Dane

Szkice i obliczenia

Wyniki

1. Temat.

P = 20kN
a = 2000mm
2.

Obliczenia reakcji podpór.

P = 20 kN
Σ MiA =0

=>

Σ Fiy =0

=>

- P•a – P•2a + RB•3a = 0
RB = P = 20 kN
RA + RB - P - P = 0
RA = P = 20kN

RA = 20 kN
RB = 20 kN

3. Wyznaczanie sił w prętach metodą Cremony.
(załącznik na papierze milimetrowym)
Sx
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

Wartość siły [kN]
11,5
23
23
23
0
23
0
23
23
11,5
23
Minus oznacza że pręt jest ściskany.

Znak
+
+
+
+

4. Analiza węzła nr III.

3
2

III

4

Pręty 2 i 4 są rozciągane więc ich przekrój dobiore
kozystając z warunku na rozciąganie. Natomiast pręt 3 jest
ściskany dlatego będę korzystał z warunku na wyboczenie.

5. Dobór materiałów, naprężeń dopuszczalnych i
wspólczynników bezpieczństwa.
Wszystkie elementy kratownicy zostaną wykonane ze stali
S235JR (St3S). Dopuszczalne naprężenia na rozciąganie
wynoszą:
Re

235

kr = x = 1,8 = 131 Mpa
e
kr = 131 MPa

Re = 235 MPa
xe = 1.8-2.2
6. Dobór kształtowników na pręty nr 2 i 4.

S 2, 4

kr = 131 MPa
S2 = 23 kN
S4 = 23 kN

S 2, 4

σ2,4 = A ≤ kr => A2,4 ≥
kr
2, 4
A2,4 ≥

23000
131

A2,4 ≥ 175 mm2
Dobieram (wg PN 69/H-93401) kątownik L 35x35x5
o przekroju poprzecznym A = 3,28 cm2.

A2 = 1,75 cm2
A4 = 1,75 cm2

7. Dobór kształtowników na pręt nr 3.
kr = 131 MPa

Pręt nr 3 jest ściskany i przyjmuje naprężenia ściskające:

kc = 0,6*kr => 78.6 MPa

kc = 78,6 MPa

kc = 78,6 MPa
S3 = 23 kN
A3 =

S3
23000
=
= 292 mm2
kc
78,6

Dobieram dwa kątowniki L40x40x5 (A3=3,79 cm2) o
przekroju poprzecznym:

Aprof =7,58 cm2

Aprof = 2*3,79 = 7,58 cm2

gL(2,4) = 5mm
gL(3) = 5mm

8. Określenie grubości blachy węzłowej.

gbl = 1,2* gL => 6mm

gbl = 6mm

Dobieram blache wykonaną ze stali S235JR.
e = 1,15
A3 = 3,79 cm2
gbl = 6mm
Ix = 5,43cm4
Iy = 5,43cm4

9. Obliczania minimalnego momentu bezwładności i
minimalnego promienia bezwładności dla dwóch
kątowników L40x40x5.

IX =10,86cm4
IY =26,79cm4
IX = 2 * Ix => 10,86 cm4
IY = 2[Iy +A3(e + 0,5g)2] =>26,79 cm4
Imin =10,86cm4
Aprof =7,58cm2

IX < IY
Imin = IX

imin =

I min
=
A prof

10,86
=> 1,43 cm
7,58

Imin = 10,86cm4
imin = 14,3 mm

Dane

Szkice i obliczenia

Wyniki

10. Sprawdzenie pręta nr 3 L40x40x5 z warunku na
wyboczenie.
l = 2000mm
α=1

imin = 143mm
λgr = 100

λ ≥ λgr

lw = l*α => 2000mm
lw = 2000mm

λ=

lw
i min

=> 139,8

λ = 139,8

λ > λgr
Pkr
= (2;5)
S3


E=2,05*105MPa

λ=139,8
S3=23 kN
Aprof =758mm2
z = 0,65
z0 = 0,5
kr = 131 MPa

gL

35x35x5

Pkr =

2
5
π 2 * E * A 3,14 * 2,05 * 10 * 758
=
=>78,39 kN
139,8 2
λ2

Pkr = 78,39 kN
Pkr 78,39
=
=> 3,4
S3
23
Pręt 3 wykonany z kątowników L40x40x5 nie ulegnie
wyboczeniu.

= 5mm

S2 = 23 kN
kt’=42,57 MPa

11. Projektowanie połączenia spawanego

Obliczenia naprężenia dopuszczalnego dla spoiny
pachwinowej

kt’ = z*zo*kr => 0,65*0,5*131 = 42,57 MPa
kt’ = 42,57 MPa

Obliczenia grubości spoiny pachwinowej dla
prętów 2 i 4

a =0,7*gL35x35x5 => 3,5 mm
S2

a = 3,5 mm

23000

A’ ≥ k ' => 42,57 => 540 mm2
t

A’ = 540 mm2

Dane

Szkice i obliczenia

A’ = 540 mm2
a = 3,5 mm

Wyniki

Obliczenia długości spoiny dla prętów 2 i 4

A’ = a(l – 4a)
540 = 3,5l – 49
l = 140,3 mm

l =140,3 mm

l = l 1 + l2

e1 = 1,03 cm
e2 = 2,47 cm
l2 = 0,417l1
l 2 e1
l1 * e1
=
=>
l
=> 0,417 l1
2 =
l1 e2
e2

l1 = 99,01 mm
l2 = 41,29 mm

140,3 = l1(1 + 0,417)
l1 = 99,01 mm
l2 = 41,29 mm

gL

40x40x5 = 5mm

a = 3,5 mm
S3 = 23 kN
kt’=42,57 MPa

Obliczenia grubości spoiny pachwinowej dla pręta
3

a =0,7*gL40x40x5 => 3,5 mm
S3

23000

A’ ≥ k ' => 42,57 => 540 mm2
t

A’ = 540 mm2

Dane

Szkice i obliczenia

A’ = 540 mm2
a = 3,5 mm

Wyniki

Obliczenia długości spoiny dla pręta nr 3

A’ = a(l – 4a)
540 = 3,5l – 49
l = 140,3 mm

l = 140,3 mm

l = l 1 + l2
e1 = 1,15 cm
e2 = 2,35 cm

l 2 e1
l1 * e1
=
=>
l
=> 0,422 l1
2 =
l1 e2
e2

l2 = 0,422 l1
140,3 = l1(1 + 0,422)
l1 = 98,7 mm
l2 = 41,6 mm

l1 = 98,7 mm
l2 = 41,6 mm