You are on page 1of 14

ข้อบังคับ

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

หมวดที่ ๑ ความทั่วไป
หมวดที่ ๒ สมาชิก
หมวดที่ ๓ การดาเนินกิจการสมาคม
หมวดที่ ๔ การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของกรรมการ
หมวดที่ ๖ การสิ้นสุดสภาพของกรรมการดาเนินงาน
หมวดที่ ๗ การประชุม
หมวดที่ ๘ การเงินของสมาคม
หมวดที่ ๙ การเลิกกิจการสมาคม

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑ สมาคมนีม้ ีชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์” ใช้อักษรย่อว่า “ส.น.ท.น.”
ภาษาอังกฤษว่า “Thai Student Association in the Netherlands” ใช้อักษรย่อว่า “TSAN”
ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปช้างและมีธงชาติไทยและธงชาติเนเธอร์แลนด์อยูด่ ้านหลัง โดยมีความหมายว่า แม้ว่าช้าง
จะอยู่ตัวเดียว มันก็มีแรงมีพลังที่สามารถต่อสู้ชีวิตหรือสร้างประโยชน์ได้ แต่ถ้ามันอยู่เป็นโขลง พลังของช้างหนึ่งโขลงคง
ไม่มีใครมาตีค่าได้ เปรียบได้กับนักเรียนไทยในต่างแดนซึ่งต่างก็มคี วามสามารถในการเรียนหรือใช้ชีวิตได้ด้วย
ความสามารถของแต่ละคน โดยเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะดังภาพ

ข้อ ๓ สานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก บ้านเลขที่ Laan Copes van Cattenburch
123, 2585 EZ The Hague
ข้อ ๔ สมาคมนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างคนไทย และปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมชาติ อีกทั้งยังรักษาไว้ซึ่งความ
เข้าใจอันดีระหว่างชนชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยและชาวเนเธอร์แลนด์
(๒) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในต่างแดน ผ่านกิจกรรมของนักเรียนไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
(๓) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์ ในด้านการศึกษา งานวิจัย และวัฒนธรรม
(๔) เพื่อแนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาต่อในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ข้อ ๕ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ สมาคมจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาแก่สมาชิกและคนไทยที่จะมาศึกษาต่อในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(๒) ให้คาแนะนาแก่ชาวต่างชาติในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ที่จะเดินทางไปประเทศไทย
(๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และในประเทศอื่นๆ
รวมทั้งนักเรียนเก่าที่กลับประเทศไทยไปแล้ว
(๔) ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตามความเหมาะสม
(๕) จัดการพบปะสังสรรค์ สนทนา และทัศนศึกษา
(๖) จัดงานแสดงวัฒนธรรมไทย และการแข่งขันกีฬาสร้างมิตรภาพ
ข้อ ๖ สมาคมตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ที่ได้รับจะถูกนามาใช้จ่ายตามจุดประสงค์
ของสมาคมเท่านั้น

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๗ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ อดีตสมาชิกสามัญทีส่ าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และยังคง
สนใจเข้าร่วมกิจการของสมาคม
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์เกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด
ข้อ ๘ สิทธิของสมาชิก มีดังต่อไปนี้
(๑) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
(๒) ใช้สถานที่ ทรัพย์สิน หรือ สิ่งของต่างๆ ของสมาคมในทางที่ชอบ
(๓) ใช้เครื่องหมายของสมาคมเพื่อแสดงสมาชิกภาพในทางที่ชอบ
(๔) ได้รับข่าวสารต่างๆ จากสมาคม
(๕) ให้คาแนะนาหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการและการประชุมสมาชิก
(๖) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตัง้ ที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการใน
ตาแหน่งต่างๆ
(๗) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ หรือลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
(๘) เฉพาะสมาชิกสามัญและวิสามัญ ที่มีสิทธิเสนอชื่อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม
ข้อ ๙ หน้าที่ของสมาชิก มีดังต่อไปนี้
(๑) เข้าร่วมและส่งเสริมกิจกรรม ส.น.ท.น. รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม
(๒) ร่วมกันรักษาทรัพย์สิน และชื่อเสียงของสมาคม
(๓) แจ้งที่อยู่ใหม่แก่ฝ่ายนักเรียนสัมพันธ์ทุกครั้งเมื่อย้ายที่อยู่
ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยทาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) สมาชิกสามัญที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) จะถูกปรับสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญอัตโนมัติ
(๔) สมาชิกวิสามัญที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) จะถูกปรับสถานภาพเป็นสมาชิกสามัญอัตโนมัติ
(๕) ถูกให้ออก โดยคณะกรรมการดาเนินงานด้วยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมกรรมการ โดยมีสิทธิคัดชื่อผู้เจตนาปฏิบัติตน
ให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของสมาคม หรือกระทาการอันขัดต่อวัตุประสงค์ของสมาคมอย่างร้ายแรง หรือเจตนา
กระทาการให้เกิดความแตกแยกในหมู่สมาชิก ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร จัดส่งผ่าน
ไปษณีย์แบบลงทะเบียน ก่อนการลงมติอย่างน้อยสิบห้าวัน เพื่อเปิดโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหา สมาชิกที่ถูกคัดชื่อ
ออกมีสิทธิอุธรณ์ต่อที่ประชุมสมาชิก โดยแจ้งให้นายกสมาคมทราบก่อนวันประชุม เมื่อที่ประชุมลงคะแนนด้วยมติ
สองในสามของจานวนสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ให้ยึดมติของคณะกรรมการดาเนินงาน โดยให้ถือว่าการ
คัดชื่ออกมีผลเด็ดขาด และถือว่าบุคคลนั้นสิ้นลุดสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวสมัครเข้าเป็น
สมาชิกภายในสองปีหลังจากการถูกเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาคม

หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๑ นายกสมาคมมีวาระ ๑ ปี โดยสามารถดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ โดยหากนายกสมาคมลาออกก่อนสิ้นสุด
วาระ หรือพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุใดๆ ให้อุปนายกสมาคมภายในดารงตาแหน่งรักษาการนายกสมาคมจนครบ
วาระ
ข้อ ๑๒ เพื่อความเป็นเอกภาพและความรู้รักสามัคคีของสมาชิกสมาคม ให้นายกสมาคมซึ่งได้รับการเลือกตั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ โดยเร็วที่สุด โดยอย่างน้อยหนึ่งในคณะกรรมการดาเนินงานต้องประกอบไปด้วยผู้แทนประจาเมือง
ต่างๆ หากนายกสมาคมซึ่งได้รับการเลือกตั้งละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าสิ้นสภาพการเป็นนายกสมาคมทันที
และดาเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน โดยให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการ
นายกสมาคมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการดาเนินกิจการของสมาคม ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้
(๑) นายกสมาคม
(๒) อุปนายกสมาคมภายใน
(๓) อุปนายกสมาคมภายนอก
(๔) เลขานุการ
(๕) เหรัญญิก
(๖) ฝ่ายวิชาการ
(๗) ฝ่ายกีฬา
(๘) ฝ่ายสันทนาการ
(๙) ฝ่ายมัลติมีเดีย
(๑๐) ฝ่ายธุรการ
(๑๑) ฝ่ายสวัสดิการ
(๑๒) ผู้ประสานงานประจาเมือง
(๑๓) กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการดาเนินงานสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยได้ตามความจาเป็น กรรมการผู้ช่วยมีสิทธิแสดงความคิดเห็น แต่
ไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากการออกเสียงแทนกรรมการในตาแหน่งนั้นซึ่งไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานได้
ข้อ ๑๕ นายกสมาคมและคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ ต้องดาเนินการจัดการประชุมวิสามัญของสมาคม เพื่อนาเสนอ
นโยบาย แผนการดาเนินงาน และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับจากวันที่นายกสมาคมได้รับการ
เลือกตั้ง
ข้อ ๑๖ อนุกรรมการ คือ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ หากเป็น
ประเด็นสาคัญคณะกรรมการดาเนินงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นได้
ข้อ ๑๗ กรรมการที่ปรึกษาสมาคม คือ ผู้ที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือสมาคม หรือสมาชิกที่เคยดารงต าแหน่ งกรรมการ
ดาเนินงานในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งของสมาคม และยังคงพานักอยู่ใ นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยคณะกรรมการ
สามารถเชิญให้ดารงตาแหน่งกรรมการที่ปรึกษาได้

หมวดที่ ๔
การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ
ข้อ ๑๘ การเลือกตั้งนายกสมาคม จากทั้งโดยตรงและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการเลือกตั้งของสมาคม
นักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก)
ข้อ ๑๙ การเลือกตั้งนายกสมาคม
(๑) ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เหมาะสมหรือเป็นผู้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ และต้องไม่เป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ต้องนาเสนอนโยบายโดยตรงต่อที่ประชุมฯ ก่อนการเลือกตั้ง ระยะเวลาไม่
เกิน ๑๐ นาที ร่วมกับการตอบคาถามที่จัดทาขึ้นโดยสมาชิกของสมาคม โดยการจับสลากคาถามคนละไม่เกิน ๕
นาที
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งเหรัญญิก
(๑) ผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นเหรัญญิก ต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ โดยสมาชิกสามัญมีสิทธิ
ดังกล่าวเมื่อมีสมาชิกภาพติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการทางาน ๑ ปี ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมสามัญประจาปีหรือที่ประชุมวิสามัญ
(๒) คณะกรรมการมีหน้าที่รับสมัคร เตรียมการเลือกตั้ง และดาเนินการเลือกตั้ง โดยเป็นไปตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งของสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก)
(๓) การสิ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามข้อ ๒๗ และ ๒๘ หมวดที่ ๖ ของข้อบังคับนี้
หมวดที่ ๕
หน้าที่ของกรรมการ
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการดาเนินงานทั้งคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของสมาคมให้เป็นทีเ่ รียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
(๒) ตราระเบียบเพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อบังคับของสมาคมเป็นที่เรียบร้อยและรัดกุม โดยระเบียบที่ได้ตราไว้จะมี
ผลบังคับใช้เมื่อได้แจ้งให้สมาชิกทราบในที่ประชุมสมาชิก หรือ เว็บไซต์ของสมาคม หรือโดยจดหมายข่าว ในกรณี
ของการแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากมีสมาชิกอย่างน้อย ๑๐ คน ลงนามเพื่อคัดค้านระเบียบ
ดังกล่าว พร้อมแจ้งเหตุผลต่อนายกสมาคมภายใน ๑๐ วันนับจากวันแจ้งการตราระเบียบ ระเบียบนั้นๆ จะไม่มีผล
บังคับใช้จนกว่าที่ประชุมสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจะดาเนินการพิจารณาอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมากในที่ประชุม
ข้อ ๒๓ กรรมการดาเนินงานแต่ละตาแหน่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นายกสมาคม มีหน้าที่
ก) เป็นผู้แทนสมาคมทั้งภายในและภายนอก
ข) เป็นประธานในที่ประชุม และตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
ค) เป็นผู้ลงนามในเอกสารต่างๆ ของสมาคม
ง) ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ นายกสมาคมมีอานาจในการมอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้แก่อุปนายกสมาคมภายในเป็นผู้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็นอันดับที่ ๑ และอุปนายกสมาคมภายนอกเป็น
อันดับที่ ๒ หรือตามที่นายกสมาคมเห็นสมควร
(๒) อุปนายกสมาคม โดยแบ่งเป็นอุปนายกสมาคมภายในและอุปนายกสมาคมภายนอก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก) อุปนายกสมาคมภายใน ส่งเสริมและประสานงานกิจการภายในสมาคมและสมาชิกนักเรียนไทย รวมทั้ง
ดาเนินงานในหน้าที่อื่นๆ ที่นายกสมาคมมอบหมาย
ข) อุปนายกสมาคมฝ่ายนอก ส่งเสริมและประสานงานกิจการของสมาคมกับองค์กรภายนอก และประสานงาน
เรื่องการจัดหาทุนสนับสนุนสมาคม
(๓) เลขานุการ มีหน้าที่จัดประสานงานวาระการประชุม จดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม และเป็นผู้ช่วยนายก
สมาคมในการดาเนินกิจการทั่วไปตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
(๔) เหรัญญิก มีหน้าทีจ่ ดั ทาบัญชีการเงิน และกากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในบัญชีของสมาคม
(๕) ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานและจัดกิจกรรมเชิงวิชาการให้แก่สมาชิกนักเรียนไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ วิดีทัศน์ การประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ เป็นต้น
(๖) ฝ่ายกีฬา มีหน้าที่ประสานงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทยทั้ง
ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
(๗) ฝ่ายสันทนาการ มีหน้าที่ประสานงานและจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนักเรียน
ไทยและ/หรือ ชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการทัศนศึกษา เป็นต้น
(๘) ฝ่ายมัลติมีเดีย มีหน้าที่จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วิดีทัศน์ โปสเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งเก็บภาพกิจกรรม ดูแลและ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของสมาคมให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ ทั้งนี้รวมถึงการรับผิดชอบในการจัดการฐานข้อมูล
นักเรียนไทยและฐานข้อมูลอื่นๆของสมาคมให้เป็นปัจจุบัน
(๙) ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ร่างจดหมายโต้ตอบสาหรับติดต่อหน่วยงาน และ/หรือบุคคลภายนอก เพื่ออานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมและดาเนินงานต่างๆของสมาคม พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสมาคมสาหรับเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและติดต่อหน่วยงานสาคัญในโอกาสต่างๆ ต่อไป
(๑๐) ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่อานวยความสะดวก ประสานงาน และดูแลความเรียบร้อยในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
และอาคารสถานที่ สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมตามความเหมาะสมของกิจกรรมและงบประมาณของ
สมาคม
(๑๑) ผู้ประสานงานประจาเมือง (City Coordinator)
ก) อานวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการฐานข้อมูลนักเรียนไทย ในการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในแต่ละเมืองให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
ข) ให้คาแนะนาแก่นักเรียนไทยที่กาลังจะมาศึกษาต่อในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ค) แนะนาเมืองของตน รวมทั้งข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการใช้ชีวิตในเมืองนั้นๆ แก่นักเรียนไทย
ง) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ให้สมาชิกในเมืองนั้นๆ ทราบโดยทั่วถึงกัน
จ) ประมวลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาของนักเรียนไทยในเมืองนั้นๆ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป
(๑๒) กรรมการที่ ป รึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าและแสดงความคิ ด เห็ น แก่ ค ณะกรรมการของสมาคม ในกรณี ที่
คณะกรรมการเชิญมาให้คาปรึกษาและขอรับฟังความคิดเห็น
ข้อ ๒๔ นายกสมาคม สามารถสับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการตามความข้อ ๒๓ ตามความเหมาะสมของการ
ดาเนินงาน
ข้อ ๒๕ อนุกรรมการมีหน้าที่ดาเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ดารงตาแหน่งอนุกรรมก ารมีสิทธิให้
คาแนะนา และแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมการดาเนินงาน ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินงานเชิญมาเพื่ อ ขอ
คาปรึกษาและความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ข้อ ๒๖ กรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาแนะนาและแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมการดาเนินงาน ในกรณีที่คณะกรรมการ
ดาเนินงานเชิญมาให้คาปรึกษาและขอความคิดเห็น

หมวดที่ ๖
การสิ้นสุดสภาพของกรรมการดาเนินงาน
ข้อ ๒๗ การสิ้นสุดสภาพของคณะกรรมการดาเนินงานทั้งคณะ สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(๑) ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการดาเนินงานอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ได้คราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ใน
กรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการดาเนินงานชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดาเนินงานชุดเก่ารักษาการต่อไป จนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชุดใหม่ พร้อมทั้งดาเนินการมอบหมายงานให้คณะกรรมการดาเนินงานชุดใหม่
เป็นที่เรียบร้อบแล้ว
(๒) ออกเพราะที่ประชุมสมาชิกลงมติไม่ไว้วางใจ โดยกรณีที่คณะกรรมการดาเนินงานของสมาคมดาเนินงานที่ขัดต่อ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือการดาเนินงานนามาซึ่งความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง
สมาชิกในที่ประชุมวิสามัญซึ่งประกอบด้วยสมาชิกไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสี่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญรวมกั น
สามารถลงมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามให้คณะกรรมการดาเนินงานคณะนั้นทั้งคณะพื้นจากตาแหน่ง เช่นนี้ให้
สมาชิกในที่ประชุมดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคณะใหม่เพื่อรับตาแหน่งแทนต่อไป
(๓) ลาออกทั้งคณะ คณะกรรมการดาเนินงานสามารถลาออกจากตาแหน่งได้โดยการจัดทาเอกสารแจ้งให้สมาชิกทราบ
ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการดาเนินงานคณะนั้นจัดการประชุมวิสามัญขึ้นเพื่อชี้แจงเหตุผลของการลาออก พร้อมกันนี้
ให้ที่ประชุมดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าซึ่งกาลังจะพ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุใดก็ตาม
ข้อ ๒๘ เมื่อสิ้นสุดสภาพของคณะกรรมการตามข้อ ๒๗ คณะกรรมการดาเนินงานชุดเก่าต้องมอบหมายงานแก่คณะกรรมการ
ดาเนินงานชุดใหม่ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่พันจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๙ การสิ้นสุดสภาพของกรรมการดาเนินงานเป็นรายบุคคล สามารถเกิดขึ้นด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ลาออก
(๓) สิ้นสุดสภาพตามคณะกรรมการดาเนินงานตามข้อ ๒๗ (๒ และ ๓)
(๔) ตาย
(๕) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกภาพในการดารงตาแหน่งกรรมการดาเนินงาน
(๖) คณะกรรมการดาเนินงานลงมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยกรรมการผู้ถูกพิจารณาไม่มี
สิทธิออกเสียง
ข้อ ๓๐ การสิ้นสุดสภาพของอนุกรรมการ โดยอนุกรรมการจะสิ้นสุดสภาพลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ได้ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(๔) คณะกรรมการดาเนินงานลงมติให้พ้นจากหน้าที่

หมวดที่ ๗
การประชุม
ข้อ ๓๑ การประชุมของสมาคมประกอบไปด้วยการประชุม ๓ ประเภท คือ
(๑) การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ
(๓) การประชุมกรรมการ
ข้อ ๓๒ การประชุมใหญ่สามัญประจาปีมีกาหนดให้ดาเนินการจัดขึ้ นปีละหนึ่งครั้ง ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการดาเนินงาน
กาหนด หากไม่มีการประชุมสามัญประจาปีภายในหนึ่งปี สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถร่วมเสนอให้มี
การจัดการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๓๓ การประชุมใหญ่สามัญประจาปีเลขานุการในนามของคณะกรรมการดาเนินงานจะต้องจัดทาหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ
ถึงกาหนดเวลา สถานที่ประชุม และรายละเอียดอื่นๆ โดยการแจ้งการประชุมจะต้องดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย
สามสิบวันก่อนการประชุม
ข้อ ๓๔ การประชุมใหญ่สามัญประจาปีคณะกรรมการต้องรวมถึงหัวข้อต่อไปนี้
(๑) รายงานกิจการของสมาคมที่ได้ดาเนินการในรอบปีนั้น
(๒) กรรมการตรวจสอบบัญชีเสนอรายงาน
(๓) จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินงานต่างๆของสมาคมสาหรับการดาเนินงานในปีถัดไป
ข้อ ๓๕ การประชุมใหญ่วิสามัญสามารถดาเนินการได้สองวิธีคือ
(๑) นายกสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินงานเป็นผูเ้ รียกประชุม
(๒) สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามร่วมเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม เพื่อขอให้มีการเรียก
ประชุม
ข้อ ๓๖ การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้งเลขานุการต้องปฏิบัติงานโดยอนุโลมตามความในข้อ ๓๕ โดยการแจ้งการประชุมให้
ดาเนินการไม่เกินสิบห้าวันก่อนการประชุม
ข้อ ๓๗ การประชุมกรรมการ โดยนายกสมาคมมีอานาจเรียกประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการอื่นๆ ได้ตามความ
จาเป็น ในการเรียกประชุมแต่ละครั้งให้เลขานุการทาหนังสือเรียกประชุม พร้อมทั้งแจ้งกาหนดเวลาและสถานที่ประชุม
ตลอดจนญัตติและวาระการประชุมต่างๆ สาหรับการพิจารณา ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม
ข้อ ๓๘ การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญประจาปี รวมทั้งการประชุมกรรมการ จะถือว่าครบองค์ประชุมและมติในที่ประชุมจะมี
ผลใช้บังคับได้ เมื่อกรรมการดาเนินงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนตาแหน่ งคณะกรรมการ โดย
เลขานุการดาเนินการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๓๙ กรณีที่มีประเด็นการพิจารณาเพียงประเด็นเดียว นายกสมาคมไม่จาเป็นต้องเรียกประชุมกรรมการแต่สามารถเสนอ
ความเห็ นให้ก รรมการอื่ นทราบ และขอรั บฟั งความคิดเห็น ของกรรมการทางช่ องทางการสื่ อ สารต่า งๆ ตามความ
เหมาะสม และนายกสมาคมสามารถให้คณะกรรมการลงมติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้ก็ต่อเมื่อ
กรรมการส่วนใหญ่เห็นชอบไม่ให้มีการเรียกประชุม ทั้งนี้ให้ดาเนินการแจ้งเพื่อทราบในวาระการประชุมกรรมการ
ดาเนินงานในคราวถัดไป
ข้อ ๔๐ กรณีที่ต้องดาเนินการประชุมโดยเร่งด่วนภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ นายกสมาคมสามารถเสนอให้กรรมการลงมติท าง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องสอบถามความเห็นจากกรรมการอื่นๆ ก่อน
ข้อ ๔๑ มติของที่ประชุม ให้ยึดตามที่ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกหรือกรรมการที่มีสิทธิ
ออกเสียงหรือเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ข้อบังคับจะบ่งชี้เป็นอย่างอื่น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ผู้ดาเนินการตัดสินชี้ขาด

หมวดที่ ๘
การเงินของสมาคม
ข้อ ๔๒ สมาคมมีรายได้จาก
(๑) เงินสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
(๒) เงินหรือสิ่งของบริจาค
