You are on page 1of 64

Serijal "Itkan"

Struni IT udbenici

Photoshop CS6

Adobe Photoshop CS6 1


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Photoshop CS6

AMBASADA KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE 2016


KULTURNI CENTAR KRALJ FAHD - SARAJEVO
IZDANJA KULTURNOG CENTRA KRALJ FAHD SU NAMIJENJENA ZA BESPLATNU PODJELU

Adobe Photoshop CS6 3


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Predgovor
Strateki plan Kulturnog centra "Kralj Fahd", koji je utvren od strane njegovog
Upravnog odbora, obuhvata sedam oblasti djelovanja koje sveukupno doprinose
napretku svih kategorija bosanskohercegovakog drutva. Jedna od tih, veoma
vanih, oblasti je i oblast edukacije.

Ovaj prirunik je dio serijala strunih prirunika za informacione tehnologije


koji imaju za cilj informatiko osposobljavanje svih graana Bosne i Hercegovine
kao i mogunost stjecanja vjetina potrebnih za savremeni ivot iji je sastavni dio
upotreba prednosti koje prua savremena tehnologija.

Faktori koji doprinose vanosti ovih prirunika su:


nepostojanje slinih prirunika na bosanskom jeziku koji bi obuhvatili
informatike vjetine
dozvola izdavaa za koritenje prirunika svim institucijama koje e ove
prirunike upotrijebiti u korist drutva
koncipiranost sadraja tako da aktuelizira praktini rad i primjenu teorije
saetost i jezgrovitost tema
visoko kvalificiran i struan kadar koji je radio na pripremi i doradi
prirunika
probna primjena prirunika u nekoliko kulturnih centara u cilju
kontinuiranog unaprijeenja
jednostavnost i pristupanost sadraja kao i postojanje jasnih primjera i
ilustracija
dostupnost koritenja prirunika obrazovnim institucijama koje u svom
programu imaju poduavanje iz oblasti informacijskih tehnologija
sveopa korist, budui da ovaj prirunik nije namijenjen za koritenje samo
u okviru Bosne i Hercegovine, nego obuhvata i sve druge zemlje Balkana
koje govore slinim jezicima, a to su: Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

Kulturni centar Kralj Fahd u Sarajevu nastoji sve svoje kapacitete i


mogunosti usmjeriti ka zadovoljavanju potreba svih kategorija
bosanskohercegovakog drutva bez obzira na dob, vjersku i nacionalnu
pripadnost. Stoga je kontakt sa graanima veoma vaan kako bi im se ponudile
nove vjetine i znanja koje su im, s jedne strane potrebne u svakodnevnom ivotu,
a s druge strane e im olakati put do pronalaska posla. Taj kontakt se ostvaruje
pruanjem besplatnih kurseva i radionica na koje se godinje u Centar upisuje
veliki broj polaznika.
Kulturni centar Kralj Fahd kroz ovaj prirunik bosanskohercegovakom narodu
izraava elje Kraljevine Saudijske Arabije za prosperitet i svjetlu budunost.

Direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd" u Sarajevu


dr. Mohammed Al Alshaykh
.

.
:

.

.
.
.
.

.
.
.


..


.

.

Adobe Photoshop CS6 5


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

SADRAJ
1. UVOD U PHOTOSHOP RADNA POVRINA....................................................................8
1.1. Pregled radne povrine...............................................................................................8
1.2. Glavni Meni................................................................................................................9
1.3. Opcije photoshopa (preferences)................................................................................12
2. Kreiranje novog dokumenta...........................................................................................13
3. Toolbox (alati)................................................................................................................14
3.1. Alati Toolboxa.............................................................................................................15
3.1.1. Alati za selekciju i pomjeranje..................................................................................16
3.1.2. Alati za Retuiranje i Crtanje....................................................................................17
3.2. Opcije alata................................................................................................................20
4. Radne povrine..............................................................................................................20
5. Veliina slike..................................................................................................................21
5.1. Promjena veliine platna............................................................................................22
5.2. Raster vs Vektor..........................................................................................................22
6. Palete u Photoshopu......................................................................................................23
6.1. Rad sa paletama.........................................................................................................23
6.2. Paleta slojevi - Layer...................................................................................................24
6.2.1. Pregled palete slojeva..............................................................................................25
6.2.2. Promjena naziva slojeva...........................................................................................25
6.2.3. Pomjeranje slojeva...................................................................................................26
6.2.4. Kopiranje slojeva.....................................................................................................26
6.2.5. Brisanje slojeva........................................................................................................26
6.2.6. Grupisanje slojeva...................................................................................................27
6.2.7. Sakrivanje slojeva....................................................................................................27
6.2.8. Zakljuavanje slojeva...............................................................................................27
6.2.9. Mijenjanje providnosti slojeva.................................................................................28
7. Podeavanje boje na slici...............................................................................................28
7.1. Histogram...................................................................................................................28
7.2. Adjustments panel......................................................................................................30
7.3. Levels.........................................................................................................................30
7.4. Curves........................................................................................................................31
7.5. Brightness/Contrast....................................................................................................32

7.6. Hue/Saturation...........................................................................................................33
7.7. Replace Color..............................................................................................................34
7.8. Shadows/Highlights....................................................................................................34
7.9. Photo Filter.................................................................................................................35
7.10. Color Balance............................................................................................................36
7.11. Channel Mixer..........................................................................................................36
7.12. Invert........................................................................................................................37
7.13. Posterize...................................................................................................................37
8. Umetanje novih etkica (brush) u photoshop.................................................................37
9. Blending modovi............................................................................................................39
9.1. Blending opcije...........................................................................................................39
9.2. Prozor Blending Options.............................................................................................43
9.2.1. Upotreba efekta Stroke............................................................................................44
9.2.2. Upotreba efekta Color Overlay.................................................................................45
9.2.3. Upotreba efekta Gradient Overlay...........................................................................46
9.2.4. Upotreba efekta Drop Shadow.................................................................................47
9.2.5. Upotreba efekta Outer Glow....................................................................................48
10. Spremanje dokumenta na disk.....................................................................................49
10.1. PSD (Photoshop format)...........................................................................................49
10.2. TIFF (Tagged-Image File Format)................................................................................50
10.3. JPEG (Joint Photographic Expert Group)....................................................................51
10.4. PDF (Portable Document Format).............................................................................52
10.5. Snimanje za Web (Save for Web)...............................................................................53
11. VJEBE Adobe Photoshop CS6...................................................................................54

Adobe Photoshop CS6 7


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

1. UVOD U PHOTOSHOP RADNA POVRINA


Najvei problem prilikom prvog paljenja bilo kog programa predstavlja upravo
radna povrina, odnosno snalaenje na istoj. Stoga emo u ovom tutorijalu (uputama)
razjasniti ta emu slui i gdje se nalazi, ili, tanije, upoznat emo se sa osnovnim
rasporedom i funkcijom radne povrine u Photoshopu.

1.1. Pregled radne povrine


Za poetak, logino bi bilo da pogledamo radnu povrinu Photoshopa i upoznamo
se sa opcijama i funkcijama koje prua.

Kada prvi put pokrenete Photoshop vidjet ete neto slino kao na slici ispod. Radnu
povrinu odmah moemo podijeliti na 6 sastavnih dijelova, odnosno panela:
Osnovni meni
Glavni meni
Toolbox
Opcije alata
Palete
Radne povrine.

Sada emo malo dublje istraiti kako se koriste, emu slue i opcije kojim raspolae svaki
od ovih sastavnih dijelova, odnosno panela.

Slika 1. Prikaz radne povrine

1.2. Glavni Meni


Ako ste radili u bilo kom drugom programu pod Windows operativnim sistemom,
vjerovatno ste ve upoznati sa ovim tipom Menija. Svaka od ovih opcija u nizu ima
padajui Meni koji sadri sva podeavanja vezana za datu opciju. Svi padajui Meniji imaju
po nekoliko zajednikih karakteristika.

Prva karakteristina stvar kod Menija su preice koje se nalaze sa njegove desne
strane, (naravno, samo u sluaju da ta funkcija ima pripisanu preicu). Ukoliko ispred imena
funkcije idu (Trim) tri takice, to je znak da ta funkcija otvara novi prozor za unos
podataka. Zadnja zajednika karakteristika koju emo spomenuti je da, ukoliko sa desne
strane funkcije imamo malu strelicu, to je znak da funkcija sadri pod-meni.

Slika 2. Glavni Meni

Ukratko emo proi kroz funkcije koje pruaju najosnovnije opcije.

Opcija File
Pod ovom opcijom moemo nai neke najosnovnije funkcije, kao to su: New za
kreiranje novog dokumenta, Open za otvaranje nekog projekta, te funkciju Save
koju koristimo kako bi sauvali projekat na kome radimo. Ovo su i neke
standardne funkcije koje posjeduje bilo koji program.

Slika 3

Adobe Photoshop CS6 9


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Opcija Edit
Ova opcija nam prua funkcije kao to su: Undo, kojom se vraamo
unazad po jedan korak, Copy, Paste; Cut, kojim radimo standardne funkcije tipa
kopiraj -nalijepi i moda ak i najbitnija opcija Preferences gdje vrimo sva
podeavanja, od jedinica mjere u kojima se rauna radni prostor, pa do koliine
RAM memorije koje koristi Photoshop.

Slika 4

Opcija Image
Pod ovom opcijom vrimo podeavanja kao to su: Mode, gdje mijenjamo sistem
boja (RGB, CMYK) pod kojim je dokument. Adjustmentas prua mnotvo
mogunosti za promjenu boja, kontrasta, osvjetljenja, itd. kao i Image Size i
Canvas Size gdje vrimo podeavanja vezana za veliinu radnog prostora,
odnosno platna (pogledajte ovu opciju na slici 5).

10

Slika 5

Opcija View
Ovdje vrimo sva podeavanja vezana za nain na koji vidimo otvoreni dokument.
Funkcijama Zoom In i Zoom Out pribliavamo i udaljavamo radni prostor.Bitne
funkcije su i Snap i Snap To, kojim aktiviramo mogunost da se slojevi lijepe za
vodie ili mreu, u zavisnosti od toga kako smo podesili ovu funkciju.

Slika 6

Adobe Photoshop CS6 11


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

1.3. Opcije photoshopa (preferences)


Pored navedenog korisnikog interfejsa programa photoshop, postoje i napredne
opcije, opcije koje se ne koriste tako esto, ali su veoma korisne prilikom prilagoavanja
samog programa krajnjem korisniku. Kroz ove opcije Edit > Preferences korisnik ima
mogunost da prilagodi program prema svojim eljama i nainu rada. Kroz ureivanje
theme photoshopa (same boje okruenja), preko koliine radne memorije koju photoshop
moe koristiti prilikom rada, mogunosti ureivanja broja koraka koliko puta korisnik
moe vratiti izvrene operacije, pa sve do ureivanja numeracije na ruleru (linijaru) da li
e to biti milimetri, pixeli, ili drugo.

Slika 7 - Dijaloki okvir pri otvaranju opcija photoshopa (preferences)

12

2. Kreiranje novog dokumenta

Otvaranje novog dokumenta Vrimo naredbom File > New, usljed koje se
pojavljuje dijaloki okvir u kojem odreujemo glavne parametre novog dokumenta.
S obzirom na to da se Photoshop koristi za vie namjena, pri kreiranju novog dokumenta
bitno je uzeti u obzir njegovu konanu namjenu i u skladu s njom pravilno podesiti sve
parametre:

Slika 8 - Dijaloki okvir pri otvaranju novog dokumenta

Name U ovoj rubrici dokumentu moemo dodijeliti ime (odmah ili kasnije,
prilikom spremanja).

Preset Iz padajueg izbornika moemo odabrati jednu od vie predloenih


postavki za standardne veliine dokumenata namijenjenih za tampu, web,
mobilne ureaje ili video.

Width i Height U ova polja upisujemo dimenzije eljenog formata. S njihove


desne strane nalaze se izbornici pomou kojih odreujemo u kojoj e mjernoj
jedinici dimenzije biti izraene: pixels, inches, cm, mm, points, picas ili columns.

Resolution Upisujemo vrijednost rezolucije novog dokumenta. Rezolucija moe


biti izraena pomou piksela po inu ili piksela po centimetru.

Color Mode Iz padajueg izbornika odreujemo kolorni mod novog dokumenta:


Bitmap, Grayscale, RGB Color, CMYK Color ili Lab Color. Takoer moemo odrediti
i dubinu boje koja po jednom kanalu moe biti 1, 8 ili 16-bitna.

Background Contents Iz padajueg izbornika odreujemo vrstu i boju podloge


dokumenta koji kreiramo. Podloga moe biti: bijela (White), u boji koja je
trenutano odabrana kao pozadinska boja (Background color) ili prozirna
(Transparent).

Nakon to smo odredili sve parametre, klikom na tipku OK otvara se novi dokument sa
zadanim parametrima.

Adobe Photoshop CS6 13


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

3. Toolbox (alati)
Ovo je moda i najvaniji dio Photoshopa, jer, kako kae poslovica: Ni jedan
majstor ne moe raditi bez svog alata. Vi, kao budui majstori svog Photoshop zanata,
trebalo bi da znate rukovati svojim alatima.
Pri vrhu Toolboxa se nalazi dugme slino strelicama, koje kad pritisnemo, moemo
proiriti ili skupiti prozor sa alatima.

Ukoliko vam pozicija Toolboxa ne odgovara, vrlo ga lahko moemo izmjestiti i postaviti ga
gdje vam je volja. Sve to je potrebno je da lijevim klikom mia na glavu Toolboxa (mali,
sivi tab pri vrhu) prevlaimo do eljenog mjesta.

Slika 9 - Alati Toolboxa

14

3.1. Alati Toolboxa


Veini ljudi Photoshop djeluje veoma kompleksno, naroito ako ne znaju odakle
da ponu, a najbolje je poeti od najvanijeg dijela radne povrine u Photoshopu.
U ovom dijelu, nauit emo se koristiti svim bitnim alatima Photoshopa, poevi
od pravljenja selekcija i njihove primjene, pa do koritenja gradijentnih prelaza.

Za poetak emo se upoznati sa Photoshop Toolboxom i alatima kojim raspolae.


Photoshopov Toolbox je podijeljen na etiri jedinstvene kategorije, kako odabir pravog
alata nikad ne bi bio problem.
To su:
Alati za selekciju, isijecanje i uzimanje uzoraka boje
Alati za retuiranje i crtanje
Text alati i vektorski alati za crtanje
3D alati i alati za pregled.

Kao dodatak ovim kategorijama jo nekolicina alata ine Toolbox, ali prije svih
Foreground/Background paleta boja.
Sada, kada smo se ukratko upoznali sa generalnim rasporedom svih alata Toolboxa, krenut
emo sa optim objanjenjem najvanijih alata kojim raspolae ovaj moan program.
Naravno, ovo je samo kratak pregled alata i njihovih mogunosti, no trebalo bi da shvatite
neke generalne sposobnosti ovih alata. U buduim lekcijama pojasnit emo njihovu
detaljniju upotrebu.

Slika 10 - Toolbox

Adobe Photoshop CS6 15


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Alati za selekciju i pomjeranje

Ova opcija se nalazi na samom vrhu Toolboxa i jedna je od onih koju ete uvijek drati pri
ruci. Koristi se za pomjeranje selekcije ili objekta po radnoj povrini. Pomjeranje moemo
vriti miem ili strelicama na tastaturi.
Ukoliko prilikom pomjeranja strelicama na tastaturi drite taster Shift, korak pomjeranja
e biti vei.
Kratica na tastaturi za pokretanje ovog alata je tipka V.

Koristi se za vrenje selekcija pravougaonog oblika. Kako biste napravili selekciju pomou
ove opcije, prvo je aktivirajte iz Toolboxa, i onda lijevim klikom mia na radnu povrinu
vucite dok ne dobijete odgovarajui oblik pravougaonika. Kako biste oblik pravougaonika
ograniili na kvadrat, prilikom njegove konstrukcije drite taster Shift.
Ukoliko elite da poetna taka pravougaonika bude i njegov centar, onda prilikom
njegove konstrukcije drite taster Alt.
Ove dvije funkcije se mogu i kombinovati, ako istovremeno prilikom konstrukcije pritisnete
i drite tastere Shift + Alt.
Kratica na tastaturi za pokretanje ovog alata je tipka M.

Ova opcija nam dolazi u tri varijante: Lasso Tool i Polygonal Lasso Tool, koje nam
omoguavaju pravljenje slobodnorunih selekcija kao pravolinijskih selekcija (to
je idealno za izolovanje dijela slike), dok je Magnetic Lasso Tool od velike koristi
prilikom iscrtavanja ivica objekta sa pozadinom jakog kontrasta. Koristimo ih
jednostavno. Lasso Tool lijevim klikom mia po radnoj povrini vuemo dok ne
napravimo eljeni oblik selekcije. Polygonal Lasso Tool koristimo tako to lijevim
klikom mia postavljamo take koje formiraju selekciju. Magnetic Lasso Tool radi
kao prethodna opcija, samo to uz manuelno postavljanje taaka ima sposobnost
da sama nae ivice nekog objekta.

Ove dvije opcije se koriste za pravljenje selekcija na osnovu boja. Magic Wand Tool radi
tako to dijelove slike (piksele) sline boje, u zavisnosti od podeene tolerancije, uparuje
u jednu selekciju.
Quick Selection Tool je opcija koja svojim mogunostima daleko baca u sjenku svoju
prethodnicu. Kao i mnogo druge opcije, ona svoje korijenje vue iz Brush Toola, radi na
principu ofarbaj selekciju, ali je pritom veoma pametna. Nije potrebno da prefarbate
kompletan objekat koji elite da selektujete, dovoljno je da pokrijete vee dijelove
objekta, pa e ova pametna opcija sama nai ivice.

16

Koristite ovu opciju da isijeete suvine dijelove slike. Kako bi ste je aktivirali, pritisnite C
na tastaturi, vucite je po radnoj povrini kao da je neka od Marquee Toola. Kada oznaite
dio slike koji elite da sauvate, odnosno isijeete, pritisnite taster Enter (dijelovi slike koji
e biti odstranjeni su primjetno zatamnjeni).

3.1.1. Alati za Retuiranje i Crtanje

Healing Brush Tool je, kako ime kae, Brush (etkica), ali, umjesto da farba, ona pokriva
imperfekcije, tj.nepoeljne dijelove slike. Radi tako to uzima uzorak piksela sa oznaenog
dijela slike koji lijepi i uklapa preko dijela koji elimo da pokrijemo. Koristimo je prije svega
aktivacijom iz Toolboxa, zatim nakon podeavanja uzorka drimo taster Alt i lijevim klikom
mia na odreeni dio slike koji elimo da pokrijemo.

Spadaju u takozvane Retouch opcije i koriste se za ispravljanje nesavrenosti fotografija.


Koritenjem Red Eye Toola veoma lahko se moemo rijeiti problema crvenih oiju na
fotografijama. Ova opcija se nalazi pri vrhu drugog odjeljka Toolboxa. Koristi se veoma
lahko, sve to je potrebno jeste da je aktiviramo i lijevim klikom mia na crveno oko
rjeavate problem.

Patch Tool radi na slian nain kao i prethodna opcija, samo to pravljenjem selekcije
definiemo uzorak piksela koji elimo da pokrijemo, odnosno nalijepimo, to je ini
izuzetno fleksibilnom. Kako bismo je upotrijebili, prvo je aktiviramo iz Toolboxa, zatim
lijevim klikom mia pravimo selekciju oko dijela koji elimo da pokrijemo i prevuemo
selekciju do mjesta odakle uzimamo uzorak.
Moemo podesiti i da postupak bude obrnut, to jeste, da prvo selekcijom oznaimo
uzorak.

Ovo je jedna od onih opcija koje ine sutinu


Photoshopa i bez kojih on ne bi bio ono to jeste. Posjeduje
i mnogo podeavanja. Aktivirajte je iz Toolboxa i desnim
klikom mia vucite po radnoj povrini. Pojavit e se prozor
iz kojega moemo izabrati eljenu veliinu etkice ,
mehkou linija i oblike vrha etkice. Koristi se veoma lahko,
pa ukoliko ste izabrali eljenu veliinu etkice i mehkou,
po radnoj povrini pustite mati na volju.

Slika 11 - Opcije Brush alata

Adobe Photoshop CS6 17


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Koritenjem ove opcije kopiramo odreeni dio slike i lijepimo ga vie puta preko
dijela slike koji elimo da pokrijemo. Upotrebljavamo je tako to prvo, naravno,
aktiviramo iz Toolboxa, zatim pritisnemo i drimo taster Alt kako bismo odredili
dio koji elimo da kopiramo. Poslije toga crtamo po radnoj povrini kao sa Brush
Toolom.
Pri pritisku na desni taster mia pojavljuje nam se prozor iz kojeg moemo vriti
podeavanja kao sa Brush Toolom.

Ovu opciju moemo nazvati gumicom, jer kako koristimo gumicu na svojoj olovci, tako
moemo koristiti i ovu opciju. Naravno, ona kao i sve ostale opcije sadri mnotvo
podeavanja kojim moemo postii raznovrsne efekte. Koristi se veoma lahko, sve to je
potrebno jeste da je aktiviramo iz Toolboxa, zatim lijevim klikom mia vuemo po dijelu
radne povrine koji elimo da obriemo.

Koritenjem ove opcije moemo napraviti glatke prelaze boja. Kako bismo napravili
prijelaz, prvo je potrebno da u dnu Toolboxa iz foreground/background palete odaberemo
dvije boje izmeu kojih elimo prelaz, a zatim, poto smo aktivirali Gradient Tool, lijevim
klikom mia definiemo polaznu taku prelaza i vuemo po radnoj povrini dok ne
dobijemo odgovarajui razmak i ugao prelaza.

Paint Bucket Tool umije da bude veoma korisna opcija. Koristimo je tako to je iz Toolboxa
aktiviramo, zatim lijevim klikom mia na odreeni dio slike ispunjavamo bojom koju smo
izabrali za foreground boju.
U zavisnosti od tolerancije koju smo podesili, vei ili manji rasponi boja e biti ispunjeni.

Ove tri opcije spadaju u alate za retuiranje. Blur Tool se koristi za omekavanje otrih ili
nejednakih dijelova slike. Sharpen Tool se koristi za pojaavanje kontrasta i jasnoe slike.
Smudge Tool koristimo za razmazivanje, odnosno stapanje dijelova slike. Koristimo ih
veoma jednostavno, potrebno je samo iz Toolboxa aktivirati neki od pomenutih alata i
lijevim klikom mia vuemo preko dijelova slike kojima je potrebna dorada.

18

Koritenjem ovih opcija moemo dobru fotografiju vrlo lahko uiniti jo boljom. Dodge
Tool koristimo za posvjetljavanje dijelova slike. Burn Tool koristimo za zatamnjivanje
dijelova slike. Sponge Tool moe na odreenom dijelu slike pojaati ili smanjiti zasienje
bojom. Ekspozicija odnosno jaina djelovanja alata je podesiva. Koristimo ih tako to ih
prvo aktiviramo iz Toolboxa i onda lijevim klikom mia vuemo po odreenim dijelovima
slike.

Ova opcija moe nam postati najbolji prijatelj, ako dobro ovladamo njom. Njena upotreba
u Photoshopu je toliko opirna i raznovrsna da je veoma teko ukratko objasniti. Njom
moemo praviti veoma precizne selekcije, kao i crtati vektorske oblike.
Koristi se tako to je oznaimo iz Toolboxa, zatim lijevim klikom mia po radnoj povrini
postavljamo poetnu taku vektora, nakon ega postavljanjem jo taaka dobijamo eljeni
oblik.

Ovo je jedan od najosnovnijih alata. Koristimo ga za ispisivanje teksta po radnoj povrini.


Tekst moemo formatirati na mnotvo naina, ukljuujui font, veliinu teksta, stil, boju,
razmak izmeu slova, razmak izmeu redova, moemo pisati vertikalno i horizontalno i
jo mnogo drugih stvari. Type Tool koristimo aktiviranjem iz Toolboxa, zatim lijevim klikom
mia na radnoj povrini otvaramo polje u kome kucamo eljeni tekst.

Ova dva alata emo drati pri ruci prilikom rada sa Pen Toolom. Koriste se za manipulaciju
vektorskih putanja, odnosno linija. Path Selection Tool koristimo za selekciju i pomjeranje
vektorskih putanja kao cjeline. Direct Selection Tool se koristi za manipulaciju taaka na
vektorskim putanjama. Koristimo ih jednostavno, selekcijom iz Toolboxa, zatim lijevim
klikom mia pomjeramo i podeavamo pojedinane take ili putanju u cjelini.

Koritenjem Shape alata moemo kreirati vektorske oblike. Prednosti ovih alata su
u tome to su vektorski objekti kreirani na osnovu matematikih kalkulacija, za
razliku od drugih koji su zasnovani na odreenom broju piksela (taaka) koji
formiraju oblike. To znai da ovako kreirane oblike moemo uveavati bez gubitka
na kvalitetu. U njih spadaju i: Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool i
nekolicina drugih. Koriste se jednostavno, aktivacijom iz Toolboxa, a onda lijevim
klikom mia po radnoj povrini vuemo dok ne dobijemo odgovarajuu veliinu.

Adobe Photoshop CS6 19


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

3.2. Opcije alata

Ovaj dio radne povrine je direktno povezan sa Toolboxom. On nam omoguava


da vrimo sva podeavanja vezana za alate. Sadraj Menija je promjenljiv i zavisi
od alata koji je trenutno aktivan. Ukoliko, naprimjer, aktiviramo Brush Tool, dobit
emo sva podeavanja vezana za taj alat, kao to su debljina, tip i oblik etkice.

Slika 12 - Opcije alata

4. Radne povrine
Ova sekcija je implementirana relativno skoro, u novijim verzijama Photoshopa.
Iako tu postoji ve dosta dugo (pod Window>Workspace), developeri koji stoje iza
Photoshopa doli su na genijalnu ideju da ovu funkciju implementiraju pri vrhu prozora
Photoshopa u vidu nekoliko predefinisanih tipova radne povrine.

Ako ste grafiki dizajner, recimo, i cilj vam je da neto dizajnirate,


a palete sa strane vam ne pruaju dovoljno opcija za podeavanje
pri takvom radu, moemo vrlo brzo prebaciti na predefinisanu
radnu povrinu Design, tako to pri vrhu Toolboxa sa desne strane
kliknete na dugme u obliku duple strelice i iz padajueg Menija
odaberete opciju Design.

Ukoliko elite da sami organizujete svoju radnu povrinu, to


moemo uiniti veoma jednostavno. Podesite sve palete kako
vam najvie odgovara (moete i iz Windows> opcije ubaciti jo
poneku paletu) i ponovo na dugme u obliku strelice, samo sada iz
padajueg Menija izaberite opciju New Workspace, zatim
nazovite novi Workspace.

Slika 13 - Radne povrine

20

5. Veliina slike
Veliinu slike mogue je promijeniti i prilagoditi krajnjoj namjeni koristei naredbu
Image Size do koje dolazimo naredbe Image ->Image Size.

Slika 14

Parametrom Document Size odreujemo rezoluciju i dimenzije koje e slika


zauzeti pri ispisu na papir ili unosu u neki drugi program.

Dok je opcija Resample iskljuena, broj piksela na slici ostaje jednak, a vrijednosti
irine, visine i rezolucije su povezane tako da promjenom jednog od ova tri parametra
utiemo na vrijednost druga dva. S obzirom na to da s iskljuenom opcijom Resample ne
mijenjamo broj piksela na slici, ne utjeemo ni na njezinu kvalitetu.

Ukljuivanjem opcije Resample mijenjamo broj piksela na slici. Poveavanje broja


piksela na slici naziva se upsampling, a smanjivanje downsampling. Poveavanjem broja
piksela na slici kvaliteta fotografije se smanjuje, a ako poveanja nisu prevelika, pad
kvalitete nee biti lako primjetan golim okom.
Smanjivanjem broja piksela na slici pojedini se pikseli briu, te tako dolazi do
gubitka informacija koje smo prvobitno na slici imali. Pri mijenjanju broja piksela na slici u
Photoshopu moemo odrediti interpolacijsku metodu kojom e se sluiti.

U pravilu, za poveanje slike koristimo se Bicubic Smoother metodom, a za


smanjivanje Bicubic Sharper metodom.

5.1. Promjena veliine platna

Naredbom Image -> Canvas size moemo poveati ili smanjiti platno na
kojem se slika nalazi. Naredbom Canvas size veliina piksela na slici ostaje
nepromijenjena.

Adobe Photoshop CS6 21


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Za promjenu veliine platna na slici moemo napraviti sljedee:


Upisati dimenzije platna u polja Width i Height u mjernoj jedinici koju moemo
odabrati iz padajuih izbornika koji se nalaze pored okvira za unos vrijednosti.
Odabirom opcije Relative, upisujemo vrijednost za koju platno elimo proiriti ili
smanjiti. Za smanjenje platna upisujemo negativnu vrijednost.
Pod opcijom Anchor kliknemo na kvadrati koji predstavlja mjesto na kojem
elimo da se slika nalazi na novom platnu.
Canvas extension color opcijom odreujemo boju platna koju dodajemo.

Slika 15

5.2. Raster vs Vektor


Rasterska grafika ili bitmap je skupina ili mrea piksela (obojenih taaka) koji u
konanici prikazuju sliku na monitoru ili papiru. Rezolucija slike je ustvari odreena
njezinom kvalitetom koju odreuje ukupan broj piksela, kao i broj vrijednosti za svaki
pojedinani piksel (dubina boje). Ako je dubina boje vea, moe se prikazati vie nijansi,
to znai bolja slika.

Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje jeste nain prikazivanja slike pomou
skupine taaka, kod kojih svaka ima svoju matematiku vrijednost. Spajanjem navedenih
taaka se dobijaju razni oblici (take, linije, krive,...) koji prikazuju odreenu sliku.
Koritenjem vektorske grafike elementi se mogu poveavati na bilo koje dimenzije bez
gubitka kvalitete.

Za razliku od vektorske grafike, rasterska slika se ne moe poveavati na veu


rezoluciju bez gubitka kvalitete.

Slika 16 Raster vs Vektor


22
6. Palete u Photoshopu

6.1. Rad sa paletama


Palete se nalaze sa desne strane radne povrine Photoshopa. Ako smo uzeli analogiju da
je Toolbox kutija sa alatima, onda za palete moemo rei da su vae ladice u kojima drite
sve neophodne stvarice. Postoji mnogo razliitih paleta sa raznolikim podeavanjima.
Palete koje se najee koriste su:

Layers u kojoj vrimo sva podeavanja i organizaciju slojeva.


Swatches vrimo odabir predefinisanih boja.
Styles za dodavanje predefinisanih efekata na nekom sloju.
Adjusments za dodavanje efekata korekcije boja, kontrasta i jo mnogih
korisnih podeavanja.
Character i Paragraph za formatiranje texta i podeavanja fonta.
Brush za podeavanje etkica.

Slika 17 - Palete u Photoshopu

Adobe Photoshop CS6 23


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

6.2. Paleta slojevi - Layer


Slojevi vam moda na prvi pogled djeluju kompleksno, ali filozofija koja stoji iza
njih je prilino jednostavna. Oni nam omoguavaju da sliku podijelimo na zasebne
dijelove, koje moemo nezavisno da obraujemo. To nam omoguava da svaki
pojedinani sloj tretiramo kao da je potpuno zaseban dokument, tako da, ukoliko sluajno
pogrijeimo na nekom sloju, moemo ga jednostavno ukloniti, bez posljedica po
dokument u cjelini.
Najlaki nain da objasnimo ta su slojevi je upravo kroz primjer. Na slici ispod vidimo
jedan Photoshop dokument koji sadri 2 sloja.

Svaki sloj u tom dokumentu moemo obraivati, crtati po njemu i pomjerati potpuno
nezavisno od ostalih slojeva. Zamislimo da je slojni dokument, u stvari, skup providnih
papira od kojih svaki sadri po dio slike i kada ih sve sloimo jedan preko drugog dobijamo
cjelinu, tj. sliku).

Slika 18 - Paleta slojeva

24

6.2.1. Pregled palete slojeva

Slojevima manipuliemo unutar palete slojeva u Photoshopu; uz svaki sloj


nalazi se i slika njegovog sadraja.

Slika 19 - Kreiranje novog sloja

Pri dnu palete nalazi se mala ikonica pod nazivom New Layer. Lijevim klikom mia
pritisnuvi na nju pravimo novi sloj. Sada po tom novom sloju moemo da crtamo,
bez uticaja na ostale slojeve u dokumentu. Prije nego to ponete sa crtanjem
uvijek prvo oznaite sloj s kojim radite. Oznaeni sloj e biti plave boje, kao to se
vidi na prethodnoj slici.

6.2.2. Promjena naziva slojeva

Ponekad se moe desiti da u dokumentu imate na desetine slinih slojeva,


pa e postati dosta teko razlikovati ih samo po slici ispred njih. Zbog toga uvijek
je dobro slojevima davati imena, kako bi se u daljem radu ne bismo gubili u svoj
toj guvi. Pritiskom desnim klikom mia na neki od slojeva pojavit e se Meni;
biramo opciju Layer Properties i u polju Name kucamo eljeno ime.

Slika 20 - Promjena naziva sloja

Adobe Photoshop CS6 25


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

6.2.3. Pomjeranje slojeva

Ba kao to i zvui, pomjeranje slojeva je prilino jednostavno.


Slojeve pomjeramo po radnoj povrini koristei opciju Move Tool (preica na
tastaturi je V). Sve to je potrebno je da iz palete slojeva odaberemo sloj koje
elimo da pomjerimo i aktivacijom opcije Move Tool prevlaimo sloj po radnoj
povrini.
Veoma korisna preica za koritenje ove opcije je da drimo taster Ctrl i strelicama
na tastaturi pomjeramo sloj.
Moemo ih pomjerati i unutar palete slojeva. Zamislite da drite pil karata i da
ponete da ih mijeate kako bi ste im promijenili redoslijed. Isto tako moemo
mijenjati redoslijed slojeva u vaem dokumentu. Lijevim klikom mia na neki od
slojeva i vucite ga iznad ili ispod nekog od susjednih slojeva.

6.2.4. Kopiranje slojeva

esto ete doi u situaciju da trebate napraviti kopiju nekog sloja, bilo da
je razlog uvanje originala u sluaju da pogrijeite (iz linog iskustva naao sam da
je veoma pametna stvar) ili jednostavno kopiranje. Ova opcija e vam u mnogome
skratiti posao. Kopiju sloja pravimo prvo izborom sloja iz palete, zatim idemo na
Layer>Duplicate Layer, ili jednostavno moemo koristiti preicu Ctrl + J.

6.2.5. Brisanje slojeva

Ponekad se deava da se prilikom rada zanesemo, pa za sobom ostavimo


dosta slojeva koji nam samo smetaju. Stoga bolje je jednostavno obrisati ih.
Slojeve briemo tako to prvo neki sloj koji hoemo da izbriemo oznaimo iz
palete, zatim prevuemo taj sloj pri dno palete, na ikonicu u obliku kantice za
otpad.

Slika 21 - Brisanje sloja

26

6.2.6. Grupisanje slojeva


Ovo je funkcija Photoshopa koja moe biti od velike koristi prilikom rada sa velikim
brojem slojeva ili jednostavno radi bolje organizacije dokumenta. Ali, ta ustvari mi radimo
time? Pa, radimo istu stvar koju moemo raditi prilikom svakodnevne upotrebe raunara.
Ba kao to fajlove uvamo unutar fascikla radi bolje organizacije, tako slojeve u
Photoshopu grupiemo iz istog razloga. Prvo je potrebno da iz palete oznaimo slojeve
koje elimo da grupiemo (za selekciju vie slojeva drite taster Shift), zatim pri dnu palete
pronaemo malu ikonicu slinu fascikli, pa lijevim klikom mia na nju grupiemo odabrane
slojeve.

Slika 22 - Brisanje sloja

6.2.7. Sakrivanje slojeva


esto vam mnogo moe znaiti mogunost da neki sloj sakrijete. ta ustvari
podrazumijevamo pod sakrivanjem sloja? Kada neki sloj sakrijemo, on nestaje sa radne
povrine i ne moemo ga obraivati, ali pritom i dalje stoji u paleti slojeva i moemo ga
aktivirati u bilo kom trenutku. Sloj sakrivamo klikom na ikonicu slinu oku, pored sloja koji
elimo da sakrijemo. Ako hoemo da taj isti sloj ponovo bude vidljiv, jednostavno ponovo
kliknemo na ikonu pored sloja.

6.2.8. Zakljuavanje slojeva


Sposobnost zakljuavanja slojeva nam omoguava da ograniimo nivo
manipulacije koji moemo vriti na nekom sloju. Pri vrhu palete slojeva nalaze se etiri
ikonice koje slue za zakljuavanje:

ikonica u obliku kockica aha zakljuava providne pixele, tj. dijelove na


sloju koji su prazni,
ikonica u obliku etkice onemoguuje bilo koji nain obrade sloja,a
omoguava jedino njegovo pomjeranje,
ikonica u obliku krstia zakljuava sloj od bilo kakvog pomjeranja, ali
moemo po njemu crtati ili na bilo koji nain ga obraivati,
zadnja ikonica je u obliku katanca, potpuno zakljuava sloj od bilo kakvog
obraivanja ili pomjeranja.

Adobe Photoshop CS6 27


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

6.2.9. Mijenjanje providnosti slojeva


Slojevima moemo i mijenjati transparentnost, tanije, podeavati koliko se vide
svi ostali slojevi koji se nalaze ispod njega. Koritenjem ove funkcije moemo dobiti razne
efekte. Providnost je iskazana u vrijednosti od 100% do 0%.

7. Podeavanje boje na slici


U veini sluajeva, slike s kojima radimo u Photoshopu potrebno je kolorno
popraviti, pojaati kontrast, podesiti balans boje, naglasiti pojedine detalje i sl.

Postoji nekoliko opcija koje nam slue za pomenute korekcije.

7.1. Histogram
Prije nego to ponemo podeavati boje na slici, predhodno je trebamo dobro
pogledati kako bismo uoili nedostatke koje na njoj trebamo ispraviti. U tome nam, uz
vizuelni pregled fotografije, jako pomae koritenje Histogram panela koji otvaramo
naredbom Window -> Histogram.

Histogram zapravo prikazuje distribuciju tonova na slici. Na horizontalnoj osi je


prikaz tonova od tamnih (0) do svijetlih (255), a na vertikalnoj broj piksela na svakoj od
razina. Pomou Histograma moemo odrediti da li slika sadri dovoljno detalja potrebnih
za kvalitetnu korekciju. Takoer, Histogram nam daje i uvid u tonski raspon slike. Tipino,
raspon tonova pravilno eksponirane fotografije protee se od jedne do druge strane grafa,
a tonovi su grupirani u razliita
brda i udoline,ovisno o sadraju slike. Slika iji su tonovi uglavnom rasporeeni s desne
strane grafa, odnosno u svijetlom podruju Histograma, naziva se high-key slika, a
fotografija s tonovima prije svega rasporeenim u tamnom podruju histograma naziva

Slika 23

se low-key fotografija. Pojedine fotografije namjerno su tako snimljene i korektne bez


Slika 24
obzira na izgled Histograma.

28

Slika 30. Primjeri histograma panela

Naredna fotografija u donjem dijelu prikazuje izgled histogram panela gdje


moemo vidjeti kako su boje rasprostranjene, dok u gornjem dijelu iste moemo vidjeti
kako fotografija izgleda u zavisnosti od histograma i rasporeda boja na istome. Lijevi
histogram prikazuje preeksponiranu fotografiju, desni histogram prikazuje
podeksponiranu fotografiju, dok srednji histogram prikazuje pravilno eksponiranu
fotografiju.

Slika 31. Izgled histogram panela uz izgled fotografije

Adobe Photoshop CS6 29


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

7.2. Adjustments panel

Slika 25
U Photoshopu boje i tonove na slici moemo podeavati na vie naina.
Najfleksibilniji nain je koritenjem Adjustment slojeva. Adjustment slojevi omoguuju
nam eksperimentiranje s kolornim i tonskim podeavanjima, bez trajnog mijenjanja
piksela same slike. Adjustment sloj je zapravo kolorna izmjena koja se uva u posebnom
sloju, odvojeno od piksela slike na koje utie. Za podeavanje boja i tonova na slici pomou
adjustments slojeva koristit emo se Adjustments panelom koji otvaramo ga naredbom
Window ->Adjustments.

Klikom na jedan od alata za podeavanje boje u Adjustments panelu, Photoshop


automatski odabire taj alat i kreira adjustment sloj.

U Adjustments panelu nalazi se nekoliko preddefiniranih postavki. Preddefinirane


postavke odnose se na standardna, esto koritena podeavanja. Moemo ih primijeniti
tako da kliknemo na ikonu alata, te s popisa koji se otvorio odaberemo eljenu postavku.
Kao preddefiniranu opciju (preset) moemo snimiti i postavke alata koje sami definiramo,
a namjeravamo ih ee koristiti.

