Inhoudsopgave

Inleiding................................ pag. 2 Het algemeen deel 1. Het Katholiek onderwijs in Vleuten – De Meern......... pag. 4 Waar de scholen voor staan............................. pag. 6 Het personeel....................... pag. 6 De ouders............................. pag. 7 De klachtenprocedure.......... pag. 9 Toelating, leerplicht en schorsing......................... pag. 10 Het vervolgonderwijs............ pag. 14 Zorg in en buiten de school.............................. pag. 14 Afkortingenlijst ...................... pag. 16

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

Het schoolspecifiek deel 1. Kerngegevens van Het Veldhuis.................. pag. 18 Waar staan wij voor.............. pag. 19 Een school met kwaliteit....... pag. 20 Adaptief onderwijs................ pag. 20 Organisatie........................... pag. 21 De zorg voor de kinderen..... pag. 29 School en ouders................. pag. 30 De ontwikkeling van het onderwijs.................. pag. 33 Schooladvies Voortgezet onderwijs............ pag. 33 Varia..................................... pag. 35

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

1

Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van de Katholieke Basisschool Het Veldhuis. Elke school is verplicht een schoolgids te laten verschijnen. De scholen binnen de stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens hebben besloten bij het verschijnen van deze schoolgids de handen ineen te slaan. Zo vindt u in deze schoolgids een algemeen stichtingsgedeelte. Dit gedeelte verschijnt in elke schoolgids van de onder de stichting vallende scholen. Verder kent de schoolgids een schoolgedeelte waarin algemene informatie over onze school is opgenomen. Het betreft hierbij geen informatie die direct betrekking heeft op het schooljaar, zoals vakanties, schooltijden, namen van leerkrachten enz. Deze informatie verschijnt in de schoolkalender. De onderdelen die zijn opgenomen in de schoolgids en in de schoolkalender bevatten samen alle informatie die we wettelijk aan ouders moeten geven. De schoolgids wordt verstrekt aan alle ouders van de school en aan ouders die informatie willen voor inschrijving van hun kind(eren). De schoolkalender wordt bij aanvang van het schooljaar aan alle ouders verstrekt. De schoolgids verschijnt niet elk jaar. Bewaar deze daarom goed. Jaarlijks kijken we of de informatie in de schoolgids nog actueel is. Indien dit niet meer het geval is laten we een nieuwe schoolgids verschijnen. De schoolgids is samengesteld door directieleden van de vier katholieke scholen in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Verder hebben tal van mensen medewerking verleend aan de inhoud van deze gids. De schoolgids is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Deze heeft ingestemd met de inhoud hiervan.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

2

Stichting

R.K. Basisscholen Vleuten
Het algemeen deel

1.

Het Katholiek onderwijs in Vleuten – De Meern

1.1 Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens De Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens is bevoegd gezag van de volgende scholen voor katholiek primair onderwijs: De Willibrordschool (Vleuten); De Twaalfruiter (Vleuten – wijk Vleuterweide); De Drie Koningenschool (De Meern); Het Veldhuis (De Meern – wijk Veldhuizen) en De Sint Bonifatiusschool (Haarzuilens). Het bestuur draagt namens of tenminste in het belang van de gemeenschap in Vleuten, De Meern en Haarzuilens, in het bijzonder de ouders en toekomstige ouders die voor hun kinderen katholiek onderwijs verlangen, verantwoordelijkheid voor de scholen welke onder haar bevoegd gezag staan. Het bestuur acht zich als zodanig ervoor verantwoordelijk dat de scholen een prestatie leveren die het bestuur aan die gemeenschap kan verantwoorden. Aangezien de overheid dit onderwijs bekostigt acht het bestuur zich er eveneens verantwoordelijk voor dat de prestatie voldoet aan door de overheid daaraan gestelde eisen. Het bestuur van de stichting ziet er op toe dat de scholen zodanig presteren dat de: 1. leerlingen bij het verlaten van de school beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot bij ieders individuele kwaliteiten (in cognitief, sociaal en emotioneel opzicht) passend vervolgonderwijs; de algemeen erkende eindtermen voor Primair Onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt; 2. leerlingen beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk, democratisch functioneren en naar zelfbewust en zelfstandig persoonlijk functioneren; 3. leerlingen vertrouwd zijn met of kennis hebben van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke verscheidenheid en in het bijzonder gevormd zijn vanuit de katholieke identiteit van de eigen school.

De leerlingen van deze scholen zijn kinderen uit de eigen regio en, bij voldoende ruimte, ook uit de wijdere omtrek, in de leeftijd vanaf 4 jaar tot 12/13. De levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke achtergrond van de kinderen vormt geen beletsel voor toelating, ouders zijn vrij in hun schoolkeuze, doch van ouders van de kinderen wordt gevraagd de identiteit van de school van hun keuze te respecteren en de aan de inschrijving verbonden verplichtingen te aanvaarden. De schooldirecteuren zijn door het bestuur dusdanig gemandateerd dat zij integraal verantwoordelijk zijn voor de prestaties van de eigen school. Dat betekent dat de schooldirecteur het aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. Afhankelijk van de grootte van de school is de directeur ook belast met lesgevende taken. Op sommige scholen wordt de directeur ondersteund door één of meerdere adjunct-directeuren of een locatieleider. De bestuursleden van de stichting representeren de eerdergenoemde gemeenschap als geheel en handelen formeel zonder last of ruggespraak. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor het bestuurswerk. Alle door de overheid beschikbaar gestelde gelden komen ten gunste van de 5 scholen, ongeveer 100 medewerkers en ruim 1.700 leerlingen. Het bestuur bestaat uit: Maaike Merckens-Bekkers, voorzitter Ferry Brokers Hans Cox Marianne Dekker Ineke Glissenaar Job Machielsen Huub Oude Groen Het postadres van de Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens is: Postbus 87 3454 ZH De Meern

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

4

1.2 De scholen Het katholiek onderwijs in de gemeente Vleuten – De Meern heeft als enige groepering in elke dorpskern één of meer basisscholen. De genoemde scholen, m.u.v. De Sint Bonifatiusschool, zijn zelfstandige scholen. Het Veldhuis in de wijk Veldhuizen Directeur: J.B.M. Somers Adjunct-directeur ( tijdelijk): M. van Schaik Website: www.hetveldhuis.nl Email: info@hetveldhuis.nl Keerderberg 23 3453 RD De Meern Postbus 102 3454 ZJ De Meern Telefoon: 030-6666601 De Willibrordschool in Vleuten Directeur: N. Koopmanschap Adjunct-directeur ( groepen 1-3): I. Rutten Adjunct-directeur ( groepen 4-8): A. Kersten Adjunct-directeur ( Sint Bonifatiusschool): G. Yagoubi Website: www.willibrordschool-vleuten.nl Email: info@willibrordschool-vleuten.nl De verschillende locaties: Pastoor Ohllaan 26 Groepen 1-2 Telefoon: 030-6771618 Fax: 030-6776519 Pastoor Ohllaan 28 Groepen 4, 5, 7 en 8 Telefoon: 030-6775569 Pastoor Ohllaan 28a (Paddenaar) groepen 1-2 en groepen 3 Telefoon: 030-6777705 Kortland 23 ( De Lei) Groepen 6 Telefoon: 06-54781539

r.-k. basisschool Drie Koningen in De Meern Directeur: J. Becking Adjunct-directeur: M. Gruters Adjunct-directeur: J. Hodselmans Website: www.driekoningenschool.nl Email: info@driekoningenschool.nl De jonge kinderen zijn gehuisvest in het hoofdgebouw aan de Ten Veldestraat 963454 EN De Meern Telefoon: 030-6662680/6662546 De oudere kinderen zitten in de dependance aan de Pastoor Boelenslaan 10 3454 AB De Meern Telefoon: 030-6662489 De Twaalfruiter in de wijk Vleuterweide Directeur: J. de Vries Website: www.twaalfruiter.nl Email: info@twaalfruiter.nl Doyenneperenlaan 1 3452 EC Vleuten Telefoon: 030-6668052

De Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens is een nevenvestiging van de Willibrordschool Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens Telefoon: 030-6771403

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

5

2.

Waar de scholen voor staan.

3.

Het personeel

2.1. Uitgangspunten Kind en ontwikkeling zijn niet los te zien van elkaar. Ontwikkeling is een groei door ervaringen. Om deze ontwikkeling zo gunstig mogelijk te laten verlopen, zijn er bepaalde voorwaarden nodig. Daarom staan in onze scholen de volgende punten centraal: Drie Koningenschool, de Twaalfruiter en de Willibrordschool, zijn scholen op katholieke grondslag. Aan dit eigen karakter proberen we niet alleen gestalte te geven tijdens de catecheselessen, maar vooral in de wijze waarop kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. De catechese is gebaseerd op algemeen katholieke beginselen, waarbij we de ruimte geven aan pluriforme opvattingen, zoals die binnen de kerk leven. Wij willen ook respect opbrengen voor hen die anders zijn of niet geloven. school. Een goed pedagogisch klimaat en een prettige sfeer, zijn basisvoorwaarden. De positieve benadering van het kind is voor ons een vanzelfsprekend. Door positief gedrag te stimuleren, proberen we ongewenst gedrag te voorkomen of te verminderen. Het is belangrijk dat bij de kinderen een positief zelfbeeld ontwikkeld wordt, zodat het zelfvertrouwen van de kinderen gestimuleerd wordt. zorg voor kinderen, die op een of andere manier uitvallen. Het onderwijs is op zo’n manier georganiseerd dat er aandacht is voor het individuele kind. Er moet tegemoet gekomen worden aan de eigenheid van de kinderen. We houden rekening met de verschillen in tempo en aanleg. Wanneer blijkt dat een kind uitvalt, wordt er snel bekeken, wat er aan gedaan kan worden. organisatie. Wanneer men open met elkaar om wil gaan, betekent dit, dat er veel overleg is. Als de dingen goed geregeld zijn, zorgt dat voor duidelijkheid. 2.2 Het klimaat van de scholen. Karakteristiek voor onze scholen is:

3.1 De directie De directeur is de eindverantwoordelijke binnen de school. Op sommige scholen wordt de directeur ondersteund door één of meerdere adjunct-directeuren, een locatieleider of een coördinatieteam. 3.2 De groepsleerkrachten De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen. Groepen kunnen door één of meerdere leerkrachten worden begeleid. 3.3 De vakleerkracht Op een aantal scholen zijn vakleerkrachten werkzaam. Deze leerkrachten worden ingezet bij het geven van gymnastiekonderwijs en bij MRT ( Motorische Remedial Teaching). 3.4 Vervangers bij ziekte, ADV, verlof, scholing De arbeidsduurverkorting van de fulltime leerkrachten wordt opgevangen door leerkrachten die in dienst zijn van het schoolbestuur. Bij ziekte van leerkrachten, bij verlof en bij scholing proberen we in de vervanging te voorzien vanuit een vast vervangers bestand. 3.5 De intern begeleider / zorgcoördinator We streven ernaar de kinderen die uitval vertonen zoveel mogelijk binnen de groep en door de groepsleerkracht te begeleiden. Bij een aantal problemen is echter de hulp van een gespecialiseerd leerkracht wenselijk. Deze hulp wordt op sommige scholen gegeven door een remedial teacher. Ook wordt soms de Intern Begeleider hiervoor ingezet. 3.6 De remedial teacher We streven ernaar de kinderen die uitval vertonen zoveel mogelijk binnen de groep en door de groepsleerkracht te begeleiden. Bij een aantal problemen is echter de hulp van een gespecialiseerd leerkracht wenselijk. Deze hulp wordt op sommige scholen gegeven door een remedial teacher. 3.7 De lerarenondersteuner De lerarenondersteuner is geen leerkracht maar mag wel zelfstandig een groep begeleiden. Over de met de kinderen te verrichten werkzaamheden vindt overleg plaats met een aan de lerarenondersteuner gekoppelde leerkracht. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk.
6

leergebieden als voor de sociaalemotionele ontwikkeling

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

3.8 De onderwijsassistent De onderwijsassistent ondersteunt de groepsleerkrachten bij het onderwijs aan de kinderen. Daarnaast mag deze, onder supervisie van een groepsleerkracht, zelfstandig groepjes kinderen begeleiden. Van deze mogelijkheid wordt binnen onze scholen in toenemende mate gebruik gemaakt. Verder worden onderwijsassistenten ingezet bij de zorg aan de zgn. rugzakkinderen ( zie 7.1.4). 3.9 Stagiaires Door de opleidingsscholen voor leerkrachten en onderwijsassistenten worden wij jaarlijks gevraagd om stagiaires de mogelijkheid te bieden om zich in hun toekomstige vak te bekwamen. De begeleiding van deze stagiaires vindt plaats door de groepsleerkracht. Op een enkele school is er een intern stagebegeleider die deze stagiaires van een stageplek voorziet en deze mede begeleidt. 3.10 LIO - ers en WPL – ers Vierdejaars stagiaires( Leraren In Opleiding (LIO) en Werk Plaats Leren (WPL)) worden in de gelegenheid gesteld zich in hun toekomstige vak te bekwamen. Daarbij begeleiden zij, onder supervisie van een van de leerkrachten, gedurende langere tijd zelfstandig een groep. 3.11 De administratief medewerker Op elke school binnen de stichting is een administratief medewerker werkzaam ter ondersteuning van de directie en het team bij hun werkzaamheden. 3.12 De hulpconciërges Op een aantal scholen binnen onze stichting zijn (hulp) conciërges werkzaam. Zij zijn actief bij tal van ondersteunende werkzaamheden. 3.13 De overblijfcoördinator Vanaf 1 augustus 2006 ligt de verantwoordelijkheid van het overblijven bij de school. Een aantal van de scholen heeft hiervoor een overblijfcoördinator in dienst.

4.

De ouders

4.1 Belang van betrokkenheid van de ouders. De ouders zijn in de eerste plaats de opvoeders. Binnen de school uren dragen de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het kind. Bij bepaalde vakken is het erg fijn, wanneer er door ouders geholpen wordt. De kinderen kunnen dan intensiever begeleid worden. Als scholen verwachten wij ook, dat de ouders zich interesseren voor datgene, waarmee het kind zich op school bezighoudt. 4.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school. Elk jaar organiseren de scholen informatieavonden over de inhoud van de leerstof en het onderwijs van elke groep. Daarnaast wordt er regelmatig een informatiebrief en / of een schoolkrant uitgegeven. Verder kunnen de ouders in de loop van het jaar losse mededelingen verwachten. Natuurlijk zijn de ouders van harte welkom voor een gesprek over hun kind of over het onderwijs. 4.3 Dossier en onderwijskundig rapport De gegevens van de kinderen worden in een dossier vastgelegd. Als de kinderen naar een andere basisschool of naar het speciaal (basis) onderwijs gaan wordt door de leerkracht een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport gaat naar de nieuwe school. 4.4 Bescherming persoonsregistratie De wet bescherming persoonsregistratie schrijft voor dat leerlingendossiers niet langer dan twee jaar mogen worden bewaard. Na deze twee jaar worden de dossiers vernietigd. Een uitzondering hierop zijn de dossiers van die kinderen die via de PCL naar een school voor Speciaal Onderwijs zijn gegaan. Dan is de bewaartermijn drie jaar conform de bepaling van de Wet op het Primair Onderwijs. Als uitzondering op deze bewaartermijnen geldt het bewaren van adresgegevens van (oud) leerlingen. Dit is toegestaan voor reünies. 4.5 De ( gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. Als gekozen vertegenwoordiging van het ouderdeel en het personeelsdeel, geven zij advies en instemming over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. Dit wordt geregeld in het

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

7

M.R.reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school. Binnen de MR kunnen ouders en personeel daadwerkelijk meedenken en zo een openheid creëren tussen ouders, personeel en schoolbestuur. Dit uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur is verplicht om de MR tenminste twee keer per jaar in de gelegenheid te stellen de algemene gang van zaken met hen te bespreken. Mocht er bij een onderwerp geen overeenstemming bereikt worden tussen het schoolbestuur en de MR, dan kan dit voorgelegd worden aan een geschillencommissie. Door gewijzigde regelgeving is met ingang van augustus 2006, voor een bestuur met meerdere scholen, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verplicht. 4.6 De oudervereniging Op elke school is er een oudervereniging actief. Alle ouders of verzorgers zijn lid van deze vereniging. De ouders kiezen een bestuur voor een bepaalde zittingsperiode. Het bestuur van de oudervereniging is actief betrokken bij allerlei activiteiten, zoals het kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolreisje, enz. De ouderverenigingen van de scholen vragen alle ouders een vrijwillige bijdrage om de kosten rond sinterklaas, kerst, schoolreisje enz te kunnen bestrijden. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. 4.7 Contact en overleg leraar en ouders over het kind aangaande leervorderingen en/of bij problemen. Een paar keer per jaar worden de ouders in de gelegenheid gesteld om over de resultaten van hun kind te praten tijdens de ouderavonden. Ook kan een ouder, voor of na schooltijd, bij de leerkracht van zijn of haar kind voor vragen of informatie terecht. Wanneer de behoefte bestaat om dieper op een onderwerp in te gaan, kan er altijd een afspraak worden gemaakt met de leerkracht. 4.8 Schoolverzekering voor leerlingen. De scholen die onder de stichting vallen, zijn verzekerd voor Algemene Aansprakelijkheid. Mocht de wettelijke aansprakelijkheid bij de school liggen dan kan op deze verzekering een beroep worden gedaan. Als kinderen direct betrokken zijn bij een probleem (bal door ruit, bril van neus gestoten, enz) dan moeten de ouders hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze kunnen dan een beroep doen op hun eigen verzekering. Verder is voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt als de kinderen onder

toezicht staan van leerkrachten en/of hulpleerkrachten en van overblijfouders, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Hieronder vallen ook door school georganiseerde uitstapjes, excursies, schoolreisjes en kampen. De verzekerde bedragen zijn: Overlijden € 2500,Blijvende invaliditeit € 25.000,Geneeskundige kosten € 1000,Tandheelkundige hulp € 1000,De uitgebreide voorwaarden liggen op school ter inzage. 4.9 Sponsoring Met de gelden die het schoolbestuur ontvangt van het rijk is het “passen en meten” om alle kosten van de scholen te kunnen betalen. Om hier wat meer rek in te krijgen, maken de scholen gebruik van sponsoring. Zo kunnen bedrijven adverteren in schoolkrant en/of nieuwsbrief en wordt bij acties/feesten enz. dankbaar gebruik gemaakt van bijdragen/materialen van bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat we de kinderen niet actief bij dergelijke sponsoractiviteiten betrekken.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

8

5. De klachtenprocedure
Het schoolbestuur heeft in 1998 een formele klachtenregeling vastgesteld. Deze wordt hierna verkort weergegeven. De volledige tekst van de regeling is in de schoolplannen van de scholen opgenomen. Op school kan deze worden ingezien. 5.1 De contactpersoon Er is op iedere school tenminste één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. De naam van de contactpersoon wordt jaarlijks aan de ouders, in een schoolkalender of schoolbrief, aan de ouders gemeld. 5.2 De vertrouwenspersoon Het schoolbestuur beschikt over één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of de werkgever. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bestuur te nemen besluiten. 5.3 Klachtencommissie De klachtencommissie zetelt bij het KBO. Het KBO is een besturenorganisatie voor het katholieke onderwijs waarbij het bestuur van de stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens is aangesloten. Deze commissie mag slechts in die gevallen rechtstreeks benaderd worden waarin men nergens anders terecht kan met de klacht. Indien de klacht niet aan deze kwalificatie voldoet wordt de klacht niet door deze klachtencommissie in behandeling genomen en wordt men geadviseerd de klacht op de voor dat geval juiste plaats in te dienen. 5.4 De procedure Over het algemeen zal een ouder met een mogelijke klacht eerst aankloppen bij de directeur en/of contactpersoon. Deze zullen eerst proberen om de ouder in gesprek te brengen met degene waar het probleem

mee/bij speelt. In de meeste gevallen zullen dan goede afspraken gemaakt kunnen worden. Mocht de ouder hierna toch nog een formele klacht willen indienen dan heeft de contactpersoon alleen een verwijzende rol. Hij/zij zal de ouder, middels onderstaande procedure, naar de juiste persoon verwijzen. De klager dient de klacht in bij: a. het bestuur of, b. bij de door het bestuur ingestelde klachtencommissie De klacht dient binnen een jaar te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist. Indien de klacht bij het bestuur wordt ingediend, verwijst het bestuur de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bestuur meldt een dergelijke afhandeling, indien de klager daarom verzoekt, aan de klachtencommissie. Indien de klacht wordt ingediend bij een leerkracht, de oudervereniging of de medezeggenschapsraad dan verwijst deze de klager door naar de klachtencommissie of naar het bestuur. De leerkracht, oudervereniging of medezeggenschapsraad is tot geheimhouding verplicht. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bestuur, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Het bestuur deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie. De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure te laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen. Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is de directeur verplicht aangifte te doen bij de politie. Indiening en afhandeling van klachten dient altijd schriftelijk te gebeuren. Als de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het bestuur en de directeur van de betrokken school mee. De contactperso(o)n(en), de vertrouwenspersoon en de samenstelling van de klachtencommissie staan jaarlijks vermeld in de schoolkalender.
9

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

6.

Toelating, leerplicht en schorsing

6.1 Aannamebeleid Het bestuur van de Scholenstichting RK Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens hanteert bij het inschrijven van kinderen op haar vier basisscholen, de Drie Koningenschool, de Willibrordschool, Het Veldhuis en De Twaalfruiter, de volgende uitgangspunten: Het bestuur heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ouders en kinderen goed katholiek onderwijs te bieden. Hierdoor heeft zij zich verplicht om op organisatorisch én op huisvestinggebied de nodige maatregelen te treffen. De directies van de scholen treden in contact met de gemeente om de noodzakelijke ( huisvesting) voorzieningen te realiseren. In principe hanteert het Schoolbestuur geen maximale grootte of leerlingstop voor haar vier basisscholen. Hiermee zou zij immers de ouders de kans ontnemen om zich op een katholieke school in te schrijven. Om de toenemende leerlingenstroom naar haar vier basisscholen echter op een verantwoorde wijze te reguleren, kan het Schoolbestuur begrensde voedingsgebieden vaststellen. In principe is de school er voor ouders uit het “ eigen “ voedingsgebied. Een uitzondering hierop zijn de scholen die hierdoor onevenredig gaan groeien. Voor deze scholen wordt een begrensd voedingsgebied vastgesteld. Het instellen van een begrensd voedingsgebied is een noodmaatregel. Regelmatig, in ieder geval jaarlijks, wordt aan de hand van de laatste prognoses bekeken of de maatregel kan worden aangepast. Bij het niet inschrijven van kinderen, door het toepassen van een begrensd voedingsgebied, wordt dit schriftelijk aan de betrokken ouders meegedeeld. Daarbij wordt de ouders die woonachtig zijn in wijk 10 van de gemeente Utrecht, die rooms – katholiek onderwijs wensen, een alternatief geboden. 6.2 Huisvestingsproblematiek Al onze scholen hebben de laatste jaren te maken met groei. Met name op de scholen in de Vinexgebieden kan er daarbij sprake zijn

van explosieve groei. Dit levert in toenemende mate voor de scholen huisvestingsproblemen op. Samen met de gemeente hebben we regelmatig overleg om de knelpunten in kaart te brengen en er voor te zorgen dat kinderen adequaat gehuisvest worden. Daarbij kan de piekopvang niet altijd binnen het eigen schoolgebouw plaatsvinden en kan er daarom sprake zijn van huisvesting op een andere plaats in de kern / wijk. Dit kan in het gebouw van een andere school zijn of in een tijdelijke voorziening. 6.3 Begrensde voedingsgebieden vanaf schooljaar 2005/2006 Om de huisvestingsproblemen per kern/wijk niet te groot te laten worden gelden vanaf schooljaar 2005/2006 de volgende begrensde voedingsgebieden. Voor de Drie Koningenschool: De oude kern van De Meern Het Weer t/m Alendorp De Balije De Woerd Het landelijk gebied ten zuiden van De Meern Voor De Twaalfruiter: De wijk Vleuterweide Het landelijk gebied richting Harmelen ten noorden van de Leidsche Rijn Voor Het Veldhuis: Veldhuizen De Balije Het landelijk gebied richting Harmelen ten noorden van de Leidsche Rijn Voor de Willibrordschool: De oude kern van Vleuten ( incl. de wijk “ achter het spoor “) De wijk De Tol Het landelijk gebied richting Haarzuilens, Harmelen en Maarssen De Utrechtseweg ( tot de Alendorperweg) De Wilhelminalaan De Europalaan ( tot de Middelweerdweg) De Esdoornlaan De Alendorperweg Voor de nevenvestiging Sint Bonifatiusschool is geen begrensd voedingsgebied ingesteld. Wel wordt hier een instroombeperking van 12 kinderen per jaargroep gehanteerd.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

10

6.4 Toelating van kinderen 6.4.1Procedure Elke school hanteert voor de inschrijving een eigen intake-procedure. Deze is opgenomen in het schoolspecifiek deel van deze schoolgids. Hieronder volgen de algemene afspraken bij de verschillende groepen instromers. 6.4.2 Bij vierjarige kinderen Het is gebruikelijk dat ouders die een school voor hun kind zoeken een oriënterend gesprek hebben. Ouders en eventueel ook kinderen worden dan geïnformeerd over de belangrijkste schoolse zaken en krijgen een rondleiding door de school. Van ouders die hun kind(eren) op één van onze scholen aanmelden verwachten we dat zij onze uitgangspunten, doelstellingen en identiteit respecteren. Voor vierjarigen die op één van onze scholen geplaatst worden is er de mogelijkheid om in de weken voor hun vierde verjaardag een aantal dagdelen te komen “wennen” in de groep van plaatsing. 6.4.3 Bij kinderen die later instromen 6.4.3.1 Bij kinderen van buiten Vleuten-De Meern Als door verhuizing van buiten onze gemeente kinderen worden aangemeld dan worden de kinderen geplaatst in de groep waar de verzendende basisschool het kind in heeft geplaatst. De basisschool waarvan het kind afkomstig is, is verplicht een onderwijskundig rapport te verstrekken waarin methodes en resultaten worden opgenomen. In de praktijk blijken er grote verschillen in de overdracht van deze informatie. Er zijn scholen die een compleet beeld geven van een kind, maar ook scholen die volstaan met het doorgeven van de methodes waarmee is gewerkt. Om een eigen beeld van het niveau van een kind te kunnen vormen nemen we het kind, na een gewenningsperiode, een aantal toetsen af. Mochten ons daarbij zaken opvallen dan nemen we contact op met de ouders voor een gesprek. Mochten zich grote aansluitingsproblemen voordoen dan kan de school, in overleg met de ouders, besluiten tot plaatsing van het kind in een andere groep. 6.4.3.2 Bij kinderen van binnen Vleuten-De Meern. Als een leerling van één van de basisscholen binnen onze gemeente wordt aangemeld dan wordt altijd eerst contact gezocht met de directie van de betrokken school. Verder

wordt dezelfde procedure gevolgd als opgenomen in paragraaf 6.4.3.1 6.4.4 Kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap In het kader van de WEC (Wet op de expertisecentra)hebben ouders de keuze of zij hun kind met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap aanmelden bij een speciale school of op een school voor basisonderwijs. Een commissie van indicatie (CVI) bepaalt of kinderen hiervoor een indicatie krijgen. Mocht het kind op een basisschool plaatsbaar zijn dan krijgen de ouders een “ rugzakje” mee. In dit rugzakje zitten middelen ( een stukje “ personeel ” en geld) die op de school waar de kinderen worden geplaatst kunnen worden ingezet. Bij aanmelding van kinderen met een handicap volgen we een aparte procedure. Deze procedure heeft tot doel te beoordelen of het aangemelde kind op de school wel de hulp kan krijgen die het nodig heeft en of wij als school in staat zijn het kind op een goede manier te begeleiden. Mocht naar de inschatting van de school aan één van beide voorwaarden niet voldaan kunnen worden dan verwijzen we de ouders naar een school die we voor het kind meer geschikt vinden. 6.5 leerplicht en verlof 6.5.1 Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven. 6.5.2 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden. 6.5.3 Op vakantie onder schooltijd Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de zomervakantie niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep
11

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

van ( één van) de ouders. Mocht dit zich voordoen dan dient u in overleg te gaan met de directeur. 6.5.4 Verlof in geval van “ andere gewichtige omstandigheden” Onder “ andere gewichtige omstandigheden “ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: een verhuizing van het gezin Bij huwelijk van bloed - of aanverwanten Bij overlijden van bloed - of aanverwanten Bij ernstige ziekte van bloed - of aanverwanten Bij, 25- , 40- , 50- of 60-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25, 40, 50, 60 – jarig (huwelijks)jubileum van bloed of aanverwanten De volgende situaties zijn geen “ andere gewichtige omstandigheden “: Dienstrooster werkgever Familiebezoek in het buitenland Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met ( verkeers)drukte Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens “ andere gewichtige omstandigheden “ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. Wij adviseren deze termijn om de bezwaarprocedure mogelijk te maken. 6.5.5 Hoe dient u een aanvraag in ? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief een eventuele relevante verklaring, daar ook weer in. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 dagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “ andere gewichtige omstandigheden “ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

6.5.6 Niet eens met het besluit Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van belanghebbende dagtekening (datum) een omschrijving van het besluit dat is genomen argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de president van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor rechtshulp. 6.5.7 Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. 6.6 Schorsing/verwijdering van leerlingen Bij problemen met het gedrag van kinderen nemen we altijd eerst contact op met de ouders. Hierbij proberen we met hen afspraken te maken ter voorkoming van ongewenst gedrag van kinderen. Meestal hebben afspraken hierover het gewenste resultaat. Het kan echter voorkomen dat het gedrag van een kind moeilijk te corrigeren is. In een enkel geval kan dit zelfs leiden tot een onveilige situatie voor volwassenen en/of kinderen. In eerste instantie volgt dan een waarschuwing. De directeur doet hiervan schriftelijk melding aan de ouders, met opgaaf van reden.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

12

Mocht vergelijkbaar gedrag van het kind zich hierna opnieuw voordoen dan kan de directeur besluiten tot een schorsing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders / verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: -Het bevoegd gezag -De ambtenaar leerplichtzaken -De inspectie onderwijs Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. Ontstaat er na de schorsing een situatie waarbij opnieuw sprake is van agressie/bedreiging naar kinderen en/of volwassenen dan kan de directeur het bestuur voorstellen de leerling definitief van school te verwijderen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: -De ambtenaar leerplichtzaken -De inspectie onderwijs Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het

voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 6.7 Consequenties arbeidsmarktknelpunt Op onze scholen maken we ons in toenemende mate zorgen over het feit dat de lijst met vervangende leerkrachten steeds korter wordt. Door de grote vraag naar leerkrachten in onze regio zie je steeds meer vervangers van deze lijst verdwijnen, omdat ze een vaste baan aan een school aangeboden krijgen. Het tekort aan vervangende leerkrachten kan tot gevolg hebben, dat we op enig moment een groep niet door een “eigen” leerkracht kunnen laten begeleiden. In zo’n geval kunnen we de kinderen over de groepen verdelen. Dit geeft echter zoveel onrust en gaat zo ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dat we dit alleen als noodmaatregel doen op het moment dat zich onverhoopt een vervangingsprobleem voordoet. De eerste dag zorgen we voor noodopvang in een andere groep. Een eventuele tweede dag en volgende dag (en) moet u zelf voor opvang zorgen. U krijgt in dat geval vooraf hierover bericht! We hopen uiteraard dat we van deze “regeling” geen gebruik hoeven maken. In een voorkomend geval vragen we u hiervoor om begrip. U kunt ervan verzekerd zijn dat het in een dergelijk geval om een overmachtsituatie gaat en dat we er alles aan gedaan hebben om een vervanger te vinden. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen gewaarborgd moet worden. Dat betekent voor ons dat de intern begeleider, de remedial teacher en de directieleden in principe hun eigenlijke taak zullen blijven vervullen en niet als vervanger zullen worden ingezet.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

13

7. Het vervolgonderwijs
Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de zgn. POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. In deze procedure is stapsgewijs aangegeven hoe overstap van de basisschool voor vervolgonderwijs verloopt. Een bestuurlijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van besturen van scholen van primair onderwijs en voortgezet onderwijs zitting hebben, bewaakt dit proces en stuurt dit zonodig bij. In de procedure wordt rekening gehouden met de twee wettelijke gegevens: Het advies van de basisschool De score van de CITO-eindtoets Deze twee gegevens samen bepalen naar welke schoolsoort het kind kan uitstromen. Is er een groot verschil tussen deze gegevens dan wordt er een apart onderzoek afgenomen, het NIO ( Nieuw intelligentie onderzoek). Het NIO wordt ook afgenomen bij kinderen die in aanmerking komen voor een individuele benadering, vanwege bijvoorbeeld leerproblemen. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor LWOO ( Leerwegondersteunend Onderwijs). In het laatste basisschooljaar worden kinderen en ouders over de POVO – procedure geïnformeerd.

8. Zorg in en buiten de school
8.1.1 Samenwerkingsverband en de zorgprocedure Onze scholen maken tot 1 augustus 2006 deel uit van het Samenwerkingsverband (SWZ) Zuid -West Utrecht. Daarin werken alle scholen voor primair onderwijs uit Lopik e.o., IJsselstein en Vleuten – De Meern samen. Naast de 29 basisscholen maakt ook de Speciale School voor Basisonderwijs (SBO)De Wenteltrap in IJsselstein deel uit van dit samenwerkingsverband. De samenwerking is ruim 10 jaar geleden ontstaan om de ontwikkelingen rond Weer Samen Naar School (WSNS) vorm te geven. Daarbij is het doel de zorg binnen de basisschool dusdanig te vergroten dat zoveel mogelijk kinderen binnen de eigen school geholpen kunnen worden. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen zoveel mogelijk zorg op maat. Daarbij kunnen kinderen op deelgebieden individuele begeleiding krijgen. Om deze ontwikkeling verder vorm te geven is in de afgelopen jaren op elke basisschool van ons SWV een structuur van interne begeleiding en/of remedial teaching opgezet. Verder is en wordt gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van het onderwijsgevend personeel. Vanaf 1 augustus 2006 maken onze scholen deel uit van het SWV RK/AB Utrecht. Daarmee sluiten we aan bij de stedelijke zuilaire structuur. De SBO van dit SWV staat in De Meern. 8.1.2 De zorgprocedure. Heeft een kind hulp nodig bij leer - en/of gedragsproblemen dan kan de school in de meeste gevallen zelf onderzoek doen. In een aantal gevallen wordt daarbij ook een beroep gedaan op onze schoolbegeleidingsdienst, Eduniek. Het resultaat van het onderzoek kan leiden tot speciale leerhulp. De coördinatie hiervan op school is in handen van de intern begeleider. De hulp zelf wordt gegeven door de groepsleerkracht en eventueel ook door de remedial teacher. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld dat wordt besproken met de ouders. Is het kind gebaat bij een speciale school voor basisonderwijs dan melden de ouders, meestal op advies van de basisschool, het kind aan bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). De PCL is een wettelijk verplichte commissie in het SWV, die het verzoek behandelt. De school moet hiervoor

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

14

een onderwijskundig rapport opstellen. Met de ouders vindt altijd een gesprek plaats. De PCL doet een uitspraak over passend onderwijs voor het kind. Dit kan zijn: De eigen basisschool (eventueel met begeleiding) Een andere basisschool (eventueel met begeleiding) Inschakelen van voorzieningen binnen of buiten het SWV, die het onderwijs passend kunnen maken (bv. ambulante begeleiding van een speciale school) Een speciale school voor basisonderwijs De commissie geeft een beschikking af aan de ouders. De ouders hebben de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de PCL. Uitgebreider informatie over de PCL is opgenomen in een folder. Op school kunt u deze folder opvragen. Verder is op school het zorgplan van het samenwerkingsverband aanwezig. In het zorgplan staat het beleid dat het samenwerkingsverband voert voor het realiseren van zorg op maat voor alle leerlingen. 8.2 Het ABC jeugdteam 8.2.1 Hulp nodig ? Wat nu? Soms hebben kinderen problemen waardoor het niet zo goed met ze gaat. Zij zijn bijvoorbeeld erg druk, kunnen zich niet concentreren op school of hebben vaak ruzie met andere kinderen. Ze zijn heel stil of teruggetrokken of hebben geen vriendjes en vriendinnetjes. Ook kunnen medische factoren een rol spelen of hebben ze last van problemen in het gezin. Angst, verdriet of machteloosheid komt vaak tot uiting in hun gedrag. Het kan zijn dat ouders zelf naar de huisarts, maatschappelijk werker of school gaan om het probleem voor te leggen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld school problemen heeft gesignaleerd. De school kan dan een beroep doen op bovenschoolse zorg, de onderwijsbegeleidingsdienst of andere externe hulp. Bij onduidelijkheid welke hulp nu het beste is of als zaken nog meer uitgezocht moeten worden kan het ABC Jeugdteam benaderd worden voor advies. 8.2.2 Professionals melden aan Het ABC Jeugdteam werkt voor de wijken in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Het jeugdteam is er voor professionals die in die wijken werkzaam zijn. Deze professionals, zoals de huisarts, maatschappelijk werker,

leerplichtambtenaar, fysiotherapeut of intern begeleider van school kunnen de ABC zorgstructuur benaderen voor advies. 8.2.3 Met toestemming van ouders Voordat een professional een kind aanmeldt bij het ABC Jeugdteam heeft deze altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders en deze op de hoogte gebracht van de werkwijze van het ABC Jeugdteam. 8.2.4 Vertrouwelijk en discreet De medewerkers van het ABC Jeugdteam gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie die verzameld wordt. Zonder toestemming van de ouders wordt geen informatie aan anderen gevraagd en verstrekt. Ouders mogen ook alles dat over hen en hun kind op papier staat lezen. Het ABC Jeugdteam werkt met een privacyreglement. 8.2.5 Informatie Wilt u meer informatie over de werkwijze van het ABC jeugdteam dan kunt u op school een folder vragen. 8.3 Jeugdgezondheidszorg GG & GD 8.3.1 Werkzaamheden van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de school De jeugdgezondheidszorg is gericht op het bevorderen van een optimale groei en ontwikkeling van kinderen op lichamelijk en psychosociaal gebied. De JGZ is te vinden in het wijkservicecentrum, Dorpstraat 9, 3451 BH Vleuten, telefoon: 0302869304. 8.3.2 Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) Alle leerlingen uit de groepen 2 en 6 krijgen een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. In groep 2 wordt dit uitgevoerd door de jeugdarts en assistente en in groep 6 door de jeugdverpleegkundige. Bij dit onderzoek wordt o.a. aandacht besteed aan het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengtegroei en het gewicht, de ontwikkeling (spraak - taal, motoriek), de rug en houding. Ook vindt een gesprek plaats over hoe het gaat op school, thuis, bij het sporten, in de vrije tijd, etc. Tijdens het gesprek kan worden ingegaan op eventuele problemen, zoals niet willen eten, niet kunnen slapen, bed plassen, gepest worden of zaken waar de ouders of kinderen zelf vragen over hebben. Soms vindt er nog een vervolggesprek of aanvullend onderzoek plaats. Ook kan er verwezen worden naar de huisarts of een hulpverleningsinstelling. Ook
15

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

vindt er voor en na de periodieke onderzoeken overleg plaats met school. 8.3.3 Onderzoek op aanvraag Ouders, kinderen zelf en leerkrachten kunnen een onderzoek of gesprek aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege bezorgdheid over groei en ontwikkeling of het algemeen functioneren en voor vragen op psychosociaal gebied, enzovoort. Afhankelijk van de vraag heeft de jeugdarts of jeugdverpleegkundige een gesprek met de leerling of doet een onderzoek. Ook hier kan zonodig een verwijzing volgen naar de huisarts of hulpverleningsinstelling. In overleg met ouders en kinderen is er zonodig contact met de school. 8.3.4 Privacy De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim! Vooral bij het bespreken van privacy – gevoelige onderwerpen kan dit belangrijk zijn. Om deze reden vindt overleg met school of andere instanties over individuele leerlingen pas plaats na toestemming van de leerling c.q. de ouders.

9. Afkortingenlijst
Awb Algemene wet bestuursrecht CITO Centraal Instituut Toets Ontwikkeling CVI Commissie van Indicatie JGZ Jeugd Gezondheids Zorg LIO Leraren In Opleiding LWOO Leer Weg Ondersteunend Onderwijs MR MRT NIO PCL PGO Medezeggenschapsraad Motorische Remedial Teaching Nieuw Intelligentie Onderzoek Permanente Commissie Leerlingenzorg Preventief Gezondheids Onderzoek

POVO Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs SBO Speciale school voor Basis Onderwijs SWV Samen Werkings Verband WEC Wet op de Expertise Centra WSNS Weer Samen Naar School WPL Werk Plaats Leren

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

16

Basisschool

Het Veldhuis
Het schoolspecifiek deel

1.

Kerngegevens van Het Veldhuis.

1.1 Historie In de wijk Veldhuizen is een zogenaamd Cluster gevestigd, waarin onderwijs en opvang met elkaar samenwerken. Dit Cluster heeft de naam De Bonte Berg gekregen. Drie zelfstandige basisscholen geven hier hun onderwijs: Voor het protestants-christelijk onderwijs is dat de Krullevaar, voor het openbaar onderwijs de Pantarijn en voor het katholieke onderwijs is dat Het Veldhuis. Deze drie basisscholen hebben op 16 augustus 1999 voor het eerst hun deuren geopend. Naast het onderwijs zijn er in het Cluster ook voorzieningen voor sport, kinderopvang, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Wij zijn in augustus 1999 gestart met 11 leerlingen, verdeeld over twee groepen en zijn gestaag doorgegroeid naar 425 leerlingen verdeeld over 19 groepen. De prognoses wijzen uit, dat Het Veldhuis nog verder zal doorgroeien. 1.2 Identiteit Het Veldhuis is een katholieke basisschool waarbinnen wij in alle openheid vormgeven aan hedendaags onderwijs. Met respect voor ieders overtuiging geven wij gestalte aan de vorming van ieder kind. 1.3 Bestuur, directie en adressen Het bestuur van onze school is de Stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Postadres: Postbus 87, 3454 ZH De Meern (gemeente Utrecht) De directie bestaat uit: J.B.M. (Hans) Somers, directeur en Marianne van Schaik, adjunct directeur (a.i.) Als u de directeur persoonlijk wilt spreken dan kan dat bij voorkeur tijdens het spreekuur op woensdag van 8.30 – 9.15 uur of op vrijdag van 14.15 – 14.45 uur. Wij verzoeken u om via de administratie een afspraak te maken. Adresgegevens van de school: Bezoekadres: Keerderberg 23, 3453 RD De Meern Postadres: postbus 102, 3454 ZJ De Meern Telefoon: 030 - 666 66 01 Website: www.hetveldhuis.nl e-mail: info@hetveldhuis.nl

1.4 Informatie over de school Begin 2006 hebben wij ca 460 kinderen op onze school. Dat aantal neemt naar verwachting de komende jaren nog toe. Er zijn 20 groepen, waarvan één instroom-groep, zeven groepen 1-2, drie groepen 3, drie groepen 4, twee groepen 5, een groep 6, een combinatiegroep 6-7 en een groep 7 en tenslotte één groep 8. Het team van het Veldhuis bestaat uit 33 personen. In de Veldpost, ons informatiebulletin voor ouders, en op de website vindt u meer informatie over de namen van onze leerkrachten en aan welke groep ze lesgeven. De schooltijden: Maandag: 8.30 uur – 14.45 uur. Dinsdag: 8.30 uur – 14.45 uur. Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur. Donderdag: 8.30 uur – 14.45 uur Vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur, groepen 1 t/m 4. 8.30 uur – 14.45 uur, groepen 5 t/m 8. 1.5 Intake van nieuwe kinderen Alvorens u uw kind komt aanmelden is het mogelijk een informatiemiddag bij te wonen. Ca zes keer per jaar organiseren wij die op een woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur. Er wordt dan o.a. ingegaan op het onderwijskundig concept van de school, hoe wij omgaan met onze katholieke identiteit, hoe wij de kinderen begeleiden en hoe wij de relatie met ouders zien. Tevens wordt er een rondleiding verzorgd. Voor de aanmelding van uw kind vult u een formulier in dat op de administratie verkrijgbaar is. De aanmelding wordt vooraf beoordeeld door de intern begeleiders. Daarbij wordt gekeken naar bijzonderheden, zoals speciale zorg. De ouders ontvangen vervolgens een schriftelijke bevestiging van de aanmelding van hun kind. De officiële inschrijving vindt plaats op de 4e verjaardag van het kind. Als uw kind 5 jaar of ouders is, en van een andere school komt, nemen wij contact op met de vorige school en soms ook andere instanties, uiteraard in overleg met de ouders. Als vooraf al bekend is dat uw kind speciale zorg nodig heeft, of al een “rugzakje“ heeft, nemen wij vroegtijdig contact op om de overlegprocedure op te starten.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

18

2.

Waar staan wij voor.

2.1 Missie Wij willen er voor zorgen dat elk kind de kans krijgt zijn/haar talenten te ontwikkelen. Daarmee wordt de basis gelegd voor een plek in de maatschappij. Wij stemmen daarom het lesaanbod af op de mogelijkheden die het kind heeft, niet alleen op de kennisgebieden, maar ook op de ontwikkeling als mens. Wij laten ons leiden door de katholieke identiteit, waarbij de begrippen veiligheid, respect, waardering en tolerantie centraal staan. In ons omgangsprotocol (2.4) geven wij aan hoe we met elkaar, met de kinderen en met u als ouders om willen gaan. 2.2 Doelstelling Wij willen de kinderen optimaal begeleiden in hun leerontwikkeling, zodat ze goed voorbereid zijn op de volgende stap in hun schoolloopbaan. Dit werken wij als volgt uit: Wij willen op de eerste plaats een omgeving bieden waar uw kind zich “thuis” voelt, waar het veilig en vertrouwd is zodat het zichzelf kan zijn. Plezier in leren wordt dan vanzelfsprekend. Ieder kind heeft een duidelijke structuur nodig, met rust en regelmaat. Daarom hebben wij regels die ervoor zorgen dat er ruimte en aandacht is voor uw kind. In ons omgangsprotocol (2.4) geven wij aan hoe we met elkaar, met de kinderen en met u als ouders om willen gaan. Wij bieden een modern onderwijsleerpakket dat goed te hanteren is, en waarbinnen de opdrachten worden afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Uw kind wordt daardoor geprikkeld zich verder te ontwikkelen. Naast het cognitieve aspect van leren besteden wij ook veel aandacht aan het creatieve aspect en aan de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind. Wij hebben veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met het leren of daar juist heel goed in zijn. Een goed leerlingvolgsysteem begeleid uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Tenslotte: Wij verwachten van u als ouder/verzorger, dat u samen met ons uw kind zo goed mogelijk begeleidt, o.a. door een actieve, stimulerende rol. 2.3 Klimaat Op het Veldhuis staan de kinderen centraal. Wij streven ernaar de hele school in het algemeen en de groepen in het bijzonder, gezellig en vriendelijk aan te kleden.

Wij proberen zoveel mogelijk er voor de kinderen te zijn. Kinderen mogen bij ons fouten maken, want van fouten kun je leren. Door de kinderen positief te benaderen gaan de kinderen met plezier naar school en zullen daardoor beter functioneren. Wij hopen, dat alle kinderen een fijne tijd op school hebben, met veel plezier terugkijken op hun basisschooltijd en graag terugkomen op hun "oude" school. 2.4 Omgangsprotocol Wij willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat gebaseerd op de volgende vier waarden: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en samenwerking. In een helder en duidelijk protocol omschrijven we hoe we met elkaar willen omgaan, wat gewenst en wat ongewenst gedrag is. Door middel van regels en sancties geven we hier uitvoering aan. Er zijn regels voor binnen en buiten het gebouw en in de groep; die hebben betrekking op de onder - , midden - en bovenbouw. Stop, houd op! Heeft een prominente plaats in het protocol. De essentie daarvan is dat kinderen leren hun eigen grens aan te geven, en tegelijkertijd die van een ander leren respecteren. Tevens leren zij zelf hun problemen op een positieve manier op te lossen of hulp te halen als ze er zelf niet uitkomen. Op een positieve manier oplossen betekent dat wij kinderen niet willen vertellen wat zij niet moeten doen, maar willen hen een alternatief geven door hen te vertellen wat zij wel kunnen doen. De juiste spelmaterialen en slogans helpen ons daarbij.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

19

3.

Een school met kwaliteit.

4.

Adaptief Onderwijs.

Iedere school is anders, met zijn eigen werkwijzen en zijn eigen sfeer. Op iedere school doen leerkrachten hun uiterste best de kinderen goed te begeleiden en ze op een leuke manier veel te leren. Iedere school heeft daarin zijn eigen kwaliteiten. Op onze school leren kinderen met de modernste methoden. In de leerboeken wordt de leerstof aangeboden volgens de laatste inzichten in didactiek en leerpsychologie. De boeken zien er leuk uit; dat maakt het leren aantrekkelijker. De lessen zijn afwisselend, de kinderen luisteren naar een korte uitleg en gaan dan aan de slag: in een groepje of ieder voor zich. Als ondersteuning worden audiovisuele middelen gebruikt. De computer is één van de middelen om kinderen te laten werken op eigen niveau. Zoals in 2.1 en 2.2 is uitgelegd is onderwijs op maat onze missie. Dit betekent concreet, dat het team zich ten doel heeft gesteld om alle aspecten van goed onderwijs aan de orde te laten komen: Groepsmanagement: een juiste organisatie hanteren in de groepen. Groepsadministratie: bijhouden van een groepsmap en toetsmap. Instructies: uitleg en informatieverwerking op het niveau van het kind. Taakgericht werken: kinderen werken met dag - en/of weektaken. Leerlingvolgsysteem: kinderen worden gevolgd in hun leerontwikkeling. Op Het Veldhuis werken enthousiaste, professionele leerkrachten. Naast het lesgeven praten zij buiten de lesuren over de kinderen en de leerstof. In vergaderingen komen onderwijskundige zaken aan bod en bespreekt het team hoe het onderwijs verbeterd kan worden. Er worden afspraken gemaakt om de continuïteit te waarborgen. Om hun vakkennis op peil te houden, volgen de leerkrachten en de directeur studiedagen en kan er worden deelgenomen aan bijscholingscursussen. Zo blijven zij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Het onderwijskundig concept van Het Veldhuis is vooral gericht op het geven van onderwijs op maat of anders gezegd op het geven van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs betekent, dat het onderwijs op school en in de groepen zoveel mogelijk is afgestemd op en wordt aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van iedere leerling afzonderlijk. Wij blijven echter hierbij uitgaan van het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen de kinderen zich op niveau ontwikkelen. Binnen iedere groep onderscheiden wij op die manier drie niveaugroepen. Het adaptief onderwijs is gestoeld op drie basisbehoeften van mensen, dus ook van kinderen. Mensen streven al vanaf hun eerste levensjaar naar: Competentie: Mensen hebben er behoefte aan greep te krijgen op de wereld om hen heen. Zij willen het gevoel hebben het leven aan te kunnen en op hun taak berekend te zijn. Het gevoel iets te kunnen en iemand te zijn geeft vertrouwen. Relatie: Mensen willen merken dat anderen graag met hen willen omgaan, willen zich veilig voelen bij anderen, willen erbij horen en er toe doen. Het gevoel erbij te horen en mee te tellen doet je groeien. Autonomie: Mensen willen hun lot in eigen handen hebben, zelf keuzes maken, initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Het gevoel hebben iets zelf te kunnen geeft je vleugels. In ons onderwijs stimuleren en bevestigen wij het gevoel van competentie, relatie en autonomie van kinderen zoveel mogelijk. Dit doen wij door de kinderen uit te dagen, te ondersteunen en vertrouwen te schenken. Uitdagen: Wij dagen de kinderen uit om zelf actief te worden; te kiezen, te overleggen, samen te werken, te onderzoeken en uit te proberen. Ondersteunen: Wij bieden de helpende hand bij iets wat kinderen nog net niet zelf kunnen, maar waar zij in hun intellectuele en emotionele ontwikkeling wel aan toe zijn.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

20

Vertrouwen: Wij hebben vertrouwen in de drang en het vermogen van kinderen om te leren, terwijl wij ook beseffen én accepteren dat het ene kind er langer over zal doen dan het andere en het doel misschien langs een andere weg zal bereiken. Ons vertrouwen in het kind leidt bij het kind tot vertrouwen in zichzelf. Uitdaging bieden, ondersteuning geven en vertrouwen tonen vragen van alle teamleden een professioneel gedrag, gebaseerd op drie uitgangspunten: Interactie: De manier waarop wij contact maken met de leerlingen en invloed uitoefenen op hun onderlinge contacten. Wij spreken kinderen aan op hun gelijkwaardigheid en leren ze met respect met elkaar en met de leerkracht om te gaan. Instructie: De manier waarop wij uitleggen, opdrachten geven en de methode hanteren. Wij geven daar waar het kan effectieve instructie en "instructie in lagen", d.w.z kinderen die veel uitleg nodig hebben, krijgen die en kinderen die geen of nauwelijks uitleg nodig hebben krijgen die niet of minder. We leren de kinderen hierbij zelfstandig aan te geven wanneer ze behoefte hebben aan extra uitleg. Groepsmanagement: De manier waarop wij het verloop van de lessen organiseren en de leeromgeving inrichten. Wij richten onze lokalen sfeervol in en zorgen er voor dat de kinderen een eigen plekje hebben. Wij minimaliseren controle en toezicht en maximaliseren eigen verantwoordelijkheid. Zelfstandig (leren) werken neemt hier een belangrijke plaats in, waarbij we veel aandacht geven aan de verschillen tussen de kinderen. Wij houden regelmatig evaluatiegesprekken, met name over individuele voortgang, sfeer, samenwerken, onderlinge hulp en opkomen voor elkaar.

5.

Organisatie

5.1 De schoolorganisatie. In principe proberen wij zoveel mogelijk gelijkwaardige homogene groepen te maken, met uitzondering van onze kleutergroepen 1-2, omdat dit veel praktische en pedagogische mogelijkheden biedt. Voor de groepen 3 t/m 8 kiezen wij er voor om de kinderen te plaatsen in zogenaamde jaargroepen. Dit betekent, dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in één groep zitten. Afhankelijk van de verschillen in instructiebehoefte van de kinderen, kiest de leerkracht voor meer groepsgerichte dan wel voor meer individueel gerichte werkvormen. Op deze manier kunnen wij binnen de jaargroep verantwoord rekening houden met verschillen tussen kinderen. Als het aantal kinderen van een leeftijdsgroep niet gelijkwaardig over groepen is te verdelen maken we een combinatiegroep. De werkwijze is vergelijkbaar met onze homogene groepen. De opbouw van de school hebben wij als volgt geregeld: de onderbouw dit zijn onze groepen 1-2 de middenbouw dit zijn onze groepen 3-4 de bovenbouw dit zijn onze groepen 5-6-7-8 Wij vergaderen frequent met het gehele team samen of alleen met de betreffende leerkrachten van één bouw. In voorkomende gevallen kunnen wij bouwdoorbrekend werken; zo kan de leerkracht van groep 3 wel eens vergaderen met de onderbouw of kan de leerkracht van groep 5 vergaderen met de middenbouw. 5.2 Wie werken er in de school? De directeur: is integraal verantwoordelijk voor de organisatie, de algemene en financiële administratie, onderwijskundig beleid en personeelsbeleid. De adjunct-directeur: heeft als speciale aandachtspunten het ( voorbereiden van) het onderwijskundige beleid, de leerlingenzorg, de inzet van leerkrachten en de interne begeleiding van leerkrachten. De leerkrachten: dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor het onderwijs aan de kinderen. Daarnaast verzorgt ieder een aantal taken die noodzakelijk zijn voor een goede organisatie op school.
21

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

De interne begeleiders: zijn belast met de coördinatie van onze leerlingenzorg en doen evt. diagnostisch onderzoek bij kinderen waarbij de groepsleerkracht een leer - of gedragsprobleem constateert. Tevens begeleiden zij de leerkracht en de ouders van deze “ zorgleerling “. De bouwcoördinatoren: hebben de taak bouwvergaderingen voor te bereiden, deze voor te zitten en de afspraken die daar gemaakt worden te coördineren. De vakleerkracht: wordt ingezet voor de ondersteuning van ons gymnastiekonderwijs en geeft gymles aan de groepen 3 t/m 8. De administratief medewerkster: is voornamelijk bezig met administratieve zaken binnen de school en ondersteunt de directeur en het team in een aantal zaken. De ICT – er: zorgt voor computerbeheer, onderzoek en implementatie van nieuwe software, computeronderwijs en beheert de website. 5.3 De organisatie van ons onderwijs. 5.3.1 Methodes. Wij gebruiken bij ons op school verschillende methodes, om de leerstof gestructureerd over te dragen. De methodes die wij gebruiken zijn met zorg gekozen. Het zijn methodes die voldoen aan de kerndoelen van de Inspectie van onderwijs. Daar waar nodig zullen wij echter aanpassen en vervangen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Wij hebben de volgende methodes in gebruik: sociaal-emotionele ontwikkeling groep 1-8 Leefstijl voorbereidend lezen / rekenen groep 1-2 Schatkist, Bronnenboeken voorbereidend rekenen aanvankelijk lezen groep 3 Veilig Leren lezen (de nieuwste versie maan - roos - vis) voortgezet technisch lezen groep 4-8 Leeslijn begrijpend en studerend lezen groep 4-8 Tekstverwerken schrijven groep 1-2-3 groep 3-8

taal en spelling groep 4-8 Taaljournaal rekenen groep 3-8 Engels groep 7-8

Rekenrijk

Real English Let’s do it

wereldoriëntatie groep 1-4 Projecten en thema’s aardrijkskunde groep 5-8 Wijzer door de wereld geschiedenis groep 5-8 Wijzer door de tijd natuur groep 5-8

Wijzer door de natuur

levensbeschouwelijk onderwijs groep 1-8 Trefwoord verkeer groep 3-4 groep 5-6 groep 7-8

Rondje verkeer van 3VO Op voeten en fietsen van 3VO Jeugd verkeerskrant van 3VO

gezondheid groep 1-8 Leefstijl en thema's uit de natuurmethode expressie/beeldende vorming groep 1-8 Moet je doen muzikale vorming groep 1-8 Moet je doen gymnastiek groep 1-8

Bewegingsonderwijs op de basisschool

Schrijfdans Schrijftaal

5.3.2. Groep 1 en 2. Wij vinden het belangrijk om kinderen, vanaf het moment dat ze bij ons in groep 1 op school komen, op weg te helpen naar zelfstandigheid. Onder zelfstandigheid verstaan wij dat kinderen leren verantwoording te dragen voor wie ze zijn en wat ze doen. Wij leren ze dit in kleine stapjes ( zelf je jas ophangen, zelf je naamkaartje opruimen, zelf je werkplek netjes maken enz. ). Kinderen gaan hierdoor ervaren dat het leuk is om zelf dingen te kunnen, hun zelfvertrouwen groeit en het gevolg daarvan is weer dat ze lekker in hun vel zitten en open zullen staan om nieuwe dingen te leren. In groep 1 besteden we natuurlijk ook veel aandacht aan het wennen op school. Jonge kinderen leren al spelend. Wij bieden hen
22

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

daarom situaties en materialen aan waardoor ze geprikkeld worden om tijdens hun spel van alles te leren. In groep 2 krijgen wij als leerkracht een meer sturende rol en wordt de zelfstandigheid steeds meer uitgebouwd. De kinderen van groep 2 bieden we ook allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven. De Kring Wij werken veelal vanuit de kring. Hier begint de schooldag en hier keren de kinderen vaak in terug. In de kring is er veel aandacht voor taalontwikkeling. Dit is immers de basis voor het verdere leren. Wij hanteren hiervoor de methode “ Schatkist “ . Deze voorbereidende methode sluit goed aan bij de aanvankelijk leesmethode “ Veilig Leren Lezen “ van de groepen 3. Daarnaast werken de kinderen met ontwikkelingsmaterialen aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Thema’s Wij werken aan de hand van thema’s en vanuit “ Basisontwikkeling “ . Dit houdt in dat wij in veel gevallen een onderwerp aandragen om ongeveer 3 weken over te werken in de groep. Om de betrokkenheid van de kinderen zo groot mogelijk te maken gaan wij uit van de 5 impulsen die typerend zijn voor het werken vanuit “Basisontwikkeling”. Impuls 1 De leerkracht oriënteert zich samen met de kinderen op het onderwerp ( wat weten ze al, wat willen ze nog graag weten, welke activiteiten spreekt ze aan). Impuls 2 Verbeteren en verdiepen van het onderwerp ( nieuwe elementen toevoegen die de kinderen prikkelen en enthousiast maken om meer te leren over het onderwerp). Impuls 3 Verbreden naar andere activiteiten ( niet alleen creatieve activiteiten, maar ook voorbereidende schrijf -, taal - en rekenactiviteiten worden ingeweven in het onderwerp). Impuls 4 Toevoegen van nieuwe handelingsmogelijkheden ( Wij geven steeds “zetjes”om de ontwikkeling te bevorderen en bedenken dus betekenisvolle activiteiten en helpen kinderen om vooruit te komen ). Impuls 5

Reflecteren op de activiteiten ( samen met de kinderen terugkijken op wat er gedaan is, samen nieuwe plannen maken en samen deze plannen uitvoeren). Omdat wij vanuit “Basisontwikkeling “ werken zult u ook in iedere klas één+ of meerdere veranderingshoeken aantreffen. Dit is een hoek die n.a.v. het onderwerp dat centraal staat door de kinderen zelf wordt ingericht. Zij bepalen met elkaar wat voor hoek het wordt en verzamelen ook alles wat nodig is voor een goede inrichting. Ook hierbij is betrokkenheid het sleutelwoord. Op een speelse, maar zinvolle manier leren de kinderen zo hoe hun wereld in elkaar zit. Aantal lesuren Een schooljaar voor de onderbouw bevat 890 lesuren; dat is per week 23 ¾ uren. Iedere dag krijgen de kleuters twee keer ontwikkelingsactiviteiten in de kring met de hele groep. Het gaat dan om taalontwikkeling, rekenontwikkeling, wereldoriëntatie, muzikale ontwikkeling, sociale ontwikkeling en levensbeschouwelijke ontwikkeling. Daarnaast werken de kinderen twee keer per dag aan individuele ontwikkelingsactiviteiten met ontwikkelingsmaterialen en aan expressieactiviteiten. Ook zijn er twee keer per dag spelactiviteiten, binnen in het speellokaal en/of buiten op het plein. Bewegingsonderwijs (gym, spelles, buiten spelen) Werklessen Taalactiviteiten Rekenactiviteiten Voorbereidend schrijven Wereldoriëntatie Verkeer Levensbeschouwelijk onderwijs Expressievakken (drama, muziek, dans) Sociaal – emotionele vorming Pauzes

7 ¼ uren 6 ¾ uren 2 ¼ uren 1 uur 1 uur 1 uur ¼ uur ¾ uur 1 ½ uur 1 uur 1 ¼ uren

5.3.3. Groep 3 t/m 8. Vanaf groep 3 gaan wij geleidelijk op een andere manier werken, al zullen de overeenkomsten groot blijven met de onderbouw. De inrichting van de lokalen is anders, omdat de kinderen een eigen werkplek hebben. Groep 3 en 4 hebben eveneens een schooljaar van 890 lesuren en krijgen per week ook 23 ¾ lesuren onderwijs. Per week werken wij in groep 3 en 4 gemiddeld het volgend aantal lesuren:
23

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

Lichamelijke oefening, gymnastiek en zwemmen Taal / lezen / schrijven Rekenen en wiskunde Wereldoriëntatie Levensbeschouwelijk onderwijs Expressie: tekenen, handvaardigheid, muziek Sociaal-emotionele vorming Pauzes

1½ 9½ 5 1¾ ¾

uren uren uren uren uur

In de groepen beginnen wij iedere morgen met een stukje uit Trefwoord. Voordat wij in de middagpauze gaan lunchen vragen wij de kinderen een moment stil te zijn om de kinderen die willen bidden ook gelegenheid te geven. In groep 4 kunnen kinderen evt. hun Eerste Heilige Communie doen. Ter voorbereiding hierop, behandelen wij met alle 4e groepers het project “Wij horen bij elkaar”. De keuze of het kind wel of niet de 1e Communie gaat doen, ligt uiteraard bij de ouders. Met ingang van dit schooljaar starten de voorbereidingen voor het vormsel niet meer in groep 8 maar in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Wel komt de pastor als voorbereiding hierop enkele keren in de groep. De keuze om deel te nemen aan het vormselproject ligt bij de ouders en het kind. 5.3.4.2 Sociaal-emotionele vaardigheden Op Het Veldhuis werken wij met een "omgangsprotocol", waarin wij hebben omschreven wat wij gewenst en ongewenst gedrag noemen. Dit protocol is gebaseerd op onze vier waarden: RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID , SAMENWERKING en VEILIGHEID. Om het team structureel en gefundeerd te laten werken aan een goed omgangsklimaat, hebben wij de methode Leefstijl ingevoerd. Leefstijl is een methode voor de groepen 1 t/m 8 die sociaal-emotionele vaardigheden aanleert aan kinderen en volwassenen. Het is bedoeld om het functioneren van kinderen en hun talenten te ontwikkelen en hun gedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals: zelfvertrouwen, doordachte keuzes maken, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren. Leefstijl ontwikkelt dus niet alleen de emotionele intelligentie, maar ook de cognitieve. De methode sluit ook aan bij de kerndoelen voor gezond en zelfredzaam gedrag; het biedt namelijk ook gezondheidsvaardigheden. Hierbij speelt preventie een grote rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. Hierover gaan enkele lessen in de bovenbouw. Door middel van Leefstijl leren wij de kinderen: zich bewust te maken van hun eigen gedrag zichzelf en anderen te respecteren zich begrijpend op te stellen en verschillen tussen mensen te accepteren
24

3 uren 1 uur 1¼ uur

De groepen 5 t/m 8 hebben een schooljaar van 1010 lesuren en weekrooster van 25 ¾ lesuren. De gemiddelde lessentabel per week voor groep 5 t/m 8 ziet er als volgt uit: Lichamelijke oefening, spel en beweging Taal / lezen / schrijven Rekenen en wiskunde Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur Verkeer Expressie: tekenen, handvaardigheid, muziek Levensbeschouwelijk onderwijs Engels in groep 7 en 8 Sociaal-emotionele vorming Pauzes 5.3.4 De vakken nader bekeken. 5.3.4.1 Levensbeschouwing Het Veldhuis is een katholieke basisschool en deze identiteit willen wij ook uitdragen. Uitgaande van de ervaring van het kind willen wij de kinderen leren dat er meer is tussen hemel en aarde dan de materiële zaken, waarmee zij overvloedig geconfronteerd worden. Daarnaast willen wij ze stimuleren zich in te zetten voor vrede en gerechtigheid. Hiervoor gebruiken wij o.a. onze methode Trefwoord. Trefwoord is geen kant en klare methode in boekvorm, maar verpakt in een kalender die vier keer per jaar verschijnt. Er is een herfst - , kerst - , paas - en zomereditie. Trefwoord probeert de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel dichter bij elkaar brengen. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral van elkaar kunnen leren. Zo ontwikkelen ze een eigen en open kijk op het leven. In één schooljaar worden diverse thema´s en bijbelverhalen uitgewerkt, zoals: Wie ben ik? , Respect , Een vreemde eend , Vrede begint klein , Omgaan met gemis en verdriet e.a..

1½ uren 7½ uren 5 uren 4½ uren ½ uur 3 1 ¾ ¾ 1¼ uren uur uur uur uur

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

het vermogen te ontwikkelen zich in anderen te verplaatsen vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals: luisteren en ruzies oplossen taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen door gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en de woordenschat uit te breiden gezondheidsvaardigheden aan. Daarnaast proberen wij met de ouders over Leefstijl in gesprek te komen door een ouderavond over dit thema in het schooljaar te plannen. Tevens kunnen de ouders verschillende huiswerkopdrachten samen met hun kinderen doen, zodat zij zoveel mogelijk bij deze lessen worden betrokken. 5.3.4.3 Taal Wij werken in de kleutergroepen met de methode Schatkist, waarin voorbereidende leesactiviteiten worden vermeld, als voorbereiding op de methode in groep 3. Wij werken met de taalmethode Taaljournaal. In de groepen 4 t/m 8 bestaat deze uit twee onderdelen: Taaljournaal Taal en Taaljournaal Spelling. Taaljournaal Taal is vooral gericht op: spreken, luisteren, schrijven of stellen, taalbouw (opbouw van woordgroepen, zinnen en teksten) en taalgebruik. Ieder hoofdstuk heeft een bepaald thema. In alle leerjaren zijn de kinderen tegelijk met hetzelfde thema bezig. Taaljournaal Spelling is een methode om de kinderen de spelling van de woorden en de werkwoorden te leren. De kinderen leren de spellingsgevallen te ordenen in vier categorieën: klankzuiverheid; dit noemen wij luisterwoorden ,die worden geschreven zoals je ze hoort analogie; dit noemen wij net – als woorden ,die anders worden geschreven dan uitgesproken inprenting; dit noemen wij weet – woorden , die alleen ingeprent kunnen worden spellingregels; dit noemen wij regelwoorden, die eigen spellingafspraken hebben Bij de spelling van de werkwoorden leren de kinderen het onderscheid te maken tussen persoonsvormen in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en als voltooid deelwoord. Taaljournaal werkt aan de hand van tweewekelijkse cycli, waarin iedere cyclus wordt afgesloten met een dictee of toets. Deze is bedoeld om met de kinderen te evalueren hoe het leerproces is verlopen. De

kinderen registreren zelf de dicteewoorden in hun spellingboek, zodat zij een goed overzicht hebben van hun eigen vorderingen. 5.3.4.4 Aanvankelijk en Voortgezet technisch lezen In groep 3 werken wij met de methode Veilig Leren Lezen (nieuwste versie) voor het geven van aanvankelijk leesonderwijs. Vanaf de eerste schooldag krijgen de kinderen alle structuurwoorden aangeboden die nodig zijn om te leren lezen. Deze structuurwoorden worden gebruikt als "kapstok woorden". Aan ieder woord wordt één bepaalde letter opgehangen. Bijvoorbeeld de " m " van maan, de " r " van roos en de " v " van vis. Doordat steeds één letter als aandachtsletter staat, bouwen de kinderen de letter/klankkoppeling op en kunnen zij op die manier nieuwe woorden lezen. Na het aanvankelijk lezen start het voortgezet technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Leeslijn. Deze biedt leestechnieken aan waardoor de kinderen moeilijkere woorden en zinnen kunnen lezen. 2 à 3 keer per jaar wordt een technisch leestoets afgenomen om de leesontwikkeling te kunnen volgen. 5.3.4.5 Begrijpend en studerend lezen Naast het technisch lezen start ook het begrijpend lezen. Het accent bij de groepen 7 en 8 komt meer te liggen op het studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Tekst Verwerken. Deze methode biedt kinderen lees strategieën aan om de structuur van een tekst te kunnen vinden. Deze zijn: Waarom ga ik lezen ? Waar zal het over gaan ? Wat weet ik er al van ? Stop ? Waar gaat het over ? Wat is belangrijk ? Wat ben ik te weten gekomen ? Tijdens de lessen worden de strategieën a.d.h.v eigentijdse teksten aangeboden. Na een aantal lessen volgt een toetsles om te kijken of de kinderen de strategieën kunnen toepassen. In de groepen 7 en 8 leren de kinderen informatie uit een tekst te verwerken in een schema, studiekaart of samenvatting. De vaardigheden die zij aangeboden krijgen worden toegepast bij het maken van werkstukken, het houden van een presentatie of het verwerken van de leerstof bij de zaakvakken. Een belangrijke basis voor het begrijpend en studerend lezen is de woordenschat. Om de woordenschat te vergroten, gebruiken wij als aanvulling, de werkboeken Woordenschat van Ajodakt.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

25

5.3.4.6 Rekenen Wij werken in de kleutergroepen aan voorbereidende rekenvaardigheden. We maken hierbij gebruik van verschillende bronnenboeken die aansluiten op de thema’s waar wij op dat moment mee werken. Die rekenvaardigheden zijn: ordenen hoeveelheidbegrippen; meer, minder, veel, weinig enz. meten tellen cijfersymbolen Dit zijn tevens de onderdelen die wij observeren en toetsen. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de methode Rekenrijk. Dit is een methode die werkt met opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van kinderen. Naast hoofdrekenen en cijferen leren de kinderen werken met tabellen en grafieken en het rekenen met meten, tijd en geld. In de methode Rekenrijk krijgen kinderen verschillende oplossingsstrategieën aangeboden, maar ook het gebruik van de rekenmachine. De methode werkt met blokken van 10 lessen. Binnen een blok wordt het volgende aangeboden; nieuwe leerstof reeds aangeleerde leerstof in oefenen strategieën voor het hoofdrekenen een onderdeel van meten Het blok wordt afgesloten met een toets. N.a.v de resultaten van de toets kun je de stof herhalen (“weer stof “), verdiepen (“meer stof “), of middels een hulpprogramma nog extra uitleg geven aan de kinderen die dat nodig hebben. 5.3.4.7 Schrijven Wij laten de kleuters oefenen met de grove en fijne motoriek als voorbereiding op het leren schrijven. Wij werken met de methodes Schrijfdans en Schrijftaal. Ons doel is het leren schrijven met een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift. In de groepen 1-2-3 en begin groep 4 werken wij met Schrijfdans. Schrijfdans leert de kinderen spelenderwijs diverse motorische oefeningen ter voorbereiding op het leren schrijven. Naast schrijfdans start groep 3 ook het aanleren van het methodisch handschrift met de methode Schrijftaal. Hierbij wordt gekeken wat een kind aankan. Kan het letters al kleiner schrijven of heeft het kind nog behoefte aan schrijven in het groot. Aan beide behoeften wordt gehoor gegeven.

In de bovenbouw worden ook het blokschrift en sierletters aangeboden en is er ruimte voor het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift. In groep 4 krijgen de kinderen éénmalig een eigen Lamy vulpen. 5.3.4.8 Engels Inmiddels is Engels al een aantal jaren een verplicht vak voor de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs. Hierbij ligt het accent vooral op het leren spreken. De methode Real English vormt de rode draad hierbij. Een leerlingboek, een werkboek en een cd met gesproken teksten en liedjes “ leren “ de kinderen veel Engelse woorden en zinnen. De grammatica van het Engels wordt alleen aangeboden als het noodzakelijk is om de juiste spreekwijze te kunnen toepassen. Op deze manier wordt de belangstelling voor een andere taal gestimuleerd en zijn er ook kinderen die Engelse verhalen schrijven, Engelse gedichten maken en zelfs een Engelse presentatie gaan houden. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, zeker gezien de ontwikkelingen waarbij steeds meer scholen, tweetalig onderwijs aanbieden. 5.3.4.9 Wereldoriëntatie In de groepen 1 t/m 4 wordt er thematisch gewerkt vanuit de leef en belevingswereld van de kinderen. De onderwerpen worden aangedragen door de leerkrachten of door de kinderen. Het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht, besproken, verwerkt en waar mogelijk ook nog verder uitgediept. Op deze manier verwerven de kinderen vaardigheden, inzicht maar ook kennis over de wereld om hen heen. Vanaf groep 5 breiden wij dit verder uit door kinderen zelf een ( mondeling of schriftelijk ) verslag te laten maken van een zelfgekozen onderwerp. Dit kan bijv. een leerposter of een werkstuk zijn. Ook het vertellen over een onderwerp en het leren presenteren van een verslag neemt hier een belangrijke plaats in. Zo leren de kinderen ook omgaan met atlassen, woordenboeken en andere informatieve boeken. Het nog in te richten documentatie centrum zal hier een belangrijke plaats gaan innemen, evenals het gebruik van de computers. Daarnaast gebruiken wij de methode: ‘ Wijzer door……… . Deze methode biedt thematisch de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur afzonderlijk aan. In wijzer door de wereld komt vooral Nederland, Europa, en in groep 8, de overige werelddelen aan bod. Daarnaast wordt de topografie in afzonderlijke lessen behandeld.
26

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

Wijzer door de tijd behandelt de geschiedenis van ons eigen land. In groep 5 wordt het historisch besef verder ontwikkeld en vervolgens wordt vanaf groep 6 chronologisch onze eigen Nederlandse geschiedenis behandeld. We starten bij de prehistorie in groep 6 en eindigen met de 19e en 20e eeuw in groep 8. Dit schooljaar ( 2005-2006) doen wij mee aan een ontwikkelproject van de Gemeente Utrecht ‘ Echt gebeurd ‘ waarbij we het culturele erfgoed in onze wijk (Romeinen, kastelen enz.) willen gaan inpassen in ons lesprogramma. Wijzer door de natuur geeft aandacht aan biologie, milieu educatie, gezond gedrag en techniek. Alles wordt thematisch aangeboden. Tenslotte krijgen de kinderen vanaf groep 3 t/m 8 verkeersonderwijs m.b.v. de verkeersmethodes van 3VO. De groepen 3 en 4 gebruiken Rondje verkeer en vanaf groep 5 gebruiken we de verkeerskranten. De kinderen in groep 7 worden voorbereid op het landelijk schriftelijk verkeersexamen en in groep 8 aan het praktisch verkeersexamen. Schooltv programma’s Dit jaar kijken de groepen 1 – 2 naar Koekeloere, de groepen 3 naar Leesdas en de groepen 4 naar Huisje Boompje Beestje. De groepen 5 en 6 kijken naar Nieuws uit de natuur en de groepen 7 en 8 naar het schooltv weekjournaal. Daarnaast wordt er door verschillende groepen ook incidenteel een schooltv serie gevolgd. 5.3.4.10 Expressievakken Voor de expressievakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans gebruiken wij in de groepen 1 t/m 8 de methode Moet je doen. In deze 5 vakken komen dezelfde vier activiteiten aan bod: BEKIJKEN of BELUISTEREN / BESPREKEN / MAKEN / BETEKENIS GEVEN. Bij handvaardigheid leren de kinderen hoe ze driedimensionale vormen kunnen maken met diverse materialen. Bij tekenen gaat het om beelden in het platte vlak, zoals tekeningen, schilderijen of collages. Met drama en dans leren de kinderen de expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, mimiek en beweging kennen en toepassen. Muziek. De kinderen leren ook wat muziek hen doet en welke betekenis muziek hen geeft. Zo raken ze bekend met begrippen als hoogte, lengte, klankkleur en sterkte en leren die ook toepassen.

5.3.4.11 Bewegingsonderwijs Gymnastiek In de groepen 1/2 krijgen de kinderen iedere dag, 's morgens en ’s middags, een bewegingsles in de speelzaal of vrij spel op het plein. Bewegen is voor hen erg belangrijk.Tijdens de lessen in het speellokaal dragen de kinderen gymschoenen, die op school bewaard worden. Vanaf groep 3 gebruiken wij de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. In deze methode komen de lessen zoveel mogelijk tegemoet aan de natuurlijke bewegingsbehoefte van kinderen. De organisatie van de gymlessen is er op gericht, in een variatie van bewegingsvormen, de kinderen zoveel mogelijk te laten bewegen. We streven ernaar dat de vakleerkracht gymnastiek elke groep (vanaf groep 3) éénmaal per week les geeft. De gym wordt gegeven in de Broos Gerssenzaal, gelegen naast de school. Wekelijks krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 een zogenaamde "toestellenles" en een "spelles". Samenwerken in spelvorm en sportief gedrag is een belangrijk onderdeel van onze gymlessen. Het dragen van passende gymkleding (T-shirt met sportbroek of balletpakje) en gymschoenen is zeer gewenst net als douchen na de gymles. De kinderen van groep 3 en 4 hebben wekelijks één gymles en één zwemles. Zij gaan één keer per week 25 minuten schoolzwemmen in het zwembad Fletiomare. De kinderen worden met een bus gehaald en teruggebracht. Tijdens deze zwemlessen bestaat de mogelijkheid om zwemdiploma´s te behalen. De school brengt geen verslag uit over de vorderingen van uw kind. Voor dergelijke informatie moet u bij het zwembad zelf zijn. 5.3.4.12 Computergebruik Onze kinderen groeien op in een wereld waar de computer niet weg te denken is. Wij vinden het belangrijk, dat zij op school met computers werken. Ons streven is dat de school beschikt over 1 computer per 10 kinderen, zodat alle kinderen voldoende aan de beurt komen. De software hoort veelal bij de methodes. De onder en middenbouw gebruikt het programma Ambrasoft als ondersteuning bij taal en rekenen. Er is ook een thuisversie beschikbaar, die u als ouder zelf kunt bestellen op www.ambrasoft.nl. De bovenbouwgroepen krijgen een cursus word en powerpoint. De computer is een ideaal hulpmiddel als het gaat om tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

27

5.3.4.13 Huiswerk Wij hechten veel belang aan het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel bij onze kinderen. Met het huiswerk willen wij een proces in gang zetten waarbij kinderen leren; van thuis iets mee te brengen naar school, thuis een opdracht maken en uiteindelijk een begin te maken met het leren “plannen”. Wij beginnen al bij onze jongste kinderen met het stimuleren om van thuis iets mee te brengen. In groep 5 komt het echte maakwerk aanbod. De kinderen schrijven de afspraakwoorden van spelling in een schrift en gaan thuis de woorden extra oefenen. Ook in groep 6 t/m 8 gaan we door met het oefenen van de afspraakwoorden. In groep 6 en 7 komt daar nog één extra maakopdracht bij en in groep 8 komt daar nog een derde opdracht bij. Vanaf groep 6 kunnen de kinderen zich niet alleen op school maar ook thuis gaan voorbereiden op de toetsen van de methode Wijzer door…Ze krijgen dan een samenvatting ( studieschema) en het werkboekje mee naar huis. In groep 5 en 6 werken de leerkrachten met een maandkalender op het bord. Hierop kunnen de kinderen zien wanneer er een toets is of wanneer ze het huiswerk moeten inleveren. In de groepen 7 en 8 is het gewenst dat de kinderen zelf een agenda aanschaffen en gaan gebruiken in de klas. M.b.v. de klassenagenda leren zij het plannen van hun activiteiten, het leren en maken van (t)huiswerk. Het huiswerk nog even samengevat: Groep 5 6 Maakwerk 1x spelling om de week 1x spelling om de week 1x informatie verwerken iedere week 1x spelling om de week 1x werkwoordspelling iedere week 1x spelling om de week 1x werkwoordspelling iedere week 1x wisselende opdracht iedere week Leerwerk Nog niet Ongeveer 1x in de 3 weken Ongeveer 1x in de 2 weken Ongeveer 1x in de 2 weken

Tenslotte krijgen de kinderen ook incidentele opdrachten om een presentatie, werkstuk, boekbespreking, etc. thuis voor te bereiden. Momenteel zijn we met de bovenbouw bezig om met elkaar hierover van gedachten te wisselen en te komen tot gezamenlijke afspraken. 5.3.5. Gezamenlijke activiteiten. Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten waaraan, door het jaar heen, door de hele school wordt deelgenomen. De verjaardag van een kind wordt gevierd in de eigen groep. De verjaardagen van de leerkrachten worden per bouw gevierd. Iedere bouw heeft een eigen datum gepland waarop dit plaats zal vinden. De Kinderboekenweek in oktober is een vast project in alle groepen. Elk jaar is er een schoolreisje. Per jaar kan het programma verschillen in verband met het beschikbare budget. De bijdrage hiervoor staat los van de jaarlijkse ouderbijdrage. Op of rond 5 december komt Sinterklaas op school. Wij vieren dit feest zowel in de groepen als met de hele school. Alle kinderen krijgen een verrassing en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise met een gedicht. Het Kerstfeest vieren wij op een avond voor de kerstvakantie. Dit gebeurt zowel in de groep als met de hele school. Carnaval vieren wij als een verkleedfeest. Met Pasen versieren wij in alle groepen een palmpaasstok, die wij weggeven aan mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Op witte donderdag staan wij o.a. stil bij het laatste avondmaal. Aan het einde van het schooljaar is er altijd een feest voor alle kinderen van de school. De ene keer is dit in de vorm van een markt ( dit noemen we Campi Domi) en de andere keer is het in de vorm van spel – of spelletjes ( dit noemen we eindejaarsfeest ). Jaarlijks is er een gezamenlijk onderwijsproject. In alle groepen wordt gedurende ongeveer twee weken gewerkt rond een zelfde thema. Iedere 6 weken organiseren wij een gezamenlijke viering; de Veldfuif. Kinderen uit diverse groepen kunnen aan elkaar hun talenten laten zien op het gebied van toneel, muziek, zang en dans. Deze veldfuiven zijn alleen bedoeld voor de kinderen.

7

8

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

28

6.

De zorg voor de kinderen.

6.1. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen (=leerlingvolgsysteem). Op Het Veldhuis stimuleren wij de kinderen zoveel mogelijk en dagen ze uit om nieuwe dingen te ontdekken. Soms gaat dit niet vanzelf, dan bieden wij hulp. Met uitzondering van de kleutergroepen hebben wij jaargroepen in onze school. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden; zij vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. In groep 1 - 2 worden de vorderingen van alle leerlingen bijgehouden door de groepsleerkracht. Door middel van observaties en een leerlingvolgsysteem, het Gouds Ontwikkelings Volgsysteem voor Kleuters (=GOVK) volgen wij de ontwikkeling van de kleuters zeer nauwgezet, zodat wij een goed beeld van ieder kind krijgen en hen adequaat kunnen begeleiden. Het GOVK gaat uit van de ontwikkeling die kleuters “gemiddeld” doormaken en geeft een beeld van kinderen vanaf jongste t/m oudste kleuter. Wij toetsen daarom zogenaamde ontwikkelingslijnen van kinderen die ons een indicatie geven hoe het kind zich over het algemeen ontwikkeld. Hierbij onderscheiden wij de volgende aspecten: Auditieve waarneming; wat kunnen kinderen al zien. Visuele waarneming; wat kunnen kinderen al horen. Ruimtelijke oriëntatie; hoe bewegen kinderen zich in de ruimte Fijne motoriek Grove motoriek Taal -denken / taal -lezen Rekenen -denken Taal -communicatie Sociaal-emotionele ontwikkeling / spelontwikkeling Werkhouding Naast het GOVK toetsen wij de kinderen twee keer per jaar op het gebied van Rekenen en Taal voor kleuters. Deze CITO -toetsen zijn landelijk genormeerd en geven ons een beeld van onze kinderen die we kunnen vergelijken met leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Vanaf groep 3 worden de vorderingen van alle kinderen getoetst met twee soorten toetsen:

Methode -gebonden toetsen; dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen. Niet –methode -gebonden toetsen; dit zijn de CITO -toetsen op het gebied van: -rekenen -lezen met begrip -woordenschat -leeswoordenschat -begrijpend lezen -technisch lezen -spelling Onderstaande CITO -toetsen worden éénmalig in het schooljaar afgenomen: Entreetoets in groep 7; deze toets laat zien op welke gebieden een kind al voldoende vorderingen heeft gemaakt en op welke nog te weinig. Eindtoets in groep 8; de uitslag van de toets geeft een indicatie van welke vorm van voortgezet onderwijs bij het kind zou kunnen passen. De resultaten van bovengenoemde toetsen worden door de groepsleerkracht(en) nabesproken met de interne begeleiders. 6.2 De verslaggeving over leerlingen. De groepsleerkrachten houden in hun groepsmap de gegevens van de vorderingen van de kinderen bij. Daarnaast wordt van iedere leerling een leerling - dossier bijgehouden. In het dossier worden gegevens opgenomen over het gezin, gesprekken met ouders, toets - en rapportresultaten van de verschillende jaren en evt. bevindingen en resultaten van onderzoeken en handelingsplannen. In het computer administratieprogramma (ESIS) worden de algemene gegevens van leerlingen opgeslagen alsmede de absentenregistratie. De privacy -gevoelige gegevens zijn alleen voor direct betrokkenen toegankelijk. 6.3 Wijze van verslaggeving aan de ouders. Vanaf eind groep 1 ontvangt u een schriftelijk rapport over de ontwikkeling van uw kind(eren). Dit gebeurt twee keer per jaar: in januari en in juni. Voor groep 8 in november en juni. Wij vinden het belangrijk om regelmatig tien – minutengesprekken te organiseren. Tijdens deze gesprekken bespreken wij met u de ontwikkeling van uw kind(eren) op leer – en sociaal emotioneel gebied. De eerste keer in november nodigen wij alle ouders uit. In februari en juni kunnen ouders zich facultatief inschrijven voor deze gesprekken. Indien de
29

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

groepsleerkracht de ouders wenst te spreken worden de ouders uitgenodigd. Wilt u tussendoor een gesprek met één van de leerkrachten, dan kan dit altijd; behalve ’s morgens vòòr schooltijd. U kunt natuurlijk wel een afspraak maken voor een ander geschikt moment. 6.4 Extra zorg Soms vormen het gedrag, het leerproces en/of de leerprestaties aanleiding om extra zorg aan de leerling te besteden. Er wordt dan i.s.m de interne begeleider een handelingsplan opgesteld, waarin komt te staan welke acties nodig zijn. De groepsleerkracht voert het handelingsplan in de groep uit en informeert de ouders hierover. Wij hebben op school een orthotheek, waarin de leerkrachten extra hulpmiddelen kunnen vinden om kinderen te helpen. De orthotheek hebben wij “ de Veldhut “ genoemd. Regelmatig worden er leerling - besprekingen gehouden, waarin de leerkrachten elkaar adviseren en ervaringen uitwisselen. Helaas lukt het een kind soms niet om het basisniveau van de groep te halen. Dan adviseren wij om het kind een jaar langer in de groep te laten blijven. Hiermee hopen wij te bereiken, dat het kind de basisschool daarna zonder problemen kan doorlopen. Ook komt het voor, dat wij de afspraak maken dat een kind voor een bepaald leergebied met een aangepast programma gaat werken. Uiteraard worden de ouders vanaf het begin uitvoerig geïnformeerd. De hulp van de Schoolbegeleidingsdienst wordt door de school ingeroepen, als het leerproces stagneert en/of de resultaten te wensen overlaten. Een schoolbegeleider overlegt met de intern begeleider en de leerkracht wat het onderzoek gaat inhouden. Aan de hand van de conclusie en adviezen van het onderzoek wordt besproken welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Ook werken wij samen met scholen uit de omgeving en het speciaal onderwijs om meer deskundigheid in de school te krijgen. Om het traject met de schoolbegeleidingsdienst in gang te kunnen zetten is toestemming van de ouders noodzakelijk. Natuurlijk hebben wij ook oog voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het basisniveau. De observaties van de leerkracht en de informatie uit het leerlingvolgsysteem geven daarvoor de indicaties. Aan de hand daar van krijgt het kind extra leerstof aangeboden.

7.

School en ouders.

Goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van school èn ouders. Wij proberen de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Zij zijn altijd welkom op school. Het gaat immers om hun kind(eren). Zij kunnen altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht of de directeur. Communicatie met de ouders is voor ons heel belangrijk en we streven daarbij naar een open en vriendelijke manier van samenwerken. Ouders kunnen meehelpen op school, graag zelfs! Op velerlei wijzen vragen wij ouders om iets te doen voor school. Dat kan in officiële organen, zoals: de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of het schoolbestuur, maar dat kan ook tijdens creatieve activiteiten waarbij ouderhulp heel erg nodig is. Wij beseffen, dat er ook ouders zijn die niet zo gemakkelijk naar school kunnen komen. Om toch met iedereen contact te houden, organiseren wij in een schooljaar een informatieavond, middagen en avonden voor oudergesprekken, kijkavonden én geven wij tweewekelijks onze nieuwsbrief "de Veldpost" uit. 7.1 De Medezeggenschapsraad (MR) De MR is het platform waarin de medezeggenschap in het onderwijs is geregeld. De medezeggenschap wordt tot uitdrukking gebracht in algemene bevoegdheden en taken, instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. Eén en ander is geregeld in de “ Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 “ (WMO). De MR werkt met een reglement dat is afgeleid van de WMO. Onze MR is evenredig vertegenwoordigd in een personeelsgeleding en een oudergeleding, op dit moment bestaande uit vier leerkrachten en vier ouders. Beide geledingen worden door hun eigen achterban gekozen. De directeur van de school woont regelmatig, de vergaderingen bij. Deze zijn openbaar. De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft met name de taak openheid, openbaarheid en het onderling overleg te bevorderen binnen de school. De MR heeft de bevoegdheid alle schoolzaken te bespreken en daarover voorstellen te doen aan de directeur en het schoolbestuur. Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de MR of van een geleding.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

30

Over andere voorgenomen besluiten wordt zonodig advies gevraagd van de MR of ongevraagd door de MR een advies gegeven. Vaak fungeert de oudergeleding van de MR als een klankbord voor het schoolteam en directeur. Voorgenomen maatregelen en/of onderwijskundige vernieuwingen op school worden hier voorgelegd en de standpunten van de ouders worden meegenomen in de besluitvorming. De MR vergadert 7x per jaar. De vergaderingen en notulen worden op het bord ( in de hal) gepubliceerd. Meer informatie o.a. “ wie zijn de leden? “ is te vinden op de website. In het kader van de invoering van de nieuwe financieringsstructuur binnen het basisonderwijs per 1 augustus 2006 ( lumpsum bekostiging) wordt de WMO op een aantal punten gewijzigd. Eén daarvan betreft de instelling van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR) voor een bevoegd gezag met meer dan één school. Ook voor onze stichting is dat het geval. In de tweede helft van het schooljaar 2005 – 2006 gaat de GMR van start. 7.2 De Ouderraad (OR). Onze ouderraad wordt gevormd door een groep ouders, die kinderen hebben op onze school en die voor een periode van 3 jaar worden gekozen. De OR stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en zet zich vooral in bij het mede organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolproject, kinderboekenweek, schoolfotograaf. Onze OR bestaat uit 11 leden, die ongeveer 10 keer per jaar vergaderen. Zij zijn lid van de NKO (Nederlandse Katholieke Oudervereniging). Ouderbijdrage De meeste activiteiten op school kunnen worden betaald uit de gelden die de overheid beschikbaar stelt. Een aantal activiteiten kunnen niet door school bekostigd worden zoals de Sinterklaasviering. Om die activiteiten door te kunnen laten gaan, vragen wij van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en wordt door de directie en MR goedgekeurd. De ouderbijdrage wordt beheerd door de OR. Na de toelating van uw kind op school ontvangt u van ons een brief waarin wij in grote lijnen uiteenzetten wat wij met de ouderbijdrage doen. U kunt hiermee akkoord gaan en deze brief ondertekenen.

7.3 Groepsouders. Iedere groepsleerkracht kiest voor een schooljaar zijn/haar eigen groepsouder(s). Hij/Zij helpt de groepsleerkracht om allerlei groepsactiviteiten te organiseren en is waar mogelijk een contactpersoon tussen de ouders en de betreffende groep. Tevens kunnen zij een schakel zijn tussen de ouders, de ouderraad en het team. Groepsouders komen twee keer per jaar bijeen met een MT – lid. Een groepsouder kan niet tevens MR- of OR -lid zijn. 7.4 Overblijfmogelijkheden. Al enkele jaren is onze huidige overblijfregeling in discussie. Daarnaast worden landelijk ook enkele veranderingen doorgevoerd. Het schoolbestuur is vanaf 1 augustus 2006 verantwoordelijk voor een goede overblijfregeling. Daarvoor wordt ook de wet op het Primair Onderwijs aangepast. Het Veldhuis kent op dit moment een continurooster, wat inhoudt dat de kinderen op school blijven. Er is een middagpauze van drie kwartier waarin de lunch wordt gebruikt (15 minuten), en gespeeld ( 30 minuten). In principe worden twee hulpouders per groep ingezet om de kinderen te begeleiden, zodat leerkrachten ook de gelegenheid hebben te pauzeren. Enkele ouder – coördinatoren maken de afspraken en verzorgen de planning. Het overblijven kost natuurlijk geld, daarom vragen wij aan alle ouders een bijdrage in de kosten. Aan het begin van het schooljaar kunt u, met de informatie over de hoogte van de bijdrage, een verzoek tot betaling verwachten. Uw bijdragen komen volledig ten goede aan deze regeling. Het gaat hierbij om: Loonkosten van de coördinatoren Vergoedingen voor hulpouders Extra speelmateriaal Verzekering. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door de directeur en de MR. Dit schooljaar (2005-2006) wordt een definitieve keuze gemaakt voor een continurooster of een ander systeem van overblijven op Het Veldhuis. 7.5 Ouderactiviteiten. Voor bepaalde activiteiten zijn wij heel blij met uw hulp, zoals bij: spelletjes in de kleutergroepen, handvaardigheid, begeleiden van sport, spel en excursies, klusactiviteiten, schoonmaken van meubilair en materiaal. Hiervoor kunt u zich aan het begin van het schooljaar aanmelden d.m.v. het ouderhulpformulier. We hebben hierbij wel het verzoek uw jongste kinderen niet mee te brengen.
31

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

7.6 Bereikbaarheid. Van de ouder / verzorger willen wij graag beschikken over de juiste telefoonnummers om u indien nodig te kunnen bereiken. Aan het begin van het schooljaar vragen wij u uw gegevens in te vullen op het ouderhulpformulier. Vriendelijk verzoek om veranderingen gedurende het schooljaar door te geven aan de administratie. 7.7 Informatievoorziening aan de ouders. 7.7.1 Schoolgids. De schoolgids staat op onze website: www.hetveldhuis.nl en kan worden gedownload. Op verzoek is een geprint exemplaar verkrijgbaar bij de administratie. Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast. 7.7.2 Jaarkalender. Wij geven aan het begin van het schooljaar een jaarkalender uit, waarin per maand alle activiteiten van de school staan vermeld. 7.7.3 Informatieavond. Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een Informatieavond. Hier wordt u ingelicht over de manier van lesgeven, de methoden, de leerstof, ontwikkelingsmaterialen e.d.. Op deze avond kunt u boeken en materialen inzien en vragen stellen. Daarnaast is er voor de ouders van groep 7 en 8 een informatieavond ter voorbereiding op het Voortgezet onderwijs. 7.7.4 Kijkavond. Tijdens de kijkavonden komt u met uw kind(eren) naar school en kunt u in de klas de werkjes en mappen inzien. Uw kind legt u hierover het een en ander uit. Er is uiteraard ook gelegenheid om vragen aan de groepsleerkracht te stellen. 7.7.5 Ouderavond. Vanuit de methode Leefstijl organiseren wij in het schooljaar een ouderavond. Wij vinden het belangrijk om met u over pedagogische onderwerpen van gedachten te wisselen. 7.8 Het oplossen van problemen Sinds 1998 bestaat er een wettelijke klachtenregeling voor het basisonderwijs, waarin de procedure wordt omschreven volgens welke ouders en leerlingen hun klacht kunnen melden. Wij verwijzen voor de regeling naar het algemeen gedeelte van deze schoolgids ( hoofdstuk 5). Lang niet altijd echter hoeft een probleem een klacht te worden. Een probleem is vrijwel altijd op te lossen door er op tijd met

de juiste persoon over te praten, bijvoorbeeld rechtstreeks met de leerkracht of met de directeur. U kunt daarvoor een afspraak maken. Met andere woorden: communicatie is hét sleutelwoord in dit proces. De regeling die in het betreffende hoofdstuk staat beschreven geeft u ook een handvat om tot een goede oplossing van het probleem te komen, zonder dat er een klachtencommissie aan te pas komt.

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

32

8.

De ontwikkeling van het onderwijs.

8.1 Verbetering Het afgelopen schooljaar heeft het team een scholing gevolgd in het voeren van gesprekken deze werd verzorgd door medewerkers van onze schoolbegeleidingsdienst Eduniek. Dit schooljaar wordt het team begeleid in het verder uitwerken van ons adaptief onderwijs. Het accent ligt op het hanteren van het ‘ directe instructie model ‘ en het zelfstandig werken in de groepen. De geplande studiedagen worden gebruikt om de leerkrachten verder te professionaliseren en daarnaast ook om met elkaar gedachten en ideeën uit te wisselen. Ook in onze wekelijkse overlegmomenten zoals bouw en teamvergaderingen komen bovengenoemde onderwerpen aan de orde. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen en de behaalde leerresultaten. De groepsleerkrachten en de interne begeleiders dragen zorg voor de voortgang van de individuele kinderen. De interne begeleiders ondersteunen de leerkrachten hierbij door het geven van adviezen, het aandragen van materiaal en waar nodig nemen zij bij individuele kinderen een onderzoek af. 8.2 Zorg voor de relatie school en omgeving. Samen met de basisscholen onder het bestuur van de Stichting R.K. basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens proberen wij zoveel mogelijk zaken stichtingsbreed aan te pakken. De directies van de vier katholieke scholen hebben wekelijks hun bovenschools overleg (BOVO). De directeur is lid van het wijknetwerk. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van de gemeente, de bibliotheek en de scholen. Zij proberen samen de samenwerking van basisscholen te bevorderen. Wij werken nauw samen met onze Schoolbegeleidingsdienst Eduniek. Deze adviseert de school over diverse onderwijskundige zaken. Het beheer van het schoolgebouw en de onderlinge samenwerking met Pantarijn en De Krullevaar in de Bonte Berg is geregeld in een wekelijks overleg met de directies van deze scholen. Verder werken wij nauw samen met andere instanties: Stichting Kunst Centraal

ABC jeugdteam (zorgloket) Hogeschool Domstad Stichting Doenja GG&GD Utrecht (schoolarts) Zwembad Fletiomare Logepedie Pastorie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in De Meern

9.

Schooladvies Voortgezet onderwijs.

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs komt tot stand in samenspraak met de leerkracht groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken naar werkhouding, motivatie en de tot dan toe behaalde leerresultaten. Naast het leerlingvolgsysteem van cito, wordt ook het resultaat van de cito entreetoets in het advies meegenomen. Wij hechten als school meer waarde aan de ontwikkeling van het kind en het daaruit voortvloeiende schooladvies, dan aan de uitslag van de cito eindtoets. Uiteraard wordt er in goed overleg met ouders en kinderen het schooladvies voorbereid en besproken. Dat gebeurt in de volgende stappen: 1. De informatie avond van groep 8 is het eerste moment waarop ouders geïnformeerd worden over het schooladvies en de schoolkeuze. 2. Na de herfstvakantie geeft de leerkracht informatie aan de kinderen over het voortgezet onderwijs. 3. In november vullen ouders en kinderen een vragenformulier in, waarin ze hun verwachtingen kunnen aangeven. 4. Bij het eerste rapport in november wordt het voorlopig advies besproken met ouders en kinderen. 5. Vanaf januari kunnen ouders en kinderen zich gaan oriënteren op de verschillende scholen. 6. In februari/maart volgen de adviesgesprekken met ouders en kinderen over het definitieve advies en de schoolkeuze. 7. We gebruiken hierbij het rapportage advies formulier (RAADformulier). Een inlichtingenformulier, over het kind, bestemd voor de scholen van het voortgezet onderwijs. 8. Tenslotte worden de kinderen door de school aangemeld bij de school van hun keuze.
33

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

Sinds het schooljaar 2002 – 2003 werken wij met de afspraken die vastgelegd zijn in de POVO (= primair onderwijs voortgezet onderwijs) procedure. Hierin staan de gemaakte afspraken vermeld die het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met elkaar hebben gemaakt rondom de advisering. Verwijzingen schooljaar 2003 – 2004: 27 leerlingen: VERWIJZINGEN: PERCENTAGES:

VMBO + leerwegondersteuning (LWOO) VMBO basis / kader VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

18,5 % 22,5 % 22 % 18,5 % 18,5 %

Verwijzingen schooljaar 2004 – 2005: 24 leerlingen: VERWIJZINGEN: PERCENTAGES:

VMBO + leerwegondersteuning (LWOO) VMBO basis / kader VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

21% 16,5% 21% 29% 12,5%

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

34

10. Varia
10.1 Hoofdluisprotocol Op Het Veldhuis is een werkgroep “ Hoofdluisbestrijding” actief. Deze werkgroep bestaat uit vrijwillige ouders die de taak hebben om: Een hoofdluiscontrole na elke schoolvakantie uit te voeren. Voorlichting aan leerkrachten en ouders te geven. In het draaiboek staat omschreven, hoe de hoofdluiscontrole op Het Veldhuis wordt uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk om hier integer mee om te gaan. In de praktijk blijkt, dat veel mensen hoofdluis nog steeds ervaren als een schande. Het tegendeel is waar; hoofdluis hebben is geen schande; er niets aan doen wel. 10.2 Externe hulp Omdat kinderen uit groep 1 – 2 nog vroeg in hun ontwikkeling staan is logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor deze kinderen toegestaan, mits de leerkracht op de hoogte is van de problematiek en bekend is met de reden waarom de therapie onder schooltijd wordt gegeven. De leerkracht zorgt er ook voor dat de intern begeleider op de hoogte is en over de vorderingen wordt geïnformeerd. In het leerling dossier moet alles kunnen worden terug-gelezen. Voor alle andere vormen van externe hulp aan kinderen uit de groep 1 – 2 geven wij in principe geen toestemming, tenzij er argumenten zijn waar wij als school achter kunnen staan. Voor alle vormen van externe hulp aan kinderen uit de groepen 3 t/m 8 geven wij eveneens geen toestemming, tenzij er argumenten zijn waar wij als school achter kunnen staan. Indien u van mening bent dat externe hulp voor uw kind noodzakelijk is, verzoeken wij u schriftelijk een aanvraag voor toestemming bij de directie of een van de MT leden in te dienen. In de aanvraag dienen de redenen/argumenten duidelijk te zijn omschreven. De aanvraag wordt in het MT beoordeeld en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. 10.3 Observaties door externen Het kan voorkomen dat een kind zich op sociaal emotioneel gebied niet goed ontwikkelt en dat dit door de ouder/verzorger wordt gesignaleerd. In dat geval stelt de leerkracht de intern begeleider op de hoogte van de problematiek en legt de vraag van de ouders voor. De intern begeleider beslist in

dat geval over observatie in de klas en stelt de ouder/verzorger op de hoogte. De gegevens en vorderingen worden opgenomen in het leerling dossier. 10.4 Traktaties Het is een gezellige traditie dat de kinderen op hun verjaardag hun groepsgenoten en leerkracht willen trakteren op een versnapering. Deze gewoonte willen wij graag in stand houden, maar onze voorkeur gaat hierbij uit naar een gezonde traktatie. Als uw kind een kinderfeestje geeft voor zijn/haar verjaardag, wilt u dan de uitnodigingen niet op school uitdelen. 10.5 Pauzehapje Voor de ochtendpauze om ongeveer 10.00 uur mogen de kinderen iets te eten en drinken meenemen. Wij denken hierbij aan melk, fruit, een boterham….geen priklimonade of stroopwafels a.u.b.. Wilt u met de samenstelling van het lunchpakket ook rekening houden met de hoeveelheid. 10.6 Schoolvakanties De schoolvakanties staan vermeld op de website van de school en op de jaarkalender die alle ouders aan het begin van het schooljaar krijgen uitgereikt. 10.7 Sponsoring Het beleid t.a.v. sponsoring moet voor onze school nog worden geform

Schoolgids Basisschool Het Veldhuis maart 2006

35