(๓) รายได้พิเศษอื่นๆ เช่น รายได้จากการจัดกิจกรรมของสมาคม เป็นต้น
ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินของสมาคมจะดาเนินการจ่ายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับระเบียบทางการเงินของสมาคม
เท่านั้น โดยจะมีการนาเงินของสมาคมไปใช้จ่ายโดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือไม่สมดุลกับฐานะของสมาคม
มิได้
ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของสมาคม จะต้องดาเนินการโดยเป็นไปตาม ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) นายกสมาคมมีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินในรายการหนึ่งๆ ได้ไม่เกินจานวนห้าร้อยยูโร หากเกินกว่าห้าร้อยยูโรต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงานเสียก่อน โดยต้องมีการจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
(๒) กรณีที่นายกสมาคมอนุมัติการจ่ายเงินของสมาคมโดยผิดจากระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม
นายกสมาคมต้องรับผิดชอบจานวนเงินตามที่ได้อนุมัติจ่ายไป หากการอนุมัติจ่ายเงินจานวนนั้นได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ลงมติเห็นชอบกับการอนุมัติจ่ายเงินจะต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกับนายก
สมาคมด้วย ส่วนคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ลงมติไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติจ่ายเงิน
จานวนนั้น ไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบ
(๓) ในการสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง เหรัญญิกมีหน้าที่ลงนามในใบสั่งจ่ายเงิน โดยการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบการเงิน
ของสมาคมและต้องดาเนินการรายงานให้นายกสมาคมทราบต่อไป
(๔) หลักฐานในการจ่ายเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่ต่ากว่าห้าปี
ข้อ ๔๕ การเก็บรักษาเงินของสมาคมให้ดาเนินการโดยเฉพาะกิจไปก่อน เพื่อรอการตรวจสอบหลักเกณฑ์และข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง
การสรุปผลการดาเนินงานจากที่ประชุม โดยมอบหมายให้นายกสมาคมและที่ปรึกษาดาเนินการปรึกษาเหรัญญิกต่อไป
ข้อ ๔๖ การเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบการเงินของสมาคม สามารถดาเนินการได้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการดาเนินงานเป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะกรรมการผู้มีความประสงค์ที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
หรือระเบียบการเงินของสมาคมต้องเสนอร่างข้อบังคับหรือระเบียบการเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แก่
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบวันก่อนการประชุมดังกล่าว โดยการพิจารณาสามารถ
แบ่งได้เป็นสามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ เสนอเพื่อรับหลักการ ในวาระนี้คณะกรรมการในที่ประชุมอาจแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณาแก้ไขและนาเสนอต่อสมาชิกในที่ประชุมตามวาระที่ ๒
วาระที่ ๒ อนุกรรมการนาร่างข้อบังคับหรือระเบียบการเงินที่ได้พิจารณาแก้ไขแล้ว นาเสนอต่อที่ประชุมสมาชิก
เพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายหมวดหรือรายมาตราต่อไป
วาระที่ ๓ เมื่อสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบังคับหรือระเบียบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกลงมติในการ
รับหรือไม่รับร่างข้อบังคับหรือระเบียบการเงินนั้น เพื่อใช้เป็นข้อบังคับหรือระเบียบการเงินของสมาคมต่อไป
(๒) สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเป็นผู้เสนอ โดยสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงผู้ใดผู้หนึ่งสามารถทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
เสนอต่อนายกสมาคม เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบการเงินของสมาคม โดยในการยื่นนั้นผู้เสนอ
จะต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเป็นจานวนอย่างน้อยยี่สิบคนเป็นผู้รับรองและสนับสนุน พร้อมกันนี้ผู้เสนอต้อง
ดาเนินการร่างข้อบังคับหรือระเบียบการเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการดาเนินงาน โดย
คณะกรรมการดาเนิ น งานต้อ งแจ้ งให้ สมาชิ ก ทราบเช่ น เดี ยวกั บ ข้ อ ๔๖ (๑) ส่ ว นการพิ จ ารณาให้ด าเนิ นการ
เช่นเดียวกับข้อ ๔๖ (๑) วาระที่ ๒ ถึง ๓
ข้อ ๔๗ ร่างข้อบังคับหรือระเบียบการเงินที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสามัญ
อย่างน้อยสองในสามลงมติเห็นชอบ
หมวดที่ ๙
การเลิกกิจการสมาคม
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการและสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสามในสี่ สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาคมเลิกกิจการได้
ข้อ ๔๙ การเลิกกิจการของสมาคมสามารถกระทาได้ในที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของสมาชิกที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและที่ประชุมต้องลงมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
ข้อ ๕๐ กรณีที่ไม่สามารถกระทาการดังกล่าวได้ และสมาคมมีความจาเป็นต้องเลิกกิจการโดยเด็ดขาด ให้ดาเนินการเรียกประชุม
สมาชิกอีกครั้งหนึ่งและให้ยึดถือตามเสียงข้างมากในที่ประชุม เมื่อสมาคมเลิกกิจการให้ดาเนินการมอบทรัพย์สินทั้งหมด
แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก หรือองค์กรการกุศลต่อไป
ภาคผนวก
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติการเลือกตั้งนี้เป็นระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอานาจและ
หน้าที่ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง นายกสมาคม เหรัญญิก กรรมการการเลือกตั้ง และ/หรือ กรรมการผู้ตรวจบัญชี
ข้อ ๒ ข้อปฏิบัติการเลือกตั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยต่อสมาชิกสมาคม โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งเห็นสมควร

หมวดที่ ๒
วิธีการเลือกตั้ง วันที่ สถานที่เลือกตั้ง และสรุปผลการเลือกตั้ง
ข้อ ๓ วิธีการเลือกตั้ง สามารถดาเนินการได้ ๒ วิธี ประกอบด้วย
(๑) การเลือกตั้งทางตรง และ
(๒) การเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ การเลือกตั้งทางตรง
(๑) กระทาการโดยลับในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง
(๒) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเลือกตั้ง ซึ่งต้องดาเนินการโดยลับและโปร่งใส โดยให้ดาเนินการจัดทาบัตรออกเสียงใน
รูปแบบพับครึ่ง โดยเนื้อหาด้านในประกอบด้วย
ก) ช่องสาหรับลงคะแนน พร้อมทั้งระบุช่องสาหรับการงดออกเสียงด้วย
ข) ลายมือชื่อประธานฯและรองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค) ตราประทับของสมาคม
(๓) การใช้สิทธิออกเสียงให้กระทาในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้สาหรับใส่บัตรลงคะแนนที่ได้รับจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) ให้กระทาการออกเสียงเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญประจาปี เว้นแต่กรณีที่นายกสมาคม หรือ คณะกรรมการอื่นๆ
ตามข้ อ ๑ พ้ น จากต าแหน่ งก่ อ นครบก าหนด กรณี ดั งกล่ าวให้ ดาเนิ น การจั ดการเลื อ กตั้ งขึ้ น ใหม่ ซึ่ งสามารถ
ดาเนินการได้ในที่ประชุมวิสามัญ
ข้อ ๕ การเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๑) ดาเนินการโดยลับภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๒) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเลือกตั้งที่ต้องเป็นไปโดยลับและโปร่งใส ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงส่งชื่อที่อยู่ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับใช้ในการออกเสียงเลือกตั้งของตน ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๓) การใช้สิทธิออกเสียงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้กระทาตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งกาหนด โดย
คณะกรรการการเลือกตั้งจะต้องประกาศให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๖ วันและสถานที่เลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดาเนินการประกาศให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๗ การสรุปผลการเลือกตั้ง
(๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการนับคะแนนออกเสียงทันทีภายหลังการเลือกตั้งทางตรงเสร็จสิ้น และหรือ
กรณีของการออกเสียงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทาการนับคะแนนออกเสียงทันที
ภายหลังกาหนดระยะเวลาสาหรับการใช้สิทธิออกเสียงสิ้นสุด
(๒) เมื่อการนับคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนออกเสียงทันที ด้วยวิธี
ที่เหมาะสม รวดเร็ว และยุติธรรม ทั้งนี้การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ดาเนินการจับสลาก พร้อมทั้งรายงานจานวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง ผู้งดออกเสียง จานวนบัตรเสียและอื่นๆ ให้ที่
ประชุมทราบ

หมวดที่ ๓
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ข้อ ๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการรวบรวมและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง โดยต้องประกอบด้วย
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
(๒) พื้นที่ลงลายมื่อชื่อของผู้มีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ ๔
การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิออกเสียงและสมาชิกวิสามัญสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งคนและหนึ่งครั้ง โดยใช้สิทธิ
เสนอชื่อที่สมบูรณ์นั้น ผู้มีสิทธิออกเสียงและสมาชิกวิสามัญที่เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้
ลงรับเลือกตั้งต่อหน้าประธานกรรมการการเลือกตั้ง ณ วันเลือกตั้งสาหรับการเลือกตัง้ โดยตรง เพื่อยืนยันการใช้สิทธิเสนอ
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีของการเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องดาเนินการส่งคายื นยัน
พร้อมกันนีใ้ ห้ดาเนินการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้มีสิทธิออกเสียงแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งด้วย
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อตนเองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสมาชิกวิสามัญสามารถเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศให้ทราบ จนถึงระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งกรณีการเลือกตั้งโดยตรง
และ/หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด กรณีของการเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีประกาศแจ้งเพื่อทราบไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหมายเลขให้แก่ผสู้ มัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการ
จับสลาก และประกาศให้สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทราบโดยทั่วกัน ณ สถานที่เลือกตั้งในกรณีจัดการเลือกตั้งโดยตรง หรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการจัดการเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมวดที่ ๕
อานาจและหน้าที่ รวมทั้งข้อจากัดอื่นๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจในการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการเลือกตั้งฉบับนี้ โดยต้องไม่ ขัดต่อข้อบังคับ และ/หรือ
วัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดาเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกตั้ง โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสและ
ยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ช่วยได้ตามความเหมาะสมสาหรับการ
จัดเตรียมการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๕ ประธานฯ และคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในทุกตาแหน่ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณค่าเดินทางของคณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2560

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการจะถูกพิจาณาโดยจาแนกตามประเภทของ
กิจกรรมที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้
(๑) กิ จ กรรมภายในสมาคม คื อ กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของสมาคมนั ก เรี ย นไทยในราชอาณาจั ก ร
เนเธอร์แลนด์ อาทิเช่น งานประชุมต่างๆ (สามัญ , วิสามัญ , วาระต่างๆ) งานสัมนาวิชาการ งานกีฬา และงาน
กิจกรรมอื่นๆ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสามารถเบิกค่าเดินทางได้เฉพาะค่ารถไฟเดินทางระหว่างเมือง นั่นก็คือ
สูงสุด ๗ ยูโร (หรือราคา Day card) หรือถ้าค่าเดินทางน้อยกว่า ๗ ยูโร ทางสมาคมจะออกให้ตามจานวนจ่ายจริงที่
น้อยกว่า ๗ ยูโร
(๒) กิจกรรมภายนอกสมาคม คืองานกิจกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ แต่ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมในนามของสมาคม ซึ่งสามารถจาแนกย่อยออกเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
ก) กิจกรรมที่ได้รับค่าชดเชย/รายได้จากสมาคมภายนอกที่จัดงาน ในกรณีนี้ ทางสมาคมจะไม่ออกค่าเดินทางให้
คณะกรรมการ
ข) กิจกรรมที่ไม่ได้รับค่าชดเชย/รายได้จากสมาคมภายนอกที่จัดงาน ในกรณีนี้ ทางสมาคมจะออกค่าเดินทางให้
เต็มจานวน นั่นคือ ค่ารถไฟเดินทางระหว่างเมืองตามจริง รวมกับค่ารถบัสหรือรถแทรมตามจานวนที่จ่ายจริง
ภายใต้การพิจารณาโดยเหรัญญิก
ค) กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ก) และ ข) หรือ ก) และ ข) รวมกัน ให้ตกอยู่ในดุลยพินิจของเหรัญญิกและ
การอนุมัติของนายกสมาคม
ข้อ ๒ คณะกรรมการที่ถือบัตร Weekend Vrij จะไม่ได้รับค่าสนับสนุนการเดินทางจากสมาคมในกรณีที่คณะกรรมการผูถ้ ือบัตร
Weekend Vrij สามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของบัตร