You are on page 1of 2

aB TI CHNH CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

S GIAO DCH CHNG KHON TPHCM c lp-T do-Hnh phc


S: 366/Q-SGDHCM
Thnh ph H Ch Minh, ngy 13 thng 10 nm 2017

QUYT NH
V vic thay i nim yt

TNG GIM C S GIAO DCH CHNG KHON


THNH PH H CH MINH

Cn c Lut Chng khon s 70/2006/QH11 ngy 29/06/2006 v Lut sa i


b sung mt s iu ca Lut Chng khon s 62/2010/QH12 ngy 24/11/2010 ca
Quc hi nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam;
Cn c Ngh nh s 58/2012/N-CP ngy 20/07/2012 v Ngh nh s
60/2015/N-CP ngy 26/06/2015 sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s
58/2012/N-CP ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu
ca Lut Chng khon v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Chng khon;
Cn c Thng t s 162/2015/TT-BTC ngy 26/10/2015 ca B Ti chnh
hng dn vic cho bn chng khon ra cng chng, cho bn c phiu hon
i, pht hnh thm c phiu, mua li c phiu, bn c phiu qu v cho mua cng
khai c phiu;
Cn c Thng t s 202/2015/TT-BTC ngy 18/12/2015 v Thng t s
29/2017/TT-BTC ngy 12/04/2017 sa i, b sung mt s iu ca Thng t s
202/2015/TT-BTC ca B Ti chnh hng dn v nim yt chng khon trn S
giao dch chng khon;
Cn c iu l t chc v hot ng ca S Giao dch Chng khon Thnh
ph H Ch Minh ban hnh km theo Quyt nh s 2881/Q-BTC ngy
22/11/2013 ca B trng B Ti chnh;
Cn c Quy ch nim yt chng khon ti S Giao dch Chng khon Thnh
ph H Ch Minh ban hnh km theo Quyt nh s 346/Q-SGDHCM ngy
23/08/2016 ca Tng Gim c S Giao dch Chng khon Thnh ph H Ch
Minh;
Theo h s ng k thay i nim yt ca Cng ty C phn u t Pht trin
Cng ngh in t -Vin thng;
Theo ngh ca Phng Qun l v Thm nh Nim yt,

QUYT NH:

iu 1. Chp thun cho Cng ty C phn u t Pht trin Cng ngh in


t -Vin thng c thay i nim yt vi ni dung nh sau:
- Loi chng khon: c phiu ph thng
- M chng khon: ELC
- Mnh gi: 10.000 ng/c phiu;

HOSE_BM-7.2/7-BH6-02/2014 Trang 1/2


- S lng chng khon trc khi thay i nim yt: 47.597.375 c phiu
(Bn mi by triu nm trm chn mi by ngn ba trm by mi lm
c phiu).
- S lng chng khon nim yt b sung: 3.330.868 c phiu (Ba triu ba
trm ba mi ngn tm trm su mi tm c phiu)
- Gi tr chng khon nim yt b sung (theo mnh gi): 33.308.680.000
ng (Ba mi ba t ba trm l tm triu su trm tm mi ngn ng).
- Tng s lng chng khon sau khi thay i nim yt: 50.928.243 c
phiu (Nm mi triu chn trm hai mi tm ngn hai trm bn mi
ba c phiu).
- Tng gi tr nim yt sau khi thay i nim yt (theo mnh gi):
509.282.430.000 ng (Nm trm l chn t hai trm tm mi hai triu
bn trm ba mi ngn ng).
- Ngy thay i nim yt c hiu lc: 17/10/2017.
- L do thay i nim yt: Pht hnh c phiu tr c tc nm 2016.
iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k.
iu 3. Gim c Qun l Thnh vin, Gim c Qun l v Thm nh
Nim yt v Cng ty C phn u t Pht trin Cng ngh in t -Vin thng c
trch nhim thi hnh Quyt nh ny./.

Ni nhn: KT.TNG GIM C


- Nh iu 3; PH TNG GIM C
- TTLKCK;
- TTTT;
- Lu: NY, VT.(6) k

Trn Anh o

HOSE_BM-7.2/7-BH6-02/2014 Trang 2/2