You are on page 1of 5

-

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtin, 14.05. 2 0 1 2

I
N baz t nenit 124 t Statutit t Universitetit t Prishtins, e shpallim
afatin e provimeve pr studimet themelore pr vitin akademik 2011/2012
II
Me qllim t sigurohet informimi me koh i studentve lidhur me kohn
(orarin) dhe vendin (salln) e mbajtjes s provimit. Ju njoftojm se neni 126 pika 2 e
Statutit t Universitetit t Prishtins, duhet t respektohet.

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2012


VITI I PAR
(Programi i ri i studimeve)
1. Fillet e s drejts 25.06.2012
2. Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike 28.06.2012
3. Ekonomia 21.06.2012
4. Gjuh angleze I dhe II 23.06.2012
5. Gjuha Gjermane I dhe II 21.06.2012
6. Gjuha Frenge I dhe II 18.06.2012
7. E drejta dhe Etika 20.06.2012
8. Sociologjia e se drejtes 20.06.2012
9. Retorika dhe Shprehja Juridike 26.06.2012
10.E drejta romake 16.06.2012
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor 26.06.2012
12. Sociologjia 19.06.2012
13. Teoria dhe praktika parlamentare 03.07.2012
14. Bazat e sistemit gjyqsor 20.06.2012
15. Informatik (programet e reja) 26.06.2012
16. Historia e shtetit dhe e s drejts shqiptare 28.06.2012
17. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut 30.06.2012
18. E drejta e konkurrencs 22.06.2012
Vrejtje
I. Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 14.05. 2012
deri me 25. 05.2012
II. Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
III. Provimet nuk mund t shtyhen.

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc


Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtin, 14.05.2 0 1 2

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2012


VITI I DYT
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta kushtetuese 26.06.2012


2. E Drejta civile 18.06.2012
3. E Drejta penale 03.07.2012
4. Politika ekonomike 28.06.2012
5. E Drejta kadastrale 18.06.2012
6. Politika kriminale 19.06.2012
7. Klinika juridike civile 18.06.2012
8. Konsumi dhe e drejta e konsumatorve 28.06.2012
9. E Drejta administrative 27.06.2012
10. Kriminalistik 21.06.2012
11. E drejta familjare dhe trashgimore 04.07.2012
12. Organizatat ndrkombtare 07.07.2012
13. Gjyqsia kushtetuese 26.06.2012
14. Komunikimi masiv 20.06.2012
15. Kundrvajtjet n lmin penal 03.07.2012
16. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashgimore 04.07.2012
Vrejtje:
I. Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 14.05. 2012
deri me 25. 05.2012
II. Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
III. Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc


Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtin, 14.05. 2 0 1 2

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2012


VITI I TRET
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta Ndrkombtare publike 16.06.2012


2. E Drejta e detyrimeve 25.06.2012
3. E Drejta e procedurs penale 18.06.2012
4. E Drejta ndrkombtare private 15.06.2012
5. Krimi i organizuar 19.06.2012
6. Shakthtsit e praktiks gjyqsore 19.06.2012
7. Taktika Kriminalistike 19.06.2012
8. E Drejta e sigurimit social 20.06.2012
9. Administrimi lokal 26.06.2012
10. E Drejta e puns 20.06.2012
11. E Drejta e Unionit Evropian 23.06.2012
12. Procedura Administrative 21.06.2012
13. Financat dhe e drejta financiare 29.06.2012
14. E Drejta bankare 26.06.2012
15. Mjeksia ligjore 26.06.2012
16. Klinika Juridike penale 26.06.2012
17. Klinika Juridike fiskale 26.06.2012
18. Terrorizmi 19.06.2012
19. Hulumtim dhe shkrim Ligjor 20.06.2012

Vrejtje:
IV. Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 14.05. 2012
deri me 25. 05.2012
V. Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
VI. Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc


Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtin, 14.05.2012

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHOR 2012


VITI I KATR
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta procedurs civile _____ 06.07.2012


2. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut 30.06.2012
3. Kriminologji me Penologji ____ 19.06.2012
4. E Drejta tregtare __________ 22.06.2012
5. E drejta tregtare ndrkombtare _____ 22.06.2012
6. Bursa dhe afarizmi n burs _________ 22.06.2012
7. E drejta e sigurimeve 29.06.2012
8. Analiza ekonomike e s drejts 28.06.2012
9. E drejta ndrkombtare e puns 20.06.2012
10. Etika ligjore dhe Profesionale_______________________ _ 28.06.2012

Moduli i shkencave Adminstartive- Kushtetuese

1.E drejta kushtetuese pozitive ................................................26.06.2012


2.E drejta administrative-pjesa e posame..............................27.06.2012
3.Filozofia e se drejts............................................................... ..25.06.2012
4.E drejta sociale..........................................................................19.06.2012

Moduli i shkencave penale-juridike


5.E drejta penale-pjesa e posame............................................ 21.06.2012
6.E drejta procedurale penale pjesa e posame.........................18.06.2012
7.Viktimologjia..............................................................................20.06.2012
8.E drejta penale ndrkombtare................................................29.06.2012

Moduli i shkencave civile-juridike


9.E drejta sendore........................................................................18.06.2012
10.E drejta procedurale civile-pjesa e posame........................06.07.2012
11.E drejta kontraktore...............................................................25.06.2012
12.E drejta e pronsis intelektuale............................................29.06.2012
Moduli i shkencave ndrkombtare-jurdike

13.E drejta ndrkombtare private konvencionale...............15.06.2012


14.Teoria e marrdhnieve ndrkombtare............................23.06.2012
15.E drejta ndrkombtare humanitare..................................16.06.2012
16.E drejta diplomatike dhe konsulare....................................07.07.2012

Moduli i shkencave financiare-juridike

17.Institucionet financiare ndrkombtare.............................21.06.2012


18.E drejta ndrkombtare ekonomike...................................22.06.2012
19.E drejta tatimore dhe buxhetore.........................................29.06.2012
20.Qeverisja e korporatave .....................................................20.06.2012

Vrejtje:
I. Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.14.05.2012
deri me 25.05.2012
II. Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
III. Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc