You are on page 1of 7

Dane Szkice i obliczenia Wyniki

1. Temat.

P = 20kN
a = 2000mm

2. Obliczenia reakcji podpór.


P = 20 kN
Σ MiA =0 => - P•a – P•2a + RB•3a = 0
RB = P = 20 kN RA = 20 kN
Σ Fiy =0 => RA + RB - P - P = 0 RB = 20 kN
RA = P = 20kN

3. Wyznaczanie sił w prętach metodą Cremony.


(załącznik na papierze milimetrowym)

Sx Wartość siły [kN] Znak


S1 11,5 -
S2 23 +
S3 23 -
S4 23 +
S5 0
S6 23 -
S7 0
S8 23 +
S9 23 -
S10 11,5 -
S11 23 +
Minus oznacza że pręt jest ściskany.
4. Analiza węzła nr III.

III 4

Pręty 2 i 4 są rozciągane więc ich przekrój dobiore


kozystając z warunku na rozciąganie. Natomiast pręt 3 jest
ściskany dlatego będę korzystał z warunku na wyboczenie.

5. Dobór materiałów, naprężeń dopuszczalnych i


wspólczynników bezpieczństwa.

Wszystkie elementy kratownicy zostaną wykonane ze stali


S235JR (St3S). Dopuszczalne naprężenia na rozciąganie
wynoszą:

Re 235
kr = x = 1,8 = 131 Mpa
e

Re = 235 MPa kr = 131 MPa


xe = 1.8-2.2

6. Dobór kształtowników na pręty nr 2 i 4.

S 2, 4 S 2, 4
σ2,4 = A ≤ kr => A2,4 ≥
kr
kr = 131 MPa 2, 4

S2 = 23 kN 23000
S4 = 23 kN A2,4 ≥ A2 = 1,75 cm2
131
A4 = 1,75 cm2
A2,4 ≥ 175 mm2

Dobieram (wg PN 69/H-93401) kątownik L 35x35x5


o przekroju poprzecznym A = 3,28 cm2.
7. Dobór kształtowników na pręt nr 3.

kr = 131 MPa Pręt nr 3 jest ściskany i przyjmuje naprężenia ściskające:

kc = 0,6*kr => 78.6 MPa


kc = 78,6 MPa
kc = 78,6 MPa
S3 = 23 kN
S3 23000
A3 = = = 292 mm2
kc 78,6

Dobieram dwa kątowniki L40x40x5 (A3=3,79 cm2) o


przekroju poprzecznym:
Aprof =7,58 cm2
Aprof = 2*3,79 = 7,58 cm2

gL(2,4) = 5mm
gL(3) = 5mm 8. Określenie grubości blachy węzłowej.
gbl = 6mm
gbl = 1,2* gL => 6mm
Dobieram blache wykonaną ze stali S235JR.

9. Obliczania minimalnego momentu bezwładności i


e = 1,15 minimalnego promienia bezwładności dla dwóch
A3 = 3,79 cm2 kątowników L40x40x5.
gbl = 6mm
Ix = 5,43cm4
Iy = 5,43cm4

IX =10,86cm4
IY =26,79cm4
IX = 2 * Ix => 10,86 cm4
IY = 2[Iy +A3(e + 0,5g)2] =>26,79 cm4
Imin = 10,86cm4
Imin =10,86cm4
IX < IY imin = 14,3 mm
Imin = IX
Aprof =7,58cm2

I min 10,86
imin = A prof
=
7,58
=> 1,43 cm
Dane Szkice i obliczenia Wyniki
10. Sprawdzenie pręta nr 3 L40x40x5 z warunku na
wyboczenie.

l = 2000mm • λ ≥ λgr
α=1
imin = 143mm lw = l*α => 2000mm
λgr = 100 lw = 2000mm
lw
λ= i min
=> 139,8
λ = 139,8
λ > λgr

Pkr
• = (2;5)
S3
E=2,05*105MPa
λ=139,8 π 2 * E * A 3,14 * 2,05 * 10 * 758
2 5

S3=23 kN Pkr = = =>78,39 kN


λ2 139,8 2
Aprof =758mm2
z = 0,65 Pkr = 78,39 kN
z0 = 0,5 Pkr 78,39
kr = 131 MPa = => 3,4
S3 23
Pręt 3 wykonany z kątowników L40x40x5 nie ulegnie
wyboczeniu.
gL35x35x5 = 5mm
11. Projektowanie połączenia spawanego
S2 = 23 kN
kt’=42,57 MPa
• Obliczenia naprężenia dopuszczalnego dla spoiny
pachwinowej

kt’ = z*zo*kr => 0,65*0,5*131 = 42,57 MPa


kt’ = 42,57 MPa
• Obliczenia grubości spoiny pachwinowej dla
prętów 2 i 4

a =0,7*gL35x35x5 => 3,5 mm


a = 3,5 mm

S2 23000
A’ ≥ k ' => 42,57 => 540 mm2
t
A’ = 540 mm2
Dane Szkice i obliczenia Wyniki
• Obliczenia długości spoiny dla prętów 2 i 4
A’ = 540 mm2
a = 3,5 mm A’ = a(l – 4a)
540 = 3,5l – 49
l = 140,3 mm
l =140,3 mm

l = l 1 + l2

e1 = 1,03 cm
e2 = 2,47 cm

l2 = 0,417l1

l 2 e1 l1 * e1
= => l 2 = => 0,417 l1
l1 e2 e2
l1 = 99,01 mm
l2 = 41,29 mm
140,3 = l1(1 + 0,417)
l1 = 99,01 mm
gL40x40x5 = 5mm l2 = 41,29 mm

a = 3,5 mm
S3 = 23 kN • Obliczenia grubości spoiny pachwinowej dla pręta
kt’=42,57 MPa 3

A’ = 540 mm2
a =0,7*gL40x40x5 => 3,5 mm

S3 23000
A’ ≥ k ' => 42,57 => 540 mm2
t
Dane Szkice i obliczenia Wyniki
• Obliczenia długości spoiny dla pręta nr 3
A’ = 540 mm2
a = 3,5 mm A’ = a(l – 4a)
540 = 3,5l – 49
l = 140,3 mm
l = 140,3 mm

l = l 1 + l2

e1 = 1,15 cm
l 2 e1 l1 * e1
e2 = 2,35 cm = => l 2 = => 0,422 l1
l1 e2 e2

l2 = 0,422 l1
140,3 = l1(1 + 0,422)
l1 = 98,7 mm
l1 = 98,7 mm
l2 = 41,6 mm
l2 = 41,6 mm