You are on page 1of 14

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAR DIÁKSZÖVETSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések
1. Név: Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
a. Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
b. Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
c. Rövidítése MMDSZ/ASM/HSA.
2. Hivatalos székhely: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38., Târgu Mureş, România
3. Iroda: Nicolae Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, România
4. Embléma: 1. melléklet
5. Meghatározás: A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség a marosávásrhelyi magyar
egyetemi hallgatókat összefogó érdekvédelmi, nonprofit, apolitikus ifjúsági szervezet.
6. Szervezet célja:
a. a marosvásárhelyi magyar egyetemi hallgatók egyéni és közös érdekeinek
védelme és képviselete,
b. az aktív tudományos, kulturális és közösségi diákélethez szükséges környezet
biztosítása a hallgatók számára.
Az Alapítói okirat erre vonatkozó paragrafusait a 2. melléklet tartalmazza.

II. Felépítés
Az MMDSZ szerveződési egységei: elnökség, vezetőségi tanács, irodavezető, szakosztályok,
választmány, tagok.
1. Elnökség: az elnökből és 3 alelnökből áll (pénzügyi és pályázati felelős, adminisztráció- és
oktatási felelős, programfelelős alelnök).
2. Vezetőségi tanács: az elnökből és a város azon egyetemeit képviselő hallgatókból áll,
amelyeken van magyar oktatás: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről
3 képviselő: 1 az Általános Orvosi Karról, 1 Fogorvosi Karról, 1 Gyógyszerészeti Karról;
1 képviselő a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről, 1 képviselő a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről, valamint 1 képviselő a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem Pedagógia Karáról.
3. Irodavezető: a szervezet alkalmazottja, aki adminisztratív és információközvetítő
szerepeket lát el a diákok és más érdeklődők felé.
4. Szakosztályok: a szervezet különböző rendezvények feletti és azokon kívüli működési
területeinek csoportjai, melyek az alábbiak: külügy, belügy, pénzügy, közkapcsolatok,
technika, sport, kultúra, humán erőforrások, diákszövetségi lap, Fogorvosi Kari Platform
(továbbiakban FOK Platform), Gyógyszerészeti Kari Klub (továbbiakban GYK Klub).

1 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

5. Választmány: a szervezet legfelső döntéshozó szerve, mely a hallgatók által választott
állandó képviselőkből áll.
6. Tagok: minden olyan marosvásárhelyi hallgató, aki részt kíván venni a szervezet életében.

III. A szerveződési egységek hatáskörei és kötelezettségei
1. Elnökség:
1.1. Elnök:
a) a szervezet reprezentatív személye bármely egyetemi, hivatali, szervezeti
eseményen;
b) felel a szervezet pénzügyeiért, rendezvényeiért, arculatáért, kapcsolataiért;
c) felel a tagok szervezeten belüli megfelelő munkaköri elhelyezkedéséért;
d) koordinálja az elnökség, a főszervezők és a szakosztályvezetők munkáját;
e) aláírási joggal rendelkezik, és a jogi ügyek intézője.
1.2. Alelnökök:
a) rendszeresen gyűléseznek az elnökkel az elnökség hatáskörébe tartozó
döntések megvitatására;
b) az elnök távollétében vagy kérésére képviselik a szervezetet;
c) felelnek a szervezet pénzügyeiért, és évente beszámolnak erről a
Választmánynak;
d) biztostják a kapcsolatot a rendezvények főszervezői között, és a
rendezvények egymásra való hatásának problémamentességét.
2. Vezetőségi tanács:
a) adott rendszerességgel az elnökkel ülésezik;
b) az egyetemek/karok képviselői előterjesztik és megvitatják az általuk képviselt
hallgatókat érintő problémákat.
3. Irodavezető:
a) munkaideje heti 20 óra, melyet órarendjének függvényében határoz meg;
b) feladata az irodai adminisztratív feladatok intézése (kimenő és bejövő iratok
iktatása, kérések megírása, iratok rendszerezése, számlák kifizetése, az iroda
ellátása a szükséges eszközökkel, levelek postázása, a postaláda, elektronikus
postaláda és fax ellenőrzése, munkaidőn belül válaszol a telefonhívásokra, stb.);
c) feladata a kapcsolattartás (az elnökkel, a kollegákkal, programkoordinátorokkal,
a könyvelővel, a partner- és támogató szervezetekkel);
d) fenntartja a rendet az irodában, és ismeri az irodában található dolgok pontos
helyét;
e) az irodába érkező érdeklődők eligazítása;
f) az egyes projektek lebonyolításáért mindenben segít a projektvezetőknek
(telefonálás, számítógépes munka, fénymásolás, ügyintézés, stb.).
4. Szakosztályok:
4.1. Belügy szakosztály:

2 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

a) feladata a választmányi tagokkal való kapcsolattartás, valamint a
választmányi gyűlések megszervezése, a választmányi tagok
tevékenységének ellenőrzése;
b) feladata az elsőévesek pontos tájékoztatása, és esetükben a választmányi
tagok megválasztásának lebonyolítása;
c) kötelessége a választmányi gyűléseken való jegyzőkönyv írása és azok
eljuttatása a választmányi tagokhoz;
d) feladata a képviseleti bizottságokhoz és tevékenységekhez való megfelelő
diákképviselők delegálása.
4.2. Külügy szakosztály:
a) feladata a külföldi és belföldi partnerszervezetekkel való kapcsolatok
kialakítása és fenntartása;
b) áthallgatási programok megszervezése és lebonyolítása.
4.3. Pénzügy szakosztály:
a) feladata a szervezet pénzügyi erőforrásainak előteremtése, és a pénzügyi
mérleg követése;
b) feladata a pályázatok figyelése, megírása és elszámolása;
c) a szakosztály vezetője kötelezően a pénzügyért felelős alelnök.
4.4. Közkapcsolatok szakosztály:
a) feladata a szervezet arculatának kialakítása és követése;
b) feladata a médiával való kapcsolattartás.
4.5. Technika szakosztály:
a) feladata a szervezet technikai eszközeinek karbantartása, leltározása és
folytonos aktualizálása;
b) jelzik az elnökségnek a felszerelés hiányosságait, és segítenek a
beszerzésben.
4.6. Sport szakosztály:
a) feladata azon egyszeri vagy sorozatos rendezvények lebonyolítása, melyek
a sport témakörébe tartoznak;
b) képviseli a szervezetet sportrendezvényeken.
4.7. Kultúra szakosztály:
a) feladata azon egyszeri vagy sorozatos rendezvények lebonyolítása, melyek
az irodalom, színház, tánc, zene, film, megemlékezések stb. témakörébe
tartoznak.
4.8. Humán erőforrások szakosztály:
a) feladata új tagok toborzása, és a szervezet népszerűsítése a hallgatók
körében.
4.9. Diákszövetségi lap:
a) a lap szerkesztősége adott rendszerességgel megszerkeszti és kiadja a
diákszövetség újságát, valamint eljuttatja a hallgatókhoz és oktatókhoz;

3 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

b) tájékoztatja a hallgatókat az egyetemen belüli, és őket értintő kívüli
történésekről, kulturális eseményekről;
c) ápolja az oktatók és diákok közötti kapcsolatot.
4.10. FOK Platform
a) segíti a kari autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának
emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítását, az oktatók és
hallgatók közötti kollegális viszony kialakítását és fenntartását, az egyetemi
közélet élénkítését; támogatja mindazon törekvéseket, melyek az európai
színvonalú értelmiségi-, valamint egészségügyi szakemberképzés
megvalósítását szolgálják;
b) felkészít a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges
igényeket, készségeket;
c) támogatja a Kar hallgatóinak szakmai, tudományos és egyéb közösségi
tevékenységét;
d) ellátja a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét a szakosztály
nyújtotta keretben, amely magába foglalja a kollektív döntési, egyetértési,
javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogokat.
4.11. GYK Klub
a) célja a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerész
hallgatói számára a kül- és belföldi kapcsolatok létesítéséhez szükséges
lehetőségek megteremtése, szociális és professzionális előrehaladásuk
segítése, hallgatók közötti és hallgatók-előadótanárok közötti
akadálymentes kommunikáció biztosítása;
b) segíti a gyógyszerészeti kar hallgatóit a szakmai továbbfejlődésben és
elérhetővé teszi mindazon információkat, elméleti képzéseket, melyek
segítséget jelenteken számukra akár tanulmányaikban, akár szakmájukban
a jövőre nézve;
c) egy közösségbe tömöríti mindazokat a gyógyszerészeti kari hallgatókat,
akik elszántan és következetesen cselekednek annak érdekében, hogy olyan
szórakoztató, illetve tudományos rendezvényeket hozzanak létre, melyek a
gyógyszerészhallgatók igényeire válaszolnak, és a fenti céloknak
megfelelnek.
5. Szakosztályvezetők:
a) felel a szakosztály tevékenységeiért és összehangolja a csoport munkáját;
b) beszámol a szakosztály tevékenységéről az elnökségnek és a Választmánynak.
5. Választmány:
a) kéthetente gyűlésezik, valamint az elnök összehívhat rendkívüli választmányi
gyűlést, melyen a részvételre vonatkozó szabályok hasonlóan érvényesek;
b) a választmányi tagok szavazati joggal rendelkeznek a szervezetet érintő döntések
esetén;

4 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

c) képviselik az egyetemük/évfolyamuk/szériájuk érdekeit;
d) kötelesek tájékoztatni az egyetemüket/évfolyamukat/szériájukat a gyűlésen
elhangzottakról;
e) a szervezet bármely tagja részt vehet a választmányi gyűléseken, véleményt
nyilváníthat és javaslatokat tehet, de csak a választmányi tagok rendelkeznek
szavazati joggal.
6. Tagok:
a) egy hallgató évente befizetett tagsági díj fejében válik taggá, melyet a szervezet
által kiállított diákigazolvánnyal bizonyít;
b) joga van bekapcsolódni a szervezet bármely tevékenységébe, melyet adott esetben
szabályozhat a pontrendszer (3. melléklet) és a BMSZ-be foglalt választási
szabályok;
c) kötelessége az általa elvállalt feladatok elvégzése, és azokról való beszámolás a
rendezvény, szakosztály vagy munkacsoport felelősei felé.

IV. A szerveződési egységek működése
1. Elnökség:
1.1. Elnök:
a) elnöknek jelentkezhet a szervezet bármely tagja, kivételt képeznek a
végzős hallgatók;
b) a Választmány választja meg minden év decemberének első
választmányi gyűlésén;
c) a jelölés önjelöléssel történik egy önéletrajz, motivációs levél és a
jelölési kérelem benyújtásával (4. melléklet alapján) legkésőbb 1
hónappal a választást megelőzően;
d) a választás előtti választmányi gyűlésen a jelöltek beszédet tartanak,
mely gyűlés a jelölés után tartandó;
e) a választás titkos szavazással történik, és abszolút többségű
megszavazás esetén érvényes; abban az esetben, ha egy jelölt sem kapja
meg az 50%+1 szavazatot, a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre
voksolás történik egy új fordulóban;
f) az elnök mandátuma alatt meneszthető tisztségéből a Választmány 1/3
részének kérvényezésére, melyet aláírásukkal erősítenek meg, ezután
pedig a Választmány 2/3-os többségének szavazataival lép érvénybe;
g) az új elnök megszavazása az 1.1.a), c), d), e) pontokban leírtak alapján
történik a menesztést követő 1 hónapban; az új elnök mandátuma a
következő decemberi elnökválasztásig tart.
1.2. Alelnökök:
a) az elnök választja ki őket mandátuma kezdetén;
b) alelnök lehet a szervezet bármely tagja;

5 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

c) mandátumuk hossza megegyezik az elnök mandátumának hosszával,
kivéve a végzős diákok esetében, az ő mandátumuk lejár a hallgatói
jogviszonyuk megszűntével;
d) az alelnök az elnök döntésével meneszthető tisztségéből, valamint az új
személy kinevezése is az elnök feladata.
2. Vezetőségi tanács:
a) tagjait az elnökség választja ki, szükség esetén változtatja meg;
b) mandátumuk hossza megegyezik az elnökség mandátumának hosszával, kivéve a
végzős diákok esetében, az ő mandátumuk lejár a hallgatói jogviszonyuk
megszűntével.
3. Irodavezető:
a) az elnökség választja ki állásinterjú alapján;
b) irodavezető lehet a szervezet bármely tagja;
c) mandátumának hosszát a munkaszerződésben leírtak szögezik le.
4. Szakosztályok:
a) új szakosztály létrejöhet vagy megszűnhet tagok kérésére, a Választmány
jóváhagyásával.
5. Szakosztályvezetők:
a) az elnök nevezi ki, kivételt képeznek a FOK Platform és a GYK Klub, amelyek
esetében az érintett közösség választja meg saját szabályai alapján;
b) amennyiben a szakosztály tagjai elégedetlenek tevékenységével, jelzik az
elnöknek, és közös döntés alapján új személyt nevezhetnek ki helyére.
6. Választmány:
a) választmányi tagok a szériák, évfolyamok képviselői; a Választmány pontos
felépítését az 5. melléklet tartalmazza;
b) választmányi tag lehet bármely hallgató, akit az évfolyama (ÁOSZ esetében
szériája) megszavaz;
c) a választmányi tag mandátuma hallgatói jogviszonyának megszűnéséig tart, vagy
önszántából lemondhat tisztségéről;
d) az évismétlés a választmányi tagság megszűnésével jár arra az évfolyamra/szériára
vonatkozóan;
e) egy választmányi tag elveszíti tisztségét, amennyiben egy félévben 3 választmányi
gyűlésen nem jelenik meg; ez esetben többé nem választható meg erre a tisztségre
egyik évfolyamban/szériában sem;
f) Szavazások esetén az érvényesség 50%+1 szavazat, kivéve ahol a szabályzat
pontosítja a kétharmados többséget;
7. Tagok:
a) tag lehet bármely marosvásárhelyi egyetemen hallgató magyar anyanyelvű
személy;
b) a tagság megszűnik a hallgatói jogviszony lejártával.

6 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

V. Gazdasági rendelkezések
a) a szervezet semmilyen anyagi és érdeki kapcsolatot nem létesít politikai pártokkal;
b) az elnökséget a szervezet pénzügyei felől a Választmány vonhatja felelősségre
(III/1.2/c pontban foglaltak alapján).

VI. Szabályzatok
1. Szervezeti és működési szabályzat:
a) a Választmány fogadja el valamint változtathatja meg évente, a tanév elején;
b) az adott változtatások 1 évig érvényben maradnak;
c) ez alól kivételt képez a Pontrendszer (3. melléklet), mely új rendezvény létrejötte
esetén bővíthető.
2. A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Fogorvosi Kari Platform Szakosztályának
Szervezeti és Működési Szabálya
a) bármikor kérésre változtatható a Választmány elfogadásával.

VII. Mellékletek
1. Embléma
2. Alapítói okirat
3. Pontrendszer
4. Jelölési kérelem
5. Választmány felépítése

Az SZMSZ módosításainak jegyzőkönyve:

A javaslat készült 2016 októberében.
Elfogadva a Választmány módosításaival: 2016.11.01.

7 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

1. 1.melléklet

8 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

2. melléklet

9 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

3. Melléklet

Szervezői pontrendszer
Pont FŐSZERVEZŐ SZERVEZŐ RÉSZTVEVŐ
0,5 Első(s)segély/FOK-összerázó Műhelytábor
Karácsonyi ajándékgyűjtés Focibajnokság
MMDSZ-Karácsony Futóverseny
Karácsonyi kántálás Választmányi tag
Sítábor
Gyógyszerész továbbképző
Próbafelvételi
Biciklitúra
uniDentis
Gyalogtúra
FOK-Ötletbörze
1 Jegyzetbörze Szegedi áthallgatás
Airsoft Varjútábor
Asztalitenisz-bajnokság Call Center
1,5 Nyílt Napok
TDK
Diáknapok
2 Gólyakeresztelő Diáknapok munkacsoportvezető
Sítábor TDK munkacsoportvezető
Sportszakosztály-tábor Nyílt napok munkacsoportvezető
Gyógyszerész szakest
3 Első(s)segély
Műhelytábor
Szegedi áthallgatás
Próbafelvételi
Végzősbúcsúztató
Varjútábor
4 Gólyatábor
Nyílt Napok
TDK
Diáknapok

Sorozatos rendezvények
FŐSZERVEZŐ SZERVEZŐ
1-2 alkalom 1 0,5
3-4 alkalom 2 1
5 vagy több alkalom 3 1,5

10 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

Sorozatos rendezvények:
1. Buli
2. Gitárest
3. Játékest
4. Pulzus szerkesztés
5. Táncház
6. Teddy Maci Kórház, Fogtündérek
7. Vitaest
8. Székháztakarítás
9. Sport Szakosztály:
 Foci
 Lányfoci
 Kosárlabda
 Táblébajnokság

Egyéb tudnivalók:
1. Az elsőévesek külön elbírálásban részesülnek!
2. A rendezvény elbírálásakor az előző évi azonos rendezvény utáni tevékenységek érnek pontot.
3. Azoktól, akik az elmúlt évben fél évet vagy 1 évet máshol tanultak, elfogadjuk a kihagyott
félév(ek)nek megegfelelő előző évi félév(ek) tevékenységét.
4. A nem rendezvényekhez kötött tevékenységek is elbírálásra kerülnek (pl. pályázatírás,
szakosztályvezető, székházfelújítás, stb.) a pontrendszeren kívül, a főszervezők által.
5. A főszervezők fenntartják a jogot, hogy a szervezők kiválasztásánál figyelembe vegyék az eddigi
rendezvények szervezésekből levont negatív következtetéseket.

11 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

4. mellélklet

Elnökségi jelölési kérelem

Alulírott .................................................... jelentkezem a Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség elnöki tisztségének betöltésére.
Az elnök feladatköreit, felelősségét, választásának szabályait tudomásul vettem és
elfogadom, valamint kijelentem, hogy a jelölés feltételeinek megfelelek.

Keltezés Aláírás

12 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

5. melléklet

A Választmány felépítése

Széria Név

IV
ÁOSZ I

V

IV
ÁOSZ II
V

IV
ÁOSZ III
V

III
ÁOSZ IV
IV

III
ÁOSZ V
IV

III
ÁOSZ VI
IV

ÁASZ I
ÁASZ II
ÁASZ III
ÁASZ IV

FOK I

13 / 14
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş
Hungarian Students’ Association from Târgu Mureş
N. Grigorescu 15A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
http://www.mmdsz.ro

FOK II

FOK III

FOK IV

FOK V

FOK VI

GYK I

GYK II

GYK III

GYK IV

GYK V

HÖK

Rövidítések jegyzéke:
• ÁOSZ – Általános orvosi szak
• ÁASZ – Általános asszisztensi szak
• FOK – Fogorvosi Kar
• GYK – Gyógyszerészeti Kar
• HÖK – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Hallgatói
Önkormányzata

14 / 14