez dodanie
indyjskie 111ic1s!o indyjskie mie1ste1 ko11c6wki -es.

Niektre jJrzy111iot11iki jJozostctjt( niezmienione w liczbie mnogiej. Dzieje si tctk net jJrzyklctd w
11c1zwe1ch kolonfw, ktrfre jHJchodzq ocl rzeczow11ikr1, 11jJ.: lila, nctranja, rosa i violetct.
Ne1 szczkie tworzenie liczby 11111ogiej j1rzymiot11ikrfw 11ie je.rt fl'lldm: tworzymy jq tc1k srtmo, jak liczb
1m1ogc1 rzeczownikrfw!
Te gustan los coches rosa? No, a mi me gustan los coches
naranja.
el hombre simpatico los hombres simpaticos .Je.fli j1rzy111iot11ik koi/czy si//{/ sc1111oglosk, Poclobet)e1: ci si rowe sc1111ochoe61? Nie, jJodobctjef mi si jJ0111c1rr11/czowe.
sy111/1c1tycz11y 111czywe1 sy111j){ftyczni mczyni 11jJ. -o, -cf. czy -e, liczb 11mogc1 tworzymy
la mujer simp<itica las mujeres simpaticas docletjqc kocrfwk-s.
SJ'llljJc1tycwC1 kobietr1 symjJcttycwe kobie(y Przymiotniki owdczctjc1ce kol01y j1ozostetjq 11iez111ienio11e w liczbie 11111ogiej rrfwnie wtedy, gdy wystjJ1tjc{
la mujer trabajadora las mujeres trabajacloras w j1olqcze11i11 z wyre1zr1111i dewo (jasny), oscuro (ciemny) ltrb gdy ich nc1zwe1 ze1wierc1 ojJis1tjqcy je
jm1cowita kobietr1 jmtcowite kobiety rzeczownik:
la chica espafiola las chicas cspafiolas
hiszj}(l!Jskct dziewczy11rt hiszjJCtskie dziewczyny Lola lleva unos pantalones azul oscuro y unos zapatos rojo daro.
la ciudad grande las ciuclades grances Lolet v1e1 na sobie ciemnoniebieskie sjJod11ie ijc1snoczenuo11e b11ty.
d11e 111ic1sto c!tte mic1stc1 Ana leva una falda verde oscuro y una blusa rojo claro.
el hombre canacliense los hombres canadienses Anc1 met 11c1 sobie ciemnozielonq .rj1dnic i je1moczer1uonq bhtzk.
Krt11e1clyjczyk (111czyz11c1) Kcmctdyjczyq (mczyni) Maria Ieva una falda azul ciel o, una blusa ro jo vino y un pauelo amarillo limn.
Markt ma nCI sobie blkitnq .rj16dniczk, blt1zk w kolorze czerwonego winet i cytrynowrf chttstk.

24 25
No hay un vino chileno malo. Niektre j1rzy11tiot11iki roclzcrj11 mskiego
Los vinos tintos chilenos son fantasticos. Przymiotniki, htrfre UJystjJ!t)tf z rzeczow- !JYtcrt 11! liczbie j1~jedynczej ko1frwk -o,
Nie met z/ego 1/Jilijskiego 11Jh1t1.
Czerwo11e 11Ji11c1 chilijskie sq fcmtr1stycZ11e. nikiem w wikszo.fci j1rzypc1c!Mw stctUJirme sq gdy stojq j1rzecl rzeczownikiem rodzctj11
.'.Conoces muchas marcas de vinos chilenos? El mal vino me ca clolor de cabeza.
po rzeczownik11, zttjJel11ie inaczej ni UJ jzyk11 mskiego. Jecliwk gdy wystjllt}tf /10
Znctsz UJiele rodzrtjw chilijskich UJin? Z!c wi110 UJ)'UJO!Hje 11 11111ie Ml g!owy.
polskim. Przymiotniki oz11r1czajqce ko/Ol)' rzeczow11ik11, zachowttjq s11Jqjq ko1ictflilk.
Bueno, tantas marcas no, pero los pocos vinos i j1ochodze11ie czy 11e1rodowok stojq zctwsze za
chilenos que conozco son vinos excelenres. rzeczoumikiem, kt1fiy 11j1i.w)rt.
Cil, nie et tyle, rt!e te 11ielicZ11e UJinct chilijskie, ktre Zet.w det !rt od11osi si do przy111iot11iktf1v:
z11r1m, sq doskonale.
Este es un buen ejemplo.
Iii jest dobJ)' jmyklc1d.
bueno
malo
-
_,
bu en
mal
dob1y
zly
Niektrfre przy111iot11iki stawir11t1y jed11t1k
j1rzed rzeczow11ikie111. Set to:
Jorge es un mal amigo.
Jorge jest zlym j11zJ')t1cielem.
alguno
ninguno
-_, algn jaki.i'
ningl'm (/clen
<.Hay algn banco por aqui? primero
_, primer j1ierli!szy
Tengo mucho dinera. - mucho, j1oco i tanto Czy jest gdzie.( 11111! j1obli11 jrtkd bct11k? trzeci
Mr1111 cl11o pienidzy.
No, no hay ningn banco por aqui.
tercero
- tercer

Tengo poco dinera. Nic, nie 111r1111 r1r!J1cgo br111k11.


Mam ma/o j1ie11idzy. Vivo en el primer piso.
No tengo tanto dinero. Micszkc111111c1 j1imvszy111 j1itrze.
Nie mrmt (a) tyle j1ie11idzy. Vivo en el tercer ecificio.
Mieszkm11 w trzecim b11dy11k11.
Camarero, itraigame otra botella! - otro i medio
Kelne1; j1rosz mi /1rzyniefl'.jeszcze jednq b11telk!
Fon11y sknfcrme dotyczr/ tylko jmymiot11iktfw rodzctj11 mskiego w liczbie pojecynrzej. Prz\ 111iot11iki 1

rodzrtj11 e1iskiego orclZ j1rzy111iot11iki w liczbie 11111ogiej zctchow11jq swoje zwykle k1J1iafwki.
Net pew110 j1r1111itr1sz rrfumie, e j;rzecl otro i meclio 11ie sta11Jict111J' rodzrtjllikct 11ieokre.i1onego.
Nj1.: los buenos ejemplos dobre przyklch~J' la primera cosa j1ierwsza rzecz

Pilar habla por telefono con sus amigas todo cl - todo I jeszcze jed11r1 ciekctwostk(f: kiedy przy111iotnik u~ystjmje osob1111 l11b jJO rzeczownik11, kmictfwkt1 -o tttke
elfa, aunque las ve todos los cias. jest zr1chowm1t1:
Pilt1r roz111ctwir1 z j1rzyjr1ci1flkc1111i /1rzez telefon cct!J'
dzie1I, chocict mclzie1111ie je UJidzi. l-Iay algn banco por aqui? Czyjest gdzie.{111 wjH1bli11 j(fki.(hem!<.?
No, ninguno. Nie, (11ie li/et) rtdmgo.
Nie u1prmmij opos!t111Jimi11 rodzrtjnik?t okrdlonego midzy toclo i rzeczoul//ikiem. Esteban es un mal amigo. Estcbcm jest z~y111 przyjc1ciele111.
<.Malo? <.Por qu? Zly111? Dlaczego?
iQue rica ensalada! Creo que es un hombre mao. Myll, e jest z!y111 czlowiekicm.
-zdr111iC1 wyk.rzyk11ikowe w formie iQ1te +
./ctkct UJspcmirt!ct sr1lr1tkr1 !
j1rzymiot11ik + rzeczowuik.!
iEs una estupenda receta!
- jwzy111iot11iki, zc1 j10111ocr1 klif1ych chcemy
Tb UJ.rj1r111ialy j1rzej1is!
wymzi{ 11ctszq osobistq oce11 !11b oj1i11i
26 27
r'
La Mona Lisa es una gran obra de arte. Przymiotnik grcmde strijr(l)' j;rzecl rze-
i'vlrmrt Lisrt to wielkie cizie/o .rzt11ki. czow11 ikiem roclzr1j11111skiego l11b e1/.rkiego Smcmct i Lolct SCf lc1d11iejsze od Mr1rfi.
Leonardo es un gran artista. w liczbie jHijedy11czej skrflw si do gran. Susana y Lola son mas guapas quc Maria.
Maria es menos inteigentc que Susana.
J'vIC1rfc1jest11111iej i11teligent11c1 od S11.wny.
Leonrmlo jest wielkim C1rtystq.
No, yo creo guc Maria es tan inteligente y tan
N ie, jet sdz, e Mctrftt jest tctk scm10
Pero no es un cuadro grande, vcrdad?
i11telige11t11e1 i lr1clnc1 jak Smrmct.
!Ile to nie jest d11y obmz, j1rrtwclr1? guapa como Susana.
!Ile skd/ Jet srtdz, e Smrmrt jest
iQue va! Yo crco guc Susana es la chica mas
inteligcnte y la mas bonita de todas las chicas
11r1ibctrclziej i11teligent11q i 11crjlttdniejszq
UwC1gt1! W zrt!eno.fci od 111iej.r1!1 w zdr111i11, grande z111ienir1 sUJoje z1wcze11ie. Postc1wio11y j;rzerl
clzieUJczy11cf z wszystkich clziewczqt
rzeczow11ikiem oz11c1czc1 wielki, wsjJrmirtly/ wielkct, UJ.UJc1111(tfct'', 11r1tomic1st po rzeczow11ik11 - c/;1y! ciel pueblo.
UJ mirts!eczk11. \:
chtrt''.

ungran cuaclro wsjHtnict!y obmz Stopien1 wyszy, stopien1 rrwnlly


uncuadro grande duy obrrtz

Ojmf:z grande, istllieje u;icej j;rzy111iotnikUJ, ktrflych znaczenie wiey od ich miejsm w zdrmi11. Nrt!eq
Za jJOmoc stojmiowr111ic1111oe111y jJortfw11y11){1{ z sobq cechy i wlct.fciUJofci: wyrttrti' ich rrfw110.{{, jirzewrtg
clo te; gmj1y jwzymiot11iki:. hueno,joven, nttevo, viejo, /1ohre, mismo i cierto.
l!tb niszo.fi'.
Juan es un buen amigo. .f11rm to dohi:y j1rzyjmiel. Stoj1ie1/ wyszy, sl!1rfl)' do UJ)'Jl!rmir1
Es una persona buena. 011 jest lagodnq/milq osobr;. jlrzewctgi !11h niszo.{ci okrelonej wlr1ki-
UJoki, tworzymy 11111r1stjmjr/cy sjH1sb:

guapo Luis.
- mas + jmy111iot11ik + q11e (ht1rclziei
Pcpe CS
... ni")
Lola inas gu apa Susana.
J os es un amigo espafiol guapo y simpatico. .Je.fli do jed11ego rzeczow11ik11 ocl11osi si
CS
Esros chicos son menos guapos que los otros. - menos + jlrzymiotn ik + que (m11iej
Josr!jest j1rzystojnyJ11 i sy111jJrttycznyJ11 hisz/M17skiJ11 kolegq. kilkrt jlrzymiot11ikl/J z reg11!y str1wir111e sq
1 Esrns chicas son gu apas las otras. .ni").

Mario es otro viejo amigo espafiol guapo y one /10 rzeczol/J11ik11 z l/Jyjr;tkie111 mucho,
1

simpatico. j}()co, toclo itd., ktrfre strij zt11usze przed Esta pelicula CS mas interesantc que Ja otra. 'te11 fi/111 jest bcmlziej iutcres1tjqcy ui te11 dmgi.
J\iforio Io i1111y, j1rzy.rtoj11y i .1y111jJr1tycwy, strn:y hiszjM1iski rzeczow11ikie111. l\.1 casa es mas bonita que la casa de Ana. Ti11j dom jest lc1d11iejszy ni dom !lny.
jlrzyjr1ciel. Tere.w jest brzyclrzrt ocl su;ojej siostry.
Teresa es menos guapa que su hcrmana.
El libro es menos intcrcsantc que la pclfcula. Ksiqkt1 jest mu iej iutere.wjcfli:t ni fi/111.
Przy111iot11ik, ktr)' .fci.f!e orldctie wr11ze71ie rzeczow11ikr1, w111't!11ie go okre.flcrjr;c, sttrwirmy jest jrtko
j1ierwszy: Stojlie1/ rrfwny tworzymy j;rzy llZJ'Clll
Pe pe es gu apo Luis.
konstmkcji tcm + jwz:y111iot11ik + como
una iglcsia prntestante barroca brtrokowy ko.(cirfl jm1testmnki Lola es guapa Susana.
tan com o (trik/ tctk sr1mo .... jc1k ")
un esruclio psicolgico intercsantc i11teres1rjqce st11cli11111 jJSychologicZlle Estos chicos son guapos los otros.
Estas chicas son guapas las otras.
Este es un estupendo libro polidaco ingles. Kiedy chcemv szczegrf!ni jJOclkref/i( jctkq.i' Pedro jest trik (.w1110) bogrtty }ttk jego rijciec.
Pedro es tan rico como su padre.
'l(J ll!Jj1c111ict!t1 rmgie!sktt lesiqkct (j1owieft? kiy111inctl11r1. cech l11b cechy, strtUJictJJl)' od/Hn~iedni Mrtrtct jest tctk (sct1110) 111ilct jc1k cct!ct rodzi11c1.
Marta es tan amablc como toda la familia.
Esta es una estupenda y facil reccta casera dcl j;rzymiot11ik (j1rzy11tiotniki) jJrzecl rze- Tiuj .rctmochd jest tr1k stc1ry jt1k mrfj.
Tu cochc es tan vicjo como el mio.
pastel de gueso. czownikiem.
To wsj1cmicdy i lr1twy clo111owy j;rzej;is rw sernih.. Pozostctle j;rzymiot11ihi stc1witml)' zet rze-
czoUJnikiem,

I 28 29
Stopie najwyszy W' niekt1J1ch przy111iot11ikr1ch u1chodu1
zmia11y ortogrcificzue, konieczne do zctcho-
guapo }c1k widm~ t1by 11tworzy llttfW)'szy stoj;ie1/ wcm ict wlctfciwej wymowy. Z11tim1ie
guapa del grupo przymiotnikr1 11ie 111misz si 11czy 11iczego
guapos. 11owego. Aby 11/worzy lhtjwyszy stopiol fllegctjq nr1st/J11jr1ce lite!)'.'
gu apas jJrzy111iot11 ikct, str1wict111y /10 prost11
rod~ctj11ik okreflmiJ' /;rzec/ /ormq sto/mia _,
wyzszego. Osoby h1b rzeczy, z ktrf!J1111i blanco blanqufsimo c - qu
/10rw111tje111y, wjJroll}(fc/Ztt111y j1rzy /Hnlloly
j;rzyi111kc1 cle.
largo
feliz
- largufsimo
felidsimo
g _, gu
z _, c
""'
Ana es la mas inrcligente de toda su familia. A11r1 jest ll({jbttrdziej inte!igent11a z lt:t!ej swojej rodziny.
Pero es la menos guapa. Ale jest 11r1im11iei lmlnr1. Przymiotniki, ktre sc1111e w sobie cechttjq si cl11q inte11syw11ofciq, nie wyst/J11jq w stojl11i11 nttjwyszym
Nucstros hijos son los mas buenos. Nr1sze dzieci SC/ nctjgrzecwiejsze. bezwzgldnym. T({kie przymiotniki to llft j;rzyk!e1d:

fan tas tico fam tttstycwy, w.rjJtmittly


I(/d11y, .(liCZllJ'
Stopiefn ll1lajwy~:szy bezwzglirfoy z lcofncwk -fsimo bonito
enorme ogromny
Lola es guapfsima. Fo11t1rt 111r1lfsimo jest czsto zc1st/1owcmr1 jnzymiotnikiem j;esimo.
Stoj1ie1/ 1wjwyszy bezwzglc/11y tworzymy
Lolct jest niezwyk/e/JwclzwJ1czctjnie lr1d11ct.
clodctjqc ko1/c1fu;k -!simo do j11zy-
Carlos es altfsimo.
miot11ikr1. jego for111y ocl/10tviC1dctjq pol-
Cttr!os jest bmdzo wysoki.
skie11111 br1rclzo", 11r1dzwJ1czrtj11ie 11ie-
11 11
11
,
11
formy i11iereguiarne
Esras chicas son inreligentfsimas.
zwykle". Ko1/c6wkrt jlrzy111iot11ika zgr1rlzet
Te clziewCZJ'll)' sq niezwykle i11teligmt11e. si w liczbie i rorlzrtj11 z rzeczow11ikiem, do Este libro es bueno, pero el anterior es mejor. Ttt ksiqkc1 jest clobrtt, ct!e tct j10/JrZeclnirt
Estos ejercicios son facilfsimos.
ktrego j1rzy111iot11il; si orl11osi. jest /ej;sw.
1e wicze11it1 sq bcmlzo ltt!we.
Lourdes es mayor que Gloria, pero Gloria es mas Lotmles jest sh1rszrt or! Glorii, ct!e Gloriet
grande. jest wyszrt.
gu apo ~' guapisimo Stojlie1/ l!(tj11~)'szy bezwzglcl11y jmy111io- Queremos una casa mas pequefia y un cache mas Chcemy 11111iejrzy dom i wikszy sc1111orhc!.
inreligente _, inteligentisimo tnikw Zdko1/czonych 11c1 -o, -a orctz -e grande.
facil _, facilfsirn o tworZ)l/I/)' wstmvictjqc w miejsce tyd;
dificil . dificilfsimo kmic6wek -!simo, -irima, -lsimos /11b
-fsimas. j1rzymiot11ik stoj1i01! wyszy stojlie1/ 11rrjwy.rzy
Przymiot11iki zakrnlczone net sj1lglosk bueno me jor el/la mejor
tworzq stoj1ie1/ 11etjwyszy bezwzgldny mal o peor el/la peor
jJrzez dodanie odj1owierl11iej ko1/cwki do grande mayor el/la mayor
.formy mskiej. mas grande el/la 1rn\s grande
peque11o menor el/la menor
mas.pcqucfio cl/la m~is pcquefio

Przy111iot11iki grcmde i j1eq11erw 111rtjq w stojmiowrt11i11 zcmfw110 fim11y 11iereg1tlr1me,jr1k i regtdctme.


111' odniesie11i11 clo rmfb fon11y 11iereglllrtrne t)1ch j1rzy111iot11iM1v oz11c1czrtjq ocljH1UJiec/11io .rtrtrszy" (nwyor)
11

i ,.111/odrzy" (menm'l orctz 1f(ljstr11:rzy/ -et" (el/ la nwyor) i 11ctj111!odrzy/-r1 (e//!ct me11ot'l.
11 11
11

30
31
T'

Formy reg1tlctrne od11oszq si clo wielkoci, roz111ittr11: wikszy" (nuis grmule"), 11 11111iejszy" (mas
jJeqtteiio) Orrtz 11 1Jttjwikszy" (el JnaS grmule) 11/lttjwiksztt" (la 1flaS grmJC!e) Jlttj1///liejszy" (el 1/laJ
I I
11

J1eq1te1io) ! 11ctjm11iejrzc1" (la mas j1eqttelia).


stc1rszci j1cmi una sefiora mayor wikszy dom una casa mas grande wiczenie 1
m!ocl.rzy brat un hermano menor mniejszy sttmochcl un coche mas pequefio
Do jJodctwcmitt wzrost1t os1fb 1tywc1111y jmy111iotnikrfw afto (wysoki) i bc~jo (niski). KtI)' rodzctjnik oc/j;owi({c/tt jJoszczeg1flny11t rzeczownikom? \Vj1isz j10clct11e niej rzeczowniki w oclj;o-
wierlnie kol111rmy.
Mi hijo mayor es muy alto, mientras que mi hijo menor es bastante bajo.
Mrfj nttj.rtttrszy syn jest btmlzo wysoki, r1t1to111ittst mj nttjmlodszy syn jest dof niski. hotel es oficina hij1a
'

libro
/

avin prob,lemas ci~1cld~es s01I).breros


mano noches habitaciones libq:'f ad
Danubio clin1a coches lla\r~s

el la los las

wiczenie 2

W'stctw 11clj1owiednie k111icwki jirzy111i11t11 ikw tctm, gdzie jest to konieczne:

I.. N o s dnde es tan las gafas oscu r ___


2. Estos peridicos polac _ _son nucv _ _ y tienen ardculos interesant _ _
3. iQu bonit _ _es Raqucl Padilla! Es una chica rnuy guap _ _
4. Sr. Prez, puedo ver su Lilrim _ _ catMogo?

Si, claro. Es rnuy modern___ . Tiene ofertas actual ~-_y fotos rnuy bonit--
5. Seil.orita, estos zapatos negr _ _ (es tan re ba jad ___ ?
No, sefior, pero los zapatos azul _ _ claro ___ tienen un precio especial _ _ .

1.32
33
wkzel1lie3 wiczenlie 5
' ' '

Zdecyr/Jtj, ktre zpodcmyd1 poniej wyrctzw naley wstctwiw wolne miejscc1.Jeli mvattsz, e w niektre
}ctk brzmi bczba j;ojedyncza tych wyrae17?
/11ki nie naley 11icupisyiw1 jH1.rtcnv kresk.
1. los dias agradablcs una unos u nas
!et los las Io 111l
el
2. las blusas azul daro
3. los cjcmplos facilcs - l. __sciiorira Luz es muy atractiva. Tiene _ _ ojos verdes y _ _ pelo negro.
4. los nucvos cochcs modcrnos
5. los .bu en os vinos franccscs
_, 2. Ya ha llegaclo_ _ profesor Gmez?
6. las habitacioncs cloblcs N o, __:2Jueves llega a_'_l_diez de_'_mafiana. Crco quc vicne en __ tren.
7. los prim eros cjcmplos
3. iQu bien tocas ~piano! En __oto11o c!as ~ concicrto, vcrclac?
wkzenie4 4. _,_primaclejos ticne ~22 aDOS, mas O menos, y CS muy simpatica.
ZrJpisz, jerkie ctrtyk1t!y znctjcl11jq si 11r1 j;dJ!i111 tc1rr11 O/ii .,. , . , . . 1 1
(Por qu no la invitamos a__ fiesta?
.
w odpowiednichfinwacb. ;i; L ;e, llZJ tVcl)C!l f}()c/mi.J'lh Jo 11ze1 j;rzymiot11ikw

5. iQu __ mala suerte! Es muy tarcie y tencmos que irnos cn __ orro autobi'.1s.
6. Hola, Claudia, qu rai? Ya ticnes __ rrabajo por fin?

No, __ del clcsempleo est{t terrible. Llevo mescs sin nada.

7. __seiior.es Morales son__pad res de Guillermo.

Ah, i mucho gusto, _ _ sei'iores Morales! Yo soy__i_ hijo de __ dona Lola.

8. Vamos, Bertita, dilc al doctor todo_ _ que te cluelc.

9. il-luy~ (Desde cu{mdo tenis __ computadora?


En la mesa bay .
Desclc _ _ luncs. iEs _ _ compurnclora nrny moderna, __ m{ts nueva en el mercaclo!
1. - - - intcrcsantc
2. original 10. iCanrnrero, _ _ orni borelia cle __ med io litro de vino, por favor!
3. vie jo '\
11. En _ _ verano bebo mucha agua minera.
l
~~~~~~~~~~

blanco
11
mucho 12. tIC gusta--- pescado?
poco \ No, a mi me gusra111{1s __ carne.
,\
bonito
prccoso :\ I 3. <.A cuantos kilmetros est{1 Zaragoza?
9. barato Est{t a _ _ 300 kilmetros cle aqui, aproximadamente.
10. - - - - - - - - - - - - - - l

grande 1
35
34 '~.~\
wiczex1ie 6

Przyjrzyj si rodzinie zr1111ieszczonej 11c11ys1mk11 i zr1wc1cz, czy j1odcme j1011 ie) zcltmirt sq jmtwdziwe.
Afortunadamente, hoy vamos a !legar muy Net .rzczfcie cizi.< jJrzyjeclzie111y szybko net
Marisol
rapido a la playa porque la carretera no esta tan plr1, jlon iewrt drogct nie jest tctk zcttlo-

Margarita
\ llena. czonct.

Wjzyk11 hiszjkt1iskim rozrrf11ic1111y j1rzy-


slwki stctle orctz j1ochoclzqce od j1rzy-
miotnikw. Przyswek ojlisltje w jctki
'"""", ------ Maria sjJosrfb, gdzie !11b kiedy co mtt miejsce. Jest
nieodmiem1y i okre.flrt:

La profesora puecle explicar bien. -CzctSOUJllik


Nr111czycielkc1 moe dohrze wyt/11111c1czyi'.

El libro es muy interesante. -j1rzymiotnik


Ksiqkrt jest hctrdzo interes1tjqcrt.

Sabes naclar muy bien. - iimy j1rzyslwek


si no
Umiesz httrdzo dobrze jJ/ywru'.
l. La hija menor es tan rubia como la madre.
Naturalmente tengo hambre. -cale zdcmie.
2. Paco, el padre, es menos alto que Marisol. 1-1 [] Ntttumlnie jestem glod11y/-11c1.
3. El hijo menor se !lama Carlitos. []
4. La hija mayor se Hama Margarita. []
5. Carlitos tiene el pelo mas corto que su hermano Javier. 1-1
6. Javier es tan serio como su hermana Maria. I-]
7. La hija mayor tiene el pelo tan negro como su padre. Przyswki ofon11ie stet/ej nie jlochodz od
jnzymiotnikw. Mo11t1 je jJodzielii' net
8. Margarita es la mas alta de toda Ja familia.
9. Mariso! lleva los pantalones mas cortos de todos.
1=1 nmtj11tjce gr11j1y:

I Vamos al cine hoy o mafiana? Przyslw!?.i czas11 ojlis1tjq kiedy co met


Idziemy do kinct dzisirtj czy jtttro? miejsce.
Ahora no Io se, luego te Io digo.
Terctz nie wiem, pniej ci powiem .

.36 37
El museo, esra lejos?
Przyswki miejscct okrelajq, gdzie co ma Generalmente no fumo, pero cuando cstoy nerviosa.
Czy 11111ze111n jest daleko?
miejsce !11b gdzie si znajcl11je. Genercrl1lie nie jMl, ale kiedy jestem zclenerwowcmrt.
No, no. Estacerca. (Love?
Nos entcnclemos perfectamente.
Nie, nie.jest blisko. lf7iclzije j;a11?
Dosl<.1male si roz11111ie111y.
Allf enfrente, sefior.
Tam naj;rzeciwko, prosz pa11r1.
Niektre jmyslrfwki mctjef niereg11larne
formy:
Julia es muy inteligente.
]1t!iaje.rt bcmlzo i11teligentnc1. Przyslwki i!oki oj1is1tjq jak mama ltth Maria es una buena canrnntc. b11eno - bien
slctha jest dema cechct, okreflcrjq rw11ie Mrrdrt jest dohrq j;ie1w1czkq
Es demasiado inteligente para mi, slo habla de intensywnoi{cech i czy11no.fci.
filosof~'l. Maria canta bien.
Dla vmle jest zbyt inteligeutnr1 mwi tylko ofilozofii. Marfrt dohrze .1J1iewct.
1

Maria es una mala cocinera.


Asi Io haces bien. ma/o - mal
Przyslrfwki spo.rob11 okrelrtjq jak rojme- Mcrrfct jest zlq k11chcrrkq.
lf7 te11 .rjJosb robisz to dobrze.
biegrt lttb jest wykonywcme. Maria cocina mal.
No Io creo. Pienso que Io hago mal.
Mrrrfa le got11je.
Nie wydaje 111i si. Sqdz, e robi to le.
jeli czC1sownik, jJrzymiotnik luh cetle ;demie jest oj1isc111~ jJrzez kill<.cr jJrzyslwkw jlochoclzqcych od
Pepe ya no va a nadar, verdad?
Przyswki twierdzenie!, przeczenia i UJrft- jwz 1miotnikr1, tylko o.rte1t11i z nich 111a kmicrfwk-mente. . . . , . ,. . . .,. . , , . .
Pepe nie choclz1j11 j;lywct, jmtwcla? jl/iwofci. Po;ostct!e jJrzysirfwki wyrttcme .ref jlojJrzez fonn e1/skq roz111.r;
jJrzy1111ot111kt1, ;eslt o11cr oclfin my mskie;.
No, pero yo si. Quiza voy mafiana.
De aqui se llega a la estacin fiicil, .c?moda y rapidamente .
Nie, alejet tak. Moej;jdjlltro. Stqd docieret .ri clo stacji lrttwo, wygodnie t szybko.

Quiero viajar sola, tranquilamente . Silvia, iven nipido! Ya sabcs que Vfcror vuelve
Chc j;odrowcu' scr111a1 sjHJkoj11ie. Niekt1fre jmy111iot11iki rodzctj11 mskiego
Ciaro, pero naturalmente, viajar asi es mas caro,
}c1s11e, rtle oczywdcie takie jJOC/rowemie pronto a casa? . . . . 11 ywcme srt w ftmklji jmyslwkrfw. Sq
no?
jest drosze, jmnodrr? Sylwia, chod szybko! Wiesz jltz, ze Vtctor wrrrccr wwczcrs 11ieod111ie1111e.
Si, probablemente.
Trik, /1 i't1wdojJodob11 ie. wkrrftce do c/011111? . . Zr1liczajq si do nich: raj1ido, j1ronto,
.'.Qu? iPepa, habla mas alto, que no te 01go.1 <.No afto, claro, nmcho i /1oco.
j1rzymiotnik jJ1'ZJIS!r5wek pueclcs hablar m~is claro? ..
tranguilo . Przyslrfwki .1j1osob11, j}(Jchoclzqce oc/ jJrzy- Co? Pcjla, mrfw g/o.(11iej, ho wcrtlc ci 11ie s~ysz! Nie
tranquilamente 111iotJ1ik1fw tworzy1111 dodrrjqc krilfcwk
(rj1okoj11y) _, (sjJokoj11ie)
1,
111oesz 1111f1ui/ janiej?
natura! _, -mente do e1/skiej/or!ily jmy111iot11ika. Paco, h:c gusta tu casa nueva? .
naturalmcnte
(oczywisty, 11r1t11m/11y) Przy111iotJ1iki Zilk1J//czo11e 11ct .rj1(1!,losk1! l11b Pr1co, podobd ci si twrfj 11011!)' dom?
(oczywicie, nr1t11rt1lnie)
pro babie _,""' probablemente -e merjq tylko jerl11q form. Tioorzqc Si, me gusta mucho.
(J1rc1wrloj1odob11y) _, j1rzysl1fwek c/o/qcz@1)' ko1/cwk -mente Tak, brmlzo mi si j){)dohct.
(J1rtttodoj1odob11ie) 1
Y los vecinos, qu tal?
do tej/om1;11.
Il jctk sqsiedzi?
Me intercsan poco y tampoco m~ ~us~an muc~10.
lvirtlo 11111ie i11tereS11jrt i zet hcrrdzo 1m st llte j1odobe1jl
38
39
""
'''; Seilo1~ por favor, iconduzca rapido, porque Niektre j;rzy111iotniki, ktrfre 11y1//(11Je sq Senorcs, la compctencia trabaja mucho. Mucho, tanto, bien, nwl i jlrzyslwki 1/J
' riece~ito.llegar rapidamente a la cstacin! Es quc te1ke jctko jmyslwki (11/1. rdj1ido i srflo) Pcmowie, ko11k11rencjt1 dtto jmtmje. formie jlrzymiotnikct (clctro, /1ronto itd.)
rl1i tre sale en cinco minutos. jJO.ric1clctjc1 r6w11ie form pochod11q z k01/- Creo que nosotros no trabajamos tanto. stmuicmty po czc1sow11ik11.
Prosz jJrt1ia, niech prm jedzie szybko, bo 11111sz szybko c6wkq -ente. Srtdz, e my tyle nie j1rc1c1tjemy.
dotrze na stctcj! 1Hj jH1ciqg ocijedct zet j1i mi1111t!
Eso me parece mal. Para hablar claro:
Mi maclre slo ve la tele los fines de scmana
porque solamcnte cntonces tienc ticmpo. Wydrtje mi si, e to niedobrze Mwiqc jasno:
Moja 111rm1ct oglqda telewizj tylko 11J 11Jeeke11cly, Tcncmos quc mejorar pronto y haccr bien las
j1011iewct tylko 11Jtecly met czcts. cosas.
M11sil!I)' szybko si jlojmtwi i robi 1/Jszystko dohrze.

Przymiotnik czy j1rzyslwek?


iv j1rzypc1dk11 11Jikszofci przyslwk11J
::x::i~;t,;:rrJ: 11J jzyk11 polskim, 11J hiszjictftskim z regttly lctt11Jo monct oclrrfni j;rzyslrfwek orf przy- mct111y 11Jikszc1 .r11Jobod dzict!m1ir1. Mogq
one wystjJ11wm~
La pe!fcula es muy buena.
(Ten) film jest brmlzo dohry.
El actor actlia nrny bien. Ahora solamente hacernos un viaje corto. - net jJ()cztk11 lt1b ko1/c11 zdcmirt
(Ten) r1ktor gr<1 bcmlzo dohrze.
Hacemos un viaje corto ahora solamente.
}rtkjll 11Ji;sz, P.rzymiot11ik ofli.wje rzeczownik i zgctdzrt si z nim 11J liczbie i roclzctj11. Przymiot11iki stojc; Ahora hacernos un via je corto solamente.
~l~o b~:f'~srerl'.110J;rzy1:eczow111k11'. do kt6re~osi oclnoszq, ctlbo j10 czct.ro11Jnikctch se1; estar i j}{trecer. Solamente haccmos un viaje corto ahora.
Z lok p1 zy.1/owek okres'lc1 czctS01/J171k, przy11uotnik, inny przysl11Jek lttb ect!e zdcmie ijest nieoclmie11 y.
11
Ahora hacemos solamente un viaje corto. - lttb po czc1.rownik11
Solamente haccmos ahora un viaje corto.

Lult'.1 es muy impuntual. Zwr jednctk 11wctg, e przyswek nie


L11lt1jest ctrrlzo 11iejJ1111kt11rtlntt. Przysl1f11Jek stctwictmy zctZll~J'CZctj jlo czr1-
rozbijct k1111str11kcji czc1sow11ikowych:
Siempre viene tarcie. soumik11, 1de przed przy111iot11ikiem i j1rzecl
j;rzyslrf11Jkie111.
Zmusze j;rzychoclzi .1/Nf11 io11rt.
He trabajado poco. - czctsoumik j1osilkowy + jMrticijlio, 11j;.:
Es que calcula muy mal su tiempo. he hecho, hm comido
!Halo Jmtcowcile111/-lr111t.
Po f7rost11 bcmlzo le ke1lk11l11je swrfj czas.
<i' Hasta ahora Pepe no sabc nadar bien. - czc1.rownik 111odct!11y, 11}1.: sahe1; jJ11de1;
r;u
Este es un trabajo muy intercsante.
~n
Muy, tan i bc1stm1te staw1rt1llJ' zctwsze Nrt razie Pepe i tie 11111ie dobrze j;/ywrt. qtrerer, deher + bezolwlicznili
111 jest bardzo i11tere.wjqcct jmtcct.
j1rzecljJrz.J'lltiot11ikie111 h1b j;rzysl1fwkie111. Pocemos hacer ahora solamente un viaje corto.
Si, pero es bastante dificil, no? 1errtz moemy pojechcll' tylko w krrftkq j1or!rrf.
Tak, ctleje.1l doSJI tmr/11(1, jJrrtwrlrt?
l\lo, a mi no me parece tan dificil. Mar'iana voy a estudiar mucho. - ir tt + bezoko!icwik, tencr qtte + bez-
Nie, 11ii: UJ)'dctje mi si taka tmd11rt.
}11tro bd si c/11o 11czyc'. okolicznik itjl.
Tengo que inne pronto.
lll'krrftce 11t11sze i.{/.

40
41
Stosttjqc stojJiei7 rr5wny i wyszy przyswka 111oeJ11y wyrazij1rzewag, niszo.f lttb rwny stopie1! jctkiej
cechy l11b w!C1fciwoki.

Yo voy a nadar con frecuencia. Czsto j;o/rkie jmyslrfwki wyre1m1e sq Tworzenie stopnia wyszego
Czsto chodz plywa. wjzyk11 hiszjJct17ski111 zet pomocq wyrae Stoj1ie wyszy, j1odobnie jak 11 przymio- ~'- 1

Yo tambin. Voy por Io menos dos veces por j1rzyslr5wkowych. t11ikw, tworzymy jmy pomocy ko11stmkcji: a:i_i!/
semana, los lunes y los jueves.
Ja te. Chodz co nctjmniej dwa razy w t)1goclni11, w - mas + przyslr5wek. + q11e (bardziej .
j;o11ieclzialki i czwartki. Esta sopa se cocina mas facilmente que la otra. ni")-przewagc1
menos rapido - menos + j11zyslwek + qtte (mniej .
Do wyraeii j;rzyslwkowych zaliczaj si midzy innymi: ni") - 11iszof

/,
a menudo czsto a veces CZr!St/1111 Yo trabajo mucho, pero Pepe trabaja mas. jet praatj d11o, ale Pepepracttjewicej.
<rn>
13>/
a propsito
a tiempo
celowo
I/Cl CZt/S
al conrndo
con alegria
gofliwkq
z rrtdocir;
Yo estoy mal, pero Pepe esta peor. U 111nie le, ctle tt Pej1e gorzej.

a duras penas z tmclem con frecucncia czsto

con tranuilidacl ze s/1okoje111 en rcsumen w skrrfcie, rer1s111111tjqc Rwnie w stojmiowrmi11 przyswkw


de inmecliato 11atychJ11i(fsf en silencio w ciszy wystjJttje ki/ket form nieregttlrtrnych:
de memoria z /1c11nici por completo Cfllkowicie
de verdad 11aprawd por todas partes wszdzie _, mas d11o wicej
a duras penas z tmdem de anremano z gry, z wy/1rzerlze11ie111 mucho ""'
por casualidad przyj1C1dkiem de pronro '"'Rle
mas
poco _, menos 111r1!0 _, 1!/ntCj
Trabajo menos que el jefe. _, major
cle noche wieczorem, w 1101y en aclelante odtqrl hien dobrze - lej1iej
tll.
mas bien rctcze; mas o menos 11111iej wicej mejor
peor
met! -peor le , gorze;

Stopie rwny
Stopie rwny tworzymy stos1tjqc konstnt- (~)
:/', Juan corre mas rapido que Paco. }11r111 biegcr szybciej 11i Pctro. Vivimos tan cmodamente como antes. kej tan + przyswek + como tctk 2~',Jt,/
l/F':Ji'., D . 'd
~/ , aco corre menos rap1 o que uan.
J Arco biega wolniej lli }11rm. Juan corre tan rapido como Manuel.
(samo) ... jc1k".
,. Pedro corre tan rapido que Juan. Pedro biegct tctk. (.rm110) szyb/w je1kj11em.
!Vlieszkm11y tC1k wygodnie jC1k wczeJ~tiej.
Stopie wyszy j11c111 biegrt trtl<. szybko jetk Mam1el.

T1 trabajas mas eficientemcnte que yo. Prc1wjesz hrtrdziej sk11tecwic ni jet. Uwttgct: tmtcho jest t11 jwzypetdkiem szczeg1fl11y111 i w stojmi11 rrfumym wymagrt komtmkiji tcmto .

Trabajas menos lentamente que yo. Prctmjesz szybciej (cios!. m11iej wolno) 11i jet. como.
Pero yo hablo ingls tan bien como t1 y Ale jt1 1mfivi po C1llgiclsk.;1 I ak. rlohrze jdk ty Prc1wj ty!e ile mr!j szef.
Trabajo tanto com o el jefe.
trabajo mas que tli. i j1re1c11j{! wicej od ciebie.

Przysrfwki stojmi11jemy jJodobnie j([k /Jrzymiotniki.


Jf/jJJzeciwiestwie do /Jrzymiotnikw, jJrzyslwki sq jed11ak nieodmien11e.
43
42
Porw11a11ie rzeczownikw
~if~l~~ b~ ;1 que corre mas rapido. Nico/rfs biega t1ctjszybciej.
,fes l(cl1ico) que entre na mas. Ten (chopak) tre1wje iittjttJicej.
Lola tiene mas amigos que yo. Lolct met wicej przyjctcil ode 11mie.
Yo tengo menos amigos que Lola. Jet 11Mm 11111iejprzyjacirfl ni Lolct.
p'.!1_N;if6Jds es el (chico) que corre Quiero tener tantos amigos como el la. Chc miel' tyl11 przyjaci1fl ile01ut.
1

;Mrtria es la (chica) que corre mas


Mis hijos son los (chicos) rapido del grupo.
que corrcn menos
Mis hijas son las (chicas) Yo rengo dinero Rzeczowniki jHmfw111tjemy zet j10111ocq
que corren
Pepe tiene mas suerte que tll. ko11stmkcji mas + rzeczownik + qtte
(11 t1Jicej ... ni") i menos + rzeczownik +
Do !tlworzenia nrtjttJyszego stojmirt j;rzyslrfwkct potrzebne ert z . . , . Lola tiene menos amigos
J .astosoiw1111e}li ostego zdctlltct wzglrlner,o. que ( m11iej... 11i ).
11
Osob)' h1b rzeczy, z ktrfJylllij;orrfll!!l1t., , . 11 . I: Vamos a fiestas 11
'Jllll) 1011 Oll!ct~.zcm~y Zet jH1111ocq j;rzyi,111kct de. <

~'.empre eres la que vicne mas tarde Yo rengo mas clinero que mi hermano. Mcmi wicej j;ieuidzy ni mj brttt.
Ty_zrtttJsze j;rzychorlzisz llctjjHfniej. Tenemos menos tiempo que vosotros. Mctmy mniej czrwt ni UJ)'.
Mi ~1er:11ana es la que trabaja mas ciuro.
Bebes mas vino que yo. Pijesz wicej ttJiuct 11i jet.
M~Jrt s1ostrrt jmmtje llrtjciej.
Mi . . es el .que se le vanra mas
. ,.padre , tcmprano.
Mo; Ojctecwstrlje 11c1jwczefniej. Yo rengo tanto cl in ero Gdy chcemy wyrrtzi rrfttJnos' midzy
Ana y Tere son I I Pepc tienc tan ta suerte com o t(i. rzeczownikcm1i, 11ywmny ko11strttklji
/ln . T . . . as ~ue van ce vacaciones menos frecuenremente
rt I ere;ezrlzct llfljl"Zr!t/ziej (11r1j11111iej czsto) !Jr! Wctkctcje. . Lola tiene tantos amigos tcmto + rzeczownik + co11w (tyle +
Vamos a ran tas fiestas rzeczownik +ile).
Stopiell. najwyszy bezwzgldny z ko11cwk -{simo Tcmtbo zgctdzct si w liczbie i roduj11 z rze-
czownikiem, do ktrfrego si od11osi.
1 ~\ Trabajamos muchisimo. Prc1atje111)1bcmlzo d11o.
Yo tengo tanto dinero como t(1. f\'1ctm tyle j1ie11idzy, ile ty.
En Espafia hay tanta genre como aqui. W Hiszj1cmii jest tyl11111dzi ile t11tctj.
1

] uan Manuel pone altisimo la radio. En Polonia no hay tantas playas como en Espafia. lf/ Po!rce nie 11/ct ty/;1 jJ!ct, ile w
J11cm iHr11111e! bcm!zo glo/110 Jlctsttt1uict rctdio. Stojl!eJ/ najwysz31 z ko/mfwkq -iimo
HiszjJcmii.
ta jefa explica darisimo las cosas. dotycz~ ty~ko przyslwkw 111ctjqcych /rm11
Szefou~ct wyjafnict .rprmuy bardzo jrtmo. jJrzy1111otmk<1, llp.: rdjJido, jJronto, alto,
claro. Stopie. najwyszy
Lo~ cl1:nres nccesitan prontisimo estos productos.
Kl1e1m !1otrzeb11J'q l)'lh prorh1kt1fw bctrclzo szybko. For111a z ko1icr!wkq -!simo jest w Przy- Pepe es el tiene
Las ch1cas corren rapidisimo. jJrlclk!f jJ1-zyslrfwk1fw nieodmie1111,1.
Mar fa es la tiene mas
Dziewczy11y biegct}rt bcmlzo szybko. Los chicos son los que tienen menos suerte de roclos.
Las chicas son las riencn
1111 ' k. .
J'Jc/t .1em;estprzyslrfwek slo, kt1y nie tworzyfor111y z -!simo. Pepe es el que tiene mas suerte de todos. Pej;e met najwicej szczi.irt ze wszystkich.
Yo quiero slo descansar. Mctrfct met llCIJ 1llniej szczcia ze wszystkich.
0

Maria es la que tienc menos suerte de roclos.


Chc tylko odpol"ZCfl: Juan es el que tiene mas trabajo de nosotros. J11Ct11 met z llcts wszystkich nctjwicej prrtlJ'

NctjttJyszy
stoj;ieil j;orrfwncmict rzeczownikttJ tttJorzymy zet pomocq zclrmirt wzgldnego orctz mas
i menos + rzeczot1J11ik + de.
44
45
Po1wnanie liczb i iloci

Esto cuesta mas de 1oo euros.


To hosztttje wicej ni (j1011dd) l OO ertro.
Yo puedo pagar menos de la mitad.
!VIog Zdpfaci mniej ni j;o/ow.
wiczenie 1
mas de cie n l17 odniesientir do liczb i okrefle1i iloci llJ'UJa1llJ' }rtk brzmiq przy.r!rfwki, ktrire odjHJUJtrtclrtjq jlodanym /Nmiej przymiotnikom?
menos de lamitad mas (wice;) i menos (11lllii1J) z przyimkie11t de.
1. bueno _,

2. alegre _,

3. tranquilo -_,
4. mal o
5. natura! -
_,
6. rap ido
7. am ab le _,,

8. facil _,

9. perfecto _,

10. feliz -
wkzenie2

Przymiotuih czy jirzyslrfwek? Zr1z11rrcz w trtbeli, czy w krtcvm z j}(}drmych fll'Zyhlr1clrJw wy.rtjl11je
fmy11tiotnik czy jmyslrfwek.

En una oficina. jJrzy111iot11ik jlrzys!rf1oek


1. Buenos dias, Srta. Pcrca.
2. EstA aquf cl Sr. Salgaclo?

3. Slo traigo CStoS papci es para el.


4. No, lamentablemente no cst{t, pero vuelve pronto.
5. Esd en una reunin urgente.
6. Yo le cloy los papeles personalmente.
7. fat{t bien, muchas gracias.
8. Scfiorcs, afortunadamente
cstc afio ha sido un !men ai'lo para la compafiia.
9. Hcmos tcnido pocos problcmas
y los clientcs han rcclamaclo poco tambin.

46
47
wiczenie3

UZ1tj1el11ij zdcmi?t, wstmvictjqc muy, m11cho !11b mucho, 1Jlltcha, m11choj~ m11chm.
Mi computadora trabaja con el programa lvfrfj ko111jJ11ter jmtcttje w systemie Word.
l. Dos ex-compafieras de Ja escuda se encuentran en Ja caHe despues de _ _ tiempo. Word. Y la tuya? 11 twrfj?
iCristina! Que tal? Que sabes de los compat'ieros del instituto? , ram b",
I a mia 1en. Toclas las computacloras de Mj te. Wszystkie komjJ11te1y 1~ nc1szy111
nues tra, ofiJCina trabajan con esc programa. billrze jmmtjq w tym syste11ue.
2. Pues,Jose Luis es director de banco. Trabaja _ , induso los fines
de se mana hace horas extra.

3. Claro. Ser _ _ importante significa te ner _ _ _ _ _ _ trabajo. Y Rodo? lf/ 1zyk11h1szjJCt11skm1 llJS j 'Jl
, , Z?t/111
.k.oz' 0 dzierawczych:
"k., . k-entowrmct, wyst/Jttjt{Ctt osobno.
. J' t' n1'r clwct podstcrwowe roc,IZctje .. . for111r1
A
~ (rn
. . irtwC.cr1zc1wszeprzedrzeczoUJ111 .1e111, tct l
meakcentowct11ri, WJ. j '1 l ~/
.

4. Rodo, gue es arna de casa, organiza activid~des para sus hijos. 1 si" do ctkcenttt UJ zdt111111.
. t" i "niecikce11toUJrmc1 oanoszrt r
NrtZUJ)' etkce11towrmr.
5. bien! i'.Sabes algo de Miguel?

6. Si, Miguel es ta enfermo, ha sufrido operaciones.


7. iPobre! Ha tenido una vida _ _ dura. iQue pena! Y de Laura .. .?
8. Laura trabaja en una agenci a de viajes _ _ grande.
Rzecz j10sic1clc111t1 Niec1kce11toUJcme zc1i111ki dzierct.UJ~ze,
Hab Ja _ _ idiom asy eso, daro, es _ _ practico para su trabajo. Y tt'.i? !iczbc1 liczbct 11111ogtt ktrfre stoirf zctwsze jlrzecl rzec~oUJlllktem,
Trabajas cerca de agui? zge1clzctj si UJ liczbie i roclZctjlt z rzecz
\f/!rdciciel j1ojecly11czct
9. Si,_ cerca. Soy vendedora en Ja tienda "Maxx". posictclcmCf. . .
,7 cocbe '7 coches Zctimki te stos1tje111y do W)irctzrm tct
Como es _ _ cemrica, veo a _ _ geme.
yo mi mis,. w!ctmofci orctz jJrzy11rtlenoki.
casa casas
wiczenie 4
{~~ ~' coche '7 coches
Porw11rtj poclcme j1011iei osoby i rzeczy.
1.
tli tu tus
'/b.
casa casas
1. Enrique canta muy bien. I Pepe canta bien.
l ~ cocbe -~' coches
.Enrique
----------------------
2. El vino blanco no es bueno. /El vino tinto es nmy bueno.
el la
ustcd
su
casa casas
El vino blanco
------------------------
3. Maria gana 2000 euros al mes. I Pepagana 3500 euros al mes. /Juan gana 2500 euros al mes.
nosotros
noso tras
nuestro cocbe
nu es tra casa
nuestros coches
nu es tras casas
Maria
------------------------
4. Carlos trabaja 40 horas a la semana. I Javier trabaja 40 horas a lasemana.
vosotros vuestro co che vuestros cochcs
vosotras vuestra casa vuestras casas
Carlos
------------------------
5. El japones es nmy ditlcil. I El ingls no es muy dificil.
ellos \Y coche ..,,. cochcs
elas su sus
Eljapons
ustedes
48 ------------------------ casa casas

49
,\
rzecz J1osir1tlr111ct Akcentowcme zaimki dzier-
Su, sus awcze, ktre mogq wyst
!iczbrt j1ojedy 11czc1 liczbrt 1/JJJOgrt
rodzrtj mski rodzctj e1iski powc1/ osobno !11b po rzeczow-
Dlrt el, elfa, ttsted, ellos, el/as i 11stedes rodzflj 111ski rodzrtj eiiski
de Mario wlrdcicie! niklf, zgCldza}tf si w liczbie
istnieje UJ liczbie jllijedynczej jeden zctimek inia mfos mfas
de lola yo mfo i roclzc1j11 z rzecztf jH1sirr.-
clzierrtwczy: m, r1 w liczbie 11111og1e; ruya my os tuyas
Es deusted este bolfgrafo? cuyo
tli dcmq. Kocwkct doj)({.so-
r1fwnie jeden: sus. l
de los chicos suyos suyas umje si do okrelcmej osoby
Stt i s11s ma)tf wic wiele wacze1i. suyo suya
de las chicas elhi
S11111oe by/ tl1111Mczone jr1ko ,iiego,jej, ich" ust cd
!11b rzeczy.
de ustedes nuestras
(10 od11iesieilit1 do jed11ej rzeczy jJosia- nucstro nu es tra nuestros
nosotros
Si, creo gue es su bolfgrafo. c!a11ej), rt sm jctko jego, jej, ich" (w oc!nie- noso tras
de l. sie11i11 do dwch l11b wicej rzeczy j;osict- vuestra vucstros vuestras
vosotros vuestro
deella. dcmych). vosotras
Si, es de usted.
ellos suyas
de ellos. su yo suya suyos
clias
de ellas. ustedcs
de ustedes.

Zastosowar111ie
.'.Son stas sus maletas? jak widzimy, Z11Clcze11ie krtc!ego z tyd1 Akcentowcme zcr.i111ki dzierr1wcze Srf 11y-
Czy to Srf jego/jej/ pr111rt/pc111i/ich/pr11lstwct wrrlizki? zctimkiu mo11ct wywnioskowru' jec6111ie 1vcme:
Son las maetas de l/Juan, pero no las de z ko11tekst11 zrlcmirt. Kiedy jed11c1k jest to - zctmidst rzeczow11ika jJO czc1sow11ik11 ser
ella/Marfa. niemoliwe h1b te chcemy podkreli, okogo
iDe guin es es ta computadora?
Tb sqjego walizki (]11a11a), ale nie jei (Mrtrfi). chodzi, 1110e!IIJ' to zrobi/ 11y1wtjqc jJO Czyj jest ten lc.11111/J/lter?
Son stas las maetas de Juan? Si, son sus maletas. prost11 komtmkcji de + rzeczownik/ Es mia. Jest 1/llij.
Czy to Stf walizki]11a11ct? 'Tctk, to sqjego wrt!izki. zaimek osobowy zamiast zrtimka su CZ)' _ z rodzClj11ikie111 okre.i'/011ym, UJ ce/11 zct-
Mi computadora es muy moderna.
SllS. stqjiie1tirt rzeczownikrt oz11r1czr1jcego
Mrfj /<.0J11/J/llerjesf brmlzo 1111111oczesny.
posictdrmrt osob lt!b rzecz
Lamia no.
Przed nazwmni czfci cialct orctz 11c1zwami 11brc11i 11ie stost1jemy rrtczej zrti111kw clziermvczych. Zt11J1ir1st Mj11ie.
tego 11ywa111y rodzrtj11ikw okre.flonych. _ z rodzctjnikie111 11ieokre.i'lony111 + rze-
i,Quin es es te cbico?
Me pongo el saco gris. Zr1klr1da111 szc11y j1!r1szc.z. czownik gdy mwimy o jecl11ej z wiel11
KiJ11 jeJI ten chlojictk?
Me duele el brazo. Boli mnie rctmi. osobie !ttb rzeczy
Es un amigo mfo.
'Io mj /myjt1cie! (Jede11 z jmyj{/cirf/)
- /Hl rzeczownik11, gdy chce111y szczegli'.~e
Esos son amigos tuyos, no mfos.
jJodkrefli(jH1sic1clc111ie !ttb jJ rZ)'IJ[t lewosc
Estos son mis libros y no los myos. Tb sq moje ksir1ki1 nie twoje.
" 'JiJ sq twoi przyjaciele, nie moi.
De guin son estos documentos? Czyje sq te dok11111e11ty?
- w 11iek!IJ'Ch czsto 11ywc!ll)'Ch
Son nuestros. Sq. 11r1sze. iArnigos mfos! iQu alegria!
zc/c111ic1ch wykrzyknikowych.
Maria, es una amiga vuestra? Czy lvirtrfa jest wrrszq j;rzyjrtcirflkt{? Przyjr1Ciele (moi)! Co zrt me/o.fi'!
iDios mfo! Boe 111j! iHijos mfos!
Dzieci moje!
'51
50
Jego nie roz11111ie111.
Esto nolo entienclo. To klr11mtwo!
. I
iEso es menura. PrzJ'llOJ1li11ctsz to sobie?
/,Te acuerclas cle aquello? Co to jest?
/'
~
/r ' \ z.Cmil coche te gusta mas, este o ese? KtIJ' sc111w1h!fd bmYlziej ci .ri jJoclobrt, ten czy tr1111te11? . Qu es esto? To jest mc1szy1w do rohienict !oclrftu.
,1:./
/ Amf me encanta aquel coc11e rojo. Bc1rdz11111i si j1odobrt tr1111te11 czerwo11y samoihcl. ~sto es una m{iquina para hacer helaclo.
To wszystko.
Eso es rodo.
:i,fI/ > ZfliJ11ki wskc1z11irfCe, jctk wy11ikc1zich11c1zwy1u1skr1Z11jct odlegloi~ jctkrt dzieli nt1s ocl 0S1fb1rzeczy, 111iejrc
'~ itjJ. W wle11oci od tego, jak dt1tt ocl!eg/o.( (rrfumie czC1sowt1) cizie/i osob mrfwic/Ctf od wskttzywc111ej
osoby /;1b rzeczy, 11yu;c1111y jecl11ego z trzech rodzct)1iu1 zctimkrfw wskttzttjqqch.

r11dzt1j mski roclzctj eti.rki Este, estct, est os i estcts Srf 11ywr111e1 kiedy
!iczbrt es te coche es ta casa osoby lt1b rzeczy wskttzytwme Zllrtjc!ttjc; si
jJojet!1111cw ten sctmothrftl (t1ttc1j) ten clom (t11tctj) w niewielkiej od!eg!oci ocl ;!l!fwiqcego, algo-nada
wjego bez/Hi.fredni111 zc1sig11. Alvo (co.O i nrtdrt (nic) od11oszc/ si clo
liczbet estos coches es tas casas Tc pasa algo, verclad? o l. .
rzeczy, j;rzcclmiotw. Kiedy nt~c..rt stoi zet
t/l710gt:t te srt1111xhocly (t!lfctj) te domy (!tttrtj) ' . . . j 1rcn(}ac..
Cosct;est, 1.,)
czctsoumikie111, jJrzecl czc1sowmk1e1n
Ese, e.w, esos i e.ws Jt[ 11ywrt11e, gdy iQu va! No me pasa nada. 11111simy postmui( przeczenie no.
roclzctj mski roclzctj e1iski Jl le skd! Niemi 11ie jest!
wskr1zywc111ct o.rob1t h1b rzecz z11r1jd1tjc si
!iczbct ese coche esa casa
blisko 1111fwiqcego, lecz nie 1u jego bczj;o- Este lugar no me gusta nada.
j1ojec61JJczc1 ten sc1mo1hrfcl (lc1111) te11 dom (te11n)
.frednim zc1.rig11 1 !ttb e jest 011ct w bczjJo- To miejsce wcr1le mi sii~ nie poclohcr .
liczbet esos coches es as casas frednim ze1sig11 rozmrfwq, bliej niego.
11mogt:1 te sm11od10dy (!ttm) te domy (tmn)
alguien - naolie
rodzaj e1iski. Aquel, cup1e!lt1, c1quellos i ctq11eflas Stf
r11dzctj 111ski Alguien (kto.O i uadie (nikt) od11oszc1 si
!iczbct aquel coche aquella casa 11ywrme, gdy UJskazy1Ut111t1 o.rober !t1b rzecz . ')
l-Iay al gu1en aqut. doosh.
jlOjeclymw fct!llten sc11111Hhrfc! /(11/tte!l r/0111 z11t1jclttje si w d11ej odlegloki u1rumo od
Czy kto fit jest? Gd)' rtlgttien i nctdie 11ywrme s .
(dctleko) (clrtleko) 1mfwi11cego1jr1k i od roz1111fwcy.
a-las visto a alguien? w flmktji dopelnie11ic1, jJoj1rzedzrtmy ;e
liczbet aquellos coches aquellas casas \flidzictle.{/\Vic/zirrlrlf lwgo? jJrzyimkiem tt. . .
l!lllOgtt tt1111te sc111101hocly tr1111te clo111y
No, 110 veo a nadie. Gc61 rtctclie stoi Zd czc1sow1uktem, prze~!
(clrtleko) (rlr1/eko) cwsoumikiem 11111simy j;ostmui jJrzeczeme
Nie, nie widz nikogo.
No le doy el libro a nacie. no.
Zc.:iillki ttJskc12.1tj4ce wystflltjqce osobno !t1b zc1stjJ1tjqce rzeczownik S<f: c1kcen/01/Jtl!le.
Niko11111 11ie th:tj (tej) ksir;ki.
Me gusta este coche. l,Cmll? Este? No, ese.
Podobct mi si ten sc1111ochd. Ktry? Ten? Nie, te11 (tc1111).

esto - eso - aquello


OjJrcz ll')'llliellionych powyej rodzctjrfw zr1i111k1fw wynfnic1111y lrtke /on11y nijcdde (esto, eso, e1q11el!o), Alguno, algmut, ctlgunos'. r~lgt111cts (~
ktrfre nigdy nie wystjntjcf z rzeczownikiem. lf/ystjJ1t)q osob110 i nie sq crkcentowcme. trienes algunos sellos? (jctkH, jrtkct.{, jt1cy.{, jrtk~es) I ninf!1mo, ~~-iV
Moemy je tht111rtczy lld jzyk polski jrtko to", jJc1111itctjc1c)ecll/{1k o Zt1stosowcmi11 odjJowied11iej formy
1\fosz jr1kief Zllctczki? ningunrt, ningttnos, nzngm~rts (z~1cl:n,
w zetlenoki ocl ocl!egloki tuskrtzywcmej rzeczy od osoby mwiqcej. Uwzglrlnict111y t11 tttke oczywikie No, no tengo ninguno. c1cl11ct, rtclni, c1d11e) set odmte11ne I !IZJ'-
oclleglOJ~'w czctsie. N ie, nie mctll/. c1cl11ego.
53
S2
l-Iay alguna pclfcula bucna?
jest jaki clobiJ! film? wcme sr; zc1rrfw110 w stos1111k11 do osrfb, jak . ..Jlo - .1.~ 0l,.11(Jj 0
to'!-'l I
~oda

. toclos, tclas
Si, hay algunas quc parcccn intcrcsantcs. i rzeczy. Zgr1dzrtjq si one w liczbie
Tak, sqjctkie, ktrfre wyclajq si ciekcnve. i rodzctj11 z rzeczownikie111 do ktrego si
1
todo
odnoszq.
Pucs a mi ninguna me ape tece.
C, nie mam ochoty net etden. A(~tmos, -as 11y1w111e jest w znacze11i11 Quicro todo o nada. Chc wszystko albo nic. Kiedy todo wy~tflllj~ osobno, znaczy ~)
"jlelv11e, ki/ket, ki!k1t'' En el centro bay cle todo. lV centmm jest wszystko. wszystko" i jest meoclimenne. 1h1V
Ningmio, -et wyst/J/lje tylko w liczbie
J1ojec61/lczej i oz11r1czr1 flclen, flclna" Julio Io sabe todo. ]!Ilio wie wsz)'Stko. Ki;c!y todo jest Jtyte jako dopelni~nie bli
c'.Quiere venir alguno del grupo? sze, jest czsto j1oclwrtjane j1rzez zatmek !o.
Czy kto.(/ktokolwiek z grttj1y chce przyj.r? Algmw cle + rodzctj11ik + rzeczownik/
No, no quiere ir ninguno de nosotros. Zfli111ek == kto.(/ktokolwiek/jedell/jed11c1
z.
Nie, 11ikt/acle11 z 11c1s 11ie chce iu~
c'.Piensa comprar alguna de estas casas?
Ningtmo de + rodzc1j11ik + rzeczow11ik/
zc1i111ek == mle11/acl11({ z ." Carmm: Maria, Manso . I, Susana y yo vamos. todas
. Kiedy todos, -cts wyst/Jttje osobno, znaczy /~')
!Vlyf!isz o k11pnie jed!lego z fJ1ch clo111rfw? a la fiesta del sabado. y vosotros, cva1s wszyscy", wszystk
ie " 1~..n~"'v
"V

No se, no me convcnce ninguna de ellas. tambin? .


Nie wiem, ctde11 z nich mnie nie przeko1lllje. Marfrt, Mari.rol, Smmw i ja wszystkie
idziemy ncr imjmz w sobot.Il tvy,
l Tiene alglin problema? idziecie te?
Czy /JM j1c111/pan i jakiproblem? Przed rzcczow11ikr1111i roclzaj11 mrskiego }//(/Il.' Si, Jose y yo vamos tambien.
No, no tengo ninglin problema. w liczbie p~jec61J1czej alg11no skr({Cct si do Tctk, }osi i jrt tc1ke idziemy. ,
Nie, nie 111<m1 c1d11ego problem11. algii.11, et ning11no do ning1in. .
Car111e11: .Q e' bie1;1 Entonces nos. vemos todos
1 u , . al11.
Ninguno, de verdad. To, swzetme.
, . v t.rtk''im razte wszysry st tc1111
. I lv'

adnego, 11ctjm:1wd. zobr1czy111y.

todo el tol(Jja
..Jl 1a ., todos los ., todas las . h

i, Tien es cualquier diccionario? ...I, I


toco el [)aste.
y,J,/ ''dal''""' tM.d mdo,ijuik+1 /Jl*'
. . si [(uV ri~)
i\!Ictszjakifljakikolzviek slow11ik? C11ttlqttier jest 11ieoclmim17y i 11ywcmy El perro se rn com .(Io rzeczowm.k 1est . oa.t11.1 eiiie
1
' 1 zg<1clzrt M)

Cua1quiera me sirvc. tylko w liczbie jJojed;'i!czej /ll'Zerl rzeczo111- Pies zjc1d! cetle cirtsto. w liczbie i rodzrtj11 z rzeczowllfkteill, do.
ktrfrego si ocmost.
1
Kctr(J!/Obojtniejaki bdzie clob1y. 11ikie111 l11 przyilliot11ikie111. . Ie. 1,Dc)i1cle has
Tc he Hamado toda a tale estaclo? / iv' v /"czbie
./ j70J.ecly11czC/
. .
A . " wAltc~bte
D.
Oz11r1cz<1 ,,/d1J kolwiek", kc61,jakikol-
1
ZU!Olltle/11
1 ! -l1111 do ciebie cetle jJOjJ()/11d111e. t"ako " cct!)', crdrt, ccrle", llrttomimt /1
wiek" Gdzie hyld/-lcd? .lll110gicjjcrko ,,wszy.fly, w.rzyst '.le '.rtZi:J,
"

k{/rltt".
1

l Cualquiera puede vcnir a la fiesta? Vco a mi novia todos los dias. . .


Sj1otykr1111 si z mojq dziewczynq codzte11111e
Cz11 kady/ktokolwick/obojt11ie kto 111oc Bez rzeczownika 111oemy zmtosowm'
(krtilego rl11i({).
j1rz3;ji' llct ivtjmz? z<1imek c11alq1tierr1, kirf!J' thtmaczJ'lllJ'
Si, puedcs in vitar a cualquiera. jrtko kt1] ko!wiek/kady/ktrft]' bqcl/
1 I.ac!es ,de .Es1Jaiia.
Me gustan toclas 1as c.mc . .
Tc1k, 111oesz zctj1rosii'kc1clcgo/kogo bqd. jrtkikolwiek''. Podobajr; mi si wszystkie h1szjJctnsk1e 1111c1.rtc1.
}elfi i:11cdq11iera rlo!J1czy osoby w biemik11,
jestjHJjH-zeclz1111y j11zyi111kie111 a.
54
55
Liczb(! j1ojecly11cirt Liczbr111111ogc1
roclzctj mski roclzctj e1iski roclzctj m.rki rodzctj eski
mucho mucho dinero mucha !eche muchos amigos muchas amigas
d11o, wiele
~c;;ii.\;faafio vamos a la playa.
kadego rok11jedzimy Ikt jJlct. Ccula jest 11ieoclmienue i wyst/iltje zctwsze poco poco cinero poca !eche pocos amigos pocas amigas
/med rzeczoi~11ikie111 w liczbie j1oje,61nczej. mctfo, niewiele
Cada sem ana hago la compra.
Oz11r1czc1 k,tzcly, krtclct, kctcle". tanto tanto dincro tanta !eche tantos amigos tantas amigas
Co tydzie1i/Kctclego ~ygocl11itt robi zctk11j1y.
R11i si uieco w z11<1cze11ilt ocl todos los. tyle, ty/11
Cada vez gue voy al centro gasto mucho. todrts!rts .: bas tan te bastante clinero bastante !eche bastantes amigos bastantes amigas
Ze1 kr1cly/JI raze111, gdy id do ce11tnmt, d11o wyclctj. 10yste1rczr1jqco
r!11o, rlo.f d11o
Voy de compras todos los dfas. demasiaco demasiaco dincro clemasiacla !eche cemasiados amigos clemasiaclas amigas
Chodz /Hi zc1k1tj1y codzie1111ie. = we wszystkie cl11i Pie1wsz;'.z,ftinie z tor/os los dfcts odnosi si ~byt d11o,

Voy de compras cada elfa. . do ect!osa (we wszystkie cl11i, codziennie) zbyt wiele
7lrtlo1ltiC1st dmgie z cada clia jloc//;ref/~ suficiente suficiente dincro suficiente !eche suficientes amigos suficientes amigas
Chodz /Jo z"k11jly coclzien11ie. = kC1c/ego rlnict
ct.rj1ekt inc61wid11ctl11y (kctdego cl11ict). 1oystctrczctjt/CO
r/11o, rlostatccznie
r.ada 1.JJ1110, cada mia c/11o

Tengo un libro para cada alumno.


Mcmt jJo jednej ksic;ce cllct kr1clego 11cwic1.
Gdy 11u1cho, j1oco, tanto, hmtcmte, s11;ficiente i denwsiado s4 ocl111ie1111e rt kiedy nieodmienne? /fn"\
Cada uno Io recibe gratis. ~tle/et mto i Cttdct ttna wystj}/(jq osobllo Gdy mucho, poco, tcmto, hastmite, s11ficiente i demasiado stojrz j1rzed rzeczow11ikie111, czyli kiedy set "!V
Kctcly otrzy11utjejq grrttis. IOZl/ctCZrtjq kctrlykctcltt". 11ywcmejc1ko /1rzymio111iki,
11111su1 zgrtclzctsi z rzeczownikiem.
Tengo un libro para cada alumna. Gd]' mucho, j1oco, tanto, hctstante, .wficiente i clenutsiculo sq 11ywrme w fimkcji j1rzys!rfwkr11 rt wic
Mcmt Jiojed11ej ksiqce diet krtclej itczemtil)'. kiedy stojc/ zrt cwsoumikie111, set 11ieod111ie11ne.
Cada una Io recibe gratis.
Krtt!rt o/rzy1n11jej 4 grctti.r.
otro

mucho - poco - taillto, bastarnte - ~qem"'sa,,..Jo. . f. Pcpe, abre otro vino, no? Otro, otra, otros i otms zgctdzctjcf si
VJ "' M\UJ - sunciente
Pejle, otw1frz jeszczejed110 wi110, dobrze? w liczbie i rodwj11 z rzeczownikiem, do
Tengo mud~o dinero y muchos amigos.
Otro? No hay. Pero pucdo darte otra cosa. kt1ire,~o sir: orl11oszr;.
Mc1111 cl!1zo /llelli{!tlZJ' i wie/11 jJrzyjc1ci1fl.
Jeszcze jed110? Nie met. il/e mog dm' ci co.i' innego. Otro, otra ZlldCZJ' ,,i11ny,-tt,-e"/,Jeszcze
Pero tcng o poco t1empo
libre y poca sucrtc.
, Quieres una cerveza" jecle11,-r1,-o".
'Ile 111'1111 llleU11ele wol11ego czcts11 i lllctlo szczkict.
1
iittcho, j1oco, ft:mto, bastante, clema- Ghcesz j;iwo?
y ~am poco t~ngo tanto dinero como mi jefa. si,tdo i s1117ciente s4 od111im11e wtedJ', gdy
Nte 111c1111 tc1kze tylejlie11iclzy, ile 111rij<1 szejimJct. od11oszq SI{! do rzeczoumikct.
Pero tengo suficiente, gano bastante.
Iinmy odmienne zgC1clzrtjq si w liczbie Przecl otro, -a 11igrly 11ie 11:i;ywcm1y rodu1);1ik,1 ilieokreflrmego un, 11w1. l'vfo11rt l/(t/rm1imt 11y ro,!zttj-
I ror/z,tj11 z rzeczouJ/likie111, kt1fJy ojJiJ11jq .
.11/e 111' 11/J wystctrczctjqco chro, zctrc1bic1111 clo chto. 11ikc1 okre.f!o11ego.
Sobre todo he comprado demasiaclas cosas nuevas
Przede wszystkim k11j1ile11t/-lct111 zet d11o nowych rzeCZJ' ..

56
57
r
mismo

Tenemos el mismo gusta.


Ma111y taki sam g11st. Kiec61 mismo, misma, mismos i mismm
wyst/J!ljq w ftmkiji przymiotnikct, zgct- wiczenie 1
Si, verdad? Nos gustan las mismas cosas y los
mismos cantantes, verclacl? clzctjq si w liczbie i roclzajJt z rzeczow-
. mec1
Jlkce11towc111e izy . . kce11towane zaimki
dzierawcze? - oto jest j1ytcmie. Doprmtj wystf11tjqce w zdtt-
nikiem, ktry oj1is1tjq. Stojq midzy
'E:1k, j1rawda? Poclobaj4 nam si te .w111e rzeczy i ci nittch zctimki dzierctwcze do odpowiednich ko/1111111.
.rrtmi wykonctwiy, j1rrtwda? rodzctjnikiem rt rzeczoumikie111 i tlmnaczo-
Claro, y sobre toclo, la misma cancin . ne srt net J(!zyk po!.rkijako ten/taki sem!'',
11
ta/tc1kc1 scm1c1 te/takie same" ci/tctcy
11
1. Nuestro trabajo no cst{t ccrca, y el tuyo?
Jasne, i j1rzecle wszystkim, takie smne j1io.renki. 11
El mfo esni a cinco minutos de aqui.
SC11J1i

El jefe mismo me ha dacio la noticia.


Kier61 mismo stoi zet rzeczownikiem l1tb z. .'.Es suyo csc coche, scfiora? . ,
Smn szefprzekctzct! mi wiaclomoi'.
El mismo te la dio? zaimkiem, do ktrfrego si odnosi, tl11111ct- No es cle mi vccina. Ha cntraclo a la carmccna. .
czy111J' je 11c1 jzyk j1olskijr1ko sam/sctlllct" Pu~s su vecina ha clejaclo a sus hijos en cl coche, iy con este calor!
On sam ct}rt j1rzekazct!?
St!Jlle/Stt1Jli".
Si, iGonzalcz mismo! Mi compaficra misma Io ha 3. Vuestros amigos han salido, pero pocie is hab lar ~on I_nes, una compafiera suya.
vis to.
iMuy bien! Pero, cuando regresan nuestros amtgos?
'E:1k, sam Gonzcflez! Mojct kolermkct samet to wiclziala.
wimki dzierctwcze 11ieakcentowcme zctimki dziermvcze rtkcentowcme
Esta crisis es la mis ma cle melos los afios.
Gc61 mismo wyst/Jlfje bez rzeczownika
To ten sctm k1J1zys, co kadego roku.
htb zaimka, stawimny j1rzed nim
ffomas Io mismo de sicmprc?
roclzctjnik okre.flony.
Pijesz to .rcm10, co zwykle?

iVen ahota mismo!


Chod 11atych11tictst!
Po j1rzyslwk11mismojest11ieoc/mie1111e
i wzmamirt znctczenie jJ1'Zysl1fwka.

wiczenie 2

W'.rtctuJ brctklljqce zr1i111ki dziermucze.

l. Usrccles, idncle pasan - - - - - vacaciones?


Normalmentc en Mallorca, porque unos mmg <.)S - - - - - nos
inviran a _ _ _ _ _ casa.

2. No rengo bolfgrafo, scfiorita. c.1JuceIo pe c1tr1ee l - - - - parallenarelformulario?

Lo siento, pero el _____ no ticnc tinta.

58
59
3. Oye, Rosi, icmo se llama esa amiga - - - tan guapa? wiczenie 4
Se Hama Claudia, y ese que esta mirando hacia aquf es _____ marido.
Zc1znc1cz wlt1ciwq odpowiecl: t1, b illb c.
4. Chicos, son estos _ _ _ _ _ relojes?
1. Esta puerta ya es ta cerrada, pero ustecl puede salir por ...
No, no son los _ _ _ _ _ _ _ __
a. los otros O b. la orra O c. m1sma D
5. Pues yo estoy nrny contenta con es ta escuela cle mlisica. A _ _ _ _ _ hijos

!es gusta mucho ____ profesor de piano. 2. <'.Desean pedir ... mas, seores?

SI, a los tambin. Si, cios cafes, por favor.


a. alguna D b. alguien [] c. algo D
3. d-Iay ... banco por aquf?
wkzefl1loe3 Creo quc cl Banco de Vizcaya no esta lejos.

\J/tc1w brak11Jefce k111/afwki.


a. alguno D b. uno D c. alglin D
1. Queremos hablar con aquel _ _ _ senores. 4. iUf! Lo siento, pero no tengo ... bilete pequeno, tengo que pagarle con diez mil.
a. ning{m O b. nada O .c. a[g{m O
2. Tenemos botellas grandes y peque{rns.

En est momento slo deseo es _ _ _ pequena, gracias. 5. En esta fiesta no conozco .... <'.Y t1?

3. Est aviones llegan siempre con retraso. a. nadie D b. a nadie D c. nmguno D


Si, ies _ _ es terrible! 6. Si tien es problemas, no te preocupes, puedes llamarme a ... hora.

4. <'.Cual es el precio correcto, est _ _ o es _ _ ? a. cualquier D b. cualquiera O c. nmguna D


Es __de ahi, senorita. 7. Como ... domingo, vamos a corner con nuestros padres.
5. Est _ _ no Io entienclo. <'.Cmo se dice est ___ palabra en polaco? a. todos O b. todo O c. cada D
6. Est ____ ejercicios son muy faciles, pero aquel _ _ _ no.
8. Rodrigo es ... nrny interesante. Te lo voy a presentar.
7. iHuy! <'.Que es est ____ tan raro? a. alguien D b. cada D c. algo D
Est cosa es un walkman ultramoderno.
9. iQue ilusin! iPor fin tenemos ... dinero para comprar el coche!
8. Papa, est ___es Estela y est _ _es Federico, su mariclo.
a. tanto O b. suficiente O c. todo D
Ah, im ucho gusto! <'.Y cuales son sus hermanas, Estela?-Son aquel _ _ que
10. <'.Qu tomas?
es tan al lado de la mesa. Ahora las llamo.
... del otro elfa. <'.Cmo dices que se !lama ese cctel?
a. Mismo O b. Mismos O c. Lo mismo D

'. co 61
ustec!, ustec!es
Forma grzecwociowcr UJ jzyk11 hiszj1mi-
skim lqczy si z 3. osobcf. Istniejq dwie
formy grzecwociowe:
( Que hace usted e fin de semana?
Co pm1/pc111i robi wweeke11d?
Yo no hago nada especial.
}rt nie robi J1icsjmjalnego. Sefiora Lpez, que profesin tiene ustecl? Fomw grzecwociowa w liczbie j1oje-
Pcmi L15j1ez,jr1kijest j1cmi utUJ1fd? cly11czej to ttStul. Stosttjemy jq, gdy
formy
Soy dentista. Y ustecl, set'iora Brea? zwrc1cc1my si do jednej osoby. Czc1sow-
jestem dent)'Stkq. il jM11i, jJCtni Brecr? 11ik wystjntje wtedy w 3. osobie liczby
Zait11ki osobowe w 111irmo1v11ik11 zastj11tjq Set'iores, por favor, dnde trabajan ustecles? j1ojedy11czej.
osoby, kt1fre sq j1od111iote111 zdcmia. Oto ich Prosz mi powiedzie(, gdzie /1cmmvie jmmtjtf? Forma grzecwociowa w liczbie vmogiej
tl11111aczmie najzJ'k j1olrki: Trabajamos en un restaurante. to ttstedes. Stosttjemy jq, gc61 zwraccm1y
Practtjemy UJ res1t111rmji. si do dwch 111b wicej osb. Czasownik

Liczbrt j11tjN61nczrr wystjlltje w1fwczc1s w 3. osobie liczby


1. osobrt yo Jtl 11111og1e;.
2. osoba t(1 ty
el 011 Net rnego rodzctj11 tr1b/iczkach, szyldc1ch, wywieszkach fon"y mted i mtedes sq czsto s!:ncrcans:
3. osobct ella
ustecl
()//({

prm/j1t111i (fom1a grzem10.1'liowr1)


Ud. I Vel. to skrty od usted, 11rttomic1st Urlr. orr1z Vds. to skrty od 11stedes. <lf>
c'R/

nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas


Liczba mnogrt 1. osobct nosotros !Jl)' (for111c1111skc1) Rej1ortera: Chicas, vosotras pagais cuando salis con Zaimki ,,111y'' i 11 wy" 111ajc1 w jzyk11
noso tras 111y (for111rt c17.rkrt) amigos? his'lj!C11iski111 form mskq i eii
2. osoba vosotros wy (for111c1111ska) Dziem1ike1rkc1: Dziewczyny, czy wy j1/r1cicie, kiedy wychodzicie skq ( nosotros/nosotras, vosotros/
vosotras wy (for111rt e1/skc1) z jwzyjc1ci!111i? vosotras. Fon11y e1iskiej 11ywa111y,
ellos Olli Ele11C1: Nosotras si, por supuesto. gdy 111wi111y tylko o kobietcrch. Gdy
3. osoba ellas OllC My tctk, oczyw1fcie. kobiety i mczyni wspominani sq
ustecles pcmowie/ptmie/jJc11is!ivo (/inwr1 ReJ1ortm1: Y que os parece esto, chicos? razem, 11ywamy fonny 111ski,;j 11awct,
grzecznociot/Jr/} il co wy o tym sqdzicie, chloj1cy? je.fli jest to sto kobiet i tylko jede1t
.f!llirht: A nosotros nos parece muy bien. Asi son las
lJ7jzyJw bi.r.?./1c11/ski111 zr1i111ek 0110" J1ie wystj11tje.
mzczywr1.

chicas modernas: ellas pagan Io suyo. Pero


cuando nosotros las invitamos, enronces
pagamos nosotros.
Sqdzi111~y1 e to bardzo dobrze. Takie set
nowoczesne dziewczyny: one jJ/c1cq zet siebie. Jl!e
kiedy myje zc1j1rc1szr1111y1wtedy 111y jJ!ctcimy.
Reportem: Pues si, asi son los jvenes. JEUos tienen
ahora costumbres diferentes que
nosotros.
C, tak, tr1kr1 jest mlodzie. Mrtjq temz
i1111e z1vyczr1je 11i my.
62
63
zasady uycia zaimkw osobowych w hiszpaskojzycznych
Zastosowanie
krajach Ameryki Poudniowej
<'.Dnde estas? Estoy aqui. Zc1i111ki osobowe yo, t1I itd. sq w jzyk11 IV kmjttch A111e1J1ce Po/11Clniowej zcrimki (*'>
Nifios, c'.clncle emin ustedes?
Gdzie jeste? jestem t11taj. hiszpcrskim 11ywcme stoS11nk11wo rzetdko,
Dzieci, gdzie jestekie?
vosotros/ vosotrcts (wy) nie SCf iw ogl :KV
po11iewc1, j;odobnie jC1k wjzykl1 j;olrki111, , \V/ idJ mieisce sto.wie sir form
ttzywcme. 1' j j
<'.Dnde esta Pepe? Esta en la oficina. j;o koafwce czctsownikct orient1tje111y si,
ustecles.
Gclziejest Pepe? jest w hi11rze. ojctkc; osob chodzi.
iV Arge11ty11ie, Pctrc1gwcrj1t i Umgwrrjtt
<'.Dnde esta la oficina? .!Esta en el centro. c'.Me escuchas vos?
zctmirrst t/111ywr1 si formy vos.
Gdzie jest bi!tro? jest w ce11tmm. Syszysz mnie?

Unikctj popel11ianic1 czstego blc/11 i nie zdstjNtj rzeczy zrtimkami osobowymi.


Zrtimki osobowe w v1icmou!llik11 nie zc1stjJ1tjc1: rzeczy, tylko osoby. iV 11dniesie11il1 do rzeczy ctlbo opmzcw si
rzeczownik w og1fle, ct!bo podctje si go krrftko wczefniejwrow1owie, c1bywir1do1110 b_ylo, ojdkct rzecz chotlzi.
miejesz si ze mnie?
L~ casa es muy bonita. Est{i en el centro. Te va a gustar. Te des cle mi?
Ale sktfcll miej si z tobq!
Dom jest bctrclzo fctd11y. jest w centm111. Spodobct d si. iQu va! Me do contigo.

Quin viene, el sefior Carccnas o usted? Zcrimki osobowe sq 11ywr111e diet .rj;ecjct!- formy
Kto j;rzyjeclrt, prm Cardmrts czy jJt111? nego poclkrele11ict l11b zc1r1kce11tou1cmill
El viene mafiana temprano. clllnej osoby w ze/cm i1t.
l. o.robct a/ para mf conmigo Formy zcrimhw po jlrzy-
011 jn-zyjedtt wcze.f11ie j11tro. Formy 11sted ("j;r111/j;c111i") i 1tstedes Liczbct jlojedyncz(f imkrtch sq w J. i 2. osobie liczby
a/ para ti contigo
Comis carne? (j;,:mie/j1c111owie/j;c11/stwo") 11y1wme sq 2. osobt1 j1ojedy11czej i111te ni forlll)'
grzecwokiowo, gdy zwrctccm1y si do ciemej a/ para l con l zctimkw osobowych: mi (z c1k-
jecie 111iso?
osoby l11b osrfb bezpo.(rec/nio. Nie 11111si111y ich 3. osobt1. a/ para ella con clla ce11tem), ti (bez r1kce11t11).
Yo no, pero ellasf.
a/ para usted con usted W jJJzy/Jc1dk11 jlozostctlych osb
jcr.11ie ct!e Ollct trtk.
1
jedlltk j;owtctrzct{ w kcrclym zdrmi11.
\Jl)1stc1rczy e btlzie111J' jNt!llitru' o 11yci;1 1. osobrt a/ para nosotros con nosotros wi111ki 11yukt11e /10 przyi111kc1ch
Hoy tienes que cocinar ni 1
Liczbrt 1111111grt
czctsow11ikr1 w 3. osobie. a/ para nosotras con nosotras mctjc{ formy identycwe z zc1im-
Dzisictj v111sisz gotmwr/ ty.
2. osobt1 a/ para vosotros con vosotros ke1111i osobowy/Ili.
r'.Quien es Roberto Ramos?
a/ para vosotras con vosotras Przyi111ek con z zc1i111kc1111i mi
Ki111 jest Roberto Rr1111os?
con ellos orrrz ti 1111orzy formy .fci<1gn iete
Soy yo. a/ para ellos
a/ para ellas con ellas conmigo (ze 111nct) i contigo
J(; jet. 3. osobct
a/ para ustedes con ustcces (z tobq).
r'.Quin trabaja aqui?
Kto t11taj prc!Cltje?
Nosotros.
My.

65
64
Zr1i111ki dopenienia bliszego zastjlttjq
Zastosowanie
dope!nienie w biernik11 (kogo? co?). Oto
ich fonny z tl11111ttczeniem netjzyk polski:
Lo hago solamente para ti. Zt1i111ki r1kce11towrt11e wyst/11tjq zrtwsze po
Robi to wy!qcznie dla ciebie. Jl rzyi111kctch.
Uf, icuantos problemas! No quiero pensar en ellos.
Uff, ile problemw! N ie chc o11ich myle. Liczbrt pojedy11czct 1. osobc1 me IJl/lte

Vienes conmigo al museo? 2. osobct te ciebie


Idziesz ze 1m1ct do m11ze11m? Io (le) jego
3. osobct la N
Po entre, segiin i menos 11ywmny zcti111krfzv w 111icmoumik11: lo/la (zrtimki fom1y grzecznociowej usted)
Segn yo es muy interesanre. Liczbct 1111wgct 1. osobtt nos llr/S

Wedl11g mnie to bcmlzo i11teres1tjcece. 2. osobrt os wcts


los (les) ich
I.Son todos estos chocolates para mf? ]elfi w jednym zrlrmill wajdttje si kilkct 3. osobct las je
Czy wsz)'Stkie te czekoladki sq diet mnie? zcti111kw ctkcentowcmych, J1rzed kc1dy111 los/las (wi111ki fon11y grzecwokiowej mtedes)
N o, son para ci y para mf. z nich nct!ey powtrzy odjJOZvittdrtjqce im
Nie, dla mnie i diet ciebie. J1rzyimki nmvet wtec61 gc61 zet kr1dym
1
Io, la- ios, las
razem jest to ten sc1111 przyimek.
Lo zmtjJttje osob lt1b rzecz rodzctj11
i'.Dnde esd e libro?
A mf csto me interesa mucho. Doj1e!11ie11ie blisze i clrtl.rze jest czsto mskiego w biernik11 (w liczbie jHijec6111-
Gdzie jest ksiqkrt?
To mnie bctrclzo interesttje. wz111r1c1ticme l11b bliej okrelmie zet j1omocq. No Io encuentro. Tengo que buscarlo. czej).
A ella le gusta mucho la comida espanola. c1kcentowcmych zaimk1fw doj1e!11ienic1. Nie 111og jej wrt!ei'. M11sz jej j){}sz11kt1.
011c1 bttrrlzo l11bi j1otrc1wy hiszjlttskiej km-/mi. Zrtimki rtkcentowrme mogq wyst/1owc1
Ana me !lama cada noche, pero hoy no se que ha w jednym zc!t:miN z 11ieakce11towcmymi i'.Dnde esd Pepe?
pasaclo. Por es to voy a Ilamarla a ella enseguida. zaimkami rloj1el11ienir1. Gdzie jest Pej1e?
A11t1 dzwo11i do m11ie co wiecz1~ tt!e dzisictj 11ie wiem, co Nieakce11towcme wimki rlopel11ie11ia nie No Io he visto. Tengo que Ilamarlo.
si stctlo. Dlc1tego zctraz do niej zctclzwoni. mogq by OjJlfSZCZtll/e. Nie widzirt!em/-/c1111 go. Mmz go zctwo/m'.

~ 117icei 11r1 te11 temat z1wiclziesz w rozdziale Podwojenie zrtimkw doj1e!uie11ict bliszego Estamos en una crisis. Zctimek dopel11ie11irt bliszego Io moe
t dtt!rzego , st;: 71.
11
Z11rtjcl1tje111y si w h.IJ'ZJ'Sie. rwnie wyst/10twn' w 111iejsm cttlego zdr1-
Ya Io se, pero no es tan grave. 11ic1 lr1b J)'fttcllji.
Wiem o tym, ale nie jest ct trtk jHJUJctuy.
Nuestro candidato va a ganar las elccciones.
Z<timki osobowe wyst/miq brtrdzo czsto w zdcmicnh hisz/Jt11iskichjr1ko dojJelnienie blisze (kogo? co?) Nrtsz kc111dyde1t wygm wybotJ'
lr1b dctisze (h.011111? cze111!!?). Sf, ya Io he ofdo.
Tctk, j11 to s!yszctle111/-lc1111.

'".' 'J)
.~/~
I.Me quieres? Kochr1sz I/lilie?
; / Sf, te quiero mucho. Tctk, bcmlzo ci{! kochr1111.
Nes el coche? Widzisz (tCll) srm1ochrfc!?
No, noloveo. Nie, nie widz go.
67
66
Dnde esta la llave? Le i lest jako zaimki dopenienia bliszego
Gdzie jest k!ttcz? La zrtstjmje osob !ttb rzecz rotlzctjtt
e1skiego w biernik11 (w liczbie /Hrjedyn-
No la encuentro. Tengo que buscarla. iConoces a Juan? Si, le conozco. W 11iekt1fJJ1ch regionrtch 1-Iiszj)(tJJii w od-
czej).
Niu mog go z11ctlel'. M11sz go poswka. Z11e1sz ]11ct11ct? Tak, Z11ct111 go. niesieni11 do osb 11ywa si zctimkrfw
doj1el11ie11ict dctl.rzego le i !es w miejsce
iDncle esta Carmen? iConoces a los sefiorcs !Jerez? Sf, les conozco. zctimkw doj1el11ienict bliszego Io i los. Le
;i Gdzie jest Cctrmen? Z11e1sz jJC111stwct Perez? Tak 1 z11c1111 ich. 11ywcme jest w miejsce !o, 11c1tomimt /es
No la he visto. Tengo que Hamada. w miejsce los. Zjcttuisko to nosi w jzyk11
Nie wiclzictlem/-lctm jej. lVI11Szjq zctwolcu'. Le/Les invitamos cordialmente a la fiesta. hiszj1ct1iskim 11azw lefsmo.
z,1prctszm11y jicmrt, fktllitt/j1c11istwrt serdecznie nrt przyjcie.
Dnde estan los libros?
Ge/zie sq ksiqki? Los zctstpuje ki/ket osrfb !ttb rzeczy roclzct;i1
No los encuentro. Tengo que buscarlos. m.rkiego w biemiktt ct!bo cloj1elnie11ie
Nie mog ich ZJlctlel'. M11sz ich poszttkcll'. sklttdctjqce si z osb !ttb rzeczy rodzctjtt
mskiego i e1/skiego rctzem (/iczbct !llllogct).
iDnde esran los chicos?
Gdzie sq chloj1cy? Mama, estos jerseys me gustan.
No los he visto. Tengo que llamarlos. Me com pras uno?
Nie wiclzictle111/-lct111 ich. Mmz ich Zctwolru'. No, iya no te compro nada mas hoy!
Mc1mo, te swet!J' mi si j1orlobttjrf.
D~de pongo la pluma y el lapiz? K11j1isz mi jeden? Zaimki dopelnienitt dalszego zastjm
Grlzte lllctlll poloJ1j1iro i olrftvek? Nie, dzisictjjtt nic wicej ci nie k11pi! jq dopenienie w celowniku (ko1w1? I
Los puedes po ner aquf. czem11?). Oto ich formy z tlm11c1czeniem 11e1
ivioesz jepooyt1tte1j. jzyk jJOlski:

iDncle est:in las llaves?


Liczbrt pojecl;ynczct 1. osobct me 1111
Gdzie sq kl11cze?
Las zastjlftje ki/ket osrfb htb rzeczy roclzctj11
No las encuemro. Tengo que buscarlas.
e1iskiego w biemik11(liczbct111nogct). 2. osobct te tobie
Nie mog ich znctle. M11Sz ichjJOswkct.
le je!ll/I
iDnde estan las chicas? 3. osobct le jej
Gdzie sq clziewczJmy? le (zctimek Jormy grzeczno.fciowej uster/)
No las he visto. Tengo que llamarlas. Liczbct mnogct 1. osobct nos iwm
Nie wiclzictlem/-lcm1 ich. M11Sz je zctwolcu'.
2. osobct os UJc/1/l

3. osobtt les im {jormtt mskrt i eska)


les (zctimek formy grzecznociowej ustedes)

Zr1imki dopelnienict dctlszego rnirt si od zctimkw cloj1elnienict bliszego tylko w 3. osobie liczby ff'
pojedynczej i mnogiej. <._~/
68,
69
Zrtimki doj1elnienia drtl.rzego (zctimki
w celownik11):
I

~~) Si Paguito nos t~a: buenas notas, le vamos a - zmtp11j4 o.raby l11b rzeczy UJ celoUJ11ik11
AJuannoloveo. l-Iasalido? }1wna nie widz. llryszecll? ~""-
W comprar una blClcleta. A ml no me ha die ho nada. Mi 11ic nie mwi. )):!!:/
(kom11? /czm111?) czyli doj1eluie11ie dctl.rze Eso no lo entiendo. AI jefe no le va a gustar nada. Tego nie rozmniem. Szefowi to si nie spodoba.
Jeli Pctq11ito j1rzyniesie nrt111 dobre oce11y, kttjJilllJ' !Il!!
roUJe1:

El libro lo he leido en un dfa. Dopel11ienicr blisze i clc1/sze mogq by /.~~)


~Os gustan los cuadros de Dali?
- wystjJ1tjq z CZC1soumikc1111i wyrc1c1- T ksir;k Jmeczytcrlem /-lmn UJ jeden dzie1i. UJ zdcmi11 /1oc!wojo11e trtk, e w jednym ~~
Poclob({jr{ turmt si obrctzy Dctlego?
jc;q111i odcz11a(1, wrctenia, jrtk net La revista la he comprado hoy. zdrmitr j;ojc1wia si ZC1rw110 c!oj;e/nienie,
Pues no se ... algunos me parecen muy raros.
j1rzyklctt/g11stm; encantm; interesm; T grtzet k11j1ilem/-!crm dzisirrj. jrtk i zc1i111ek c!ojJel11ienic1.
C, nie UJie111 ... niektre UJ)'dctjq mi si b({rdzo
molestctr, /Jttrece1; do/er i faltcw A Susana y a Gloria las he mos invitaclo. Dopenienie clct!sze moe wystjlowm' iw
dziwne.
Strsrtn i Glori zrtjmJsi!i.<iny. j1oczqtk11 !11b nrt kmim zdrtnirt.
A mi hija le interesa la m{1sica rap. AI jefe no le va a gustar. Z kolei doj;e/nienie blisze wystprtje
lviojct crka interesttje si n11tzykrt raj;. Szefowi to si nie .rjJOdobtt. z Zt!S({cly net poczqtk11 zdr111ir1 /;rzec!
iQue horror! <'.Y no te molesta escucharla? No le va a gusrar al jefe. zc1i111kiem cloj;e/nienirt bliszego. Zctimek
To stmswei A ty, 1110esz jej sittchct? A la abuela le gueremos comprar un perro. nier1kcentoUJr111y stoi zrttusze j1rzec! czasow-
Chcemy kflpi brtbci /J.frt. nikiem.
Me es imposible comprar esta casa, el dinera no
- wyst/Jttjq w 11iekt1hych wyrr1e11ic1ch Le gueremos comprar un perro a la abuela.
me alcanza.
nieosobowych, np.: ser imj1osib!e/
N ie mog k1tj1i tego c/011111, nie stmrzct mi jJtimidzy. Podwojonych zr1imMw f/y1urt11111:
necesario/ S11jicie11te, alcanzm;
No importa, papa ... iNos basta es te piso! . brtsfctr.
To nieUJam, fetto ... llrystanzy ncmt to mieszkrmie.' -gc61 chodzi o sj;ecjctlne podkrelenie
Te voy a dar el dinera a ti, no a tu maclre.
Pieniqdze rlc1111 tobie, nie twojej 111tttce. zaimkr1, czsto w jHJlqcze11ir1 z czasow-
Polskie czasowniki w bierniku - h1szj1cms1<.ie
' l czasowniki w celoumik11.
A ml es to no me gusta nada. nikmni u~yrc1rtjc1cymi odczflcia i wrc1e-
Polrkie czmownikiw celownik11 ''J 1 , k 'L /;
- E iszpcms ie czctsownird w 'Jiernik11
1VIi si to wccr!c nie jl(}clohcr. 11ict, je1k gustcirczy euutntttr
~:tzw~iczrtj /Jo ~k:e;,~11y:11 CZC1.rot~1~ik'.1 UJ jzykr1.pol~ki111 wyst/Jt(ie celownik htb biemik i trik samo dzieje <.Que os parece a vosotros?
st. UJ ~zykt1 h:s.:ju!l.'.~ 1 '.il. Lr:m~q_;edn(/k W)'}Cltk1.
Za jlrzykltul 111ogq t11 j;osl!1y czc1sow11iki, ktrfre A we1111?
i?zJ ktt polskmz lqczq sr z btermk1e111, 11atomirrst wjzylm hiszpailskim _z celownikiem: AJ uan no lo veo. <'.Ha salido?
Le puedo preguntar algo? )lftfl7tt 11icwidz{:. \J'lyszedl?
Mog jlm1r1/j1rmiq
o co.(rj1yta/?
Le interesa la mlisica. A la secretaria no le hem os die ho nada.
fotere.wje go!jq 11111zykr1.
W' jzyktt hi.rzjlt1ski111 z celoUJ11ikie111 lqczq si midzy innymi czctsowniki: Sekretrrrce 11ie jlowiedzie!i.l/11y 11ic.
Eso no lo entiendo.
/Ire~un:-a~ (jlytrll], .mentir (klcr111ru], llctmctr (dzwoni do kogof), interesar (i11teresowrll]. Tego nie row111iem.
Z b1er111kte111 nr1to111tc1st lr1czy si 11ct j;rzyklacl czctsoumikfelicitar (yczyclsklrrdcr/ yczemcr).
Le rengo que rep[1rar la computadora a Ricardo, no -rllct 1mik11icit1 wqtj1/iwoki, oh.ogo d10clzi
aMnica. w zdrmifl, l1fl jJrzyklrrcl UJ j;rzyjMdk11
!Vlflsz 1/cljlmwi komj!rt/er Ricrm:lr1, nie Mimiki. zctimMw le i !es, !itre mcrjr/ wiele
A los chicos no les gusta el ajo. <'.Les gusta a ustedes? znrrcze1? (le: je11111, jej, jJrm11, jlcmi; fes:
ChlojllJ' 11ie llfbiq czo.mk1r. A j1mistwo !t1biq? i111, j)(fl/01//, jlcmiom, j}({IJS/UJ11); 111o11r1 je
wtedy j1owtrzyw frwmie ctkccntmuanei-
70
71
/1
ri,11) ,1,,,_,,, ""'da.- lJ7 rctzie wcf!jJliwolci zmosze lejJiej potlwctjrt/ Mimki dojJe!nimict drt!rzego. 1b
He escrito una tarjeta posta! a Ana.
Naj1isct!em/-lctll/. /1ocztwk do A11y.
Zr1imki doj1elnie11itt bliszego i drt!szego, (~'.,
jrtk rwnie zrtimki zwrotne sto.Jtt z zrts(/(ly 2~/
I~. nigcly nie jest bldell/..
"
/1rzed od111ienio11ym czc1sow11 ikiem. lJ7 czr1-
Le he escrito una tarjcta posta!.
sttch zoonych stctwic1my je przed cze1sow-
Nrrpisrtle/1/./-lcmt do 11iej pocztwk.
nikielll j1osilkowy111 httber.
Veo a Juan melos los dfas.
Yo siempre me cl ucho con agua fria. jet zttwsze bior zimny jJry1sz11 ie.
l!7idz}1trma codziennie.
iQu bien! Asf te pones mas fuerte contra la gripe. 1b dobrze! \\/'ten s/1os1fb strtjesz si bcmlziej
ocljJOrny/-11rt net gryjl. Lo veo toclos los dias.
Widz go codzien11ie.
/'-

~~)
yo me !lamo j?I si 11ctzywrtm jctk widc1t~ zrtimki zwrot/le mttjq formy Me queclo en casa.
L(LJ,. tu te Hamas ty si 11ctzywc1sz jmtwie identyczne z wi111k?tmi doj1eln imict Zostrtj w t/.()J!llt.
l ()Jl bliszego. Mmisz si tylko ncmczy/ jednej
ella
ustecl }" Hama 011Ct

/!ml
st

//Jttll i
Jlctzywct nowej formy: se diet 3. osoby liczby
pojedynczej i J1111ogiej.
_[---- ---- ----.~---- --------- - --- ---.

nosotros}
Marfa esra escribienclo una carta. Maria esta escribinclola. Mrtrfrt pisze list.
nos Ilamamos my si nctzywcnlly
Mada la esra escribienclo. Mctrfct go pisze.
noso tras
vosotros} - ----------- ---- - ...
" ---- -------
_!_ t
os Ilamfa wy si 11rtzy1Mcie Voy a comprar leche. Voy a comprarla. KNpi mleko.
vosotras La voy a comprar. K11pi je.
______...
I.__ ellos 111/l
_[
cllas one si ll?tzywctjq
Puecle hacer la compra. Puede hacerla. Moe zrobi( zdk11py.
ustecles /Mnie//Mnowie//1rt1/stwo
1 .... ---"'
La puecle hacer. 1vfoe je
zrobi(.

W k.1111stmkcjr1ch z ger1111dio i bezokolicznikiem, 11/1. czr1sownik. 111odrthl]' + bezoko!icwih, ir tt +


bezokolicwik czy te11er que + bezoko!icwih zrtiJ11ki mogq by/ clolqczrme do ger1mclio l11b bezokolicwikc1.
lvlogqjed11r1k te1ke wyst{:j1owt1/przed odmienionym czcrsownikiem.
_c---- --- -- --~--------~,

Busca a Juan. iBt'.1scal! 117 !1/Jierclzqcy111 trybie rozkr1z1tjqiy111


Poswkctj}1w11c1. Poswkt:tj go! zr1i111ek zrtw.rze 11111.ri by/. rlolc;czo11y net
d-las hecho la tarea?
Zrobile.{/-lcd Zttd,mie? k111/m.
No, no la he hecho. La tengo que haccr mafiana. Nie, 11ie zmbi!e111/-r1111. M11Szje zrobi/
jlllro. ilby zcrchowc1i' wlcrkiwy dhce11t bezokolicz11iktt l!tb for111y rozhc1z1tjcej, przy clolqczcmi11 Zlti111k1fw czsto
Yo no rengo que hacerla mafiana, la estoy hacienclo jet nie 11111.rz robii' go j1ttro, robi je tert1z. wystjJJtje c1kcent gr({ficwy, 11/1.: ht!scct!o, lctvandolc1s itd.
ahora.
<.Esds hncindola ahora? <'.Por qu? l?obiszje terr1z? Dlc1czego? ----;
J_
Porque rengo tiempo. Bo 11/Cllll cze1s. W Jim!l(tch przeczr1iy1h lr)'b11 rozktf-
iNo busques a Juan! iNo Io busqucs!
Vamos, iescrfbela ti'.1 tambien! Tenemos quc Dct!e;, nctj1iszje te! MNsimyje oddrr/ z1tjr1cego zc1i111ki stoicf zctwsze j1rzecl czc1-
Nie sZ11kctiJ1tct11rt! Nie .rz11kc~j go!
entrcgarla al profesor csta scmana. jmife.rorowi w tym tygocl1li11. sow11ikiem.

72 73
"
Ki~ka zaimkw w zdaniu

Me gustan tus zapatos azules. Podobrtjq 111i si twoje J1iebieskie b11ty.


<'.Me los dej as para la fiesta? Poyczysz mi je net imjlrez?
No puedo, mi hermana se los ha llevado. Nie mog, moja siostrtt je ittbret!tt. wiczenie 1
Ella se los ha llevaclo? Por gu? Onet je zctbrctlet? Dlaczego?
t1) Zctstqfl wyrae11ir1 wyrniam t!mtym c!mkiem odjJOtoiec/11imi zc1imkami dojJelnienict bliszego
(zrtimkmlli w biemik11).
Kiec61 w zdani11 wystjltrjq choct zctimki cloj1elnie11ic1 zctimek doj1el11ie1zia dalszego j1ojJrzedw
1

zctimek cloj1elnienia bliszego. 1. l.Visitas a tus paclres cada semana?

No, no
- - - - - - visito cada semana, porque viven muy lejos.
Kiec61 w zdr111i11 wystj;1rje ki!krt zctimk10 1

obowiqZ11je lldstf111rjqcr1 kolejno: 2. <'.Vencie usted su coche?

No, no
Las manos, i.te las has lavaclo ya?
- - - - - - vendo porgue codavia funciona muy bien.
- zrtimek zwrotny stoi j1rzed zr1imkie111
Umyle.(/-laj11 rce? doj;e/nie11ic1 bliszego, 11/1. me Io, te la, 3. Oye, Martin, <'.tli escuchas a la profesora?
Me las estoy lavando/Estoy lavandomelas. se los, se las itd.
Wanie je myj. iUf! No puedo escuchar ____ porgue hay mucho rui~lo.

4. El jefe, est:i leyendo las cartas en su oficina?


Los zapatos azules, me los dejas? -jt!k jH w.rjlo111il1r1!ifmy wczes111e7 1
Te niebieskie b11~y1 j1oyczysz mije? No, no necesita leer_ _ _ porque ya _____ conoce.
zaimek c!111e!nienirt dalszego (kov111?/
Hoy no te los puedo dejar, pero te los doy otro czc11111?) stc1wie1my jlrzecl zr1i111kiem
c!fa./Hoy no pueclo dejartelos, pero te los doy orro dopelnie11ir1. bliszego (kogo? /co?) nj1. 5. l.Vas a empezar el curso cle frances el at'lo prximo?
1
elfa. me Io, te la, nos Im, os los itd. No, no voy a hacer___ el at'to prximo, _ _ _ cstoy hacienclo ahorn.
Dzisiaj 11ie mog ci ich jloyczy, tt!e demi ci je in11ego
dnie!.
6. (Comes hamburguesas?
<'.Qui en le ha regalado ros as a Carmen? - U1w1g;r1: je.i'li UJzdrmitt Sc[ dwrt c/ojJif/- iUf! No, no _____ como nunca porque _ _ _ _ encucntro horribles.
Kto j;odrll"owrt! Cmwen nfe? 11 iem~r. i doj1e!11 ienie detl.rze le, fes stoi
Se las ha enviado un amigo. jlrzed bliszym Io, los, ltt, las, to le i les b) \'(/trzech z j;odm1ych j;owyej zc!r11i zr1i111ek moe hy 11111ieszczony w innym miejsm zclcmirt. Zc1j1isz
Prze.rialjejje jJrzyjacie!. jJrzyjillfrjq form se. Chodzi t11 o 1mik- w kret/ kt1dJ 1111111e1y tych ze/mi.
Y, guin le ha regalaclo el libro? 11icie wy11101oy dwrich zetimkrfto rozjJoczy-
Jl kto jlodr1rowa!jej ksiqk?
Se Io ha dacio la tfa Teresa.
11rtjqcyrh sic od!-.: [_
Dalrtjq jej ciocia Tereset. lo "'"> se lo Zaj;isz !emz le zdrmict z zcri111kr1111i 11111ieszcz1111ymi 111 i1111y111 miejsm.
la ... se la
le/les + los _, se los
las
- se las

74
75
wkzenie 2
wiczenie 4
Podwojenie ztti111kw: 11z111elnij zdcmic1, j1orluJ?tjctjqc zctznctczrme doj1elnienie dctLrze odj1owiednim
zctimkiem niec1kce11towcmym. Odpowiedz net jiytcmitt, ZC!pi.wjqc jioclcme wyrctzy w odpowiedniej kolejnoki. Pmnitctj o u1sculc1ch
dotyczqcych 111iejscc1 zctimkrfw UJ zclcmi11.
1. Lo sienro, set'ior Cano. No he podido enviar
----- los paguetes a los clicntes.
1. .'.De dnde has sacado ese vestido tan sexy?
2. Amf _ _ _ encanta la pizza . .'.Vamos a un restaurante italiano?
3. <'.Por gue no_ _ _ das cle corner al gato? Tiene hambre.
comprado me
4. Y ahora, .'.por gue esa cara, hijito? A ti gue _ _ _ ducie?
5. El professor ____ va a explicar la gramatica a vosotros.
2. .'.Le han gustado los zapatos a Maria?
6. Yo ya no ---- presto dinero a mis compafieros, porgue nunca pagan.
No se, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ahora mismo.
7. A noso tras Leticia no - - - - - ha presentado a su novio. N o Jo conocemos.
est<\. los pro bando se
8. Pepe est amuy nervioso. Es gue
---- guiere preguntar algo a su jefe.
9. Quin _ _ _ ha traido este pastel a los nifios? iMmmh! Esta muy rico.
3. iQue bonito boligrafo! Es nmy original.

wiczenie 3 Si Io guieres, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
regal ar Io puedo te
tVrtttw brakttjqce zctimki.

1. .'.Mama, me compras un helado? 4. c'.Dnde esta Carolina? .'.Se ha ido con Ramn?
Si, claro gue Si, justamente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ al cine.
---- ---- com pro,] uanito.
2. .'.Sefior, nos da esas revistas, por favor? ha con ido el se
Sf,ahora _______ doy.

3. .'.Me prestas clinero, Mar fa? 5. Sefiorita, ya esra lista la carta para firmarla?
No, no___ ---- puedo prestar porgue no rengo. Ya casi, sefior. En un m i n u t o - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Camarero, iotras clos cervezas, por favor! a su oficina.
Si, seiiores, enseguicla _ _ _ _ _ _ traigo. a voy la se Ilevar
5. <'.Nos recomiencla usted este restauranre?
Si, _ _ _ _ _ __ recomienclo, sefioritas.
6. Nos clas los libros, Pepe?
Ciaro, chicos, ahora _ __
---- doy.
76
71
Bezokolicznik z kocwk -ir
vivir (yc~ mieszkm) Zwr ttl/Jag na akcent:
!iczbrt (yo) vivo jet 111ieszkc1111 W' l!Jikszoci jJrzyjJttdkw akcen-
pojedy11czr1 (tli) vives ty 111ieszkc1Sz towa11y jest temat czr1soumikc1, nj1.
(/ella/ustcd) vive on/ona j)(lll/ cQmo. Jednak llJ I. i 2. osobie
jlt111i mieszka liczby mnogiej akcentowana jest
iQu lenguas hablas? ]rtkimi jzykr1111i mwisz? !iczbct (nosotros/nosotras) vivimos my 111ieszka111y ko11cl1Jka, njJ. com_mos, comef}s.
Hablo ingls, espanol y francs. !Vlwi /10 (ll/gielrk11, hi.rzj1mlskl1 i.f-r111wsk11. mnoga (vosotros/vosotras) vivfs wy mieszkacie
<'.Dnde vives? (ellos/cllas/ustedcs) viven 011i/011e/jNmie/j1c111owie/
Gdzie mieszkcrsz?
Vivo en Francia. j1C11istwo mieszkaj
Mieszkrmt we Fmmji.

Czasowniki zakoczone na -ar, -er i -ir


Zaimki osobowe czsto sq oj111szczc111e, jJoniewe1, j1odobnie jctk llJ jzyktt jJo!skim, jJO farmie czmollJ11ikc1 ~
moemy jHJZ11c1, o ktrq osob chodzi. ~/
Bezokolicznik z kocwk -arr Czmow11 iki his::j1c11/skie sklaclrl}Cf Czciej 11ywcme s tylko farmy 11sted i ustedes.
hablar (1nwi( roi111c1wirt) si z temc1t11 i koilcwki, 11r1 lfljzyk1t hiszjJt11tski111 be1rclzo wane i nieodzowne jest 11czenie si i jJowte1rze111ie k01icl1Jek CZtlsoumikw!
liczba (yo) hablo jr1111wi j1rzyklc1cl hc1hl- = temat, -ar =
j1ojec61nczc1 (tli) hablas ty mwisz ko1ic1fwkr1.
(l/ella/usted) habla 1111/011c1/j)(t11/ Podzielrme se; 011e net trzy ko11i11- Zmiany w pisowni
j1c111i ))JUJi gmje w Zt1!e11oci oc/ kmlcwhi
!iczbct (nosotros/nosotras) hablamos ))J)' IJl(JUJilll)' bezoko!icwikcr: \li' ce/11 zmhowcmict wlc1cil1Jej liJ)'lltOl/J)'
1J111ogct (vosotros/vosotras) hab!ais wy mwicie czc1soumiki zako1/cz1me 11t1 -ar czmoumikw, j1isow11ic1 niektiych z nich
(e!os/clas/ustedes) hablan on i/one/j)(lll ie/ (I k1mil1gc1cjtt) 11/egrt zmittnie j1oc!czc1s ocl111icmy j1rzez
jJtmowie/j1mistwo czasowniki zctko1lczrme 11r1 -er osoby.
mwiq
(li hrmi11grllja)
Bezokolicznik z km1cwk -er czc1.row11iki zc1ko1iczoJJe Ile! -ir
lfl czasmu11ikC1ch zctk01iczo11ych lltf -ger
(Ili ko11i11gmjc1).
comer '(je) orctz -gir g j1rzechodzi w j kiedy 11c1stjJ1lje
licz bet (yo) ForJll)' czr1sownik1fw tworzy111y,
com o jrt je111 <'.Escoges el ment'1? jJo nim scmtogloskrt et !11b o. Reglllcrrne
/1ojedy11czc1 (tli) dorlt1jqc do te111c1t11 czcrsoumihct \l/)1hierzesz cof z 111e111i?
comes ty jesz kmicwki nie lllegaj zmianie.
(l/clla/usted) come 11n/onct/j1cm/
orlj1owied11iq rl!rt drmej osoby
Ciaro, Jo escojo cnseguida.
jlcmi!je k111/c1fwh.
Oczywi.rcic, zrtrctz wybior.
!iczbr1 (nosotros/nosotras) i:omemos my jemy Na jJrzyklm! 1. osobrt czr1soumikc1
iililOgct (vosorros/vosotras) comis wyjecie Pivir brz111i vivo.
gu"""1- g lfl czmow11ikC1ch Zt1k01/czo11ych 11r1 -g11ir
(ellos/ellas/ustedcs) comen 011i/1111e/j1t111ie/j1t111owie/ gu j1rzechoclzi wg kiedy 11c1stj)flje jJo nim
jlml.rtwo jedzq <'.Quieres seguirme? .w111oglo.rka a !11b o. Reg11lc1r11e lw1icrfwki
Chcesz i.(( zer 11111? 11ie 1t!egcljq z111icmie.
iCiaro que te sigo!
.Jet.file, e Ztl tob id!

78 79
huelo (nosotros/nosotras) olemos Czc1sow11ik oler (wchcu'/jwchnieO rw-
(yo)
(vosotros/vosotras) olis nie 11ct!ey do tej gr11py, w for111c1ch
(tt'i) hueles
(ellos/ellas/usteces) hueen etkcent11UJrt11ych 11c1 tell/et! (1., 2., 3. osobct
Ahora trabajo mas, por eso tengo mas Teraz wicej j1rc1mj 1 wic 11/{tl// wicej (l/ella/ustec) huele
liczby j1ojec!ynczej i 3. osohct liczby 1111111giej)
cinero y puedo comprar un coche. j;ienidzy i mog k11pi Sct111ochd.
otrzy1111tjejecl11ctk clorltttkowe h.

bezokolicznik i. osobct liczby jJojec/yn(zej W czmoumikrJCh reg1t!c1mych temctl czct- Czc1sowlliki /Hichodm od tyi.h, w ktrhych 11ast~/111je zmicmct .rctmogloski odmie11ictjcf si UJ tell sc1111 sposb,
trabajar (/1rr1col/Jctl) - trabajo .roumikct 11ie 11/egct zmicmie. I/et przykltlrl czr1sow11iki probctr i comjJrobar: prueho, co111/Jrttebo.
vender (s/1rzedc1wcr) . vendo
tener (m;ec) -> ten go ll7 czetsownikttch niereg1tle1mych te/I/et! u _, ue
poder (mc) - puedo z111ieniet si. jug ar
(gren)

(yo) juego
Wikszo czetsow11ikw niereglfirtmych 1110llrt j;odzieli ilt't gmj;y. l!lnyllli slowy: 11r1wet w /omwch
(r(i) juegas
niereg11lctrnych istniej pewne reg1t!ctmoci. Ulrttwirt to Z!lrtcZ!lie 1tczenie si niereg11/cm1ych ocl111icm. juega
(l/ella/ustcc)
(nosotros/nosotras) jugamos
(vosorros/vosotras) jugiiis
CzasowrDiki czciowo rDieregularne w czasie terafoiejszym: zmiana juegan
(elos/cllas/ustedes)
samogoski o ..,, ue, u -!>ue, e -!> ie lub e -!> i
e - ie
Puedes venir, por favor? Czy moesz j; rzJ'.fJ'i~ /'rosz? cmpezar en tender prcferir Do tej gmpy czc1sow11ik1fu; 11etleq tctke:
No, ahora no quiero porque estoy Nie, terciz nie chc, jJ011ie11Jtt jestem (ZdCZ)'llrt) (roz11111iel) (ivofel~ cerrc!r (zrtm)'km'), c!esj1ertar (b11c!zil),
jir~(erou1c11') eucender (zr1pc1lcu.'), mentir (kla-
ocupada. wjtrt.
(yo) em piezo entiendo prefiero mcu'), jJensctr (my.riel'), jJerder (g11bii'),
(tu) empiezas entiendes prefieres q11erer (chciet.~ ko1.hc11."), recomendar
W 11iekt1frych czt1sow11ikerch zr1chodzi zmiet1111 srm1ogloski te111c1t11. Dotycz)' Io oc!micmy czterech ji1r111,
(l/ella/ustec) em pieza entiende prefierc
W kt1f1J1lh flkcent jlrzyjMrfct lid le!Jlrlt, Io Zllrtczy: yo, ftt, ef/ ef/a/ mtetf i e!los/ effctS/ ttS!etfes. (j){J/eceu), se11tir (1w1').
(nosotros/nosotras) empczamos entcndemos preferimos
Kmiafwki pozostctjq regl!lrtme. W sioumikc1ch jzykct hisz/M!lskiego jJrzetuetnie Zllrtjdziesz wskctztfUJki (vosotros/vosotras) empczftis entendeis preferis
r/otyczqce zmicm srunogloski teJ11C1t11. . (e!los/ellas/ustcelcs) cmpiczan cntienden prefieren

e _,
o ..., IJJ0
re pe tir Do tej gmpy czc1so11111 ikw 1w!eq
encontrnr volver dormir Do tej grupy czasownikw nale rw11 ie: wrregir U1oprmvitt1'), elegir
Q10UJIrtrzct{)
(zncrjdowcr) (w retem) (sficti) rwnie midzy innymi: tt!morzar
repito (wyhierct), medir (mierzy), jJedir
(yo) encuentro vuelvo duermo (je.fr' .ruictd(mie/obiad), contar (liczy/, (yo)
repitcs (jm;si1.'), refr (J'111ic1/ si), seguir (ik w,
(r(1)
(t(1) encuentras vuelves duermes 11p11wiculrr/), costar (ko.rztowru'), rep i te ko11ty1111owctc', 11cdlrt1!1t1(1ct1') servir
(l/ella/usted)
(el/ella/ustcd) encuemra vuelvc ducrmc /!over (jJc1d,u), morir (m11ierctt}, repetimos (s!ttyl'), vestir (11bierm').
(nosotros/nosotras)
(nosotros/nosotras) encontramos volvemos dormimos mostrar (/Jokr1zywr1/), 111over (jHJ111- rcpetfs
(vosotros/vosotras)
(vosotros/vosotras) encontrais volvis dormis szru), jJoder (1mfl) ,probar (jmfb11wt11.', (ellos/ellas/ustedes) repitcn
(ellos/ellas/ustcdes) encuentran vuelvcn duermen .rko.rztotl'rll), recorrlar (jn-zyj1omi11c11.1,
j}{fmitctO, volar (!c1 tr11).

81
80
'I

Czasowniki z nneregl!larmod w 1. osobie liczby pojedynczej (yo)

Co 111e1111. zrobi/?
2)
/"'
Anita envfa las cartas. A11itc1 11Jysylr1 listy.
Qu hago?
i.Dnde pongo estas cajas? Gdzie 111c1111 j1o!oy/ te jmcl!i:1?
u Tc1 gr11/M cu1s1nu11ikw I/lei Ule
enviar prohibir continuar wszystkich osobc1ch liczby pojec!)'l1czej
(wysyltll9 (zabrc111ic11.9 (konl)'1lltowrn9 1. osoba liczby pojedynczej zakoczona na -zco
(yo, t1I, el/el/a/ttsted) ortn w 3.
(yo) cnvfo prohfbo continuo osobie liczby 11111ogiej (ellos/ellas/ conocer W' czc1sow11ikc1ch zctk01iczo11ych net -ece1;
(tli) cnvfas prohfbes continuas 11stedes) c1kceJ1t grrtficzny. (znrtc? -ocer orc1z -ucir, -c- UJ pimuszej osobie
(l/ella/usted) envfa prohfbe continlia (yo) conozco jJrzechoclzi w -ze-. Poznrtrt!e formy Stf:
Do gm/J)' czc1so11J11ik1fw z ctkce11to-
(nosotros/nosotras) cnviamos prohibimos continuamos (tli) conoccs reg11L1me.
wcmy111 i 11ct!eq tc1ke: mnjJliar co noce
(vosotros/vosotras) cnvifa prohibfs continmiis (l/clla/ustcd)
(rozszerzct, jHJwikszcll'), confiar Podobnie jt1k czttsoumik conocer od111ic-
(ellos/ellas/ustedes) envfon prohfbcn continlian (nosotros/nosotras) conoccmos
(l{(cu', wierzy1), esquictr (jedzi/ na nictjq si ti:tke: t1gmdece1 (dzirkowrt),
(vosotros/vosotras) conoceis
nartach), gttitw (jJro1ur1dzi, prze- conoccn
cond11cir (j1rowr1clzil), ofrecer (projio-
(ellos/ellas/ustedes)
woc!zil), vcJCiar (ojmf11id). 11owa/), jJttc!ecer (cierjJid, c!o.{wic1ckze1/),
Do gmj1y czttsow11ikw z ctkcento- jHtrecer (wydawa si), j1rod11cir
wcmym 1l 11a!eq: ctcent11ar (akcento- (Jirod11kowc1/1 w)1twarza/), reconocer
wa, jiodk re.11m), re11nir (zesjJctla,
(rozjJoz11r1wc1/), tmd11cir (tl11111ctczy/).
jeclnoCZJ'I~ lcfCZJ'l).

1. osoba liczby pojedynczej zakoczona na -go


ponc1 hace1 \!'I niektrych czr1sownikctc!J for111ct .l. osoby
(k!c1.1, S(t(:11!ir11; 111/lil!JZCZtlC)) (rbfr? . zt1k01iczo11ct jest net -go. Do tej gmj1y nct!eq.
construir \J7 CZC!SOt/Jilikmh ZctklJllCZOJl)'Ch 11rt pongo hago midzy iimymi cze1Jow11iki sttlir (wy-
(yo)
(b11dowc1, komlrt1owc1c? -uir we wszystkich osobctch liczby (ttl) pon es ha ces choc!zi1~ wyjedtt) i vrtler (by/ wt1rty111,
(yo) construyo j1ojecly11czej oraz UJ 3. osobie liczby (l/ella/usted) pone hace kosztowru).
(tli) construyes mnogiej j10111it!zJ1 /e1J1rtte111 rt ko1icwkq (nosotros/nosotras) ponemos hacemos
(l/ella/usted) construye hacis
clodrtwrtilrt jest samogloskrt y. (vosotros/vosotras) ponis
(nosotros/nosotras) construimos (ellos/cllas/usteclcs) poncn hacen
Do tej gmjiy 1wlez'.q tr1ke: rlestmir
(vosotros/vosotras) construis
(ellos/ellas/ustecles)
(11 iszczyi). h.!t.ir (11ciekm?. inclttir
construyen
(zmuierrfl'), inf!uir (wj1lywcd,
Czttsow11iki pokrewne, jrtl<. 11r1 jirzyklctd conocer i reconocer, odmieniajq sije1k cutsownik gwny. Iime /~~
oclclzitt~)'tutt), mstit11ir (zttstji01ur1).
jJrZyklr1c/11 to jJOner i jJro/JOner, hacer i deshacer itd. \~./

82 83

______ ,_\
ofr Czmowniki decir i oir wykr1z1tj dwie
dedr
1. osoba liczby pojedynczej zakoczona na -igo (f!ollliedzid) (r!yszec) niereg1tlr1moki.
oigo Dedr: k011afwkct -go w 1. osobie liczby
traer W 11ielicw.ych przy/Jctclkctch pierwsztt osobtt (yo) cigo
(Jvzy11osii? czc1sow11ikt1 ZC1koczo11c1 jest lld -igo. Do tei di ces oyes /JOiedynczej orttz e -1> i w wszystkich oso-
(tli)
grttpy nct!eq midzy in11y111i czrtsoumiki (el/clla/ustec) di ce oyc b;tch liczby pojedynczej i io 3. osobie liczby
(yo) traigo
(tli) traes ctter (11/lddct{) i distmer (rozjm1szr1l~ (nosotros/nosotras) cieci mos oimos 11111og1e;.
(l/ella/usted) trac cccis ois Ofr: -igo w J. osobie liczby pojedy11czej
orhorc1Ctll'11tMg). (vosotros/vosotras)
(nosotros/nosotras) traemos (ellos/ellas/ustcdes) di cen oyen Ort/Z i-!> y.
(vosotros/vosotras) trais
(ellos/ellas/ustedes) tracn
Skqd jeste.f?
.'.De dnde eres?
jestelll z Sctrrtgos.ry.
Soy de Zaragoza.
estar (byl~ wctjclmoc1 si) - dar (r/r1wc1c) - saber (wiedzie{; 11111iel) - ver (widziel) - caber (mie.fcitsi)

.'.Dnde esta Gerardo? No Jo veo. Gdzie jest Gerttrdo? Nie widz go. ser fr
/~ No se. Nie wie111. (hyc? (ii; chodzil~ jechc11)
~~,-,) voy
. / / iAqui estoy! 1'11 jestem.' (yo) soy
cres vas
(tli)
(el/ella/ustec) CS va
Rwnie w j;rzJ1Jt1dk11 tylh czc1soumikrfw niereg1t!rm1tt jest tylko 1. osobrt liczby pojec!ynczej.
(nosotros/nosorras) somos vamos
(vosotros/vosotras) sois va1s
es tar dar saber ver cab er
(cllos/cllas/ustedes) son van
(yo) cstoy doy s veo quepo
(tu) est as das sabes ves cabcs
(l/ella/usted) esta da sabe ve ca be l-lcty jest 11ieosobo1t1tf formq czc1.rownikr1
haber
(nosotros/nosotras) estamos dam os sabemos vemos cabemos hcther i oz11c1czc1 jest (se/)", z11t1jd1tje si
(vosotros/vosotras) estais dais sabeis veis cabis
he (wctjd11iq si1!)". .
(ellos/ellas/ustcdes) es tan dan saben vcn ca ben (yo) \]7 pozo.rtctlych jJrzyjJttrlkcnh hcther shtzy
(ttl) has
je1ko czct.rownik posikowy do tworzellict
\ U'
1.'1l'
Por111y dttis i veis nie mrtjcf r1kcent11 gr(/ficznego, jJoniewtt sq jednosy!ctbotoe. (l/ella/ustec)
(nosotros/nosotras)
ha/hay
he mos czet.rw zoonych.
(vosotros/vosorras) habis
Czasowniki 111iere91ulame w czasie teraniejszym (ellos/ellas/ustedes) han

/'- Tienes tiempo mafiana? iVlctsz czctsjtttro?


<@,'/>
N Qudices?Noteoigo. Co mwisz? Nieslyszci.

Czctsowniki tener i venir wykctzttjq dwie


niereg1tlamo.fci: ko/Jcwhd -go w 1. osobie
liczby pojedynczej ie -1> ie.
(tu) tien es vie n es
(l/clla/usted) tiene viene
Czctsowniki od nich jJ1Hiiodt1e (n/;. con- \I

(nosotros/nosotras) tenemos venimos


(vosotros/vosotras) tenis venls venir i mantener) od111ie11ictjq si w ten ,
(ellos/ellas/ustedes) tiencn viencn scmz .rpo.rrfb.
85
84
Czc1J11 terct11iejrzego 11ywc1111y: A las 7 de la maf:iana Pepe se despierta y se levanta. O 7. OO rctno Pej1e b11Clzi si i wstcrje.
Despus se ducha y se lava los dientes. Pniej bierze /ny.rznie i myje zby.

- do WJ'rctcm ia czy m1oki j1owtctrzrtjqcych

~
N ormalmenre trabajo mas de och o ho ras.
Zttzwyczctjpramjponctd osiem godzin. si reg1t!r1mie orctz do j10clctwcmic1 og1fl- levantarse aburrirse Czctsoumikom zUJrot11ym toUJctrzyszq za- (~')
Los precios siempre suben, iqu horror! 11ego stcm11 rzeczy (wsi c1wr11.? (mulzii' si) wsze zetimki zUJrot11e. Poza ty111 odmie- 2,~V
Ce11y ciqgle wzmstctjq, jctkie to okropne! (yo) me levanto me aburro nictjq si one jak irme czetsowniki.
(ru) te levantas te aburrcs
La palabra "peridico" significa gazeta". - clo wyrctcmia ogrflllydJ, 11iezet!e11ych od (l/clla/ustcd) se levanta se aburre
\Y)irctz j1eridico" z11ttczy 11gctzetr1". czr1s11 prmvcl i stwierdze1/
1 (nosotros/nosotm~) nos lcvantamos nos aburrimos
Todos los rfos llegan al mar. (vosotros/vosotras) os levandis os aburrfs
(ellos/cl las/ustcdes) se levantan se aburren
W'szystkie rzeki wj1lyu,:r)rt do morzrt.

Mafiana viajamos a Mallorca y compramos la casa. - do wyrctcmict zdc1rze1/ ktre bclq 111ia!y
1 Manuel se ducha todos los dfas. Zc1i111ki zwrotne me, te, se, nos i os sto)rt
}11tro jedziemy net Mctjork i k11/JJ1je111y dom. miejsce w net)bliszejprzyszlo.ri:i Mmmcl bierze fl1J'SZ11ic mclzie11nic. zctzUJyczctj jJrzecl odmienionym czc1sow-
La prxima vez pagas tli, .'.vale? Ahora esta duchanclose. J1ikie111.
Nctstjmym raze111 p!ctcisz ty, dobrze? Ierctz bierze fnJ 1.1"Z11ic. Mogq byt' rwnie clolqczcmc net koilm clo
Despus va a vestirse. farm gemnclio, bezokolicznikC1 01Y1z kon-
Ahora mismo buscas las llaves del coche. - do wyrctct11iC1polece1/i11c1kaz1iw Pniej si 11bicrzc. stmkcji bezokolicznilwwych.
Terctz/Nc1tych111ictst poswkctsz k/11czykrfw oc! scm1ochorl11. Manuel, ilavate rambin el pelo! W' jl1"Z)'jlClclk11 farm twicrdzqcych trybtt
!VIcm11e/ 11myj te w/osy! rozkctz1tjqccgo zeti111ki zwrotne l!lllSZCf byt'
1
1
iQu raro! Pepe toma t. - do wyrctcmict czy1mo.i'ci i zcle1rze1/ ktre
1
dolqczone clo tych farm.
}rtkie to dziwne! Pej1c pije herbrtt. mrtjq 111iejsce w lhwili obewej.

Czr1sowniki zwrotne, pocloh11ie ;'r1k inne czctsowniki, wykaz1tjq 11ieregtdrtmoki, n/1. zmictn sctmogloski

J> Do wymcmict czynnoki i zdcrrZCJi odbywctjqcych si w chwili obemej 11y1w1111y czsto ko11stmklji es tar+
gemndio.
Pepe esta tomando t. Pej1e /1ijc herbc1t (w tej chwili).
e -~ ie, o _,, ue, e _,, i.

e ., ie
~ Dalrz~ infrm11c1;~e. 11c1 ten temc1t Zll<tjc!ziesz w rozdzict!c Konstmkljct esfttr + gertmdio wyrrtctjqcct c!cspertarse Do cze1Joumikw zwrotnych, ktre 111ctj
~ tnwmtc czy1111osa str. 1J4.
1
,
(b11tlzic.ii) z111icm scmwgloski e -~ ie we wszystkich
(yo) me despierto osohctch liczby j1ojecly11czej omz w 3. osobie
(tli) te dcspiertas liczby 11mogici 1wleq rwnie 111. i11.:
(el/clla/ustcd) se despierta arrej1entirse (rtlotlkll', kctjctl' si),
(nosotros/nosotras) nos despcrtamos convertirse en (zctmieu icu' si w),
(vosotros/vosotras) os dcsperdis divertirse (bawi/ si, roze1wcti' si),
(ellos/cllas/ustedes) se despiertan referirse a (ocl11osil' si{! clo, dotyczy{),
sentctrse (sittdctl'), seutirse (cz!ll'si).

86 87
o ., ue
Istnieje tt1ke kilkrt wyrc1e1! z czrtsownikiem dttr w formie zwrot11ej, 11p.: darse mentct de (zdctsobie
acosrai:se
Do czctsownikrfzv zwrotnych, 111ctjrfC)'lh sprcnv z), dttrse /1risa (spieszysi).
(klrtft.<s;, /10/oysi)
z111icm sctmogloski o -+ tte we wszystkilh
(yo) 111e acuesto 2. Nie wszystkie czdsoumik.i zwrotne wjzyku j1olrki111 sq zwrot11y111i wjzyk11 hiszjM1iski111, i oc!wrotnie.
(ti'.1)
osobach liczbyjJojedynczej omz w 3. osobie
te acuesras
(l/ella/ustcd) se
liczby m11ogiej 11ct!eq tctke m. i11.: Czctsow11iki zwrotne w jzyku hiszpctski111, ktrire nie s zwrotne w jzyk11 polsk.i111to11ct jlrzyk!r1tl:
acuesta
(nosotros/nosotras)
acordctrse de (/1rzy/H1111i11cu' sobie), levcmtctrse (wstr1wcll'), dormirse (zctsyjli{fc), ccterse (11/1c1drtl), se11htrse (.rictdcll).
nos acostamos
(vosotros/vosotras) dormirse (zC1.1J'llict).
os acostitis Przyklc1de111 czC1sow11ikc1 zwrotnego w jzyktt polskim, kt1JJJ' jeclnctk. nie jest zwrotny w
(cllos/cllas/ustedcs) se acuestan hisz/Jtt1iski111, moe byt' zmie11icn' si" - cmnbittr.

e .,

despedirse
Do czc1.roumik1fw zwrot11ych, 111ctjcfl)'Ch
(J1oeg11a si) iUf! iMe faltan 100 euros! UJl! Bmk1tje mi 100 e1m1!
z111ict11
sttmogloski e ~~ i we wszystkich
(yo) me des pi do Eso no me gusta nada. To 111! si wcct!e 11ie poclobct.
(ti'.1)
osob{/{h liczby /Hjec(y11czej 1mn w 3. osobie
te des pi des
(l/ella/usted)
liczby 111nogiej naley 111. in. czc1sow11ik Niekt1fJJ1111 hisz/1?11iskim czc1sowniko111
se despide
vestirse (11biercll'si).
(nosotros/nosotras) nos despedimos towctrzyszy zctimek doj1el11ie1tict dctlszego.
(vosotros/vosotras) os dcspedis Tworze[ om 11c1stjJJ1jC{ce konstmklje:
(cllos/ellas/ustcdcs) se des pi dcn

(a mi')
- Czmmv11ik wyst/J11je w 3. osobie liczby
formy nieregularne
ponei:se cacrse darse prisa
(a
(a
(a
ti)
l/clla/ustecl) ;:el
nosotros/nosotras) nos
gusta => viajar/la casa
j1ojecly11czej, gdy 11c1stj11tje jJ11 nim
bezokolicznik l11b rzeczownik w liczbie
pojedynczej.
(zr1czy11r1i'. slr11vr11'si) (llj}(l(/ac) (.1/1ieszyi' si(!) (a vosotros/vosotras) os gustan ..., las casas - Czctsowuik wystjmje w 3. osobie liczby
(yo) me pongo
(tli)
me caigo me doy prisa (a ellos/ellas/ustedcs) les mnogiej, jeeli 11ctst/11tje /10 11i111 rze-
te pones te caes
(el/ella/usted)
t:e das prisa czownik w liczbie mnogiej.
se pone se cae se da prisa - Nie wolno o/11tszczc1 zctimkw doj1el-
(nosotros/nosotras) nos ponemos nos caemos
(vosotros/vosotras)
nos damos prisa 11ie11ict dctlszego (zctimkw w celow-
os ponis os cais os dais prisa 11ik.11), 11c1to111imt cllct wz111omienic1
(cllos/cllas/ustedes) se poncn se cacn se dan prisa
znc1cze11ict l1th rozwicmict wqtj1/iwoki
111o1w j1oc!woihcti111hi /1rzez uycie form
.~"''
( UJ
"-,(., /
I. Podobnie jak w jzyktt /10/.rkim, 11iekt1ire czc1sow11iki 11f({j4 dwie/rmny, z ktrf;J1ch jednct jest zwrotnr1, et mi, et ti itcl.
c1 dmgct me, Ile! przyklcrd
lctvctr (myl) i lctvm:re (111111'.ri(!). .
Wi1:cej i11(or111tllji dotyczqch porluktjrmic1 zcti111kw z11ctjclziesz w jlodrozdzictle Porlwrdenie ze1imMw ~
Oczywdcie bardzo czsto zmie111(1 si 1i:h znc1czenie, 11jJ.:
doj1el11ie11ic1 bliszego i dct!rzego" UJ rozdzicde Zc1i111ki osobowe", str. 7J. GFf
r~es/1ertar (ob11dzi, jJrzeblf(lzi) - des/1ertctrse (ob/l(lzi/ sii!),
tr (lhoclzi, jedzi) - irse (odlhodzil; odjerlru),
mmer (je.re) - comerse (zje, /H1rec),
dormir (s/Mi') - dormirse (zc1syj1ic1c).

88
89
Oto 11iekt1fre czmow11iki lqczrtcc si
z ce!ow11ikie111 i ich t/111n(fcze11ie net jzyk
/10/.rki:

interesar - i11teresowm' wiczenie 1


me intercsa i11tcres11je 11111ie Wrtc1w cwsow11iki w odj1owiecl11ie ramki:
nos interesa i11 teres1tje 11e1s
os interesan i11tere.mjq Wrts v1v1s, cais, puedo, prefiere, vamos, bebes, vemos,
prefieren, trabajan, hab la, s, encuentras
gustar - jJodoba si, !ttbil~ s11wkrnvc1
-
me gusta jJodobct 111i .ri, 1!1bi
-- -------------

yo tli /ella/usted
le gusta
011 /1111c:1/j1a11 //Jttni h1bi1 je11111!jej/J1am1I
flan i si j1odobr1

encantar - zrtlhwycctl~ ttrzekrtl'


nos encantan zrtchwycc:tjq 11r1s
nosotros/ vosotros/ el los/el las/
dar igual - by obojt11y111, 11ie robi rnicy noso tras vosotrns ustedes
me ca igual jest mi obojtne

parecer bien/ mal - wydmw1si dohry111/z!ym


te parece bien/ mal wydctje ci sir; dob1y111/zlym
wkzen11ie 2
preocupar - 111ttrtwi

le preocupa Uwj1e!11ij hmk11jqce.f!nwy czmow11ikriw:


111c:1rtwi go!jq/jklllct/jJc:miq
tq el/ elln/ cllos/ cllas/
molestar - j1rzeszkt1clzc1, dok11czrtl~ mczy ust cd es
me molestan
jJrzeszkr1clzr1jq, clol:11cz:crirf 111i/111czq 11111ie
enfaclar - z!oci, c!rc:tni( vendes
cscriben
nos enfacla zlofci 11r1s/dm11i 11rts
pasar - wydc:trzm' sic, dzia si
------------L-------------l-----------J-c;1tcncis ------
le pasa
wydc:1rzc1 11u1/jej//1tm11/j1rmi si
te acuestas se acuestan
doler - bold r

me cuele boli 11111ie


te duelen bo!q a'
faltar - brakowr1
les falta
brr1k1tje im//Jr1110111//Jtmiom//1r11istu!fl
90
91
n
!; '

wiczenie 3 6. Srct. Grmwo:


/ Yio ________ que los 1)erros _______ algo muy bucno
pcnsar ser
lVstrrw j;odcme czc1sowniki w odjHJwied11iej fonnie w czC1sie terrtniejszym (presente).
-
para los 11111os. N
I o so lo - - - - - - - - - - con ellos, tambin
I. Rej}()rferrt: Aqui, de Radio 1, nosotros _ _ _ _ _ haciendo una entrevista con jugar
es tar
a rener una responsabilicad. Ciaro que yo
-------------
aprender
personas que _______ animales. Yo _______ a empezar
ten er Ir
- - - - - con el perrito todas las mafianas, le ______ su
- - - -salir
con esra sefiora . Perdone, usted - - - - - - - - algn po ner
tencr
comida, en fin, ________ trabajo. Y rambin ________
animaito en su casa? significar costar

un poco de cinero. Pero Nern ____ _______ pequefio y no


2. Sre1. Morct!es: Yo si, bueno, le - - - - - - - - - que mi garo _, ______ mucho ser
con tar irsc

por ahi y casi no Io - - - - - - - - - - , pero por las noches - - - - - - - - mucho, por sL1erte.
corner
ver

siempre ______ . Ciaro, cuando - - - - - - - - corner .


volver qucrcr
wiczenie 4
Y tambin - - - - - - - - - - - - en la casa.
dormir Ktrfrqform illtt czctsownik? Wrtrtw k01/cr!tvk-n tr1111, gdzie czctsownik 11111.ri wystc;jii(w 3. osobie liczby
11111ogiej.
3. Rej11Jrter(t: Y ti'.1, pequei'iita, c'.ese perrito, - - - - - - - - - - - - tuyo?
ser
1. Nos duele ____ los brazos.
4. Bftl!ICCI.'
Si. - - - - - - - - - - Nern y m e - - - - - - - - a todas partes.
Iamarse
2. iMmmh! Me encanta ____ las gam bas. c'.A ti tambin te gusta ___ ?
segu1r
3. Nos molesta trabajar los s{tbaclos.
Los cios _______ mucho, y l me _______ m{ts que a naclie.
divcrtirse qucrer 4. No me interesa _ _ _ mucho la historia. Esos te mas me da ___ igual, la verdad.

5. RejHJrterct: Vosotros - - - - - - - - - - los mejores amigos, c'.verdad?


ser

Y, c'.qu _________ tu mama de Nern?


dccir

92
93
IForrmy nierregularne
_, /"
i1~/~, Estascmana hemos tenido mucho trabaJo.
, ) Hl' ty111tygocl11i1t111ie/i.fii1y chto jmtey.
abrir
dccir .....
abierto
<licho
haccr
monr
-
.....
hecho
muerto
romper .....
vcr .....
i'oto
vis to
[,~"
1}u~
:;('.'./ Nunca hem os ido a csc rcstaurantc. Nigdy nie by!i/111y 111 tej rest,111rctlji.
cscribir .-.;. cscrito po ner ..... puesto volver _, vuelto

(yo) he trabajado Cz<1s j;reterito j;e1fecto tworzymy,


clot!C1jqc do odjHnuicc/11iej fom1y czc1sow11ika Podstawowe znaczenie:
He~1~~~~~~\
(tli) has cstado
(l/clla/usted) ha tcniclo hcther (orlmie11ionego w czmie terrt- Co zc!ctrzy/o si 11iet!c1w110?
(nosotros/nosotras) hcmos com ido 11iejrzy111) jN11tici/Jio c!tmego czr1sow11ikc1. UJCZeJ'I! ie. terctz Co si zclarzy/o (nie zdc1rzylo) dmydx-zcts?
(vosotros/vosotras) habeis sali do Oclj;owiecl11ie formy czc1sow11i!?.c1 hctherstojq
(ellos/cl las/ustcdes) han discutido zt11usze bez/Jo.i'i-ed11io f'rzed prwticijJio. Czm j;retirito j1erfecto jest 11ywcmy:
ParticijJio ro imies!trw biemy; jest fo1wr1
11ieod111iem1t1, zctwsze zr1ko1iczo11q 11ct -o. Pepa, Luis ha Hamado bace unos minutos. do wyraania czynJ1oci i zdctrzeii, ktre
Pe/Jet, L11i.r dzwoni! ki!k<1 111i1111t te11111. 11uct!y miejsce jnwd chwilct !ttb nie-
Este ao he teniclo sucrte. clmuno
IJ'I tym rok11 mia!e111/-c1111 szczkie.

Habeis visto cl parquc Giicll, verdacl? - do okreflm1ia czy1111os }!rzesz!ych, ktre


IJ'lidzie/i(cie Pctrk Giiel!, jmtwdrt? lllctjq zwiqzek z teraniejszokiq l11b
krmsekwencje w cwsie terctnie/rzym
Particij;io tworzymy, rloclr:tjqc do te111at11
CZt!SOWJlikt1 ocl/H!Wiecl11ie ko1/cwki: Todavia no hemos hecho errorcs. - do okreflm1ia czy1111ofci, ktrfre 11ie sq
Jc1k clotydxws 11ie /!ojlenilis/11y/-IJ'.l"!lly blc!rfw. jeszcze zC1ko1iczo11e orc1z do 1111fwie11ir1
1bdavfa no he viajado a Cuba. o zdcrrzenic1ch1 ktre jClk rlotycbczcts nie
-ar ado Pctrticij;io r:ur.ro11JJJik1fu1 zak111/czo11ych Jhl
Jeszcze 11ie jJojecha!e111/-/cm1 11c1 K11b. micrlyjeszcze miejscct.
tom ar -ttr !tuorzymy, doJajqc do temc1t11 bezoko-
tornado
!icz11ikc1 kmicrfwkc -rtclo: tom = te111c1/
Cztts j;retrito j1e1/ecto wystjmje czsto z 11r1st/J11jqcyJ11i okre.fle11im11i cwsowymi:
czr1sow11i!?.c1, -c1do = kmicrrwkr1->- to111a-
do. Hoy he rccibido una carta de mi hcrmana. hoy, hace un rato, hace un momento;
Dzil clost:tem/-!r1111 lir! od 111jej siost1y. t!zi, jmecl chwilq
l-Ias viajado mucho este afio? este afio, esta semana, este verano;
-er/ -ir '"+ -ido
Pctrticij;io czc;sot/!l!ikriu: ztJ!?.01il-zm1ych llt! Poclrowctlef/-lrd cl11o w tym rok.11? w tym rok11, w ty111 tygot!11i11, tego lcttct
com er com ido
-er ofrtz -/r i11or~y111y, d11i/>1jqc do /e111t1t11 Ya he cnrcndido i:odo. ya, todavfa no;
ser si do
bezoko!iczn ikt1 ko1/crhl'h -ido: com + J11
wszyslko zroz11miale111/-!rm1. .JllZ, ;eszcze 111e
VIVH" vivido
ido_,, comido, viv +ido .,,. vivido. (Han pensado alguna vez en cste problcma? alguna vez, hasta ahorn;
1r ido
Myfle!i j11 (jM1istwo) o ty/li f!roblemie? j11 (kiedy.O, j({k dotychczrrs
Yo no he ido nunca en barco. Y tt'1? una vez, muchas veces, nunca.
Nig{6' 11ie j;/ynq/e111/-c1111 stcttkiem. /1 t.y? rctz, wiele mzy, 11igc~11

94
['
1/

il
! Czasowniki nieregUJlame

ser ir vcr Ntt szcz11kie w czc1sie lmj1e1fecto tylko


Czcts j1reterito imj1erfecto jest jedll)'lll z 11crjuktniejszych czet.rw jmeszlyd1 UJ jzyk11 hiszjlct1lski111.
(yo) era iba vcfa trzy cwsow1Jiki J[f 11iereg1t!r1me: ser, ir
(tll) cras ibas veias
~A~ Cuando era nifio, vivfa en un pueblo peguefio que Kiedy bylem/-/,11/l dzieckiem, 111ieszkctle111/
orrtz ver.
(~) (l/ella/usrccl) era iba vcfa
T: estaba cerca de la playa. -lc1111 UJ 111etlej wiosce, ktrfrc1 byf,i w jJob!i11 (nosotros/nosotras) ramos ibamos veiamos Czrts jlneszly lmj1e1fecto od formy bety
j1!cty. (vosotros/vosotras) era1s ibais veiais
(jest, z11c1jd1tje si/s, znrrjdttj si) brzmi
(cllos/ellas/ustcdcs) era n iban vefan
hcthict.

fofl'IJ(lY reguiame

Czasowniki zakofi'lczone na -ar _______c_1[_1_n_ir_10 ________ J Poc!ftctwowe znaczenie:


}ttk by/o kiet!J1/?
trabajar Nietmdno Zt:tl!WttZ)'l~ ze formy cws11 wcze.(11 iej terttz Co si kiedy clzirtlo?
(jJrttCOllitll1 1111j1e1fecto 11ie sq skomj;/ikowcme!
(yo) trabajaba Czrts lmj1e1:fecto czc1sow11ikrfw zctk01/- Czc1s j1reterito imj1erfecto sto.mje111v:
(ttl) trabajabas czo11ych llt't -ar tworzymy, dorlctjqc do
(l/ella/usted) trabajaba
te111<1t11 cwsoumiktt ko1/cwki: -ctbct, 'fodos los clias comfa con mis padrcs y dcspus 111rfwit/C o czyr111okir1ch jlowtt1rzcrjq1y1.h
(nosotros/nosotras) rrabajabamos -ctbcts, -cthct, -c!bmnos, -ctbctis, -ctbcm. charlaba un poco con cllos. si w jlrzeszlofci !11b /JJ'zyzwyczcrjen icuh
(vosotro~/vosotras) trabajabais
Coclzie1J11ie jr1dct!e111/-!t1111 obic1c! z moimi rorlzicrm1i,
(ellos/ellas/ustcdcs) trabajaban
et jHf11iej roz111rtwirt!e111/-!e1111 z 11imi trOlVf!.

Claudia era una mujer delgada y simpatica ue - wojli.wch


Czasowniki zakoczone na -er i -ir
hablaba muv bien ingls.
corner cscdbfr Czrtsownd;i zctk01lczone ll<t -er i -ir mrrjq Clcmdict bylrt szcz11j1lq i sy111jMtycwq kobietce, ktrtt
(ie.fi') U1isfli.? w lmj1er:fecto identyczne ko1/afwki: -ta., 111wilr1 brmlzo rlobrze /IO rt11gielsk11.
(yo) com fa escribfa -fas, -fet, -umws, -utis, -fan.
(tli) com fas escribfas Pedro estaba cnfcrmo, le dolfa el cstmago. - oj1is11)tzcs1cmy
(el/eila/usted) co mia escribfa Pedro by! cho1:y, bolrt! go olqclek.
(nosotros/nosotras) comfamos cscribfamos
(vosutros/vosotras) comiais cscribfais Eran las cuatro cuando mi hermano vino. - ojli.mjqc syt11cuje, ktrfre 111ie1ly 11ue;sce
(ellos/ellas/usteclcs) co mian escribfan Byltt czwctt'tct, kiedy jlrzyszedl 1111/j brctt. UJ jlrze.rzlofci i 11e1kre!ct!y tlo d!rt iimyd1

lba por la calle, cuando cscuch la noticia. czy111111.1'ci !11b zclrtrze1i


Szeclle111/Szlrt11111/icq, kiedv 11slyszctle111/-!ct111 t
wictc/111110.{(,

Qu deseaba? - UJ zwrotttch grzec:mo.1dowych.


Czego sobie j}{tll i yczy?
Queria una blusa talia 38, por favor.
Chcirt!t1bym bl11zk u; roz111ir1rze 38.
96
97
Czasowniki zakoczone na-er i -ir
W)wae11ict chctrc1kterystycz11e dlct czc1s1r lmjmfecto to midzy in11y111i:
com et escribir Czctsoumiki zctkoiiczone net -er i -ir 111etjq
Antes habfa aqui una casa amarilla. antes;
Kieclyf by! ftt ty dom. kiedy.{ w lndefinido ide11tyczne k01icwki: -i,
(yo) comf escribi -iste, -M, -imos, -isteis,- ieron.
En aquel enronces la ciudad no era tan grancie. (en aquel) entonces; (tli) comistc escribiste
\F-wczm (w owym czC1sie) mic1sto 11ie by/o 111kie d11e. uJ15iuczc1.r, w owym czr1sie (l/clla/ustccl) comi cscribi
Normalmente, los chicos jugabamos en la cale. nonnalmente; (nosotros/nosotras) comimos cscribimos
Zctzwyczctj (normalnie) jctko chloj1cy br1wili.fi11y si(! na !ilil)' zctzUJyczrtj, llOl"/l/ctl11ie (vosotros/vosotras) comisteis cscribisteis
El abuelo nos visitaba todos los cfas. todos los dfas; (cllos/ellas/ustedcs) comieron cscribieron
Dziadek odwiedzct! IMS kctclego d11ic1. k.t1clcgo
dnict, codzie1111ie
Con frecuencia ibamos con l a la playa. con frecuencia.
Zumft' 1111Jc1g1 efim11y czc1s11 Inde.finido w J. osobie liczby 11111ogiej czc1sow11ikrfw zakoczonych nt1 - (~c
Czsto chodzi!if111y z nim net jJltt. czsto
ar omz -ii Jrf ide11tycz11e z /imrwmi czcts11 terr111iejszego, nj1.: trahctjmnos i escrihimos. Nie 1l!/
s/tmowi tojed11t1k jmJhlen111 1 j1011iewc1 z k.1mtekst11 zdcmia 111011ct wyw11ioskowrn', o ktry czc1s chodzi.

Nierregu!ame forrmy czasownikw zakoczonych na -irr i majcych zmian


samogoski w czasie terrarniejszym
/rr>i >
/', ffuiste ayer al estadio de fotbol? Poszed!ef/Poszlt:d wczorctj lltt stctdion
:it::/ jnlkttrski?
No, pero escuch el juego por la radio. Nie, ctle sh1rhctlem/-lrm1111ecw jJl"zez mclio. W jwzyjJt1clh11 cwsownikrfw zctk.01/czonych
iGana1nos 2 a l ! \l')1g rcilir111y 2 do l .' 1w -ii~ ktrfre 111ctjq w czcrsie teraniejszym
zmicm scnnogloski, njJ. e -i> i, e -;. ie 11tb
o -;. 11e, nfwnie w czt1sie lndefinido
wystjJ11}tf 11iereg1darnoki. Czctsowniki te
Sr/ 11iereg11lc1r11e w 3. osobie liczby jJoje-
dy11czej i 3. osobie liczby 11111ogi~j. Ich 11iere-
forrmy rregularrne glllttr110.{{ rrfw11ie tlltC!j jJrzejmuict si
Czasowniki zah-1~.'iczorne na -ar z111icmq sm11ogloski:

trabajar Czc1s lndefXnido czcr.rou111ikrfw zctkmi-


czonyd1 11r1 -ttr I worzy111y1 dodctjqc do c -:. i e -ie Czc1.row11iki z gmjJy e _ i orctz e - ie mctjq
(yo) trabaj tenwt11 czc1sow11ikt1 k.01/crfwki: -e, -aste, se guir preferir w Inclcfi11iclo w 3. osobie liczby JHdccry111czej
(tli) trabajaste
-r5, -ctmos, -asteis, -aron. (yo) seguf prefcrf i mnogiej z111ic111 e _ i. Do tej gr11j1y 11ct!er1
(l/clla/usted) trabaj
(tli) scguistc prcfcristc rrfwnie:
(nosotros/ nosotras) trabaja111os
(l/clla/usted) 'isig,ui. prefiri jJedir: jJidir5, /1idie1Ym, re/Jetir: rej1iti1f,
(vosotros/vosotras) trabajasteis
(nosot:ros/nosotras) scguimos :1;rcf~ri1~os rejJitiero11, servir: sirviri, sirviero11
(cllos/ellas/ustcdcs) trabajaron 1

(vosotros/vosotras) seguisreis prefcristcis divertii:1e: se divirtirf, se divirtierrm,


(cli os/dlas/ustcdes) sig'uieron pt'cfiricron sentir: sintirf, sintieron.
ll7 wy111awia11i11 for111 3. osoby liczby /Hrjecly11czej zwr/szczeg1f!11q muc1gr: llrl tfhwnt. Ponfumctj:
(yo) trttht~jo = czm terctniejszy: pmmj;
(ef, ef/a, 1!Sfed) trcthtfjlf = foc/efinic/o: jJrtfCOtuct//jJl't/COUJrtftl.

98 99
o -:- ue W jJrzJ'ihtdk11 czr1sow11ika dormir i i11- Jrik wie/en~ w czctsie Jndefinido jest d11o cwsow11ikw niereg11/c1my1h. 11/e .1j1okoj11ie: ojmfcz ser, fr i Per /1f ,
dormir 11yth czr1.row11ikw1 10 kt1frych wchodzi mo11et je j1oclzielh'nr1 cztery gmjJy. To Zllctczuie 11lr1twir111c111k.' ~!//
(yo) clormi z111irmtt sm11ogloski o _,. tte, -o- w 3. osobie
(t(1) dormiste liczby jJojedynczej i 11111ogiej j1rzechodzi rener: tuve clecir: di je
(l/ella/usted) durmi w -11-. Do tej gr11jJy naley rrfuJJ1ie es tar: estuve V traer: tra je
(nosotros/nosotras) dormimos czmoumik morir: m11ri1f, murierrm. an dar: ancluve traclucir: traduje
(vosotros/vosotras) dormisteis
ellos/cllas/ustcdcs) clurmieron
querer: quise poder: pucle
hacer: hi ce u po ner: puse
ve111r: vine hay: hubo

poder Niekt1fre CZclSOUJ//iki lllctjq U! CZCISIC


Dalsze czasownuki niernQJIJllarne
(yo) pudc lndefl11ido niereg1tlem1y teir1t1t. llVizystkie
(t(1) pudistc 111ctjq jecl11e1k tttkie sct111e kliliafwki, je1k ser/ir dar ver Czc1sowniki ser orr1z ir 11wjq w czrwe
(l/ella/ustccl) pud o jH1tlr111y w jJrzyklrtdzie czc1sow11ik j)()der: (yo) fui di VI lndeflnido ide11tycwq od111irm.
(nosotros/nosotras) pudimos -e, -iste, -o, .. /:nos, -isle.is, -iero11. (tli) fu is te dis te vis te
(vosotros/vosotras) pudisteis (l/ella/usted) fue clio VIO
(cllos/ellas/ustedes) pudieron
(nosotros/nosotras) fuimos dim os vimos
(vosotros/vosotras) fuisreis disreis visteis
(ellos/ellas/ustedes) foeron diero n vieron
bezokolicznik temat w koe<iwki Przytoczoue jHJlll)'ej czctsoumiki z 11ie-
lndefinido reglllr1rnym te111atem lflrtjq tt1kie sct!Jte
anclm: ...,, anduv e kmiafwki jctk cwsow11ik j111der.
.... Czt1soumiki jJolhodne orl111iC1Jirtjr; si w lei/
es tar: estuv is te Czcts Indefinido/rH'l!!J' ht1y brzmi hubo.
se1m .1jios1ib1 w czc1so11m ik g!tfumy, 11jJ.:
po ner:
q~1crcr:
- pus
quis
o
im os
l. i 3. osobet liczby f!ojecly11czej czmow-
11ik1fw 11iereg11!ctmyd1 11ie mr1 ttkce11t11
saber:
_, sup is te is Ana propuso ir de vacacioncs. - j1111j1m1erjr1k /Hmer
grrt/icZ11ego 11kce11t11jemy wi{!C j1rzerl-
rener: !'
tuv 1eron
1
l111rt wjirojJ011owrt!ct wyjctzd 11r1 Wtt~:rnje.
vcnu::
_, vin
oste1t11iq sylr1b1:1 11j1.:j}l1de i }Jttdo.
\li jrrzeciwieli.rtwie do czc1sow11ik1fw
La empresa mantuvo correspondcncia con su sucursal. -11wntenerjc1k tener.
11iereg11!rtmych /onny reg1tlc1me 1. i 3.
1
Fimttt 11trzy111ywctlr1 koresjJ011cle11ci ze swojef filie/.
osoby liczby jJojedy11czej rth.centowrme Sr/ 11r1
osttttuiq sy!r1br: trahji, trrthaji,_

hacer decir traer traducir


(yo) hi ce di je tra je traduje 117 czt1sow11ikc1ch zrtk.01iczo11ych nrt -cm;
(tli) hiciste dijiste trajiste tradujistc -getr i -zctr z111ie11ir1 si j1isow11ir1 W)'illOWct
1

(l/clla/usted) hi zo di jo tra jo tradujo jerl11rtk fH!ZOSf({je trt srtlllrt:


(nosotros/nosotras) hicimos dijimos trajimos tradujimos
(vosotros/vosotras) hicistcis clijisteis trajisteis tradujisteis marcar: marqu, marcaste, marc, marcamos, -c- - - qu- j;rzed e
(ellos/cllas/ustedes) hicicron dijeron trajeron tradujcron marcasteis, marcaron
.Jeszcze innq nieregttlarno wykrtzttje czc1sownik hctcer orctz gmjJtt czr1.row11ikw1 w kt1frylh kofmfwkct
temtttlt w lndefinido to j.

100 101
pagar: pagu, pagaste, pag, pagamos, -g- -> - gu- jJrzcd i Jim cna abri la puerra y vio una luz. - mwiqc o 11c1glych lttb 1wstjntjqcych jJo
pagasteis, pagaron Ji111e11r1 otwc1rlc1 drzwi i zobC1czyla fwiC1tlo. sobie zdc1rzenic1ch lr!b czy1111okiach,
empezar: empec,empezaste, empez, -z- -l> -c- przede De repente escuch la voz de Manuel. ktre w_ydc1rzyly si i zctk01iczyly
empezamos, empezasteis, empezaron Nctgle 11.rlyswl/-!rt glos Mcmmla. w jJrzeszlo.fci

leer: lei, leiste, ley, leimos, leisteis, leyeron 117 11iekt1ych cw.row11ikt1ch 11ier1kce11to- Cws lnde.finidoje.rt g/ifuJ//ym czr1sc111 jlrze.rzly111 w jzyk~t hisz/M1i.rki111.
caer: cai, caiste, cay, cafmos, cafsteis, wcme i midzy .rc1111ogloskmni jn-zechodzi
cayeron wy w 3. osobie liczby j11jedy11czej i mnogiej.
Luis cambi de trabajo. }/(/ ogl z CZCIS01lillikm11i, ht1fre 1li)'l'Ct-
construir: construi, construiste, construy, Jest trik rw11ie w j1rzyf1e1clk!f c-za.roumikr1 A
construimos, construisteis, construyeron creer i wszystkid1 cwsow11ikrfw, ktr)'ch Lms z111ie11il fm:rc. ct}q z111ic1111 jJ11czqtek l11b zctko1icze11ie Ln.J,/
,'>
iPor fin termin mi proyecto! czynnofci.
bezokolicz1iik zr1k011czo11yjest 1w -11ir, 11jl.:
Nctreszcie sko1iczyle111/-lcm1 11115) jmljekt!
huir (11cie!?.t1l}, i1:1;(!t1 ir (wjJlywm~ od-
clzict!ywru), exd11ir (/{Jy/dmzrn~ mmvcn).
Czcts indefiniclo jest czsto 11ywcmy z 11r1st/J1tjf/l)'llli wyrcte11ic1mi:
(Llamaste ayer al banco? ttye1; mioche
Dzwoni!e.f/-lrd 'UJczorctj do bc111k11? wczorctj, wczorctj wieczorem

Fui
al cine
----t>
l Vi la
pelicula
t>
Regres
a casa.
t>
Podstawowe znt1czenie:
Co .rif! (wtedy) wydarzy/o?
Jak to si "~t/km!czylo?
La semana pasada no fuimos al cine.
117 zeszly111 tygodni11 nie jJOszl/(111y!-(11t11y do kiJJrl.
/{{ semmw jH1scula, el mes jJCt.wdo,
el mio jJttsculo
w ze.rzly111 tygod11ilf, miesiqm. roklf
-,-:;-;--.- '----------,'--!> El hijo menor naci en 1995.
wczes111e; temz en (el mio) ., ell Percmo
Nctjmlocl.rzy sy11 mwlzil si w 199 5 rok11. 11! (rok11) lr1te1JJ

Bibiana estuvo en Guatemala de enero a marzo. de . tt .


Czt1s11 lncleftnido 11.1 1 wc1111y: Bibic111r1 by/et UJ Gwc1temctli or/ stycwict do 111ctrcr1. od. do.
Yo ccllni bace unos cfas en ese restaurante chino. hace unos dim, hetce 11n mes, 11n diet,
Recibi una carta cle mi hermana. mrfwiqc ojednomzowych, wk0Jiczo11ych Przed kilko111r1 d11im11ijc1dle111/-/m11 w te; chi1iskiej el otro dla
Dostctlem/-lm11 !i.rt or! !I/ojej siostry. czyn110.fcidch w jirzesz/o{ci restmm1cji. f1rzed ki!komrt d11ic1111i, 111iesiqc te11111,
jmvJJego d11ic1, 11iedttw110
En ese at'10 visitamos tres veces la fabrica. mrfwiqc o zC1ko1iczo11ydJ, j1owtr1rzctj De pronto, not ue no tenia mis llaves. de jJro11to, cle rejJente
T.'11/ltego rok11 oclwicdzifi{111y/-lv.i'my fab1J1k trzy mzy. l)'th .ri c.zy1mo.1'1."i,llh wj1rzcszlo.(ci, ktrfre Nrrgle Zd11u1r1y!e111/-lc1111, e nie 111r1111 kl11czy. 11r1gle
111ctjrf jet.wo okrcslrme grmticc czcr.rowe

Creo que fue un buen ario. z czc1soumikm11i wyrrtrtjt(lJ'l71i wrr1-


Sdz, e by! to dobiy rok mirt1 o{li11ie.
la fiesta me paeci muy divertida.
Przyjcie wydrtwcrlo mi si bttrdzo .ft1j11e.

102
103
Todos los s{1bados salimos a bai lar. zttko1icz011e1, {Jowlctrzrrjqm si czynnofl
W' kctdq sobot lhoclzi/i.{my jJotmiczyi'. (lnclefi11ido)

Cuando salimos, empezaba a llover. oj1is !11h 1wkre.f!e11ie tlcr (l111jmfecto)


Kiec61 wyszli.fmy, zc1czy1Jt1lo jldclcr/.

Estaba en la universidad cuando escuch la noticia. By!e111/-lc1111 11r1 1111iwersytecie, kiedy 11.rly- Cuanclo salimos, empez a llover. jloczqteh czy1111oki, zrlc1rzeniC1
szd!e111/-!m11t111ic1do111ofl'. Kiec~)' UJyszli.f111y, zttczlo j}((c/cu'. (hlclefi11iclo)

Estaba en la
universidad
-----'I>
l cuando
escuch la noticia.
Tlo:
Czy11noft'.
Im/Je1fecto
lndefinic!o
El curso terminaba en noviembre.
Kim k111iczyl si w listojJddzie.
opis !t1b j1owtttrzcrjcr1
(Imj1e1fecto)
si czynuo.fl

---------~ ]rtk wiesz, cws lmj1e1:fecto 11ywr111y jest El curso termin en noviembre. zttko1/czenie czymwki (foclefi11ido).
wczef11iej terctz K11rs sko1/czyl si UJ !isto/Jt1dzie.
do mrfwienitt ojJrzyzwyczcrjenictch i t1ct111y-
kcu.h z j1rzeszlo.{ci orctz do ntthre.flrmict t!ct
dier innych wyc!ttrzeJ/. Sto.wje111y go czsto ZC1stosowc111ie cze1s11 ff.111/mfecto hth ff.nrlefinido czsto wiey od intencji 111rfwic;cego. Uczc si jzykct
tc1ke 111 ojli.rctch, 11C1to111ic1st czc1s lnde-
.fi.nido okre.11d czyllnoki cloko11rme i zc1ko1/-
hi.rz/M1lshiego, j1owill11i.l/ny jed11C1k zwrci{ szczeglne; muctg iw ohre.l'lmict czr1sowe, htre 11C1jczkiej
stosowcme Stf z cwse111 ff m/1erfecto h1b lndefinido .
<rf>
cl>/

czone w okresie, htrf!J' j11 11j1lyllql orrtz Zet ogl11c; zr1sc1d 111011c1 /1rzyjcfl~ e wszelkie oj1isy, zwyczc1je omz zclt1rze11ir1 jJowtt1rzcrjc;ce si w
czy11110.{ci jed11orr1zowe illb nctstjJ11irfce jJ11 jJrzeszlofci wyre1e1111y slo.wjc;c czm lmj1e1fecto, 11c1tomic1.rtjed11orctzowe !11h 11c1st(!j111jc;ce jw sobie czym1oki
sobie w j1rzeszlo.fci. i zdc1rzC11ic1, z111icmy omz czyimo.(ci zt1koczrmewyrc1zimyjJrzy jJ011111q ff.ndefinido.

IVybifr midzy jecl11ym et dr11gi111 czttsem Jn-zesz!ym 11111o!iwict osobie mwicej jJrzerl.rtc1wiellie zdr11-ze1i tctk
jr1k 011 !11b 011rt sobie tego yczy. Oto J1rzyklr1dy:
Zctstosowrm ie 11 iektr)'ch czr1sow11i!?.w
En las vacaciones iba todos los dias a la playa. - zwyczr1j, 11tt111yk (!J11j1e1fecto) UJ czcrsie lmj1erfecto l!th lndefi.nido moe
IV l{){tkcuje coclzienllie chodzi!em/-!ctJll llrt j1lc1. 11iek z sobq zmicmy w ich z11ctczeni11:

En las vacaciones fui tres veces a la playa. zc1ko1/cz01w, j1owlt'trzr1jc;cr1 si{! czy11no.{{
117 wrtkctlje j1oszedle111/jloszlc1111 trzy 1"t1zy 11c1 jild. No conodas a Pcpc, iverclad? conoccr + lmperfecto = Zt!(ll'
(llldefi11iclo)
Nie z1wle.f/-lctf Pej1e, jmtwclct?
Cuando estuvimos en Mallorca, hada mal tiempo. opis (lmjJer/ecto) i.Cuando conociste a Pcpc? conocer -1- Indcfinido = }H1z11t1(
Kiedy by!ii111y iw Jvfctjorce, hylcr brzydkrt j1ogodc1. Kiedy jJowrt!e.f/-!ctf PejJe?

Cuando estuvimos en Mallorca, bizo mal tiempo. j1odr111110UJr111ie, odniesione w1"t1ze111e Jos ya sabfa el resu!tado. saber + Imperfccto = wiedzie1.~ 11111iel
Kiedy by!i.{my lici Mctjorce, hy!tt hrzydktt jlogodcr. (lnclefi11iclo) ]osej11 zncrl wy11ik.
El jueves Jos supo el rcsultado. saber -1- Indcfiniclo =dowiedzie/si(!.
Todos los sabados salfamos a bailar. zwyczrrj, 11r1wyh (lmjle1fecto) \.fi czwrtrtek]ose /H1z11c1! wy11ih. jJOZ/ltl{

IV kctclc; sobot choclzili.1)11.y j111tc11!czy/.

104 105
Teniamos mucha sed. tener + Imperfecta = miel'
Mielimy d11e jmtgnienie (bttrclzo chcict!o 11r1111 si jJil).
Despus de la paella, tuvimos mucha sed. tener + Indefinido = do.rtm; otrzy111({l'
Po /lrte!li bcmlzo zc1chcirt!o 1w111 si j;i{ (dos. rlostrt!i.fi11y (yo) habia trabajado Czc1s j1reterito jJl11sc11amj1e1fecto two- /"
/~"/
ogromm jJmgnienie) (ti'.1) habias tcnido rZ)'lllY z CZC!Slt l 111j1e1fecto czr1sow111'k.cr ~<n
:ruY
(l/ella/usted) habia com ido haber i j1r1rticijJio (imieslow11 biernego)
(nosotros/nosotras) habiamos vis to &mego czcrsownikr1. Farmer prtrticijJio jest
(vosotros/vosotras) habfais puesto 11ieodmiem1t1.
(ellos/ellas/usteces) hab fan hec ho

iFueron unas vacacioncs estupendas! Jc1k widm'. w jJrzyklr1dr1ch,zr1stosowt111ie


TobylywsjNmittlewctkcuje! ll7icej i11/omwrji llrt /e111t1t tworze11irt jNl/'ticij;io z11rtjdziesz UJ rozdzirtle Prettfrito j;erfecto
jednego !t1b dmgicgo czcrs11 zct!ey w d11ym
iQu lastimaque se pasaran tan pronto! (czr1s jllzeszi;J' cloko11r111y zloo11y) str. 94.
11

stojmilt od imemji 111rfwiqcego. 1

]etket szkodct, e min!)' tcrk szybko! Pomidzy cu1sr1111i lnde.finido rt


iHan sido unas vacaciones estupendas!
j1reterito j1e1fecto is111iejq jed1wk zr1srr-
To byly w.rjJt111irde wrtktnje! d11icze rnice. \V czmie lndefinido
iQu bien me siento!
wyrt1r1my czynnolci i wyclrrrzenirr
]rtk dobrze si cwj! No babia hasta que fuj Podstawowe zncrczenie:
zrrko1/czone w j1rzesz!o.1't:i i 11ie 111r1jqce visto Roma a Italia. Co wyclcrrzylo si jlrzed i1mrf
Por fin terminamos este trabajo.
111j1lyuJ11 lltt chwil obemq. W cze1Sie
\J/'ieszcie sk01iczyli.ri1111 f{! jm1c.
Ahora, itodos a casa!
j1reterito jierfecto wyrrtr1111y czyimoki
i zd[frze11irt, ktre mirtly miejsce 11iedr1w110
cuando era joven
--'~~~~~~~~~~-'-~~~~~-~

clrilszC1 /1rzeszlok bliszrt jlrzeszlo.((


l temz
czy1111ociq/zdr1rze11 iem/s tc1-
i1CJ11?

Il terctz -wszysl)' do c/011111!


orrtz f{{kie, ktrfre 111rtjq u;f;yw 11rt chwil
Por fin hem os terminado es te trabajo.
obec11q.
lf/1cszcie sko17czyli.ri11J' t j1m.
Qued muy bien, no crcis? La rnadre estaba preocupacla porque a las cinco los Czr1.r Plt1sc11amj1e1:fecto JhtzyuJtmy jest
11'11szltt bt1rdzo dobrze, nie sqclzicie? chicos no habian vuelto. czr1se111 zc1j;rzesz!y111 jJO!liewrt okrelr1
1

l\1rrtkrt mr1r1wilrt si1:1 j;o11iewrt opicztej chlojliyjeszcze nie czy1mo.ft.' !11b zclarze11ie1 ktre micr/o miejrce
umfci!i. jJrzed iunq czyimofciq (lt1b zdttrze11iem)
Antes cle ir al medico, Francisco habfa tenido w przesz/oci.
muchos colorcs de cspalda.
Przed J11ijlcie111 clo !ekt1FZtt Frcmcisco mictl silne btf!e Okres czcr.w, jcrki 111i11q! j;omidzy jerl11q
Pepe nunca habia visto nicvc hasta quc Ileg Pejle 11igr61 11ie widzirt! .(nieg11 zmm11 111e j;/eafw. r1 rlmgrf czy11110.(ciq 11ie jest okre.(/ony; J1ie
1
a Polonia. jmyjecht7! do Po!rhi. Como nos habfan dicho que era cumplea6os cle stos11jemy jednak czrtstt Plusc11rtm-
El tren todavia no habfa salido cuando Ilegu a la Pociqg jeszcze nie orljechdl, kiec61 j;rzy- Luis, hicimos una fiesta. j1e1fe<:to, gdy m1fwi111y o czy1mocic1ch.
estacin. iQu suertc! by!c111/-!cti1111r1 stmj. Co w szcz.i'cie! Po11iewr1 j1owierlzir1110 llrtlll, e sq 11rodzi11y L11/w, ktrfrc J/ttstqj;i/y hezj;ored11io /Jo sobie.
zo1gt111 iz1111t1!dni)'/-ly.(my jm:yjcie.
Czm j1reterito j1!11sc11ctmj1e1fecto jest
Decidimos irnos de Ibiza porque ya habfamos
czr1se111 c!okoncmym, okreflrt wic czynnok
gastado toco el dinero.
zc1k01/czo11q jlrzed i1111q czynnoci w jlrze-
Postm10wilif111y wyjcchrii' z Ibizy, jJ011iewc1 j11
szloki.
ww!r1li.i'i11y wszystkie jlieniqclze.

106
107
wiczenie 3

Uwjiel11ij tek.rt for111cr111i czr1s11 jlrzeszlego. ZmtoSflj I111jmfecto, foc!eflJ1id11 h1b jmttfrito jle1fect11.
wiczenie 1
l. La semana pasada yo un billete cle 100 euros.
~------------

jr1kie formy cze1.r11 j1rzeszlego moemy wrt!e/w tekcie? Uwjielllij j111dcmrt poniej tctbe!k odj111wied11i111i cncontrar
czr1.row11ikrm1i zrtwctrty111i w tek.{cie.
(De verclacl? (Dnde
~-----------
csrar
Quin asesin a Eva Cruz Guerra? Antonio Guerra, su primo, la cncontr cl sabaclo por la
mafiana en el parque. 2. El Sr. Perea es un buen candiclato para este trabajo. la
"He pasaclo hoy por ahf, como cacla mafiana", dijo Antonio a cste pcridico. "Descle la 1ltima - - - - -tcrminar
-------
fiesta familiar no la babia visto mas. Bueno, pues como he dicho, iba por el parquc ... De
repcntc, la vi en un banco: iI-Iabfa muerto, ue horriblc!" Lc hemos preguntado si erce ue ha univcrsidad, luego cios afios en Paris y
-----~--~

habiclo alg{111 posible motivo. csrar trabajar

"Bucno," responcli. "Su hcrmana Ana y ella siemprc habfan siclo rivales, sabc? Eva tambien en una emprcsa. Por cso, aclcrnas de quc rnuy bien cl frances,
trabajaba en el banco, pero Ana tenia un pucsto mas importantc. Alguna vez las cios me aprcnder
hablaron cle un jefe un poco raro, si. Una vez me cijeron ue el ocliaba a las mujeres y ue por
eso el ambiente en el banco era muy tenso para ellas. Y luego ... nuestro abuelo fue genera ya ________ cxpcricncia en el extranjero.
y claro, en su vicla hahecho muchos enemigos. No se, no se. Realmentc no se uien hasiclo." ten er

3. c'.Que _ _ _ _ _ cstc fin de semana, Julian?


Indefinido Imperfecto Preterico perfecto Pluscuamperfecto haccr

Pues el sabado no ______ nada especial, pero ayer mi novia y yn. _ _ _ _ __


hacer

con unos amigos a cenar.

wiczenie 4
Polrtcz jlct.rttjtfCe do siebie cz1:/ci zdrm ir1. Rozwiqzcmirt wjJ1~rz w te1be!k poniej.
wiczenie 2
l. No fui a ver a Luda a. hasta ue uno la morcli en la pierna.
Wj;i.rz brr1k1tjr1ce jrm11y. 1. Le compramos un regalo al nifio b. que no estaba lejos cle mi casa.
:3. Estabamos en casa, muy tranuios, c. uc ueria ver al jefe con urgcncia.
4. A Pepa le gustaban los perros, e. porue sabia ue estaba de vacaciones.
Indefinido Imperfecto Preterito perfecto Pluscuamperfecto 5. Un dfa, Ileg un sef:ior e. porue el martes fue su cumpleafios.
yo fui 6. Aprendf ingles en una escuela f. cuando cle rcpente, escuchamos un ruido
tli I ponias extrao.
el/ e!IM nsted ha cstado
nosotros/ nosotras habfamos sido
vosotros/ vosotras tuvisteis
1. 4. 6.
ellos/ ellas/ usteces se gu fan

108 109
Llegaremos en el avin de Varsovia. Przylecimy sc11110!ote111 z Warszawy.
Co robisz/bdziesz robij11tro?
/e";'""
I, /
Qu vas a hace1 manana? " \'(lybiere1111 si/1flybior si 1w wycieczk.
Lo sicnto, pero no poclr ir al bailc del sabado. Przykro mi, ale nie bd mgl/111ogla tk
~ / Voy a hacer una excurs1011. 11c1 sobot11ie tmice.

(yo) voy acomer \fi jzyk11 hiszjJt11iski111 11(/jhliszq j;rzy-


(tli) vas a trnbajar szlo.f moemy wyrttzi Ztt j101nocq ko11- !Formy reg11JJlame
(l/clla/usted) va a ducharse stmk1Ji ir'c1 + hezokolicwik.
(nosotros/nosotras) vamos a jugar
(vosotros/vosotras) vais a viajar (yo) trabajar CZtt.r j1rzyszly tworzymy, c!odrtjqc do !W\
van a cenar
(ellos/ell as/ustedes) (tli) estanis bczoko!icwikrt ocl111ie11ic111ego czrtsoumika ~/
(l/ella/usted) com era k1117cwki: -e, -ds, -/1, -emos, -eis, -an.
(nosotros/nosotras) vendcremos
(vosotros/vosotras) discmiris
(ellos/cllas/ustcdes) cscribiran

Podslttwowe znacze11ie:
!Formy niiereg11.JJlarne
l---------~o~~~ a la play:. Co zdarzy si w l/('.ibliszej jJrzyszlo.ui? bezoko!icznik temat futuro simj1le km/cwki Niektrfre czc1sow11iki 111c1jq w futuro ,,/"-\
teren jHf11iei! caber:
_, ca br simj1le 11iereg11/c1my te111t1t. K111iafwki 13t<v-1 K//
w 11ctjbliszej jJYZyszloki decir:
haccr:
-..,. dir
har
j;ozostc1iqjecl11re1k reg11lttme.

---
poder: podr Fornw cu1s11 jlrzys:dego od ht1y hrz111i
El sabado que viene Pedro va air a Maclrid. Zet jHJlllOCrt ko11stmk1ji ir tt + bezo-
kolicwik 111oe111y wyrttm' 11ajbliszq
poner: pon dr as habra.
W jwzyszlq sobot Pedro jedzie/j1ojerlzie do Maclryt11. qucrcr: qucrr ~l
Hoy por la nochc vamos a ir de copas.
Dzi.f wieczore111 iclziemy/j1jdzie111y aego.fsi Jlflj1h'.
przyszlosl'orr1z ple111y i u1111ic11y. sabcr:
salir:
-- sabr
saletr
em os
is
tener:
valer:
-
_,
tendr
valdr
d.n

venir: . vcndr

CzmouJ//ikijJochod11e od CZC1sow11ik1fw 11iereg11/r1rnych od111ie11ictjq si w j111dob11y sj111sh, 11jl.:


czrt.r/Jrzysz/11 od j1rojJoner to j1roj1ondre, od mmitener- mcmteudre itd.

111
110
Poclftawowe znaczenie: Dcspus de termirn1r el curso, hab1;is olvidado las

J_
terctz
Te escribit-.
i
j1niej
----!>
Co wydctrzy si jHf11iej? dificu!tades.
iEsta nove!a es fascinamc! <'.Quin habra siclo cl
asesino?
Po sko1/czeni11 k1m11 zt1j1011111icie o tmcl-
110.(cicuh.
Tri jllJWie.f/ jest .fcr.rl)'llttje[ltt! Kto te moe
byl' morderc?
-------------------'

Cztts futuro simj1le jest .rto.rowttuy:

iQu ilusin! Ivfanana a csta hora estaremos en la - clo wyrc;,,mict czy1moci i zdcrrze1/
playa. odbywcqqqch si w bliskiej !t1b (}(/legie)
Tri wsjlcmictlef }11tro o tej florze bdziemy m1 jJlcty. j1 rzyszloki (yo) habr trabajado Cws futuro j1ei:fecto tworzymy z )imn
(ttl) hab ras tenido futuro sh11j1le c1:r1.roumikC1 hciher +
Si no tiencs experiencia, no conseguiras trabajo. do wyrctrmict jlrzJ~ll1szcze1i, Wtflflliwo- (l/ella/ustccl) habra comiclo /Jetrticij1io (imie.rlow11 biernego) od111ie-
}dli nie bdziesz 111iel clofwirtclczenia, nie znajdziesz ci, jlrctwclojJodohiestuJtt, uiejlew11oci (nosotros/nosotras) habremos vis to 11imieg11 czr1.row11ik,i.
jlrrtC)I, wobec)i1kt1t obemego l11b przyszego (vosotros/vosotras) habris pucsto Pr1rticij1i11jest 11ie11d111ie1111e.
Tocan a la puerta. <'.Quin sera a esta hora? (ellos/ellas/ustecles) hab ran hec ho
Kto jJlfkct do drzwi. Kto to 111oe byr' o tej florze?
Roberto no tendra dinero, pero es el chico que me
gusta.
By moe Roberto nie Jl/et jlieniclzy, rtle jest chlojMkie111,
htil;:y mi si j1odobtt.
Ya habremos mafiana a csta hora. PodstmtJowe znaczeuie:
Amaras a los dem{ts como a ti mismo. - clo wyrctrm ict 11r1kr1z1fw i zctkr1z1fw
Brlziesz kochrtl bliniego swego jrtk siebie srt111ego. I Ilegado Co 11~11dm'Zy .ri w jlrzysz!o.fci jlrzecl iimq
I J__ _______ _ J czy1mo.1't.ic; l!rb zdarze11ie111?
Pero, iseras tonto, Jorge! (Cmo le has prestado - w 11iekt1fryrh zwrote1d1 wyrrtctilfl.)'lh ~ w /1 rzyszloki
dinero a tu hermana? Nunca paga, isi Io ;abr yo! jJrze.wd lllh zd111uie11ie.
Jorge. d1ybctjeste.f 11ie111r1d1)'.']rtk to j10yczyle j1ieuiqclze Czcts f11t11ro jJeifecto okrdfct:
swojej siostrze? Nigdy nie oddctje, o ile wie111!
Dentro de medio aifo habr hccho los examencs czy1mo.1~', htrfrti 111r1 hyt.' .?:ril<.01/czo11t1
lF' zdcmidcb j1:1:lrzfrlitych jJO cumulo (l<.iec61, gdy), en manto (jctk tylko), hrtsta quc (do 1110111e11t11 gdy) finales. czmie jirzyszlyi11 j1rzed illilrf ,zy111111-
111
ltrb mie11tras (jloclczcts, gdy! l<.iedy/ct do) czct.r f11t11ro shnj1le nie jest 11ywrmy. Kiedy zclr111ie tc1kie Zc1 jliil rok11 bd j11 111ie/ ulr111e krnlcowe egzc1111i11y. kic;, rrfw11ie cloko11c111q
or/110.ri.ri do jJrzy.rdoki, sto.f/lje111y j1resente cle s11hjuntivo. Mafiana a las 8 ya habremos terminado.
Cuando lleguc, te llamar enseguida. j/ftro o 1f.r111ejj11 .rko1iczy111y.
Kiedy jnzyjcl/jlrzyjad, oc! rctZ!I do ciebie zr1clzwo11i.
Bueno. Me quedar clespicrta hasta que lames. (Por qu no vino Juan? No Io habnn invitaclo. 11icj1cuJ/lo.rl.', zdziwiwie, /m1wrlojH1rlo-
Dobrze. Nie jJOlo si .r/1cu' do chwili, gdy Zttdzwouisz. D!ctczego}11c111 11ie jJ;2yszi:d!? Pell'i1ic go ilie zc1j1rosi!i. hie1ist11111 INh jll'Z.JJl!tszczmic wobec
fc1kt11, h1rfr)' 111icd ll!iejscew j1rzeszl11.1)i
Dct!.rze injiw111c1cje o zc1.rto.rmwmi11 tryb11 s11bj1mtivo znrtjdziesz w rozdziale S11hj1mtivo
(tri1b lqczcp.y) ", .rt1: 13 l.
112
113
iSe babra visto cosa igual! czr1s!f futuro j1e1fecto 11iywc1111y takie Te emis divirtiendo? Zc1i111ki zwrotne orctz zc1i111ki cloj;e/nienia
Kto wirlzirt! co j1odobnego! w 11iekt1fl]'lh zwrotdch wy1<1ictjqcych Est;is divirrindote? h!iiszego i dctlszego stmoictlll)' alho przed
zdziwienie, ZdskoczC11ie. Dobrze si bllwisz? orlmie11iony111 czmo1vnikie111, rdbo clolq-
Si, estoy divirtindome mucho. czctmy je do germulio. lf/ tym ostc1t11im
Si, me estoy divirtienclo mucho. j1rzJ11c1clk11 gerunr!io 111e1 akcent graficzny
Tctk, bctrdzo dobrze .ri bawi. Jlef trzeciej sylabie od ko1/t{f.

El espafio me gusta, por eso Io estoy aprendiendo/


csrny aprencindolo .
.Jzyk hisz/Jt11/ski mi si j){)(lobc1, cllc1tego si go 11cz.

~) Qu estas haciendo, Vfctor? Co robisz, Victor?


~/ Estoy escuchando Lm nuevo disco compacto. S/J1cha111 1101/Jej jJ/Jfy ko111/1aktowej.

formy regu~arne

(yo) estoy comiendo Fo/711)' tej komtmkiji 1worzy111:i1 zct po111olcf


-ar ...; -ando Gemndio czctsow11iMw zakoilczonych net
(ttl)
(l/clla/usted)

(nosotros/nosotras)
es tas
esra
es tam os
jugando
durmiendo
hablando
oc/j;owied11icj formy czdsou!Jlikr1 estrtr Ol{!Z
genmdio od1i1ie11icmego czctsow11ikt1. mirar
jugar
-
_,
mirando
jugando
-ar tworzymy doclrtjqc do te111r1t11 cwso11;-
11ika kmlafwk-cmr!o.
(vosotros/vosotras) cstais cscribiendo
(ellos/cllas/ustcdes) es can leyendo
-er ..,., -ie1ido Germulio czctsow11iMw zakmiczonych 11r1
com er
rener
-_, comienco
te ni enci o
-er omz -ir tworzylllJ', cloclajqc do te111at11
CZCISOWllika k017cwk -iendo.

-fr '"''!> iendo


vivir
_, viviendo
Qu estas hacienco? Ko11stlfkcjr1 eslcir + gem11dio jest salir
_, salien do
Co robisz? 11y1wmc1 do oj;is11 /l'//'cfllir1 czy11110.r'ci

Estoy escribienco una carta. u1 okreJ1011y111 111omwciL AJoe 011t1 okrelrtt.'


Pisz list. czy1mo.1~' tnurrjqcq teren:, czyli u; chwili

Qu habis estado haciendo toca la tarcie, 1111fwie11ir1, tt1!2c:, /<.t1lrr1 11wcda w jlrze-
chicos? sdoki !t1b ir!i'r:/11 !/) ,/'rzyszlo.fri.

Co robilifcie crtle j10/1o!t1d11ie, ch!ojll)'? Ko11st rt1kljr1 t11 1110<: 1111c hy/ 11ywc111ct Czasowniki zakof1c:w111e na -ir i majce zmian samogoski e - i iub e . ie:
Ahora estamos mirando el album de fotos de la 111 r11ych c;.~r1smh. preforir (ie) prefiriendo Czc1sow11iki zcrko1iczo11e ner -ir i 111ctjtfCe w
abucla. senrir (ie) sinriendo czrrsie terrr11iejszy111 .z111i,111 Jrt/1/(Jgloski
Terrtz oglqdr1wy bc1bci tdb11111 ze zdjciCl111i. refr (i) _, ricndo e -> ie !11b e - i, w gemm!io nwjq zmirm
Ames estuvimos jugando en cl jardin.
ll/lzei1iej bmvi!if111y si w (!grodzie.
pedir (i)
- picliendo smnog!oski e -i> i.

114 115
_, Z(t.wdct ltt odnosi si htke do cwsow-
venir (go, ie) viniendo
11ikw, ktrfre wrttz ze zmir111c1 sr1111ogloski
decir (go, I) diciendo
wykc1z1tjqjeszcze i1111 11iereg1tlttmo.(.
Podria decirme a qu hora llega el tren cle Zamora, Czy 1111!glby 111i jJt111/moglr1by 111i p(mi
porfavor? j1owiedzie/, prosz, o ktrej godzinie j1rzy-
jedtt pociqg z Zm11ory?
Czasowniki ze zmian samogoski o ... u w gerundio
Yo en tu lugar irfa al medico. }et llrt twoim 111iej.rc11 poszedlbym/jJOszlcrbym
dormir -> durmienco 117 tych czrtsow11ikcrch zr1ko1/czo11ych t1r1 -ir, do lekttrzr1.
mortr , muriendo
_, w germulio oprzechoclzi w 11.
poder pudicnco

Czasowniki z zamian samogoski na y


leer ..... leyenco W przyjJttclktt czrr.row11iMw, kt1!rydJ te111e1t formy regulame
oir oyendo zcrk111icz1my je.rt 11rt .w111og!osk, -i- 111if!t/zy
_, (yo) trabajarfa Formy t1:rb11 UJ(tr/mkowego tworzy111y,
traer traycndo dwiemr1 sct111oglo.rkrt11ti przechodzi w -y-.
(ttl) estarfas rlorlctjqc do bezokolicznikct ko1/c1fwki: -fet,
Rwnie: ir yeudo.
(l/clla/ustcd) comeria
-fctS, -fet, -fcnnos, -fctif, -iem.
(nosotros/nosotras) vcndcrfamos
(vosorros/vosotras) discutirfais
(ellos/ellas/ustedcs) cscribirfan

formy li11ieregu~ame

bezokolicznik temat trybtt wanm!wwego kofmfwki Czttsoumiki, ktr!re set 11iereglllrm1e w czrtsie
caber ... ca br .fi1t11ro simj1le, sq rwnie niereg1t!ttme w
decir _, dir
_, t1J1bie condicionctl. Czctsoumiki te 111rtjq
hacer har 11iereg11l:tr1l)' te111rtt do ktrego dolrtczrme
poder .... po dr fa
1

sq ko11a!wki t1:rb11 condicional. -


..-
poner pondr fas
Form et condicionct! od bety to habrict.
gucrcr querr fa
saber
_, sabr fam os
salir ""'> sal dr iais
rener , ten dr fan
valer ... valdr
,_,,
veriir vendr

Poniew" czc1sowniki 11iereg1t!r1me w czc1sie futuro scf rwnie 11iereg1t!(tme w condiciona!, nie 11111sisz
ponownie si ich ttczyi'!
Pmnitctj tctke, e czctsow11iki pochodne odmienictjtf si w j1odob11y JjJosrfb, jrtk czt1.roumiki glriwne, niejest
wic tmc/110.(ciq podcmie ich form w fJJ1bie condicional, 11j1.: j1roj1oner pro/"mdrfa, mantener
mcmtendrlct.
116 117
Sedan las nucvc cle la nochc cuando ltam tu wyrrtZrljr[C jlrzyjlllszczenie, jm1wdo-
herm ano. /1oclohie1/stwo l11h UJrttpliwo{ w oclnie-
!vioglr1 by{ rlziewiqta wieczorem, kiedy zctclzwonil twj sie11i1t do /ctkt6w zj1rzeszoci
VJ'h condicional imj1e'/:fecto stos11je111y:
brat.
11161oir1c o zclc1rzenicufJ1 ktre terr1z l11b
Aqui poclrfamos poner una lampara, no te Antcs de cmpezar, nos prcscntaron a los chicos que wyrc1za;qc czy11110k j1rzyszq UJ sto-
w jlrzyszo.fci 111og!yby mia' miejsce
parece? En ese caso habrfa mejor luz. bailarfan con nosorras durante todo cl curso. s1mkt1 do i1111ej czymwfci, ktrr1 111iar1
w okreflo11ych okolicwo.fcirtch
1i1taj 111ogliby.ft11y jHJstt1zvi la111jl, 11ie sqdzisz? By/oby Przed rozj1oczcie111 jJrzedrtr11/!io110 11a111 ch!ojJcw, ktrzy 111iejsce wjlrzeszo.fci
lepsze .fwiatlo. bclq z 11r1111i tmiczy podczas caego km:w.

- w grzecwych jlro.i'bach i jlytrmir1d1


Serfa tan amable de reservarme una habitacin iQue raro! Rosalba dijo que venclria a buscarme y w mowie zrtlenej, kiedy czr1sow11ik
doble? no llcga. gw11y wy.rtfmje UJ czmie przeszym,
(Rosalba dijo: "Vendr a buscartc. )
11
By/by jJan trik mi!y/Bylaby jJani takc1 milrt 1w/0111ir1st czym10l' orlhywr1 si w jJrzy-
i wrezerwowrtl/-lr1 mi dw110.wbowy jJokj? Jr1kie to dziwne! Rosrt!hrt jlowierlzirtlrt, e jmyjdzie j10 sz/o.fci.
Tli que nos recomendarfas comer? 11111ie, rt 11ie jwzychodzi.
Co polecrt!by.f/-!r1by.( mi do jeclze11ir1? (R11.rr1lhr1 /111wiedzictle1: Przyjd jlo ciebie".)
wyre1rtjqc yczenir11 ojJi11ie orr1z drtjqc
Yo dirfa que ese es Juan Barroso en persona, pero
rady w .rj1os1fh grzecwofciowy
me gustarfa saberlo. _ Dc!lsze i11/im11mje 11r1te111t1!11111u'.J' zc!le11ej wrtjrlziesz UJ rozclzirt!e lv1owe1 zct!e11tt''1 sti: 178.
Powiec!zictlbym/-!aby111, e to jest ]11r111 Barroso we
wlr1mej osobie, ale chcirtlbym/-labym wiedzie iw
pewno.
Yo en vuestro lugar me queclarfa cios noches en
Sevilla.
Y en tu lugar habrfagastado menos dinera. NC! twoi111 1111e;sc11 wyclrt!by111/-lc1hJ'!ll
ja 1w wctszym miejsm zostaby111/-!r1by111 dwie noce UJ
(wteclJi) 11111iejjJie11idzy.
Sewilli. De haber sabido quc Ilovcria canto, me habrfa GclyhyJ11 wtet!)' wiedzirt!/-!rt, e bdzie trik
- w zdemirtch wrmmkowych Il fJ1!11 qucdado en casa. j1r1drtl11 zostrdbym!-lr1hy111 w do11111.
1
Si hiciera frio, podrfamos nadar en la piscina
cubierta.
Gdyby hylo zim110, moglibymy plywrtl' w k1J1ty111
basenie.

Dedrze informricje dotyczcice zdrt wrtrtmkowyd1 wrtjdziesz UJ rozdzirtle Zdcmir1 uJrmmlwwe, st1: 17 6.
(yo) habrfa trabajado 1iyh condicionrtl j1e'/fecto tworzymy
(n'.1) habdas te nici o z for111 co11diciont1! i111j1c1:fecto czrr.rou;-
(l/clla/usted) habrfa com ido 11ikr1 hcther + jHwticij1io.
(nosotros/nosotras) habrfamos vis to ParticijJio jest 11ieorl111ie1111e.
(vosotros/vosotras) habrfais pucsto
(cllos/cll as/usteccs) habrfan he cho

119
118
formy regularne

Tryb coudici01utl j1erfecto stos11je111y: Formy reg11lr1me t1yb1t rozkctZJtjqcego two-


rzymy w nc1stjJ11jtflJ' sj1osrfb:
Habrfamos utilizado la piscina cubierta en caso 1111fwic o wyc/({rze11iach, ktre 111oglyby
de haber hecho fr{o; mie miejsce w jlrzeszlo.(ci jiod j1ewnymi czctsoiuniki cze1soumiki czctsowniki For111ct lmj1ercttivo cl!ct 2. osoby liczby
Mogliby.(my skorzys1111' z k1J1tego bc1se1111 w jlrzyj}(lt/k11, wcm111kc1111i. (Tryh crnuliciontt! zc1ko1lczone wko1iczone zrtkmiczone jlojed.y11czej jest iclmtycz11r1 z formq czctstt
gdvby by!o zim110 (w jlrze.rz!o.fci). jJerfecto ocij!Oluir1clrt wic j10Lrkie11111 na -ar net -er net -ir temniejszego diet 3. osoby liczby jJoje-
t1J1howi jJrzyjJ11szczctjcfce11111 w od11 ie.rie- ru dy11czej.
11i11 do jlrzeszloci.) icompra! ivencie! idiscute!
ihabla! ibebe! iescribe!
Te habrfa Hamado antes, pero no pude Lo siento. 111wtcfC o zdc1rze11icich, kl!fre 11ie doszlv
Zmlz(wo11ilbJ'lll/-/c1bym do 1.iebie wcze.(11iej, ct!e 11ie do .rk11tk11 w jlrzeszlo.(ci vosotros TiJ1b rozkctzrtjq~)' diet 2. osoby liczby
111og!em/-lcn11. Przejl rr1szct111. icomp~ad! ivenced! iciscurid!
11111ogiej (vosotros/vosotrcis) tworzymy,
ihablad! ibebed! zc1st/111jcfC ko1icwk bezokolicz11ikct: -r
iescribid!
Vamos al restaurante. Carlos dijo que a las nueve w mowie wle11ej, hiedy cztt.rownik ko1iafwkq -cl.
ya babrfan terminado el trabajo y que esrarian glrfw11yjest w cwsie jlrzeszlym, et w 1110- nosotros Gdy kimtje111y prob !1tb polecenie do
alii. wie 11ieutlenej 11y!ibyfmy t'ZC!Sll icompremos! ivendamos! idiscutamos! gmjJy, t!o ktrej .w111i 11rt!ey111y, 11ywct111y
Idziemy do restct11rrtcji. Crrrlos jlowiedzict!, e o fillttro jmfecto. ihablemos! ibebamos! iescribamos! tiJ1b1t vozkctzttjqcego diet 1. osoby liczby
clziewicfle) bdr; j11 j}(} /Jrcll)' i e bdq fet/li. mnogiej (nosotros/nosotrcts). Tworzymy
(Carlos cijo: "A las nueve ya habremos terminaco go doclrtjqc do le111ctt11 1. osoby liczby
y cstaremos alii.") j1ojedv11czej cze1s11 terrtniejrzego:
(Cc1rlos jlowiedzict!: "O dziewic7tej bdziemy j11 }Io diet czrtsow11ikriw wko1/czo11vch net.
jmuy i bdziemy lt1111. ") -<tr - -emos
cllr1 czttsownihw zctko;/czoiiych iw -er
orrtz -ir""" -mnos.

117 mowie j1otocznej, kier1yr1cjJolece11ie do 2. osoby liczby mnogiej (vosolros/ vosolras), czsto 11ywc1
\(n'./\ Pudobllie j.tk w jzyk11 j1o!rki111, w hisz/Jct1lski111 wystjlrtje for111c1 twienlzqcc1 tr)'bll rozkc1zr1jc;cego (d!rt si bezoko!icznikr1, 11w1w tcrke 11yl' ko11stmkcji et + bezokolicznik.
1 ~' rzeczy, ktre j1owiimo sir: zrobil) orctz fo1111ct j1rzeczc1ce1 (diet rzeczy, ktrf1ych 11ie powinno si robit). Ninos, ivenir a la mesa! iA corner! Dzieci, chodcie do sto/11! Chodcie je.f!

Luisa, iven y mira que bonito es esto! L11iso, chod i zohr1cz, jdkie to !t1d11e!
iOiga, camarero! Ke!11e1; jJrosz{! j1oslrtchfll'!
Si, diga, senor. Tc1k, slmJJct111. (dos. j1roszr: 111rfwil~ jlroszc jJC111r1).
Traiga la cuenta, por favor. Prosz j1rzy11ie.fc' rctd11meh.
Muchachos, id a visitar a la abuela. ChlofllJ', idcie odwiedzie' br1hcir:.
No, madre, vamos tocos. Nie, 111t11110, jlrfjcl111y tuSZ.J'SlJ'.
120 121
Najwafoiejsze forrmy nieregularne
Gdy wyrc1r1my j1rofh, j)()lece11 ie !11h rozkctz
A CZrlSOUJtJiki czctsowniki czasowniki
'~)
0'1 zctkoiiczone zctkoczone zctkmiczone w stos1mk11 do osohy, do Mrej zwmcctmy si
dedr hacer pon er salir /::,,
~!!>
.,,,/ 11sted, clolqczm11y 11c1.rtf?jJ11jqce k01icrfwki do
net -ctr nit -er net -ir
tli ici! ihaz! i pon! isal!
tCIJ/r!lll l. osohy !iczhy j1ojedynczej CZt!Sll vosotros idccid! ihaccd! iponed! isalid!
ustecl
teraniejszego: usted idiga ihaga! iponga! isalga!
icompre! ivenc\a! ic\iscuta!
cztfsowniki zctkrniczone 11e1 -rtr ""' -e ustedcs idigan! ihagan! ipo ngan! isaigan!
ihab le! ibeba! iescriba! cwsowniki zcrkmlczrme 11r1
-er i -ir -> -tt. te ner vc111r ver
tli iten! iven! ive!
vosotros iten cd! ivcnic! ived!
ustedes Gdy 111wi111y do kilk11 osh, do ktJ)'Ch ustcd itcnga! ivenga! ivea!
icompren! ivendan! icliscutan! zwrc1cmJ1y si us!edes, dolqczm11y ustcdcs itcngan! ivcngan! ivcan!
ihablen! ibe ban! iescriban! 11r1stfmjqce k017crfwki clo te111ctt11 1. osohy
liczhy j1ojecly11czej czas11 tere1niejszego: dar es tar ir ser
1.zc1so11miki zr1k01rz1me 1w -rtr -> -en tll ica! icst{t! ive! is!
"'
czctsoumiki zrtko1/czo11e 11c1 -er i vosotros itad! ies rad! iid! ised!
-zr ... -cm us red id! icst! ivaya! isea!
ustcdcs iccn! iestn! ivayan! isean!

1f'> Regu!ame formy niereg1.1lame


L)l'
1)'ttrl tego j1odrozdzic1!t1 hrz111i hyl' 1110e zrthcnvnie, ctle ist11ie)rt sj1osohy, r1hy 11iekt1fre formy
rozkr1wjr1cego, ktrfre wyclctjq sic niereglllr1r11e, zaliczy( do reg11lc1r11ych! Oto j1rzykle1d)': Luisa, ipon la mesa! L11i.ro, 11r1k1yj do .rto!tt!
czc1sow11iki w 1. osohie !iczhy j1ojec/J111czei . t1:vh rozkaz11iqq d!r1 usted No, no la pongas. Vamos a corner fuern. Nie, 11ie 11c1h.1J1Wrtj. Zjemy UJ mie.fcie.
cu1s11 terr1niejszego iChicos, comprad esc jucgo! ChlojJ(J', k11jJcie t gr.'
_, 1enga, senorita. Aquf csta su cambio. No, no Io compris, ics dcmasiaclo caro! N ie, 11ie k11jl/!jcie jej, jest zrt rlrogt1 !
Iengo mucho dincro.
Hago cjcrcicio todos los dias. Haga cl favor cle vcnir un mornento. Vamos a la playa. Idzie111y Jltl jJ!t1~"
lPido un refrcsco? i Piela una sangri<c! i Pago yo! No, no vayamos. Es demasiado rarde. Nie, 11ie idmy.Jest zbyt j11f110.
Formy f1J1h 11 mzkctZ/f/rfCtJgo diet 11stecl, 11stedes i 1wsotros tworzy111;y od I. osohy liczby jlojeclynczcj 1.ws11
/emi11iejszego, dodctictc odjJowied11ie k111icwki, 11)1 CZr/Jl!ll!Jliki CU/JOl/Jllif.d CZdSOllJlliki
yo conduzco -> iconduzca, conduzcan, conduzcamos! zako1icz1me JJ(t -(//' zah.01/czone 11c1 -er zak01iczo11e lir! -ir
yocorrijo icorrija, corrijan, corrijamos! t:li no compres no vendas no discuras
usted no compre no venda no discuta
Do felllrtltt cz1.1.row11ih1fu; :~tlko1!1.zo11ych 11rt -ctr dodcrjc111y dl({ 11slcd1 i?osoiros 1 usfedcs otljHJWied11io nosotros no comprc1nos no vcndamos no discutamos
kmlcrfwhi -e. -emo.1 i -e11. vosotros 110 compris no vcndais no ciscudis
Do temt!I !! czctsoumikrfw udw1ir":1myrh I/fi -er orctz -ii c!odrtje111y 1wlomi11s/ h.01/crfwki -tl, -a mos i -t1n. ustedcs no compren 110 vcndan no discutan

Ist11iejq tctleejin'llly w!l::.0111irie 11iereg11lc1mc. lc.trfrych 11ie lll01:11C11ttworzy!' od te111r1ltl rzmow11ikr1.jes/ tak Jedy11a rrb1im midzy }irze1.zqcy111i ji1r111r1111i l111pemtivo tt jim11r11J1i cw.r11 terr1niej.rzego j}()/egct 11a ty111, e:
UJ j1rzyjirtclh.11 cu1sow11il:1fw: dm; estar; ir i ser. czdsow11iki ut!w1/czoue 1w -ar tworzq/11r111y lv1j1emtiv11 z -e-; czc1sow11iki who1icz1me Jltt -er i -ir
tworzq formy /JJ1j1errttivo z -a-.
Formy twierdze/Ce li)'ht1 rozhc1wiqago r!!d ustecl, 11osotros i ustedes .14 ic!entycwe zjiJr111r1111i
Formy jJrzcczr1ce I1J'b11 rozkrtwiqcego sq ide11tycz11e z for111?1111i j1rese11te de s11hj1mtivo.
/weseute de s11f?junti-/Jo.
122 123
~ltifor111mje ofimnc1ch niereg11!c1rnych znr1jdzie.rz w rozdzict!e S!!bj1111tivo (tryb lqczc11y) ", st 1: 131.
Miejsce zaimkw w przeczcych formach imperrativo

Qu pensais, me compro el chalet o no? \f/ jJrzeczctcydJ for111c1ch t1J1b11 rozkrtz1t- <~"
No, no te Io compres. J<tcego zc1i111ki stojq jlrzecl czttsoumikie111. :)~':V

Miejsce zaimkw w twierdzcych formach ~mperativo

iSientate! TiJ1h rozkc1z11jqcy (i111j1erc1tiv11) jest stoso-


Zc1i111ki doj1el11 ienict bliszego i dalszego wrmy:
Usiqcl!
orctz zctimki zwrotne zc1wsze dolqczcme sq
iTraigame o tra cervcza, por favor!
11c1 kmlm fi;r111y lnz/1ertttivo.
Prosz mi j1rzy11iei'jeszcze jedno jliwo! Pasa y sintate. En qu puedo ayudarte? UJ 11ttkc1zc1ch j1olereuic1ch UJ.rkc1z1iw-
Aby c1kce11t jlozostctl 11iez111ieni1111y1 jimny te 1 1

( Wejdi 11.riqd. W' czy111111og ci /Hmufc? kc1ch i jlrofhc1ch


1;1r1jtf c1kcent grdficwy.
Qu pensais, me com pro el chalet o no? Venid rodos a las nueve y traed a roclos vuestros
}ctk .ft{dzicie, !!Mm .robie k1tj1i{ten domek, czy nie? }ef/i w zdc111i1t jest kilke1 zc1i111Mw1 wyst amigos, (vale?
iCmpratelo! /11tjq 1111e w 11r1.rl(jmj<fcej ko!ejno.fci: Przyjdcie wszys1y o clziewirpej i jlrZJ1Jrowr1dcie
K11j1 go sobie! UJszystkich uYtszydJ /1rzyjr1ci1!!1 dohrze?
zfli111ek zwrotny/ wi111ek Ponga cios huevos y cinco cucharadas de az{Kar.
(Me pongo el vestido negro? zc1i111ek doj1el11ienir1 rloj1el11ie11ie1
=} Prosz wloyi'dwrtjrtjkc1 i j1iri fyek mkr11.
drtlszego bliszego
Mc1111 ze1/o~yi' t czctmq S11kie11k/ Abran sus libros en la pagina 15 y lean el tex to.
(kollltl? CZC/1111?) (kogo? co?)
Si, pnte!o. Es nmy sexy. Prosz otworzyi' ksictki 11c1 str1111ie 15 i J1rzeczy1t1i' tekst.
Tctk, z,i/ jq.jest bttrdzoseksoumtt. Nollegues tarcie, eh?
Nie j1rzychod jHf1111, co?
Przy dolrfCZr111i11 zc1i111krfw zwrot11ych1 ko1/-
afUJka -dUJji;r111iu vosotros wikt1: Mejor no llames a esta bora, Alejandro. Es muy - do 11rlzielcmitt rctcl
iSentaos! sentctd + osse11trtos pronto.
iLavaos los dientes! lewad + os lt1Vt/OS Lej1iej nie dzUJ01!. o tej goclzi11ie1 /1/ejcmdro. jest brtrdzo
wcze.fnie.
tf/yjqtkie111jestformc1 ildos!. iTen paciencia y espera un poco mas!
Miej cie1tJ!iUJofi' i jloczekrtjjeszcze troch.'
Z11ikc1 tc1ke k01/c1fwke1 -s UJ Jim11ie
11osotros: Quejemonos en la recepcin y veamos qu - w j1roj1ozycjm/J
solucin nos proponen.
iVamonos! P11.rkttr111y si w recejlcji i zohacz111y1 jttkie rozwiC(zcmie
vamos + nos vcfmonos
nctm zctjJroj;ontljq.

124
125
~ 1

iOiga! UJ czsto 11yUJcmyrh zwrotc1ch grzecz-


Prosz poshtchm'! 11osi:iowych.
iDfgame!
Prosz mwid wiczell'lie 1
Tenga.
Prosz {t11tctj jJt:m/jMni 1lla). Uwpel11ij j1ytrmir1 11ywr1iqc ko11stmklji ir a
1 + bezoko!icwik, tl 11dstjmie oclj1owiedz Ud 11ie, r1ywe1jqc
iDejalo, no te preocupes! podrmydJ 1."zc1so11111ikw.
ZostctUJ to, nie przej1111tjsi!
Gracias, no se moleste. 1. hacer Pcpe, (qu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - esta tarcic?
Dzik1~i1 j1rosz si 11ie tmdzi.
iAnda! No me digas. iCuenta, cuenta!
!cer
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - un libro.
No dct!ej! Nie111oliUJe. OpoUJie1clctj! 2. hacer Hola chicas, qu _________.________ mafiana?
jugar al tenis.

Inne molivyod wyraania polece, rad i prb Adndc


'/ 3. Il'
- - - - - - - - - - - - - - - - tu novia en las vacaciones?
ll7 jzyk11 hiszpcniskim, oj1rcz t1)'bt1 rozkaz11ic1cego wyst/mjq rriuJJ1ie i1111e 111o!iwo.fci wyrc1m1ir1
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a Espafia.
j1olece1i1 rctd i j1rb:
4. pasar (Dnde
- - - - - - - - - - - - - - - el fin de semana, sefiores?
Niiios, ivenir a la mesa! iA comer! - bezokolitwik 111b a + bezokolicwik
Dzieci, chodcie do sto!N! Chodciejef/!
quedarse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en casa.
Vamos a to mar una cerveza, chicos. -11amos a + hezoko!icz11ik kiec61 1 wkzell'lie 2
Ncrj1ij111y si pit{}(t, ch!oj1aki. 111wiqlJ' zaliczt1 si do gmj1y do ktrfrcj
1

si zwrr1cc1 NctjJisz, co robiq osoby iw 1'.)'Stmkrrch.


.'.Por que no hacemos una pausa? - jHJr qmf 110 + zda11ie 1 wypowied
A moe zrobimy przerw? (Znfbmy j1rzerw).
Puedes venir un momento, por favor? - j1oder + bezokolicznik
Czy moesz j1rzyjk 11t1 chwil, j1rosz?
Quieres ayuclarme, por favor? - querer -1- bezokolicwik
Czy 1110esz 111i pomc, jJrosz? Mihcrmano - - - - - La jefa _ _ _ _ _ __ Los Martinez - - - - -
Poclrias ayuclarme, por favor? - !1J1b UJrmmkowy {crmdcio11rt!) ______ por telfono.
Czy 111rfglby/111oglc1by 111i j10111c1 jJrosz?
Qui ero que vengas, por favor. - cwsow11ik WJ!ft!ctjql)' f.:ycze11ie +
Chc, eby.{j1rzyszed//j1rzyszlc1 1 prosz. .mbj1111tivo
Es importante que no faltes. -wyrr1e11ie nieosobowe+ .wbj1mti110
jest wttne, eby ciebie nie zr1bmklo.
Amaras a los dem{ts como a ti mismo. - CZCIJ fl/'Z)'Szly ji1t1rro simjile
Bdziesz kochcll' i11nych jictk siebie sr1111ego. (w jz_yk11 j1isrmy111, .for111ctl11ie). Lina y Sara _ _ _ _ __ Pepe yJulia - - - - - -
lamontafia.
- - - - - - - - - cosas.
126 121
wiczenie 3 z. Es buena idea po ner los ahorros en el ban co?

Sf, mis padres dicen gue ellos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


et) Uzttj1elnij tel<st porlcmymi cu1sownikcm1i, 11ywctjc czc1s1t fttttro sit11j1/e.
3. .'.Es buena idea gastar mucho?
Mafiana buen tiempo.
T seguramente no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ verdad?
haccr

2.
4. (Es buena idea pecir un crdito al banco?
Ral y yo de cxcursin.
Ir Si, nosotros m a j o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. temprano. 5. (Es buena idea comprar una casa?
salir De ser posible, mi hermana._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4. Yo paella. 6. .'.Es buena idea ten er cios trabajos?
hacer
No, yo definitivamente no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. El el vino y cl pan.
trner wiczenie 5
6. un bonito domingo.
Zclecycl!tj, ktre /orli/)' tr)'b11 l111/1erc1tivo podi:me j1011iej clotyczq ttl, d kt1fre usted. \J/}'1isz oclj1owiec!11ie
ser
cyfiy w krrttki.

b) Poj1ttrze dJ/oj1cy bdjlt mieli wycieczk zet sobrf. Nc1j1isz, co bc/ziej11 zt1k01iczo11e t!o tego czcmt. 1. iTraemelo! 2. iDigame! 3. iOye!
4. iPonte un jersey! 5. iSintcse! 6. iEscchamc!
1. Pasado mafiana el fin de semana ya - - - - - - - - - - - - - - 7. iAyt'idenos! 8. iVayase de agui! 9. il-Iagalo!
pas ar

2. Rn(il y y o - - - - - - - - - - - - - - - en el campo. tli []


rclajarse
ustecl [] [J [] []
3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - un bonito domingo.
ser
wiczenie 6
4. - - - - - - - - - - - - - bastante tarcie a casa.
volver
Zr1mie1i podcme przyklr1dy net formy j1rzeczqce t1J1b11 rozkr1z1tjqcego.

wiczeni~i4:: l. iDigame!
2. iVen! '""~

Orlj1owieclz net pytcmitt, 11ywctjqc t1J1b11 wctmnkowego (condicionrtl imj1e1fecto). 3. iSiganos! .,,
4. iDam do! _,
La situacin econmica es ciffcil.
1. (Es buena idea guarclar clinero en casa?
No, yo no 7JA.hwrcda1rcicu cLvnA!J/L(!), 0Tu GG/HJ,

128 129
wicze1111ie 1

Kto 111glwJ1H1wieclzie te zclanirr? DojM.fllj osoby j;odm1e j;011iej do ze/mi i wj;isz oz11crczrtjrzce je lite!)' obok
odj;owierlnich wyjJIJluieclzi.

a. un cli ente al camarero


iOjahi est bueno el polio! Oby ktrrczrtk by! dobry!
c. la jefa a su secreraria Ciaro que si. iQu aproveche! Oczywikie, e tak. Smctcznego!
b. una madre a su hi jo Laura, quiero que vengas para que te <liga algo La11ro chc, eby j1rzyszla tfbym 1171fg!/
1 1

cl.
importante. mog!tf jlowieclzie ci coWtf11ego.
el fotgrafo al modelo
(

1'JJ1b subjuntivo 11ie met odjJOwier!11ikct w jzyk1t j;o/skim. W jzyk11 hiszjlcniskim pe/ni on jednak (\]
11 iezwykle wc111q rol. Mona go nrtzwcn' trybem nierzeczywistofci", 11iej;ew110.(ci". jest c1bsolttt11ie .c~
1. ___ Ponte un poco mas adelante y sube el brazo un poco. Asi, qudate as!, iperfecto!
11 iezbd11y w wie/11 hiszjJr11iskich zclrmic1ch j;or/rzdnych i jest bardzo czsto stosowcmy wrw110 wjzyktt
2. ___ Corrija la carta y dmela enseguida para firm aria. I-Iay que mandarla hoy rnismo. pisrmym,jdk i 1111fwio11ym.
3. ___ iNo hagas tanto cesorden en tu habiracin, Julito! Vamos, ihaz la cama y pon la
ropa en el armario! lwonze1111ie prresenl:e de sUJbja.mtnvo
4. ___ .Mustrenos el mem'.1 ciel elfa, por favor.
formy regularne

Czr1sowniki wko1czo11e .na -rtr Formy jnesente de s11bjttntivo czc1.row-


comprar 11ikw zctk011czo11ydJ 11c1 -tir tworzy111y,
(yo) com pre doclctjqc do te111attt 1. osoby liczby j;oje-
(ttl) compres dy11czej czr1s11 terctniejszego ()IO) .&.ocrfw
(l/clla/ustcd) com pre ki: -e, -es, -e, -emos, -eis, -en.
(nosotros/nosotras) compremos
(vosotros/vosotras) compris
(ellos/ellas/usteccs) comprcn

czasowniki czctsownik! Foml)' jJresente de sttl~juntivo cwsow-


z?lkoczd1i,e .zri/r.Onczon.e nikrfw zctko1iczonych 11c1 -er orctz -ir
ntt;er na -fr tworzymy, dot!ctjqc do te111C1tll 1. osoby
venclcr clis~~ttl1: liczby pojedynczej czc1s11 terrt11iejszego kmi-
(yo) venda discu ta cwki: -tt, -tts, -rt, -mnos, -tfis, -ttn.
(tli) vcndas discu ras
el/clla/ustcc) venda cliscuta
(nosorros/nosotras) vendamos cliscuramos
(vosotros/vosotras) venclais cliscutis
(cllos/ellas/ustcdes) vcndan dis cura n

130 131
<lfil"'
i! ) Formy .wbj1111tivo Srf: ide11tycz11e z j;rzeczc)'111i /or111t1111i tJ)'bl! rozktmtjqcego (imj;errttivo).
c)'l/
\V)imowct cu1soumikc111111si jJ11zosllu' zc1wsze niczmienionc1,- tttm, gdzie jest to ko11iecz11e, 11111szq wi1:c
11c~stqjli zmirmy w pisoumi 11iektr)'lh fim11:
Formy 11ieregulame
Regularne formy nieregularne g..; i
c-+ qu
corregir
explicar
_,
.,>
co mia
explique
gu_ g
z _, c
seguir
cmpezar
-
...,
siga
emp1ece
bezokolicznik yo w czasie presente de subjuntivo
g-+ gu Ile gar
_, llegue
temniejvzym
icacr, caigo, caiga, caigas, caiga, caigamos, caigais, caigan
1.....
conocer conozco conozca, conozcas, conozca, conozcamos, formy cakowicie nieregu!ame
conozcais, conozcan
construir construyo, constn1ya, construyas, construya .. . dar
ser es tar Ir
dccir di go diga, digas, diga, digamos, dig{tis .. .
(yo) sea est vaya de sep a
I oir o igo oiga, oigas, oiga, oigamos, oigais .
(tli) scas csts vayas des se pas
pcdir pi do picia, pidas, pida, pidamos, picMis .. .
(l/ella/ustcd) sca est vaya d sep a
po ner pongo ponga, pongas, ponga, pongamos .. .
salir salga, salgas, salga, salgamos ... (nosotros/nosotras) scamos es te mos vayamos demos scparnos
salgo
(vosotros/vosotras) se ais cstis vayais de is scpais
scguir 5igo siga, sigas, siga, sigamos, sigais, sigan
(cllos/cllas/ustcdcs) se an cstn vayan dcn scpan
tener / ten go tenga, tengas, tenga, tengamos .. .
traer
ven1r
traigo
vengo
traiga, traigas, traiga, traigamos .. .
venga, vcngas, vcnga, vcngamos .. .
Fom1r111ieosobowr1 ht1y u; j1rese11te de .wbj1111tivo hrzmi httJlt:t.
<tf>
r'il/

Czr1soumiki, ktre wykc1z1tjq 11iereg1t!c1molci w l. osobie liczby j;ojedy11czej czt1.r11 terct11iejrzcgo,


Zastosowanie
zr1cho11J//jqje rrfumie we wszystkich osobctch w tJ]'bie suhjuntivo.
Czasowniki.! zakoczone na -arr i -er, w ktrych zachodzi zmiana samogoski 1iJ1b j11eseute de s1thj1mtivo wystjJ11je:
c -ie O -> UC li > UC
Czasowniki z(1ko1/czone lld ~ar 1 -er, w
iQue aproveche!
pens ar volver jug ar kt1f1J1d1 zc11horlzi z111ic11Jtl Sd1/Jog/oski e-> ie, w wyrr1e11iruh zrrczy11r1jlych si od
S111e1cznego! (cios!. Aby ci s1w1kow1t!o!).
(yo) piense vuelva juegue o -1- 11e i 11 -~ 11e wchow1tjcz t zmicm w iQ11e .! i wyrrtirtjrfl)'Ch oglue iycze-
(tli) pienses vuelvas juegucs iQue cante Mariana!
s11hj1mtivo we wszystkich osobmh liczby Niech zc1.q;iewt1 Jvlrtri,md!
111e.
(l/clla/ustcd) piense vuelva juegue
jlojerly11czej omz w 3. osobie liczby 11mogiej iQue te cliviertas!
(nosotros/nosotras) pensemos volvamos juguemos
(tctk, jttk to met miejrce UJ oc/mim1ie w czllsie BtmJ si dobrze!
(vosotros/vosotras) pcnsis volviiis juguis
j1rese11te I 1y/J/l 0Z11r1j11111j,zccgo).
(cllo:;/ellas/ustcdc~;) pienscn vuelvan jueguen
1vp1a ganc nuestro eqmpo!
w zclrmirtch glrfwnych jlo zwrot,lllJ
Oby wygrctltt 11t1sw dmiy11tt!
Czasowniki zako1'1czone na -ir, w ktrych zachodzi zmiana samogoski tctkid1 jctk: ojalt!, quizii, tal vez,
Quiza sea mejor csperar un poco mas.

/'
i'io1
l}u:v
(yo)
(ti'.1)
(el/ella/usted)
sientas
siema
duermas
duerma
e
pedit
-~i

pi da
pidas
pi da
J.17 czct.roumikru-h z(tk011czo11yd1 11ct -ir
zctchodzq w j1rese11te rle .wbj1111tivo trtkie
semie zmic111y .rri111ogloski, jcik UJ j;resente de
i11dicc1ti1;11.
By/ moe lepiej bdzie jloo:ek,u'jeszcze t rod1.
Probablemente llueva hoy, pero posiblemente
clure poco.
Prc1wdoj}(Jc/oh11ie bdzie r/zi.( /1c1clr1, ct!e 1110e hr?clzie to
acc1so (by/ 1110e/111oliwe), j1roha-
hle111ente, /JOsihleinente it/1.

Jj1/ko w fim11c1ch nosotros/ 11osotrc1s knftko trwctlo.


(nosotros/nosotras) sin tam os durmamos pidamos Tal vez tenga usted razn.
i vosotros/ vosofrtts -e j;rzechodzi w -i,
(vosotros/vosotras) sintais durmais pidfa
llctt11111ic1.rt -o W-li. By/ moe 111ct j){l11/jlcmi rtUj.
(ellos/dlas/usteclcs) si en tan duerman pi dan

132 133
/i[l~o.,. I ,
\ ~ /) _mza 1 ta vez mogq roUJmez UJyst/10UJm' UJ trybie oz11ctj11l!tjcfcym (indic[{tivo), kiecry1 co.(jest b[{rdzo El jefe ha pedicl.o que hagais csto. w_ zclcm ictch {10~/rzdnyc~ }10 .czct.row- (~
'"' /m:1UJclopoclob11e. Kiecry1jechwk jest umiej prctUJdopoclob11c, zc1.rto.mjc111y s1tbj1111tivo. Szefprosi!, ebyfcie to zrobili. 111kach W)lfCIZCIJCfCJCh zycze111e1 j1ole- 2~_ir/
Quiza es mejor csperar un poco m~is. Tal vez tiene usted razn. Espero que el tren legue a ticmpo. ceuie, j1rob1 jJozwo!enie, md, zc1111ia1;
Mc111111rJdziej, e pociqg jmyjedzie jm11k111c1/nie. jnopozy,j, wol !11b ch. Zclcmie
Ven aqui para que te <liga algo. Quiero que hagan sus debcres. jiodrzd11e wjmnMdzrme jest .rj1j11i-
w zclcm 1i:1ch j}()drzd11yd1 }10 spjnikcu-h,
Chod t11tctj, ebym mgl/mogf[{ co ci jloUJiedzid. takich jak: j1am q11e, antes de qtte
Chc, eby zrobili wdrmie domowe. kie111 q11e.
Peclrito orclena su habitacin sin que mama SC Io Mis pad res exigen que todos ayudemos en casa. Do tej gm/1y czc1sou111ik1fUJ1 wymrtgctjC{l)'Ch
isinque.
pi da. Moi rodzice ltJ.)'ll1t1gr1jq, eby.fmy wszysty j10111C1gctli w c/011111. 11ycic1 subjuntivo, ztt!iczcrmy 111. i11.:

Pedrito sjmqttt swj /1okj bez jmf.rb ze stro11y mrm1y. El rcglamento prohibc que se fume aquf. cmmsejttr (i'cldzi, dorcrdzm?
l?.eg1tlr1111i11 zerbremlit j1c.dc11ict I11trrj. /1edir (/m1si1?
No puedes decidir antes cle que pienses bien las desear (chciel~ jmrgnqt)
cosas. Prefiero que tt'1 escojas cl vino. j1ermitir (j10zwct!c1)
Nie moesz clecydoUJa zcmi111 dobrze 11ie j1rze111ylisz W'r1/ 1 c1by.( ty wybrtt!/-lct wino. esj1emr (mie 11e1dziej1 oczekiwct)
wszystkiego. No le permito a mi hijo quevuelvamuy tarcie. j1referir (wole, jmferoUJa)
estar de ticuerdo (zgc1dzc1si)
).((~""-,.
Nic j111zwcrlc1m 1111ljem11.ry11owi, C1by WJ'c/Cctl bardzo j11J110.
S11bj11ntivo czy indicativo j10 C11ando, hmta que, mien!rcts i a11 nq11e? 'Ie aconsejo que no seas impuntual. prohibir (zctbrcmim?
01/ lndicc1:iv_o _(11)'~ ~Zllctj11utjqq) _wy~t/J11je wtedy, gcry1zdc111iej1odrzcl11e odnosi si do fc1kt1fw ktre rlziejq si
1
Rr1dz ci, eby.( nie byl/-!ct 11iep1111kt11c1/uy/-11c1.
exigir (wymctgcn', qda)
j1roj101ier (jm1jJ1J110UJcll)
w terrtZlllfJSZOSCI l11b wyclctrZcljtf si zcrzwyczcrj. Les recomiendo que vean esta pclfcula.
insistir (11e1!egc1c)
Rc1dz j}(/Jislw11 1 eby.{cie obejrzc/; tw film.
Siempre vco el tclcdiario cuanclo tennino cle cenar. q11erer (l-hciel)
Chicos, os propongo que juf,'uemos a las cartas. ordeiwr (wtkctzytMl; rozkc1zywcn?
Zawsze oglqdc1111 dzien11ik kietry' skoiiczje.f kolatj.
1
Chloj1t1ki, j1r11j101111j1 ebyiny zr1gmli UJ krtrty. renmiendttr (j1o!et'cll~ rC1dzit?
Aunque estaHoviendo hcmos dacio un paseo agradable.
Chocicr j1t1clc11 zrobiliiny sobie przyje111ny .rjJt1ce1: w zdc111ic1ch j){}drzd11y,-h 1 /Hl cwsow-
Me gusta que vayamos al cine.
S11bj1111tivo wystjJJtje wtecry1, gcry1zclc111ie j1odrzdJ1e odJ1osi si do przyszlw~i. ui kctch i ZUJrot<teh wyrctc1jqcych
Choi:t!by111/-lc1bym, eby.I/ny jH1szli do kintt. 11czmict Jlrl przyk!C1d J'cldo; s11111tek
1 1
Llamame cuando legues. Me alegra que por fin tengamos clincro para zctdowolenie, niezctdowo!enie, t1!1 zct-
Zttdzwmi do 11111ie kiedy wrcisz.
1
unas vacac10ncs. skoczwie. stJ'cllh itp. Zclcmie jJodrzcl11e
Hasta que egue sed nrny tarcie. Cieszy 11111ie, ze w krnim 111c1111y j1ie11iqdze wjmnvc1clz1me jest sjJ1fjnikie111 qtte.
(Do 1110111e11t11), gdy wrc, bdzie j11 bardzo prfno. 1w jctkie UJctktllje. Do tej gmpy czc1soUJnik1fu\ wy11hlgctjqcych
Bueno, mientras legues bien, no me preocupare. Me encanta que os guste la pelfcula. zr1.rto.rowcmir1subj1111tivo,11cdeq 111.in.:
Dobrze, oile wrcisz szcz.(/iwie, nie bd si de11erwowru'. Bttrdzo sir ciesz, e /1oclobc1 wctm .rif! film. alegrctrse (cieszy/si)
Te llamare aunque legue tarde. Siento que tu esposa est enferma. g11stttr (illbi, jlodobm' si)
Z"dzwoni do ciebie, 1-holV)'Jll umfcil/-!C1 jHf110. Przyk1v mi, e tUJ1ljr1 011c1 jest diorn. detestctr (nienctwidzit~ nie cie1t1iel)
Lola teme que su novio no egue a 1110/esfttr (j11-zerzkc1dzc1t; mczy,; dok11czc1ly
encttnfctr (zc1chUJycc1, 11rzekm?
ticmpo al concicrto.
preomjMJ' (11iej111koi1 111crrtUJil)
Lolfl boi si{!, e jej chloj1r1k nie przyjdzie 11tt
enf11recer (zlokil~ rozwfcieczm')
cws 11tt koncert. qtte}ctrse (11t1rzekc1, skc1ry{ si)
(Os preocupaque haya tantos problcmas? esttw contento (/;y wdowo/1my111)
Mmtwicie si, ejest tyle jwoblemriw? sentir (ct!ouMl; u1.~1lczm; 11bo!eUJm)
Mi madrc se queja de que yo use su cochc. estar e1?fadt1do (by/ zag11iewc111y111, zym)
Mo;~i 111c1111c1 11ctrzektt1 e 11yivmn jej sctllllll-hod11. s01prender (wskctkiUJct, zcl11111ieUJcn)
estttr triste (by( s1m1tny111)
temer (ben' si, obc1wim' si)
134
135
Dudo que estemos en buen camino. w zclrt12ic1ch podrzdnych, po czcts11111nikCfch Istniej ttttctj jmvne wyjt[tki: es cierto q11e (to jmvne, e), es correcto q11e (jest odpowied11ie, e/eby), es
\flqtj1i, czy je.rte.fllly net dobrej drodze. i zwrotr1ch wyrctajc[cylfJ niej1ew110J'c~ wqt- seguro qtte (to peume, e) i es verdad q11e (to jmuvclct, e) 1ty1ucme sq w t1J1bie oznctj1111tjrflJl1ll
Puede ser que Rat'.11 sea inteligente. j1liw0l~ przyp11szczenie, 11/1.: dudm; j1oder (indccttivo). Ncrto111ia.rt no es derto que, no es correcto que, no es seguro q11e i no es verdad que
Moliwe, e Rruiljest i11teligent11y. se1; jJctrecer mentira. Zdcmie podrzdne 11ywrme sq z s1tbj1111tivo.
iParece mentiraque ya tengas 18 aiios! wjm1tuctdzo11ejest .rj1jnikiem q11e. Es verdad que tenemos problemas nrny graves.
U'lyclrtje si nieprctwdq,e 111rtszjtt 18 lrtt! To prctwdcr, e 111c11ny bcmlzo j1011kt11e j1roblemy.
No, no es verdacl que los problemas sean tan graves.
N o c1eo que sea nada grave. w z&miruh podrzdnych, wprowt1dz1nl)'ch Nie, to 11iej11-awdd, eby te problemy byy ct tctk j1owt111e.
Nie sqdz, e to cofjH1wrt11ego. sjHfj11ikie1J1 que j10 cwsownikrrch i zwro-
No pienso que tenga fiebre. tt1cl1 wyrrrctjqcyclJ opinie, poglqrly i lwier- Buscamos una casa que es te lej os del centro. - w zrlrmictch wzgldnych, litre me
Nie sqclz, eby micd/-lct gorc1czk. dzenict Hytych w formie przeczqcei, 11/1.: Swkr1111y c/011111, ktIJ' bylby daleko od re;1tm111. oj1is1tjcf /ttktw, tylko yczenict, J11oli
No digo que no este enfenno. no creer, no j1ensar itp. Necesito un libro que explique bien la gram{1tica. wo.fci l11b wyobrctenitt.
Nie m1fwi, e nie jest c/JOIJ' Potrzeh11j ksir[ki, ktrcr dobrze wyjrd11ictlctby grrtlllct-
No estoy seguro de que cambie la dieta.
tyk.
Nie jestem jmvien, czy zmieni diet. Desco un reloj que tenga secuncero.
Chcictlbym/-!ttbym zegctrek, kt1!ry 111itt!by .rekm1d11ik.
Kiedyjedncrk czct.rowniki wyrctctjr;ce oj1inie, jloglqcly i twierdze11irt 1tyte se[ w jim11ie twierdzqcej, 11ie
11ywrtmy jlo
nich .r11bj;mtivo. St1mtje111y wwczct.r indictttivo (t1yb owctj1111tjqcy). Konstrukcja z bezokolicznikiem czy konstrukcja z subjuntivo?
Creo que tiene fiebre. Sqdz, e lllct gorqczk.
Pienso que ustec necesita ir al hospital. My.fl, e 11111.ri. j1rm/j)(tni pj.( clo szjlitct!ct. Kiec!y ulemie g/u!/le i zrlct//ie podrzdne 11Mj ten sct111jJOd111iot 1 11ywctJ11y komtmkiji z bezokoliew ikie111.
Digo que no esta enfermo. M1fwi, e 11iejest chr11y.
Kiedy ulemie gl1fume i poclrzdne Jllrtjq rrfne podmioty, stos1tje111y S11bj1mtivo.
Quiero que trabajes menos. Chc, eby.f mniej jire1cowrr//-lct.
Es importante que descansemos. jJo zwrotctch nieosobowych, kt1fre 111rtj Quiero trabajar menos. Chc 11miej jmrcowrt.
l7cr11e jest, ctby.fmy odpoczli. ko11.rtmkcj es + j;rzymiot11ik! rzeczownik + Angelica no crec que su amiga Augelil<t nie wierzy, e jej jlrzyjttci!krt
Es necesario que vayas a la escuda. q11e. Iii tej gr1tj1y wyrrre1i 11t:deq niu!/lie encuentre trabajo. znctjdzie jm11-.
jest konieczne, eby.f ihodzi!/-!ct do szkoly wy rctze111rt: Angelica no erce encontrar rrabajo. Angelim nie wierzy, e znctjdzie jmtc.
Es urgente que pagues e alquiler. es bueno q11e (to dobrze, e/jest dobrze e/eby)
To j1il11e, eby.{ ZttjJlctcil/-!ct CZJ'llSZ. es nwrcwi!loso q11e (to WJjJtmirt!e, e)
Es posible que vengamos mat'iana. es dificil que (to tr11d11e, eby)
Jest moliwe, e j;rzyjrlzie111y/jJ1zyjedzie111J' j11tro. es mejor que (!ej1iej, eby!r1by)
esfacil q1te (to lcttwe eby/erby)
Es triste que su padre este enfermo.
es normrt! qt1e (to 11onnrt!11e, e/eby)
To s11111t11e, e jego/jej ojciec jest chory. es horrible q11e (to .rtrctszne, e/eby)
Es increible que escriba un libro. es j1eor que to gorzej, e/eby)
Jil 11iewi,11ygocl11e, eby 11c1jlisct!/-!rt ksiqk. es lmnentt1ble qtte (to s11111t11e, cilos11e, e/eby)
Es una costumbre que haya fiestas. es 1m i.xito q11e (Io .fllkcc.r, ;:e)
Tri t1<1r61ljct, e Sr[ jmyjcirt. es lgico que (jest logicwe, e eby)
Es una pena que la playa est llcna. es ho11 de q11e (jest czr1.r, eby)
Szkorlct, ej1!rtct jest zrrtloczonct (cios!. j1e!nct). es ma/o que (to niedobrze, e/eby)
Es una Iastima que es te sucia. es m1ct merte q11e (to .rzczfcie, e)
Szkodtt, e jest bmdnct.

136 137
Pretrfrito j1eifecto de s11hj1111tivo wyr11r1 glrfwnie czy1mok jwzeszlq wzgldem 111ome11t11 1111fwienir1, /fll"""-
1/(/jczkiej zwiqzrmq z tercr11iejszofciq. \~/'
:~) Espero que os hayais divertido! Mrt111 11c1clziej, e si rozen{J(rli.fcie!

Tworrze111ie prreterito perrfecto de subju111tivo


Luh'.1 siempre gasra com o si fuera millonaria. L1tl!t zcnvsze wydcrje jJiwictdze tr1k, jakby
(yo) haya trabajado Preterito jmfecto cle .mbjmitivo tworzymy bylrr mi!io11erk.
(tli) hayas tcnido z finw j1resente de m~i11ntivo czasozvni-
(el/ella/ustecl) haya co mi do kct h<ther + /Htrtidj1io. W' jzyk.;; hisz/J1t1iski111 ist11iejq dwie rrf11e formy imjJeJfccto de s11bj1mtivo. Formy zttkmiczone 11r1 -m Stf
(nosotros/nosotras) hayamos vis to PrtrticijJiojest 11ieod111ie1111e.
(vosotros/vosotras) hayais puesto
ni~w czkiej 11ywr111e 11i fim11y wko1icz1me 11e1 -se. lf/ jzyk11 j1iscmy111 moemy jed11e1k nfw11ie czsto
(cllos/ellas/ustedes) hayan hec ho sjlotkr1r' obydwiefim11y.

Dr1lsze iiifmwcuje dotycu1ce 11iereg11!cm1ych form j}(lrt1C1jJ10 wrtjclziesz w rozdzict!e Tworrze111ie imperrfecto de subju111tivo
Pretifrito jJer/ecto (czcrs j;rzeszly dokonrmy zoony)", str. 94.
czasowniki zakrn'lczone na -ar
trabajar Formy imj1e1fecto de s11bj111itivo
Zastosowanie czc1.roUJ11ik1fw wko1iczonych 11c1 -rtr monct
(yo) trabajara trabajase
fatwo 11tworzyi~ jlosli1g1rjc si 3. osobct
Me encanta que me hayas trafdo flores. Syt11mje, w kt1fiJ1ch stos1tjemy /1reterito (tli) trabajaras trabajascs
I. mnogiej cze1s11 Inde(i11ido. W' 111iejsce
jestem zetchwyconct, e jJrzynios!e.f mi kwictty. j1erfecto de mbj1mtivo sq tC1kie sr1111ejc1k (l/ella/usted) trabajara trabajase
ostc1t11iej sylctb)' -ron wstrnvirtlll)' ko1/-
No creo que Marcela se haya olvidado de tu te, w ktrych 11ywr1111y j;resente de (nosotros/nosotras) trabajaramos trabajasemos ai1vki -ra, -rC1s, -ra, -ramos, -rctis,
(vosotros/vosotras) trabajarais crabajaseis -ran lttb kmicwki -se, -ses, -se, -semos,
cumpleat1os. mbj11ntivo.
(ellos/cllas/ustedcs) trabajaran trabajasen
Nie sr;c!z, e lVIrtrce!a Zr1/J011111irrlr1 o twoich 11roclzi11crch. lllJi)'llli .r!otV)'.' tryb .fllbj1111tit'O ll)'llJC/11)' -.wis, -sen. (11/J. trrrbctjrwon trr1br1jr1rC1,
Es mejor que hayas venido tarnbien. jest UJ okreflrmych syl11mjmh, jH1 okrdlo- tl't1br1jrtrt1S itd.)
Lepiej, e te jlrZJ'Szeclld/j;rzy.rzla. 11ych zUJrotrtch i czr1sow11ikmh i zr1sc1dc1 tri J. os;Jhct liczh.Y JJmogiej (nosotros/ 11osotrr1s)
111e1, ze wzglt/11 11e1 jlojnmvne C1kcento-
Quiza haya tenido un problema y por eso no te odnosi si t!o wszystkich /or111 s11bj1111tivo.
wr111ie, r1kceut grrtficwy, njJ.: trctha-
ha Hamado. Zv1ie11irtjr1 si tylko 1't1111y czc1sou;e.
j/irmnos, trahttj/isemos.
Moe 111iC1//-lr1 problem i t!lr1tego do ciebie nie jefli wi(?C 11r1 jJrzyklr1d wyr11m11y yczenie,
/:rrdzwo11il/-/r1. /Jro.fb, 11cz11ci11, llJC(tjJliwolr' itc!. dotyczqce lmjJe1fecto de s11bj1111tivo czetsow11ikw
Nos podemos ver cuando hayas vueto de Paris. czego.(, co zrlr1rzylo si 111 11iedr1lekiej czasowniki zakoczone na -err zctho1iczon11dJ lltl -er /ll!orzymy /C/k, jr1k
Moel!IJ' si zobc1czyl~ kiec61.J;1 umfcisz z Pmyrt. /Jrzeszlo.fci illb co jiowim10 sif zclcwzy{ do vcndcr w }lrzJ1Jacik11 czcrsow11ik.rlw zrrko1iczo11y1h 11r1
Mueva la salsa hasta que se hayan mezclado todos okre.drmego 1110111e11/ 11 w czttsie, 11y1/JCllllJ' (yo) vcndiera vcnclicse -ctr: od 3. osoby liczby 11111ogiej czrtsfl
los ingredientes. j1retifrito /Je1fccto tle .fllhjm1tivo. (tli) vendicras vcndieses l11tlefinido. lf/ 111ie/rce ostr1t11iej sylr1by -ro11
Mieszttj sos c!o 1110111e11t11, gdy wszystkie sklr1d11iJoi bpdc; (l/clla/usted) vcndiera vcndiesc wstmuicm1y k.miafwki: -ra, -ras, -ra,
jJolqczo11e. vcndiramos vendiscmos
-ramos, -rais, -rem l11h -se, -ses, -se,
(nosotros/nosotras)
(Conoces a alguien que haya estado ya en vcnclierais vendieseis -semos, -seis, -sen. (11jJ.: veudieron
(vosotros/vosotras)
(ellos/cllas/usceces) vendieran vencliesen vendiem, uendiercts)
Venezuela?
Akcent gmjicwy wystjlllje tylko w 1. osobie
Z11C1sz kogo.(, kto bylj11 UJ lfle11eZ11eli? liczby mnogi~j. ve11diem111os, vendiesemos.

139
138
czasowniki zakoczone na -ir zastosowarriie
vivir Tworzenie i111perfel10 cle .mbj1111tii10 d!tt
lmpe1fecto de s11bjuutfro jest stoso-
(yo) vivicra v1v1ese czc1soumikw zctkOJiczonych IW -ir jest
wcme:
(tt'.t) vivieras vivieses identyczne, jak w j1rzyj1r1clk11 czt1.rou111ikrfw
(el/ella/usted) viviera viviese zc1k01/czo11ych ntt -ttr i -er.
(nosotros/nosotras) viviramos vivisemos Rwnie tllft1i l. o.robct liczby mnogiej Jl/et El jefe queria que le hicieras esto. - kiec~)' cu1.rownik u!cmirt g!if.umego
(vosotros/vosotras) vtv1enus vivicscis c1kce11t grct(iczny, 11jl. viviermnos, vivie- Szef chcict!, eby.( to diet niego zrobi/. u~ymctgtt .l'!lbjmitivo i wyst/111je w lmj1er-
(cllos/cllas/ustedcs) v1v1eran VIVICSCl1
semos. Nos gustarfa que usted nos explicara toco. fecto, fodefi11ido, Pl11smcm1jJe1/ecto !11h
Chcielibyfmy, rtby /Jtt11/j1ct11i 11t1111 wszystko wyjtt.(ni//-!ct. w11dicio11ctl. S11bj1111tivo wyrrtct w1fw-
iFue increible que no hubiera naclie! czcts czy1111oi'nfw11oczesi1q !ttb j11f11iejszq
bezokolicznik .3. osobct liczby mnogiej im/;e1:fecto de mf<iuntlvo w stos1111k11 do czy11110.1'1:i. zdcmirt glrf-
By/o w.rjJtt11irtle, e 11ie by/o 11ikogo!
cwm lndeflnit!o
F~rnanclo me mostr los regalos de J\favidacl sin Wilego
dar diero n diera, dieras, diera ...
que Io supieran mis paclres.
decir dijeron dijcra, dijeras, dijera .
Fernrmclo jlokctzrtl 111i prezenty gwir1zdkowe tak, e
ds tar cstuvicron estuviera, estuvieras, estuviera ...
hacer hicieron hiciera, hicieras, hiciera ... rodzice o tym 11ie wiedzieli.
Ir fueron fuera, fueras, fuera . Mi maclre siempre habia querido que nosotros
lcer leyeron leyera, leycras, leycra . tocaramos el piano.
pon er pusieron pusiera, pusieras, pusiera ... Mojct 11Mtka zrtwsze chcirtlrt, eby.fo1y f!,rrtli 11t1 jiicminie.
se guir siguicron siguicra, siguieras, siguicra .
- w zdcmictch wcmmkowych, gdy chodzi
ser fueron fuera, fuerns, fuera ... Comprariamos 500 piezas si ustedes nos dieran
rener tuvieron tuviera, tuvieras, tuvicra . o wcmmek 111ct!o jm1wdoj1odobny, lecz
un descuento.
(
moliwy do .rjle/11ienict w terct11iejrzo.i'ci
I.i
1:
rraer trajeron trajera, trajeras, trajera ... /(Hj1i!ibyf111y 500 sztt1k, gdyby jNnl.rtwo r!t1li 11rt111 znik.
l11b j1rzyszloki
!111/mferto de .wbj1mtivo wszystkich czmowniktfw 111011c1 11tworzyi' od 3. osoby liczby 11mogiej cz'rlm
Imleji'nido. - }Hi como si, W)Wctzcyqc cof nierzeczy-
1111/;er/ecto de .wbj1111tivo for111y h(/y brz111i hubiern !ttb hubie.re. Alberto baila como si fuera un eefante.
Alberto ten/czy, jct!zby byl .rlo11ie111. wistego, 11ierert!11ego w terct11iej.rzoki

Wrzystkie czc1sow11iki, kt1fre srt niereg1t!t1r11e w czrt.rie l11dejinido, sq tctke 11iereg1t!cime w i111pcifecto de
.111bj1111tivo,jctho e for111y imj1e1fei10 de .mbj1111tivo tworzymy od 3. osoby liczby 11mof!,iej czet.w lndefi'nido. iOjala me llamara Ricardo! iSi tan slo estuviera - diet wyrae11ic1 czynno.fci, ktrej rert!i-
con el!
zctcjd jest 111tt!o j1rC1wdoj1odobntt htb
Gtryiby tctk zctdzwoni! do 11mie Ricctrdo! Gcry1hy111 ty!h.o wrcz Z({j1rzeczr1 fc1kto111.

by/et z 11i111!

140 141
W'jzyk11 jJ11tocz11y111 j1l11smct111jJerfcct11 de .wbjtmtivo zctstfmje czsto condicionrtlj1erfecto i wyrart nie tylko <\i,11/c. \ ,
11iesj1elnio11ewcm111ki, ({/e nfw11ie 11iewyko11ane czy11noki1 fa1kty1ktrfre11ie doszl]' do.rk11tk11. Y
No sabia que os hubierais divertido tanto. Nie wiedzialem/-lcm1, e trd~ dobrze si
Si te hubieras casado con el, te hubieras quedaco en Chile.
bcnoi/i.(cie.
Gdyby.( wy.rz!ct za niego, zo.r!C!lrtby.{ w Chile.
En caso de ha ber hec ho frio, hubiramos utilizado la piscina cubierta.

Tworzenie prreterrito pluswamperfecto de subjuntivo W jJrzJ1Jrtt!kll, gdyby by/o zi111110, (wtedy) skorzystrtlibyi11)' z kiytego br1se11ll.
Te hubiera Hamado anres, pero no pude. Lo siento.
(yo) hubiera (hubiese) trabajado Preterito j1lll.rmr1111jm/ecto de S11bj1111tivo Zrtdzw1111ilbym/-lr1by111 do ciebie wcze.(11iej, die 11ie 111oglem/-lrm1. Przejm1sw111.
(tt'.1)
(l/ella/usrecl)
hubieras
hubiera
(hubicses) tcnico
(hubicse) comico
tworzymy z odj1owiecl11ich form czc1soUJnikr1
haber ocl111ie11ionego UJ imjlerfccto cle Gerardo hacc como si no me hubiera vista.
Gemnlo zt1chol(J1tje si 1c1k, jt1kby 11111ie (wtec6'J 111e
-jlo como si, wymzclj(/C cof 11ierzeczy-
wiste"o, 0if /
/*"'.
(nosotros/nosotras) hubieramos(hubisemos) vis to .fllbj11111itjo + jJC1r/ icij1io. Czkiej ll)'Wrme o 11ierectl11eoo
6
Wj7rzesz!oki UL/V
(vosotros/vosotras) hubierais (hubieseis) puesto
.rq/ormy z h11biera, h11bieras itd. widzir1!. (Udctje, e mu ie wtedy nie wiclzirtl)
(ellos/ellas/ustedcs) hubieran (hubiesen) hec ho
iOjala Carlos me hubiera llevaco a Roma! iSi tan - wyrrtzcljqc ycze11it1 clotyczqce j1rze-
slo hubieraesrado con el! sz!os'ci, ktre si nie .r/1e!uily.
Zastosowanie Gdyby /({to Ct1r!os zctbrctl muie (wtedy) do Rzy11111!
Gdybym tylko bylr1 (wtedy) z nim!
/Il"' Pl!1smt1111jmfecto de .fllbj1111tivo wystjJ11je UJ tych sc1111ych .ryt11acjc1ch, co jmse11te de J11bj1111tivo. Z111ie11ictjq
\~// .ri fJ1/ko 1(/1/l)' CZCISOU!e.

Ph1.rmc1111jmfel10 de .fllbjm1tivo jest stoso-


wcme: /'..
Czy11110.fl' wymonc1 w zdr111it1 jlodrzdny111 moe hyc' nfw11oczes11r1, jlrzyszlr1 !11b /1rzeszlr1 (11jlrzed11ie1) (\] '>
w stos1111k11 rlo czy1mofci U~)'lt:Ion~iw zc/rmi11 gl!fui/lym. ~>' /
Querfa que para la reunin bubieras hecho este - gdy czr1.row11ih zc!c111it1 glrfuJ//ego
trabajo. wy111<1gct 11ycir1 .fllbj1111tivo i wy.rt/J11je w Zdttnie ghfu111e 'li' t1:J1hie Zdttnie jJodrzdne w mhj1111tivo
Me encant que me hubieras trafdo flores. lmjmfecto, focle/i11ic!o 1 co11dicio11ct! oz11ctj11mjqcy111 (iudk11.tivo)
Habrfa sido una Iastima que no. hubiramos jJe1fecto h1b jirelerito jJ/l!.fmt1111jmfecto. czym111.f rUJ/JOCZCJ/lt!/ czyn nok j1rzeszlt1
veni<lo. \ S11bj1111tiv11 wy1t:1c1 w1fwczm czynnok /1rzy.rzlr1 (11/1rzed11 ir1)
Mi padre nos habfa pedido que antes de la fiesta -
zctj1rzeszlc/, czyli 11j11zed11iq w stos1111k11 presente de subjuntivo preterito perfecta de suhjuntivo
hubiramos organizado toclo. do iimej czy11110.{ci jlrze.rzlej Prcsentc: Qui ero
Prctritoperfocto: He dicho
Isabel, si re hubieras casado con Pepe, no habrfas - w zdr111irtch wrmmkowycb, g;c61 wyrctct Futuro simple: El jcfc le pcdira quc vea esro. ue haya visto csro.
escrito tus novelas. wr1m 11ek 11 iesj1eln io11y, 11ierzeczywisty, Imperativu: Pfdale a Ana
Isabel, gdyby.( wy.rzlct zet Pej1e, nie 1wj1isrtlr1by.( swoid1 odnoszqcy si do }11-zeszlw'l.i imperfccto de subjuntivo pluscuampedeno de subjuntivo
powieki. Impcrfocto: Qucria
Indcfinido: Di je
Pluscuampcrfccto: Habfadicho que vicras csro. que hubieras visto esto.
Condicional
impcrfccro: Al jcfe Je gusrarfa

142 143
Przykady

Zdanie gwne w: czynno jest:


Presente de indicativo
wiczenie 1
Me alegro de que pagues. - rwnoczesnct
Ciesz si, e jilctcisz. Zncrjd w zclrmicrch czct.rowniki i wyrcrenict charc1kte1ystyczne diet l!:J!lt s11bj1111tivo i jJOdkre.fl je.
Me alegro de que pagues pronto. - j1 rzyszltt
Ciesz si, e wkrrftce utjllrtcisz. Hoy es el dia cle las protestas en la ciudad.
Me alegro de gue hayas pagado ya. - j1rzeszlc1 l. Los paclres cle familia nccesitan que se construyan mas escuelas.
Ciesz si, ej11 z(tjJ!dci!e.{/-lct.f.
2. Los jvenes dudan quc pueclan encontrar trabajo.
Preterito perfecto 3. Los conductorcs pidcn quc sca mas facil !legar al centro.
He dicho gue pagues. - rw1111czes11cr
4. Los ecologi?tas temen gue aumentc la contaminacin por el trafico.
He <licho gue pagues pronto. - j1rzyszltt 5. Algunos no creen gue haya tantas problemas en la ciudad.
He dicho gue para el dla 12 hayas pagado. - j1 rzesz/er 6. Es natura! que vaya tanta gente a las protestas.

Futuro simple 7. Es necesario gue los ciudadanos digan sus opiniones.

El banco pedira guc pagues. - rw11oczes11c1 wiczenie 2


El banco pedira guc pagues pronto. - j; rzyszlct
El banco pedira gue para el dla 12 hayas pagado. - Jl rzesz/a Incliccttivo (tryb oz11crj1111rjqcy) czy .wbjm1tivo (tryb lqczqiJ1)? UZ11j1el11ij zclcmirt jJodcmymi
czt1sownikc1111i w indiccttivo !ttb s11bj1mtivo.
Indefinido
Nos gust gue pagaras a tiempo. U nas amigas cliscuten sobre los cucntos para nifios.
- rrfw11oczes11rr
Sjioclobct!o nc1111 si, e jJ!ctcisz w ter111i11ie.
Nos gust gue pagaras al dla siguienre. - Jl rzy.rzlrt 1. Mrtr!ct: Creis que tocos los nifios - - - - - - - - - - - - - cuentos?
Sj;oc/obctlo 11cm1 si, e zajJ!ctci/e.{/-!c1.( 11ctstjmego clnicr. !cer
Nos gust gue desde antes ya hubieras pagaclo. - f1rzeszlc1 2. !l11tt: Yo supongo gue la mayoria de los nifios l o s - - - - - - - - - - - -
SjJOt!obct!o lltf111 si, e Zc!jJ/ctcile/-lcrj11 wcze.fitiej. !cer
Imperfecto 3. /3/c111ccr:Para mf, es importante que s e - - - - - - - - - - - - - - esas traciciones.
conservar
Me gustaba gue siempre pagaras a tiempo. - rwnocze.r11tr
Me gustaba que siempre pagaras al dla siguiente. - j1 rzyszlrt 4. Pi!crr: Pero yo pienso que los cucntos __________ anticuados y terno que los
Me gustaba gue siempre hubieras pagado ser
antes de fin de mes. - Jl rzeszlc1
cuentos - - - - - - - - - - - - - - los miedos cle los nil'ios porgue tienen
Condicional imperfecto aun1entar

Me gustarfa gue pagaras. - nfumocze.mrr personajcs malos como monstruos, brujas, magos etc.
Me gustaria que pagaras pronto. - j1 rzyszlcr
Me gustaria gue ya hubieras pagado. -jlrzeszlcr
144
145
5. Blancct: Al contrario. En los cuentos, los buenos siempre ganan, y eso perm ite que wkzenie4

los chicos SC con eJlos y mas confianza. Polqcz j}({.flljqce do siebie czci ze/cui i wj;isz rozwiqzcmia w kre1tki 11111ieszczo11e j;od wiczeniem.
identificar rener

6. Pilcw: Pero, a ustedes no !es molesta que los cuentos - - - - - - - - - - brutales?


ser a. puclieran dar un precio mas bajo.
1. Seria fant:istico que vuestros hijos
b. nos vinieran a visitar en verano.
7. !lne1: No, no me parece que - - - - - - - - brutales. Yo creo que _______ 2. Sefiorita, le agradeceda quc c. furamos al bosque?
ser ser 3. Nos interesarfa esra oferta si ustedes nos cl. no le escribierais a vuestra da para su
cumpleaos.
maravillosos y ademas, ies ran agradable que la familia----------- 4. (Te gustaria que nosorros
e. ustecl me enviara pronto estas
es tar
5. Os molcstarfa informacioncs.
junta para leer cuenros! 6. Me parecerfa mal que vosotras f. que yo pusiera un poco cle musica?

8. Pile1r: No se. A Io major __________ razn, pero yo, si rengo hijos, no


rener

creo que ! e s - - - - - - - - - - cuentos. Prefiero los juegos de ordenaclor.


lecr [;!:;_:: ~- -'-2-
3. 4. 5. 6.

wiczenie 3

Zdecychtj, czy w j;oc/cmych niej zdcmictch J/ct!ey ze1stoso111m' preseute de .mbj1111th10, czy i111j;erfecto de
s11bjm1tivo i ze1krdl wle1ciwe/or111y.

1. Mi mujer no quiere que yo trabaje I trabajara tanto.


Pues antes mi mariclo no querfa que yo trabaje I trabajara fucra de casa, pero ha
cambiado cle opinin.

2. (Es verdacl que tus padres no querfan que vosotros vivais I vivierais juntos?
Bueno, no era fiicil que mis padrcs cambien I cambiaran sus iclcas, pero ahora aceptan
que vivamos I vivieramos juntos.

3. Quierc ustecl que nosotros vayamos I furamos a la nueva cafeteria?


Ciaro. Hace ya varios clias que queria que Pablo y yo vayamos I furamos , pero estaba
cerrada. Po1' ":D rne parcce buena idea.

147
146
r~ --

- w z1wczeni11otlbywell'si/mie miejsce"
El concierro es en el anriguo castillo.
Koncert jest (oc!bywc1 si) w stcnym zc1mk11.
Mira, ahi hay un museo. Sj1jrz, te1m jest m11zem11. La clase va a ser en la sala 204.
Sf, es el museo arqueolgico y enfrente Tctk, to jest 11mze11111 ctrcheo!ogiczne, Zctjcirt odbdrt si w sttli 204.
esti el museo de arte moderno. et 11ctj1rzecill!k11 Z11ctjc!11je si1111111zem11
szt11ki w.rjHflcze.wej. - z j1rzyimkiem cle przy okre.(/ct11i11 wlct-
Pedro es cle Bogota.
snofci, przynctleuoci, 111e1terictl11, z jrt-
Pedro jest z Bogoty.
~f\ Polski czc1sow11ik byi"' wjz_yku hiszpc111ski111 moe by 1/;1111crczony ct net trz_y sj1osoby: hay, ser !11b estttr. Mi falda es de piel.
kiego cof jest wykowme omz jJocho-
cl't/ lstniejq oczyll!i.fcie okrelone w.wdy ich 11ydc1. Mrljrt .rp1!cl11icr1 jest ze skt51y. dzenirt
Este cache es ciel jefe.
Ten sc1mochrl jest szefa1.
- jlrzy okre.f!enicnh czc1s11
Que fecha es hoy?
Czctsownikrt ser 11ywc1111y: KttfiJ' dzisirtj jest?
Hoy es el 20 cle enero.
Quien es? Que es esro? - do bliszego okrelcmi<t osb i rzeczy Dzijest rlumclziesty stycwic1.

Es Pedro. Sonlibros. Es nmy tarcie, ya son las dos.


jest brmlzo pno, jestj11 t!mgct.
Pedro es colombiano. j1rzy j1otk1wcmi11 tosctmoci, pokrell!ie1i- Este trabajo es para mafiana.
Es un actor fomoso. stwc1, z<twodw, nc1rodoll!o.fci i jJ11cho- Tct pmcct jest nct j11tro.
Es catlico. dze11ic1 - jJrzy j1oc/,uut111i11 wy11ikw, rez11ltt1tw
Es el tfo cle Ana. Diez y cinco son quince.
Dziesi{ j1/;1s jlil' to j1it11ctfcie.
Mirta es rubia y muy atractiva. UJ opismh chc1rrtkte1J1stycznych ceih osrfb El resulraclo es el siguiente: ...
Mirt<t jest blo11dy11kq i jest bcmlzo tttrctkcyjnct. i j1rzec!111iotw \flynik jest nctst/11tjrfC)': .
Los chicos son nmy alegres. rlo tworzenict strony biernej rctzelll
Cuzco es consiclerada la ciuclad mas interesante de
Chopcy set be1rclzo weseli. z j1r1rticipio.
Estos zapatos son clemasiado caros. los incas.
Te b11ty Stf: zb)1t drogie. C11zco jest mortcme zet nctjbctrdziej interes1tjqce mimto
El gazpacho es una sopa fda. Inkw.
Gctzj!tlcho to zi111t1c1 z11j1c1.
Dct!sze i11for111ttcje c!otyczr[ce strony biernej znctjdziesz w rozclzictle Stronct bierne/', str. 156.

<~) El chico es muy alto. Las chicas son muy altas.


Nie ze1jHJ1m1ij, e przymiotnik zctUJsze zgc1dze1 si UJ liczbie i rodzctj11 z rzeczownikiem, kt1fJ:y okre.11c1.

I~ To prctwdrt.
Es verclacl. - w zwrotc1ch nieosoboll!ych

iNo es posible!
Tb niemoliwe!
Es necesario que estuclies mucho.
To konieczne, ctby cl11o si 11czyl/-lc1.
149
148
iQu maravilla! iPor fin estamos de vacaciones! w licwych ste1lych zwrotr1ch i wyrC1e- '
Czrrsoumikct estar ll~)'Wdlll)': Jrtk mdownie! l\7ieszcie jes1e.(111:y //[/ wc1kmjach! 11ir1ch ~ ~)
a,_,y
.Yo estoy a favor dcl viajc.
"'
~:fet> <'.D~c~e esta el seilor Ferez? - j;odct}rtc miejrce znctjdowt111ic1 si osb l1tb
j ct jestem za j1odrrfq.
cru;/ Gdzie ;est Prm Ptfrcz? y ustcdes, esran de acuerdo tambin?
rzeczy
iEstareis mai'iana en casa? Jl jHllistwo, nfumie si zgC1dzc1jq?
Bdziecie jtttro w clom11 ?
Guatemala esta en Centroamerica. Esta prohibido tomar fotos durantc la funcin, jJrzed f}(/rticijJio jako wynik, reztt!tr1t
Gw;1temale1 ley (dos. wrtjdttje si) w Ame1J1ce pero despus es ta permitido. czyn110.(ci
Sror!kowej. jest zabronione rohi zrijcict jJodczc1s j1rzedstr1wiC11ir1, rtle
Mis. zapatos negros no esran aquf. j11fniejjest (to) dozwolo11e.
Mo;e czame b11ty Jtf tlltt1j. Los bancos ya estan cerrados, sci'iorita.
Bcmki sq j11 zamk11 ite, j1rmienko.
Mi padre esta nmy bien pero mi madre esta
en ferma.
- do okre.11cmict sytttcllji, cech i .rtcmw
fmej.ft.iowych !11b krrftkot1wctfych /)({fsze i11{rn'lllcuje Jltl ten te111ctt z11ttjdzie.rz w rozdziale StroJJrt bierna", stJ: 156.
czttlj.e si L~t11azo
1V1i'!j': O'!j'ciec 1 cioorze,
1 1.
me1 lllOjct
.
111m11ct jest
chorr1.
lEstamos muy cansados y tristes.
Jestefmy bardzo zmczeni i s11mtni. Estamos a cliccinueve de marzo. z j1rzyimkie111 r1 j1rzy okrele11irtrh czds111 ~
iPor que es tas tan feliz hoy? Mm11y dzieUJiflwstego 111rtrcr1. ceny i te111jlerrtflitJ' ;f:~'t)
Las gam bas estan a mirad de prccio.
Dlrtczego jeste dzisirtj taki szczliwy/tctkct szczliwe1)
Hoy esras muy guapa. . Krewetki sq zrt jJ1fl ceny.
Dzi:f wyglqdcrsz bcmlzo fr1d11ie. Es tam os a dos grad os bajo cero.
<'.Por qu estas cle pie? Mm11y c!UJrt si ojm ie jJ011 i ej zcm.
f)lrtczego stoirz? \,
Estoy leyenclo un libro muy interesantc. do tworzenia k1mstrt1klji estttr -1-
Esta chaqueta esta demasiado cara.
Czytr1111 bcmlzo i11tere.wjcq ksik. gemnt!io, wyrr1r1jqcej trwanie czy11110-
' ./J s11biektyumych oce11r1ch osb, rzeczy ki w okrelony111 mo111encic.
Tri 1llt1JJ111t1rkctjest zet clroge1. 1 zde1rze1i
La paella esta deliciosa.
Pr1el!e1;est j;yszne1.
Dcrlsze i11for111mje z11rtjdziesz w rozdziale Krmstmkljct estttr -1- germulio wyrrrzrljqlll 11Wrlll ie~
Esta falda me esta un poco larga, no?
czymwki", str. 114.
'?1spdnice1;est mi troch ze1 d!Jtgct,prctwdr1?
iQue va! 1e es ta muy bien, Sofia.
Skqcle! Pcwtjeci brwdzo dobrze, Sof/o. Rne znaczenia przy zastosowaniu ser lub estarr + przymiotnik
~n\ Bien i mai 11ie ttywctlll)' z CZCISOWllikie111 ser! Zcts/oso1w111ie czasow11ikct ser !11h estrtr 111r1 br11dzo d11y u1;/yw I/et wrrcze11ie ul1.111ir1, 11j1.:
r5>/ iQuieres venirconmigo? -11ywrtjt[c czc1.row11ikC1 ser moemy oj1ism' osoh,jej cechy chrm1ktelJ'S!J1cz11e:
Esra bien, ya voy. Ana es inteligentc. Jl11r1 jest i11telige11tnc1.
Paula es una chica muy sucia. /}111/r1 jest bmdzo 11iechlt1j'11q clziewczynkq.
Pedro es divorciado. Pedro jest rozwiedziony.
150
151
UywcljcfC czt1sowniktt estm; moemy oj;ism' j1rzei(ciowq cech !11b wlr1kiwo.fi~ z111irm !11b .mbiektyw11q
ocen:

Paco, iqu inteligente estas hoy! Pctco, jttki ty dzisiclj jeste/ i11teligent11y! L11bi czytct gazet /med j;j.(ci_em cl~ {mtcy,
Lct coci//ct esta s1tcict. Kmhnict jest bmd11ct. . gus t',t leer el IJericlico antes de ir al trabajo para
Me cthy hy zorientowrmy111, co si clztete.
Estoy divorcirtdo descle abri!. Jestem rozwiedzio11y or! k11Jiet11ir1. es tar enteraclo cle Io que pasa.

\V jzyk11 hiszj1c11iskim ;11c1111y trzy ro~lzc~~


llttyjest sj;ecjct!11q/or111c1 czc1soumikt1 hctber i moe byt!11111c1czone 11ctjzyk j10Lrkijc1ko ,!jest/.rq (trt111) ". rrabajar
T'!m11c1czmie zct!eyjec!nctk zctwsze od ko11tekst11 zdcmia. bezokolicznikriw: wko11czo11e net -m, -el
corner orttz-ir
Formet hc1:yjest nieoclmie1111C1. \Ylyst/J11je w nf11ylh czc1sc1ch, 11p.: habla, hubo, het habido, het.hrci itd.
vivir

Hay 11ywet111y:

j1rzed rzeczow11ikm11i1 kt1fry111 towct-


Dnde hay un buen hotel? l'ZJ'SZJ' rodztlj11ik 11ieokre.(/011y un,
Gdzie j~st (jc1kis) clobr)' hotel? una, ttnos, 1t11cts Bezokolicznik jest 11ywciny:

/\_1/)', ju.i1i j1rzcd rzeczoumikiem 1uyst/111je jed11C1k rodzclj11ik okreflo11y, zr1imek wskc1Z11jqcy lt1b clzierc11uczy, _ po l!iektIJ'clJ cwsownikc1c!J, lljJ : /~
\e 11ywrm1y cwsowHika estr11; 11ie forl//y hc1y.
Debes Hamar a tu jefa. .
deber (mttsie)
no deber (nie m1fc, nie miel' j111zwolentct)
i\.r1
. t!cu
(Dnde esd el hotel de tu tio? Gdzie jest hotel tUJojego w11jkc1? M11sisz zctdzwoni do swojej szefowe;. j1ensc1r (zctmierzet, mie/ zctmictr)
ti'1ii :f Dndc csti este hotel?
1f:lj: Gdzie jest tel/ hotel? N clebes llegar mas tarcie cle las doc~.. . . j1oder (1111il)
I:I! 'I ! ! Dnde esta vuestro hotel? O
Nie I f .'j '111e1 1/IZ O
moesz/Nie wolno c1 J1rzyc1Joc.zu JO . J .
.
Gdziejest wasz hotel? Jlrtg1 l c,'il:' JICZJ'l' .mim)
.I , j .
querer ( c1Jc1ec,
Jiiil' clumne1.rtej. , saher (111niel)
:!'U Hay noticias interesantes. przed rzeczo11mikc1J11i bez rodz,ljHikct Hoy pensamos quec~arn~s aqut. soler (mie w zwyczctj11)
111:1_11 Sq i11terestljt{ce wic1Clomoki.
':I (z wyjc;tkiem 11ttzw wlmnych) Dzi zctmierzctmy zoslrtc tltltlj.
\i: 1 p de venir un momento, sefiorita?
c. ue . ., k ?
1111111
Moe 111 pcmi lift chwil jlrZ./'JSC, jlct111w o.
11 . 11;__:1'
1
l-fay algunos problemas? - j1rzed ze1i111kc1mi nieokre.{lo11yJ11i, jctk 11e1
1:1
jJJ-zyklctd, ctlg11no, m1tcho, j;oco itd. ~Pueclo entrar?
11:11/
Czy sq jc1kie.(jm1bleJ11y?
:11( \ Si, hay muchos. Czy mog wejk?
11:: Tc1.e, wiele. Hoy no qui ero ir con vosotros.
, ~' I Dzi.{ nie chc i.{h Wct/Jli.
i1: :i Bay vei11tc personas en la fiesta. j;rzer/ liczbr1111i, wyliczc111ie111 os1fb !11b 'Tomas sabe nadar.
~I :I i:
1
Net jmyjci11 jest clwdclziekitt os1fb. rzeczy, j1ot!ttwc111ie111 ilo.1'ti. Tom cis mnie jilywct.
jl Hay medio litro de vino. Suelo comer en este bar.
: 1- ,J Jest pl litrc1 wi11ct. Mctm zwycz,lj jt1clcll' UJ tym hctrze.

111 ((f" .l-lc1y que zuctczy trzebfl": Bay que firmar aquf.
~/ 152
lhebct f 11trlj porljli.rru'.
11 153

J
Hay que seguir todo recto. jJo niektrych czc1sow11ike1ch z que, njJ.: Los clomingos me gusta ir al campo. po czttsow11ikctch wymctjqcych odcztt-
Trzebc1 llctrlct! i.fljechct ert!y czm jlrosto. hay que (trzebc1) w1 niedziele !t1hijedziJ1cl wie.f. cic1, wrc1e11ic1, tt1kich jctk njJ.: gmtm1
Tengo que terminar esre trabajo tener q11e (11u1.riel) Yo pre fiero co mer paella en casa. jJreferir itjJ.
M11Sz sk01/czy t jlrttc. 110 tener q11e (11ie 11111siel~ nie lflo/jdj1e1ell w t/011111.
No tienes que explicarme nada. jlotrzebowm)
Nie 11111.risz/Nie jlotrzebtrjesz nic mi wyjcd11it1. No es fiicil trnbajar en es te caos. /Hies + j1rzy111iotnik, 11jJ.: es /dr.il, es
Nie jest /a/wo j1rc1cowm'w tym chC1osie. necesario itp.
Es necesario ir al consulaclo.
i.Cuanclo empiezas a trabajar? j}() 11id~trflyd1 czc1sow11ikc1ch z jJrzyim- Thehr1 (jest konieczne) jJji do ko11.mle1t11.
Kiedy zctCZJ'llClsz jn'ttcow<ll'? kiem a, i!jl.:
iVoy a Hamar a la policfa! emj1ezar ct (zcrrzy11m'co.( ro bil) Antes de entrar, lfmpiate los zapatos. j10 niekt1f1J1dJ jlrzyimkach, tc1kidJ jc1k
Zc1clzwo11i 11c1 jH1lilj! ir et (kon.rtrttklja slttC[l'tl clo wyrct- Z(/J1i111 wejdziesz, wytrzyj h11ty. m1tes de (fJrzed, wnim), des/mes de
i.Por que te pones a reir ahora? cm ict ncrjbliszej jJrzyszlofci: ir et + lr al medico despus de llevar a mi hi jo al colegio. (/Jo), de, /J01! /1ctrt1 i w komtmklji al
Dlt1czego zctczynasz si teraz .fmictl'? bezokolicznik) Prijcl do !ekttrzct jJo zmoiezie11i11 sy11c1 do szkoly. + bezokolicznik ttywcmej UJ miejsce
i.Por que vuelves a repetir Io mismo? jJOnerse ct (zr1czy11m' co.( robi) Me alegr mucho al ver a mis abuelos aqui. ztlcmict j)()drzd11ego.
Dlc1czego znow11 jJOUJtctrzctsz to sm110? t!Olver a UJonow11ie co.f robi, jHJUJfrt- Ucie.rzyle111/-/c1m si hctrclzo, wiclzqc moich dzir1clkrfw
rzm) /tlltlj.

EJ ayin acaba de llegar. jlo 11iektrhJ1ch czctsoumikmh z jJrzyi111-


Smllo!ot w/as/tie j1rzec! chwi/q j1rzy!ecial. kiem de, 11/J.:
Por favor, deja de fumat. acctbrtr de (doj1iero co/ jlrzed chwilq co.f
(fH ';
/'.,
Prosz, jJrzestr11/ /Jctli. zrobi) A las 8 ya rengo que haber terminado este O 1f.w1e; 11111.'.z j11 mie ~~micz011cz t jmtc,
Trata de Hamar mas rarde. dejar de (jlrze.rtcn) trabajo, porque quiero haber Ilegado a casa p01uewctz chc /' rzy;sc do do11111 jlrzecl ~/
Sjmfb11j zcrdzwm1ijNf11iej. trctfttr de (1/mfbo111cu? antcs que mi esposa. 111ojqo11q.

haber trabajado Form zloonq bezokolicznikct tworzy111y


''-
: TN \ Acabrtr de wyst/J//je w znr1cze11i11 jlrzecl chwi/q/wlct.foie co.{ zrobi" tylko w c.zrtsctch /Jresente haber comido jJl'ZJ' 11yci11 hctber i jJttrticijJio okreflomgo
,~U~/ i lmjmfecto. haber vivido CZCISOWnikrt.
}es/i wyme11ie to wyst(!/J1rje w c.zrtsie i11definido !ttb fitfttro, oznc1cu1/1rzestc1l'lsko1iczyl'lzakoiiczyt'. haber cicho
Acab de trabajar a las ocho. O rf.rJ11ej skmiczyle111/-lm11 jn'ttcmom'.
(Por que insistes en hacer toclo solo? jNI 11iekt1hylh CZCISOl/Jllikcuh z jJrzyi111-
Dlc1czego 11ct!egmz, eby zrobi wszystko sctJ11e11111? kie111en,11/J.:
Sonia y yo quedamos en ir al teatro. i11sistir en (1wlegtll' 11<1)
Srmict i ja /111/(tUJi!yfmy si, e jJjc/zie111y do tecttr11. q11edctr en (1m1moim'si, /H1sta11c1wic1i)
El tren tarda mucho en llegar.
lttrdctr en (ocic;gcu' si, zwlekcn~
Pociqg bcmlzo sjlrfnic1 si z jJrzyjcrzcle111. ojJrfuim'si).

154 155
r
I

Prefiero no haber oido nada.


Wolct!by111nic11ie slysze. For111t1 zloo11c1 bezokolicwikrt ivyrctt1
czymwkect!kowicie zctko1/czo11c1, itjirzedniq Stroi/et biernrt z czctsownikiem ser moe wyrrtrti' czy1mo.( zc1ko1/czonq /;1b 11iezc1ko1/czonq. N igdy jedr}(lk
Crees gue el asesino puecle haber sido Alfonso? 11ie wyrttct rez11ltat11 wczeniejm:j czynnofci.
wzgldem innej czy111111.(ci !ttb zclrtrzenid.
Czy sqrlzisz, e mordercq mg! byi'Alfonso?
Fom1t1 trt jest stosowrmct w tych .1/tmych Gdy cze1sow11ik posikowy w stronie bieruej z ser jest w czctsie jJresente !11b 1111/Jerfecto, ulemie tctki
Ma1~~111a a las once ya voy a haber visto a tres f1rzyjiculkctch, co zwykly bezokolicwik. tl11111r1czymy net jzyk jNiLrki 11ywc1jqccza.roumikw niedokoncmych.
c!tentcs.
Gdy cu1so11mik j1osilkowy u~ystj!llje w czc1.rie j1ret6'rito j;erfecto lllb lndefiniclo, ulemie tl11111c1czy111y zct
}11tro o jedenct.rtej j11 bd /Ili sjJotkcmi11 z trze111C1 po111oi4 czc1.row11ik6w doko11rmych.
klie11tr:1111i.
Strona biernct wy.rt/J11je w jzyk11 hiszpmlskim glw11ie w jzyk11 j1i.w11ym, oficjct!uym. Bardzo czsto
Es necesario haber llenado el formulario antes de sj1otykc111c1 jest w rtrtyk11lt1ch jmtsowych. \V jzyk11 j1otocznym 11c1to111it1st 11cr.jczfciej 11ywcme Scf
entregarlo. 11e1st/J1tjqce ko11str11kije:
'frze~rt wyjJe/11ii'jiim111!c1rz jJrzed oclclm1iem go.
se + czc1sow11ik w 3. osobie liczby j1ojedy11czej diet doj1el11ie11ic1 w liczbie j1ojeclynczej, 11j1. centro:
Marrn.no se arrepinti al haber mencionado a su ex- Ag u i se construye un centro comercial. T!ttcr.j bttdowcme jest ce11tm111 hrmd!owe.
novrn.
Mmicmo jJocz11I et! lld w.1jiom11ienie swojej by/ej se + czf!sow11ik w 3. osobie liczby mnogiej dla clojJelnienict w liczbie mnogiej, 11j1. ettstts:
11arzeczo11ej. 1ambin se construyen casas. B11clowcme set tctke domy.

3. osoba liczby mnogiej cu1soumikc1:


Dicen quc sera rod o muy moderno. 1\Mwiq (1111/wi si), e wszystko bdzie bcwdzo 11owoczewe.
stronet czy1111c1,jc1ko e kc1de11111 zdc111i11 w stronie biernej odjJow1'c1dr1 zdcmiew stro11ieczy1111ej, 11/1.:

Strona czynna: Leonardo pint la Mona Lisa.

Strona bierna: La Mona Lisa fue pintach por Leonardo.

</%3> Este cuadro fue pinrado por Leonardo.


1en obmz zostct! 11c1111tt!owcmy j1rzez
Lco11r1rcld.
ta Mona Lisa esra pintada con colores oscuros. ,,lv!o11c1Lirrt''jest11c1111ctlowr111r1 w de11111ych brtrWf/ih.
Este articulo ha sido publicado.
117 stronie biemej z czctsownikiem ser Su vuelo ya estaba confirmado. Je.fli w zdcmi11 11rtjwc111iej.rzy jest rez11ltctf,
Tm ctrtyk11/ zostctl ojmblikowrmy.
nctjwc1niejrze Sr/ zclc1rze11ic1 ; zwiqzc111c Pt:11/ski/Prmi lot j!I zostr1! jH1twierdzony. 111':.ywr1111y strony biernej z czr1sow11ikiem estar.
Esta noticia ha sido publicada.
z czy1mosi.iq osoby /11b rzeczy. La tiencla esta ccrracla. Tivorzy111:1'.itf z czc1sow11ikc1 eshtr + jJCtrticipio.
Tct wiaclollio.f zosta!ct ojJ//b!ikowrt11({.
Stm 1111 biemq tworzymy z czr1sow11ikc1 ser Sk!e/1 jest Zt1/Jlk11ity. Pctrticijiio zgc1dzr1 si w liczbie i rodzttjll
Estos ~1 oteles !rnn sido construidos por
arqu1rectos famosos. + ./M.rt~cij;io. Ptirticij1io zgadw sic Este proyecto estani terminado el prximo z /1od111iotem zrlcmirt.
w !1czb1e I rodzcr.)11 z jJoclmiotem zdrmir1. lunes. Stnmct biemrt z czrtsoumikiem estttr okref!tt
Te hotele zostct!J' zb11rlo1w111e jJrzez sly11nych rm.hiti!ktrfw.
cl as por nuestro Stro11c biemq tworz,t tylko czr1Jow11iki Ten projekt hf!rlzie zrihoczony w j1rzysz/11 czy1mo.(i' zc1ko1iczo11c1 i wyrc1cr.jqc4 rewltctt. Nct
Las, maguinas
. cleben ser r et)ara
,
jJrzechor!nie, to z11c1czy tc1kie, ktrfre jH1s1{1-
cecmco. /Hmiedzialek. jzyk /10/sh.i zdcmirt w tej stronie biemej t!1111w-
clctjq rloj1el11 ienie blisze. czo11e sq j1rzy 11yci11 czr1sownikw dokmwnych.
!VIc1szy11y 11111szq ky/ llC1j1111wio11e jJrzez 11aszego techn il.w.
IVykoi111!'fcJ' czy1111okwj1ro111r1clzm1yjest w
jJomocr; jirzyimket jJOr.
1Wmny wic mo!iwo.fi'roznfnim ict, czy w zdcmi1111etjwaniejszejest zdrtrze11 ie, czy te rewltat.
El museo fue ccrrndo. M11zc11111 zostt1!0 zrtmknite. (wr111ejest zdttrzenie)
EJ ITIUSCO es ta cerraclo. J\tfttze/11/l jest Zct1!1knite. (Wt1ll)' jestrew/trtt)

156
157
wiczenie 2

wiczenie 1 Zmnic1i jHJclcme zdrmict ilrt stron biem z czrt.roumikiem ser.

Se1; estar czy hay? IVs!ttl/J odpowiednie czcrsouJJliki. l. Bell perfeccion cl telfono.

l. Oiga, camarero, Rioja?


2. Benz"J Daimler construyeron los prim eros model os de coches.
Si, sefiorita, aqui - - - - - -
- - - - - un vino cstupendo. _ _ _ _ _ _ muy
bueno, de verdac. "). Miles cle personas han compraclo los nuevos ordenadores.

2. Hola, Maria, cmo - - - - - - -

Bien, pero - - - - - - - buscanco trabajo. Aqui cerca - - - - - - una empresa wiczenie 3


conde buscan secretarias, y como ______ secretaria cle iciomas, pues .

3. Perdn, cl Hotel Conquistador, - - - - - - - - por aquf? a) Przetl1111wcz j1oclrme zclrmia i1r1 jzyk hiszj1mlski, 11y1wtjqc strony biernej z czt1sow11ikiem ser.

No, sefiorita, en este pueblo n o - - - - - - - - l. Olivia 11; 0 zos!t:dct zt1j1roszo11r1.


ning{111 hotel con ese nombre.
Pero - - - - - - un hotel, _ _ _ _ _ _ el Hotel Continental. - - - - - - en la
Plaza cit las Flores. 2. wiczc11it1 j11 St/ /Joj1rrm1icme.

4. iQu rara! En esta fiesta toclos - - - - - - - cliferentes. Norma/mente Robrto 3. To wino jest jmJd11kowrmc w tym regionie.
muy serio, pero h o y - - - - - nrny divertido. Y Juan Manuel,

que normalmence - - - - - - muy simp<itico, ihoy - - - - - - insoportable! 4. Te1szl!lh.r1 tertlrct!ntt zoslalct ndjli.rrmttdlct dzieci.
Debe - - - - - - p o r el vino, (no crees?
5. i.A qu fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(nosotros)?
No
---------- seguro, qu elfa----- hoy? b) Przetl!mwcz jHHlcme zclc111ir111r1jzyk jJO!rki.

- - - - - - - - jueves, hombre, - - - - - - - - - - - m:is perdiclo que yo. l. Hoy se escriben m{ts libros que antes.
6. (Dnde _____ las ofertas de la casa Rodriguez? _ _ _ _ _ en su oficina, Sr. SuArez.
CuAntas 2. (Dnde vcnden el mej or pcscaclo?
---------
Slo - - - - - - - - - - una oferta cle la casa Rodriguez. Pero tambin
3. En todas partes se habla del clesempleo.
- - - - - - dos faxes de otro cliente.

158
159
~.,,
r1
..

wiczenie 4

Zt:tz11c1cz wlaciwq ocljJowiec!.

l. iNo . salir por ahf! Em! prohibido.


a. acabas de [J b. debes
c. sueles [] Quieres cafe? Chcesz kt1w?
No, gracias, prefiero t. El caf no me gusta. Nie, c!zikflj, wol herbctt. Nie !tibi kc1wy.
2 .... verte, te reconocf de inmediato. O, jctkct szkodct.' Nie !l!Cllll wystc1rczctjc{co
Oh, iqu pena! No rengo suficiente te.
d11o herbaty.
a. Para [] b. Me gusta [--! c. Al
Me prestas 1OO euros? Poyczysz mi 1OO e11ro?

No, no rengo dinero. Nie, nie 111e1111 pienidzy.


3. Chicos, para !leg ar a la estacin ... tom ar un taxi 11orque y1 no l .
,. - , ' 1ay tlempo.
a. os pone1s a [ )
-
b ,.. I)
. tene1s que L_ c. clejais de
Znaczenie przeczernia no
4. . salir delhotel, Ilamame por favor.
Tienes hijos? No slJ1y do zctf!rzeczcmict zdc11i, czc1sow-
11ikw !11b rzeczownikw. Jest oc/j!owie-
a. Es ffol [] b. Por [] c. Ames cle []
MctSZ dzieci?
dnikiem jJo!skiego nie".
No, no tengo hijos.
Nie, nie mc1111 dzieci.
5. El :;:cfior Mendoza no es ta, ... irse a casa. No comemos carne.
a. acaba de [] b. vuelve a c. hay que
Nie jemy misct.
Manuel no trabaja mucho.
Mc11111e! nie pmwje cl!to.
6. ... ustecl usar cste programa de ordenador?
Si, he hecho dos cmsos.
a. Sabe Miejsce no w zo1annu
b. Puede c. Va a []
No ha llegaclo el correo. Przeczenie no stoi j!rzed odmienionym
Pocztc111 ie jJrzyszlc1. CZ?ISOU!llikie/11,
No nos ha llegado su carta. W czc1sc1ch z!oonych no .rtc1wic1111y jJrzecl
Nie doszed do 11c1s jego/jej/jlmlski/j1c111i hrt. czctso1u11ik.ie111 jJo.rilkowym.
No le poclernos enviar es te proclucto. JdlijJrzed czc1sow11ik.iem stoj zctimki, no
Nie moemy wys!ctl'fJclll!t/jMni lego jlrodflkt11. wystj!/lje jlrzecl 11imi.
.'.Por qu no se Io varnos a enviar es te mes?
D!ctczego niewy.(/e111y go j1c11111/j1cmi w tym miesiqw?

160
161
Przy podwjnym przeczeniu j1oszczeg<il11e
elementy 111t1jq 1wstjmjqce miejscct UJ zcla-
11111:
No conozco a nadie aqui. Nikogo t1111ie Z11c1J11.
Pepe no dice nunca nada. Pej1e nigdy nic 11ie 111wi. no + odmieniony czc1soumik +
No veo nada. wyrctenie jJrzeczqce
!Elementy przeczce Nic 11ie widz.
UJ cZC1smh zloonych j1rettfrito Jmfecto
U7 jzyktt hi.rz/Jc11iski111 wyst/mje tctk
No he visro nada. i j1!11smc1111jmfecto: 110 + hctber +
Nic nie widzit1leJ11/-lmn. jlctrticipio + wyme11ie /1rzeczqce
zwrme jlodw1ij11e j1rzeczenie .rk!crdajqce si
1

z dwrich lttb wicej elementriw jJrzeczqcych.


Oto ich tl11111acze11ie: 110 + czrtsou!//ik vwdctfn)' + bezoko-
No puedes hacer nada. licwik + wyre1e11ie jlrzeczqce
Nie moesz 11ic zrobi.
nada. nic w wyrctcmi11 11ctjhliszej jirzyszlofci:
nadic. nikt No voy a hacer nada maii.ana. no + ir a + bezokolicznik +
No'- compra nunca. nigdy Jt1tro nic 11ie hd rohi. tv.yre1e11ie przeczce
tampoco. rw//ie nie
todavfa. jeszcze (nic) w WJ'Yrtcmi11 /Jwcmirt czy11110.{ci: no +
Pepe no cst{1 haciendo nada. esft~r + germtdio + wyrae11 ie
111 vencie. (I/I/

ninguna revista. ({dell (cmi jetle11)/c1rlnc1 (cmi jecl11ct)/11ikt Pejie nic 11ie robi. fi rzeczqce.

jeeli UJ)'l't1e11ia j1rzeczqce nadtt, 1wdie,


Nadale gusta. mtnett, ni . ni, ning11no i tttmpoco
Miejsce elementw przeczcych w zdani11.JJ
Nic11111/ jej si 11ie j1oclobr1 stojq j;rzed czr1sownikie111, sq sjJCcjt:t!nie
<l]/,) Nada, nmlie, 1mnca, ni . 11i, ningmw, tm11/1oco i todctvfct 111ogq wystjJOUJdl' jirzed htb za Nadie h<t vcnido.
Nikt nie przyszecll.
l}()~lkrdlone i w1!wcZC1s jJrzeczwie no nie
v cz({Joumikiem. wystjJ11je
Nunca voy a ir a la cliscoteca.
Nigdy 11ie prijd r/o dyskoteki.
A Paco no le gusta nada. Jel!i wymienia j1rzeczqce stojq zet czct- Ni el tcatro ni el cine son interesantes.
Pctco nic nie !11bi (nic 11111 si nie/Jodobrt). Jlni /et1/r, r111i ki110 nie sq i11tere.wjqce.
soumikiem, j1rzeczenie 110 .rtaUJimllJ' j1rzed
N o he vis to a nadie hoy.
Nie UJidzictfe111/-lctm dzisictj nikogo. od111ie11iony111 czc1sow11ikie111 !11b jJrzed Ningun problem a me preocupa.
No voy air nunca a la discoteca. zc1i111kie111 doj1elnimir1 bliszego, dt:tlszego r1c/e11 proble11111111ie nie Jllctrtwi.
Nigr61 nie jlrijd do c61skoteki. /11/; zrtimkiem zwrotny111. Poclwrfjne jJrze- Pepe tampoco ha comiclo.
No me gusta ni el teatro ni el cine. cze11 ie jest bctrdzo czsto 1111wm1e w jzyk11 Piy1e nfumie nie jmll.
Nie !11bi rt11i tecttm, cmi ki11a. hi.rzjJmiski111.
Gdv todctvfct i yct slojq /1rzed cZC1sow-
No rengo ningun problema. Todavfa no he comido.
Nie 111am c1d11ego jmib!emtt. 11il;iem, 1owc1rzyszy i111.d111ko no.
Jeszcze 11ie _ictdleill!-lrtm.
Pepe no esd comiendo tampoco. Ya no trabajo, estoy jubilado.
PejJe rUJ11ie 11ieje. }ti nie jlrcmtj, jestem 11c1 e111e1J1!11rze.
N o he com ido todavia.
Jeszcze 11ieje1c!!em/-!r1111.
163
162

:, I
ivionrt trrke
tworzy/ zclcmirt z niny111i e!e111e11tc1111i przeczqtyll/i, nj;.:
Nadie sabe nada. Nikt 11ic nie wie.
Y'1 no escribire nunca jamas nada. }11 nigdy wicej 11ic nie 11c1j1isz1!.
/1od111iot orzeczenie doj;elnienie sjJ15jnik j}(}dmiot orzeczeme dojJelnie11ie
Maria ha traido cham pan porque Victor tiene cumpleafios.

Scfior, vive aquf? Prosz j1ct11t1,


czy firm t11 111ieszkct?
Dnde esta la playa? Gdzie jest j1lc1r1?
Que haces? Co robisz? Podobnie jttk w jzyk11 j1o!rki111, zc!cmie wjzyk11 hiszj}(t1/ski1111110e
Trabajo. Prcratj. si sklc1Clctl' z sr1mego orzeczenirf, jHmiewcr zr1i111ki osobowe czsto Sr[
ojlltszczrme, tt osob, o kttfrq chodzi w zdcmi11, j1oz1ictjemy po
Kcrde jiytcmie wczynct si w jzyk11 hiszj){/,Jlski111 chctrrtkte!J'Stycznym oclwrrfw11ym z'.1ctkie111 zt1jlytc111ic'. <(i)',,
( (_) i koi1czy normctlnym z1wkie111 wj1ytrmitt (?). Pytrtnie moe rwnie zctczy11m' si w roclk11 zdcmlct, g/
k01icwce CZtlSOWllikct.
/10 jlrzecink11, njl.: Se1im; les .?

W jJ1'ZJf)(1dk11 ki!k11 ele111e11t1v, zclrmie glwue Jl/{/ wzwyczrtj 11c1st/J1tjr1cy szyk:

podmiot (zt1i111ki cloj1elnimit1) orzeczenie dojielnimie blisze dojiel11ienie drt!rze


El cantante !es clio autgrafos a todas las chicas. W jzyk11 hiszjJcoisl<,i111 szyk j1ytcmitf moe
j1orl111iot orzeczmie doj1elnie11 ic1
ha dacio byi' ic!e11tycZ11y z szykiem zclcmirf twier-
acaba cle dar (Usted es cl seiior Prez?
dzcfl'ego. Moemy te zddrtt' jlytm1ie przez
esta clando orzeczenie /1odmiot clofiel11ie11ic1
inwersj, czyli jH1stt1wie11 ie orzeczeniet przed
Soy profesora.
<'.Es usted cl seiior Perez?
j10rlmiotem.
Okre!enict czr1s11i111iejrctt stc1wir1111y:
jeli w zdctnill nie li/et zcti111kr1 osobowego, szyk zdcmict jJytr1itfcego jest ide11tyczny z twierdzcym:
A las ocl10 tengo una cita con Paco. - nrt j1oczc1tk11 zdr111ir1
lVive en Mctdrid?
En la Plaza Mayo1

Tengo una cita I a las ocho I con Paco. - /10 CZt!SOl/Jllik11


en la Plaza Mayor

Tengo una cita con Paco a las ocho en la Plaza - 11r1 km/m zdcmir1. Zcti111ki j1yt1tjqce Zct/l!SZC lllt!jf( ttkce11t grct{icwy, JJjJ.: que, q1tien, dr5nde, (.'ltci!, wando, manto.
Mayor.
Szyk pytania z zaimkiem pytajcym
A las ocho tengo una cita con Paco en la Plaza jeJ1i 11; zdtmi11 Zl/[tjcl!tjc/ si okreJ1euie
Mayor. 111iejsc11 i okreJ1enie cztt.w, czr:sto jedno .ic1i111ek j1ytcijqcy orzeczenie ulcmict j1oclmiot
En la Plaza Mayor rengo una cita con Paco a las z 11ich wys!(JJ1tje 11c1 j1oczqtk11, tt clmgie 11r1 (_Dnde estan los chicos?
ocl10. ko1/m zdcmict.
iCmo es ras?

164 165
Nieodlmienne zaimki pytajce cuando
ZCminclo estuviste en Londres? C11ando z1wczy kiedy"
Que Kiedy bylel/bylrd w Lo11clynie?

iQu es eso? Q11e OZllCICZCI co?", jrtki!jt1kct/jt1kie?",


Co to jest? ktry/ktrfrct/ktre?" C11ando moe UJystj;owct z /Jrzyimkt1111i
iQue dices? i oznr1czt1 wtec61:
Co 1111fwisz? Uywctjqc qui, jlytc1my rwnie ogodzin:

~Que amigo te llam? Q11e horrl es?


iDe cuando es esta revista? - z kiedy
Ktry przyjctciel do ciebie dzwoni?
iQue talia tiene usted? Z kiec61 (z jctkiego dni({) jest tri gazettt?
j({k roz111ic1r pcm/pcmi nosi? .'.Para cuando es la reservacin? - 11t1 kiedy
Net kiedy jest rezenoctcj(f,?
iHasta cuando vas a trabajar? -do kiec61
\
Q11e moe tc1ke wystj;owct z j;rzyim- Do kiedy bdziesz j;rc1cowc1?
kmni. Oto jJJ-zyklacly i tltmwczenie: iDesde cuando estais aqui? - od kiedy
Od kiedy jeste.{ t11taj?
~Con qu dinera vas a pagar? - z kt1h)'11t/z czym (dos. jrlki111)
j(/ki111i jJienirlzmi bdziesz plmi/?
~Para qu te llam Lola?
-po co
Dnde
Po co Lolct dzwoni/({ do ciebie? Drfnde ZllClCZ)' gdzie"
iDnde ocurri el accidente?
- dos. z czego
~De qu te sorprencles? Gdzie zrle1rzyl si WJ1Jtttlek?
Czym si dziwisz?
iEn que ciuclacl vives? - w ktrfr)'111/UJ jt1ki111
Drinde 111oe nfw11ie wystjJOlWll' z przy-
W' jc1ki111/ktJJ'1ll 1!liecie 111ieszkc1sz? iinkiem de i oz1wczc1 wtedy:
<!Por que estudias espai1ol? -df({czego
D/({czego llCZJ!JZ si hiszjJt11lskiego? -skqd
.'.De dnde vienen?
Skqd przydJOdzct (jJ()chodzq) /pmistUJo?
Quei:al
Q11e tal 1110e byt' t/J111wczo11e iw jzyk polski net kilkct .1jHJsobw: jctko Co slychru?", t1!e tc1ke, UJ
innych syt1wcjc1ch, jako: ,Jctk tt1m?" Co poUJiesz 11c1. ?, ,Jctk jest?", ,Jctk by/o?", ,Jt1k ci minql/ Adnde oznc1cw dol<.qd" i j;iscmejest j({/<.o jed110 s!owo: iAdnde vc1111os?
111inla/111inly?" itd.
iQu tal? Co slyd1m'? /]C!k leci? Cmo
iQue tal trabaja la nueva colega? }rtk jmmtje 110UJrt ko!cankrt? iCmo est{1 tu madre?
.'.Que tal tu sopa? }ctk tc1111 tUJojc1 ZlljJct? I }ctk ci s111t1k11je fUJojtt Zll/Jtt? }ctk si llliewct twojct 111c1111c1?
iQu tal estuvo el fin cle semana? }t1k minql weekend? .'.Cmo fue el fin de semana?
iQu tal si nos vemos el clomingo? Co j;owiesz net sjJotkrmie w 11iedzie!? je1k 111i11ql weeke11cl?

167
166
Cual - cuales
A cmo estao las sarcinas? Uywctjqc et cmo /1yttt111y o ce11 oraz
Liczbct pojerkJ'llCZrt: .'.Cual vino pecimos, el tinto o el C11til wctczy ktrfry!ktrct/ktrfrzy", ,Jctki!
Po ile sq/Jle koszt1tj Sttrc61Jlki? odctt.
rosaco? jctkct/jctkie" i j1ytrt ojed11q osob lllb rzecz.
A cmo estamos hoy?
Ktrfre wino wemiemy, czerwone czy Zctimek wal .rl11y clo stc1wicmic1 j1ytc111,
Ktrfrego dzisictj mm11y?
niowe? w ktrych istnieje wybrfr z wikszej liczby .
.'.Cual es tu coche, el rojo o el W liczbie mnogiej 1tywctmy formy cuciles.
azul? Rzeczy /J1b osoby, z ktJ)'ch wybierct111y,
Odmienne zaimki pytajce
KtiflJ' to twj .wmochd, czerwony wprowctdzcm1y J1rzy 1tyci1t j1rzyi111kct de +
czy niebieski? rzeczownik.
Quien - quienes Liczbct 11111ogrt: .'.Cuales cle tus colegas hablan
Liczbct pojeclyuczct: Quio viene hoy? Quierr - kto" j1ytct o jedt1cf osob. Przy bien frances?
Kto dzif przychodzi? 1tyci1t quienes j1ytcm1y o wiksz liczbr~
Ktrzy z twoich kolegrfw mwiq
Pedro. osrfb. dobrze jJ11 frcmmsk1t?
Pedro. .'.Cmiles son tus zapatos?
Liczbct mnogct: Quioes vienen hoy? Kiedy nie wiemy, ile jest osrfb, 1tzywmny Ktrfre .rrf twrije b1tty?
Kto cizi.( jJYZychoclzi? zrtimkct quien.
Pedro y Ana.
Pedro i !lna. Cuci! i cuci/es mogq wystj1owcll' z j1rzy-
i111kt1mi i OZl/clCZctjtf UIUJCZcts:

Quien moe wyst/1owc1 z przyimkctmi con cuci! - z kflfrym, z ktrfr/z jctkim,


.!Con cual linea aerea va a volar?
i jest wtecf:y tl111nttczo11e nc1st/llt}ctco: zjctkq
Ktrq (dos. Z ktrfrq) !i11iq lot11iczq /1rm//kt11i poleci?
con mriles-z ktrfl)'mi/z jctki111i
.!Para cual cle tus hijas es este regalo?
/Htrct cuaf - dfct ktrfrego (jctkiego)/dfct
.'.A quin quiere Juan? -kogo Dl[{ ktrfrej z twoich crfrelc. jest te11 prezent?
ktrej (jctkiej)
Kogo kochct )11tm? j1am mciles - diet ktrf1J1ch (jctkid1)
A quines !es vas a enviar tarjetas? - krmm
Krmm wylesz kcrrtki? .!A cual de rus herrnanos quieres mas, a Pepito o a A cuci! (a mciles) jest 11ywr111e, gdy
.!Con quin vives? -z kim .Juanita? zctimek j1ytctjqcy orlnosi si do osb bdqqdJ
Z kim mieszkmz? Kogo ze swojego rodze1istwr1 kochc1sz bcmlziej, Pepito czy w zdc111i11 do/1elnienie111 bliszym lttb
.!Para quin es esto? -diet kogo }1tcmit? dctl.rzy111.
Diet kogo to jest?
.!De quin es el cochc? - czyj/or! kogo
Czyj jest (ten) sc111101.hrfd?

168 169
.'i,F
'.;;/''i

Cuanto - cuanta - cuantos - cuantas


cuanto + rzeczownik
Cttcinto - ile"jest Zt1imkie111 odmiemiym
Liczba j1ojedyncza, rodzaj mski: 1 zgadzct si UJ liczbie i rodzctjrt z rze-
.'.Cuanto cuesta este vestido? El hotci q ue te recomiendo esr{i ce rea de la playa. Hotel, kt<fiJ' ci polecctm,jest blisko p!cty.
czoumikie111, clo ktrfrego si odnosi.
Ile koszt1tje fet s11kienktt? Las playas a las que pucdcs ir desdc alli esran muy Plc1e, 1w kllfre moesz slcntJtqcl chodzi, sq
Liczba J1ojedy11czc1, rodzctj e1/ski: lim pias. bctrdzo czyste.
iCuanta fruta necesitas?
Ile owocwj1otrzeb11jesz?
Liczbtt 11mogtt, rodzaj mski:
.'.Cuantos dias te qucdas aqui?
Ile dni zostcmiesz t11taj?
Este es cl hotel que re recomicndo. Zttimki wzgldne wprowctdzctjq zdmzict /'-
Liczbct mnogtt, rodzaj e1iski:
iCuantas monedas hay aquf?
Io jest hotel, ktifiJ' ci j;olem111. wzglc/11e. Nctjcz.fciej 11ywr111y111 Ztlllll- ~~f)
Ile monet jest t11taj? Es cl hotel adonde vamos. kiem wzgldnym jest que.
Io hotel, do ktrego idziemy/jedziemy.
cuanto + czasownik Zwr mw1g, e Ztlimki wzgldne, w jirzeciwie1istwie do ZC1i111kw j;ytctjqcych, nie mctjq akce11t11 ((11'/,'.
.'.Cuanto dura la pclicua? grc!{icZ11ego. l~/
Ileijak cllttgo J1wc1 film? l~jJo/q~zCllill z czasownikiem c11cfoto jest
meodmienne i oz1wcz,7 ile", ,Jak d!1tgo" La ropa que has comprado no me gusta. W' jzyk11 hiszj){l1Jski111 1v zdm1ir1ch
c'.Cuanto tarda cl avin?
Ile spnict si samolot? Ubrct11ic1, ktre k11j;i/e/ -lctf 11ie jJoclobctjq mi si. wzgldnych jwzeci11ki z regli!)' 11ie wyst
.'.Cuanto mide? La blusa que traes es muy estrecha. /J/fjq .
Ile mierzy? B!11zkct, ktrq przynosisz jest bcmlzo wqskcr..
/"
<:1j '- I Kiec6 1jecl11e1k zctimki wzgldne wjJrowct-
~~/)
~
f7yrc1en ie a cttiinto l!J'Wrme;'est cvsto do J'.J
t
i;11tc1;1i't" o ~"''"' 'A cuanto estan los tomatcs?
t (
Pero estc vestido azul, que es justo Io que necesito
Ov
para el baile, pucdes presnirmelo. rlzrtj4 rlodr:1tkowe in(ormctcje, ktrfre nie s4
11/e t niebiesk s11kienk, k11fre1 jest dok!adnie tym, czego niezbdne d!rt se11s11 zdcm ie1 stc1wir1111y
1

<1Y\ Zdania wykrzyknikowe j10trzeb1tj 11c1 hrtl, moesz 111i poyczy. j1rzeci11ki.
. ''M{/ Zet po!llocq zaimkrf111 PJ'tctjqcych,
wykrzyk11ikowe: et przede wszystki111 zctimkct q11i, moe111J' /omwlowct zdctni?t
iQue horror!
iQuebien! ]?tkie to strctszne!
iQuerarde! Jctk (to) dobrze! i.Qui en es csc chico que llcva gafas? Que t!11111c1czymy net jzyk j1ol.rl<.i jctko
Jrtk (ale) pno! Kimjest ten ch!oj1({.k kM1:J1 nosi ok11lct1J1? ktiJ', ktrct, ktre". Zc1i111ek ten jest
iQue guapa cstas hoy! 1

iQuien Io va a saber! Jak laclnieclzisictj UJ)'g!qclasz! La paella que prepara Lola es cstupenda. 11ieodmie1111y i moe sir: odnosi do osrfh h1h
iCuanto Io siento!
Kto to moe wiedzie! Pr1e!le1, kt1f1Y/ jmygotowttje Lol({, jest wsjJcmia!a. rzeczy.
]?tke 111i przykro! Quicro cse bikini que cst{i en cl escaparatc.
iCmo me ha gustado tu regal o!
./rtk bctrdzo podobrt! mi si twj jmzent! Chc Io hik.i11i, htrfre jest JW urystmvie.
Zdcmirt w11krzykniko1ve
.J .
'''Jzlo z 1 ,
'' 1' l )'llCIJCf st omvroconym wykrz 1k11ih.' ( ') k ,. . .
1101111ct!11y wykrzyknik ( !) . J .tem 1 ' c111c1 01m1 zclcmtct wyst/lllJe

170
171
La novcla a que te refie res me gusta. Que jest tc1ke 11y1wme po j1rzyi111kc1ch a,
Powie, do ktrej 11ctwiqZ11jesz, poclob({ 111i si. con, de, en w od11iesie11i11 rlo rzeczy. /'
Donde odnosi si do mtepcct i oz11c1czc1 ,(J~>,
La ciudad en que vivo es muy agradable. Es ta es la escuda clonde estudio. es1~afiol: . gdzie", w/net ktrym, -w/net kt15rej, ih1
lviictsto, w kt1ym 111ieszkc1m, jest bcmlzo mile. 'Iii jest szkolc1, gdzie/w ktrej 11cz si h1Szjlrmsk1ego. w/net ktrych".
La pasta con que se prepara esra receta es nrny
suave. 11y1 wmy r11J11ie z
Zc1i111ek donde
Cit1.rto, ;; ktrfrego jJrzygotouJ11je si ten jJrzejJi.r, jest bttrdzo El camino por donde vamos .no es. peligroso.
j1rzyimkt1111i.
delikcttne. Drogct, ktrrt idziemy, nie jest mebezjnecznct.
Estos son los lagos de que te he bablado.
Tb sqjeziom, ol~tr51ych ci 1111fwilem/-fm11. Adondej7iszemy rctzem: - ;est i~
l~ctrao 1 lne
b . Mi jsce do ktrego J(/z;e111y, t-ctt
El sitio adonde vamos es muy o111to. e ' . . ..
- I .," ' kt1fre'f/do ktrego/do ktrflych" i rwnie odnosi si wylqczwe do m1e;sm.
Po sin, j1oromz j1rzyi111kc1ch wielosyle1bowych,jc1k njJ. jHtra, 11yt1ktll7yjorm el met! l11b ef que: !1do11de - g~zte , ao . .
El proyecto para el que/ para el cual trabajo cuesta var ios millones.
Projekt, diet k.trfrego jmmtj(!, jest wr1rt wiele milionw.
1-Iemos peclido 1rnis dinero, sin el que/ sin el cual no podemos continuar.
Poj1rosi!ifmy owicejj1imidzy, bez kt1ych nie moemy ko11ty1111011Jtt. El qtte, fet que, los q11e !Cis que
11ywc1my:

Tt'.1 eres la mu jer a la que quiero.


Ty jeste kohietq, ktrq kochcmt.
Quien bus~a, encuentra. Q11ien/quienes z11e1czy ktrfry/kt1frc1/ Ese es el club al que vamos los sabados.
Kto sZ11k.c1, Zl1?tjd1tje. ktrfre/ktrzy" !11b kto". Zrtimek ten To jest k!11b, do ktrego chodzimy w soboty.
Quienes saben de esto son Marta y Leo. 11ywa11y jest tylko w odniesie11i11 do osrfb.
La pas' t 't co11 la' que se 1)re1)ara esta rcceta es muy
Tymi, ktrfrzy otym wiedzcf, scf kictr!tt i Leo. lf~yst{!/J/lje .zw!mzczr1 j)(J j1rzyimkrn:h
suave. . .
La colega con quien comparto la oficina csta jeclt1osy/,:1bowych. Cictsto, z ktrego j1rzygoto1U1tje si ten 111zejns, ;est
cnfcrma.
hcmlzo rlelikt1t11e.
Kolecmkrt, z ktrfrc/ dziel bi11ro, jest chom. Estos son los lagos cle los que te he hablado
Ti'.1 eres el i'.mico en quien yo confio.
tanto.
Je.rte.fjedy11ym, ktre11111 ;;ftm1. 'Io sq jeziorrt, o ktrych tyle ci mriwilem/-lrmt.
Po j1rzyi111k11, zm11ir1st q11ien/ q11ienes, czsto 11yu1c1 si form ef q11e, fet que, los q11e i !t:1s que, 11jJ: - El que !et que, los qtte, las q11e
La que mas ttabaja aqui es Marisol. . , A, "
1tywcme set w zi1C1czeni11 ten, 'tor)' ,
La chica con quien hablas es mi hermana. Tct, ktrrt 11ctjwicej t!lftlj jmtm;c, to Mcmsol. ,,tct, kttfrtt", et,. 1<.torzy
I ' "
) " f e, kt,o'r,"
6

La chica con la que hablas es mi hermana. Es Pepe el que baib tan bien.

Tli eres el hombre a quien yo quiero.


Io Pepe trtk dobrze tc1J/czy. .
Jeli quien jest 11yte jako dojJel11ienie tos que viven aqui tiene1'. clmero.
'Iji jeste mczyznq, ktrego kochmn. blisze l!tb dct!rzc, j1oj1rzedzc1 je jlrzyi111ek et. Ci, ktrfrzy tit 111ieszkc1}tf, llltljt!: Jm!lfrfdze.
La persona a quien le mand los documentos esta
de viaje.
Osob<:, ktrfrej wyslctfe111/-lc1111 drh1111enty, jest w podry.

173
172
Este es el cliente del cual te he hablado.

~'"\:
El mal, la ctwl, los Clift/es i Im m ales Ha venido el experro cuyo programa utilizamos. Cttyo, cttyct, c11yos i myas (ktrego/
Tri jest klient, o ktIJ'111 ci 1illfwi!e111/-lm11.
(kt1y/ktrfm/ktrfre/kl!frzy") zgadza si w pzy.rzecll eksj1ert, ktrlrego j1rogram 11ywe1111y. kt1frej/kt1J ch") w jnzeciwie1istwie do
1
Busco mis gafas, sin las cuales no puedo leer. Ln.fv '
liczbie i rorlzr1i11 z rzeczow11ikie111 do El programa es para clientes cuyos ordcnadores son jzyka j10!rkiego zgc1dzajq si w !iczhie
Szttkcm1 ok1tlaru;1 bez kt1ych nie mog czytcn: 1

ktrego si odnosi. Zaimek ten jest 11yu;cmy muy r{1piclos. i rodzC1j11 z rzeczownikiem, ktIJ' nmtjmje
La casa delante de la cual nos encontramos es
clof{ rzadko, j1rzewcrnie jHJ j1rzyimkc1ch. . Progrc1111 ten jest dla klientriw, kt1J1ch komjJ11tery SCf jJo nich, nie jJrzecl nimi.
fam osa.
Moe by/ .rtoso1wmy jJ() sin, jHJr i jJrzy- hcmlzo .rzyh/<.ie. Zc1i111ki te s 11ywcme stos11nkowo rzcidko,
Dom, jJrzed ktlJ'ill si .rjJotkc1lifmy/-lyf111y, jest .rlym~y.
i111ke1th r!w11 l1tb wicej sylabowych w miej- Ese es el director cuya pelicula ha ganado un premio. gwnie w jzyk11 oficjctl11y111.
sce el q11e, ILI que. To jest rey.re1; ktrego fi/111 zclobyl nagrod. 117 111owie jJotocznej czsto zc1stJJ11ie si je
przez formy z jlrzyimkiem de, njJ.: de q11e,
del c11ttl, de lei aut!, de quien itd.

ll7 zdcfllittch wzglclnych 11ctjcz.rae; 11ywe1111y flJ'!t owcl}1mtjqcego (i11diwtivo).


Hem os pas ad o el examen, Io que/lo cual nos ale gra. lst11iefrt jednak syt11acje, wymctgcrjqce zcrstosowcmir1 s11bj11ntivo. Iuformmje 11c1 ten temc1t
Zdc1lifmy/-lyf111y egzctmin, co brJrdzo iws cieszy. Lo q11e i Io ctttr! tl!1111r1czymyjcrko co".
11

Zctimek Io q11e lqczy zdrmie glrfw11e ze wctjdziesz w rozdziale Si!hj1111t ivo (llJ'b lqczqcy) ", .rt1: 131.
11

Hubo un acciclente, por Io que/por Io cua!


llegamos tarcie. zdcmiem rozwijctjr;cym.
Bylu'.J'/Mdek, jnzez co si sjHf1ti!i111y. Zcti111el~ Io mal lqczy zclrmie jJodrzcl11e
rozwiitfjqce.
Lo q11e i lo met! 111ogq wystjlowru' ttfke jHJ
jJJzyit11hc1ch.
lLo que te voy a decir es nrny importante.
Yb, co cij1owie111, jest brtrclzo 1wrne. Lo q11e moe bJ1/ rw11ie tl11111rrczo11e 11t1
Dime Io que te pasa. jz.yk j;o/ski jC1ko to, co 11 i wy.rtjlowc1/ 11t1
Powiedz 111i1 co ci jest. j;oczqtk11 zdrmirt, w j1rzeciwie1istwie do lo
Todo Io que dices es importanre. Cllttl, kttire 111;r,r)1 11ie wy.rt/J/lje 11a
H~zystko to, co 111rfwisz1 jest wr111e. jJOczqtk11 zclcmi?t.

174
175
Si quieres, invita a Marcia. Zdcmict we1r1mkowe moliwe s stoso-
]ef!i chcesz, zt1jm1.f Marci. Si mviera menos trabajo, podda ir a cenar con
Invita a Marcia, si quieres. wcme, gdy wc1mnek jest 111ctlo j1rc1wcl11-
Zc1j1ro{ Mctrci, je.f!i chcesz. vosotros.
jJodob11y, jed11ctk (j1rzynctjmniej teore-
Si viniera, podrfamos hacer paella. Gdybym 111irtl/ -!et 11111iej jmny, 1111fglbym/moglr1by111 i.(/ z
Gdyby j1rzyszlct, 111oglybyfmy zrobij1r1el!. tycznie) moliwy do .~1cl11ie11ict.
Podrfamos hacer paella, si viniera. we1mi 11r1 ko!ttcj.
Moglybyfmy zrobij1aefl, gdyby jmyszltt. Zdcmicr wttrtmkowe 11ierzeczywiste s
Si mi jefe no me hubiera pedido el reporte,
stosowcme, gdy wc1r1111ek jest niemoliwy do
habria ido a cenar con vosotros.
Zdm:iCI ;~rtm~kowe j1oclrtjtf u: zclm1i11 glrfw1?111 sk11tek wr1r1111k11 zrtwctrtego w zdct11i1t jioclrzrlnym z z si. Gclyby szef nie poj1rosil 11111ie o re1j1ort, sj1elnienit1 i dotyczy j1rzeszlo.fci.
Kole~nosc zdm111r1drzrlnego 1 !1orlrzc~1/oego;est c/owolwt. \'(/jzyk11 hiszjJcl!iskim wynfllidl!I)' trzy mdzctje j1oszedlby111/j1oszlc1bym z wr1111i (wtedy) 11c1 kolctcj.
ze/cm wrtmnkozvych: rzeczyw1Ste, mozltwe i 11ierzeczywiste.

Szyk zdctnic1 wrmmkowego moliwego:

Gdy chodzi o wc1r1111el<. niejmnvdoj1oclob11y


Zdttn ie j)()drzdne z si Zdtmie glrfwne
~~ Si tengo tiempo, voy e1 la playa. Zdc111ict we1mnkowe rzeczywiste srf 11y l11b niemoliwy efo sjieluienict w terc111iei
te llamaria.
~t) Je:fli 111r1m.czc1s, chodz 11rt j1lct. wm1e, gdy osobct 1111fwiqce1 j1odctje wcmmek Si tuviera tiempo, szoki !Hb jlrzyszlo.fci, UJ zclrmi11 pod-
S1 estudias espafiol, puedes hablar con los stct!y lt1b orlnoszr1cy si clo jlrzy.rzlo.fci Si mviese tiempo, rzdnym wystj11t)e imjJerfecto rle sub-
Gdyby111111ic1!/-lc1 czrt.r, zc1dzwo11ilby111/
espai'ioles. i moliwy do .rj1elnie11irt. zc1rlzwo11i!t1bym do ciebie. junti-vo, 11cttomiast w zd1mi11 glrfw11ym
Je.fli 11czysz si h7szj1c11iskiego, 111oesz roz111e1wic1 condicionctl imjJe1:fecto.
Si fueramos ricos,
z I-Iiszjkt11ct111i. no trabajarfamos.
Si fuesemos ricos,
Gdybyiny byli bogC1ci, nie prr1cowrtliby/my.
117 tworzeni11 zdc11i wcmmkowych rzeczy- Szyk zdcmict wr1r1mkowego nierzeczy-
wistych 11ct!ey zwrci 1mJctg{: 11rt t/{/Jt{:- wistego:
jJ/l)CflJ szyk:
Ge~)' chodzi o wcm111ek niemoliwy clo
Zdanie podrzdne z si Zdrmie gt'<fwne
spelnie11ic1 w j1rzeszlo.{ci, w zclcmi11 j1oclrz
Zdanie /1odrzd11c z si Zdcmie glrfume Zrlcmie jiodrzdne wystj111je czctsie
10 Si hu bi era reniclo ticmpo, te habrfallamado.
cl11ym wystjJ1tje jJh1scuttmjJe1:fecto de
Si me Hamas, te puedo dar la rcceta. terc111iej.rzym jJresente, 11c1tomic1st zclcmie Si hubiese ten ido tiempo,
Gdybym mietli -!et czrts (wtedy), wdz111011ilby111/-lr1bym do ciehie. .wbj1mtivo, 11r1t11111ittSt w zclc111i11 glrfumy111
}es7i do 11mie zc!(izwo11isz, 111og
dt11.' ci j1rzej1is. glrfume:
Si hubieramos siei o ricos, no habrfamos trabajaclo. condkionctl j1e1fecto.
Si no encuentras trabajo, vas a rener poco dinera. - wystf11tje UJ j1resente, jeeli sk!ttek jest
rendras poco dinera. stctly htb 111ystjmje rrfw11ocze.f11ie. Si hubiesemos si do ricos,
.!e.rli nie wrtjdziesz jm:uy, bdziesz 111iei' 111alo j1imidzy. - wystjJ1tje w czc1sie j1rzyszlym futuro fttb Gclyby.(my byli bogc1ci (wtedy), nie jm1co1vr1libymy.
z krmstmkljq ir er + bezoko!icwik jeli
wrmmek dotyczy jlrzyszlo.(ci. \'(/mowie potocwej u1 zdcmictch wctmnkowych nierzeczywistych czsto strwtje si j1lmmt1111jJ<!1/ecto de
suhjuntivo Mrumo w zclcmi11 glwuy111 jttk i j1oclrzclny111:
1
16''. iHoe wystc;j1i tC1ke w t1)'bie rozkctz!tl)C.t,.,'lll i111'1ercttivo:
"-lJI ) ~J f
Si hubiera teniclo tiempo, te hubiera Hamado.
cli/ Si quieres, hab la conmigo. Je.iii d1cesz, j111roz111c1wictj ze l!lllrf.

177
176
~
/'," Dora di ce/ha di cho que viene. Dom 1111fwi/j1owiedzit1fr1, e jJrzychodzi.
\~) Mr1111rf: "Sirve el caf, por favor." 1iJ1b rozkC1zttjqcy UJ mowie zrrlenej wjJro-
v Doradijo/cedaquevenfa. Dom jlowiedzirtlcr, e j1rzychodzi.
Mc1mc1: Podctj ke1w1 jlrosz''. UJc1clzmny jnzy jlomol)' CZ({sownikw deci1;
Mam~i dice que sirvas el cal'. j1edir, recomendctr it/1. 1 j10 kt1J1ch 11crst
./r(y',,
!VIowa zalena wyst/mje w jzyk11 hiszjJa17ski111 wwczas, gc61 chcemy zreferowm' czyjqf wyjJowied, nie Mcmtct 1111fwi, eby jJodct!/-/ct kr1w. /J11je qtte.
\~// l)'tttjqijej dos!ownie. Bardzo wane jest, wjr1ki111 czctsiewyst/111je czmoumik zdrmia gl!fumego. Z111ienir1 si rwnie flJ'b zdania j1od-
rzd11ego: Jryb rozkctutjqcy jlrzechoclzi
Czasowniki zdrmia glumego, wjJrowadzajqce mow zctle11q, to midzy innymi:
w j1resente de s11hj1111ti-vo.
decir (111rfwii~ jJowieclziei? 1 exj1licctr (wyjrtfniai~ t!11111c1czyi? 1 contctr (ojJowirtclm?, oj1inar (rqdzii~
oce11im).

Moiuet niezct!e1w: Kiedy czrtsoUJ11ik zdetnict gwnego, wjlro-


So11iC1: El rrabajo es importante." wcrc!zc1jc1cego mow zct!enq, jest w cze1sie
A MoUJrt niezalena: M01vc1 zctlentt UJystjmje w zclcmittch Jnc!efi11iclo, lmjmfecto l11b Pl11Smc1111-
/W'
r,t.rit? Sonia: "El trabitjo es importante."
rnJv'
zoonych i jest zctwsze jH1/1rzeclzo11tt Mowrt wle11r1: jJe1fecto, czm zdr111ir1 j;or/rzclnego z111ie11ic1
Sonitt: Pt<tcrt jest Uktllct". czrrsoUJ11ikie111 zwiqzcmym z mrfwieniem Sonia cijo que si zgoc!11ie z zcr.wdc1111i 11r1stjJstwcr czcmfw.
omz sjHfj11ikiem qt1e (e). Sonia decfa que el trabajo era importante.
Mowc1 zrtlena: jeeli czcrsow11ik zclrmirt gwnego jest Sonia habfa dicho que
Sonia dice que w jlresente, jmterito f!erfecto, fi1t11ro !t1b
Sonia ha dicho que el trabajo es importante. co11clicio1w!, czas zc!C111ic1 jH1rlrzclnego
Sonia cira/ dirfa que w111owie zrrleuej nie zmie11ia.ri(?. \.fi zdcmi11 podrzdnym zcrchodzq ncrst/nr
jt(ce z111iemy:

Pereo: "Me gusta viajar." - fm.renie j;rzechodzi w l111j1er{ecto


Paco cijo/ceda/habfadicho que le gustaba viajar.

Rogelio: "<.Vais a estar hoy en casa?" Pytrmie UJ 1110UJie w!e11ej jest wjlro- jlreterito Jmfecto j;rzechoc!zi w Plrr.r-
Pereo: "Ya he via jad o mucho."
Rogelio: Bdziecie dzisi<1j UJ clo!fl!I ?" wr1dzr111e zet jJOll/OCCf CZCISOWll i krhv c11m11j1er{ecto
Dijo/Deda/Habfa dicho que ya habfa viajado
Rogelio quiere saber si vamos a estar hoy en casa. j1reg11ntar, no sr1ber !11b q11ere1 sr1ber,
mucho.
Roge!io chce UJiedziei~ czy bdziemy clzisictj UJ c/011111. j10 ktrf1Jch 11crst/J11je .rUwko j1ytrtjt[ce1 1w
Rogelio: "Acnce vais air?" jlrzyklrtd qlt(f, qttien, Clf{tndo, cl/nule, Jnde(h1ido jJozoslr1ie w llldefinido !11h
Pereo: "Fui a Per{i."
Roge!io: Dokqd jJjdziecie?" r1dnde, c1imo. Dijo/Decfa/Habfa clicho que fue/habfa ido a j;rzechodzi w P!tr.rcrw111j1C1ji:cto
jefli w J1y/<111i1111ie1/ICI sl!fwkr1 j1ytrtjqcego1
Rogelio pregunta acnce vamos a ir. Peri'.1.
11yUJmny si (czy).
Roge!io j1ytc11 clokqcl jJjdziemy.
Pyt<mirt UJ mowie zrt!enej jJod!egrtjr/ tym Pe1co: "Pronto ir a China." /irtrrro si111jl!e j;rzeihodzi UJ col/tlicio11ctl
JC1111ym zrrscrc/0111 llC/St{:jJstwcr czcrs1fw, co hme Dijo/Decfa/Habia di cho que pronto irfa a China. i111jmfecto
zdc:mitt.

178 179
PC1co: "Recomiendame una ruta." ln1j1erc1tivo (t1yb rozkctwjCflJ') j1rze-
Dijo/Deda/Habfa dicho que le recomendara chodzi w imj1e1fecto de .rttbjmitivo
una ruta.
wiczenie 1
Pr1co: "Ojahi haya buen ticmpo." jmse11te cle s11hj1111tivo jlrzechodzi w im-
Dijo/Deda/Habfa di cho quc ojala hubiera buc n jJeJfecto de .whj1111ti110 Odpowiedz net podctne pytc111it1, 11ywrtjqc ntt.rtp1tjcfcych przecze1i:
ticmpo.
nad ie tampoco nunca nada ya
Zmirmie nie 1t!egrtjq:
U na entrevista con una modelo fam osa.
Pctco: "Maria era rubia."
-lmjmfecto l. iSicmprc esras a dieta?
Paco dijo/decfalhabfa dicho quc Maria era
rubia. No,~~_;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. iAlguicn te escogc la ropa?
Pttco: "Po<lrfa ser de tu cdad." -crmcliciowt!
Paco <lijo/dedalhabfa dicho quc podrfa ser de No,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mi edad. 3. iHaces todo si1~ consultar a tu agentc?

Paco: "Yo ya la hab fa vis to ant es." - Pl11smr1111Jm]ecto No,~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Paco dijo/decfa/habfa dicho quc l ya la habfa 4. Las orras moclelos de tu agcncia no llcvan tatuajes. Y tli?
vis to aatcs.

Niektre elementy zdrmir1 w mowie zrt!enej 11/egtlji:l wui:mom w ce/11 zt1chouktn1i:1 sem11 wypowiedzi 5. iTodavfa trabajas en un bar?
ide11tycwego ze zdr111ie111w mowie 11iezc1le11ej:
No, --'-:_'__.:________________ . Ahora gano suficiente como moclelo.
Hijtt: . "Quicro tu rcccta del flan porquc mis amigas vienen a vcrme."
MC{(/re: "Mi hija dice quc quicre mi receta dcl flan porque sus amigas van a vcrla."
Crkr1: Chc twj jrrzepis 11r1 h11dy1/, /Hmiewa moje j;rzyjctci1f!ki j;rzychodztf: mnie odwiedzi."
Matkr1: Mojr1 crkr1 1111fwi, e chce mj j;rzej;is 11c1 bt1cly1i, poniewa jej przyjr1cilki jmychodz jq.
odwiedzi(."
Uwj;elnii pytcmit1 oclj1owiec!nimi zr1imkc1mi j;ytc1jczl)'llli.

l.
- - - - - - -se !lama usted, sefiorita?
2.
- - - - - - -se escribe su apelliclo?
- . I
3. anos tiene.
4. - - - - - - -vive usted?
5. - - - - - - - nacionalidacl tiene ustecl?
6. - - - - - - -profesin tiene usted?

180
181
wiczenie 3 wiczenie 5

Po&me poniej j1ytc111ict konkm:rowe sq niestety 11iej1elne: brttk1tje w nich zc1i111kw wzglr/17ych. Uwj1elnij UwjJeli!ij j1yfrmict jJ.rychotest11 jJ(}(/cmy111i czasoumikctilli. UJstmv je w oc/jHnvieclnim czasie, stosNjqc t1)1b
zdttnict odpowiednimi zaimkcm1i wzglrlnJ1J11i. oz11rtj1llltj?(C)' (i11tfiwtivo) fll(; s11bj1111 tivo.

qu?
1. Concntrese en los paises _________ se babia espai'iol. l. Qu anima! serias s i - - - - - - - - - - - - - - uno? (Por
ser
2. Diga el nombre del principe espafiol, es cl heredero de la
coro na. 2. Qu - - - - - - - - - - - - d e otra manera si volvieras a vivir tu vida?
haccr
3. Diga el nombre de un pais latinoamericano no se habla
-------------
es pa i1 o l. 3. ((mo habria siclo tu vida s i - - - - - - - - - - - - - con tu primer amor?
casarsc
4. Diga el nombre de las islas del Mediterraneo ____________ viapn
muchos turistas. 4. Qu harias s i - - - - - - - - - muchfsimo dinero en la loteria?
gan ar
5. Diga el nombre de una capital centroamericana - - - - - - - - - - - - s e llama
5. Qu re gustaria cambiar en tu vicla actual si _______ cambiar cios cosas?
igual que el pais. poder
6. Describa el lugar - - - - - - - - - - - - - hizo su t'.1ltimo viaje.
7. Diga el titulo cle la t'.1ltima pelicula - - - - - - - - vio. wiczenie 6
8. Diga el nombre ciel m a r - - - - - - - - - - - - - se encuentra la isla de Cuba.
Zrt111ie1i j1oni.rze WJfiowieclzi Jttt 111owr wle11q.

wiczenie 4 En el consulrorio:

I. f\riirlico: Qu le duele, sefiora?


Polqcz jJtt.r1tjqce do siebie czci zdt:ni.
Nietrt: El mclico pregunta - - - - - - - - - - - - - , abuela.
l. Si hubieras ido a la fiesta a. vamos a la playa. l. iAcuestese ahi!
2. Mdico:
2. Si tuvieran clinero b. Ilegariamos a tiempo. 2.
3. Si furamos tcmprano c. habrias conocido a mi novia. Nietrt: El mcico cice , abucla.
------------
4. Si hace sol cl. comprarian una casa. 4.

Dos dias mas tarcie:

3. Mdico: l-Ia tenido tensin alta?

!lb11e/({; El medico quiso saber - - - - - - - - - - - -


4. f\rldiw: Torne estas pastillas y llamerne en una semana.

!lb11e!rt: El medico dijo - - - - - - - - - - - - - -

182 183
z bezokolicznikiem w miejsce !J11j1ertt-
iA comer! iA trabajar!
Do obic1d11! Do jJrctl)'! tivo

jJO okreflonych czrtsownike1cl1


Te invito a mi fiesta el sabaco.
Zc1Jmtszct111 ci 17d moje j1rzyjcie w sobot.
A qu se refiere el articulo?
Przyimek et jest 11ywcmy: Czego dotyczy ten ctrtyk1t!?
Vamos a corner.
Idziemy jef./Bclziemy jef/.
/'-
-~) c"IJor ~ue, no mv1tamos
a Dora? j1rzed doj1elnienic111 bliszym, gdy
Vuelva a repetir, por favor.
~'it/ A 111oze zc1t 1rorii1111
LrU-./
1
J
Dor";;
r
chodzi o osob lt1b rloklc/{lJ1ie zt!efinio-
Prosz jlowtrzy.
Le he compraclo un regalo a mi mujer. wcme zwierz, orctz jlrzed cloj1elnienie111
K11jJile111 mojej onie prezent. dctlrzym - w licznych wyrctenictch.
A veces es mejor esperar.
Czdsttmi lej1iej jest j1oczekm'.
Voy a Espafia. /1 rzy j10tlrtwcm i11 kiemn k11 A ver si podemos meter otro gol.
}t1d do Hiszj1cmii. Ciekctwe, czy moemy strzelil'jeszcze jed11q brctmk.
Viajo a Salamanca. AI final el equipo pas a finales.
Poclr11j do Sctlc1111emki. W' ko1/C11 clrttynct j1rzeszf,t do fine1f11.

De aquf a Madrid no es muy lejos. - j1rzy j1odr1wcmil1 ocllcglo.fci


Stqcl do Mc1dryt11 nie jest zbyt dct!eko. Nie zt1jJ011111ij, e jlrzyi111ek tt + el skrctcrt si do ctl.
Len est<l a 40 kilmetros.
Letfll ley w ocllegfoci 40 kilometrw.

Primero vas a la izquierda, luego a la clerecha y al - jwzy 11iekt1fr)11.h okrele11ir1d1 mie/rcct


lado del banco esta la oficina.
Przyimek de jest 11ywcmy:
Nctjjlierw idziesz w lewo, j1ote111 w jmtwo i obok bcmktt
jest bi11ro.
w okrefle11ic1ch jJoSi(ldcmict i J1rzy11e1-
Juanito es el hijo de la amiga de mi tia.
Tengo una cita a la una. jlrzy okre.11enic1ch CZrts11 wiek11 i czsto !euoci
1
}11cmito jest syne111 jmyje1cilki mojej cioci.
lvict111 .ijJOtkcmie o j1imuszej. t!iwoici iDe quin es el libro? Es de la biblioteca.
A los 21 afios ernpec a trabajar. Czyjct jest tct ksiqkct? Jest z biblioteki.
lf/ wiek11 21 fttf zctczrtle111/-lc1111 jlmcowrri'.
Me lavo los dientes tres veces al clia. - w okre.fleuictch jJochoclzenict
Vengo ciel norte. Soy cle Bilbao.
Myj zby clwct mzy dzie11nie. Pod1oclz z jJluocy. jestem z Bi/beto.
De hoy a mafiana descanso.
Od clzd do j11trct odj1oczyw<1111. przy okreflc111i11111c1terirtl11 z jctkiego cof
1
Es un sofa cle cuero muy fino.
To jest so/ct z brmlzo cleliktttnej skrfry.
jest wyko11e111e
Estas son patatas a la francesa. - jlrzy okreflr111i11.rj10sob11
T sq zie11111ie1ki /10 /rct11c11Sk11. El jersey es cle lana.
(Ten) Sweter jest z we/ny.
A caballo son doce horas, a pie es un dla.
Konno StJ to dwie godziny, /1ieszo - jeden dzie1i.
185
184
Paco es el chico de gafas y de saco negro. w niektrych str1/ych wyrttenirtch
w ojJisach, shtqcylh do iclentyflkc1cji De nada.
Paco to ten ch!opttk w okttlamch i czttrnym jJ!c1szczt1. osb Nie 111t1 zc1 co. i zwrotC1ch.
Vamos, icamina de prisa!
Tc gusran las novelas de amor? w tworzeni11 rzeczow11ikw zloonych Dctlej, id szybko!
L11bisz romttnse (jJowieki rov1t1nfJ1czne)?
ffienes las llaves del cache?
Mmz kltrczyki ocl scmwchoc/11?
Pc1111itctj, e jmyi111ek de + el skrr1cc1 si do del.

Me trae un poco mas de pan, por favor. - w okre.fle11ic1ch ilo.fci


Prosz mi przy11ie.f troch wicej chlebtt.
Quiero un vaso de vino tinto.
Chc kieliszek czerwonego wina.
Me pone l OO gr de ueso suizo. Przyimek en jest ttywcmy:
Poprosz 1OO grmnw szwajcctrskiego serct.

iMi pasaporte no esta en el balso! - w okrelenicrch miejscct


Hoy es el 29 de febrero de 1999. - jJrzy jl()clmvrmi11 drtty
Dzije.rt 29 ltttego 1999 roktt. Mojego j)({szj;ort11 nie mrt w torbie!
Este fin de semana estoy en casa.
De joven vivfa en el campo. - w okre.fle11ictlh cza.w W ten weekend jestem w c/011111.
W 111/ocloci 111ieszkct!e111/-lctm 11c1 wsi. La maleta esra en la cama.
Son las diez de la noche. V0tlizka jest net lk11.
Jest dziesiqttt wieczore111. Estudio en una escuda.
Ucz .ri w (jmunej) szkole.
La consulta cierra de cios a cuatro. jJrzy j;oc/c1wcmi11 111oment11 jJoczqtko- La !eche estft en la mesa.
Gabinetjest zmnknity od dmgiej do czuktrtej. wego j<tkiegofokres11 czm11 Mleko jest net stole.
I-Iay un cuadro en la parcel.
Estamos a un kilmetro de la playa. jJl'ZJ' jJodmw111 i11 ocllegloki Nrt .(cirmie jest obrctz.
Jestemy kilometr od play.
De aqui al cine son dos cuadras. Siempre tomo vacaciones en vcrano en agosto. - w okreflenictch czctstt
Stqd do kina jest pl mili. Zawsze bior 11dojJ lC1tem, w sie1tmi11.
Mi amiga naci en 1964.
Delante de mi ventana hay un arbo! grancie. w polqczenilt z 1Jiektrf1J1111i okre.fle11ic1111i
Mojct jJrzyjc1ci1f!kc111rodzilr1 si w 1964 rok11.
Przed moim oknem jest dtte drzewo. miejsctt Las elecciones seran en una semana.
Ven antes de corner. lf1:J1bo1J' odbcl4 si zet tydzieii.
Przyjd j1rzecl obir1cle111.
Dfgalo en espafiol, por favor. - z 1wzwmnijzyk1fw
<'.Te acuerdas de Marta? - jJO niekt1ych CZ<!SOUJ/likach Prosz to jJowiedzie j;o hiszpc11isk11.
Pr1111itttsz Mart?
iMe alegro de verte!
Ciesz si, e ci widz!

186 187
.'.Vamos en coche o en autoblis? przy /1oclctll!cmi11 rodkrfUJ trc111sport11,
jedziemy smnochodem czy r111tob11Je111? kt1y111i si pomszr1111y
Przyimek j1orjest stosowcmy:
Siempre pienso en ti. po okre.l'lonych czmownikr1ch
Zr1wsze myl o tobie.
Quedamos en ir al teatro juntos. iLo hice por tu culpa!
U1111fwi!i.(111y si, e p1fjclzie111y retzem do tee1tm. Zrobiem/-r1m to z twojej winy!
Voy por un refresco.
Id jlo jctki.f netjHfj orzewict)CflJ'.
En genera no desayuno. w okreflonych wyme11it1dJ i zwro!C1ch.
PrzeUJrtnie 11ie jrtrlmn .i'J1ietdc111ir1. No puedo venir por rener mucho trabajo.
En realidad deberfa hacerlo. Nie mog przyj.(/ z powoc/11 cl!tej iloki jJrtll)'.
Istotnie /Hitvinie11/powiimr1 to zrobi/.
Mandame los datos por fax. - clo j1odr1wcmie1 sj1osob11
Przy.flij mi rleme fa1ksem.
He sabido el resultaco por el teleciario.
Dowieclzictfem/-lcmt si wy11ik11 z dziennikrt.
Przyi11lek pttrrt jest .rtosowr111y: jlrzy j1ode1wcmi11 ogrflnego, 11iecloklt1clnie
Pase por aquf.
Prosz przej.(/ tdy.
okre.(/onego ojn:ftl miej.red
~~) Estas flores son para ti. - W Zllt/CZCllilt c/frt"
Voy a hacer un viaje por Sucamerica.
1:r~ Te kUJictty sef diet ciebie. \Vybior si w j1oclrrf /Hi J1111eryce Pol11cl11iowej.
Damos una vuelta por el centro?
Estas son copas para vino tinto. - w okre.(/enit1ch ce/11 i /1owocl11
Przejclziemy/Przejeclziemy si jHi centm111?
T sq kieliszki clo czerUJ011ego winrt.
Estudio mucho para tener buenas notas. - w okre!cnictch cws11
Por la mafiana no pueclo, mejor por la tarcie.
Ucz(! si dtto, eby 11liei' dobre ocmy.
Remo nie mog, le/1i~j bdzie po j1ol11dn i11.
Voy a quedarme en la isla por un mes.
Estos paquetes son para Colombia. przy okre/lrmi11 111iejrcrt kimmk11
Zostrm nr1 wysj1ie przez miesicfC.
Te jJC1czki .rq do Ko!mnbii. przeznctczenict
El toro salt por encima de la barda. w j1olqczeni11 z niektrfrymi okre.flenictmi
Para las 9 ya vamos a terminar. przy /1odr1wcmi11 okrdlrmego 111omc11t11 miejscct
Byk przeskoczy przez plot.
Do clziewiqtej (net clziewic;tr/) j11 sk01lczymy. !11b /Hit)' zrobie11ic1 czego.(
Se escap por cletri1s cle la casa.
.'.Dejamos la discusin para manana?
Uciek z tyl11 r/011111.
Zostr1wimy t clysk11Sj 11r1 jllfro?
.'.Por cuanto se vencie este terreno? - j1rzy /1oclr1wcmi11 ceny
Esto es fiicil para ti, verdacl? w ceht ocl11ie.rie11ic1 si1: do koJ1kret11ej
Ze1 ile sflrzeclc1wr111y jest ten gr1111t?
To jest r1twe cllr1 ciebie, prmudc1? osoby.
Se vencie ese terreno por 100. OOO euros.
Ten gmnt jest sj1rzedctwcmy zet 1OO OOO e11ro.

188 189
Los incas cambiaban el oro por cosas sin valor. - w z11ctcze11i1t Z?t (cof)/z?t (kogos)"
Inkowie try111ie11ict!i z/oto net rzeczy bezwartociowe.
He pagado la cuenta por vosotras.
ZctjJ!ctcile111 mchtmek za wm.

El Fausta fue escrito por Goethe.


j;rzy j;oc/awcmi11 osoby wykomtjqcej
Fcmst" zostct! nctpiscmJ' jJrzez Goethego. En mi casa somos cinco hermanos, dos hombres y Liczebniki sq Ul wikszoki nieodmienne.
czy11110.f w stronie biernej
tres mujeres.
Mi :nadre se interesa por la arqueologfa.
j;o okreflonych czctsoumikctch
nr 11111i111 t!olll!/ jest nas j1icioro rodze1istu1tt, dw1fc-h
Mo;a 111amct interes1tje si archeologiq. mczyzn i trzy kobiety.

El descuento es del diez por ciento. Liczebniki uno i tma zgctdzajq si z ro-
w okref!onych zwrotach i WJWctenictch. Aqui hay un vino cle Rioja.
Znikct jest c!ziesiciojnocentowa. dzajem rzeczoumikct.
Jest 111 jedno wino z Rioji.
iPor ultima vez! Vas a venir o no? Przed rzeczoumikm11i roclzctj11 mskiego
.'.Uno? Si, una borelia solamente.
(Mwi) Ost?ttni rctz! Idziesz czy nie? uno skmca si do 1111. Una stoi przed
.Jedno? Tak, tylko jecl11rt b11telkc1.
Encontr a Alma por casualidad. rzeczownikmni roclzt1j11 e1iskiego.
Tengo veintiuna monecas.
Spotk?tlem/-lam Jl/m jJrZJ1Jadkiem. Mmn c!U1t1dziecia jede11111011et. Tct zasadct odnosi si rwnie do
Yo, veintiun billetes. !iczebniMw 21, 31, 41, 51, 61, 71 itd.
Jl jet dwrtdziekict jedm brmknot1fw.
Cuiinros?
Ile?
Veintiuno.
Dwttdzie.fcia jeden.

En la escuda hay doscientos cincuenta chicos y ll7 jzyk11 hiszjwiskim rrfumie setki
doscientas cincuenta chicas. zgt1clzajq si w liczbie i rodzrtjtt z rze-
W szkole jest clwiekie j;ii'dziesicioro chopcw czownikiem, do ktrego si oc/110.rzq. jeeli
i dwiekie j;idziesiqt dziewczr/t. liczbct wystp11je sctmoclzielnie, ttzywainy
formy rodzctjtt mskiego.

190
191
l uno 17 ciecisicte 101 cicnto uno
2 cios 18 cicciocho UO ciento cliez
3 tres 19 ciecinucvc 200 doscientos, -as Pomidzy okrefleniem iloki r1 11r1st/J/ljql]lll
4 cuatro 20 vcintc 240 closcientos, -as cuarenta 1()0 gr =cien gramos de queso jJo 11im rzeczow11ikie111 stttwirtmy jJrzyi111ek
5 cinco 21 vcintiuno 300 rrescienros, -as =
1/4 kg un cuarto de kilo de jamn de.
6 SCJS 22 vcintics 400 cuatrocicntos, -as 250 gr =coscienros cincucnta gramos de arroz De wyst/J1lje tr1ke midzy 11n marto
2 1; 2 kg = cios kilos y mecio de filcte
7 siete 30 trcinta 500 quinientos, -as i kilo, njJ.: tm c1u1rto de kilo dejamn.
8 ocl10 31 trcinta y uno 600 sciscienros, -as l/Z 1 = medio litro de zumo de naranja
9 nuevc 35 trcinta y cinco 700 sctccicntos, -as
10 die z 40 cuarenta 800 ochocicntos, -as
ll on ce 50 cincucnta 900 novecicntos, -as
12 docc 60 sesenta 1.000 mil
13 trccc 70 sctcnta 500.000 quinicntos, -as mil
14 catorcc 80 ochenta 1.000.000 un milln
15 quince 90 noventa 100.000.000 cicn millones Liczebniki j;orzqclko111e zgculzrtjq si
Vivo en el segundo piso.
16 diccisis 100 cie n I. ooo. ooo.ooo mil millones w liczbie i rodzctj11 z rzeczownikiem, do
Mieszkctm 11t1 clmgi11t pitrze.
Es la cuarta vcz quc vcngo.
ktrego si oc/110.rz.
Przychodz czwctrty rttz.
cien - ciento
Ustecles son los terceros que preguntan Io mismo.
<f11"'> Liczbr1 l OO 111t1 dwiefin111y: cie11 i ciento. Zrtstosowrmie ich jest bardzo jm1ste. 1ji!ko jJrzy liczbie 100 Pcnlstwo s trzecimi, k1rzy pytdjq o to scmio.
'),/ 11_J1ll'dl!IJ'
formy cie n. Poczr;wszy od I OI 11r1to1111'c1st - fim11y cie11to.
60 Liczeb11iki porzqclkmue nie St/ w jzyk11
10 sex to
primero
70 ht'.rzj1askim zbyt czsto 11y111r111e'. f10!1ie~
Len, 2 de mayo de 1999. PodrtjrfC 111 jzyk11 hiszjM1lski111 dr1t 1 20 segundo septimo
80 Wt! jlf od liczby 11. zmtjJ11;e si ;e
Len, cios cle mayo de mil novecientos noventa y 11yu1r1111y liczeb11ikrfw glrhu11ych. 30 tcrcero octavo
nueve 90 noveno
!iczebnikc11ni g!rrwnymi, njJ. jeclenrt.rte
40 cuarto
100 j1ietro to el j1iso ouce.
50 qui n to decimo
5.OOO.OOO habitantes cinco millones de Pomidzy W,J'l'ttze111 milln et 11c1.rtjm
habitantes jqq111 jJo 11i111 rzecz11w11ikie111 str1wirt111y Primero i tercero trtU.'f krnicwk -o jJrzed rzeczownikiem r11dzctj11 111.rkiego.
5 .000.002 habitantes cinco millones cios jJrzyi111ek de, je.{fipomidzy nimi nie wyst
El primer dia cscuchamos el tercer concierto de Liszt.
habitantes /J/fjC{ setki, clziesic1tki anijedno.{ci. Po licz-
l. 500.000 productos un rnilln y mcdio de b(/{}; 1t!c1111AWUJ)'d1, 11/1. mill11 y medio,
productos/un milln l'IJll!llie slr1wict111y de. PrnMdto, liczebniki j1orzqdk11we .rcz Hy
quinientos mil productos wcme:

50.000 habitantes cincuenta mil habitantcs 117 jJrzyj1ctdk11 wszystkich i1111ych liczb jJrzy jiorlcmitlllilf 11C1zu1 j1ierwszydJ
el siglo V a.C. cl siglo quinto antcs de Cristo
1.234.567 habitantcs un milln doscicnros rzcrzoumik .rfrt11Jim11y bez/){).frednio jJo licz- clziesici11 wiekw
Felipe Il Felipe Segundo
trcinta y cuatro mil bie. Jirzy jJode1wrmit1 imion jJierwszyd1
Luis XIV Luis Catorce
quinientos scscnta y sictc dziesici11 w!r1Clc15w.
habitantcs

193
192
Przy bardziej oficjcdnym jJOC!ctwrmi11 godzin, 11r1 jwzyklctd net lotniskrtch, dworcach, UJ radi11 czy telewizji,
iQue hora es?
UytvC1jqc tctkich jJ)'l<t1t 111oe111y ZCljJytm'
11 yivctsi syste11111 dwf{(/ziestoczterogodziimego, k1tfry Zctzwyczctj nie jest stosowrmy wjzyk11 codzie1111ym.
i.Que horas son? ogodzin. 16.05 Son las diccisis horas y cinco minutos.
16. 15 Son las diccisis horas y quincc minutos.
Przy j;odctwr111i11 godzi11y i .OO (13.00), 16. 30 Son las diecisis horas y treinta minutos.
16.45 Son las diccisis haras y cuarcnta y cinco minutos.
/10!11Cl11ir1 i /Hf/noc)', 11ywc1my formy es,
w i1111ych j1rzJjJc1rlkach-son. El tren sale a las catorcc horas y diez minutos.
Godziny jH1dmwmu srz zet j10111oc liczeb- El avin de las diecisis quince acaba de aterrizar.
Es la una. Es mecliodia. Es meclianoche. Son las cios. il ikw g!rfwnych od l do 12.

Mii111ty j1odr11wme sq jlo lcz11ik11 y.


ll7J;jqtkie111 Stf kwmlrrms /Hi" i u11l".
Kwr1clrm1.r jH/' j;oc!C1je111y zet j10mocq
Son las dos y Y cttarto, 11crto111ierst wjlrfl'' -y media. Juan yyo estamos de vacacioncs. Zct jJomocq sjHij11iktfw moemy lc1czy{ ze /::,
Son las dos y Son las dos y (@/;,''
cinco. cuarto.
.J11t111ijc1jeste.{/1Jy11r1 1w1krujc1ch. sobq cz.fei zdmi orcrz wie zdcmict. N ..
media.
Estamos en un hotel, pero no nos gusra .
Od . ,U1Hil" j10c/<1jewy, ile 111i!llrt brrtk1tje do .Jestemy w hote/111 ale on 1w111.ri 11ie j}(}dobct.
11ct.rtjmcjjJ1J/11ej godziny, l!ywajqc menos. No tengo tiempo porque tengo que trabajar.
Zrr kwC1clrcnr.r" wymawy zer jHJl//ocq N ie 111rm1 czct.m, jHmiewrt mmz jm:tcowcu~
( Son las tres Son las tres menos c11arto.
1: Son las tres
menos veinticinco. menos cuarto. menos cinco.
Wjzyk.11 hirz/Jetftski111 mzrrf11itt111y sjJjniki wsjHilrzdne i j1odrzclne.
'" Sj1j11iki wsj1hzdne lqczq zdcmiet nfwnorzclne, glrfume. \17)1.rtjJ11jq trrke midzy rwnowc111ymi
elementrtmi zdml, 11j1. rzeczoumikmni, jJrzymiotnikcmti itd.

Son las scis de la mafiana. SjH[jniki j1odrzd11e lqczq zdrmict, UJ ktrfiych jedno jJoclj1orzctclkowt111e jest dmgie11111 1 rt wic zc!tm irt
Chcqc rozrrf11ii' jJ01y d11iet, o jakich gwne z jJodrzd11J1111i.
Son las tres de la tarde.
1111fwi111y, 1tywrm1y zwrotrfw de la
Son las tres cle la noche.
mmiana (rano), de la tarde (j;o
j}(}ltrd11i!1/wieczore111) i de !tt noche (w
llOC)').

i.A quc hora cmpicza la pclfcula?


Pytrtjqc ojior dnirr i j;oc/c1jqcjq, 11 ywmity SjHfjniki w.fj}{f/rzdne to midzy iimymi:
Empicza a las ocho.
jlrzyiwka a.
Estos son mis amigos lns y Octavio. - y (i)
Ni tli ni Pcpc los conocis. - ni. ni (rmi.rmi)
Quin es mas simp{ttico, Octavio o lns? - o (rt!ho/!trb)
lns es mas amable, pero Octavio es divcrtido. - jJero (r1!e)
lns no es amiga de Ocravio, sino su prima. - sino (r1/e/ledz/ty!ko/jecly11ie)
Sin embargo, se parecen mucho. - sin embt1rgo (jedn,1h/111i1110 to)

194
195
r:

SjJj11ik y jJrzechoclzi we jm:edwyrrtzt:tmi ZC1czynctjqrymi si llrt i '11b hi.


Sj;jnik o jJrzechodzi w 11 j;rzed wyrrtzcmti zc1czynrtjqC)'lrti si net o htb ho. Si !lama eJ se't-101 G11-ch
' ' ' tiene que venir
, personalmenre. -si (jeli/kiedy) *'1'
. isiera un descuento, no se Io clanamos. .
Creo gue Octavio e Ins van a venir, pero no s si Ins u Octavio traenin el vino. S1 ~u.. , 'ber si le !Jodemos dar un precio cspcoal.
Qu1e1e s,i bi 'I
- si (czy)
En caso d e que llame ' ' no quiero ha ar con e . - en cctSo de que (li{{ wyjJC!dek,
gc6by/gdyby) * ., ., *
p0 d emos chrlc
' un descuento
con tal de que picia - con tal de que (j!Od wrmmk1em, ze)
mucho. I , I o
Ahora quiero trabajar en paz, a menos que iay,1 ag - il menos que (jeeli 11ic/chybt1 e)*
urgcntc.
_ co1110 (jaho e)
\/~"~./ , SjHfj11iki j;odrzclne wjJro11Jc1dzc1jq zclrmie j}()c/rzc/11e.
Como es mediodia, vamos a co'.ner. . I
Como me llame ahora mi jefc, 1rcnunc10. _ como (kiecly!jeeli) *

' / Po niektrych .rjHfjnikctch konieczne jest 11ycie s1tbj1mtivo, lljJ.:


iActua como si foeramos sus esclavos! _ como si (tr1k j{/kby)*
C d !lega emiJieza a dar rcenes. _ ctumdo (zawsze hiedy)
Ames de que os vayais, podemos ver las fotos. uan o '' , b i1ra _ Cllttndo (kiedy!jr1k tylko)*
CuancIo vue Jva cle corner, va a tener mas tta ,lJO J, ,
Zanil!I jJjrlziecie, J110emy obejrzec' zcljrict.
Venid para que os muestre el album. mi.ianto empiece, me va a interrumpir
. o ta
-r, VCZ . _en manto (jc1k ty/ho)**
E
Chodcie, eby1111111fg!/mog/r1 jJokrtzru' wr1m rt!b1t111. n
sempre me inrerrumpc en cuanto em1~1~zo tlgo
n ' .
;an pronto como me interrumpa, le dlfe que no - !tm J1ronto co1110 (jc1k tylko)**

take sjJj11ik1; ktrfre 111ogq kYl stosotocme z subjtmtivo !11b z inclicativo. Jed11r1k Zllrtczeme
pueclo. . . .
lstniejq L'ln pronto como hago al~o, q'.'.1~re.ot'.~ cos,1.
zclcmirtmoe si z111ie11i/w zr1k110.1'1i od tego, czy .rjHfj11iki zostrmq 11yte z s11bjm1tivo, czy z i11cliccttivo: Ti go que concentrarme m1entt,1s trab,lJo. .
~:ntras est _ mientras (jiodczdJ gdy)
Cuando venga Arturo, le dar la carta.
el jefe en la reunin, cstoy tranquila. _ mientms (dojihi) *
Cuando viene Arturo, siempre me alegro.
KiedJ' j;rzychodzi Art11ro, zrtwsze si ciesz.
Aunque no he terminado, ya me voy. , _ tttmqtte (choc'/d;ocirt)
Kiedy j1rzyjdzie /lrt11ro, dr111111111 !irt. . r Io quien' ' no me queclo mas. Il
Aunque eJ J<:ie _ mmque (gdyby nmvet) *
Pienso que tu idea es muy buena. No dudo que sea cfectiva. Normalmenre espero . a m1. n ovio hasta que ega a cas,1.
1Vlys7, e twrfjjH1111ysljest brtrclzo clob1y. NiewqtjJi, eky by! (eje.rt) sk11tecwy. Hoy no Jo voy a esperar hasta que llcguc. Tengo
_hasta que (do/do 1110111e11t11 gdy)**

hambrc. ,.
Drtlrzc i11for111({{jc dotyczqce zrtstosowrmict t1J1b1t S11bj1111tivo jJo .rjJ1fj11ikc1ch Zllrtjt!zicsz w Antes de que venga, voy a prcparar u'.1 esp'.1g.ucu. _ ttntes de que (zr111im/j1rzed)*
rozdzirt!e Jttbjm1tivo (t1J1b lqczqq) ", st;: 13 l. Des Jues de que coma, me voy a sent1r 1:1eior. , _ des/mes de que (/JO t-'.'111 jC1k/{'i! *
l
A pesar I que m i' i"e'e
ce 11 es
dificil
. , el trabaio me gust,1. _ tt /lesttr de q11 e q101111mo ze)"
A pesar de que mi jefc sca dificil, n~e pagan bien.
Sj1j11iki jJodrzc!11e to midzy i11!ly111i: _ descle que (odkd),
Espero que est bien, set'iorita Julia. Desde que Io conozco, no ha camb1.ido. . .
-que (e)** Por mas que traro, siempre es muy ciuro conm1go. - j;or mrfs que l.;c1kko/111ieh by/jrtk bttrdzo
El sei'ior Lugo diec que va a llegar a las dos.
by)**
Prepare los papeles para que esten listos.
-/Ntrrt que (dy/eby)* Por mas que trabajc bien, nunca_ ]~ rcconoce.
Llame al clicnte a fin de que venga mas tarcic. l )"I'
No puedo trabajar sin que me cnt1q~1c .. _sin que (bez/bez tego, tt11y
Estos son procluctos nuevos, as{ que los ponemos en la - r1 fi11 de que (ctby/ieby) *
lista. Ya ue es asi, tcngo quc guarcar la c,tl111<1. ., _ ya. q11e (jctho e)
- ctsf que (tr1k wir't/frzh e) -iJorque (j1011ie1vr1)
wu! , lJorque soy una persona tranquil,i.
Peroq no es. c1e
Esc precio esta mal, de modo que hay que corregirlo.
Corrijalo, de modo que el cliente tenga cl dato
corrccto. * znt1czenie z .r11bi1111tivo ** ZllC/czeiiie z i11dicativo bez gl/!iazclek: Zllttcze11ic z i11dicr'ltivo
Estoy en mi oficina, de manem que puecle traerme las l11b S11bj1111ti110
canas. - de llktllera qtte (IC!h i;e/tr1h l/!ic)**
Pngalas en orden, de manera que sea mas fiicil
contestarlas.

196

197
fr w
zsc
/ / 2,

Nauka sownictwa
w wiczeniach
I
:r

1. Za wasny sowniczek
Dobr metodq j1rzyswrtjm1ic1 slow11ictwr1 jest ojm1cowrmie listy slw. 1)'111sj1osobem11czymy si j1ojm11vnej
j1isow11i wyrctz1iw. Pod kfldym nowo j10Z11rill)'lll sowem wctrto nr1j1isct/ sobie zclr111ie1 w kt1fry1111 bdzie
zttwctrte, et llfi oclwrocie-j1o!fkie znaczenie wyrrtZ!i.

2. Pisz, mw i sUuchaj wymowy hiszpaskiej


Dziki jlisrmi11, 111wie11i11 i slmhr111i11, w j1rctktycz11ej 11c111cejzykc111czest11iczq nfm z111ys/11, co j1oz1{!(1/c1
lej1iej oj1r1110wr1/wyrr1zy i idJ z1!(1cze11ie.

3. Zwracaj uwag na struktury 9ramatyczne


Uczrzcsi rzeczoumiMu1 hiszj1c11iskidJ, zwracrtj 11wc1g 1w ich rodzcti, strmti si tejctk 1wjlej1iej oj1c111owc1(
formy 11iereg!!lc1me.

4. Czytaj teksty po Ms:z:pas!w


Kiecf:11 tylko to 111o!iwe, czytaj teksty /IO hiszjN11lsk11. Zr1skoczy ci zctkres mo!iwoki, ;'rtl<.ie si zrt tym
k1J1Jrt 11ct jlrzyklc1dj1odczr1s zr1k11jHiw, czy w restct1trctcji.
1

Przeglctdctjc[c hiszjirtii.rkq grtzet !11b czmojlismo, wybierz i jlrzeczytrtj krtki ctr~yk11! !11b rek!ctm.

5. Kiedy brakuje czasu na nauk swek. ..


...moesz 11osil'/1rzy sobie swrfj slowniczeh. i j1rzeglrtdm'go 11rt j1rzyklt7rlw c11ttoh11.1ie1 trr1mwr1j11, 11ct sj1t1cerze.

I,

201
1,.11, ./k , . I ll'Z"ll, \V slownikach wcrle J11011a rne
1
Jedno sfou111 jJOSICIC'.rt CZC/JC/11 k.I Ml, (.1
11( n/Jet k1 'r1ne1scte z1 r.
0

L Przest11di1tj dokadnie pierwszy rozdzict!.


t/!flrirmly z11acze11111we.
2. Ncrstjmie j1osZ11kctj w i1111ych rozclzict!C1ch wicze11, ktrfre chcesz j1rzerobil~ doj1r1sow1tjqc kolej110.f clo
wlC1.rnych j1otrzeb. Zacwij od tych rozdzial1hv i wicze11, ktre ci i11tere.wjq hrb ktre sq twoi/Il
slr1by1!l jm11kte1!l. h ,,robi". Ne1st/mie, kimt}rtc si niq, Jirzet!11111flCZ zdrmict Ile/
3. Ner kom z11r1#ziesz j1i testtfw, ktrfre j10111ogq ci oceni/twoje j10.rtj1y. Przeczytrti dokladnie clejl11ilj czc1soumi ~rt
4. Poclczcrs jJracy korzystcrj ze slownikc1 kttfi]' 1t1lloliwi ci Jjmnvclzenie z11e1czw1e1 wyrc1z1fw,
1
jzyk j;o/ski.
w!m'ciwej wymowy i pisoumi.
5. Zeszyt stwek jest niezwykle po111omy jJOdczcts 11a11ki. Moesz tam 11111ie.(ci WJ'IY1zy tmdne clo
zrtj1mnita11ia !11b sprctwirtjqce tmdnoci.
., . , d J wykonywa produkowa;
I t 1 robi czyni ~milrtgros- ro b lC, czy111c cu a. - '
h acer- V . . . ' ' . , , ' Li ( ) rotowa ~fa CoJ/lir/a-
1. , , l ow~c' walizki 3. s1xawrnc, powoclow,tc. I. przy g
-1ctS 11/(/ICf?IS- pa ( " . . , . ' / /6
., . y Il vi I I J pracowac (pko), byc (czym)' . .
gotowa obiad././ 6 . stanowlC, tworz . . . - . . IV
r. , . I no hetce rol- iest s oneczme.
. te' III v im1Jers. by bace cctlor/ 1r10- 1est gorco zun , . . .
ucI,tw, . . . . , f , ~se
., . stawac' s1 I / 3 zamienia si. 4. rusza si; -seatms-co nc si
~se vr. l ro b 1c si, ' .
Terminy grc11;1c1tycwe wrtjchtjqce si z lewej stivny wiczmia sj1otyken11y zrtwsze j1odczr1s /1oz11c1wrmict et! 111rtr- wypyn na pene morze.
jzykct obcego.

Pocz wyrcrzy z !e1vej strony z oclpowir1clctjql)'llli im zdcmia111i z jJretwej stro11_J 1 1vicze11ic1. W/1isz
od/Hnviedzi w m11ieszczo11e jJrmiej krcttki, wedl11gj;rzyklr1rh1.

1. Adjetivo a, Ella est{i en Madricl. I.. Qu hacemos hoy?


2. Aclverbio b. Maria vive en el prim.er piso.
3. Articulo c. Hab lar espafiol es imporrante. 2. Juan se ha hecho viejo.
4. Sustantivo cl. Argentina es un pafs omy grande. 3. Hoy bace mucho frfo.
5. Preposicin e. Tenemos un coche azul.
6. Numerales C Lacasaesgrande. 4. l-Iacemos la comicla juntos?
7. Pronombre personal g. El chico es ta enfermo.
5 . il-Iaz las maletas, por favor!
8. Verbo h. Jose compra frutas y pararas.
9. Conjuncin 1. Maria va en tren a Barcelona.

~l~l'~3.
li_ _ __,__4.____,___s________,_._6.__,___7.___,_s_. D
203
202
U111iejt11of d~{iniowrmict slrfw jn-zy110.ri wiele korzy.fci. Z1Jc1cznie lcttwiej ncwczyl'si wyrr1z11, z11t1jqcjego
definicj. Po11r1dto, nie mogr/C j1rzyjJ1m111ie sobie odjJowiedniego s!1fwkc1, moemy j10 jJro.rt11 ojJisr1 } es'I'
1.1 ctxesz
' , rabie w11rc1z,
ao; b1zej11zo1woi J zwrrf 11wc1g net zwroty idio11wtycwe, w .rklrtd kt1J1ch ten wyrctz
/JJ'zed111ioty, osoby !11b .ryt11rllje. wchodzi.
Umiejt11osl' tct j1rzydrtje si rrfumie w .ryt11cujrrch, kiedy sowo hi.rzjNniskie nie j1osicidt1 j1olrkiego
odjJowieclnikrt. Doj}(t.wj .rlowct z tt1be!ki do czc1.row11 ikrfw 11111ie.rzczonych j1oniej.
Przyklcrcry1 definilji wyrctzrfw hirzjJc11i.rkich:

-de-ca;
gazpacho m s~pa fr!a de tomates, pepi1~.~'
un paseo hambre al tenis
lavadora I , . alcine lascamas
maqurna para lavar ropa pimientos, cebollas, sal, ace1te, una cerveza en casa

ajo y vinagre

1. cambiar 5. tener
DojJcf.fllj wyrctzy m11ieszcz1me w tc1belce do definicji jJodcmych jNmiej. 2. hacer 6. dar
3. tomar 7. quecarse

4. ir 8. jugar
el hotel el turista el palacio laestacin la plaza
la familia los habitantes la paella elinvierno la playa

l. El sitio don de Ile gan los trenes.

2. Personas que vive n en un pueblo.


Kiedy sjJrc1wdzr1.rz z11t1cze11ie wyraz11 w sloumik11, zwrrw11ie mvctg net formy jJokrewne, net jJrzyklctd:
3. Esta en la costa don cle hay nrncha arena.
inters interesar => interesante
4. Esta en el centro cle un pueblo. zctintere.rowc111ie interesowtt interesttjqcy

5. El lugar cloncle se duerme en las vacaciones. Zmie1i formy wyrclZlfw z tcthe!ki llrl jJokrewne w taki .rjJosrfb, ctby jJmowctly do zdct1i.

6. Cuando hace mucho frio y cae nieve.


l. Es una pelicula muy 1/1vQ/1 t(l_/},cun,Q., interesar
7. Una casanmy grande donde viven los reyes.
? Mario mucho. trabajo
8. Un plato que se hace con arroz. 3. (Dnde se puecle peclir inform ar
4. La !eche es pata los nifios. necesitar
9. El padre, lamadre y los hijos.
5. C:Cua!esel para e pueblo? caminar
10. Extranjero que visita un pais. 6. La es a las ocho. cenar

7. De Madricl a Berlin es uu largo. viajar


204
205
qczqc]lmy wyrctzw wj1rzeciwie1istwc1 mona szybko 11trwafi i j1oszerzyslownictwo. Niekttfre .rytt1r1cje czy infi1r111cnje mogq by wyrrtniej, szybciej i w bctrdziej zroz11mialy .q1osb jlrzed-
strnuione j1rzy jHililOlJ' 1y.r1mk1fw. Gdy, 11czqc si, f1rttrzysz llrt 1'.)'Stmek, zajli.rttjesz .rlwkct i jJowtctrzctsz,
ll7jiisz odj1owierlnie j1rzeciwie1istwa j1od 1"'Stmkctmi. eb~, 11.atw1c
f. ' ct uu;.r111ic, zrtj}(/J!lit1tjesz je szybciej i efektyuJ/liej.
J j1odj;isrdi111y 1ys1111ki
j1rzymiotnikr1111i i rzeczoumikmni. i
Prz)q}(/frz siv IJ'St111ko1111 jJrzcczytrtj zrlcmic1 i wjJisz je jJod or/j1owied11imi 1J'.Wllkrm1i.
largo bajo limpio ligcro ___ trisrC'_.~ il
mao
nuevo vie jo corrccto grande noche l. Amf me gusta via jar en tren.
calor
2. iQu calor hace aquf en el clesierto!
3. Las ciu da des grandes me parecen muy peligrosas.
4. Es un dia de verano en la playa.
5. iQu bonito atardecer y el sol entre los cactos!
6. El tren llega a las cios.
7. iQu edificio mas alto!
8. Noquieren nadar porque el agua esra frfa.

alegre pequefio antiguo alt o


i. Gci/.:JiQ, 2. 3.
------ ------

corto suci o
5. 6.
------ ------ 8.
-------

fals o pcsado joven frfo


9. _ _ _ __ 10.
------ 11. 12.
------ ------
206
207
wiczenie1

Przeczytcrj tekstjeszcze rrtz, cloklctdnie, r1 uc1stjmie zdec;1d1rj, czy jJonisze zclcmict SC{ fmtwdziwe.

L. Don Pepe tiene una tien da cl elan te cle la farmacia. si no


Nie brij si czytcu' tekstrfw jHJ hiszj1c11isk11! Sjmfb1tj zroz111nie seJ1s, 11r1wet jeli 11ie ZJ!(ISZ niektrf1J1cl.1
UJ)if<tzrfw. Nie wszystkie i11fi1mwcje.rc; istotne diet zroz11mienic1 tekst11. 2. El guardia clesea saber si don Pepe lleva algo.
3. Don Pepe regresa por las tardes, en cache.
Przeczytrtj j}()11iszy tekst i zc1z1wcz wszystkie nowe wyrazy i zwroty. 4. El guarclia y don Pepe se encuentran enel bar los fines de semana.
5. Despues de veinte afios, el guarclia sabe la verclad.
6. Don Pepe contrabandea cigarrillos.
La bicicleta.

Don Pepe vive en un pueblo espaiiol cerca de la frontera francesa, en Catalufia. Su


pueblo es nmy pequefio; tiene unos tres mil habitantes y, como todos los pueblos wiczenie .2
espafioles, ticne una plaza en el centro, con una fuente. Delante cle la plaza, al lado de la
farmacia, tiene don Pepe una tiencla. 1bdos los dfas muy temprano, por las mafianas, sale Przyjrzyj si wyre1enio111 w tekfcie. UwjJel11ij brttk1rjce wyrctzy.
de su casa y cruza la frontera. U nas haras mas tarcie regresa, en bicicleta, a su tiencla. El
guardia en la frontera piensa que don Pepe contrabandea algo, porque es muy rara que
1. Przymiotnik + rzeczownik
todos los dfas pase la frontera y al regresar no lleve nada. a. unpueblo b. la frontera
c. las bebidas e. el guardia
Por eso, todos los dfas revisa el guardia a don Pepe, busca en su balso, en los pantalones,
en fin, busca por todas partes, sin encontrar nada. Siempre hace las mismas preguntas:
- (Trae Ud. cigarrillos, chocolates, bebidas alcohlicas? 2. Czasownik + przyimek
La respuesta es siempre la misma: a. V!Vlr _ _ _ _ __ unpueblo b. salir sucasa
- No, no traigo ni cigarrillos, ni chocolates, ni alcohol, - dice don Pepe y pasa por la c. regresar _ _ _ __ la tienda cl. pasar la frontera
frontera, sin problemas. e. buscar _ _ _ __ su bolso f. preguntar donPepe
Asi, todos los dfas, durante veinte afios. Ahora tanto don Pepe como el guardia de la
frontera es tan jubilados. U n dfa se encuentran los cios en el bar del pueblo. 3. Okrelenia czasu
- Digame, don Pepe, aqui en confianza, yo estoy seguro que ustedha contrabandeado b. muy _ _ _ _ _ _ _ por las mafianas
a. los dias
--------~
algo duran te veinte afios, ahora me puecle decir la verdad -, le pregunta el guardia muy cl. veinte afios
c. unas ho ras m a s - - - - - - - -
curiosa a don Pepe. f. en los veinte afios
e. - - - - - - -dia se encuentran
Don Pepe, sonriendo, le dice:
- Pues la verdad, si he contrabandeado algo en los ltimos veinte afios, <.sabe Ud. 4. Rzeczownik + rzeczownik
ue ... ?
a. los habitantes ciel b. la plaza del
-N o - le con testa el guardia, mirando a don Pepe direcramente en los oj os.
c. la bicicleta cle cl. la fu ente cle
- Pues, ibicicletas! - le responde don Pepe irnico.
e. la tiencla cle f. el bar ciel
g. el guarclia cle la
209
208
Dobrq metodq 11czenict si nowych slrfwek jest orgcmizowanie ich weclfttg temaltt. Pomctgct zajJctmitcn'
wicejslrfw i wyrc1e1! zwic1zrmych z okrelonym te11wte111 tt!cttwictjqc ich j1owtttrzrmie.
1 c

IVstctw sl!fwkct w oclj1owiednie miejscct. 1. Klasyfikacja poj