7.3. Levels
Prvi korak pri podeavanju boje na slici je odreivanje crne, bijele i srednje sive
take. Time poveavamo dinamiki raspon slike, osiguravajui distribuciju tonova u
punom rasponu. Optimizirani dinamiki raspon omoguava nam i bolju optimizaciju
kontrasta. Kod veine neobraenih fotografija najtamniji i najsvjetliji tonovi nalaze se
nekoliko razina udaljeni od crnih, odnosno bijelih, to rezultira nedovoljnim kontrastom.
Za odreivanje crne, bijele i srednje sive take moemo se koristiti Levels opcijom. Levels
pokreemo klikom na ikonu alata u Adjustments panelu.

U Levels panelu nalaze se tri klizaa koja predstavljaju:


Shadows (tamne tonove),
Midtones (srednje tonove)
Highlights (svijetle tonove).

Iznad ova tri klizaa je Histogram koji nam pomae pratiti promjene u distribuciji
tonova koje nastaju pomicanjem klizaa.
Za podeavanje Levelsa:
Odreujemo crnu taku na slici pomicanjem crnog trokuta (klizaa) udesno, dok
najtamniji tonovi na slici ne postanu tamni koliko elimo. Ako su se pri tome detalji slike
koji su bili vidljivi u tamnom podruju izgubili, kliza je povuen predaleko i potrebno ga

30

je vraati natrag dok se detalji koje elite sauvati ponovno ne pojave. Promatranjem
histograma takoer moete vidjeti kad ste poeli izrezivati previe tamnih tonova.

Na isti nain upotrebljavamo i odreujemo bijelu taku na slici pomicanjem bijelog


klizaa ulijevo, sve dok najsvjetliji dijelovi slike ne postanu svijetli koliko elimo, a da pri
tome ne doe do gubitka detalja.

Srednje tonove slike podeavamo pomiui sivi kliza ulijevo, da biste posvijetlili
sliku ili udesno, kako biste ju potamnili. Kad pomaknemo crni kliza udesno do razine 10,
Photoshop svim pikselima koji imaju vrijednost 10 ili manju dodjeljuje vrijednost 0.
Ostatak tonova na slici rasporeuje se kako bismo ispunili cijeli tonalni raspon od 0 do
255. Takoer, ako pomaknemo bijeli kliza ulijevo do razine 245, Photoshop svim
pikselima koji imaju vrijednost izmeu 245 i 255 dodjeljuje vrijednost 255, a ostatak
tonova rasporeuje, kako bi ispunio cijeli tonalni raspon (od 0 do 255). Sivim klizaem
podeavamo srednje tonove, bez utjecaja na crnu ili bijelu taku slike. Pomicanjem klizaa
odreujemo koji e ton na slici postati srednji sivi ton (vrijednosti 128). Vrijednost ispod
sivog klizaa predstavlja gammu. Vrijednosti vee od 1 posvjetljavaju srednje tonove slike,
a vrijednosti manje od 1 potamnjuju.

7.4. Curves
Za podeavanje tonskog raspona slike uz Levels alat, moemo se sluiti i Curves
alatom. Klikom na ikonu Curves u Adjustments panelu prikazuje se graf koji iscrtava odnos
izmeu Input (ulaznih) razina i Output (izlaznih) razina. Input razine se nalaze na dnu grafa,
a Output vrijednosti smjetene su du lijeve strane grafa.

Odabirom Curves naredbe, graf prikazuje ravnu liniju, nacrtanu pod 45 stepeni,
oznaavajui da je vrijednost svakog ulaznog nivoa jednaka izlaznoj. Kako na liniju
dodajemo take, da bismo promijenili izlazne razine, kreira se krivulja.

Pomou Curves naredbe moemo podesiti vrijednost do 16 taaka na krivulji, za


razliku od Levels naredbe, gdje smo mogli odreivati samo vrijednost tamnih, svijetlih i
srednjih tonova. Curves je neto tee savladati, ali daje nam puno veu kontrolu nad
rezultatom korekcije. Osnovna podeavanja tonaliteta na slici koja smo radili s Levels
opcijom moemo napraviti i pomou Curvesa.

Na dnu Curves grafa nalaze se bijeli i crni kliza, pomou kojih moemo podesiti
bijelu i crnu taku na slici na isti nain kao s Levelsima. Za odreivanje srednjih tonova
potrebno je kliknuti na sredinu linije grafa i potom tu taku povui ravno gore ili dole, kako
bismo posvijetlili ili potamnili srednje tonove na slici.

Adobe Photoshop CS6 31


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Slika 26

7.5. Brightness/Contrast
Kontrast i svjetlinu na slici moemo podeavati i koritenjem opcije
Brightness/Contrast. Ovo podeavanje nam omoguava jednostavne tonske korekcije.
Pomicanjem Brightness klizaa udesno poveavamo koliinu svjetline na slici, a
pomicanjem klizaa ulijevo smanjujemo koliinu svjetline na slici. Pomicanjem klizaa
Contrast udesno poveavamo kontrast na slici, a pomicanjem klizaa ulijevo smanjujemo
ga.

Brightness/Contrast naredbu pokreemo klikom na ikonu alata u Adjustments


panelu ili preko izbornika Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast.

Ukoliko je opcija Use Legacy odabrana, Brightness/Contrast funkcionira linearno.


Naprimjer, poveavanjem Brightness vrijednosti svi pikseli na slici se posvjetljavaju
jednako, zbog ega dolazi do gubitka detalja u svijetlim dijelovima slike.

Slika 27

32

7.6. Hue/Saturation

Za podeavanje tona ili nijanse, zasienosti i svjetline pojedine ili svih boja na slici,
koristimo se naredbom Hue/Saturation. Naprimjer, ako elite promijeniti boju neba na
slici iz svijetle i pomalo crvenkaste u intenzivno plavu, koristit ete se ovom naredbom. Za
pokretanje Hue/Saturation podeavanja koristimo se izbornikom, odabirui Image ->
Adjustments -> Hue/ Saturation, ili kraticom na tastaturi CTRL + U. U ovom sluaju ne
kreira se novi adjustments sloj, ve sve promjene obavljamo direktno na slici.

Slika 28

Hue (nijansa) Mijenjanje nijanse boja na slici vrimo pomicanjem klizaa. U dnu
panela nalaze se dvije trakice sa spektrom boja. Gornja trakica predstavlja
poetnu boju, a donja predstavlja rezultirajuu boju. Pomicanjem klizaa pomie
se i donja trakica, pokazujui nam kojom emo bojom zamijeniti poetnu.

Vrijednost Hue parametra moe iznositi izmeu -180 i +180, i predstavlja ugao
rotacije na krugu boje od poetne do rezultirajue boje. Pozitivna vrijednost predstavlja
rotaciju u smjeru kazaljke na satu, a negativna suprotnu.

Saturation (zasienost) Pomicanjem klizaa udesno do vrijednosti +100


poveavamo zasienost (intenzitet) boje, a pomicanjem klizaa ulijevo do
vrijednosti -100 smanjujemo zasienost boje.
Lightness (svjetlina) Pomicanjem klizaa udesno do vrijednosti +100
poveavamo svjetlinu boje, a pomicanjem klizaa ulijevo potamnjujemo boju do
vrijednosti -100.

Adobe Photoshop CS6 33


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

7.7. Replace Color


Pomou Replace Color naredbe na odreenu selekciju primjenjujemo
Hue/Saturation podeavanje. Replace Color pokreemo naredbom Image -> Adjustments
-> Replace Color.

Slika 29

Boju koju elimo promijeniti moemo odabrati i dvostrukim klikom na kvadrati


Color (prikaz odabrane boje), te odabirom boje iz Color Picker dijalokog okvira.
Pomijeranjem klizaa Fuzziness odreujemo koliko slino trebaju biti obojeni pikseli
odabranoj boji da bi bili selektirani. Nakon to smo napravili selekciju, boje podeavamo
pomicanjem Hue, Saturation i Lightness klizaa isto kao to smo to radili kod
Hue/Saturation naredbe. Rezultirajuu boju moemo odabrati i dvostrukim klikom na
kvadrati Result (prikaz rezultirajue boje) te odabirom eljene boje iz Color Picker
dijalokog okvira.

7.8. Shadows/Highlights
Shadows/Highlights naredbu koristimo za popravljanje slika iji se subjekt zbog
jakog pozadinskog osvjetljenja nalazi u sjeni. Koristimo je, takoer, i za popravljanje slika
iji je prvi plan presvijetao, npr. zbog koritenja blica, dok je pozadina pretamna. Takoer,
moemo je koristiti i za izvlaenje detalja koji se nalaze u sjeni korektno eksponirane
fotografije. Shadow/Highlight razlikuje se od ostalih Adjustments naredbi jer procjenjuje
i podeava svaki pojedini piksel na slici, u ovisnosti o pikselima koji ga okruuju.

34

Shadow/Highlight naredba nam omoguava izvui detalje iz gotovo sprenih


svijetlih dijelova i potpuno tamnih sjena. Shadows/Highlights nije mogue primijeniti kao
adjustment sloj. Za nedestruktivnu primjenu ove naredbe koristit emo je kao Smart Filter.
Prvo emo sloj na kojem elimo primijeniti Shadows/Highlights konvertirati u Smart
Object pomou naredbe Layer Smart Object -> Convert to Smart Object.

Slika 30

7.9. Photo Filter


Photo Filter naredba nam prua simulaciju tradicionalne fotografske tehnike

koritenja filtera na objektivu fotoaparata pri snimanju fotografije. Filtri se koriste za


korigovanje balansa i temperature boje na fotografiji, kao i za neke specijalne efekte. U
Adjustments panelu kliknut emo na ikonu Photo Filter alata ili preko izbornika Image ->
Adjustments -> Photo Filter.

Slika 31

Iz padajueg Menija Filter moemo odabrati jedan od ponuenih filtera.


Klikom na kvadrati s prikazom boje Color otvara se Color Picker dijaloki okvir u
kojem sami moemo kreirati eljenu boju filtera. Parametrom Density odreujemo
gustinu filtera. to je ova vrijednost vea, to je i jaina Photo Filter podeavanja vea.
Ukljuenim Preserve Luminosity potvrdnim okvirom zadravamo poetnu vrijednost
svjetline na slici.

Adobe Photoshop CS6 35


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

7.10. Color Balance


Pomou Color Balance naredbe moemo podeavati udio komplementarnih
komponenti boja: crvena/cyan, zelena/magenta i plava/uta na slici. Ova podeavanja
radimo unutar tri tonska raspona u: tamnim, srednjim i svijetlim tonovima slike.

Pri podeavanju balansa boja prvo odabiremo raspon tonova u kojem elimo
napraviti promjene. Potom pomjeramo kliza prema komponenti koju elimo dodati,
odnosno od komponente iji udio elimo smanjiti. Ukljuivanjem Preserve Luminosity
potvrdnog okvira zadravamo poetnu vrijednost svjetline na slici.

Slika 32

7.11. Channel Mixer


Naredbom Channel Mixer moemo kreirati crno-bijele ili tonirane slike (sepia).
Koristimo ga i za korekciju boje, naprimjer, za izvlaenje detalja iz svijetlih ili tamnih
dijelova slike, ako su prisutni na samo jednom od kanala. Pomou ovog podeavanja
moemo stvarati i razliite kreativne efekte na slici.

Slika 33

36

Channel Mixer modificira izlazni kanal boje, mijeajui ga s postojeim kanalima


boje na slici. Kanali boja su crno-bijele slike koje predstavljaju tonske vrijednosti kolornih
komponenti od kojih se slika sastoji. Koritenjem Channel Mixera, dodajemo ili
oduzimamo crno-bijele vrijednosti iz poetnog kanala u izlazni. Pojedinu komponentu
kanalu dodajemo pomjeranjem klizaa prema desno, a oduzimamo pomjeranjem klizaa
prema lijevo.

Odabirom opcije Monochrome slika se konvertira u crno-bijelu. Iz padajueg


izbornika moemo odabrati jedan od preddefiniranih naina konverzije. Pomjeranjem
klizaa ulaznih kanala kontroliemo nain na koji e slika biti konvertovana.

7.12. Invert
Naredbom Invert invertujemo boje na slici, odnosno od pozitiva kreiramo negativ,
i obratno.

7.13. Posterize
Specijalne kolorne efekte na slici moemo kreirati odabirom naredbe Posterize iz
Adjustments panela. U panelu odreujemo broj nivoa po kanalu boje. Naprimjer, ako je
slika na kojoj radimo u RGB modu, odabirom nivoa 3 dobit emo sliku s devet boja, po tri
za svaki od kanala (crveni, zeleni i plavi). Svi pikseli na slici bit e obojani jednom od tih
devet boja najslinijom poetnoj boji.

8. Umetanje novih etkica (brush) u photoshop


Pored standardnih etkica koje su na raspolaganju nakon same instalacije
programa Adobe Photoshop, postoji mogunost kreiranja svojih i umetanje novih, ve
napravljenih od strane drugih autora. Iste se mogu pronai na internetu na raznim web
stranicama, a jedna od njih je www.brusheezy.com koja nudi mogunost preuzimanja
besplatnih etkica s interneta.

Preuzete etkice biti e snimljenje u fajlu sa .abr ekstenzijom. Umetanje istih u


Photoshop je veoma jednostavno. Pored mogunosti dvoklika na preuzete etkice sa .abr
ekstenzijom (to ih automatski umetne u photoshop) postoji i mogunost umetanja kroz
Photoshop. Na alatnoj traci klikom na dugme Window i odabirom Brush Present, pojaviti
e nam se novi panel sa desne strane na mjestu gdje se nalaze ostali paneli. Potrebno je
otvoriti panel Brush Present, a zatim kliknuti na ikonicu padajueg menua u gore desnom
uglu. Nakon to nam se izlista padajui meni odaberemo opciju Load Brushes... a zatim
odaberemo preuzeti fajl sa interneta .abr ekstenzije.

Nakon umetanja etkica, iste moemo pronai na samom dnu Brush Presenta
(gdje biramo vrstu etkice s kojom emo ureivati dokument). Svaka naredna etkica koja
se umetne, pojaviti e se na dnu, nakon trenutnih etkica.

Adobe Photoshop CS6 37


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Koritenje novih etkica je u potpunosti isto kao i koritenje defaultnih


(instaliranih sa programom). Odaberemo vrstu etkice a zatim prilagodimo veliinu pored
ostalih opcija. Nakon odabira eljenih opcija, naa nova etkica je spremna za crtanje i
ureivanje platna / fotografija.

Slika 34 Padajui meni Brush Presenta dodavanje novih etkica

38

9. Blending modovi

Blending mod odreuje naine preklapanja piksela. Pozadinskom bojom


nazivamo poetnu boju, primijenjenom bojom onu kojom ju preklapamo, a rezultirajuom
bojom nazivamo onu koju emo dobiti kao rezultat preklapanja.

Slika 35

Slika 36

Adobe Photoshop CS6 39


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Modovi s kojima moemo raditi u Photoshopu su:

Normalni:

Normal svakom pikselu pridjeljuje vrijednost primijenjene boje bez interakcije s


pozadinskom bojom. Normal je osnovni blend mod.
Disolve rezultirajua boja nastaje zamjenom svakog pojedinog piksela
pozadinskom, u ovisnosti o njegovoj prozirnosti.

Zatamljivanje:

Darken procjenjuje informacije o boji u svakom kanalu i zamjenjuje svjetlije


piksele, dok tamnije ne dira.
Multiply umnoava primijenjenu boju s pozadinskom, ime je rezultirajua boja
uvijek tamnija. Mnoenjem bilo koje boje s crnom bojom nastaje crna, a
mnoenjem s bijelom, svaka boja ostaje nepromijenjena.
Color Burn potamnjuje pozadinsku boju kako bi reflektirao primijenjenu boju
poveavajui kontrast. Kod preklapanja bijelom bojom ne dolazi do promjene.
Linear Burn potamnjuje pozadinsku boju kako bi reflektirao primijenjenu boju
smanjujui joj svjetlinu.
Darker Color usporeuje totalne vrijednosti pozadinske i primijenjene boje, te
uzima onu s niom vrijednou.

Posvjetljivanje:

Lighten zamjenjuje tamne piksele, a svijetle ne dira.


Screen mnoi inverze iznosa pozadinske i primijenjene boje. Rezultirajua boja
je uvijek svjetlija. Kod preklapanja s crnom svaka boja ostaje nepromijenjena, a
preklapanje s bijelom rezultira bijelom bojom.
Color Dodge posvjetljuje pozadinsku boju kako bi se reflektirala primijenjena
boja smanjujui kontrast. Preklapanjem s crnom bojom ne dolazi do promjene.
Linear Dodge posvjetljuje pozadinsku boju kako bi se reflektirala primijenjena
boja poveavajui joj svjetlinu.
Lighter Color usporeuje totalne vrijednosti pozadinske i primijenjene boje, te
uzima onu s viom vrijednou.

Kontrast:

Overlay mnoi ili izbjeljuje boje, ovisno o pozadinskoj boji. Uzorci ili boje
prekrivaju postojee piksele zadravajui svjetlinu i sjenu pozadinske boje.
Pozadinska boja se ne zamjenjuje, ve mijea s primijenjenom bojom.
Soft Light zatamnjuje ili posvjetljuje boje, ovisno o primijenjenoj boji. Ako je
primijenjena boja svjetlija od 50% sive, boja je posvijetljena, a ako je tamnija od
50% sive, boja je zatamnjena. Bojenje s crnom ili bijelom bojom rezultira znatno
tamnijim ili svjetlijim podrujima, ali ne i istom bijelom ili crnom bojom.
Hard Light mnoi ili izbjeljuje boje, ovisno o primijenjenoj boji. Nastali efekt
nalikuje obasjavanju slike grubljim reflektorskim svjetlom. Koristan je za
dodavanje osvijetljenih dijelova i sjene na slici. Bojenje s crnom i bijelom rezultira
istom crnom ili bijelom bojom.

40

Vivid Light potamnjuje ili posvjetljuje boju poveavajui ili smanjujui kontrast,
ovisno o primijenjenoj boji. Ako je primijenjena boja svjetlija od 50% sive, slika se
posvjetljuje smanjivanjem kontrasta. Ako je blend boja tamnija od 50% sive, slika
se potamnjuje poveavanjem kontrasta.
Linear Light potamnjuje ili posvjetljuje boju poveavajui ili smanjujui joj
svjetlinu, ovisno o primijenjenoj boji. Ako je primijenjena boja svjetlija od 50%
sive, slika se posvjetljava poveanjem svjetline. Ako je primijenjena boja tamnija
od 50% sive, slika se potamnjuje smanjenjem svjetline.
Pin Light zamjenjuje boju, ovisno o primijenjenoj boji. Ako je primijenjena boja
svjetlija od 50% sive, pikseli tamniji od primijenjene boje se mijenjaju, dok svjetliji
ostaju. Ako je primijenjena boja tamnija od 50% sive, svjetliji pikseli se mijenjaju,
a tamniji ostaju.
Hard Mix zbraja RGB vrijednosti pozadinske i primijenjene boje, i, ako je
rezultirajui zbroj vei od 255, daje mu vrijednost 255, a ako je manji, dodjeljuje
mu vrijednost 0. Rezultat je posterizirana slika koja sadri do osam osnovnih boja:
crvenu, zelenu, plavu, cyan, magentu, utu, crnu i bijelu.

Inverzija:

Difference oitava podatke sa svakog kanala i oduzima primijenjenu boju od


pozadinske ili pozadinsku od primijenjene, ovisno o tome koja je od njih svjetlija.
Mijeanje s bijelom invertira pozadinsku boju, a mijeanje s crnom ne dovodi do
promjena.
Exclusion stvara slian, ali blai efekt od onoga u nainu Diference.

Sastavni/Boje:

Hue rezultirajuu boju stvara preuzimanjem vrijednosti svjetline i zasienosti


pozadinske boje, a tona preuzimanjem vrijednosti primijenjene boje.
Saturation rezultirajuu boju stvara koritenjem tona i svjetline pozadinske
boje, a zasienost koritenjem primijenjene boje. Preklapanje s bojom u tonovima
sive ne dovodi do promjena.
Color rezultirajuu boju stvara preuzimanjem vrijednosti svjetline pozadinske
boje, te tona i zasienosti primijenjene boje. Ovim nainom mijeanja uvaju se
sive razine slike, to ga ini pogodnim za bojanje slika u sivoj skali i nijansiranje
slika u boji.
Luminosity rezultirajuu boju stvara preuzimanjem vrijednosti tona i zasienosti
pozadinske, te svjetline primijenjene boje. Uinak ovog moda inverzan je uinku
Color moda.

Modovi vezani za alate za retuiranje (kao to su etkice):

Behind rezultirajua boja je primijenjena boja, ali samo na mjestima na kojima


su se nalazili prozirni pikseli (koristi se sa etkicama).
Clear ureuje, odnosno, piksele na slici boji u prozirno. Ovaj mod dostupan je za
Shape alate (u Fill Pixels nainu rada), Paint bucket alat, Brush alat, Pencil alat te
za naredbe Fill i Stroke. Ishodinom sloju ne smije biti zakljuana transparencija
(koristi se sa etkicama).

Adobe Photoshop CS6 41


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

9.1. Blending opcije


Predstavljaju efekte koji su nedestruktivne prirode, to znai da ih u bilo kom
trenutku moemo iskljuiti i njihovim koritenjem moemo veoma brzo dobiti na
realistinosti i uiniti neki sloj privlanijim od ostalih. Od stilova koje moemo primijeniti
na raspolaganju nam je 10 efekata koji su potpuno podesivi. Proi emo kroz upotrebu 5
najee koritenih efekata, a to su:

Efekat Drop Shadow


Efekat Outer Glow
Efekat Color Overlay
Efekat Gradient Overlay
Efekat Stroke

Kako bismo na nekom sloju dodali efekat, potrebno je prvo lijevim klikom mia da
oznaimo neki sloj, zatim pri dnu palete slojeva klikom na ikonicu Fx iz Menija izaberemo
eljeni efekat.

Kada smo kliknuli na eljeni stil, iz datog Menija na ekranu nam se pojavljuje jo jedan
prozor. To je, ustvari, taj Blending Options, u kojem vrimo sva podeavanja vezana za
efekte.

Prozoru iz kojeg dodajemo slojne efekte moemo pristupiti i jednostavno desnim klikom
mia na sloj iz palete, zatim iz Menija biramo opciju Blending Options.

Slika 37 - Dodavanje efekata putem ikone FX

42

9.2. Prozor Blending Options


Sa lijeve strane prozora nalaze se svi raspoloivi efekti i moemo istovremeno
aktivirati svih 10 stilova, dok sa desne strane vrimo podeavanja za izabrani efekat.

Sa lijeve strane pored efekata imamo jo dvije opcije.

Prva opcija je Styles, nalazi se na samom vrhu liste i omoguava nam da na


slojevima dodajemo neke predefinisane stilove. Stilove dodajemo jednostavno,
lijevim klikom na eljeni efekat on biva dodat sloju.

Druga opcija nosi ime Blending Options kao i cio prozor, to je i logino jer nam
slui za vrenje nekih generalnih podeavanja, vezanih za transparentnost sloja i
naina na koji se sloj stapa sa ostalim slojevima. Ovdje imamo tri bitnija
podeavanja, a to su: Blend Mode, kojim mijenjamo nain na koji e sloj uticati na
slojeve ispod njega, Opacity, gdje poveavamo ili smanjujemo providnost
cjelokupnog sloja zajedno sa efektima i Fill Opacity, gdje poveavamo ili
smanjujemo providnost samog sloja nezavisno od efekata.

Kako ne biste svaki put iznova pokuavali da postignete isti efekat, Blending
Options ima opciju da ga sauva, pa sljedei put kada vam zatreba jednostavno aktiviramo
taj efekat i rijeili ste problem. Ovu opciju koristimo tako to, kada smo podeavanjem
dobili eljeni efekat, u desnom uglu prozora Blending Options kliknemo na dugme New
Style i u prozoriu ukucamo odgovarajue ime.

Stil koji smo maloas napravili moemo nai pod Styles i primjenjujemo ga potpuno isto
kao bilo koji predefinisani efekat.

Slika 38 - Dijaloki okvir Blending opcija

Adobe Photoshop CS6 43


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

9.2.1. Upotreba efekta Stroke

Dodavanjem ovog efekta na nekom sloju, pravimo tanku liniju oko ivica tog sloja. Linija
moe da se prostire izvan, unutar i sa obje strane ivica sloja. Najee se koristi za
naglaavanje odreenog dijela slike, odnosno sloja. Sada emo ovaj efekat primijeniti na
jednom sloju i proi emo neka osnovna podeavanja.

Efekat dodajemo tako to prvo oznaimo eljeni sloj, zatim kliknemo na ikonicu Fx pri dnu
palete slojeva i iz Menija sada biramo efekat Stroke.

U prozoru Blending Options sada je aktivan efekat Stroke i sa desne strane vidimo neke
opcije za podeavanja. Objasnit emo emu slue osnovne opcije:

Prva opcija slui za podeavanje veliine linije odnosno efekta.


Drugom opcijom mijenjamo na koji nain linija okruuje sloj, odnosno da li e se
prostirati izvan, unutar ili sa obje strane ivica sloja.
Trea opcija omoguuje podeavanje Blend Mode - metoda stapanja sa slojem.
etvrtom opcijom podeavamo transparenciju linije, odnosno providnost
efekta.
Petom opcijom podeavamo boju linije.

Slika 39 - Stoke - obrub

44

9.2.2. Upotreba efekta Color Overlay


Ovim efektom preko nekog sloja dodajemo premaz boje po izboru. Tako se
igranjem sa podeavanjima ovog efekta mogu postii razni efekti, a moemo ga i
jednostavno upotrijebiti i za promjenu boje, odnosno ispunjavanje bojom nekog sloja.
Sada emo ovaj efekat prikazati na primjeru i proi emo kroz podeavanja kojim
raspolae.

Ovaj efekat dodajemo istim postupkom kao i prethodni: prvo oznaimo sloj na kome
elimo dodati efekat, zatim kliknemo na ikonicu Fx koja se nalazi pri dnu palete slojeva,
pa iz Menija biramo Color Overlay.

Sada je u prozoru Blending Options aktivan efekat Color Overlay i kao to vidimo sa desne
strane prozora, ovaj efekat ne raspolae velikim brojem opcija za podeavanje.
Pogledajmo emu slue ove opcije:

Prvom opcijom podeavamo Blend Mode - Metod stapanja ovog efekta sa


slojem i biramo boju premaza efekta.
Druga opcija slui nam za mijenjanje transparentnosti efekta, odnosno
transparentnosti.
Po defaultu poetna boja ovog efekta je uvijek crvena, ovom opcijom moemo
bilo koju boju postaviti za poetnu boju.
etvrtom opcijom vraamo ovaj efekat na svoju default boju, odnosno crvenu
boju.

Slika 40 - Color Overlay

Adobe Photoshop CS6 45


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

9.2.3. Upotreba efekta Gradient Overlay


Gradient Overlay omoguava dodavanje efekta prelaza boje na nekom sloju i najee ga
koristimo za dobijanje iluzije dubine odnosno 3D-a, to je i trenutno najvei trend u web-
dizajnu, pa bih svima preporuio da dobro ovladaju ovim efektom. Sada emo primijeniti
ovaj efekat na jednom sloju i pogledati emu slue neke najosnovnije opcije.

Isto kao i za prethodni, efekat Gradient Overlay dodajemo tako to prvo oznaimo sloj na
kome elimo efekat i klikom na ikonicu Fx pri dnu palete slojeva, iz Menija biramo
istoimeni efekat.

U prozoru Blending Options aktivan efekat je sada Gradient Overlay. Kao i za ostale efekte
sa desne strane imamo neka podeavanja,pa pogledajmo sada emu slue neka
najosnovnija:

Prva opcija je za podeavanje metoda stapanja sa slojem.


Drugom opcijom mijenjamo transparenciju prelaza, odnosno koliko e se sloj
providjeti kroz efekat prelaza.
Trea opcija je najbitnija od svih podeavanja vezanih za ovaj efekat, ba njom
definiemo kakav e prelaz boje biti, odnosno od koje do koje boje e se praviti
prelaz. Ovu opciju je teko objasniti u nekoliko rijei, stoga emo detaljnije o
ovome u nekom od narednih tutorijala.
etvrtom opcijom podeavamo nain na koji se pravi prelaz. Na raspolaganju
nam je nekoliko naina prostiranja prelaza: obian linearan prelaz, prelamajui
prelaz, kruni prelaz i jo neki koji se manje koriste.
Peta opcija nam slui za definisanje ugla pod kojim se prostire prelaz izmeu
boja.
estu opciju koristimo za sabijanje i irenje prelaza.

Slika 41 - Gradient Overlay

46

9.2.4. Upotreba efekta Drop Shadow


Drop Shadow efekat koristimo kako bismo na eljenom sloju dobili iluziju bacanja
sjenke. Najee se koristi kako bi se dobilo na dubini na odreenim dijelovima slike.
Sada emo ovaj efekat prikazati na jednom primjeru i objasniti emu slue neka
najosnovnija podeavanja.

Kako bismo na eljenom sloju dodali efekat Drop Shadow, radimo isto kao to smo rekli u
prethodnom tekstu. Dakle, prvo oznaimo odreeni sloj na kome hoemo efekat, zatim
klikom na ikonicu Fx pri dnu palete slojeva biramo istoimeni efekat.

Sada nam se pojavljuje prozor Blending Options i, kao to vidimo, kvadrati ispred efekta
Drop Shadow je oznaen, to znai da je taj efekat dodat sloju. Pogledajmo sada malo
detaljnije neke od opcija koje su nam na raspolaganju za ovaj efekat:

Prva opcija se koristi za podeavanje je metoda stapanja i za mijenjanje


boje sjenke koju generie ovaj efekat (po defaultu je crna boja).
Druga opcija je za promjenu transparentnosti, odnosno transparentnosti
sjenke.
Trea opcija slui za podeavanje ugla pod kojim pada sjenka. Ukoliko je
opcija Use Global Light oznaena, svi slojevi u otvorenom projektu e
imati isti ugao padanja sjenke i, kada promijenimo ugao, izmjene e biti
vrene globalno.
etvrtom opcijom mijenjamo udaljenost sjenke od objekta na kom je
efekat Drop Shadow dodat.
Peta opcija slui za mijenjanje zasienosti, odnosno jaine sjenke.
esta opcija nam prua mogunost poveavanja ili smanjenja veliine
sjenke, tako da poveanjem dobijamo efekat difuzije, odnosno ivice
sjenke su sa porastom veliine sve meke.

Slika 42 - Drop Shadow

Adobe Photoshop CS6 47


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

9.2.5. Upotreba efekta Outer Glow

Outer Glow slui za kreiranje efekta sjaja na nekom sloju ili objektu, tako da
dodavanjem ovog efekta dobijamo iluziju svjetlosti koja zrai sa svih strana tog sloja. Sada
emo na primjeru prikazati kako ovaj efekat izgleda i proi emo kroz neka najosnovnija
podeavanja u okviru ovog efekta.

Za dodavanje efekta radimo kao i maloprije: prvo oznaimo sloj na kome dodajemo
efekat, zatim kliknemo na ikonicu Fx koja se nalazi pri dnu palete slojeva i onda iz menija
biramo Outer Glow.

Sada iz prozora Blending Options vidimo da je aktivan efekat Outer Glow i sa desne strane
prozora vidimo razne opcije za podeavanje efekta. Pogledajmo emu slue neke od
najosnovnijih:

Prva opcija nam slui za podeavanje Blend Modea - Metoda stapanja.


Drugom opcijom podeavamo transparenciju, odnosno providnost efekta.
Trea opcija slui za dodavanje uma efektu, to moe posluiti ako elite,
takorei, prljav efekat.
etvrtom opcijom podeavamo boju efekta, a imamo i mogunost
implementiranja prelaza boje.
Petom opcijom mijenjamo nain prostiranja efekta oko objekta, tako da, ukoliko
je Technique : Softer, onda e prostiranje biti meke, a ukoliko je podeeno na
Precise, prostiranje e biti ravnomjerno i precizno e pratiti ivice objekta.
estom opcijom mijenjamo zasienost efekta, tako da to je vea zasienost to e
efekat biti otriji.
Sedma opcija je za poveavanje ili smanjenje veliine sjaja; sa poveanjem
veliine sjaja ivice efekta su sve meke.

Slika 43 - Outer Glow

48

10. Spremanje dokumenta na disk


Dokumente na kojima radimo u Photoshopu moemo snimati i uvati u nizu
formata. U kojem emo formatu dokument snimiti, prije svega ovisi o njegovoj konanoj
namjeni. Formati se razlikuju u nainu na koji interpretiraju podatke (kao piksele ili
vektore), u nainima kompresije I svojstvima koje su u mogunosti sauvati.
Dokument snimamo pomou naredbe File > Save U sluaju da elimo snimiti dokument
pod drugim imenom, na drugu lokaciju ili u drugom formatu, koristimo se naredbom File
> Save as.

10.1. PSD (Photoshop format)


Da bismo sauvali sva svojstva dokumenta kreiranog u Photoshopu (slojeve,
efekte, maske, stilove, itd.) najbolje je dokument snimiti kao PSD, nativni (originalni)
Photoshop format. S obzirom na povezanost Adobe Creative Suite aplikacija, PSD
dokumente mogue je importirati u Illustrator i InDesign, kao i neke druge aplikacije i pri
tome zadrati veinu Photoshopovih opcija.

Pri snimanju PSD dokumenta u veini sluajeva emo zadrati ukljuenom opciju
Maximize file compatibility, kako bi dokument bilo mogue otvoriti u drugim aplikacijama,
ukljuujui ranije verzije Photoshopa. Dokumente vee od 2 GB moi emo snimiti samo
kao Large Document format (PSB), Photoshop Raw format (samo slike svedene na jedan
sloj) ili TIFF format (do 4 GB).

Slika 44 - Spaavanje dokumenta

Adobe Photoshop CS6 49


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

10.2. TIFF (Tagged-Image File Format)


TIFF format je rasterski format, koji podravaju gotovo svi programi za obradu
fotografija i prijelom stranica na svim platformama. U TIFF dokumentu moemo sauvati
slojeve, transparentnosti i alpha kanale. Ako TIFF dokument koji sadri slojeve
importiramo u neku drugu aplikaciju, u njoj e se nalaziti slika svedena na jedan sloj. U
TIFF formatu podrani su CMYK, RGB, Lab, Indexed Color i Grayscale kolor modovi s alpha
kanalima te Bitmap mod bez alpha kanala. Iako u TIFF formatu moemo snimiti
dokumente do veliine od 4 GB, samo emo dokumente do 2 GB moi otvoriti u veini
drugih aplikacija, kao i verzijama Photoshopa starijima od CS verzije. Pri snimanju TIFF
dokumenta moemo koristiti nekoliko stepena kompresije, bez ili s gubitkom kvalitete.
Odabirom opcije None snimamo nekomprimirani TIFF dokument. Losseless (bez gubitka
kvalitete) kompresijom snimamo s ukljuenim opcijama LZW ili ZIP. Lossy (s gubitkom
kvalitete) snimamo s ukljuenom opcijom JPEG.

Slika 45 - Spaavanje Tiff fajla

50

10.3. JPEG (Joint Photographic Expert Group)


JPEG format koristi se najee za elektronsku razmjenu dokumenata (www, e-
mail i drugi servisi). U njemu snimamo rasterski dokument s Lossy kompresijom, pa dolazi
do gubitka kvalitete izvornika. Pri snimanju JPEG dokumenta odreujemo stepen
kompresije pomou klizaa Quality. to je vrijednost kvalitete vea, kompresija je manja,
a samim tim i kvaliteta slike bolja. Vea kvaliteta rezultira i veom memorijskom teinom
datoteke.
U veini sluajeva snimanjem JPEG datoteke s Maximum vrijednou kvalitete, dobit emo
dokument koji se nee vidljivo razlikovati od originala.

Slika 46 - Spaavanje JEPG fajla

Adobe Photoshop CS6 51


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

10.4. PDF (Portable Document Format)


PDF je univerzalni format dokumenta u kojem moemo tano prikazati i sauvati
fontove, layout stranice, rastersku i vektorsku grafiku, neovisno o aplikaciji i platformi na
kojoj je kreiran. Za pregled PDF dokumenta dovoljno je imati besplatni Adobe Reader
program.

Photoshop razlikuje dvije vrste PDF dokumenata: Photoshop PDF i Generic PDF.

Photoshop PDF snimamo s ukljuenom Preserve Photoshop Editing Capabilities opcijom


u General kartici Save Adobe PDF dijalokog okvira. Tako snimljen pdf dokument ima samo
jednu stranicu (sliku) i u njemu su sadrana sva Photoshopova svojstva (slojevi, efekti,
tekst i vektori, alpha kanali itd.).

Generic PDF snimamo s iskljuenom Preserve Photoshop Editing Capabilities opcijom.


Generic PDF dokument dobivamo i otvaranjem PDF dokumenta kreiranog u nekoj drugoj
aplikaciji. Generic PDf moe sadravati vie stranica, koje se pri otvaranju u Photoshopu
rasteriziraju.

Slika 47 - Spaavanje PDF fajla


52

10.5. Snimanje za Web (Save for Web)

Pored navedenih opcija snimanja dokumenta, postoji i nain snimanja za web,


gdje se fotografije optimizuju u zavisnosti od rezolucije, veliine i vrste fotografije. Klikom
na File dugme koje se nalazi na alatnoj traci i odabirom opcije Save for Web otvara nam
se prozor gdje moemo ureivati navedene opcije i snimiti fotografiju koja e biti
optimizovana za web.

Na fotografiji ispod je prikazan izgled prozora opcije snimanje za web na kojem


moemo vidjeti razliite opcije za dodatno ureivane (prilagoavanje) fotografije Web
okruenju. Na fotografiji su oznaene 3 najbitnije opcije koje se moraju imati na umu
prilikom snimanja fotografije za web, a to su:
1. Brojem jedan oznaene su opcije odabira ekstenzije fotografije, da li je to .JPG,
.PNG ili .GIF ekstenzija. Odabirom eljene ekstenzije fajla mijenjaju se i opcije
prikazane ispod.
2. Broj dva na fotografiji oznaava velikinu fotografije koja je prikazana na dva
naina, u pikselima i procentima. Trenutna (stvarna) veliina fotografije se
moe dodatno urediti kroz ovaj prozor ureivajui brojeve u dole desnom
uglu fotografije. Bitno je imati na umu da na veliinu fajla na disku / webu
znatno utjee rezolucija fotografije.
3. Broj tri na fotografiji ispod prikazuje ekstenziju, veliinu fotografije na disku /
webu i vremenski period ekanja prilikom otvaranja fotografije na internetu.
Brzina se moe urediti klikom na ikonicu padajueg menua s desne strane i
odabirom eljene brzine, radi stvarne informacije, koliko e se odreena
fotografija uitavati putem interneta.

Slika 485 - Spaavanje za Web

Adobe Photoshop CS6 53


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

11. VJEBE Adobe Photoshop CS6


Vjeba 1

1. Otvoriti sliku iz:

a)PROZORA > desni klik na sliku -> opcija - Open with Photoshop CS6

b) PHOTOSHOPA i BRIDGE-a-> File -> Open... i Browse in Bridge

c) CAMERA RAW programa

54

2. Otvoriti 4 slike u Photoshopu i nakon toga vjebati mijenjanje boje radnog prozora,
ponaanje i navigaciju prozora i tabova kroz preference i interfejs opcije.

3. Pokazati kako otvoriti eljene panele, kreirati odgovarajui radni prostor i sauvati ga pod
svojim imenom.

Adobe Photoshop CS6 55


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

4. Vjebati zumiranje, scroling i zooming opcije, kao i navigaciju, pomou Navigator panela.

Vjeba 2

1. Vjebati Downsampling za Print, Downsampling za E-mail i obratiti panju na teinu fajla.

56

2. U Photoshopu staviti jednu sliku preko druge ( gornja treba da bude manja od donje), te
vjebati adding, scaling, i aligning opcije za slojeve.

3. Napraviti dokument od 3 sloja, te ponoviti kreiranje slojeva, mijenjanje imena slojevima,


mijenjanje providnosti (opacity) i primjenu efekta sa slojevima.

Adobe Photoshop CS6 57


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Vjeba 3

1. Vjebati naine i formate spremanja dokumenata (PSD, TIF, PNG i JPG format).

2. U Photoshopu otvoriti sliku i izdvojiti dio slike pomou Crop alata.

58

3. Pomou polygon laso alata nadomjestiti i upotpuniti izrezani dio slike.

Adobe Photoshop CS6 59


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Vjeba 4

1. Vjebati 3 auto-opcije odgovorne za ton, kontrast i boju.

2. Ponoviti sta je to Hystogram i na primjeru jedne slike proi manipulaciju osvjetljenja i


kontrasta pomou Hystograma.

3. Na primjeru jedne slike proi automatske i manualne metode modifikovanja boja.

60

4. Na primjeru jedne slike proi korekciju boja u Camera Row programu.

Adobe Photoshop CS6 61


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

Vjeba 5

1. Na primjeru jedne slike proi 3 vrste selektivnog editovanja pomou Marque, Lasso i Wand
alata.

2. Na primjeru jedne slike ponoviti primjenu Clone Source, Dodge, Burn i Brush alata.

3. Sa Interneta skinuti Brush, instalirati ga u Photoshop i primijeniti na sliku.


( koristiti web-stranicu brusheazzy.com ).

62

Vjeba 6

Na jednom portretu pokazati kako se moe izgladiti tekstura koe i kako se mogu zubi izbijeliti.

Adobe Photoshop CS6 63


Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo

64