.t / I tklirt

MCil I mltlut{n',rsivrtn,q
S.r

Liklu /
I )uVttlutn

1Zs

Maluhong Pagluluto

pagk;rt tl in;rrn iko;rng ktr ltrr ra, bu kas sa pagbabago, mapanglrinubttg rlin ng kasaysayan ang tutuin-g Pilipino; naitatag ang superistruktura sa batayang liatutubo; nagsipasok at ginawang sarili anp; ibang lasa, pagkain at paraan ng pagluluto.
angkotr-r ;'rt rrmaangkop,
.

Iba ang impluwensyang Espanyol, ang pagluluto ng
kolonisador, ang lutuin ng mananakop. Sapagkat nanggagaling "sa itaas," iyon ay naging "pang-class:' angpagkain ng principalia, at sa kalauna'y naging pagkaing PamPyesta.

malalakas na impluwensiya sa lutuing l,ilipino, bafama,t ang Indyan, ang Malavo at ang Arabe ay nag-iw.an din ng kanilang mga bakas, Ialo na sa lutuing Muslrm. Utangnatin sa iutuingTsino ang halos lahat ng atingpapansiiin; miki, bihon, sotanghon, pansit Canton, mga papansiting maiabubog, opako, mataba o payat. Namana natin nang hu_sto ang papansitin kung kaya't halos walang rehiyon na wai;rns sariling-pansit, na binagoavon sa lugar. Kaya't ane pangisdaang bayan ng Malabonay may talaba at pusit sa pansir Maiabon nito; nalikha ng abang Lukban ang pansii habhab, ane "oagkain ng mahirap na bayan,,, ni sang-ayon kay Monina A. Nlercado ay niiuluto sa palengke at kinakain (hinahabhab) sa binalinsusong dahon ng saging. Ang pansit N4olo ng Iloiio ay ang lvonton ng Tsino. Nakalikha ang ibang rehiyon ng mga sarsa sa palabok; ang iba ay nagbubud6od ng irinisnis na tinapa, ciinurog na isitsaron at tsorisong Tsino. NalikL.a ang ibang putahe sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sabaw sa papansitin sa paggawa ng ion,i at mami.
Sa mga Tsino rin natin natutuhan ang pagbabalot ng iba-ibang kornbinasyon ng Wlay, hipon, at karne sa manipis na pimbalot na gawa sa bigas upang gumalva ng lurnpya; ang pagpapalaman ng karr,e sa minasang arina tulad ng siomai o siopao o pinsec frito, o sa puriko upang gumawa ng kekram.

Y?lu"g

alinlangang ang Tsino at ang Espanyol ang dalawang

Unang-una na, iyon ay pagkaing higit na maluho kaysa katutubong pagkain at lutuing Tsino. Nalutuhan natin sa mga Espanyol ang paggigisa (pansinin, halimbawa, na walang katutubong salita para sa paraang ito ng pagluluto rnaliban sa gisa, na hiniram sa salitang Kastilang guisado). Sa halip na gamitin ang
kanilang langis-oliba, sarsang kamatis at pimenton, ginawa nating lokal ang paraan ng paggigisa sa paggamit ng bawang, sibuyas at kamatis. Nagmula rin sa Espanya ang mga putaheng tuiad ng kosido at pu tsero, mga lutuing d i sana na kayanan ng katutub ong pamumuhay, sanhi ng ma luho a t wa lan g-pa tumanggang kombinasyon ng lamangbaboy, manok at baka, gulay, tsoriso, hamong Tsino at morcilla. Espanyol din ang mga kombinasyon ng kanin at karne (ang kanin sa mga luluing ito ay hindi na lang inuulaman) na ang pinaganguan ayang paella,lulad ng arroz a la Valenciana, at ang bringh.e. Waiang alinlangang Espanyol ang iba pang putaheng pampiyesta na ang pagluiuto'y ginugugulan ng pinagsanib na panahon at kasiyahan ng lahat ng matatandang dalaga ng pamilya, at ng pagpapagod ng rnga asawa ng rnga kasama: ang mga galantina at relysns n2 masikhay na inaalsan ng tinik at pinalalamnan ng katakot-takot na rekado, ang maluluhong brazos de Mercedes, tortas imperiales, borrachos, suspiros at castillos. Gayundin ang ritwalistikong chocolate y churros o chocolate y ensa imadas; ang inasukalang kulay-rosa na jamon Pifla para sa alrnusal kung Pasko; ang di-mawawalang kastanyas at inangkat na ubas at mansanas. Ito ay hindi pagkain para sa mangangaso at sa niagsasaka para dugong-bughalv o mataas na opisyal ng Ermita, sa ilustrado, sa piyesta. Ang antas ng pagPasok ay ang antas ng pagtingin, at sa Sayo!y ang antas ng pagtangkilik.
sa

Sapagkat ang mga pagkaing Tsino ay dumating dito sa pamamagitan ng mga mangangalakal na nanirahang kasama ang mga marnamayan at sa kalauna'y naging bahagi ng oopuiasyon, nakabilang ang mga lutuing matatagprran sa mga mir-andalan sa kanto, sa mga karinderya, sa bahay at sa mga pansitery.r.

\

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful