You are on page 1of 10

10/18/2016

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Redosled postupaka

- Izbor komponentnih materijala


(na osnovu vrste konstrukcije, sredine u kojoj se gradi i ekonomskih faktora)

- Odreivanje nominalno najveeg zrna agregata (D)


(na osnovu planova oplate i planova armature)

- Izbor konzistencije sveeg betona


(na osnovu projektovane klase betona, planova oplate i planova armature)

- Odreivanje koliine vode (mv)


(polazei od usvojene veliine , usvojene konzistencije sveeg betona i
odabrane vrste agregata)

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Redosled postupaka

- Odreivanje vrednosti vodocemntnog faktora


(na osnovu projektovane marke betona MB i odabrane vrste, klase cementa)

- Odreivanje koliine cemetna (mc)


(na osnovu poznatog vodocementnog faktora i poznate koliine vode)

- Odreivanje koliine agregata (ma)


(polazei od poznate jednaine po apsolutnim zapreminama komponenti,
poznatih specifinih masa komponenti i pretpostavljene zapremine uvuenog
vazduha)

1
10/18/2016

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Redosled postupaka

- Utvrivanje granulometrijskog sastava agregata


(vodei rauna o vrsti konstrukcije, projektovanoj klasi betona i dimenzijama
elemenata konstrukcije)
- Sraunavanje uea pojedinih frakcija agregata
(na osnovu utvrenog granulometrijskog sastava)
- Proba konzistencije sveeg betona i eventualne odgovarajue korekcije
sastava
- Izrada uzoraka za prethodna ispitivanja betona
- Korekcija (eventualno) sastava betona
(na osnovu rezultata prethodnih ispitivanja)

- Definitivno usvajanje sastava betona

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Redosled postupaka

K0
mv 5
(kg / m 3 ) D nominalno najkrupnije zrno agregata
D

Vrednost koeficijenta K0 prema Feret-u

Reni pesak i Reni pesak i Drobljeni agregat


Konzistenija
reni ljunak drobljeni ljunak (sitan i krupan)

Kruta 330 350 400

Slabo plastina 330-350 350-375 400-430

Plastina 350-370 375-405 430-460

Tekua 370 405 460

2
10/18/2016

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Utvrivanje projektovanih svojstava betona

vrstoa betona fk,28 koju je potrebno laboratorijski potvrditi u toku projektovanja


betonske meavine treba da bude najmanje jednaka karakteristinoj vrednosti vrstoe
za vaei fraktil od 10%, a ostala svojstva za odreenu vrednost povoljnija od
projektovanih.

U tom smislu, Pravilnik BAB 87 preporuuje vrednosti prema dole priloenoj tablici:

srednja vrstoa pri pritisku betonskih kocki sa ivicama


f k,28MBpr + 8 MPa
duine 20 cm pri starosti od 28 dana

vodonepropustljivost VVpr + 2 bara

habanje HHpr

otpornost na mraz MMpr + 50 ciklusa

otpornost na mraz i dejstvo soli MSMSpr + 5 ciklusa

otpornost na hemijske agense (koroziju) OKOKpr

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Odreivanje potrebnog vodocementnog faktora

Vrednost vodocementnog faktora


mv/mc odreuje se na osnovu
prethodno utvrene 28-dnevne
vrstoe pri pritisku i odabranih
komponentnih materijala, putem
brojnih empirijskih formula, ili
dijagrama, kao to je, na primer,
priloeni dijagram prema Valcu.

U okviru slajdova koji slede, bie


pokazano u tu svrhu nekoliko
najee korienih empirijskih
formula, uz potrebna objanjenja.

3
10/18/2016

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Odreivanje potrebnog vodocementnog faktora

U formuli Beljajeva:
Formula Beljajeva:
fpc klasa primenjenog cementa
k parametar zavisan od vrste f pc
agregata, kako sledi: f k , 28 1.5
- Reni: k=4,0 k
- Drobljeni: k=3,5
Formula Ferea:
U formuli Ferea za vrednost
parametra k treba uzeti:
k
f k , 28 2
sc
k = 250, za cement PC 32,5 1
k = 320, za cement PC 42,5 sv

k = 390, za cement PC 52,5

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Odreivanje potrebnog vodocementnog faktora

Formula Bolomej - a:
1 0,5 1
f k , 28 A f pc A f pc ( 0,5)
fpc klasa cementa,
A = 0,55 0,65 (u zavisnosti od
MB i granulometrijskog sastava
agregata).
1
Formula Skramtajev-a: Za 2,5, tj. : 0,40 :

Kvalitet cementa i agregata A1 A2
1
f k , 28 A1 f pc ( 0,5)
Visok 0.65 0.43

1 Normalan 0.60 0.40


Za 2,5, tj. : 0,40 :
Nizak 0.55 0.37

1
f k , 28 A2 f pc ( 0,5)

Nije teko uoiti da je formula Skramtajev-a za sluaj 0,40 isto to i formula
Bolomej-a; drugim reima, Skramtajev je, praktino, dopunio formulu Bolomej-a i
sluajem kada je 0,40.

4
10/18/2016

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Odreivanje koliine cementa i agregata

Koliina cementa
Koliina cementa mc sraunava se direktno
mv m m
mc
mc v mv c kg / m 3

na osnovu prethodno odreene koliine
mv vode mv i vodocementnog faktora = mv/mc
Koliina agregata:
ma mc mv
sa

sc

sv

v 1 m 3 Za odreivanje potrebne koliine agregata ma,
potrebno je imati prethodno odreene
m m vrednosti sc i sa
ma sa 1 v c v kg / m3
sv

sc

(v = 2 % = 0,02 m3/m3 betona)

m m Ukoliko se radi o betonu bez aeranta, za


ma sa 0,98 c v kg / m 3
sc sv vrednost v treba usvojiti 0,01 0,03 (1%3%)

Provera zapreminske mase sveeg betona:


b = mc + ma + mv (+mad ) [kg/m3]

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Kontrola potrebne koliine finih estica

Koliina cementa i zrna agregata manjih od 0,25mm

Najmanja ukupna koliina


Najvea frakcija
cementa i estica manjih od
agregata (mm)
0.25mm (kg/m3)
4-8 500
8-16 425
16-32 350
32-63 300

5
10/18/2016

PROJEKAT BETONSKE MEAVINE


Kako utvrditi sastav betona kategorije B.I ?

Za beton kategorije B. I prema BAB 87 nije neophodna napred data procedura


projektovanja meavine, ali se moraju potovati uslovi o minimalnim koliinama
cementa, kako je to dole pokazano:

Za plastinu konzistenciju, za D=31,5 mm i za cement PC 32,5:

MB 10: 220 kg/m3 Za PC 42,5: - 10%


MB 15: 260 kg/m3 Za PC 52,5: - 20%
MB 20: 300 kg/m3 Za D = 16 mm: + 10%
MB 25: 350 kg/m3 Za D = 8 mm: + 20%

Napomena: Prilikom projektovanja sastava betona kategorije B.I mogu se takoe


primeniti isti osnovni principi kao i kod betona kategorije B.II, uz uslov da se
obavezno potuju gore navedene minimalne koliine cementa (ako se ne vre
prethodne probe), odnosno bez tih uslova (ako se vre prethodne probe).

4. Uslovi za sve i ovrsli beton klase i vrste betona

Betoni kategorije BII (transportovani, marke>MB25, obavezno sastavljanje


receptura, laboratorijska ispitivanja i kontrola kvaliteta).

Koristi se etvorofrakcijski agregat (D=31,5mm), osim na mestima nastavaka


betoniranja (D=16mm) u debljini od ~10cm.

Klasa betona podrazumeva projektovanu marku MB i eventualno dodatna


svojstva.

Vrsta betona se odnosi na odreenu klasu i odreeni (identian) sastav betona.

6
10/18/2016

4. Uslovi za sve i ovrsli beton klase i vrste betona

Betoni kategorije BII (transportovani, marke>MB25, obavezno sastavljanje


receptura, laboratorijska ispitivanja i kontrola kvaliteta).

Koristi se etvorofrakcijski agregat (D=31,5mm), osim na mestima nastavaka


betoniranja (D=16mm) u debljini od ~10cm.

Klasa betona podrazumeva projektovanu marku MB i eventualno dodatna


svojstva.

Vrsta betona se odnosi na odreenu klasu i odreeni (identian) sastav betona.

Beton klase A (kod koga je uslovljena samo marka MB XX).


XX).

Beton klase B (kod koga je osim marke MB YY uslovljena i VDP).


- Beton vrste BN (spravljen sa "normalnim
normalnim etvorofrakcijskim
agregatom, D=31.5mm);
- Beton vrste BS (sitnozrni beton spravljen sa trofrakcijskim agregatom,
D=16mm) koji slui za nastavke betoniranja;

4.2. Izbor komponentnih materijala

Cement: PC 35 M(S-
M(S-L) 42.5R LAFARGE BEOIN

Agregat:
- vrsta i poreklo: Moravac reni agregat
- naziv frakcije: I(0/4), II(4/8), III(8/16) i IV(16/31,5)
- sastav frakcije dat u okviru prorauna
- maksimalno zrno agregata: D=31,5mm

Voda:

Aditiv:

7
10/18/2016

5. Projektovanje sastava betona

5.1. Uvodne napomene

Za obezbeenje zahtevanog kvaliteta odgovorna je fabrika betona (atesti za


cement i agregat, recepture i dokazi o kvalitetu betona)
betona)..

Naglasiti da li se radi o pumpanom betonu ili o klasinom (ugraivanje putem


krana)..
krana)

Odrediti ciljnu konzistenciju sveeg betona


betona..

Usvojiti ciljnu granulometrijsku krivu meavine agregata (ordinate Y na sitima


d=44, 8 i 16 mm)
d= mm)..

Projektovati sastave betona klasa


klasa--vrsta A, BN i BS
BS..

5. Projektovanje sastava betona

5.2. Sastavi pojedinih klasa-


klasa-vrsta betona

Za svaku od usvojenih klasa


klasa--vrsta treba sprovesti poseban proraun recepture
(kombinovano:: tekst+proraun)
(kombinovano tekst+proraun)..

Pre prorauna, treba prvo navesti koja su predviena svojstva betona


(projektovana MB, konzistencija mera sleganja, vrste usvojenih materijala
cement, agregat, voda, aditivi)
aditivi)..

Specifine mase komponenti


komponenti..

8
10/18/2016

Odreivanje koliine vode

Odreivanje koliine cementa i vodocementnog faktora

9
10/18/2016

Odreivanje koliine agregata i


zapreminske mase sveeg ugraenog betona

Odreivanje koliine agregata po frakcijama

10