ஓஷ஭ோ - ஒய௃ பு஧ட்சி ஞோ஢ி஦ின் ஬ோழ்க்கை குநிப்பு

ஓஷ஭ோ 1931 டிசம்தர் 11 ல் ஥த்஡ி஦ தி஧ஷ஡சத்஡ில் உள்ப குச்஬ோடோ
஋ன்ந சிற்றூரில் திநந்஡ோர். குச்஬ோடோ ஓஷ஭ோவுகட஦ ஡ோய் ஬஫ி
஡ோத்஡ோ, தோட்டி ஬ோழ்ந்து ஬ந்஡ ஊர். ப௃஡ல் ஌ழு ஬ய௃டங்ைள்
அங்ஷை஡ோன் ஬பர்ந்஡ோர். ஓஷ஭ோவுகட஦ பதற்ஷநோர்ைள்
ைடர்஬ோடோ஬ில் ஬சித்து ஬ந்஡ோர்ைள். ஡ோத்஡ோ இநந்஡ திநகு
தோட்டியுடன் ைடர்஬ோடோ ஬ந்து ஬ிட்டோர்.
ஓஷ஭ோவுகட஦ இ஦ர்பத஦ர் ஧ஜ்ண ீஷ். சிறு ஬஦஡ினிய௃ந்ஷ஡
஡ி஦ோணத்஡ில் ஈடுதட்ட ஓஷ஭ோ ஡ன்னுகட஦ இய௃தத்து ஒன்நோ஬து
஬஦஡ில் அ஡ோ஬து 1953 ஥ோர்ச் 21ல் ஞோணம் அகடந்஡ோர். ைி஫க்ைில்
ஞோண஥கட஡ல் ஋ன்தது ப௃ழுக஥஦ோண ஡ன்னு஠ர்வு அல்னது
஬ி஫ிப்பு஠ர்வு ஢ிகன ஋ன்தக஡ குநிப்திடு஬஡ோகும் பைப஡஥புத்஡ர்,
ைதீர், இ஧஥஠ர் ஥ற்றும் தனர் இப்தடி ஞோணம் அகடந்஡஬ர்ைபோ஬ர்.
சு஥ோர் இய௃தது ஆண்டுைோனம் ஞோணம் அகடந்஡க஡ ஦ோரிடப௃ம்
பசோல்னோ஥ல் இய௃ந்஡ிய௃க்ைிநோர். சந்ஷ஡ைப்தட்டு ஷைட்ட சினரிடம்
஥ட்டும்஡ோன் பசோல்னி஦ிய௃க்ைிநோர். 1971 ஷ஥ ஥ோ஡ம்஡ோன் ஡ோன்
ஞோணம் அகடந்஡க஡ தைி஧ங்ை஥ோை அநி஬ிக்ைிநோர்.
1953-1956 ைல்஬ி :
1956 ல் ஓஷ஭ோ ஡த்து஬஦ி஦னில் ப௃஡ல் ஬குப்பு சிநப்பு ஢ிகன
ஷ஡ர்ச்சி பதற்று, சோைர் தல்ைகனை஫ைத்஡ிட஥ிய௃ந்து ப௃துைகன தட்டம்
பதறுைிநோர் .அ஬ர் ஡ணது தட்ட தடிப்தில் அைின இந்஡ி஦ அப஬ில்
஡ங்ைப்த஡க்ைம் பதற்ந ஥ோ஠஬ணோ஬ோர்.
சோைர் தல்ைகன ை஫ைத்஡ில் ப௃து஢ிகன தட்டப் தடிப்கத ப௃டித்஡
திநகு ஜதல்பூர் தல்ைகன ை஫ைத்஡ில் ஷத஧ோசிரி஦஧ோை த஠ி஦ோற்நி
஬ந்஡ோர். அந்஡ ைோனைட்டத்஡ில் இந்஡ி஦ோ ப௃ழு஬தும் த஦஠ம் பசய்து

஋ல்ஷனோக஧யும் ஬ி஬ோ஡த்துக்கு அக஫த்து

அகந கூ஬ல்

஬ிடுத்஡ோர்.
திநகு இந்஡ ைோனைட்ட ஥ணி஡ர்ைளுக்கு ஌ற்ந பு஧ட்சிை஧஥ோண ஡ி஦ோண
ப௃கநைகப உய௃஬ோக்ை ஆ஧ம்தித்஡ோர். 1970 ல் ஡ன்னுகட஦ ஆற்நல்
஬ோய்ந்஡ ஡ி஦ோண஥ோண

Dynamic Meditation க஦ அநிப௃ைப்தடுத்஡ிணோர்.

1960-1970 ைோனைட்டத்஡ிஷன அ஬ர் ஷதசு஬க஡ ஷைட்ை 50,000 ஷதர்
஡ி஧ள்஬ோர்ைள்.
2010-இந்஡ ைோனைட்டத்஡ிஷன பசக்ஸ் ஋ன்ந ஬ோர்த்க஡க஦
உச்சரித்஡ோஷன ப௃ைம் சு஫ிக்கும் இந்஡ி஦ ஥க்ைள் பதய௃ம்தோன்க஥஦ோை
இய௃க்கும் ஷதோது, இ஡ற்கு ஢ோற்தது

஬ய௃ட ைோனத்துக்கு ப௃ன்ஷத

ஒடுக்ைப்தட்ட ைோ஥த்துக்கு ஋஡ி஧ோை அ஬ர் ஷதசி஦஡ோல் ஷைோத஥கடந்஡
சினர் அ஬க஧ தற்நி ஡஬நோண பசய்஡ிைகப த஧ப்திணர்.
துநவு ஋ன்ந பத஦ரில் ஋ல்னோ஬ற்கநயும் துநந்து஬ிட்டு
ஓடுத஬ர்ைகப ைடுக஥஦ோை சோடிணோர். ஋க஡யும் துநக்ைோ஥ல்,
஋ங்ஷையும் ஓடோ஥ல் அகட஦ ஷ஬ண்டி஦க஡ இய௃ந்஡ இடத்஡ிஷன
அகட஦னோம் ஋ன்ந ஓஷ஭ோ அ஡ற்கு ஡ி஦ோணம் ஥ட்டும்஡ோன் ஷ஡க஬
஋ன்நோர்.
1970 ைோனைட்டத்஡ில் அ஬ய௃கட஦ பு஧ட்சிை஧஥ோண ஷதச்கச ஷைட்ைவும்,
பு஧ட்சிை஧஥ோண ஡ி஦ோண ப௃கநைகப த஦ினவும் ஷ஥கன஢ோட்டிணர்
அகனப஦ண கு஬ிந்஡ணர்.
ப௃ம்கதக்கு ப஡ன்ைி஫க்ஷை நூறு க஥ல் ப஡ோகன஬ில் உள்ப
புஷண஬ில் ஓஷ஭ோ

ைம்யூன் உய௃஬ோக்ைப்தட்டது.

அப஥ரிக்ைோக஬ அனந க஬த்஡ ஓஷ஭ோ
1980 க்கு திநகு அப஥ரிக்ைோ பசன்ந ஓஷ஭ோ அங்ஷை 126 சது஧
க஥ல் பைோண்ட ஢ினப்த஧ப்கத ஬ோங்ைி ஧ஜ்ண ீஸ்பு஧ம் ஋ன்ந ஢ைக஧

உய௃஬ோக்ைிணோர். உனைப஥ங்கும் இய௃ந்து ஥க்ைள் அங்ஷை கு஬ிந்஡஡ோல்
அப஥ரிக்ைோ அச்சப்தட்டது.
குடிஷ஦ற்ந சட்டத்க஡ ஥ீ நி஬ிட்டோர் ஋ன்ந பதோய்஦ோண
குற்நச்சோட்கட கூநி஦ அப஥ரிக்ை அ஧சு அ஬க஧ கைது பசய்஡து.
அ஬க஧ ஬ிடு஡கன பசய்஡ ஷதோது த஡ிகணந்து ஢ி஥ிடங்ைளுக்குள்
அப஥ரிக்ைோக஬ ஬ிட்டு ப஬பிஷ஦ந ஷ஬ண்டுப஥ன்று உத்஡஧வு
஬ிட்டோர்ைள். அ஬ய௃கட஦ ைோர் ப஬பிஷ஦ ஡஦ோ஧ை
஢ின்றுபைோண்ய௃ந்஡து. அ஬ய௃கட஦ பஜட் ஬ி஥ோணம் ஬ி஥ோண
஢ிகன஦த்஡ினிய௃ந்து புநப்தடு஬஡ற்கு ஡஦ோ஧ோை ஋ஞ்சின்
ஓடிக்பைோண்ஷட இய௃ந்஡து.
அப஥ரிக்ைோ஬ினிய௃ந்து புநப்தட்ட அ஬ர் 1985 ஢஬ம்தர் 17 ல்
஡ில்னி஦ில் ஡க஧஦ிநங்ைி஦ ஷதோது ஆ஦ி஧க்ை஠க்ைோண இந்஡ி஦
சன்ணி஦ோசிைபோல் உற்சோை஥ோை ஬஧ஷ஬ற்ைப்தட்டோர்.
1985-1986 ல் உனை சுற்று த஦஠த்க஡ ஆ஧ம்தித்஡ோர்.
1986 டிசம்தர் 30 ல் புஷணவுக்கு ஡ிய௃ம்தி஦ ஓஷ஭ோ ஡஥து
இறு஡ிக்ைோனம் ஬க஧ அங்ஷைஷ஦ இய௃ந்஡ோர்.
அப஥ரிக்ைோ஬ினிய௃ந்து ஡ிய௃ம்தி஦ திநகு அ஬஧து உடல்஢னம் அடிக்ைடி
தோ஡ிக்ைப்தட்டது. அ஬க஧ ஷசோ஡ித்஡ ஥ய௃த்து஬ர்ைள் அ஬ய௃க்கு
ப஥து஬ோை பைோள்ளும் ஬ி஭ம் அப஥ரிக்ை அ஧சோல்
பைோடுக்ைப்தட்டிய௃க்ைிநது ஋ன்தக஡ ைண்டநிந்஡ோர்ைள்.
1990 ஜண஬ரி 19 ல் ஡ன் உடகன ஬ிட்டு திரிந்து பசன்நோர்.
அ஬ய௃கட஦ ஒஷ஧ பசய்஡ி ஡ி஦ோணம் ஡ோன். அக஡஡ோன் அ஬ர் ஡ன்
஬ோழ்஢ோள் ப௃ழு஬தும் ப஡ோடர்ந்து ஬னியுறுத்஡ி பைோண்ஷட ஬ந்஡ோர்.

அ஬ய௃கட஦ ைல்னகந஦ில் பதோநிக்ைப்தட்டுள்ப ஬ோசைம்.
ஓஷ஭ோ
திநக்ைவு஥ில்கன
இநக்ைவு஥ில்கன
அ஬ர் இந்஡ பூ஥ி ஋ன்னும் ைி஧ைத்க஡ தோர்க஬஦ிட்ட ைோனம் 19311990

official website
www.osho.com
ஓஷ஭ோவுகட஦ ஡஥ிழ் புத்஡ைங்ைள் ைிகடக்கு஥ிடம்
www.kavithapublication.com
www.kannadhasanpathippagam.com
ப௃஡னில் தடிக்ை ஷ஬ண்டி஦ புத்஡ைங்ைள்:
ை஬ி஡ோ தப்பிஷை஭ன்:
1.஡ி஦ோணம் – 60 ஡ி஦ோண ப௃கநைள்,஬ிபக்ைங்ைள்
2.஡ி஦ோணம் த஧஬சத்஡ின் ைகன
3.஡ி஦ோணம் ஋ன்தது ஋ன்ண?
4.஬ி஫ிப்பு஠ர்வு
ைண்஠஡ோசன் த஡ிப்தைம்:
4.ஆன்஥ீ ைத்஡ில் பதோய௃ந்஡ோ஡ ஥கநஞோணி஦ின் சு஦சரிக஡
5.஋஡ிப்திஷன ஬ோழுங்ைள்

6.இப்ஷதோஷ஡ த஧஬சம் ஌ன் ைோத்஡ிய௃க்ைிநீர்ைள்

http://damilosho.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/rosealert

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful